750 miljardia on iso pino rahaa

Jos tuon vel­kais­ten euro­mai­den vel­ko­jien pelas­tus­pa­ke­tin suu­ruut­ta yrit­tää hah­mot­taa, teh­dään se kotoi­ses­ti 50 euron sete­leil­lä. Jos tuol­lai­sen sum­man nos­tai­si Otto-auto­maa­tis­ta ja pinoi­si sete­lit pääl­lek­käin, pinos­ta tuli­si 1500 kilo­met­riä kor­kea. Pino var­maan­kin kaa­tui­si. Jos se kaa­tui­si koh­ti ete­lää, vii­mei­set sete­li putoai­si­vat jon­ne­kin Mus­tan­me­ren tienoille.

=====

Kol­me vuot­ta sit­ten Nizzan­mat­kan ensim­mäi­nen etap­pi, Pär­nu Viro

21 vastausta artikkeliin “750 miljardia on iso pino rahaa”

 1. Ker­rop­pa, mik­si kaik­ki raha pitää lai­na­ta kier­toon? Mik­si kes­kus­pan­kit eivät vain voi antaa sitä rahaa val­tioil­le, jot­ka tuh­lai­si­vat sen kie­toon infra­hank­kei­den yms. kaut­ta. Sil­loin maat eivät vel­kau­tui­si, kun rahaa ei pitäi­si lai­na­ta pan­keil­ta, jot­ka otta­vat vie­lä koron pääl­le. Joo, se aiheut­taa inflaa­tio­ta. Mut­ta kyl­lä­hän tuol­lai­sen raha­mää­rän (750 mil­jar­dia) luo­mi­nen tyh­jös­tä aiheut­taa inflaa­tio­ta johon­kin. Pank­kien luo­ma raha aiheut­taa inflaa­tio­ta vain koh­den­ne­tus­ti, esim. asun­to­jen hin­toi­hin. Pan­kit ovat luo­neet uut­ta rahaa, jol­la on kas­va­tet­tu tämän­kin maan asun­to­kuplaa, mut­ta mis­sään ei puhu­ta, että se on inflaa­tio­ta. En siis vas­tus­ta pank­ki­toi­min­taa, vaan yri­tän kysee­na­lais­taa raha­jär­jes­tel­määm­me… Miten maat voi­vat olla muu­ta kuin velois­sa, jos kaik­ki raha lai­na­taan kier­toon ja sii­tä peri­tään korko?

 2. Tuo on suu­rin­piir­tein yhtä havain­nol­lis­ta­va ver­taus kuin 400 jal­ka­pal­lo­ken­tän kokoi­nen alue sademetsää.

 3. Tpyy­luo­ma:

  Tuo on suu­rin­piir­tein yhtä havain­nol­lis­ta­va ver­taus kuin 400 jal­ka­pal­lo­ken­tän kokoi­nen alue sademetsää. 

  No miten oli­si 3000 euroa per euro­maan asu­kas? Tai vaih­toeh­toi­ses­ti 70 000 euroa per kreikkalainen?

  Kari

 4. Eikö­hän vaan oste­ta kai­kil­le kreik­ka­lai­sil­le autot ja vaa­di­ta, että osta­vat ben­san meil­tä ja nos­ta­vat sii­tä polt­toai­ne­ve­roa, jon­ka tuot­to lai­te­taan pankeille?

 5. Lisää suh­teel­lis­ta­mis­ta! Sata­mil­joo­naa ihmis­tä sai­si teh­dä työ­tä 10 euron tun­ti­pal­kal­la 750 tun­tia eli liki 4,5 kuu­kaut­ta ja kaik­ki rahat kilah­tai­si­vat kroi­sok­sien kas­saaan! Ale­taan­ko töihin?

 6. Yhtä kaik­ki, nyky­ra­ha on vir­tu­aa­lis­ta. Ei tuon sum­man pai­na­mi­seen pai­no­ko­nei­ta tar­vi­ta, raha liik­kuu valon nopeu­del­la. Vir­tu­aa­li­ra­ha on ollut eräs syy rahan arvos­tuk­sen on las­kuun. Jos kaik­ki raha kier­täi­si käsien kaut­ta, vähem­män sitä törsättäisiin.

 7. Säh­köi­ses­ti ilmais­tu­na 750 mil­jar­dia on 96 bit­tiä. Nyt vii­meis­tään hirvittää!

 8. Tus­kin­pa tuo­ta arse­naa­lia kos­kaan tar­vit­see ottaa käyt­töön. Kyse­hän on vain sii­tä, että nyt jokai­nen mark­ki­noil­la toi­mi­va tie­tää, että veneen­hei­lut­ta­jien rahat ei rii­tä kei­kaut­ta­maan paattia.

  Epä­luot­ta­mus koh­dis­tuu jat­kos­sa fun­da-asioi­hin. Nii­tä­hän paket­ti ei kor­jaa pät­kää­kään. Rahan liik­ku­mi­nen pitäi­si kui­ten­kin olla tur­vat­tu täl­lä pää­tök­sel­lä. Pahin­ta­han on se tilan­ne mis­sä oltiin rei­lu vuo­si sit­ten kun kukaan ei luot­ta­nut kehenkään.

 9. Jos tuo sete­li­pi­no kuor­ma­taan len­to­ko­nei­siin ja pudo­te­taan pit­kin Euroop­paa niin sitä sano­taan elvytykseksi.

 10. Hätä­ra­has­to luo­tiin sitä var­ten, että jos tule­vai­suu­des­sa joku euro­maa jou­tuu yli­pää­se­mät­tö­miin talous­vai­keuk­siin, niin rahas­to antaa kysei­sel­le maal­le raha-apua. Tie­tys­ti vain ehdol­la, että kysei­nen vai­keuk­siin jou­tu­nut maa on nou­dat­ta­nut yhtei­ses­ti sovit­tu­ja vakaus­so­pi­muk­sen ehto­ja talou­des­saan. Sama on tilan­ne Krei­kan 110 mil­jar­din euron lai­nan luo­vu­tuk­sel­le. Rahaa anne­taan osa­mak­su­na vain, jos Kreik­ka nou­dat­taa vaa­dit­tu­ja ja lupaa­mi­aan ehtoja.

  Vie­lä vii­me vii­koil­la ker­rot­tiin, ettei­vät euro­maat eikä komis­sio saa aut­taa Kreik­kaa. Näin sanoo yhtei­ses­ti sovit­tu sään­nös­tö. Sit­ten sään­nöt hei­tet­tiin romu­kop­paan, kos­ka sanot­tiin Krei­kan kon­kurs­sin tule­van euro­mail­le kal­liim­mak­si kuin Krei­kan vel­ko­jen mak­sa­mi­nen. Ja Kreik­ka sai lupauk­sen 110 mil­jar­din euron avus­ta, mikä­li talout­ta ohja­taan EU:n mah­ti­mai­den mie­len mukaan.

  Jos tule­vai­suu­des­sa tode­taan, että Kreik­ka tar­vit­see kon­kurs­sin vält­tä­mi­sek­si talous­a­pua. Ja lisäk­si tode­taan, että Kreik­ka ei ole käy­tän­nös­sä nou­dat­ta­nut sovit­tu­ja talous­eh­to­ja, niin mitä tapah­tuu? Saa­ko Kreik­ka sovi­tut lai­nae­rät, jot­ta vält­tää kon­kurs­sin, vai anne­taan­ko luo­tot­ta­nei­den pank­kien kär­siä tappiot? 

  Jos tule­vai­suu­des­sa joku toi­nen maa ajau­tuu kon­kurs­si­ti­laan ja tode­taan, ettei se ole nou­dat­ta­nut vakaus­so­pi­muk­sen sään­tö­jä niin mitä tapah­tuu. Aut­ta­vat­ko muut maat täl­läis­tä maa­ta nyt luo­dus­ta hätä­pa­ke­tis­ta vai anne­taan­ko täl­läi­sen maan ajau­tua konkurssiin?

  Jos Krei­kal­ta kiel­le­tään luvat­tu vel­ka­ra­ha tai muul­ta maal­ta hätä­apu­kas­san käyt­tö, niin seu­rauk­se­na on maan kon­kurs­si. Täs­tä kait seu­raa väki­sin­kin koko Eu-mai­den syvä lama. Voi­daan­ko yleen­sä teh­dä täl­läi­nen ran­kai­su­pää­tös? Jos voi­daan, niin mik­si täl­lä taval­la ei voi­tu ran­kais­ta Kreik­kaa vii­me vii­kol­la? Mikä asia on muuttunut? 

  Jos Krei­kan ja muun maan kon­kurs­siu­han edes­sä taas aute­taan täl­läis­tä maa­ta välit­tä­mät­tä jul­ki­ses­ti monen asian­tun­ti­jan ker­to­mas­ta kiel­los­ta, niin mik­si kan­saa (veron­mak­sa­jaa) jymäy­te­tään väittämällä,että apua ei anne­ta sopi­muk­sen rik­ko­jal­le? Ker­ro­taan­ko asias­ta samal­la taval­la kai­kil­le euro­ryh­män kan­sa­laisl­le, vai pitä­vät­kö vain Suo­men “her­rat” suo­ma­lai­sia niin tyh­mi­nä, että puhu­vat ja lupaa­vat puu­ta heinää?

 11. Eihän tuo 750 mil­jar­dia ole hek­sa­lu­ku­na kuin

  AE9F7BCC00

  Kos­ka 1 hek­sa vie 4 bit­tiä, tuo vie vain 40 bit­tiä. Ei siis pal­jon mitään 😉

  96 bitil­lä saa jo näin ison luvun:

  79228162514264337593543950335

  Tuos­sa vai­hees­sa euron inflaa­tion voi­daan kat­soa karan­neen käsistä 😉

 12. Eihän tuo 750 mil­jar­dia ole hek­sa­lu­ku­na kuin

  AE9F7BCC00

  Ja kun lop­pu­nol­lat tiput­taa mer­ki­tek­set­tö­mi­nä niin tuo on AE9F7BCC eli vajaa kol­me mil­jar­dia. Ei tun­nu missään.

 13. Paa­vo Häi­kiö kir­joit­ti mie­les­tä­ni sen, mis­sä tilan­tees­sa nyt ollaan. Jos nuo fun­da-asiat tar­koit­ta­vat esim. sitä, että epä­luot­ta­mus­ta aiheut­taa jat­kos­sa eri val­tioi­den jat­ku­va lisä­vel­kaan­tu­mi­nen, bud­jet­tien epä­ta­sa­pai­no, pank­kien hol­ti­ton lai­nan­an­to ja het­kit­täi­nen, pika­voit­toi­hin täh­tää­vä koron­kis­kon­ta, luot­to­luo­ki­tus­lai­tos­ten jäl­ki­jät­töi­set luo­ki­tuk­set jne. niin jotain täy­tys teh­rä. Nyt jo syn­tyy hir­vei­tä pel­ko­ti­lo­ja siir­ty­mi­ses­tä koh­ti liit­to­val­tio­ta, kun puheek­si ote­taan tar­ve seu­ra­ta val­tioi­den budjettikehitystä.

 14. Ilta-Sano­mat valis­taa että 500 euron sete­lei­nä 750 mil­jar­dia on 110 kah­den met­rin kor­kuis­ta pinoa, ja havain­no­lis­taa tätä piir­rok­sel­la jos­sa lähes kak­si­met­ri­nen mies sei­soo ilmei­ses­ti kak­si­met­ris­ten palk­kien edes­sä. Haluan lisä­tä tähän että 750 mil­jar­dil­la eurol­la voi ostaa 750 mil­jar­dia Ilta-Sano­maa euron kap­pa­le­hin­taan, ja täs­tä syn­ty­väl­lä kier­rä­tys­pa­pe­ril­la voi­si läm­mit­tää Ulko-Mon­go­li­aa 7543 vuotta.

 15. Raha­lä­jä ei vaan auta Krei­kan reaa­li­ta­lou­den lamaan miten­kään. Pank­ki­toi­min­ta se on, joka kannattaa.

 16. Tpyy­luo­ma:

  Haluan lisä­tä tähän että 750 mil­jar­dil­la eurol­la voi ostaa 750 mil­jar­dia Ilta-Sano­maa euron kap­pa­le­hin­taan, ja täs­tä syn­ty­väl­lä kier­rä­tys­pa­pe­ril­la voi­si läm­mit­tää Ulko-Mon­go­li­aa 7543 vuotta.

  🙂

  Las­kes­ke­lin tuos­sa, että tuol­la pape­ril­la pys­tyi­si tuot­ta­maan noin 12 MW:n kes­ki­mää­räi­sen tehon tuol­le aikaa. Mah­tai­si­ko riit­tää Ulko-Mongolialle?

  Kari

 17. Ker­to­kaa vii­saat, mitä ihmet­tä EU:n her­ro­jen oli­si pitä­nyt teh­dä? Help­po on hei­tel­lä huul­ta raha­pi­no­jen kor­keuk­sis­ta jne.

 18. MIVa

  Ei kai kukaan ole otta­nut kan­taa rahan­pi­non kor­keu­del­la sii­hen, onko se oikein vai väärin.

  Mie­lee­ni tulee yxi haus­ka jut­tu opis­ke­lua­joil­ta. Lai­tet­tiin kaik­ki maa­il­man pul­lon­kor­ki­na­vaa­jat päi­vän­ta­saa­jal­le riviin. Ihan oikeas­ti. Oli sii­nä nee­ke­reil­lä ihmettelemistä.

  Samas­ta asias­ta on kyse täs­sä euro­pi­nos­sa. Sitä ei kos­kaan tule. Mut­ta on kiva sanoa että kuu­hun asti se ylettyisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.