Luottaako Israel liikaa aseisiinsa ja tappamiseen?

Eivät­kö israe­li­lai­set kuvit­te­le jou­tu­van­sa kos­kaan tilan­tee­seen, jos­sa he tar­vit­se­vat mui­den ihmis­ten sympatiaa?

141 vastausta artikkeliin “Luottaako Israel liikaa aseisiinsa ja tappamiseen?”

 1. Raa­mat­tu on vah­va kir­ja ja Israe­lin tuki­joi­ta yhdis­tä­vä side. Kir­jas­ta löy­tyy oikein tul­ki­ten lää­ke joka läh­töön. Näin­pä tuki­jat eivät lopu iki­nä. Täl­tä ryh­mäl­tä löy­tyy sym­pa­ti­aa aivan rajattomasti.

  Näin minä sen näen, vaik­ka olen­kin vain tapa­kris­tit­ty, enkä käy kir­kos­sa säännöllisesti.

 2. Sym­pa­tia on hal­paa tava­raa, suo­ma­lai­sil­la­kin on sii­tä trau­maat­ti­sia koke­muk­sia Tal­vi­so­dan ajoilta.
  Vah­va armei­ja on suun­nat­to­man pal­jon parem­pi rau­han tae kuin “etu­jou­kon” oik­kui­hin perus­tu­va, häi­ly­vä ylei­nen mielipide

 3. Ovat aina­kin täy­sin var­mo­ja sii­tä ettei­vät kos­kaan tule liit­ty­mään Natoon.

 4. Koti­suo­men sym­pa­toi­ta en ymmär­rä. Juu­ta­lai­set anta­vat piut paut mei­dän Jee­suk­sel­le ja sil­ti Suo­men kris­ti­kan­sa hymis­te­lee juu­ta­lai­sil­le. Olen mon­ta ker­taa penän­nyt tätä tun­te­mil­ta­ni tosius­ko­vai­sil­ta, ainoa sel­ti­tys on ollut se, että juu­ta­lai­set on juma­lan luvat­tu. Israe­lin val­tion perus­ta­mi­nen oli aika­kaan ihmis­kun­nan suu­rim­pia vir­hei­tä. Nii­tä viu­lu­ja mak­sel­laan vie­lä pitkään.

 5. Mikä aja­tus oli niin voimakas,että bri­tit suos­tui­vat sio­nis­tein vaa­ti­muk­siin omas­ta koti­maas­ta tois­ten maal­la? Jon­kin­lai­ses­ta yli­mie­li­syy­des­tä oli kai kysy­mys. Ja uskon­nol­li­suu­des­ta ja mil­le­nia­lis­mis­ta (joka tar­koit­taa nimes­tään huo­li­mat­ta kris­ti­nus­kon maailmanlopunodotusta).

 6. Oli­si­ko Israe­lin päät­tä­jät val­lan­nut jon­kin­lai­nen hybris? Muis­tis­sa on vie­lä suo­ma­lais­ten soti­las­tark­kai­li­joi­den mur­haa­mi­nen Liba­no­nin rajalla.

  Toi­saal­ta Israe­lis­sa saat­taa herät­tää kat­ke­ruut­ta ulko­mai­den median tark­ka ja huo­lel­li­nen uuti­soin­ti jokai­ses­ta Israe­lin teke­mäs­tä kos­tois­kus­ta. En ole huo­man­nut että vas­ta­puo­len jat­ku­vis­ta raket­ti-iskuis­ta Israe­liin oli­si rapor­toi­tu medias­sa yhtä näky­väs­ti ja yhtä tuo­mit­se­vas­ti. Sama kos­kee ns. itse­mur­ha­pom­mit­ta­jia Israe­lin kaupungeissa.

 7. Israe­lin val­tio­muo­to näyt­tää ole­van mili­ta­ris­ti­nen näen­näis­de­mo­kra­tia eikä se muuk­si muu­tu. Vihan­pi­to on sil­le jon­kin­lai­nen elinehto.
  Konflik­tin sie­me­net kyl­vi­vät roo­ma­lai­set pari tuhat­ta vuot­ta sit­ten eikä vuo­den 1948 rat­kai­su tilan­net­ta parantanut.
  Israel oli­si pitä­nyt perus­taa jon­ne­kin autiol­le saarelle.

 8. Luot­ta­vat. Ja median apuun. Sitä on vie­lä tar­jol­la rajat­to­mas­ti, kuten Yle osoit­ti ennak­ko­ju­tul­laan ja tänään ensi­uu­ti­sel­laan veri­löy­lys­tä ja myö­hem­mäl­lä taustajutullaan.

  Ennak­ko­jut­tu ker­toi sii­tä, kuin­ka rau­ha­nak­ti­vis­tit kär­jis­tä­vät tilan­teen. Kan­sain­vä­li­sil­lä vesil­lä — tie­dok­si Ylel­le. Joku voi­si olla kär­jis­tä­jäs­tä noin yleen­sä­kin eri miel­tä. Jut­tu tässä:

  http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2010/05/avustuslaivasaattue_karjistaa_tilannetta_israelin_edustalla_1722640.html

  Tou­hu jat­kui siis uuti­sel­la. Ensim­mäi­nen ver­sio oli tämä (ydin­koh­tiin lyhennettynä):

  Tie­do­tus­vä­li­neet ovat aiem­min ker­to­neet, että Israe­lin lai­vas­to tulit­ti aina­kin yhtä saat­tu­een kuu­des­ta aluk­ses­ta ja soti­lai­ta tun­keu­tui aluk­sel­le heli­kop­te­ris­ta. Israe­lin armei­jan mukaan lai­voil­la olleet tulit­ti­vat sen soti­lai­ta sekä hyök­kä­si­vät hei­tä vas­taan muun muas­sa veit­sin aseistautuneina. […]
  Israe­lin armei­jan mukaan lai­voil­la olleet tulit­ti­vat sotilaita. […]
  Israe­lin kaup­pa- ja teol­li­suus­mi­nis­te­ri Ben­ja­min Ben-Eliezer on pahoi­tel­lut kuolonuhreja. […]
  Israe­lin lai­vas­to ilmoit­ti etu­kä­teen, että se aikoo saat­taa akti­vis­tit Ash­do­diin pys­ty­te­tyl­le pidä­tys­lei­ril­le, min­kä jäl­keen hei­dät kar­ko­te­taan maas­ta. Avus­tus­kuor­man armei­ja on luvan­nut toi­mit­taa Gazaan. […]
  AFP, AP, Reu­ters, YLE Uutiset”

  Israel sai väit­tää Ylen sivuil­la kah­des­ti, että sen soti­lai­ta oli­si ammut­tu avus­tus­lai­vois­ta. Tuo­ta mie­li­ku­vi­tuk­sel­lis­ta väi­tet­tä ei oltu esi­tet­ty muu­al­la. Lisäk­si tois­tet­tiin Israe­lin toi­nen yhtä eris­kum­mal­li­nen väi­te, että vain pas­sii­vi­seen vas­ta­rin­taan val­mis­tau­tu­neet rau­han­puo­lus­ta­jat oli­si­vat hyö­kän­neen ham­pai­siin saak­ka aseis­tau­tu­nei­den kom­man­do­jen kimp­puun veitsin. 

  Lopuk­si Yle esit­ti Israe­lin pahoit­te­lut ja ker­toi, kuin­ka Israel kai­kes­ta huo­li­mat­ta jakaa huma­ni­taa­ri­sen avun. Sekin jäi mai­nit­se­mat­ta että jaet­ta­vak­si mene­vät — jos mene­vät — vain ne tuot­teet, jot­ka eivät ole Israe­lin mie­li­val­tai­sel­la esto­lis­tal­la, jota IDF ei suos­tu edes julkaisemaan! 

  Ensi­uu­ti­sen läh­teik­si oli mer­kit­ty uutis­toi­mis­to­ja mut­ta ne oli­vat de fac­to Israe­lin hal­li­tuk­sen tie­do­tusyk­sik­kö GPO ja IDF:n Spo­kes­per­son Unit. Luon­nol­liss­ti, kos­ka nehän Israe­lin ja täl­lä ker­taa Ylen­kin ään­tä käyttävät.

  Jut­tu täs­sä: http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2010/05/israel_iski_avustuslaivasaattueeseen_-_yli_kymmenen_kuoli_1722920.html (Jut­tua oli siis­tit­ty n. klo 13.)

  Täs­sä taus­ta­jut­tu otsi­kol­la “Israel halu­aa muren­taa Hama­sin val­taa Gazan saarrolla”

  Se on kir­joi­tet­tu näen­näi­sen objek­tii­vi­ses­ti mut­ta sisäl­tää kaik­ki Israe­lin tar­joa­mat näkö­kul­mat. Vie siis luki­jan viet­tä­väl­le maa­pe­räl­le asias­sa, jos­sa sii­hen ei ole tar­vet­ta. Jut­tu pal­ve­lee erin­omai­ses­ti Israe­lin (ja Israe­lin edus­ta­jan Yles­sä) tarpeita.

  Jut­tu tässä:
  http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2010/05/israel_haluaa_murentaa_hamasin_valtaa_gazan_saarrolla_1724294.html?origin=rss

  Lisäk­si aihees­ta käy­tä­vää kes­kus­te­lua on koko ajan mode­roi­tu niin, että Israe­lin jär­jes­tä­mää veri­löy­lyä ymmär­tä­vät mie­li­pi­teet ovat enem­män esil­lä kuin luku­mää­räi­ses­ti kuu­lui­si. Kriit­ti­set eivät siis pää­se läpi. 

  Ylen toi­min­ta on erit­täin tuomittavaa.

 9. Israel on kuin Yleis­ra­dio on kuin Israel. Kun on juma­lal­li­nen man­daat­ti, mikä kukaan vää­rä­us­koi­nen on arvostelemaan…

 10. En tajua oikein tätä jut­tua, siis media­han tykit­tää ter­me­jä kuten “veri­löy­ly” jne tilan­tees­sa, jos­sa on vähin­tään­kin epä­sel­vää, mitä tilan­tees­sa on tapahtunut. 

  Tie­tys­ti sivii­lien ja avus­tus­kul­je­tus­ten tulit­ta­mi­nen on tuo­mit­ta­vaa, mut­ta väi­te että media esit­täi­si sen joten­kin oikeu­tet­tu­na tms. on vähin­tään pak­su. Täl­lai­sis­sa tilan­teis­sa liik­kuu heti alkuun pal­jon disin­for­maa­tio­ta, joten nopea rapor­toin­ti joh­taa aika hel­pos­ti virheisiin. 

  En ymmär­rä, mik­sei täs­sä voi käyt­tää vähän ter­vet­tä jär­keä: Mitä Israel muka hyö­tyy sii­tä, että se tulit­taa huvik­seen jotain saat­tuet­ta? Näis­sä jutuis­sa ei ole kau­hean rea­lis­ti­nen ote, jos läh­tö­koh­ta­na on, että israe­li­lai­set ikään­kuin elä­vät vain saa­dak­seen ammus­kel­la kaik­kea mikä liik­kuu. Tämä tul­kin­ta esiin­tyi myös edel­li­sen Gazan hyök­käyk­sen sinän­sä tuo­mit­ta­vien yli­lyön­tien, kuten sai­raa­loi­den pom­mit­ta­mis­ten yhteydessä. 

  Israel on län­si­maa sanan hyväs­sä ja pahas­sa mer­ki­tyk­ses­sä. Sik­si on toki ihan oikein edel­lyt­tää Israe­lil­ta nii­tä stan­dar­de­ja, joi­ta itsel­täm­me ja muil­ta län­si­mail­ta edel­ly­täm­me. Näis­sä kom­men­teis­sa men­nään kyl­lä toi­si­naan pal­jon sen yli­kin, suo­ra­nai­seen demo­ni­soin­tiin. Jutuis­sa lähes­ty­tään jo jotain, jota voi­si pitää sanoi­sin­ko perä­ti anti­se­mi­tis­mi­nä.

  Osmon kysy­mys on sikä­li vali­di, että Israe­lin armei­jan lii­pa­sin­herk­kyy­den taus­tal­la voi olla lii­al­li­nen luot­ta­mus asei­siin. PR-kata­stro­fi tämä Israe­lil­le joka tapauk­ses­sa on, kama­lan inhi­mil­li­sen hin­nan lisäksi.

  1. Tus­kin maan hal­li­tus on käs­ke­nyt tap­pa­maan sivii­le­jä, mut­ta jotain on kyl­lä vah­vas­ti pie­les­sä, jos aseet­to­mia sivii­le­jä ammu­taan noin vain. Jotain on kyl­lä pie­les­sä mylös YLEs­sä, jos se todel­la on jul­kais­sut israe­li­lais­ten avut­to­man val­heen sii­tä, että avus­tus­saat­tu­ees­ta oli­si ammut­tu israe­li­lai­sia ensin. Ei nii­hin ote­ta asei­ta mukaan.
   Jos oli­si kyse hir­vit­tä­väs­tä mokas­ta ja jos Israel käyt­täy­tyi­si kuin sivis­tys­val­tio, se antai­si eloon­jää­nei­den ottaa yhteyt­tä omai­siin­sa ja ker­toa leh­dis­töl­le, mitä oikeas­ti tapah­tui. Ja pyy­täi­si edes anteeksi.
   Eikä esit­täi­si naur­fet­ta­via väit­teis­tä ham­pai­siin asti aseis­tau­tu­neis­ta rau­ha­nak­ti­vis­teis­ta, jot­ka vaa­ran­si­vat koko Israe­lin turvallisuuden. . 

 11. Jotain on kyl­lä pie­les­sä mylös YLEs­sä, jos se todel­la on jul­kais­sut israe­li­lais­ten avut­to­man val­heen sii­tä, että avus­tus­saat­tu­ees­ta oli­si ammut­tu israe­li­lai­sia ensin.”

  Tal­len­sin tuon jutun käyt­töö­ni. Tar­vit­sen jutun refe­roi­dak­se­ni sitä omas­sa työs­sä­ni myö­hem­min ja voin vakuut­taa, että väi­te ampu­mi­ses­ta oli 6–7 tun­nin ajan eli tär­keim­pien ensim­mäis­ten tun­tien ajan Ylen sivuil­la. Ampu­mi­nen mai­nit­tiin kah­des­ti jutun leipiksessä.

  Ylen näkö­kul­ma poik­ke­aa kiel­tei­ses­ti jopa yleen­sä varo­vai­ses­ti ketään tuo­mit­se­van viral­li­sen Suo­men kan­nas­ta. Ulko­mi­nis­te­ri­hän kut­sui Israe­lin suur­lä­het­ti­lään kuultavakseen.

  Toi­sin kuin YLE, UM:n yllä­pi­tä­mä Glo­bal­Fin­land-sivus­to ei roh­jen­ne poi­ke­ta minis­te­riön kan­nas­ta. Se esit­ti nopeas­ti teh­dyl­lä mut­ta laa­duk­kaal­la artik­ke­lil­la tar­peel­li­sen näkö­kul­man tähän sotaan. 

  Jut­tu on jul­kais­tu otsi­kol­la “Kär­si­vä kan­sa ja län­si­mai­den etu­var­tio – Lähi-idäs­sä tais­tel­laan median hallinnasta”

  http://global.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=193675&nodeid=15783&contentlan=1&culture=fi-FI

  Lai­naus: “Media­stra­te­gioil­la on mer­ki­tys­tä. Vaik­ka toi­mit­ta­jat pys­ty­vät myös suo­jau­tu­maan niil­tä, välil­lä uuti­sis­ta näkee, että jom­man­kum­man osa­puo­len vies­ti on men­nyt läpi”, sanoo tut­ki­ja Tapio Kujala.

  Kuja­la on käy­nyt Lähi-idäs­sä yli 50 ker­taa vii­meis­ten 15 vuo­den aika­na toi­mit­ta­jan, opet­ta­jan ja tut­ki­jan teh­tä­vis­sä. Hän tekee par­hail­laan tie­do­tuso­pin väi­tös­kir­jaa Lähi-idän media­so­dan kei­nois­ta sekä sii­tä, miten toi­mit­ta­jiin yri­te­tään vaikuttaa. 

  ”Israel tai sen kan­nat­ta­jat ovat pai­nos­ta­neet lähes kaik­kia haas­tat­te­le­mia­ni toi­mit­ta­jia”, hän kertoo.” […]

  Tie­do­tus­työ­tä teke­vät myös eri­lai­set epä­vi­ral­li­set yhtei­söt ja yksi­löt. Esi­mer­kik­si kulu­nee­na kevää­nä Israe­lin val­tio aloit­ti tv-kam­pan­jan, joka yrit­tää saa­da ulko­mail­le mat­kus­ta­vat israe­li­lai­set ker­to­maan koti­maas­taan posi­tii­vi­sia asioita. 

  Myös ulko­maa­lai­set teke­vät osan­sa tie­do­tus­työn eteen. Kuja­lan mukaan Suo­mes­sa­kin Israe­lin tuki­jat kään­tä­vät armei­jan tiedotteita. ”

  Haluai­sin tie­tää, kään­ne­tään­kö nii­tä myös Ylen toi­mit­ta­jien paris­sa ja jopa työ­ai­ka­na Yles­sä jul­kais­ta­vak­si? Niin puo­lu­eel­lis­ta Ylen uuti­soin­ti on ollut.

  Se poik­ke­aa täy­sin esi­mer­kik­si MTV3:n uuti­soin­nis­ta, joka on ollut täs­sä yhtey­des­sä perä­ti ansiokasta.

 12. Israe­lin toi­min­nas­sa ja eri­tyi­ses­ti tie­do­tuk­ses­sa on piir­tei­tä, jot­ka eivät istu oikein län­si­mai­sen val­tion stan­dar­dei­hin, ja täs­tä olen samaa mieltä. 

  Vii­me kädes­sä kyse on yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä, että armei­ja on jat­ku­vas­ti häly­tys­ti­las­sa, ja ampuu kaik­kea vähän­kään epäi­lyt­tä­vää. Val­tio­joh­to ei läh­de näi­den jut­tu­jen lika­pyyk­kiä pese­mään ja lait­ta­maan vas­tuul­li­sia tilil­le, kos­ka se halu­aa, että lii­pa­sin pysyy her­käs­sä. Se halu­aa, että lii­pa­sin pysyy her­käs­sä, kos­ka usein sii­hen on aihetta. 

  Meil­lä on ongel­ma­na nyt se, että tilan­ne on se mikä se on. Täs­sä ei idea­lis­mil­la pär­jä­tä, kos­ka jos Israe­li­lai­set koke­vat, että jos armei­ja antaa lii­pa­sin­herk­kyy­den kado­ta, niin koko val­tion ole­mas­sao­lo on uhat­tu­na. Sii­hen, kuin­ka rele­vant­ti tai aiheel­li­nen tämä pel­ko on, en ota kan­taa. Mut­ta Israel on suun­nil­leen koko ole­mas­sao­lon­sa aika­na soti­nut muu­ta­man vuo­den välein. Monet niis­tä­kin, jot­ka vie­lä 90-luvul­la intoi­li­vat rau­has­ta ja pales­tii­na­lais­val­tion mah­dol­li­suu­des­ta, menet­ti­vät toi­von­sa pian sen jäl­keen kun Rabin ammuttiin.

 13. Ei tuol­lai­nen väki­val­lan käyt­tö poli­tii­kan jat­kee­na käy­tös syn­ny hetkessä.

  Israe­li­lai­set siir­to­kun­ta­lai­set ovat saa­neet tap­paa ilman ran­gais­tus­ta alu­eel­laan tava­tut pales­tii­na­lai­set ilman ran­gais­tus­ta jo pit­kään. IDF on tot­tu­nut että jo voi­man näyt­tö hil­jen­tää vas­ta­lauseet, kun vas­tas­sa olleet pales­tii­na­lai­set tie­tä­vät hei­kon asemansa.

  Vali­tet­ta­vas­ti nyt oli vas­tas­sa vapai­den yhteis­kun­tien akti­vis­te­ja, jot­ka tie­tä­vät oikeu­ten­sa vas­tus­taa vää­ryyt­tä. Voi­man näyt­tö ei riit­tä­nyt­kään ja sitä oli pak­ko käyttää.

 14. Jos nyt vaik­ka nukut­tai­siin yön yli, odo­tet­tai­siin lisä­tie­to­ja ja höy­ryt­täi­siin sit­ten? Ja YLE­kin voi­si sanoa suo­raan ettei heil­lä ole mitään hajua­kaan mitä on tar­kal­leen ottaen tapah­tu­nut ja rapor­toi­da sen. Akuut­ti asia on noi­den kiin­nio­tet­tu­jen eris­tä­mi­nen, ja se pitää pur­kaa välittömästi.

  Ylei­se­nä huo­mio­na, mik­si se on niin tavat­to­man vai­ke­aa ihan mil­len­kä tahan­sa hal­li­tuk­sel­le mis­sä tahan­sa maas­sa vaan sanoa suo­raan että sös­sit­tiin? Sem­min­kin kun jat­ku­vas­ti sös­si­tään, toki vähem­män fataa­leis­sa ja vaka­vis­sa asioissa.

 15. Kyse oli puh­taas­ti Hama­sin media­tem­pus­ta! Hie­no­min sanot­tu­na se oli Hama­sin infor­maa­tio-ope­raa­tio Israe­lia vas­taan. Kyl­mäs­ti las­kel­moi­tu, pie­nil­lä tap­pioil­la saa­tiin pal­jon pals­ta­mil­li­met­re­jä. Kun lukee HS:n otsi­koi­ta, niin Hamas onnis­tui aika hyvin.

 16. Myös Ilta­sa­no­mat tois­taa GPO ja Israe­lin armei­jan IDF:n Spo­kes­per­son Uni­tin väit­tei­tä jos­ta­kin syys­tä täy­sin uudel­leen jul­kai­se­mas­sa jutus­saan, (jon­ka funk­tio­ta en täy­sin ymmärrä):

  - Kimp­puum­me hyö­kät­tiin ja mei­tä hakat­tiin metal­li­tan­goil­la ja puu­ko­tet­tiin. Jos­sain vai­hees­sa mei­tä myös ammut­tiin, kuvai­li yksi hyök­käyk­seen osal­lis­tu­neis­ta kommandoista.”

  http://www.iltasanomat.fi/uutiset/ulkomaat/uutinen.asp?id=2174673

 17. Israel luot­taa sii­hen, että tap­pa­mi­nen aiheut­taa muu­ta­man vas­ta­lauseen ja asia unoh­tuu paris­sa viikossa.
  Israe­lil­la on kris­til­li­see­sä uskos­sa eri­tyis­a­se­ma, jota holocoust täydentää.
  Israel koe­taan kris­tu­kun­nan pyhien paik­ko­jen puo­lus­ta­jak­si eikä sitä saa arvostella.
  Myös­kin poliit­ti­se­ti se on tär­keä sil­lan­pää lännelle.Israelin tie­dus­te­lu on tar­kim­min peril­lä mitä lähi-Idäs­sä tapah­tuu ja se jär­jes­te­lee tär­kei­tä tap­po­ja, joil­la ääri­mus­li­mei­ta pide­tään järjestyksessä.
  Muil­le länis­mail­le nuo sala­mur­hat oli­si­vat vai­kei­ta ja poliit­ti­ses­ti arkaluonteisia.

  Ei län­si tosis­saan pahek­su Israe­lin väki­val­taa, se on vain teatteria.

 18. Kai­kil­la oli täy­sin var­mas­ti tie­dos­sa, että Israel ei tule pääs­tä­mään lai­vo­ja Gazaan.
  Saat­tu­eel­le tar­jot­tiin mah­dol­li­suut­ta pur­kaa las­ti Israe­liin ja tar­kas­tuk­sen jäl­keen kul­jet­taa se rekoil­la Gazaan, mikä ei kel­van­nut tem­pauk­sen organisaattoreille.

  http://www.youtube.com/watch?v=b3L7OV414Kk&feature=player_embedded

  No, mart­tyy­rei­ta tuli.

 19. Me emme tie­dä mitä on tapahtunut.

  Turk­ki­lai­set “rau­ha­nak­ti­vis­tit” ovat voi­neet hyö­kä­tä aluk­sel­le tul­lei­den kimp­puun kir­vein ja veit­sin. Tämä on mah­dol­lis­ta. Onko se tot­ta vai ei, asias­ta tar­vi­taan puo­lu­ee­ton selvitys.

  Jos se on tot­ta, niin kuka ei ampui­si omaa hen­ke­ään uhkaa­vaa hyökkääjää?

  Jos todel­la on mur­hat­tu rau­han­omai­sia sivii­le­jä, niin teko on tie­ten­kin täy­sin tuomittava.

  Tie­de­mies on täy­sin oikeas­sa sii­nä, että on outoa kuin­ka val­mii­ta ihmi­set ovat teke­mään joh­to­pää­tök­siä ja usko­vat tie­tä­vän­sä totuuden.

 20. IDF näem­mä on jo jul­kais­sut you­tu­be-kana­val­laan em. videoi­ta: http://www.youtube.com/user/idfnadesk

  Niis­tä voi sel­väs­ti pää­tel­lä, että soti­lai­den kimp­puun hyö­kät­tiin. Voi pää­tel­lä myös sen, että käy­tet­ty voi­ma hyök­kää­jien tal­tut­ta­mi­sek­si oli hyvin mah­dol­li­ses­ti ylimitoitettua.

  Kyse ei kui­ten­kaan ollut mis­tään rau­ha­nak­ti­vis­teis­ta ja aina­kin kah­den israe­li­lais­so­ti­laan hen­ki oli­si ollut todel­la vaa­ras­sa, jos hei­tä ei oli­si voi­ma­kei­noin autettu.

  1. Anteek­si, mut­ta minus­ta näyt­ti, kuin israe­li­lai­set soti­laat oli­si­vat tun­keu­tu­neet luvat­ta aluk­sel­le. Mitä luu­let­te tapah­tu­neen, jos oli­si tapah­tu­nut toi­sin päin, jouk­kio oli­si tun­keu­tu­nut Israe­lin aluk­sel­le. On aika luon­nol­lis­ta tor­jua mur­to­va­ras tai muu vas­taa­va,. Oli­ko hei­dät kut­sut­tu kylään? Mitä teki­sit itg­se, jos joku tun­te­ma­ton jouk­ko tun­keu­tui­si kotiisi?

 21. Israe­lin toi­min­ta täs­sä koh­taa voi­si pal­vel­la kah­ta tar­koi­tus­ta. Yksi on nöyt­tää muul­le maa­il­mal­le kuka täs­sä etu­pii­ris­sä lop­pu­pe­leis­sä mää­rää. Näpäy­te­tään YK:ta, EU:ta ja Oba­maa (ei siis Yhdys­val­to­ja, per se…)

  Toi­nen on media­pe­li. Tie­tys­ti Suo­mes­ta käsin tämä tun­tuu jär­jet­tö­mäl­tä, kos­ka tääl­lä ei ole kysei­sen tem­pauk­sen ylei­sö. Se on Jen­keis­sä. Veik­kaan, että oikean ylei­sön paris­sa tämä tem­paus toi­mii… Pitä­nee ostaa taas seu­raa­va inFocus, Com­men­ta­ry tai jotain, että pysyy kärryillä…

  Täl­lai­nen tuli itsel­le ensim­mäi­sek­si mieleen.

 22. Rau­ha­nak­ti­vis­teil­la” ja pales­tii­na­lai­sil­la on muu­ten pit­kä yhtei­nen his­to­ria. Jo Baa­der Mein­hof kävi aikoi­naan hank­ki­mas­sa soti­laal­lis­ta kou­lu­tus­ta PFLP:n terroristileireiltä.

 23. Toi­mit­ta­ja­tut­ta­va on use­aan ottee­seen nau­res­kel­lut, että kaik­kea muu­ta voi medias­sa arvos­tel­la pait­si Israe­lia. Jos toi­mit­ta­ja kri­ti­soi israe­li­lais­ten teke­mis­tä, niin hän voi olla var­ma että leh­ti saa run­saas­ti palau­tet­ta jos­sa kri­ti­soi­daan jut­tua. Kuu­le­man mukaan min­kään muun asian kri­ti­soin­ti ei tar­koi­ta yhtä var­maa luki­ja­pa­lau­tet­ta. Israe­lis­ta pitä­vät huo­len siis pai­kal­li­set ja saman­mie­li­set maailmalla 😉

 24. Koti on hie­man heik­ko meta­fo­ra, kodil­la ei yleen­sä sei­la­ta koh­ti lähin­tä ban­di­dos ker­ho­ti­laa kuu­lut­taen että nyt tul­laan ja näy­te­tään teil­le när­hen munat. Lääkkeet.

  1. Kyl­lä Israel rik­koi kan­sainj­vä­lis­tä lakia tun­keu­tues­saan merel­lä lail­li­ses­ti liik­ku­val­le alukselle.
   Kysy­mys on poh­jim­mi­ly­taan sii­tä, onko Israe­lin halu tar­kis­taa alus­ten las­ti oikeu­tet­tu. JOS israel estäi­si vain asei­den vie­mi­sen pales­tii­na­lai­sa­luk­sil­le, tätä voi­si pitää oikeu­tet­tu­na. Mut­ta kun kiel­le­tyl­lä lius­tal­la ovat kah­vi ja suklaa­kon­veh­dit, moraa­li­ne oikeu­tus alkaa rapistua.
   Toi­voi­sin­kin Isrea­li­lai­sia niin hyvin ymmär­tä­viä selit­tä­mään ker­to­maan seik­ka­pe­räi­ses­ti, mik­si Israe­lis­sa on oikeus estää vai­ka­pa After Eight min­tun vie­mi­sen pie­nel­le pales­tii­na­lais­ty­töl­le? En usko, että ruot­sa­lai­set rau­ha­nak­ti­vis­tit halusi­vat mur­taa asei­den­vien­ti­kiel­toa vaan tämän nöy­ry­ty­tä­vän vien­ti­kiel­lon, joka kos­kee jok­seen­kin kaikkea. 

 25. (Yleen­sä fik­su) Tie­de­mies: “Israe­lin toi­min­nas­sa ja eri­tyi­ses­ti tie­do­tuk­ses­sa on piir­tei­tä, jot­ka eivät istu oikein län­si­mai­sen val­tion stan­dar­dei­hin, ja täs­tä olen samaa mieltä.”

  Niin, se mikä ei istu, on joh­do­mu­kai­nen valeh­te­lu. Toi­mit­ta­jat ilman rajo­ja ‑jär­jes­tö­kin, joka on USA:n kon­ser­va­tii­vi­pii­rien (mm. Rea­ga­nin perus­ta­man NED:n) rahoit­ta­ma, jou­tuu sen tun­nus­ta­maan. Sijoi­tus mui­den RSF:n rois­to­val­tioik­si luo­kit­te­le­mien mai­den jou­kos­sa mitä sanan­va­pau­teen tulee eli 150. 

  http://en.rsf.org/press-freedom-index-2009,1001.html

  Israel ja USA saa­vat arvo­sa­nat muis­ta poi­ke­ten koti­maas­saan sekä val­taa­mil­laan alueil­la. Eli saa­vat pela­ta kak­sil­la kor­teil­la, jot­ta mai­den huo­no sanan­va­paus­ti­lan­ne ei paljastuisi.

  Tie­de­mies: “Vii­me kädes­sä kyse on yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä, että armei­ja on jat­ku­vas­ti häly­tys­ti­las­sa, ja ampuu kaik­kea vähän­kään epäilyttävää.
  Val­tio­joh­to ei läh­de näi­den jut­tu­jen lika­pyyk­kiä pese­mään ja lait­ta­maan vas­tuul­li­sia tilil­le, kos­ka se halu­aa, että lii­pa­sin pysyy her­käs­sä. Se halu­aa, että lii­pa­sin pysyy her­käs­sä, kos­ka usein sii­hen on aihetta.”

  Mie­les­tä­ni sinul­ta oli­si ollut tuos­sa yhtey­des­sä oikein hie­man arvioi­da, mis­tä sitä aihet­ta on voi­nut syn­tyä. En odo­ta, että sana­va­ras­too­si kuu­lui­si esi­mer­kik­si val­tio­ter­ro­ris­mi. Mut­ta ehkä jotain sin­ne päin? 

  Tie­de­mies: “Meil­lä on ongel­ma­na nyt se, että tilan­ne on se mikä se on.”

  Ei se ole ongel­ma: ongel­ma on se, että jos Israe­lin toi­min­taan ei puu­tu­ta, tilan­ne jat­kuu huo­no­na. Eli voim­me odot­taa Gazan saar­ron jat­ku­van ja sen seu­raus­ten tuleh­dut­ta­van tilan­net­ta yhä lisää.

  Hie­man ihmet­te­len hyväk­sy­vää asennettasi.

  Tie­de­mies: “Täs­sä ei idea­lis­mil­la pär­jä­tä, kos­ka jos Israe­li­lai­set koke­vat, että jos armei­ja antaa lii­pa­sin­herk­kyy­den kado­ta, niin koko val­tion ole­mas­sao­lo on uhat­tu­na. Sii­hen, kuin­ka rele­vant­ti tai aiheel­li­nen tämä pel­ko on, en ota kantaa.”

  Jäl­kim­mäi­seen juu­ri pitäi­si ottaa kan­taa, kos­ka sil­lä oikeu­te­taan se väki­val­ta, jota et halua tuomita.

  Tie­de­mies: “Mut­ta Israel on suun­nil­leen koko ole­mas­sao­lon­sa aika­na soti­nut muu­ta­man vuo­den välein. Monet niis­tä­kin, jot­ka vie­lä 90-luvul­la intoi­li­vat rau­has­ta ja pales­tii­na­lais­val­tion mah­dol­li­suu­des­ta, menet­ti­vät toi­von­sa pian sen jäl­keen kun Rabin ammuttiin.”

  Pales­tii­na­lais­val­tios­ta pitää intoil­la. Se on ainoa kei­no lopet­taa väki­val­ta. Mut­ta täl­lai­nen­han on siis “idea­lis­mia”, kos­ka vaa­ti­si käy­tän­nön ratkaisuja? 

  Mie­les­tä­ni olet aja­tu­nut pahaan loo­gi­seen umpi­ku­jaan. Kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la tun­net­tua älyä­si koh­taan toki.

  1. Anteek­si nyt az, ‚Voit­ko joten­kin osoit­taa, että tuo haas­ta­tel­ta­va oli muka­na täl­lä trau­ha­nak­ti­vis­tien laivalla?

 26. Ruot­sa­lai­set rau­ha­nak­ti­vis­tit??? After eight? Kysees­sä oli turk­ki­lais-isla­mis­ti­nen IHH. Mik­si ihmees­sä sen­su­roit tämän fakta-tiedon?

  1. Pidä­tet­ty­nä on pal­jon ruot­sa­lai­sia, joi­ta vaa­dia­taan alle­kir­joit­ta­maan jokin pape­ri. Oikeas­taan minun ei pitäi­si jul­kais­ta tesk­te­jä­si, ennen kuin vas­taat kysy­myk­seen, mik­si Israe­lil­la onoi­keus estää suklaan vimei­nen gazaan

 27. Anteek­si nyt az, ‚Voit­ko joten­kin osoit­taa, että tuo haas­ta­tel­ta­va oli muka­na täl­lä trau­ha­nak­ti­vis­tien laivalla?”

  Siel­lä­hän näkyy meri taus­tal­la. Pät­kä on Al-Jazee­ral­ta näi­den kysei­sen lai­van IHH-akti­vis­tien haas­tat­te­lus­ta 29 Tou­ko­kuu­ta 2010. Al-Jazee­ra, jos he ovat lavas­ta­neet tämän haas­tat­te­lun, niin sit­ten, sit­ten voi olla, että ei ollut muka­na, mut­ta muu­ten on kyl­lä aika sel­vää, että nämä “rau­ha­nak­ti­vis­tit” jano­si­vat mart­tyy­riut­ta, ja voi olla jopa mah­dol­lis­ta, ellei perä­ti toden­nä­köis­tä, ovat­han kysees­sä isla­mis­tit, että hyök­käys oli etu­kä­teen sovit­tu sitä mah­dol­li­suut­ta var­ten, mikä­li lai­val­le tun­keu­dut­tai­siin teke­mään tarkastusta.

 28. Vas­ta­sin, mut­ta sen­su­roit sen, kyse oli oikeu­te­tus­ta tar­kas­tuk­ses­ta, jol­la ei ole mitään teke­mis­tä suklaan kanssa.

  Tar­kas­tus ei rik­ko­nut kan­sain­vä­lis­tä lakia.

  [b]Tutustu: Hel­sin­ki Principles on the Law of Mari­ti­me Neutrality

  mm.

  §5.1.2(3)

  §5.1.2(4)

  §5.2.1

  ja

  §5.2.10[/b]

  Niis­sä tode­taan sel­väs­ti oikeu­tus alus­ten tar­kas­ta­mi­seen, jos on syy­tä epäil­lä asei­den sala­kul­jet­ta­mis­ta vihol­li­sel­le. IHH:n koh­dal­la perus­te oli sel­vä, var­sin­kin kun tar­jo­tus­ta rau­han­omai­ses­ta tar­kas­tuk­ses­ta kieltäydyttiin.

  1. Israel vaa­ti, ettei lai­voil­la ollut mitään hei­dän­kiel­tä­mi­öön tuot­tei­ta. Jos kyse oli­si vain aseis­ta, sen voi­si ymmär­tää. Mut­ta he kiel­tä­vät mie­li­val­tai­ses­ti mitä vain. Ker­ro nhyt se kan­sain­vä­li­nen laki, jon­hon tuo suklaan tuon­ti­kiel­to perustuu.

 29. Tot­ta mut­ta tuo “koti” sanan käyt­tä­mi­nen on sel­lais­ta sen­ti­men­taa­lis­ta pro­pa­gan­daa joka vain ei mene läpi vähän­kään kriit­ti­ses­ti ajat­te­le­vaan ihmi­seen. Hen­ning Man­kell sanoi haas­tat­te­lus­sa ennen läh­töä että alus tul­laan toden­nä­köi­ses­ti valtaamaan.

  Se että joku tun­keu­tuu kotii­ni kun makaan pas­sii­vi­ses­ti telk­ka­rin ääres­sä on todel­la­kin eri asia kuin se että joku käyt­tää väki­val­taa minua koh­taan kun tais­te­len aktii­vi­ses­ti hänen etu­jaan vastaan.

  1. Jos lai­va oli­si ollut israe­lin vesil­lä, oli­si vie­lä ymmär­tä­nyt, mut­ta se on kau­ka­na kan­sain­vä­li­sil­lä vesillä.

 30. Yle jat­kaa linjallaan:

  Ruot­sa­lai­set akti­vis­tit sai­vat käs­kyn pois­tua Israelista
  jul­kais­tu tänään klo 00:20
  Nel­jä ruot­sa­lais­ta, jot­ka oli­vat muka­na Gazaan pyr­ki­nees­sä avus­tus­lai­va­saat­tu­ees­sa, on pidä­tet­ty Israe­lis­sa. Lai­va­saat­tu­ees­sa oli kaik­ki­aan yksi­tois­ta ruot­sa­lais­ta, jou­kos­sa muun muas­sa kir­jai­li­ja Hen­ning Man­kell ja yksi kan­san­edus­ta­ja, Meh­met Kaplan.
  Ruot­sin tele­vi­sio SVT:n mukaan Man­kell, Kaplan ja kol­me muu­ta ovat saa­neet Israe­lil­ta uhka­vaa­ti­muk­sen pois­tua maas­ta välit­tö­mäs­ti. Vaih­toeh­to­na on nos­taa oikeus­pro­ses­si, jol­loin hei­tä säi­ly­te­tään van­ki­lao­lo­suh­teis­sa odot­ta­mas­sa oikeudenkäyntiä.”

  Ensin­nä­kään Israel ei ole pidät­tä­nyt ketään, vaan sie­pan­nut aluk­sia ja ihmi­siä kan­sain­vä­li­sel­tä vesia­lu­eel­ta. Israel voi teh­dä pidä­tyk­siä vain omal­la alueellaan.

  Tuol­lai­nen ter­mi­no­lo­gian sot­ke­mi­nen on vaa­ral­lis­ta, sil­lä se hämär­tää teko­jen oikean luoteen.

  Uhka­vaa­ti­mus­ten esit­tä­mi­nen ja oikeu­del­la uhkai­lu on tie­ten­kin nau­ret­ta­vaa. Pait­si, ettei se ole, vaan on Israe­lin kei­no nime­tä siep­paa­man­sa — tai kuten itse sanoo, pidät­tä­män­sä — ihmi­set rikollisiksi. 

  Kun uuti­ses­sa ei ole mitään toi­mit­ta­jan teke­mää auki­tul­kin­taa, luki­ja, joka ei ole varau­tu­nut ja muu­toin­kaan ehkä kyke­ne­vä tun­nis­ta­maan tätä kie­len avul­la vai­kut­ta­mis­ta, on var­sin suojaton.

  On esi­mer­kik­si aiem­pien, muis­ta yhteyk­sis­tä omak­su­mien­sa ennak­ko­kä­si­tys­ten mukaan val­mis usko­maan, että pidä­tet­ty lie­nee aina teh­nyt jon­ki­nas­tei­sen rikok­sen. Tätä luu­loa vah­vis­taa se, että Suo­mes­sa var­sin usein on niin.

  Israel siis käyt­tää tavat­to­man tai­ta­vas­ti hyväk­seen oikeus­val­tios­sa elä­vien ihmis­ten luot­ta­mus­ta omaan järjestelmäänsä.

  Tämä mie­li­ku­va rikol­li­sis­ta sit­ten yhdis­tyy tahat­to­mas­ti näi­hin rau­ha­nak­ti­vis­tei­hin. Ei Israe­liin, joka sur­maa ja siep­paa ihmisiä.

  Kun media (tosia­sias­sa siis IDF, jos­ta ylei­sö ei tie­dä) vie­lä tar­jo­aa saman­suun­tais­ta sekä näen­näi­sen via­ton­ta mate­ri­aa­lia media­vä­li­neen omal­la arvo­val­lal­la ja uskot­ta­vuu­del­la, voi kan­sa­lai­nen jopa uskoa, että hän on itse luo­nut käsi­tyk­sen­sä asioi­den tilas­ta par­hain saa­ta­vil­la ole­vin tiedoin. 

  Ja niin Israel on pro­pa­goi­nut — nyt myös Ylen avul­la — mon­ta pien­tä itsel­li­sa­jat­te­li­jaa täl­lä ker­taa veri­te­ko­jen­sa taak­se. Uskol­li­suus­kin on taat­tua, sil­lä mitä­pä ei ihmi­nen niin lujas­ti puo­lus­tai­si kuin omia fik­su­ja päätelmiään.

 31. Edel­leen jat­kat vies­tien mie­li­val­tais­ta sen­su­roi­mis­ta. Mitä et ymmär­rät sii­tä, että kysees­sä oli Al-Jazee­ran raport­ti täs­tä lai­vas­ta? Syy­tät­kö hei­tä, Al-Jazee­raa, tilan­teen lavas­tuk­ses­ta? Kysei­nen lai­va, 29 Tou­ko­kuu­ta 2010 on tuos­sa Al-Jazee­ran jutus­sa. Entä mil­tä nämä pit­kä­par­tai­set (tai kaa­pui­set), juu­ta­lais­ten kuo­le­maa ja omaa mart­tyy­riut­taan van­no­vat IHH-lai­set sinus­ta vai­kut­ta­vat? Todel­la­ko ruot­sa­lai­sil­ta rau­ha­nak­ti­vis­teil­ta, kuten tuos­sa uudem­mas­sa jutus­sa­si­kin väi­tät (ja sii­tä­kin sen­su­roit pois korjaukset)??

  Mihin ihmee­seen oikein pyrit moi­sel­la vääristelyllä?

  Ei sikä­li, ettei­kö fak­to­ja tule medias­sa ennen pit­kää jul­ki, sen­su­roit sen täl­tä blo­gil­ta tai et.

 32. Jos se on tot­ta, niin kuka ei ampui­si omaa hen­ke­ään uhkaa­vaa hyökkääjää?”

  Soti­laat ovat hyvin suo­jat­tu­ja veit­siä ja put­ken­pät­kiä vas­taan ja ampua voi myös haavoittakseen.
  Mitä­hän var­ten soti­lail­la on luo­ti­lii­vit, kypä­rät , kas­vo­suo­juk­set etc jos ne eivät suo­jaa mitään ?

 33. Ok, ensim­mäi­nen kysy­mys, onko lai­van, jota epäil­lään asei­den sala­kul­je­tuk­ses­ta saar­ros­sa ole­val­le alu­eel­le, pysäyt­tä­mi­nen kan­sain­vä­li­sil­lä vesil­lä kan­sain­vä­lis­ten lakien mukaan lail­lis­ta? Jos ei, niin sit­ten Israel oli sel­väs­ti hom­mas­sa se aggres­sii­vi­nen osa­puo­li ja kan­taa syyn kai­kis­ta kuo­lo­nuh­reis­ta, jopa niis­tä, jot­ka tuli­vat soti­lai­den puo­lus­taes­sa itse­ään lai­va­väen käy­des­sä hei­dän kimppuun. 

  Jos vas­taus on ei, hom­ma menee moni­mut­kai­sem­mak­si. Osmo on tie­ten­kin oikeas­sa, ettei ole oikein, että vaik­ka suklaa­ta ei saa vie­dä Gazaan. Mut­ta nyt kysy­mys onkin, että oli­vat­ko ne kan­sain­vä­li­set saar­ron­mur­ta­jat ns. hyö­dyl­li­siä idioot­te­ja Hama­sil­le, joka var­mas­ti halu­aa vie­dä sin­ne asei­ta­kin, vai oli­ko kysees­sä puh­taas­ti rau­han­omai­nen avus­tus­saat­tue. Vas­taus tuo­hon rau­han­omai­suu­teen on aina­kin sel­väs­ti ei, kos­ka lai­vo­jen väki oli sel­väs­ti­kin val­mis käyt­tä­mään kykyn­sä mukaan väki­val­taa sin­ne tule­via israe­li­lais­so­ti­lai­ta vas­taan (tämä on aina­kin sel­vää IDF:n kuvaa­mas­ta videos­ta). Jos taval­li­sel­le rah­ti­lai­val­le tulee heli­kop­te­ris­ta tar­kas­tus­käyn­nil­le soti­lai­ta, niin yleen­sä ei kan­na­ta alkaa rie­hua, jos ei halua hen­ges­tään päästä. 

  Jos lai­voil­la ei oikeas­ti ollut asei­ta las­ti­naan, niin kyse oli jotain rau­han­omai­nen-plus ope­raa­tios­ta. Eli tie­det­tiin, että Israel ei tuli­si pääs­tä­mään sitä saar­ron läpi, vaan lähet­täi­si soti­lai­ta lai­val­le. Sit­ten pan­tiin vas­taan niin, että soti­lai­den oli pak­ko käyt­tää kovem­pia ottei­ta kuin pelk­kää pys­syl­lä osoit­te­lua ja sit­ten täs­tä nousee otsikoita. 

  Tämä on minus­ta täs­sä yksi avain­koh­ta. Kun puhu­taan “aseet­to­mien sivii­lien” ampu­mi­ses­ta, niin mie­leen tulee ensim­mäi­se­nä se, että soti­laat nousi­vat lai­val­le ja ryh­tyi­vät nis­ka­lau­kauk­sin teu­ras­ta­maan lai­van väkeä. Nyt hom­ma muis­tut­ti ennem­min­kin Geno­van G8-kokous­ta, jos­sa siel­lä­kin joku “asee­ton” mie­le­no­soit­ta­ja tuli polii­sin ampumaksi. 

  Entä sit­ten kysy­mys, mitä a) Israe­lin b) Hama­sin tai c) ulko­maa­il­man, joka haluai­si aut­taa gaza­lai­sia, pitäi­si teh­dä? Israel on siis pan­nut Gazan saar­toon estääk­seen Hama­sia saa­mas­ta asei­ta. Sit­ten pai­kal­le tulee avus­tus­lai­vas­to, joka pyr­kii saar­ron mur­ta­maan. Mitä tehdä? 

  Ensin Israel. Jos lai­vas­ton pääs­tää läpi, seu­raus on se, että vaik­ka täs­sä lai­vas­tos­sa ei oli­si­kaan muka­na asei­ta Hama­sil­le, seu­raa­vas­sa on. Jos sitä ei pääs­tä läpi, niin miten se pitäi­si pysäyt­tää? Sel­väs­ti­kin soti­lai­den lähet­tä­mi­nen lai­val­le on parem­pi vaih­toeh­to kuin se, että ammut­tai­siin lai­va päreik­si. Mitä soti­lai­den pitäi­si sit­ten teh­dä, jos lai­van väki ryh­tyy väki­val­tai­seen vas­ta­rin­taan val­taus­ta vas­taan? Läh­teä kar­kuun? Seu­raus on sama kuin se, että saar­toa ei yllä­pi­det­täi­si yhdis­tet­ty­nä sii­hen, että oma armei­ja on nöy­ry­tet­ty. Pan­na vas­ta­rin­ta kuriin voi­maa käyt­täen? Täs­tä tulee sivii­liuh­re­ja, joil­la media sit­ten mäs­säi­lee. Eli hyviä vaih­toeh­to­ja ei ole. Ottaen kui­ten­kin huo­mioon sen väki­mää­rän, joka lai­val­la oli, 9 kuo­lo­nuh­ria on aika koh­tuul­li­nen mää­rä. Her­kem­mil­lä lii­pa­sin­sor­mil­la oli­si voi­nut tul­la 10-ker­tai­nen määrä.

  Sit­ten Hamas. No, sen­hän kan­nat­taa koit­taa uhma­ta saar­toa kykyn­sä mukaan. Jos mukaan saa ulko­maa­lai­sia hyö­dyl­li­siä idioot­te­ja, niin sen parem­pi. Sil­le tilan­ne on her­kul­li­nen. Jos Israel yllä­pi­tää saar­toa täl­lai­sil­la ope­raa­tioil­la, se saa huo­noa jul­ki­suut­ta. Jos ei pidä, niin sit­ten Hamas saa aseen­sa läpi. 

  No, entäs sit­ten muu maa­il­ma? YK:n mukaan Israe­lin sal­li­mien avus­tus­kul­je­tus­ten tava­ra­mää­rä (15 000 tonnia/viikko) on vain nel­jän­nes sii­tä, mitä Gazas­sa oikeas­ti tar­vi­taan. Enkä oikein usko YK:n ole­van huo­lis­saan mis­tään After Eigh­teis­tä. Ei ole siis ihme, että ulko­puo­lel­la on ihmi­siä (siis sel­lai­sia, jot­ka muu­ten halua­vat pysyä konflik­tin ulko­puo­lel­la), jot­ka halua­vat aut­taa gaza­lai­sia. Sii­nä mie­les­sä ymmär­rän sen, että saar­to on aiheut­ta­nut tur­hau­tu­mis­ta ja siten täl­lai­set urheat saar­ron­mur­ta­ja­lai­vas­tot (ja nii­hin takuu­var­mas­ti tule­va Israe­lin vas­taus) on näh­ty kei­no­na nos­taa tilan­teen näky­vyyt­tä län­si­mais­sa. En sil­ti ole vakuut­tu­nut sii­tä, että kei­no on paras mah­dol­li­nen, kos­ka samal­la he pelaa­vat niin suo­raan Hama­sin pus­siin. Tie­ten­kin, jos tämä poruk­ka on avoi­mes­ti Hama­sin puo­lel­la ja sivii­lien aut­ta­mi­nen on vain sivuo­sas­sa, täs­sä ei ole mitään vikaa, mut­ta jos eivät, vaan todel­la­kin huo­li on vain niis­tä sivii­leis­tä, niin suo­sit­te­li­sin stra­te­gian uudel­leen­miet­ti­mis­tä, kos­ka näin sivus­ta­kat­so­jas­ta he näyt­tä­vät niin puh­taan hyö­dyl­li­sil­tä idioo­teil­ta kuin kukaan on kos­kaan voi­nut olla. En siis todel­la­kaan usko, että ruot­sa­lai­set rau­ha­nak­ti­vis­tit oli­vat siel­lä rau­ta­tan­ko­jen kans­sa hei­lu­mas­sa. Tai jos oli­vat, niin suo­sit­te­li­sin heil­le sanan “rau­ha” pois­ta­mis­ta nimestään.

  1. Päät­te­lys­sä on yksi vika. Jos Israel oli­si pan­nut Gazan saar­toon, jot­ta sin­ne ei klje­tet­tai­si asei­ta, minä­kin voi­sin sen vhy­säk­syä, mut­ta kun he estä­vät kai­ken muun­kin kul­jet­ta­mi­sen sin­ne suklaas­ta ja kah­vis­ta alkaen, tuo­ta saar­toa ei voi pitää miten­kään hyväk­syt­tä­vä­nä. Kyse on kan­san nään­nyt­tä­mi­seen täh­tää­väs­tä pii­ri­tyk­ses­tä. Minä muuu­tan kan­ta­ni tähän heti, kun joku selit­tää oikeu­tuk­sen sil­le, että Israel estää muu­ta­kin kuin asei­den ja asei­den raa­ka-ainei­den kuljettamisen.

 34. Ehkä niis­tä oli luvat­tu tap­po­ra­ha … tai sit­ten ei ja väi­te oli­kin sket­sioh­jel­man pro­mos­sa eikä sik­si ihan luotettava.

 35. Mie­les­tä­ni vies­ti­ni ei ollut miten­kään eri­tyi­sen Israel-myön­tei­nen. Tosi­asioi­ta on mon­ta, pääl­lim­mäi­se­nä on se, että Israel on moder­ni, suve­ree­ni val­tio, jon­ka popu­laa­tios­ta mer­kit­tä­vä osa kokee ole­van­sa jat­ku­vas­ti hyök­käy­su­han alla.

  Tie­tys­ti tuo­mit­sen täl­lai­set iskut. En minä­kään voi hyväk­syä, että sivii­le­jä tuos­ta vaan tape­taan. Osmon kans­sa olen samaa miel­tä, ettei suklaan tai kah­vin tms. kul­jet­ta­mi­nen Gazaan voi olla sen tason “rikos”, joka oikeut­taa hyökkäykset.

  Yllä, kun puhuin pales­tii­na­lais­val­tios­ta intoi­lus­ta, viit­ta­sin israe­li­lais­ten asen­tee­seen. Oma mie­li­pi­tee­ni on sivuseik­ka, rau­haa ja pales­tii­na­lais­val­tio­ta ei syn­ny, jos Israel ei sii­hen suos­tu. Uhkai­lu ja pai­nos­tus eivät tehoa, sen voin kertoa.

 36. Lii­an vanha:

  Soti­laat ovat hyvin suo­jat­tu­ja veit­siä ja put­ken­pät­kiä vas­taan ja ampua voi myös haavoittakseen.
  Mitä­hän var­ten soti­lail­la on luo­ti­lii­vit, kypä­rät , kas­vo­suo­juk­set etc jos ne eivät suo­jaa mitään ? 

  Jaa’a, eipä nois­ta kyl­lä ole apua, jos riit­tä­väl­lä yli­voi­mal­la käy­dään pääl­le. Lisäk­si on vie­lä pime­ää ja meren­käyn­tiä, mikä ei aina­kaan hel­po­ta “ampu­mis­ta haa­voit­taak­seen”. Näyt­tää itse­puo­lus­tuk­sel­ta aina­kin tuol­la ole­van videon perusteella:
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/middle_east/10200351.stm

  Gazan tilan­ne on asia erik­seen, mut­ta ei tuo­ta minus­ta voi rau­han­omai­sek­si avus­tus­saat­tu­eek­si enää kut­sua. Ja hie­man makaa­be­ris­ti sanot­tu­na: omaa tyh­myyt­tä. Tai no, saa kai sitä asian­sa puo­les­ta kuol­la, mut­ta ei tuos­ta aina­kaan minul­ta sym­pa­tia­pis­tei­tä heru.

  Kari

 37. Ok, ensim­mäi­nen kysy­mys, onko lai­van, jota epäil­lään asei­den sala­kul­je­tuk­ses­ta saar­ros­sa ole­val­le alu­eel­le, pysäyt­tä­mi­nen kan­sain­vä­li­sil­lä vesil­lä kan­sain­vä­lis­ten lakien mukaan laillista?

  Käsit­tääk­se­ni on, kos­ka Hamas on julis­ta­nut sodan Israe­lia vas­taan ja hal­lit­see Gazan aluet­ta, jon­ne las­ti oli menos­sa. Oikeus tosin kos­kee vain lai­van tar­kis­tus­ta, ei sivii­lien lahtaamista. 

  Mut­ta kat­so­taan nyt, mitä täl­lä lai­val­la on lop­pu­jen lopuk­si tapah­tu­nut. Illal­la olem­me jo ehkä viisaampia. 

  En kyl­lä ymmär­rä, mikä motii­vi Israe­lin soti­lail­la oli­si aloit­taa tuli­tus aseet­to­mia ihmi­siä vas­taan saa­den koko maa­il­man vihat nis­kaan­sa. Sii­nä ei vain ole mitään jär­keä. Joten­kin moni­muo­toi­sem­pi tämä tilan­ne on mitä toden­nä­köi­sim­min ollut.

 38. Minä puo­les­ta­ni ihmet­te­len että luot­ta­vat­ko nä “rau­ha­nak­tiis­tit” loput­to­mas­ti sii­hen tää he ovat kai­ken kri­tii­kin ulko­puo­lel­la. Mikä jär­ki on hyö­kä­tä aseis­tau­tu­nei­den soti­lai­den kimp­puun ja vaa­ran­taa oma ja kaik­kien mui­den lai­val­la oli­joi­den hen­ki? Ja mitä vähän gand­hi­mai­sem­mal­la toi­min­nal­la hävit­täi­siin? Täs­tä tulee mie­leen, että akti­vis­tit halua­vat tie­ten tah­toen kuo­lo­nuh­re­ja ja luot­ta­vat sii­hen että län­si­me­dia syyt­tää joka­ta­pauk­ses­sa sokeas­ti Israe­lia (mikä ole­tus sinän­sä osuu usein oikeaan). 

  az aiem­min lin­kit­ti­kin hyvän pät­kän, täs­sä vie­lä toi­nen video mis­sä vas­ta­rin­taa näkyy:
  http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=177019

  Osmo:“Anteeksi, mut­ta minus­ta näyt­ti, kuin israe­li­lai­set soti­laat oli­si­vat tun­keu­tu­neet luvat­ta aluk­sel­le. Mitä luu­let­te tapah­tu­neen, jos oli­si tapah­tu­nut toi­sin päin, jouk­kio oli­si tun­keu­tu­nut Israe­lin aluk­sel­le. On aika luon­nol­lis­ta tor­jua mur­to­va­ras tai muu vas­taa­va,. Oli­ko hei­dät kut­sut­tu kylään? Mitä teki­sit itse, jos joku tun­te­ma­ton jouk­ko tun­keu­tui­si kotiisi?”

  Heh, en tien­nyt­kään että blo­gin­pi­tä­jäl­tä­kin löy­tyy noin suu­ri kan­na­tus “Make My Day”-periaatteelle. USA:ssa ko. lain kan­na­tus tun­tuu ole­van kor­keam­paa hie­man kon­ser­va­tii­vi­sem­min ajat­te­le­vien keskuudessa.

 39. Har­mil­lis­ta, että Osmo ei otta­nut tpyy­luo­man vin­kis­tä vaarin.

  Luu­len, että tämä ket­ju on Osmol­le suh­tees­sa isom­pi pr-moka kuin tap­pa­mi­nen merel­lä Israelille.

 40. BBC:n jul­kai­se­mal­la videol­la näyt­täi­si kyl­lä, että “rau­ha­nak­ti­vis­tit” hyök­käi­si­vät soti­lai­den kimp­puun kät­tä pidem­min menetelmin. 

  Suh­tau­dun hie­man varauk­sel­la myös “rau­ha­nak­ti­vis­tei­hin”, joi­den kas­vo­ja peit­tää arabihuivi. 

  Tääl­lä ilmais­tut epäi­lyt sii­tä, että Suo­men media suo­si­si Isra­lia ovat vähin­tään­kin kummallisia. 

  Minus­ta asia on tis­mal­leen päin­vas­toin. Mitään kri­tiik­kiä ei juu­ri­kaan näy esim. Hama­sin ylim­män por­taan viral­lis­ta kie­len­käyt­töä koh­taan: janoam­me juu­ta­lais­ten ver­ta, ajam­me koko kan­san mereen, yksi­kään pales­tii­na­lai­nen ei lepää, kun­nes jokai­nen juu­ta­lai­nen on hävi­tet­ty maan pääl­tä jne. 

  Miten­hän luu­let­te medias­sa rea­goi­ta­van, jos Isra­lein viral­li­nen joh­to antai­si vas­taa­via lausuntoja?

  1. Yri­tät­kö sanoa, että rau­ha­nak­ti­vis­tit hyök­kä­si­vät israe­li­lai­seen lai­vaan? Hyök­kää­jä kai on se joka tun­keu­tuu toi­sen alueelle

 41. Nel­jän kan­nan ydin­a­seil­la ei voi olla vää­räs­sä — voi­ma puhuu maal­la, merel­lä, meren alla ja ilmas­sa. Tähän kun lisä­tään kat­ta­va arse­naa­li kemial­li­sia ja bio­lo­gia­sia asei­ta sekä Yhdys­val­to­jen ainai­nen tuki, niin eipä mui­den mie­li­pi­teel­lä ole niin pal­joa merkitystä.
  Ja Yhdys­val­lois­sa riit­täi­si ymmär­rys­tä vähän enem­pään­kiin…: WND

 42. Oli itses­tään sel­vää, ettei Israel tuli­si pääs­tä­mään saat­tuet­ta Gazaan. Se, että lai­val­la on suklaa­kon­veh­te­ja, ei tar­koi­ta sitä, ettei­kö siel­lä voi­si olla myös jota­kin muu­ta. Jäl­ki­kä­teen voi­daan tode­ta, että Israel sel­väs­ti­kin aliar­vioi mah­dol­li­sen vas­ta­rin­nan, min­kä takia tilan­ne muut­tui kaoot­ti­sek­si ammus­ke­luk­si. Vaik­ka moni tun­tuu usko­van­kin israe­li­lais­ten loput­to­maan pahuu­teen, uskoi­sin, että he oli­si­vat halun­neet vält­tää täl­lai­sen tilan­teen syn­ty­mi­sen. Sinän­sä nmä ruot­sa­lai­set rau­han­kyyh­kyt voi­si­vat vali­ta seu­ran­sa hie­man paremmin.

  Gaza­lais­ten kan­nal­ta tilan­ne on todel­la surul­li­nen. Tiu­kas­ti saar­ret­tua ja tuhot­tua aluet­ta hal­lit­see veri­ses­ti fun­da­men­ta­lis­tit, joil­la ei ole min­kään­lais­ta halua rauhaan.

 43. Ok, olet tois­tai­sek­si mai­nin­nut kah­vin ja suklaan asioi­na, joi­ta Israel ei anna vie­dä Gazaan. On var­maan ikä­vää, jos jää kah­vi­kup­po­nen juo­mat­ta, mut­ta ollaan sil­ti aika kau­ka­na “kan­san nään­nyt­tä­mi­seen täh­tää­väs­tä pii­ri­tyk­ses­tä”. Täl­lai­ses­ta oli kyse aikoi­naan esim. Lenin­gra­din koh­dal­la, jon­ne Wehr­macht esti vie­mäs­tä yhtään mitään 900 päi­vän ajan. Jotain neu­kut sai­vat sin­ne vie­tyä tal­vel­la Laa­to­kan jää­tä pitkin. 

  Jos­tain syys­tä täs­sä Israel-asias­sa on ihmi­sil­lä tapa­na lyö­dä yli suun­taan jos toi­seen­kin. En tie­dä, mikä Israe­lin syy olla anta­mat­ta vie­dä Gazaan kah­via ja suklaa­ta, mut­ta sel­väs­ti­kään se ei ole kan­san nään­nyt­tä­mi­nen. Kan­sa nään­ny­te­tään sil­lä, ettei sin­ne anne­ta vie­dä ruo­kaa. Jos sinus­ta Israe­lin tavoi­te on nään­nyt­tää gaza­lai­set, mik­si se antaa vie­dä sin­ne yli­pää­tään mitään? Tämä ei tar­koi­ta, ettei­kö täl­lais­ta saar­toa voi­si sil­ti pitää oikeutettomana. 

  Toi­sel­la puo­lel­la kaik­ki pales­tii­na­lais­ten avus­tus­yri­tyk­set ulko­puo­li­ses­ta maa­il­mas­ta näh­dään suu­re­na Hama­sin orga­ni­soi­ma­na salaliittona.

  1. Avus­tus­jär­jes­tö­jen mukaan Israel sään­nös­te­lee myös sitä, kuin­ka pal­jon elin­tar­vik­kei­ta Gazan saa vie­dä. Tätä ei voi moti­voi­da mil­lään muul­la, kuin sil­lä, että tar­koi­tus on teh­dä pales­tii­na­lais­ten elä­mäs­tä mah­dol­li­sim­man vihe­liäis­tä. En kek­si yhtään eet­ti­ses­ti hyväk­syt­tä­vää perus­te­lua tällaiselle.

 44. Tuo video tilan­tees­ta muut­ti käsi­tys­tä­ni tilan­tees­ta mer­kit­tä­väs­ti. Sen näh­tyä­ni olen vakuut­tu­nut, että koko “avus­tus­ret­ken” tar­koi­tus oli jotain muu­ta kuin avus­taa Gazan asukkaita.

  Jos tar­koi­tus oli aut­taa hädäs­sä ole­via, niin mik­si lai­van tar­kas­tus­ta ei sal­lit­tu? Jos kyy­dis­sä ei ole asei­ta, niin mitä vai­keuk­sia tuos­ta oli­si seurannut?

  Jos tar­koi­tus oli aut­taa hädäs­sä ole­via, niin mik­si las­tik­si oli­si otet­tu juu­ri saar­ron pii­ris­sä ole­via tuot­tei­ta eikä perus­e­lin­tar­vik­kei­ta, jot­ka oikeas­ti aut­tai­si­vat ihmisiä?

  Jos tar­koi­tus oli toi­mit­taa apua Gazaan, niin mihin lai­val­la tar­vit­tiin kan­san­edus­ta­jia ja mui­ta jul­ki­sia henkilöitä?

  Tar­koi­tus oli siis pro­vo­soi­da ja saa­da näky­vyyt­tä. Ja videon myö­tä on sel­vää, että pro­vo­kaa­tios­sa men­tiin myös niin pit­käl­le, että soti­lai­den itse­puo­lus­tus oli perusteltua. 

  Kuo­li­nuh­rien mää­rä tun­tuu kyl­lä vie­lä­kin koval­ta, joten asi­aa on syy­tä tut­kia tar­koin, mut­ta asia ei sel­väs­ti­kään ole niin yksioi­koi­nen kuin esim. Osmo antaa ymmärtää.

 45. Gaza­lais­ten kan­nal­ta tilan­ne on todel­la surul­li­nen. Tiu­kas­ti saar­ret­tua ja tuhot­tua aluet­ta hal­lit­see veri­ses­ti fun­da­men­ta­lis­tit, joil­la ei ole min­kään­lais­ta halua rauhaan.”

  Hama­sil­la on ollut laa­ja kan­na­tus väes­tön jou­kos­sa ja se jopa voit­ti vaa­lit 2006, mut­ta län­si­maat ja Israel eivät hyväk­sy­neet voittoa.
  Aikai­sem­min Israel tuki Hama­sia, kos­ka se hei­ken­si Fatahia.

  Mitä tulee fun­da­men­ta­lis­tei­hin niin myös nyt val­las­sa ole­vat Israe­lin juu­ta­li­set puo­lu­eet ovat fun­dam­ne­ta­lis­te­ja, jot­ka halua­vat kar­kot­taa pales­tii­na­lai­set Länsirannalta

 46. Osmo:

  En kek­si yhtään eet­ti­ses­ti hyväk­syt­tä­vää perus­te­lua tällaiselle.

  Yri­tät­kö siis sanoa, että kan­san nään­nyt­tä­mi­nen ei ole iki­nä hyväk­syt­tä­vää? (Esim. Poh­jois-Koreas­sa tai mis­sään muuallakaan.) 

  Kyse­len tätä sil­lä, että mä kal­lis­tun itte sil­le kan­nal­le, että kaup­pa­saar­to on kate­go­ri­ses­ti vää­rin, mut­ta oon yllät­ty­nyt, jos sä oli­sit samaa mieltä.

  Osmo:

  Yri­tät­kö sanoa, että rau­ha­nak­ti­vis­tit hyök­kä­si­vät israe­li­lai­seen lai­vaan? Hyök­kää­jä kai on se joka tun­keu­tuu toi­sen alueelle

  Kenen aluet­ta on kan­sain­vä­li­sil­lä vesil­lä ole­vat aluk­set, joi­ta epäil­lään (perus­tel­lus­ti tai perus­teet­to­mas­ti) asei­den kul­jet­ta­mi­ses­ta? Onks se hyök­käys, jos halu­aa tul­la tar­kas­ta­maan täl­lai­sen aluk­sen lastin?

  Minä käsi­tin nois­ta az:n viit­teis­tä, että se ei oo mikään hyök­käys yhtään sen enem­pää kuin jos polii­si tulee teke­mään kotiet­sin­nän jon­ne­kin epäil­tyyn methlaboratorioon.

  Tiet­ty sit ne met­hin val­mis­ta­jat voi yrit­tää vahin­goit­taa polii­sia, mut­ta tus­kin täs­sä tapauk­ses­sa kukaan huu­tas blo­gil­laan pää puna­se­na, että ruot­sa­lai­set rau­ha­nak­ti­vis­tit vaan halus aut­taa palestiinalaisia.

 47. Ter­mi “hyök­käys” on täs­sä vähän ongel­mal­li­nen. Israe­lil­la oli mitä ilmei­sim­min oikeus tar­kas­taa lai­va kv-vesialueella. 

  Yhdel­lä lai­vois­ta tapah­tui hyök­käys, mut­ta sen aloit­ta­ja on vie­lä ilmei­sen epä­sel­vä. Soti­laat tie­tys­ti ampu­vat, jos tilan­ne sitä kai­paa. Kym­me­nen kuol­lut­ta ja pari­kym­men­tä louk­kaan­tu­nut­ta kie­li­vät sil­mit­tö­mäs­tä väki­val­las­ta, kos­ka soti­lai­den tavoi­te ei ollut val­la­ta lai­vaa, vaan tar­kas­taa se.

  Saat­toi olla, että “hyök­käys” tapah­tui lai­van väen puo­les­ta. Se, mikä meni mön­kään totaa­li­ses­ti oli soti­lai­den reak­tio. Voi­si kuvi­tel­la, että täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa hei­dät oli­si ohjeis­tet­tu vetäy­ty­mään lai­vas­ta ja sit­ten val­taa­maan se vähem­min kuo­lo­nuh­rein ja hal­li­tus­ti. Nyt sit­ten ammus­kel­tiin lip­paat tyh­jik­si väkijoukkoon.

 48. Ok, jat­ke­taan tuo­ta moti­vaa­tio­ket­jua. Jos mie­les­tä­si Israe­lil­la on moti­vaa­tio­na toi­mil­leen teh­dä pales­tii­na­lais­ten elä­mäs­tä vihe­liäis­tä, niin mikä tämän moti­vaa­tio sit­ten on? Mitä Israel hyö­tyy sii­tä, että pales­tii­na­lais­ten elä­mä on vihe­liäis­tä? Vai onko väit­tee­si, että tämä sinäl­lään on Israe­lil­le pää­mää­rä eli he teke­vät sitä sil­kas­ta pahuudestaan?

 49. Yri­tät­kö sanoa, että rau­ha­nak­ti­vis­tit hyök­kä­si­vät israe­li­lai­seen lai­vaan? Hyök­kää­jä kai on se joka tun­keu­tuu toi­sen alueelle. 

  En tie­dä, kenel­le tämä kysy­mys oli esi­tet­ty, mut­ta minä vas­taan. Itse en aina­kaan pidä raha­nak­ti­vis­tei­na ketään, joka on val­mis käyt­tä­mään väki­val­taa sii­nä mää­rin, kuin siel­lä nyt teh­tiin. En, vaik­ka kysees­sä oli­si lai­vaan tun­keu­tu­vat soti­laat. Siis samal­la tavoin kuin en pitä­nyt rau­han­omai­se­na mie­le­no­soit­ta­ja­na sitä geno­va­lais­ta, joka oli heit­tä­mäs­sä vaah­to­sam­mu­tin­ta päin polii­sia sii­nä vai­hees­sa, kun polii­si ampui hänet.

  Voi­daan sit­ten kes­kus­tel­la sii­tä, onko väki­val­tai­nen Israe­lin toi­mien vas­tus­tus oikeu­tet­tua, mut­ta puhu­taan sit­ten asias­ta aina­kin oikeil­la nimillä.

  Ja vaik­ka väki­val­ta­kin jätet­täi­siin sivuun, niin yleen­sä mis­sään ei rau­haa ole saa­vu­tet­tu otta­mal­la puh­taas­ti toi­sen kiis­tan osa­puo­len kan­taa ajet­ta­vak­si. Jos kysei­sis­tä akti­vis­teis­ta kysei­ses­sä konflik­tis­sa kaik­ki vika on Israe­lis­sa, niin tämä on tie­ten­kin täy­sin oikeu­tet­tu kan­ta, mut­ta sil­loin hei­dän oli­si rehel­li­sem­pää kut­sua itse­ään pales­tii­na­lai­sak­ti­vis­teik­si. Todel­li­set rau­han­te­ki­jät (vaik­ka­pa Tony Blair P‑Irlannissa) ymmär­tä­vät, että rau­han­te­ko ei voi onnis­tua puh­taal­la yhden osa­puo­len syyttämisellä. 

  Gazan kiis­tas­sa pitäi­sin siis todel­li­si­na rau­ha­nak­ti­vis­tei­na hen­ki­löi­tä, jot­ka vaa­ti­si­vat yhtä äänek­kääs­ti Hama­sia irti­sa­nou­tu­maan vaa­ti­muk­sis­ta Israe­lin tuhoa­mi­ses­ta kuin vaa­ti­vat Israe­lia lopet­ta­maan saarron. 

  Lop­puun anek­doot­ti omal­ta koh­dal­ta­ni. Olin 2003 rau­han­mars­sil­la Lon­toos­sa Ira­kin sodan kyn­nyk­sel­lä. Ehdo­ton enem­mis­tö mars­si­jois­ta oli juu­ri sen sodan aloit­ta­mis­ta vas­tus­ta­mas­sa. Minua kui­ten­kin äklöt­ti, kun sekaan oli läh­te­nyt näi­tä samo­ja “rau­ha­nak­ti­vis­te­ja”, joi­den isku­lauseet eivät olleet “Not in my name”, vaan “Pales­ti­ne, from the Jor­dan to the sea” (tjsp.)

 50. az, vai­kut­taa sil­tä että nie­let pure­mat­ta kai­ken Israe­lin pro­pa­gan­dan. Vähän läh­de­kri­tiik­kiä! Eikä tie­ten­kään kan­na­ta Hama­sin­kaan tai pales­tii­na­lais­ten kaik­kia jut­tu­ja myös­kään uskoa. Tuo Pales­ti­nian Media Watch on israe­li­lai­nen sivus­to, joten häly­tys­kel­lo­jen pitäi­si soi­da heti. Ja sitä pait­si, mis­tä tie­dät onko englan­nin­kie­li­nen kään­nös, mikä ruu­dus­sa näkyy oikea? Mona Baker (brit­ti­läi­nen, egyp­ti­läis­syn­tyi­nen, ara­bi­aa osaa­va) kään­nös­tie­tei­li­jä on ana­ly­soi­nut mm. Mem­rin (the Midd­le East Media Research Ins­ti­tu­te) net­ti­si­vu­jen käännöksiä/englanninnoksia ja pää­ty­nyt sii­hen, että ne teh­dään tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti mani­pu­loi­den, totuu­den rajois­sa ehkä juu­ri ja juu­ri pysyen, mut­ta niin, että esim. bin Lade­nin puheis­ta on annet­tu vää­rä kuva, että saa­daan hänet näyt­tä­mään vie­lä­kin tör­keäm­mäl­tä puheis­saan. MEMRI on USA:n ja var­maan Israe­lin­kin pro­pa­gan­da­ko­neis­ton osa. 

  Ovat­ko Israe­lin yms. kuvis­sa näky­vät hen­ki­löt oikeas­ti osa akti­vis­teis­ta? Voi olla, mut­ta var­ma ei voi olla. Täl­lä het­kel­lä luu­len, että Israel hyök­kä­si ensin ja vas­ta sit­ten on tul­lut mai­laa esiin vas­ta­puo­lel­ta. Tätä tuke­vat Aljazee­ran videot:

  http://www.youtube.com/watch?v=WkoF438DXYY&NR=1

  http://www.youtube.com/watch?v=xFEBbDkyrqQ

  http://www.youtube.com/watch?v=pn-l_JltCB4

  Jäl­kim­mäi­ses­sä alkaa englan­nin­kie­li­nen jut­tu n. 00.30 koh­dal­la. Ja taas n. 2.20 koh­dal­la. Enkä väi­tä, että tämä­kään vält­tä­mät­tä on totuus. Vaan, että kan­nat­taa tut­kail­la medi­aa eri puo­lil­ta maailmaa. 

  Eilen minul­la­kin mie­li­pi­teet vaih­te­li­vat lai­das­ta lai­taan. Ensin olin var­ma, että Israel teki iskun har­ki­tus­ti, suun­ni­tel­lus­ti ja tar­koi­tuk­sel­la. Esi­mer­kik­si. Ettei mui­ta lai­vo­ja tuli­si yrit­tä­mään­kään. USA­han kun ei kui­ten­kaan muu­ta yleen­sä tee kuin vähän pahoit­te­lee (kuten eilen jo näh­tiin, tuo­mit­tu ei edes ole, vaik­ka mitä hyö­tyä pel­kis­tä EU:n tai YK:n tuo­mit­se­vis­ta jul­ki­lausu­mis­ta­kaan on.) Sit­ten kun näin Israe­lin jul­kai­se­mia hyök­käys­vi­deoi­ta ajat­te­lin, että akti­vis­tit ken­ties osin syy­päi­tä. Mut­ta enää en ole var­ma sii­tä­kään. Alan olla taas kal­lis­tu­mas­sa alku­pe­räi­seen kan­taa­ni: tahal­li­nen teko Israe­lil­ta. Jol­lei­vät sit­ten töpek­si­neet sii­nä, että lait­toi­vat ran­nik­ko­var­tios­to­hom­maa hoi­ta­maan lii­an lii­pa­sin­herk­kiä kom­man­do­ja — näin tul­kit­si eilen Aljazee­ral­la enti­nen brit­ti­kom­man­do­jouk­ko­jen jäsen kat­sot­tu­aan Israe­lin ensim­mäi­sek­si jul­kai­se­man videon tapah­tu­mis­ta. Suo­sit­te­len muu­ten seu­raa­maan erit­täin laa­jas­ti medi­aa. Eilen löy­sin netis­tä Aljazee­ran LiveS­ta­tio­nin ja mie­len­kiin­nol­la kuun­te­lin israe­li­lais­ten (mie­les­tä­ni) val­hei­ta, näin väit­ti joku Tur­kin minis­te­ri tms, joka ker­toi että turk­ki­lai­nen auto­laut­ta oli tut­kit­tu Tur­kis­sa ennen läh­töä, siel­lä ei ollut asei­ta. Aftonbla­det ja uutis­toi­mis­to AP näyt­ti­vät eilen myös suo­ra­na Dan­ny Ayel­lo­nin leh­dis­tö­ti­lai­suu­den netis­sä, jos­sa D.A. tosis­saan väit­ti, että lai­vat oli­vat täyn­nä Al Qai­dan, Hama­sin ja Hiz­bol­la­hin kan­nat­ta­jia. Nyt kun olen näh­nyt enem­män Aljazee­ran raport­te­ja, en ihan usko israelilaisvakuutteluita. 

  Löy­sin CNN:n jutun (täl­lais­ta pro­pa­gan­daa menee siis USA:ssa ihmi­sil­le, no, onhan siel­lä jär­jes­tön­kin jäse­nen kom­men­tit lopus­sa), täs­sä Dan­ny Ayalo­nin (Israe­lin varaul­ko­mi­nis­te­ri) val­hei­ta- vai­ko totuus, az?:

  http://www.youtube.com/watch?v=CLxYyWPqdu8

  Armad of hate and vio­lence?! Pääs­te­lee D. Ayalon suus­taan. Aika usko­ma­ton­ta tekstiä!

  Satuin muu­ten HS:n sivuil­ta lin­kat­tu­na luke­maan myös tois­sa­päi­vä­nä Jerusa­lem Pos­tin jutun, jos­sa väi­tet­tiin, että akti­vis­tit lau­la­vat anti­se­mi­tis­tia lau­lu­ja lai­voil­la. Sil­loin jo minul­le tuli vai­ku­tel­ma, että omaa israe­li­lai­sy­lei­söä val­mis­tel­laan seu­raa­van päi­vän tapah­tu­mia koh­taan. Alkoi pelot­taa ruot­sa­lais­ten puo­les­ta yms. Mut­ta olin aivan var­ma, ettei Israel voi eikä uskal­la alkaa vahin­goit­taa ketään. Man­kell­kin sanoi jos­sain ruot­sa­lais­si­vus­tol­la, ettei hän pel­kää enää, että he ovat val­mis­tau­tu­neet kol­meen vaih­toeh­toon: 1. Israel pysäyt­tää lai­van ja pidät­tä­vät hei­dät. 2. Israel kään­nyt­tää hei­dät takai­sin. 3. Pääs­tä­vät läpi. Jan Guil­loun­kin piti olla lai­val­la alunperin.

  Kuun­nel­kaa myös mitä “itse­ään vihaa­val­la juu­ta­lai­sel­la” (israe­li­lais­ten mää­ri­tel­mä kai­kil­le Israe­liin kriit­ti­ses­ti suh­tau­tu­vil­le juu­ta­lai­sil­le) Nor­man Fin­kels­tei­nil­la on sanot­ta­vaa täs­tä tapauk­ses­ta (“Israel is a luna­tic state”):

  http://www.youtube.com/watch?v=eB_CKL5h2_8&feature=related

  Mut­ta jätän avoi­mek­si tuon että mitä akti­vis­tit itse teki­vät, Israel on pääs­tä­nyt läpi vain vali­koi­tu­ja ottei­ta tapah­tu­mis­ta ja vain sel­lai­sia, jois­sa akti­vis­tit näy­te­tään huo­nos­sa valos­sa. Ja ties vaik­ka oli­si­vat kuvaa jos­tain aiem­mas­ta tapah­tu­mas­ta jos­sain toi­sel­la lai­val­la vuon­na x.

  Siel­lä oli muu­ten jol­lain vau­va lai­val­la muka­na!, eri tie­to­jen mukaan joko 6kk, 12 kk tai 18 kk ikäi­nen, ja van­hin osal­lis­tu­ja oli 88-vuo­tias. Joku höl­mö siis on vie­nyt pie­nen lap­sen­sa tuon­ne israe­li­lais­ten asei­den ulot­tu­vil­le – täy­sin käsit­tä­mä­tön­tä toi­min­taa akti­vis­teil­ta­kin. Israe­li­lai­siin ei voi luot­taa. Olet­te­ko kos­kaan käy­nyt Israe­lis­sa? Maa oli 80-luvul­la kun siel­lä olin kib­butzil­la aina­kin kuin suu­ri lii­ke­kan­nal­le­pa­no­kes­kus. Armei­ja on 3‑vuotinen, nai­sil­le 2, jos oikein muis­tan. Joka paik­ka on täyn­nä soti­lai­ta menos­sa ase­ma­paik­kaan­sa tai kotiin. Kib­but­si oli piik­ki­lan­ka-aidal­la eris­tet­ty alue, jon­ka por­til­la oli aseis­tet­tu soti­las. Ja vie­res­sä armei­jan tuki­koh­ta tai joku ase­ma­paik­ka, pie­ni. Siis minus­ta pitää hyvin paik­kan­sa tämä lausah­dus, jon­ka luin Israe­lin Dubai-iskun yhtey­des­sä: ”Israel on enem­män armei­ja ja tie­dus­te­lu­pal­ve­lu, jol­la on maa kuin maa, jol­la on armei­ja ja tiedustelupalvelu.”

  Täs­sä on vie­lä lis­ta sii­tä, mitä Gazaan sai vie­dä huh­ti­kuus­sa 2010:

  http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/05_05_10_gazaimports.pdf

  Lis­tal­la on kyl­lä kah­vi ja tee­kin, mut­ta ei suklaa­ta, kuten tämä BBC new­sin sivus­to­kin, jos­ta lis­ta peräi­sin, ker­too, vaat­teet ja ken­gät on äsket­täin pääs­seet listalle:

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8654337.stm

  Gaza under blockade:
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7545636.stm

 51. Az:

  Hel­sin­ki Principles on the Law of Mari­ti­me Neutrality

  Onko täs­sä siis mie­les­tä­si kysees­sä sopi­muk­sen mai­nit­se­ma “inter­na­tio­nal armed conflict”, ja min­kä val­tioi­den kesken? 

  Jos näi­tä pape­rei­ta ale­taan vetää esiin, niin kan­nat­taa poh­tia myös hätä­apu­py­kä­län (5.3) ja pykä­lien 5.2.7 ja 5.2.8 sovel­lu­tuk­sia sil­tä varal­ta, että Turk­ki lähet­tää seu­raa­van las­tin sota­lai­van turvaamana.

 52. En tie­dä viit­ta­si­ko Osmo minun teks­tii­ni, mut­ta minä tar­koi­tan itse­puo­lus­tuk­sel­la sitä, että ne soti­laa puo­lus­ti­vat omaa hen­ke­ään ampu­mal­la sii­nä vai­hees­sa, kun hei­dän kimp­puun­sa hyö­kät­tiin kuvis­ta pää­tel­len aina­kin kepein, luul­ta­vas­ti myös muin asein.

  Ja jos minut pudo­te­taan lai­van kan­nel­le tar­koi­tuk­se­na ottaa lai­va hal­tuun ja pimeäl­lä lai­val­la kimp­puu­ni hyök­kää väki­val­tai­ses­ti kym­me­niä kepein tms. ases­tau­tu­nei­ta mie­hiä, niin kyl­lä tilan­ne on sel­lai­nen, että kyl­lä sil­loin aseen käyt­töä voi pitää oman hen­gen suojelemisena.

  Se, oli­ko lai­va kan­sain­vä­li­sil­lä vesil­lä vai ei, on hius­ten­hal­ko­mis­ta, kos­ka on kiis­ta­ton­ta että se oli mat­kal­la Israe­lin saar­ta­mal­le alu­eel­le — ja yhtä kiis­ta­ton­ta on se, että Israe­lil­la on oikeus sul­kea pää­sy alueelle.

  Mitä suklaa­pa­tu­koi­hin tulee, niin luu­li­sin sen ole­van pai­nos­tus­kei­no Hama­sin suun­taan, jot­ta he suos­tui­si­vat rau­haan tai edes aselepoon.

  Kari

  1. Mihin kan­sain­vä­li­sen oikeu­den rat­kai­suun tai YK:n pää­tök­seen perus­tuu Israe­lin oikeus pii­rit­tää Gazaa?

 53. Täs­sä on minun pro­pa­gan­daa­ni — suo­ma­lai­sia rau­han­tur­vaa­jia pan­naan halvalla:

  http://www.youtube.com/watch?v=k8eEH7oozxo&feature=related

  n. 4.20 koh­dal­la israe­li­lai­set aja­vat kes­ki­sor­mi pys­tys­sä ohi. On kyl­lä huo­mat­tu ettei YK:tä arvos­te­ta ollen­kaan Israe­lis­sa. Net­ti on täyn­nä israe­li­lais­ten sivus­to­ja, jos­sa todis­te­taan että YK on anti­se­mi­tis­ti­nen. Mut­ta kaik­ki­han, jot­ka sano­vat sanan Israe­lin kri­tii­kik­si ovat anti­se­mi­tis­te­ja, se tiedetään.

  On muu­ten sur­kean pie­ni tuo YK:n pans­sa­ri­vau­nu Israe­lin jät­ti­vau­nun vie­rel­lä ‑eikö nyt YK pitäi­si varus­taa parem­mal­la kalus­tol­la kuin vas­ta­puo­li? Eihän tuos­sa ole mitään arvo­val­taa jär­jes­töl­lä kun tuol­lai­sel­la kär­ryl­lä jou­tuu ajelemaan.

 54. Art­tu­ri, aika mes­se­vän kär­jis­tyk­sen hei­tit. Minus­ta se, että Osmo kes­kus­te­lee asias­ta sel­väs­ti kiih­ty­nee­nä ja sii­tä huo­li­mat­ta säi­lyt­tää noin­kin pal­jon kriit­ti­syyt­tä ja objek­tii­vi­suut­ta, on pr-voit­to — ei moka. Osmo ei ole, eikä hänen kuu­lu­kaan olla, täy­sin tun­tee­ton­ta ja arvo­neut­raa­lia tie­toa tar­joa­va uutis­toi­mis­to. Itse arvos­tan täs­sä blo­gis­sa nime­no­maan sitä, että sen kir­joit­ta­ja on sel­väs­ti ihmi­nen. Ja vie­lä­pä niin kovin kun­nioi­tet­ta­va sel­lai­nen. <3

  Jään huo­les­tu­nei­suu­den sekai­sin ja suru­mie­li­sin tun­tein odot­ta­maan lisä­tie­to­ja tapah­tu­nees­ta, mut­ta Israe­lil­le näy­tän joka tapauk­ses­sa taka­puol­ta. Riip­pu­mat­ta tämän­ker­tai­ses­ta mek­ka­las­ta tai sen syis­tä Israe­lin pitäi­si oppia käyt­täy­ty­mään sivis­ty­neem­min ja suh­teel­li­suu­den­ta­jui­sem­min. Rag­ga­roin­ti on ehkä his­to­rial­li­ses­sa valos­sa ymmär­ret­tä­vää, mut­ta hyväk­syt­tä­vää sii­tä ei saa mil­lään selityksellä.

 55. Mat­ti R (+ Medi­aa — kir­joi­tit mie­len­kiin­toi­sia), Olet oikeas­sa. Tai toi­mit­ta­ja­tut­ta­va­si on. Israe­lil­la on erit­täin vah­va lob­by-ver­kos­to, jota se käyt­tää median muok­kaa­mi­seen. Nick Davies (Flat Earth News, s. 122–125) väit­tää, että Israe­lin etu­ja aja­va lob­by on voi­mak­kain ja vai­ku­tus­val­tai­sin kai­kis­ta lobbyryhmistä,jotka yrit­tä­vät vai­kut­taa medi­aan. Israe­lis­ta kriit­ti­ses­ti kir­joit­ta­vat jour­na­lis­tit ja leh­det jou­tu­vat sään­nöl­li­ses­ti Israel-lob­byn val­tai­sien säh­köis­ten hyök­käys­ten ja pai­nos­tuk­sen koh­teek­si. Davies ( emts. 123) mai­nit­see seu­raa­vat Israe­lin etu­ja aja­vat tahot tai järjestöt:
  — Hone­stRe­por­ting (140 000 jäsen­tä sen itsen­sä mukaan)
  — Came­ra (the Com­mit­tee for Accu­racy in Midd­le East Repor­ting in America)
  — Giy­us (Give Israel Your Support)
  — Mem­ri (the Midd­le East Media Research Institute)
  — Pales­ti­ne Media Watch
  — Bicom (the Bri­tain Israe­li Com­mu­nica­tions and Research Centre)
  — Israe­lin lähe­tys­tö­jen vir­kai­li­jat (esim. Israe­lin suur­lä­het­ti­läät kir­joit­ta­vat mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sia pai­kal­li­siin leh­tiin, kuten Avi Gra­no­tin mie­li­pi­de­kir­joi­tus HS:ssä 31.12.2008, jos­sa perus­tel­laan ter­ro­ris­min vas­tai­sel­la tais­te­lul­la Gazan konfliktia).

  Pai­nos­tus­kei­noi­naan yllä mai­ni­tut pro-Israe­li ryh­mät käyt­tä­vät pää­asias­sa val­tai­sien mit­ta­suh­tei­den kir­je- ja säh­kö­pos­ti­kam­pan­joi­ta, mie­le­no­soi­tuk­sia, median mai­nos­ta­jien pai­nos­tus­ta ja muo­dol­li­sia vali­tuk­sia. Giy­usin jäse­nil­lä on lisäk­si selain­näp­päin, jota pai­na­mal­la he voi­vat lähet­tää min­kä tahan­sa louk­kaa­vak­si koke­man­sa artik­ke­lin jär­jes­tön edus­ta­jil­le sekä Megap­ho­ne-nimi­nen tie­to­ko­neoh­jel­mis­to, jon­ka avul­la mas­sii­vis­ten säh­kö­pos­ti­kam­pan­joi­den aloit­ta­mi­nen on help­poa. (Davies 2009, 123.)

  Bico­min, Bri­tan­nian aktii­vi­sim­man pro-Israe­li-lob­by­ryh­män, taka­na on eri läh­tei­den mukaan aina­kin yhte­nä lah­joit­ta­ja­na jol­lei koko toi­min­nan kan­ta­va­na voi­ma­na suo­men­juu­ta­lai­nen Poju Zablu­dowicz, joka oli vii­me vuo­den lopul­la Bri­tan­nian 31. rik­kain hen­ki­lö. Hänen per­heen­sä ansait­si omai­suu­ten­sa alun perin ase­kau­pal­la. Per­heen yri­tys val­mis­ti suo­ma­lai­sen Tam­pel­lan kra­naa­tin­heit­ti­miä lisens­sil­lä Israe­lis­sa. Zablu­dowicz lah­joit­ti Bico­mil­le mel­kein 1.4 mil­joo­naa pun­taa kah­den Gazan sotaa edel­tä­vän vuo­den aika­na. Bico­min toi­mis­tos­sa työs­ken­te­lee epä­vi­ral­lis­ten tie­to­jen mukaan 20 hen­ki­löä täy­si­päi­väi­ses­ti. Bicom pom­mit­taa ulko­maan­toi­mit­ta­jia jat­ku­vil­la leh­dis­tö­tie­dot­teil­la ja kut­suil­la tul­la haas­tat­te­le­maan Israe­lin hal­li­tuk­sen jäse­niä ja huip­pu­vir­ka­mie­hiä Lon­toon par­hai­siin ravin­to­loi­hin. Bicom myös len­nät­tää usein toi­mit­ta­jia Tel Avi­viin. Ilmei­ses­ti lähin­nä Bico­min toi­min­nan ansios­ta Israe­lin ”brän­di” tai ima­go brit­ti­me­dias­sa on paran­tu­nut vii­mei­sen seit­se­män vuo­den aika­na huo­mat­ta­vas­ti. (Syal 4.1.2009 Obser­ver; Miet­ti­nen 26.4.2010 HS). Eräs ulko­maan­toi­mit­ta­ja kuvai­lee jär­jes­tön toi­min­taa The Obser­ve­ris­sa seuraavasti:
  The sca­le of their acti­vi­ty is amazing. They fire off press relea­ses seve­ral times a day, and have access to tho­se at the very top of the Israe­li govern­ment. You can­not com­pa­re then to the pro-Pales­ti­nian groups’ media ope­ra­tions, which are frankly ama­teu­rish. (Syal 4.1.2009 Observer).

  Hone­stRe­por­ting väit­tää vuo­des­ta 2000 läh­tien saa­neen­sa aikaan sato­ja anteek­si­pyyn­tö­jä ja kor­jauk­sia usei­hin sano­ma­leh­tiin ja medioi­hin. Jär­jes­tö mm. valit­ti CNN:lle, että pales­tii­na­lai­sia ei kuvat­tu ter­ro­ris­tei­na, israe­li­lai­suh­reil­le annet­tiin lii­an vähän pals­ta­ti­laa ja että CNN oli näyt­tä­nyt kana­val­laan itse­mur­ha­pom­mit­ta­jien video­vies­te­jä. Jär­jes­tön kam­pan­jan seu­rauk­se­na CNN alkoi puhua pales­tii­na­lais­ter­ro­ris­mis­ta ja teki usei­ta repor­taa­se­ja israe­li­lai­suh­reis­ta. CNN:n joh­to myös kiel­si itse­mur­ha­pom­mit­ta­jien video­vies­tien esit­tä­mi­sen jat­kos­sa. Hone­stRe­por­ting mai­nit­see saa­vu­tuk­sien­sa jou­kos­sa myös Reu­ter­sin pää­tök­sen luo­pua kut­su­mas­ta Hama­sia ryh­mäk­si, joka ajaa itse­näis­tä Pales­tii­nan val­tio­ta (Hone­stRe­por­ting suo­sit­te­li muo­toa ”Hamas, Israe­lin tuhon nimeen van­no­va ryh­mä”) sekä Was­hing­ton Pos­tin pää­tök­sen vaih­taa Inter­net-sivun­sa otsik­ko ”Jewish todd­ler dies on West Bank” muo­toon ”Jewish baby shot dead on West Bank” puo­len­tois­ta tun­nin kulues­sa Hone­stRe­por­ting-säh­kö­pos­ti­kam­pan­jan aloit­ta­mi­ses­ta. The New York Times jul­kai­si sano­ma­leh­des­sään anteek­si­pyyn­nön sii­tä, että se oli jul­kais­sut israe­li­lais­myön­tei­ses­tä mie­le­no­soi­tuk­ses­ta kuvan, jos­sa etua­lal­la näkyi Israe­lin vas­tai­sia mie­le­no­soit­ta­jia. Fair.orgin teke­mäs­sä tut­ki­muk­ses­sa havait­tiin, että 90 % tapauk­sis­ta vii­ta­tes­saan Israe­lin armei­jan mie­hit­tä­miin pales­tii­na­lai­sa­luei­siin, ame­rik­ka­lai­set kaa­pe­li­uu­tis­ka­na­vat mai­nit­si­vat, että alu­eet ovat kiis­ta­na­lai­set tai antoi­vat jopa jos­kus ymmär­tää, että ne ovat Israe­lin maa-aluei­ta. Hone­stRe­por­ting on myös pai­nos­ta­nut BBC:tä val­ta­vas­ti. BBC ”voit­ti” taan­noin Hone­stRe­por­tin­gin vuo­sit­tain jaka­man pal­kin­non kaik­kein epä­re­hel­li­sim­mäs­tä uuti­soin­nis­ta. (Davies 2009, 124.) Joh­tuu­ko sit­ten Hone­stRe­por­tin­gin vai kaik­kien yllä­mai­nit­tu­jen taho­jen pai­nos­tuk­ses­ta, mut­ta Gazan konflik­tin aika­na BBC oli sel­väs­ti varo­vai­sem­pi rapor­toin­nis­saan. Toi­sin kuin muut Bri­tan­nian tv-kana­vat, se mm. kiel­täy­tyi aja­mas­ta hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö­jen yhteis­ve­too­mus­ta Gazan puo­les­ta vedo­ten puo­lu­eet­to­muu­teen konflik­tin osa­puol­ten välil­lä, BBC:n tul­kin­nan mukaan pales­tii­na­lai­suh­rien puo­les­ta vetoa­mi­nen oli­si ollut yhtä kuin Israe­lin­vas­tai­sen kan­nan omak­su­mi­nen. (ks. esim. BBC news 24.1.2009).

  Suo­mi on käy­nyt ja käy siis edel­leen ase­kaup­paa Israe­lin kans­sa, kuten myös mm. Britannia.

  Täs­sä on mie­len­kiin­toi­nen sivu, jos­sa poh­di­taan oli­si­ko sank­tioil­la mitään vai­ku­tus­ta Israeliin:
  http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/12/gaza-palestine-territories-sanctions

  Itse olen sitä miel­tä, että jos ei USA osal­lis­tu sank­tioi­hin, niil­lä ei ole vai­ku­tus­ta. Luin HS:stä, että Israel oli­si EU:n isoin kaup­pa­kump­pa­ni (v. 2008 tai 2009, en pys­ty pai­kan­ta­maan läh­det­tä), mut­ta se tus­kin pitää paik­kaan­sa? Ehkä toi­sin­päin kor­kein­taan, vaik­ka käsi­tyk­se­ni on, että USA on se isoin. Mie­les­tä­ni Israel pitäi­si lait­taa laa­jaan kaup­pa­saar­toon, EU:n pitäi­si lopet­taa kai­ken­lai­nen kans­sa­käyn­ti ko. maan kans­sa. Israel pois Olym­pi­lai­sis­ta ja kai­kis­ta urhei­lu­kil­pai­luis­ta, kult­tuu­ri­kil­pai­luis­ta kuten fil­mi­fes­ti­vaa­leil­ta, kir­jal­li­suu­teen, musiik­kiin liittyvistä(Euroviisuista ulos, eihän maa kuu­lu edes Euroop­paan, vaik­ka ne vii­sut voi­si mie­les­tä­ni lopet­taa koko­naan ‑ja huom. minä olen siis ihmi­nen, joka olen netis­tä tilan­nut israe­li­lais­ta pop-musiik­kia bok­seit­tain, ja mm. dvd:n jos­sa on kaik­ki Israe­lin euro­vii­sut aiko­jen alus­ta, pidän sii­tä maas­ta jol­lain tasol­la). Ehkä sank­tioil­la voi­si olla pie­ni vai­ku­tus vaik­ka USA edel­leen tuki­si­kin maata.JMO(just my opinion).

 56. Mihin kan­sain­vä­li­sen oikeu­den rat­kai­suun tai YK:n pää­tök­seen perus­tuu Israe­lin oikeus pii­rit­tää Gazaa? 

  En ole mikään asian­tun­ti­ja, mut­ta veik­kai­sin val­tioi­den alu­eel­li­seen suve­ree­ni­teet­tiin. Gaza­han ei ole mikään suve­ree­ni val­tio samas­sa mie­les­sä kuin vaik­ka Suo­mi tai Kuuba.

  Kari

 57. Mihin kan­sain­vä­li­sen oikeu­den rat­kai­suun tai YK:n pää­tök­seen perus­tuu Israe­lin oikeus pii­rit­tää Gazaa? 

  En tie­dä, mut­ta veik­kai­sin Israe­lin perus­te­le­van toi­mi­aan YK:n perus­kir­jal­la, joka antaa suve­ree­neil­le val­tioil­le oikeu­den itse­puo­lus­tuk­seen. Se siis kat­so­nee Hama­sin uhkaa­van sen ole­mas­sao­loa ja sitä kaut­ta Hama­sil­le asei­den toi­mit­ta­mi­sen ole­van täy­sin perus­kir­jan mukais­ta. Se, pätee­kö tämä, on toi­nen asia, mut­ta ei YK:n pää­tös­ten puut­tu­mi­nen estä­nyt USA:ta ja Bri­tan­ni­aa hyök­kää­mäs­tä Ira­kiin ole­mat­to­mien jouk­ko­tu­hoa­sei­den vuoksi.

 58. Gazan kiis­tas­sa pitäi­sin siis todel­li­si­na rau­ha­nak­ti­vis­tei­na hen­ki­löi­tä, jot­ka vaa­ti­si­vat yhtä äänek­kääs­ti Hama­sia irti­sa­nou­tu­maan vaa­ti­muk­sis­ta Israe­lin tuhoa­mi­ses­ta kuin vaa­ti­vat Israe­lia lopet­ta­maan saar­ron.’ (Samu­li Saarelma)
  Rin­nas­tat täs­sä todel­li­sen saar­ron ja reto­rii­kak­si jää­vän uhoa­mi­sen Israe­lin tuhoa­mi­ses­ta. Rea­li­ty check: Israe­lil­la on joku­nen sata ydin­a­set­ta, sen ole­mas­sao­loa pys­tyi­si halu­tes­saan uhkaa­maan venä­jä tai Yhdys­val­lat (nekin vain ensi-iskul­la), ei mikään Lähi-Idän maa.
  Kaik­ki puhe Israe­lin ole­mas­sao­los­ta on näis­sä kes­kus­te­luis­sa aina tahal­li­nen derail, jol­la halu­taan kään­tää huo­mio reaa­li­maa­il­mas­ta fan­t­asioi­den puolelle.

 59. Olet kovas­ti nyt pales­tii­na­lais­ten kuli­na­ris­ti­sis­ta tar­peis­ta huolissasi. 

  Ihmi­nen elää kyl­lä ihan hyvin ilman suklaa­ta­kin. Meil­lä on kes­kuu­des­sam­me Suo­mes­sa­kin suku­pol­vi, joka on saa­nut mais­taa suklaa­ta vas­ta aikuisiällä. 

  Tus­kin ovat täs­tä kovin­kaan kärsineet. 

  Ongel­mat ovat nyt ihan muu­al­la, joten lope­ta nyt jank­kaa­mi­nen jos­tain suklaas­ta… Ei kiinnosta. 

  Sen sijaan kiin­nos­taa, miten tämä ikiai­kai­nen konflik­ti voi­tai­siin jol­lain sääl­li­sel­lä taval­la kan­sain­vä­li­ses­ti rat­kais­ta. Onko itse Hänen Vii­sau­del­laan jotain tähän todel­li­seen kysy­myk­seen sanottavaa?

  1. Suklaa on vain sym­bo­li sil­le, että Israel on pan­nut Gazan täy­del­li­seen olo­jen ankeu­tus­saar­toon. Mil­lä Eli­na perus­te­let sitä?

 60. lurk­ki:

  Rin­nas­tat täs­sä todel­li­sen saar­ron ja reto­rii­kak­si jää­vän uhoa­mi­sen Israe­lin tuhoamisesta. 

  Sii­lä, pys­tyy­kö Hamas fyy­si­ses­ti tuhoa­maan Israe­lin vai ei, ei ole mer­ki­tys­tä itse rau­han­teon kan­nal­ta. On sel­vää, että niin kau­an, kun Hamas tuo­ta uho­aa, on rau­haa sen ja Israe­lin välil­lä tur­ha odot­taa. Se on siis _rauhan_ kan­nal­ta ihan yhtä suu­ri este kuin Israe­lin fyy­si­set toi­met­kin. Enpä usko, että NL oli­si teh­nyt rau­haa Suo­men kans­sa 1940, jos Suo­men hal­li­tus oli­si julis­ta­nut tavoit­tee­naan ole­van NL:n totaa­li­sen tuhoa­mi­sen, vaik­ka kaik­ki tie­si­vät­kin, ettei täl­lä ollut mitään mah­dol­li­suuk­sia toteu­tua. Tämä oli point­ti­ni rau­ha­nak­ti­vis­tei­hin viittauksellani.

  Ja jos kyse on todel­la­kin vain reto­rii­kas­ta (eikä todel­li­ses­ta tavoit­tees­ta), niin mik­sei Hamas luo­vu sii­tä, kun palk­kio­na voi­si olla rau­ha ja itse­näi­nen palestiinalaisvaltio?

 61. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Suklaa on vain sym­bo­li sil­le, että Israel on pan­nut Gazan täy­del­li­seen olo­jen ankeu­tus­saar­toon. Mil­lä Eli­na perus­te­let sitä? 

  Minä en tie­dä, mil­lä Eli­na sitä perus­te­li­si, mut­ta minä perus­te­li­sin sitä sodan toi­sen osa­puo­len (Hamas) painostamisella.

  Sii­hen en ota kan­taa, onko tuo mah­dol­li­ses­ti hyvä tai toi­mi­va rat­kai­su Israe­lil­ta, mut­ta vähis­sä­pä ne ovat tun­tu­neet hyvät rat­kai­sut siel­lä päin olevan.

  Kari

 62. Enpä usko, että NL oli­si teh­nyt rau­haa Suo­men kans­sa 1940, jos Suo­men hal­li­tus oli­si julis­ta­nut tavoit­tee­naan ole­van NL:n totaa­li­sen tuhoa­mi­sen’ (Samu­li Saarelma)
  Neu­vos­to­liit­to tosi­aan vai­keut­ti tuol­loin neu­vot­te­lu­ti­lan­net­ta alun­pe­rin tun­nus­ta­mal­la vain O‑W Kuusi­sen hal­li­tuk­sen ja kiel­täy­ty­mäl­lä neu­vot­te­luis­ta Suo­men hal­li­tuk­sen kanssa.
  Jos Israel halu­aa neu­vo­tel­la rau­has­ta, se neu­vot­te­lee nii­den kans­sa, joi­den kans­sa se rau­ha on sol­mit­ta­va. Jos ei, niin ei.

 63. Asial­li­nen ana­lyy­si sii­tä, mikä meni vikaan BBC:n nettisivuilla:
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/middle_east/10203333.stm

  Kan­nat­tai­si­ko kat­se muu­ten kiin­nit­tää toi­vot­to­man Gazan sijaan Län­si­ran­taan, jos­sa molem­pien osa­puo­lien mal­til­li­nen lin­ja on mah­dol­lis­ta­nut jon­kin­lai­sen posii­ti­vi­sen kehi­tyk­sen. Kan­sain­vä­li­sen yhtei­sön kan­nat­tai­si var­maan­kin kes­kit­tyä sii­hen, että eri­tyi­ses­ti Län­si­ran­nal­la Israel pur­kai­si toi­mia, jot­ka hei­ken­tä­vät pales­tii­na­lais­ten mah­dol­li­suuk­sia nor­maa­liin elä­mään sekä luo­pui­si siir­to­kun­nis­taan alueella.

 64. Osmo:

  Mil­lä Eli­na perus­te­let sitä?

  En ole Eli­na, mut­ta olen myös sitä miel­tä, että Eli­nan perus­te­lut ei täs­sä hir­vees­ti pai­na. (Kuten ei tie­ten­kään minunkaan)

  Israel voi­si perus­tel­la ruo­an tuon­nin rajoit­ta­mis­ta sil­lä, että se sitoo Hama­sin resurs­se­ja ruo­an tuo­tan­toon ja hank­ki­mi­seen asei­den tuo­tan­nos­ta ja hankkimisesta.

  En ole sitä miel­tä, että ruo­an tuon­nin estä­mi­nen olis oikein, mut­ta kyl­lä sil­lä­kin voi ihan hyvin olla “soti­laal­lis­ta merkitystä”.

  Eihän se nyt niin­kään voi men­nä, että jos yks val­tio käy sotaa, niin sit joku toi­nen val­tio väit­tää ole­van­sa puo­lu­ee­ton ja tuot­taa täl­le sotaa käy­väl­le val­tiol­le kai­ken sen tar­vit­se­mat resurs­sit pait­si aseita.

  Israel var­maan toi­voo, että Gaza­lai­set tämän kur­jis­tu­mi­sen seu­rauk­se­na heit­täs Hama­sin vallasta.

  Minus­ta on kyl­lä joten­kin aika ihmeel­lis­tä, että mik­si Israe­lin tavoi­tet­ta kaa­taa Hama­sin hal­lin­to pide­tään joten­kin moraa­lit­to­ma­na? Joten­kin tun­tus jär­ke­väm­mäl­tä, että hyväk­sy­tään, että Israe­lil­la on täy­si oikeus käy­dä sotaa Hama­sia vas­taan tai yrit­tää tuho­ta se muu­ten ja sit­ten voi­tai­siin väi­tel­lä kei­nois­ta, että mikä on koh­tuul­lis­ta ja mikä ei.

  1. Israel var­maan toi­voo, että Gaza­lai­set tämän kur­jis­tu­mi­sen seu­rauk­se­na heit­täs Hama­sin vallasta.

   Heh heh. Lisää­mäl­lä pales­tii­na­lais­ten kat­ke­ruut­ta Israel saa kan­san kään­ty­mään Hama­sia vas­taan. Tai­taa toi­mia toi­sin päin. Voi­si­ko olla, että Israe­lin tar­koi­tus on edel­leen, kuten aiem­min­kin, tukea Hama­sia PLO:ta vas­taan. Oli­si Israe­lil­le paha takais­ku, jos pales­tii­na­lai­sia edus­tai­si hovi­kel­poi­nen hallitus.

 65. Esiin nouse­va pales­tii­na­lais­kes­kus­te­lu ei joh­da yhtään mihin­kään. Juu­ta­lai­sil­la on jenk­kien pys­syt ja pom­mit, pales­tii­na­lai­sil­la hök­ke­lin­sä ja rää­syn­sä. Pales­tii­na­lai­set työn­net­tiin 1948 asu­maan erä­maa­han ja hom­ma jatkuu.

  Rat­kai­su tähän on ole­mas­sa, mut­ta se vaa­tii luon­non­voi­mia. Ainoas­taan äly­tön maan­jä­ris­tys tsu­na­mei­neen saa rau­han Pales­tii­naan. Ehkä myös juu­ta­lais­ten pamaut­ta­ma atomipommi.

 66. Jos Suo­mea uhat­tai­siin jat­ku­vas­ti jon­kin ryh­män tahol­ta sanoil­la: tapam­me jokai­sen suo­ma­lais­lap­sen kuin rotan, haluam­me näh­dä suo­ma­lais­ten veren vir­taa­van, kat­kai­sem­me jokai­sen suo­ma­lai­sen pään jne. 

  (läh­teet löy­ty­vät tar­vit­taes­sa, puhu­ji­na Hama­sin johtohenkilöt)

  Niin en ehkä oli­si ensim­mäi­se­nä suklaa­ta tarjoamassa. 

  Ymmär­rän toki, että asia on äärim­mäi­sen mut­ki­kas enkä ole mikään Israel-fani lai­sin­kaan. Ärsyt­tää vain tämä jon­kin­lai­nen viher­va­sem­mis­to­lai­nen kon­sen­sus sii­tä, että Israel on hel­ve­tin alim­mal­la por­taal­la ja pales­tii­na­lai­set vain uhre­ja. Eivät saa suklaatakaan..

 67. Jos Israe­lin rau­han­omai­nen luot­si­ve­ne jou­tui hir­mui­sen keit­tiö­vä­li­ne hyök­käyk­sen koh­teek­si, kuten IDF:n pyy­tä­mät­tä ja yllät­täen luo­vut­ta­ma nau­ha kiis­tat­ta todis­taa, niin mik­si niil­tä akti­vis­teil­ta on taka­va­ri­koi­tu digi­ka­me­rat ja muut tallennusvälineet?

 68. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Heh heh. Lisää­mäl­lä pales­tii­na­lais­ten kat­ke­ruut­ta Israel saa kan­san kään­ty­mään Hama­sia vas­taan. Tai­taa toi­mia toi­sin päin. 

  Toi­nen vaih­toeh­to oli­si, että Hamas tote­ai­si, että lai­ha sopu saat­tai­si olla parem­pi kuin liha­va rii­ta ja pois­tai­si­vat Israe­lin tuhoa­mi­sen agen­dal­taan. En tie­dä onko tämä rea­lis­tis­ta, mut­ta jos ei, niin parem­pi pitää ne aina­kin mah­dol­li­sim­man hei­kos­to resurssoituna…

  Oli­si Israe­lil­le paha takais­ku, jos pales­tii­na­lai­sia edus­tai­si hovi­kel­poi­nen hallitus. 

  Siis mitä hem­met­tiä? En tie­dä, mihin viit­taat “hovi­kel­poi­sel­la”, mut­ta jos se tar­koit­taa esi­mer­kik­si ter­ro­ri­toi­mis­ta ja nii­den tuke­mi­ses­ta pidät­täy­ty­mis­tä, niin eikö­hän se juu­ri ole sitä, mitä Israel haluaa!

  Kari

  1. Israe­lis­sa on ihmi­siä, jot­ka halua­vat rau­haa ja nii­tä, jot­ka eivät halua. Vii­me­ai­koi­na jäl­kim­mäi­set ovat menes­ty­neet vaa­leis­sa parem­min ja val­tio on hei­dän hal­lus­saan. Aina kun sopu uhkaa oras­taa, Israel käyn­nis­tää jon­kin lait­to­man asu­tus­toi­min­nan Län­si­ran­nal­la. Ei kai se voi olla vahin­ko. Jos rau­ha puh­ke­ai­si, Israel jou­tui­si selit­te­le­mään maa­il­mal­le monia ihmeel­li­siä asioi­ta, joi­ta maas­sa tapah­tuu. Kuten sanot­tu, pel­käs­tään var­sin oikeu­tet­tu vaa­ti­mus vesi­va­ro­jen tas­a­puo­liss­ta jaos­ta on jotain sel­lais­ta, jota ei halu­ta. Sik­si isla­mis­ti­set hul­lut ovat juu­ri sitä, mitä israe­li­lai­set hul­lut haluavat.

 69. Osmo: Siis uskot­ko sä nyt ihan oikees­ti, että Israe­li­lai­set noin yleen­sä ei halua rauhaa?

  (Aivan var­mas­ti Israe­lis­sa on pal­jon taho­ja ‑polii­ti­kot etu­ne­näs­sä- jot­ka hyö­tyy konfliktista…)

  1. Israel ei halua salon­ki­kel­pois­ta hal­lin­toa pales­tii­na­lai­sil­le. Sil­loin alet­tai­siin kan­sain­vä­li­sil­lä aree­noil­la puhua esi­mer­kik­si niin har­mil­li­ses­ta asias­ta kuin varas­te­tus­ta vedes­tä. En ole Lähi-Idän asian­tun­ti­ja, mut­ta olen usein kuul­lut vaka­vas­ti otet­ta­vien asian­tun­ti­joi­den suus­ta, että Hamas on enem­män tai vähem­män Israe­lin luo­mus, jol­la se halusi hor­jut­taa PLO:ta. Samal­la taval­la Afga­nis­ta­nin isla­mis­tien aseis­ta­mi­sen aloit­ti USA hor­jut­taak­seen Neu­vos­to­lii­ton mie­hi­tys­tä Afga­nis­ta­nis­sa. Kos­ka en pidä israe­li­lai­sia tyh­mi­nä, pidän ilmei­se­nä, että hei­dän poli­tiik­kan­sa tar­koi­tus­kin on joh­taa sii­hen, mihin se joh­taa eli Hama­sin kan­na­tuk­sen kas­vuun. Tar­koi­tan täl­lä Gazas huma­ni­taa­ris­ta saar­toa, sitä, että Israel pyr­kii kur­jis­ta­maan olo­ja pii­ri­te­tys­sä Gazassa.

   Minä pidän Hama­sia ter­ro­ris­ti­jär­jes­tö­nä, vaik­ka sil­lä on poliit­ti­nen­kin siipensä.

 70. Jou­ni Lund­qvist, Olen samaa miel­tä. Jos­kus välil­lä (sekun­nin ver­ran) toi­von, että joku ato­mi­pom­mit­tai­si koko Lähi-idän pois maa­il­man­kar­tal­ta. Rat­kai­su on neu­vot­te­lu­pöy­tä ja kom­pro­mis­se­ja puo­lin ja toisin. 

  Osmo Soi­nin­vaa­ra, olen samaa miel­tä: Hama­sin kan­na­tus lisääntynee.

  En puo­lus­te­le Hama­sin toi­min­taa miten­kään, mut­ta media pelaa tätä peliä lii­kaa Israe­lin puo­lel­la. Ja miten EU:kin on men­nyt mukaan tähän että Hamas on koko­naan nimet­ty ter­ro­ris­ti­jär­jes­tök­si? Bri­tan­nia nimit­tää vain sen soti­las­sii­peä ter­ro­ris­ti­jär­jes­tök­si. Siis EU:n lisäk­si on ainoas­taan Yhdys­val­lat, Kana­da ja itse Israel joi­den mukaan Hamas on ter­ro­ri­jär­jes­tö. Toi­voi­sin EU-tasol­la kovem­paa toi­min­taa nyt ihan joka asias­sa, EU:sta ei tun­nu ole­van mihin­kään muu­hun kuin lai­mei­siin lausun­toi­hin oli asia mikä tahan­sa — tai sit­ten Suo­men tai muun maa­il­man medias­sa sen toi­min­ta ei vaan näy oikein. 

  Minus­ta oli kar­mai­se­vaa kat­soa Gazan konflik­tin­kin aikaan miten EU:n joh­to­hen­ki­löt kävi­vät vit­sai­le­mas­sa Tzi­pi Liv­nin kans­sa Israe­lis­sa ‑muka neu­vot­te­le­mas­sa ‑samaan aikaan kun sivii­li­väes­töä lah­dat­tiin muu­ta­man kym­me­nen kilo­met­rin pääs­sä. Seu­raa­va on erit­täin pro­pa­gan­dis­ti­nen sivus­to, jos­sa on kont­ras­ti­na ensin noin kilo­met­rin ver­ran Gazan sodas­sa louk­kaan­tu­neit­ten las­ten kuvia, joi­den jäl­keen EU:n heput, Beni­ta Fer­re­ro-Wald­ner ja Javier Sola­na iloi­sim­pi­na, leveäs­ti hymyi­le­mäs­sä kun tar­joi­tui tilai­suus yhteis­ku­vaan lah­taa­jan edus­ta­jan kans­sa, samaan aikaan kun lah­taus Gazas­sa on menos­sa. No joo, diplo­ma­ti­aa­han ja small talk­kia neu­vot­te­luis­sa tarvitaan.

  http://canarypapers.wordpress.com/2009/01/05/the-children-of-palestine-a-photo-essay-on-israels-war-crimes-in-gaza/

  Mitä jos Hama­sia nimi­tet­täi­siin vain puo­lu­eek­si leh­dis­tös­sä? Ja puhut­tai­siin sen aseel­li­ses­ta sii­ves­tä, joka tais­te­lee tms. Kuten IRA:sta aikoi­naan puhut­tiin. Monet­han on tuo­neet Poh­jois-Irlan­nin esi­merk­kiä esil­le, että siel­lä­kin onnis­tui radi­kaa­lin ter­ro­ris­ti­jär­jes­tön mukaan­tu­lo poli­tiik­kaan ja mal­til­lis­tu­mi­nen, mik­sei siis Gazas­sa­kin tai koko pales­tii­na­lai­sa­lueil­la. Mut­ta ensin ne poru­kat kai pitäi­si saa­da puhal­ta­maan yhteen hii­leen pales­tii­na­lais­puo­lel­la. Mut­ta on vai­kea uskoa, että EU:n nykyi­sil­lä toi­mil­la että sul­je­taan Hamas pois neu­vot­te­luis­ta, voi­tai­siin pääs­tä johon­kin ratkaisuun.

 71. Minä ihmet­te­len nii­tä ihmi­siä täl­lä­kin blo­gil­la, jot­ka eivät yksi­se­lit­tei­ses­ti tuo­mit­se Israe­lin hyökkäystä.

  Asia oli­si aivan eri, jos hyök­käys oli­si tapah­tu­nut Israe­lin alue­ve­sil­lä. Kukaan ei kui­ten­kaan ole tähän men­nes­sä edes yrit­tä­nyt kiis­tää sitä tosi­seik­kaa, että selk­kaus tapah­tui kan­sain­vä­li­sel­lä meria­lu­eel­la, jos­sa Israe­lin soti­lail­la ei ole mitään oikeut­ta tun­keu­tua lupaa kysy­mät­tä sivii­lia­luk­seen ja ruve­ta määräilemään.

  Jos Israel pääs­te­tään täs­tä hymis­te­lyl­lä, on aika sel­vää, ettei kan­sain­vä­li­nen laki kos­ke enää ketään, joka toi­mii yhtään min­kään val­tion suojeluksessa.

  Luu­li­si Israe­lil­la ole­van sen ver­ran lai­vas­toa, että saat­tue oli­si voi­tu pysäyt­tää Israe­lin alue­ve­sil­lä ja estää sen pää­sy Gazaan. Näem­mä Israe­lil­la on tar­ve esit­tää maa­il­mal­le ole­van­sa kaik­kien kan­sain­vä­lis­ten sopi­mus­ten yläpuolella.

 72. Kun tääl­lä on suu­ri jouk­ko vii­sai­ta ja äly­päi­tä, miten tei­dän mie­les­tän­ne pales­tii­na­lais­ten ongel­ma voi­daan rat­kais­ta. Miten voi­daan saa­da Lähi-Itään rau­ha, että myös pales­tii­na­lai­set voi­vat hyvin. Vastatkaa.

 73. Osmo,

  Käsi­tyk­se­ni on vähän saman­suun­tai­nen, mitä tulee Hama­siin, vähin­tään­kin Israel on sitä tuke­nut saa­dak­seen pales­tii­na­lais­ten rivit sekaisin.

  En myös­kään pidä Israe­lin toi­min­ta­ta­vois­ta noin yleen­sä, enkä hyväk­sy sivii­lien ampu­mis­ta, se oli (aina­kin) Israe­lin armei­jal­ta käsit­tä­mä­tön moka.

  En kui­ten­kaan hyväk­sy nii­tä yksi­sil­mäi­siä kan­nan­ot­to­ja joi­ta vii­me­päi­vi­nä on esi­tet­ty, ja minus­ta nämä “akti­vis­tit” (tai aina­kin osa heis­tä) ovat osa­syyl­li­siä, mah­dol­li­ses­ti jopa pää­syyl­li­siä, lopputulemaan.

  Tie hel­vet­tiin on kivet­ty hyvil­lä aikeilla.

  Kari

 74. Luki­sit his­to­ri­aa, ennen kuin levit­te­let anti-semi­tis­mia hipo­via vih­jauk­sia­si Hama­sis­ta Israe­lin luo­muk­se­na, jol­la israe­li­lai­set halusi­vat vai­keut­taa rau­han­pro­ses­sia, jot­ta eivät jou­tui­si vas­taa­maan kysy­myk­siin veden jaka­mi­ses­ta. Tuo on jo jotain 1800-luvun Wie­nin ja Venä­jän Tsaa­rin salai­sen polii­sin tasois­ta legen­daa kulis­sien taka­na kie­roi­le­vis­ta, pahan­tah­toi­sis­ta juu­ta­lai­sis­ta. Osai­sit edes hävetä.

  Hamas aloit­ti 1970-luvul­la hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö­nä, joka raken­si kou­lu­ja, päi­vä­ko­te­ja, yli­opis­ton, sai­raa­loi­ta jne. ja suh­tau­tui Israe­liin ulkoi­ses­ti rau­han­omai­ses­ti. Israel näki tuol­loin Hama­sin täs­tä syys­tä posi­tii­vi­se­na vaih­toeh­to­na PLO:lle, joka oli tuol­loin vie­lä sel­keäs­ti ter­ro­ris­ti­jär­jes­tö, jon­ka perus­tus­kir­jas­sa van­not­tiin Israe­lin tuhoamista.
  Sii­nä valos­sa mitä tapah­tui vuo­si­kym­me­niä myö­hem­min voi­daan kat­soa, että tämä oli vir­he. Israel aut­toi Hama­sin kan­na­tuk­sen nousua, lähin­nä pas­sii­vi­sel­la sivus­ta katsomisella.

  Ensim­mäi­sen inti­fa­dan moti­voi­ma­na Hamas pois­ti hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tön pei­te­ver­hon­sa vuo­den 1988 perus­tus­kir­jal­laan, joka on pelk­kää hir­vit­tä­vää juu­ta­lais­vi­haa ja Israe­lin ja kaik­kien juu­ta­lais­ten tuhon ja mur­haa­mi­sen van­no­mis­ta. Hamas teki ensim­mäi­set soti­laal­li­set iskun­sa vuon­na 1989, ja ensim­mäi­sen itse­mur­ha­pom­mi­tuk­sen­sa vuon­na 1994.
  Vuo­des­ta 1989 läh­tien Israel on ollut sodas­sa Hama­sia vas­taan ja 1990-luvun itse­mur­ha­pom­mi­tus­ten jäl­keen otti tavoit­teek­seen Hama­sin täy­del­li­sen tuhoa­mi­sen. Sik­si kovat toi­met sitä vastaan.

  Hama­sin ideo­lo­gia tulee Egyp­tis­tä Mus­li­mi Vel­jes­kun­nal­ta. Sitä on rahoit­ta­nut eri­tyi­ses­ti Iran.
  Hama­sin tavoi­te oli alus­ta pitäen osin soti­laal­li­nen, mut­ta se pidet­tiin pii­los­sa puo­len­tois­ta vuo­si­kym­me­nen ajan.
  Israe­lin naii­viut­ta ehkä voi arvos­tel­la, mut­ta 1970-luvun pers­pek­tii­vis­tä nime­no­maan PLO näh­tiin soti­laal­li­se­na ja ter­ro­ri­soi­va­na rau­ha­nes­tee­nä, ja rau­han­omai­sen vas­ta­voi­man muo­dos­tu­mi­nen posi­tii­vi­se­na — eli juu­ri päin­vas­toin kuin anti­se­mi­tis­ti­ses­sä ver­sios­sa tapah­tu­nees­ta. Se, että Hamas lopul­ta osoit­tau­tui jok­si­kin aivan muuk­si, on hyvin vali­tet­ta­vaa, mut­ta ei todel­la­kaan jotain, mitä “Israel” oli­si pahuut­taan kulis­sien taka­na suunnitelleet.

  1. Jos näin on, mik­si Israel omil­la toi­mil­laan yhä pyr­kii aktii­vi­ses­ti aut­ta­maan Hama­sia val­lan­ta­voit­te­lous­sa PLO:ta vas­taan? Voi ovat­ko he vain tyh­miä? Täl­lä Gazan nään­ny­tys­saar­rol­la ei kai voi olla muu­ta tar­koi­tus­ta kuin Hama­sin tuke­mi­nen. Vai väi­tät­kö, että israe­li­lai­set naut­ti­vat pales­tii­na­lais­ten kär­si­myk­sis­tä niin pal­jon, että estä­vät huma­ni­taa­ri­sen avun ihan vain huvikseen. 

 75. Ja lisäyk­se­nä edel­li­seen, minun näh­däk­se­ni “salon­ki­kel­poi­nen” hal­lin­to varas­ti sopi­si Israe­lil­le, mut­ta niin kau­an, kun Israe­lin tuhoa­mi­nen on kaik­kien agen­dal­la ja sis­si­so­das­ta (/terrorismista) ei luo­vu­ta, on parem­pi että tap­pe­le­vat kes­ke­nään. Kyl­lä Israel haluai­si rau­han omal­la alu­eel­laan, menet­te­ly­ta­vat lähin­nä vaih­te­le­vat: osa kat­soo kovem­man lin­jan ole­van parem­pi osa peh­meän. Tähän asti molem­mat lähes­ty­mis­ta­vat ovat epäonnistuneet.

  En osaa uskoa, että Israe­lil­la oli­si moti­vaa­tio­ta soti­mi­seen ellei ole pakko.

  Kari

 76. Sik­si isla­mis­ti­set hul­lut ovat juu­ri sitä, mitä israe­li­lai­set hul­lut haluavat.

  Jos tuli­si kun­nol­li­nen, vakiin­tu­nut rau­ha, pitäi­si vesi­asioi­den lisäk­si myös mm. rajat lyö­dä luk­koon. Niin kau­an kuin tilan­ne elää, elä­vät rajat­kin. Konflik­tin kes­täes­sä siir­to­kun­tia voi pik­ku­hil­jaa perus­taa ja laa­jen­taa ja mui­ta aluei­ta val­la­ta joko käyt­töön tai vaih­to­ta­va­rak­si rau­han­neu­vot­te­lui­hin. Rau­han aika­na tämä oli­si poliit­ti­ses­ti hyvin hankalaa.

  Aina­kaan tois­tai­sek­si pales­tii­na­lai­sil­la ei ole sel­lais­ta aseis­tus­ta, että rau­hat­to­muuk­sis­ta oli­si Israe­lil­le mer­kit­tä­vää hait­taa. Alue­val­tauk­set taas ovat pää­osin pysy­viä, “facts on the ground”.

 77. En osaa uskoa, että Israe­lil­la oli­si moti­vaa­tio­ta soti­mi­seen ellei ole pakko.”
  Israe­lin tavoi­te on suur-Israel ja sen vuok­si Israel ei halua rau­haa, kos­ka se mer­kit­si­si rajo­jen tunnustamista.
  Israel käy itse asias­sa eta­na­so­taa eli Län­si­ran­taa val­loi­te­taan talo talol­ta siir­to­kun­tia laa­jen­ta­mal­la ja pales­tii­na­lai­sia karkottamalla.

  Toi­nen tavoi­te Israe­lil­la on hal­li­ta alu­een vesi­va­ran­to­ja, jois­ta käy­dään kovaa kisaa, kos­ka alu­eel­la on pulaa vedestä.
  Israel ei ole kos­kaan nou­dat­ta­nut esim Liba­no­nin kans­sa sol­mi­maan­sa Lita­ni-joen vedenkäyttöä

 78. Täl­lä Gazan nään­ny­tys­saar­rol­la ei kai voi olla muu­ta tar­koi­tus­ta kuin Hama­sin tuke­mi­nen. V”

  Saar­ron tavoi­te onkin nyt kiris­tää kan­saa suis­ta­ma­na Hamas vallasta.

  Itse asias­sa niin Län­si­ran­ta kuin Gaza­kin on elin­kel­vot­to­mia aluei­ta itse­näi­se­nä val­tio­na, joten ainoa todel­li­nen vaih­toeh­to alu­eel­le on yhtei­nen val­tio pales­tii­na­lai­sil­le ja juutalaisille

 79. Sii­nä valos­sa mitä tapah­tui vuo­si­kym­me­niä myö­hem­min voi­daan kat­soa, että tämä oli vir­he. Israel aut­toi Hama­sin kan­na­tuk­sen nousua, lähin­nä pas­sii­vi­sel­la sivus­ta katsomisella.”

  Ei Mos­sad sen­tään noin ammat­ti­tai­do­ton ole kuin yri­tät esittää.

 80. Osmo: “Vai väi­tät­kö, että israe­li­lai­set naut­ti­vat pales­tii­na­lais­ten kär­si­myk­sis­tä niin pal­jon, että estä­vät huma­ni­taa­ri­sen avun ihan vain huvikseen.”

  Kat­so lähim­pään pei­liin, niin näet kenen näp­päi­mis­töl­tä tuo ruma fan­ta­sia tuli, sen sijaan että minä oli­sin sel­lais­ta väittänyt.

  Israe­li­lai­set eivät estä huma­ni­taa­ris­ta apua, vaan sitä kul­je­te­taan Gazaan 15,000 ton­nia vii­kos­sa. Tämä­kin lai­vue oli­si saa­nut vie­dä kai­ken apun­sa peril­le asti, kun­hat oli­si­vat anta­neet tar­kas­taa las­tin­sa sisäl­lön. Tätä mah­dol­li­suut­ta heil­le tarjottiin.

  Gaza on blo­ka­dis­sa, jot­ta asei­den kul­jet­ta­mi­nen Hama­sil­le estet­täi­siin. Tämä on Israe­lin viral­li­nen perus­te. Muut perus­teet ovat arvai­lua. Egyp­ti on ollut muka­na saar­ros­sa, ilmei­ses­ti he myös fan­t­asioi­vat kär­si­myk­sis­tä. Sekä äärioi­keis­to­lai­nen Barack Oba­ma, joka on aiem­min anta­nut tuken­sa saar­rol­le. Halu­aa­ko Oba­ma­kin näi­tä itses­tään sel­vi­nä lis­taa­mia­si kau­hu­ja ja nii­den ikuis­ta jat­ku­mis­ta Lähi-Itään? Vai oli­si­ko mah­dol­lis­ta, että kysy­mys oli­si hitusen monitahoisempi?

  Mik­si pales­tii­na­lai­set kär­si­vät on mut­ki­kas ja hyvin vai­kea kysy­mys. Sii­hen on monia teki­jöi­tä. Israe­lin yli­lyön­nit ovat yksi niis­tä. Toi­saal­ta yksi seik­ka mikä usein jää huo­miot­ta on se, että pales­tii­na­lai­set ovat tap­pa­neet toi­si­aan val­ta­vis­sa mää­rin ja käy­neet hil­jais­ta sisäl­lis­so­taa. Lyh­ty­pyl­väi­siin hir­te­tyt ja sala­mur­ha­tut eivät vain yli­tä uutis­kyn­nys­tä län­nes­sä. Lisäk­si on täy­sin kes­tä­mä­tön­tä, että niin pie­nel­lä ja ravin­teet­to­mal­la maa-alu­eel­la kes­ki­mää­räi­nen lap­si­lu­ku on lähes 8 las­ta äitiä koh­den. Pales­tii­na­lais­ten ja ympä­röi­vien ara­bien suu­rem­pi rau­han­tah­toi­suus, uuden holo­kaus­tin unel­moin­nin sijaan oli­si myös var­mas­ti aut­ta­nut hei­dän ase­maan­sa. Aina vuo­des­ta 1948 alkaen. Eivät suo­ma­lai­set­kaan jää­neet sure­maan Kar­ja­laa, Laa­tok­kaa, Pet­sa­moa jne.
  Suo­men koke­mat alue­me­ne­tyk­set oli­vat vie­lä lisäk­si pal­jon epä­oi­keu­den­mu­kai­sem­pia, ne oli vie­ty raa’as­ti sota­voi­min. Pales­tii­na­lai­set oli­vat suu­rel­ta osin taa­sen itse myy­neet maan­sa maan osta­neil­le sio­nis­teil­le. Kuka pakot­ti myymään?

  Mut­ta eivät suo­ma­lai­set vie­lä suu­rem­mas­ta epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta huo­li­mat­ta van­no­neet sotaa kuo­le­maan asti kun­nes pyhä maa oli­si meil­le palautettu.
  Vaan kää­ri­vät hihan­sa ylös ja kym­me­nen vuot­ta sodan kau­hu­jen jäl­keen oltiin anka­ris­ta sota­kor­vauk­sis­ta huo­li­mat­ta jo hyvin­voin­nin por­tai­ta kiipeämässä.

  Tämä joh­tui sii­tä, että suo­ma­lai­set, kuten israe­li­lai­set­kin ovat, oli­vat sivis­ty­nei­tä. Kes­kei­nen teki­jä hyvin­voin­nin edellytyksille.

 81. Osmo: “Perus­te­le nyt vie­lä se kuu­kau­tis­suo­jien kieltäminen”

  Hamas­ko ne on kiel­tä­nyt? Ovat mei­naan kun­non isla­mis­tien tapaan kiel­tä­neet nai­sil­ta mitä moni­nai­sim­pia yksi­lö­noi­keuk­sia val­taan päästyään.

  1. Nais­ten kuu­kau­tis­suo­jat oli­vat jon­kin aikaa Israe­lin kiel­to­lis­tal­la. Nii­den kul­jet­ta­mi­nen Gazaan oli kiel­let­tyä. Koko saar­ron tar­koi­tus näyt­tää ole­van pales­tii­na­lais­ten nöyryyttäminen.

 82. Eli­na, joka ymmär­tääk­se­ni kan­na­tat jon­kin ver­ran Israe­lia ja sen toimia 

  Ei sii­tä nyt ole kyse, vaan olen vas­ta­han­kaan kovin yksi­sil­mäi­sel­le uuti­soin­nil­le ja sen perus­teel­la teh­dyl­le mie­li­pi­teen­muo­dos­tuk­sel­le täs­tä tilanteesta. 

  +++++++++

  Ja kyl­lä! Tulen toi­meen ilman DVD-tal­len­tei­ta, autoa ja suklaa­ta, jopa kuu­kau­tis­suo­jia. Yli­mai­nos­tet­tu tuo­te tämä vii­mei­nen — vähän kek­se­liäi­syyt­tä, niin hoi­tuu aivan ilman näi­tä mark­ki­noin­ti-ihmis­ten kek­si­miä tur­huuk­sia. Hyvin har­voin olen käyttänyt. 

  Kau­pal­li­suut­ta emme edes enää huo­maa, vaan koem­me vält­tä­mät­tö­myys­tuot­teik­si jopa vai­pat kak­si­vuo­ti­aal­le. Nor­maa­li lap­si oppii hyvin kui­vak­si pal­jon tätä ennen, jos anne­taan mahdollisuus. 

  Mut­ta se nyt ei toti­ses­ti ole olen­nais­ta, miten Eli­na tulee toi­meen tai onko pales­tii­na­lai­sil­le kaik­ki län­si­mai­set her­kut tarjolla. 

  Kyse on itse­mää­rää­mi­soi­keu­des­ta ja vapau­des­ta. Sitä ei nyt täl­lä het­kel­lä gaza­lai­sil­la ole. 

  Mitä tapah­tuu, jos saar­to puretaan?

  1. Sinun opi­täi­si kui­ten­kin Eli­na ker­toa, mikä oikeut­ti Israe­lin lait­ta­maan kuu­kau­tis­suo­jat lis­tal­le tuot­tei­ta, joi­ta ei saa vie­dä Gazaan. Kyl­lä moni sel­vi­ää van­ki­lei­rin kal­tai­sis­ta olois­ta, mut­ta mikä oikeus israe­li­lai­sil­la on teh­dä Gazas­ta van­ki­lei­ri, jos­sa ihmi­set kituut­ta­vat sel­viä­mi­sen kyn­nyk­sel­lä ja mikä oikeus heil­lä on pitää koko­nais­ta kan­sa­kun­taa nälässä?

 83. az, meil­le kui­ten­kin jäi aika iso maa­pa­la jäl­jel­le mis­sä asus­taa. Ja kyl­lä van­ha pol­vi aina­kin minun lähi­pii­ris­sä­ni on hai­kail­lut Kar­ja­laa takai­sin ja venä­läi­sis­tä puhut­tu samaan tapaan kuin jot­kut israe­li­lai­set ara­beis­ta. Mut­ta asei­siin ei ole tar­tut­tu, ei. Mut­ta ehkä Dov Weinglass juu­ri sitä tar­koit­ti­kin … että olem­me nös­sö­jä suomettujia.

  Enkä ole ihan var­ma his­to­rian­tul­kin­nas­ta­si­kaan, sii­tä on eriä­viä mie­li­pi­tei­tä val­lal­la. Mut­ta iso vää­ryys pales­tii­na­lai­sia koh­taan teh­tiin v. 1948. Ame­rik­ka­lai­set pääs­ti­vät val­lan­kah­vaan aivan tol­kut­to­mat tyy­pit ja sama meno jat­kuu aina vaan. Täs­sä on minun maa­il­man­ku­va­ni mukai­nen jut­tu Gazan konfliktista:

  http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/07/gaza-israel-palestine

  Fin­kels­tein tun­tuu usko­van, että Ame­ri­kan nuo­ris­sa juu­ta­lai­sis­sa voi­si olla toi­voa, että hei­dän kaut­taan USA:n suh­tau­tu­mi­nen Israe­liin voi­si muut­tua ja muu­tok­sia syn­tyä. Toi­vot­ta­vas­ti. Jos Hama­sia ja pales­tii­na­lai­sia edel­leen koh­del­laan nykyi­sen kal­tai­sel­la tör­keäl­lä taval­la, mitään muu­tok­sia ei voi syntyä.

 84. Suo­ma­lais­ten pitäi­si nyt läh­teä heit­te­le­mään pom­me­ja Vii­pu­riin ja vaa­tia suo­ma­lais­ten pako­lais­ten täyt­tä paluu­muut­to-oikeut­ta. Sel­lai­sia rau­ha­neh­to­ja ei oli­si pitä­nyt hyväk­syä ‑44, joi­hin sisäl­tyi Vii­pu­ris­ta luo­pu­mi­nen. niin kau­an kun Vii­pu­ri on venä­läi­sil­lä, rajan ylit­se pitäi­si len­tää kokoa­jan raketteja.

 85. Osmo,
  Arvos­tan mie­li­pi­tei­tä­si yleen­sä pal­jon, mut­ta nyt olem­me kovin eri läh­tö­koh­dil­la liikkeellä. 

  Väit­tee­si pai­not­tu­vat kovas­ti suklaan ja kuu­kau­tis­suo­jien ympä­ril­le — ilmei­ses­ti haluat vies­tit­tää, että kos­ka Israel sovel­taa tiuk­kaa saar­toa Gazaan, niin turk­ki­lais­ten akti­vis­tien agres­sii­vi­suus lai­val­la oli perusteltua?

  Tie­tää­kö joku, mitä lai­vo­jen las­ti­na nyt sit­ten ihan aidos­ti oli? Ruu­ma täyn­nä suklaa­ta ja kuu­kau­tis­suo­jia, jol­loin tar­jot­tu reit­ti Israe­lin kaut­ta ei sopinut?

  Entä miten saar­to toi­mii Egyp­tin rajal­la, siel­tä­hän on suo­ra maayh­teys Gazaan? Onko Egyp­ti osa pahan akse­lia Israe­lin kanssa?

  Minun on edel­leen­kin vai­kea ymmär­tää näi­den akti­vis­tien käyt­täy­ty­mis­tä. Vaik­ka omaan moot­to­ri­ve­nee­see­ni las­keu­tui­si koti­ran­nas­sa kom­man­do-asus­sa ole­via soti­lai­ta väri­kuu­la-asei­neen, niin ei ensim­mäi­nen idea­ni oli­si ottaa rau­ta­tan­koa tai yrit­tää heit­tää hei­tä yli lai­dan. Ja vaik­ka kuin­ka har­mit­tai­si, niin ymmär­täi­sin kyl­lä, että yleen­sä soti­las­ta (tai polii­sia) vas­taan mihin tahan­sa asee­seen tart­tu­mi­nen joh­taa minun kan­nal­ta­ni huo­nom­paan lopputulokseen.

  1. Minus­ta nuo kepeil­lä hui­to­neet toi­mi­vat vää­rin, mut­ta nuk­ku­vien ihmis­ten ampu­mi­nen on myös väärin.
   Kuu­kau­tis­suo­jat ovat sym­bo­li sil­le, että israe­li­lai­set halua­vat vain kius­ta ja nöy­ryyt­tää pales­tii­na­lai­sia. Se on lap­sel­lis­ta ja type­rää. Pal­jon vaka­vam­paa on, että he rajoit­ta­vat myös elin­tar­vik­kei­den kul­je­tus­ta. Jos luet­te kom­men­ne­ja tar­kem­min, joka Israe­lin armei­jan edus­ta­ja näyt­täää kuvan­neen tätä sanoen, että pani­vat gaza­lai­set diee­til­le. Tämä on kder­ta­kaik­ki­ses­ti tör­keä­tä ja ymmärrfän, että se tuot­taa kat­ke­ruut­ta. He tyoi­mi­vat eet­tei­ses­ti vää­rin ja myös täy­sin jär­jet­tö­mäs­ti. Tahal­li­nen ja tar­koi­tuk­sel­li­nen kat­ke­ruu­den syn­nyt­tä­mi­nen tuot­taa väkivaltaa.

 86. Osmo:

  Täl­lä Gazan nään­ny­tys­saar­rol­la ei kai voi olla muu­ta tar­koi­tus­ta kuin Hama­sin tukeminen.

  ööö… no kyl­lä se tavoi­te voi ihan hyvin olla Hama­sin näännyttäminen.

  Voi olla, että se ei toi­mi näin, mut­ta ei se nyt mis­sään nimes­sä oo ihan sel­vää, että Isra­le yrit­tää tukea Hama­sia saar­ta­mal­la Gazan. Vähän sama kuin väit­täi­si, että liit­tou­tu­neet yrit­ti­vät tukea Nat­se­ja saar­taes­saan Saksan.

  Joten­kin vai­vaan­nut­ta­vaa itse­nöy­ryy­tys­tä kyl­lä tämä kes­kus­te­lu Osmon osal­ta. Muut kir­jot­taa ihan asial­li­ses­ti ja yks suu vaah­dos­sa jank­kaa suklaas­ta ja kuukautissuojista.

  Yhdes­sä kom­men­tis­sa syyt­tää mui­ta juu­ta­lais­ten pitä­mi­ses­tä bar­baa­rei­na ja toi­ses­sa väit­tää, että juu­ta­lais­ten ainoa moti­vaa­tio Gazan saar­ta­mi­sel­le on pales­tii­na­lais­ten nöyryyttäminen.

  Eikö olis vih­doin hyvä ottaa se aika­li­sä, jota tpyy­luo­ma suo­sit­te­li jo pari päi­vää sitten?

  1. Joten­kin ihmett­re­len blo­kom­men­toi­jien aja­tus­maa­il­maa. On vää­rin arvos­tel­la Israe­lin toteut­ta­maa nään­ny­tys­saar­toa; sitä, ettei se sal­li aivan taval­lis­ten kulu­tus­hyö­dyk­kei­den kul­jet­ta­mis­ta Gazaan. Täs­sä arvos­te­lus­sa en ole aivan yksin. Jok­seen­kin kaik­ki tahot EU:ta ja YK:ta myö­ten ovat vaa­ti­neen tuon saar­ron lopet­ta­mis­ta. Mik­si minä en sai­si sitä arvos­tel­la. Olen otta­nut yksit­täi­siä saar­to­lis­tal­la ole­via tai ollei­ta tuot­teis­ta esi­mer­kik­si, kos­ka haluan koros­taa, että kyse on pel­käs­tä nöy­ryy­tyk­ses­tä ja kiusan­teos­ta. Sel­lai­sel­la ei rau­haa rakenneta.

 87. Ruu­ma täyn­nä suklaa­ta ja kuu­kau­tis­suo­jia, jol­loin tar­jot­tu reit­ti Israe­lin kaut­ta ei sopinut?

  Heh, heh.. Vaka­va aihe alkaa men­nä hälyt­tä­väs­ti huu­mo­rin puolelle 🙂 

  Osmo,

  Onko läh­det­tä tähän kuu­kau­tis­suo­jien tuon­ti­kiel­toon? En siis väi­tä, ettei­kö sel­lais­ta ole voi­nut olla, vaan haluan näh­dä asian omin silmin.

  ++++++++

  Mie­les­tä­ni on läh­tee­nä täy­sin mer­ki­tyk­se­tön­tä, mitä joku yksit­täi­nen Israe­lin armei­jan edus­ta­ja sanoo Gazan asu­keis­ta. Kuu­li­sit­te­pa, mitä kiel­tä Suo­men polii­si käyt­tää omis­sa pii­reis­sään mm. roma­neis­ta. Roma­ne­ja ei lai­tet­tai­si vain dieetille… 

  Tokarzcuk,

  Lin­kit­tä­mä­si lis­ta sisäl­tää perus­tuot­teet, joi­ta avus­tus­jär­jes­töt saa­vat AINA vie­dä Gazaan. Tämä ei tar­koi­ta sitä, ettei­kö muu­ta­kin saa vie­dä, mut­ta se har­ki­taan tapaus tapauk­sel­ta. Täy­sin kiel­let­ty­jen tuot­tei­den lis­ta oli­si informatiivisempi. 

  Ihan moni­puo­li­sen ruo­ka­va­lion lis­tal­la ole­vis­ta tuot­teis­ta saa, mikä­li nii­tä vain on tar­peek­si. Epäi­ly­jä­hän on, että mää­rät eivät ole riittäviä.

 88. Minun­kin on vai­kea ymmär­tää tätä men­ta­li­teet­tia, joka panee ihmi­sen sano­maan: “Ihan moni­puo­li­sen ruo­ka­va­lion lis­tal­la ole­vis­ta tuot­teis­ta saa…”, ja mui­ta vas­taa­via asi­aan liit­ty­mät­tö­miä poh­dis­ke­lu­ja. Saa tai ei, Israe­lin har­joit­ta­ma nöy­ryy­tys on kai­kil­la tavoin idioot­ti­mais­ta ja kai­kil­le osa­puo­lil­le pit­käl­lä täh­täi­mel­lä hai­tal­lis­ta ja osoit­taa, ettei Israe­lis­sa olla riit­tä­vän kyp­siä hal­lit­se­maan omaa val­tio­ta. On kuin kuusi­vuo­tias pik­kus­ki­di oli­si lai­tet­tu vas­tuuseen kau­ha­kuor­maa­jas­ta. Kaik­ki tie­tä­vät, miten sii­nä käy: kau­ha­kuor­maa­ja on tuhon oma, ja ski­di mah­dol­li­ses­ti sen muka­na. Epä­sel­vää on vain se, mil­lä taval­la lop­pu­tu­lok­seen päädytään.

  Israe­lil­ta (ml. pales­tii­na­lai­set) pitäi­si kyl­lä nyt ottaa lelut pois ja lait­taa se omaan huo­nee­seen kas­va­maan aikuiseksi.

 89. Vie­lä tar­ken­nus edel­li­seen ana­lo­gi­aa­ni: kuusi­vuo­tias, äärim­mäi­sen vai­keis­sa olo­suh­teis­sa vail­la perus­tur­val­li­suut­ta kas­va­nut pikkuskidi.

 90. No, saat­tue onnis­tui kyl­lä pää­mää­räs­sään aina­kin media­tak­ti­ses­ti, vaik­ka­kin Israe­lin pro­pa­gan­da­ko­neis­to läh­ti kyl­lä välit­tö­mäs­ti käyn­tiin ja sen laa­juus ja voi­ma on pelottava.

  Huo­maat­te­ko, miten tari­na muut­tuu koko ajan, kun tulee lisää tie­toa, ja se muut­tuu koko ajan kiel­tei­sem­mäk­si Israe­lin kannalta?

  Alun perin­hän Israel väit­ti, että aluk­sis­ta oli­si ammut­tu Israe­lin venei­siin. Video­ma­te­ri­aa­lien perus­teel­la kysees­sä on Israe­lin suo­rit­ta­ma kom­man­dois­ku, ja se, että aluk­sis­sa oli­jat pyr­ki­vät puo­lus­tau­tu­maan, on täy­sin ymmär­ret­tä­vää ja oikeu­tet­tua, vaik­kei vält­tä­mät­tä kovin fik­sua tuol­lais­ta aseel­lis­ta yli­voi­maa vastaan.

  Egyp­ti on avan­nut Gazan vas­tai­sen rajan huma­ni­taa­ri­sel­le avul­le. Turk­ki tus­kin jat­kaa soti­la­syh­teis­työ­tä Israe­lin kans­sa tämän jäl­keen. Itse asias­sa Tur­kin liit­to­lai­suu­den menet­tä­mi­nen tulee toden­nä­köi­ses­ti ole­maan Israe­lin toi­mien vaka­vin seuraus.

 91. Saa­ra,

  Tar­koi­tin sanoa, että ei Israel rajoi­ta perus­e­lin­tar­vik­kei­den tuon­tia, kun sii­tä tun­tuu ole­van epä­sel­vyyt­tä. Lis­ta vai­kut­ti aivan moni­puo­li­sel­ta. Se on tie­tys­ti eri kysy­mys, miten elin­tar­vik­kei­ta on käy­tän­nös­sä saatavilla. 

  Osmo täs­sä nyt lähin­nä taker­tui yksit­täi­siin tuot­tei­siin “sym­bo­lei­na”. Minus­ta­kin ydin on nyt jos­sain aivan muu­al­la kuin suklaan saatavuudessa. 

  Eli käsi­tit nyt ehkä vää­rin men­ta­li­teet­ti­ni. Puo­lu­eet­to­mam­pi pyrin ole­maan kuin jot­kut tääl­lä ja minul­la on kyl­lä ymmär­rys­tä Israe­lia­kin koh­taan. Vihaa ja ver­ta tih­ku­vat julis­tuk­set ja pom­mi-iskut Hama­sil­ta eivät ole omi­aan poh­jak­si rau­han­omai­sel­le kanssakäymiselle. 

  Israel tekee sen, mikä län­si­mai­sil­ta pul­la­mös­söil­tä on pääs­syt unoh­tu­maan: suo­je­lee kan­saan­sa. Hin­ta on kova taval­li­sel­le gaza­lai­sel­le kadunmiehelle. 

  (Eris­tä­mäl­lä lap­si ei muu­ten saa­da mitään hyvää aikaan vai otin­ko kas­va­tusi­dea­si lii­an konkreettisesti?)

  1. Avus­tus­järf­jes­tö­jen mukaan Israel ei pääs­tä Gazaan riit­tä­väs­ti elin­tar­vik­kei­ta ja israe­lin mie­les­tä hei­dän suun­nit­te­le­man­sa mää­rä riit­tää pales­tii­na­lai­sil­le. Valeh­te­le­vat­ko avustfusjärjestöt?

 92. Osmol­le,

  Huo­noa muo­toi­lua minul­ta. Tar­koi­tin, että ei rajoi­ta perus­e­lin­tar­vik­kei­ta laa­dul­li­ses­ti siten, ettei­kö niis­tä sai­si raken­net­tua täy­si­pai­nois­ta ruokavaliota. 

  Mut­ta sil­lä­hän ei sinän­sä ole mer­ki­tys­tä, jos rajoi­te­taan mää­rää tarpeeksi. 

  En sii­tä­kään nyt löy­dä läh­det­tä, että Israel viral­li­ses­ti rajoit­tai­si mää­riä. Tie­tys­ti konflik­tien takia avus­tus­jär­jes­tö­jen on han­ka­la liik­kua alu­eel­la ja saa­da apu peril­le, mut­ta se on vähän eri jut­tu kuin las­kel­mat kalo­ri­tar­pees­ta ja nii­den mukaan tuon­nin rajoittaminen. 

  Mut­ta yhtä kaik­ki: en minä todel­la­kaan usko, että elo siel­lä on auvoi­saa. Haluai­sin vain tark­kaa tie­toa — kuu­luu luonteeseeni. 

  Pahin­ta mah­dol­li­ses­ta ruo­ka­pu­las­ta riip­pu­mat­ta kuvit­te­li­sin ole­van elä­mi­sen täy­sin alis­tet­tu­na, ilman vapaut­ta ja ilman mitään tule­vai­suu­den näkymiä.

 93. Pahin­ta mah­dol­li­ses­ta ruo­ka­pu­las­ta riip­pu­mat­ta kuvit­te­li­sin ole­van elä­mi­sen täy­sin alis­tet­tu­na, ilman vapaut­ta ja ilman mitään tule­vai­suu­den näky­miä.’ (Eli­na)
  Raken­ta­va ehdo­tus: ava­taan EU-alue israe­li­lais­ten ja pales­tii­na­lais­ten maa­han­muu­tol­le. Tar­jo­taan kai­kil­le, jot­ka halua­vat vain elää rau­has­sa, sii­hen mah­dol­li­suus. Vapaa liik­ku­vuus mer­kit­si­si sitä, että rii­dan­ha­lui­nen joh­to voi­si jää­dä joh­ta­maan kes­ke­nään kun kan­sa etsi­si jon­kun parem­man pai­kan elää.

 94. Ja kyl­lä! Tulen toi­meen ilman DVD-tal­len­tei­ta, autoa ja suklaa­ta, jopa kuu­kau­tis­suo­jia. Yli­mai­nos­tet­tu tuo­te tämä vii­mei­nen — vähän kek­se­liäi­syyt­tä, niin hoi­tuu aivan”

  Asut­te var­maan tai­va­sal­la ja luet­te Met­ro-leh­den päre­val­kean valossa ??

 95. Eli­na, joo en tar­koit­ta­nut konkreettista/pitkäaikaista eris­tä­mis­tä, vaan vas­tuun otta­mis­ta pois sil­tä, joka ei ole vie­lä kyl­lin kyp­sä sitä käyt­tä­mään. Käy­tän­nön toteu­tus on tie­ten­kin äärim­mäi­sen ongel­mal­lis­ta, ellei jopa täy­sin mah­do­ton­ta. Ja mitä seu­raa­vak­si? Val­tioon koh­dis­tu­va kas­va­tus- ja sivis­tys­oh­jel­ma, jon­ka onnis­tu­mi­seen val­lan palaut­ta­mi­nen on sidot­tu ja jon­ka tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta mit­taa­vat puo­lu­eet­to­mat, ulko­puo­li­set eli­met? Voi olla, ettei maa­il­mas­sa niin kyp­sää val­tio­ta vie­lä ole­kaan, joka moi­ses­sa roo­lis­sa kyke­ni­si puo­lu­eet­to­muu­teen. *huo­kaus* Ala­kou­lu­lai­set esi­kou­lu­lais­ta opettamassa!

 96. Pat­rick Cock­burn ana­ly­soi Israe­lin ongel­maa äärim­mäi­sen terä­väs­ti The Inde­pen­den­tin sivuilla:

  http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/patrick-cockburn-pr-dangerously-distorts-the-israeli-sense-of-reality-1988977.html

  Lyhyes­ti: Israel tekee vir­hei­tä, kos­ka israe­li­lai­set päät­tä­jät usko­vat itse omaan pro­pa­gan­daan­sa. He usko­vat, että kaik­ki, jot­ka vas­tus­ta­vat Gazan saar­toa ovat Hama­siin kyt­kök­sis­sä ole­via veren­hi­moi­sia ter­ro­ris­te­ja, ja että sivii­lien tap­pa­mi­nen on soti­laal­li­nen vält­tä­mät­tö­myys, eivät­kä tun­nis­ta Israe­lin soti­laal­li­sia epä­on­nis­tu­mi­sia. Ja kos­ka mediail­mas­to Israe­lis­sa on mitä on, hyvin suu­ri osa äänes­tä­jis­tä­kin uskoo tämän pro­pa­gan­dan, eikä vir­hei­tä teke­viä päät­tä­jiä vaihdeta.

 97. Eli­na, joka ymmär­tääk­se­ni kan­na­tat jon­kin ver­ran Israe­lia ja sen toi­mia (+ muut kan­nat­ta­jat) voit vali­ta Wiki­pe­dias­ta, min­kä lain tai argu­men­tin mukaan haluat väit­tää, että Israe­lil­la oli oikeus toi­mia kuten toi­mi (ihan alim­mai­se­na on osio Legal reac­tions puo­les­ta ja vastaan):

  http://en.wikipedia.org/wiki/Gaza_flotilla_clash#cite_note-10

  Ja täs­sä Eli­na vie­lä se lis­ta sal­li­tuis­ta tava­rois­ta –täs­sä ei todel­la­kaan ole kyse mis­tään suklaas­ta, vaik­ka osoit­taa­han se jon­kin­mois­ta ilkei­lyä Israe­lin tahol­ta, jos sen­kin kiel­tä­vät –vai olet­ko eri mieltä?:

  http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/05_05_10_gazaimports.pdf

  Aika lyhyt lis­ta mie­les­tä­ni mitä sin­ne saa vie­dä. Tuo­ret­ta lihaa tai vihan­nek­sia ei saa vie­dä mut­ta onko Gazas­sa sit­ten lihan- ja kas­vis­ten omaa tuo­tan­toa mis­sä mää­rin, en tie­dä. Kah­vi ja tee ovat olleet sal­lit­tu­ja loka­kuus­ta 2009 eli ilmei­ses­ti sitä ennen on ollet ehkä koko alku­vuo­den 2009 tai pidem­pään kiellettyjä.

  Ja onko­han siel­lä käsi­työ­nä teh­ty jon­kin aikaa nais­ten hygie­nia­tar­vik­keet­kin, jot­ka sal­lit­tiin 2009 loka­kuus­sa? On kai sii­nä hyvät­kin puo­len­sa, sääs­tää var­maan luon­toa, jos aska­roi omat kes­to­käyt­töi­set kuu­kau­tis­si­teen­sä kuten ennen van­haan tehtiin. 

  Eikä ilmei­ses­ti mitään elekt­ro­niik­kaa saa vie­dä. Eikä kir­jo­ja, dvd-elo­ku­via, leh­tiä tms. Entäs kul­ku­neu­vot, autot jne. Mut­ta ilman tur­hia tava­roi­ta­han tulee hyvin toi­meen, vai mitä Elina?

  Israe­li­lai­set sil­loin aikoi­naan kun tämä saar­to alkoi vit­sai­li­vat lait­ta­van­sa gaza­lai­set dietille(huom. Suomi-viittaus):

  http://www.nytimes.com/2006/02/18/international/middleeast/18mideast.html?ex=1297918800&en=5b778e6679dba2cf&ei=5090&partner=rssuserland&emc=rss

  ”Dov Weissglas, an advi­ser to the pri­me minis­ter, was quo­ted by the Israe­li news media as tel­ling an official mee­ting: “It’s like a mee­ting with a die­ti­tian. We need to make the Pales­ti­nians lose weight, but not to star­ve to death.” Mr. Weissglas was quo­ted in the past as saying that Israel would be rea­dy to make peace with the Pales­ti­nians when they beca­me as res­pon­sible as the citizens of Finland.”

  Tosin vas­ta­väit­tei­tä­kin löy­tyy sil­le, että tämä laih­du­tus­ruo­ka­va­lio oli­si uusi asia. Ruo­ka­va­lios­sa ei ole aiem­min­kaan ollut kehu­mis­ta ja Hama­sin voi­ton myö­tä 2007 on ehkä vain hie­man tiu­ken­net­tu sitä:

  http://mondoweiss.net/2009/07/the-gaza-diet-and-the-congo-diet-and-the-zimbabwe-diet.html

  2003 oli tilan­ne tämä:

  http://www.europaworld.org/week153/uncutbacks141103.htm

  YK:n huma­ni­taa­ri­sen avun koor­di­naat­to­rin leh­dis­tö­tie­do­te Gazan ruo­ka­ti­lan­tees­ta n. viik­ko sitten:

  http://www.ochaopt.org/documents/gaza_agriculture_25_05_2010_press_release_english.pdf

  Täs­sä on hyvä kir­joi­tus eili­sis­tä tapah­tu­mis­ta- Israel reveals its true face – Israel pal­jas­taa todel­li­set kasvonsa:

  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/may/31/israel-peace-activists-murder-sanctions

  Olin itse eilen myös sekä vihai­nen että surul­li­nen. Sii­tä, että Israel, joka niin monin tavoin on muka­va maa (vaan ei sen sio­nis­ti­hal­lin­to), käyt­täy­tyy täl­lä taval­la toi­sia kans­saih­mi­siä koh­taan, jot­ka ymmär­tääk­se­ni rau­han­omai­sin kei­noin yrit­ti­vät hank­kia oikeu­den­mu­kai­suut­ta toi­sil­le kanssaihmisille.

  =====
  OS: Tämä vies­ti on lähe­tet­ty 1.6. klo 18:57. Lukuis­ten viit­taus­ten takia se jou­tui ros­ka­pos­tin jouk­koon, jos­ta pelas­tin sen. Siir­rän päi­vä­mää­rän myö­hem­mäk­si, jot­ta vies­ti ei hau­tau­tui­si kasan alle. 

 98. ehkä neut­raa­leim­man mie­li­pi­teen asi­aan ilmai­see Jon Stewart dai­ly show ohjel­mas­saan, joka on viik­ko­vit­sail­tu­na uutisohjelma.

  You know, wha­te­ver you may think of the res­pec­ti­ve lea­ders­hips, the Israe­lis or Hamas, wha­te­ver Gods you pray to or wha­te­ver direc­tion you may pray to them in, if you can’t even look at Gaza, and agree that the­re is suf­fe­ring the­re that needs to be alle­via­ted, no mat­ter who’s to bla­me for it, then your heart is so dead, tou­rists flock the­re to float on their backs in it.”

  gaza-pät­kä alkaa noin 3:20

  http://www.thedailyshow.com/watch/wed-june‑2–2010/clusterf–k‑to-the-war-house—korean-peninsula—middle-east

 99. Kysyt­tiin mitä lai­vo­jen las­tei­na oikeas­ti oli, niin aina­kin oli pyö­rä­tuo­le­ja ja raken­nus­tar­vik­kei­ta. Lääk­kei­tä. Tämän muis­tan sik­si, kun Israe­lin armei­jan tie­dot­ta­ja Avi­tal Lei­bowitz kat­soi aiheel­li­sek­si valit­taa tele­vi­sios­sa täs­tä kun hän­tä kovis­tel­tiin näis­tä ampu­mi­sis­ta yms., että lai­vas­sa olleet lääk­keet oli­vat jo van­hen­tu­nei­ta ja mitä ihmeen akti­vis­te­ja ne täm­mö­set on jot­ka kus­kaa muka huma­ni­tää­ri­se­nä apu­na van­ho­ja lääk­kei­tä. Haas­tat­te­li­jal­la ei men­nyt luu kurk­kuun, mies vain tote­si, että täs­sä tilan­tees­sa kun ei ole min­kään­lai­sia lääk­kei­tä, on var­maan hyvä, että on edes jotain.

  Täs­sä yksi akti­vis­ti lisää teil­le (+ samal­la sivul­la mui­ta­kin), enti­nen suur­lä­het­ti­läs Edward Peck, 81-vuo­tias, ker­too näke­myk­sen­sä tapah­tu­mis­ta (mut­ta huvit­ta­vaa jos tätä setää kut­su­taan Hama­sin kans­sa vel­jei­le­väk­si terroristiksi):

  http://witnessgaza.com/

 100. Kii­tos Dai­ly Shown pätkästä. 

  Nor­man Fin­kels­tein väit­tää Rus­sia Today show’s­sa, että joku oli­si saa­nut sala­kul­je­tet­tua kuva­ma­te­ri­aa­lia jol­tain lai­val­ta alus­vaat­teis­saan (jotain muis­ti­tik­kua tms. ilmei­ses­ti). Odo­tan mie­len­kiin­nol­la pitää­kö tämä todel­la paik­kan­sa, täs­sä pai­koi­tel­len kiih­ty­nyt­tä kes­kus­te­lua, Fin­kels­tein her­mos­tuu ja alkaa piruil­la “Mr Naval Office­ril­le” Ame­rican Zio­nist Organizationista:

  http://www.youtube.com/watch?v=10XphhuNupw&feature=player_embedded

  Amnes­ty Inter­na­tio­nal­kin on Israe­lin­vas­tai­nen organisaatio …

  1. Se vain panee ihmet­te­le­mään, että kun Israel teki kai­ken mal­li­kel­poi­ses­ti ja lai­val­la olleet ter­ro­ris­tit syyl­lis­tyi­vät jat­ku­viin rikok­siin, mik­si Israel taka­va­ri­koi kai­ken kuva­ma­te­ri­aa­lin pai­kal­la olleilta. 

 101. Tokarzcuk:

  Täs­sä yksi akti­vis­ti lisää teil­le (+ samal­la sivul­la mui­ta­kin), enti­nen suur­lä­het­ti­läs Edward Peck, 81-vuo­tias, ker­too näke­myk­sen­sä tapah­tu­mis­ta (mut­ta huvit­ta­vaa jos tätä setää kut­su­taan Hama­sin kans­sa vel­jei­le­väk­si terroristiksi): 

  Kukaan ei kai ole väit­tä­nyt, että _kaikki_ lai­vas­sa olleet oli­si­vat olleet väki­val­tai­sia ter­ro­ris­te­ja. Itse kir­joi­tin jo aiem­min, että suu­ri osa län­si­maa­lai­sis­ta oli siel­lä muka­na ns. hyö­dyl­li­si­nä idioot­tei­na. He joko luu­li­vat ole­van­sa oikeas­ti puh­taas­ti rau­han­omai­sel­la mat­kal­la tai sit­ten tie­si­vät lai­vas­sa ole­van se militantti“rauhan“siipi metal­li­put­ki­neen ja veit­si­neen, mut­ta hyväk­syi­vät sen, kos­ka tie­si­vät, että media tuli­si kui­ten­kin haas­tat­te­le­maan hei­tä “aseet­to­mia nuk­ku­via sivii­le­jä”, joi­ta Israe­lin soti­laat armot­to­mas­ti puh­das­ta pahuut­taan teloittelivat. 

  Ope­raa­tio oli siis erin­omai­ses­ti suun­ni­tel­tu. Jos Israel oli­si pääs­tä­nyt lai­van läpi tai soti­laat oli­si­vat hyp­pi­neet pelois­saan mereen kep­pe­jä näh­des­sään (kuten tääl­lä heil­le oli suo­si­tel­tu), Hamas oli­si julis­ta­nut saa­vut­ta­neen­sa soti­laal­li­sen voi­ton. Kun Israel pysäyt­ti lai­van väki­val­taa käyt­täen ja tuot­ti sii­nä sivus­sa 9 mart­tyy­riä, nämä oikeas­ti rau­han­omai­set mat­kus­ta­jat tun­get­tiin median eteen esit­tä­mään sil­min­nä­ki­jä­lausun­to­ja israe­li­lais­so­ti­lai­den ilkeyksistä. 

  En ole tois­tai­sek­si näh­nyt mitään ehdo­tus­ta, miten Israe­lin oli­si täs­sä pitä­nyt toi­mia, jos läh­de­tään sii­tä, ettei se ollut aikeis­sa tuos­ta vaan lopet­taa meri­sul­kua ensim­mäi­sen sitä mur­ta­maan pyr­ki­vän lai­van ilmaan­tues­sa hori­sont­tiin. Jos ne soti­laat oli­si­vat hyp­pi­neet mereen huo­ma­tes­saan “rauhan“aktivistien ryh­ty­vän puo­lus­ta­maan lai­vaan­sa, niin mitä sen jäl­keen? Lai­va jat­kai­si edel­leen koh­ti Gazaa ja Israe­lin pitäi­si yrit­tää jotain muu­ta. Mitä se voi­si teh­dä lai­van pysäyt­tä­mi­sek­si niin, ettei uhre­ja aina­kaan tuli­si enem­pää kuin se 9? 

  Ja tämä siis sii­tä läh­tö­koh­das­ta, että Israe­lin stra­te­gian kan­nal­ta 9:n “rauhan“aktivistin kuo­le­ma on pie­nem­pi paha kuin antaa Hama­sil­le voit­to saar­ron mur­ta­mi­ses­ta. Vaik­ka täl­lä lai­val­la ei ollut­kaan raket­te­ja, niin jos se oli­si pääs­syt häi­riöt­tä peril­le, niin sit­ten seu­raa­va Ira­nis­ta tai Syy­rias­ta läh­te­vä saman­lai­nen “rauhan“laiva voi­si nii­tä hyvin­kin sisältää. 

  Ja oli­si­ko jokin muut­tu­nut sil­lä, että tämä ope­raa­tio oli­si suo­ri­tet­tu Israe­lin alue­ve­sil­lä? Oli sel­vää, että sin­ne lai­va oli suun­taa­mas­sa, joten kyse ei ollut sii­tä, että Israel oli­si hyö­kän­nyt muu­ten vaan Väli­me­rel­lä ris­tiin ras­tiin sei­laa­val­le lai­val­le. Käsit­tääk­se­ni meri­saar­to­ja kos­ke­vat lait sal­li­vat saar­re­tuk­si julis­tet­tua aluet­ta koh­ti sei­laa­vien lai­vo­jen tar­kas­ta­mi­sen myös alue­ve­sien ulko­puo­lel­la (näin­hän sitä pait­si yleen­sä pitää­kin toi­mia, kos­ka saar­ta­ja­maan omat alue­ve­det voi­vat olla jos­sain huit­sin neva­das­sa). Esim. 2. maa­il­man­so­das­sa Bri­tan­nia pysäyt­ti kyl­lä kaik­ki Sak­saan mat­kal­la ole­vat lai­vat riip­pu­mat­ta sii­tä, oli­vat­ko ne kan­sain­vä­li­sil­lä vesil­lä vai­ko eivät. 

  Toi­nen kysy­mys on tie­ten­kin se, onko itse meri­saar­to lail­li­nen, oikeu­tet­tu, moraa­li­ses­ti hyväk­syt­tä­vä jne., mut­ta tämä on eril­li­nen kysy­mys sii­tä, mitä sen yllä­pi­tä­mi­sek­si saa ja ei saa tehdä.

 102. Israel tie­ten­kin taka­va­ri­koi kuva­ma­te­ri­aa­lin, kos­ka tie­si, että mitä tahan­sa oli oikeas­ti tapah­tu­nut, sii­tä kuva­ma­te­ri­aa­lis­ta saa sopi­vas­ti edi­toi­mal­la Israe­lin kan­nal­ta epä­mie­lui­sia pät­kiä. Aina­kin jos itse oli­sin “rauhan“aktivisti, jol­la on käsis­sään koko ope­raa­tio videoi­tu­na, ja se näyt­täi­si, että israe­li­lais­so­ti­laat ampui­vat vas­ta todet­tu­aan a) väri­kuu­la-asei­den ole­van tehot­to­mia ja b) hei­dän itsen­sä tai tois­ten soti­lai­den jou­tues­sa hen­gen vaa­raan, leik­kai­sin pois ne kaik­ki koh­dat, jois­ta tämä tulee sel­vil­le ja näyt­täi­sin vain koh­dat, jois­sa israe­li­lai­set ryh­ty­vät käyt­tä­mään tuliaseita. 

  Leik­kaa­mal­la pois sen, mitä tapah­tui ennen, pys­tyy hyvin­kin saa­maan kuva­ma­te­ri­aa­lin näyt­tä­mään aivan toi­sel­ta kuin, mitä oikeas­ti tapah­tui. Tämä on tul­lut sel­väk­si lukui­sis­ta maa­il­man konflik­teis­ta ulos tul­leis­ta videois­ta. Jos Israe­lil­la ei itsel­lään oli­si sitä video­ma­te­ri­aa­lia, jon­ka poh­jal­ta edi­toin­ti teh­täi­siin, niin mik­si kukaan uskoi­si sitä, kun se koit­tai­si urput­taa, että ei se nyt ihan noin mennyt?

  Yksi kuu­lui­sim­mis­ta täl­lai­sis­ta “yksi kuva ei ker­ro koko tari­naa” ‑tapauk­sis­ta on Ete­lä-Viet­na­min polii­sin teke­mä Vietcon­gin tais­te­li­jan teloi­tus, jos­ta valo­ku­van otta­nut kuvaa­ja sai Pulitzer-pal­kin­non. Teloi­tus näyt­tää todel­la kar­meal­ta. Taus­ta­na oli (tai aina­kin väi­te­tään olleen) kui­ten­kin se, että kysei­nen Vietcon­gin sis­si oli van­git­tu lähel­tä kuop­paa, jos­sa oli 34 sidot­tua ja teloi­tet­tua polii­sia ja hei­dän per­heen­jä­sen­tään, ml. ampu­jan lähei­nen ystä­vä. Tämä ei tie­ten­kään tee ampu­mi­ses­ta sil­ti­kään min­kään lain mukaan sal­lit­tua, mut­ta antaa sil­ti aika lail­la eri kuvan tilan­tees­ta ver­rat­tu­na sii­hen, että näkee vain polii­sin ampu­van van­kia pis­too­lil­la ohimoon.

  1. Kuva­ma­te­ri­aa­ö­lia voi mani­pu­loi­da ja aivan ilmei­ses­ti tähän oli­si suu­ri hou­ku­tus, mut­ta jos jol­la­kin tut­kin­tae­li­mel­lä on käy­tös­sään ne kaik­ki, niis­tä voi rekon­stru­doi­da totuu­den. Mehän emme tie­dä myös­kään nois­ta Israe­lin jul­kai­se­mis­ta nau­hois­ta, onko niil­lä mitään yhty­mä­koh­taa tosi­asioi­hin. Se, jol­la on totuus puo­lel­laan, luo­vut­taa mate­ri­aa­lin kan­sain­vä­li­seen tar­kas­tuk­seen. Joka ei luo­vu­ta, taval­laan ilmoit­taa ole­van­sa valehtelija.

 103. Samu­li Saa­rel­ma, siis israe­li­lai­set oli­si­vat voi­neet toi­mia kuten muil­la­kin lai­voil­la eli säh­kö­la­maut­ti­mel­la antaa täl­liä eikä ampua kuo­li­aak­si. Sitä pait­si sil­min­nä­ki­jät sano­vat kaik­ki, että Israel ampui heli­kop­te­reis­ta ennen kuin tuli­vat lai­val­le. Tämä oli siis se toi­nen hyök­käys. Ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la, mis­tä ei ole kuvaa annet­tu jul­ki, eivät pääs­seet lai­val­le kun hei­tä, sukel­ta­jia jne. tör­kit­tiin lai­van kyl­jel­tä alas (näin olen ymmär­tä­nyt). Sit­ten teh­tiin tak­ti­nen muu­tos ja tul­tiin ampu­maan suo­raan kovil­la panok­sil­la ihmi­siä kuo­li­aak­si. Ei hyvä.

  Israel jos­sain näyt­ti väit­tä­vän, että akti­vis­teil­la oli­si ollut näi­tä yönä­kö­lait­tei­ta (night vision), kun taas akti­vis­tist sano­vat, että kos­ka Israel ampui kyy­nel­kaa­sua ja stun gre­na­des, heil­lä oli kaa­su­naa­ma­rit pääl­lä. Mut­ta on mah­dol­lis­ta tie­ten­kin, että Israe­lin väi­te pitää paikkansa.

  Ja on sel­vää, että siel­lä on nuja­koi­tu ja ree­lin­geis­tä sahat­tu rau­ta­pa­lo­ja lyö­mä­aseik­si sii­nä hyök­käys­ten välil­lä, mut­ta sil­ti Israel oli­si voi­nut lamaut­taa kaik­ki tap­pa­mat­ta ketään. Olen ymmär­tä­nyt, että lamaut­ti­mel­la ihmi­set saa nime­no­maan — lamau­tet­tua — , joten en ymmär­rä mik­si on ammut­tu ihmi­siä kuo­li­aak­si. Yhden tai kak­si uhria voi­sin ymmär­tää, mut­ta kun näi­tä on ilmei­ses­ti n. 20 (ihmi­siä on kateis­sa), niin tämä tun­tuu enem­män Fin­kels­tei­nin­kin mai­nit­se­mal­ta My Lail­ta kuin jär­ke­väl­tä sotilasoperaatiolta.

  Luu­len muu­ten, että tämä mart­ty­ri-käsi­te on sukua mei­dän san­ka­ri-käsit­teel­lem­me. Ame­rik­ka­lais-turk­ki­lais­po­jan isä aina­kin kuu­los­ti sil­tä leh­des­sä kun hän mai­nit­si olleen hyvä asia, että poi­ka kuo­li teh­des­sään jotain arvo­kas­ta. Minul­la on sama­ni­käi­siä lap­sia kuin tämä poi­ka, niin minus­ta tun­tuu ihan kau­heal­ta tuol­lai­nen lausun­to isän suus­ta. Siis tun­nen syvää empa­ti­aa tuo­ta isää koh­taan, joka on menet­tä­nyt lap­sen­sa. Etsin ihan tar­koi­tuk­sel­la noi­ta kuvia, että kuo­lo­nuh­rit kon­kre­ti­soi­tui­si­vat minul­le, kos­ka aloin jos­sain vai­hees­sa jo epäil­lä ettei mitään kuo­lo­nuh­re­ja ole­kaan vaan Israel väit­tää niin pelo­tel­lak­seen muut lai­vat saar­ron­mur­ta­mis­yri­tyk­sis­tä. (Vaik­ka tie­ten­kin tajuan ettei oli­si mitään jär­keä Israe­lil­ta ker­toa kuo­lo­nuh­reis­ta, jos sel­lai­sia ei oli­si ole­mas­sa­kaan. Tosin jär­ke­vä ei ole ensim­mäi­nen sana, joka kos­kaan Israe­lin toi­mis­ta tulee mieleen.)

  Ymmär­rään siis kyl­lä, että akti­vis­tit itse vai­keut­ti­vat lamaut­ta­mis­taan kun eivät teh­neet lai­van val­loit­ta­mis­ta hel­pok­si Israe­lil­le kun käyt­ti­vät kaa­su­naa­ma­rei­ta eivät­kä suos­tu­neet kyy­nel­kaa­su­ja ja stun gre­na­de­ja nie­le­mään. Var­mas­ti haki­vat konfron­taa­tio­ta. Ja oli­vat val­mii­ta kuo­le­maan hyvän aat­teen puo­les­ta. Mut­ta oli­si tuo nyt toi­sin­kin voi­tu hoi­taa. Vaik­ka päi­vän­va­los­sa noin ensi alkuun. Ja ilmoit­taa vaik­ka, että jos ette antau­du, niin alkaa tul­la kova­pan­osam­mun­taa. Israel on kyl­lä aika röyh­keä ja härs­ki maa kun tekee täl­lai­sia, ja vie­lä pää­see kuin koi­ra verä­jäs­tä aina kun kaik­ki EU:ta ja USA:ta myö­ten vain hymi­se­vät lai­mei­ta pahek­sun­to­jaan eivät­kä kun­nol­la tee mitään, että meno muuttuisi.

 104. Se, jol­la on totuus puo­lel­laan, luo­vut­taa mate­ri­aa­lin kan­sain­vä­li­seen tar­kas­tuk­seen. Joka ei luo­vu­ta, taval­laan ilmoit­taa ole­van­sa valehtelija.”

  Tai­taa olla niin kuin Osmo tuos­sa sanoo. Hesa­ri kir­joit­ti tänään, että Israel ei suos­tu min­kään­lai­seen kan­sain­vä­li­seen tut­kin­taan koko asias­ta, “kos­ka on aloit­ta­nut jo oman tut­kin­tan­sa”. Eli ope­raa­tios­ta tai­taa jää­dä tuk­ku kil­pai­le­via totuuksia. 

  Mitä tulee spe­ku­laa­tioi­hin sii­tä, että lai­vaa ei oli­si saa­tu pysäh­ty­mään tai soti­lai­den hal­tuun ilman kuo­lo­nuh­re­ja ei ole kovin uskot­ta­va. Pot­ku­rin rik­ko­mi­nen­kin oli­si riit­tä­nyt siihen.

  Sinän­sä oli kyl­lä häkel­lyt­tä­vän type­rää ottaa soti­lai­ta pant­ti­van­geik­si, kun on vuo­si­kym­men­ten saa­tos­sa näh­ty mihin moi­set tou­hut poik­keuk­set­ta joh­ta­vat. Sii­nä suh­tees­sa raa­ka voi­ma on ollut Israe­lin ykkös­oh­je­nuo­ra kau­an aikaa, ja menestyksellä.

 105. Tokarzcuk, ensin­nä­kin sanoi­sin, että itse en usko tip­paa­kaan, mitä sen puo­leen “rauhan“aktivistit kuin Israel­kaan _sanoo_. Voi olla, että siel­lä on val­hei­den seas­sa jotain tot­ta­kin, mut­ta kum­mal­la­kin osa­puo­lel­la on niin suu­ri int­res­si valeh­del­la sen min­kä ker­ki­ää, että pelk­kiin “sil­min­nä­ki­jä­lausun­toi­hin” on aivan tur­ha uskoa. Jos asiois­ta on jotain kon­kreet­ti­sem­pia todis­tei­ta puo­lin tai toi­sin, niin kat­so­taan sit­ten niitä. 

  Esiin tul­leet videot, niin IDF:n kuin akti­vis­tien­kin kuvaa­mat, ovat aina­kin minul­le sel­keäm­piä todis­tei­ta sii­tä, mitä tapah­tui kuin mikään, mitä osa­puo­let vain sano­vat tapah­tu­neen. On nii­tä­kin toki mah­dol­lis­ta edi­toi­da, joten pois voi jää­dä sel­lais­ta, mitä oikeas­ti tapah­tui, mut­ta puh­taas­ti lavas­te­tut jutut jää­vät var­mas­ti aika äkkiä kiin­ni. Eli videoi­den perus­teel­la voim­me sanoa, mitä aina­kin tapah­tui. Tapah­tui­ko sen lisäk­si jotain muu­ta, jää toki avoimeksi.

  Mitä nii­hin säh­kö­la­maut­ti­miin tulee, niin jos puhu­taan ns. tase­reis­ta, niin niil­lä saa kai yhden ihmi­sen lamaan­nu­tet­tua ja sen jäl­keen veh­keel­lä ei tee mitään ennen kuin piu­hat on kelat­tu takai­sin. Pääl­le ryn­ni­vää väki­jouk­koa vas­taan se on siis aika lail­la tur­ha ase. Nii­den väri­kuu­lien (jot­ka sat­tu­vat, mut­ta eivät aiheu­ta pysy­vää vam­maa) piti täs­sä olla se “peh­meä” ase. Kui­ten­kin pelas­tus­lii­vei­hin ja kaa­su­naa­ma­rei­hin pukeu­tu­nei­ta vas­taan se on myös aika lail­la teho­ton ase. Muu­ten ne pelas­tus­lii­vit toden­nä­köi­ses­ti suo­jaa­vat aika hyvin sähkötainnuttimiltakin. 

  Mitä uhrien mää­rään tulee, niin tähän on aivan hyvin voi­nut vai­kut­taa se puo­lus­ta­jien fanaattisuus/marttyyriustahto. Vaik­ka meis­tä voi­si tun­tua jär­jet­tö­mäl­tä, että joku jat­kai­si put­ki kädes­sä hyök­käys­tä, kun vie­res­tä on joku ammut­tu kuo­li­aak­si, mart­tyy­ri­ment­ta­li­tee­til­la liik­keel­lä ole­val­le tämä ei vält­tä­mät­tä päde. 

  Sii­nä voit olla oikeas­sa, että Israel meni ehkä pie­leen sii­nä, että sen oli­si pitä­nyt ensin uha­ta “rauhan“aktivisteja sii­tä, että koh­ta tulee kova­pa­nok­sia, mut­ta luu­len sen aja­tel­leen, että lai­van val­taa­mi­nen onnis­tui­si niil­lä pel­kil­lä väri­pa­nok­sil­la, eikä koviin tar­vit­si­si lain­kaan tart­tua. Sii­nä vai­hees­sa, kun asei­ta tar­vit­tiin, oli aivan lii­an myö­häis­tä ryh­tyä mitään ilmoittelemaan. 

  Mitä sii­hen jo heli­kop­te­reis­ta ampu­mi­seen tulee, niin aina­kaan mikään esi­te­tyis­sä videois­sa ei sii­hen viit­taa. Jos heli­kop­te­reis­ta tuli­tet­tiin lai­van kan­nel­le ennen kuin sin­ne las­ket­tiin soti­lai­ta, niin kai­ken jär­jen mukaan täy­sin (ampuma-)aseettomat akti­vis­tit oli­si­vat täl­löin koit­ta­neet hakeu­tua jon­kin­lai­seen suo­jaan. Kui­ten­kin aina­kin videoi­den mukaan he oli­vat kepit ja veit­set ojos­sa nii­tä las­keu­tu­via soti­lai­ta vastassa.

 106. Itse arve­li­sin että jos ker­ran ryn­näk­kö pitää teh­dä, niin splät­tis­ten sijas­ta se pitäi­si aloit­taa kun­non kumi­luo­ti­sar­jal­la. Ymmär­tääk­se­ni niil­lä kyl­lä tip­puu kun hyvin osuu ja ne ovat toki suo­raan ja lähel­tä ammut­tu­na oikeas­ti hengenvaarallisia. 

  Heli­kop­te­ris­ta vaan sopi­van väli­mat­kan pääs­tä ammus­kel­laan niin kau­an ettei kan­nel­la enää ole lii­kaa poruk­kaa sitä kom­man­dois­kua aja­tel­len. Toki täs­sä vai­hees­sa rau­ha­nak­ti­vis­tit syyt­täi­si­vät kovil­la ampu­mi­ses­ta, joten ei tai­da olla toi­mi­va kons­ti tuo­kaan, mut­ta kuo­lo­nuh­rien puut­tu­mi­nen puhui­si toista.

  Tie­ten­kin jäl­ki­vii­saa­na kumi­luo­ti­sa­de, jon­ka perään isku kun­non jou­ha­va­rus­teil­la asp-pamp­pui­neen ja kil­pi­neen oli­si ollut täs­sä tapauk­ses­sa mah­dol­li­ses­ti paras tapa.

 107. Löy­sin Syd­ney Mor­ning Heral­dis­ta täl­lais­ta tie­toa, onko tuos­sa nyt sit­ten uut­ta pal­jas­tus­ta niin että Israe­lin seli­tyk­set kaa­tuu, tie­dä hän­tä. Ehkä. Blo­gis­sa on jotain Israe­lin kuva­ma­te­ri­aa­lin ana­lyy­siä, se koh­ta jos­sa soti­las napa­taan kiin­ni oli­si kysei­sen blo­gis­tin mukaan kat­kot­tu pois. Eikä soti­las putoa­kaan mereen (onko niin siis väi­tet­ty­kään) vaan puo­li met­riä alas seu­raa­val­le kannelle.

  Tali­ba­nit ja Al Qai­da kuu­lem­ma koh­te­lee toi­mit­ta­jia parem­min kuin IDF. 🙂 Lai­val­la oli 100 toi­mit­ta­jaa ja muu­ta median työn­te­ki­jää, kame­ra­mie­hiä jne. 

  SMH väit­tää, että Indo­ne­sia­lai­nen kame­ra­mies oli­si tapet­tu myös sekä Male­sia­lai­nen lää­kä­ri. Mik­sei näis­tä ole kuul­tu mitään aikai­sem­min? Tai ehkä siel­lä päin maa­il­maa (Down under) onkin … 

  http://demosthenes.blogspot.com/2010/06/now-we-know-what-idf-was-hiding-about.html

  http://www.theage.com.au/world/suddenly-sound-bombs-and-tear-gas-exploded-20100603-x6wf.html?

  The dead inclu­de a Tur­kish jour­na­list, Che­tin Geng­his, who­se head wounds sug­ges­ted he had been shot from abo­ve – pos­sibly from one of the helicop­ters. After wit­nes­sing his dying moments, his col­lea­gue His­ham Goru­ney said:“I want to for­get – I still don’t belie­ve that I saw it.”

  Anot­her of the dead was said to be an Indo­ne­sian came­ra­man, Sura Fachrizaz, shot in the chest. Also among the dead was a Malay­sian doc­tor who, acti­vists said, was shot whi­le trea­ting the wounded.”

  It took the Israe­lis about 85 minu­tes to cap­tu­re the Mavi Marmara.”

  Jos joku teis­tä saa näis­tä jotain irti, niin oli­si muka­va kuulla.

 108. Anteek­si jo ihan aluk­si mut­ta tääl­lä on usei­ta (mel­kein kaik­ki, jep minä myös) kom­men­toi­jia jot­ka ovat asen­teen­sa vuok­si epäuskottavia.

  Kär­ki­jou­kos­sa Osmo joka ei näe muu­ta kuin oman kan­tan­sa. Jos Jugos­la­vias­sa oli­si ollut Soi­nin­vaa­ra Ahti­saa­ren sijaan, siel­lä sodit­tai­siin vieläkin.

 109. Israel tekee sen, mikä län­si­mai­sil­ta pul­la­mös­söil­tä on pääs­syt unoh­tu­maan: suo­je­lee kan­saan­sa. Hin­ta on kova taval­li­sel­le gaza­lai­sel­le kadunmiehelle.

  Kym­me­nes­sä vuo­des­sa yli tuhat israe­li­lais­ta kuolonuhria:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Intifada

  Joku pul­la­mös­sö saat­tai­si pitää tuol­lais­ta suo­je­le­mis­ta hie­man epä­on­nis­tu­nee­na ja odot­taa jon­kin­lais­ta suo­je­lustra­te­gian muutosta.

  Tie­tys­ti nykyi­sen stra­te­gian yllä­pi­to ja hyväk­sy­mi­nen on help­poa niin kau­an kuin “ne toi­set” (äideis­tä ja lap­sis­ta alkaen) ovat epäin­hi­mil­li­siä rät­ti­päi­tä jot­ka ihan vain kiusak­seen halua­vat tap­paa ja vahin­goit­taa “mei­tä”, sen sijaan että esi­mer­kik­si oli­si­vat kiin­nos­tu­nei­ta elä­mään taval­lis­ten ihmis­ten rau­hal­lis­ta elämää.

 110. tcrown
  “Joku pul­la­mös­sö saat­tai­si pitää tuol­lais­ta suo­je­le­mis­ta hie­man epä­on­nis­tu­nee­na ja odot­taa jon­kin­lais­ta suo­je­lustra­te­gian muutosta.”

  No eikö se Län­si­ran­nal­le raken­net­ta­va muu­ri ole päi­vän­sel­vä suo­je­lustra­te­gian muu­tos? Sen jäl­keen inti­fa­dan soti­laal­li­nen mer­ki­tys pie­ne­nee entisestään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.