Kerjäämiskielto

Mat­ti Van­hanen on suositel­lut, ettei romaniker­jäläisille anneta rahaa. Minä en ole antanut, kos­ka en halua edis­tää tätä elämän­muo­toa. Tämä ei kuitenkaan riitä romani-ongel­man ratkaisu­un Itä-Euroopassa.

Asia on ratkaista­va paikan pääl­lä EU-maid­en yhteisel­lä rahoituk­sel­la. Romanien tilanne on ker­takaikkises­ti pan­ta­va kun­toon, eikä noil­la köy­hille Itä-Euroopan mail­la näytä ole­van siihen taloudel­lisia edel­ly­tyk­siä. Tässä asi­as­sa yleiseu­roop­palaista vas­tu­u­ta voi­da hyvin perustel­la. Ei voi­da ajatel­la, että esimerkik­si Sak­san ei tarvit­si kan­taa romanikysymyk­ses­tä vas­tu­u­ta, kos­ka se poisti oman romanikysymyk­sen­sä savu­na ilmaan 1940-luvul­la. Sak­saa parem­mak­si pani paljon aikaisem­min kuitenkin Suo­mi, joka mak­soi tap­po­ra­haa romaneista. Sik­si romane­ja on meil­lä niin vähän.

[Lisäys 28.5.2010 Ilmeis­es­ti YLE:n sivuil­ta peräisin ole­va tieto romanien tap­po­ra­has­ta ei pidä paikkaansa. Sen sijaan on tot­ta, että Ruot­si-Suomes­sa oli vuosi­na 1637–1748 voimas­sa laki, että val­takun­nan alueelta tavatun miespuolisen romanin sai hirt­tää ilman oikeu­denkäyn­tiä. Laa­jo­ja hirt­täjäisiä laki ei tiet­tävästi aiheut­tanut, mut­ta var­maankin se sai romaniväestön tun­temaan itsen­sä vähem­män tervetulleeksi.]

Jos asia pan­naan kun­toon koti­mais­sa, siinä vai­heessa toimen­pidet­tä voi tehostaa ker­jäämiskiel­lol­la, kos­ka ker­jäämistä ylläpitävät rak­en­teet jäävät muuten voimaan. Jär­jestäy­tynyt ker­jäämi­nen näyt­tää muo­dosta­van pyra­mid­ior­gan­isaa­tion, jon­ka huip­ul­la ei pide­tä hyvänä ker­jäämisen loppumista.

107 vastausta artikkeliin “Kerjäämiskielto”

 1. Tai miks ei vaan hyväksyt­täs, että tähän mei­dänkin maa­han mah­tuu ihmisiä, joil­la on eri­laisia elämäntapoja?

  Miks mei­dän pitäs alkaa kieltämään ker­jäämistä sen takia, että jotkut kansalaiset ei tykkää nähdä ker­jäläisiä kadul­la? Eihän me kiel­letä skeit­taamis­takaan, vaik­ka sekin var­masti ärsyt­tää osaa ihmi­sistä tai housu­jen roikottamista.

  Toisaal­ta mun mielestä ne Sak­salaiset, jot­ka nyt mak­saa vero­ja ei oo kyl­lä yhtään mitenkään vas­tu­us­sa nat­sien tekemisistä.

  Tiet­ty sta­tis­tille nyt kel­paa var­maan mikä tahansa tekosyy, että pääsee vähän verot­ta­maan ja allokoimaan ihmis­ten resursse­ja omi­in lempikohteisiinsa.

  Lopuks haluisin vielä kysyä, että mil­lä ihmeen perus­teel­la romanien asi­at para­nee rahal­la? Eiks se ongel­ma oo se, että niil­lä ei oo samo­ja oikeuk­sia kuin val­taväestöl­lä, eikä se, että ne on köyhiä?

  (Jos se ongel­ma ei oo oikeuk­sien puute vaan köy­hyys, niin tiet­ty välit­tömään köy­hyy­teen aut­taa raha, mut­ta ei sekään oo mikään ratkaisu pitkäl­lä aikavälil­lä kuten suurim­mas­ta osas­ta kehi­tysy­hteistyöstä voidaan havaita.)

 2. Sak­saa parem­mak­si pani paljon aikaisem­min kuitenkin Suo­mi, joka mak­soi tap­po­ra­haa romaneista.

  Eikö tämä tap­po­ra­ha ole vain sitkeästi elävä myyt­ti? Saisinko tähän jonkin lähteen?

  Kyseessä ei myöskään voi olla Suo­mi vaan Ruotsin valtio.

 3. “Sak­saa parem­mak­si pani paljon aikaisem­min kuitenkin Suo­mi, joka mak­soi tap­po­ra­haa romaneista. Sik­si romane­ja on meil­lä niin vähän.”

  Mil­loinkas täl­laista on tapah­tunut? Jos kyse on Ruotsin muinai­saikai­sista laeista, niistä on aivan turha syyt­tää suo­ma­laisia joil­la ei ollut niihin lakei­hin osaa eikä arpaa — ja vielä samas­sa lauseessa kun on päästy sanomas­ta “niin ja Hitler”. Aika mau­ton­ta. Sitä­pait­si, roman­it tuli­vat Suomen puolelle nimeno­maan Ruot­sista, eli aika erikoista siir­tymistä jos tääl­lä odot­ti tap­po­ra­haa halu­a­va kansa.

  Ker­jäläisongel­ma on help­po käsitel­lä vaik­ka olisi miten korkea moraali, kun suos­tuu hyväksymään sen yksinker­taisen asian, että kyseessä on vain yksi ammat­tirikol­lisu­u­den ilmen­e­mis­muo­to. Ryöstelevät ker­jäläiset eivät ole mikään uusi jut­tu historiassa.

 4. Ihan mie­lenki­in­nos­ta kysy­sisin, että mil­loin Suomes­sa on mak­set­tu tap­po­ra­haa romaneista? Mitä vas­taan ko. tap­po­ra­ha maksettiin? 

  Romane­ja on pyrit­ty aika ajoin sitout­ta­maan yhteiskun­taan. Esimerkik­si jo 1600-luvul­la heitä yritet­ti­in saa­da vil­jelemään maat­ta Suomes­sa. Tois­taisek­si tässä ei ole onnnis­tut­tu kovin hyvin. 

  Pidän itses­tään­selvänä, että roman­it eivät voi sekä säi­lyt­tää nyky­istä elämän­ta­paansa että pär­jätä val­taväestön verois­es­ti. Kyse ei ole pelkästään eikä edes ensisi­jais­es­ti siitä, että val­taväestön syr­jin­tä pitää roman­it ahtaalla. 

  Kir­joi­tat, että romanien asi­at on pan­ta­va kun­toon. Et kuitenkaan ker­ro, miten.

 5. Muis­tatko kos­ka se oli, kun musu­ista sitä tap­po­ra­haa mak­set­ti­in? Ettei vaan ole pelkkää huhu? Olen itsekin kuul­lut asi­as­ta, mut­ta vuosilu­vut ovat pysyneet kateis­sa. Oli­han Suo­mi toki itsenäi­nen sil­loin? Ruot­salaisil­la­han ei tietenkään ole mitään tekemistä ko. asian kanssa. Olisitko, arvolib­er­aali, ystävälli­nen ja vas­taisit? Kiitos.

 6. “Sak­saa parem­mak­si pani paljon aikaisem­min kuitenkin Suo­mi, joka mak­soi tap­po­ra­haa romaneista. Sik­si romane­ja on meil­lä niin vähän.”

  Älkää nyt vaan uskoko, hyvät ihmiset, että Suomes­sa on met­sästet­ty romane­ja ja sik­si heitä on niin vähän!

  Ote­taan sama uud­estaan ripauk­sel­la his­to­ri­al­lisia fak­to­ja: Venäläis­peräis­ten tataarei­den ja musta­lais­ten (en ole var­ma puhut­ti­inko määräyk­sessä pelkästään tataareista), siis luul­tavasti vihol­lis­maas­ta tullei­den kulku­porukoiden eli mah­dol­lis­ten vakoo­jien piti val­ta­ne­u­vos­ton käskys­tä pois­tua Ruot­sista tietyn ajan kulues­sa. Sen jäl­keen tavatut miespuoliset tataar­it (ja “zigenare”?) sai määräyk­sen mukaan teloit­taa ilman oikeu­denkäyn­tiä (naiset ja lapset piti karkot­taa). Yhdestäkään teloituk­ses­ta (tai karko­tuk­ses­ta) ei kuitenkaan ole tietoa, vaik­ka Ruot­si jo suur­val­takaudel­la oli byrokraat­ti­nen oikeusval­tio — sil­lois­t­en mit­ta­puiden mukaan ihan a‑ryhmää — eli pape­ria syntyi. 

  Hiukan kanssa oudok­sut­taa, että nyt yleis­maail­malli­nen pako­laiskeskustelu pitäisi siirtää EU:n sisälle: aute­taanko paikan­pääl­lä vai annetaanko muut­taa onnen­sa perässä? EU nyt vain on peruskir­jansa mukaan unioni, jos­sa jälkim­mäistä saa har­ras­taa. Emme­hän me ole kieltämässä vaikka­pa pal­li­va­ha­laisia muut­ta­mas­ta Tuupovaaraan.

  Noil­la ker­jäläisil­lä on luul­tavasti parem­mat mah­dol­lisu­udet päästä kun­nol­lisen elämän syr­jästä kiin­ni koti­maid­en­sa ulkopuolella.

 7. Taas tuo pas­si­ivi­nen objek­ti. Ei romanien asioi­ta voi “lait­taa kun­toon”. Hei­dän on itse olta­va muu­tok­sen akti­ivisia sub­jek­te­ja. Arvo­maail­man ja kult­tuurin on muu­tut­ta­va radikaal­isti, eikä se voi lähteä kuin heistä itses­tään. Miten heitä voisi motivoi­da, rohkaista, ohjeis­taa (tms.) tähän suun­taan on kysymys, jon­ka ratkaisem­i­nen ei ole vain rahas­ta kiin­ni (vrt. kehi­tys­a­pu ja paikalliset kult­tuu­rit). Raha voi siinä aut­taa, mut­ta ensin pitäisi olla jokin toimi­va idea, miten. Esimerkik­si koulu­tuk­seen panos­t­a­mi­nen ei paljoa auta, jos kult­tuuri pysyy laa­jalti koulu­tus­ta vieroksu­vana. Sama kos­kee työn­tekoa ja työ­paikko­jen luomises­sa aut­tamista julkisel­la EU-rahoituksella.
  Eli his­to­ri­al­lis­es­ta velas­ta ja velvol­lisu­ud­es­ta aut­taa voidaan olla yhtä mieltä, mut­ta se ei vielä itsessään riitä tuo­maan muu­tos­ta asioihin.

  YLE:ltä tuli taan­noin doku­men­taari, mis­sä osoitet­ti­in selkeästi, kuin­ka tässä ker­jäläisilmiössä on kyse todel­lakin pyra­midi­mais­es­ti rak­en­tuneesta jär­jestäy­tyneestä rikol­lisu­ud­es­ta. Suomen vira­nomaiset ovat toden­neet saman­su­un­tais­es­ti. Ylem­mät por­taat sor­ta­vat alem­pia. Pyra­midin huip­ul­la ker­jäläisille anne­tu­il­la rahoil­la tai tur­va­paikkaa hak­eneille mak­se­tul­la toimeen­tu­lotuel­la kus­tan­netaan osaltaan rosvopa­ronien hulppei­ta huviloi­ta Itä-Euroopas­sa ja rahoite­taan mm. ihmiskauppaa.

 8. Mitäs jos Suo­mi käyt­täisikin 1.8 mil­jardin Kreik­ka-lainansa Roman­ian romanien työl­listämiseen ja koulu­tuk­seen? Raken­netaan koulu­ja ja kyliä romaneille. Palkataan sinne suo­ma­laisia työt­tömiä human­isti-mais­tere­i­ta perusk­oulut­ta­maan ihmisiä. 

  Eikun oste­taankin sukel­lusvene ja muu­ta­ma Leop­ard-tank­ki lisää Kreikalle:
  http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/93504-raju-vaite-kreikasta-8-miljardin-laina-humahtaakin-aseisiin

 9. Van­hanen ymmärtää kan­nus­timet ker­jäläis­ten, mut­ta ei sijoit­ta­jien suh­teen. Kuvas­taa nykymaailmaa.

 10. Itse olen pes­simisti­nen. Roman­it eivät oikein tah­do inte­groitua mod­erni­in yhteiskun­taan, kos­ka hei­dän kult­tuurin­sa arvosta­mat ja sal­li­mat elan­non han­kkimis­ta­vat eivät vält­tämät­tä elätä nyky-yhteiskunnassa.

  Enkä viit­taa nyt siis mihinkään sinän­sä negati­ivisi­in seikkoi­hin tai sel­l­aisi­in stereo­tyyppei­hin tai ennakkolu­u­loi­hin. Viit­taan lähin­nä siihen, että koulu­tus­ta — edes perusk­oulua — ei vain juurikaan arvoste­ta romanien paris­sa. Käsit­tääk­seni siinä ei myöskään pide­tä soveli­aana toimia tavanomaisim­mis­sa vähäisem­pää koulu­tus­ta vaa­tivis­sa palvelu­am­mateis­sa. Jäl­jelle jää vain eri­lainen kau­pan­teko, musi­ik­ki jne., ja kuten san­ot­tu, näil­lä ei nykypäivänä voi kovin iso poruk­ka elää.

 11. Miten ihmeessä romanien asi­at muka voitaisi­in “pan­naan kun­toon” niiden kotimaissa?

 12. Ainakin eräi­den lehti­ti­eto­jen mukaan romaaneil­la meni kom­mu­nis­min aikaan suht hyvin ja töitä oli. Tämä ei ole tietenkään peruste toivoa kom­mu­nis­mia takaisin, mut­ta jotenkin ne markki­na­t­alouden tuot­ta­mat voit­ta­jar voisi­vat kom­pen­soi­da häviäjiä. Ei se ainakaan lop­ut­tomi­in voi niin men­nä että Itä-Euroopan maat pitävät veroas­t­een­sa alhaal­la ja sosi­aal­is­ten ongelmi­in hoitoon rahat tule­vat korkeam­man veroas­t­een EU-maista, ja jollei tule niin ne ongel­mat lähetetään niihin mui­hin EU-maihin.

 13. Muis­te­len jostain kuulleeni, että EU olisi jo antanut rahaa romanien ase­man paran­tamiseen, mut­ta jostain syys­tä raha on kuitenkin pää­tynyt ao. jäsen­maid­en mui­hin tarpeisi­in tehokkaiden valvon­tamekanis­mien puuttues­sa. Eli Kreikan tilanteen tavoin EU:n tulisi nyt rahan lisäk­si ottaa kovem­pia keino­ja käyt­töön näi­den jäsen­maid­en osalta.

  Toisaal­ta nos­taisin myös esi­in kysymyk­sen romanien omas­ta roolista muu­tok­ses­sa. Kuin­ka paljon yhteiskun­nan on sopeudut­ta­va hei­dän sääntöihinsä?

 14. Tuol­la on muuten Ruot­tin romanien historia:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Romer_i_Sverige
  Olen itse lukenut aiheesta pidem­män artikke­lin ja mielestäni tuos­sa ei ole täysin oikein tai ainakaan kat­tavasti kuvat­tu ylem­pänä mainit­se­maani val­ta­ne­u­vos­ton määräys­tä. Selvää kuitenkin on, että mitään tap­po­ra­haa ei tietenkään ole ollut.

  Asian voi varmis­taa Suomen osalta:
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_romanit

  Kan­nat­taa, muuten, huo­ma­ta, että romanien his­to­ri­aa tun­netaan todel­la huonos­ti. Usein he näkyvät varhaises­sa his­to­ri­as­sa vain kun val­takult­tuuri kohdis­taa hei­hin jotain toimen­piteitä. Omia kir­jal­lisia lähteitä roman­it eivät ole paljoakaan jät­täneet. Wikipedi­an mainit­se­man “hirt­to­lain” yhtey­dessä on kuitenkin vaikea päätel­lä, ketä määräyk­sel­lä tarkoite­taan. Ei nimit­täin ole var­maa, että “tataar­it” tarkoit­ta­vat musta­laisia. Tataar­i­han on joko mon­golien tai monien turkki­lais­peräis­ten kan­so­jen nimitys.

 15. Tämä oli kyl­lä Osmol­ta niin tyh­mä aloi­tus kaut­ta aikain täl­lä blogilla, että kyseessä lie­nee taas pro­vokati­ivi­nen “koepal­lo”, jos­sa pal­jaste­taan mei­dän rasis­ti­sa asen­teita­mme fik­sumalle vihrei­den porukalle. 

  Jotkut nyt jo kyse­liv­ätkin, että mil­lä rahal­la laite­taan kun­toon iki­aikainen kult­tuuri, jos­sa ker­jäämi­nen, varas­t­a­mi­nen, työn vieroksun­ta, las­ten orju­ut­ta­mi­nen ym. eivät ole vain arkipäivää, vaan ylpey­den aihe. 

  (kts. doku­ment­ti Ylen Areenal­ta Ital­ian ja Espan­jan romaneista, mikäli on vielä näkyvissä

  Odotel­laan myös sitä lähdet­tä Suomen val­tion mak­samas­ta tapporahasta.…

 16. Itse olen joskus antanut ker­jääjälle pari euroa. Enkä pidä tätä pahana.

  Nämä lausun­not, jos­sa “asi­at pitää pan­na kun­toon lähtö­maas­sa” ja mielel­lään vielä tois­t­en rahoil­la, ovat main­ioi­ta. Ne eivät nimit­täin koskaan joh­da mihinkään. “Asi­at pitää pan­na kun­toon” tarkoit­taa itse asi­as­sa sitä, että kiel­letään ker­jäämin­nen tääl­lä ja sit­ten uno­hde­taan koko juttu.

 17. Sen ver­ran on koke­mus­ta Suomen musta­lai­sista, että yleen­sä koulunkäyn­ti päät­tyy siihen, että tytöt saa­vat pitkät mekot ja pojat tum­mat präs­si­housut ja kiil­ton­ahkak­engät, valkoisen paidan ja jonkun liivin siihen.

  Hai sie taivaanisä, jos teet hul­luk­si, älä tee työhul­luk­si. Toisaal­ta on tasan niin, että jos syn­nyt musta­lais­per­heeseen, siitä on läh­es mah­do­ton pon­nistaa valko­laisen kult­tuuri­in. Ja mik­si pitäisi.

 18. Asia tark­istet­tu Helsin­gin yliopis­ton pohjo­is­maisen his­to­ri­an asiantun­ti­jal­ta Panu Pulmalta. 

  Mitään tap­po­ra­haa ei ole ollut koskaan käytössä, vaan romanien karkoi­tus maas­ta kuole­man­ran­gais­tuk­sen uhal­la Ruotsin val­lan aikana 1600-luvul­la. Yhtäkään roma­nia ei tiede­tä tapetun tämänkään lain perus­teel­la. Eli kyseessä oli ns. lain kuol­lut kirjain. 

  Hie­man varovaisem­pi olisin mielipi­de­vaikut­ta­jana heit­telemään täl­laisia totu­u­den­vas­taisia lausun­to­ja blogillani. Tätä voisi jopa pitää juridis­es­ti kiihot­tamise­na kansan­ryh­mää vas­taan. Mut­ta sehän ei tule kysymyk­seen, kos­ka kohteena ovat suomalaiset.

 19. Aja­tus että musta­laiskult­tuuri on jotenkin huonom­pi, ja tulisi sik­si tuho­ta, on mielestäni aika kuvottava.

  Kuitenkin ker­jäläisiä seu­raa­va ryöste­ly ym muu pikkurikol­lisu­us on ongel­ma ja vaatii jotain toimia. 

  Jos pitää lähteä kep­pi ja porkkana lin­jalle voisi mielestäni kep­pinä käyt­tää roman­ian (+muiden omia kansalaisi­aan syr­jivän maan) erot­taa vapaan liikku­vu­u­den alueesta tois­taisek­si, kunnes ongel­ma on kor­jat­tu. EU bud­jetin kaut­ta Roma­nialle menevästä rahas­ta voisi nip­istää pros­entin tai kak­si ja kus­tan­taa sil­lä sopi­van kokoisen koulunkäyn­tipalkkion romani­lap­sille ja opiskelijoille. 

  Tuol­loin ker­jäämisen ja ryöstämisen kult­tuurista pois halu­a­vat nuoret eivät jäisi ainakaan ilman koulu­tus­ta kos­ka hei­dän van­hempansa pitivät heitä tien­aa­mas­sa hyödyt­tömän koulunkäyn­nin sijaan.

 20. Hei

  Mielestäni on selvää, että hädässä ole­vaa tulee auttaa.

  Mitä sit­ten voi tehdä:

  1. Lahjoi­ta rahaa ihmisoikeustyötä tekeville järjestöille.
  2. Vaa­di Mat­ti Van­haselta ja poli­it­tisil­ta päät­täjiltä kiel­to­jen sijaan toimia ongel­man ratkaisemiseksi.
  3. Anna apua hädässä oleville ihmisille.

  Kir­joit­telin aiheesta blogiini:
  Ker­jäämi­nen – Mitä pitäisi tehdä? http://leostranius.fi/2010/05/kerjaaminen-%E2%80%93-mita-pitaisi-tehda/

  Parhain ter­veisin
  ‑Leo Stranius

 21. On aika groteskia ja kuvaavaa, että Suomen päämin­is­teri antaa ohjei­ta hyv­in­voiville kansalaisilleen siitä, että muutenkin surke­as­sa ase­mas­sa ja yleisen halvek­sun­nan kohteena oleville romaniker­jäläisille ei saa antaa rahaa, jot­ta “ongel­ma” poistuisi.

  Luul­tavasti huonos­ti hark­i­tun oheis­tuk­sen vaiku­tus on kuitenkin päinvastainen.

  Van­hanen, Pajunen, ja mon­et muut näkevät asian pikem­minkin esteet­tisenä kuin sosi­aalise­na saati poli­it­tise­na ongel­mana. Ker­jäläiset Helsin­gin kadul­la kun pilaa­vat itse­tyy­tyväistä haaveku­vaa mod­ernista ja tasa-arvois­es­ta EU:sta.

  Leo Stra­niuk­sen ohjeet edel­lä ovat kan­natet­tavia. EU-tason avus­tus­toim­intaa lie­nee turha toivoa kun sep­a­ratis­mi muutenkin tun­tuu ole­van nousus­sa Länsi-Euroopassa.

 22. Romaniker­jäläiset ovat kovaa vauh­tia ryh­mit­tymässä uudelleen; on soit­to­taido­ton­ta hanuris­tia ja met­sistä kerät­tyjä kevätkukkia. Ja ydin­busi­ness, eli kova rikol­lisu­us (varkaudet, mur­rot, ryöstöt) sen kuin kukois­taa, kun huomio pysyy “ker­ju­us­sa”.

 23. En aiem­min ole antanut ker­jäläisille rahaa samas­ta syys­tä jon­ka Osmo mainit­si. Viime aikoina olen kuitenkin alka­nut miet­tiä, että pitäisiköhän sit­tenkin. Mitä enem­män ker­jäläisille antaa rahaa, sitä enem­män heitä tulee tänne ker­jäämään ja sitä enem­män se kyr­sii kaupunki­laisia. Tämän seu­rauk­se­na asi­as­ta puhutaan, ihmiset mus­sut­ta­vat poli­itikoille ja ehkä hyväl­lä tsägäl­lä painet­ta alkaa suun­tau­tua entistä enem­män Roman­ian suun­taan, jot­ta siel­lä kor­jat­taisi­in ongel­man alku­peräi­nen syy, eli Romanien paskat olot Romaniassa.

  Vähän kuin lakai­sisi roskia maton alta takaisin lat­tialle, jot­ta joku oikeasti vaivai­tu­isi hake­maan imurin.

 24. Mis­tähän Suomen on tarkoi­tus taikoa ne resurssit, joil­la köy­hyys pois­te­taan Roma­ni­as­ta? Eihän sitä ole saatu täältäkään kun­nol­la poistettua.

 25. Ihmisiltä näyt­tää nykyään puut­tuvan kokon­aan kyky aset­tua toisen ihmisen ase­maan. Entä jos itse olisitte syn­tyneet ker­jäläisik­si. Olisiko ehdo­tuk­senne sama. (Tässä olen Jun­gerin Rawl­si­laisil­la linjoilla.)

  ‘Näyt­tää ole­van pyra­mi­di, ihmiskaup­paa??, mafi­aa??, jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta??’, vaik­ka mitä. Frank Johanssonin kir­joi­tus Iltale­hden blo­gis­sa oli hyvä, samoin Jan Törn­qvistin HS:n yleisönoso­tokir­joi­tus tänään. Fak­tat fak­toina, rikok­set rikoksi­na, ‘näyt­tää’ ja ‘arvioidaan ole­van’ komen­tit ovat silkkaa propagandaa.

  Tietysti asi­at pitäisi ratkaista lähtö­maas­sa. Mut­ta tämä näkökul­ma on silkkaa humpuukia, perus­suo­ma­laista retori­ikkaa. Kaik­ki maail­man ongel­mat pitäisi ratkaista lähtö­maas­sa, se on selvä. Mut­ta ei maail­ma toi­mi niin. Ja sit­ten vas­ta työperäisiä maa­han­muut­ta­jia maa­han kun viimeinenkin suo­ma­lainen työtön on työl­lis­tet­ty, eikö niin? (Näi­den ihmis­ten lähtö­maa — vapaan liikku­vu­u­den osalta — on sitä­pait­si EU, sama ‘maa’ johon mekin kuulumme.)

  Näi­den romaaniker­jälais­ten asi­aa on hoidet­ta­va, kokon­ais­val­tais­es­ti, mut­ta kun he jo kaduil­la ovat, he tarvit­se­vat ‘sosi­aal­i­tur­vaa’, eli sitä kolikkoa kip­poon. Vaik­ka siitä vero otet­taisikin (kuka ja missä?). 

  Ja jos ker­jäämi­nen kiel­letään, feis­saami­nen (=ker­jäämi­nen) pitää lopet­taa saman tien. Se on huo­mat­tavasti rasit­tavam­paa ja häir­it­seväm­pää vaikka­pa kävelykaduilla.

 26. Toki reilus­sa Euroopas­sa halu­taan keskustel­la naa­puri­maid­en­sa elin­ta­soista monil­la eril­lä tavoilla.

  Mut­ta ensim­mäisenä asiana tulisi muis­taa se, että on ole­mas­sa sel­l­aisia ihmisiä, jot­ka halu­a­vat ja rakas­ta­vat matkaamista kult­tuureista toisi­in. Arki-suo­ma­lainen ei vält­tämät­tä tiedä sitä, että elämään­sä voi elää muutenkin kuin vain tekemäl­lä työtä.

  Mut­ta mis­sä minä olen näh­nyt pahim­mas­sa köy­hyy­den ase­mas­sa ole­via “ker­jäläisiä”, on aivan var­masti Kiinas­sa vaelta­vat sukun­sa hylkäämät. Heil­lä ei ole pääl­lään kuin vält­tämim­mät alus­vaat­teet ja ovat iholtaan lian peit­tämät. Kukaan ei heitä avus­ta ja ovatkin tuomit­tu­ja, elleivät esimerkik­si pääse tietyö­maalle, riisikup­pi pal­ka­lla pelas­ta­maan elämäänsä.

  Antaa vaan roma­nialais­ten olla. Mik­si sakot­taa heitä työstään, mitä edes suo­maiset työt­tömät eivät ole valmi­ita tekemään.

 27. Joidenkin hyvää(?) tarkoit­tavien ihmis­ten pelot­ta­va sokeus olla näkemät­tä (myön­tämät­tä?) ero­ja kult­tuurien välil­lä, ja vim­ma polar­isoi­da kaik­ki syyl­lisyys mei­hin on todel­la huolestut­tavaa. Jotenkin vielä yleisem­min empi­irisen ajat­telun halvek­sun­ta ja iden­ti­fioitunut tun­neperäi­nen maail­man hahmottaminen.

  Tämä ei ole tun­tei­den tai ns. ‘maail­man­paran­tamisen’ halvek­sun­taa. Ei lainkaan. Ne voivat hyvinkin määrit­tää mm. arvo­ja ja asen­noi­tu­mista, ja se on tärkeää. Samanaikaises­ti voi toivoa, että esimerkik­si roman­ion­gel­ma jotenkin kohen­tu­isi, ja silti pyrk­iä ongelmien syitä ja luon­net­ta hah­mot­taes­saan tukeu­tu­maan empiri­aan, havain­noivaan, perustel­e­vaan ja jär­jel­liseen ajatteluun.

  Punav­ihrei­den fun­da­men­taali ongel­ma on, että he läh­es tavan mukaan sekoit­ta­vat nämä kak­si. Tun­teet, iden­ti­fioi­tu­mi­nen a pri­ori määrit­tävät ehto­ja empiri­alle. Tämä johtaa rel­a­tivis­tiseen, utopis­tiseen ja jotenkin todel­lisu­ut­ta kieltävään ajat­telu­un, joka tulee kuuroksi ja sokeak­si sisäisiä sään­töjään rikkoville havainnoille.

  Roman­ion­gel­ma on tästä vain yksi esimerk­ki. Euroopan mus­lim­it toinen. Afrikan kehi­ty­poli­ti­ik­ka (jos­sa utopis­mi on aiheut­tanut val­vavasti tuhoa) kol­mas. jne.

  Tästä ns. roman­ion­gel­mas­ta ja ker­jäämis­es­tä on hyvin laa­jalti doku­men­toitua näyt­töä sen kytkök­ses­tä jär­jestäy­tyneeseen rikol­lisu­u­teen. Samoin on näyt­töä romanikult­tuurin suh­teessa (ei uni­ver­saal­isti) vähäis­es­tä arvos­tuk­ses­ta koulu­tuk­selle ja työn­te­olle. Tähän näyt­töön voi tutus­tua ja yrit­tää objek­ti­ivis­es­ti arvioi­da sen perusteltavu­ut­ta. Vaik­ka se olisi, ja se on, perustel­tua, voi silti edelleen tun­tea ‘rawl­si­laises­sa’ hengessä sym­pa­ti­aa romanien tilanteelle.

  Esimerkik­si Leo Stra­nius ei ehdo­ta yhtään mitään rak­en­tavaa ratkaisua näi­hin ongelmi­in. Vielä vähem­män Osmon “siihen talvi­taan paljon rahaa”.

  Rahaa var­masti tarvi­taan, mut­ta kuten kehi­tysavus­ta tiede­tään, se ei itsessään ratkaise mitään, sen rahan pitää vaikut­taa posi­ti­ivis­es­ti. Jos tois­te­taan nai­ivisti joitakin pahimpia kehi­tysavun ere­hdyk­siä, niin romanei­ta “aut­ta­vat” eu-miljoonat pää­tyvät suurelta osin niille huviloi­ta rak­en­taville paroneille.

  Yllä väitet­ti­in, että vaa­teet romanien kult­tuurien muut­tumis­es­ta oli­si­vat kuvot­tavia. Aja­tus mei­dän kult­tuuris­tamme parem­pana olisi kuvot­ta­va. Päin­vas­toin. Rawl­si­laises­sa ajat­telus­sa, johon paljon näytetään viime päiv­inä vedo­tun, lähtöko­htana on epäti­etoisu­us ase­mas­taan maail­mas­sa, kuin Descartesin dual­is­tise­na sielu­na, joka ei tiedä mihin ruumi­iseen ja sosi­aaliseen tilaan joutuu nyt, tai tule­vaisu­udessa.
  Sikäli kun voisin rawl­si­laises­sa hypo­teet­tises­sa moraal­i­maail­mas­sa syn­tyä itä-euroopan romaniksi tai soma­lialaisek­si tytök­si, niin todel­lakin toivoisin, että nämä kult­tuu­rit muut­tuisi­vat, jot­ta elämäni niiden keskel­lä voisi olla vau­raam­paa, vähem­män väki­val­taista, vapaam­paa yksilönä jne.

  Rawlsin ongel­ma oli mielestäni, että hän hienon ja oival­ta­van lähtöko­htansa jäl­keen ei osan­nut itse kun­nol­la hah­mot­taa sen moraal­i­filosofisia kult­tuurisia seurauksia.

  Hän puolisosial­is­tis­es­ti näki lähin­nä rahan. Rahan piti jakaan­tua tasaisem­min. Tämä punav­ihrei­den fik­saa­tio sosioekono­mi­aan (var­masti yliopis­ton vaiku­tus­ta, kyseessähän on vesitet­ty mark­sis­mia) ja kaiken­näköi­nen rel­a­tivisti­nen, empiri­aa halvek­su­va, kult­tuurin merk­i­tys­tä vähät­televä ajat­telu ei oikeasti paran­na maail­man huono-osais­ten asemaa.
  Päin­vas­toin. Sen seu­raa­muk­set ovat olleet tuhoisia.

 28. Idea ker­jäämisen muut­tamis­es­ta ran­gais­tavak­si on outo.

  Etenkin kun Vanhanen,Hakola ja yleen­sä ran­gais­tavu­u­den vaati­jat pitävät keräläisiä jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den uhreina.

  Poli­isil­la on täy­det val­tu­udet nytkin puut­tua jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den ongelmi­in esim poli­isi voisi vaik­ka solut­tau­ta kerjäläiseksi.
  Uno­hde­taan, että ker­jäläi­nen on ihmiskau­pan uhri Van­hasen lausun­to­jen val­os­sa ja poli­isil­laon velvol­lisu­us puut­tua tähän vaik­ka uhri ei teekään rikosilmoitusta

  Nyt tun­tuu ihmeel­liseltä, että johta­vat virkamiehet ja poli­itikot lauko­vat mielip­iteitä pelkäl­lä mitu-tun­tu­mal­ta eli kenel­läkään ei ole mitään näyt­töä rikol­lis­es­ta toiminnasta.

  Jos poli­isi saisi pam­put­taa ja sakot­taa raiskauk­sen uhre­jakin niin var­maan sek­suaalirikok­set lop­puisi­vat ? Ainakin tilastoista.

 29. Osmo,

  Kos­ka et ole oikaissut aloituk­sen väit­tämää, niin ilmeis­es­ti halu­at pitää yllä virheel­listä käsi­tys­tä romanien jär­jestelmäl­lis­es­tä kansan­murhas­ta Ruotsin val­takun­nan aikana. Väität myös, että Suomen romanivähem­mistö on kuvit­teel­lisen palkkion­metsästyk­sen vuok­si näin pieni. 

  En voi sit­ten oma­l­ta osaltani kuin tässä sanoa, että tässä ei ole mitään perää his­to­ri­an tutkimuk­sen val­os­sa. Valitet­tavasti mon­et (mah­dol­lis­es­ti myös joku romani) luke­vat vain aloituk­sen, jol­loin täl­lainen täysin val­heelli­nen ja hyvin leimaa­va käsi­tys ver­tauksi­neen nat­si-Sak­saan saat­taa jäädä jollekin mieleen.

 30. ‘Entä jos itse olisitte syn­tyneet ker­jäläisik­si.’ (Ric­car­do)
  Pyrk­isin kovasti pois ker­jäläisyy­destä, enkä pitäisi sitä säi­lytet­tävänä ‘kult­tuu­ri­na’.

 31. Joidenkin hyvää(?) tarkoit­tavien ihmis­ten pelot­ta­va sokeus olla näkemät­tä (myön­tämät­tä?) ero­ja kult­tuurien välillä

  Min­ua pelot­taa vähin­tään yhtä paljon joidenkin ihmis­ten taipumus ajatel­la kult­tuuria jonkin­laise­na muut­tumat­tomana luonnonvakiona. 

  Aiem­minkin esit­tämäni lainaus:

  “Hav­ing toured lots of fac­to­ries in a devel­op­ing coun­try, an Aus­tralian man­age­ment con­sul­tant told the gov­ern­ment offi­cials who had invit­ed him: “My impres­sion as to your cheap labour was soon dis­il­lu­sioned when I saw your peo­ple at work. No doubt they are low­ly paid, but the return is equal­ly so; to see your men at work made me feel that you are a very sat­is­fied easy-going race who reck­on time is no object. When I spoke to some man­agers they informed me that it was impos­si­ble to change the habits of nation­al heritage.”

  Japani vuon­na 1915.

 32. Kyl­lähän ker­jäämi­nen on jär­jestäy­tynyt­tä toim­intaa selvästi. Kul­jet­ta­ja tuo autol­la ker­jääjät toimip­is­teelleen ja hakee pois. Var­masti siinä joku ottaa oman proviisionsa.

 33. Mat­ti Lipponen:

  Ker­jäläiset Helsin­gin kadul­la kun pilaa­vat itse­tyy­tyväistä haaveku­vaa mod­ernista ja tasa-arvois­es­ta EU:sta.

  Niin tai sit­ten Van­hanen vaan ajat­teli näin:

  Mitä kan­nat­tavam­paa ker­jäämi­nen on, sitä enem­män ker­jätään. -> Ker­jäämi­nen vähe­nee, jos ker­jäämisel­lä saadut tulot vähenee.

  Ric­ca­do:

  Ihmisiltä näyt­tää nykyään puut­tuvan kokon­aan kyky aset­tua toisen ihmisen ase­maan. Entä jos itse olisitte syn­tyneet kerjäläisiksi.

  Has­sua, mut­ta minus­ta nämä kak­si lauset­ta osoit­ta­vat, että sin­ul­la ei ole juuri kykyä aset­tua toisen ihmisen asemaan.

  Tuskin ne nykyään ker­jäävät roman­it nyt ovat yhtään sen vähem­män kykeneviä tekemään omat val­in­tansa kuin muutkaan ihmiset. Eivät ne toteu­ta mitään syn­tymässä saa­maansa ker­jäämis­vais­toa, yhtään sen enem­pää kuin joku lääkärisu­vun vesakaan, jos­ta tulee lääkäri.

 34. Jos 30-luvul­la olisi ollut inter­net, niin sak­salais­ten foo­rumeil­la olisi ollut about täl­laista keskustelua. Musta­lais­ten tilal­la toki joku muu etni­nen väestö.

  Toiv­ot­tavasti olette ylpeitä itses­tänne. Olette esimerkil­lisiä ihmisiä ja lois­tom­a­lle­ja lapsillenne.

 35. Ver­taisin Mat­ti Van­hasen esi­tys­tä ker­jäläis­ten rahoit­tamis­es­ta tuli­palon sam­mut­tamiseen. Jos talo palaa sam­mu­tamme sen palon ennen kuin rupeamme filoso­foimaan tulenkestävien talo­jen suun­nit­telus­ta ja opet­ta­maan ihmisille suurem­paa huolel­lisu­ut­ta tulen käsit­telyssä. Sit­ten kun palo on sam­mutet­tu voimme keskit­tyä ehkäisypuoleen.

  Sama jut­tu impor­toidun roman­ion­gel­man kanssa. Ensin lakkaamme ruokki­mas­ta ilmiötä ole­mal­la anta­mat­ta ker­jäläisille avus­tuk­sia. Sit­ten kiin­nitämme huomiomme niihin syi­hin mitkä saa­vat ihmiset tule­maan jopa lentäen sato­jen kilo­me­trien päästä Suomeen ker­jäämään ja rosvoa­maan. Mainit­sen rosvoamisen, kos­ka eräs lähiomaiseni menet­ti hil­jat­tain lom­pakkon­sa rahoi­neen kort­tei­neen sama etnisen ryh­män edustajalle.

  Asia olisi kiireel­lis­es­ti tutkit­ta­va EU-tasol­la, jot­ta päästäisi­in syitä kor­jaa­maan. Selvää lie­nee, että monis­sa entisen itäblokin mais­sa romanien ase­ma on luvat­toman heikko.

  Var­muu­den vuok­si totean, että olen tun­tenut mon­ta kun­non roma­nia, siis ihmisiä, jot­ka myös suo­ma­laisen val­taväestön kri­teere­in ansait­se­vat kun­nioi­tus­ta, ja muu­ta­man sel­l­aisen jon­ka touhuis­sa olisi hiukan kor­jaamisen varaa. Tot­ta kai kult­tuuriset ja his­to­ri­al­liset seikat pelaa­vat omaa roo­li­aan tämänkin ilmiön taustalla.

 36. Tiedemies:“Romanit eivät oikein tah­do inte­groitua mod­erni­in yhteiskun­taan, kos­ka hei­dän kult­tuurin­sa arvosta­mat ja sal­li­mat elan­non han­kkimis­ta­vat eivät vält­tämät­tä elätä nyky-yhteiskunnassa.”
  az:”.…ratkaiseminen ei ole vain rahas­ta kiin­ni (vrt. kehi­tys­a­pu ja paikalliset kulttuurit).”

  Romanien asioi­ta ei voi­da lait­taa kun­toon. Syynä ovat romanikult­tuurin arvot, jot­ka eivät istu EU-kult­tuuri­in eikä rahan puute.
  Siinä myös az tekee perus­tavaa laat­ua ole­van virheen, kun vaatii, että “romanien on itse olta­va muu­tok­sen akti­ivisia sub­jek­te­ja”. Jos kysymys on kult­tuurin keskei­sistä arvoista, näitä arvo­ja muokkaa­vat ympäristön paineet eikä ihmis­ten tah­to kult­tuurin sisältä käsin.

  Kult­tuu­rit muut­tuvat, mihin oleel­lise­na osana kuu­lu­vat arvo­jen muu­tok­set, sen seu­rauk­se­na, että ole­mas­sa ole­va elämän­ta­pa tuot­taa ylimäärää, ts. ihmiset rikas­tu­vat. Kun sen sijaan olot vaikeu­tu­vat, kuten nyt ker­jäläis­ro­manien kohdal­la lähtö­mais­sa, ihmiset tur­vaa­vat van­haan, kuten kerjäämiseen.
  Se on sitkeä myyt­ti, että hädän het­kel­lä ihmiset kehit­täi­sivät uut­ta. Vas­ta hädän, kuten sodan, jäl­keen nousee uut­ta, kun hätä raivasi joillekin tilaa menestyä.

  Niin irvokas­ta kun se onkin, romanien kohdal­la uut­ta voi lähteä syn­tymään niiden romanikeis­arien tahol­ta, jot­ka men­estyvät, kun lähet­tävät alaisi­aan ker­ju­umatkoille. Jos nämä romanikeis­ar­it saa­vat kerät­tyä ylimäärää, he sen seu­rauk­se­na alka­vat elää per­in­teis­es­tä poikke­val­la taval­la, mikä mur­taa van­haa romanikult­tuuria. He var­masti alka­vat arvostaa val­takult­tuurin eli­itin elämän­tapo­ja, mukaan­lukien koulu­tus­ta ja men­estys­tä tuovia ammat­te­ja. Kun näin tapah­tuu, kult­tuurimuu­tos lev­iää ylhäältä alaspäin.

  Ei se itse kokon­aisu­ut­ta hyödytä, jos joitakin kaikkein kur­jim­mista aute­taan, sehän on näyt­tö että van­hakan­tainen toimii. Kysymys on, miten saa­da romaniy­hteisö­jen ylä­ta­so, jo men­estyvät, men­estymään hyväksyt­tävil­lä ja lail­lisil­la keinoil­la ja näyt­tämään esimerkkiä.

 37. Olen hie­man ihme­tel­lyt, mis­tä Eli­na ja muut puhu­vat. Nyt vas­ta todel­la tajusin, että tuos­sa Osmon kir­joituk­ses­sa todel­lakin väitetään, että suo­ma­laiset lait­toi­vat Nat­si-Sak­saakin parem­mak­si (joka murhasi 2–3 miljoon­aa roma­nia) ja met­säs­tivät omat romanin­sa pienek­si jäl­jelle jääneek­si joukoksi.

  Aivo­jen on täy­tynyt jotenkin bloka­ta se, siis mitä todel­la väitetään, kahdel­la aiem­mal­la lukuk­er­ral­la. En kai vain voin­ut uskoa, että sinän­sä fik­su ihmi­nen voisi omis­sa nimis­sään väit­tää jotain tuol­laista. Eli­na aivan oike­as­sa, että tuo on blo­gin his­to­ri­an alhaisin postaus. Paikallaan olisi väit­teen kor­jaus ja disklaimeri alku­peräiseen blo­gauk­seen, sil­lä joku “Frank Johans­son” todel­lakin voi ottaa sen tosis­saan ja moni ei var­mas­tikaan lue kommentteja.

  Jos tulee kiusaus tuol­laisi­in provoilui­hin ne kan­nat­taa kir­joit­taa nimet­tömänä Iltale­hden tai suomi24:n foorumeille.

 38. Ric­ca­do
  “Ihmisiltä näyt­tää nykyään puut­tuvan kokon­aan kyky aset­tua toisen ihmisen ase­maan. Entä jos itse olisitte syn­tyneet ker­jäläisik­si. Olisiko ehdo­tuk­senne sama”

  Mitä ihmeen argu­ment­ti tuo oikein on? 

  Jos olisit itse syyl­listynyt murhaan, kan­nat­taisitko täysin rin­noin nyky­istä käytän­töä, eli sitä että murhas­ta tuomi­taan elinkau­ti­nen? Voin vas­ta­ta oma­l­ta kohdal­tan: en tietenkään, toivoisin että murhas­ta saisi ehdol­lista tai että mah­dol­lis­es­ti min­un kohdal­lani tehtäisi­in poikkeus.

 39. Ric­ca­do
  “Ja jos ker­jäämi­nen kiel­letään, feis­saami­nen (=ker­jäämi­nen) pitää lopet­taa saman tien. Se on huo­mat­tavasti rasit­tavam­paa ja häir­it­seväm­pää vaikka­pa kävelykaduilla.”

  Kan­natan lämpimästi kum­mankin kieltämistä. Feis­sar­it eivät todel­lakaan eroa ker­jäläi­sistä muuten kuin sen puoles­ta, kenelle rahat menevät.

 40. Kos­ka Osmo ei anna tuo­hon roman­in­tap­poon mitään lähdet­tä, on uskot­ta­va asiantun­ti­jaa eli Kemppistä:

  “Se väite, jon­ka mukaan Juhana-hert­tuan hal­lit­si­jana anta­man kuninkaal­lisen julis­tuk­sen mukaan musta­laisen olisi saanut tap­paa tavates­sa, ei pidä paikkaansa. Olen tutk­in­ut asian ja löytänyt tuon sään­nök­sen. Oli se merk­it­sevästi mutkikkaampi.”

  http://kemppinen.blogspot.com/2006/07/srkyneiden-sanojen-korjaamo‑2.html

 41. Roman­i­foo­ru­mi ker­too romanien his­to­ri­as­ta seuraavaa:
  ” Kus­taa Vaasa halusi päästä eroon romaneista ja hänen seu­raa­jansa Juhana III jatkoi hänen jäljil­lään. Hän päät­ti, että roman­it on karkotet­ta­va val­takun­nas­ta, ja tämä tarkoit­ti sitä, että heitä voiti­in karkot­taa myös Suomeen. ..”

  Miten suo­ma­laisia voi syyl­listää siitä, mitä siir­tomaaisän­nät Tukhol­mas­sa päättivät?

  Ruot­sis­sa sai keski­a­jal­la tap­paa myös suo­ma­laisia ilman rangaistusta.

 42. — Suomi­han oli Ruotsin siir­tomaa … Lapin Kansas­sa oli kom­ment­ti tästä romanien tapporahasta:
  … Tosi­asi­as­sa romane­ja vain­osi Ruot­si, sil­lä Suomea ei vielä 1500–1600-luvulla ollut ole­mas­sa, vaik­ka Ruotsin itäisessä kolka­s­sa suomea puhuttiinkin.

  Synkkä luku romanien syr­jin­nästä Ruot­sis­sa alkaa Kus­taa Vaasan (1496–1560) ajoil­ta. Hänen jäl­keen­sä kuningatar Kris­ti­ina (1626–1689), määräsi romaneille kuole­man­tuomion hirt­tämäl­lä. Myöhem­min teloit­tamisi­in voiti­in lain mukaan ryhtyä ilman oikeudenkäyntiä.

  Romanien lak­isääteinen apartheid eli rotu­sor­to jatkui Ruot­sis­sa 1900-luvulle saak­ka, sil­lä 1914 Ruotsin par­la­ment­ti sääti lain, joka kiel­si romanien maa­han­pääsyn. Laki oli voimas­sa vuo­teen 1954 saakka.

  — Soin­in­vaara on poli­itikko: poli­itikot vale­htel­e­vat aina.. ei muuten pär­jää politiikassa.

 43. Kom­men­toi­jien mielestä suo­ma­laiset ovat kaut­ta his­to­ri­an olleet niin hyveel­lisiä, etteivät ole voineet olla osal­lise­na mis­sään tap­po­ra­ha­jär­jestelmässä. Tap­po­ra­ha tot­ta tai ei, mitä merk­i­tys­tä sil­lä on nyky­is­ten romanien aut­tamises­sa? Hyveel­lis­ten riv­ien välis­sä esit­tämä johtopäätös on ilmeis­es­ti se, että kun ei ole mitään kor­vat­tavaa, niin ei ole aihet­ta myöskään mitenkään aut­taa. Erikoista hyveellisyyttä.

  Rahal­la ainakin pystyy aut­ta­maan (siis paikan pääl­lä). Vaarana on tietysti se, että raha menee eli­it­ille. Se on tietysti aiheelli­nen pelko, mut­ta Kreik­ka-paketis­sa se oli avus­tamisen syy.

  Ok, on perustei­ta uskoa, että mekin hyödymme Kreikan velko­jien tukemis­es­ta. Mut­ta kyl­lä me hyö­ty­isimme romanien auttamisestakin.

 44. tcrown:

  Min­ua pelot­taa vähin­tään yhtä paljon joidenkin ihmis­ten taipumus ajatel­la kult­tuuria jonkin­laise­na muut­tumat­tomana luonnonvakiona.

  Yksi käyt­täymistä ohjaa­va luon­non­va­kio on laisku­us, ja kieltämät­tä sil­lä että selit­tää mon­imutkaisia ilmiöitä yksinker­tais­es­ti viit­taa­mal­la kult­tuuri­in säästää paljon vaivaa. Lisäämäl­lä että ko. kult­tuuri on aina ollut sel­l­ainen säästetään vielä enem­män aikaa, kos­ka eihän asial­la sit­ten voi tehdä yhtään mitään.

 45. Esimerkik­si jo 1600-luvul­la heitä yritet­ti­in saa­da vil­jelemään maat­ta Suomes­sa. Tois­taisek­si tässä ei ole onnnis­tut­tu kovin hyvin.

  Kun jät­tää kap­paleen ensim­mäisen virk­keen pois, kak­si jäl­jelle jäävää ovat aika huvittavia.

 46. Hyvä Osmo,

  kun nyt lausut syväl­lisiä totuuk­sia yhdestä vähem­mistöryh­mästä, niin suonet min­un ker­to­van yhden tämän ryh­män jäse­nen, Atti­la Lakatosin äsket­täin julkises­ti lausumas­ta kan­nan­oto­s­ta. Se kuu­lui yksinker­tais­es­ti näin:

  “Meis­sä, musta­lai­sis­sa on vikaa.”

  Enem­män tuos­ta lausun­nos­ta löy­dät vaikka­pa googlaa­mal­la: “velünk, cigányokkal van a baj”.

 47. tcrown,

  (Japanista kult­tuurisen ja yhteiskun­nal­lisen muu­tok­sen ver­tauk­se­na, oletet­tavasti ver­tauk­se­na romanei­hin ja Afrikkaan)

  Onko tuo lainaa­masi kuvaus Japanista vuon­na 1915 vai yhden aus­tralialaisen tarkkail­i­jan pin­ta­puolis­es­ta havain­nos­ta Japanista vuon­na 1915? Havain­to on yleisen käsi­tyk­sen vastainen.

  Mei­ji-restau­raa­tion myötä feu­dal­is­mi ja hallinneet samu­rai-luokat syr­jäytet­ti­in ja maa avat­ti­in ulko­maail­malle kah­den ja puolen vuo­sisadan eristäy­tymis­poli­ti­ikan jäl­keen vuon­na 1868. Japani eli tuol­loin teknis­es­ti ja tek­nol­o­gis­es­ti keski­aikaa. 1900-luvun alku­un tul­taes­sa Japani oli yksi maail­man johtavia teol­lisu­us­val­to­ja ja mm. löi Venäjän suur­val­lan vuosien 1904–1905 sodas­sa. Tuol­loin mei­ji-restau­raa­tios­ta oli kulunut vain hie­man yli kolme ja puoli vuosikymmentä.
  Tuos­sa ajas­sa japani­laiset oli­vat mekaanis­es­ti kopi­oi­neet län­si­maid­en teknisen osaamisen. Heil­lä ei ollut tieteel­lisen val­lanku­mouk­sen laa­jaa perus­taa, mut­ta he kopi­oi­vat usko­mat­toma­l­la taval­la ja tar­mol­la kuin robotit.
  Vauh­tia eivät juuri hidas­ta­neet edes Japa­nia tuona aikana rav­is­telleet vaka­vat maanjäristykset.

  Myös yhteiskun­tarak­en­tei­ta uud­is­tet­ti­in län­si­mai­ta kopi­oiden (pakolli­nen koulu­tus, oman­laisen­sa, hie­man oli­garki­nen markki­na­t­alous jne.) mut­ta kult­tuurin syvärak­en­teet eivät muut­tuneet samas­sa mitassa.

  Län­si­maalais­ten on hyvin vaikea ymmärtää japani­laisia. Toisen maail­man­so­dan jäl­keen maa muut­tui kuvan­nol­lis­es­ti kuin yhdessä yössä sotahurmok­ses­ta miehit­täjät, hei­dän sanele­mansa uudet lait ja uudet rak­en­teet vas­taan ottaneik­si. Hyväksyen tap­pi­on ja tapah­tuneen jonkin­laisel­la zen-tyyney­del­lä. Mitään sel­l­aisia esim. sis­siso­dan ilmiöitä tai näkyvää kult­tuurista vas­tar­in­taa ei ollut, joi­ta voisi odot­taa esim. mis­sä tahansa islami­laises­sa valtiossa.

  Ulkokuori ei kuitenkaan ker­ro koko totu­ut­ta. Japani­laises­sa kult­tuuris­sa sisäi­nen ja ulkoinen min­u­us ovat vahvem­min erotel­tu­ja kuin län­tisessä kulttuurissa.
  Japani ei tänäpäivänäkään ole kovin indi­vid­u­al­isti­nen kult­tuuri. Eri­laiset kun­nia- ja kohteliaisu­us­nor­mit, sekä yhteisöl­lisyys nor­mit­ta­vat ihmis­ten käyt­täy­tymistä. Häpeäl­lä ja kasvo­jen menet­tämisen pelol­la on hyvin vah­va säätelevä vaiku­tus. Ulkoisen ja sisäisen välil­lä on ratkaise­ma­ton jännite.
  Tämän vuok­si mm. län­tisen psykolo­gian on ollut vaikea rantau­tua Japaniin.

  Jo japanin kieltä on hyvin vaikea kään­tää millekään län­si­maiselle kielelle, kos­ka, kuten todet­tua, tun­tei­den suo­ra ilmaisem­i­nen on heille suh­teessa vieras­ta ja läheis­tenkin väli­nen keskustelu usein säädel­tyä ja peit­el­tyä ja eri­laisin pehmen­nyksin ilmaistua.

  Tämä erään­lainen ‘jous­ta­mat­to­muus’ ilmen­tyy edelleen mm. japani­laises­sa taiteessa, jon­ka skaala on paljon kapeampi ja sisältö monot­o­nisem­paa kuin lännessä.

  En usko, että saat kovin helpol­la Japanin juuril­taan moni­tuhatvuo­tis­es­ta, psyy­keeltään koko maail­mas­sa ain­ut­laa­tuisen enig­maat­tis­es­ta korkeakult­tuurista kovin toimi­vaa ver­tausku­vaa romaneille tai Afrikalle.

  Mikä tässä muuten viit­taisi siihen, että pitäisin kult­tuure­ja muut­tumat­tom­i­na, siinä määrin, että se pelot­taa sinua?
  Päin­vas­toin olen hyvin kiin­nos­tunut tästä kysymyk­ses­tä, kos­ka se on mm. kehi­tyspoli­ti­ikan keskeisin kysymys. Mut­ta se on hyvin kom­pleksi­nen ja vaikea kysymys, eikä todel­lakaan seli­ty kuin hyvä jos pin­taa raa­pais­taen sosioekono­mi­al­la tai jol­lain pin­nal­lisil­la uni­ver­saaleil­la ver­tauk­sil­la. Uni­ver­sal­is­mi, jälleen yksi val­tavir­taisen ihmis- ja yhteiskun­tatutkimuk­sen lem­pi­lap­si, päin­vas­toin vie harhaan.

 48. Tuo ker­jäämiski­eto kos­kee sit­ten var­maan suo­ma­laisi­akin. Mil­läs minä sit­ten elan­toni hankin?

 49. “Kyl­lähän ker­jäämi­nen on jär­jestäy­tynyt­tä toim­intaa selvästi. Kul­jet­ta­ja tuo autol­la ker­jääjät toimip­is­teelleen ja hakee pois. Var­masti siinä joku ottaa oman proviisionsa.”

  Sil­loin­han poli­isn pitäsi puut­tua tuo­hon kyy­dit­täjään jo nykyisen lain­säädän­nön mukaan.
  Ja musta­laiskult­tuuri­in on aina kuu­lunut yhteiskun­nan ulkop­uolel­la eläminen.

  Mik­si musta­lais­ten ain­oanan ryh­mänä pitäisi muut­taa kulttuuriaan ??

  Urpi­laisen maan taval­la sai täl­läkin pal­stal­la yksimielisen tuomion, joten mik­si musta­laiset oli­si­vat poikkeus kult­tuurien joukossa ??

 50. “Yksi käyt­täymistä ohjaa­va luon­non­va­kio on laisku­us, ja kieltämät­tä sil­lä että selit­tää mon­imutkaisia ilmiöitä yksinker­tais­es­ti viit­taa­mal­la kult­tuuri­in säästää paljon vaivaa. ”

  Menepä muu­ta­mak­si viikok­si kadulle kököt­tämään polville­si niin huo­maat ettei se ole laiskan hommaa

 51. “Sen sijaan on tot­ta, että Ruot­si-Suomes­sa oli vuosi­na 1637–1748 voimas­sa laki, että val­takun­nan alueelta tavatun miespuolisen romanin sai hirt­tää ilman oikeudenkäyntiä.”

  Vieläkin menee metsään.

  Tässä taas vähän tarkem­paa kuvaa his­to­ri­al­lisil­la fak­toil­la höys­tet­tynä: Vira­nomainen sai siis hirt­tää. Ei kuningas väki­val­ta­mo­nop­o­li­aan luovut­tanut millekään ret­telöiville hirttoporukoille. 

  Kyseessä ei ollut laki vaan Val­ta­ne­u­vos­ton plakaat­ti eli lähin­nä säädös. Sen tarkoituk­se­na oli vauhdit­taa kak­sikym­men­tä vuot­ta aiem­min val­tiopäivil­lä sääde­tyn “tataarien ja musta­lais­ten” karkot­tamista koske­van lain täytän­töön­panoa. Val­tiopäiville taas osal­lis­tui suo­ma­laisia siinä kuin ruot­salaisi­akin, joten ei kan­na­ta väit­tää, että olemme syyt­tömiä. Ennenkin on romane­ja oltu karkot­ta­mas­sa ihan niin kuin taas nyt.

  Hyvä on myös tietää, kuten jo aiem­min kir­joitin, että laki ei ollut suun­nat­tu “romane­ja” vas­taan. Ruot­sis­sa tai Suomes­sa ei oikeas­t­aan ole koskaan asunut romane­ja pait­si muu­ta­mat viime vuosikymmenet, kun täkäläiset tum­mat päät­tivät omak­sua romani-nim­i­tyk­sen. Laki olisi suun­nat­tu tataare­ja, “tattare” vas­taan, ja nämä saat­toi­vat olla ketä tahansa sel­l­aisia ihmisiä, jot­ka eliv­ät vapaan taivaan alla, siis ainakin peri­aat­teessa myös ruot­salaisia tai vaik­ka suomalaisia. 

  Vira­nomaisille annet­tu oikeus syyt­tää näitä tataare­ja ja musta­laisia perus­tui osin vakoilue­päi­ly­ille, osin siihen, että eivät olleet läht­e­neet maas­ta lain määräyk­ses­tä huoli­mat­ta. Kun Val­ta­ne­u­vos­to nämä yhdisti, kek­sit­ti­in aivan poikkeuk­selli­nen säädös eli tuo oikeus hirt­tää ilman oikeudenkäyntiä. 

  En onnis­tu löytämään mitään tietoa siitä, että säädöstä/määräystä olisi koskaan nou­datet­tu tai että tataar­it ja musta­laiset oli­si­vat siitä tienneet.

  Tääl­lä lisää historiaa:
  http://www.fib.se/visa_info.asp?PostId=99&Avdelning=034&Sidrubrik=Bildkonst%20och&e=e004

  Sit­ten vielä: minä en tiedä, onko Suomes­sa oikea vai väärä määrä romane­ja, mut­ta kyseisel­lä säädök­sel­lä tuskin on ollut mitään tekemistä asian kanssa suun­taan tai toiseen. Se, että Ruotsin his­to­ri­alli­nen romaniväestö on pääosin Suomes­ta sinne muut­tanei­ta viimeistään 1600-luvul­ta läh­tien, on var­maankin vähen­tänyt täkäläis­ten määrää.

  Tässä vielä osoi­tus siitä, kuin­ka hämärästä asi­as­ta on puhe, kun ei edes etnonyymeistä ole varmuutta.
  http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php?topic=2078.0

 52. Vas­ta­han eduskun­ta sääti lain siitä, että jokainen suo­ma­lainen lahjoit­taa n 300 Euroa (yhteen­sä 1600 miljoon­aa Euroa) Kreikkaa lain­oit­taneille pankeille. Kyl­lä siihen ver­rat­tuna on ihan oikein ja ymmär­ret­tävää, ettei anneta romaaniker­jäläis­ten anel­la itselleen muu­tamia ropo­ja pääkaupunkiseudul­ta. Joku kohtuu se olla pitää.

 53. Suu­tut­taa ylim­ieliset kommentit: 

  “Mat­ti Van­hanen on suositel­lut, ettei romaniker­jäläisille anneta rahaa. Minä en ole antanut, kos­ka en halua edis­tää tätä elämänmuotoa”

  Se, että jotkut saa­vat tur­paansa jo syn­tyessään ei ole valit­tu elämän­muo­to. Se on paskaa arpaonnea. 

  Tässä sit­ten Mat­ti ja Osmo sikar­it suus­sa sylkevät niiden niskaan, jot­ka jo ovat poh­jal­la. Vähän sama kuin maas­sa makaa­va spur­gu pyytäisi apua, kun ei pääse jaloilleen, jos­ta kieltäy­ty­isi sil­lä veruk­keel­la ettei tue tuol­laista elämänmuotoa.

  Eikä mei­dän kai kan­na­ta sitä Roman­ian val­tio­takaan aut­taa. Kun tarkkaan miet­tii, niin nehän on oman kult­tuurin­sa tuol­laisek­si rakentanut. 

  Joo, aje­taan mum­mot takaisin koti­mai­hin­sa ja vede­tään ker­jäläisiä tur­paan. Sucks to be you.

 54. “Pla­cat om Tar­tarnes för­dri­w­fande af lan­det” oli siis kyseinen ase­tus nimeltään.

  Sel­l­aista tietoa tai speku­laa­tio­ta näkyy ole­van, että kyseinen määräys itse asi­as­sa lisäsi näi­den “tar­taarei­den” määrää Suomes­sa ja eri­tyis­es­ti Itä-Suomes­sa. Ilmeis­es­ti sieltä löy­tyi pakopaikka. 

  Nyt taitaa kuitenkin olla niin, että romanien his­to­ria Ruot­sis­sa ja Suomes­sa ennen 1900-lukua jää ikuis­es­ti pääosin hämärän peit­toon. Main­in­to­ja tattareista ja musta­lai­sista on lähteis­sä ilmeis­es­ti vain muu­tamia. Sitä pait­si, aina ei edes tiede­tä ketä nuo main­in­nat oikeas­t­aan tarkoit­ta­vat, “aito­ja romane­ja” vai yleen­sä eri­laisia talon­poikaisy­hteisön ulkop­uolelle ajau­tunei­ta kulku­porukoi­ta. Luul­tavasti molempia.

  Läh­teet koske­vat pääosin vira­nomais­ten yri­tyk­siä vuoroin assim­iloi­da (pakol­la), pakot­taa armei­jaan, sulkea ulos, karkot­taa tai jopa siis tap­paa. Jois­sakin lähteis­sä talon­po­jat valit­ta­vat porukoista.

  Suomi24 on keskustelu­ja romanien his­to­ri­as­ta. Niiden perus­teel­la jengillä ei ole järin kum­moisia suku­tari­noitakaan. Siinä tapauk­ses­sa Suomen roman­it ovat aika his­to­ri­a­ton kansa luku­un otta­mat­ta näitä vain­o­tari­noi­ta. No, onhan tuo vael­lus Inti­as­ta aika komea tarina.

 55. Sylt­ty: “Jos olisit itse syyl­listynyt murhaan, kan­nat­taisitko täysin rin­noin nyky­istä käytän­töä, eli sitä että murhas­ta tuomi­taan elinkautinen?”
  Eivät murhaan syyl­listyneet van­git vali­ta siitä, että hei­dät on tuomit­tu elinkautiseen — he eivät kyseenalaista elinkautis­tuomio­ta. He pitävät sitä aivan oikeutet­tuna (joil­lakin on mielestään lievän­täviä asian­haaro­ja — mut­ta itse teko, murha, ansait­see myös hei­dän mielestään elinkautisen).

  Art­turi: “Tuskin ne nykyään ker­jäävät roman­it nyt ovat yhtään sen vähem­män kykeneviä tekemään omat val­in­tansa kuin muutkaan ihmiset.”
  Lähtöko­h­dat valin­noille elämässä eri ihmisil­lä on aika eri­laiset. Sin­un näke­myk­sesi mukaan siis sil­lä mihin yhteisöön syn­tyy ole mitään merk­i­tys­tä? Jos syn­tyy kulkurin lapsek­si, kier­rät maail­maa etkä käy liiem­min koulu­ja, voit silti päät­tää ryhtyä Nokia insinöörik­si tai vas­taavaa? Sen kun vaan val­it­set? Sin­un maail­mas­sasi joudu­taan käyt­tämään aika paljon ‘ceteris paribus’ ole­tus­ta, mut­ta kun taka­puoli alkaa kivetyk­sel­lä kyl­metä, nämä ole­tuk­set jäävät läm­mit­tämän lähin­nä kirjanoppineita.
  Tähän sanois­in, että he ovat vähem­män kykeneviä tekemään saman­laisia val­in­to­ja kuin koulutet­tu pohjo­is­maalainen. Mut­ta he osaa­vat tehdä ratio­naal­isia päätök­siä siinä kuin kuka tahansa, sik­si he ovat täällä.

 56. Joo, on suo­ma­lais­ten kalloi­hin iskostet­tu se, että maas­samme tulee elää niin kuin hallinto (aikoinaan) on säätänyt.

  Toki lakia kun­nioi­tan, mut­ta on alka­nut pikkuhil­jaa íkään­tyessäni tun­tu­maan siltä, että ketkä ja kut­ka ovat maamme lake­ja kir­joit­tavia taho­ja — ja ketkä ja kut­ka niitä lake­ja sana­muo­tois­es­ti laa­ti­vat että kir­joit­ta­vat näkyvälle paperille.

  Saa­han siel­lä eduskun­nas­sa puhua ja torail­la vaik­ka kuin, mut­ta kun se lain­tek­stin laati­ja on se lop­ullinne taho, kuka asi­at pöytään lyö.

 57. Ric­ca­do:

  Lähtöko­h­dat valin­noille elämässä eri ihmisil­lä on aika erilaiset. 

  Aivan var­masti ovat.

  Sin­un näke­myk­sesi mukaan siis sil­lä mihin yhteisöön syn­tyy ole mitään merkitystä

  häh? Mis­tähän sä nyt tän päättelit?

  Mut­ta he osaa­vat tehdä ratio­naal­isia päätök­siä siinä kuin kuka tahansa, sik­si he ovat täällä.

  Juuri näin. Sik­si he eivät ole “syn­tyneet kerjäläisiksi”.

 58. Ilmeis­es­ti edelli­nen postauk­seni ei men­nyt läpi. No, tässä sama postaus uudestaan.

  > Ei voi­da ajatel­la, että esimerkik­si Sak­san ei tarvit­si kan­taa romanikysymyk­ses­tä vas­tu­u­ta, kos­ka se poisti oman romanikysymyk­sen­sä savu­na ilmaan 1940-luvulla.

  Höpöhöpö. Sak­sas­sa asuu nyky­isin 70 000 romania:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Romani_people

  Pora­j­mo­sista huoli­mat­ta arvi­ol­ta 25 % Sak­san romaneista (5000 20000:sta) selvisi hengissä:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Porajmos

  Wikipedi­aa parem­pi lähde:

  http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005219

  > Sak­saa parem­mak­si pani paljon aikaisem­min kuitenkin Suo­mi, joka mak­soi tap­po­ra­haa romaneista. Sik­si romane­ja on meil­lä niin vähän.

  En ymmär­rä, mik­si et lisää vielä lisäys­tä yhden lisäyk­sen lisäk­si. Voisit tun­nus­taa, että tässä tuli mokat­tua niin täy­del­lis­es­ti kuin vaan voi. Täl­laista tap­po­ra­haa ei ollut. Laki (?ase­tus, jotain) miespuolis­ten romanien (itse asi­as­sa tat­tarien, tai tulkit­tuna, kenen tahansa) hirt­tämis­es­tä oli, mut­ta siitä ei seu­ran­nut mitään (= ketään ei tapet­tu). Roman­it itse eivät tien­neet tästä laista mitään.

  Olen pahoil­lani, mut­ta itsepin­taisu­ute­si tässä asi­as­sa saa sin­ut näyt­tämään täs­mälleen tyyp­il­lisen poli­itikon pilaku­val­ta. Jot­tei totu­us uno­h­tu­isi, niin näin on käynyt ennenkin:

  http://www.soininvaara.fi/2008/03/13/miksei-vaihdeta-opettajia/

  Parhaim­mat meistä tun­nus­ta­vat virheensä.

 59. Roma­ni­as­sa on ihmisoikeuk­sia loukkaa­va romanitilanne,niin kauan kun sille ei tehdä mitään,on aika turha miet­tiä mitä ker­jäläisille pitäisi tehdä.On selviö ja näin on aina ollutkin ‚että ihmiset pak­enevat epäin­him­mil­lisiä olo­ja ja etsivät parem­paa ‚epä­toivoisinkin keinoin. Kaut­ta his­to­ri­an romanei­ta on syr­jit­ty ja usein uno­hde­taan kuin­ka paljon myös romanei­ta teurastet­ti­in nat­sisak­san keski­tysleireil­lä. On aika vaikea olet­taa ‚että roman­it joi­ta on vain­ot­tu ja syr­jit­ty kaut­ta aiko­jen voisi­vat tuos­ta noin vaan inte­groitua valtaväestöön.Heidän voimansa ja selvi­tymiskeinon­sa ovat juuri olleet,heidän ain­ut­laa­tu­inen kult­tuurin­sa ja tapansa ja suvun yhteisöl­lisyys. Kukaan ei syn­ny ker­jäläisek­si ja eikä syrjityksi,me ‚joi­ta on enem­mistö ja me joil­la on tämän takia valtaa,me mah­dolis­tamme syr­jin­nän ja epäin­him­miliset elinolot.Aika häpeä!Romanien syr­jin­tä on arkipäivää tänäänkin,eipä tarvitse kuin kuun­nel­la esim Radio­suomipopin aamuo­hjel­maa ja miet­tiä .…mik­si romaneista saa tehdä loukkaavia sketsejä.….olemme men­neet aika vaar­al­lisen heikoille jäille kun lama ja esim van­hus­ten huonon­tunut hoito ‚pitää lait­taa jonkun syyksi.…maahnmuuttajien ‚kerjäläisten.….siitä on hiuk­sen­hieno mat­ka synkkään historiaan.…Kristalliyöhön ja siihen miten juu­ta­laiset oli­vat syyl­lisiä lamaan!

 60. @Osmo: Olet siis sitä mieltä, että vaikka­pa 1970-luvul­la syn­tynyt sak­salainen on yhä vas­tu­us­sa holokaustista? Vas­tu­un määrit­te­ly on aina mie­lenki­in­toinen kysymys.

 61. Nov­el­li: “…Hiukan kanssa oudok­sut­taa, että nyt yleis­maail­malli­nen pako­laiskeskustelu pitäisi siirtää EU:n sisälle: aute­taanko paikan­pääl­lä vai annetaanko muut­taa onnen­sa perässä…”

  Jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta harvem­min on saatu kuri­in avus­tu­sop­er­aa­tioil­la, kyl­lä siihen yleen­sä tarvi­taan poli­isi­op­er­aa­tioi­ta. 😉 Jär­jestäy­tyneel­lä rikol­lisu­udel­la on tapana kyl­lä käyt­tää hyväk­seen eri­laisia avustusoperaatioita.

 62. “Jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta harvem­min on saatu kuri­in avus­tu­sop­er­aa­tioil­la, kyl­lä siihen yleen­sä tarvi­taan poliisioperaatioita. ”

  Paljonko­han tuo uhrien sakot­ta­mi­nen ja pam­put­ta­mi­nen vaikut­taa mafiosoihin ??
  Var­maan lopet­ta­vat toim­intansa, kos­ka säälivät uhrejaan ?

 63. Ketkä eivät kat­soneet mm. Eli­nan yllä mainit­se­maa BBC:n doku­men­taaria YLE:ltä tästä ns. “roman­ion­gel­mas­ta”, voivat sen edelleen kat­soa mm. youtubesta. BBC ei ole mikään “ääri­oikeis­to­lainen” laf­ka. Doku­men­taari näem­mä voit­ti myös jonkin doc­u­men­tary awardin, en tark­istanut tarkem­min minkä. Jokainen voi itse arvioi­da omia johtopäätök­siään ja jour­nal­is­min objek­ti­ivi­su­ut­ta, mut­ta mukana on aika run­saasti kuva­ma­te­ri­aalia, vira­nomaisti­eto­ja jne.

  http://www.youtube.com/watch?v=vmwjP9ghPFM (Viisi osaa, klikkaa 2/5 jne. Yhteiskesto n. tunti)

 64. Janne Aro­suo
  “Hei­dän voimansa ja selvi­tymiskeinon­sa ovat juuri olleet,heidän ain­ut­laa­tu­inen kult­tuurin­sa ja tapansa ja suvun yhteisöllisyys.”

  Hienoa että ovat selvin­neet kult­tuurin­sa kanssa, mut­ta juuri sen ain­ut­laa­tuisen kult­tuurin taki­a­han he ovat siinä tilanteessa mis­sä ovat. Tilanne esimerkik­si juu­ta­laisi­in ver­rat­tuna on aivan eri­lainen. Siinä on toinen kansa, jota on potkit­ty päähän läpi koko his­to­ri­an, mut­ta jol­la on ollut hiukkasen eri­laiset metodit selviämiseen.

  “maah­n­muut­ta­jien ‚kerjäläisten…..siitä on hiuk­sen­hieno mat­ka synkkään historiaan….Kristalliyöhön ja siihen miten juu­ta­laiset oli­vat syyl­lisiä lamaan!”

  No just, joo, jotain rajaa sen­tään. Tässä on taas tätä hyssyt­te­lyä, kaik­ki on mei­dän kan­ta­suo­ma­lais­ten syytä, musta­laiskult­tuuri on niin hienoa ja lopuk­si mut­ta kun Hitler. Eikö romaneil­la ole pien­in­täkään vas­tu­u­ta itses­tään? Onko siinä kansa, jon­ka täysi-ikäisetkin jäsenet ovat lapsen tasol­la ja joka tarvit­see sik­si vira­nomais­ten holhousta? 

  Ja jos Weimarin Sak­sas­sa oltaisi­in laitet­tu kom­mu­nis­tit kuri­in, se viik­si­val­lu pop­poi­neen ei olisi ikinä päässyt val­taan. Ihan sama jut­tu on näis­säkin hom­mis­sa, hyssytel­lään oikein porukalla per­su­jen äärisi­ipi kun­non nousuun.

 65. Olen yrit­tänyt etsiskel­lä tietoa, miten Roman­ian romanei­den ase­ma poikkeaa val­taväestön tai muiden vähem­mistö­jen ase­mas­ta Romaniassa. 

  En ole löytänyt. Eri­lais­ten jär­jestö­jen sivuil­la kyl­lä puhutaan paljon sor­rosta ja syr­jin­nästä, mut­ta konkreet­tisia esimerkke­jä ei anneta. 

  Onko Roma­ni­as­sa tosi­aan esim. joitain lain­säädän­nöl­lisiä määräyk­siä tai eri­laisia hallinnol­lisia käytän­töjä etniseen taus­taan perustuen vai mis­tä on kyse? 

  Luin kyl­lä jois­tain romanien pakko­häädöistä, mut­ta käsitin, että asumuk­set oli­vat lait­to­mia. Eiköhän siis kenet tahansa olisi häädet­ty niistä. On myös selvää, että ker­ju­useen, varas­tamiseen ja väki­val­taisi­in ryöstöi­hin perus­tu­va elämän­ta­pa ei viehätä naa­pu­rus­toa ja vira­nomaisi­in kohdis­tuu painet­ta hävit­tää romaniy­hteisö­jen slum­mit muun asu­jamis­ton silmien alta. 

  Mainit­ti­in myös, että kaikil­la romaneil­la ei ole henkilö­pa­pere­i­ta. Mik­si ei ole? Eikö niitä myön­netä heille vai eivätkö he osaa hakea itselleen papereita? 

  Väitetään myös, että suuri osa romani­lap­sista pas­site­taan erityisluokille/kouluihin. Toisaal­ta niin on Suomes­sakin, mis­sä kuitenkin suurin osa romani­lap­sista tulee luku­taitoi­sista kodeista. Mielestäni on ymmär­ret­tävää, ettei suuri osa hökke­likylien romani­lap­sista voi oma­ta nor­maalei­ta kouluvalmiuksia. 

  Eli mitä oikeuk­sia heiltä puut­tuu Roma­ni­as­sa? Vai onko kyseessä vain yhteiskun­nan vas­tainen kult­tuuri, joka man­i­festoituu köy­hyytenä ja syr­jäy­tymisenä ja tietysti muun väestön vieroksuntana?

  Tämä Osmon väläyt­tämä ratkaisumalli, joka perus­tuu rekkalastil­lisi­in rahaa jäi nyt vähän vähem­mälle huomi­olle Osmon nat­si-möläy­tys­ten takia. Toivoisin, että Osmo vähän avaisi tätä, miten rahal­la ratkaistaan 2,5 miljoo­nan roma­nialaisen romanin ongel­mat? Ei var­maankaan voi olla oikein, että hei­dän elin­ta­son­sa nousisi yli muun­laisen etnisen taus­tan omaavien ryh­mien. Roma­ni­as­sa on paljon köy­hyyt­tä ja kur­ju­ut­ta myös peruskansan keskuudessa.

 66. Suomes­sa­han roman­ion­gel­ma on siinä mielessä ratkaistu, että kaikil­la on koti ja toimeen­tu­lo. Meil­lä on siihen varaa, kos­ka romane­ja on vain noin 10 000 henkilöä. (kiitos tapporahan 😉 )

  Tämä ei kuitenkaan ole pois­tanut hei­dän monikym­menker­taista edus­tus­taan rikok­sis­sa. Tämä ei myöskään ole aut­tanut heitä koulut­tau­tu­maan ja inte­groi­tu­maan yhteiskun­taan myön­teisel­lä taval­la. Erit­täin vas­ten­mieliset kult­tuuriset sään­nöt kuten verikos­to ja väistämis­sään­nöt ovat edelleen voimissaan. 

  Euroopas­sa on n. 10 miljoon­aa roma­nia. On epäre­al­is­tista, että heille kaikille taat­tasi­in elin­ta­so, joka vas­taisi Suomen romanien tilan­net­ta ilman että he itse muut­ta­vat asen­teitaan ja kult­tuuri­aan. Kos­ka tämä muu­tos ei vaiku­ta toden­näköiseltä jotain muu­ta on siis tapahduttava. 

  Miten olisi raha­palkkio ster­il­isaa­tioon suos­tu­mis­es­ta? Voi kuu­lostaa ihmisoikeuk­sien vas­taiselta, mut­ta jos se on täysin vapaae­htoista, niin onko se sitä? En oikein rahalle parem­paakaan käyt­töä kek­si. Myyväthän köy­hien maid­en ihmiset elim­iäänkin siir­rän­näisik­si. Eihän ster­il­isaa­tio ole ter­vey­delle mil­lään tavoin haitak­si eli mielestäni ei olla eet­tisyy­den tuol­la puolen.

 67. Liian van­ha: “…Paljonko­han tuo uhrien sakottaminen…”

  Jo Leninil­lä oli ter­mi “hyvän­tah­toinen hölmö”. 😉

 68. “Olen sitä mieltä, että 1970-luvul­la syn­tynyt sak­salainen ei saa hyö­tyä holokaustista.”
  Siis mitä? Näetkö Osmo holokaustis­sa jotain hyödyl­lisiä piirteitä?

  1. Sanoin sen postauk­ses­sa. Vas­tuu romanikysymyk­ses­tä pitää olla yhteinen. Sak­salaiset eivät voi lais­taa siitä sil­lä veruk­keel­la, että hoiti­vat asian jo 40-luvul­la eivätkä pohjo­is­maiset sil­lä perus­teel­la, että hoiti­vat sen 1600-luvulla.

 69. Suomeen mah­tuu ihan suju­vasti 7000 suo­ma­laista man­nea. He eivät ker­jää kaduil­la. Suo­mi on sopeu­tunut hei­hin ja yhteise­lo sujuu suun­nilleen hyvin. 

  Mut­ta muul­ta tullei­den ker­jäläis­ten joukko ei sovi meille. Sanon Mat­ti Van­hasen ja mon­en muun sanoin, älkää aut­tako heitä. Sata var­maan poruk­ka on jonkun rikol­lis­li­igan uhre­ja tai työntekijöitä.

 70. Eli­na on ehkä jol­lain kierol­la taval­la oikean tulkin­nan jäljil­lä. Län­si­mainen kult­tuuri ja oikeusval­tio ovat hukas­sa niiden ihmis­ten kanssa, jot­ka eivät suo­si­ol­la sulaudu yht­enäiskult­tuuri­in ja totut­tuun sään­nöstöön. Ster­i­laa­tio-ehdo­tus oli ilmeisen pro­vokati­ivi­nen, mut­ta joka tapauk­ses­sa se ei ole oikotie onneen — sitä on kokeil­tu esim. mieli­sairaiden ja vam­mais­ten kohdal­la ja silti yhä vielä on mieli­sairaut­ta ja vam­maisu­ut­ta maailmassa.
  Ihmisil­lä on kova tarve tun­tea kuu­lu­vansa samaan joukkoon muiden kanssa, ja kaik­ki eri­laisu­us hauras­tut­taa uskoa siihen. Tämä johtaa älyt­tömyyk­si­in myös kään­teis­es­ti, eli suvait­se­vaisu­uskaan ei ole aina luon­te­vaa ja luon­nol­lista, vaan enem­mänkin dogmaattista.

 71. Kat­sokaa­pa!

  Nyt on mielipi­de­vaikut­ta­ja Soin­in­vaara saanut ainakin Lapin kansan vaku­ut­tumaan Suomen mak­samista tap­po­ra­hoista. Sama artikke­li oli myös Aamulehdessä. 

  Hienoa Osmo! Onko jokin val­takun­nalli­nen palk­in­to jaos­sa väärän ja vahin­gol­lisen tiedon erit­täin tehokkaas­ta levit­tämis­es­tä? Jos on, niin ehdotan sinua. 

  http://www.lapinkansa.fi/cs/Satellite/Lappi/1194644203290/artikkeli/soininvaara+vaittaa+suomen+maksaneen+tapporahaa+romaneista.html

  1. Olen vain levit­tänyt julkisen palvelun laitok­sen YLEn verkko­sivuil­ta löytämääni tietoa, joka siis toden­näköis­es­ti on epä­tosi. Erit­täin sitkeästä net­ti­huhus­ta on kyse. Tämä on itse asi­as­sa toinen ker­ta kuin julkaisen sen. Edel­lisel­lä ker­ral­la tark­istin googlaa­mal­la ja sain vahvis­tuk­sen YLEn verkko­sivuil­ta. Ilmeis­es­ti se silti on väärä. Tuo hirtet­tävä tavat­taes­sa sen sijaan on his­to­ri­alli­nen fak­ta. Tosin se kos­ki ilmeis­es­ti vain karkotet­tu­ja romaane­ja, jota oli merkat­tu korvamerkillä.

 72. Olet nyt sit­ten Osmo puut­tumas­sa iki­van­han kult­tuurin syvimpi­in rak­en­teisi­in. Tuo valkoisen miehen luu­lo oman kult­tuurin­sa yliv­er­taisu­ud­es­ta on ollut mon­en luon­nonkansan tuho.

  Ja sik­si toisek­seen; tässä on jälleen ker­ran yksi poh­ja­ton kai­vo joka ei tule täyttymään.
  Arvaatko miten siinä käy jos rahavir­ta sit­ten joskus tyrehtyy. 

  Ensik­si on saatu vaik­ka 1/2000 roman­ista parem­malle paikalle yhteiskun­nan ora­van­pyörässä, että olisi joku kan­nus­ta­va esimerk­ki. Tuo rep­pana on vielä toden­näköis­es­ti hylät­ty omien­sa joukos­ta luopiona.

  Ei vaan toi­mi ja tulee jul­me­tun kalliiksi.
  Mui­ta yhtä hyviä ideoita ?

  Kak­si asi­aa olen taloud­es­ta oppin­ut: älä anna raho­jasi vihreän tai vasurin hoitoon. Tämän kun aina muis­taa niin muut vaarat on jo helpom­pi väistellä !

 73. Oli kyl­lä tot­ta, vaik­ka ei ollutkaan tot­ta. Ja vaik­ka ei olisikaan ollut tot­ta, olin silti oike­as­sa. Ainakin melkein. Tai siis…

 74. #
  Miten olisi raha­palkkio ster­il­isaa­tioon suostumisesta?
  #

  Heh, heh. Muis­taak­seni Jär­ven­pään kaupun­ki on mak­sanut eril­lis­ra­haa romaneille, että pois­tu­isi­vat Jär­ven­pään kaupun­gin listoilta.

  Rahaa myön­net­ti­inkin sen ver­ran paljon, että Ruotsin laivalle romaan­it päätyivät.

 75. “Liian van­ha: “…Paljonko­han tuo uhrien sakottaminen…”

  Jo Leninil­lä oli ter­mi “hyvän­tah­toinen hölmö””

  Jos ker­jäläi­nen on ihmiskau­pan kohde tai mafi­an kir­i­tyk­sen kohde niin sil­loin hän on todel­lakin uhri.Näinhän Van­hanen, Hako­la , Pajunen etc väittävät .
  Sil­loin lain­säätäjän ja poli­isin toimet pitäsi suun­na­ta ker­jäläis­ten hyväk­sikäyt­täji­in eikä rikosten uhrei­hin kuten nyt halutaan.

  Kyl­lä Suomen poli­itikot halu­a­vat samais­tua Lenini­in, Stal­ini­in tai Hitleriin .

  Mut­ta kaukana eivät ole netkään ajat kun Suomes­sa oli omia musta­laisia kerjäläisenä.
  Musta­laiset tosi­aan asui­v­at pääosin maan itäo­sis­sa ja muis­taak­seni Käk­isalmea kut­sut­ti­in musta­lais­ten pääkaupungiksi.
  Sotien seu­rauk­se­na hei­dätkin evakuoiti­in , mut­ta heitä ei asutet­tu eikä mitenkään sijoitet­tu, joten he jäivät tyhjän päälle ja jou­tu­i­v­at elät­tämään itsen­sä käytän­nössä kerjuulla .
  Ei kukaan valko­lainen työ­nan­ta­jakaan ottanut heitä töihin.
  Vas­ta 80-luvun teho­toimet lopet­ti­vat kiertävää elämää

 76. Yksi vaan,

  “Kak­si asi­aa olen taloud­es­ta oppin­ut: älä anna raho­jasi vihreän tai vasurin hoitoon. Tämän kun aina muis­taa niin muut vaarat on jo helpom­pi väistellä !”

  Min­ulle on opetet­tu, että älä anna raho­jasi demarei­den hoitoon, ne jaka­vat ne alta aika yksikön kaiken maail­man sosiaalipummeille. 

  Mut­ta asi­aan. Tääl­lä ei kukaan ole hok­san­nut sitä, että musta­laiset osaa­vat laulaa, ainakin tan­go­ja. Jokaisel­la tan­go­markki­noil­la on ainakin yksi romaani tyrkyl­lä voit­ta­jak­si. Tais­to Tam­mi on kaikkien aiko­jen paras, mut­ta hänen perässään on liu­ta mui­ta mes­tar­i­laula­jia. Ajatelkaa, 7000 ihmisen joukos­ta löy­tyy hem­metin moinen määrä laula­jia. Se on hieno jut­tu. Kult­tuuri­aarre suorastaan.

 77. Joopa joo ‚että ster­il­isaa­tio romaneille. Mah­taako­han kir­joita­ja tietää,sellaisesta kuin YK:n ihmisoikeuk­sien julistus.Jokaisella meistä on oikeus ihmis­ar­voiseen elämään ja vapau­teen. Suo­mi on sopimuk­set allekir­joit­tanut ja näin ollen niitä sitoutunut perus­tus­lais­saan turvaamaan.Toisen maail­man­so­dan mukanaan tuo­mat laa­jamit­taiset ihmisoikeuk­sien ja ihmis­ar­von loukkauk­set osoittivat,että tarvi­taan kan­sain­välisiä sopimuksia,joilla estetään ihmis­ten elim­i­noin­ti rodun,uskonnon tai kansal­lisu­u­den perus­teel­la. Ihmisoikeuk­sis­sa on kysymys sekä vapaudesta,että oikeud­es­ta johonkin.Oikeuksista ei voi vali­ta nou­datet­tavak­si vain osaa,koska sil­loin loukkaa samal­la itse ihmisoikeuk­sien käsitet­tä. Me halu­amme eroon ker­jäläisongelmista. Se on jo olemassa,niinkuin aika mon­et muutkin ongel­mat. Se ‚että me lait­tet­taisi­in rajat kiin­ni ja heit­et­täisi­in ker­jäläiset rajan ulkop­uolelle, ei poista ongel­maa. se on ongel­man siirtämistä joillekkin ja jon­nekkin muualle.Ongelma ei katoa. Vähem­mistöt eivät puhu yhdel­lä äänellä,vaan roman­itkin n.10000 äänel­lä. Mikä estää kuule­mas­ta vähemistöjä?Tässä mail­mas­sa kaik­ki on epä­var­maa, yht­enä päivänä kukata­hansa meistä tai lähim­mäi­sistämme voi vam­mau­tua ja joutua vähem­mistönä tais­telem­maan vam­mais­ten oikeuk­sista. Pitäisikö pala­ta mus­taan his­to­ri­aan ja vam­maiset­ki sterilisoida.…Epäinhimillistä ajattelua.Kyllä Vihreät on ain­oa puolue joka tosis­saan puo­lus­taa ihmisarvoja.

 78. Vihreät puo­lus­ta­vat ihmis­ar­vo­jen abstrak­tio­ta. Se on hyvin help­poa, paper­il­la. Ei edel­lytä kuin slo­ganien ja fraasien tois­toa. Konkre­tia on paljon vaikeam­paa, kuten vaikka­pa tuos­ta BBC:n doku­men­taarista voi sisäistää. Suosi­tan Janne Aro­suo­takin kat­so­maan, ja ker­tomaan sit­ten, kuin­ka ne hienot ihanteet muun­netaan todel­lisu­udek­si. Se viisas­tenkivi on ollut kehi­tysavus­sakin puoli vuo­sisa­taa hukas­sa. Ei ne hienot sanat vaan oikeasti asioi­ta parem­paan muut­ta­vat teot ja politiikka.

  Vihreil­lä on ihmeelli­nen ja yleinen tapa kat­soa ylhäältä alaspäin, ja ajatel­la, että jos on keinoista eri mieltä, niin ei mil­län voi jakaa hei­dän hieno­ja arvo­jaan. Minä ainakin jaan ne arvot, vaik­ka monista keino­ja koske­vista näke­myk­sistä tulk­i­taan suun­nilleen fasistiksi.

 79. Hyvä Janne Aro­suo!!!! Puhut asi­aa!! olen las­tenkodis­sa kas­vanut romani, olen aikuinen ja kan­nan vas­tu­u­ni! Käyn töissä.Syrjäytyminen se vas­ta kalli­ik­si tulee suomelle.Pitäsi saa­da apua ja tukea koulutukseen .
  Ja yhtä paljon se mak­saa yhteiskunnalle,lusiiko lin­nas musta­lainen vai suomalaine.Romanit ovat konkereet­tis­es­ti aut­ta­neet roman­ian romaneita,Vienneet kyli­in vaat­tei­ta ja kenkiä ja muuta.Kukaan ei tahal­laan syn­ny köy­häk­si. Roman­ian roman­it tar­vivat apua,te rikkaat ja viisaat ‚menkää kat­tomaan sinne kyli­in sitä kur­ju­ut­ta ja tulkaa sit­ten vas­ta ker­tomaan mitä pitäs tehdä.
  yks kaalee

 80. Hmph?

  Alkaa tun­tua, että Janne Aro­suo on trol­li, jon­ka tarkoi­tus on aset­taa vihreät naurunalaisiksi. 

  Sen ver­ran on nimit­täin type­r­ää tek­stiä kir­joi­tusvirheil­lä höys­tet­tynä. Ja tiet­ty puo­lus­te­taan vihre­itä arvoja. 

  Mut­ta tämä on net­tielämää.. Jokainen tehkööt omat johtopäätök­sen­sä tämän vih­jeen perus­teel­la. Tapaus on ehkä vähän rajal­la eli en nyt uskalla ihan väit­tää, että näin olisi.

 81. Lundqvis­tille

  Demar­itkin on jonkun sortin vasure­i­ta tietenkin, mut­ta sil­lä ero­tuk­sel­la, että jotain tulee takaisin päinkin ‑ihan niinkuin Ässä-arvastakin !

 82. Ote­taan tähän kysymyk­seen vielä oikein polar­isoitu vas­taes­imerk­ki. Muu­tamis­sa medi­apätkissä ääri­oikeis­ton nousus­ta Unkaris­sa romanivi­han kan­ta­mana, on ollut van­hempi mies, joka on sanonut “ampua ne pitäisi!, mut­ta kun ei saa.” Tämä mies on var­mas­tikin valit­tu esille lukui­sista haas­tatel­luista kuvas­ta­maan vihan irra­tionaal­isu­ut­ta ja bru­taal­i­ut­ta. Mies on ilmeis­es­ti pienvil­jeli­jä, jol­la on ome­natarha. Joka syksy romanei­ta käy varas­ta­mas­sa hänen omenoitaan. Myös joka ilta pitää vaival­la siiv­ota työvä­li­neet sisätiloi­hin, jot­ta niitä ei yön aikana varastet­taisi. Tämä aiheut­taa ylimääräistä ja sinän­sä turhaa työtä. Mitkään uhkailut tai aidat eivät varkai­ta pysäytä.
  Vira­nomaiset var­maankin kir­jaa­vat rikok­set, mut­ta toden­näköisyys niiden selvit­tämiseen tai teko­ja estävi­in ran­gais­tuk­si­in on hyvin alhainen.

  Pienvil­jeli­jä Unkaris­sa tuskin on mikään kroisos, vaan päin­vas­toin koval­la työl­lä joutuu han­kki­maan suh­teel­lisen niukan elan­non. Jos tätä vuodes­ta toiseen vaikeut­taa ja verot­taa selkeästi iden­ti­fioitavis­sa ole­va väestöryh­mä, jon­ka miehen mielestä pitäisi oma­l­la työl­lään kas­vat­taa omat ome­nansa ja han­kkia oma toimeen­tu­lon­sa, niin asteit­tain kasautu­va katkeru­us ja lop­ul­ta voimat­to­muud­es­ta kumpua­va viha on ymmärrettävää.

  Tuokin ääri­oikeis­ton kan­nat­ta­ja on sikäli inhimilli­nen ja hänen tun­teen­sa ovat inhimil­lisiä, vaikkakin niiden imp­likaa­tiot eet­tis­es­ti täysin tuomittavia.

  Kysymys: Mitä itse tun­tisitte, miten itse reago­isitte tuon van­han miehen asemassa?

 83. Mitähän type­r­ää on YK:n Ihmisoikeuk­sien julis­tuk­ses­sa ja sopimuksissa?Eikö luk­i­häir­iöisil­lä ihmisil­lä ole oikeut­ta mielip­iteisi­in? Pitäisikö luk­i­häir­iöisetkin ster­il­isoi­da? Kir­joit­ta­ja Eli­na voisi vaik­ka piipah­taa ihmisoikeusli­iton sivuil­la! Lähdet­täisi­inkö kuitenkin siitä ‚että me kaik­ki tääl­lä syn­nymme tasavertaisina,mutta heti syn­tymän jälkeen,se elämän ässäarpa on se ‚MIHIN me synnymme!!!!
  Jokaisen itselleen vaa­ti­mat oikeudet tulee olla valmis anta­maan kaikille muillekkin ihmisille!!!
  Val­tioiden tulee osaltaan kun­nioit­taa ja toteut­taa ja suo­jel­la ihmisoikeuk­sia, sil­lä niiden tarkoituk­se­na on tur­va­ta ihmis­ar­von mukainen arvokas elämä jokaiselle. YK:n sopimuk­sen allekir­joit­tanei­den val­tioiden (Suo­mi mukaan lukien) tulee tur­va­ta ihmisoikeudet perus­tus­lais­saan. Aikooko kir­joit­ta­ja Eli­na kään­tää aikakam­pea het­keen ‚jol­loin Suo­mi allekir­joit­ti kyseiset sopimukset????

 84. Ker­jäläisille ei saa antaa rahaa,mutta apu on vietävä sinne mis­sä sitä tarvi­taan. Ihmisoikeudet ovat tärkeä asia,hyvä että meil­lä on edes sopimuk­set niistä,mutta esimerkik­isi vam­mais­ten oikeudet eivät vieläkään toteudu Suomessa.Minä ainakin vam­maisen lapsen äit­inä äänestän vihre­itä ‚kos­ka koen ‚että he aja­vat min­un ja lapseni asioi­ta. Ja on todel­la hyvä ‚että oikeusmin­is­teri Tui­ja Brax­in ansios­ta saadaan vih­doin laki rasis­tisille nettikirjoituksille.
  Azille,minä tämän van­huk­sen housu­is­sa ‚palkkaisin roman­it töi­hin ome­na­pal­ka­lla;) 50-luvul­la Ruot­sis­sa ainakin pakkos­ter­il­isoiti­in vam­maisia ja mieli­sairai­ta. Natsimeininkiä.

 85. En muo­dos­ta mielip­iteitäni minkään liiton sivu­jen perus­teel­la, en myöskään ihmisoikeusli­iton. Enkä siis ehdot­tanut pakkos­ter­il­isaa­tio­ta, vaan täysin vapaae­htoista toimenpidettä. 

  Suomes­sa ster­iloidaan vuosit­tain n. 3000 naista ja 1500 miestä hei­dän omas­ta tah­dostaan. Ei kyseessä ole mikään väki­val­ta. Mut­ta olisi­han palkkio romaneille ster­il­isaa­tios­ta toki mui­ta kansalaisia syr­jivä, kos­ka se jät­täisi huonom­paan ase­maan muut ster­il­isaa­tioon haketuvat. 

  Se, syn­tyvätkö kaik­ki ihmiset tasaver­taisi­na ei mielestäni liity tähän mitenkään. 

  Janne sanoo:

  Jokaisen itselleen vaa­ti­mat oikeudet tulee olla valmis anta­maan kaikille muillekkin ihmisille!!!

  Minähän olen anta­mas­sa jopa enem­män — oikeu­den rahal­liseen kor­vauk­seen ster­iloin­nista. En ole sitä itsel­leni edes vaatimassa. 

  Onko sin­ul­la muuten parem­pia ehdo­tuk­sia Euroopan roman­ion­gel­man lievit­tämisek­si, Janne? Keski­tyt vain tois­tele­maan tyhjyyt­tään kumi­se­via fraase­ja ihmisoikeuk­sista. Se tuskin helpot­taa romanien ase­maa yhtään missään.

  1. Ster­iloin­ti­in suos­tut­telu palkki­ol­la ei mene läpi mis­tään eet­tis­es­tä toimikun­nas­ta. Edes eliten­lu­ovu­tuk­ses­ta tai lääketi­eteel­liseen kokoeeseen osal­lis­tu­mis­es­ta ei saa mak­saa palkkio­ta, ei edes verenluovutuksesta.

 86. OS: “Ster­iloin­ti­in suos­tut­telu palkki­ol­la ei mene läpi mis­tään eet­tis­es­tä toimikunnasta.”

  OT: Tämä on muuten epäko­h­ta johon pitäisi puut­tua, liit­tyy kiin­teästi las­ten oikeuk­si­in ja äidin pakko­hoitoon. Ter­vey­den­huolto­henkilöstö tun­tee todel­lisu­u­den mut­tei oikein voi osal­lis­tua arvokeskustelu­un tai eri­tyis­es­ti aloit­taa sitä ilmeis­ten eet­tis­ten imper­ati­ivien takia.

  Ster­iloin­nin otta­mi­nen esille romanikysymyk­sen yhtey­dessä on aika huonoa huumo­ria. Sen sijaan kult­tuuri-impe­ri­al­is­mi eli erään­lainen nol­la­tol­er­anssi turhanaikaiselle suvait­se­vaisu­udelle on Suomes­sa kokon­aisuute­na toimin­ut ihan mukavasti. Käytän­nössä: jos ei halu­ta edis­tää jotain elämän­muo­toa, ei anneta rahaa (eikä varsinkaan hamerahaa).

 87. Öh, mis­sä vai­heessa palkkion mak­sami­nen lääketi­eteel­lisi­in kokeisi­in osal­lis­tu­mi­sista on lopetettu?

  Kyl­lä min­un käsit­tääk­seni niitä mak­se­taan edelleen, ja aika pitkälti suh­teessa koe­henkilölle aiheutu­vaan vaivaan ja riskei­hin. Ei niihin muuten saataisi koehenkilöitä.

  (Isoim­mat palkkiot, mis­tä olen kuul­lut, oli­vat usei­ta tuhan­sia euroja.)

 88. Min­un mielestäni mei­dän Eu-kansalaisina,pitäisi VAATIA ‚että Eu-val­tioiden ja jäsen­maid­en pitäsi konkreet­tis­es­ti puut­tua syr­jin­tään ja rasis­mi­in ja väkivaltaan,mitkä aiheut­ta­vat köy­hyyt­tä ja kur­ju­ut­ta romaneille,joita on Eu-alueil­la noin 12 miljoon­aa. Eu-val­tioiden velvol­lisu­us on toimia syr­jin­nän ehkäisemisek­si ja ihmisoikeuk­sien tur­vaamisek­si. Kos­ka meil­lä on nämä YK:N sopimuk­set ole­mas­sa ‚joi­ta kir­joit­ta­ja Eli­na myös fraa­seik­si mieltää,meillä on oikeus vaa­tia ‚että ne myös toteu­tu­vat! Nyt vaalien alla varsinkin ‚kun jokainen puolue halu­aa näyt­tää sen oman kerjäläiskorttinsa,kalastaakseen ääniä. Me emme saa suos­tua kaikkeen,meillä on oikeus vaatia…konkreettisia toimia.….aika vaku­u­tavaa mei­dän päämin­is­ter­iltä ‚että hän hoitaa romani ongel­man kehot­toma­l­la ‚meitä ole­maan anta­mat­ta rahaa.Romanit ehkä katoa­vat katuku­vas­ta ‚jos he eivät saa rahaa,mutta syr­jin­tä ja ihmisoikeuk­sia loukkaa­vat olot Roma­ni­as­ta eivät poistu!
  En pidä palkkio­ta tietyn etnisen ryh­män sterlisaa­tios­ta oikeutena.Se kuu­lostaa rotuhy­gien­ial­ta joka lail­la kielet­ti­in 1970 Suomes­ta. Sehän on jo eet­tis­es­ti ei hyväksyt­tävää! Yleis­sopimus lapsen oikeuk­sista (Artik­la 6)Sopimusvaltiot ovat tun­nus­ta­neet ‚että jokaisel­la lapsel­la on syn­nynäi­nen oikeus elämään. Sopimus­val­tiot takaa­vat lapselle henki­in­jäämisen ja kehit­tymisen edel­ly­tyk­set mah­dol­lisim­man täys­määräis­es­ti. Sik­si meil­lä jokaisel­la on oikeus tehdä lap­sia ja kas­vat­taa heitä ja hei­dän oikeuten­sa tur­val­liseen elämään ja koulunkäyn­ti­in ja peruster­vey­den­hoitoon ja toimeen­tulemiseen on tur­vat­tu Suomen perus­tus­lais­sa ja myös muual­la Eu-maissa.Se mik­si se ei toteudu kaikkial­la ja mik­si ker­jäläisiä istuu kaduil­la on mielnki­in­toinen kysymys! Me alamme välit­tää ihmi­sistä vas­ta kun ne ovat ongel­mana mei­dän silmiemme edessä ja sil­lonkin halu­amme vain siiv­ota hei­dät pois ja vielä ehkä ster­il­isoidakkin. Hyvä kysymys on myös,uskaltaako kukaan täl­laiseen maail­maan tehdä ylipäätän­sä lapsia.

 89. Me emme saa suos­tua kaikkeen,meillä on oikeus vaatia…konkreettisia toimia[…]

  Mitähän ne konkreet­tiset toimet voisi­vat olla? 

  Ker­ro nyt sinä vuorostasi, kun eivät sen kum­mem­min Van­hasen kuin Eli­nankaan ehdo­tuk­set oikein ole kelvanneet. 

  Jatkat vain tyhjän puhu­mista. Olet ilmeis­es­ti viet­tänyt liikaa aikaa Ihmisoikeusli­it­to ry:n sivuil­la. Tyhjää voi jauhaa, mut­ta ei siitä nälkä lähde.

 90. Ja on todel­la hyvä ‚että oikeusmin­is­teri Tui­ja Brax­in ansios­ta saadaan vih­doin laki rasis­tisille nettikirjoituksille.

  LOL! Päivän paras, etenkin jos oli tosis­saan kirjoitettu!

 91. Toi streril­isaa­tio on kyl­lä taval­laan aika mie­lenki­in­to­nen jut­tu, vaik­ka se ei tietenkään oo yhtään real­isti­nen, kun ei sitä voi ajatel­la keinona muiden keino­jen joukos­sa, kun sil­lä on niin pahat yhtymät rotuop­pi­in yms. kauheuksiin.

  Kuite­skin, jos olis jotain dataa siitä miten paljon kenenkin lapset suun­nilleen mak­saa yhteiskun­nalle, niin vois tehdä silleen, että jengille mak­set­tas siitä, että ne ei han­ki lap­sia. Täl­lä taval­la voitas mah­dol­lis­es­ti vaikut­taa syr­jäy­tymiseen ja köy­hyy­teen pidem­mäl­lä aikavälillä.

  Nythän, kun tukien ansioista saadaan enem­män syr­jäy­tymis­riskissä ole­via lap­sia kuin ilman tukia syr­jäy­tymi­nen ja köy­hyys lisään­tyvät har­joite­tun poli­ti­ikan seu­rauk­se­na. Tulon­si­ir­rot tietysti aut­taa välit­tömään köy­hyy­teen, mut­ta pidem­män päälle niil­lä voi hyvin olla vas­takkainen vaikutus.

 92. Empä olisi Osmol­ta uskonut moista lööper­iä lähtevän. Suomes­sa ei ole ain­oatakaan musta­laista hirtet­ty minkään tap­po­ra­han takia, kuten tääl­lä on jo mon­esti todettu.

  Mitä tulee roman­ian musta­laisi­in, he työsken­televät jär­jestäy­tyneelle rikol­lisu­udelle ja hei­dät tulisi kään­nyt­tää takaisin jo rajalta.

  Rahan anta­mi­nen heille lähen­telee jo idi­o­tismia. Nai­iv­it pel­let jot­ka heitä halu­a­vat hyysätä, saisi­vat elät­tää näitä van­hus­ten­ryöstäjiä omis­sa kodeis­saan. Voisi silmät vähän aue­ta kun alka­is varastet­tu­jen tavaroiden ja lom­pakoiden vuori ker­tyä rois­to­jen makuutiloihin.

 93. “Hyvä kysymys on myös,uskaltaako kukaan täl­laiseen maail­maan tehdä ylipäätän­sä lapsia.”

  Kieltämät­tä hyvä kysymys. Ja hyvä vas­taus on: “Toiv­ot­tavasti ei uskalla!”

  Tuskin kenellekään tulee enää yllä­tyk­senä, että maa­pal­lon ain­oa oikea ongel­ma on väestöräjähdys, sil­lä siitä seu­raa­vat kaik­ki muut ekosys­teemin ongelmat.

 94. Konkreet­tiset toimet oli­si­vat ‚että Roma­nia saisi EU:n raken­ner­a­has­tos­ta tukea sosialiseen projektiin,jolla raken­net­taisi­in asun­to­ja Romaneille ja ihmisoikeuk­sia loukkaavia eli­nolo­ja paran­net­taisi­in. kos­ka Roma­nialaiset ovat EU-kansalaisia,heillä on oikeus lain­säädän­tömme mukaan tul­la Suomeen halutes­saan. Ker­jäläiset katoa­vat katuku­vista vain sil­lä että hei­dän asiansa laite­taan kun­toon hei­dän omas­sa maassaan.

  Oikeusminin­ster­iön sivuil­ta muuten löy­tyy työryh­män esi­tys rasis­tista rikoksista.Esitys kos­kee muun­muas­sa tieto­jär­jestelmän väl­i­tyk­sel­lä tehty­jen luon­teeltaan rasis­tis­ten ja muukalaivi­hamielis­ten teko­jen kriminalisointia.

 95. En nyt aivan ymmär­rä mik­si juuri romaneille pitäisi rak­en­taa asun­to­ja EU-rahoituksella. 

  Mikäli ei selvä porkkana ster­il­isaa­tios­ta käy laatu­un etnisen taus­tan perus­teel­la, niin kum­mallista syr­jin­tää oli­si­vat nämä “roma­ni­a­sun­not”.

  Kyl­lä Roma­ni­as­sa asun­not­to­mia riit­tää muis­sakin etni­sis­sä ryhmissä. 

  Pitäisikö jokaiselle EU:n alueel­la ole­valle asun­not­toma­lle rak­en­taa asun­to raken­ner­a­has­ton turvin? Vai mitä tässä nyt haetaan? 

  Pelkästään romaneilleko asun­not? On tääl­lä Suomes­sakin yksi jos toinen jamp­pa ilman asun­toa puhu­mat­takaan entisen itäblokin maid­en jampoista.

 96. Esi­tys kos­kee muun­muas­sa tieto­jär­jestelmän väl­i­tyk­sel­lä tehty­jen luon­teeltaan rasis­tis­ten ja muukalaivi­hamielis­ten teko­jen kriminalisointia.

  Mikähän on tieto­jär­jestelmän kaut­ta tehty luon­teeltaan muukalaisvi­hamieli­nen teko?

  Koko mie­len­vikaisen aloit­teen pitäisi kaat­ua jo määrit­te­lyn mahdottomuuteen. 

  Kun elämää ikän­sä vieroksuneet tädit hääräävät omil­la teekesteil­lään (vihreä tee), niin lop­putule­ma on valitet­tavasti täl­lainen. Uskon, että mikään täl­lainen jär­jen­vas­tainen pykälä ei tule men­emään läpi tai seu­raa mas­samuut­to Suomes­ta Hol­lan­ti­in ja Tanskaan.…

 97. Romaneille pitäisi rak­en­taa Eu-rahoituk­sel­la asun­to­ja juuri siksi,että Roma­nia on köy­hä maa ja on työn­tänyt romani ‑ongel­man muiden Eu-maid­en harteille.Asunnottomia romanei­ta on ympäri Eurooppaa,asumassa ties mis­sä pahvilaatikoissa,myös lapsia.Ja kuten nämä 100 kom­ment­tia tästä kyseis­es­tä ker­jäläisas­i­as­ta osoit­taa, Suo­ma­laiset halu­a­vat roman­it pois omien sil­to­jen­sa alta ja kaduil­ta ja “ryöstelemästä” rahapusseja.Näinhän ne saadaan pois,jos eli­nolo­suh­teet Roma­ni­as­sa lähti­sivät parem­paan suun­taaan. Ja kyl­lä se Jamp­pa asun­non saa,jos Jamp­pa jak­saa kävel­lä sos­su­un ja hoitaa asiansa kun­toon Toden­näkös­es­ti Jamp­pa on itse aiheut­tanut itsen­sä asunnottomaksi,mutta Roman­i­naiset syn­nyt­tävät sil­to­jen alla lap­sia ‚jot­ka syn­tyvät asun­not­tomik­si. Ja kun Jamp­pa hoitaa alko­ho­lion­gel­mansa kun­toon ‚niin ei Jam­pankaan tarvi ker­jätä euroo aamuisin kadul­la “bus­silip­pu­un”. Suo­mi on hyv­in­voin­ti val­tio eikä tänne syn­ny Jamp­po­ja sil­to­jen alle kerjäämään.

  Mitenkähän muuten Suo­ma­laiset uno­hta­vat ‚että myös Suo­mi on saan­nut human­itääristä apua sodan jäl­keen YK:Lta.Suomalaiset lähet­tivät myös sato­ja sota­lap­sia syömään parem­paa pul­laa Poh­jan­lah­den toiselle puolelle.

  Tieto­jär­jestelmän kaut­ta tehty rasisti­nen teko on esim. Rasisti­nen kir­joi­tus netis­sä tai face­book sivustolla.Jos eduskun­ta esi­tyk­sen hyväksyy ‚tuskin se mitään maastapakoa aiheuttaa.
  Melle on perus­tus­lais­sa tur­vat­tu henk­i­nen ja fyysi­nen koske­mat­to­muus. Jär­jen­vas­tais­ta­han on louka­ta ketään.Etenkin lap­sia ja nuo­ria pitäsi suo­jel­la ‚täl­laisil­ta vihamielisiltä asen­teil­ta ‚joi­ta tuol­laiset net­tikir­joit­te­lut ruokki­vat ja yllyt­tävät väki­val­taan. Jo viime vuosien järkyt­tävät koulusurmat ovat pelot­tavia esimerkke­jä tälläisesta.

 98. Niin ja lisäyk­senä edel­liseen Roma­nia on Eu:n jäsen­maa ja Euroopan Union­in pitäisi vaa­tia jäsen­maitaan hoita­maan vähem­mistö­jen­sä asi­at kuntoon.

 99. Janne Aro­suo: Ei Suomes­sa nykyään asun­toa irtoa työt­tömälle ihmiselle. Kokeil­tu on ja aina on se töis­säkäymät­tömyys nous­sut esteek­si. Mik­si meitä työt­tömiä pide­tään alem­pana ihmis­ryh­mänä, joka ei ole edes asun­non arvoinen? Edes kaupun­git ja kun­nat eivät halua meille asun­to­ja vuokra­ta. Jopa maa­han­muut­ta­jia kohdel­laan parem­min. Ja vuokran­mak­su sen­tään olisi taat­tu sos­sus­ta ja luot­totiedotkin kun­nos­sa, eli kyse on vain syr­jin­nästä, puh­taas­ta ilkeästä syrjinnästä!

 100. En usko ‚että työt­tömiä nyt aivan alem­pana ihmis­ryh­mänä pidetään,varsinkin kun tänäpäivänä kuka tahansa voi joutua työttömäksi.Mutta ikävä kyl­lä Suomes­sa on paljon suvait­se­mat­to­muut­ta ja ikäänkuin syyl­lis­tetään ‚että esim työttömyys,vamma tai mie­len­ter­veysongel­mat ovat omavi­ka. Täl­lainen aiheut­taa ylimääräistä tuskaa ja syr­jäy­tymistä pahimil­laan. Sen tiedän ‚että yksi­ty­isiltä asun­tomarkki­noil­ta on erit­täin vaikea saa­da asun­toa jos on työtön tai luot­totiedot eivät ole kun­nos­sa. Itse eroni jäl­keen totesin ‚että myös yksinäisen miehen on vaikea saa­da asuntoa.Melkein myös tun­sin itseni syr­ji­tyk­si ‚yksinäisenä miehenä.Kunnallisissa asun­nois­sa taas on pitkät jonot ja YH-per­heet ja lap­siper­heet saa­vat helpom­min asunnon.Kysyntä ja tar­jon­ta eivät kohtaa. Tähän minäkin näin vaalien alla toivoisin paran­nus­ta. Wink wink tule­vat kansanedustajat

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.