Maatalousasiat työ- ja elinkeinoministeriöön

Sirk­ka-Lii­sa Ant­ti­la haluai­si alis­taa ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön maa­ta­lous­mi­nis­te­rin käs­ky­val­lan alle. Aina­kin hän säi­lyt­tää linjansa.

Jos on noin suu­ri hin­ta vähen­tää minis­te­riöi­tä, eikö voi­si aja­tel­la, että siir­re­tään maa­ta­lout­ta ja kalas­tus­ta kos­ke­vat asiat työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­öön mui­den elin­kei­no­jen jouk­koon? Sil­loin, kun maa­ta­lou­den osuus kan­san­tuot­tees­ta oli yli 50 %, oli perus­tel­tua, että sil­lä oli oma minis­te­riö, mut­ta se oli sil­loin. Nyt maa­ta­lou­den osuus on joi­ta­kin pro­sent­te­ja. Mik­si sil­lä on yhä oma ministeriö?

30 vastausta artikkeliin “Maatalousasiat työ- ja elinkeinoministeriöön”

 1. Min­ne ajat­te­lit siir­tää metsäasiat?
  Miten oli­si taat­tua, että ympä­ris­tö­asiat jäi­si­vät maa­ta­lous­mi­nis­re­rin käs­ky­val­lan alle, jos minis­te­riöt yhdis­tet­täi­siin? Eikös voi­si käy­dä myös päinvastoin?

 2. Lex Nokia ja muu häröi­ly on kipeäs­ti tuo­nut esil­le tar­peen eril­li­sel­le tie­to­yh­teis­kun­ta­mi­nis­te­riöl­le. 21. vuo­si­sa­ta ja tie­to­yh­teis­kun­nan kehit­tä­mi­sen vaa­teet, come on. Vih­reil­lä oli­si hyvä ehdo­kas tar­jol­la postiin.

 3. Maan­vil­je­li­jöi­den puo­luet­ta äänes­ti vii­me vaa­leis­sa 23,11% kansasta.

  Sik­si.

 4. Osmon kans­sa samaa mieltä. 

  Pie­ni tar­ken­nus: Maa­ta­lou­den osuus on MTK:nkin mukaan 0,8%. Tilas­to­kes­kus ilmoit­taa alku­tuon­an­non yhte­nä nip­pu­na ja sii­tä var­maan Osmon “muu­ta­mia prosentteja”. 

  Alku­tuo­tan­toon las­ke­taan mm. metsätalous.

 5. Osmo se jak­saa jan­ka­ta kepu­lai­sia, maan­vil­je­li­jöi­tä, maa­seu­tua ym. vas­taan. Mel­kein yhtä kuin Paa­vo Lip­po­sen kau­na­po­li­tiik­ka. Osmo itse on perus­hel­sin­ki­läi­nen kun­nal­lis­po­lii­tik­ko, jon­ka maa­il­ma on yhtä kuin Hel­sin­ki. Sii­tä pis­tees­tä vyö­ry­te­tään koko maan poli­tiik­ka. Sil­ta­rum­pu­po­li­tiik­kaa vii­mei­sen pääl­le, sanon minä.

  Mut­ta otsi­kon asias­sa Ode on oikeassa.Maa ja met­sä­asiat pitäi­si kuu­lua työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riöl­le eikä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riöl­le. Kysei­sen minis­te­riön toi­nen nimi voi­si olla MTK:n sivuo­sas­to. Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö pitäi­si lak­kaut­taa ja hom­mat siir­tää muil­le mkinisteriöille.

 6. Google­tin Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön sait­tia hakusa­nal­la TUKI. Osu­mia löy­tyi 32.300 kappaletta!

  Itse asias­sa MMM ei ole mikään minis­te­riö vaan “etu­jär­jes­tö”, jon­ka joh­dos­sa on vil­je­li­jä­taus­tai­sia hen­ki­löi­tä omia etu­jaan ajamassa. 

  Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö toi­mii kuin Krei­kan val­tio. Se estää ter­vet­tä yhteis­kun­ta­ra­ken­teen muu­tos­ta ja ennen pit­kää upot­taa Suo­men talou­den turpeeseen.

 7. Jos kah­des­ta pitää vali­ta, niin luon­non­va­ro­ja saa mie­lum­min val­voa maa­lai­nen kuin city-vih­reä. Kon­tak­ti luon­toon on joten­kin ole­mas­sa. Luon­nok­si ei täs­sä tapauk­ses­sa las­ke­ta Espaa. 😉

 8. Lex Nokia ja muu häröi­ly on kipeäs­ti tuo­nut esil­le tar­peen eril­li­sel­le tietoyhteiskuntaministeriölle.

  Pitäi­si olla jotain asiois­ta ymmär­tä­viä ensin. Yksi vih­reä vara­pu­heen­joh­ta­ja ei tähän rii­tä vaik­ka kuin­ka toi­vot­tai­siin. Kuten näh­dään tähä­nas­ti­ses­ta jäl­jes­tä, täl­lä alal­la ehkä toi­sin, tai aina­kin enem­män, kuin muis­sa minis­te­ri­pes­teis­sä kom­pe­tens­sin puu­te tuot­taa sel­keäs­ti vahin­gol­lis­ta jälkeä.

  Sitä pait­si nämä asiat ovat leväl­lään vähin­tään­kin oikeus­mi­nis­te­riön, ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön sekä lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vies­tin­tä­mi­nis­te­riön ton­til­la. Vähäi­sem­mäs­sä mää­rin näin on myös mui­den minis­te­riöi­den tont­tien suh­teen. Alue lie­nee jok­seen­kin 90 asteen kul­mas­sa muus­ta minis­te­riö­ken­täs­tä eli suk­set oli­si­vat pahas­ti ris­tis­sä. Toki jos täl­lä saa­tai­siin tilan­ne kun­toon niin mikä ettei.

 9. Sil­loin, kun maa­ta­lou­den osuus kan­san­tuot­tees­ta oli yli 50 %, oli perusteltua”

  Mik­si kaik­ki pitää mita­ta rahas­sa? Entä mer­ki­tys ihmi­sil­le? Käsit­tääk­se­ni minis­te­riöl­le kuu­luu muu­ta­kim kuin maa­ta­lous. Parem­pi nimi oli­si var­maan­kin maa­seu­tu­mi­nis­te­riö tai jotain sin­ne päin. Hel­poin ja nopein uudis­tus oli­si kui­ten­kin saa­da nykyi­nen minis­te­ri vaih­toon ja uudem­pia tuu­lia van­ho­jen raken­tei­den säi­lyt­tä­mi­sen sijaan.

 10. Just. Ilman ympä­ris­töä ei ole maa­ta­lout­ta. Maa­ta­lous kuu­luu siis ympä­ris­tö- ja sovel­tu­vin osin mui­den minis­te­riöi­den alai­suu­teen eikä päinvastoin.

  Ant­ti­lan röyh­keäs­tä kotiin päin vetä­mi­ses­tä saat­taa olla se hyö­ty, että sen myö­tä tuo mai­nit­tu 23% äänes­tä­jis­tä tajun­nee nopeam­min vaih­taa kohdetta.

 11. Mikä lie­nee Soi­nin­vaa­ran avauk­sen taus­tal­la todellisuudessa ? 

  Val­tion tuloar­viois­sa v. 2010 on MMM:n osuus 893 mil­joo­naa euroa. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön 315 Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön 245 , Lii­ken­ne ja Vies­tin­tä minis­te­riön 22 ja Ope­tus­mi­nis­te­riön 499 mil­joo­naa euroa.

  Mik­si suu­rin tuloar­vioil­taan suu­rin minis­te­riö pitäi­si lii­tää johon­kin muu­hun ? Eikö suu­rem­paan yleen­sä sulau­te­ta pienempiä ?

  Mikä on Soi­nin­vaa­ran takim­mai­nen aja­tus täs­sä esi­tyk­ses­sä ? Minus­ta rahal­li­nen arvo ei ole peruste.

 12. Ilpo Per­naa voi­si tar­kis­taa lukun­sa. Se ei ole edes kovin vaikeaa.

  Ely-kes­kuk­sis­sa maa­ta­lous ja TEM:in alai­set toi­min­not ovat jo yhdes­sä. Osmo on ihan oikeas­sa. Eikö maa­ta­lous ole elin­kei­no mui­den muka­na (toki omin vivah­tein). (Joku voi­si liit­tää sen myös osak­si puo­lus­tus­mi­nis­te­riö­tä, jos jon­kin­lai­nen oma­va­rai­suus on jokin pointti.) 

  Jokin vas­ta­voi­ma pitää olla myös TEM:n teol­li­suu­den ‘jyrää­jil­le’. Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö on toki bud­je­til­taan pie­ni mut­ta sen tren­di ja sta­tus tule­vai­suu­den minis­te­riö­nä on vas­tak­kai­nen maa­ta­lous­mi­nis­te­riöl­le. Vil­le Nii­nis­tön ehdo­tus täs­sä asias­sa oli hyvä.

  Täs­sä vie­lä nämä minis­te­riöi­den luvut 2010 (jon­ka perus­teel­la kaik­ki minis­te­riöt voi­si liit­tää valtionvarainministeriöön):

  Mää­rä­ra­hat milj. euroa
  21. Edus­kun­ta 122
  22. Tasa­val­lan pre­si­dent­ti 15
  23. Val­tio­neu­vos­ton kans­lia 79
  24. Ulkoa­siain­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­la 1 254
  25. Oikeus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­la 787
  26. Sisä­asiain­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­la 1 251
  27. Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­la 2 717
  28. Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­la 14 741
  29. Ope­tus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­la 6 173
  30. Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­la 2 825
  31. Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­la 2 202
  32. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­la 4 141
  33. Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­la 11 262
  35. Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­la 308
  36. Val­tion­ve­lan korot 2 059
  Yhteen­sä 49 936 

  Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön ehdo­tus vuo­den 2010 talous­ar­viok­si (31.7.2009)

 13. Sekä Ilpo Per­naa että Ricca­do lie­ne­vät molem­mat oikeas­sa? Oli­si­ko niin että Ilpon esit­tä­mät luvut ovat minis­te­riön omia toi­min­ta­me­no­ja eli tila­vuo­kria, palk­ko­ja jne jne eli ker­too lähin­nä sen kuin­ka mon­ta hen­keä minis­te­riön palk­ka­lis­toil­la on? Ricca­do luvut taas lie­ne­vät minis­te­riön hal­lin­noi­mia varo­ja eli nii­tä raho­ja jot­ka minis­te­riön toi­mia­lal­la käy­te­tään eri­lai­siin tar­koi­tuk­siin, mm ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen, sai­raa­na­hoi­toon, eri­lai­siin sosi­aa­lie­tuuk­siin jne. Jos­ta on todet­ta­va että esi­mer­kik­si maa­ta­lou­den lomi­tus oli­ko noin puo­li mil­jar­dia euroa on sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön alai­suu­des­sa? Tuo maa­ta­lous­mi­nis­te­riön 2,8 mil­jar­dia tai­taa olla aika lähel­le jaet­ta­vien tukien mää­rä? Kan­sal­li­sia tukia 500 mil­joo­naa euroa ja EUn rahoit­ta­mia tukia 2 mil­jar­dia? Jotain inves­toin­ti­tu­kia ja muu­ta sit­ten sii­hen pääl­le ja jotain?

 14. Luvut löy­ty­vät seu­raa­vas­ta lin­kis­tä: Val­tion talous­ar­vio­esi­tys vuo­del­le 2010:

  http://budjetti.vm.fi/indox/tae/2010/he_2010.html

  Ja kysy­myk­ses­sä ovat nime­no­maan ko. minis­te­riön TULOT.

  Riccar­do: “Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö on toki bud­je­til­taan pie­ni mut­ta sen tren­di ja sta­tus tule­vai­suu­den minis­te­riö­nä on vas­tak­kai­nen maa­ta­lous­mi­nis­te­riöl­le.” Ja vie­lä , Nii­nis­tön esi­tys on hyvä.

  Samoil­la perus­te­luil­la voin väit­tää, että Ant­ti­lan esi­tys on hyvä. Kai täs­tä huo­maat­te, että perus­te­lut ovat kuin las­ten hiek­ka­laa­ti­kol­ta. Mun hiekk­kak­ku­ni on parem­pi kuin sun , onpas, onpas …

  Mik­si vih­reät pii­lot­te­le­vat todel­lis­ta pyr­ki­mys­tään. Se on maa­ta­lous­e­lin­kei­non saa­mi­nen par­la­men­taa­ri­sen ohjauk­sen alai­sek­si. Suo­mek­si tämä on : kepun maa­no­mis­ta­jat pitää alis­taa vasem­mis­toi­deo­lo­gi­sen , suo­je­lu — ja kiel­to­po­li­tii­kan sekä vir­ka­mies­sim­pu­tuk­sen (byro­kra­tia) alai­sek­si. Ikään­kuin EU:n CAP:ssa ei jo oli­si kyl­lik­si iestä.

  Tämän aja­tuk­sen tuo esil­le Riccar­do sanoes­saan, että Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö on sta­tuk­sel­taan vas­tak­kai­nen MMM:lle. Ja tule­vai­suu­den minis­te­riö viit­taa totaa­li­suo­je­luun . Samoin lausees­sa tulee taas esiin ikiai­kai­nen vastakkainasettelu.

  Luon­non­va­ro­ja (city­läi­si­kin var­ten) hyö­dyn­tä­vä, omis­ta­va yhteis­kun­ta­luok­ka, on luok­ka­vi­hol­li­nen. Ei rii­tä, että työs­täm­me mak­se­taan itä­blo­kin hin­to­ja, vaan sen lisäk­si pitää vie­lä lain­sää­dän­nöl­lä ja hal­lin­nol­la kyy­kyt­tää maan rakoon. 

  Tapa talon­poi­ka päi­väs­sä ral­lat­te­li Arvo Salo (SDP) jo aikoi­naan. Ovat­ko vih­reät dema­rei­den linjoilla?

 15. Minus­ta koko pak­ka pitäi­si sekot­taa uudes­taan, jos ker­ran muu­tok­sia läh­de­tään teke­mään. Tar­kis­te­taan kaik­kien minis­te­riöi­den toi­mia­lat ja pois­te­taan pääl­lek­käi­syy­det, nii­tä nimit­täin on. Samal­la voi­tai­siin pan­na käve­le­mään aika jouk­ko paperinpyörittäjiä.
  Haluai­sin näh­dä sen elin­kei­no­mi­nis­te­rin, jon­ka päte­vyys riit­tää hal­lin­noi­maan maa­ta­lou­den koko EU-tuki­pa­let­tia ja jotain stra­te­gi­sen huip­pu­kes­kuk­sen ohjel­maa kai­kis­ta muis­ta teh­tä­vis­tä puhu­mat­ta­kaan. Sil­le emme voi mitään, että EU:n bud­je­tis­ta noin puo­let liit­tyy maa­ta­lou­teen. Tar­vit­sem­me päte­viä vir­ka­mie­hiä, jot­ka pitä­vät huo­len muun muas­sa sii­tä, että Suo­mi saa oikeu­te­tun osuu­ten­sa näis­tä yhtei­sis­tä varois­ta. Sii­tä vir­ka­mie­het aina­kin pitä­vät huo­len, että Suo­mes­sa sään­tö­jä nou­da­te­taan pil­kun­tar­kas­ti ja vie­lä tar­ken­ne­taan Brys­se­lis­tä tul­lei­ta pykäliä.
  Aivan oman luo­kan asia on se, että S‑L Ant­ti­la on pit­käs­tä aikaa eni­ten omaa poli­tiik­kaan­sa teke­vä minis­te­ri täl­lä pai­kal­la. Mut­ta jos olet­te huo­man­neet, puheet ja teot eivät kovin usein ole koh­dan­neet. Puh­das­ve­ri­nen polii­tik­ko puhuu yhtä ja minis­te­riö tekee toista.

 16. No joo… Mut­ta Ant­ti­lan ehdo­tus on kyl­lä niin härs­kiä kotiin­päin­ve­toa, että sii­hen pys­tyy vain kepulainen.
  Kyl­lä maa­ta­lous pitäi­si saa­da oikeak­si elin­kei­nok­si, toi­meen­tu­lo­tu­ki ja koti­seu­tu­työ ovat sit­ten erikseen.

 17. Pala­taas noi­hin talous­lu­kui­hin? Siis mmm tulot 893 ja ympä­ris­tö 245. Ilmei­ses­ti nuo Riccar­don luvut ovat sit­ten menot eli 2.825 ja 308. Eli mmm pis­tää rahaa mene­mään 2 mil­jar­dia enem­män kuin saa tulo­ja ja ympä­ris­tö 65 mil­joo­naa? Suu­ruus­luok­kai­ses­ti mmm tie­tys­ti on suu­rem­pi. Sinäl­lään mie­len­kiin­tois­ta on nuo mmm tulot? Nimit­täin tuo 893 mil­joo­naa on mie­les­tä­ni aika lähel­lä sitä sum­maa joka EUl­ta tulee CAP, LFA jne tukia. Eli kysees­sä on siis “läpi­las­ku­tus” tai läpi­kul­kue­rä joka siis tulee EUl­ta ja tili­te­tään peri­aat­tees­sa suo­raan viljelijöille.

  Rai­mo K kir­joit­ti 31.5.2010 kel­lo 9:57:”
  No joo… Mut­ta Ant­ti­lan ehdo­tus on kyl­lä niin härs­kiä kotiin­päin­ve­toa, että sii­hen pys­tyy vain kepu­lai­nen. Kyl­lä maa­ta­lous pitäi­si saa­da oikeak­si elin­kei­nok­si, toi­meen­tu­lo­tu­ki ja koti­seu­tu­työ ovat sit­ten erikseen.”

  Täs­tä härs­kis­tä kotiin­päin­ve­dos­ta ei voi kuin olla samaa miel­tä. Ei kenel­le­kään muul­le tulee mie­leen se van­ha sanon­ta “puk­ki kaa­li­maan vartijana”? 

  Kyl­lä se että ympä­ris­töön vai­kut­ta­via maa­ta­lous­asioi­ta sää­tää ja sää­te­lee eri minis­te­riö on vain hyväk­si. Eihän esi­mer­kik­si teol­li­suu­den tai asu­tuk­sen jäte­ve­den­puh­dis­tuk­sen nor­me­ja, tavoit­tei­ta ja sää­dök­siä laa­di­ta kaup­pa- ja teol­li­suus­mi­nis­te­riös­sä? Ihan vas­taa­val­la taval­la ei maa­ta­lou­den lan­noi­tuk­sen ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia mää­rit­tä­viä sää­dök­siä kuu­lui­si mää­rit­tää maa- ja metsätalousministeriössä?

  Tuos­ta toi­meen­tu­lo­tues­ta ja koti­seu­tu­työs­tä ei voi myös­kään kuin olla samaa miel­tä. Kan­nat­taa lukea aihees­ta vaik­ka tuosta
  http://www.soininvaara.fi/2009/11/28/maatalouden-siirto-pohjoiseen-on-virhe/
  lisää. Onko kukaan muu­ten mie­len­kiin­nos­ta lait­ta­nut puo­luei­den kan­na­tus­kart­taa vaa­leis­sa ja tukia­lue­ra­jaa pääl­lek­käin? Onko kotiinpäinvetoa?

 18. EU:n rahan­käy­tös­tä val­tao­sa tai­taa koh­dis­tua maa­ta­lou­teen, vaik­ka talou­des­ta se on jotain 4%. Maa­ta­lou­den yli­pai­no­tus poli­tii­kas­sa ei ole vain suo­ma­lai­nen ongelma.

 19. Suo­men mak­sa­mas­ta EU-jäsen­mak­sus­ta tulee huo­mat­ta­va osa takai­sin maa­ta­lous­tu­ke­na (muka­na myös ympä­ris­tö­tu­ki). Onko tie­too, min­kä tahon kaut­ta ne Suo­mes­sa tulou­te­taan vil­je­li­jöil­le. Menee­kö ne suo­raan Elyl­le vai mikä se fir­ma onkaan, vaan kouk­kaa­vat­ko ne minis­te­riön kautta.

 20. Ilpo Per­naa: Luvut löy­ty­vät seu­raa­vas­ta lin­kis­tä: Val­tion talous­ar­vio­esi­tys vuo­del­le 2010:
  http://budjetti.vm.fi/indox/tae/2010/he_2010.html
  Ja kysy­myk­ses­sä ovat nime­no­maan ko. minis­te­riön TULOT.

  Niin, siel­tä löy­tyy todel­la surul­lis­ta luettavaa:

  01. EU:n maa­ta­lous­tu­ki­ra­has­tos­ta saa­ta­vat tulot 565 582 000
  02. Maa­seu­dun kehit­tä­mi­seen saa­ta­vat tulot EU:lta 283 866 000
  03. Elin­kei­no­ka­la­ta­lou­den kehit­tä­mi­seen saa­ta­vat tulot EU:lta 6 870 000
  04. EU:lta saa­ta­vat muut tulot 930 000

  Eli 857 248 000 tuos­ta 893 728 000 “tulois­ta” on Eu tukea. Ihan kuin leuh­ki­si että mei­dän isän TULOT sos­sus­ta on isom­mat kuin tei­dän isän palkka…

 21. Tosi­aan, anteek­si Ilpo Per­naa, ajat­te­len joten­kin auto­maat­ti­ses­ti val­tion bud­jet­tia käsi­tel­täes­sä meno­puol­ta. Oli­si pitä­nyt tie­tys­ti tar­kas­taa tämä tulo­puo­li, johon todel­la viit­ta­sit. Kii­tos ‘Minis­te­riön rahat?’ tarkastuksesta.

  Nämä MMM:n tulot ovat tosi­aan omia raho­jam­me EU:n kaut­ta mut­ta se ei asi­aa sinän­sä muuk­si muu­ta. Maa­ta­lous­sek­to­ri tar­vit­see laa­jaa asian­tun­te­mus­ta ja osaa­mis­ta, jot­ta edes nuo rahat siel­tä EU:sta saa­daan. Mut­ta on tämä pidem­män pääl­le jär­je­tön­tä, että maa­ta­lous on about 50% EU:n bud­je­tis­ta edel­leen. Sil­ti Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö ja Maa­ta­lous­mi­nis­te­riö voi­tai­siin yhdis­tää, sil­lä eri­lai­set sosi­aa­li­set- ja työ­voi­ma­po­liit­ti­set raken­ne­ra­has­tot muo­dos­ta­vat ison osan sii­tä lopus­ta EU:n tues­ta, joi­ta Suo­meen tulee. Täs­sä ei tar­vi­ta kah­ta byro­kra­ti­aa — ja samaa asian­tun­te­mus­ta tar­vi­taan EU:ssa molem­piin, pitää osa­ta hakea oikein.

  Sinän­sä on jok­seen­kin tilas­tol­li­ses­ti häi­ly­vää — etten sanoi­si iro­nis­ta — että Suo­ma­lais­ten veron­mak­sa­jien tuet EU:lle, kier­rok­sen teh­ty­ään, ovat­kin kier­rok­sen kaut­ta Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön tulo­ja, niin kuin se oli­si ‘tuot­ta­nut’ nämä rahat. Se on tuot­ta­nut ne sil­tä osin mikä on maa- ja met­sä­ta­lou­den osuus Suo­men vero­kan­nas­ta (mii­nus koti­mai­set tuet). Muu näis­tä ‘tulois­ta’ tulee teol­li­suu­den, pal­ve­lu­jen ja koti­ta­louk­sien ym. vero­tuk­ses­ta (siis EU:n kaut­ta). Näin­hän se ei pidem­män pääl­le voi olla, vai voiko? 

  Mut­ta niin se aina­kin on, että jos Sirk­ka-Lii­sa Ant­ti­lan jyräl­lä toi­mi­vat hen­ki­löt sai­si­vat Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön hal­tuun­sa, niin se oli­si sen fir­man lop­pu. Mut­ta näin­hän se ei onnek­si mene.

 22. Ihan vas­taa­val­la taval­la ei maa­ta­lou­den lan­noi­tuk­sen ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia mää­rit­tä­viä sää­dök­siä kuu­lui­si mää­rit­tää maa- ja metsätalousministeriössä?”

  Suo­men lan­noit­ta­mi­nen tapah­tuu EU:n sää­dös­ten , direk­tii­vien mukaisesti.

  http://wwwb.mmm.fi/el/laki/kara/lannoite.html

  Vih­reä työ-ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö haluai­si tie­tys­ti tiu­ken­taa EU:n mää­räyk­siä Suo­mes­sa. Ymmär­tä­mät­tä sitä, että jokai­nen lisä­di­rek­tii­vi syö alan jo enti­ses­tään­kin heik­koa kannattavuutta.

  Nämä ns. asian­tun­ti­jat eivät ymmär­rä edes sitä, että maa­ta­lous­tu­ki ohjau­tuu teol­li­suu­del­le, kau­pal­le ja kulut­ta­jal­le. Tuot­ta­jal­le jää käteen 2–4 euroa tuntipalkaksi.

  He luu­le­vat, että jos­ta­kin saa maa­il­man­mark­ki­na­hin­tais­ta, kor­keal­la eet­ti­syy­del­lä ja ympä­ris­tö­hy­gie­nial­la sekä rei­lul­la kau­pal­la tuo­tet­tua ruokaa.

  Täl­lais­ten­ko “asian­tun­ti­joi­den ” käsiin pitäi­si uskoa maa­ta­lou­den kehit­tä­mi­nen elinkeinona ?

  Ovat­han nämä lopun­ajan eko­no­mis­tit jo kun­nos­tau­tu­neet osta­mal­la 4,3 mil­jar­dil­la ilmaa Sak­sas­ta. Oli­ko hyvä­kin kaup­pa? Aina­kin saksalaisille:

  Sak­sa kehit­tää umts-mil­joo­nil­la vih­re­ää sähköä

  Sak­san val­tio tukee kohut­tu­jen umts-lupien myyn­nis­tä saa­mil­laan tuloil­la vaih­toeh­toi­sen ener­gia­tuo­tan­non kehittämistä.”

 23. Sirk­ka-Lii­sa Ant­ti­lan veto on nero­kas. Ehdo­tus saa taat­tua vas­ta­kai­kua omien pii­ris­sä ja samal­la esi­mer­kik­si Vih­reät ennus­tet­ta­vas­ti vaa­ti­vat maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön pilk­ko­mis­ta ja palas­ten siir­tä­mis­tä työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­öön ja ympäristöministeriöön. 

  Koko pelin ainoa tar­koi­tus on näyt­tää maa­seu­dun Suo­mel­le, että poliit­ti­sel­la ken­täl­lä on suu­ri paha mör­kö ja vihol­li­nen, jota vas­taan tulee kerä­tä ja käyt­tää kaik­ki voi­mat. Ja näin ajaa Kes­kus­taa kan­nat­ta­vat mas­sat jou­koit­tain vaaliuurnalle. 

  Mikään ei ole niin hyvä yhdis­tä­mään ja tiu­ken­ta­maan rive­jä kuin ulkoi­nen vihol­li­nen; Sirk­ka-Lii­sa Ant­ti­la on nyt onnis­tu­nut luo­maan sel­lai­sen hyvin kon­kreet­ti­ses­ti. Aika näyt­tää, miten peli näkyy vaaliuurnilla.

 24. Kes­kus­te­lu näem­mä Ant­ti­lan aloi­tuk­ses­ta meni eri­lais­ten etu­ryh­mik­si var­maan­kin itsen­sä mää­rit­te­le­vien taho­jen kiis­te­lyk­si minis­te­riön nimestä.

  Eikö se oli­si vain hyvä, että ympä­ris­tö­asiat ja maa­ta­lous­asiat käsi­tel­täi­siin samas­sa ministeriössä?

  Tosin mie­les­tä­ni pitäi­si vali­ta Ruot­sin mal­li, mis­sä tie­tääk­se­ni on aika häi­ly­vät rajat eri minis­te­riöi­den välil­lä ja resurs­se­ja voi­daan val­tio­neu­vos­ton sisäl­lä allo­koi­da tar­peen mukaan.

  Esim. MMM:n osal­ta liit­ty­mi­nen EY:hyn tar­koit­ti jon­kin­lais­ta osaa­mis­va­jet­ta kun aikai­sem­min kaik­kein kan­sal­li­sim­mas­ta minis­te­riös­tä tuli­kin yht’äk­kiä yksi kan­sain­vä­li­sim­mis­tä ministeriöistä.

  Mik­sei voi­si olla niin, että minis­te­riöt nykyi­ses­sä muo­dos­sa lak­kai­si­vat ja kaik­ki oli­si­vat Val­tio­neu­vos­ton palk­ka­lis­toil­la? Eikös se oli­si jär­ke­vää resurs­sien käyttöä?

 25. Herät­ti mie­len­kiin­non:; Rai­mo K:” Kyl­lä maa­ta­lous pitäi­si saa­da oikeak­si elin­kei­nok­si, toi­meen­tu­lo­tu­ki ja koti­seu­tu­työ ovat sit­ten erikseen.”

  Mil­lai­nen mal­li Rai­mo K:lla on esit­tää nykyi­sen EU:n CAP:n korvikkeeeksi ?

 26. Mik­sei voi­si olla niin, että minis­te­riöt nykyi­ses­sä muo­dos­sa lak­kai­si­vat ja kaik­ki oli­si­vat Val­tio­neu­vos­ton palk­ka­lis­toil­la? Eikös se oli­si jär­ke­vää resurs­sien käyttöä?

  Vai­kea­ta kuvi­tel­la ettei tulok­se­na oli­si täy­del­lis­tä seka­sot­kua ja kähmintää.

 27. Ilpo Per­naa kir­joit­ti 2.6.2010 kel­lo 10:19 ”
  Herät­ti mie­len­kiin­non:; Rai­mo K:” Kyl­lä maa­ta­lous pitäi­si saa­da oikeak­si elin­kei­nok­si, toi­meen­tu­lo­tu­ki ja koti­seu­tu­työ ovat sit­ten erikseen.”

  Mil­lai­nen mal­li Rai­mo K:lla on esit­tää nykyi­sen EU:n CAP:n korvikkeeeksi ?”

  Mitäs vikaa EUn CAP’is­sa on, sehän toi­mii ihan hyvin? Ongel­man luo­vat nämä kan­sal­li­set tuet jot­ka ovat ihan suo­raan koti­seu­tu­työ­tä tai aluetukea
  http://www.soininvaara.fi/2009/11/28/maatalouden-siirto-pohjoiseen-on-virhe/
  eli tue­taan tuo­tan­to sin­ne mis­sä se muu­ten kan­nat­tai­si heikoimmin.

 28. ano­nyy­mi:

  Jos se toi­mii Ruot­sis­sa niin mik­sei Suomessa?

  Mitä käh­min­tää sii­tä tulisi?

  Mah­dol­lis­tai­si resurs­sien suun­taa­mi­sen sin­ne mis­sä tar­vi­taan ja var­maan­kin syner­gi­aa löy­tyi­si myös hal­lin­non puolelta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.