Kerjäämiskielto

Mat­ti Van­ha­nen on suo­si­tel­lut, ettei roma­ni­ker­jä­läi­sil­le anne­ta rahaa. Minä en ole anta­nut, kos­ka en halua edis­tää tätä elä­män­muo­toa. Tämä ei kui­ten­kaan rii­tä roma­ni-ongel­man rat­kai­suun Itä-Euroopassa.

Asia on rat­kais­ta­va pai­kan pääl­lä EU-mai­den yhtei­sel­lä rahoi­tuk­sel­la. Roma­nien tilan­ne on ker­ta­kaik­ki­ses­ti pan­ta­va kun­toon, eikä noil­la köy­hil­le Itä-Euroo­pan mail­la näy­tä ole­van sii­hen talou­del­li­sia edel­ly­tyk­siä. Täs­sä asias­sa ylei­seu­roop­pa­lais­ta vas­tuu­ta voi­da hyvin perus­tel­la. Ei voi­da aja­tel­la, että esi­mer­kik­si Sak­san ei tar­vit­si kan­taa roma­ni­ky­sy­myk­ses­tä vas­tuu­ta, kos­ka se pois­ti oman roma­ni­ky­sy­myk­sen­sä savu­na ilmaan 1940-luvul­la. Sak­saa parem­mak­si pani pal­jon aikai­sem­min kui­ten­kin Suo­mi, joka mak­soi tap­po­ra­haa roma­neis­ta. Sik­si roma­ne­ja on meil­lä niin vähän.

[Lisäys 28.5.2010 Ilmei­ses­ti YLE:n sivuil­ta peräi­sin ole­va tie­to roma­nien tap­po­ra­has­ta ei pidä paik­kaan­sa. Sen sijaan on tot­ta, että Ruot­si-Suo­mes­sa oli vuo­si­na 1637–1748 voi­mas­sa laki, että val­ta­kun­nan alu­eel­ta tava­tun mies­puo­li­sen roma­nin sai hirt­tää ilman oikeu­den­käyn­tiä. Laa­jo­ja hirt­tä­jäi­siä laki ei tiet­tä­väs­ti aiheut­ta­nut, mut­ta var­maan­kin se sai roma­ni­väes­tön tun­te­maan itsen­sä vähem­män tervetulleeksi.]

Jos asia pan­naan kun­toon koti­mais­sa, sii­nä vai­hees­sa toi­men­pi­det­tä voi tehos­taa ker­jää­mis­kiel­lol­la, kos­ka ker­jää­mis­tä yllä­pi­tä­vät raken­teet jää­vät muu­ten voi­maan. Jär­jes­täy­ty­nyt ker­jää­mi­nen näyt­tää muo­dos­ta­van pyra­mi­dior­ga­ni­saa­tion, jon­ka hui­pul­la ei pide­tä hyvä­nä ker­jää­mi­sen loppumista.

107 vastausta artikkeliin “Kerjäämiskielto”

 1. Tai miks ei vaan hyväk­syt­täs, että tähän mei­dän­kin maa­han mah­tuu ihmi­siä, joil­la on eri­lai­sia elämäntapoja?

  Miks mei­dän pitäs alkaa kiel­tä­mään ker­jää­mis­tä sen takia, että jot­kut kan­sa­lai­set ei tyk­kää näh­dä ker­jä­läi­siä kadul­la? Eihän me kiel­le­tä skeit­taa­mis­ta­kaan, vaik­ka sekin var­mas­ti ärsyt­tää osaa ihmi­sis­tä tai housu­jen roikottamista.

  Toi­saal­ta mun mie­les­tä ne Sak­sa­lai­set, jot­ka nyt mak­saa vero­ja ei oo kyl­lä yhtään miten­kään vas­tuus­sa nat­sien tekemisistä.

  Tiet­ty sta­tis­til­le nyt kel­paa var­maan mikä tahan­sa teko­syy, että pää­see vähän verot­ta­maan ja allo­koi­maan ihmis­ten resurs­se­ja omiin lempikohteisiinsa.

  Lopuks halui­sin vie­lä kysyä, että mil­lä ihmeen perus­teel­la roma­nien asiat para­nee rahal­la? Eiks se ongel­ma oo se, että niil­lä ei oo samo­ja oikeuk­sia kuin val­ta­väes­töl­lä, eikä se, että ne on köyhiä?

  (Jos se ongel­ma ei oo oikeuk­sien puu­te vaan köy­hyys, niin tiet­ty välit­tö­mään köy­hyy­teen aut­taa raha, mut­ta ei sekään oo mikään rat­kai­su pit­käl­lä aika­vä­lil­lä kuten suu­rim­mas­ta osas­ta kehi­ty­syh­teis­työs­tä voi­daan havaita.)

 2. Sak­saa parem­mak­si pani pal­jon aikai­sem­min kui­ten­kin Suo­mi, joka mak­soi tap­po­ra­haa romaneista.

  Eikö tämä tap­po­ra­ha ole vain sit­keäs­ti elä­vä myyt­ti? Sai­sin­ko tähän jon­kin lähteen?

  Kysees­sä ei myös­kään voi olla Suo­mi vaan Ruot­sin valtio.

 3. Sak­saa parem­mak­si pani pal­jon aikai­sem­min kui­ten­kin Suo­mi, joka mak­soi tap­po­ra­haa roma­neis­ta. Sik­si roma­ne­ja on meil­lä niin vähän.”

  Mil­loin­kas täl­lais­ta on tapah­tu­nut? Jos kyse on Ruot­sin mui­nai­sai­kai­sis­ta laeis­ta, niis­tä on aivan tur­ha syyt­tää suo­ma­lai­sia joil­la ei ollut nii­hin lakei­hin osaa eikä arpaa — ja vie­lä samas­sa lausees­sa kun on pääs­ty sano­mas­ta “niin ja Hit­ler”. Aika mau­ton­ta. Sitä­pait­si, roma­nit tuli­vat Suo­men puo­lel­le nime­no­maan Ruot­sis­ta, eli aika eri­kois­ta siir­ty­mis­tä jos tääl­lä odot­ti tap­po­ra­haa halua­va kansa.

  Ker­jä­läi­son­gel­ma on help­po käsi­tel­lä vaik­ka oli­si miten kor­kea moraa­li, kun suos­tuu hyväk­sy­mään sen yksin­ker­tai­sen asian, että kysees­sä on vain yksi ammat­ti­ri­kol­li­suu­den ilme­ne­mis­muo­to. Ryös­te­le­vät ker­jä­läi­set eivät ole mikään uusi jut­tu historiassa.

 4. Ihan mie­len­kiin­nos­ta kysy­si­sin, että mil­loin Suo­mes­sa on mak­set­tu tap­po­ra­haa roma­neis­ta? Mitä vas­taan ko. tap­po­ra­ha maksettiin? 

  Roma­ne­ja on pyrit­ty aika ajoin sitout­ta­maan yhteis­kun­taan. Esi­mer­kik­si jo 1600-luvul­la hei­tä yri­tet­tiin saa­da vil­je­le­mään maat­ta Suo­mes­sa. Tois­tai­sek­si täs­sä ei ole onn­nis­tut­tu kovin hyvin. 

  Pidän itses­tään­sel­vä­nä, että roma­nit eivät voi sekä säi­lyt­tää nykyis­tä elä­män­ta­paan­sa että pär­jä­tä val­ta­väes­tön veroi­ses­ti. Kyse ei ole pel­käs­tään eikä edes ensi­si­jai­ses­ti sii­tä, että val­ta­väes­tön syr­jin­tä pitää roma­nit ahtaalla. 

  Kir­joi­tat, että roma­nien asiat on pan­ta­va kun­toon. Et kui­ten­kaan ker­ro, miten.

 5. Muis­tat­ko kos­ka se oli, kun musuis­ta sitä tap­po­ra­haa mak­set­tiin? Ettei vaan ole pelk­kää huhu? Olen itse­kin kuul­lut asias­ta, mut­ta vuo­si­lu­vut ovat pysy­neet kateis­sa. Oli­han Suo­mi toki itse­näi­nen sil­loin? Ruot­sa­lai­sil­la­han ei tie­ten­kään ole mitään teke­mis­tä ko. asian kans­sa. Oli­sit­ko, arvo­li­be­raa­li, ystä­väl­li­nen ja vas­tai­sit? Kiitos.

 6. Sak­saa parem­mak­si pani pal­jon aikai­sem­min kui­ten­kin Suo­mi, joka mak­soi tap­po­ra­haa roma­neis­ta. Sik­si roma­ne­ja on meil­lä niin vähän.”

  Älkää nyt vaan usko­ko, hyvät ihmi­set, että Suo­mes­sa on met­säs­tet­ty roma­ne­ja ja sik­si hei­tä on niin vähän!

  Ote­taan sama uudes­taan ripauk­sel­la his­to­rial­li­sia fak­to­ja: Venä­läis­pe­räis­ten tataa­rei­den ja mus­ta­lais­ten (en ole var­ma puhut­tiin­ko mää­räyk­ses­sä pel­käs­tään tataa­reis­ta), siis luul­ta­vas­ti vihol­lis­maas­ta tul­lei­den kul­ku­po­ru­koi­den eli mah­dol­lis­ten vakoo­jien piti val­ta­neu­vos­ton käs­kys­tä pois­tua Ruot­sis­ta tie­tyn ajan kulues­sa. Sen jäl­keen tava­tut mies­puo­li­set tataa­rit (ja “zige­na­re”?) sai mää­räyk­sen mukaan teloit­taa ilman oikeu­den­käyn­tiä (nai­set ja lap­set piti kar­kot­taa). Yhdes­tä­kään teloi­tuk­ses­ta (tai kar­ko­tuk­ses­ta) ei kui­ten­kaan ole tie­toa, vaik­ka Ruot­si jo suur­val­ta­kau­del­la oli byro­kraat­ti­nen oikeus­val­tio — sil­lois­ten mit­ta­pui­den mukaan ihan a‑ryhmää — eli pape­ria syntyi. 

  Hiu­kan kans­sa oudok­sut­taa, että nyt yleis­maa­il­mal­li­nen pako­lais­kes­kus­te­lu pitäi­si siir­tää EU:n sisäl­le: aute­taan­ko pai­kan­pääl­lä vai anne­taan­ko muut­taa onnen­sa peräs­sä? EU nyt vain on perus­kir­jan­sa mukaan unio­ni, jos­sa jäl­kim­mäis­tä saa har­ras­taa. Emme­hän me ole kiel­tä­mäs­sä vaik­ka­pa pal­li­va­ha­lai­sia muut­ta­mas­ta Tuupovaaraan.

  Noil­la ker­jä­läi­sil­lä on luul­ta­vas­ti parem­mat mah­dol­li­suu­det pääs­tä kun­nol­li­sen elä­män syr­jäs­tä kiin­ni koti­mai­den­sa ulkopuolella.

 7. Taas tuo pas­sii­vi­nen objek­ti. Ei roma­nien asioi­ta voi “lait­taa kun­toon”. Hei­dän on itse olta­va muu­tok­sen aktii­vi­sia sub­jek­te­ja. Arvo­maa­il­man ja kult­tuu­rin on muu­tut­ta­va radi­kaa­lis­ti, eikä se voi läh­teä kuin heis­tä itses­tään. Miten hei­tä voi­si moti­voi­da, roh­kais­ta, ohjeis­taa (tms.) tähän suun­taan on kysy­mys, jon­ka rat­kai­se­mi­nen ei ole vain rahas­ta kiin­ni (vrt. kehi­tys­a­pu ja pai­kal­li­set kult­tuu­rit). Raha voi sii­nä aut­taa, mut­ta ensin pitäi­si olla jokin toi­mi­va idea, miten. Esi­mer­kik­si kou­lu­tuk­seen panos­ta­mi­nen ei pal­joa auta, jos kult­tuu­ri pysyy laa­jal­ti kou­lu­tus­ta vie­rok­su­va­na. Sama kos­kee työn­te­koa ja työ­paik­ko­jen luo­mi­ses­sa aut­ta­mis­ta jul­ki­sel­la EU-rahoituksella.
  Eli his­to­rial­li­ses­ta velas­ta ja vel­vol­li­suu­des­ta aut­taa voi­daan olla yhtä miel­tä, mut­ta se ei vie­lä itses­sään rii­tä tuo­maan muu­tos­ta asioihin.

  YLE:ltä tuli taan­noin doku­men­taa­ri, mis­sä osoi­tet­tiin sel­keäs­ti, kuin­ka täs­sä ker­jä­läi­sil­miös­sä on kyse todel­la­kin pyra­mi­di­mai­ses­ti raken­tu­nees­ta jär­jes­täy­ty­nees­tä rikol­li­suu­des­ta. Suo­men viran­omai­set ovat toden­neet saman­suun­tai­ses­ti. Ylem­mät por­taat sor­ta­vat alem­pia. Pyra­mi­din hui­pul­la ker­jä­läi­sil­le anne­tuil­la rahoil­la tai tur­va­paik­kaa hake­neil­le mak­se­tul­la toi­meen­tu­lo­tuel­la kus­tan­ne­taan osal­taan ros­vo­pa­ro­nien hulp­pei­ta huvi­loi­ta Itä-Euroo­pas­sa ja rahoi­te­taan mm. ihmiskauppaa.

 8. Mitäs jos Suo­mi käyt­täi­si­kin 1.8 mil­jar­din Kreik­ka-lai­nan­sa Roma­nian roma­nien työl­lis­tä­mi­seen ja kou­lu­tuk­seen? Raken­ne­taan kou­lu­ja ja kyliä roma­neil­le. Pal­ka­taan sin­ne suo­ma­lai­sia työt­tö­miä huma­nis­ti-mais­te­rei­ta perus­kou­lut­ta­maan ihmisiä. 

  Eikun oste­taan­kin sukel­lus­ve­ne ja muu­ta­ma Leo­pard-tank­ki lisää Kreikalle:
  http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/93504-raju-vaite-kreikasta-8-miljardin-laina-humahtaakin-aseisiin

 9. Van­ha­nen ymmär­tää kan­nus­ti­met ker­jä­läis­ten, mut­ta ei sijoit­ta­jien suh­teen. Kuvas­taa nykymaailmaa.

 10. Itse olen pes­si­mis­ti­nen. Roma­nit eivät oikein tah­do integroi­tua moder­niin yhteis­kun­taan, kos­ka hei­dän kult­tuu­rin­sa arvos­ta­mat ja sal­li­mat elan­non hank­ki­mis­ta­vat eivät vält­tä­mät­tä elä­tä nyky-yhteiskunnassa.

  Enkä viit­taa nyt siis mihin­kään sinän­sä nega­tii­vi­siin seik­koi­hin tai sel­lai­siin ste­reo­tyyp­pei­hin tai ennak­ko­luu­loi­hin. Viit­taan lähin­nä sii­hen, että kou­lu­tus­ta — edes perus­kou­lua — ei vain juu­ri­kaan arvos­te­ta roma­nien paris­sa. Käsit­tääk­se­ni sii­nä ei myös­kään pide­tä sove­li­aa­na toi­mia tavan­omai­sim­mis­sa vähäi­sem­pää kou­lu­tus­ta vaa­ti­vis­sa pal­ve­luam­ma­teis­sa. Jäl­jel­le jää vain eri­lai­nen kau­pan­te­ko, musiik­ki jne., ja kuten sanot­tu, näil­lä ei nyky­päi­vä­nä voi kovin iso poruk­ka elää.

 11. Miten ihmees­sä roma­nien asiat muka voi­tai­siin “pan­naan kun­toon” nii­den kotimaissa?

 12. Aina­kin eräi­den leh­ti­tie­to­jen mukaan romaa­neil­la meni kom­mu­nis­min aikaan suht hyvin ja töi­tä oli. Tämä ei ole tie­ten­kään perus­te toi­voa kom­mu­nis­mia takai­sin, mut­ta joten­kin ne mark­ki­na­ta­lou­den tuot­ta­mat voit­ta­jar voi­si­vat kom­pen­soi­da häviä­jiä. Ei se aina­kaan loput­to­miin voi niin men­nä että Itä-Euroo­pan maat pitä­vät veroas­teen­sa alhaal­la ja sosi­aa­lis­ten ongel­miin hoi­toon rahat tule­vat kor­keam­man veroas­teen EU-mais­ta, ja jol­lei tule niin ne ongel­mat lähe­te­tään nii­hin mui­hin EU-maihin.

 13. Muis­te­len jos­tain kuul­lee­ni, että EU oli­si jo anta­nut rahaa roma­nien ase­man paran­ta­mi­seen, mut­ta jos­tain syys­tä raha on kui­ten­kin pää­ty­nyt ao. jäsen­mai­den mui­hin tar­pei­siin tehok­kai­den val­von­ta­me­ka­nis­mien puut­tues­sa. Eli Krei­kan tilan­teen tavoin EU:n tuli­si nyt rahan lisäk­si ottaa kovem­pia kei­no­ja käyt­töön näi­den jäsen­mai­den osalta.

  Toi­saal­ta nos­tai­sin myös esiin kysy­myk­sen roma­nien omas­ta roo­lis­ta muu­tok­ses­sa. Kuin­ka pal­jon yhteis­kun­nan on sopeu­dut­ta­va hei­dän sääntöihinsä?

 14. Tuol­la on muu­ten Ruot­tin roma­nien historia:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Romer_i_Sverige
  Olen itse luke­nut aihees­ta pidem­män artik­ke­lin ja mie­les­tä­ni tuos­sa ei ole täy­sin oikein tai aina­kaan kat­ta­vas­ti kuvat­tu ylem­pä­nä mai­nit­se­maa­ni val­ta­neu­vos­ton mää­räys­tä. Sel­vää kui­ten­kin on, että mitään tap­po­ra­haa ei tie­ten­kään ole ollut.

  Asian voi var­mis­taa Suo­men osalta:
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_romanit

  Kan­nat­taa, muu­ten, huo­ma­ta, että roma­nien his­to­ri­aa tun­ne­taan todel­la huo­nos­ti. Usein he näky­vät var­hai­ses­sa his­to­rias­sa vain kun val­ta­kult­tuu­ri koh­dis­taa hei­hin jotain toi­men­pi­tei­tä. Omia kir­jal­li­sia läh­tei­tä roma­nit eivät ole pal­joa­kaan jät­tä­neet. Wiki­pe­dian mai­nit­se­man “hirt­to­lain” yhtey­des­sä on kui­ten­kin vai­kea pää­tel­lä, ketä mää­räyk­sel­lä tar­koi­te­taan. Ei nimit­täin ole var­maa, että “tataa­rit” tar­koit­ta­vat mus­ta­lai­sia. Tataa­ri­han on joko mon­go­lien tai monien turk­ki­lais­pe­räis­ten kan­so­jen nimitys.

 15. Tämä oli kyl­lä Osmol­ta niin tyh­mä aloi­tus kaut­ta aikain täl­lä blo­gil­la, että kysees­sä lie­nee taas pro­vo­ka­tii­vi­nen “koe­pal­lo”, jos­sa pal­jas­te­taan mei­dän rasis­ti­sa asen­tei­tam­me fik­su­mal­le vih­rei­den porukalle. 

  Jot­kut nyt jo kyse­li­vät­kin, että mil­lä rahal­la lai­te­taan kun­toon ikiai­kai­nen kult­tuu­ri, jos­sa ker­jää­mi­nen, varas­ta­mi­nen, työn vie­rok­sun­ta, las­ten orjuut­ta­mi­nen ym. eivät ole vain arki­päi­vää, vaan ylpey­den aihe. 

  (kts. doku­ment­ti Ylen Aree­nal­ta Ita­lian ja Espan­jan roma­neis­ta, mikä­li on vie­lä näkyvissä

  Odo­tel­laan myös sitä läh­det­tä Suo­men val­tion mak­sa­mas­ta tapporahasta.…

 16. Itse olen jos­kus anta­nut ker­jää­jäl­le pari euroa. Enkä pidä tätä pahana.

  Nämä lausun­not, jos­sa “asiat pitää pan­na kun­toon läh­tö­maas­sa” ja mie­lel­lään vie­lä tois­ten rahoil­la, ovat mai­nioi­ta. Ne eivät nimit­täin kos­kaan joh­da mihin­kään. “Asiat pitää pan­na kun­toon” tar­koit­taa itse asias­sa sitä, että kiel­le­tään ker­jää­min­nen tääl­lä ja sit­ten unoh­de­taan koko juttu.

 17. Sen ver­ran on koke­mus­ta Suo­men mus­ta­lai­sis­ta, että yleen­sä kou­lun­käyn­ti päät­tyy sii­hen, että tytöt saa­vat pit­kät mekot ja pojat tum­mat präs­si­housut ja kiil­to­nah­ka­ken­gät, val­koi­sen pai­dan ja jon­kun lii­vin siihen.

  Hai sie tai­vaa­ni­sä, jos teet hul­luk­si, älä tee työ­hul­luk­si. Toi­saal­ta on tasan niin, että jos syn­nyt mus­ta­lais­per­hee­seen, sii­tä on lähes mah­do­ton pon­nis­taa val­ko­lai­sen kult­tuu­riin. Ja mik­si pitäisi.

 18. Asia tar­kis­tet­tu Hel­sin­gin yli­opis­ton poh­jois­mai­sen his­to­rian asian­tun­ti­jal­ta Panu Pulmalta. 

  Mitään tap­po­ra­haa ei ole ollut kos­kaan käy­tös­sä, vaan roma­nien kar­koi­tus maas­ta kuo­le­man­ran­gais­tuk­sen uhal­la Ruot­sin val­lan aika­na 1600-luvul­la. Yhtä­kään roma­nia ei tie­de­tä tape­tun tämän­kään lain perus­teel­la. Eli kysees­sä oli ns. lain kuol­lut kirjain. 

  Hie­man varo­vai­sem­pi oli­sin mie­li­pi­de­vai­kut­ta­ja­na heit­te­le­mään täl­lai­sia totuu­den­vas­tai­sia lausun­to­ja blo­gil­la­ni. Tätä voi­si jopa pitää juri­di­ses­ti kii­hot­ta­mi­se­na kan­san­ryh­mää vas­taan. Mut­ta sehän ei tule kysy­myk­seen, kos­ka koh­tee­na ovat suomalaiset.

 19. Aja­tus että mus­ta­lais­kult­tuu­ri on joten­kin huo­nom­pi, ja tuli­si sik­si tuho­ta, on mie­les­tä­ni aika kuvottava.

  Kui­ten­kin ker­jä­läi­siä seu­raa­va ryös­te­ly ym muu pik­ku­ri­kol­li­suus on ongel­ma ja vaa­tii jotain toimia. 

  Jos pitää läh­teä kep­pi ja pork­ka­na lin­jal­le voi­si mie­les­tä­ni kep­pi­nä käyt­tää roma­nian (+mui­den omia kan­sa­lai­si­aan syr­ji­vän maan) erot­taa vapaan liik­ku­vuu­den alu­ees­ta tois­tai­sek­si, kun­nes ongel­ma on kor­jat­tu. EU bud­je­tin kaut­ta Roma­nial­le mene­väs­tä rahas­ta voi­si nipis­tää pro­sen­tin tai kak­si ja kus­tan­taa sil­lä sopi­van kokoi­sen kou­lun­käyn­ti­palk­kion roma­ni­lap­sil­le ja opiskelijoille. 

  Tuol­loin ker­jää­mi­sen ja ryös­tä­mi­sen kult­tuu­ris­ta pois halua­vat nuo­ret eivät jäi­si aina­kaan ilman kou­lu­tus­ta kos­ka hei­dän van­hem­pan­sa piti­vät hei­tä tie­naa­mas­sa hyö­dyt­tö­män kou­lun­käyn­nin sijaan.

 20. Hei

  Mie­les­tä­ni on sel­vää, että hädäs­sä ole­vaa tulee auttaa.

  Mitä sit­ten voi tehdä:

  1. Lah­joi­ta rahaa ihmi­soi­keus­työ­tä teke­vil­le järjestöille.
  2. Vaa­di Mat­ti Van­ha­sel­ta ja poliit­ti­sil­ta päät­tä­jil­tä kiel­to­jen sijaan toi­mia ongel­man ratkaisemiseksi.
  3. Anna apua hädäs­sä ole­vil­le ihmisille.

  Kir­joit­te­lin aihees­ta blogiini:
  Ker­jää­mi­nen – Mitä pitäi­si teh­dä? http://leostranius.fi/2010/05/kerjaaminen-%E2%80%93-mita-pitaisi-tehda/

  Par­hain terveisin
  ‑Leo Stranius

 21. On aika gro­tes­kia ja kuvaa­vaa, että Suo­men pää­mi­nis­te­ri antaa ohjei­ta hyvin­voi­vil­le kan­sa­lai­sil­leen sii­tä, että muu­ten­kin sur­keas­sa ase­mas­sa ja ylei­sen hal­vek­sun­nan koh­tee­na ole­vil­le roma­ni­ker­jä­läi­sil­le ei saa antaa rahaa, jot­ta “ongel­ma” poistuisi.

  Luul­ta­vas­ti huo­nos­ti har­ki­tun oheis­tuk­sen vai­ku­tus on kui­ten­kin päinvastainen.

  Van­ha­nen, Paju­nen, ja monet muut näke­vät asian pikem­min­kin esteet­ti­se­nä kuin sosi­aa­li­se­na saa­ti poliit­ti­se­na ongel­ma­na. Ker­jä­läi­set Hel­sin­gin kadul­la kun pilaa­vat itse­tyy­ty­väis­tä haa­ve­ku­vaa moder­nis­ta ja tasa-arvoi­ses­ta EU:sta.

  Leo Stra­niuk­sen ohjeet edel­lä ovat kan­na­tet­ta­via. EU-tason avus­tus­toi­min­taa lie­nee tur­ha toi­voa kun sepa­ra­tis­mi muu­ten­kin tun­tuu ole­van nousus­sa Länsi-Euroopassa.

 22. Roma­ni­ker­jä­läi­set ovat kovaa vauh­tia ryh­mit­ty­mäs­sä uudel­leen; on soit­to­tai­do­ton­ta hanu­ris­tia ja met­sis­tä kerät­ty­jä kevät­kuk­kia. Ja ydin­busi­ness, eli kova rikol­li­suus (var­kau­det, mur­rot, ryös­töt) sen kuin kukois­taa, kun huo­mio pysyy “ker­juus­sa”.

 23. En aiem­min ole anta­nut ker­jä­läi­sil­le rahaa samas­ta syys­tä jon­ka Osmo mai­nit­si. Vii­me aikoi­na olen kui­ten­kin alka­nut miet­tiä, että pitäi­si­kö­hän sit­ten­kin. Mitä enem­män ker­jä­läi­sil­le antaa rahaa, sitä enem­män hei­tä tulee tän­ne ker­jää­mään ja sitä enem­män se kyr­sii kau­pun­ki­lai­sia. Tämän seu­rauk­se­na asias­ta puhu­taan, ihmi­set mus­sut­ta­vat polii­ti­koil­le ja ehkä hyväl­lä tsä­gäl­lä pai­net­ta alkaa suun­tau­tua entis­tä enem­män Roma­nian suun­taan, jot­ta siel­lä kor­jat­tai­siin ongel­man alku­pe­räi­nen syy, eli Roma­nien pas­kat olot Romaniassa.

  Vähän kuin lakai­si­si ros­kia maton alta takai­sin lat­tial­le, jot­ta joku oikeas­ti vai­vai­tui­si hake­maan imurin.

 24. Mis­tä­hän Suo­men on tar­koi­tus tai­koa ne resurs­sit, joil­la köy­hyys pois­te­taan Roma­nias­ta? Eihän sitä ole saa­tu tääl­tä­kään kun­nol­la poistettua.

 25. Ihmi­sil­tä näyt­tää nyky­ään puut­tu­van koko­naan kyky aset­tua toi­sen ihmi­sen ase­maan. Entä jos itse oli­sit­te syn­ty­neet ker­jä­läi­sik­si. Oli­si­ko ehdo­tuk­sen­ne sama. (Täs­sä olen Jun­ge­rin Rawl­si­lai­sil­la linjoilla.)

  Näyt­tää ole­van pyra­mi­di, ihmis­kaup­paa??, mafi­aa??, jär­jes­täy­ty­nyt­tä rikol­li­suut­ta??’, vaik­ka mitä. Frank Johans­so­nin kir­joi­tus Ilta­leh­den blo­gis­sa oli hyvä, samoin Jan Törn­qvis­tin HS:n ylei­sö­no­so­to­kir­joi­tus tänään. Fak­tat fak­toi­na, rikok­set rikok­si­na, ‘näyt­tää’ ja ‘arvioi­daan ole­van’ komen­tit ovat silk­kaa propagandaa.

  Tie­tys­ti asiat pitäi­si rat­kais­ta läh­tö­maas­sa. Mut­ta tämä näkö­kul­ma on silk­kaa hum­puu­kia, perus­suo­ma­lais­ta reto­riik­kaa. Kaik­ki maa­il­man ongel­mat pitäi­si rat­kais­ta läh­tö­maas­sa, se on sel­vä. Mut­ta ei maa­il­ma toi­mi niin. Ja sit­ten vas­ta työ­pe­räi­siä maa­han­muut­ta­jia maa­han kun vii­mei­nen­kin suo­ma­lai­nen työ­tön on työl­lis­tet­ty, eikö niin? (Näi­den ihmis­ten läh­tö­maa — vapaan liik­ku­vuu­den osal­ta — on sitä­pait­si EU, sama ‘maa’ johon mekin kuulumme.)

  Näi­den romaa­ni­ker­jä­lais­ten asi­aa on hoi­det­ta­va, koko­nais­val­tai­ses­ti, mut­ta kun he jo kaduil­la ovat, he tar­vit­se­vat ‘sosi­aa­li­tur­vaa’, eli sitä kolik­koa kip­poon. Vaik­ka sii­tä vero otet­tai­si­kin (kuka ja missä?). 

  Ja jos ker­jää­mi­nen kiel­le­tään, feis­saa­mi­nen (=ker­jää­mi­nen) pitää lopet­taa saman tien. Se on huo­mat­ta­vas­ti rasit­ta­vam­paa ja häi­rit­se­väm­pää vaik­ka­pa kävelykaduilla.

 26. Toki rei­lus­sa Euroo­pas­sa halu­taan kes­kus­tel­la naa­pu­ri­mai­den­sa elin­ta­sois­ta monil­la eril­lä tavoilla.

  Mut­ta ensim­mäi­se­nä asia­na tuli­si muis­taa se, että on ole­mas­sa sel­lai­sia ihmi­siä, jot­ka halua­vat ja rakas­ta­vat mat­kaa­mis­ta kult­tuu­reis­ta toi­siin. Arki-suo­ma­lai­nen ei vält­tä­mät­tä tie­dä sitä, että elä­mään­sä voi elää muu­ten­kin kuin vain teke­mäl­lä työtä.

  Mut­ta mis­sä minä olen näh­nyt pahim­mas­sa köy­hyy­den ase­mas­sa ole­via “ker­jä­läi­siä”, on aivan var­mas­ti Kii­nas­sa vael­ta­vat sukun­sa hyl­kää­mät. Heil­lä ei ole pääl­lään kuin vält­tä­mim­mät alus­vaat­teet ja ovat ihol­taan lian peit­tä­mät. Kukaan ei hei­tä avus­ta ja ovat­kin tuo­mit­tu­ja, ellei­vät esi­mer­kik­si pää­se tie­työ­maal­le, rii­si­kup­pi pal­kal­la pelas­ta­maan elämäänsä.

  Antaa vaan roma­nia­lais­ten olla. Mik­si sakot­taa hei­tä työs­tään, mitä edes suo­mai­set työt­tö­mät eivät ole val­mii­ta tekemään.

 27. Joi­den­kin hyvää(?) tar­koit­ta­vien ihmis­ten pelot­ta­va sokeus olla näke­mät­tä (myön­tä­mät­tä?) ero­ja kult­tuu­rien välil­lä, ja vim­ma pola­ri­soi­da kaik­ki syyl­li­syys mei­hin on todel­la huo­les­tut­ta­vaa. Joten­kin vie­lä ylei­sem­min empii­ri­sen ajat­te­lun hal­vek­sun­ta ja iden­ti­fioi­tu­nut tun­ne­pe­räi­nen maa­il­man hahmottaminen.

  Tämä ei ole tun­tei­den tai ns. ‘maa­il­man­pa­ran­ta­mi­sen’ hal­vek­sun­taa. Ei lain­kaan. Ne voi­vat hyvin­kin mää­rit­tää mm. arvo­ja ja asen­noi­tu­mis­ta, ja se on tär­ke­ää. Saman­ai­kai­ses­ti voi toi­voa, että esi­mer­kik­si roma­nion­gel­ma joten­kin kohen­tui­si, ja sil­ti pyr­kiä ongel­mien syi­tä ja luon­net­ta hah­mot­taes­saan tukeu­tu­maan empi­ri­aan, havain­noi­vaan, perus­te­le­vaan ja jär­jel­li­seen ajatteluun.

  Puna­vih­rei­den fun­da­men­taa­li ongel­ma on, että he lähes tavan mukaan sekoit­ta­vat nämä kak­si. Tun­teet, iden­ti­fioi­tu­mi­nen a prio­ri mää­rit­tä­vät ehto­ja empi­rial­le. Tämä joh­taa rela­ti­vis­ti­seen, uto­pis­ti­seen ja joten­kin todel­li­suut­ta kiel­tä­vään ajat­te­luun, joka tulee kuu­rok­si ja sokeak­si sisäi­siä sään­tö­jään rik­ko­vil­le havainnoille.

  Roma­nion­gel­ma on täs­tä vain yksi esi­merk­ki. Euroo­pan mus­li­mit toi­nen. Afri­kan kehi­ty­po­li­tiik­ka (jos­sa uto­pis­mi on aiheut­ta­nut val­va­vas­ti tuhoa) kol­mas. jne.

  Täs­tä ns. roma­nion­gel­mas­ta ja ker­jää­mi­ses­tä on hyvin laa­jal­ti doku­men­toi­tua näyt­töä sen kyt­kök­ses­tä jär­jes­täy­ty­nee­seen rikol­li­suu­teen. Samoin on näyt­töä roma­ni­kult­tuu­rin suh­tees­sa (ei uni­ver­saa­lis­ti) vähäi­ses­tä arvos­tuk­ses­ta kou­lu­tuk­sel­le ja työn­teol­le. Tähän näyt­töön voi tutus­tua ja yrit­tää objek­tii­vi­ses­ti arvioi­da sen perus­tel­ta­vuut­ta. Vaik­ka se oli­si, ja se on, perus­tel­tua, voi sil­ti edel­leen tun­tea ‘rawl­si­lai­ses­sa’ hen­ges­sä sym­pa­ti­aa roma­nien tilanteelle.

  Esi­mer­kik­si Leo Stra­nius ei ehdo­ta yhtään mitään raken­ta­vaa rat­kai­sua näi­hin ongel­miin. Vie­lä vähem­män Osmon “sii­hen tal­vi­taan pal­jon rahaa”.

  Rahaa var­mas­ti tar­vi­taan, mut­ta kuten kehi­ty­sa­vus­ta tie­de­tään, se ei itses­sään rat­kai­se mitään, sen rahan pitää vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti. Jos tois­te­taan naii­vis­ti joi­ta­kin pahim­pia kehi­ty­sa­vun ereh­dyk­siä, niin roma­nei­ta “aut­ta­vat” eu-mil­joo­nat pää­ty­vät suu­rel­ta osin niil­le huvi­loi­ta raken­ta­vil­le paroneille.

  Yllä väi­tet­tiin, että vaa­teet roma­nien kult­tuu­rien muut­tu­mi­ses­ta oli­si­vat kuvot­ta­via. Aja­tus mei­dän kult­tuu­ris­tam­me parem­pa­na oli­si kuvot­ta­va. Päin­vas­toin. Rawl­si­lai­ses­sa ajat­te­lus­sa, johon pal­jon näy­te­tään vii­me päi­vi­nä vedo­tun, läh­tö­koh­ta­na on epä­tie­toi­suus ase­mas­taan maa­il­mas­sa, kuin Descar­te­sin dua­lis­ti­se­na sie­lu­na, joka ei tie­dä mihin ruu­mii­seen ja sosi­aa­li­seen tilaan jou­tuu nyt, tai tule­vai­suu­des­sa.
  Sikä­li kun voi­sin rawl­si­lai­ses­sa hypo­teet­ti­ses­sa moraa­li­maa­il­mas­sa syn­tyä itä-euroo­pan roma­nik­si tai soma­lia­lai­sek­si tytök­si, niin todel­la­kin toi­voi­sin, että nämä kult­tuu­rit muut­tui­si­vat, jot­ta elä­mä­ni nii­den kes­kel­lä voi­si olla vau­raam­paa, vähem­män väki­val­tais­ta, vapaam­paa yksi­lö­nä jne.

  Rawl­sin ongel­ma oli mie­les­tä­ni, että hän hie­non ja oival­ta­van läh­tö­koh­tan­sa jäl­keen ei osan­nut itse kun­nol­la hah­mot­taa sen moraa­li­fi­lo­so­fi­sia kult­tuu­ri­sia seurauksia.

  Hän puo­li­so­sia­lis­ti­ses­ti näki lähin­nä rahan. Rahan piti jakaan­tua tasai­sem­min. Tämä puna­vih­rei­den fik­saa­tio sosio­eko­no­mi­aan (var­mas­ti yli­opis­ton vai­ku­tus­ta, kysees­sä­hän on vesi­tet­ty mark­sis­mia) ja kai­ken­nä­köi­nen rela­ti­vis­ti­nen, empi­ri­aa hal­vek­su­va, kult­tuu­rin mer­ki­tys­tä vähät­te­le­vä ajat­te­lu ei oikeas­ti paran­na maa­il­man huo­no-osais­ten asemaa.
  Päin­vas­toin. Sen seu­raa­muk­set ovat olleet tuhoisia.

 28. Idea ker­jää­mi­sen muut­ta­mi­ses­ta ran­gais­ta­vak­si on outo.

  Eten­kin kun Vanhanen,Hakola ja yleen­sä ran­gais­ta­vuu­den vaa­ti­jat pitä­vät kerä­läi­siä jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den uhreina.

  Polii­sil­la on täy­det val­tuu­det nyt­kin puut­tua jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den ongel­miin esim polii­si voi­si vaik­ka solut­tau­ta kerjäläiseksi.
  Unoh­de­taan, että ker­jä­läi­nen on ihmis­kau­pan uhri Van­ha­sen lausun­to­jen valos­sa ja polii­sil­laon vel­vol­li­suus puut­tua tähän vaik­ka uhri ei tee­kään rikosilmoitusta

  Nyt tun­tuu ihmeel­li­sel­tä, että joh­ta­vat vir­ka­mie­het ja polii­ti­kot lau­ko­vat mie­li­pi­tei­tä pel­käl­lä mitu-tun­tu­mal­ta eli kenel­lä­kään ei ole mitään näyt­töä rikol­li­ses­ta toiminnasta.

  Jos polii­si sai­si pam­put­taa ja sakot­taa rais­kauk­sen uhre­ja­kin niin var­maan sek­su­aa­li­ri­kok­set lop­pui­si­vat ? Aina­kin tilastoista.

 29. Osmo,

  Kos­ka et ole oikais­sut aloi­tuk­sen väit­tä­mää, niin ilmei­ses­ti haluat pitää yllä vir­heel­lis­tä käsi­tys­tä roma­nien jär­jes­tel­mäl­li­ses­tä kan­san­mur­has­ta Ruot­sin val­ta­kun­nan aika­na. Väi­tät myös, että Suo­men roma­ni­vä­hem­mis­tö on kuvit­teel­li­sen palk­kion­met­säs­tyk­sen vuok­si näin pieni. 

  En voi sit­ten omal­ta osal­ta­ni kuin täs­sä sanoa, että täs­sä ei ole mitään perää his­to­rian tut­ki­muk­sen valos­sa. Vali­tet­ta­vas­ti monet (mah­dol­li­ses­ti myös joku roma­ni) luke­vat vain aloi­tuk­sen, jol­loin täl­lai­nen täy­sin val­heel­li­nen ja hyvin lei­maa­va käsi­tys ver­tauk­si­neen nat­si-Sak­saan saat­taa jää­dä jol­le­kin mieleen.

 30. Entä jos itse oli­sit­te syn­ty­neet ker­jä­läi­sik­si.’ (Riccar­do)
  Pyr­ki­sin kovas­ti pois ker­jä­läi­syy­des­tä, enkä pitäi­si sitä säi­ly­tet­tä­vä­nä ‘kult­tuu­ri­na’.

 31. Joi­den­kin hyvää(?) tar­koit­ta­vien ihmis­ten pelot­ta­va sokeus olla näke­mät­tä (myön­tä­mät­tä?) ero­ja kult­tuu­rien välillä

  Minua pelot­taa vähin­tään yhtä pal­jon joi­den­kin ihmis­ten tai­pu­mus aja­tel­la kult­tuu­ria jon­kin­lai­se­na muut­tu­mat­to­ma­na luonnonvakiona. 

  Aiem­min­kin esit­tä­mä­ni lainaus:

  Having tou­red lots of fac­to­ries in a deve­lo­ping count­ry, an Austra­lian mana­ge­ment con­sul­tant told the govern­ment officials who had invi­ted him: “My impres­sion as to your cheap labour was soon disil­lusio­ned when I saw your people at work. No doubt they are low­ly paid, but the return is equal­ly so; to see your men at work made me feel that you are a very satis­fied easy-going race who rec­kon time is no object. When I spo­ke to some mana­gers they infor­med me that it was impos­sible to chan­ge the habits of natio­nal heritage.”

  Japa­ni vuon­na 1915.

 32. Kyl­lä­hän ker­jää­mi­nen on jär­jes­täy­ty­nyt­tä toi­min­taa sel­väs­ti. Kul­jet­ta­ja tuo autol­la ker­jää­jät toi­mi­pis­teel­leen ja hakee pois. Var­mas­ti sii­nä joku ottaa oman proviisionsa.

 33. Mat­ti Lipponen:

  Ker­jä­läi­set Hel­sin­gin kadul­la kun pilaa­vat itse­tyy­ty­väis­tä haa­ve­ku­vaa moder­nis­ta ja tasa-arvoi­ses­ta EU:sta.

  Niin tai sit­ten Van­ha­nen vaan ajat­te­li näin:

  Mitä kan­nat­ta­vam­paa ker­jää­mi­nen on, sitä enem­män ker­jä­tään. -> Ker­jää­mi­nen vähe­nee, jos ker­jää­mi­sel­lä saa­dut tulot vähenee.

  Ricca­do:

  Ihmi­sil­tä näyt­tää nyky­ään puut­tu­van koko­naan kyky aset­tua toi­sen ihmi­sen ase­maan. Entä jos itse oli­sit­te syn­ty­neet kerjäläisiksi.

  Has­sua, mut­ta minus­ta nämä kak­si lauset­ta osoit­ta­vat, että sinul­la ei ole juu­ri kykyä aset­tua toi­sen ihmi­sen asemaan.

  Tus­kin ne nyky­ään ker­jää­vät roma­nit nyt ovat yhtään sen vähem­män kyke­ne­viä teke­mään omat valin­tan­sa kuin muut­kaan ihmi­set. Eivät ne toteu­ta mitään syn­ty­mäs­sä saa­maan­sa ker­jää­mis­vais­toa, yhtään sen enem­pää kuin joku lää­kä­ri­su­vun vesa­kaan, jos­ta tulee lääkäri.

 34. Jos 30-luvul­la oli­si ollut inter­net, niin sak­sa­lais­ten foo­ru­meil­la oli­si ollut about täl­lais­ta kes­kus­te­lua. Mus­ta­lais­ten tilal­la toki joku muu etni­nen väestö.

  Toi­vot­ta­vas­ti olet­te ylpei­tä itses­tän­ne. Olet­te esi­mer­kil­li­siä ihmi­siä ja lois­to­mal­le­ja lapsillenne.

 35. Ver­tai­sin Mat­ti Van­ha­sen esi­tys­tä ker­jä­läis­ten rahoit­ta­mi­ses­ta tuli­pa­lon sam­mut­ta­mi­seen. Jos talo palaa sam­mu­tam­me sen palon ennen kuin rupeam­me filo­so­foi­maan tulen­kes­tä­vien talo­jen suun­nit­te­lus­ta ja opet­ta­maan ihmi­sil­le suu­rem­paa huo­lel­li­suut­ta tulen käsit­te­lys­sä. Sit­ten kun palo on sam­mu­tet­tu voim­me kes­kit­tyä ehkäisypuoleen.

  Sama jut­tu impor­toi­dun roma­nion­gel­man kans­sa. Ensin lak­kaam­me ruok­ki­mas­ta ilmiö­tä ole­mal­la anta­mat­ta ker­jä­läi­sil­le avus­tuk­sia. Sit­ten kiin­ni­täm­me huo­miom­me nii­hin syi­hin mit­kä saa­vat ihmi­set tule­maan jopa len­täen sato­jen kilo­met­rien pääs­tä Suo­meen ker­jää­mään ja ros­voa­maan. Mai­nit­sen ros­voa­mi­sen, kos­ka eräs lähio­mai­se­ni menet­ti hil­jat­tain lom­pak­kon­sa rahoi­neen kort­tei­neen sama etni­sen ryh­män edustajalle.

  Asia oli­si kii­reel­li­ses­ti tut­kit­ta­va EU-tasol­la, jot­ta pääs­täi­siin syi­tä kor­jaa­maan. Sel­vää lie­nee, että monis­sa enti­sen itä­blo­kin mais­sa roma­nien ase­ma on luvat­to­man heikko.

  Var­muu­den vuok­si totean, että olen tun­te­nut mon­ta kun­non roma­nia, siis ihmi­siä, jot­ka myös suo­ma­lai­sen val­ta­väes­tön kri­tee­rein ansait­se­vat kun­nioi­tus­ta, ja muu­ta­man sel­lai­sen jon­ka tou­huis­sa oli­si hiu­kan kor­jaa­mi­sen varaa. Tot­ta kai kult­tuu­ri­set ja his­to­rial­li­set sei­kat pelaa­vat omaa roo­li­aan tämän­kin ilmiön taustalla.

 36. Tiedemies:“Romanit eivät oikein tah­do integroi­tua moder­niin yhteis­kun­taan, kos­ka hei­dän kult­tuu­rin­sa arvos­ta­mat ja sal­li­mat elan­non hank­ki­mis­ta­vat eivät vält­tä­mät­tä elä­tä nyky-yhteiskunnassa.”
  az:”.…ratkaiseminen ei ole vain rahas­ta kiin­ni (vrt. kehi­tys­a­pu ja pai­kal­li­set kulttuurit).”

  Roma­nien asioi­ta ei voi­da lait­taa kun­toon. Syy­nä ovat roma­ni­kult­tuu­rin arvot, jot­ka eivät istu EU-kult­tuu­riin eikä rahan puute.
  Sii­nä myös az tekee perus­ta­vaa laa­tua ole­van vir­heen, kun vaa­tii, että “roma­nien on itse olta­va muu­tok­sen aktii­vi­sia sub­jek­te­ja”. Jos kysy­mys on kult­tuu­rin kes­kei­sis­tä arvois­ta, näi­tä arvo­ja muok­kaa­vat ympä­ris­tön pai­neet eikä ihmis­ten tah­to kult­tuu­rin sisäl­tä käsin.

  Kult­tuu­rit muut­tu­vat, mihin oleel­li­se­na osa­na kuu­lu­vat arvo­jen muu­tok­set, sen seu­rauk­se­na, että ole­mas­sa ole­va elä­män­ta­pa tuot­taa yli­mää­rää, ts. ihmi­set rikas­tu­vat. Kun sen sijaan olot vai­keu­tu­vat, kuten nyt ker­jä­läis­ro­ma­nien koh­dal­la läh­tö­mais­sa, ihmi­set tur­vaa­vat van­haan, kuten kerjäämiseen.
  Se on sit­keä myyt­ti, että hädän het­kel­lä ihmi­set kehit­täi­si­vät uut­ta. Vas­ta hädän, kuten sodan, jäl­keen nousee uut­ta, kun hätä rai­va­si joil­le­kin tilaa menestyä.

  Niin irvo­kas­ta kun se onkin, roma­nien koh­dal­la uut­ta voi läh­teä syn­ty­mään nii­den roma­ni­kei­sa­rien tahol­ta, jot­ka menes­ty­vät, kun lähet­tä­vät alai­si­aan ker­juu­mat­koil­le. Jos nämä roma­ni­kei­sa­rit saa­vat kerät­tyä yli­mää­rää, he sen seu­rauk­se­na alka­vat elää perin­tei­ses­tä poik­ke­val­la taval­la, mikä mur­taa van­haa roma­ni­kult­tuu­ria. He var­mas­ti alka­vat arvos­taa val­ta­kult­tuu­rin elii­tin elä­män­ta­po­ja, mukaan­lu­kien kou­lu­tus­ta ja menes­tys­tä tuo­via ammat­te­ja. Kun näin tapah­tuu, kult­tuu­ri­muu­tos levi­ää ylhääl­tä alaspäin.

  Ei se itse koko­nai­suut­ta hyö­dy­tä, jos joi­ta­kin kaik­kein kur­jim­mis­ta aute­taan, sehän on näyt­tö että van­ha­kan­tai­nen toi­mii. Kysy­mys on, miten saa­da roma­niyh­tei­sö­jen ylä­ta­so, jo menes­ty­vät, menes­ty­mään hyväk­syt­tä­vil­lä ja lail­li­sil­la kei­noil­la ja näyt­tä­mään esimerkkiä.

 37. Olen hie­man ihme­tel­lyt, mis­tä Eli­na ja muut puhu­vat. Nyt vas­ta todel­la tajusin, että tuos­sa Osmon kir­joi­tuk­ses­sa todel­la­kin väi­te­tään, että suo­ma­lai­set lait­toi­vat Nat­si-Sak­saa­kin parem­mak­si (joka mur­ha­si 2–3 mil­joo­naa roma­nia) ja met­säs­ti­vät omat roma­nin­sa pie­nek­si jäl­jel­le jää­neek­si joukoksi.

  Aivo­jen on täy­ty­nyt joten­kin blo­ka­ta se, siis mitä todel­la väi­te­tään, kah­del­la aiem­mal­la luku­ker­ral­la. En kai vain voi­nut uskoa, että sinän­sä fik­su ihmi­nen voi­si omis­sa nimis­sään väit­tää jotain tuol­lais­ta. Eli­na aivan oikeas­sa, että tuo on blo­gin his­to­rian alhai­sin pos­taus. Pai­kal­laan oli­si väit­teen kor­jaus ja disklai­me­ri alku­pe­räi­seen blo­gauk­seen, sil­lä joku “Frank Johans­son” todel­la­kin voi ottaa sen tosis­saan ja moni ei var­mas­ti­kaan lue kommentteja.

  Jos tulee kiusaus tuol­lai­siin pro­voi­lui­hin ne kan­nat­taa kir­joit­taa nimet­tö­mä­nä Ilta­leh­den tai suomi24:n foorumeille.

 38. Ricca­do
  “Ihmi­sil­tä näyt­tää nyky­ään puut­tu­van koko­naan kyky aset­tua toi­sen ihmi­sen ase­maan. Entä jos itse oli­sit­te syn­ty­neet ker­jä­läi­sik­si. Oli­si­ko ehdo­tuk­sen­ne sama”

  Mitä ihmeen argu­ment­ti tuo oikein on? 

  Jos oli­sit itse syyl­lis­ty­nyt mur­haan, kan­nat­tai­sit­ko täy­sin rin­noin nykyis­tä käy­tän­töä, eli sitä että mur­has­ta tuo­mi­taan elin­kau­ti­nen? Voin vas­ta­ta omal­ta koh­dal­tan: en tie­ten­kään, toi­voi­sin että mur­has­ta sai­si ehdol­lis­ta tai että mah­dol­li­ses­ti minun koh­dal­la­ni teh­täi­siin poikkeus.

 39. Ricca­do
  “Ja jos ker­jää­mi­nen kiel­le­tään, feis­saa­mi­nen (=ker­jää­mi­nen) pitää lopet­taa saman tien. Se on huo­mat­ta­vas­ti rasit­ta­vam­paa ja häi­rit­se­väm­pää vaik­ka­pa kävelykaduilla.”

  Kan­na­tan läm­pi­mäs­ti kum­man­kin kiel­tä­mis­tä. Feis­sa­rit eivät todel­la­kaan eroa ker­jä­läi­sis­tä muu­ten kuin sen puo­les­ta, kenel­le rahat menevät.

 40. Kos­ka Osmo ei anna tuo­hon roma­nin­tap­poon mitään läh­det­tä, on uskot­ta­va asian­tun­ti­jaa eli Kemppistä:

  Se väi­te, jon­ka mukaan Juha­na-hert­tuan hal­lit­si­ja­na anta­man kunin­kaal­li­sen julis­tuk­sen mukaan mus­ta­lai­sen oli­si saa­nut tap­paa tava­tes­sa, ei pidä paik­kaan­sa. Olen tut­ki­nut asian ja löy­tä­nyt tuon sään­nök­sen. Oli se mer­kit­se­väs­ti mutkikkaampi.”

  http://kemppinen.blogspot.com/2006/07/srkyneiden-sanojen-korjaamo‑2.html

 41. Roma­ni­foo­ru­mi ker­too roma­nien his­to­rias­ta seuraavaa:
  ” Kus­taa Vaa­sa halusi pääs­tä eroon roma­neis­ta ja hänen seu­raa­jan­sa Juha­na III jat­koi hänen jäl­jil­lään. Hän päät­ti, että roma­nit on kar­ko­tet­ta­va val­ta­kun­nas­ta, ja tämä tar­koit­ti sitä, että hei­tä voi­tiin kar­kot­taa myös Suomeen. ..”

  Miten suo­ma­lai­sia voi syyl­lis­tää sii­tä, mitä siir­to­maa­isän­nät Tuk­hol­mas­sa päättivät?

  Ruot­sis­sa sai kes­kia­jal­la tap­paa myös suo­ma­lai­sia ilman rangaistusta.

 42. — Suo­mi­han oli Ruot­sin siir­to­maa … Lapin Kan­sas­sa oli kom­ment­ti täs­tä roma­nien tapporahasta:
  … Tosia­sias­sa roma­ne­ja vai­no­si Ruot­si, sil­lä Suo­mea ei vie­lä 1500–1600-luvulla ollut ole­mas­sa, vaik­ka Ruot­sin itäi­ses­sä kol­kas­sa suo­mea puhuttiinkin.

  Synk­kä luku roma­nien syr­jin­näs­tä Ruot­sis­sa alkaa Kus­taa Vaa­san (1496–1560) ajoil­ta. Hänen jäl­keen­sä kunin­ga­tar Kris­tii­na (1626–1689), mää­rä­si roma­neil­le kuo­le­man­tuo­mion hirt­tä­mäl­lä. Myö­hem­min teloit­ta­mi­siin voi­tiin lain mukaan ryh­tyä ilman oikeudenkäyntiä.

  Roma­nien laki­sää­tei­nen apart­heid eli rotusor­to jat­kui Ruot­sis­sa 1900-luvul­le saak­ka, sil­lä 1914 Ruot­sin par­la­ment­ti sää­ti lain, joka kiel­si roma­nien maa­han­pää­syn. Laki oli voi­mas­sa vuo­teen 1954 saakka.

  — Soi­nin­vaa­ra on polii­tik­ko: polii­ti­kot valeh­te­le­vat aina.. ei muu­ten pär­jää politiikassa.

 43. Kom­men­toi­jien mie­les­tä suo­ma­lai­set ovat kaut­ta his­to­rian olleet niin hyveel­li­siä, ettei­vät ole voi­neet olla osal­li­se­na mis­sään tap­po­ra­ha­jär­jes­tel­mäs­sä. Tap­po­ra­ha tot­ta tai ei, mitä mer­ki­tys­tä sil­lä on nykyis­ten roma­nien aut­ta­mi­ses­sa? Hyveel­lis­ten rivien välis­sä esit­tä­mä joh­to­pää­tös on ilmei­ses­ti se, että kun ei ole mitään kor­vat­ta­vaa, niin ei ole aihet­ta myös­kään miten­kään aut­taa. Eri­kois­ta hyveellisyyttä.

  Rahal­la aina­kin pys­tyy aut­ta­maan (siis pai­kan pääl­lä). Vaa­ra­na on tie­tys­ti se, että raha menee elii­til­le. Se on tie­tys­ti aiheel­li­nen pel­ko, mut­ta Kreik­ka-pake­tis­sa se oli avus­ta­mi­sen syy.

  Ok, on perus­tei­ta uskoa, että mekin hyö­dym­me Krei­kan vel­ko­jien tuke­mi­ses­ta. Mut­ta kyl­lä me hyö­tyi­sim­me roma­nien auttamisestakin.

 44. tcrown:

  Minua pelot­taa vähin­tään yhtä pal­jon joi­den­kin ihmis­ten tai­pu­mus aja­tel­la kult­tuu­ria jon­kin­lai­se­na muut­tu­mat­to­ma­na luonnonvakiona.

  Yksi käyt­täy­mis­tä ohjaa­va luon­non­va­kio on lais­kuus, ja kiel­tä­mät­tä sil­lä että selit­tää moni­mut­kai­sia ilmiöi­tä yksin­ker­tai­ses­ti viit­taa­mal­la kult­tuu­riin sääs­tää pal­jon vai­vaa. Lisää­mäl­lä että ko. kult­tuu­ri on aina ollut sel­lai­nen sääs­te­tään vie­lä enem­män aikaa, kos­ka eihän asial­la sit­ten voi teh­dä yhtään mitään.

 45. Esi­mer­kik­si jo 1600-luvul­la hei­tä yri­tet­tiin saa­da vil­je­le­mään maat­ta Suo­mes­sa. Tois­tai­sek­si täs­sä ei ole onn­nis­tut­tu kovin hyvin.

  Kun jät­tää kap­pa­leen ensim­mäi­sen virk­keen pois, kak­si jäl­jel­le jää­vää ovat aika huvittavia.

 46. Hyvä Osmo,

  kun nyt lausut syväl­li­siä totuuk­sia yhdes­tä vähem­mis­tö­ryh­mäs­tä, niin suo­net minun ker­to­van yhden tämän ryh­män jäse­nen, Atti­la Laka­to­sin äsket­täin jul­ki­ses­ti lausu­mas­ta kan­na­no­tos­ta. Se kuu­lui yksin­ker­tai­ses­ti näin:

  Meis­sä, mus­ta­lai­sis­sa on vikaa.”

  Enem­män tuos­ta lausun­nos­ta löy­dät vaik­ka­pa googlaa­mal­la: “velünk, cigá­ny­ok­kal van a baj”.

 47. tcrown,

  (Japa­nis­ta kult­tuu­ri­sen ja yhteis­kun­nal­li­sen muu­tok­sen ver­tauk­se­na, ole­tet­ta­vas­ti ver­tauk­se­na roma­nei­hin ja Afrikkaan)

  Onko tuo lai­naa­ma­si kuvaus Japa­nis­ta vuon­na 1915 vai yhden austra­lia­lai­sen tark­kai­li­jan pin­ta­puo­li­ses­ta havain­nos­ta Japa­nis­ta vuon­na 1915? Havain­to on ylei­sen käsi­tyk­sen vastainen.

  Mei­ji-res­tau­raa­tion myö­tä feu­da­lis­mi ja hal­lin­neet samu­rai-luo­kat syr­jäy­tet­tiin ja maa avat­tiin ulko­maa­il­mal­le kah­den ja puo­len vuo­si­sa­dan eris­täy­ty­mis­po­li­tii­kan jäl­keen vuon­na 1868. Japa­ni eli tuol­loin tek­ni­ses­ti ja tek­no­lo­gi­ses­ti kes­kiai­kaa. 1900-luvun alkuun tul­taes­sa Japa­ni oli yksi maa­il­man joh­ta­via teol­li­suus­val­to­ja ja mm. löi Venä­jän suur­val­lan vuo­sien 1904–1905 sodas­sa. Tuol­loin mei­ji-res­tau­raa­tios­ta oli kulu­nut vain hie­man yli kol­me ja puo­li vuosikymmentä.
  Tuos­sa ajas­sa japa­ni­lai­set oli­vat mekaa­ni­ses­ti kopioi­neet län­si­mai­den tek­ni­sen osaa­mi­sen. Heil­lä ei ollut tie­teel­li­sen val­lan­ku­mouk­sen laa­jaa perus­taa, mut­ta he kopioi­vat usko­mat­to­mal­la taval­la ja tar­mol­la kuin robotit.
  Vauh­tia eivät juu­ri hidas­ta­neet edes Japa­nia tuo­na aika­na ravis­tel­leet vaka­vat maanjäristykset.

  Myös yhteis­kun­ta­ra­ken­tei­ta uudis­tet­tiin län­si­mai­ta kopioi­den (pakol­li­nen kou­lu­tus, oman­lai­sen­sa, hie­man oli­gar­ki­nen mark­ki­na­ta­lous jne.) mut­ta kult­tuu­rin syvä­ra­ken­teet eivät muut­tu­neet samas­sa mitassa.

  Län­si­maa­lais­ten on hyvin vai­kea ymmär­tää japa­ni­lai­sia. Toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen maa muut­tui kuvan­nol­li­ses­ti kuin yhdes­sä yös­sä sota­hur­mok­ses­ta mie­hit­tä­jät, hei­dän sane­le­man­sa uudet lait ja uudet raken­teet vas­taan otta­neik­si. Hyväk­syen tap­pion ja tapah­tu­neen jon­kin­lai­sel­la zen-tyy­ney­del­lä. Mitään sel­lai­sia esim. sis­si­so­dan ilmiöi­tä tai näky­vää kult­tuu­ris­ta vas­ta­rin­taa ei ollut, joi­ta voi­si odot­taa esim. mis­sä tahan­sa isla­mi­lai­ses­sa valtiossa.

  Ulko­kuo­ri ei kui­ten­kaan ker­ro koko totuut­ta. Japa­ni­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa sisäi­nen ja ulkoi­nen minuus ovat vah­vem­min ero­tel­tu­ja kuin län­ti­ses­sä kulttuurissa.
  Japa­ni ei tänä­päi­vä­nä­kään ole kovin indi­vi­dua­lis­ti­nen kult­tuu­ri. Eri­lai­set kun­nia- ja koh­te­liai­suus­nor­mit, sekä yhtei­söl­li­syys nor­mit­ta­vat ihmis­ten käyt­täy­ty­mis­tä. Häpeäl­lä ja kas­vo­jen menet­tä­mi­sen pelol­la on hyvin vah­va sää­te­le­vä vai­ku­tus. Ulkoi­sen ja sisäi­sen välil­lä on rat­kai­se­ma­ton jännite.
  Tämän vuok­si mm. län­ti­sen psy­ko­lo­gian on ollut vai­kea ran­tau­tua Japaniin.

  Jo japa­nin kiel­tä on hyvin vai­kea kään­tää mil­le­kään län­si­mai­sel­le kie­lel­le, kos­ka, kuten todet­tua, tun­tei­den suo­ra ilmai­se­mi­nen on heil­le suh­tees­sa vie­ras­ta ja läheis­ten­kin väli­nen kes­kus­te­lu usein sää­del­tyä ja pei­tel­tyä ja eri­lai­sin peh­men­nyk­sin ilmaistua.

  Tämä erään­lai­nen ‘jous­ta­mat­to­muus’ ilmen­tyy edel­leen mm. japa­ni­lai­ses­sa tai­tees­sa, jon­ka skaa­la on pal­jon kapeam­pi ja sisäl­tö mon­o­to­ni­sem­paa kuin lännessä.

  En usko, että saat kovin hel­pol­la Japa­nin juu­ril­taan moni­tu­hat­vuo­ti­ses­ta, psyy­keel­tään koko maa­il­mas­sa ainut­laa­tui­sen enig­maat­ti­ses­ta kor­kea­kult­tuu­ris­ta kovin toi­mi­vaa ver­taus­ku­vaa roma­neil­le tai Afrikalle.

  Mikä täs­sä muu­ten viit­tai­si sii­hen, että pitäi­sin kult­tuu­re­ja muut­tu­mat­to­mi­na, sii­nä mää­rin, että se pelot­taa sinua?
  Päin­vas­toin olen hyvin kiin­nos­tu­nut täs­tä kysy­myk­ses­tä, kos­ka se on mm. kehi­tys­po­li­tii­kan kes­kei­sin kysy­mys. Mut­ta se on hyvin komplek­si­nen ja vai­kea kysy­mys, eikä todel­la­kaan seli­ty kuin hyvä jos pin­taa raa­pais­taen sosio­eko­no­mial­la tai jol­lain pin­nal­li­sil­la uni­ver­saa­leil­la ver­tauk­sil­la. Uni­ver­sa­lis­mi, jäl­leen yksi val­ta­vir­tai­sen ihmis- ja yhteis­kun­ta­tut­ki­muk­sen lem­pi­lap­si, päin­vas­toin vie harhaan.

 48. Tuo ker­jää­mis­kie­to kos­kee sit­ten var­maan suo­ma­lai­sia­kin. Mil­läs minä sit­ten elan­to­ni hankin?

 49. Kyl­lä­hän ker­jää­mi­nen on jär­jes­täy­ty­nyt­tä toi­min­taa sel­väs­ti. Kul­jet­ta­ja tuo autol­la ker­jää­jät toi­mi­pis­teel­leen ja hakee pois. Var­mas­ti sii­nä joku ottaa oman proviisionsa.”

  Sil­loin­han poliisn pitä­si puut­tua tuo­hon kyy­dit­tä­jään jo nykyi­sen lain­sää­dän­nön mukaan.
  Ja mus­ta­lais­kult­tuu­riin on aina kuu­lu­nut yhteis­kun­nan ulko­puo­lel­la eläminen.

  Mik­si mus­ta­lais­ten ainoa­nan ryh­mä­nä pitäi­si muut­taa kulttuuriaan ??

  Urpi­lai­sen maan taval­la sai täl­lä­kin pals­tal­la yksi­mie­li­sen tuo­mion, joten mik­si mus­ta­lai­set oli­si­vat poik­keus kult­tuu­rien joukossa ??

 50. Yksi käyt­täy­mis­tä ohjaa­va luon­non­va­kio on lais­kuus, ja kiel­tä­mät­tä sil­lä että selit­tää moni­mut­kai­sia ilmiöi­tä yksin­ker­tai­ses­ti viit­taa­mal­la kult­tuu­riin sääs­tää pal­jon vaivaa. ”

  Mene­pä muu­ta­mak­si vii­kok­si kadul­le kököt­tä­mään pol­vil­le­si niin huo­maat ettei se ole lais­kan hommaa

 51. Sen sijaan on tot­ta, että Ruot­si-Suo­mes­sa oli vuo­si­na 1637–1748 voi­mas­sa laki, että val­ta­kun­nan alu­eel­ta tava­tun mies­puo­li­sen roma­nin sai hirt­tää ilman oikeudenkäyntiä.”

  Vie­lä­kin menee metsään.

  Täs­sä taas vähän tar­kem­paa kuvaa his­to­rial­li­sil­la fak­toil­la höys­tet­ty­nä: Viran­omai­nen sai siis hirt­tää. Ei kunin­gas väki­val­ta­mo­no­po­li­aan luo­vut­ta­nut mil­le­kään ret­te­löi­vil­le hirttoporukoille. 

  Kysees­sä ei ollut laki vaan Val­ta­neu­vos­ton pla­kaat­ti eli lähin­nä sää­dös. Sen tar­koi­tuk­se­na oli vauh­dit­taa kak­si­kym­men­tä vuot­ta aiem­min val­tio­päi­vil­lä sää­de­tyn “tataa­rien ja mus­ta­lais­ten” kar­kot­ta­mis­ta kos­ke­van lain täy­tän­töön­pa­noa. Val­tio­päi­vil­le taas osal­lis­tui suo­ma­lai­sia sii­nä kuin ruot­sa­lai­sia­kin, joten ei kan­na­ta väit­tää, että olem­me syyt­tö­miä. Ennen­kin on roma­ne­ja oltu kar­kot­ta­mas­sa ihan niin kuin taas nyt.

  Hyvä on myös tie­tää, kuten jo aiem­min kir­joi­tin, että laki ei ollut suun­nat­tu “roma­ne­ja” vas­taan. Ruot­sis­sa tai Suo­mes­sa ei oikeas­taan ole kos­kaan asu­nut roma­ne­ja pait­si muu­ta­mat vii­me vuo­si­kym­me­net, kun täkä­läi­set tum­mat päät­ti­vät omak­sua roma­ni-nimi­tyk­sen. Laki oli­si suun­nat­tu tataa­re­ja, “tat­ta­re” vas­taan, ja nämä saat­toi­vat olla ketä tahan­sa sel­lai­sia ihmi­siä, jot­ka eli­vät vapaan tai­vaan alla, siis aina­kin peri­aat­tees­sa myös ruot­sa­lai­sia tai vaik­ka suomalaisia. 

  Viran­omai­sil­le annet­tu oikeus syyt­tää näi­tä tataa­re­ja ja mus­ta­lai­sia perus­tui osin vakoi­lue­päi­lyil­le, osin sii­hen, että eivät olleet läh­te­neet maas­ta lain mää­räyk­ses­tä huo­li­mat­ta. Kun Val­ta­neu­vos­to nämä yhdis­ti, kek­sit­tiin aivan poik­keuk­sel­li­nen sää­dös eli tuo oikeus hirt­tää ilman oikeudenkäyntiä. 

  En onnis­tu löy­tä­mään mitään tie­toa sii­tä, että säädöstä/määräystä oli­si kos­kaan nou­da­tet­tu tai että tataa­rit ja mus­ta­lai­set oli­si­vat sii­tä tienneet.

  Tääl­lä lisää historiaa:
  http://www.fib.se/visa_info.asp?PostId=99&Avdelning=034&Sidrubrik=Bildkonst%20och&e=e004

  Sit­ten vie­lä: minä en tie­dä, onko Suo­mes­sa oikea vai vää­rä mää­rä roma­ne­ja, mut­ta kysei­sel­lä sää­dök­sel­lä tus­kin on ollut mitään teke­mis­tä asian kans­sa suun­taan tai toi­seen. Se, että Ruot­sin his­to­rial­li­nen roma­ni­väes­tö on pää­osin Suo­mes­ta sin­ne muut­ta­nei­ta vii­meis­tään 1600-luvul­ta läh­tien, on var­maan­kin vähen­tä­nyt täkä­läis­ten määrää.

  Täs­sä vie­lä osoi­tus sii­tä, kuin­ka hämä­räs­tä asias­ta on puhe, kun ei edes etno­nyy­meis­tä ole varmuutta.
  http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php?topic=2078.0

 52. Vas­ta­han edus­kun­ta sää­ti lain sii­tä, että jokai­nen suo­ma­lai­nen lah­joit­taa n 300 Euroa (yhteen­sä 1600 mil­joo­naa Euroa) Kreik­kaa lai­noit­ta­neil­le pan­keil­le. Kyl­lä sii­hen ver­rat­tu­na on ihan oikein ja ymmär­ret­tä­vää, ettei anne­ta romaa­ni­ker­jä­läis­ten anel­la itsel­leen muu­ta­mia ropo­ja pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta. Joku koh­tuu se olla pitää.

 53. Suu­tut­taa yli­mie­li­set kommentit: 

  Mat­ti Van­ha­nen on suo­si­tel­lut, ettei roma­ni­ker­jä­läi­sil­le anne­ta rahaa. Minä en ole anta­nut, kos­ka en halua edis­tää tätä elämänmuotoa”

  Se, että jot­kut saa­vat tur­paan­sa jo syn­tyes­sään ei ole valit­tu elä­män­muo­to. Se on pas­kaa arpaonnea. 

  Täs­sä sit­ten Mat­ti ja Osmo sika­rit suus­sa syl­ke­vät nii­den nis­kaan, jot­ka jo ovat poh­jal­la. Vähän sama kuin maas­sa makaa­va spur­gu pyy­täi­si apua, kun ei pää­se jaloil­leen, jos­ta kiel­täy­tyi­si sil­lä veruk­keel­la ettei tue tuol­lais­ta elämänmuotoa.

  Eikä mei­dän kai kan­na­ta sitä Roma­nian val­tio­ta­kaan aut­taa. Kun tark­kaan miet­tii, niin nehän on oman kult­tuu­rin­sa tuol­lai­sek­si rakentanut. 

  Joo, aje­taan mum­mot takai­sin koti­mai­hin­sa ja vede­tään ker­jä­läi­siä tur­paan. Sucks to be you.

 54. Placat om Tar­tar­nes fördriw­fan­de af lan­det” oli siis kysei­nen ase­tus nimeltään.

  Sel­lais­ta tie­toa tai spe­ku­laa­tio­ta näkyy ole­van, että kysei­nen mää­räys itse asias­sa lisä­si näi­den “tar­taa­rei­den” mää­rää Suo­mes­sa ja eri­tyi­ses­ti Itä-Suo­mes­sa. Ilmei­ses­ti siel­tä löy­tyi pakopaikka. 

  Nyt tai­taa kui­ten­kin olla niin, että roma­nien his­to­ria Ruot­sis­sa ja Suo­mes­sa ennen 1900-lukua jää ikui­ses­ti pää­osin hämä­rän peit­toon. Mai­nin­to­ja tat­ta­reis­ta ja mus­ta­lai­sis­ta on läh­teis­sä ilmei­ses­ti vain muu­ta­mia. Sitä pait­si, aina ei edes tie­de­tä ketä nuo mai­nin­nat oikeas­taan tar­koit­ta­vat, “aito­ja roma­ne­ja” vai yleen­sä eri­lai­sia talon­poi­kai­syh­tei­sön ulko­puo­lel­le ajau­tu­nei­ta kul­ku­po­ru­koi­ta. Luul­ta­vas­ti molempia.

  Läh­teet kos­ke­vat pää­osin viran­omais­ten yri­tyk­siä vuo­roin assi­mi­loi­da (pakol­la), pakot­taa armei­jaan, sul­kea ulos, kar­kot­taa tai jopa siis tap­paa. Jois­sa­kin läh­teis­sä talon­po­jat valit­ta­vat porukoista.

  Suomi24 on kes­kus­te­lu­ja roma­nien his­to­rias­ta. Nii­den perus­teel­la jen­gil­lä ei ole järin kum­moi­sia suku­ta­ri­noi­ta­kaan. Sii­nä tapauk­ses­sa Suo­men roma­nit ovat aika his­to­ria­ton kan­sa lukuun otta­mat­ta näi­tä vai­no­ta­ri­noi­ta. No, onhan tuo vael­lus Intias­ta aika komea tarina.

 55. Sylt­ty: “Jos oli­sit itse syyl­lis­ty­nyt mur­haan, kan­nat­tai­sit­ko täy­sin rin­noin nykyis­tä käy­tän­töä, eli sitä että mur­has­ta tuo­mi­taan elinkautinen?”
  Eivät mur­haan syyl­lis­ty­neet van­git vali­ta sii­tä, että hei­dät on tuo­mit­tu elin­kau­ti­seen — he eivät kysee­na­lais­ta elin­kau­tis­tuo­mio­ta. He pitä­vät sitä aivan oikeu­tet­tu­na (joil­la­kin on mie­les­tään lie­vän­tä­viä asian­haa­ro­ja — mut­ta itse teko, mur­ha, ansait­see myös hei­dän mie­les­tään elinkautisen).

  Art­tu­ri: “Tus­kin ne nyky­ään ker­jää­vät roma­nit nyt ovat yhtään sen vähem­män kyke­ne­viä teke­mään omat valin­tan­sa kuin muut­kaan ihmiset.”
  Läh­tö­koh­dat valin­noil­le elä­mäs­sä eri ihmi­sil­lä on aika eri­lai­set. Sinun näke­myk­se­si mukaan siis sil­lä mihin yhtei­söön syn­tyy ole mitään mer­ki­tys­tä? Jos syn­tyy kul­ku­rin lap­sek­si, kier­rät maa­il­maa etkä käy lii­em­min kou­lu­ja, voit sil­ti päät­tää ryh­tyä Nokia insi­nöö­rik­si tai vas­taa­vaa? Sen kun vaan valit­set? Sinun maa­il­mas­sa­si jou­du­taan käyt­tä­mään aika pal­jon ‘cete­ris pari­bus’ ole­tus­ta, mut­ta kun taka­puo­li alkaa kive­tyk­sel­lä kyl­me­tä, nämä ole­tuk­set jää­vät läm­mit­tä­män lähin­nä kirjanoppineita.
  Tähän sanoi­sin, että he ovat vähem­män kyke­ne­viä teke­mään saman­lai­sia valin­to­ja kuin kou­lu­tet­tu poh­jois­maa­lai­nen. Mut­ta he osaa­vat teh­dä ratio­naa­li­sia pää­tök­siä sii­nä kuin kuka tahan­sa, sik­si he ovat täällä.

 56. Joo, on suo­ma­lais­ten kal­loi­hin iskos­tet­tu se, että maas­sam­me tulee elää niin kuin hal­lin­to (aikoi­naan) on säätänyt.

  Toki lakia kun­nioi­tan, mut­ta on alka­nut pik­ku­hil­jaa íkään­tyes­sä­ni tun­tu­maan sil­tä, että ket­kä ja kut­ka ovat maam­me lake­ja kir­joit­ta­via taho­ja — ja ket­kä ja kut­ka nii­tä lake­ja sana­muo­toi­ses­ti laa­ti­vat että kir­joit­ta­vat näky­väl­le paperille.

  Saa­han siel­lä edus­kun­nas­sa puhua ja torail­la vaik­ka kuin, mut­ta kun se lain­teks­tin laa­ti­ja on se lopul­lin­ne taho, kuka asiat pöy­tään lyö.

 57. Ricca­do:

  Läh­tö­koh­dat valin­noil­le elä­mäs­sä eri ihmi­sil­lä on aika erilaiset. 

  Aivan var­mas­ti ovat.

  Sinun näke­myk­se­si mukaan siis sil­lä mihin yhtei­söön syn­tyy ole mitään merkitystä

  häh? Mis­tä­hän sä nyt tän päättelit?

  Mut­ta he osaa­vat teh­dä ratio­naa­li­sia pää­tök­siä sii­nä kuin kuka tahan­sa, sik­si he ovat täällä.

  Juu­ri näin. Sik­si he eivät ole “syn­ty­neet kerjäläisiksi”.

 58. Ilmei­ses­ti edel­li­nen pos­tauk­se­ni ei men­nyt läpi. No, täs­sä sama pos­taus uudestaan.

  > Ei voi­da aja­tel­la, että esi­mer­kik­si Sak­san ei tar­vit­si kan­taa roma­ni­ky­sy­myk­ses­tä vas­tuu­ta, kos­ka se pois­ti oman roma­ni­ky­sy­myk­sen­sä savu­na ilmaan 1940-luvulla.

  Höpö­hö­pö. Sak­sas­sa asuu nykyi­sin 70 000 romania:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people

  Poraj­mo­sis­ta huo­li­mat­ta arviol­ta 25 % Sak­san roma­neis­ta (5000 20000:sta) sel­vi­si hengissä:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Porajmos

  Wiki­pe­di­aa parem­pi lähde:

  http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005219

  > Sak­saa parem­mak­si pani pal­jon aikai­sem­min kui­ten­kin Suo­mi, joka mak­soi tap­po­ra­haa roma­neis­ta. Sik­si roma­ne­ja on meil­lä niin vähän.

  En ymmär­rä, mik­si et lisää vie­lä lisäys­tä yhden lisäyk­sen lisäk­si. Voi­sit tun­nus­taa, että täs­sä tuli mokat­tua niin täy­del­li­ses­ti kuin vaan voi. Täl­lais­ta tap­po­ra­haa ei ollut. Laki (?ase­tus, jotain) mies­puo­lis­ten roma­nien (itse asias­sa tat­ta­rien, tai tul­kit­tu­na, kenen tahan­sa) hirt­tä­mi­ses­tä oli, mut­ta sii­tä ei seu­ran­nut mitään (= ketään ei tapet­tu). Roma­nit itse eivät tien­neet täs­tä lais­ta mitään.

  Olen pahoil­la­ni, mut­ta itse­pin­tai­suu­te­si täs­sä asias­sa saa sinut näyt­tä­mään täs­mäl­leen tyy­pil­li­sen polii­ti­kon pila­ku­val­ta. Jot­tei totuus unoh­tui­si, niin näin on käy­nyt ennenkin:

  http://www.soininvaara.fi/2008/03/13/miksei-vaihdeta-opettajia/

  Par­haim­mat meis­tä tun­nus­ta­vat virheensä.

 59. Roma­nias­sa on ihmi­soi­keuk­sia louk­kaa­va romanitilanne,niin kau­an kun sil­le ei teh­dä mitään,on aika tur­ha miet­tiä mitä ker­jä­läi­sil­le pitäi­si tehdä.On sel­viö ja näin on aina ollut­kin ‚että ihmi­set pake­ne­vat epäin­him­mil­li­siä olo­ja ja etsi­vät parem­paa ‚epä­toi­voi­sin­kin kei­noin. Kaut­ta his­to­rian roma­nei­ta on syr­jit­ty ja usein unoh­de­taan kuin­ka pal­jon myös roma­nei­ta teu­ras­tet­tiin nat­si­sak­san kes­ki­tys­lei­reil­lä. On aika vai­kea olet­taa ‚että roma­nit joi­ta on vai­not­tu ja syr­jit­ty kaut­ta aiko­jen voi­si­vat tuos­ta noin vaan integroi­tua valtaväestöön.Heidän voi­man­sa ja sel­vi­ty­mis­kei­non­sa ovat juu­ri olleet,heidän ainut­laa­tui­nen kult­tuu­rin­sa ja tapan­sa ja suvun yhtei­söl­li­syys. Kukaan ei syn­ny ker­jä­läi­sek­si ja eikä syrjityksi,me ‚joi­ta on enem­mis­tö ja me joil­la on tämän takia valtaa,me mah­do­lis­tam­me syr­jin­nän ja epäin­him­mi­li­set elinolot.Aika häpeä!Romanien syr­jin­tä on arki­päi­vää tänäänkin,eipä tar­vit­se kuin kuun­nel­la esim Radio­suo­mi­po­pin aamuoh­jel­maa ja miet­tiä .…mik­si roma­neis­ta saa teh­dä louk­kaa­via sketsejä.….olemme men­neet aika vaa­ral­li­sen hei­koil­le jäil­le kun lama ja esim van­hus­ten huo­non­tu­nut hoi­to ‚pitää lait­taa jon­kun syyksi.…maahnmuuttajien ‚kerjäläisten.….siitä on hiuk­sen­hie­no mat­ka synk­kään historiaan.…Kristalliyöhön ja sii­hen miten juu­ta­lai­set oli­vat syyl­li­siä lamaan!

 60. @Osmo: Olet siis sitä miel­tä, että vaik­ka­pa 1970-luvul­la syn­ty­nyt sak­sa­lai­nen on yhä vas­tuus­sa holo­kaus­tis­ta? Vas­tuun mää­rit­te­ly on aina mie­len­kiin­toi­nen kysymys.

 61. Novel­li: “…Hiu­kan kans­sa oudok­sut­taa, että nyt yleis­maa­il­mal­li­nen pako­lais­kes­kus­te­lu pitäi­si siir­tää EU:n sisäl­le: aute­taan­ko pai­kan­pääl­lä vai anne­taan­ko muut­taa onnen­sa perässä…”

  Jär­jes­täy­ty­nyt­tä rikol­li­suut­ta har­vem­min on saa­tu kuriin avus­tuso­pe­raa­tioil­la, kyl­lä sii­hen yleen­sä tar­vi­taan polii­sio­pe­raa­tioi­ta. 😉 Jär­jes­täy­ty­neel­lä rikol­li­suu­del­la on tapa­na kyl­lä käyt­tää hyväk­seen eri­lai­sia avustusoperaatioita.

 62. Jär­jes­täy­ty­nyt­tä rikol­li­suut­ta har­vem­min on saa­tu kuriin avus­tuso­pe­raa­tioil­la, kyl­lä sii­hen yleen­sä tar­vi­taan poliisioperaatioita. ”

  Pal­jon­ko­han tuo uhrien sakot­ta­mi­nen ja pam­put­ta­mi­nen vai­kut­taa mafiosoihin ??
  Var­maan lopet­ta­vat toi­min­tan­sa, kos­ka sää­li­vät uhrejaan ?

 63. Ket­kä eivät kat­so­neet mm. Eli­nan yllä mai­nit­se­maa BBC:n doku­men­taa­ria YLE:ltä täs­tä ns. “roma­nion­gel­mas­ta”, voi­vat sen edel­leen kat­soa mm. you­tu­bes­ta. BBC ei ole mikään “äärioi­keis­to­lai­nen” laf­ka. Doku­men­taa­ri näem­mä voit­ti myös jon­kin docu­men­ta­ry awar­din, en tar­kis­ta­nut tar­kem­min min­kä. Jokai­nen voi itse arvioi­da omia joh­to­pää­tök­si­ään ja jour­na­lis­min objek­tii­vi­suut­ta, mut­ta muka­na on aika run­saas­ti kuva­ma­te­ri­aa­lia, viran­omais­tie­to­ja jne.

  http://www.youtube.com/watch?v=vmwjP9ghPFM (Vii­si osaa, klik­kaa 2/5 jne. Yhteis­kes­to n. tunti)

 64. Jan­ne Arosuo
  “Hei­dän voi­man­sa ja sel­vi­ty­mis­kei­non­sa ovat juu­ri olleet,heidän ainut­laa­tui­nen kult­tuu­rin­sa ja tapan­sa ja suvun yhteisöllisyys.”

  Hie­noa että ovat sel­vin­neet kult­tuu­rin­sa kans­sa, mut­ta juu­ri sen ainut­laa­tui­sen kult­tuu­rin takia­han he ovat sii­nä tilan­tees­sa mis­sä ovat. Tilan­ne esi­mer­kik­si juu­ta­lai­siin ver­rat­tu­na on aivan eri­lai­nen. Sii­nä on toi­nen kan­sa, jota on pot­kit­ty pää­hän läpi koko his­to­rian, mut­ta jol­la on ollut hiuk­ka­sen eri­lai­set meto­dit selviämiseen.

  maahn­muut­ta­jien ‚kerjäläisten…..siitä on hiuk­sen­hie­no mat­ka synk­kään historiaan….Kristalliyöhön ja sii­hen miten juu­ta­lai­set oli­vat syyl­li­siä lamaan!”

  No just, joo, jotain rajaa sen­tään. Täs­sä on taas tätä hys­syt­te­lyä, kaik­ki on mei­dän kan­ta­suo­ma­lais­ten syy­tä, mus­ta­lais­kult­tuu­ri on niin hie­noa ja lopuk­si mut­ta kun Hit­ler. Eikö roma­neil­la ole pie­nin­tä­kään vas­tuu­ta itses­tään? Onko sii­nä kan­sa, jon­ka täy­si-ikäi­set­kin jäse­net ovat lap­sen tasol­la ja joka tar­vit­see sik­si viran­omais­ten holhousta? 

  Ja jos Wei­ma­rin Sak­sas­sa oltai­siin lai­tet­tu kom­mu­nis­tit kuriin, se viik­si­val­lu pop­poi­neen ei oli­si iki­nä pääs­syt val­taan. Ihan sama jut­tu on näis­sä­kin hom­mis­sa, hys­sy­tel­lään oikein poru­kal­la per­su­jen ääri­sii­pi kun­non nousuun.

 65. Olen yrit­tä­nyt etsis­kel­lä tie­toa, miten Roma­nian roma­nei­den ase­ma poik­ke­aa val­ta­väes­tön tai mui­den vähem­mis­tö­jen ase­mas­ta Romaniassa. 

  En ole löy­tä­nyt. Eri­lais­ten jär­jes­tö­jen sivuil­la kyl­lä puhu­taan pal­jon sor­ros­ta ja syr­jin­näs­tä, mut­ta kon­kreet­ti­sia esi­merk­ke­jä ei anneta. 

  Onko Roma­nias­sa tosi­aan esim. joi­tain lain­sää­dän­nöl­li­siä mää­räyk­siä tai eri­lai­sia hal­lin­nol­li­sia käy­tän­tö­jä etni­seen taus­taan perus­tuen vai mis­tä on kyse? 

  Luin kyl­lä jois­tain roma­nien pak­ko­hää­döis­tä, mut­ta käsi­tin, että asu­muk­set oli­vat lait­to­mia. Eikö­hän siis kenet tahan­sa oli­si hää­det­ty niis­tä. On myös sel­vää, että ker­juuseen, varas­ta­mi­seen ja väki­val­tai­siin ryös­töi­hin perus­tu­va elä­män­ta­pa ei vie­hä­tä naa­pu­rus­toa ja viran­omai­siin koh­dis­tuu pai­net­ta hävit­tää roma­niyh­tei­sö­jen slum­mit muun asu­ja­mis­ton sil­mien alta. 

  Mai­nit­tiin myös, että kai­kil­la roma­neil­la ei ole hen­ki­lö­pa­pe­rei­ta. Mik­si ei ole? Eikö nii­tä myön­ne­tä heil­le vai eivät­kö he osaa hakea itsel­leen papereita? 

  Väi­te­tään myös, että suu­ri osa roma­ni­lap­sis­ta pas­si­te­taan erityisluokille/kouluihin. Toi­saal­ta niin on Suo­mes­sa­kin, mis­sä kui­ten­kin suu­rin osa roma­ni­lap­sis­ta tulee luku­tai­toi­sis­ta kodeis­ta. Mie­les­tä­ni on ymmär­ret­tä­vää, ettei suu­ri osa hök­ke­li­ky­lien roma­ni­lap­sis­ta voi oma­ta nor­maa­lei­ta kouluvalmiuksia. 

  Eli mitä oikeuk­sia heil­tä puut­tuu Roma­nias­sa? Vai onko kysees­sä vain yhteis­kun­nan vas­tai­nen kult­tuu­ri, joka mani­fes­toi­tuu köy­hyy­te­nä ja syr­jäy­ty­mi­se­nä ja tie­tys­ti muun väes­tön vieroksuntana?

  Tämä Osmon väläyt­tä­mä rat­kai­su­mal­li, joka perus­tuu rek­ka­las­til­li­siin rahaa jäi nyt vähän vähem­mäl­le huo­miol­le Osmon nat­si-möläy­tys­ten takia. Toi­voi­sin, että Osmo vähän avai­si tätä, miten rahal­la rat­kais­taan 2,5 mil­joo­nan roma­nia­lai­sen roma­nin ongel­mat? Ei var­maan­kaan voi olla oikein, että hei­dän elin­ta­son­sa nousi­si yli muun­lai­sen etni­sen taus­tan omaa­vien ryh­mien. Roma­nias­sa on pal­jon köy­hyyt­tä ja kur­juut­ta myös perus­kan­san keskuudessa.

 66. Suo­mes­sa­han roma­nion­gel­ma on sii­nä mie­les­sä rat­kais­tu, että kai­kil­la on koti ja toi­meen­tu­lo. Meil­lä on sii­hen varaa, kos­ka roma­ne­ja on vain noin 10 000 hen­ki­löä. (kii­tos tapporahan 😉 )

  Tämä ei kui­ten­kaan ole pois­ta­nut hei­dän moni­kym­men­ker­tais­ta edus­tus­taan rikok­sis­sa. Tämä ei myös­kään ole aut­ta­nut hei­tä kou­lut­tau­tu­maan ja integroi­tu­maan yhteis­kun­taan myön­tei­sel­lä taval­la. Erit­täin vas­ten­mie­li­set kult­tuu­ri­set sään­nöt kuten veri­kos­to ja väis­tä­mis­sään­nöt ovat edel­leen voimissaan. 

  Euroo­pas­sa on n. 10 mil­joo­naa roma­nia. On epä­rea­lis­tis­ta, että heil­le kai­kil­le taat­ta­siin elin­ta­so, joka vas­tai­si Suo­men roma­nien tilan­net­ta ilman että he itse muut­ta­vat asen­tei­taan ja kult­tuu­ri­aan. Kos­ka tämä muu­tos ei vai­ku­ta toden­nä­köi­sel­tä jotain muu­ta on siis tapahduttava. 

  Miten oli­si raha­palk­kio ste­ri­li­saa­tioon suos­tu­mi­ses­ta? Voi kuu­los­taa ihmi­soi­keuk­sien vas­tai­sel­ta, mut­ta jos se on täy­sin vapaa­eh­tois­ta, niin onko se sitä? En oikein rahal­le parem­paa­kaan käyt­töä kek­si. Myy­vät­hän köy­hien mai­den ihmi­set eli­mi­ään­kin siir­rän­näi­sik­si. Eihän ste­ri­li­saa­tio ole ter­vey­del­le mil­lään tavoin hai­tak­si eli mie­les­tä­ni ei olla eet­ti­syy­den tuol­la puolen.

 67. Lii­an van­ha: “…Pal­jon­ko­han tuo uhrien sakottaminen…”

  Jo Leni­nil­lä oli ter­mi “hyvän­tah­toi­nen hölmö”. 😉

 68. Olen sitä miel­tä, että 1970-luvul­la syn­ty­nyt sak­sa­lai­nen ei saa hyö­tyä holokaustista.”
  Siis mitä? Näet­kö Osmo holo­kaus­tis­sa jotain hyö­dyl­li­siä piirteitä?

  1. Sanoin sen pos­tauk­ses­sa. Vas­tuu roma­ni­ky­sy­myk­ses­tä pitää olla yhtei­nen. Sak­sa­lai­set eivät voi lais­taa sii­tä sil­lä veruk­keel­la, että hoi­ti­vat asian jo 40-luvul­la eivät­kä poh­jois­mai­set sil­lä perus­teel­la, että hoi­ti­vat sen 1600-luvulla.

 69. Suo­meen mah­tuu ihan suju­vas­ti 7000 suo­ma­lais­ta man­nea. He eivät ker­jää kaduil­la. Suo­mi on sopeu­tu­nut hei­hin ja yhtei­se­lo sujuu suun­nil­leen hyvin. 

  Mut­ta muul­ta tul­lei­den ker­jä­läis­ten jouk­ko ei sovi meil­le. Sanon Mat­ti Van­ha­sen ja monen muun sanoin, älkää aut­ta­ko hei­tä. Sata var­maan poruk­ka on jon­kun rikol­lis­lii­gan uhre­ja tai työntekijöitä.

 70. Eli­na on ehkä jol­lain kie­rol­la taval­la oikean tul­kin­nan jäl­jil­lä. Län­si­mai­nen kult­tuu­ri ja oikeus­val­tio ovat hukas­sa nii­den ihmis­ten kans­sa, jot­ka eivät suo­siol­la sulau­du yhte­näis­kult­tuu­riin ja totut­tuun sään­nös­töön. Ste­ri­laa­tio-ehdo­tus oli ilmei­sen pro­vo­ka­tii­vi­nen, mut­ta joka tapauk­ses­sa se ei ole oiko­tie onneen — sitä on kokeil­tu esim. mie­li­sai­rai­den ja vam­mais­ten koh­dal­la ja sil­ti yhä vie­lä on mie­li­sai­raut­ta ja vam­mai­suut­ta maailmassa.
  Ihmi­sil­lä on kova tar­ve tun­tea kuu­lu­van­sa samaan jouk­koon mui­den kans­sa, ja kaik­ki eri­lai­suus hau­ras­tut­taa uskoa sii­hen. Tämä joh­taa älyt­tö­myyk­siin myös kään­tei­ses­ti, eli suvait­se­vai­suus­kaan ei ole aina luon­te­vaa ja luon­nol­lis­ta, vaan enem­män­kin dogmaattista.

 71. Kat­so­kaa­pa!

  Nyt on mie­li­pi­de­vai­kut­ta­ja Soi­nin­vaa­ra saa­nut aina­kin Lapin kan­san vakuut­tu­maan Suo­men mak­sa­mis­ta tap­po­ra­hois­ta. Sama artik­ke­li oli myös Aamulehdessä. 

  Hie­noa Osmo! Onko jokin val­ta­kun­nal­li­nen pal­kin­to jaos­sa vää­rän ja vahin­gol­li­sen tie­don erit­täin tehok­kaas­ta levit­tä­mi­ses­tä? Jos on, niin ehdo­tan sinua. 

  http://www.lapinkansa.fi/cs/Satellite/Lappi/1194644203290/artikkeli/soininvaara+vaittaa+suomen+maksaneen+tapporahaa+romaneista.html

  1. Olen vain levit­tä­nyt jul­ki­sen pal­ve­lun lai­tok­sen YLEn verk­ko­si­vuil­ta löy­tä­mää­ni tie­toa, joka siis toden­nä­köi­ses­ti on epä­to­si. Erit­täin sit­keäs­tä net­ti­hu­hus­ta on kyse. Tämä on itse asias­sa toi­nen ker­ta kuin jul­kai­sen sen. Edel­li­sel­lä ker­ral­la tar­kis­tin googlaa­mal­la ja sain vah­vis­tuk­sen YLEn verk­ko­si­vuil­ta. Ilmei­ses­ti se sil­ti on vää­rä. Tuo hir­tet­tä­vä tavat­taes­sa sen sijaan on his­to­rial­li­nen fak­ta. Tosin se kos­ki ilmei­ses­ti vain kar­ko­tet­tu­ja romaa­ne­ja, jota oli mer­kat­tu korvamerkillä.

 72. Olet nyt sit­ten Osmo puut­tu­mas­sa iki­van­han kult­tuu­rin syvim­piin raken­tei­siin. Tuo val­koi­sen mie­hen luu­lo oman kult­tuu­rin­sa yli­ver­tai­suu­des­ta on ollut monen luon­non­kan­san tuho.

  Ja sik­si toi­sek­seen; täs­sä on jäl­leen ker­ran yksi poh­ja­ton kai­vo joka ei tule täyttymään.
  Arvaat­ko miten sii­nä käy jos raha­vir­ta sit­ten jos­kus tyrehtyy. 

  Ensik­si on saa­tu vaik­ka 1/2000 roma­nis­ta parem­mal­le pai­kal­le yhteis­kun­nan ora­van­pyö­räs­sä, että oli­si joku kan­nus­ta­va esi­merk­ki. Tuo rep­pa­na on vie­lä toden­nä­köi­ses­ti hylät­ty omien­sa jou­kos­ta luopiona.

  Ei vaan toi­mi ja tulee jul­me­tun kalliiksi.
  Mui­ta yhtä hyviä ideoita ?

  Kak­si asi­aa olen talou­des­ta oppi­nut: älä anna raho­ja­si vih­reän tai vasu­rin hoi­toon. Tämän kun aina muis­taa niin muut vaa­rat on jo hel­pom­pi väistellä !

 73. Oli kyl­lä tot­ta, vaik­ka ei ollut­kaan tot­ta. Ja vaik­ka ei oli­si­kaan ollut tot­ta, olin sil­ti oikeas­sa. Aina­kin mel­kein. Tai siis…

 74. #
  Miten oli­si raha­palk­kio ste­ri­li­saa­tioon suostumisesta?
  #

  Heh, heh. Muis­taak­se­ni Jär­ven­pään kau­pun­ki on mak­sa­nut eril­lis­ra­haa roma­neil­le, että pois­tui­si­vat Jär­ven­pään kau­pun­gin listoilta.

  Rahaa myön­net­tiin­kin sen ver­ran pal­jon, että Ruot­sin lai­val­le romaa­nit päätyivät.

 75. Lii­an van­ha: “…Pal­jon­ko­han tuo uhrien sakottaminen…”

  Jo Leni­nil­lä oli ter­mi “hyvän­tah­toi­nen hölmö””

  Jos ker­jä­läi­nen on ihmis­kau­pan koh­de tai mafian kiri­tyk­sen koh­de niin sil­loin hän on todel­la­kin uhri.Näinhän Van­ha­nen, Hako­la , Paju­nen etc väittävät .
  Sil­loin lain­sää­tä­jän ja polii­sin toi­met pitä­si suun­na­ta ker­jä­läis­ten hyväk­si­käyt­tä­jiin eikä rikos­ten uhrei­hin kuten nyt halutaan.

  Kyl­lä Suo­men polii­ti­kot halua­vat samais­tua Leni­niin, Sta­li­niin tai Hitleriin .

  Mut­ta kau­ka­na eivät ole net­kään ajat kun Suo­mes­sa oli omia mus­ta­lai­sia kerjäläisenä.
  Mus­ta­lai­set tosi­aan asui­vat pää­osin maan itä­osis­sa ja muis­taak­se­ni Käki­sal­mea kut­sut­tiin mus­ta­lais­ten pääkaupungiksi.
  Sotien seu­rauk­se­na hei­dät­kin eva­kuoi­tiin , mut­ta hei­tä ei asu­tet­tu eikä miten­kään sijoi­tet­tu, joten he jäi­vät tyh­jän pääl­le ja jou­tui­vat elät­tä­mään itsen­sä käy­tän­nös­sä kerjuulla .
  Ei kukaan val­ko­lai­nen työ­nan­ta­ja­kaan otta­nut hei­tä töihin.
  Vas­ta 80-luvun teho­toi­met lopet­ti­vat kier­tä­vää elämää

 76. Yksi vaan,

  Kak­si asi­aa olen talou­des­ta oppi­nut: älä anna raho­ja­si vih­reän tai vasu­rin hoi­toon. Tämän kun aina muis­taa niin muut vaa­rat on jo hel­pom­pi väistellä !”

  Minul­le on ope­tet­tu, että älä anna raho­ja­si dema­rei­den hoi­toon, ne jaka­vat ne alta aika yksi­kön kai­ken maa­il­man sosiaalipummeille. 

  Mut­ta asi­aan. Tääl­lä ei kukaan ole hok­san­nut sitä, että mus­ta­lai­set osaa­vat lau­laa, aina­kin tan­go­ja. Jokai­sel­la tan­go­mark­ki­noil­la on aina­kin yksi romaa­ni tyr­kyl­lä voit­ta­jak­si. Tais­to Tam­mi on kaik­kien aiko­jen paras, mut­ta hänen peräs­sään on liu­ta mui­ta mes­ta­ri­lau­la­jia. Aja­tel­kaa, 7000 ihmi­sen jou­kos­ta löy­tyy hem­me­tin moi­nen mää­rä lau­la­jia. Se on hie­no jut­tu. Kult­tuu­ri­aar­re suorastaan.

 77. Joo­pa joo ‚että ste­ri­li­saa­tio roma­neil­le. Mah­taa­ko­han kir­joi­ta­ja tietää,sellaisesta kuin YK:n ihmi­soi­keuk­sien julistus.Jokaisella meis­tä on oikeus ihmi­sar­voi­seen elä­mään ja vapau­teen. Suo­mi on sopi­muk­set alle­kir­joit­ta­nut ja näin ollen nii­tä sitou­tu­nut perus­tus­lais­saan turvaamaan.Toisen maa­il­man­so­dan muka­naan tuo­mat laa­ja­mit­tai­set ihmi­soi­keuk­sien ja ihmi­sar­von louk­kauk­set osoittivat,että tar­vi­taan kan­sain­vä­li­siä sopimuksia,joilla este­tään ihmis­ten eli­mi­noin­ti rodun,uskonnon tai kan­sal­li­suu­den perus­teel­la. Ihmi­soi­keuk­sis­sa on kysy­mys sekä vapaudesta,että oikeu­des­ta johonkin.Oikeuksista ei voi vali­ta nou­da­tet­ta­vak­si vain osaa,koska sil­loin louk­kaa samal­la itse ihmi­soi­keuk­sien käsi­tet­tä. Me haluam­me eroon ker­jä­läi­son­gel­mis­ta. Se on jo olemassa,niinkuin aika monet muut­kin ongel­mat. Se ‚että me lait­tet­tai­siin rajat kiin­ni ja hei­tet­täi­siin ker­jä­läi­set rajan ulko­puo­lel­le, ei pois­ta ongel­maa. se on ongel­man siir­tä­mis­tä joil­lek­kin ja jon­nek­kin muualle.Ongelma ei katoa. Vähem­mis­töt eivät puhu yhdel­lä äänellä,vaan roma­nit­kin n.10000 äänel­lä. Mikä estää kuu­le­mas­ta vähemistöjä?Tässä mail­mas­sa kaik­ki on epä­var­maa, yhte­nä päi­vä­nä kuka­ta­han­sa meis­tä tai lähim­mäi­sis­täm­me voi vam­mau­tua ja jou­tua vähem­mis­tö­nä tais­te­lem­maan vam­mais­ten oikeuk­sis­ta. Pitäi­si­kö pala­ta mus­taan his­to­ri­aan ja vam­mai­set­ki sterilisoida.…Epäinhimillistä ajattelua.Kyllä Vih­reät on ainoa puo­lue joka tosis­saan puo­lus­taa ihmisarvoja.

 78. Vih­reät puo­lus­ta­vat ihmi­sar­vo­jen abstrak­tio­ta. Se on hyvin help­poa, pape­ril­la. Ei edel­ly­tä kuin slo­ga­nien ja fraa­sien tois­toa. Kon­kre­tia on pal­jon vai­keam­paa, kuten vaik­ka­pa tuos­ta BBC:n doku­men­taa­ris­ta voi sisäis­tää. Suo­si­tan Jan­ne Aro­suo­ta­kin kat­so­maan, ja ker­to­maan sit­ten, kuin­ka ne hie­not ihan­teet muun­ne­taan todel­li­suu­dek­si. Se vii­sas­ten­ki­vi on ollut kehi­ty­sa­vus­sa­kin puo­li vuo­si­sa­taa hukas­sa. Ei ne hie­not sanat vaan oikeas­ti asioi­ta parem­paan muut­ta­vat teot ja politiikka.

  Vih­reil­lä on ihmeel­li­nen ja ylei­nen tapa kat­soa ylhääl­tä alas­päin, ja aja­tel­la, että jos on kei­nois­ta eri miel­tä, niin ei mil­län voi jakaa hei­dän hie­no­ja arvo­jaan. Minä aina­kin jaan ne arvot, vaik­ka monis­ta kei­no­ja kos­ke­vis­ta näke­myk­sis­tä tul­ki­taan suun­nil­leen fasistiksi.

 79. Hyvä Jan­ne Aro­suo!!!! Puhut asi­aa!! olen las­ten­ko­dis­sa kas­va­nut roma­ni, olen aikui­nen ja kan­nan vas­tuu­ni! Käyn töissä.Syrjäytyminen se vas­ta kal­liik­si tulee suomelle.Pitäsi saa­da apua ja tukea koulutukseen .
  Ja yhtä pal­jon se mak­saa yhteiskunnalle,lusiiko lin­nas mus­ta­lai­nen vai suomalaine.Romanit ovat kon­ke­reet­ti­ses­ti aut­ta­neet roma­nian romaneita,Vienneet kyliin vaat­tei­ta ja ken­kiä ja muuta.Kukaan ei tahal­laan syn­ny köy­häk­si. Roma­nian roma­nit tar­vi­vat apua,te rik­kaat ja vii­saat ‚men­kää kat­to­maan sin­ne kyliin sitä kur­juut­ta ja tul­kaa sit­ten vas­ta ker­to­maan mitä pitäs tehdä.
  yks kaalee

 80. Hmph?

  Alkaa tun­tua, että Jan­ne Aro­suo on trol­li, jon­ka tar­koi­tus on aset­taa vih­reät naurunalaisiksi. 

  Sen ver­ran on nimit­täin type­rää teks­tiä kir­joi­tus­vir­heil­lä höys­tet­ty­nä. Ja tiet­ty puo­lus­te­taan vih­rei­tä arvoja. 

  Mut­ta tämä on net­tie­lä­mää.. Jokai­nen teh­kööt omat joh­to­pää­tök­sen­sä tämän vih­jeen perus­teel­la. Tapaus on ehkä vähän rajal­la eli en nyt uskal­la ihan väit­tää, että näin olisi.

 81. Lund­qvis­til­le

  Dema­rit­kin on jon­kun sor­tin vasu­rei­ta tie­ten­kin, mut­ta sil­lä ero­tuk­sel­la, että jotain tulee takai­sin päin­kin ‑ihan niin­kuin Ässä-arvastakin !

 82. Ote­taan tähän kysy­myk­seen vie­lä oikein pola­ri­soi­tu vas­tae­si­merk­ki. Muu­ta­mis­sa media­pät­kis­sä äärioi­keis­ton nousus­ta Unka­ris­sa roma­ni­vi­han kan­ta­ma­na, on ollut van­hem­pi mies, joka on sano­nut “ampua ne pitäi­si!, mut­ta kun ei saa.” Tämä mies on var­mas­ti­kin valit­tu esil­le lukui­sis­ta haas­ta­tel­luis­ta kuvas­ta­maan vihan irra­tio­naa­li­suut­ta ja bru­taa­liut­ta. Mies on ilmei­ses­ti pien­vil­je­li­jä, jol­la on ome­na­tar­ha. Joka syk­sy roma­nei­ta käy varas­ta­mas­sa hänen ome­noi­taan. Myös joka ilta pitää vai­val­la sii­vo­ta työ­vä­li­neet sisä­ti­loi­hin, jot­ta nii­tä ei yön aika­na varas­tet­tai­si. Tämä aiheut­taa yli­mää­räis­tä ja sinän­sä tur­haa työ­tä. Mit­kään uhkai­lut tai aidat eivät var­kai­ta pysäytä.
  Viran­omai­set var­maan­kin kir­jaa­vat rikok­set, mut­ta toden­nä­köi­syys nii­den sel­vit­tä­mi­seen tai teko­ja estä­viin ran­gais­tuk­siin on hyvin alhainen.

  Pien­vil­je­li­jä Unka­ris­sa tus­kin on mikään kroi­sos, vaan päin­vas­toin koval­la työl­lä jou­tuu hank­ki­maan suh­teel­li­sen niu­kan elan­non. Jos tätä vuo­des­ta toi­seen vai­keut­taa ja verot­taa sel­keäs­ti iden­ti­fioi­ta­vis­sa ole­va väes­tö­ryh­mä, jon­ka mie­hen mie­les­tä pitäi­si omal­la työl­lään kas­vat­taa omat ome­nan­sa ja hank­kia oma toi­meen­tu­lon­sa, niin asteit­tain kasau­tu­va kat­ke­ruus ja lopul­ta voi­mat­to­muu­des­ta kum­pua­va viha on ymmärrettävää.

  Tuo­kin äärioi­keis­ton kan­nat­ta­ja on sikä­li inhi­mil­li­nen ja hänen tun­teen­sa ovat inhi­mil­li­siä, vaik­ka­kin nii­den impli­kaa­tiot eet­ti­ses­ti täy­sin tuomittavia.

  Kysy­mys: Mitä itse tun­ti­sit­te, miten itse rea­goi­sit­te tuon van­han mie­hen asemassa?

 83. Mitä­hän type­rää on YK:n Ihmi­soi­keuk­sien julis­tuk­ses­sa ja sopimuksissa?Eikö luki­häi­riöi­sil­lä ihmi­sil­lä ole oikeut­ta mie­li­pi­tei­siin? Pitäi­si­kö luki­häi­riöi­set­kin ste­ri­li­soi­da? Kir­joit­ta­ja Eli­na voi­si vaik­ka pii­pah­taa ihmi­soi­keus­lii­ton sivuil­la! Läh­det­täi­siin­kö kui­ten­kin sii­tä ‚että me kaik­ki tääl­lä syn­nym­me tasavertaisina,mutta heti syn­ty­män jälkeen,se elä­män ässä­ar­pa on se ‚MIHIN me synnymme!!!!
  Jokai­sen itsel­leen vaa­ti­mat oikeu­det tulee olla val­mis anta­maan kai­kil­le muil­lek­kin ihmisille!!!
  Val­tioi­den tulee osal­taan kun­nioit­taa ja toteut­taa ja suo­jel­la ihmi­soi­keuk­sia, sil­lä nii­den tar­koi­tuk­se­na on tur­va­ta ihmi­sar­von mukai­nen arvo­kas elä­mä jokai­sel­le. YK:n sopi­muk­sen alle­kir­joit­ta­nei­den val­tioi­den (Suo­mi mukaan lukien) tulee tur­va­ta ihmi­soi­keu­det perus­tus­lais­saan. Aikoo­ko kir­joit­ta­ja Eli­na kään­tää aika­kam­pea het­keen ‚jol­loin Suo­mi alle­kir­joit­ti kysei­set sopimukset????

 84. Ker­jä­läi­sil­le ei saa antaa rahaa,mutta apu on vie­tä­vä sin­ne mis­sä sitä tar­vi­taan. Ihmi­soi­keu­det ovat tär­keä asia,hyvä että meil­lä on edes sopi­muk­set niistä,mutta esi­mer­ki­ki­si vam­mais­ten oikeu­det eivät vie­lä­kään toteu­du Suomessa.Minä aina­kin vam­mai­sen lap­sen äiti­nä äänes­tän vih­rei­tä ‚kos­ka koen ‚että he aja­vat minun ja lap­se­ni asioi­ta. Ja on todel­la hyvä ‚että oikeus­mi­nis­te­ri Tui­ja Braxin ansios­ta saa­daan vih­doin laki rasis­ti­sil­le nettikirjoituksille.
  Azille,minä tämän van­huk­sen housuis­sa ‚palk­kai­sin roma­nit töi­hin ome­na­pal­kal­la;) 50-luvul­la Ruot­sis­sa aina­kin pak­kos­te­ri­li­soi­tiin vam­mai­sia ja mie­li­sai­rai­ta. Natsimeininkiä.

 85. En muo­dos­ta mie­li­pi­tei­tä­ni min­kään lii­ton sivu­jen perus­teel­la, en myös­kään ihmi­soi­keus­lii­ton. Enkä siis ehdot­ta­nut pak­kos­te­ri­li­saa­tio­ta, vaan täy­sin vapaa­eh­tois­ta toimenpidettä. 

  Suo­mes­sa ste­ri­loi­daan vuo­sit­tain n. 3000 nais­ta ja 1500 mies­tä hei­dän omas­ta tah­dos­taan. Ei kysees­sä ole mikään väki­val­ta. Mut­ta oli­si­han palk­kio roma­neil­le ste­ri­li­saa­tios­ta toki mui­ta kan­sa­lai­sia syr­ji­vä, kos­ka se jät­täi­si huo­nom­paan ase­maan muut ste­ri­li­saa­tioon haketuvat. 

  Se, syn­ty­vät­kö kaik­ki ihmi­set tasa­ver­tai­si­na ei mie­les­tä­ni lii­ty tähän mitenkään. 

  Jan­ne sanoo:

  Jokai­sen itsel­leen vaa­ti­mat oikeu­det tulee olla val­mis anta­maan kai­kil­le muil­lek­kin ihmisille!!!

  Minä­hän olen anta­mas­sa jopa enem­män — oikeu­den rahal­li­seen kor­vauk­seen ste­ri­loin­nis­ta. En ole sitä itsel­le­ni edes vaatimassa. 

  Onko sinul­la muu­ten parem­pia ehdo­tuk­sia Euroo­pan roma­nion­gel­man lie­vit­tä­mi­sek­si, Jan­ne? Kes­ki­tyt vain tois­te­le­maan tyh­jyyt­tään kumi­se­via fraa­se­ja ihmi­soi­keuk­sis­ta. Se tus­kin hel­pot­taa roma­nien ase­maa yhtään missään.

  1. Ste­ri­loin­tiin suos­tut­te­lu palk­kiol­la ei mene läpi mis­tään eet­ti­ses­tä toi­mi­kun­nas­ta. Edes eli­ten­luo­vu­tuk­ses­ta tai lää­ke­tie­teel­li­seen kokoee­seen osal­lis­tu­mi­ses­ta ei saa mak­saa palk­kio­ta, ei edes verenluovutuksesta.

 86. OS: “Ste­ri­loin­tiin suos­tut­te­lu palk­kiol­la ei mene läpi mis­tään eet­ti­ses­tä toimikunnasta.”

  OT: Tämä on muu­ten epä­koh­ta johon pitäi­si puut­tua, liit­tyy kiin­teäs­ti las­ten oikeuk­siin ja äidin pak­ko­hoi­toon. Ter­vey­den­huol­to­hen­ki­lös­tö tun­tee todel­li­suu­den mut­tei oikein voi osal­lis­tua arvo­kes­kus­te­luun tai eri­tyi­ses­ti aloit­taa sitä ilmeis­ten eet­tis­ten impe­ra­tii­vien takia.

  Ste­ri­loin­nin otta­mi­nen esil­le roma­ni­ky­sy­myk­sen yhtey­des­sä on aika huo­noa huu­mo­ria. Sen sijaan kult­tuu­ri-impe­ria­lis­mi eli erään­lai­nen nol­la­to­le­rans­si tur­han­ai­kai­sel­le suvait­se­vai­suu­del­le on Suo­mes­sa koko­nai­suu­te­na toi­mi­nut ihan muka­vas­ti. Käy­tän­nös­sä: jos ei halu­ta edis­tää jotain elä­män­muo­toa, ei anne­ta rahaa (eikä var­sin­kaan hamerahaa).

 87. Öh, mis­sä vai­hees­sa palk­kion mak­sa­mi­nen lää­ke­tie­teel­li­siin kokei­siin osal­lis­tu­mi­sis­ta on lopetettu?

  Kyl­lä minun käsit­tääk­se­ni nii­tä mak­se­taan edel­leen, ja aika pit­käl­ti suh­tees­sa koe­hen­ki­löl­le aiheu­tu­vaan vai­vaan ja ris­kei­hin. Ei nii­hin muu­ten saa­tai­si koehenkilöitä.

  (Isoim­mat palk­kiot, mis­tä olen kuul­lut, oli­vat usei­ta tuhan­sia euroja.)

 88. Minun mie­les­tä­ni mei­dän Eu-kansalaisina,pitäisi VAATIA ‚että Eu-val­tioi­den ja jäsen­mai­den pitä­si kon­kreet­ti­ses­ti puut­tua syr­jin­tään ja rasis­miin ja väkivaltaan,mitkä aiheut­ta­vat köy­hyyt­tä ja kur­juut­ta romaneille,joita on Eu-alueil­la noin 12 mil­joo­naa. Eu-val­tioi­den vel­vol­li­suus on toi­mia syr­jin­nän ehkäi­se­mi­sek­si ja ihmi­soi­keuk­sien tur­vaa­mi­sek­si. Kos­ka meil­lä on nämä YK:N sopi­muk­set ole­mas­sa ‚joi­ta kir­joit­ta­ja Eli­na myös fraa­seik­si mieltää,meillä on oikeus vaa­tia ‚että ne myös toteu­tu­vat! Nyt vaa­lien alla var­sin­kin ‚kun jokai­nen puo­lue halu­aa näyt­tää sen oman kerjäläiskorttinsa,kalastaakseen ääniä. Me emme saa suos­tua kaikkeen,meillä on oikeus vaatia…konkreettisia toimia.….aika vakuu­ta­vaa mei­dän pää­mi­nis­te­ril­tä ‚että hän hoi­taa roma­ni ongel­man kehot­to­mal­la ‚mei­tä ole­maan anta­mat­ta rahaa.Romanit ehkä katoa­vat katu­ku­vas­ta ‚jos he eivät saa rahaa,mutta syr­jin­tä ja ihmi­soi­keuk­sia louk­kaa­vat olot Roma­nias­ta eivät poistu!
  En pidä palk­kio­ta tie­tyn etni­sen ryh­män ster­li­saa­tios­ta oikeutena.Se kuu­los­taa rotu­hy­gie­nial­ta joka lail­la kie­let­tiin 1970 Suo­mes­ta. Sehän on jo eet­ti­ses­ti ei hyväk­syt­tä­vää! Yleis­so­pi­mus lap­sen oikeuk­sis­ta (Artikla 6)Sopimusvaltiot ovat tun­nus­ta­neet ‚että jokai­sel­la lap­sel­la on syn­ny­näi­nen oikeus elä­mään. Sopi­mus­val­tiot takaa­vat lap­sel­le hen­kiin­jää­mi­sen ja kehit­ty­mi­sen edel­ly­tyk­set mah­dol­li­sim­man täys­mää­räi­ses­ti. Sik­si meil­lä jokai­sel­la on oikeus teh­dä lap­sia ja kas­vat­taa hei­tä ja hei­dän oikeu­ten­sa tur­val­li­seen elä­mään ja kou­lun­käyn­tiin ja perus­ter­vey­den­hoi­toon ja toi­meen­tu­le­mi­seen on tur­vat­tu Suo­men perus­tus­lais­sa ja myös muu­al­la Eu-maissa.Se mik­si se ei toteu­du kaik­kial­la ja mik­si ker­jä­läi­siä istuu kaduil­la on mieln­kiin­toi­nen kysy­mys! Me alam­me välit­tää ihmi­sis­tä vas­ta kun ne ovat ongel­ma­na mei­dän sil­miem­me edes­sä ja sil­lon­kin haluam­me vain sii­vo­ta hei­dät pois ja vie­lä ehkä ste­ri­li­soi­dak­kin. Hyvä kysy­mys on myös,uskaltaako kukaan täl­lai­seen maa­il­maan teh­dä yli­pää­tän­sä lapsia.

 89. Me emme saa suos­tua kaikkeen,meillä on oikeus vaatia…konkreettisia toimia[…]

  Mitä­hän ne kon­kreet­ti­set toi­met voi­si­vat olla? 

  Ker­ro nyt sinä vuo­ros­ta­si, kun eivät sen kum­mem­min Van­ha­sen kuin Eli­nan­kaan ehdo­tuk­set oikein ole kelvanneet. 

  Jat­kat vain tyh­jän puhu­mis­ta. Olet ilmei­ses­ti viet­tä­nyt lii­kaa aikaa Ihmi­soi­keus­liit­to ry:n sivuil­la. Tyh­jää voi jau­haa, mut­ta ei sii­tä näl­kä lähde.

 90. Ja on todel­la hyvä ‚että oikeus­mi­nis­te­ri Tui­ja Braxin ansios­ta saa­daan vih­doin laki rasis­ti­sil­le nettikirjoituksille.

  LOL! Päi­vän paras, eten­kin jos oli tosis­saan kirjoitettu!

 91. Toi stre­ri­li­saa­tio on kyl­lä taval­laan aika mie­len­kiin­to­nen jut­tu, vaik­ka se ei tie­ten­kään oo yhtään rea­lis­ti­nen, kun ei sitä voi aja­tel­la kei­no­na mui­den kei­no­jen jou­kos­sa, kun sil­lä on niin pahat yhty­mät rotuop­piin yms. kauheuksiin.

  Kui­tes­kin, jos olis jotain dataa sii­tä miten pal­jon kenen­kin lap­set suun­nil­leen mak­saa yhteis­kun­nal­le, niin vois teh­dä sil­leen, että jen­gil­le mak­set­tas sii­tä, että ne ei han­ki lap­sia. Täl­lä taval­la voi­tas mah­dol­li­ses­ti vai­kut­taa syr­jäy­ty­mi­seen ja köy­hyy­teen pidem­mäl­lä aikavälillä.

  Nyt­hän, kun tukien ansiois­ta saa­daan enem­män syr­jäy­ty­mis­ris­kis­sä ole­via lap­sia kuin ilman tukia syr­jäy­ty­mi­nen ja köy­hyys lisään­ty­vät har­joi­te­tun poli­tii­kan seu­rauk­se­na. Tulon­siir­rot tie­tys­ti aut­taa välit­tö­mään köy­hyy­teen, mut­ta pidem­män pääl­le niil­lä voi hyvin olla vas­tak­kai­nen vaikutus.

 92. Empä oli­si Osmol­ta usko­nut mois­ta löö­pe­riä läh­te­vän. Suo­mes­sa ei ole ainoa­ta­kaan mus­ta­lais­ta hir­tet­ty min­kään tap­po­ra­han takia, kuten tääl­lä on jo mones­ti todettu.

  Mitä tulee roma­nian mus­ta­lai­siin, he työs­ken­te­le­vät jär­jes­täy­ty­neel­le rikol­li­suu­del­le ja hei­dät tuli­si kään­nyt­tää takai­sin jo rajalta.

  Rahan anta­mi­nen heil­le lähen­te­lee jo idio­tis­mia. Naii­vit pel­let jot­ka hei­tä halua­vat hyy­sä­tä, sai­si­vat elät­tää näi­tä van­hus­ten­ryös­tä­jiä omis­sa kodeis­saan. Voi­si sil­mät vähän aue­ta kun alkais varas­tet­tu­jen tava­roi­den ja lom­pa­koi­den vuo­ri ker­tyä rois­to­jen makuutiloihin.

 93. Hyvä kysy­mys on myös,uskaltaako kukaan täl­lai­seen maa­il­maan teh­dä yli­pää­tän­sä lapsia.”

  Kiel­tä­mät­tä hyvä kysy­mys. Ja hyvä vas­taus on: “Toi­vot­ta­vas­ti ei uskalla!”

  Tus­kin kenel­le­kään tulee enää yllä­tyk­se­nä, että maa­pal­lon ainoa oikea ongel­ma on väes­tö­rä­jäh­dys, sil­lä sii­tä seu­raa­vat kaik­ki muut eko­sys­tee­min ongelmat.

 94. Kon­kreet­ti­set toi­met oli­si­vat ‚että Roma­nia sai­si EU:n raken­ne­ra­has­tos­ta tukea sosia­li­seen projektiin,jolla raken­net­tai­siin asun­to­ja Roma­neil­le ja ihmi­soi­keuk­sia louk­kaa­via eli­no­lo­ja paran­net­tai­siin. kos­ka Roma­nia­lai­set ovat EU-kansalaisia,heillä on oikeus lain­sää­dän­töm­me mukaan tul­la Suo­meen halu­tes­saan. Ker­jä­läi­set katoa­vat katu­ku­vis­ta vain sil­lä että hei­dän asian­sa lai­te­taan kun­toon hei­dän omas­sa maassaan.

  Oikeus­mi­nins­te­riön sivuil­ta muu­ten löy­tyy työ­ryh­män esi­tys rasis­tis­ta rikoksista.Esitys kos­kee muun­muas­sa tie­to­jär­jes­tel­män väli­tyk­sel­lä teh­ty­jen luon­teel­taan rasis­tis­ten ja muu­ka­lai­vi­ha­mie­lis­ten teko­jen kriminalisointia.

 95. En nyt aivan ymmär­rä mik­si juu­ri roma­neil­le pitäi­si raken­taa asun­to­ja EU-rahoituksella. 

  Mikä­li ei sel­vä pork­ka­na ste­ri­li­saa­tios­ta käy laa­tuun etni­sen taus­tan perus­teel­la, niin kum­mal­lis­ta syr­jin­tää oli­si­vat nämä “roma­nia­sun­not”.

  Kyl­lä Roma­nias­sa asunn­ot­to­mia riit­tää muis­sa­kin etni­sis­sä ryhmissä. 

  Pitäi­si­kö jokai­sel­le EU:n alu­eel­la ole­val­le asunn­ot­to­mal­le raken­taa asun­to raken­ne­ra­has­ton tur­vin? Vai mitä täs­sä nyt haetaan? 

  Pel­käs­tään roma­neil­le­ko asun­not? On tääl­lä Suo­mes­sa­kin yksi jos toi­nen jamp­pa ilman asun­toa puhu­mat­ta­kaan enti­sen itä­blo­kin mai­den jampoista.

 96. Esi­tys kos­kee muun­muas­sa tie­to­jär­jes­tel­män väli­tyk­sel­lä teh­ty­jen luon­teel­taan rasis­tis­ten ja muu­ka­lai­vi­ha­mie­lis­ten teko­jen kriminalisointia.

  Mikä­hän on tie­to­jär­jes­tel­män kaut­ta teh­ty luon­teel­taan muu­ka­lais­vi­ha­mie­li­nen teko?

  Koko mie­len­vi­kai­sen aloit­teen pitäi­si kaa­tua jo mää­rit­te­lyn mahdottomuuteen. 

  Kun elä­mää ikän­sä vie­rok­su­neet tädit hää­rää­vät omil­la tee­kes­teil­lään (vih­reä tee), niin lop­pu­tu­le­ma on vali­tet­ta­vas­ti täl­lai­nen. Uskon, että mikään täl­lai­nen jär­jen­vas­tai­nen pykä­lä ei tule mene­mään läpi tai seu­raa mas­sa­muut­to Suo­mes­ta Hol­lan­tiin ja Tanskaan.…

 97. Roma­neil­le pitäi­si raken­taa Eu-rahoi­tuk­sel­la asun­to­ja juu­ri siksi,että Roma­nia on köy­hä maa ja on työn­tä­nyt roma­ni ‑ongel­man mui­den Eu-mai­den harteille.Asunnottomia roma­nei­ta on ympä­ri Eurooppaa,asumassa ties mis­sä pahvilaatikoissa,myös lapsia.Ja kuten nämä 100 kom­ment­tia täs­tä kysei­ses­tä ker­jä­läis­asias­ta osoit­taa, Suo­ma­lai­set halua­vat roma­nit pois omien sil­to­jen­sa alta ja kaduil­ta ja “ryös­te­le­mäs­tä” rahapusseja.Näinhän ne saa­daan pois,jos eli­no­lo­suh­teet Roma­nias­sa läh­ti­si­vät parem­paan suun­taaan. Ja kyl­lä se Jamp­pa asun­non saa,jos Jamp­pa jak­saa kävel­lä sos­suun ja hoi­taa asian­sa kun­toon Toden­nä­kö­ses­ti Jamp­pa on itse aiheut­ta­nut itsen­sä asunnottomaksi,mutta Roma­ni­nai­set syn­nyt­tä­vät sil­to­jen alla lap­sia ‚jot­ka syn­ty­vät asunn­ot­to­mik­si. Ja kun Jamp­pa hoi­taa alko­ho­lion­gel­man­sa kun­toon ‚niin ei Jam­pan­kaan tar­vi ker­jä­tä euroo aamui­sin kadul­la “bus­si­lip­puun”. Suo­mi on hyvin­voin­ti val­tio eikä tän­ne syn­ny Jamp­po­ja sil­to­jen alle kerjäämään.

  Miten­kä­hän muu­ten Suo­ma­lai­set unoh­ta­vat ‚että myös Suo­mi on saan­nut huma­ni­tää­ris­tä apua sodan jäl­keen YK:Lta.Suomalaiset lähet­ti­vät myös sato­ja sota­lap­sia syö­mään parem­paa pul­laa Poh­jan­lah­den toi­sel­le puolelle.

  Tie­to­jär­jes­tel­män kaut­ta teh­ty rasis­ti­nen teko on esim. Rasis­ti­nen kir­joi­tus netis­sä tai face­book sivustolla.Jos edus­kun­ta esi­tyk­sen hyväk­syy ‚tus­kin se mitään maas­ta­pa­koa aiheuttaa.
  Mel­le on perus­tus­lais­sa tur­vat­tu hen­ki­nen ja fyy­si­nen kos­ke­mat­to­muus. Jär­jen­vas­tais­ta­han on lou­ka­ta ketään.Etenkin lap­sia ja nuo­ria pitä­si suo­jel­la ‚täl­lai­sil­ta viha­mie­li­sil­tä asen­teil­ta ‚joi­ta tuol­lai­set net­ti­kir­joit­te­lut ruok­ki­vat ja yllyt­tä­vät väki­val­taan. Jo vii­me vuo­sien jär­kyt­tä­vät kou­lusur­mat ovat pelot­ta­via esi­merk­ke­jä tälläisesta.

 98. Niin ja lisäyk­se­nä edel­li­seen Roma­nia on Eu:n jäsen­maa ja Euroo­pan Unio­nin pitäi­si vaa­tia jäsen­mai­taan hoi­ta­maan vähem­mis­tö­jen­sä asiat kuntoon.

 99. Jan­ne Aro­suo: Ei Suo­mes­sa nyky­ään asun­toa irtoa työt­tö­mäl­le ihmi­sel­le. Kokeil­tu on ja aina on se töis­sä­käy­mät­tö­myys nous­sut esteek­si. Mik­si mei­tä työt­tö­miä pide­tään alem­pa­na ihmis­ryh­mä­nä, joka ei ole edes asun­non arvoi­nen? Edes kau­pun­git ja kun­nat eivät halua meil­le asun­to­ja vuo­kra­ta. Jopa maa­han­muut­ta­jia koh­del­laan parem­min. Ja vuo­kran­mak­su sen­tään oli­si taat­tu sos­sus­ta ja luot­to­tie­dot­kin kun­nos­sa, eli kyse on vain syr­jin­näs­tä, puh­taas­ta ilkeäs­tä syrjinnästä!

 100. En usko ‚että työt­tö­miä nyt aivan alem­pa­na ihmis­ryh­mä­nä pidetään,varsinkin kun tänä­päi­vä­nä kuka tahan­sa voi jou­tua työttömäksi.Mutta ikä­vä kyl­lä Suo­mes­sa on pal­jon suvait­se­mat­to­muut­ta ja ikään­kuin syyl­lis­te­tään ‚että esim työttömyys,vamma tai mie­len­ter­vey­son­gel­mat ovat oma­vi­ka. Täl­lai­nen aiheut­taa yli­mää­räis­tä tus­kaa ja syr­jäy­ty­mis­tä pahi­mil­laan. Sen tie­dän ‚että yksi­tyi­sil­tä asun­to­mark­ki­noil­ta on erit­täin vai­kea saa­da asun­toa jos on työ­tön tai luot­to­tie­dot eivät ole kun­nos­sa. Itse ero­ni jäl­keen tote­sin ‚että myös yksi­näi­sen mie­hen on vai­kea saa­da asuntoa.Melkein myös tun­sin itse­ni syr­ji­tyk­si ‚yksi­näi­se­nä miehenä.Kunnallisissa asun­nois­sa taas on pit­kät jonot ja YH-per­heet ja lap­si­per­heet saa­vat hel­pom­min asunnon.Kysyntä ja tar­jon­ta eivät koh­taa. Tähän minä­kin näin vaa­lien alla toi­voi­sin paran­nus­ta. Wink wink tule­vat kansanedustajat

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.