Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.5.2010

Yhdek­sän kun­nan lakkaut­ta­mi­nen on niin työlästä, etten ehtinyt kir­joit­taa selostus­ta tulev­as­ta kok­ouk­ses­ta. Kos­ka määräaikani on 26.5., voi olla, etten ehdi ensikerrallakaan.

Toim­inta­su­un­nitel­ma, bud­jet­tiesi­tys ja talous­su­un­nitel­ma vuosille 2011–2013

Kävimme perus­teel­lisen keskustelun viras­ton toimin­nas­ta, kaa­vat­aloud­es­ta ja toimin­nan luon­teesta. Tavoit­teena on kaavoit­taa vuodessa raken­nu­soikeut­ta 5000 asun­nolle. Esi­tyk­sen mukaan tästä 25 pros­ent­tia on täy­den­nys­rak­en­tamista. Esitin tuon jälkim­mäisen tavoit­teen muut­tamisen 1250 asun­nok­si, mikä hyväksyt­ti­in yksimielis­es­ti. Täl­lä muodol­lis­es­ti mität­tömäl­lä muu­tok­sel­la oli tarkoi­tus irrot­taa kytken­tä uusien aluei­den ja täy­den­nys­rak­en­tamisen kaavoituk­sen tulok­sista. Vaik­ka pysty­isi kaavoit­ta­maan vain 1250 täy­den­nys­rak­en­tamisas­un­toa, saa silti kaavoit­taa yli 3750 asun­toa uusille alueille

.Kaavo­jen arvo raken­nuksi­na on noin 2,3 mil­jar­dia. Tähän ver­rat­tuna kaavoituk­sen hin­ta on aivan mitätön, mut­ta hnuono kaavoit­ta­ja voi alen­taa arvoa hel­postikin kymmenel­lä pros­en­til­la. Suik­si kaavoituk­sen voimavaro­ja ei pitäisi ajaa alas.

Sen sijaan vir­fas­tooon tarvit­taisi­in enem­män taloudel­lista asiantun­te­mus­ta arvioimaan kaavo­jen hin­taa. Joskus viras­ton taiteil­i­jasielut lait­ta­vat kaavoihin määräyk­siä, joiden arvo laatu­na on vähäi­nen, mut­ta hin­ta rak­en­tamisku­luina on melkoinen. Jos kaa­vat­aloudel­lista asiantun­temista olisi enem­män, ei kaavoitet­taisi pakol­lisia pysäköin­tilu­o­lia puolel­la miljardilla.

Taloudel­lisia ongelmia tuot­taa myös se, että meil­lä kiin­teistövi­ras­to ja kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­to ovat eril­lään, kun ne muual­la kuu­lu­vat tekniseen viras­toon. Toisaal­ta jos ne oli­vat yhdessä, olisi ris­ki, että kaupunkisu­un­nit­telun laatu uhrat­taisi­in lyhyt­näköiselle taloudel­liselle hyötya­jat­telulle. Ei uhrat­taisi, jos taloudelli­nen hyö­ty osat­taisi­in laskea oikein. Maakun­takaupungeis­sa tai vaik­ka vaan Van­taal­la vierailu osoit­taa, että aina ei osata.

Kun kaupunkisu­un­nit­telu jos mikä on osaamisala, se pitäisi kytkeä osak­si tutkimus­ta. Kok­ouk­ses­sa esitet­ti­in, että tutkimuk­ses­sa pitää vält­tää päällekkäisyyt­tä kaupun­gin rahoit­ta­man muun tutkimuk­sen kanssa. Pitäisikö. Täl­laisen tutkimuk­sen tarkoituk­se­na ei ole saa­da tutkimus­tu­lok­sia, vaan oppia itse.  Oppimises­sa ei pidä vält­tää päällekkäisyyttä.

Hanasaaren teras­si­talo­jen asemakaava

Asia oli kolme viikkoa pöy­däl­lä, kos­ka kaavaan sisäl­tyi uuden­lainen pin­ta-alanor­mi (alle 50 neliön asun­to­ja saa olla korkein­taan 20 % ja yli 80 neliön asun­to­ja pitää olla vähin­tään 40 %.) Tästä voi selvitä 58 neliön keskikool­la, kun aiem­pi nor­mi oli keskikokona 75 neliötä, Espoon uus­tuotan­nos­sa yli 90 neliötä. Pöy­dälle se jäi uud­estaan, vaik­ka koko pin­ta-alanor­mi on siir­tynyt apu­laiskaupung­in­jo­hta­jan työryh­mään.  Kos­ka luulin, että asia jää mei­dän ratkaistavak­semme kaavas­sa (mikä olisi ollut aika type­r­ää) olin laat­in­ut hätäis­den muis­tion siitä, mitlä poh­jal­ta asia pitäisi ratkaista. Panen sen esdille eril­lisenä postauksena

Itse kaavaan kenel­läkään ei ollut huo­maut­tamista. Kaaval­la ei nyt sinän­sä ole kiiret­tä, kos­ka sen toteut­tamisen tiel­lä on vähän esteitä. Esimerkik­si hiilikasa ja likaisek­si epäilty maaperä.

Laut­tasaaren metroase­man Gylden­in­aukion sisäänkäyn­nin kaava 

Hyväksyt­ti­in. Ennen kok­ous­ta esitet­ti­in huoli,  että tässä sor­ret­taisi­in vam­maisia, mut­ta ei pidä paikkansa.

Kan­nelmä­ki

Eräässä kort­telis­sa sal­lit­ti­in sulkea aiem­pi pihan läpi kulkenut kevyen­li­iken­teen reit­ti ilki­val­lan takia. Kiel­lon sai varmis­taa korkein­taan 120 sent­tiä korkeal­la kevy­trak­en­teisel­la aidal­la. Ikävä asia, mut­ta ymmär­ret­tävää. Asian vas­tus­ta­jat veto­si­vat paloau­toon, jon­ka pitää päästä pihalle sam­mut­ta­maan palavaa taloa. Siinähän luki kevy­trak­en­teinen aita.

Fil­larire­it­ti Hieta­lah­denal­taan junasillalle

Lop­ul­takin. Juna meni jo, vuosia sit­ten. Koh­ta saa men­nä fil­lar­il­la. Saa kävelläkin.

====

Kolme vuot­ta sit­ten Pulawy Puola.

Yksi ajatus artikkelista “Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.5.2010”

  1. Puo­li­vakavis­sa, mitä jos siirtäisi ATT:n KSV:n alle tai vaik­ka kier­rät­täisi henkilöstöä? Tulisi vähän koke­mus­ta ja per­spek­ti­iviä kun suun­nit­teli­jat itse gryn­daisi jotain.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *