Hyvä Sirpa Pietikäinen!

En yleen­sä pidä sii­tä, että suo­ma­lai­set  valit­ta­vat koti­maan poliit­tis­ta rat­kai­suis­ta EU:lle. Asiat pitäi­si rat­kais­ta koti­maas­sa. Täl­lä ker­taa vali­tus on aiheel­li­nen. Sir­pe Pie­ti­käi­newn (kok) on valit­ta­nut EU:lle norp­pien hävit­tä­mi­ses­tä ja on vaq­li­tuk­ses­saan aivan oikeas­sa.  On aivan tol­ku­ton­ta, että Sirk­ka-Lii­sa Ant­ti­la ei saa kiel­le­tyk­si norp­pien verk­ko­ka­las­tus­ta. Täs­tä tulee Suo­mel­le isot ja täy­sin ansai­tut sakot. Joten­kin Ant­ti­lan arvo­maa­il­ma tun­tuu päi­vä päi­väl­tä vieraammalta.

36 vastausta artikkeliin “Hyvä Sirpa Pietikäinen!”

 1. Ant­ti­lan pork­ka­na­po­li­tiik­ka onko jää­nyt vajaak­si. Hän oli­si onnis­tu­nut, jos hänel­le vain oli­si annet­tu mah­dol­li­suus. Ei oli­si tar­vit­tu muu­ta kuin lisä­tä rahaa, jot­ta oli­si voi­tu teh­dä tun­tu­via kor­vaus­so­pi­muk­sia norp­pa­ka­las­tus­kun­tien kanssa. 

  Samaa meto­dia­han käy­te­tään vesis­tön suo­je­lus­sa mak­sa­mal­la maa­ta­lou­den har­joit­ta­jil­le ympä­ris­tö­tu­kia (362,2 Meu) ja luon­non­hait­ta­kor­vauk­sia (422,7 Meu)jotta he eivät niin her­käs­ti likaa ympäristöä.

  Tiet­tä­väs­ti kor­vauk­sil­la ei ole niil­lä­kään havait­tu ole­van vai­ku­tus­ta ympä­ris­tön tilaan.

 2. Per­heel­lä­ni on mök­ki Sai­maan vesis­tön ran­nal­la. Sii­tä huo­li­mat­ta olen vil­pit­tö­mäs­ti enem­män huo­lis­sa­ni Laa­to­kan­nor­pas­ta ja Laa­to­kan tilan­tees­ta yleen­sä. Tuol­ta mökil­tä kun on pal­jon lyhyem­pi mat­ka Laa­to­kan ran­nal­le kuin kotiini.

  Ja jos rehel­li­siä ollaan niin toden­nä­köi­ses­ti Var­kau­den pape­ri­teh­taan sul­ke­mi­nen ja tuki­nui­ton vähe­ne­mi­nen oli­si hyvä jut­tu nor­pil­le. Eikö?

 3. Oli­si­ko­han muu­ta­man mil­joo­nan norp­pa­kor­vauk­sia saa­nut joten­kin sisäl­ly­tet­tyä risupakettiin?

 4. Ant­ti­la toi­mii ihan oikein — ajaa omien äänes­tä­jien­sä etua vii­mei­seen saak­ka. Se pie­ni seik­ka, että täs­sä pelis­sä kär­sii kaik­ki muut, eläi­met, luon­to ja tois­ten puo­luei­den kan­nat­ta­jat, ei tee Ant­ti­laa yhtään Risu-Pek­ka­ris­ta huo­nom­mak­si poliitikoksi…ikävä kyllä!

 5. Tuo norp­pa-asia on todel­la kummallinen.

  Joko sitä suo­jel­laan tai sit­ten ei suo­jel­la mut­ta nykyi­nen mal­li suo­jel­la puo­lik­si on älytön.

  Pitää vali­ta, suo­je­lu tai ei. Kaik­ki väli­sar­jan mal­lit on älyttömiä.

 6. Meil­lä työt­tö­mien pajal­la nie­lais­tiin päi­vän ilo­pil­le­ri­nä tie­to Bri­tan­nian poli­tii­kan uuden tuu­len Nick Cleg­gin ole­mi­ses­ta töis­sä 1989 Hel­sin­gin Postipankissa.

  Isän­sä puo­lel­ta puo­li­ve­nä­läi­nen Clegg var­maan ihas­te­li­si Suo­men intel­lek­tu­aa­lis­ta muu­tos­vauh­tia sii­tä anti­rys­sä­hen­ges­tä mitä se vie­lä sil­loin oli hänen etsies­sään tääl­tä itäi­siä juuriaan.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Clegg

 7. Jot­kut halua­vat suo­jel­la norp­pia, jot­kut Nick Cleggiä.
  Sai­maan Nick Clegg-kan­ta on ilmei­ses­ti kuol­lut sukupuuttoon.

 8. Sai­maan nor­pat­han pää­si­vät jopa pos­ti­merk­kiin sil­loin jos­kus muinoin.

  Mut­ta vaka­vas­ti olen mones­ti miet­ti­nyt, että tuli­si­ko esim. pyö­rä­tuo­leil­la liik­ku­vil­le suun­ni­tel­la uudem­man mal­li­set “norp­pa­tuo­lit”, jois­sa sit­ten makai­sis­vat kuten nor­pat ran­noil­la maa­tes­saan ja herät­täi­si­vät ihmis­ten huomiota.

  Näin ken­ties pyö­rä­tuo­leil­la liik­ku­vat sai­si­vat ennem­män jul­ki­suut­ta ja sää­li­pis­tei­tä ver­rat­tu­na Sai­maan norp­pien sää­li­pis­tei­siin näh­den. Ihmi­nen kun on ihmi­nen ja eläin on eläin.

 9. Kun EIT antaa Suo­mel­le lan­get­ta­van tuo­mion ihmi­soi­keus­louk­kauk­ses­ta, se ei ketään het­kau­ta. Asat jat­ku­vat ennal­laan ja val­ta­kun­nas­sa kaik­ki hyvin. Asia­han kos­kee vain ihmisiä.

  Kun EU pyy­tää Suo­mel­ta seli­tys­tä nor­pan suo­je­lun ns puut­teis­ta, Suo­mi on heti var­pail­laan. Soi­nin­vaa­ra­kin kir­joit­taa asias­ta Eu.ta ylis­tä­vän Blo­gin. Mut­ta kysy­myk­ses­sä­hän ei ole­kaan ihmi­nen vaan norppa.

 10. Koko norp­pa hys­tee­ria on pelk­kää val­het­ta. Olen ikä­ni asu­nut Sai­maan Pih­la­ja­ve­den ran­nal­la. Kos­kaan elin­ai­ka­na­ni (72 v) ei Pih­la­ja­ve­den norp­pa­kan­ta ole ollut liki­kään niin vah­va kuin nykyisin. 

  Kol­me­kym­men­tä vuot­ta sit­ten näin ker­ran nor­pan lähel­tä. Ker­toi­lin sitä ystä­vil­le­ni ja tut­ta­vil­le­ni monia vuo­sia. Vii­mei­si­nä kesi­nä olen näh­nyt nor­pan usein ja läheltä. 

  Par­haim­mil­laan vii­me syk­sy­nä muik­ku­verk­ko­ja kokies­sa piti toi­mia kil­paa nor­pan kans­sa. Norp­pa uis­ken­te­li 10 — 20 met­rin pääs­sä venees­tä. Aina välil­lä se sukel­si ja koh­ta verk­ko alkoi täris­tä. Kävi näl­käi­se­nä nap­paa­mas­sa mui­kun ver­kos­ta. Lähim­mil­lään jou­duin puo­lus­ta­maan vent­tä­ni, ettei kysei­nen otus kaa­tai­si venet­tä. Työn­te­lin airol­la norp­paa etemmäksi.

  Norp­pa on tänä päi­vä­nä liki päi­vit­täi­nen vie­ras osa­kas­kun­tam­me vesil­lä. Jos ei itse norp­paa jol­la­kin reis­sul­la näe, voi olla var­ma, että ver­kos­sa löy­tyy nii­tä puo­lik­si syö­ty­jä muik­ku­ja, jot­ka yksi­se­lit­tei­ses­ti ker­to­vat nor­pan vierailusta.

  Kyl­lä Sai­maal­la nykyi­sel­lään muik­ku­ja riit­tää sekä kalas­ta­jil­le, että nor­pil­le. En kri­ti­soi­kaan norp­pa­suo­je­lua saa­dak­se­ni enem­män kalaa. Kri­ti­soin kir­joit­te­lua sii­tä syys­tä, että sii­nä valeh­del­laan täy­sin härs­kis­ti ummet ja lam­met. Jos kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa ereh­tyy väit­tä­mään norp­pa­kan­nan kas­va­neen, saa kuul­la ole­van­sa ahne kalas­ta­ja, joka vain omaa saa­lis­taan lisä­täk­seen puhuu pal­tui­ria. Ainoa, joka puhuu tot­ta on met­sä­hal­li­tuk­sen ns norp­pa­dik­taat­to­ri, joka toi­mis­tos­taan antaa lausun­to­ja nor­pan suku­puut­toon kuo­le­mi­ses­ta. Pää­see­pä­hän sil­lä kei­nol­la julkisuuteen.

  Verk­ko­ka­las­tus Sai­maal­la on vähen­ty­nyt oleel­li­ses­ti. Ei nykyih­mi­nen tuh­laa aikaan­sa verk­ko­jen kans­sa pul­jaa­mi­seen. Lisäk­si syr­jäi­sil­lä seu­duil­la ei ole enää ihmi­siä­kään kalas­tan­maan kuin kor­kein­taa hei­nä­kuun kesä­lo­mien aika­na. Tois­ta oli ennen, kun jokai­ses­sa talos­sa oli pysy­vä asu­tus ja aina­kin van­ha isän­tä tai lap­si­kat­ras, jon­ka teh­tä­vä­nä oli hank­kia ver­koil­la per­heel­le kala­ruo­kaa. Ja sil­loin ruo­kaa tar­vit­tiin­kin tosi tar­pee­seen. Tämä saat­taa todel­la olla yksi syy sii­hen, että norp­pa­kan­ta on voi­mak­kaas­ti lisääntynyt.

 11. Niin siis sai­maan­norp­pa on ehkä ainoa täl­lä pla­nee­tal­la vain mei­dän toi­mes­ta kuo­le­va tai elä­vä laji. 

  Vapaa­eh­toi­nen suo­je­lu on kau­nia aja­tus. Sitä kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti käyt­tää, mut­ta se tar­vit­see kave­rik­seen pakol­li­sen suo­je­lun. Sir­pal­le iso käsi asian nos­ta­mi­ses­ta Eu-tasolle.

  Ant­ti­la on aja­nut lähin­nä pai­kal­lis­ten kes­kus­ta­lais­ten asi­aa ja aika pian oli­si syy­tä ajaa myös nor­pan asiaa.

  Puo­lu­eet­to­mal­la tark­kai­li­jal­le lyhyt kom­ment­ti: kai­keil­la ystä­vyy­del­lä, mut­ta jos asioi­den tila oli­si se min­kä koti­ran­nas­ta näkee, niin sil­loin meil­lä ei oli­si ilmas­ton­muu­tos­ta, kehi­tys­mai­den nälän­hä­tää, pien­tä norp­pa­kan­taa, Krei­kan talous­on­gel­maa eikä juu­ri mitään muu­ta­kaan murhetta 😉

 12. Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja on toi­vot­ta­vas­ti teh­nyt viran­omais­ten vas­taa­via päte­väm­mät tilas­tot, joil­la anek­doo­tin voi­daan todis­taa ole­van tark­ka esi­tys koko­nais­ti­lan­tees­ta eikä pel­käs­tään satun­nais­vaih­te­lua ja inhi­mil­lis­tä tul­kin­taa? Oli­si­han se ilo­uu­ti­nen jos nor­pan tilan­ne ei ole­kaan niin huo­no kun on luultu!

 13. O.SoiniNvaara: “En yleen­sä pidä sii­tä, että suo­ma­lai­set valit­ta­vat koti­maan poliit­tis­ta rat­kai­suis­ta EU:lle. Asiat pitäi­si rat­kais­ta koti­maas­sa.” Mitä miel­tä olet tästä ? 

  Vih­rei­den euro­par­la­men­taa­ri­kot, Has­si ja Hau­ta­la ovat teh­neet Suo­men säh­kön­tuot­ta­jien Man­ka­la-peri­aa­tet­ta kos­ke­van kir­jal­li­sen kysy­myk­sen EU:n kil­pai­lu­ko­mis­saa­ril­le. Tut­kin­ta tulee aika­naan nos­ta­maan suo­ma­lais­ten kulut­ta­jien mak­sa­maa säh­kön hintaa.

  Onko tämä Suo­men edun ajamista ?

  Eikö Soi­nin­vaa­ra kan­na lain­kaan huol­ta siko­jen koke­maa hätää, joka on eläin­suo­je­lu­lain vas­tai­nen? Mik­si Has­si ja Hau­ta­la eivät tee kyse­lyä EU:lle? Vai onko koh­de vää­rä , kun nyt ei voi hyö­kä­tä kepun ja Ant­ti­lan kimppuun?

  Minul­le on tul­lut kuva , että vih­rei­den EU-edus­ta­jat käy­vät Suo­men sisäis­tä poliit­tis­ta val­ta­pe­liä käyt­täen hyväk­si EU:n eri kanavia.

  Olen­ko väärässä ?

  1. Man­ka­la­pe­ri­aa­te on jopa nimel­tä mai­nit­tu EU-direk­tii­vis­sä. Jos se kaa­tuu, vaam­me enem­män vero­tu­lo­ja, emme­kä mene­tä rahaa mihinkään.

 14. Onhan se nyt päi­vän­sel­vää että moi­nen möl­li pitää tap­paa suku­puut­toon, kuka käs­kee syö­mään kepu­lais­ten muikkuja?

 15. Ker­roin eilen vain oman elä­män­pii­ri­ni asiois­ta. Mei­dän osa­kas­kun­nan vesil­lä on väi­te norp­pa­kan­nan pie­ne­ne­mi­ses­tä täyt­tä val­het­ta. Olen tie­tys­ti kes­kus­tel­lut asian tul­tua ajan­koh­tai­sek­si myös mui­den kalas­tus­ta har­joit­ta­vien tut­tu­je­ni kans­sa ympä­ri Pih­la­ja­vet­tä ja Hau­ki­vet­tä. Vies­ti kaik­kial­ta on ollut vas­taa­va. Norp­pa­kan­ta on lisään­ty­nyt radi­kaa­lis­ti. Kos­ka en ole itse tätä havain­nut, en ker­to­nut vie­sa­tis­sä­ni näis­tä asioista. 

  Viran­omai­set eivät kui­ten­kaan tätä usko. He usko­vat vain met­sä­hal­li­tuk­sen Savon­lin­na toi­mis­tos­sa työ­pöy­tän­sä ääres­sä istu­van norp­pa­dik­taat­to­rin väitteitä.Kuten moni tämän­kin blo­gin luki­ja­näyt­tää uskovan.

  Kysei­nen her­ra ei ole kos­kaan las­ke­nut norp­pia. Hän ja hänen “kans­sa­tut­ki­jan­sa” ovat kyl­lä orga­ni­soi­neet joka keväi­sen pesä­las­ken­nan. Täl­löin on vii­meis­ten jää­ke­lien aikan etsit­ty nor­pan pesiä. On hätis­tel­ty tun­ne­tuil­ta nor­pan pesil­ta kuut­ti­pa­rat jään alle möy­ryä­vil­lä moot­to­ri- ja muil­la kel­koil­la juu­ri sil­loin, kun kuu­tit ovat her­kim­mil­lään. Kukaan ei ole huo­mioi­nut täl­löin syn­ty­nei­tä kuut­tien tuhou­tu­mi­sia. Ei se tun­nu häi­rit­se­vän norp­pa­dik­taat­to­rin­kaan elä­mää. Pää­asia, että hyvin pal­kat­tu suo­jat­tu oma elä­mä säi­lyy entisellään.

  Taval­li­nen Sai­maan ran­to­jen asu­kas ei mis­sään tapauk­ses­sa häi­rit­se kuut­te­ja juu­ri tänä herk­kä­nä aika­na. Ei myös­kään ker­ro “tut­ki­joil­le” tie­tä­mi­ään nor­pan pesiä. Hän pyr­kii nor­pan todel­li­seen suo­je­luun ja antaa nor­pan elää rau­has­sa. Taval­li­nen ran­to­jen asu­kas käyt­tää norp­pa­kan­nan arvioin­nis­saan omaa koke­mus­taan ja havait­se­mien­sa norp­pien mää­rää. Mut­ta täl­läi­set arvioin­nit eivät ole min­kään arvoi­sia norp­pa­dik­taat­to­ril­le ja tämän apu­lai­sil­le. He päät­tä­vät ilman perus­tei­ta työ­huo­nees­taan norp­pien luku­mää­rät. Ei sii­hen pai­kal­li­sia tut­ki­muk­sia tar­vi­ta. Jos joku väit­tää, että satun­nai­sel­la pis­täy­ty­mi­sel­lä Sai­maal­la pää­see sel­vil­le norp­pien luku­mää­räs­tä, niin täl­läi­nen puhuu roskaa.

  Vii­me tal­vel­ta tuli ilmi norp­pa­ha­vain­to­ja sel­lai­sil­la vesil­lä, joil­la ei aiem­min ole norp­pia havait­tu. Tämä­hän ker­too norp­pa­po­pu­laa­tion etsiy­ty­vän uusiul­le alueil­le. Ja syy­nä lie­nee se, ettei tavan­omai­set alu­eet rii­tä kas­va­van norp­pa­kan­nan revii­reik­si. Vali­tet­ta­vas­ti näi­den uusien aluei­den ran­to­jen asuk­kaat eivät vie­lä tun­ne “norp­pa­tut­ki­joi­den” nor­pal­le vahin­gol­li­sia käyt­täy­ty­mis­ta­po­ja. Täs­tä joh­tuen on “tut­ki­joil­le” ker­rot­tu havai­tuis­ta nor­pan pesis­tä. No tämä ker­toi­le­mi­nen lop­puu niin pian kun “tut­ki­joi­den” vahin­gol­li­set tavat tule­vat ilmi.

 16. Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja; lain­muu­tok­ses­sa kysees­sä oli­si kum­min­kin vain verk­ko­ka­las­tus­kiel­to kevääl­le ja alku­ke­säl­le. Kir­joi­tus­te­si perus­teel­la täs­tä ei oli­si juu­ri hait­taa pai­kal­li­sil­le tai mök­kei­li­jöil­le. Mik­si sit­ten S‑L Ant­ti­la on niin kau­heas­ti sitä vastaan?

 17. Satu Has­si epäi­li Vih­rei­den blo­gis­sa Ant­ti­lan­kin ymmär­tä­vän, ettei näil­lä vapaa­eh­toi­sil­la suo­je­lu­toi­mil­la saa­da mitään aikaan. Maa­ta­lous­mi­nis­te­rim­me halu­aa kui­ten­kin näyt­täy­tyä suo­ra­sel­käi­se­nä maa­kun­tien väen puo­lus­ta­ja­na, eikä aja verk­ko­ka­las­tus­kiel­toa itse läpi, vaan odot­taa kun­nes EU:lta tulee uhka­sak­ko, jol­loin tupail­lois­sa voi puo­lus­tau­tua sil­lä, että ”par­haam­me teh­tiin, mut­ta ei voi­da mit­tään, kun tuo EU hen­git­tää niskaan”.

 18. Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja, kuin­ka suu­rek­si sit­ten itse arvioi­sit norp­pien nykyi­sen lukumäärän?

  Norp­pien his­to­rial­li­sen kan­nan suu­ruu­dek­si on arvioi­tu n. 5,000, ajal­ta ennen kuin ihmi­set rupe­si­vat sitä tuhoe­läi­me­nä hävit­tä­mään. Täl­loin Norp­paa esiin­tyi kaik­kial­la Sai­maal­la, nyt vain raja­tuil­la alueil­la. Vai olet­ko täs­tä his­to­rias­ta­kin eri mieltä?

  Eihän kyse ole vain sii­tä, onko Norp­pia nyt vähem­män vai enem­män kuin vuon­na 1985, vaan Nor­pan kan­nan kas­vat­ta­mi­ses­ta lähem­mäs his­to­rial­lis­ta koko­aan, jol­loin se leviäi­si jäl­leen koko Sai­maan asuk­kaak­si ja oli­si pal­jon vah­vem­min eri­lai­sil­ta suku­puut­tou­hil­ta tur­vat­tu (esi­mer­kik­si vie­ras tauti/loinen voi­si teh­dä nykyi­sel­le raja­tul­le kan­nal­le hyvin pahaa tuhoa).

 19. Vas­tauk­se­na “az“n kysy­myk­seen norp­pien koko­nais­lu­ku­mää­räs­tä ker­ron, että en ole kyke­ne­vä vas­taa­maan. Tie­dän koke­muk­ses­ta vain sen, että norp­pa­po­pu­laa­tio on lisään­ty­nyt räjäh­dys­mäi­ses­ti Savon­lin­nan ylä- ja ala­puo­li­sil­la vesil­lä. Uskoak­se­ni ei Suo­mes­ta eikä koko maa­il­mas­ta löy­dy hen­ki­löä, joka voi­si hyväl­lä omal­la tun­nol­la sanoa Sai­maan norp­pa­kan­nan suu­ruu­den. Rahas­ta jot­kut “tut­ki­jat” ovat val­mii­ta esit­tä­mään arvioi­taan. Taat­tu työ­paik­ka sumen­taa oman tun­non sopi­vas­ti ja arvio löy­tyy helposti.

  az” on vää­räs­sä myös sii­nä, että norp­pa­kan­ta pitäi­si palaut­taa jol­le­kin his­to­rial­li­sel­le tasol­le. Mik­si­kö­hän? Täl­läi­sen vaa­ti­muk­sen kuu­len nyt ensim­mäi­sen ker­ran. Ymmär­rän, että jos­sain mie­les­sä Suo­men vel­vol­li­suu­dek­si voi­daan aset­taa vel­vol­li­suus sii­tä, ettei Sai­maan norp­pa kuo­le suku­puut­toon ja sii­nä kaik­ki. Vai pitäi­si­kö kaik­ki muut­kin vil­lie­läin­kan­nat palaut­taa Suo­mes­sa tasol­le, joka oli his­to­rian alussa?

  Kukaan ei tie­dä Sai­maan norp­pa­kan­nan vah­vuut­ta. Joi­ta­kin arvioi­ta voi­daan esit­tää, mut­ta vain arvioi­ta. Kukaan ei myös­kään tie­dä sitä norp­pien luku­mää­rää, joka tar­vi­taan, ettei Sai­maan norp­pa kuo­le suku­puut­toon. Norp­pa­kan­nan suku­puu­ton toden­nä­köi­syyt­tä voi­daan par­hai­ten seu­ra­ta kan­nan muu­tok­sel­la, kas­vul­la. Tämä ei suin­kaan vaa­di luku­mää­rä­tie­toa. Riit­tää, kun voi­daan luo­tet­ta­vas­ti tode­ta norp­pien luku­mää­rän lisään­ty­vän, Se takaa Sai­maan nor­pan elin­mah­dol­li­suuk­sien ole­van riit­tä­vän hyviä tur­vaa­maan kan­ta sukupuutolta.

  On huo­mat­ta­vaa, että minun ja mui­den Sai­maan ran­to­jen asy­uk­kai­den havait­se­ma norp­pa­kan­nan kas­vu alkoi suu­rin­piir­tein vuo­si­tu­han­nen alus­sa ja jat­kuu edel­leen. Siis jo pal­jon ennen nykyis­ten keväis­ten verk­ko­ra­joi­tus­ten käyt­töön­ot­toa. Tämä todis­taa taval­li­sel­le Sai­maan ran­to­jen asuk­kaal­le ja maa­tiais­jär­jel­lä ajat­te­le­vil­le nykyis­ten lisät­ty­jen rajoi­tus­ten olleen lii­oit­te­lua ja vain yhteis­kun­nan varo­jen väärinkäyttöä.

 20. Ant­ti kirjoitti:“lainmuutoksessa kysees­sä oli­si kum­min­kin vain verk­ko­ka­las­tus­kiel­to kevääl­le ja alkukesälle.”

  Mihin­kä­hän tämä väi­te perus­tuu? Jos luet “az”.n kir­joi­tus­ta yllä, niin sii­nä puhu­taan norp­pa­kan­nan palaut­ta­mi­sek­si sii­hen, mikä se oli his­to­rial­li­sen ajan alus­sa. Täl­läi­seen tulok­seen ei var­mas­ti pääs­tä osa­vuo­ti­sel­la kalas­tus­kiel­lol­la. Täl­läi­nen vaa­ti­si kalas­tus- liik­ku­mis- ja asu­mis­kiel­toa koko Sai­maal­la ja sen lähia­lu­eel­la. Lisäk­si se vaa­ti­si nor­pan­kas­va­tus­kes­kuk­sia, jois­sa kuut­te­ja tuo­te­taan suo­ja­tus­ti kei­no­te­koi­sis­sa olo­suh­teis­sa ja sit­ten nämä siir­tois­tu­te­taan ympä­ri Saimaata.

  En sano, että “az”.n tavoi­te tuli­si ole­maan lain perus­ta­voi­te. Mut­ta kukaan muu­kaan ei voi sito­vas­ti mää­rit­tää mah­dol­li­sen suo­je­lu­lain tavoitetta.

  On otet­ta­va myös huo­mioon tosia­sia, että yli­voi­mai­ses­ti pää­osa maa­pal­lol­la asus­ta­neis­ta eläin­la­jeis­ta on nyt kuol­lut sul­ku­puut­toon. Olo­suh­tei­den vaih­tues­sa asia vain on siten, ettei van­haan kehit­ty­nyt eläin­la­ji voi sel­vi­tä lii­kaa muut­tu­neis­sa olo­suh­teis­sa. Jopa koko maa­pal­loa aikoi­naan asus­ta­neis­ta lis­kois­ta, din­osau­ruk­sis­ta ei nyky­ään ole pal­jon mitään jäl­jel­lä. Kat­so­taan­ko suo­je­lua hala­ja­vien jou­kos­sa, että ihmis­kun­nan, suo­ma­lais­ten, vel­vol­li­suus on nos­taa norp­pa­kan­ta sel­lai­sek­si, että se sel­vi­ää myös mah­dol­li­sen ilmas­ton muu­tok­sen aiheut­ta­man jäät­tö­män Sai­maan oloista?

 21. Tänä vuon­na on toden­net­tu 57 kuut­tia eli 13 enem­män kuin vii­me vuon­na. Ei kovin “räjäh­dys­mäi­nen” kas­vu, mut­ta ilah­dut­ta­va kui­ten­kin. Luo­tan enem­män norp­pa­tut­ki­joi­den havain­toi­hin kuin ran­ta­lai­tu­ril­ta teh­tyi­hin otostutkimuksiin.
  Ant­ti­lan halut­to­muus lain­sää­dän­nöl­li­siin pak­ko­toi­miin ker­too, ettei aina­kaan kes­kus­ta ole viher­ty­mäs­sä. Kepu kamp­pai­lee maa­no­mis­ta­jien puo­les­ta vaik­ka vii­mei­seen norp­paan asti.

 22. Mikä ihme sii­nä Sai­maan nor­pas­sa om niin, eri­kois­ta, että sii­tä pitää mel­lo­ya niin pal­jon? Eikös nii­tä norp­pia ole Itä­me­res­sä­kin? Onko se Sai­maa joten­kin eri­koi­sen tär­keä asia? Entä Van­taan naa­kat, Kuusa­mon kuuk­ke­lit, Hesan val­ko­pos­ki­han­het jne jne? Mis­sä oikein kul­kee se raja??

 23. Mikä kyt­kös on maa­no­mis­ta­jil­la ja Sai­maan kalas­ta­jil­la ja Kes­kus­tal­la ? “Kepu kamp­pai­lee maa­no­mis­ta­jien puo­les­ta vaik­ka vii­mei­seen norp­paan asti?“En ymmärrä.

  Blo­gin kir­joit­ta­jat vil­je­le­vät van­ho­ja slo­ga­ne­ja, joil­la pal­jas­ta­vat jää­neen­sä ‑70-luvul­le. Soi­nin­vaa­ra koke­nee­na city­po­lii­tik­ko­na heit­tää kehään muu­ta­man Ant­ti­la-pro­von , ja sil­loin alka­vat kepun tupail­ta- , maa­kun­ta, ja sil­ta­rum­pu­ho­ke­mat lentää.

  Luon­to­jär­jes­töt saa­vat val­tiol­ta mil­joo­na-avus­tuk­set ja niil­lä teh­dään mm. nor­pan suo­je­lu­pro­pa­gan­daa. Tätä pee­saa Soi­nin­vaa­ra tuo­mal­la esiin vih­rei­den vas­tus­tuk­sen Ant­ti­lan ja kepun politiikkaan.

  Vih­rei­den city­po­li­tiik­ka­van­na­bet pomp­pi­vat kuin jojot hokies­saan kepu­vas­tai­sia mant­ro­jaan blo­geis­sa ja mielenosoituksissaan. 

  Luon­to­jär­jes­tö­jen saa­mat mil­joo­na­tuet ovat vih­rei­den vaaliavustusta. 

  Elin­tar­vi­ke­työ­läis­ten lakon vai­ku­tuk­sis­ta siko­jen hyvin­voin­tiin ei sen sijaan ole saa­nut min­kään­lais­ta huo­mio­ta, kos­ka sil­lä ei voi rat­sas­taa vaaleissa.

 24. Mikä kyt­kös on maa­no­mis­ta­jil­la ja Sai­maan kalas­ta­jil­la ja Keskustalla ”

  Minis­te­ri, jon­ka vas­tuul­le Norp­pa kuu­luu, on kes­kus­ta­lai­nen ja jos­tain syys­tä on sitä miel­tä ettei Norp­paa tar­vi laki­teit­se suo­jel­la, ennen­kuin on aivan pakko…?

 25. MIVa:lle,

  Sai­maan­norp­pa on Suo­men ainoa endee­mi­nen nisä­käs Suo­mes­sa eli sup­peal­la alu­eel­la elä­vä alkuperäislaji. 

  Venä­jän lisäk­si mis­sään muu­al­la maa­il­mas­sa ei esiin­ny makean veden hyl­jet­tä. Sai­maan­norp­pa on täl­lä het­kel­lä erit­täin uha­na­lai­nen. Tämän kevään las­ken­nois­sa on havait­tu 54 elä­vää kuut­tia, mikä on kui­ten­kin 26 yksi­löä enem­män kuin vii­me vuon­na. (Läh­de WWF)

  Tie­tys­ti, jos ei luon­non moni­muo­toi­suus ole mikään arvo, niin sii­tä näkö­kul­mas­ta tie­tys­ti kaik­ki eläin­ten­suo­je­lu on tur­haa. Arvois­ta­han täs­sä on kyse. 

  (Laji on muu­ten sai­maan­norp­pa eikä mikään Sai­maan norppa.)

 26. Ant­ti­la toi­mii ihan oikein – ajaa omien äänes­tä­jien­sä etua vii­mei­seen saakka.

  No miten sen ottaa. Kan­san­edus­ta­jat eivät ole äänes­tä­jien­edus­ta­jia. Här­kä­päi­nen oman “edun” aja­mi­nen kai­kes­ta muus­ta välit­tä­mät­tä on suur­ta tyh­myyt­tä, joka joh­taa kreik­ka­lais­tyyp­pi­seen tra­ge­di­aan. Se ei ole vas­tuul­lis­ta toimintaa.

 27. Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja”. Ensin tote­sit että kuu­lit ensim­mäis­tä ker­taa az:n tee­sin norp­pa­po­pu­laa­tion koos­ta. Sit­ten seu­raa­vas­sa vies­tis­sä jo ole­tit että se on suo­je­lun tavoite.

  No, jos ei sil­ti niin pit­käl­le men­nä, vaan voi­sit­ko valais­ta mikä sii­nä kevään verk­ko­ka­las­tus­kiel­los­sa niin mät­tää. Omien kir­joi­tus­te­si perus­teel­la se on mel­ko vähäis­tä har­ras­tus­toi­min­taa ilman sen suu­rem­paa talou­del­lis­ta mer­ki­tys­tä. Kum­min­kin, joka kevät on muu­ta­ma kuut­ti huk­ku­nut verkkoihin.

 28. Etu­pääs­sä kau­pun­ki­lai­sil­ta kesä­mök­ki­läi­sil­tä­hän nii­tä kuut­ti­va­hin­ko­ja on sat­tu­nut. Ehkä tie­to vahin­gon vaa­ras­ta ei ole oikein vie­lä eden­nyt sin­ne kau­pun­kei­hin. En tie­dä, ete­ni­si­kö sit­ten laki­teit­se sen paremmin?

 29. Syltty:“n kes­kus­ta­lai­nen ja jos­tain syys­tä on sitä mieltä”

  Et vie­lä­kään selit­tä­nyt maa­no­mis­ta­jien ja norp­pien suh­det­ta. Ovat­ko kalas­ta­jat maa­no­mis­ta­jia ja Kes­kus­tan äänes­tä­jiä ? Mis­tä sel­lai­nen tut­ki­mus löy­tyy, voi­sit­ko linkittää?

  Tai­taa tämä kepu­kyt­kös kui­ten­kin olla Soi­nin­vaa­ran ympä­ris­tö­jär­jes­tö­jen pee­saus­ta . City­jo­jot alka­vat pomp­pia ja tois­tel­la kepuherjoja.

 30. Näi­tä kuk­ka­sia riit­tää, Never…“Samaa meto­dia­han käy­te­tään vesis­tön suo­je­lus­sa mak­sa­mal­la maa­ta­lou­den har­joit­ta­jil­le ympä­ris­tö­tu­kia (362,2 Meu) ja luon­non­hait­ta­kor­vauk­sia (422,7 Meu)jotta he eivät niin her­käs­ti likaa ympäristöä.”

  Neve­rin­kin ruu­an syön­tiä tue­taan noil­la sum­mil­la, jot­ta hän ei saas­tut­tai­si Itä­mer­ta. Kun puh­dis­tu­mis­ta ei ole tapah­tu­nut, herää kysys­mys onko suo­je­luun lai­tet­tu raha riittämätön ?

  Ruu­an syö­jän vas­tui­ta on lisät­tä­vä. Nos­te­taan ruu­an hin­ta sil­le tasol­le, jot­ta valu­mat saa­daan nol­lak­si. Samal­la sää­de­tään yhtei­sö­ve­ro, jol­la neut­ra­loi­daan luon­non­va­lu­mat . Lisäk­si kau­pun­ki­lais­ten aiheut­ta­mat pääs­töt vesiin (Itä­me­reen) saa­te­taan nol­la­ta­sol­le nykyi­sen 5–25 pro­sen­tin ja ohi­va­lu­tuk­sen (sade- ja tul­va-aikoi­na) sijasta.

  Kau­pun­kien viher­ra­ken­ta­mi­sel­le ja mai­se­moin­nil­le sää­de­tään yhtä tiu­kat typ­pi- ja fos­fo­ri­ra­jat sekä kir­jan­pi­to­vel­voi­te kuin ruu­an tuotannollekin.

  Huo­maa vie­lä , että maan­vil­je­li­jät ovat ainoa ryh­mä , joka Suo­mes­sa tekee käy­tän­nön ympä­ris­tö­työ­tä. Muut, esim. vih­reät ja hei­dän apu­jär­jes­tön­sä , ympä­ris­tö­jär­jes­töt, kes­kit­ty­vät lausun­toi­hin, mie­le­nil­mai­sui­hin ja maan­vil­je­li­jöi­den syyllistämiseen.

  Vai väi­tät­kö, että maan­vil­je­li­jät rik­ko­vat ympäristölakeja ?

  Nämä, jot­ka teke­vät ympä­ris­tön suo­je­lul­la poli­tiik­kaa, eivät todel­li­suu­des­sa väli­tä ko. asias­ta pät­kän ver­taa. (vrt. eläin­ten suo­je­lu elin­tar­vi­ke­työ­läis­ten lakossa)

 31. Ilpo Per­naa
  “Kun puh­dis­tu­mis­ta ei ole tapah­tu­nut, herää kysys­mys onko suo­je­luun lai­tet­tu raha riittämätön ?”

  Toi­mi­taan­ko samal­la taval­la nor­pan kans­sa­kin? Jos vapaa­eh­toi­nen suo­je­lu ei tun­nu riit­tä­vän, lisä­tään vapaaehtoisuutta?

  Nos­te­taan ruu­an hin­ta sil­le tasol­le, jot­ta valu­mat saa­daan nollaksi”

  Tar­koi­tat­ko että suo­mes­sa tuo­te­tul­la ruo­al­le lät­käis­tään sel­lai­set hait­ta­ve­rot, että tuo­tan­to lop­puu? Ei kuu­los­ta ollen­kaan pahalta.

  Huo­maa vie­lä , että maan­vil­je­li­jät ovat ainoa ryh­mä , joka Suo­mes­sa tekee käy­tän­nön ympäristötyötä.”

  🙂

 32. Sylt­ty:

  Tar­koi­tat­ko että suo­mes­sa tuo­te­tul­la ruo­al­le lät­käis­tään sel­lai­set hait­ta­ve­rot, että tuo­tan­to lop­puu? Ei kuu­los­ta ollen­kaan pahalta.

  noooooooo­uuuuuuuu…

  Voin sääs­tää seu­raa­vien 200 vies­tin kirjoittamisen:

  juu­pas eipäs x 200.

 33. Syltty:“Huomaa vie­lä , että maan­vil­je­li­jät ovat ainoa ryh­mä , joka Suo­mes­sa tekee käy­tän­nön ympäristötyötä.”

  Nimeä jokin muu ryh­mä, edes lähel­le samaa suuruusluokkaa.

  Tuo hait­ta­ve­ro­kä­si­te osoit­taa miten vajaa cityih­mi­sen ymmär­rys ruu­an tuo­tan­nos­ta on. Kun te haluat­te, että ruu­an tuo­tan­to on hai­ta­ton­ta, niin pitää ymmär­tää sen aiheut­ta­van kustannuksia. 

  Jos haluat­te, voim­me vil­jel­lä hevo­sel­la ja lan­noit­taa typen­si­to­jil­la. Sii­nä tapauk­ses­sa puhu­taan kui­ten­kin aivan eri tasol­la ole­vas­ta ruu­an hin­nas­ta. Haluat­te kui­ten­kin yhä hal­vem­paa ruo­kaa. Rau­ta­lan­gas­ta: NE EIVÄT OLE MAHDOLLISIA SAMANAIKAISESTI.

  Toi­nen cityih­mi­sen har­ha on , että ulko­mail­la on niin edul­li­set tuo­tan­to-olo­suh­teet, että ruo­ka on sen vuok­si siel­lä niin pal­jon hal­vem­paa. Ei se ole totta.

  Kol­mas city­har­ha on , että tuon­ti­ruo­ka tar­kas­te­taan rajal­la. Ja sen ruu­an tuo­tan­to­ta­vat pys­ty­tään jäl­jit­tä­mään. Ei se ole totta.

  Nel­jäs city­har­ha on , että elin­tar­vi­ke­teol­li­suus jat­kai­si kun koti­mai­nen tuo­tan­to lop­puu. Sekään ei ole totta.

  Mut­ta ne käy­tän­nön luon­non­suo­je­lu­työ­tä teke­vät , jään odot­ta­maan lis­taa. Sii­hen eivät kui­ten­kaan kel­paa ban­de­rol­lis­tit j.m.s:t.

 34. Eli­nal­le: kii­tos kun ker­roit sai­maan­nor­pan ole­van uha­na­lai­nen laji. En var­maan 66 vuo­teen ole sitä vie­lä tajun­nut. Mikä erot­taa meres­sä ole­van nor­pan ja makeas­sa elä­vän, muu­ta kuin elinympäristö?
  Jos­kus vain tun­tuu, että jos­tain pel­käs­tään arvo-asiois­ta teh­dään kovin suur­ta nume­roa ja kama­lan tär­kei­tä. Olkoon niin, jos poruk­ka haluaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.