Yritykset rikkureina

Elin­tar­vi­kea­lan lakos­sa työ­nan­ta­ja­puo­lel­le on ilmaan­tu­nut run­saas­ti rik­ku­riy­ri­tyk­siä, Valio etu­ne­näs­sä, jot­ka ovat men­neet sol­mi­maan yri­tys­koh­tai­sen sopi­muk­sen työn­te­ki­jä­puo­len kans­sa. Kyse ei ole vain välis­tä­ve­dos­ta. Olen tör­män­nyt moneen työ­nan­ta­ja­puo­len edus­ta­jaan, jot­ka ”yksi­tyis­hen­ki­löi­nä” eivät hyväk­sy EK:n koven­tu­nut­ta lin­jaa, vaan haluai­si­vat jat­kaa kon­sen­suk­sen hetkessä.

20 vastausta artikkeliin “Yritykset rikkureina”

 1. Rik­ku­riy­ri­tys?

  Jopas tuli haus­ka termi.

  Rik­ku­riy­ri­tys siis on sem­moi­nen, jon­ka työn­te­ki­jät halua­vat olla hyvää pataa työ­nan­ta­jan kans­sa. Mene­vät jopa niin pit­käl­le, että teke­vät sopi­muk­sen työ­nan­ta­jan kans­sa ja vie­lä­pä mene­vät töihin?

  Usko­ma­ton­ta teks­tiä Soininvaaralta.

  Tus­kin Valio sopi­mus­ta yksi­puo­li­ses­ti teki. 

  Rik­ku­riy­ri­tys. Voi her­ran­piek­sut sen­tään. Jos Valion työn­te­ki­jöil­lä on jär­keä pääs­sä ja mene­vät töi­hin eikä lak­koon, niin sekö tekee Valios­ta huo­non yrityksen?

  Eikö tuo eril­li­sen sopi­muk­sen teke­mi­nen ker­ro vain sen, että työ­nan­ta­ja on hyvä? Muu­toin­han työn­te­ki­jät oli­si­vat lakos­sa mui­den mukana.

  Soi­nin­vaa­ra sanoi: “Kyse ei ole vain välistävedosta.”

  Aha. Mis­tä sit­ten on myös kyse? Onko työn teke­mi­nen välistäveto?

  Täy­sin uusi tulkinta.

  1. Valio on “rik­ku­riy­ri­tys” kos­ka se rik­koi työ­nan­ta­jien rin­ta­man ja ymmär­tääk­se­ni suos­tui nii­hin ehtoi­hin, joi­hin muut eivät suos­tu­neet. Myön­nän, että haus­ka sana­leik­ki houkt­te­li. Vaka­vak­si oli tar­koi­tet­tu vies­ti, että työ­na­na­ta­ja­puo­lel­le eivät kaik­ki hyväk­sy EK:n koven­tu­nut­ta linjaa. 

 2. Eikös Valio toi­mi juu­ri kuten EK on toivonut?

  En edel­leen­kään ymmär­rä tuo­ta rikkuri-huumoria.

  EK:n vies­ti­hän on ollut TUPOn hau­taa­mi­sen jäl­keen nime­no­maan yri­tys­koh­tai­nen sopiminen.

  Valio teki niin. Mis­sä on rik­ku­ri joka rik­ku­roi ja mitä?

 3. Nat­sien ja kom­mu­nis­tien jäl­jil­tä on todet­tu ns. kään­nyn­näis­ten osoit­tau­tu­neen usein­kin kaik­kein jul­mim­mik­si vallankäyttäjiksi.

  EK:n joh­ta­ja Leif Fager­näs pal­ve­li jo UKK:n aika­na ulko­mi­nis­te­riö­tä ja Björn Wahl­roo­sin juu­ret tun­ne­taan sano­mat­ta­kin. Täl­lai­sil­la voi olla eri­tyi­nen tar­ve puh­dis­tau­tua byro­kraa­tin mai­nees­taan esiin­ty­mäl­lä kovim­pi­na kovik­si­na työ­nan­ta­jien rintamassa.

 4. Eikös Valio toi­mi juu­ri kuten EK on toivonut?

  Aivan. Eikös EK ole­kin halun­nut pai­kal­lis­ta sopimista?

  Hmm..
  Voi­si­ko tämä selit­tää sen, mik­si EK toi­mii niin älyt­tö­mäs­ti? Oli­si­ko tämä kai­ken aikaa ollut­kin tarkoitus?

 5. Osmo:

  työ­na­na­ta­ja­puo­lel­le eivät kaik­ki hyväk­sy EK:n koven­tu­nut­ta linjaa.

  Mitä sä tar­koi­tat täl­lä EK:n koven­tu­neel­la lin­jal­la? Sitä, että ne halu­aa mata­lam­pia palk­ko­ja vai sitä, että ne haluu siir­tää pal­kois­ta sopi­mi­sen mah­dol­li­sim­man yritystasolle?

 6. Minua pelot­taa lähin­nä suo­ma­lai­sen elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den tule­vai­suus. Lakon aika­na kau­pan logis­tiik­ka löy­tää nopeas­ti uusia tuot­tei­ta — jot­ka ovat sekä laa­dul­li­ses­ti että hin­nal­li­ses­ti kil­pai­lu­ky­kyi­siä. Ettei vain käy, niin kuin on muu­ta­mal­le muul­le alal­le jo käynyt. 🙁

 7. Mik­ko Säre­läl­le tote­ai­sin, että kes­ki­tet­ty­jen sopi­muk­sien lopun alku meni jo ajat sit­ten. Eri­tyi­ses­ti pal­ve­lua­loil­la on yri­tys­koh­tai­sia, muu­ta­maa yri­tys­tä sito­via tai hyvin pien­tä elin­kei­noe­lä­män alaa sito­via työehtosopimuksia. 

  Sekaan­nus­ta aiheut­taa se, että näi­tä kaik­kia kut­su­taan yleis­kie­les­sä työ­eh­to­so­pi­muk­sik­si. Nii­tä­hän on kah­den­lai­sia, nor­maa­li­si­to­via ja yleis­si­to­via. Nykyi­sin myös yleis­si­to­vien työ­eh­to­so­pi­muk­sien pii­ris­sä teh­dään pal­jon nii­den sisäi­siä, pai­kal­li­sia sopi­muk­sia yri­tys­koh­tai­ses­ti esi­mer­kik­si osa-aikai­sen työ­voi­man käy­tös­tä jne. 

  Suo­ma­lai­nen työ­elä­mä on lähem­pä­nä pai­kal­lis­ta sopi­mis­ta, kuin ylei­nen käsi­tys on.

  Elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den tilan­ne on kiel­tä­mät­tä poik­keuk­sel­li­nen. Myös työn­te­ki­jä­puo­len tulee hyväk­syä yri­tys­koh­tai­ses­ti teh­dyt sopi­muk­set. En tie­dä on näin tehty. 

  Työn­te­ki­jä­puo­len voi­si olla vii­saam­pi ede­tä seu­raa­vas­ti: raja­ta lakon ulko­puo­lel­le ne yri­tyk­set, jot­ka eivät halua kovaa lin­jaa. Lak­ko jat­kui­si nii­den yri­tyk­sien osal­ta, jot­ka sitä kannattavat.

 8. Häi­kiö, keho­tan tutus­tu­maan tar­kem­min nii­hin neu­vot­te­lu­ky­sy­myk­siin, joi­den takia SEL lak­koi­lee. Tämän jäl­keen “rik­ku­riy­ri­tys” ‑ter­mi auke­nee parem­min. Se ei ole täs­sä tapauk­ses­sa vält­tä­mät­tä arvottava.

  Valio siis pitäy­tyy vaa­ti­mas­ta työn­te­ki­jöil­tään nii­tä työ­eh­to­hei­ken­nyk­siä, joi­ta ETL (ja EK) vaa­tii SEL:ltä. Tämä tekee Valios­ta “rik­ku­rin”, kos­ka se mur­taa työ­nan­ta­ja­puo­len rin­ta­man. SEL hyväk­syy Valion kans­sa teh­dyn eril­lis­so­pi­muk­sen. Luul­ta­vas­ti lii­tät sanaan “rik­ku­ri” sel­lai­sia mer­ki­tyk­siä, joi­ta Osmo ei täs­sä tarkoita.

  Kyse on tosi­aan lopul­ta vain semant­ti­nen. Esi­mer­kik­si omas­ta mie­les­tä­ni Valio teki luul­ta­vas­ti jär­ke­vän pää­tök­sen. Muu ETL saat­taa ihan hyvin jou­tua seu­raa­maan peräs­sä, kos­ka näis­tä samois­ta asiois­ta­han on rii­del­ty jo aikai­sem­pi­na­kin sopi­mus­kier­rok­si­na. Myös kak­si vuot­ta sit­ten oli lyhyt lak­ko samas­ta asias­ta. Nel­jä vuot­ta sit­ten uhkail­tiin, mut­ta ei ryh­dyt­ty toimiin.

  Näin ohi­men­nen muu­ten, ihmi­nen joka on ollut töis­sä liha­teh­taas­sa seson­ki­na (gril­li­kausi ja jou­lu) ymmär­tää, mik­si isot liha­ta­lot haluai­si­vat pääs­tä eroon yli­työ­kor­vauk­sis­ta ja lei­ka­ta vii­kon­lop­pu­kor­vauk­sia. Välit­tö­män sääs­tön lisäk­si työ­nan­ta­ja voi­si jak­so­te­tus­sa työ­ai­ka­mal­lis­sa vel­voit­taa vaki­tui­sia työn­te­ki­jöi­tä teke­mään kesäl­lä sisään enem­män tun­te­ja, mikä myös vähen­täi­si kesä­työn­te­ki­jöi­den mää­rää. Gril­li­se­son­kiin liit­tyy käsit­tä­mät­tö­mäs­ti kaik­kea työ­läs­tä pul­jaa­mis­ta, kun kaik­ki halua­vat pih­vin­sä vapuk­si ja juhan­nuk­sek­si, ja tuot­teen säi­ly­vyys on noin viik­ko. Vai­kea edes kuvi­tel­la, jos ei ole nähnyt.

  Elin­tar­vi­kea­lan tapoi­hin kuu­luu myös mää­rä­ai­kais­ten sopi­mus­ten ket­ju­tus, joten löy­säs­sä hir­res­sä moni “vaki­tui­nen­kin” työn­te­ki­jä on.

  1. Työn­te­ki­jä­puo­lel­la oli lupa SEL:ltä teh­dä eril­lis­so­pi­mus, mut­ta mis­sään ei ole ker­rot­tu, että työ­nan­ta­ja­puo­lel­la oli­si ollut vas­taa­vaa lupaa. Tämän mukaan Valio rik­koi työ­nan­ta­jan neu­vot­te­lu­kar­tel­lin eli oli siis rik­ku­riy­ri­tys. Voi olla, että leh­ti­tie­dot ovat epätarkkoja.

 9. EKn toi­min­ta on vähän saman­lais­ta kuin vir­ka­mies­ten ennen.
  Mui­tan ku aian käsi­tel­tiin mää­rä­ra­ha­bud­jet­tia ja päi­vä kului kiis­te­lel­les­sä 1000 mk:n ja 10000 mk:n ersi­tä jol­le­kin kalustomomentille.
  Istus­ke­lin hil­jaa nur­kas­sa ja kun kysyt­tiin pal­jon­ko tar­vi­taan käyt­tö ja kun­nos­sa­pi­to­ra­haa niin ilmoi­tin, että 3 miljoonaa.
  Se kir­jat­tiin ylös eikä asias­ta keskusteltu.
  Sil­loin tajusn, että suu­rin osa ihmi­sis­tä kyke­nee­kä­sit­te­le­mään ja ymmr­tä­mään vain vuo­si­palk­kan­sa suu­rui­sia rahamääriä.
  Näi­tä rajoit­tu­nei­ta näyt­tää ole­van EK:kin täynnä

 10. Kes­ki­te­tyis­tä sopi­muk­sis­ta siis luo­vut­tiin, ns. Poh­jois­mai­ses­ta mal­lis­ta, ja tilal­le saa­tiin näin nopeas­ti Ete­lä-Euroop­pa­lai­nen mei­nin­ki. Lak­ko­ja tulee ovis­ta ja ikku­nois­ta, siel­lä sun tääl­lä. Jos työ­nan­ta­jat kuvit­te­li­vat, että sai­si­vat rusi­nat pul­las­ta, poh­jois­mai­sen tyy­ney­den ja pai­kal­li­set työ­eh­to­so­pi­muk­set mui­den mai­den mark­ki­noi­den mukai­ses­ti, niin tule­vat huo­maa­maan olleen­sa vää­räs­sä. Suo­ma­lai­nen tem­pe­ra­mant­ti jalos­tuu myös, olo­suh­tei­den, raken­tei­den muka­na. Toi­vot­ta­vas­ti polt­to­pul­lo-asteel­le ei sen­tään päädytä.
  Aika ris­ki tämä on Suo­ma­lai­sel­le tuot­ta­jal­le ja teol­li­suu­del­le. Ja Lidl lisää mark­ki­nao­suut­taan, auto­jen mää­rä vii­me päi­vi­nä park­ki­pai­kal­la on kas­va­nut — osa sii­tä voi jää­dä pysyväksi.
  Työ­nan­ta­ja saa olla ‘rik­ku­ri’, täs­tä osoi­tuk­se­na jo pidem­pään vaik­ka­pa Chef Wot­kin. Tilan­net­ta kan­nat­ta seu­ra­ta lop­puun saak­ka, onko näin?

 11. Häi­kiö” Eikös Valio toi­mi juu­ri kuten EK on toivonut?”

  Ei. Vaan siten kuin EK ja ETL nyt kyke­ne­vät “toi­mi­tut­ta­maan”. Duu­na­ri­puo­li ja ETL:n omat fir­mat hajot­ti­vat EK:laisen rin­ta­man, jol­la yri­tet­tiin pai­nos­taa työn­te­ki­jät uusiin työ­ai­koi­hin ilman asial­lis­ta korvausta.

  Nyt ETL on teh­nyt vält­tä­mät­tö­myy­des­tä hyveen.

  Kal­le: “Minua pelot­taa lähin­nä suo­ma­lai­sen elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den tulevaisuus.”

  Mik­si pel­käät? HKScan ja Atria ovat osta­neet pois lähes kai­ken kel­vol­li­sen lii­ke­toi­min­nan Itä­me­ren alu­eel­ta ja pal­jou­des­sa vär­jöt­te­le­vät itse luo­man­sa tul­li­muu­rin taka­na. Pelot­te­le­vat tuon­nil­la ja voi­vat tuo­da — omis­ta laitoksistaan. 

  Mai­to­tuot­teis­sa Ruot­sil­la on 1 % (nes­te­mai­dos­ta). Ja muu­ta­man vuo­den pääs­tä jo toi­nen. Se tar­vi­taan, sil­lä mai­to­ti­lat vähe­ne­vät, kos­ka ne on siir­ret­ty alueille,joissa ei ole asuk­kai­ta, työ­voi­maa ja huo­not vil­je­ly­olot. Siis pohjoiseen.

  Sian­li­has­ta ja kanan­mu­nis­ta on yli 100 pro­sen­tin oma­va­rai­suus. On vie­lä 5–10 vuo­den­kin pääs­tä, sil­lä ulko­mai­nen osto­vil­ja on riit­tä­vän hal­paa vie­lä Suo­meen tuotuna.

  Tämä lak­ko tekee erit­täin hyvää lei­po­mo­teol­li­suu­del­le. Fazer ja Vaa­sa menet­tä­vät nyt jon­kin ver­ran mark­ki­noi­ta koti­mai­sil­le pien­lei­po­moil­le. (Kuten isot teu­ras­ta­mot pienille.) 

  Pien­lei­po­mot juu­ri ovat nii­tä, jot­ka pys­ty­vät tuo­re­tuot­teis­sa kil­pai­le­maan tuon­nin kans­sa. Fazer ja Vaa­sa eivät. Eivät­kä ehkä halua­kaan, sil­lä molem­mil­la on Itä­me­ren alu­eel­la lukui­sia lei­po­moi­ta. Ja ne haluai­si­vat tän­ne nii­den työ­eh­dot samal­la kun halua­vat pitää sen 70 % markkinasta. 

  Pitää­kin toi­voa, että ihmi­set ehti­vät edes hie­man tot­tua pien­lei­po­moi­den parem­piin tuot­tei­siin lakon aika­na. Se jos mikään tur­vaa kotimaisuutta.

 12. Kovin oleel­lis­ta asian ymmär­tä­mi­sek­si oli­si tie­tää, ovat­ko pai­kal­li­set sopi­muk­set teh­ty työ­nan­ta­jan tar­jouk­sen mukai­sik­si vai­nou­dat­ta­vat­ko ne SEL:n lin­jaa. Kun tuo tie­det­täi­siin, niin samal­la tie­det­täi­siin kum­mal­la puo­lel­la on irtau­dut­tu rintamasta.

  Työn­te­ki­jöi­den puo­lel­la lie­ne­vät sopi­mus­os­a­puo­li­na SEL:iin kuu­lu­vat luottamusmiehet.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra
  “aka­vak­si oli tar­koi­tet­tu vies­ti, että työ­na­na­ta­ja­puo­lel­le eivät kaik­ki hyväk­sy EK:n koven­tu­nut­ta linjaa.”

  Tähän­kin seka­sor­toi­suu­teen on help­po vas­taus: yri­tys­koh­tai­nen sopiminen.

  Itse olen sitä miel­tä että oli­si hyvä jos elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den työ­tais­te­lu puo­lin jos toi­sin jat­kui­si mah­dol­li­sim­man pit­kään ja seu­rauk­se­na koko ala pie­ne­ni­si puo­leen. Näin sääs­tet­täi­siin hui­mia sum­mia maataloustuista.

 14. M:

  ETL on anta­nut luvan alan yri­tyk­sil­le vali­ta oman mallinsa.

  SEL on kiel­tä­nyt erillissopimisen.

  Näin sei­soo päi­vän kauppalehdessä.

 15. Nyt on tain­nut men­nä Osmol­la puu­rot ja vel­lit sekai­sin. SEL on nime­no­maan halun­nut jat­kaa yhden sopi­muk­sen tiel­lä ja ETL toi­vo­nut mah­dol­li­suut­ta toi­mia­lan mukai­siin sopi­muk­siin. ETL on myös ollut hyväk­sy­mäs­sä kaik­ki sovit­ta­li­jan ehdo­tuk­set, SEL on ne hylän­nyt. Eli kyl­lä ne ovat nime­no­maan SEL:n rivit, jot­ka ovat reven­neet ja siis työn­te­ki­jät ovat rikkureita.

 16. Häi­kiö:
  SEL tor­juu yri­tys­koh­tai­set sopi­muk­set niil­lä aloil­la, jois­sa esi­te­tään vaa­ti­muk­sia työ­ai­ka­muu­tok­sis­ta. Ala­koh­tai­set sopi­muk­set SEL hyväk­syy, ja liit­to on kehot­ta­nut mei­je­ri­vä­keä palaa­maan töi­hin. Mei­je­ria­lal­la on siis eri TES kuin esim. liha-alal­la tai leipomoilla.

  http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Elintarvikelakko+alkoi+-+Valio+ja+Arla+Ingman+solmivat+yrityskohtaisen+sopimuksen/1135256598162

  Sii­nä olet toki oikeas­sa, että lei­po­moi­den koh­dal­la pai­kal­lis­ta sopi­mis­ta SEL siis ei hyväk­sy. http://www.selry.fi/?x17423=3218128

  Helk­ka­rin moni­mut­kais­ta­han tämä on, vai­kea tätä on tyh­jen­tä­väs­ti kenen­kään tähän pie­neen teks­ti­laa­tik­koon kirjoittaa.

 17. Minun käsit­tääk­se­ni täs­sä kyl­lä ovat rik­ku­rei­ta Valion ja mui­den yri­tys­ten työn­te­ki­jät, jot­ka meni­vät hyväk­sy­mään työn­te­ki­jä­jär­jes­tön hyl­kää­mät työ­eh­dot. Työ­nan­ta­jil­le ne oli­si­vat kel­van­neet. Sinän­sä rii­das­sa ei ole ollen­kaan kyse mei­je­rei­den toi­min­nas­ta, siel­lä on aina teh­ty töi­tä lau­an­tait ja sun­nun­tait raa­ka-aineen luon­tees­ta joh­tuen. Samaa käy­tän­töä ollaan nyt siir­tä­mäs­sä mui­hin­kin eli­tar­vi­kea­lan yri­tyk­siin, kos­ka aina aaki ole­viin kaup­poi­hin pitää saa­da myös myytävää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.