Maatalousasiat työ- ja elinkeinoministeriöön

Sirk­ka-Liisa Antti­la halu­aisi alis­taa ympäristömin­is­ter­iön maat­alous­min­is­terin käsky­val­lan alle. Ainakin hän säi­lyt­tää linjansa.

Jos on noin suuri hin­ta vähen­tää min­is­ter­iöitä, eikö voisi ajatel­la, että siir­retään maat­alout­ta ja kalas­tus­ta koske­vat asi­at työ- ja elinkeino­min­is­ter­iöön muiden elinkeino­jen joukkoon? Sil­loin, kun maat­alouden osu­us kansan­tuot­teesta oli yli 50 %, oli perustel­tua, että sil­lä oli oma min­is­ter­iö, mut­ta se oli sil­loin. Nyt maat­alouden osu­us on joitakin pros­ent­te­ja. Mik­si sil­lä on yhä oma ministeriö?

30 vastausta artikkeliin “Maatalousasiat työ- ja elinkeinoministeriöön”

 1. Minne ajat­telit siirtää metsäasiat?
  Miten olisi taat­tua, että ympäristöasi­at jäi­sivät maat­alous­min­is­rerin käsky­val­lan alle, jos min­is­ter­iöt yhdis­tet­täisi­in? Eikös voisi käy­dä myös päinvastoin?

 2. Lex Nokia ja muu häröi­ly on kipeästi tuonut esille tarpeen eril­liselle tietoy­hteiskun­t­a­min­is­ter­iölle. 21. vuo­sisa­ta ja tietoy­hteiskun­nan kehit­tämisen vaa­teet, come on. Vihreil­lä olisi hyvä ehdokas tar­jol­la postiin.

 3. Maanvil­jeli­jöi­den puoluet­ta äänesti viime vaaleis­sa 23,11% kansasta.

  Sik­si.

 4. Osmon kanssa samaa mieltä. 

  Pieni tarken­nus: Maat­alouden osu­us on MTK:nkin mukaan 0,8%. Tilas­tokeskus ilmoit­taa alku­tuo­nan­non yht­enä nip­puna ja siitä var­maan Osmon “muu­tamia prosentteja”. 

  Alku­tuotan­toon las­ke­taan mm. metsätalous.

 5. Osmo se jak­saa janka­ta kepu­laisia, maanvil­jeli­jöitä, maaseu­tua ym. vas­taan. Melkein yhtä kuin Paa­vo Lip­posen kau­napoli­ti­ik­ka. Osmo itse on perushelsinkiläi­nen kun­nal­lispoli­itikko, jon­ka maail­ma on yhtä kuin Helsin­ki. Siitä pis­teestä vyöry­tetään koko maan poli­ti­ik­ka. Sil­tarumpupoli­ti­ikkaa viimeisen päälle, sanon minä.

  Mut­ta otsikon asi­as­sa Ode on oikeassa.Maa ja met­säasi­at pitäisi kuu­lua työ- ja elinkeino­min­is­ter­iölle eikä maa- ja met­sä­talous­min­is­ter­iölle. Kyseisen min­is­ter­iön toinen nimi voisi olla MTK:n sivu­osas­to. Maa- ja met­sä­talous­min­is­ter­iö pitäisi lakkaut­taa ja hom­mat siirtää muille mkinisteriöille.

 6. Googletin Maa- ja met­sä­talous­min­is­ter­iön sait­tia haku­sanal­la TUKI. Osum­ia löy­tyi 32.300 kappaletta!

  Itse asi­as­sa MMM ei ole mikään min­is­ter­iö vaan “etu­jär­jestö”, jon­ka joh­dos­sa on vil­jeli­jä­taus­taisia henkilöitä omia etu­jaan ajamassa. 

  Maa- ja met­sä­talous­min­is­ter­iö toimii kuin Kreikan val­tio. Se estää ter­vet­tä yhteiskun­tarak­en­teen muu­tos­ta ja ennen pitkää upot­taa Suomen talouden turpeeseen.

 7. Jos kahdes­ta pitää vali­ta, niin luon­non­va­ro­ja saa mielum­min valvoa maalainen kuin city-vihreä. Kon­tak­ti luon­toon on jotenkin ole­mas­sa. Luon­nok­si ei tässä tapauk­ses­sa las­ke­ta Espaa. 😉

 8. Lex Nokia ja muu häröi­ly on kipeästi tuonut esille tarpeen eril­liselle tietoyhteiskuntaministeriölle.

  Pitäisi olla jotain asioista ymmärtäviä ensin. Yksi vihreä vara­puheen­jo­hta­ja ei tähän riitä vaik­ka kuin­ka toiv­ot­taisi­in. Kuten nähdään tähä­nas­tis­es­ta jäl­jestä, täl­lä alal­la ehkä toisin, tai ainakin enem­män, kuin muis­sa min­is­teripesteis­sä kom­pe­tenssin puute tuot­taa selkeästi vahin­gol­lista jälkeä.

  Sitä pait­si nämä asi­at ovat lev­äl­lään vähin­täänkin oikeusmin­is­ter­iön, ope­tus- ja kult­tuuri­m­in­is­ter­iön sekä liikenne- ja viestin­tävi­estin­tämin­is­ter­iön ton­til­la. Vähäisem­mässä määrin näin on myös muiden min­is­ter­iöi­den tont­tien suh­teen. Alue lie­nee jok­seenkin 90 asteen kul­mas­sa muus­ta min­is­ter­iöken­tästä eli suk­set oli­si­vat pahasti ris­tis­sä. Toki jos täl­lä saataisi­in tilanne kun­toon niin mikä ettei.

 9. “Sil­loin, kun maat­alouden osu­us kansan­tuot­teesta oli yli 50 %, oli perusteltua”

  Mik­si kaik­ki pitää mita­ta rahas­sa? Entä merk­i­tys ihmisille? Käsit­tääk­seni min­is­ter­iölle kuu­luu muu­takim kuin maat­alous. Parem­pi nimi olisi var­maankin maaseu­tu­min­is­ter­iö tai jotain sinne päin. Helpoin ja nopein uud­is­tus olisi kuitenkin saa­da nykyi­nen min­is­teri vai­h­toon ja uudem­pia tuu­lia van­ho­jen rak­en­tei­den säi­lyt­tämisen sijaan.

 10. Just. Ilman ympäristöä ei ole maat­alout­ta. Maat­alous kuu­luu siis ympäristö- ja sovel­tuvin osin muiden min­is­ter­iöi­den alaisu­u­teen eikä päinvastoin.

  Antti­lan röyhkeästä koti­in päin vetämis­es­tä saat­taa olla se hyö­ty, että sen myötä tuo mainit­tu 23% äänestäjistä tajun­nee nopeam­min vai­h­taa kohdetta.

 11. Mikä lie­nee Soin­in­vaaran avauk­sen taustal­la todellisuudessa ? 

  Val­tion tuloarviois­sa v. 2010 on MMM:n osu­us 893 miljoon­aa euroa. Työ- ja elinkeino­min­is­ter­iön 315 Ympäristömin­is­ter­iön 245 , Liikenne ja Viestin­tä min­is­ter­iön 22 ja Ope­tus­min­is­ter­iön 499 miljoon­aa euroa.

  Mik­si suurin tuloarvioil­taan suurin min­is­ter­iö pitäisi liitää johonkin muuhun ? Eikö suurem­paan yleen­sä sulaute­ta pienempiä ?

  Mikä on Soin­in­vaaran takim­mainen aja­tus tässä esi­tyk­sessä ? Minus­ta rahalli­nen arvo ei ole peruste.

 12. Ilpo Per­naa voisi tark­istaa lukun­sa. Se ei ole edes kovin vaikeaa.

  Ely-keskuk­sis­sa maat­alous ja TEM:in alaiset toimin­not ovat jo yhdessä. Osmo on ihan oike­as­sa. Eikö maat­alous ole elinkeino muiden mukana (toki omin vivahtein). (Joku voisi liit­tää sen myös osak­si puo­lus­tus­min­is­ter­iötä, jos jonkin­lainen omavaraisu­us on jokin pointti.) 

  Jokin vas­tavoima pitää olla myös TEM:n teol­lisu­u­den ‘jyrääjille’. Ympäristömin­is­ter­iö on toki bud­jetil­taan pieni mut­ta sen tren­di ja sta­tus tule­vaisu­u­den min­is­ter­iönä on vas­takkainen maat­alous­min­is­ter­iölle. Ville Niin­istön ehdo­tus tässä asi­as­sa oli hyvä.

  Tässä vielä nämä min­is­ter­iöi­den luvut 2010 (jon­ka perus­teel­la kaik­ki min­is­ter­iöt voisi liit­tää valtionvarainministeriöön):

  Määrära­hat milj. euroa
  21. Eduskun­ta 122
  22. Tasaval­lan pres­i­dent­ti 15
  23. Val­tioneu­vos­ton kanslia 79
  24. Ulkoasi­ain­min­is­ter­iön hallinnon­ala 1 254
  25. Oikeusmin­is­ter­iön hallinnon­ala 787
  26. Sisäasi­ain­min­is­ter­iön hallinnon­ala 1 251
  27. Puo­lus­tus­min­is­ter­iön hallinnon­ala 2 717
  28. Val­tio­varain­min­is­ter­iön hallinnon­ala 14 741
  29. Ope­tus­min­is­ter­iön hallinnon­ala 6 173
  30. Maa- ja met­sä­talous­min­is­ter­iön hallinnon­ala 2 825
  31. Liikenne- ja viestin­tämin­is­ter­iön hallinnon­ala 2 202
  32. Työ- ja elinkeino­min­is­ter­iön hallinnon­ala 4 141
  33. Sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iön hallinnon­ala 11 262
  35. Ympäristömin­is­ter­iön hallinnon­ala 308
  36. Val­tion­ve­lan korot 2 059
  Yhteen­sä 49 936 

  Val­tio­varain­min­is­ter­iön ehdo­tus vuo­den 2010 talousarviok­si (31.7.2009)

 13. Sekä Ilpo Per­naa että Ric­ca­do lienevät molem­mat oike­as­sa? Olisiko niin että Ilpon esit­tämät luvut ovat min­is­ter­iön omia toim­inta­meno­ja eli tilavuokria, palkko­ja jne jne eli ker­too lähin­nä sen kuin­ka mon­ta henkeä min­is­ter­iön palkkalis­toil­la on? Ric­ca­do luvut taas lienevät min­is­ter­iön hallinnoimia varo­ja eli niitä raho­ja jot­ka min­is­ter­iön toimi­alal­la käytetään eri­laisi­in tarkoituk­si­in, mm opetuk­sen jär­jestämiseen, sairaana­hoitoon, eri­laisi­in sosi­aalietuuk­si­in jne. Jos­ta on todet­ta­va että esimerkik­si maat­alouden lomi­tus oliko noin puoli mil­jar­dia euroa on sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iön alaisu­udessa? Tuo maat­alous­min­is­ter­iön 2,8 mil­jar­dia taitaa olla aika lähelle jaet­tavien tukien määrä? Kansal­lisia tukia 500 miljoon­aa euroa ja EUn rahoit­tamia tukia 2 mil­jar­dia? Jotain investoin­ti­tukia ja muu­ta sit­ten siihen päälle ja jotain?

 14. Luvut löy­tyvät seu­raavas­ta linkistä: Val­tion talousarvioe­si­tys vuodelle 2010:

  http://budjetti.vm.fi/indox/tae/2010/he_2010.html

  Ja kysymyk­sessä ovat nimeno­maan ko. min­is­ter­iön TULOT.

  Ric­car­do: “Ympäristömin­is­ter­iö on toki bud­jetil­taan pieni mut­ta sen tren­di ja sta­tus tule­vaisu­u­den min­is­ter­iönä on vas­takkainen maat­alous­min­is­ter­iölle.” Ja vielä , Niin­istön esi­tys on hyvä.

  Samoil­la perusteluil­la voin väit­tää, että Antti­lan esi­tys on hyvä. Kai tästä huo­maat­te, että peruste­lut ovat kuin las­ten hiekkalaatikol­ta. Mun hiekkkakku­ni on parem­pi kuin sun , onpas, onpas …

  Mik­si vihreät piilot­tel­e­vat todel­lista pyrkimys­tään. Se on maat­alouselinkeinon saami­nen par­la­men­taarisen ohjauk­sen alaisek­si. Suomek­si tämä on : kepun maan­omis­ta­jat pitää alis­taa vasem­mis­toide­ol­o­gisen , suo­jelu — ja kiel­topoli­ti­ikan sekä virkamies­sim­putuk­sen (byrokra­tia) alaisek­si. Ikäänkuin EU:n CAP:ssa ei jo olisi kyl­lik­si iestä.

  Tämän ajatuk­sen tuo esille Ric­car­do sanoes­saan, että Ympäristömin­is­ter­iö on statuk­seltaan vas­takkainen MMM:lle. Ja tule­vaisu­u­den min­is­ter­iö viit­taa totaal­isuo­jelu­un . Samoin lauseessa tulee taas esi­in iki­aikainen vastakkainasettelu.

  Luon­non­va­ro­ja (cityläisikin varten) hyö­dyn­tävä, omis­ta­va yhteiskun­talu­ok­ka, on luokkav­i­holli­nen. Ei riitä, että työstämme mak­se­taan itäblokin hin­to­ja, vaan sen lisäk­si pitää vielä lain­säädän­nöl­lä ja hallinnol­la kyykyt­tää maan rakoon. 

  Tapa talon­poi­ka päivässä ral­lat­teli Arvo Salo (SDP) jo aikoinaan. Ovatko vihreät demarei­den linjoilla?

 15. Minus­ta koko pak­ka pitäisi sekot­taa uud­estaan, jos ker­ran muu­tok­sia lähde­tään tekemään. Tark­iste­taan kaikkien min­is­ter­iöi­den toimi­alat ja pois­te­taan päällekkäisyy­det, niitä nimit­täin on. Samal­la voitaisi­in pan­na kävelemään aika joukko paperinpyörittäjiä.
  Halu­aisin nähdä sen elinkeino­min­is­terin, jon­ka pätevyys riit­tää hallinnoimaan maat­alouden koko EU-tukipalet­tia ja jotain strate­gisen huip­pukeskuk­sen ohjel­maa kaik­ista muista tehtävistä puhu­mat­takaan. Sille emme voi mitään, että EU:n bud­jetista noin puo­let liit­tyy maat­alouteen. Tarvit­semme päte­viä virkamiehiä, jot­ka pitävät huolen muun muas­sa siitä, että Suo­mi saa oikeutetun osuuten­sa näistä yhtei­sistä varoista. Siitä virkamiehet ainakin pitävät huolen, että Suomes­sa sään­töjä nou­date­taan pilkun­tarkasti ja vielä tarken­netaan Brys­selistä tullei­ta pykäliä.
  Aivan oman luokan asia on se, että S‑L Antti­la on pitkästä aikaa eniten omaa poli­ti­ikkaansa tekevä min­is­teri täl­lä paikalla. Mut­ta jos olette huo­man­neet, puheet ja teot eivät kovin usein ole kohdan­neet. Puh­dasver­i­nen poli­itikko puhuu yhtä ja min­is­ter­iö tekee toista.

 16. No joo… Mut­ta Antti­lan ehdo­tus on kyl­lä niin härskiä koti­in­päin­ve­toa, että siihen pystyy vain kepulainen.
  Kyl­lä maat­alous pitäisi saa­da oikeak­si elinkeinok­si, toimeen­tu­lo­tu­ki ja kotiseu­tu­työ ovat sit­ten erikseen.

 17. Palataas noi­hin talous­lukui­hin? Siis mmm tulot 893 ja ympäristö 245. Ilmeis­es­ti nuo Ric­car­don luvut ovat sit­ten menot eli 2.825 ja 308. Eli mmm pistää rahaa men­emään 2 mil­jar­dia enem­män kuin saa tulo­ja ja ympäristö 65 miljoon­aa? Suu­ru­us­lu­okkaises­ti mmm tietysti on suurem­pi. Sinäl­lään mie­lenki­in­toista on nuo mmm tulot? Nimit­täin tuo 893 miljoon­aa on mielestäni aika lähel­lä sitä sum­maa joka EUl­ta tulee CAP, LFA jne tukia. Eli kyseessä on siis “läpi­lasku­tus” tai läpikulkuerä joka siis tulee EUl­ta ja tilitetään peri­aat­teessa suo­raan viljelijöille.

  Raimo K kir­joit­ti 31.5.2010 kel­lo 9:57:”
  No joo… Mut­ta Antti­lan ehdo­tus on kyl­lä niin härskiä koti­in­päin­ve­toa, että siihen pystyy vain kepu­lainen. Kyl­lä maat­alous pitäisi saa­da oikeak­si elinkeinok­si, toimeen­tu­lo­tu­ki ja kotiseu­tu­työ ovat sit­ten erikseen.”

  Tästä härskistä koti­in­päinve­dos­ta ei voi kuin olla samaa mieltä. Ei kenellekään muulle tulee mieleen se van­ha sanon­ta “puk­ki kaal­i­maan vartijana”? 

  Kyl­lä se että ympäristöön vaikut­tavia maat­alousasioi­ta säätää ja säätelee eri min­is­ter­iö on vain hyväk­si. Eihän esimerkik­si teol­lisu­u­den tai asu­tuk­sen jäteve­den­puhdis­tuk­sen norme­ja, tavoit­tei­ta ja säädök­siä laa­di­ta kaup­pa- ja teol­lisu­us­min­is­ter­iössä? Ihan vas­taaval­la taval­la ei maat­alouden lan­noituk­sen ympäristö­vaiku­tuk­sia määrit­täviä säädök­siä kuu­luisi määrit­tää maa- ja metsätalousministeriössä?

  Tuos­ta toimeen­tu­lotues­ta ja kotiseu­tu­työstä ei voi myöskään kuin olla samaa mieltä. Kan­nat­taa lukea aiheesta vaik­ka tuosta
  http://www.soininvaara.fi/2009/11/28/maatalouden-siirto-pohjoiseen-on-virhe/
  lisää. Onko kukaan muuten mie­lenki­in­nos­ta lait­tanut puoluei­den kan­na­tuskart­taa vaaleis­sa ja tukialuer­a­jaa päällekkäin? Onko kotiinpäinvetoa?

 18. EU:n rahankäytöstä val­taosa taitaa kohdis­tua maat­alouteen, vaik­ka taloud­es­ta se on jotain 4%. Maat­alouden yli­pain­o­tus poli­ti­ikas­sa ei ole vain suo­ma­lainen ongelma.

 19. Suomen mak­samas­ta EU-jäsen­mak­sus­ta tulee huo­mat­ta­va osa takaisin maat­alous­tuke­na (mukana myös ympäristö­tu­ki). Onko tietoo, minkä tahon kaut­ta ne Suomes­sa tuloute­taan vil­jeli­jöille. Meneekö ne suo­raan Elylle vai mikä se fir­ma onkaan, vaan koukkaa­vatko ne min­is­ter­iön kautta.

 20. Ilpo Per­naa: Luvut löy­tyvät seu­raavas­ta linkistä: Val­tion talousarvioe­si­tys vuodelle 2010:
  http://budjetti.vm.fi/indox/tae/2010/he_2010.html
  Ja kysymyk­sessä ovat nimeno­maan ko. min­is­ter­iön TULOT.

  Niin, sieltä löy­tyy todel­la surullista luettavaa:

  01. EU:n maat­alous­tuki­ra­has­tos­ta saata­vat tulot 565 582 000
  02. Maaseudun kehit­tämiseen saata­vat tulot EU:lta 283 866 000
  03. Elinkeinokalat­alouden kehit­tämiseen saata­vat tulot EU:lta 6 870 000
  04. EU:lta saata­vat muut tulot 930 000

  Eli 857 248 000 tuos­ta 893 728 000 “tuloista” on Eu tukea. Ihan kuin leuhk­isi että mei­dän isän TULOT sos­sus­ta on isom­mat kuin tei­dän isän palkka…

 21. Tosi­aan, anteek­si Ilpo Per­naa, ajat­te­len jotenkin automaat­tis­es­ti val­tion bud­jet­tia käsiteltäessä menop­uol­ta. Olisi pitänyt tietysti tarkas­taa tämä tulop­uoli, johon todel­la viit­t­a­sit. Kiitos ‘Min­is­ter­iön rahat?’ tarkastuksesta.

  Nämä MMM:n tulot ovat tosi­aan omia raho­jamme EU:n kaut­ta mut­ta se ei asi­aa sinän­sä muuk­si muu­ta. Maat­aloussek­tori tarvit­see laa­jaa asiantun­te­mus­ta ja osaamista, jot­ta edes nuo rahat sieltä EU:sta saadaan. Mut­ta on tämä pidem­män päälle jär­jetön­tä, että maat­alous on about 50% EU:n bud­jetista edelleen. Silti Työ- ja elinkeino­min­is­ter­iö ja Maat­alous­min­is­ter­iö voitaisi­in yhdis­tää, sil­lä eri­laiset sosi­aaliset- ja työvoimapoli­it­tiset raken­ner­a­has­tot muo­dosta­vat ison osan siitä lopus­ta EU:n tues­ta, joi­ta Suomeen tulee. Tässä ei tarvi­ta kah­ta byrokra­ti­aa — ja samaa asiantun­te­mus­ta tarvi­taan EU:ssa molem­pi­in, pitää osa­ta hakea oikein.

  Sinän­sä on jok­seenkin tilas­tol­lis­es­ti häi­lyvää — etten sanoisi iro­nista — että Suo­ma­lais­ten veron­mak­sajien tuet EU:lle, kier­roksen tehtyään, ovatkin kier­roksen kaut­ta Maa- ja met­sä­talous­min­is­ter­iön tulo­ja, niin kuin se olisi ‘tuot­tanut’ nämä rahat. Se on tuot­tanut ne siltä osin mikä on maa- ja met­sä­talouden osu­us Suomen verokan­nas­ta (mii­nus koti­maiset tuet). Muu näistä ‘tuloista’ tulee teol­lisu­u­den, palvelu­jen ja koti­talouk­sien ym. vero­tuk­ses­ta (siis EU:n kaut­ta). Näin­hän se ei pidem­män päälle voi olla, vai voiko? 

  Mut­ta niin se ainakin on, että jos Sirk­ka-Liisa Antti­lan jyräl­lä toimi­vat henkilöt saisi­vat Ympäristömin­is­ter­iön hal­tu­un­sa, niin se olisi sen fir­man lop­pu. Mut­ta näin­hän se ei onnek­si mene.

 22. “Ihan vas­taaval­la taval­la ei maat­alouden lan­noituk­sen ympäristö­vaiku­tuk­sia määrit­täviä säädök­siä kuu­luisi määrit­tää maa- ja metsätalousministeriössä?”

  Suomen lan­noit­ta­mi­nen tapah­tuu EU:n säädösten , direk­ti­ivien mukaisesti.

  http://wwwb.mmm.fi/el/laki/kara/lannoite.html

  Vihreä työ-ja elinkeino­min­is­ter­iö halu­aisi tietysti tiuken­taa EU:n määräyk­siä Suomes­sa. Ymmärtämät­tä sitä, että jokainen lisädi­rek­ti­ivi syö alan jo entis­es­täänkin heikkoa kannattavuutta.

  Nämä ns. asiantun­ti­jat eivät ymmär­rä edes sitä, että maat­alous­tu­ki ohjau­tuu teol­lisu­udelle, kau­palle ja kulut­ta­jalle. Tuot­ta­jalle jää käteen 2–4 euroa tuntipalkaksi.

  He luule­vat, että jostakin saa maail­man­markki­nahin­taista, korkeal­la eet­tisyy­del­lä ja ympäristöhy­gien­ial­la sekä reilul­la kau­pal­la tuotet­tua ruokaa.

  Täl­lais­tenko “asiantun­ti­joiden ” käsi­in pitäisi uskoa maat­alouden kehit­tämi­nen elinkeinona ?

  Ovathan nämä lop­una­jan ekon­o­mistit jo kun­nos­tau­tuneet osta­mal­la 4,3 mil­jardil­la ilmaa Sak­sas­ta. Oliko hyväkin kaup­pa? Ainakin saksalaisille:

  “Sak­sa kehit­tää umts-miljoonil­la vihreää sähköä

  Sak­san val­tio tukee kohut­tu­jen umts-lupi­en myyn­nistä saamil­laan tuloil­la vai­h­toe­htoisen ener­giatuotan­non kehittämistä.”

 23. Sirk­ka-Liisa Antti­lan veto on nerokas. Ehdo­tus saa taat­tua vas­takaikua omien piiris­sä ja samal­la esimerkik­si Vihreät ennustet­tavasti vaa­ti­vat maa- ja met­sä­talous­min­is­ter­iön pilkkomista ja palas­ten siirtämistä työ- ja elinkeino­min­is­ter­iöön ja ympäristöministeriöön. 

  Koko pelin ain­oa tarkoi­tus on näyt­tää maaseudun Suomelle, että poli­it­tisel­la ken­täl­lä on suuri paha mörkö ja viholli­nen, jota vas­taan tulee kerätä ja käyt­tää kaik­ki voimat. Ja näin ajaa Keskus­taa kan­nat­ta­vat mas­sat joukoit­tain vaaliuurnalle. 

  Mikään ei ole niin hyvä yhdis­tämään ja tiuken­ta­maan rive­jä kuin ulkoinen viholli­nen; Sirk­ka-Liisa Antti­la on nyt onnis­tunut luo­maan sel­l­aisen hyvin konkreet­tis­es­ti. Aika näyt­tää, miten peli näkyy vaaliuurnilla.

 24. Keskustelu näem­mä Antti­lan aloituk­ses­ta meni eri­lais­ten etu­ryh­mik­si var­maankin itsen­sä määrit­tele­vien taho­jen kiis­te­lyk­si min­is­ter­iön nimestä.

  Eikö se olisi vain hyvä, että ympäristöasi­at ja maat­alousasi­at käsiteltäisi­in samas­sa ministeriössä?

  Tosin mielestäni pitäisi vali­ta Ruotsin malli, mis­sä tietääk­seni on aika häi­lyvät rajat eri min­is­ter­iöi­den välil­lä ja resursse­ja voidaan val­tioneu­vos­ton sisäl­lä allokoi­da tarpeen mukaan.

  Esim. MMM:n osalta liit­tymi­nen EY:hyn tarkoit­ti jonkin­laista osaamis­va­jet­ta kun aikaisem­min kaikkein kansal­lisim­mas­ta min­is­ter­iöstä tulikin yht’äkkiä yksi kan­sain­välisim­mistä ministeriöistä.

  Mik­sei voisi olla niin, että min­is­ter­iöt nykyisessä muo­dos­sa lakkaisi­vat ja kaik­ki oli­si­vat Val­tioneu­vos­ton palkkalis­toil­la? Eikös se olisi järkevää resurssien käyttöä?

 25. Herät­ti mie­lenki­in­non:; Raimo K:” Kyl­lä maat­alous pitäisi saa­da oikeak­si elinkeinok­si, toimeen­tu­lo­tu­ki ja kotiseu­tu­työ ovat sit­ten erikseen.”

  Mil­lainen malli Raimo K:lla on esit­tää nykyisen EU:n CAP:n korvikkeeeksi ?

 26. Mik­sei voisi olla niin, että min­is­ter­iöt nykyisessä muo­dos­sa lakkaisi­vat ja kaik­ki oli­si­vat Val­tioneu­vos­ton palkkalis­toil­la? Eikös se olisi järkevää resurssien käyttöä?

  Vaikea­ta kuvitel­la ettei tulok­se­na olisi täy­del­listä seka­sotkua ja kähmintää.

 27. Ilpo Per­naa kir­joit­ti 2.6.2010 kel­lo 10:19 ”
  Herät­ti mie­lenki­in­non:; Raimo K:” Kyl­lä maat­alous pitäisi saa­da oikeak­si elinkeinok­si, toimeen­tu­lo­tu­ki ja kotiseu­tu­työ ovat sit­ten erikseen.”

  Mil­lainen malli Raimo K:lla on esit­tää nykyisen EU:n CAP:n korvikkeeeksi ?”

  Mitäs vikaa EUn CAP’is­sa on, sehän toimii ihan hyvin? Ongel­man luo­vat nämä kansal­liset tuet jot­ka ovat ihan suo­raan kotiseu­tu­työtä tai aluetukea
  http://www.soininvaara.fi/2009/11/28/maatalouden-siirto-pohjoiseen-on-virhe/
  eli tue­taan tuotan­to sinne mis­sä se muuten kan­nat­taisi heikoimmin.

 28. anonyy­mi:

  Jos se toimii Ruot­sis­sa niin mik­sei Suomessa?

  Mitä käh­mintää siitä tulisi?

  Mah­dol­lis­taisi resurssien suun­taamisen sinne mis­sä tarvi­taan ja var­maankin syn­er­giaa löy­ty­isi myös hallinnon puolelta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.