750 miljardia on iso pino rahaa

Jos tuon velka­isten euro­maid­en velko­jien pelas­tus­paketin suu­ru­ut­ta yrit­tää hah­mot­taa, tehdään se kotois­es­ti 50 euron seteleil­lä. Jos tuol­laisen sum­man nos­taisi Otto-automaatista ja pinoisi setelit päällekkäin, pinos­ta tulisi 1500 kilo­metriä korkea. Pino var­maankin kaa­tu­isi. Jos se kaa­tu­isi kohti etelää, viimeiset seteli putoaisi­vat jon­nekin Mus­tan­meren tienoille.

=====

Kolme vuot­ta sit­ten Niz­zan­matkan ensim­mäi­nen etap­pi, Pär­nu Viro

21 vastausta artikkeliin “750 miljardia on iso pino rahaa”

 1. Ker­rop­pa, mik­si kaik­ki raha pitää laina­ta kier­toon? Mik­si keskus­pankit eivät vain voi antaa sitä rahaa val­tioille, jot­ka tuh­laisi­vat sen kietoon infra­hankkei­den yms. kaut­ta. Sil­loin maat eivät velka­u­tu­isi, kun rahaa ei pitäisi laina­ta pankeil­ta, jot­ka otta­vat vielä koron päälle. Joo, se aiheut­taa inflaa­tio­ta. Mut­ta kyl­lähän tuol­laisen rahamäärän (750 mil­jar­dia) luomi­nen tyhjöstä aiheut­taa inflaa­tio­ta johonkin. Pankkien luo­ma raha aiheut­taa inflaa­tio­ta vain kohden­netusti, esim. asun­to­jen hin­toi­hin. Pankit ovat luoneet uut­ta rahaa, jol­la on kas­vatet­tu tämänkin maan asun­toku­plaa, mut­ta mis­sään ei puhuta, että se on inflaa­tio­ta. En siis vas­tus­ta pankki­toim­intaa, vaan yritän kyseenalais­taa raha­jär­jestelmäämme… Miten maat voivat olla muu­ta kuin velois­sa, jos kaik­ki raha lainataan kier­toon ja siitä per­itään korko?

 2. Tuo on suur­in­pi­irtein yhtä havain­nol­lis­ta­va ver­taus kuin 400 jalka­pal­lo­ken­tän kokoinen alue sademetsää.

 3. Tpyy­lu­o­ma:

  Tuo on suur­in­pi­irtein yhtä havain­nol­lis­ta­va ver­taus kuin 400 jalka­pal­lo­ken­tän kokoinen alue sademetsää. 

  No miten olisi 3000 euroa per euro­maan asukas? Tai vai­h­toe­htois­es­ti 70 000 euroa per kreikkalainen?

  Kari

 4. Eiköhän vaan oste­ta kaikille kreikkalaisille autot ja vaa­di­ta, että osta­vat ben­san meiltä ja nos­ta­vat siitä polt­toain­everoa, jon­ka tuot­to laite­taan pankeille?

 5. Lisää suh­teel­lis­tamista! Satamiljoon­aa ihmistä saisi tehdä työtä 10 euron tun­tipal­ka­lla 750 tun­tia eli liki 4,5 kuukaut­ta ja kaik­ki rahat kilah­taisi­vat kroisok­sien kas­saaan! Ale­taanko töihin?

 6. Yhtä kaik­ki, nykyra­ha on vir­tu­aal­ista. Ei tuon sum­man painamiseen pain­okonei­ta tarvi­ta, raha liikkuu val­on nopeudel­la. Vir­tu­aali­ra­ha on ollut eräs syy rahan arvos­tuk­sen on lasku­un. Jos kaik­ki raha kiertäisi käsien kaut­ta, vähem­män sitä törsättäisiin.

 7. Sähköis­es­ti ilmais­tu­na 750 mil­jar­dia on 96 bit­tiä. Nyt viimeistään hirvittää!

 8. Tuskin­pa tuo­ta arse­naalia koskaan tarvit­see ottaa käyt­töön. Kyse­hän on vain siitä, että nyt jokainen markki­noil­la toimi­va tietää, että veneen­heilut­ta­jien rahat ei riitä keikaut­ta­maan paattia.

  Epälu­ot­ta­mus kohdis­tuu jatkos­sa fun­da-asioi­hin. Niitähän paket­ti ei kor­jaa pätkääkään. Rahan liikku­mi­nen pitäisi kuitenkin olla tur­vat­tu täl­lä päätök­sel­lä. Pahin­ta­han on se tilanne mis­sä olti­in reilu vuosi sit­ten kun kukaan ei luot­tanut kehenkään.

 9. Jos tuo setelipino kuor­mataan lentokoneisi­in ja pudote­taan pitkin Euroop­paa niin sitä san­o­taan elvytykseksi.

 10. Hätära­has­to luoti­in sitä varten, että jos tule­vaisu­udessa joku euro­maa joutuu ylipääsemät­tömi­in talous­vaikeuk­si­in, niin rahas­to antaa kyseiselle maalle raha-apua. Tietysti vain ehdol­la, että kyseinen vaikeuk­si­in joutunut maa on nou­dat­tanut yhteis­es­ti sovit­tu­ja vakaus­sopimuk­sen ehto­ja taloudessaan. Sama on tilanne Kreikan 110 mil­jardin euron lainan luovu­tuk­selle. Rahaa annetaan osamak­suna vain, jos Kreik­ka nou­dat­taa vaa­dit­tu­ja ja lupaami­aan ehtoja.

  Vielä viime viikoil­la ker­rot­ti­in, etteivät euro­maat eikä komis­sio saa aut­taa Kreikkaa. Näin sanoo yhteis­es­ti sovit­tu sään­nöstö. Sit­ten sään­nöt heit­et­ti­in romukop­paan, kos­ka san­ot­ti­in Kreikan konkurssin tule­van euro­maille kalli­im­mak­si kuin Kreikan velko­jen mak­sami­nen. Ja Kreik­ka sai lupauk­sen 110 mil­jardin euron avus­ta, mikäli talout­ta ohjataan EU:n mah­ti­maid­en mie­len mukaan.

  Jos tule­vaisu­udessa tode­taan, että Kreik­ka tarvit­see konkurssin vält­tämisek­si talousa­pua. Ja lisäk­si tode­taan, että Kreik­ka ei ole käytän­nössä nou­dat­tanut sovit­tu­ja talouse­hto­ja, niin mitä tapah­tuu? Saako Kreik­ka sovi­tut lainaerät, jot­ta vält­tää konkurssin, vai annetaanko luo­tot­tanei­den pankkien kär­siä tappiot? 

  Jos tule­vaisu­udessa joku toinen maa ajau­tuu konkurssi­ti­laan ja tode­taan, ettei se ole nou­dat­tanut vakaus­sopimuk­sen sään­töjä niin mitä tapah­tuu. Aut­ta­vatko muut maat täl­läistä maa­ta nyt luo­dus­ta hätä­paketista vai annetaanko täl­läisen maan ajau­tua konkurssiin?

  Jos Kreikalta kiel­letään luvat­tu velka­ra­ha tai muul­ta maal­ta hätäa­pukas­san käyt­tö, niin seu­rauk­se­na on maan konkurssi. Tästä kait seu­raa väk­isinkin koko Eu-maid­en syvä lama. Voidaanko yleen­sä tehdä täl­läi­nen rankaisupäätös? Jos voidaan, niin mik­si täl­lä taval­la ei voitu rankaista Kreikkaa viime viikol­la? Mikä asia on muuttunut? 

  Jos Kreikan ja muun maan konkurs­si­uhan edessä taas aute­taan täl­läistä maa­ta välit­tämät­tä julkises­ti mon­en asiantun­ti­jan ker­tomas­ta kiel­losta, niin mik­si kansaa (veron­mak­sa­jaa) jymäytetään väittämällä,että apua ei anneta sopimuk­sen rikko­jalle? Ker­ro­taanko asi­as­ta samal­la taval­la kaikille euro­ryh­män kansalais­lle, vai pitävätkö vain Suomen “her­rat” suo­ma­laisia niin tyh­minä, että puhu­vat ja lupaa­vat puu­ta heinää?

 11. Eihän tuo 750 mil­jar­dia ole hek­saluku­na kuin

  AE9F7BCC00

  Kos­ka 1 hek­sa vie 4 bit­tiä, tuo vie vain 40 bit­tiä. Ei siis paljon mitään 😉

  96 bit­il­lä saa jo näin ison luvun:

  79228162514264337593543950335

  Tuos­sa vai­heessa euron inflaa­tion voidaan kat­soa karan­neen käsistä 😉

 12. Eihän tuo 750 mil­jar­dia ole hek­saluku­na kuin

  AE9F7BCC00

  Ja kun lop­punol­lat tiput­taa merkitek­set­töminä niin tuo on AE9F7BCC eli vajaa kolme mil­jar­dia. Ei tun­nu missään.

 13. Paa­vo Häik­iö kir­joit­ti mielestäni sen, mis­sä tilanteessa nyt ollaan. Jos nuo fun­da-asi­at tarkoit­ta­vat esim. sitä, että epälu­ot­ta­mus­ta aiheut­taa jatkos­sa eri val­tioiden jatku­va lisävelka­an­tu­mi­nen, bud­jet­tien epä­tas­apaino, pankkien holti­ton lainanan­to ja het­kit­täi­nen, pikavoit­toi­hin tähtäävä koronkiskon­ta, luot­tolu­ok­i­tus­laitosten jälk­i­jät­töiset luok­i­tuk­set jne. niin jotain täy­tys tehrä. Nyt jo syn­tyy hirveitä pelkotilo­ja siir­tymis­es­tä kohti liit­to­val­tio­ta, kun puheek­si ote­taan tarve seu­ra­ta val­tioiden budjettikehitystä.

 14. Ilta-Sanomat val­is­taa että 500 euron seteleinä 750 mil­jar­dia on 110 kah­den metrin korkuista pinoa, ja havain­no­lis­taa tätä piir­roksel­la jos­sa läh­es kak­simetri­nen mies seisoo ilmeis­es­ti kak­simetris­ten palkkien edessä. Halu­an lisätä tähän että 750 mil­jardil­la eurol­la voi ostaa 750 mil­jar­dia Ilta-Sanomaa euron kap­pale­hin­taan, ja tästä syn­tyväl­lä kier­rä­tys­pa­per­il­la voisi läm­mit­tää Ulko-Mon­go­li­aa 7543 vuotta.

 15. Rahaläjä ei vaan auta Kreikan reaal­i­talouden lamaan mitenkään. Pankki­toim­inta se on, joka kannattaa.

 16. Tpyy­lu­o­ma:

  Halu­an lisätä tähän että 750 mil­jardil­la eurol­la voi ostaa 750 mil­jar­dia Ilta-Sanomaa euron kap­pale­hin­taan, ja tästä syn­tyväl­lä kier­rä­tys­pa­per­il­la voisi läm­mit­tää Ulko-Mon­go­li­aa 7543 vuotta.

  🙂

  Laskeske­lin tuos­sa, että tuol­la paper­il­la pysty­isi tuot­ta­maan noin 12 MW:n keskimääräisen tehon tuolle aikaa. Mah­taisiko riit­tää Ulko-Mongolialle?

  Kari

 17. Ker­tokaa viisaat, mitä ihmettä EU:n her­ro­jen olisi pitänyt tehdä? Help­po on heit­el­lä huul­ta rahapino­jen korkeuk­sista jne.

 18. MIVa

  Ei kai kukaan ole ottanut kan­taa rahan­pinon korkeudel­la siihen, onko se oikein vai väärin.

  Mieleeni tulee yxi haus­ka jut­tu opiskelu­a­joil­ta. Laitet­ti­in kaik­ki maail­man pul­lonko­rki­navaa­jat päivän­tasaa­jalle rivi­in. Ihan oikeasti. Oli siinä neek­ereil­lä ihmettelemistä.

  Samas­ta asi­as­ta on kyse tässä europinos­sa. Sitä ei koskaan tule. Mut­ta on kiva sanoa että kuuhun asti se ylettyisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.