Pekka Haavisto presidenttiehdokkaaksi!

Halusim­me tai emme, maas­sa jär­jes­te­tään vuon­na 2012 pre­si­den­tin­vaa­lit. Vih­reät tar­vit­se­vat näi­hin vaa­lei­hin hyvän ehdok­kaan. Tulen teke­mään töi­tä sen puo­les­ta, että vih­rei­den ehdo­kas on Pek­ka Haavisto.

Pekas­ta me saam­me kovan tason ehdok­kaan. Voi kuu­los­taa yllät­tä­väl­tä, mut­ta hän on YK:ssa tun­ne­tuin suo­ma­lai­nen – tai siis ote­taan vähän takai­sin, tun­ne­tuin alle 60-vuo­tias suo­ma­lai­nen. Hän on ehti­nyt luo­da komean, ahti­saa­ri­mai­sen uran.

Minis­te­ri­kau­ten­sa jäl­keen Pek­ka oli kuusi vuot­ta YK:n ympä­ris­tö­oh­jel­man teh­tä­vis­sä koor­di­noi­mas­sa sotiin liit­ty­vien ympä­ris­tö­on­gel­mien hoi­toa. Täs­sä yhtey­des­sä hän tutus­tui jok­seen­kin kaik­kiin maa­il­man kes­kei­siin krii­sia­luei­siin. Osaa­mi­nen havait­tiin ja niin­pä Pek­ka pyy­det­tiin EU:n eri­tyi­se­dus­ta­jak­si Suda­niin ja Dar­fu­riin. Seu­raa­vak­si hän siir­tyi YK:n edus­ta­ja­na teke­mään rau­haa Dar­du­riin . Palat­tu­aan edus­kun­taan hän jäi pois YK:n teh­tä­vis­tä, mut­ta ulko­mi­nis­te­ri Stubb pyy­si hän­tä edus­ta­jak­seen Afri­kan sar­ven asioissa.

Vähem­män tun­net­tua on, että Pek­ka on audi­toi­nut kak­si kan­sain­vä­lis­tä jär­jes­töä ja tuo­nut nii­hin pal­jon lisää tehok­kuut­ta, YK:n alai­sen Euroo­pan talous­ko­mis­sion sekä ark­ti­sen neuvoston.

Pekas­ta tulee kova luu pre­si­den­tin vaa­lei­hin. Pre­si­den­tin teh­tä­vät liit­ty­vät lähin­nä ulko­po­li­tiik­kaan. Pek­ka tulee ole­maan ehdok­kais­ta kiis­tat­ta päte­vin – olet­taen, että muut ehdok­kaat vali­taan jou­kos­ta ”The usual suspect”.

Muis­tan, kun vuo­den 1987 edus­kun­ta­vaa­leis­sa Pek­ka kään­si vaa­li­tu­lok­sen sekä puo­lu­een että omal­ta koh­dal­taan yhdes­sä tele­vi­sio­väit­te­lys­sä. Jos Pek­ka Haa­vis­to on muka­na, koko vaa­li­tais­te­lu tulee ole­maan kamp­pai­lua hänen ja mui­den ehdok­kai­den välil­lä. Tätä tilai­suut­ta ei voi jät­tää käyttämättä.

57 vastausta artikkeliin “Pekka Haavisto presidenttiehdokkaaksi!”

 1. Suo­mes­sa ei tar­vi­ta pre­si­dent­tiä, mut­ta kuten Ode sanoi, se vali­taan 2012 halusim­me tai emme. Pek­ka oli­si hyvä ulko­po­liit­ti­nen ohjus maa­il­man turuil­le ja toreille. 

  Ketä­hän ne Pekan mah­dol­li­set kil­pai­li­jat oli­si­vat. Aika vähän näyt­tää medi­aa pres­san­vaa­lit kiin­nos­van. Ehkä tämän Oden avauk­sen jäl­keen kiinnostaa.

 2. Kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la Pek­ka Haa­vis­toa koh­taan ja vih­rei­tä ylei­sem­min­kin, mut­ta aika pal­jon saa vet­tä vir­ra­ta Van­taas­sa, että Suo­meen vali­taan pre­si­den­tik­si vih­reä homo, joka on vie­lä pro­fi­loi­tu­nut romaniasioissa.

  Itse voi­sin hyvin­kin äänes­tää, mut­ta epäi­len­pä ole­va­ni ran­kas­sa vähem­mis­tös­sä kun kat­so­taan koko maan pers­pek­tii­vis­sä. Sääli.

 3. On se jo net­ti­he­sa­ris­sa. Vitut­taa jo etu­kä­teen tule­va keskustelu.

  Äänes­te­tään me vaan parasta.

 4. Osmo hyvä ! Jos Pek­ka oli­si­kin Pek­ka niin Pek­ka pärjäisi.

 5. Suo­ma­lai­set haluai­si­vat todel­li­suu­des­sa äänes­tää pää­mi­nis­te­ris­tä, mut­ta sitä tule kos­kaan tapah­tu­maan. Sik­si todel­li­nen val­ta on ja pysyy puo­luei­den puoluekokouksissa.

  Kan­san valit­se­ma pre­si­dent­ti riit­tä­vin val­ta­oi­keuk­sin oli­si ter­ve vas­ta­voi­ma puo­luei­den nimit­tä­mäl­le hal­li­tuk­sel­le, mut­ta se aika on vali­tet­ta­vas­ti ohi.

 6. Opa,

  Kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la Pek­ka Haa­vis­toa koh­taan ja vih­rei­tä ylei­sem­min­kin, mut­ta aika pal­jon saa vet­tä vir­ra­ta Van­taas­sa, että Suo­meen vali­taan pre­si­den­tik­si vih­reä homo,”

  Ei vali­ta, aina­kaan Opan asen­teel­la. Voi­si Opa­kin (kuka olet­kin) vähän tar­kem­min miet­tiä, mitä suus­taan pääs­tät. Opan lausun­to on nii­tä hel­miä, joi­ta voi nimer­kin takaa lau­koa. Tule esiin.

 7. Jos Pek­ka nyt vaik­ka tulee näyt­tä­väs­ti esiin puo­lus­ta­mal­la demo­kra­ti­aa ja sanan­va­paut­ta oman puo­lu­een­sa yri­tyk­sil­tä lak­kaut­taa ne, niin lupaan äänes­tää häntä.

 8. Opan kir­joi­tuk­ses­sa on se tui­ki taval­li­nen hen­ki: kyl­lä MINÄ olen suvait­se­vai­nen, mut­ta ne muut eivät ole…

  Suo­men kan­sa on ennen­kin valin­nut paraa­ti­pai­koil­le “vaja­vai­sia” ihmi­siä. Oli­han esim. Ahti­saa­ri huo­mat­ta­van liha­va — siis niin liha­va — että se antoi oikeu­tuk­sen epäil­lä hänen kyky­jään valtiopäämiehenä. 

  Kuin­ka ihmi­nen, joka ei hal­lit­se omia fyy­si­siä mie­li­ha­lu­jaan ja ris­kee­raa ter­vey­ten­sä hedo­nis­min­sa val­las­sa, voi­si joh­taa koko maa­ta? Mut­ta hyvin­hän se meni. 

  Entä­pä Tar­ja Halo­sen lukui­sat ään­ne­viat ja luval­la sanoen ei-kovin-edul­li­nen ulko­nä­kö? Ilmei­ses­ti jopa hae­taan epä­täy­del­li­syyt­tä keu­la­ku­vak­si Suo­mes­sa. Mei­tä miel­lyt­tää tiet­ty sär­mä ole­muk­ses­sa, ei kiil­to­ku­va­mai­nen pin­ta. Sik­si­hän Osmo­kin on niin suosittu 😉

  Itse hyvin­kin voi­sin äänes­tää Haa­vis­toa ja uskon, että tar­peek­si moni muu­kin. Äly­käs, sym­paat­ti­nen, koke­nut ja esiin­ty­mis­tai­toi­nen mies hän on. Tie­to-tai­to var­mas­ti koh­dal­laan, kuten OS kirjoittaa. 

  Ydin­ky­sy­mys lie­nee, onko Haa­vis­to itse kiin­nos­tu­nut kysei­ses­tä pos­tis­ta? Onko Osmol­la täs­tä tie­toa? Ilmei­ses­ti on.

 9. Noh… en tien­nyt kuin­ka viral­li­sel­la tasol­la tämä oli. Onhan se nyt jo leh­dis­sä, mut­ta en ehti­nyt näh­dä ennen kommenttiani. 

  Kyl­lä toki omal­la blo­gil­laan voi ehdot­taa ja ava­ta kes­kus­te­lua sel­lais­ta­kin hen­ki­lös­tä, joka ei ole anta­nut vie­lä suos­tu­mus­taan. Se on sel­lais­ta kan­nus­tus­ta aset­tua ehdolle. 

  Mut­ta pitää­kö paik­kan­sa, että Haa­vis­ton kou­lu­tus on vain yli­op­pi­las? Ei käy sit­ten minul­le aina­kaan ehdok­kaak­si. Kou­lu­tus sinän­sä ei takaa mitään, mut­ta on se jokin alkue­del­ly­tys Suo­men pää­mie­hen työlle.

  1. Suo­men ehdok­kaal­la YK:n pää­sih­tee­rik­si oli sama kou­lu­tus kuin Pekal­la. Pek­ka ei ole suo­rit­ta­nut tut­kin­toa yli­opis­tos­sa, mut­ta luen­noi mones­sa yliopistossa.

 10. Hie­noa. Toi­vot­ta­vas­ti täs­tä läh­tee laa­jem­pi­kin libe­raa­lien vas­tais­ku. Vii­me­ai­kai­nen kehi­tys vih­reis­sä ei ole eri­tyi­sem­min herät­tä­nyt luottamusta.

 11. Pekan mah­dol­li­suu­det saa­da ääniä vih­rei­den uskol­lis­ten ja uskot­to­mien kan­nat­ta­jien ulko­puo­lel­ta ovat var­mas­ti pal­jon suu­rem­mat kuin Hei­di Hau­ta­lan. Homous tuot­taa ongel­mia niil­le jot­ka ehkä eivät muu­ten­kaan äänes­täi­si vih­re­ää. Jos kaik­ki menee nap­piin ja muut puo­lu­eet jaka­vat äänet tasai­ses­ti ekal­la kier­rok­sel­la, niin toi­nen kier­ros on mahdollinen. 

  Mut­ta ker­toi­met toi­sel­le kier­rok­sel­le… nyt var­maan Haa­vis­to tuli­si nime­nä gal­lup­pei­hin kun ehdok­kuut­ta on ker­ran esi­tet­ty, mie­len­kiin­tois­ta lukea.

 12. Eli­na on minus­ta ihan oikeil­la jäl­jil­lä. Suo­ma­lai­set äänes­tä­vät päät­tä­jiä jois­sa on jotain vikaa eli jotain inhi­mil­lis­tä, pää­syy mik­si Esko Ahos­ta ei tul­lut pre­si­dent­tiä on minus­ta että hän oli joten­kin niin kovin fik­sun ja kun­nol­li­sen oloi­nen että se oli jo epäilyttävää.

  Tämä sinän­sä irra­tio­naa­li­nen epä­luu­lo lii­an siloi­tel­tu­ja poliit­tik­ko­ja koh­taan minus­ta selit­tää kan­sam­me suh­teel­li­sen hyvää herraonnea.

 13. Toi­vot­ta­vas­ti Haa­vis­ton toi­vo­ma laa­ja kan­san­lii­ke hänen taa­ka­seen saa­daan aikaiseksi.

 14. Vih­reil­lä on suu­ri tai­pu­mus hirt­tää itse itsen­sä, kuten tämä Sin­ne­mäen kan­na­tuk­sen­nousu ja hal­li­tuk­seen meno kom­ment­ti. Haa­vis­tol­la en tätä itse­tu­hoi­suus­käy­tös­tä ole havain­nut, joten edus­kun­ta voi­si vali­ta vaik­ka poik­keus­lail­la arvo­joh­ta­ja pre­si­den­tik­si. Sääs­tyi­si Suka­rin rahat kun tuo­ta val­taa­kaan ei pres­sal­la enää ole.

 15. Eli­na

  Mei­tä miel­lyt­tää tiet­ty sär­mä ole­muk­ses­sa, ei kiil­to­ku­va­mai­nen pin­ta. Sik­si­hän Osmo­kin on niin suosittu 😉 

  Tuo oli jo lähes brit­ti­läi­sel­le tasol­le yltä­vää ‘faint praise’:a.

  Heh­ku­tus ei vai­ku­ta oikein ole­van Osmon laji, mut­ta jos nyt jat­kan Eli­nan vii­toit­ta­mal­la tiel­lä niin sanot­ta­koon, että Haa­vis­to-mai­nok­sen tiet­ty kök­köys on aivan mai­nio­ta. Itse lupaan äänes­tää Haa­vis­toa heti (olen sit­keäs­ti äänes­tä­nyt Hei­di Hau­ta­laa­kin kahdesti).

 16. Kiel­tä­mät­tä erit­täin mie­len­kiin­toi­nen veto, joka ei oli­si tul­lut itsel­le­ni mie­leen­kään. Vih­rei­den rin­ta­mas­ta Haa­vis­to on tosi­aan lähes ainut var­tee­no­tet­ta­va ehdo­kas: puo­lu­eel­ta ei yksin­ker­tai­ses­ti löy­dy mui­ta kär­ki­pään uskot­ta­via polii­tik­ko­ja, joil­la oli­si mah­dol­li­suus kerä­tä ääniä puo­lue­ra­jo­jen yli (vrt. Sin­ne­mä­ki :D).

  Voi tul­la pre­si­dent­ti­vaa­leis­ta­kin poik­keuk­sel­li­sen mielenkiintoiset.

 17. Onko Haa­vis­to vih­rei­den nais­jär­jes­tön jäsen? Ai niin, vain nai­set saa­vat liit­tyä. Ihan tot­ta, kuka ihme äänes­tää femi­na­ti­sek­si ilmoit­tau­tu­nut­ta puo­luet­ta? Mää änes­tän dema­rei­ta ensi vaa­leis­sa. Ensim­mäis­tä ker­taa elä­mäs­sä­ni. Urpi­lai­nen voi olla mitä on, mut­ta femi­nat­si hän ei ole … aina­kaan parantumattomasti.

 18. Kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la Pek­ka Haa­vis­toa koh­taan ja vih­rei­tä ylei­sem­min­kin, mut­ta aika pal­jon saa vet­tä vir­ra­ta Van­taas­sa, että Suo­meen vali­taan pre­si­den­tik­si vih­reä homo, joka on vie­lä pro­fi­loi­tu­nut romaniasioissa.”

  Täs­sä ollaan täyt­tä­mäs­sä Tasa­val­lan pre­si­den­tin eikä mitään lää­ni­no­riin vir­kaa. Eikö­hä useim­mil­le kan­sa­lai­seil­le koko asia ole saman­te­ke­vä. Kuu­lin täs­tä homou­des­ta vas­ta nyt.

  Pro­fi­loi­tu­mien Dar­fu­rin krii­sis­sä on merkitsevää.

 19. Suo­men ylim­mäs­sä joh­dos­sa on aivan riit­tä­väs­ti talou­del­li­sis­ta rea­li­tee­teis­ta hert­tai­sen tie­tä­mät­tö­miä maa­il­man­pa­ran­ta­jia. Tar­vit­sem­me pre­si­den­tin jon­ka ensi­si­jai­nen huo­le­nai­he on karun ja kyl­män isän­maam­me pär­jää­mi­nen maa­il­man myrskyissä.

 20. Oden avaus on hyvä. Pekal­la on sel­lais­ta moit­tee­ton­ta osaa­mis­ta, mikä on olen­nais­ta seu­raa­van­kin pres­san toi­men­ku­vas­sa. Vain se ratkaisee.

  Oli­si eduk­si, jos äänes­tä­jät ennen pää­tös­tään tie­täi­si­vät, mitä pres­sa oikees­ti tekee. Ettei äänes­tet­täi­si mie­li­ku­vaa hen­ki­lös­tä mie­li­ku­vaan hommista. 

  Pres­sal­la ei ole muo­dol­li­sia päte­vyys­vaa­ti­muk­sia, vaan sen sijaan teh­tä­vät raken­ta­vat vaa­ti­muk­set. Äänes­tä­jäl­le se on oman­tun­non­ky­sy­mys, ker­ran meillekin.

 21. Minua pyy­det­tiin esiin nimi­merk­ki­ni takaa. En tule, mut­ta voin sel­ven­tää ajatuksenkulkuani.

  Minul­la ei todel­la­kaan ole pie­nin­tä­kään homo­fo­bi­aa. Tut­ta­va­pii­rii­ni kuu­luu homo­ja nyt ja toi­vot­ta­vas­ti tule­vai­suu­des­sa­kin. Tut­ta­vii­ni ja eri­ty­ses­ti työ­ka­ve­rei­hi­ni kui­ten­kin kuu­luu todel­li­sia homo­foo­bik­ko­ja. Surul­li­sen pal­jon työ­pai­kal­la peri­aat­tee­sa fik­sun oloi­set ihmi­set pääs­tä­vät suus­taan tör­keyk­siä homo­ja vas­taan. Minul­la ei vaan roh­keus rii­tä voi­mak­kaa­seen vas­ta­rin­taan, pois­tun yleen­sä paikalta.

  Suku­lai­set maal­la vai­kut­ta­vat minus­ta myös homo­vas­tai­sem­mil­ta kuin hel­sin­ki­läi­set. Minun väit­tä­mä­ni on, että Pek­ka Haa­vis­ton on erit­täin vai­kea saa­da kan­na­tus­ta maa­seu­dul­ta. En väi­tä, että kes­kus­tan kan­nat­ta­jat oli­si­vat näis­sä kysy­myk­sis­sä miten­kään eri­tyi­sen paho­ja, mut­ta Haa­vis­ton kan­na­tuk­sen epäi­len ole­van juu­ri kes­kus­tan vah­voil­la alueil­la nollatasoa.

 22. Joo joo: “Suo­men ylim­mäs­sä joh­dos­sa on aivan riit­tä­väs­ti talou­del­li­sis­ta rea­li­tee­teis­ta hert­tai­sen tie­tä­mät­tö­miä maa­il­man­pa­ran­ta­jia. Tar­vit­sem­me pre­si­den­tin jon­ka ensi­si­jai­nen huo­le­nai­he on karun ja kyl­män isän­maam­me pär­jää­mi­nen maa­il­man myrskyissä.”

  Niin että Olli­la tai Saa­ri­kan­gas pre­si­den­tik­si tai joku Herlineistä?

  Kyl­lä Haa­vis­to on parem­pi ehdo­kas. Poli­tiik­kaan tar­vi­taan lisää poli­tiik­kaa, mark­ki­na­ta­lout­ta siel­lä on jo lii­kaa — ja mihin se onkaan johtanut?

 23. Kan­na­tan läm­pi­mäs­ti tätä han­ket­ta! Pie­ne­nä lisä­nä Pek­ka Haa­vis­ton mit­ta­vaan ansio­luet­te­loon mai­nit­ta­koon että hän on luen­noi­nut (ja luen­noi kai edel­leen) Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa täy­sil­le saleil­la kan­sain­vä­lis­tä ympä­ris­tö­po­li­tiik­kaa ja saa­nut siel­tä­kin lois­ta­vaa palau­tet­ta kan­sain­vä­li­sil­tä opis­ke­li­joil­ta. Eräs­kin intia­lai­nen opis­ke­li­ja tuli Haa­vis­ton luen­nol­ta pos­ket innos­ta heh­kuen ja ker­toi halua­van­sa “Intian Pek­ka Haavistoksi”!

 24. Olen suur­ten ikä­luok­kien umpi­he­te­ro­de­ma­ri, ja pysyn.
  Pek­ka Haa­vis­to on juu­ri pas­se­li Suo­men seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si — näil­lä valtaoikeuksilla.

 25. Perus­suo­ma­lais­ten, kepun ja kris­til­lis­ten äänes­tä­jät voi unoh­taa. Mah­dol­li­suu­det oli­si­vat rea­lis­ti­set, jos toi­sel­la kier­rok­sel­la vas­taan tuli­si kepun ehdo­kas. Aina­kin täl­lai­nen kau­pun­ki­li­be­raa­li äänes­täi­si sii­nä tapauk­ses­sa ei-kepua sil­mää räpäyt­tä­mät­tä, jos ker­ran oma ehdo­kas oli­si pudon­nut jo.

 26. Nämä libe­raa­lit tääl­lä tun­tu­vat hal­lit­se­van toi­seut­ta­mi­sen todel­la hyvin.En minä mut­ta ne…

 27. Pre­si­den­tin pos­tia hal­lit­si Kepu nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan, ‘dema­rit’ (Ahti­saa­ri?) seu­raa­van. Kun on siir­ryt­ty maa­ta­lous- ja teol­li­suusyh­teis­kun­nan kaut­ta jäl­ki­teol­li­seen yhteis­kun­taan (mikä se sit­ten onkaan?) on seu­raa­va valin­ta koko­muus tai vihreät.
  Mitä tekee Nii­nis­tö, kuka on dema­rien ehdo­kas (Ilk­ka Kan­to­la?), pal­jon­ko Soi­ni saa ääniä, kuka kepul­ta? Niin pal­jon on auki ja Haa­vis­tol­la on hyvä ima­go ja karis­ma ja taus­ta. Mukaan vaan.

 28. Jos Nii­nis­tö ei suos­tu ja dema­reil­ta ei koh­ta löy­dy uskot­ta­vaa nimeä, niin Haa­vis­tol­la­han oli­si ihan oikeas­ti mah­dol­li­suuk­sia. Ketäs ne spe­ku­la­tii­vi­set sos­dem-nimet nyt olikaan?

 29. Kyl­lä sii­nä monel­ta meni­si kah­vit rin­nuk­sil­le kun poi­ka­pa­ri ottai­si vie­rai­ta itse­näi­syys­päi­vä­nä vas­taan lin­nas­sa. Vai­kea kuvi­tel­la, että tätä näkyä Suo­men kan­san enem­mis­tö kos­kaan nielee.

 30. Pek­ka Haa­vis­ton ehdok­kuus on iloi­nen asia ja mitä toden­nä­köi­sim­min tulen hän­tä itse­kin äänes­tä­mään. Mut­ta on kyl­lä todel­la mie­len­kiin­tois­ta näh­dä mil­lai­nen vai­ku­tus hänen sek­su­aa­li­sel­la suun­tau­tu­mi­sel­laan tulee ole­maan vaalitulokseen.

  Vaik­ka suo­ma­lai­set ovat suu­rel­ta osin suvait­se­vaa poruk­kaa, niin kyl­lä tääl­lä ahdas­mie­li­siä junt­te­ja­kin riit­tää. Taan­noin häm­mäs­tyin kuin­ka eräs raken­nus­mies suu­res­ti yllät­ty­nee­nä päi­vit­te­li maa­il­man menoa kuul­tu­aan että “homo­ja on nyky­ään edus­kun­nas­sa­kin”. 😀 Ei ole vai­kea arva­ta miten täl­lai­sis­sa pii­reis­sä suh­tau­du­taan aja­tuk­seen miespre­si­den­tis­tä, jon­ka parem­pi puo­lis­ko on silo­kas­voi­nen Ecua­do­ri­lai­nen nuorukainen.

  Ja vaik­ka toi­sin soi­si, niin tämä asia tulee kyl­lä taa­tus­ti ole­maan pin­nal­la vaa­lien alla. Tilan­ne­han on se, ettei maa­il­mas­sa tois­tai­sek­si ole Islan­nin pää­mi­nis­te­ri Johan­na Sigurdardottir:in lisäk­si ollut tois­ta avoi­mes­ti homo­sek­su­aa­lia val­tion­pää­mies­tä, eikä ainoa­ta­kaan mies­puo­lis­ta homo­sek­su­aa­lia pre­si­dent­tiä (kor­jat­kaa jos olen väärässä).

 31. Tuo poi­ka­hom­ma on yksi­ker­tais­ta ratkaista.

  Jos ja kun Haa­vis­tos­ta tulee pre­si­deent­ti, hän menee muo­dol­li­seen avio­lit­toon jon­kun fik­sun nai­sen kans­sa. Kun vir­ka päät­tyy, voi­vat sit­ten hakea avieroa.

  Jos on reki­te­rö­dys­sä pari­suh­teess nyt, niin jou­tu­nee eroa­maan, ellei sit­ten — kuten oli Halo­sen lai­ta — puo­li­so oli aina­kin yksil­lä lin­nan kut­suil­la vie­lä avopuoliso.

  Tiu­et­ty sove­liai­suus on pai­kal­laan. Ja tur­ha ryh­tyä selittelemään.

  Itse asias­sa — muis­tan­ko­han oikein — kunin­gas Kus­taa VI:n setä prinss­si Eugen oli sää­dy­mu­kai­ses­sa avio­liitós­sa jon­kun sopi­van Euroo­pan kunin­kaal­li­sen kans­sa. Mut­ta hän eli elä­män­sä mait­res­sen kans­sa. Se oli sii­hen aikaan täy­sin luon­nol­lienn järjestely

 32. Tar­ja Halo­nen SETA-yhteyk­si­neen on täs­sä ‘suun­tau­tu­mis­asias­sa’ ollut jo tien­rai­vaa­ja­na. On jok­seen­kin mer­kit­tä­vää ja huo­mio­nar­vois­ta, että sosiaali‑, ay‑, eri vähem­mis­tö- ja huma­ni­tää­ri­sis­sä asiois­sa aktii­vi­nen Halo­nen on voit­ta­nut pre­si­den­tin­vaa­lit jo kah­teen ker­taan. Vas­tas­sa on ollut mel­ko mal­til­li­sen vah­vo­ja mie­hiä. Mik­si Halo­nen on voit­ta­nut. Muu­ta­ma havainto.

  Monet niis­tä äkki­jyr­kis­tä, jot­ka ovat isos­sa äänes­sä kai­kil­la pals­toil­la ja ylei­sön­osas­toil­la, eivät enää äänes­tä, kun esi­mer­kik­si Soi­ni tip­puu toi­sel­ta kier­rok­sel­ta. Moni, myös mies, kokoo­mus­lai­nen tekee yllä­tä­viä rat­kai­su­ja vaa­li­ko­pis­sa. Tämän tie­dän lähi­pii­ris­tä, jos­sa on myös perin­tei­siä kokoo­muk­sen kan­nat­ta­jia, ja se häm­mäs­tyt­tää vie­lä­kin. Ns. media­jul­ki­suus ja infor­maa­tio tuo enem­män esiin ääri­lai­to­ja. Esi­mer­kik­si jos ja kun ilta­päi­vä­leh­det kysy­vät tyh­miä, tyh­miä vas­tauk­sia myös saadaan. 

  Suo­men kan­san pre­si­dent­ti­va­lin­nat osoit­ta­vat onnek­si, että lopul­ta kan­sa on vii­sam­pi kuin ilta­päi­vä­leh­det ja eri­lai­set hömp­pä­kes­kus­te­lu­pals­tat, joi­ta en tie­dä kuka jak­saa enää lukea (IS, IL, ym.).

 33. Suom­lai­set voi­va olla junt­te­ja. Mut­ta heis­sä on tiet­tyä asial­lis­ta suvaotsevaisuutta.

  jos kave­ri hoi­taa hom­man­sa hyvin, niin har­ras­ta­koon vapaa-aika­naan vaik­ka napatanssia.

 34. KORJATTU!

  Kyl­lä sii­nä monel­ta meni­si kah­vit rin­nuk­sil­le kun poi­ka­pa­ri ottai­si vie­rai­ta itse­näi­syys­päi­vä­nä vas­taan linnassa. 

  Kiel­tä­mät­tä, mut­ta kum­mem­paa­kin on näh­ty. 😉 Val­tio­vie­rai­luil­la puo­li­son ohjel­ma on jo osat­tu jus­tee­ra­ta mie­hel­le, mut­ta kyl­lä tämä sii­hen­kin tuo oman säväyk­sen­sä. Eri­tyi­ses­ti sil­loin, jos mat­ka suun­tau­tuu maa­han, jos­sa homo­sek­su­aa­li­suus on rikos.

  Jo pel­käs­tään tämän näh­däk­se­ni voi­sin antaa ääne­ni Haa­vis­tol­le, vaik­ka haluan kyl­lä näh­dä muut­kin ehdok­kaat ennen lopul­lis­ta päätöstä.

 35. Jos ja kun Haa­vis­tos­ta tulee pre­si­deent­ti, hän menee muo­dol­li­seen avio­lit­toon jon­kun fik­sun nai­sen kanssa.

  Kuka­han fik­su nai­nen tuol­lai­seen läh­ti­si? Joku nai­nen voi­si läh­teä­kin, mut­ta fik­sua voi­si olla vai­kea löy­tää jul­ki­seen lume­liit­toon. Mitä­pä se sitä pait­si hyö­dyt­täi­si, kun kai­kil­la on homo­sek­su­aa­li­suus tiedossa. 

  Epäi­len­pä myös, ettei­vät Haa­vis­to ja puo­li­son­sa ole täs­tä ehdo­tuk­ses­ta välit­tö­mäs­ti innoissaan. 

  Jos Haa­vis­to vali­taan, niin puo­li­so tulee pake­tis­sa muka­na. Se on äänes­tä­jän hyväk­syt­tä­vä. Uskoi­sin kui­ten­kin, että puo­li­sol­la täs­sä tapauk­ses­sa oli­si hyvin mata­la pro­fii­li edus­tus­teh­tä­vis­sä. Joi­den­kin mus­li­mi­mai­den diplo­maa­tit saat­tai­si­vat jää­dä pois itse­näi­syys­päi­vän vas­taa­no­tol­ta, mut­ta mitä­pä siitä.…

 36. Tilan­ne­han on se, ettei maa­il­mas­sa tois­tai­sek­si ole Islan­nin pää­mi­nis­te­ri Johan­na Sigurdardottir:in lisäk­si ollut tois­ta avoi­mes­ti homo­sek­su­aa­lia valtionpäämiestä,

  Islan­nin val­tion­pää­mies kyl­lä­kin on pre­si­dent­ti Óla­fur Rag­nar Gríms­son eikä pää­mi­nis­te­ri Jóhan­na Sigurðardóttir.

  Demo­kraat­ti­sil­la vaa­leil­la valit­tua homo­sek­su­aa­lis­ta val­tion­pää­mies­tä ei tai­da olla ollut vie­lä mis­sään. Kunin­kaal­li­sia homo­ja tie­ten­kin on ollut jo aina­kin Roo­man kei­sa­reis­ta lähtien.

 37. Olen täs­sä aika pit­käl­le samoil­la lin­joil­la Tie­de­mie­hen kans­sa: pikai­sen tut­kai­lun perus­teel­la näyt­tää sil­tä, että Haa­vis­to ajaa aika samo­ja asioi­ta, jot­ka minul­le ovat tär­kei­tä (oikeus­val­tio). Jos näin on, minun ääne­ni saa hel­pos­ti. Jos näi­tä tee­mo­ja nos­te­taan enem­män esiin, tuon kyl­lä kan­ta­ni esiin muuallakin.

  Osmon mie­li­pi­teel­lä toki on minul­le väliä, mut­ta kyse on pal­jon enem­män sii­tä, mitä hän itse läh­tee esittämään.

  Minus­ta on höl­möä tääl­lä ihme­tel­lä suo­ma­lais­ten “junt­tiut­ta” tms, johon Heur­li­nin Mark­ku viit­ta­si, suo­ma­lai­set ovat kui­ten­kin maa­il­man val­vei­tu­neim­mas­ta pääs­tä. Kan­sa on vii­saam­paa kuin media tai poliitikot 🙂

  Kari

 38. Rii­tan kom­men­tis­ta minul­le tulee mie­leen sel­lai­nen mah­dol­li­nen dilem­ma Haa­vis­ton suh­teen, joka näh­tiin jo Halo­sen vaa­li­kam­pan­jan aikana. 

  Jos ET äänes­tä Halos­ta, olet sovi­nis­ti­nen idioot­ti, kal­ja­ma­hai­nen öyk­kä­ri HK-bleu tuke­vas­sa nyrk­kiot­tees­sa riva­rin takapihalla. 

  Jos äänes­tät Halos­ta lii­tyt fik­su­jen ihmis­ten pii­riin ja osoi­tat edel­lä­kä­vi­jyy­te­si ja kai­ken mah­dol­li­sen hyvyy­te­si puna­vii­ni­la­sin ääres­sä tie­dos­ta­van teat­te­ri­per­for­man­sion väliajalla. 

  Ja edel­leen:

  Jos et äänes­tä Haa­vis­toa olet homo­fo­bi­nen vihan­liet­so­ja, puna­nis­ka junt­ti, suvait­se­ma­ton tol­lo ank­ku­ri käsi­var­res­sa Kon­tu­lan kapa­kan nurk­ka­pöy­däs­tä jne. 

  Mie­len­kiin­tois­ta vaa­li­tais­toa odotellessa…

 39. Demo­kraat­ti­sil­la vaa­leil­la valit­tua homo­sek­su­aa­lis­ta val­tion­pää­mies­tä ei tai­da olla ollut vie­lä missään.”

  Aika har­va pre­si­dent­ti myön­täi­si ole­van­sa homo ja vie­lä har­vem­pi — tai ei siis kukaan — kun men­nään ajas­sa vähän taak­se­päin tai pai­kas­sa ete­läm­mäs ja var­sin­kin län­si­mai­den ulkopuolelle. 

  Tämä hil­jai­suus ei kui­ten­kaan todis­ta oikein mitään. Jos maan ilma­pii­ri on pik­ka­sen homo­vas­tai­nen — kuten vaik­ka Gam­bias­sa, jos­sa pai­kal­li­nen pres­sa on uhan­nut tap­paa joka iki­sen homon — kan­nat­taa pitää yllä hete­ro­ku­lis­sia vaik­ka ei oli­si pre­si­dent­ti­kään. Yahya Abdul-Aziz Jemus Jun­kung Jam­me­hin homo­kam­mo on, muu­ten, sitä luok­kaa, että veik­kaan hänen ole­van itse homo ja tais­te­le­van rai­vok­kaas­ti itsen­sä kans­sa. Sii­täs sait Yahya! 

  USA:n pre­si­dent­tei­hin on lii­tet­ty epäi­ly­jä homo­sek­su­aa­li­suu­des­ta Lincol­nis­ta asti osin lokaa­mis­kam­pan­joi­na, osin ilmei­ses­ti ihan syys­tä. Barack tai­taa olla ihan hete­ro vaik­ka muu­ta on väi­tet­ty hänes­tä­kin jos­sain skan­daa­li­leh­dis­tös­sä. Taiwa­nin pres­saa myös syy­tet­tiin joku aika sit­ten homos­te­lus­ta. Vas­taa­via tapauk­sia on tie­tys­ti luke­mat­to­mia. Oli­han Man­ner­heim­kin homo … no, aina­kin sen yhden nuk­kea­ni­maa­tion mukaan.

  Niin tai näin, ihan hyvä­hän se oli­si, että vapaa­mie­li­set maat vapaut­tai­si­vat homot ja les­bot pre­si­dent­ti- ja pää­mi­nis­te­ri­pan­nas­ta. Mut­ta onko Suo­mi oikea maa täs­sä suh­tees­sa, kun pre­si­den­til­lä vie­lä on val­taa ulko­po­li­tii­kas­sa? Hän­hän ei voi­si tuo­ta val­taa ehkä har­joit­taa tör­mä­tes­sään voi­mak­kaa­seen homo­kam­moi­suu­ten aina­kin Afri­kas­sa, Lähi-Idäs­sä ja osis­sa Aasi­aa. Jos Yahya Jam­meh uhkai­si pis­tää Haa­vis­tol­ta pään poik­ki ja Suo­mel­la oli­si sii­tä huo­li­mat­ta tär­ke­ää asi­aa Gam­bial­le, mitä tapah­tui­si? Sere­mo­niapres­sa kohaut­tai­si olka­päi­tään ja jät­täi­si asian pää­mi­nis­te­ril­le. Suo­men pres­sa ei perus­tus­lain mukaan kai voi­si niin teh­dä. Onko täl­lai­nen asia tär­keä kri­tee­ri mis­sään mie­les­sä, riip­pu kai sii­tä, mon­ta­ko ja kuin­ka homo­kam­mois­ta maa­ta on ja kuin­ka vai­ku­tus­val­tai­sia ne ovat kan­sain­vä­li­sis­sä jär­jes­töis­sä ja ryh­tyi­si­vät­kö ne aktii­vi­ses­ti syr­ji­mään homopressaa?

 40. Eli­na: Suo­mes­sa enem­mis­tö äänes­tä­jis­tä siis näyt­tää käy­vän kat­so­mas­sa teat­te­ri­per­for­mens­se­ja ja juo­van välia­joil­la somas­ti vii­niä. Aika pie­neen tilaan tämä esi­mer­kik­si Halo­sen kan­nat­ta­ja­jouk­ko on pakkautunut.

  Kyl­lä esi­mer­kik­si Halo­sen kan­nat­ta­jia löy­tyy ihan kal­ja­te­ras­seil­ta, ei tar­vit­se men­nä teat­te­riin. Sama kos­kee var­maan myös Haa­vis­ton kan­nat­ta­jia. Jos aja­tel­laan esi­mer­kik­si edel­li­siä vaa­le­ja niin kyl­lä se Nii­nis­tö oli ehdok­kais­ta eli­tis­ti­sem­pi. Halo­sen voi hyvin kuvi­tel­la olut­tuop­pi kädes­sä ravei­hin, ja Nii­nis­tön, no joo, ehkä vii­ni­la­si kädes­sä jal­ka­pal­lo-otte­luun tai teat­te­rin välia­jal­le. Melkein.

  Sovi­nis­mi on asia erik­seen. Jos sel­lai­nen on niin sit­ten on. Mut­ta eivät suo­ma­lai­set äänes­tä­jät jakau­du sovi­nis­tien ja ei-sovi­nis­tien mukaan.

  Eli­na. Ihmis­ten ei tar­vit­se esit­tää mitään. Riit­tää että äänes­tää. Suo­mes­sa on vaa­li­sa­lai­suus. Riit­tää että kat­soo sopi­van ehdok­kaan ja pis­tää nume­ron ympyrään.

  Enem­mis­tö äänes­tä­jis­tä voit­taa aina. Niin pal­jon meil­lä ei voi olla junt­te­ja. Eihän?

 41. Suo­men pres­sa ei perus­tus­lain mukaan kai voi­si niin tehdä.

  Dele­goin­ti­ko ei ole sallittua?
  Joten­kin epäilen.

 42. Riccar­do,

  Tie­tyis­sä pii­reis­sä saa hel­pos­ti sovi­nis­tin, rasis­tin, homo­foo­bi­kon tms. jun­tin lei­man, ellei kan­na­ta ehdo­kas­ta, joka edus­taa “toi­seut­ta” taval­la tai toisella. 

  Toki Halo­sen kan­nat­ta­jia kuten var­mas­ti Haa­vis­ton­kin löy­tyy kai­kis­ta kan­san­ker­rok­sis­ta ja hyvin eri lail­la mää­ri­tel­tä­vis­tä vii­te­ryh­mis­tä. Kär­jis­te­lin tahallani…

 43. Ricca­do: Halo­sen voi hyvin kuvi­tel­la olut­tuop­pi kädes­sä ravei­hin, ja Nii­nis­tön, no joo, ehkä vii­ni­la­si kädes­sä jal­ka­pal­lo-otte­luun tai teat­te­rin väliajalle.

  En väi­tä ettei­kö Nii­nis­tö oli­si eli­tis­ti­nen mut­ta minul­la tuo olut­tuop­pi-mie­li­ku­va on aivan toi­sen­lai­nen. Ja kos­ka aina pitää vii­ta­ta ulko­puo­li­seen auk­to­ri­teet­tiin niin tukeu­dun täs­sä Itse­val­tioi­den tekä­jä­tii­miin. Nii­nis­tö oli jat­ku­vas­ti Sto­ry­vil­les­sä tuop­pi kädes­sä, sät­kä toi­ses­sa, jalas­sa rul­la­luis­ti­met. Halos­ta en muis­ta sii­nä ker­taan­kaan olut­ta sär­pi­neen, tais olla useim­mi­ten kah­vi­kup­pi kun oli kädes­sä. Sun näke­myk­set vois antaa uut­ta pot­kua poliit­ti­sel­le satiirille…

  Eli­na sinä oikein­kir­joi­tuk­sen yli­vah­ti­ja­tar, kiin­ni­tä huo­mio­si myös nimiin.

 44. Hup­sis… anteek­si Ricca­do! Ja kii­tos BRG:lle aiheel­li­ses­ta huomautuksesta.

 45. Minua ei hait­taa se, ettei Haa­vis­tol­la ole kou­lu­tus­ta. Eihän Max Jakob­so­nil­la­kaan ole. Hän on sil­ti yksi oppi­neim­mis­ta suo­ma­lai­sis­ta. Eikä Aatos Erkol­la. Joka on menes­ty­nein suo­ma­lai­nen lii­ke­mies. Mui­ta­kin on.

  Enem­män hait­taa se, ettei Haa­vis­to kir­joi­tus­ten­sa perus­teel­la vai­ku­ta kovin moni­syi­sel­tä ajat­te­li­jal­ta. Hänel­le asiat vai­kut­ta­vat lii­an sel­keil­tä, lii­an pai­not­tu­nees­ti vain yhdes­tä näkö­kul­mas­ta nähdyiltä.
  Maa­il­mal­la pal­jon mat­kus­tel­leek­si hänen englan­nin tai­ton­sa vai­kut­ta­vat myös aika kes­kin­ker­tai­sil­ta, aina­kin nii­den artik­ke­lien perus­teel­la joi­ta luin hänen koti­si­vuil­taan (osa toki vuo­sien takaa).

  Sinän­sä oli­si todel­la mie­len­kiin­toi­nen ja var­mas­ti­kin aika pal­jas­ta­va sosi­aa­li­nen kokei­lu, kuin­ka mui­den mai­den pää­mie­het ja hal­li­tuk­set rea­goi­si­vat avoi­mes­ti homo­sek­su­aa­li­seen pre­si­dent­ti­pa­riin. Toi­nen kysy­mys sit­ten on, onko se riit­tä­vä syy antaa äänen­sä. Jos vas­taeh­dok­kaat ovat jouk­koa Soi­ni, Pek­ka­ri­nen… niin voi hyvin olla, ettei parem­pia­kaan syi­tä löydy.

 46. Haa­vis­to antoi Tas­tu­lan vie­raa­na erit­täin sym­paat­ti­sen kuvan itses­tään. Hänen toi­min­tan­sa on myös erit­täin kun­nioi­tet­ta­vaa, har­va meis­tä samaan kyke­ni­si. Itse en taatusti.

  Hänen vas­tauk­sen­sa Tas­tu­lan erin­omai­siin kysy­myk­siin oli­vat kui­ten­kin asia­ta­sol­la tus­kas­tut­ta­van kor­rek­te­ja ja kan­taa otta­mat­to­man ympäripyöreitä.

  Kun kysy­tään 13-vuo­ti­aan, jouk­ko­rais­kauk­sen uhrik­si jou­tu­mi­ses­ta kivi­te­tyk­si tuo­mi­tun tytön tapauk­ses­ta, niin jotain aitoa pitäi­si pys­tyä sano­maan. Ei samaa ainais­ta sano­ja aset­te­le­vaa litur­gi­aa, joka väis­tää vai­keat kysymykset.

  Use­aan ker­taan tois­tuu sit­ten toi­saal­la, että ihmi­set ovat kaik­ki saman­lai­sia, kai­kil­le meil­le on lähim­mäi­sen rak­kaus tär­kein arvo tms. mikä ei oikeas­ti pidä ollen­kaan paikkaansa.

  Heti kun “lähim­mäi­sen rak­kau­del­le” ruve­taan vähän­kään enem­män aset­ta­maan mää­rei­tä sii­tä, kei­tä tuli­si rakas­taa, miten ja mik­si, niin eri­lai­set moraa­li­koo­dit, kun­nia­kä­si­tyk­set, sisä­ryh­mä­kä­si­tyk­set (kuu­lu­vat­ko esim. homot rakas­tet­ta­viin lähim­mäi­siin) rii­taut­ta­vat “lähim­mäi­sen rak­kau­den”, ja osoit­ta­vat­kin, että emme kaik­ki suin­kaan ole saman­lai­sia, eikä lähim­mäi­sen rak­kaus ole­kaan meil­le kai­kil­le mikään tär­kein tai edes tär­keä arvo, vaan vas­tus­tet­ta­va arvo.
  Nämä erot ovat myös osal­taan kont­ri­buoi­via teki­jöi­tä sii­hen, mik­si jos­sa­kin on enem­män konflik­te­ja ja jos­sain toi­saal­la vähem­män. Vaik­ka Haa­vis­to kuin­ka tois­te­li­si, että me olem­me ihan saman­lai­sia kuin somalit/darfurilaiset/yms., kos­ka tääl­lä­kin oli sota vuon­na 1918.

 47. Minul­la on enää muu­ta­ma kym­me­nen sivua jäl­jel­lä Eero Palo­hei­mon kir­jas­ta ‘Tämä on Afrik­ka’. Tämä on ihan oma mie­li­pi­tee­ni, ei kir­jai­li­jan, mut­ta yhä vah­vem­pi on mie­li­ku­va kolo­nia­lis­min toi­ne­ses­ta aal­los­ta. Ensin kyy­ky­tet­tiin väki­val­lal­la ja nyt kyy­ky­te­tään pas­si­voin­nil­la. Jo lap­ses­ta saak­ka pää­hän iskos­te­taan että älä vaan lii­kau­ta lihas­ta­kaan, kyl­lä val­ko­nen nai­nen tulee ja syöt­tää. Koko­nai­seen maan­osaan suh­tau­du­taan kuin lapseen.

 48. Palo­hei­mon kir­ja on aivan mah­ta­va (lop­pu­pään poliit­ti­set ehdo­tuk­set voi sivuut­taa). Kir­jaa voi­si kuvi­tel­la 30-vuo­ti­aan gonzo-jour­na­lis­tin hui­ma­päi­sek­si saa­vu­tuk­sek­si, jos ei tie­täi­si parem­min. Palo­hei­mon kir­jas­sa Afrik­ka tuok­suu, puhuu ja tuntee.

 49. no,miksei Pek­ka kun onhan se velt­to Vir­ta­nen­kin ollut ehdokkaana.

  mut­ta ei tule saa­maan yli 10% kannatusta.

  -ei iki­nä.

 50. Pre­si­dent­ti-ins­ti­tuu­tio kai­paa val­ta­oi­keuk­sien kar­si­mi­sen jäl­keen uuden­lais­ta tyyp­piä anta­maan viral­le uut­ta sisäl­töä. Jo täs­tä syys­tä oli­sin itse val­mis äänes­tä­mään Haavistoa.

 51. miten on Pekan kou­lu­tus // voi­si­ko joku selvitää

 52. Ilmei­ses­ti Haa­vis­ton kou­lu­tuk­ses­sa on jotain hävet­tä­vää, kun pitää noin kierrellä. 

  Etkö juu­ri toi­ses­sa pos­tauk­ses­sa sano­nut, että polii­ti­kot oli­si­vat suo­si­tum­pia, jos puhui­si­vat asiois­ta suoraan?

  Luu­li­si aina­kin sinun halua­van olla suo­sit­tu näin edus­kun­ta­vaa­lien alla.

 53. Opa:Suku­lai­set maal­la vai­kut­ta­vat minus­ta myös homo­vas­tai­sem­mil­ta kuin hel­sin­ki­läi­set. Minun väit­tä­mä­ni on, että Pek­ka Haa­vis­ton on erit­täin vai­kea saa­da kan­na­tus­ta maaseudulta.

  Täs­sä sinä itse todis­tat ennak­ko­luu­losi. Muu­al­la Suo­mes­sa ei olla juu­ri sen homo­fo­bi­sem­pia kuin Hel­sin­gis­sä­kään, vaik­ka siel­lä tykä­tään niin kuvitella.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.