Stocka ei myy häkkikanaloiden munia

Stoc­kan herk­ku näyt­tää lopet­ta­neen häk­ki­ka­na­loi­den tuot­ta­mien kanan­mu­nien myyn­nin ja myy vain luo­mu­mu­nia ja vapaan kanan munia.  Olen täs­tä hyvin ilah­tu­nut, kos­ka kano­jen tel­keä­mi­nen liik­ku­mi­sen estä­viin häk­kei­hin on maa­ta­lou­tem­me epäeet­ti­sin teko. Sak­sas­sa se on kiel­let­tyä. Pis­teet Stockalle!

On kui­ten­kin mie­len­kiin­toi­nen peri­aat­teel­li­nen kysy­mys, kuu­lu­vat­ko eet­ti­set valin­nat kau­pal­le vai kuluttajalle.

37 vastausta artikkeliin “Stocka ei myy häkkikanaloiden munia”

 1. Ryh­di­käs teko. Tuli­pa tuos­ta mie­leen, että Rau­mal­la on Pick n pay ‑auto­mar­ket, joka ei eet­ti­sis­tä syis­tä myy ollen­kaan tupakkaa.

 2. Olen sata var­ma, jos joku kaup­pa ei myy häk­ki­ka­na­loi­den munia, asiak­kaat eivät häk­kien perään vin­gu. Jos esim K‑ketju alkai­si myy­mään vain luo­mua tai vapai­ta, niin asiak­kaat eivät sen vuok­si siir­tyi­si s‑linjalle. Toi­nen tari­na on tie­tys­ti se, mis­tä nii­tä luo­mu­ja tai vapai­ta löy­tyi­si. Ens­hä­tään ei var­maan kovin mis­tään, mut­ta aika nopeas­ti kyllä.

  Stoc­kas­ta sen ver­ran, että se myy edel­leen han­hen­mak­saa ja tur­kik­sia. Suo siel­lä, vete­lä täällä.

 3. Suo­men oli­go­po­lis­sa se on kyl­lä yksin kes­kus­liik­keen käsis­sä mitä kulut­ta­ja ostaa (tai haluaa).

 4. Mie­les­tä­ni Munk­ki­vuo­ren K‑supermarketkaan ei myy mui­ta kuin vapaan kanan tai aina­kin jotain lat­tia­ka­na­lan munia (onko se eri asia?). 

  Näin myös hil­jat­tain joi­tain Pirk­ka-viri­ke­mu­nia, mikä ilmei­ses­ti tar­koit­taa vapail­le kanoil­le myös leik­ki­mah­dol­li­suut­ta lyhyen elä­män­sä aika­na. Sana viri­ke­mu­na herät­ti per­hees­säm­me ansait­tua hilpeyttä. 

  Täy­tyy­pä tar­kis­taa asia. Itse kyl­lä ostan köy­hä­nä yksin­huol­ta­ja­na Rain­bow-merk­ki­siä kidu­tet­tu­jen kano­jen munia.

 5. Kanan­mu­nat ovat hyvä esi­merk­ki sii­tä että eet­ti­siä pää­tök­siä on help­po teh­dä itsel­le vähä­pä­töi­sis­sä asioissa.

  Itse olen osta­nut kanan­mu­nat luo­mu­na tai vapaan kanan muni­na aina. Ne ovat pik­kui­sen kal­liim­pia kuin häk­ki­na­na­lan munat, mut­ta mei­dän käyt­tö­mää­ril­lä kus­tan­nus on on kor­kei­taan pari euroa /kk.

  Valin­ta oli­si pal­jon vai­keam­pi jos­sa­kin itsel­le tär­keäm­mäs­sä artik­ke­lis­sa. Kum­man ostai­si, jos tie­to­ko­ne­kau­pas­sa oli­si tar­jol­la perus-PC ja 25% kal­liim­pi etti­ses­sä teh­taas­sa kasat­tu PC.

 6. Ihan­ne­maa­il­mas­sa valis­tu­nut kulut­ta­ja tekee tuon valin­nan, mut­ta elä­män­hal­lin­nan ja elin­ta­so­kamp­pai­lun pai­nees­sa resurs­sit eivät yksin­ker­tai­ses­ti riitä.

  Niin­pä valin­ta koh­dis­te­taan BRÄNDEIHIN. Kaup­pa­ket­jut eri­kois­tu­vat omik­si brän­deik­seen; puo­lu­eet ne vas­ta ovat­kin brän­di­tuot­tei­ta; jne. Kun brän­di on valit­tu, jäte­tään sii­hen liit­ty­vät tuhan­net päi­vit­täi­set valin­nan tuon orga­ni­saa­tion ammat­ti­lais­ten tehtäväksi.

 7. En oli­si lain­kaan vakuut­tu­nut lat­tia- ja luo­mu­ka­na­loi­den autuu­des­ta. Ihan samal­la lail­la ne ovat teho­tuo­tan­to­lai­tok­sia sii­nä mis­sä häk­ki­ka­na­lat­kin. Lat­tia­ka­na­la on käy­tän­nös­sä jul­met­tu hal­li jos­sa on kymm­me­niä tuhan­sia yksi­löi­tä, mikä stres­saa kano­ja. Nok­kia kat­ko­taan ettei­vät kanat nok­ki­si toi­si­aan hen­gil­tä. Luo­mu­ka­na­lan­kin pin­ta-ala­nor­mi mah­dol­lis­taa mas­sa­tuo­tan­to­lai­tok­set. Vali­tet­ta­vas­ti mie­li­ku­va­mark­ki­noin­ti on täl­lä­kin saral­la voimissaan.

  Luo­mus­sa on myös se vika että vaa­ti­muk­sis­sa on eläin­ten ruo­kin­ta luo­mu­re­hul­la. Luo­mu­vil­je­ly taas on CO2-taseel­taan kysee­na­lais­ta, päästöt/tuotettu ton­ni on aina­kin Suo­mes­sa tie­tääk­se­ni ihan eri luok­kaa kuin tavan­omai­ses­sa viljelyssä.

 8. Tämä­hän menee “mie­len­kiin­toi­sek­si”, jos Stock­mann tosi­aan perus­te­lee häk­ki­ka­nan­mu­nien vaih­ta­mi­sen lat­tia­ka­nan­mu­niin eet­ti­syy­del­lä. Min­kä­hän seli­tyk­sen Stoc­ka antaa nyt sil­le, että han­hen­mak­sa kuu­luu edel­leen sen vali­koi­miin? Ennen perus­te­lu oli se, että “myym­me mitä asiak­kaat haluavat”.

 9. jee­jee, jos perus-PC mak­saa 400€ ja etti­nen siis 500 ja sitä käy­te­tään vii­si vuot­ta, tulee eet­ti­syy­dell­le hin­taa alle kak­si euroa kuu­kau­des­sa eli ehkä jopa vähem­män kuin kananmunille.

 10. Hatun nos­to Stockalle.

  Seu­raa­vak­si voi­si­vat lopet­taa ton­ni­ka­la­säi­lyk­kei­den myyn­nin. Ton­ni­ka­lo­ja pyy­de­tään val­ta­vil­la ajo­ver­koil­la, jot­ka tuhoa­vat, avo­hak­kaa­vat, meren laa­joil­ta alueilta.

  Itse olen boi­ko­toi­nut kaik­kia iton­ni­ka­la­tuot­tei­ta yli 20 vuotta. 

  On rauk­ka­mais­ta pitää kau­pan hyl­lys­sä ton­ni­ka­la­säi­lyk­kei­tä, joi­den hin­ta ja kate on pie­nem­pi kuin karkkipussin.

 11. Täs­sä kaup­pa on pee­san­nut kulut­ta­jaa. (Jos­kus se on hyvä näin­kin päin, että valin­ta myös johon­kin pro­mil­leen vai­kut­taa.) Mut­ta tämä on ollut kyl­lä mel­ko ris­ki­tön rat­kai­su. Eri­tyi­ses­ti Stoc­kal­le, joka ei hin­noil­la kil­pai­le. Eikä tämä kulut­ta­jaa­kaan kau­heas­ti roko­ta. Kanat ovat myös riit­tä­vän ‘söpö­jä’, että nii­den ‘vapau­des­ta’ köy­hä­kin mak­saa vähän enemmän.
  Mites vapaa­ta eet­tis­tä elä­mää se sika tai leh­mä viet­tää­kään? Mut­ta tämä on jo lii­an iso poliit­ti­nen kysy­mys. Leh­mil­le riit­tää kesä­va­paus, siat eivät tar­vit­se sitä ollen­kaan. Pait­si sarjakuvissa.

 12. Perä­ti mer­kil­lis­tä miten hei­kot tie­dot voi­vat luon­non­suo­je­li­joik­si pro­fi­loi­tu­neil­la olla. SUOMESSA EI SALLITA NOKAN TYPISTYSTÄ!

  http://www.siipi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=46#_Toc103136813

  Sivus­tol­la on muu­ta­kin fak­taa kanan­mu­nan tuo­tan­nos­ta, lue ja yllä­ty. Sinän­sä kom­men­toi­jat ovat edis­tyk­sel­li­siä. Havai­taan, että kor­keam­pi eet­ti­syys lisää tuot­teen hin­taa. Tähän asti on vaa­dit­tu hal­paa hin­taa ja kor­ke­aa eet­ti­syyt­tä. Samoin on ollut asia ympä­ris­tön­suo­je­lun ja muun maa­ta­lous­tuo­tan­non kohdalla.

  Vih­reät ovat julis­tau­tu­neet ainoik­si ympä­ris­tön puo­les­ta puhu­jik­si ja asian­tun­ti­joik­si Suo­mes­sa. Eet­ti­set osto­pää­tök­set mene­vät jo puhei­ta pidem­mäl­le, nimit­täin käy­tän­nön toi­mien tasolle.

  Ter­ve­tu­loa maan­vil­je­li­jöi­den ja kes­kus­ta­lais­ten kans­sa samal­le tasol­le ympä­ris­tön suo­je­lus­sa. Käy­tän­nön ympä­ris­tö­te­ko­jen laa­juu­des­sa ja vai­kut­ta­vuu­des­sa vih­reil­lä on tie­ten­kin vie­lä työ­sar­kaa, mut­ta pie­nes­tä idus­ta kas­vu alkaa.

 13. Häk­ki­ka­na­lat­han kiel­le­tään vuo­den 2012 alus­ta eli Stock­mann nyt päät­ti vain olla hie­man etua­jas­sa mää­räys­ten suh­teen ja näin kerä­tä ima­go­pis­teet kotiin. 

  Mikään ei tosi­aan näy­tä estä­vän Stoc­kaa myy­mäs­tä mm. juot­to­va­si­kan lihaa, jon­ka tuot­ta­mi­nen menee mie­les­tä­ni epäeet­ti­syy­des­sään pal­jon häk­ki­ka­na­loi­ta pidem­mäl­le ja on Suo­mes­sa kiellettyä.

 14. Soininvaara:“Olen täs­tä hyvin ilah­tu­nut, kos­ka kano­jen tel­keä­mi­nen liik­ku­mi­sen estä­viin häk­kei­hin on maa­ta­lou­tem­me epäeet­ti­sin teko.”

  Lausees­sa pal­jas­tuu Soi­nin­vaa­ran­kin valis­tu­mat­to­muus ruu­an tuo­tan­non eet­ti­sis­tä ja ympä­ris­tö­ky­sy­myk­sis­tä. Hänen mie­les­tään tuot­ta­jat ovat vas­tuus­sa ko. asioista.

  Suu­rin ja ainoa vas­tuun­kan­ta­ja on kulut­ta­ja. Se sää­te­lee osto­pää­tök­sil­lään tuo­tan­non eet­ti­syy­den ja ympä­ris­tön suo­je­lun tason. Vaa­ti­mal­la hal­paa ja osta­mal­la ulko­mais­ta, kulut­ta­ja mää­rit­te­lee koti­mai­sen tuo­tan­non raamit. 

  Toi­sek­si maan­vil­je­li­jä toteut­taa lais­sa mää­ri­tel­tyä tuo­tan­to­ta­paa. Se on äärim­mäi­sen tark­kaan sää­del­ty, val­vot­tu ja sanktioitu.

  Ihmet­te­len, että Soi­nin­vaa­ran­kin tasoi­nen asian­tun­ti­ja sekoit­taa käsit­teet. Vai onko kyse poliit­ti­ses­ta tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suu­des­ta ? Kun maa­lai­set , vil­je­li­jät ja nuo kiro­tut kepu­lai­set syyl­lis­te­tään, niin kan­nat­ta­jien uskoa omaan ideo­lo­gi­aan saa­daan vah­vis­tet­tua. Yhtei­nen vihol­li­nen yhdistää.

  Luon­non suo­je­lun ideo­lo­gia toi­mii mai­nios­ti poliit­ti­sen vai­ku­tus­val­lan saa­vut­ta­mi­sek­si. Luon­no­suo­je­lu­jär­jes­töt saa­vat mojo­vaa val­tio­na­pua. Maa­ta­lout­ta vas­taan koh­dis­tu­vat iskut ja mie­le­no­soi­tuk­set saa­vat aikaan kes­kus­te­lua ja pai­nei­ta tuo­tan­non rajoi­tuk­siin, jot­ka hei­ken­tä­vät alan kannattavuutta. 

  Poliit­ti­sen kan­na­tuk­sen hank­ki­mi­nen vaa­tii rahaa, nykyi­sin vie­lä aikai­sem­paa enem­män. Mitä köy­hem­pi maa­seu­tu on, sitä vähem­män poliit­tis­ta näky­vyyt­tä ja kan­na­tus­ta se voi hankkia.

  Vih­rei­den tuli­si edis­tää ympä­ris­tön suo­je­lua ja eet­tis­tä tuo­tan­toa. Par­hai­ten se ete­ni­si koti­mai­sen tuo­tan­non kaut­ta. Vaa­ka­ku­pin toi­sel­la puo­lel­la on kui­ten­kin poliit­ti­sen vai­ku­tus­val­lan hupe­ne­mi­nen maa­seu­dun ihmi­sil­le ja laa­jem­mal­le kuin citysuomeen.

 15. Luon­no­suo­je­lu­jär­jes­töt saa­vat mojo­vaa val­tio­na­pua. Kuis maatalous???
  Ilpo Per­naa värk­kä­si kulut­ta­jas­ta tosi kuninkaan!
  Eli­na, Rain­bow vihreät(vapaan kanan munat) 6 kpl too­sas­sa ovat tosi edullisia.

 16. Eno puto­si venees­tä. Maa­ta­lou­den tuet­han mene­vät kulut­ta­jal­le ja välikäsille.

  Vil­je­li­jän tun­ti­palk­ka on 2 — 4 euroa. 

  Jätit huo­miot­ta vih­rei­den pee­sai­lun ääniä kalas­tel­len luon­non­suo­je­lu­jär­jes­tö­jen vanavedessä.

 17. On kui­ten­kin mie­len­kiin­toi­nen peri­aat­teel­li­nen kysy­mys, kuu­lu­vat­ko eet­ti­set valin­nat kau­pal­le vai kuluttajalle.

  Kyl­lä ne kuu­lu­vat molem­mil­le. Eihän voi­da vaa­tia, että huo­ne­ka­lu­kaup­pias pitää esil­lä sekä seri­ti­foi­dus­ta että sala­kul­je­te­tus­ta puus­ta val­mis­tet­tu­ja piha­tuo­le­ja vain sik­si, että kulut­ta­ja päättää.

  Kaup­pi­aat­kin ovat ihmi­siä, monet eivät halua myy­dä tuot­tei­ta jot­ka eivät sovi hei­dän etii­kal­leen. Tai sit­ten puh­das bis­ne­sa­jat­te­lu joh­taa sii­hen, että pide­tään vain eet­ti­ses­ti parem­paa vaih­toeh­toa kau­pan ja saa­daan parem­pi hin­ta ja kier­to­no­peus. Molem­mis­sa tapauk­sis­sa kulut­ta­ja voi vaih­taa kaup­paa jos ehdot­to­mas­ti halu­aa ostaa häkkikananmunia.

 18. Eet­ti­set pää­tök­set kuu­lu­vat _myös_ kau­pal­le. Tähän asti nii­tä on odo­tet­tu vain kulut­ta­jil­ta, ja se reit­ti on mah­dot­to­man hidas. Miten voi vali­ta eet­ti­ses­ti, jos ei tarjota?

 19. Samal­la tapaa voi kysyä: Kuu­luu­ko kan­san­edus­ta­jien teh­dä hyviä pää­tök­siä, vai äänes­tä­jien äänes­tää hyviä ehdokkaita?

 20. >Suu­rin ja ainoa vas­tuun­kan­ta­ja on kuluttaja.

  Huu­meet mai­to­kaup­poi­hin? Jouk­ko­tu­hoa­seet odot­taes­sa mit­ta­ti­laus­työ­nä, alai­käi­set sek­sior­jat netis­tä tilaa­mal­la alehintaan?

  Vas­tuu kuu­luu kai­kil­le, ja kos­ka aina löy­tyy vapaa­mat­kus­ta­jia, tar­vi­taan sään­tö­jä. Hatun­nos­to Stok­kal­le, pää­tös on hie­no vaik­ka muil­ta toi­min­nan osa-alueil­ta paran­net­ta­vaa var­mas­ti löy­tyy­kin. Toi­vot­ta­vas­ti muut­kin kau­pat hais­ta­vat pro­fii­lin­nos­ton mah­dol­li­suu­den eettisyydellä.

  1. Kukaan ei tain­nut huo­ma­ta ana­lo­gi­aa HOK-Elan­non valin­taan myy­dä sipoo­lais­ta mai­toa, jos­ta pää­mi­nis­te­ri pil­las­tui. Hänen mukaan­sa valin­ta kuu­luu kulut­ta­jal­le eikä kaupalle.

 21. Kukaan ei tain­nut huo­ma­ta ana­lo­gi­aa HOK-Elan­non valin­taan myy­dä sipoo­lais­ta mai­toa, jos­ta pää­mi­nis­te­ri pil­las­tui. Hänen mukaan­sa valin­ta kuu­luu kulut­ta­jal­le eikä kaupalle. 

  Tuo ana­lo­gia on aika etäi­nen jos eet­ti­sis­tä tuot­teis­ta puhu­taan. Eihän pää­mi­nis­te­rim­me mitään luo­mu­mai­toa halun­nut ostaa, vaan suo­si kah­des­ta bulk­ki­toi­mit­ta­jas­ta sitä tois­ta. Motii­ve­ja voi sit­ten miettiä.

  1. Pää­mi­nis­te­ri kui­ten­kin vas­tus­ti sitä, että kaup­pa oli teh­nyt valin­nan asiak­kaan puo­les­ta. Moraa­li­nen när­käs­tys oli­si ollut uskot­ta­vam­pi, jos hän oli­si kan­ta­nut huol­ta myös toi­sen valin­nan teh­neis­tä kau­pois­ta, jois­ta sai vain sitä kepu­lais­ten maitoa.

 22. Soininvaara:“joista sai vain sitä kepu­lais­ten maitoa.”

  Soi­nin­vaa­ran kepu­kau­na muis­tut­taa jo lip­po­sen vas­taa­vaa. Eikö mai­don­tuot­ta­jis­sa ole lain­kaan kokoo­muk­se­lai­sia äänestäjiä?

  Soi­nin­vaa­ra­kin käyt­tää maa­ta­lout­ta lyö­mä­asee­na Kes­kus­taa vas­taan. Kokoo­mus saa olla rau­has­sa ja naut­tia maa­ta­lous­tuis­ta ym. rau­has­sa. Kes­kus­ta tekee likai­sen työn. 

  Kepu on saas­tut­ta­nut Itä­me­ren, ei Kokoomus. 

  Vih­reät käyt­tä­vät not­keas­ti hyväk­seen luon­non­suo­je­lu­jär­jes­tö­jen maa­ta­lous­pro­pa­gan­dan. Työ­mi­nis­te­ri Sin­ne­mä­ki ei ole ker­taa­kaan tuo­min­nut tur­kis­tar­hais­ku­ja. Siis lail­li­seen elin­kei­noon koh­dis­tu­via vahingontekoja.

  Vih­reät ovat kui­ten­kin saa­neet nyt vaka­van kil­pai­li­jan. Tyä­väen­puo­lue Kokoo­mus on julis­tau­tu­nut vih­rei­den arvo­jen puolustajaksi. 

  Jenk­ki­tyy­li­nen mai­nos­toi­mis­to­po­li­ti­koin­ti puree Suo­mes­sa. City­me­dian ja kes­kit­ty­neen median vai­ku­tus­ta on taas se, että ainoa oikea ja todel­li­nen vih­reä puo­lue, Kes­kus­ta, on lei­mat­tu ympä­ris­tö­ri­kol­li­sek­si. Eikä sii­nä työs­sä ole ollut Soi­nin­vaa­ra­kaan vähäi­sim­mäs­sä roolissa.

  Onko sel­lai­nen rehellistä ?

 23. Ilpo Per­naa:

  City­me­dian ja kes­kit­ty­neen median vai­ku­tus­ta on taas se, että ainoa oikea ja todel­li­nen vih­reä puo­lue, Kes­kus­ta, on lei­mat­tu ympäristörikolliseksi

  Kat­so­taan­pa.

  Nur­mi­jär­ve­läis­tä ‘haja­kes­ki­tet­tyä’ ostos­kes­kuse­lä­män­ta­paa puo­lus­ta­van minis­te­ri Van­ha­sen mie­les­tä tur­kis­tuo­tan­non eet­ti­set ongel­mat on kui­tat­tu sil­lä, että eläin­ten häk­kei­hin teh­dään kos­meet­ti­nen laa­jen­nus. (Tätä muu­ten en luke­nut ete­län medias­ta vaan Van­ha­sen omas­ta blogista.)

  Kun siko­jen olo­suh­teis­ta nousi kohu, minis­te­ri Ant­ti­la oli isoon ääneen puu­hai­le­mas­sa sian­tuot­ta­jil­le mai­neen­puh­dis­tus­kam­pan­jaa. Itse asi­aan, tuo­tan­toe­läin­ten olo­suh­tei­siin, hän ei lausun­nos­saan puuttunut.

  Minis­te­ri Leh­to­mäen lin­jauk­set met­sien hak­kuu­mää­ris­tä, kan­sal­lis­puis­to­jen lain­sää­dän­nös­tä, tur­peen tuo­tan­nos­ta jne. ovat myös tiedossa.

  Ei median tar­vit­se näi­tä polii­tik­ko­ja mik­si­kään lei­ma­ta, he ovat teh­neet sen ihan itse.

 24. Kalevi:“Itse asi­aan, tuo­tan­toe­läin­ten olo­suh­tei­siin, hän ei lausun­nos­saan puuttunut.”

  Kale­vi valeh­te­lee , kuten käy ilmi seu­raa­van lin­kin tekstistä: 

  http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/ministeri-anttilan-mukaan-huoli-sikaloista-on-aiheellinen/515212

  Juu­ri saman­kal­tais­ta on ete­län mätä­me­dian vies­tin­tä, hyvin on Kale­vi omak­su­nut hoe­tut totuu­det. Sii­tä he eivät ker­ro mitään, että eläin­ter­ro­ris­tien kuvaa­mat videot on lavas­tet­tu. Tar­koi­tuk­sel­la kuva­taan se osa eläi­mien kar­si­nas­ta, johon ne pak­kau­tu­vat kun yöl­li­nen tun­keu­tu­ja säi­käyt­tää ne.

  On toki lai­min­lyön­te­jä, jot­ka pitää pois­taa, mut­ta lavas­tus ja ongel­mien suu­ren­te­lu on syö­nyt uskot­ta­vuu­den ter­ro­ris­tien propagandasta.

  Ihmis­ten lem­mik­ki­nä pitä­mien eläin­ten koh­ta­los­ta ei kukaan vih­reis­tä ole nos­ta­nut kohua:

  http://www.animalia.fi/animalia-toimii/animalia-lehti/kaiken-maailman-lemmikit

  Lai­naus HESY:n sivuil­ta: “Hel­sin­gin eläin­suo­je­lu­yh­dis­tys HESY ry otti vuon­na 2009 hoi­toon­sa 455 avun tar­pees­sa ole­vaa lem­mik­kie­läin­tä. Tämä tar­koit­taa lähes kah­ta eläin­tä jokai­se­na arki­päi­vä­nä vuo­den ympä­ri. Yhä useam­man hylä­tyn lem­mi­kin taus­tal­ta löy­tyy talou­del­li­sen taan­tu­man aiheut­ta­maa hätää ja omis­ta­jien päihdeongelmia.”

  Ja lue koko jut­tu täältä: 

  http://www.hesy.fi/info/tiedote290110.htm

  Parem­mat­kin puhu­jat ja fari­sea­lai­set, tei­tä ensim­mäi­sen kiven heit­tä­jiä näyt­tää vih­reis­tä löy­ty­vän enem­män kuin muis­ta. Sika­ti­loil­ta löy­tyi huo­mau­tet­ta­vaa ( mm. virik­kei­den puu­tet­ta) n. 16 tilal­ta. Lem­mik­kie­läi­miä hylä­tään 450 joka vuo­si yksis­tään Hel­sin­gis­sä. Kär­sii­kö omis­ta­jan työ­päi­vän aika­na kau­pun­kiyk­siös­sä ole­va koi­ra virik­kei­den puut­tees­ta ? Töi­den alle ja pääl­le käy­dään koi­raa hätäi­ses­ti käve­lyt­tä­mäs­sä näyteikkunakierroksella.

  Nur­mi­jär­ve­läi­nen elä­män­muo­to on julis­tet­tu pan­naan. Samaan aikaan kui­ten­kin Soi­nin­vaa­ra itkee hel­sin­ki­läi­sen elä­mi­sen kal­leut­ta. Kai­kes­ta pitää mak­saa enem­män ruuh­kau­tu­mi­sen seurauksena. 

  Ruuh­kau­tu­mi­sen ja maa­seu­tu­mai­sen asu­mi­sen väli­nen ris­ti­rii­ta on vih­rei­den sokea pis­te. Sosia­lis­tien ohel­la Vih­reät on eni­ten Suo­mea kah­tia­ja­ka­va puolue.

 25. Tur­kis­tar­hauk­ses­ta sen ver­ran, että se on eläin­ten kiusaa­mis­ta tur­huu­ki­sien mark­ki­noil­le. Tar­ken­nuk­se­na sen ver­ran, että Suo­men laki sal­lii sen, on siis lail­li­nen elin­kei­no. Sanon lail­li­nen sik­si, ettei Per­naa pää­se sitä sanomaan.

  Sini­ket­tu on naa­li ja naa­li on koi­rae­läin. Riti­lä­poh­jai­sen häkin pin­ta-ala on puo­li­sen neliö­tä. Lait­tai­sit­ko oman koi­ra­si asu­maan sel­lai­seen häkkiin.

  Stoc­ka myy edel­leen näi­den kidu­tet­tu­jen koi­rae­läin­ten nah­ko­ja hie­no­hel­mo­jen asus­tei­den somis­tuk­siin ja muil­la tavoin vaat­teil­la levei­lyyn. Täm­möi­nen elin­kei­no ei pitäi­si kuu­lua sivis­tys­val­tion elämään.

 26. Ilpo Per­naa:

  Kale­vi valehtelee

  Ant­ti­lan kan­nan­o­ton näin TV-haas­tat­te­lus­sa jos­sa hänel­tä pyy­det­tiin kom­men­toi­maan vii­mei­sin­tä sika­ko­hua. Saat­taa­han olla, että läpi­mä­tä toi­mit­ta­ja leik­ka­si pois osuu­den, jos­sa hän käsit­te­li aktiv­teet­te­jaan pos­su­jen hyvin­voin­nin paran­ta­mi­sek­si, mut­ta epäilen.

  Teot puhu­vat sil­ti enem­män kuin sanat. Siko­jen hyvin­voin­nis­ta on kohut­tu niin kau­an kuin Ant­ti­la on ollut minis­te­ri­nä, eikä se sil­lä lopu että asias­ta huo­les­tu­nei­ta kan­sa­lai­sia syy­te­tään valeh­te­li­joik­si tai ter­ro­ris­teik­si. Kun ker­ran tun­net asi­aa, voi­sit lue­tel­la nii­tä kon­kreet­ti­sia toi­men­pi­tei­tä, mitä Ant­ti­la et al ovat työ­tun­te­ja sääs­tä­mät­tä pos­su­jen hyvin­voin­nin eteen teh­neet. Se min­kä minä tie­dän on MMM:n 250 keur avus­tus kas­vat­ta­jien imagonparannuskampanjaan.

  Vai ruve­taan­ko puhu­maan saimaannorpista?

  Valeh­del­lut olen vii­mek­si lap­se­na, tie­tä­mä­tön saa­tan olla aikui­se­na­kin. Mut­ta sii­tä se vas­tak­kai­na­set­te­lu vas­ta kas­vaa jos nämä kepu­lai­set tsouk­ki­po­lii­ti­kot pitäi­si jät­tää arvos­te­lun yläpuolelle.

 27. Lue­tun ymmär­tä­mi­nen, etkö luke­nut y.o. linkkiä?

  Lainaus:“Nyt on jat­kos­sa pak­ko pis­tää eläin­lää­kä­rit kou­lun­pen­kil­le ja huo­leh­tia kou­lu­tuk­sel­la sii­tä, että nämä tar­kas­tuk­set teh­dään joka tilal­la samoil­la ohjeil­la, Ant­ti­la huomauttaa.”

  Mm. tuo oli yllä ole­vas­sa jutussa. 

  Kun siko­jen olot huo­non­tui­vat elin­tar­vi­ke­työ­läis­ten lakon aika­na, niin mikään ani­ma­lia eikä vih­reä kan­ta­nut huol­ta siko­jen olo­suh­teis­ta. Tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta poli­tii­kan tekoa, eläin­ten kär­si­myk­sis­tä viis. 

  Voi­kin sanoa, että vih­reät ja muut luon­non­suo­je­li­jat teke­vät poli­tiik­kaa eläin­ten hyvin­voin­nin kustannuksella.

  Nyt teil­lä oli­si tuhan­nen taa­lan paik­ka puut­tua kau­pun­kien tuhan­siin eläin­rääk­käys­ta­pauk­siin. Viit­taan yllä esit­tä­mää­ni linkkiin.

  Vai eikö se ole­kaan poliit­ti­ses­ti tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta, kos­ka akti­vis­mi osui­si omaan vaalikarjaan?

  Miten oli­si tun­keu­tu­mi­nen sel­lai­siin asun­toi­hin, jois­sa pide­tään lem­mik­ke­jä lii­an aha­tais­sa tilois­sa ja ilman virik­kei­tä? Lem­mik­kien hyl­kää­jiä vas­taan perus­tet­tai­siin net­tiin ilmian­to­sait­ti, johon val­veu­tu­neet naa­pu­rit sai­si­vat ilmoit­taa näi­tä rik­ku­rei­ta. Tai tur­kis­tar­hais­ku­jen kal­tai­ses­ti voi­tai­siin näi­den kau­pun­kia­sun­to­jen ovet vär­jä­tä hennalla .

  Lai­ton­ta toi­min­taa­ko ? Eikös hyvän asian puo­les­ta voi­kaan ottaa oikeut­ta omiin käsiin ?

 28. Ilpo Per­naal­le:
  Eläin­rääk­käys­tä voi tapah­tua ihan lail­li­ses­ti­kin. Lain­sää­dän­tö sal­lii siko­jen pitä­mi­sen lii­an ahtais­sa ja puut­teel­li­sis­sa olo­suh­teis­sa. Ostai­sin mie­lel­lä­ni luo­musi­kaa, mut­ta meil­lä­päin sitä ei myy­dä mis­sään. Toi­saal­ta eet­ti­sem­pi kulut­ta­mi­nen ei sai­si perus­tua pel­käs­tään vapaa­eh­toi­suu­teen, vaan vähim­mäis­ta­son pitäi­si olla korkeampi.

 29. Ilpoo Per­naa,

  Kun siko­jen olot huo­non­tui­vat elin­tar­vi­ke­työ­läis­ten lakon aika­na, niin mikään ani­ma­lia eikä vih­reä kan­ta­nut huol­ta siko­jen olo­suh­teis­ta. Tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta poli­tii­kan tekoa, eläin­ten kär­si­myk­sis­tä viis. ”

  Oli niin, kun siat eivät lakon aika­na pääs­seet lah­taus­penk­kiin, niin ne kas­voi­vat vii­kos­sa niin liha­vik­si, ettei­vät mah­tu­neet jo ennes­tään ahtaa­seen neliön kokoi­seen tilaan­sa. Näin se meni.

 30. Kalevi:“Lainsäädäntö sal­lii siko­jen pitä­mi­sen lii­an ahtais­sa ja puut­teel­li­sis­sa olosuhteissa.”

  Näin on ja tähän liitt­tyy oleel­li­ses­ti myös lihas­ta mak­set­tu hin­ta. Tuot­ta­jat pitä­vät sel­lais­ta eläin­ti­heyt­tä mis­tä kulut­ta­ja on val­mis maksamaan.

  Kun nyt vain jokai­nen sisäis­täi­si nämä rea­li­tee­tit, niin viha tuot­ta­jia vas­taan vähen­tyi­si oleel­li­ses­ti. Samoin on kai­ken muun­kin maa­ta­lous­tuo­tan­non kohdalla.

 31. Ilpo Per­naa kir­joit­ti 29.5.2010 kel­lo 22:28: ”

  Lainaus:”Nyt on jat­kos­sa pak­ko pis­tää eläin­lää­kä­rit kou­lun­pen­kil­le ja huo­leh­tia kou­lu­tuk­sel­la sii­tä, että nämä tar­kas­tuk­set teh­dään joka tilal­la samoil­la ohjeil­la, Ant­ti­la huomauttaa.””

  Ilpo hauk­kuu nyt ihan vää­rää puu­ta? Eikös asia ole niin että vaik­ka mil­lään tilal­la ei kol­meen vuo­teen kävi­si yhtään eläin­lää­kä­riä teke­mäs­sä yhtään mitään tar­kas­tus­ta niin asioi­den pitäi­si sil­ti olla (vähin­tään) lain vaa­ti­mas­sa mini­mi­kun­nos­sa? Tilan työn­te­ki­jät ovat tilan eläin­ti­lois­sa joka päi­vä ja vas­taa­vat että olo­suh­teet ovat kun­nos­sa ja eläin­rääk­käys­tä ei tapah­du. Tuon lai­nauk­sen perus­teel­la Ant­ti­la samoin kuin Ilpo­kin ihan vää­rään suun­taan asi­aa kään­tää kun vyö­ryt­tää syyn eläin­lää­kä­rien nis­koil­le. Har­voin tilal­la käy­vä eläin­lää­kä­ri ei voi miten­kään tar­kis­taa esi­mer­kik­si kaik­kien yksit­täis­ten sai­rai­den eläin­ten asian­mu­kais­ta koh­te­lua tila­käyn­tien­sä aika­na kun vält­tä­mät­tä sel­lai­sia eläi­miä ei tila­käyn­nin aika­na ole. Ja eikös asia itse asias­sa ole niin että tiloil­la asiat ovat niin hyväs­sä kun­nos­sa että itse asias­sa mitään val­von­taa ei tar­vit­tai­si ja se on täy­sin tur­haa? Aina­kin Ilpon kir­joi­tuk­sis­ta saa sen kuvan että kyl­lä tiloil­la ihan itse­kin tie­de­tään miten hom­mat pitää hoi­taa ja asiat teh­dään vii­mei­sen pääl­le hyvin?

 32. Kuu­luu lain­sää­dän­töön. Kulut­ta­ja­por­tai­den — kau­pan ja kulut­ta­jien — väliin­tu­lo voi toi­mia vain pai­nos­tuk­se­na lain­sää­dän­nön paran­ta­mi­seen. Onnek­si näyt­tää että alal­la on myös vas­tuul­li­sia toimijoita.

  Mitä edel­lä kom­men­toi­tiin sii­hen, että sian tuo­tan­to-olot hei­jas­te­le­vat hin­taa jota sias­ta ollaan val­miit mak­sa­maan — täs­sä tulee esiin maa­ta­lou­den perus­ta­van­laa­tui­nen oma­laa­tui­suus. Sian­li­han hin­ta on hal­pa, kos­ka ihmi­set eivät halua ostaa sitä niin pal­jon kuin sitä tuo­te­taan. Lii­ke-elä­mäs­sä tämä joh­tai­si tuot­ta­jien pois­tu­mi­seen mark­ki­noil­ta ja tar­jon­nan vähe­ne­mi­seen. Sen sijaan tuot­ta­jat halua­vat val­tiol­ta lisää tukia ja kam­pan­joi­vat sian­li­han syö­mi­sen puo­les­ta. Vaik­ka mai­non­ta sinän­sä onkin ok, voi­si kuvi­tel­la että täl­lai­nen jaloil­laan äänes­tä­mi­nen oli­si jo fik­sum­mil­la aloil­la men­nyt kaaliin?

 33. viri­ke munat on uusien direk­tii­vien mukai­sia van­han ajan häk­ke­jä jois­sa munat on tuo­tet­tu edel­leen häkeis­sä ‚häkeis­sä vaan on pesä,orsi ja kuop­su­tus paikka,isoimmat häkit ovat ns. pien­ryh­mä osas­to­ja jot­ka ovat kanoil­le erit­täin stres­saa­via kun rau­kat eivät pää­se min­ne­kään erri tasoil­le jos tulee jotain nok­ki­mis jär­jes­tys ongel­mia ‚pie­nem­mät viri­ke hkit eivät ole nyky häk­ke­jä kummempia,lyöty vaan roi­naa lisää jot­ta täyt­tää pykälät.

  Hyvä Osmo,millon lap­sem­me saa­vat syö­dä kou­luis­sa eet­ti­ses­ti tuo­tet­tu­ja elin­tar­vik­kei­ta esim vapaan kananmunia,tässäpä oli­si vih­rei­den kunnallis/kaupunki päät­tä­jil­lä työn sarkaa

 34. En ymmär­rä mik­si vapaan kanan munia pide­tään joten­kin eet­ti­se­nä vaih­toeh­to­na. Tie­tääk­se­ni eläi­men kan­nal­ta paras vaih­toeh­to on aina se, joka ottaa huo­mioon lajil­le tyy­pil­li­set vaa­ti­muk­set. Ja mikä ihme vapaa kana? Isos­sa tilas­sa suu­ri mää­rä lin­tu­ja ei ole “luon­nol­lis­ta”. Tila jos­sa ihmi­nen käy vain kerää­mäs­sä tal­lau­tu­neet ja noki­tut yksi­löt, kos­ka kaik­ki muu on auto­ma­ti­soi­tu. Ei sinäl­lään, että kanat ihmis­tä kaipaisivat..
  En ole var­ma myös­kään ns. viri­ke kana­loi­den tuo­tan­non eet­ti­syy­des­tä. Mie­lui­ten ostai­sin ns. van­han mal­lin kana­lan munia. Eli sel­lai­sis­ta tilois­ta jos­sa kanoil­la oli­si pal­jon tilaa ja jos­sa ne oli­si­vat avoi­mis­sa tilois­sa pie­nis­sä ryh­mis­sä. Sel­lai­sis­sa jos­sa ne ovat rau­hal­li­sia ja levol­li­sia, eivät stres­saan­tu­nei­ta ja agres­sii­vi­sia toi­si­aan koh­taan. Ongel­ma tai­taa olla se, että suu­rin osa meis­tä ihmi­sis­tä halu­aa hal­paa ruo­kaa. Nykyih­mi­nen käyt­tää suh­teel­li­sen pie­nen osan tulois­taan ruo­kaan, jos vähää­kään kat­soo his­to­ri­aa taak­se­päin. Kos­ka nykyih­mi­nen halu­aa auton tai kak­si, hie­non kodin, hie­not vaat­teet ja monen­moi­sia tek­ni­siä här­ve­lei­tä. Kaik­kea joka omas­ta mie­les­tä­ni on tois­si­jais­ta hyvään ja laa­duk­kaa­seen, ravin­to­rik­kaa­seen ja eet­ti­seeen ruo­kaan ver­rat­tu­na. Eli ver­rat­tu­na sii­hen mikä pitää mei­dät ter­vee­nä. Kyse on pit­käl­ti arvois­ta. Ja kun ostaa hal­paa ruo­kaa, niin sitä myös hei­te­tään pal­jon pois. Iso­äi­ti­ni mui­noin suun­nit­te­li vii­kon ruo­at etu­kä­teen sil­lä peri­aat­teel­la, että kaik­ki hyö­dyn­net­tiin. Esim. pais­tin jämis­tä teh­tiin kas­ti­ke ja peru­na­muusin rip­peil­lä jat­ket­tiin leipätaikinaa.
  Oli­sit­ko val­mis mak­sa­maan munis­ta­si kak­sin- tai kol­min­ker­tai­sen hin­nan? Minä oli­sin. Kanan­mu­na oli­si sil­ti­kin edul­li­nen ja hyvä pro­teii­nin läh­de. Tai sit­ten muu­tan maal­le ja raken­nan oman kana­lan.. Voi sit­ten omin sil­min tode­ta kuin­ka onnel­lis­ten kano­jen munia syön.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.