Pekka Haavisto presidenttiehdokkaaksi!

Halusimme tai emme, maas­sa jär­jestetään vuon­na 2012 pres­i­dentin­vaalit. Vihreät tarvit­se­vat näi­hin vaalei­hin hyvän ehdokkaan. Tulen tekemään töitä sen puoles­ta, että vihrei­den ehdokas on Pekka Haav­is­to.

Pekas­ta me saamme kovan tason ehdokkaan. Voi kuu­lostaa yllät­tävältä, mut­ta hän on YK:ssa tun­ne­tu­in suo­ma­lainen – tai siis ote­taan vähän takaisin, tun­ne­tu­in alle 60-vuo­tias suo­ma­lainen. Hän on ehtinyt luo­da komean, ahti­saari­maisen uran.

Min­is­terikaut­en­sa jäl­keen Pekka oli kuusi vuot­ta YK:n ympäristöo­hjel­man tehtävis­sä koordi­noimas­sa soti­in liit­tyvien ympäristöon­gelmien hoitoa. Tässä yhtey­dessä hän tutus­tui jok­seenkin kaikki­in maail­man keskeisi­in kri­isialueisi­in. Osaami­nen havait­ti­in ja niin­pä Pekka pyy­det­ti­in EU:n eri­tyise­dus­ta­jak­si Sudani­in ja Dar­furi­in. Seu­raavak­si hän siir­tyi YK:n edus­ta­jana tekemään rauhaa Dar­d­uri­in . Palat­tuaan eduskun­taan hän jäi pois YK:n tehtävistä, mut­ta ulko­min­is­teri Stubb pyysi hän­tä edus­ta­jak­seen Afrikan sar­ven asioissa.

Vähem­män tun­net­tua on, että Pekka on audi­toin­ut kak­si kan­sain­välistä jär­jestöä ja tuonut niihin paljon lisää tehokku­ut­ta, YK:n alaisen Euroopan talouskomis­sion sekä ark­tisen neuvoston.

Pekas­ta tulee kova luu pres­i­dentin vaalei­hin. Pres­i­dentin tehtävät liit­tyvät lähin­nä ulkopoli­ti­ikkaan. Pekka tulee ole­maan ehdokkaista kiis­tat­ta pätevin – olet­taen, että muut ehdokkaat val­i­taan joukos­ta ”The usu­al suspect”.

Muis­tan, kun vuo­den 1987 eduskun­tavaaleis­sa Pekka kään­si vaal­i­t­u­lok­sen sekä puolueen että oma­l­ta kohdal­taan yhdessä tele­vi­sioväit­telyssä. Jos Pekka Haav­is­to on mukana, koko vaal­i­tais­telu tulee ole­maan kamp­pailua hänen ja muiden ehdokkaiden välil­lä. Tätä tilaisu­ut­ta ei voi jät­tää käyttämättä.

57 vastausta artikkeliin “Pekka Haavisto presidenttiehdokkaaksi!”

 1. Suomes­sa ei tarvi­ta pres­i­dent­tiä, mut­ta kuten Ode sanoi, se val­i­taan 2012 halusimme tai emme. Pekka olisi hyvä ulkopoli­it­ti­nen ohjus maail­man turuille ja toreille. 

  Ketähän ne Pekan mah­dol­liset kil­pail­i­jat oli­si­vat. Aika vähän näyt­tää medi­aa pres­san­vaalit kiin­nos­van. Ehkä tämän Oden avauk­sen jäl­keen kiinnostaa.

 2. Kaikel­la kun­nioituk­sel­la Pekka Haav­is­toa kohtaan ja vihre­itä yleisem­minkin, mut­ta aika paljon saa vet­tä vir­ra­ta Van­taas­sa, että Suomeen val­i­taan pres­i­den­tik­si vihreä homo, joka on vielä pro­filoitunut romaniasioissa.

  Itse voisin hyvinkin äänestää, mut­ta epäilen­pä ole­vani rankas­sa vähem­mistössä kun kat­so­taan koko maan per­spek­ti­ivis­sä. Sääli.

 3. On se jo net­ti­h­e­saris­sa. Vitut­taa jo etukä­teen tule­va keskustelu.

  Äänestetään me vaan parasta.

 4. Osmo hyvä ! Jos Pekka olisikin Pekka niin Pekka pärjäisi.

 5. Suo­ma­laiset halu­aisi­vat todel­lisu­udessa äänestää päämin­is­ter­istä, mut­ta sitä tule koskaan tapah­tu­maan. Sik­si todel­li­nen val­ta on ja pysyy puoluei­den puoluekokouksissa.

  Kansan val­it­se­ma pres­i­dent­ti riit­tävin val­taoikeuksin olisi ter­ve vas­tavoima puoluei­den nimit­tämälle hal­li­tuk­selle, mut­ta se aika on valitet­tavasti ohi.

 6. Opa,

  “Kaikel­la kun­nioituk­sel­la Pekka Haav­is­toa kohtaan ja vihre­itä yleisem­minkin, mut­ta aika paljon saa vet­tä vir­ra­ta Van­taas­sa, että Suomeen val­i­taan pres­i­den­tik­si vihreä homo,”

  Ei vali­ta, ainakaan Opan asen­teel­la. Voisi Opakin (kuka oletkin) vähän tarkem­min miet­tiä, mitä suus­taan päästät. Opan lausun­to on niitä helmiä, joi­ta voi nimerkin takaa laukoa. Tule esiin.

 7. Jos Pekka nyt vaik­ka tulee näyt­tävästi esi­in puo­lus­ta­mal­la demokra­ti­aa ja sanan­va­paut­ta oman puolueen­sa yri­tyk­siltä lakkaut­taa ne, niin lupaan äänestää häntä.

 8. Opan kir­joituk­ses­sa on se tui­ki tavalli­nen hen­ki: kyl­lä MINÄ olen suvait­se­vainen, mut­ta ne muut eivät ole…

  Suomen kansa on ennenkin valin­nut paraati­paikoille “vajavaisia” ihmisiä. Oli­han esim. Ahti­saari huo­mat­ta­van liha­va — siis niin liha­va — että se antoi oikeu­tuk­sen epäil­lä hänen kykyjään valtiopäämiehenä. 

  Kuin­ka ihmi­nen, joka ei hal­litse omia fyy­sisiä mieli­halu­jaan ja riskeer­aa ter­veyten­sä hedo­nis­min­sa val­las­sa, voisi johtaa koko maa­ta? Mut­ta hyv­in­hän se meni. 

  Entäpä Tar­ja Halosen lukuisat ään­nevi­at ja luval­la sanoen ei-kovin-edulli­nen ulkonäkö? Ilmeis­es­ti jopa haetaan epätäy­del­lisyyt­tä keu­laku­vak­si Suomes­sa. Meitä miel­lyt­tää tiet­ty sär­mä ole­muk­ses­sa, ei kiil­toku­va­mainen pin­ta. Sik­si­hän Osmokin on niin suosittu 😉

  Itse hyvinkin voisin äänestää Haav­is­toa ja uskon, että tarpeek­si moni muukin. Älykäs, sym­pa­at­ti­nen, kokenut ja esi­in­tymis­taitoinen mies hän on. Tieto-taito var­masti kohdal­laan, kuten OS kirjoittaa. 

  Ydinkysymys lie­nee, onko Haav­is­to itse kiin­nos­tunut kyseis­es­tä postista? Onko Osmol­la tästä tietoa? Ilmeis­es­ti on.

 9. Noh… en tien­nyt kuin­ka viral­lisel­la tasol­la tämä oli. Onhan se nyt jo lehdis­sä, mut­ta en ehtinyt nähdä ennen kommenttiani. 

  Kyl­lä toki oma­l­la blogillaan voi ehdot­taa ja ava­ta keskustelua sel­l­ais­takin henkilöstä, joka ei ole antanut vielä suos­tu­mus­taan. Se on sel­l­aista kan­nus­tus­ta aset­tua ehdolle. 

  Mut­ta pitääkö paikkansa, että Haav­is­ton koulu­tus on vain yliop­pi­las? Ei käy sit­ten min­ulle ainakaan ehdokkaak­si. Koulu­tus sinän­sä ei takaa mitään, mut­ta on se jokin alkuedel­ly­tys Suomen päämiehen työlle.

  1. Suomen ehdokkaal­la YK:n pääsi­h­teerik­si oli sama koulu­tus kuin Pekalla. Pekka ei ole suorit­tanut tutk­in­toa yliopis­tossa, mut­ta luen­noi mon­es­sa yliopistossa.

 10. Hienoa. Toiv­ot­tavasti tästä läh­tee laa­jem­pikin lib­er­aalien vas­taisku. Viimeaikainen kehi­tys vihreis­sä ei ole eri­tyisem­min herät­tänyt luottamusta.

 11. Pekan mah­dol­lisu­udet saa­da ääniä vihrei­den uskol­lis­ten ja uskot­tomien kan­nat­ta­jien ulkop­uolelta ovat var­masti paljon suurem­mat kuin Hei­di Hau­ta­lan. Homous tuot­taa ongelmia niille jot­ka ehkä eivät muutenkaan äänestäisi vihreää. Jos kaik­ki menee nap­pi­in ja muut puolueet jaka­vat äänet tasais­es­ti ekalla kier­roksel­la, niin toinen kier­ros on mahdollinen. 

  Mut­ta ker­toimet toiselle kier­rokselle… nyt var­maan Haav­is­to tulisi nimenä gallup­pei­hin kun ehdokku­ut­ta on ker­ran esitet­ty, mie­lenki­in­toista lukea.

 12. Eli­na on minus­ta ihan oikeil­la jäljil­lä. Suo­ma­laiset äänestävät päät­täjiä jois­sa on jotain vikaa eli jotain inhimil­listä, pääsyy mik­si Esko Ahos­ta ei tul­lut pres­i­dent­tiä on minus­ta että hän oli jotenkin niin kovin fik­sun ja kun­nol­lisen oloinen että se oli jo epäilyttävää.

  Tämä sinän­sä irra­tionaa­li­nen epälu­u­lo liian siloitel­tu­ja poli­it­tikko­ja kohtaan minus­ta selit­tää kansamme suh­teel­lisen hyvää herraonnea.

 13. Toiv­ot­tavasti Haav­is­ton toivo­ma laa­ja kansan­li­ike hänen taakaseen saadaan aikaiseksi.

 14. Vihreil­lä on suuri taipumus hirt­tää itse itsen­sä, kuten tämä Sin­nemäen kan­natuk­sen­nousu ja hal­li­tuk­seen meno kom­ment­ti. Haav­is­tol­la en tätä itse­tuhoisu­uskäytöstä ole havain­nut, joten eduskun­ta voisi vali­ta vaik­ka poikkeuslail­la arvo­jo­hta­ja pres­i­den­tik­si. Säästy­isi Sukarin rahat kun tuo­ta val­taakaan ei pres­sal­la enää ole.

 15. Eli­na

  Meitä miel­lyt­tää tiet­ty sär­mä ole­muk­ses­sa, ei kiil­toku­va­mainen pin­ta. Sik­si­hän Osmokin on niin suosittu 😉 

  Tuo oli jo läh­es brit­tiläiselle tasolle yltävää ‘faint praise’:a.

  Hehku­tus ei vaiku­ta oikein ole­van Osmon laji, mut­ta jos nyt jatkan Eli­nan viitoit­ta­mal­la tiel­lä niin san­ot­takoon, että Haav­is­to-main­ok­sen tiet­ty kökköys on aivan main­io­ta. Itse lupaan äänestää Haav­is­toa heti (olen sitkeästi äänestänyt Hei­di Hau­ta­laakin kahdesti).

 16. Kieltämät­tä erit­täin mie­lenki­in­toinen veto, joka ei olisi tul­lut itsel­leni mieleenkään. Vihrei­den rin­ta­mas­ta Haav­is­to on tosi­aan läh­es ain­ut var­teenotet­ta­va ehdokas: puolueelta ei yksinker­tais­es­ti löy­dy mui­ta kärkipään uskot­tavia poli­itikko­ja, joil­la olisi mah­dol­lisu­us kerätä ääniä puoluer­a­jo­jen yli (vrt. Sin­nemä­ki :D).

  Voi tul­la pres­i­dent­ti­vaaleis­takin poikkeuk­sel­lisen mielenkiintoiset.

 17. Onko Haav­is­to vihrei­den naisjär­jestön jäsen? Ai niin, vain naiset saa­vat liit­tyä. Ihan tot­ta, kuka ihme äänestää fem­i­na­tisek­si ilmoit­tau­tunut­ta puoluet­ta? Mää änestän demare­i­ta ensi vaaleis­sa. Ensim­mäistä ker­taa elämässäni. Urpi­lainen voi olla mitä on, mut­ta fem­i­nat­si hän ei ole … ainakaan parantumattomasti.

 18. “Kaikel­la kun­nioituk­sel­la Pekka Haav­is­toa kohtaan ja vihre­itä yleisem­minkin, mut­ta aika paljon saa vet­tä vir­ra­ta Van­taas­sa, että Suomeen val­i­taan pres­i­den­tik­si vihreä homo, joka on vielä pro­filoitunut romaniasioissa.”

  Tässä ollaan täyt­tämässä Tasaval­lan pres­i­dentin eikä mitään lääni­nori­in virkaa. Eiköhä useim­mille kansalai­seille koko asia ole saman­tekevä. Kuulin tästä homoud­es­ta vas­ta nyt.

  Pro­filoi­tu­mien Dar­furin kri­i­sis­sä on merkitsevää.

 19. Suomen ylim­mässä joh­dos­sa on aivan riit­tävästi taloudel­li­sista reali­teeteista hert­taisen tietämät­tömiä maail­man­paran­ta­jia. Tarvit­semme pres­i­dentin jon­ka ensisi­jainen huole­nai­he on karun ja kylmän isän­maamme pär­jäämi­nen maail­man myrskyissä.

 20. Oden avaus on hyvä. Pekalla on sel­l­aista moit­tee­ton­ta osaamista, mikä on olen­naista seu­raa­vankin pres­san toimenku­vas­sa. Vain se ratkaisee.

  Olisi eduk­si, jos äänestäjät ennen päätöstään tietäi­sivät, mitä pres­sa oikeesti tekee. Ettei äänestet­täisi mieliku­vaa henkilöstä mieliku­vaan hommista. 

  Pres­sal­la ei ole muodol­lisia pätevyys­vaa­timuk­sia, vaan sen sijaan tehtävät rak­en­ta­vat vaa­timuk­set. Äänestäjälle se on oman­tun­nonkysymys, ker­ran meillekin.

 21. Min­ua pyy­det­ti­in esi­in nim­imerkki­ni takaa. En tule, mut­ta voin sel­ven­tää ajatuksenkulkuani.

  Min­ul­la ei todel­lakaan ole pien­in­täkään homo­fo­bi­aa. Tut­tava­pi­iri­i­ni kuu­luu homo­ja nyt ja toiv­ot­tavasti tule­vaisu­udessakin. Tut­tavi­i­ni ja eri­ty­ses­ti työkaverei­hi­ni kuitenkin kuu­luu todel­lisia homo­foobikko­ja. Surullisen paljon työ­paikalla peri­aat­teesa fik­sun oloiset ihmiset päästävät suus­taan törkeyk­siä homo­ja vas­taan. Min­ul­la ei vaan rohkeus riitä voimakkaaseen vas­tar­in­taan, pois­tun yleen­sä paikalta.

  Suku­laiset maal­la vaikut­ta­vat minus­ta myös homovas­taisem­mil­ta kuin helsinkiläiset. Min­un väit­tämäni on, että Pekka Haav­is­ton on erit­täin vaikea saa­da kan­na­tus­ta maaseudul­ta. En väitä, että keskus­tan kan­nat­ta­jat oli­si­vat näis­sä kysymyk­sis­sä mitenkään eri­tyisen paho­ja, mut­ta Haav­is­ton kan­natuk­sen epäilen ole­van juuri keskus­tan vahvoil­la alueil­la nollatasoa.

 22. Joo joo: “Suomen ylim­mässä joh­dos­sa on aivan riit­tävästi taloudel­li­sista reali­teeteista hert­taisen tietämät­tömiä maail­man­paran­ta­jia. Tarvit­semme pres­i­dentin jon­ka ensisi­jainen huole­nai­he on karun ja kylmän isän­maamme pär­jäämi­nen maail­man myrskyissä.”

  Niin että Ollila tai Saarikan­gas pres­i­den­tik­si tai joku Herlineistä?

  Kyl­lä Haav­is­to on parem­pi ehdokas. Poli­ti­ikkaan tarvi­taan lisää poli­ti­ikkaa, markki­na­t­alout­ta siel­lä on jo liikaa — ja mihin se onkaan johtanut?

 23. Kan­natan lämpimästi tätä han­ket­ta! Pienenä lisänä Pekka Haav­is­ton mit­tavaan ansi­oluet­teloon mainit­takoon että hän on luen­noin­ut (ja luen­noi kai edelleen) Helsin­gin yliopis­tossa täysille saleil­la kan­sain­välistä ympäristöpoli­ti­ikkaa ja saanut sieltäkin lois­tavaa palautet­ta kan­sain­välisiltä opiske­li­joil­ta. Eräskin intialainen opiske­li­ja tuli Haav­is­ton luen­nol­ta pos­ket innos­ta hehkuen ja ker­toi halu­a­vansa “Int­ian Pekka Haavistoksi”!

 24. Olen suurten ikälu­okkien umpi­heterode­mari, ja pysyn.
  Pekka Haav­is­to on juuri pas­seli Suomen seu­raavak­si pres­i­den­tik­si — näil­lä valtaoikeuksilla.

 25. Perus­suo­ma­lais­ten, kepun ja kris­til­lis­ten äänestäjät voi uno­htaa. Mah­dol­lisu­udet oli­si­vat real­is­tiset, jos toisel­la kier­roksel­la vas­taan tulisi kepun ehdokas. Ainakin täl­lainen kaupunkilib­er­aali äänestäisi siinä tapauk­ses­sa ei-kepua silmää räpäyt­tämät­tä, jos ker­ran oma ehdokas olisi pudon­nut jo.

 26. Nämä lib­er­aalit tääl­lä tun­tu­vat hal­lit­se­van toiseut­tamisen todel­la hyvin.En minä mut­ta ne…

 27. Pres­i­dentin pos­tia hal­lit­si Kepu neljän­nesvu­o­sisadan, ‘demar­it’ (Ahti­saari?) seu­raa­van. Kun on siir­ryt­ty maat­alous- ja teol­lisu­usy­hteiskun­nan kaut­ta jälki­te­ol­liseen yhteiskun­taan (mikä se sit­ten onkaan?) on seu­raa­va val­in­ta koko­muus tai vihreät.
  Mitä tekee Niin­istö, kuka on demarien ehdokas (Ilk­ka Kan­to­la?), paljonko Soi­ni saa ääniä, kuka kepul­ta? Niin paljon on auki ja Haav­is­tol­la on hyvä ima­go ja karis­ma ja taus­ta. Mukaan vaan.

 28. Jos Niin­istö ei suos­tu ja demareil­ta ei koh­ta löy­dy uskot­tavaa nimeä, niin Haav­is­tol­la­han olisi ihan oikeasti mah­dol­lisuuk­sia. Ketäs ne speku­lati­iviset sos­dem-nimet nyt olikaan?

 29. Kyl­lä siinä mon­elta menisi kahvit rin­nuk­sille kun poika­pari ottaisi vierai­ta itsenäisyyspäivänä vas­taan lin­nas­sa. Vaikea kuvitel­la, että tätä näkyä Suomen kansan enem­mistö koskaan nielee.

 30. Pekka Haav­is­ton ehdokku­us on iloinen asia ja mitä toden­näköisim­min tulen hän­tä itsekin äänestämään. Mut­ta on kyl­lä todel­la mie­lenki­in­toista nähdä mil­lainen vaiku­tus hänen sek­suaalisel­la suun­tau­tu­misel­laan tulee ole­maan vaalitulokseen.

  Vaik­ka suo­ma­laiset ovat suurelta osin suvait­se­vaa porukkaa, niin kyl­lä tääl­lä ahdas­mielisiä junt­te­jakin riit­tää. Taan­noin häm­mästyin kuin­ka eräs raken­nus­mies suuresti yllät­tyneenä päivit­teli maail­man menoa kuul­tuaan että “homo­ja on nykyään eduskun­nas­sakin”. 😀 Ei ole vaikea arva­ta miten täl­lai­sis­sa piireis­sä suh­taudu­taan ajatuk­seen miespres­i­den­tistä, jon­ka parem­pi puolisko on silokasvoinen Ecuado­ri­lainen nuorukainen.

  Ja vaik­ka toisin soisi, niin tämä asia tulee kyl­lä taa­tusti ole­maan pin­nal­la vaalien alla. Tilan­nehan on se, ettei maail­mas­sa tois­taisek­si ole Islannin päämin­is­teri Johan­na Sigurdardottir:in lisäk­si ollut toista avoimesti homosek­suaalia val­tion­päämi­estä, eikä ain­oatakaan miespuolista homosek­suaalia pres­i­dent­tiä (kor­jatkaa jos olen väärässä).

 31. Tuo poika­hom­ma on yksik­er­taista ratkaista.

  Jos ja kun Haav­is­tos­ta tulee presideent­ti, hän menee muodol­liseen avi­o­lit­toon jonkun fik­sun naisen kanssa. Kun vir­ka päät­tyy, voivat sit­ten hakea avieroa.

  Jos on rekiterödyssä parisuh­teess nyt, niin joutunee eroa­maan, ellei sit­ten — kuten oli Halosen lai­ta — puoliso oli ainakin yksil­lä lin­nan kut­suil­la vielä avopuoliso.

  Tiuet­ty soveli­aisu­us on paikallaan. Ja turha ryhtyä selittelemään.

  Itse asi­as­sa — muis­tanko­han oikein — kuningas Kus­taa VI:n setä prinss­si Eugen oli säädy­mukaises­sa avi­o­li­itós­sa jonkun sopi­van Euroopan kuninkaal­lisen kanssa. Mut­ta hän eli elämän­sä maitressen kanssa. Se oli siihen aikaan täysin luon­nol­li­enn järjestely

 32. Tar­ja Halo­nen SETA-yhteyksi­neen on tässä ‘suun­tau­tu­misas­i­as­sa’ ollut jo tien­raivaa­jana. On jok­seenkin merkit­tävää ja huomionar­voista, että sosiaali‑, ay‑, eri vähem­mistö- ja human­itääri­sis­sä asiois­sa akti­ivi­nen Halo­nen on voit­tanut pres­i­dentin­vaalit jo kah­teen ker­taan. Vas­tas­sa on ollut melko maltil­lisen vahvo­ja miehiä. Mik­si Halo­nen on voit­tanut. Muu­ta­ma havainto.

  Mon­et niistä äkki­jyrk­istä, jot­ka ovat isos­sa äänessä kaikil­la pal­stoil­la ja yleisönosas­toil­la, eivät enää äänestä, kun esimerkik­si Soi­ni tip­puu toiselta kier­rokselta. Moni, myös mies, kokoomus­lainen tekee yllätäviä ratkaisu­ja vaa­likopis­sa. Tämän tiedän lähipi­iristä, jos­sa on myös per­in­teisiä kokoomuk­sen kan­nat­ta­jia, ja se häm­mästyt­tää vieläkin. Ns. medi­a­julk­isu­us ja infor­maa­tio tuo enem­män esi­in ääri­laito­ja. Esimerkik­si jos ja kun iltapäiväle­hdet kysyvät tyh­miä, tyh­miä vas­tauk­sia myös saadaan. 

  Suomen kansan pres­i­dent­ti­valin­nat osoit­ta­vat onnek­si, että lop­ul­ta kansa on viisampi kuin iltapäiväle­hdet ja eri­laiset hömp­päkeskustelu­pal­stat, joi­ta en tiedä kuka jak­saa enää lukea (IS, IL, ym.).

 33. Suom­laiset voi­va olla junt­te­ja. Mut­ta heis­sä on tiet­tyä asial­lista suvaotsevaisuutta.

  jos kaveri hoitaa hom­mansa hyvin, niin har­ras­takoon vapaa-aikanaan vaik­ka napatanssia.

 34. KORJATTU!

  Kyl­lä siinä mon­elta menisi kahvit rin­nuk­sille kun poika­pari ottaisi vierai­ta itsenäisyyspäivänä vas­taan linnassa. 

  Kieltämät­tä, mut­ta kum­mem­paakin on nähty. 😉 Val­tiovierailuil­la puoli­son ohjel­ma on jo osat­tu jus­teer­a­ta miehelle, mut­ta kyl­lä tämä siihenkin tuo oman säväyk­sen­sä. Eri­tyis­es­ti sil­loin, jos mat­ka suun­tau­tuu maa­han, jos­sa homosek­suaal­isu­us on rikos.

  Jo pelkästään tämän nähdäk­seni voisin antaa ääneni Haav­is­tolle, vaik­ka halu­an kyl­lä nähdä muutkin ehdokkaat ennen lop­ullista päätöstä.

 35. Jos ja kun Haav­is­tos­ta tulee presideent­ti, hän menee muodol­liseen avi­o­lit­toon jonkun fik­sun naisen kanssa.

  Kuka­han fik­su nainen tuol­laiseen lähtisi? Joku nainen voisi lähteäkin, mut­ta fik­sua voisi olla vaikea löytää julkiseen lumeli­it­toon. Mitäpä se sitä pait­si hyödyt­täisi, kun kaikil­la on homosek­suaal­isu­us tiedossa. 

  Epäilen­pä myös, etteivät Haav­is­to ja puolison­sa ole tästä ehdo­tuk­ses­ta välit­tömästi innoissaan. 

  Jos Haav­is­to val­i­taan, niin puoliso tulee paketis­sa mukana. Se on äänestäjän hyväksyt­tävä. Uskoisin kuitenkin, että puolisol­la tässä tapauk­ses­sa olisi hyvin mata­la profi­ili edus­tuste­htävis­sä. Joidenkin mus­lim­i­maid­en diplo­maatit saat­taisi­vat jäädä pois itsenäisyyspäivän vas­taan­otol­ta, mut­ta mitäpä siitä.…

 36. Tilan­nehan on se, ettei maail­mas­sa tois­taisek­si ole Islannin päämin­is­teri Johan­na Sigurdardottir:in lisäk­si ollut toista avoimesti homosek­suaalia valtionpäämiestä,

  Islannin val­tion­päämies kyl­läkin on pres­i­dent­ti Óla­fur Rag­nar Gríms­son eikä päämin­is­teri Jóhan­na Sigurðardóttir.

  Demokraat­tisil­la vaaleil­la valit­tua homosek­suaal­ista val­tion­päämi­estä ei tai­da olla ollut vielä mis­sään. Kuninkaal­lisia homo­ja tietenkin on ollut jo ainakin Rooman keis­areista lähtien.

 37. Olen tässä aika pitkälle samoil­la lin­joil­la Tiedemiehen kanssa: pikaisen tutkailun perus­teel­la näyt­tää siltä, että Haav­is­to ajaa aika samo­ja asioi­ta, jot­ka min­ulle ovat tärkeitä (oikeusval­tio). Jos näin on, min­un ääneni saa hel­posti. Jos näitä teemo­ja nos­te­taan enem­män esi­in, tuon kyl­lä kan­tani esi­in muuallakin.

  Osmon mielip­i­teel­lä toki on min­ulle väliä, mut­ta kyse on paljon enem­män siitä, mitä hän itse läh­tee esittämään.

  Minus­ta on hölmöä tääl­lä ihme­tel­lä suo­ma­lais­ten “junt­tiut­ta” tms, johon Heurlin­in Markku viit­tasi, suo­ma­laiset ovat kuitenkin maail­man valveituneim­mas­ta päästä. Kansa on viisaam­paa kuin media tai poliitikot 🙂

  Kari

 38. Riitan kom­men­tista min­ulle tulee mieleen sel­l­ainen mah­dolli­nen dilem­ma Haav­is­ton suh­teen, joka nähti­in jo Halosen vaa­likam­pan­jan aikana. 

  Jos ET äänestä Halosta, olet sovin­isti­nen idioot­ti, kal­jama­hainen öykkäri HK-bleu tukevas­sa nyrkkiot­teessa rivarin takapihalla. 

  Jos äänestät Halosta liityt fik­su­jen ihmis­ten piiri­in ja osoi­tat edel­läkävi­jyyte­si ja kaiken mah­dol­lisen hyvyyte­si punavi­ini­lasin ääressä tiedosta­van teat­teriper­for­man­sion väliajalla. 

  Ja edelleen:

  Jos et äänestä Haav­is­toa olet homo­fobi­nen vihan­li­et­so­ja, punaniska junt­ti, suvait­se­ma­ton tol­lo ankkuri käsi­var­res­sa Kon­tu­lan kapakan nurkkapöy­dästä jne. 

  Mie­lenki­in­toista vaal­i­tais­toa odotellessa…

 39. “Demokraat­tisil­la vaaleil­la valit­tua homosek­suaal­ista val­tion­päämi­estä ei tai­da olla ollut vielä missään.”

  Aika har­va pres­i­dent­ti myön­täisi ole­vansa homo ja vielä harvem­pi — tai ei siis kukaan — kun men­nään ajas­sa vähän taak­sepäin tai paikas­sa eteläm­mäs ja varsinkin län­si­maid­en ulkopuolelle. 

  Tämä hil­jaisu­us ei kuitenkaan todista oikein mitään. Jos maan ilmapi­iri on pikkasen homovas­tainen — kuten vaik­ka Gam­bi­as­sa, jos­sa paikalli­nen pres­sa on uhan­nut tap­paa joka ikisen homon — kan­nat­taa pitää yllä het­erokulis­sia vaik­ka ei olisi pres­i­dent­tikään. Yahya Abdul-Aziz Jemus Junkung Jam­me­hin homokam­mo on, muuten, sitä luokkaa, että veikkaan hänen ole­van itse homo ja tais­tel­e­van rai­vokkaasti itsen­sä kanssa. Siitäs sait Yahya! 

  USA:n pres­i­dent­tei­hin on liitet­ty epäi­lyjä homosek­suaal­isu­ud­es­ta Lin­col­nista asti osin lokaamiskam­pan­joina, osin ilmeis­es­ti ihan syys­tä. Barack taitaa olla ihan het­ero vaik­ka muu­ta on väitet­ty hänestäkin jos­sain skan­daalile­hdis­tössä. Tai­wanin pres­saa myös syytet­ti­in joku aika sit­ten homostelus­ta. Vas­taavia tapauk­sia on tietysti luke­mat­to­mia. Oli­han Man­ner­heimkin homo … no, ainakin sen yhden nukkean­i­maa­tion mukaan.

  Niin tai näin, ihan hyvähän se olisi, että vapaamieliset maat vapaut­taisi­vat homot ja les­bot pres­i­dent­ti- ja päämin­is­teri­pan­nas­ta. Mut­ta onko Suo­mi oikea maa tässä suh­teessa, kun pres­i­den­til­lä vielä on val­taa ulkopoli­ti­ikas­sa? Hän­hän ei voisi tuo­ta val­taa ehkä har­joit­taa tör­mätessään voimakkaaseen homokam­moisuuten ainakin Afrikas­sa, Lähi-Idässä ja osis­sa Aasi­aa. Jos Yahya Jam­meh uhkaisi pistää Haav­is­tol­ta pään poik­ki ja Suomel­la olisi siitä huoli­mat­ta tärkeää asi­aa Gam­bialle, mitä tapah­tu­isi? Ser­e­mo­nia­pres­sa kohaut­taisi olka­päitään ja jät­täisi asian päämin­is­ter­ille. Suomen pres­sa ei perus­tus­lain mukaan kai voisi niin tehdä. Onko täl­lainen asia tärkeä kri­teeri mis­sään mielessä, riip­pu kai siitä, mon­tako ja kuin­ka homokam­moista maa­ta on ja kuin­ka vaiku­tus­val­taisia ne ovat kan­sain­väli­sis­sä jär­jestöis­sä ja ryhty­i­sivätkö ne akti­ivis­es­ti syr­jimään homopressaa?

 40. Eli­na: Suomes­sa enem­mistö äänestäjistä siis näyt­tää käyvän kat­so­mas­sa teat­teriper­for­mensse­ja ja juo­van väli­a­joil­la somasti viiniä. Aika pie­neen tilaan tämä esimerkik­si Halosen kan­nat­ta­ja­joukko on pakkautunut.

  Kyl­lä esimerkik­si Halosen kan­nat­ta­jia löy­tyy ihan kal­jat­eras­seil­ta, ei tarvitse men­nä teat­teri­in. Sama kos­kee var­maan myös Haav­is­ton kan­nat­ta­jia. Jos ajatel­laan esimerkik­si edel­lisiä vaale­ja niin kyl­lä se Niin­istö oli ehdokkaista elit­is­tisem­pi. Halosen voi hyvin kuvitel­la olut­tuop­pi kädessä ravei­hin, ja Niin­istön, no joo, ehkä viini­lasi kädessä jalka­pal­lo-ottelu­un tai teat­terin väli­a­jalle. Melkein.

  Sovin­is­mi on asia erik­seen. Jos sel­l­ainen on niin sit­ten on. Mut­ta eivät suo­ma­laiset äänestäjät jakaudu sovin­istien ja ei-sovin­istien mukaan.

  Eli­na. Ihmis­ten ei tarvitse esit­tää mitään. Riit­tää että äänestää. Suomes­sa on vaal­isalaisu­us. Riit­tää että kat­soo sopi­van ehdokkaan ja pistää numeron ympyrään.

  Enem­mistö äänestäjistä voit­taa aina. Niin paljon meil­lä ei voi olla junt­te­ja. Eihän?

 41. Suomen pres­sa ei perus­tus­lain mukaan kai voisi niin tehdä.

  Dele­goin­tiko ei ole sallittua?
  Jotenkin epäilen.

 42. Ric­car­do,

  Tietyis­sä piireis­sä saa hel­posti sovin­istin, rasistin, homo­foobikon tms. juntin leiman, ellei kan­na­ta ehdokas­ta, joka edus­taa “toiseut­ta” taval­la tai toisella. 

  Toki Halosen kan­nat­ta­jia kuten var­masti Haav­is­tonkin löy­tyy kaik­ista kansanker­roksista ja hyvin eri lail­la määriteltävistä viiteryh­mistä. Kär­jis­telin tahallani…

 43. Ric­ca­do: Halosen voi hyvin kuvitel­la olut­tuop­pi kädessä ravei­hin, ja Niin­istön, no joo, ehkä viini­lasi kädessä jalka­pal­lo-ottelu­un tai teat­terin väliajalle.

  En väitä etteikö Niin­istö olisi elit­isti­nen mut­ta min­ul­la tuo olut­tuop­pi-mieliku­va on aivan toisen­lainen. Ja kos­ka aina pitää viita­ta ulkop­uoliseen auk­tori­teet­ti­in niin tukeudun tässä Itse­val­tioiden tekäjäti­imi­in. Niin­istö oli jatku­vasti Sto­ryvil­lessä tuop­pi kädessä, sätkä toises­sa, jalas­sa rul­laluis­timet. Halosta en muista siinä ker­taankaan olut­ta sär­pi­neen, tais olla useim­miten kahvikup­pi kun oli kädessä. Sun näke­myk­set vois antaa uut­ta potkua poli­it­tiselle satiirille…

  Eli­na sinä oikeinkir­joituk­sen yli­vahti­jatar, kiin­nitä huomiosi myös nimiin.

 44. Hup­sis… anteek­si Ric­ca­do! Ja kiitos BRG:lle aiheel­lis­es­ta huomautuksesta.

 45. Min­ua ei hait­taa se, ettei Haav­is­tol­la ole koulu­tus­ta. Eihän Max Jakob­sonil­lakaan ole. Hän on silti yksi oppineim­mista suo­ma­lai­sista. Eikä Aatos Erkol­la. Joka on men­estynein suo­ma­lainen liikemies. Muitakin on.

  Enem­män hait­taa se, ettei Haav­is­to kir­joi­tusten­sa perus­teel­la vaiku­ta kovin mon­isyiseltä ajat­teli­jal­ta. Hänelle asi­at vaikut­ta­vat liian selkeiltä, liian pain­ot­tuneesti vain yhdestä näkökul­mas­ta nähdyiltä.
  Maail­mal­la paljon matkustelleek­si hänen englan­nin taiton­sa vaikut­ta­vat myös aika keskinker­taisil­ta, ainakin niiden artikke­lien perus­teel­la joi­ta luin hänen koti­sivuil­taan (osa toki vuosien takaa).

  Sinän­sä olisi todel­la mie­lenki­in­toinen ja var­mas­tikin aika pal­jas­ta­va sosi­aa­li­nen kokeilu, kuin­ka muiden maid­en päämiehet ja hal­li­tuk­set reago­isi­vat avoimesti homosek­suaaliseen pres­i­dent­ti­pari­in. Toinen kysymys sit­ten on, onko se riit­tävä syy antaa äänen­sä. Jos vas­tae­hdokkaat ovat joukkoa Soi­ni, Pekkari­nen… niin voi hyvin olla, ettei parem­piakaan syitä löydy.

 46. Haav­is­to antoi Tas­tu­lan vier­aana erit­täin sym­pa­at­tisen kuvan itses­tään. Hänen toim­intansa on myös erit­täin kun­nioitet­tavaa, har­va meistä samaan kykenisi. Itse en taatusti.

  Hänen vas­tauk­sen­sa Tas­tu­lan eri­no­maisi­in kysymyk­si­in oli­vat kuitenkin asi­ata­sol­la tuskas­tut­ta­van kor­rek­te­ja ja kan­taa otta­mat­toman ympäripyöreitä.

  Kun kysytään 13-vuo­ti­aan, joukko­raiskauk­sen uhrik­si jou­tu­mis­es­ta kivite­tyk­si tuomi­tun tytön tapauk­ses­ta, niin jotain aitoa pitäisi pystyä sanomaan. Ei samaa ainaista sano­ja aset­tel­e­vaa litur­giaa, joka väistää vaikeat kysymykset.

  Use­aan ker­taan tois­tuu sit­ten toisaal­la, että ihmiset ovat kaik­ki saman­laisia, kaikille meille on lähim­mäisen rakkaus tärkein arvo tms. mikä ei oikeasti pidä ollenkaan paikkaansa.

  Heti kun “lähim­mäisen rakkaudelle” ruve­taan vähänkään enem­män aset­ta­maan määre­itä siitä, keitä tulisi rakas­taa, miten ja mik­si, niin eri­laiset moraa­likood­it, kun­ni­akäsi­tyk­set, sisäryh­mäkäsi­tyk­set (kuu­lu­vatko esim. homot rakastet­tavi­in lähim­mäisi­in) riitaut­ta­vat “lähim­mäisen rakkau­den”, ja osoit­ta­vatkin, että emme kaik­ki suinkaan ole saman­laisia, eikä lähim­mäisen rakkaus olekaan meille kaikille mikään tärkein tai edes tärkeä arvo, vaan vas­tustet­ta­va arvo.
  Nämä erot ovat myös osaltaan kon­tribuoivia tek­i­jöitä siihen, mik­si jos­sakin on enem­män kon­flik­te­ja ja jos­sain toisaal­la vähem­män. Vaik­ka Haav­is­to kuin­ka tois­telisi, että me olemme ihan saman­laisia kuin somalit/darfurilaiset/yms., kos­ka tääl­läkin oli sota vuon­na 1918.

 47. Min­ul­la on enää muu­ta­ma kymme­nen sivua jäl­jel­lä Eero Palo­hei­mon kir­jas­ta ‘Tämä on Afrik­ka’. Tämä on ihan oma mielip­i­teeni, ei kir­jail­i­jan, mut­ta yhä vahvem­pi on mieliku­va kolo­nial­is­min toine­ses­ta aal­losta. Ensin kyykytet­ti­in väki­val­lal­la ja nyt kyykytetään pas­sivoin­nil­la. Jo laps­es­ta saak­ka päähän iskoste­taan että älä vaan liikau­ta lihas­takaan, kyl­lä valko­nen nainen tulee ja syöt­tää. Kokon­aiseen maanosaan suh­taudu­taan kuin lapseen.

 48. Palo­hei­mon kir­ja on aivan mah­ta­va (lop­pupään poli­it­tiset ehdo­tuk­set voi sivu­ut­taa). Kir­jaa voisi kuvitel­la 30-vuo­ti­aan gonzo-jour­nal­istin huimapäisek­si saavu­tuk­sek­si, jos ei tietäisi parem­min. Palo­hei­mon kir­jas­sa Afrik­ka tuok­suu, puhuu ja tuntee.

 49. no,miksei Pekka kun onhan se velt­to Vir­ta­nenkin ollut ehdokkaana.

  mut­ta ei tule saa­maan yli 10% kannatusta.

  -ei ikinä.

 50. Pres­i­dent­ti-insti­tuu­tio kaipaa val­taoikeuk­sien kar­simisen jäl­keen uuden­laista tyyp­piä anta­maan viralle uut­ta sisältöä. Jo tästä syys­tä olisin itse valmis äänestämään Haavistoa.

 51. Ilmeis­es­ti Haav­is­ton koulu­tuk­ses­sa on jotain hävet­tävää, kun pitää noin kierrellä. 

  Etkö juuri toises­sa postauk­ses­sa sanonut, että poli­itikot oli­si­vat suosi­tumpia, jos puhuisi­vat asioista suoraan?

  Luulisi ainakin sin­un halu­a­van olla suosit­tu näin eduskun­tavaalien alla.

 52. Opa:Suku­laiset maal­la vaikut­ta­vat minus­ta myös homovas­taisem­mil­ta kuin helsinkiläiset. Min­un väit­tämäni on, että Pekka Haav­is­ton on erit­täin vaikea saa­da kan­na­tus­ta maaseudulta.

  Tässä sinä itse todi­s­tat ennakkolu­u­losi. Muual­la Suomes­sa ei olla juuri sen homo­fo­bisem­pia kuin Helsingis­säkään, vaik­ka siel­lä tykätään niin kuvitella.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.