Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 6.5.2010

Tapu­likaupung­in­tien eteläpuolen ja Maat­ullin ala-asteen ympäristön kaava

Kaavaa ajan­mukaiste­taan ja ennen kaikkea tehdään mah­dol­lisek­si rak­en­taa ker­rosta­lo senior­eille. Raken­nu­soikeus ei muu­tu, mut­ta käyt­tämät­tömäk­si jäänyt­tä raken­nu­soikeut­ta muute­taan muuhun muo­toon. Ehti jo näyt­tää selvätä tapauk­selta, kunnes sähkö­posti toi vas­tus­ta­van asukasmielipiteen. 

Hietasaaren raken­nustapao­hje Jätkäsaaressa

Mieltä läm­mit­ti fil­lar­i­parkin nor­mi: yksi fillari/30 m2. Umpiko­rt­telei­ta yhteispi­hoin. Raken­nu­soikeudel­la lahjo­taan tekemään avaria porrashuoneita.

Lausun­to ELY-keskuk­sen liiken­nein­fran investointiohjelmasta

Helsin­ki panos­taa kovasti joukkoli­iken­teeseen, mut­ta kun pitäisi saa­da satatuhat­ta uut­ta asukas­ta vuo­teen 2040 men­nessä, niil­lä voi olla myös auto­ja, joten pitää investoi­da tei­hin. Neljäsa­taa miljoon­aa nyt aluk­si. Kehä I on varsi­nainen rahasyöp­pö.  Iso kina tulee Itäväylän ja Kehä I:n risteyk­ses­tä, jos­ta voi tehdä huonon ja hal­van tai sit­ten hyvän ja kalli­in. Hyväl­lä en tarkoi­ta liiken­teen suju­mista, kos­ka se sujuu kaikissa vai­h­toe­hdois­sa, vaan tilankäyt­töä keskeisel­lä paikalla. Tielaitos näyt­tä jo Hakamäen­teil­lä, mihin se pystyy, kun soveltaa Poh­jan­maan lakeuk­sille suun­nitel­tua tie­s­tandar­d­ia Helsin­gin niemellä.

41 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 6.5.2010”

 1. Yksi tut­tu eläk­keel­lä ole­va tien­tek­i­jä on sanonut, ettei mis­sään muual­la Suomes­sa tehdä niin kalli­il­la teitä kuin pääkaupunkiseudul­la. Ajoimme aikoinaan juuri valmis­tuneen Kehä II:n läpi ja hän näyt­ti maas­toon sitoen, mitä väite kalli­ista rak­en­tamis­es­ta tarkoittaa!

  Vähem­män kikkailua ja enem­män kaisto­ja yhdis­tet­tynä perus api­loi­hin tuo huo­mat­tavasti pienem­mät kus­tan­nuk­set. Myös kevyen­li­iken­teen väylis­sä on nähtävis­sä samaa. Pienem­mäl­lä rahal­la saisi enem­män aikaisek­si, jos jätet­täisi­in turhat kikkailut pois.

 2. yksi fillari/30 m². 

  Jos heitil on isoi polkupyörii. Eihän sitä koskaan tiedä.

 3. Olisiko fil­lar­i­paikkoi­hin sovel­let­ta­va samaa peri­aatet­ta kuin mitä Osmo ehdot­taa autopaikkoi­hin: mak­sut kohdis­te­taan niille, jot­ka niitä käyt­tävät. Eikö tuol­lainen nor­mi­tus aiheuta sen, että myös käveli­jät (kuten minä) joutu­vat mak­samaan pyöräil­i­jöi­den pysäköinnistä?

  Itse asi­as­sa tämä on ajanko­htainen aihe mei­dän taloy­htiössämme, kos­ka pihalle haikail­laan pyöräkatos­ta. Esitin yhtiökok­ouk­ses­sa, että paikat voisi­vat olla mak­sullisia, mis­tä ajatuk­ses­ta pyöräil­i­jät eivät lainkaan pitäneet.

  1. Sovit­taisi­inko vaik­ka, etty­htä fil­lar­i­paikkaa ja yhtä autopaikkaa rahoite­taan yhteis­es­tä kas­sas­ta yhtä paljon, siis euroina, ja autoil­i­jat mak­sa­vat autopaikas­taan loput.

 4. Iso kina tulee Itäväylän ja Kehä I:n risteyk­ses­tä, jos­ta voi tehdä huonon ja hal­van tai sit­ten hyvän ja kalli­in. Hyväl­lä en tarkoi­ta liiken­teen suju­mista, kos­ka se sujuu kaikissa vai­h­toe­hdois­sa, vaan tilankäyt­töä keskeisel­lä paikalla.

  Usko­taan jos Osmo niin sanoo, en tunne tuo­ta suun­nitel­maa kun­nol­la, jos tuol­la kate­taan Itäväylä niin tuo on jopa ihan suht järkevä investoin­ti. Päälle tule­va raken­nu­soikeus taisi olla jotain 100 000 kerrosneliötä?

  Toki lisää teitäkin tarvi­taan, mut­ta… Jokaiki­nen ramp­pikin mak­saa nykyään jotain kymme­nen miljoon­aa, ja tiepi­ir­il­lä ei ole tähän mitään muu­ta san­ot­tavaa kuin esim. “Perusväylän­pidon rahoi­tus kuluu läh­es kokon­aan ole­mas­sa ole­van verkon vält­tämät­tömään kun­nos­s­api­toon, liiken­teen hallintaan ja peruskorjauksiin.”

  Jos ne rahat eivät riitä niin voisiko­han kus­tan­nuk­sia saa­da kar­sit­tua miet­timäl­lä norme­ja uudelleen? Voin olla väärässä, mut­ta min­ul­la on sem­moinen käsi­tys että 50km/h tie mak­saa huo­mat­tavasti paljon vähem­män kuin 80km/h tie. Siihen hitaam­paan ei esimerkik­si tarvitse tehdä kaupungi­nosan mit­taisia ramppe­ja. Väl­i­tyskyvyssä tai todel­lises­sa nopeudessa, ruuhkissa johtuen, tuskin on san­ot­tavasti eroa. Lisäk­si meluhait­ta on paljon pienem­pi, ja siten samoin käytet­ty tila.

  Yksit­täisenä huomiona todet­takoon edelleen että 25 miljoo­nan investoin­ti bus­sikaistoi­hin pätkälle Hämeen­lin­nan­väylää on outo, tuol­la rahal­la tekee vaik­ka vas­taa­van pituiset kiskot. Voisiko tuon rahan jotenkin siirtää vaik­ka HSL:lle, joka voisi sit­ten päät­tää halu­aako se käyt­tää sen nimeno­maan noi­hin bussikaistoihin?

 5. Kalle, se perusapi­la vie melu­aluei­neen jotain 40 hehtaaria maa­ta. Maa Helsingis­sä mak­saa vähän syr­jem­mäl­läkin usei­ta miljoo­nia hehtar­il­ta. Tiepi­ir­iltä pitäisi per­iä vuokraa maas­ta, ihan vaan sik­si ettei tehtäisi niitä hehtaariratkaisuja.

 6. Jäin miet­timään mitä Kalle mah­taa tarkoit­taa kalli­il­la kikkailuil­la teitä raken­net­taes­sa. Pyy­lu­o­ma mainit­see melu­alueet. Niistäkö Kalle puhuu ja maisemoinneista?

  Stadin tun­tu­mas­sa tosi­aan on siistin näköisiä melu­valle­ja ja ‑aito­ja. Voisiko ne oikeasti jät­tää pois sil­loin, kun moot­tori­tie tulee keskelle asutusta?

  Lah­den moot­tori­tie on stadista Lah­teen asti maise­moitu. Muista min­ul­la on hatarampi muis­tiku­va. Kuva­haku haku­sanal­la moot­tori­tie ei pal­jas­ta eri­ty­isiä maise­moin­te­ja (pait­si Thaimaassa).

 7. En kyl­lä tarkoit­tanut meluesteitä vaan sitä että moot­tori­tie vie käytän­nöss äen­em­män tilaa kos­ka melu­alue on suurempi.

 8. @Niko L: Itseasi­as­sa olisin hyvinkin valmis mak­samaan kate­tus­ta, kam­er­avalvo­tus­ta ja puolen autopaikan kokois­es­ta polkupyörän säi­ly­ty­s­paikas­ta saman ver­ran kuin mei­dän taloy­htiö perii autopaikas­ta (taitaa olla nykyään 12€/kk sisältäen sähkön). En tai­da tun­tea mon­taakaan pyöräi­lyn har­ras­ta­jaa, joka säi­lyt­täisi har­rastevä­linet­tään pyöräkel­laris­sa, eli fil­lar­it ovat käytän­nössä sisäl­lä asunnoissa.

 9. Tot­ta kai ram­peista tulee val­tavia, jos ne pitää rak­en­taa, jot­ta niitä pitkin jum­bo­jet­ti pystyy laskeu­tu­maan sumus­sa. Samoin rampit vievät tilaa, jos ne raken­netaan min­i­moimal­la liit­tymis- ja poistumiskaistoja. 

  Nor­mit siis var­maan sään­televät rak­en­tamista, mut­ta kat­so­taan Kes­ki-Euroop­paan, jos­sa jopa moot­tori­tier­ampit ovat pieniä ja sieviä, ympäristöön sopivia ja mah­tu­via rakennelmia. 

  Tässä mallis­sa liit­tymästä erkane­va liikenne “jar­rute­taan” oma­l­la kaistal­la, jot­ta mah­tu­vat vähän pienem­mästäkin tuu­bista — jos ovat edes tajuis­saan. Minus­ta on sik­si häm­mästyt­tävää, että Sak­san moot­toriteille ja teiltä voi liit­tyä tur­val­lis­es­ti hal­val­la ja pienel­lä rampil­la, mut­tei Suomessa.

  Samaan hen­gen­ve­toon ”kehut­takoon” Meche­lininkadun uut­ta lin­jaus­ta Lep­pä­suon tienoil­ta, joka saa Suomen moot­tori­ti­etkin häpeämään pienu­ut­taan. Jokainen metri alueen har­vo­jen ker­rostalo­jen ja Hietaniemen hau­taus­maan muurin väliltä on käytet­ty val­tavaan väylään, jos­sa tosi­asial­lis­es­ti ei kuitenkaan kul­je pätkääkään aiem­paa kaisto­ja kenel­läkään tai millekään tienkäyt­täjälle. Alueesta tulee mieleen Tallinnan Las­namäen neu­vos­toaikaiset väylät, jot­ka var­maan suun­nitelti­in Tupole­vien var­alasku­paikoik­si — vaik­ka oli­vatkin keskel­lä lähiöitä.

  Rahaa kun on, niin raken­netaan isosti? Tätäkö se tiivis ja vihreä yhteiskun­tarakenne on?

 10. Osmo Soin­in­vaara:

  Tielaitos näyt­tä jo Hakamäen­teil­lä, mihin se pystyy, kun soveltaa Poh­jan­maan lakeuk­sille suun­nitel­tua tie­s­tandar­d­ia Helsin­gin niemellä. 

  Voisitko vähän ava­ta tätä? En ole asi­aan pere­htynyt, mut­ta käsit­tääk­seni ko. liit­tymä on varsin hyvin ja “oikeaop­pis­es­ti” piir­ret­ty ja toteutettu.

  Tpyy­lu­o­ma:

  Jos ne rahat eivät riitä niin voisiko­han kus­tan­nuk­sia saa­da kar­sit­tua miet­timäl­lä norme­ja uudelleen? Voin olla väärässä, mut­ta min­ul­la on sem­moinen käsi­tys että 50km/h tie mak­saa huo­mat­tavasti paljon vähem­män kuin 80km/h tie. 

  En minäkään kyl­lä asi­as­ta paljoa tiedä, mut­ta ei noit­ten rak­en­tamiskus­tan­nuk­sis­sa käsit­tääk­seni ole eroa. Sil­lä kyl­läkin on eroa, paljonko melu­alueesta tulee enem­män raken­nus­maan rajoit­tei­ta. No ok, tietenkin suurem­pi melu­ta­so vaatii mm. enem­män melu­aitaa yms., joten siinä mielessä tuon voi nähdä kus­tan­nuk­se­na, mut­ta minus­ta se on osit­tain eri kysymys. 

  Väl­i­tyskykyyn tuol­la tosi­aan ei ole vaikutusta.

  Anna-Liisa:

  Jäin miet­timään mitä Kalle mah­taa tarkoit­taa kalli­il­la kikkailuil­la teitä rakennettaessa. 

  No minä luulen, että Kallen leukailu on yleistä suun­soit­toa vail­la parem­paa tietoa 🙂

  Tosi­asi­as­sa Suomes­sa tiet on raken­net­tu varsin kus­tan­nuste­hokkaasti ja hyvin käytän­nössä kaikki­in rel­e­vant­tei­hin ver­rokki­mai­hin verrattuna.

  Kari

 11. Kim­mo:

  Nor­mit siis var­maan sään­televät rak­en­tamista, mut­ta kat­so­taan Kes­ki-Euroop­paan, jos­sa jopa moot­tori­tier­ampit ovat pieniä ja sieviä, ympäristöön sopivia ja mah­tu­via rakennelmia. 

  Olisiko sin­ul­la viitet­tä tai rel­e­vant­tia esimerkkiä? Min­ul­la on käsi­tys, että mei­dän normimme ovat varsin yht­enevät euroop­palais­ten (ja jenkkien) normien kanssa. Toki esimerkik­si Briteis­sä on tehty kovasti toisel­la tavoin, mut­ta siel­lä on käytössä siltä osin myös pienem­mät nopeusrajoitukset.

  Kari

 12. “Sovit­taisi­inko vaik­ka, etty­htä fil­lar­i­paikkaa ja yhtä autopaikkaa rahoite­taan yhteis­es­tä kas­sas­ta yhtä paljon, siis euroina, ja autoil­i­jat mak­sa­vat autopaikas­taan loput.”

  Taloy­htiössämme ei ole lainkaan autopaikko­ja, joten ver­tailu ei toi­mi. Kyse on vain siitä, että pienelle pihalle suun­nitel­laan pyöräkatos­ta. En sitä sinän­sä vas­tus­ta, mut­ta mielestäni kus­tan­nuk­set pitää kohdis­taa käyt­täjille. Vaatisin tietysti samaa autopaikko­jen osalta, jos niitä olisi.

 13. Eiköhän Itäväylän liit­tymään tule kun­non rampit Pris­man asi­akkaille. Jalankulk­i­joiden ja pyöräil­i­jöi­den osalta ei paran­nus­ta kan­na­ta odot­taa; Pris­ma pelkää että asi­akkaat jät­täi­sivät auton Pris­maan parkki­in ja käveli­sivät Itäkeskuk­sen puolelle ostok­sille. Kevyen liiken­teen väyliä ei siis raken­neta. Ai niin, eihän erään kaup­pali­ik­keen pitänytkään osal­lis­tua moot­tori­tieli­it­tymien kus­tan­nuk­si­in. Se idea kos­ki vain ideaparkkeja.

 14. Lep­pä­suon risteyk­seen tuli kyl­lä monia paran­nuk­sia: eri­tyis­es­ti mainit­takoon se, että pohjois­es­ta etelään tule­vat raitio­vaunut kulke­vat nyt oma­l­la kaistal­laan, kun ne aiem­min seisoi­vat kään­tyvien auto­jen kanssa samas­sa jonos­sa. Toiseen suun­taankin väl­i­tyskyky kasvoi, kun Kamp­pi­in päin oikealle kään­tyville on nyt oma kaista ja lisäk­si ratikkapysäk­ki on vas­ta risteyk­sen jäl­keen jol­loin ratikoiden val­oe­tu­us on helpom­pi toteut­taa. Tämä paran­taa siis raitio­vaunu­jen suju­vu­ut­ta myös etelästä pohjoiseen. Vielä kun olisi ne pyöräkai­stat tehty tuo­honkin kohtaan Mechelininkatua.

 15. En minäkään kyl­lä asi­as­ta paljoa tiedä, mut­ta ei noit­ten rak­en­tamiskus­tan­nuk­sis­sa käsit­tääk­seni ole eroa. Sil­lä kyl­läkin on eroa, paljonko melu­alueesta tulee enem­män raken­nus­maan rajoit­tei­ta. No ok, tietenkin suurem­pi melu­ta­so vaatii mm. enem­män melu­aitaa yms., joten siinä mielessä tuon voi nähdä kus­tan­nuk­se­na, mut­ta minus­ta se on osit­tain eri kysymys.

  Min­un käsi­tys taas on että esimerkik­si 80km/h nopeudel­la kaar­resädä on tuplat sen mitä 60km/h nopeudel­la, eli sen pitu­us kaksinker­tais­tuu ja pin­ta-ala nelink­er­tais­tuu. Kus­tan­nuk­set var­maan kas­vaa jotain siltä väliltä.

  Ja se Man­ner­heim­intien uusi liit­tymä on per­in­teistä tilaa säästämät­tä ‑mallia. Maal­likon on jotenkin vaikea ymmärtää että kun auto­ja viedään maan alle niin risteys kasvaa.

 16. Tpyy­lu­o­ma:

  Min­un käsi­tys taas on että esimerkik­si 80km/h nopeudel­la kaar­resädä on tuplat sen mitä 60km/h nopeudel­la, eli sen pitu­us kaksinker­tais­tuu ja pin­ta-ala nelink­er­tais­tuu. Kus­tan­nuk­set var­maan kas­vaa jotain siltä väliltä. 

  Täh? En nyt oikein seu­raa ajatuk­sen­juok­suasi. Siis tok­i­han kaar­resä­teet kas­va­vat, jos nopeut­ta tulee enem­män, mut­ta miten “pitu­us kaksinker­tais­tuu”? Ja miten siitä seu­raa, että tilava­raus nelink­er­tais­tuu? Ok, toki tien lev­eys kas­vaa, mut­ta minä uumoilinkin, ettei se kovin paljoa raken­nuskus­tan­nuk­si­in vaiku­ta — tai siis ei niin paljon kuin muut tek­i­jät, esim. melu.

  Jos nyt siis puhutaan 60 km/h vs. 80 km/h. Moot­tori­ti­et ovat tietenkin erikseen.

  Ja se Man­ner­heim­intien uusi liit­tymä on per­in­teistä tilaa säästämät­tä ‑mallia. Maal­likon on jotenkin vaikea ymmärtää että kun auto­ja viedään maan alle niin risteys kasvaa. 

  No siihen on syynä se, että ko. pätkä on tehty “moot­tori­tiemi­toituk­sel­la”, mihin taas on syynä se, että tarkoi­tus on aikanaan tehdä nopea väylä Turun­väylältä Lah­den­tielle. Jos nyt oikein muis­te­len, niin siitä on jo kohtu­ullisen yksi­tyisko­htaiset suun­nitel­matkin ole­mas­sa ja tuon on sen suun­nitel­man ensivaihe.

  Siitä voidaan tietenkin olla mon­taa mieltä, tarvi­taanko moista väylää, mut­ta ei tuos­sa ko. suun­nit­telus­sa sinän­sä vikaa ole.

  Kari

 17. Kehä ykkösen sisäpuolel­la sisään­tuloväylien nopeusra­joi­tus 60 km/h on riit­tävä. Sil­loin kaik­ki tien ele­men­tit sopi­si­vat pienem­pään tilaan, väylät olisi mah­dol­lista osin kat­taa tai tun­neloi­da ja melun hallinta olisi ker­talu­okkaa helpom­paa. Väl­i­tyskyky ei siitä kärsisi.

  Kehä I raken­net­ti­in aikanaan katu­na, kun Helsin­ki ei halun­nut moot­tori­ti­e­s­tandard­in mukaista kaupunkialuet­ta tuh­laavaa väylää ylisu­urine liit­tym­i­neen. Nyt väylä on val­tion hallinnas­sa. Kivikon liit­tymä on kult­tuurimuis­tomerk­ki moot­tori­ti­e­s­tandard­in sovittamisesta
  kaupunkirakenteeseen.

 18. Kari, ajat­telin lähin­nä liit­tymiä. Ja sitä moot­tori­tiemi­toi­tus­ta. Isoin kus­tan­nusero tulisi var­maankin siitä ettei tarvit­sisi tehdä tasoli­it­tymiä lainkaan. Kier­toli­it­tymän saa käsit­tääk­seni tehdä jos nopeusra­joi­tus on alle 50km/h, osaatko ker­toa mikä ero on välityskyvyssä?

 19. Sep­po, olen kanssasi varsin samoil­la lin­joil­la. Tosin, kyl­lä minä olen sitä mieltä, että Helsin­gin itäpuolelta län­sipuolelle pitäisi olla moot­tori­ti­eta­son väylä; pitäisi vain estää paikallisen työ­matkali­iken­teen lisään­tymi­nen siel­lä (eli: ruuhkamaksu/väylänkäyttömaksu)

  Tpyy­lu­o­ma: Pitäisi var­maan kaivaa ne mitoi­tusar­vot jostain, ettei tulisi puhut­tua läpiä päähän­sä, mut­ta äkkiseltään sanois­in kier­toli­it­tymän väl­i­tyskyvyn ole­van him­pun parem­pi kuin valo-ohjatun liit­tymän. Ero ei liene suuren suuri, kos­ka se ei tun­nu ole­van painavin perustelu niiden rak­en­tamiseen (liiken­netur­val­lisu­udel­la niitä perustel­laan). Ei olisi ratkaissut Hakamäen­tien kap­a­siteet­tion­gel­maa kuitenkaan — sikäli kun sitä on infran rak­en­tamisel­la mah­dol­lista ratkaistakaan.

  Mut­ta eipä niitä eri­ta­so­jakaan kap­a­siteetin vuok­si raken­neta (sitähän saadaan kaistoil­la), vaan nopeu­den ja liiken­netur­val­lisu­u­den vuoksi.

  Kari

 20. OS: “Helsin­ki panos­taa kovasti joukkoli­iken­teeseen, mut­ta kun pitäisi saa­da satatuhat­ta uut­ta asukas­ta vuo­teen 2040 men­nessä, niil­lä voi olla myös auto­ja, joten pitää investoi­da teihin.”

  Jos ottaisi tavoit­teek­si että samanaikaises­ti satatuhat­ta asukas­ta siir­ty­isi joukkoli­iken­teen käyt­täjik­si, tarvit­sisi investoi­da tei­hin paljon vähemmän.

 21. Kier­toli­it­tymä on tietääk­seni kalli­impi rak­en­taa kuin valo-ohjat­tu liit­tymä (=tasoli­it­tymä), sik­si niitä ei paljon raken­neta. Uudessa kohteessa ero ei ole niin merkit­tävä, mut­ta jos tasoli­it­tymä on jo ole­mas­sa niin kus­tan­nus on suuri. Eri­ta­soli­it­tymä on sit­ten tietysti kaikkein kallein.

 22. eri­tyis­es­ti mainit­takoon se, että pohjois­es­ta etelään tule­vat raitio­vaunut kulke­vat nyt oma­l­la kaistal­laan, kun ne aiem­min seisoi­vat kään­tyvien auto­jen kanssa samas­sa jonos­sa. Toiseen suun­taankin väl­i­tyskyky kasvoi, kun Kamp­pi­in päin oikealle kään­tyville on nyt oma kaista ja lisäk­si ratikkapysäk­ki on vas­ta risteyk­sen jäl­keen jol­loin ratikoiden val­oe­tu­us on helpom­pi toteut­taa. Tämä paran­taa siis raitio­vaunu­jen suju­vu­ut­ta myös etelästä pohjoiseen. Vielä kun olisi ne pyöräkai­stat tehty tuo­honkin kohtaan Mechelininkatua.

  Ei siis edes pyöräkaistaa mah­tunut silmämääräis­es­ti 40–50m lev­eälle väylälle? Mis­sä kul­kee oikein raja tämän koli­se­van rautakasan, eli ratikan paapomisessa? 

  Kaik­ki mikä autosaatanan vahin­gok­si on tässä Enem­mistöläisessä medi­as­sa luet­tu, osuu kyl­lä yhtä lail­la ratikan kohdalle. Sil­lä on paikkansa ja tarkoituk­se­na, mut­ta joku raja sen­tään keinoilla!

 23. Ei ole tulos­sa pyöräkaistaa Ruo­ho­lah­teen asti, vaan ain­oas­taan Lep­pä­suonkadul­ta pohjoiseen. Siitä etelään päin on jo raken­nustyöt toteutet­tu van­ho­jen suun­nit­telu­pe­ri­aat­tei­den mukaises­ti. Liiken­nesu­un­nit­telupääl­likön esi­tys­listal­ta 14/07.05.2010 löy­tyy kuva tuos­ta toteutetus­ta osu­ud­es­ta. Han­kalin­ta siinä on se, että Meche­lininkadun itäpuolel­la ei ole lainkaan pyöräkaistaa Rauta­tienkadus­ta etelään. Suurin osa pohjoiseen menevistä pyöräil­i­jöistä tulee havain­toni mukaan lännestä Lapin­lah­den­tieltä. Hei­dän pitää joko 1) ajaa pieni pätkä Meche­lininkadun län­nen puoleista pyöräti­etä ja ylit­tää Meche­lininkatu joko Rautatiekadun tai Lep­pä­suonkadun risteyk­sessä tai 2) odot­taa Lapin­lah­den­tien val­ois­sa että val­oi­hin sat­tuu tule­maan auto (val­ot eivät vai­h­du pyörille kos­ka tun­nistin ei tun­nista pyörää) ja tämän jäl­keen ajaa Lapin­lah­den­tien ja Rautatiekadun väli­nen osu­us ajo­radal­la, mikä sinän­sä on ok. Mut­ta olisi tuon voin­ut fik­sum­minkin tehdä.

 24. Autokaistan väl­i­tyskyky on suurim­mil­laan, kun jonon nopeus on 40–50 km/h. Näin min­ulle on aina opetet­tu. Isom­mil­la nopeuk­sil­la tur­vaväli­vaa­timus syö nopeu­den tuo­man hyö­dyn ja vähän lisääkin. 

  Jos tie ruuhkau­tuu liian nopeu­den takia, seu­raa jokin kolmes­ta asiasta:

  (a) tur­vaetäisyyk­sistä ei piita­ta … ketjuko­lar­ia hankitaan;

  (b) nopeus tiel­lä ale­nee, vaik­ka teo­ri­as­sa lujem­paakin saisi men­nä … muuten hyvä, mut­ta tässä on se vaara, että jotkut kiukus­päis­sään silti yrit­tävät syöksypujahduksia;

  © tiel­lä men­nään lujaa ja ken­ties riit­tävin välein, mut­ta ne, jot­ka eivät hyväl­lä mah­du sekaan, joko odot­ta­vat ruuhkan ohi­menoa liit­tymäram­peil­la ja jono­tuskaistoil­la (ale­nee­han se kokon­ais­matkanopeus näinkin) tai (omaa malt­ta­mat­to­muut­taan tai takanatööt­tääjän pain­os­tuk­ses­ta) yrit­tävät kuitenkin sekaan (vaik­ka tilaa todel­lisu­udessa ei ole ja seu­rauk­set saat­ta­vat olla hirveitä). 

  Jos nopea tie täl­lä tavoin ruuhkau­tuu, perusinsinöörin luon­tainen reak­tio on ehdot­taa lisää kaistoja. 

  Muut vai­h­toe­hdot oli­si­vat nopeu­den alen­t­a­mi­nen (tärinäraito­ja ja valvon­takameroi­ta tarpeen mukaan) tai sään­nöstel­ty baanallepäästö (ruuhkan mukainen valo-ohjaus kaikissa merkit­tävis­sä liit­tymis­sä … sekä pitkät jono­tuskai­stat ennen niitä).

  Väit­täkää vas­taan, jos parem­min tiedätte.

  Tpyy­lu­o­man point­ti kaar­resäteistä kaupunki­maises­sa ympäristössä on mielestäni hyvin oleelli­nen. Vaik­ka ei voidakaan yleis­pätevästi sanoa, että tämä kaarre veisi enem­män neliöme­tre­jä kuin tuo, lenku­ran sijoit­ta­mi­nen maas­toon ja kaiken­lais­ten jo ole­vien raken­nelmien väli­in on oleel­lis­es­ti helpom­paa, jos sitä voidaan taivutel­la notkeam­min. Tulee vähemmn hukkapaloja.

  Huom: yksit­täi­nen tiuk­ka kaarre, jota edeltää lev­eän tien pitkä suo­ra, on tur­val­lisu­us­ris­ki nopeusra­joituk­ses­ta huoli­mat­ta. Siinä voidaan tarvi­ta eri­ty­isiä varoituk­sia, tärinäraito­ja tms. Niitä ei tarvi­ta, jos tien profi­ili muutenkin totut­taa maltil­lisem­paan ajoon.

 25. “Mut­ta eipä niitä eri­ta­so­jakaan kap­a­siteetin vuok­si raken­neta (sitähän saadaan kaistoil­la), vaan nopeu­den ja liiken­netur­val­lisu­u­den vuoksi.”

  Kyl­lä niitä raken­netaan ensisi­jais­es­ti väl­i­tyskykyä ajatellen pääväylille, jot­ta ne pystyvät imemään liiken­nevir­taa alem­piasteis­es­ta verkosta.

  Kier­toli­it­tymä on halvem­pi kuin val­oli­it­tymä elinkaarikus­tan­nuk­sil­taan. Aiem­min tehti­in vain suuria kier­toli­it­tymiä, jot­ka oli­vat tilaa viepiä ja kalli­impia. Nyt sor­vataan enim­mäk­seen pienen pieniä kier­toli­it­tymiä, jot­ka ovat kyl­lä bus­sili­iken­teen käyt­täjille epä­mukavia, mut­ta kor­vaa­vat val­o­jen tarvetta.

 26. Esa,

  Kier­toli­it­tymä on kalli­impi, mut­ta se mak­saa itsen­sä takaisin muu­ta­mas­sa vuodessa. 

  Tiehallinnon mukaan kier­toli­it­tymä vähen­tää onnet­to­muudet puoleen ja henkilö­vahin­got kol­man­nek­seen. Onnet­to­muudet ovat myös lievem­piä, kos­ka nokkako­lare­i­ta ei käytän­nössä tapahdu. 

  Ain­oa ryh­mä, joka ei hyödy kier­toli­it­tymästä on pyöräil­i­jät. Hei­dän onnet­to­muus­riskin­sä on jopa hie­man suurem­pi kuin normiristeyksessä.

 27. Itse ajan fil­lar­il­la mielu­um­min kier­toli­it­tymis­sä auto­jen seassa kuin pyörätiel­lä. Olisi­han sitä etu­a­jo-oikeus, mut­ta kun äkkiä kään­tyy vasem­malle ja takaa kiihdyt­tää auto kier­toli­it­tymästä ulos… Elikkä pyöräkai­stat kier­toli­it­tymi­in, ei eril­lisiä pyöräteitä.

 28. Virk­istävästi olen Vep­säläisen kanssa täysin samaa mieltä, ja jopa Kallen kanssa pitkälti. Sen sijaan tätä Karin kom­ment­tia en oikein ymmärrä:

  Tosin, kyl­lä minä olen sitä mieltä, että Helsin­gin itäpuolelta län­sipuolelle pitäisi olla moot­tori­ti­eta­son väylä; pitäisi vain estää paikallisen työ­matkali­iken­teen lisään­tymi­nen siel­lä (eli: ruuhkamaksu/väylänkäyttömaksu)

  Tekee sem­moi­sen Itäkeskus — Lep­pä­vaara motarin jos­sa on liit­tymät vain päissä 🙂

  Mut­ta mik­si poikit­tais­mo­tari pitäisi olla? Itä-län­si väli autol­la on 10 — 20 km, ain­oa mitä täys­mo­tar­il­la saadaan aikaisek­si on hie­man korkeampi ajonopeus ruuh­ka-ajan ulkop­uolelle eli ei tuo ole kum­moinen aikahyötykään.

 29. Kari: “Helsin­gin itäpuolelta län­sipuolelle pitäisi olla moot­tori­ti­eta­son väylä”

  Eikö tämä ole Pasi­lan­väylä, joka olisi no-brain­er jo lisään­tyneen raken­nu­soikeu­den ansios­ta ? Se tarvi­taanko moot­tori­ti­eta­son nopeuk­sia ja melua keskel­lä keskus­puis­toa on sit­ten toinen juttu.

 30. Mik­si pyöräkaistan pitäisi muuten olla 50cm lev­eämpi suun­taansa? Samoin jalka­käytävän? Eikö pyöräil­i­jät voi ajaa jonos­sa, kuten muu liikenne? Mihin osal­la on niin kiire, etteivät voi kulkea samaan tahti­in kuin kaik­ki muut? 

  En myöskään ymmär­rä mil­lä perustel­laan val­tavia väylähankkei­ta, jot­ta 4 ker­taa tun­nis­sa kulke­va raitio­vaunu ei joudu hiljen­tämään matkanopeut­taan muu­ta­man kymme­nen metrin matkalla? Miten sit­ten inva­lid­it ja van­huk­set, jot­ka liikku­vat turhan hitaasti ratikan ovis­sa, pitäisikö ne kieltää?

 31. Autokaistan väl­i­tyskyky on suurim­mil­laan, kun jonon nopeus on 40–50 km/h. Näin min­ulle on aina opetet­tu. Isom­mil­la nopeuk­sil­la tur­vaväli­vaa­timus syö nopeu­den tuo­man hyö­dyn ja vähän lisääkin. 

  Ville Kom­si: mikä lähde? Eikä tähän nyt kai­va­ta YTV:n tilaa­maa joukkoli­iken­ne­selvi­tys­tä… Sin­ul­la ei liene edes ajoko­rt­tia, joten mihin peru­s­tat tämän väit­teen, kun mutu­akaan ei var­maan ole?

 32. Sep­po Vepsäläinen:

  Kyl­lä niitä raken­netaan ensisi­jais­es­ti väl­i­tyskykyä ajatellen pääväylille, jot­ta ne pystyvät imemään liiken­nevir­taa alem­piasteis­es­ta verkosta. 

  No jaa tämä kai on vähän kat­selukan­nas­ta kiin­ni. Aikäsäästöil­lähän noi­ta han­kkei­ta yleen­sä perustel­laan, mut­ta tok­i­han väl­i­tyskyvyn nos­t­a­mi­nen vähen­tää sinäl­lään ruuhkau­tu­mista ja tuo merkit­täviä aikasäästöjä. Tai siis toisi, jollei mat­ka-aiko­jen nopeu­tu­mi­nen lisäisi liiken­nemääriä. Ruuhkatun­tien liiken­nehän yleen­sä vas­taa jotain pari­akym­men­tä pros­ent­tia keskimääräis­es­tä vuorokausiliikenteestä.

  Ja yleen­sä noiden ramp­pi­en rak­en­tamisen yhtey­dessä myös nopeusra­joi­tus­ta nos­te­taan, mikä taas (useim­miten) syö väl­i­tyskykyä. Jos nyt jotain Län­siväylää esimerkik­si miet­tii, niin kyl­lä tuo­hon tilaan katu­nakin saisi aika hyvän väl­i­tyskyvyn sem­minkin, kun se kuitenkin tökkää viimeistään Helsin­gin katu­verkkoon. Hitaampi se kyl­lä olisi (ja onnettomusalttiimpi).

  Tpyy­lu­o­ma:

  Mut­ta mik­si poikit­tais­mo­tari pitäisi olla? Itä-län­si väli autol­la on 10 – 20 km, ain­oa mitä täys­mo­tar­il­la saadaan aikaisek­si on hie­man korkeampi ajonopeus ruuh­ka-ajan ulkop­uolelle eli ei tuo ole kum­moinen aikahyötykään. 

  Ei nyt ehkä ihan moot­tori­tie, mut­ta kyl­lä nopea autoli­iken­n­ev­erkko on aika olen­nainen men­estys­tek­i­jä Helsin­gin seudun men­estyk­selle. Ja sel­l­ainen­han meil­lä kyl­lä suurin piirtein onkin (sisään­tuloväylät ja kehäti­et) — tai siis olisi, elleivät kehäti­et ruuhkau­tu­isi. Minä olen pitänyt esimerkik­si Kehä I:n tason­nos­toa lähtöko­htais­es­ti ihan hyvänä ideana. Peruste­lut ovat tosin väärät 🙂

  Hait­ta­puoli tuos­ta toki on yhteiskun­tarak­en­teen hajau­tu­mi­nen, mut­ta sehän pitäisi ratkaista ruuhka­mak­suin, kaavoituk­sel­la tai jol­lan vas­taaval­la tavalla.

  Kari

 33. Kim­mo, se että suurin väl­i­tyskyky saavute­taan aika alhaisil­la nopeuk­sil­la on yleistä tietoa ja itseasi­as­sa ihan jär­keen käypää. Esimerkiksi:

  It is some­times argued that reduc­ing vehi­cle speeds will reduce the through­put of a road. How­ev­er, it is worth high­light­ing that for urban motor­ways, through­put is max­imised for trav­el speeds of around 50–80 km/h. Fig­ure 2.9 illus­trates the rela­tion­ship between traf­fic flow and speed for a 2x2-lane urban motor­way in France. It shows that speeds reduce as traf­fic increas­es until traf­fic reach­es lev­els where traf­fic flows become unsta­ble. Max­i­mum traf­fic through­put occurs at trav­el speeds around 60–70 km/h.

  Oth­er stud­ies have shown that, in built-up areas, reduc­ing the aver­age speed from 50 km/h to
  30 km/h does not cause a very sig­nif­i­cant decrease in traf­fic flow capac­i­ty (see fig­ure 2.10).

  Kuvi­neeen kaikki­neen sivul­la 48 — 49, “Speed Man­age­ment”, http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/06Speed.pdf

 34. Spot­tu:

  Eikö tämä ole Pasi­lan­väylä, joka olisi no-brain­er jo lisään­tyneen raken­nu­soikeu­den ansios­ta ? Se tarvi­taanko moot­tori­ti­eta­son nopeuk­sia ja melua keskel­lä keskus­puis­toa on sit­ten toinen juttu. 

  Min­ul­la ei tästä oikeas­t­aan ole mielipi­det­tä. Tietenkin verkon kannal­ta olisi järkevää saa­da eteläisem­pi reit­ti kuin Kehä I (ns. Kehä nol­la), mut­ta kalli­ik­si taitaa tul­la kun tarvi­taan paljon kalli­ita tunneliratkaisuja.

  Kim­mo:

  Ville Kom­si: mikä lähde? Eikä tähän nyt kai­va­ta YTV:n tilaa­maa joukkoli­iken­ne­selvi­tys­tä… Sin­ul­la ei liene edes ajoko­rt­tia, joten mihin peru­s­tat tämän väit­teen, kun mutu­akaan ei var­maan ole? 

  Ajoko­r­tilla­han onkin paljon tuon asian kanssa tekemistä 🙂 Olisiko­han mikä tahansa liiken­nevir­to­jen peru­sop­pikir­ja taik­ka vaikka­pa High­way Capac­i­ty Man­u­al, joka lie­nee alan raamattau?

  Tosin pitää huo­maut­taa, että tuo väl­i­tyskyky riip­puu aika olen­nais­es­ti myös esimerkik­si kelistä ja tien geome­tri­as­ta. Ei ole kovinkaan yllät­tävää, että moot­tori­tiel­lä tuo on “opti­minopeus” on korkeampi kuin kaduil­la. Tuo­ta suu­ru­us­lu­okkaa se kuitenkin noin keskimäärin on, juurikin syistä, jot­ka VK mainitsi.

  Kari

 35. Tietenkin verkon kannal­ta olisi järkevää saa­da eteläisem­pi reit­ti kuin Kehä I (ns. Kehä nol­la), mut­ta kalli­ik­si taitaa tul­la kun tarvi­taan paljon kalli­ita tunneliratkaisuja.

  Enem­mistö Ry ajoi alkuaikoinaan voimakkaasti keskus­tatun­nelia. Mikä mah­taa olla täl­lä het­kel­lä tilanne, kun tun­nelia todel­la tarvittaisiin? 

  Ajoko­r­tilla­han onkin paljon tuon asian kanssa tekemistä

  Kuu­lun niihin van­han liiton änkyröi­hin, jot­ka kon­sul­toi suvun jatkamises­sa ensin van­hempiani, sit­ten vas­ta Aku Ankan vuosikirjaa.

 36. Kim­mo:

  Mik­si pyöräkaistan pitäisi muuten olla 50cm lev­eämpi suun­taansa? Samoin jalka­käytävän? Eikö pyöräil­i­jät voi ajaa jonos­sa, kuten muu liikenne? 

  Jalka­käytävien lev­ey­teen en osaa sanoa mitään, mut­ta pyöräteil­lä ohi­tus­tarve on ihan eri luokkaa kuin kaupunki­maises­sa autoli­iken­teessä. Vaik­ka maan­teil­lä jotkut jun­naa­vat 80 km/h:n vauh­tia satasen alueel­la, niin kaupungeis­sa kyl­lä kaik­ki uskalta­vat ajaa rajoitusnopeutta. 

  Pyöräil­i­jöis­sä sen sijaan on hyvin mon­en­laista meni­jää. Hyväkun­toinen nuori pyöräil­i­jä pystyy ylläpitämään 30 km/h keskinopeut­ta, kun taas lap­si tai van­hus menee jotain 10 km/h vauh­tia. Suh­teelli­nen nopeusero vas­taa siis samaa kuin se, että trak­tori (40km/h) ajaisi motar­il­la (120km/h). Tarvet­ta ohit­tamiselle on siis paljonkin. Jos pyöräti­et ovat liian kapei­ta, eikä ohit­ta­mi­nen ole mah­dol­lista, nopeat pyöräil­i­jät siir­tyvät autoli­iken­teen sekaan, mis­sä he taas ovat hitaimpia meni­jöitä ja hidas­ta­vat sit­ten kokon­aisen autokaistan menoa. Itse pidän parhaana vai­h­toe­htona jalankulku­ti­estä erotet­tua pyöräti­etä, jolle on tehty kaistamerkin­nät (mil­lä ehkä saadaan kumpaankin suun­taan menevät pyöräil­i­jät pysymään siel­lä oike­as­sa laidassa). 

  Pyöräkaista, etenkin jos auto­jen nopeus on yli 50 km/h, tun­tuu mon­elle epä­var­malle pyöräil­i­jälle aika pelot­taval­ta, kun autot sujah­ta­vat kovaa vauh­tia ihan siitä vier­estä. Siinä voi kuitenkin olla kyse jonkin­lais­es­ta lumi­pal­loe­fek­tistä, eli pyöräkaista on pelot­ta­va, kun niil­lä ei paljoa aje­ta, ja niitä ei ole paljon, kos­ka ihmiset pelkäävät ajaa niillä.

 37. mielestäni kehä 3 ja kaikissa mis­sä on nopeusra­joi­tus 60km/t tai yli tulisi määrätä 50 km/t .skoot­terei­hin sama nopeus pysy­isi liiken­teen mukana ja autot ei ohittelisi(toiveajattelua)koska moposta­han pitää päästä ohi vaik­ka ylinopeut­ta aja­mal­la sen saa kokea päivittäin.näin olisi kom­pro­mis­si mis­sä kukaan ei häviä mitään ja kevy­een­li­iken­teen väylät voisi jät­tää pyöräil­i­jöille ja jalankulk­i­joille jos jol­lakul­la on mielip­iteitä asi­as­ta toivoisin vas­tat­ta­van perusteluineen mik­si näin ei voi tehdä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.