Stocka ei myy häkkikanaloiden munia

Stock­an herkku näyt­tää lopet­ta­neen häkkikanaloiden tuot­tamien kanan­mu­nien myyn­nin ja myy vain luo­mu­mu­nia ja vapaan kanan munia.  Olen tästä hyvin ilah­tunut, kos­ka kano­jen telkeämi­nen liikku­misen estävi­in häkkei­hin on maat­aloutemme epäeet­tisin teko. Sak­sas­sa se on kiel­let­tyä. Pis­teet Stockalle!

On kuitenkin mie­lenki­in­toinen peri­aat­teelli­nen kysymys, kuu­lu­vatko eet­tiset valin­nat kau­palle vai kuluttajalle.

37 vastausta artikkeliin “Stocka ei myy häkkikanaloiden munia”

 1. Ryhdikäs teko. Tuli­pa tuos­ta mieleen, että Rau­mal­la on Pick n pay ‑automar­ket, joka ei eet­ti­sistä syistä myy ollenkaan tupakkaa.

 2. Olen sata var­ma, jos joku kaup­pa ei myy häkkikanaloiden munia, asi­akkaat eivät häkkien perään vin­gu. Jos esim K‑ketju alka­isi myymään vain luo­mua tai vapai­ta, niin asi­akkaat eivät sen vuok­si siir­ty­isi s‑linjalle. Toinen tari­na on tietysti se, mis­tä niitä luo­mu­ja tai vapai­ta löy­ty­isi. Enshätään ei var­maan kovin mis­tään, mut­ta aika nopeasti kyllä.

  Stock­as­ta sen ver­ran, että se myy edelleen han­hen­mak­saa ja turkik­sia. Suo siel­lä, vetelä täällä.

 3. Suomen oli­gop­o­lis­sa se on kyl­lä yksin keskus­li­ik­keen käsis­sä mitä kulut­ta­ja ostaa (tai haluaa).

 4. Mielestäni Munkkivuoren K‑supermarketkaan ei myy mui­ta kuin vapaan kanan tai ainakin jotain lat­ti­akanalan munia (onko se eri asia?). 

  Näin myös hil­jat­tain joitain Pirk­ka-virike­mu­nia, mikä ilmeis­es­ti tarkoit­taa vapaille kanoille myös leikkimah­dol­lisu­ut­ta lyhyen elämän­sä aikana. Sana virike­mu­na herät­ti per­heessämme ansait­tua hilpeyttä. 

  Täy­tyypä tark­istaa asia. Itse kyl­lä ostan köy­hänä yksin­huolta­jana Rain­bow-merkkisiä kidutet­tu­jen kano­jen munia.

 5. Kanan­mu­nat ovat hyvä esimerk­ki siitä että eet­tisiä päätök­siä on help­po tehdä itselle vähäpätöi­sis­sä asioissa.

  Itse olen ostanut kanan­mu­nat luo­mu­na tai vapaan kanan muni­na aina. Ne ovat pikkuisen kalli­impia kuin häkki­nanalan munat, mut­ta mei­dän käyt­tömääril­lä kus­tan­nus on on korkeitaan pari euroa /kk.

  Val­in­ta olisi paljon vaikeampi jos­sakin itselle tärkeäm­mässä artikke­lis­sa. Kum­man ostaisi, jos tietokonekau­pas­sa olisi tar­jol­la perus-PC ja 25% kalli­impi ettisessä tehtaas­sa kasat­tu PC.

 6. Ihan­nemaail­mas­sa val­is­tunut kulut­ta­ja tekee tuon valin­nan, mut­ta elämän­hallinnan ja elin­ta­sokamp­pailun paineessa resurssit eivät yksinker­tais­es­ti riitä.

  Niin­pä val­in­ta kohdis­te­taan BRÄNDEIHIN. Kaup­paketjut erikois­tu­vat omik­si brän­deik­seen; puolueet ne vas­ta ovatkin brän­di­tuot­tei­ta; jne. Kun brän­di on valit­tu, jätetään siihen liit­tyvät tuhan­net päivit­täiset valin­nan tuon organ­isaa­tion ammat­ti­lais­ten tehtäväksi.

 7. En olisi lainkaan vaku­ut­tunut lat­tia- ja luo­mukanaloiden autu­ud­es­ta. Ihan samal­la lail­la ne ovat teho­tuotan­to­laitok­sia siinä mis­sä häkkikanalatkin. Lat­ti­akanala on käytän­nössä jul­met­tu hal­li jos­sa on kym­m­meniä tuhan­sia yksilöitä, mikä stres­saa kano­ja. Nokkia katko­taan etteivät kanat nokkisi toisi­aan hengiltä. Luo­mukanalankin pin­ta-alanor­mi mah­dol­lis­taa mas­sat­uotan­to­laitok­set. Valitet­tavasti mieliku­va­markki­noin­ti on täl­läkin sar­al­la voimissaan.

  Luo­mus­sa on myös se vika että vaa­timuk­sis­sa on eläin­ten ruok­in­ta luo­mure­hul­la. Luo­muvil­je­ly taas on CO2-taseeltaan kyseenalaista, päästöt/tuotettu ton­ni on ainakin Suomes­sa tietääk­seni ihan eri luokkaa kuin tavanomaises­sa viljelyssä.

 8. Tämähän menee “mie­lenki­in­toisek­si”, jos Stock­mann tosi­aan perustelee häkkikanan­mu­nien vai­h­tamisen lat­ti­akanan­mu­ni­in eet­tisyy­del­lä. Minkähän seli­tyk­sen Stoc­ka antaa nyt sille, että han­hen­mak­sa kuu­luu edelleen sen valikoimi­in? Ennen perustelu oli se, että “myymme mitä asi­akkaat haluavat”.

 9. jee­jee, jos perus-PC mak­saa 400€ ja etti­nen siis 500 ja sitä käytetään viisi vuot­ta, tulee eet­tisyy­del­lle hin­taa alle kak­si euroa kuukaudessa eli ehkä jopa vähem­män kuin kananmunille.

 10. Hatun nos­to Stockalle.

  Seu­raavak­si voisi­vat lopet­taa ton­nikalasäi­lykkei­den myyn­nin. Ton­nikalo­ja pyy­de­tään val­tavil­la ajoverkoil­la, jot­ka tuhoa­vat, avo­hakkaa­vat, meren laa­joil­ta alueilta.

  Itse olen boiko­toin­ut kaikkia iton­nikalatuot­tei­ta yli 20 vuotta. 

  On raukka­maista pitää kau­pan hyllyssä ton­nikalasäi­lykkeitä, joiden hin­ta ja kate on pienem­pi kuin karkkipussin.

 11. Tässä kaup­pa on peesan­nut kulut­ta­jaa. (Joskus se on hyvä näinkin päin, että val­in­ta myös johonkin promilleen vaikut­taa.) Mut­ta tämä on ollut kyl­lä melko riskitön ratkaisu. Eri­tyis­es­ti Stock­alle, joka ei hin­noil­la kil­paile. Eikä tämä kulut­ta­jaakaan kauheasti roko­ta. Kanat ovat myös riit­tävän ‘söpöjä’, että niiden ‘vapaud­es­ta’ köy­häkin mak­saa vähän enemmän.
  Mites vapaa­ta eet­tistä elämää se sika tai lehmä viet­tääkään? Mut­ta tämä on jo liian iso poli­it­ti­nen kysymys. Lehmille riit­tää kesä­va­paus, siat eivät tarvitse sitä ollenkaan. Pait­si sarjakuvissa.

 12. Peräti merkil­listä miten heikot tiedot voivat luon­non­suo­jeli­joik­si pro­filoituneil­la olla. SUOMESSA EI SALLITA NOKAN TYPISTYSTÄ!

  http://www.siipi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=46#_Toc103136813

  Sivus­tol­la on muu­takin fak­taa kanan­mu­nan tuotan­nos­ta, lue ja yllä­ty. Sinän­sä kom­men­toi­jat ovat edis­tyk­sel­lisiä. Havaitaan, että korkeampi eet­tisyys lisää tuot­teen hin­taa. Tähän asti on vaa­dit­tu hal­paa hin­taa ja korkeaa eet­tisyyt­tä. Samoin on ollut asia ympäristön­suo­jelun ja muun maat­alous­tuotan­non kohdalla.

  Vihreät ovat julis­tau­tuneet ain­oik­si ympäristön puoles­ta puhu­jik­si ja asiantun­ti­joik­si Suomes­sa. Eet­tiset ostopäätök­set menevät jo puhei­ta pidem­mälle, nimit­täin käytän­nön toimien tasolle.

  Ter­ve­tu­loa maanvil­jeli­jöi­den ja keskusta­lais­ten kanssa samalle tasolle ympäristön suo­jelus­sa. Käytän­nön ympäristöteko­jen laa­ju­udessa ja vaikut­tavu­udessa vihreil­lä on tietenkin vielä työsarkaa, mut­ta pien­estä idus­ta kasvu alkaa.

 13. Häkkikanalathan kiel­letään vuo­den 2012 alus­ta eli Stock­mann nyt päät­ti vain olla hie­man etu­a­jas­sa määräys­ten suh­teen ja näin kerätä imagopis­teet kotiin. 

  Mikään ei tosi­aan näytä estävän Stock­aa myymästä mm. juot­to­vasikan lihaa, jon­ka tuot­ta­mi­nen menee mielestäni epäeet­tisyy­dessään paljon häkkikanaloi­ta pidem­mälle ja on Suomes­sa kiellettyä.

 14. Soininvaara:“Olen tästä hyvin ilah­tunut, kos­ka kano­jen telkeämi­nen liikku­misen estävi­in häkkei­hin on maat­aloutemme epäeet­tisin teko.”

  Lauseessa pal­jas­tuu Soin­in­vaarankin val­is­tu­mat­to­muus ruuan tuotan­non eet­ti­sistä ja ympäristökysymyk­sistä. Hänen mielestään tuot­ta­jat ovat vas­tu­us­sa ko. asioista.

  Suurin ja ain­oa vas­tu­unkan­ta­ja on kulut­ta­ja. Se säätelee ostopäätök­sil­lään tuotan­non eet­tisyy­den ja ympäristön suo­jelun tason. Vaa­ti­mal­la hal­paa ja osta­mal­la ulko­maista, kulut­ta­ja määrit­telee koti­maisen tuotan­non raamit. 

  Toisek­si maanvil­jeli­jä toteut­taa lais­sa määritel­tyä tuotan­to­ta­paa. Se on äärim­mäisen tarkkaan säädel­ty, valvot­tu ja sanktioitu.

  Ihmette­len, että Soin­in­vaarankin tasoinen asiantun­ti­ja sekoit­taa käsit­teet. Vai onko kyse poli­it­tis­es­ta tarkoituk­sen­mukaisu­ud­es­ta ? Kun maalaiset , vil­jeli­jät ja nuo kiro­tut kepu­laiset syyl­lis­tetään, niin kan­nat­ta­jien uskoa omaan ide­olo­giaan saadaan vahvis­tet­tua. Yhteinen viholli­nen yhdistää.

  Luon­non suo­jelun ide­olo­gia toimii main­iosti poli­it­tisen vaiku­tus­val­lan saavut­tamisek­si. Luon­no­suo­jelu­jär­jestöt saa­vat mojo­vaa val­tion­a­pua. Maat­alout­ta vas­taan kohdis­tu­vat iskut ja mie­lenosoituk­set saa­vat aikaan keskustelua ja painei­ta tuotan­non rajoituk­si­in, jot­ka heiken­tävät alan kannattavuutta. 

  Poli­it­tisen kan­natuk­sen han­kkimi­nen vaatii rahaa, nyky­isin vielä aikaisem­paa enem­män. Mitä köy­hempi maaseu­tu on, sitä vähem­män poli­it­tista näkyvyyt­tä ja kan­na­tus­ta se voi hankkia.

  Vihrei­den tulisi edis­tää ympäristön suo­jelua ja eet­tistä tuotan­toa. Parhait­en se etenisi koti­maisen tuotan­non kaut­ta. Vaakakupin toisel­la puolel­la on kuitenkin poli­it­tisen vaiku­tus­val­lan hupen­e­m­i­nen maaseudun ihmisille ja laa­jem­malle kuin citysuomeen.

 15. Luon­no­suo­jelu­jär­jestöt saa­vat mojo­vaa val­tion­a­pua. Kuis maatalous???
  Ilpo Per­naa värkkäsi kulut­ta­jas­ta tosi kuninkaan!
  Eli­na, Rain­bow vihreät(vapaan kanan munat) 6 kpl toosas­sa ovat tosi edullisia.

 16. Eno putosi veneestä. Maat­alouden tuethan menevät kulut­ta­jalle ja välikäsille.

  Vil­jeli­jän tun­tipalk­ka on 2 — 4 euroa. 

  Jätit huomiotta vihrei­den pee­sailun ääniä kalastellen luon­non­suo­jelu­jär­jestö­jen vanavedessä.

 17. On kuitenkin mie­lenki­in­toinen peri­aat­teelli­nen kysymys, kuu­lu­vatko eet­tiset valin­nat kau­palle vai kuluttajalle.

  Kyl­lä ne kuu­lu­vat molem­mille. Eihän voi­da vaa­tia, että huonekalukaup­pias pitää esil­lä sekä ser­i­ti­foidus­ta että salakul­jete­tus­ta puus­ta valmis­tet­tu­ja pihatuole­ja vain sik­si, että kulut­ta­ja päättää.

  Kaup­pi­aatkin ovat ihmisiä, mon­et eivät halua myy­dä tuot­tei­ta jot­ka eivät sovi hei­dän eti­ikalleen. Tai sit­ten puh­das bis­ne­sa­jat­telu johtaa siihen, että pide­tään vain eet­tis­es­ti parem­paa vai­h­toe­htoa kau­pan ja saadaan parem­pi hin­ta ja kiertonopeus. Molem­mis­sa tapauk­sis­sa kulut­ta­ja voi vai­h­taa kaup­paa jos ehdot­tomasti halu­aa ostaa häkkikananmunia.

 18. Eet­tiset päätök­set kuu­lu­vat _myös_ kau­palle. Tähän asti niitä on odotet­tu vain kulut­ta­jil­ta, ja se reit­ti on mah­dot­toman hidas. Miten voi vali­ta eet­tis­es­ti, jos ei tarjota?

 19. Samal­la tapaa voi kysyä: Kuu­luuko kansane­dus­ta­jien tehdä hyviä päätök­siä, vai äänestäjien äänestää hyviä ehdokkaita?

 20. >Suurin ja ain­oa vas­tu­unkan­ta­ja on kuluttaja.

  Huumeet maitokaup­poi­hin? Joukko­tuhoaseet odot­taes­sa mit­tati­laustyönä, alaikäiset sek­sior­jat netistä tilaa­mal­la alehintaan?

  Vas­tuu kuu­luu kaikille, ja kos­ka aina löy­tyy vapaa­matkus­ta­jia, tarvi­taan sään­töjä. Hatun­nos­to Stokkalle, päätös on hieno vaik­ka muil­ta toimin­nan osa-alueil­ta paran­net­tavaa var­masti löy­tyykin. Toiv­ot­tavasti muutkin kau­pat hais­ta­vat profi­ilin­nos­ton mah­dol­lisu­u­den eettisyydellä.

  1. Kukaan ei tain­nut huo­ma­ta analo­giaa HOK-Elan­non val­in­taan myy­dä sipoolaista maitoa, jos­ta päämin­is­teri pil­las­tui. Hänen mukaansa val­in­ta kuu­luu kulut­ta­jalle eikä kaupalle.

 21. Kukaan ei tain­nut huo­ma­ta analo­giaa HOK-Elan­non val­in­taan myy­dä sipoolaista maitoa, jos­ta päämin­is­teri pil­las­tui. Hänen mukaansa val­in­ta kuu­luu kulut­ta­jalle eikä kaupalle. 

  Tuo analo­gia on aika etäi­nen jos eet­ti­sistä tuot­teista puhutaan. Eihän päämin­is­ter­imme mitään luo­mu­maitoa halun­nut ostaa, vaan suosi kahdes­ta bulkki­toimit­ta­jas­ta sitä toista. Moti­ive­ja voi sit­ten miettiä.

  1. Päämin­is­teri kuitenkin vas­tusti sitä, että kaup­pa oli tehnyt valin­nan asi­akkaan puoles­ta. Moraa­li­nen närkästys olisi ollut uskot­tavampi, jos hän olisi kan­tanut huol­ta myös toisen valin­nan tehneistä kaupoista, joista sai vain sitä kepu­lais­ten maitoa.

 22. Soininvaara:“joista sai vain sitä kepu­lais­ten maitoa.”

  Soin­in­vaaran kepukau­na muis­tut­taa jo lip­posen vas­taavaa. Eikö maid­on­tuot­ta­jis­sa ole lainkaan kokoomuk­se­laisia äänestäjiä?

  Soin­in­vaarakin käyt­tää maat­alout­ta lyömäaseena Keskus­taa vas­taan. Kokoomus saa olla rauhas­sa ja naut­tia maat­alous­tu­ista ym. rauhas­sa. Keskus­ta tekee likaisen työn. 

  Kepu on saas­tut­tanut Itämeren, ei Kokoomus. 

  Vihreät käyt­tävät notkeasti hyväk­seen luon­non­suo­jelu­jär­jestö­jen maat­alous­pro­pa­gan­dan. Työmin­is­teri Sin­nemä­ki ei ole ker­taakaan tuomin­nut turk­istarhaisku­ja. Siis lail­liseen elinkeinoon kohdis­tu­via vahingontekoja.

  Vihreät ovat kuitenkin saa­neet nyt vaka­van kil­pail­i­jan. Tyäväen­puolue Kokoomus on julis­tau­tunut vihrei­den arvo­jen puolustajaksi. 

  Jenkki­tyy­li­nen main­os­toimistopoli­tikoin­ti puree Suomes­sa. City­medi­an ja keskit­tyneen medi­an vaiku­tus­ta on taas se, että ain­oa oikea ja todel­li­nen vihreä puolue, Keskus­ta, on leimat­tu ympäristörikol­lisek­si. Eikä siinä työssä ole ollut Soin­in­vaarakaan vähäisim­mässä roolissa.

  Onko sel­l­ainen rehellistä ?

 23. Ilpo Per­naa:

  City­medi­an ja keskit­tyneen medi­an vaiku­tus­ta on taas se, että ain­oa oikea ja todel­li­nen vihreä puolue, Keskus­ta, on leimat­tu ympäristörikolliseksi

  Kat­so­taan­pa.

  Nur­mi­järveläistä ‘hajakeskitet­tyä’ ostoskeskuselämän­ta­paa puo­lus­ta­van min­is­teri Van­hasen mielestä turk­istuotan­non eet­tiset ongel­mat on kui­tat­tu sil­lä, että eläin­ten häkkei­hin tehdään kos­meet­ti­nen laa­jen­nus. (Tätä muuten en lukenut etelän medi­as­ta vaan Van­hasen omas­ta blogista.)

  Kun siko­jen olo­suhteista nousi kohu, min­is­teri Antti­la oli isoon ääneen puuhaile­mas­sa siantuot­ta­jille maineen­puhdis­tuskam­pan­jaa. Itse asi­aan, tuotan­toeläin­ten olo­suhteisi­in, hän ei lausun­nos­saan puuttunut.

  Min­is­teri Lehtomäen lin­jauk­set met­sien hakku­umääristä, kansal­lispuis­to­jen lain­säädän­nöstä, turpeen tuotan­nos­ta jne. ovat myös tiedossa.

  Ei medi­an tarvitse näitä poli­itikko­ja mik­sikään leima­ta, he ovat tehneet sen ihan itse.

 24. Kalevi:“Itse asi­aan, tuotan­toeläin­ten olo­suhteisi­in, hän ei lausun­nos­saan puuttunut.”

  Kale­vi vale­htelee , kuten käy ilmi seu­raa­van linkin tekstistä: 

  http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/ministeri-anttilan-mukaan-huoli-sikaloista-on-aiheellinen/515212

  Juuri samankaltaista on etelän mätä­me­di­an viestin­tä, hyvin on Kale­vi omak­sunut hoe­tut totu­udet. Siitä he eivät ker­ro mitään, että eläin­ter­ror­istien kuvaa­mat videot on lavastet­tu. Tarkoituk­sel­la kuvataan se osa eläimien karsi­nas­ta, johon ne pakkau­tu­vat kun yölli­nen tunkeu­tu­ja säikäyt­tää ne.

  On toki laimin­lyön­te­jä, jot­ka pitää pois­taa, mut­ta lavas­tus ja ongelmien suurentelu on syönyt uskot­tavu­u­den ter­ror­istien propagandasta.

  Ihmis­ten lem­mikkinä pitämien eläin­ten kohtalosta ei kukaan vihreistä ole nos­tanut kohua:

  http://www.animalia.fi/animalia-toimii/animalia-lehti/kaiken-maailman-lemmikit

  Lain­aus HESY:n sivuil­ta: “Helsin­gin eläin­suo­jeluy­hdis­tys HESY ry otti vuon­na 2009 hoitoon­sa 455 avun tarpeessa ole­vaa lem­mikkieläin­tä. Tämä tarkoit­taa läh­es kah­ta eläin­tä jokaise­na arkipäivänä vuo­den ympäri. Yhä use­am­man hylä­tyn lem­mikin taustal­ta löy­tyy taloudel­lisen taan­tu­man aiheut­ta­maa hätää ja omis­ta­jien päihdeongelmia.”

  Ja lue koko jut­tu täältä: 

  http://www.hesy.fi/info/tiedote290110.htm

  Parem­matkin puhu­jat ja farisealaiset, teitä ensim­mäisen kiv­en heit­täjiä näyt­tää vihreistä löy­tyvän enem­män kuin muista. Sikatiloil­ta löy­tyi huo­mautet­tavaa ( mm. virikkei­den puutet­ta) n. 16 tilal­ta. Lem­mikkieläim­iä hylätään 450 joka vuosi yksistään Helsingis­sä. Kär­si­ikö omis­ta­jan työpäivän aikana kaupunkiyk­siössä ole­va koira virikkei­den puut­teesta ? Töi­den alle ja päälle käy­dään koiraa hätäis­es­ti käve­lyt­tämässä näyteikkunakierroksella.

  Nur­mi­järveläi­nen elämän­muo­to on julis­tet­tu pan­naan. Samaan aikaan kuitenkin Soin­in­vaara itkee helsinkiläisen elämisen kalleut­ta. Kaikesta pitää mak­saa enem­män ruuhkau­tu­misen seurauksena. 

  Ruuhkau­tu­misen ja maaseu­tu­maisen asumisen väli­nen ris­tiri­ita on vihrei­den sokea piste. Sosial­istien ohel­la Vihreät on eniten Suomea kah­ti­a­jaka­va puolue.

 25. Turk­istarhauk­ses­ta sen ver­ran, että se on eläin­ten kiusaamista turhuuk­isien markki­noille. Tarken­nuk­se­na sen ver­ran, että Suomen laki sal­lii sen, on siis lailli­nen elinkeino. Sanon lailli­nen sik­si, ettei Per­naa pääse sitä sanomaan.

  Siniket­tu on naali ja naali on koiraeläin. Ritiläpo­h­jaisen häkin pin­ta-ala on puolisen neliötä. Lait­taisitko oman koirasi asumaan sel­l­aiseen häkkiin.

  Stoc­ka myy edelleen näi­den kidutet­tu­jen koiraeläin­ten nahko­ja hieno­hel­mo­jen asustei­den somis­tuk­si­in ja muil­la tavoin vaat­teil­la lev­eilyyn. Täm­möi­nen elinkeino ei pitäisi kuu­lua sivistys­val­tion elämään.

 26. Ilpo Per­naa:

  Kale­vi valehtelee

  Antti­lan kan­nan­oton näin TV-haas­tat­telus­sa jos­sa häneltä pyy­det­ti­in kom­men­toimaan viimeis­in­tä sikako­hua. Saat­taa­han olla, että läpimätä toimit­ta­ja leikkasi pois osu­u­den, jos­sa hän käsit­teli aktiv­teet­te­jaan pos­su­jen hyv­in­voin­nin paran­tamisek­si, mut­ta epäilen.

  Teot puhu­vat silti enem­män kuin sanat. Siko­jen hyv­in­voin­nista on kohut­tu niin kauan kuin Antti­la on ollut min­is­ter­inä, eikä se sil­lä lopu että asi­as­ta huolestunei­ta kansalaisia syytetään vale­htelijoik­si tai ter­ror­is­teik­si. Kun ker­ran tun­net asi­aa, voisit luetel­la niitä konkreet­tisia toimen­piteitä, mitä Antti­la et al ovat työ­tun­te­ja säästämät­tä pos­su­jen hyv­in­voin­nin eteen tehneet. Se minkä minä tiedän on MMM:n 250 keur avus­tus kas­vat­ta­jien imagonparannuskampanjaan.

  Vai ruve­taanko puhu­maan saimaannorpista?

  Vale­hdel­lut olen viimek­si lapse­na, tietämätön saatan olla aikuise­nakin. Mut­ta siitä se vas­takkainaset­telu vas­ta kas­vaa jos nämä kepu­laiset tsoukkipoli­itikot pitäisi jät­tää arvostelun yläpuolelle.

 27. Lue­tun ymmärtämi­nen, etkö lukenut y.o. linkkiä?

  Lainaus:“Nyt on jatkos­sa pakko pistää eläin­lääkärit koulun­penkille ja huole­htia koulu­tuk­sel­la siitä, että nämä tarkas­tuk­set tehdään joka tilal­la samoil­la ohjeil­la, Antti­la huomauttaa.”

  Mm. tuo oli yllä olevas­sa jutussa. 

  Kun siko­jen olot huonon­tu­i­v­at elin­tarviketyöläis­ten lakon aikana, niin mikään ani­malia eikä vihreä kan­tanut huol­ta siko­jen olo­suhteista. Tarkoituk­sen­mukaista poli­ti­ikan tekoa, eläin­ten kär­simyk­sistä viis. 

  Voikin sanoa, että vihreät ja muut luon­non­suo­jeli­jat tekevät poli­ti­ikkaa eläin­ten hyv­in­voin­nin kustannuksella.

  Nyt teil­lä olisi tuhan­nen taalan paik­ka puut­tua kaupunkien tuhan­si­in eläin­rääkkäystapauk­si­in. Viit­taan yllä esit­tämääni linkkiin.

  Vai eikö se olekaan poli­it­tis­es­ti tarkoituk­sen­mukaista, kos­ka aktivis­mi osu­isi omaan vaalikarjaan?

  Miten olisi tunkeu­tu­mi­nen sel­l­aisi­in asun­toi­hin, jois­sa pide­tään lem­mikke­jä liian ahatais­sa tilois­sa ja ilman virikkeitä? Lem­mikkien hylkääjiä vas­taan perustet­taisi­in net­ti­in ilmianto­sait­ti, johon valveu­tuneet naa­pu­rit saisi­vat ilmoit­taa näitä rikkure­i­ta. Tai turk­istarhaisku­jen kaltais­es­ti voitaisi­in näi­den kaupunki­a­sun­to­jen ovet vär­jätä hennalla .

  Laiton­ta toim­intaako ? Eikös hyvän asian puoles­ta voikaan ottaa oikeut­ta omi­in käsiin ?

 28. Ilpo Per­naalle:
  Eläin­rääkkäys­tä voi tapah­tua ihan lail­lis­es­tikin. Lain­säädän­tö sal­lii siko­jen pitämisen liian ahtais­sa ja puut­teel­li­sis­sa olo­suhteis­sa. Ostaisin mielel­läni luo­musikaa, mut­ta meil­läpäin sitä ei myy­dä mis­sään. Toisaal­ta eet­tisem­pi kulut­ta­mi­nen ei saisi perus­tua pelkästään vapaae­htoisu­u­teen, vaan vähim­mäis­ta­son pitäisi olla korkeampi.

 29. Ilpoo Per­naa,

  “Kun siko­jen olot huonon­tu­i­v­at elin­tarviketyöläis­ten lakon aikana, niin mikään ani­malia eikä vihreä kan­tanut huol­ta siko­jen olo­suhteista. Tarkoituk­sen­mukaista poli­ti­ikan tekoa, eläin­ten kär­simyk­sistä viis. ”

  Oli niin, kun siat eivät lakon aikana päässeet lah­taus­penkki­in, niin ne kasvoivat viikos­sa niin lihaviksi, etteivät mah­tuneet jo ennestään ahtaaseen neliön kokoiseen tilaansa. Näin se meni.

 30. Kalevi:“Lainsäädäntö sal­lii siko­jen pitämisen liian ahtais­sa ja puut­teel­li­sis­sa olosuhteissa.”

  Näin on ja tähän liitt­tyy oleel­lis­es­ti myös lihas­ta mak­set­tu hin­ta. Tuot­ta­jat pitävät sel­l­aista eläin­ti­heyt­tä mis­tä kulut­ta­ja on valmis maksamaan.

  Kun nyt vain jokainen sisäistäisi nämä reali­teetit, niin viha tuot­ta­jia vas­taan vähen­ty­isi oleel­lis­es­ti. Samoin on kaiken muunkin maat­alous­tuotan­non kohdalla.

 31. Ilpo Per­naa kir­joit­ti 29.5.2010 kel­lo 22:28: ”

  Lainaus:”Nyt on jatkos­sa pakko pistää eläin­lääkärit koulun­penkille ja huole­htia koulu­tuk­sel­la siitä, että nämä tarkas­tuk­set tehdään joka tilal­la samoil­la ohjeil­la, Antti­la huomauttaa.””

  Ilpo haukkuu nyt ihan väärää puu­ta? Eikös asia ole niin että vaik­ka mil­lään tilal­la ei kolmeen vuo­teen kävisi yhtään eläin­lääkäriä tekemässä yhtään mitään tarkas­tus­ta niin asioiden pitäisi silti olla (vähin­tään) lain vaa­ti­mas­sa min­imikun­nos­sa? Tilan työn­tek­i­jät ovat tilan eläin­tilois­sa joka päivä ja vas­taa­vat että olo­suh­teet ovat kun­nos­sa ja eläin­rääkkäys­tä ei tapah­du. Tuon lain­auk­sen perus­teel­la Antti­la samoin kuin Ilpokin ihan väärään suun­taan asi­aa kään­tää kun vyöryt­tää syyn eläin­lääkärien niskoille. Har­voin tilal­la käyvä eläin­lääkäri ei voi mitenkään tark­istaa esimerkik­si kaikkien yksit­täis­ten sairaiden eläin­ten asian­mukaista kohtelua tilakäyn­tien­sä aikana kun vält­tämät­tä sel­l­aisia eläim­iä ei tilakäyn­nin aikana ole. Ja eikös asia itse asi­as­sa ole niin että tiloil­la asi­at ovat niin hyvässä kun­nos­sa että itse asi­as­sa mitään valvon­taa ei tarvit­taisi ja se on täysin turhaa? Ainakin Ilpon kir­joituk­sista saa sen kuvan että kyl­lä tiloil­la ihan itsekin tiede­tään miten hom­mat pitää hoitaa ja asi­at tehdään viimeisen päälle hyvin?

 32. Kuu­luu lain­säädän­töön. Kulut­ta­japor­taiden — kau­pan ja kulut­ta­jien — väli­in­tu­lo voi toimia vain pain­os­tuk­se­na lain­säädän­nön paran­tamiseen. Onnek­si näyt­tää että alal­la on myös vas­tu­ullisia toimijoita.

  Mitä edel­lä kom­men­toiti­in siihen, että sian tuotan­to-olot hei­jastel­e­vat hin­taa jota sias­ta ollaan valmi­it mak­samaan — tässä tulee esi­in maat­alouden perus­ta­van­laa­tu­inen oma­laa­tu­isu­us. Sian­li­han hin­ta on hal­pa, kos­ka ihmiset eivät halua ostaa sitä niin paljon kuin sitä tuote­taan. Liike-elämässä tämä johtaisi tuot­ta­jien pois­tu­miseen markki­noil­ta ja tar­jon­nan vähen­e­miseen. Sen sijaan tuot­ta­jat halu­a­vat val­ti­ol­ta lisää tukia ja kam­pan­joi­vat sian­li­han syömisen puoles­ta. Vaik­ka main­on­ta sinän­sä onkin ok, voisi kuvitel­la että täl­lainen jaloil­laan äänestämi­nen olisi jo fik­sum­mil­la aloil­la men­nyt kaaliin?

 33. virike munat on uusien direk­ti­ivien mukaisia van­han ajan häkke­jä jois­sa munat on tuotet­tu edelleen häkeis­sä ‚häkeis­sä vaan on pesä,orsi ja kuop­su­tus paikka,isoimmat häk­it ovat ns. pien­ryh­mä osas­to­ja jot­ka ovat kanoille erit­täin stres­saavia kun raukat eivät pääse min­nekään erri tasoille jos tulee jotain nokkimis järjestys ongelmia ‚pienem­mät virike hkit eivät ole nyky häkke­jä kummempia,lyöty vaan roinaa lisää jot­ta täyt­tää pykälät.

  Hyvä Osmo,millon lapsemme saa­vat syödä kouluis­sa eet­tis­es­ti tuotet­tu­ja elin­tarvikkei­ta esim vapaan kananmunia,tässäpä olisi vihrei­den kunnallis/kaupunki päät­täjil­lä työn sarkaa

 34. En ymmär­rä mik­si vapaan kanan munia pide­tään jotenkin eet­tisenä vai­h­toe­htona. Tietääk­seni eläi­men kannal­ta paras vai­h­toe­hto on aina se, joka ottaa huomioon lajille tyyp­il­liset vaa­timuk­set. Ja mikä ihme vapaa kana? Isos­sa tilas­sa suuri määrä lin­tu­ja ei ole “luon­nol­lista”. Tila jos­sa ihmi­nen käy vain keräämässä tal­lau­tuneet ja nok­i­tut yksilöt, kos­ka kaik­ki muu on automa­ti­soitu. Ei sinäl­lään, että kanat ihmistä kaipaisivat..
  En ole var­ma myöskään ns. virike kanaloiden tuotan­non eet­tisyy­destä. Mieluiten ostaisin ns. van­han mallin kanalan munia. Eli sel­l­ai­sista tiloista jos­sa kanoil­la olisi paljon tilaa ja jos­sa ne oli­si­vat avoimis­sa tilois­sa pienis­sä ryh­mis­sä. Sel­l­ai­sis­sa jos­sa ne ovat rauhal­lisia ja lev­ol­lisia, eivät stres­saan­tunei­ta ja agres­si­ivisia toisi­aan kohtaan. Ongel­ma taitaa olla se, että suurin osa meistä ihmi­sistä halu­aa hal­paa ruokaa. Nyky­ih­mi­nen käyt­tää suh­teel­lisen pienen osan tulois­taan ruokaan, jos vähääkään kat­soo his­to­ri­aa taak­sepäin. Kos­ka nyky­ih­mi­nen halu­aa auton tai kak­si, hienon kodin, hienot vaat­teet ja mon­en­moisia teknisiä härveleitä. Kaikkea joka omas­ta mielestäni on tois­si­jaista hyvään ja laadukkaaseen, rav­in­torikkaaseen ja eet­tiseeen ruokaan ver­rat­tuna. Eli ver­rat­tuna siihen mikä pitää mei­dät ter­veenä. Kyse on pitkälti arvoista. Ja kun ostaa hal­paa ruokaa, niin sitä myös heit­etään paljon pois. Isoäi­ti­ni muinoin suun­nit­teli viikon ruoat etukä­teen sil­lä peri­aat­teel­la, että kaik­ki hyö­dyn­net­ti­in. Esim. paistin jämistä tehti­in kastike ja peruna­muusin rippeil­lä jatket­ti­in leipätaikinaa.
  Olisitko valmis mak­samaan munistasi kaksin- tai kolminker­taisen hin­nan? Minä olisin. Kanan­mu­na olisi siltikin edulli­nen ja hyvä pro­tei­inin lähde. Tai sit­ten muu­tan maalle ja raken­nan oman kanalan.. Voi sit­ten omin silmin tode­ta kuin­ka onnel­lis­ten kano­jen munia syön.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.