Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.5.2010

Yhdek­sän kun­nan lak­kaut­ta­mi­nen on niin työ­läs­tä, etten ehti­nyt kir­joit­taa selos­tus­ta tule­vas­ta kokouk­ses­ta. Kos­ka mää­rä­ai­ka­ni on 26.5., voi olla, etten ehdi ensikerrallakaan.

Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma, bud­jet­tie­si­tys ja talous­suun­ni­tel­ma vuo­sil­le 2011–2013

Kävim­me perus­teel­li­sen kes­kus­te­lun viras­ton toi­min­nas­ta, kaa­va­ta­lou­des­ta ja toi­min­nan luon­tees­ta. Tavoit­tee­na on kaa­voit­taa vuo­des­sa raken­nusoi­keut­ta 5000 asun­nol­le. Esi­tyk­sen mukaan täs­tä 25 pro­sent­tia on täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta. Esi­tin tuon jäl­kim­mäi­sen tavoit­teen muut­ta­mi­sen 1250 asun­nok­si, mikä hyväk­syt­tiin yksi­mie­li­ses­ti. Täl­lä muo­dol­li­ses­ti mität­tö­mäl­lä muu­tok­sel­la oli tar­koi­tus irrot­taa kyt­ken­tä uusien aluei­den ja täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen kaa­voi­tuk­sen tulok­sis­ta. Vaik­ka pys­tyi­si kaa­voit­ta­maan vain 1250 täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sa­sun­toa, saa sil­ti kaa­voit­taa yli 3750 asun­toa uusil­le alueille

.Kaa­vo­jen arvo raken­nuk­si­na on noin 2,3 mil­jar­dia. Tähän ver­rat­tu­na kaa­voi­tuk­sen hin­ta on aivan mitä­tön, mut­ta hnuo­no kaa­voit­ta­ja voi alen­taa arvoa hel­pos­ti­kin kym­me­nel­lä pro­sen­til­la. Suik­si kaa­voi­tuk­sen voi­ma­va­ro­ja ei pitäi­si ajaa alas.

Sen sijaan vir­fas­tooon tar­vit­tai­siin enem­män talou­del­lis­ta asian­tun­te­mus­ta arvioi­maan kaa­vo­jen hin­taa. Jos­kus viras­ton tai­tei­li­ja­sie­lut lait­ta­vat kaa­voi­hin mää­räyk­siä, joi­den arvo laa­tu­na on vähäi­nen, mut­ta hin­ta raken­ta­mis­ku­lui­na on mel­koi­nen. Jos kaa­va­ta­lou­del­lis­ta asian­tun­te­mis­ta oli­si enem­män, ei kaa­voi­tet­tai­si pakol­li­sia pysä­köin­ti­luo­lia puo­lel­la miljardilla.

Talou­del­li­sia ongel­mia tuot­taa myös se, että meil­lä kiin­teis­tö­vi­ras­to ja kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­to ovat eril­lään, kun ne muu­al­la kuu­lu­vat tek­ni­seen viras­toon. Toi­saal­ta jos ne oli­vat yhdes­sä, oli­si ris­ki, että kau­pun­ki­suun­nit­te­lun laa­tu uhrat­tai­siin lyhyt­nä­köi­sel­le talou­del­li­sel­le hyö­ty­ajat­te­lul­le. Ei uhrat­tai­si, jos talou­del­li­nen hyö­ty osat­tai­siin las­kea oikein. Maa­kun­ta­kau­pun­geis­sa tai vaik­ka vaan Van­taal­la vie­rai­lu osoit­taa, että aina ei osata.

Kun kau­pun­ki­suun­nit­te­lu jos mikä on osaa­mi­sa­la, se pitäi­si kyt­keä osak­si tut­ki­mus­ta. Kokouk­ses­sa esi­tet­tiin, että tut­ki­muk­ses­sa pitää vält­tää pääl­lek­käi­syyt­tä kau­pun­gin rahoit­ta­man muun tut­ki­muk­sen kans­sa. Pitäi­si­kö. Täl­lai­sen tut­ki­muk­sen tar­koi­tuk­se­na ei ole saa­da tut­ki­mus­tu­lok­sia, vaan oppia itse.  Oppi­mi­ses­sa ei pidä vält­tää päällekkäisyyttä.

Hana­saa­ren teras­si­ta­lo­jen asemakaava

Asia oli kol­me viik­koa pöy­däl­lä, kos­ka kaa­vaan sisäl­tyi uuden­lai­nen pin­ta-ala­nor­mi (alle 50 neliön asun­to­ja saa olla kor­kein­taan 20 % ja yli 80 neliön asun­to­ja pitää olla vähin­tään 40 %.) Täs­tä voi sel­vi­tä 58 neliön kes­ki­kool­la, kun aiem­pi nor­mi oli kes­ki­ko­ko­na 75 neliö­tä, Espoon uus­tuo­tan­nos­sa yli 90 neliö­tä. Pöy­däl­le se jäi uudes­taan, vaik­ka koko pin­ta-ala­nor­mi on siir­ty­nyt apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­jan työ­ryh­mään.  Kos­ka luu­lin, että asia jää mei­dän rat­kais­ta­vak­sem­me kaa­vas­sa (mikä oli­si ollut aika type­rää) olin laa­ti­nut hätäis­den muis­tion sii­tä, mit­lä poh­jal­ta asia pitäi­si rat­kais­ta. Panen sen esdil­le eril­li­se­nä postauksena

Itse kaa­vaan kenel­lä­kään ei ollut huo­maut­ta­mis­ta. Kaa­val­la ei nyt sinän­sä ole kii­ret­tä, kos­ka sen toteut­ta­mi­sen tiel­lä on vähän estei­tä. Esi­mer­kik­si hii­li­ka­sa ja likai­sek­si epäil­ty maaperä.

Laut­ta­saa­ren met­roa­se­man Gyl­de­ni­nau­kion sisään­käyn­nin kaava 

Hyväk­syt­tiin. Ennen kokous­ta esi­tet­tiin huo­li,  että täs­sä sor­ret­tai­siin vam­mai­sia, mut­ta ei pidä paikkansa.

Kan­nel­mä­ki

Erääs­sä kort­te­lis­sa sal­lit­tiin sul­kea aiem­pi pihan läpi kul­ke­nut kevyen­lii­ken­teen reit­ti ilki­val­lan takia. Kiel­lon sai var­mis­taa kor­kein­taan 120 sent­tiä kor­keal­la kevyt­ra­ken­tei­sel­la aidal­la. Ikä­vä asia, mut­ta ymmär­ret­tä­vää. Asian vas­tus­ta­jat veto­si­vat paloau­toon, jon­ka pitää pääs­tä pihal­le sam­mut­ta­maan pala­vaa taloa. Sii­nä­hän luki kevyt­ra­ken­tei­nen aita.

Fil­la­ri­reit­ti Hie­ta­lah­de­nal­taan junasillalle

Lopul­ta­kin. Juna meni jo, vuo­sia sit­ten. Koh­ta saa men­nä fil­la­ril­la. Saa kävelläkin.

====

Kol­me vuot­ta sit­ten Pulawy Puola.

Yksi ajatus artikkelista “Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.5.2010”

  1. Puo­li­va­ka­vis­sa, mitä jos siir­täi­si ATT:n KSV:n alle tai vaik­ka kier­rät­täi­si hen­ki­lös­töä? Tuli­si vähän koke­mus­ta ja pers­pek­tii­viä kun suun­nit­te­li­jat itse gryn­dai­si jotain.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.