Tuijalle vinkki tuottavuusohjelmaan

Matkaan taas junal­la Lah­teen. Inter­ci­tyju­nas­sa klo 8:12 on sään­nöl­lis­es­ti perässä vankienkul­je­tus­vaunu. En tiedä, mil­laista vanki­lau­maa sil­lä kul­jete­taan, mut­ta Lahdessa vas­tas­sa on yksi poli­isi­au­to. Koskaan ei ole tarvit­tu kah­ta. Sen ker­ran, kun olen näh­nyt, junas­ta on talutet­tu autoon yksi van­ki. Ehkä toinen viedään Kou­volaan asti.

Olisiko van­gin kul­jet­tamiseen ole­mas­sa halvem­pi ratkaisu kuin oma yksi­tyi­nen junanvaunu?

30 vastausta artikkeliin “Tuijalle vinkki tuottavuusohjelmaan”

 1. Tietoni voat van­hen­tuneet, sil­lä suoritin sivi­ili­palveluk­seni Helsin­gin Lään­in­vanki­lasa 30 vuot­ta sitten.

  Vankia on vähän vaikea kul­jet­taa käsir­au­dois­sa muiden matkus­ta­jien mukana. (Amerikas­sa näin joskus tehdään. Muisa­tatthan tv-sar­jan Takaa-ajet­tu) Pako pitää estää. Ja tiet­ty yksi­ty­isyy­den­suo­jakin pitää olla

  Vankikul­je­tus saat­toi men­nä Kon­nun­suolle tai pidem­mälle. Vanke­ja kul­jeteti­in myös lin­ja-autoil­la. (Yksi paonyri­tys sat­tui bus­sikul­je­tuk­sen aikana Anjalankoskel­la, ja oikeuskäsit­te­lyn piti tapah­tua siellä.)

  Mut­ta eikä Ode ole täysin vaku­ut­tunut junali­iken­teen kaik­in­puolis­es­ta ekol­o­gis­es­ta eri­no­maisu­ud­es­ta bus­sei­hin verrattuna.

 2. Tek­isi mieli sanoa, että kulk­i­si­vat resi­inal­la:) Mut­ta ihan vakavasti. Tästä tulee mieleen Kreikan talouden­pito. YLE:n sivuil­la on lis­taa Kreikan hul­lu­tuk­sista, mm. met­sureille mak­se­taan ulko­työlisää ja Kopaisjär­ven komitean on yhä pystyssä, vaik­ka järvi kuiv­ui 1930-luvulla.

  Val­tio ei ole köy­hä eikä kipeä, kun se polt­taa rahaa. Kar­po­han näistä TV-ohjel­maa teki aikoinaan. Oli rajavar­ti­jan virkaa paikalla, jos­sa ei ollut edes raja-ase­maa jäl­jel­lä ja muu­ta hauskaa.

 3. Useim­mis­sa IC-vaunuis­sa on näitä työsken­te­ly- ja perhe“koppeja”. Ver­hot tm. suo­jat ikku­naan ja ovi­in lukitus?

 4. Kyl­lähän noi­ta karko­tus­päätök­sen saanei­ta viedään lentokoneel­lakin usein. Kak­si sivi­il­ia­su­ista poli­isia tulee saatet­ta­van kanssa ihan nor­maal­isti tur­vatarkas­tuk­sen läpi matkus­ta­jater­mi­naali­in ja ete­nee matkus­ta­jakoneeseen. Saatet­taval­la on yleen­sä käsir­au­dat mut­ta lait­ta­vat siihen usein jonkun takin tms. huo­maa­mat­tomasti eteen.

  Ei sen nyt ihan mah­do­ton­ta pitäisi olla bus­seil­la tai junilla.

 5. Mainit­se­masi vaunu kul­kee vaik­ka tyhjänä eli se on ihan aikataulutet­tu vankeinkuljetusvaunu. 

  Viime vuosi­na on kyl­lä siir­ryt­ty enenevässä määrin kumipyöräkul­je­tuk­si­in ja junavuoro­ja on vähen­net­ty. Junan etu on pienem­pi henkilökun­nan tarve. 

  Jos vankeinkul­je­tus­vaunuun saisi halvem­pia lip­pu­ja, niin kulk­isin mielu­usti sel­l­aisel­la. Eivät min­ua lin­nakun­dit hait­taisi mitenkään. Päin­vas­toin — voisi viritel­lä sosi­ol­o­gises­sa mielessä kiin­nos­tavia keskusteluja.

 6. Vanki­vaunu­ja kul­kee täl­lä het­kel­lä reit­il­lä Helsin­ki-Kou­vola-Kon­tiomä­ki-Rovanie­mi. Maanan­taina Rovaniemeltä etelään ja tiis­taina takaisin. Sama lenk­ki uud­estaan torstaina/perjantaina. Las­taus­ta tapah­tuu monel­lakin ase­mal­la, joten yhden paikan “asi­akas­määristä” ei voi vielä päätel­lä, kuin­ka mon­ta henkeä kyy­dis­sä on.

  Melko hil­jat­tain vanki­vaunu­ja kul­ki myös Poh­jan­maan radal­la, mut­ta nämä kul­je­tuk­set lakka­si­vat joskus vuo­den­vai­h­teen 2008/2009 tienoil­la. Ilmeis­es­ti myös Savon radan vanki­vaunure­it­ti on uhattuna. 

  Vankikul­je­tuk­sista on Suomen rautateil­lä pitkät per­in­teet, 1900-luvul­la on ollut käytössä ainakin kol­men­laisia vanki­vaunu­ja. On jopa ollut ole­mas­sa lät­tähat­tu­ju­nan vankili­ite­vaunu, jota käytet­ti­in Oulu-Kon­tiomä­ki-rataos­al­la jos­sa ei pitkään kulkenut lainkaan veturijunia.

  Nyky­isiä Nom-vanki­vaunu­ja on VR:lle han­kit­tu neljä kap­palet­ta. Niistä kak­si van­hin­ta sai­vat hylkäyspäätök­sen syksyl­lä 2009, kos­ka nykyisen ain­oan vanki­vaunure­itin hoita­miseen tarvi­taan vain yksi vaunu.

 7. Aika har­voin aje­len junal­la, mut­ta mieleen on jäänyt aika tyhjät vaunut noin ylipäätään, myös Helsin­gin paikallisliikenteessä.

  Viime kesänä matkasin Turku­un kah­teen ker­taan junal­la, ja kum­mal­lakin ker­ral­la men­nessä junavaunus­sa oli alle viisi ihmistä, tul­lessa vähän enem­män, mut­ta vähän sil­loinkin. Tuli­pa­han vain mieleen sil­loin että kan­nat­taisi VR:n antaa matkalip­pua vas­taan asi­akkaille pikkubus­si käyt­töön, olisi ekol­o­gisem­paakin. Koko junalli­nen mah­tu­isi pari­in pikkubussiin.

  Eli tämä vajaakäyt­tö ei kyl­lä koske vain vankeinhoitovaunuja.

 8. Ei tai­da yksi junan­vaunu perässä roikku­mas­sa lisätä kus­tan­nuk­sia nimeksikään.

 9. Eli­na:

  Jos vankeinkul­je­tus­vaunuun saisi halvem­pia lip­pu­ja, niin kulk­isin mielu­usti sel­l­aisel­la. Eivät min­ua lin­nakun­dit hait­taisi mitenkään. Päin­vas­toin — voisi viritel­lä sosi­ol­o­gises­sa mielessä kiin­nos­tavia keskusteluja.

  Eli vankeinkul­je­tus­vaunuun vois myy­dä nor­maalia kalli­impia lippuja?

 10. Osmo on aikaisem­min ehdot­tanut lip­pu­jen hin­to­jen pudot­tamista hil­jaisi­na aikoina että vaunut täyt­ty­i­sivät ja ruuhkahuiput tasaan­tu­isi­vat. Samal­la loki­ikalla pitäisi vaan lisätä vankien kuskaus­ta ympäri maa­ta, siinä se tuot­tavu­us kasvaisi.

 11. Yks vaan:

  Vau­nun junan mukana kulkemis­es­ta aiheutu­va sähkönku­lu­tuk­sen ja rata­mak­sun kas­vami­nen on sen ver­ran pieni kus­tan­nus, ettei se tosi­aan ainakaan voi olla syy liiken­teen mah­dol­liseen alasajoon. Vai­h­to­työt Ilmalas­sa, Kajaanis­sa (junan­vai­h­to) ja Rovaniemel­lä tule­vat selvästi kalli­im­mik­si. Tosin kaik­ki neljä ase­maa ovat vanki­vau­nun kul­je­tuk­seen käytet­tävien junien (IC71, P703, P708, IC78) pääte- tai lähtöasemia, joten vau­nun käsit­telystä aiheutu­van rajakus­tan­nuk­sen ei luulisi muo­dos­tu­van varsi­nais­es­ti ylivoimaiseksi…

  Taus­tamies:

  VR-Yhtymä Oy ei saa Helsin­gin ja Turun väliseen IC‑, pika­ju­na- ja pen­dolino­li­iken­teeseen monista muista yhteysväleistä poiketen lainkaan val­tion tukea. Liikenne on siis viral­lis­es­ti itsekan­nat­tavaa. Vaik­ka yksit­täi­nen juna voikin olla melko tyhjä, on sen liiken­nöin­ti silti mah­dol­lista, kos­ka mon­et muut junat kulke­vat vas­taavasti täys­inä (täyt­töaste vai­htelee luon­nol­lis­es­ti myös asemaväleittäin). 

  Puoli­ty­hjien junien liiken­nöin­ti on liike­taloudel­lis­es­ti kan­nat­tavaa sik­si, että mon­et tyh­jem­pi­en junien matkus­ta­jista matkus­ta­vat myös muil­la junil­la. Tyh­jem­mät junat voidaan siis käsit­tää taval­laan muiden junien syöttöyhteyksiksi. 

  Jos Helsin­gin ja Turun välisiä junia kar­sit­taisi­in kol­man­nek­sel­la, saat­taisi­vat matkus­ta­jamäärät hyvinkin laskea puolel­la tai jopa enem­män. Välin nykyi­nen tasat­un­ti­aikataulu on matkus­ta­jan kannal­ta hyvin houkutteleva.

 12. lp:

  Juu mul­la on tosi­aan aika vähäi­nen juna­matkus­tamiskoke­mus, matkus­tan mielu­um­min oma­l­la autolla.

  Tuumasin vain asi­as­ta käyt­töas­teen ja ympäristönäkökul­mien kannal­ta kuten epäilemät­tä Soin­in­vaarakin teki aloituksessaan.

  Olisi aika erikoista, jos VR:n liikenne ei olisi liike­taloudel­lis­es­ti kan­nat­ta­va näil­lä lippuhinnoilla.

 13. Jos vankeinkul­je­tus­vaunuun saisi halvem­pia lip­pu­ja, niin kulk­isin mielu­usti sel­l­aisel­la. Eivät min­ua lin­nakun­dit hait­taisi mitenkään. Päin­vas­toin — voisi viritel­lä sosi­ol­o­gises­sa mielessä kiin­nos­tavia keskusteluja.

  Taitaa pahat pojat kiinnostaa. 🙂

 14. Tämä on kyl­lä todel­la van­hanaikainen ja turhanaikainen käytän­tö. Niitä ‘tosi vaar­al­lisia’ vanke­ja, joi­ta ei voisi kul­jet­taa muiden mukana, on muu­ta­ma kymme­nen — ja aika har­voin heitä siir­retään. Noin 95% vangeista on selv­in­päin kuin kuka tahansa, ja lauhkei­ta kuin lampaat.
  Ja tuskin yhtä vankia siir­retään Helsingistä Rovanimelle tai Lah­teen kovin usein.
  Kai se junavaunu yhdel­lä asi­akkaal­la kuitenkin mak­saa enem­män kuin valkoisen Tran­sit-pakun kyyti Lah­teen, ei se vaunu kuitenkaan ilmaisek­si liiku, vaik­ka samaa letkaa onkin?
  ‘Juna hil­jaista miestä kul­jet­taa…’ — toisaal­ta, suokaamme niille vangeille tämä ylel­lisyys, sil­lä niil­lä, joi­ta juna kul­jet­taa, on edessään vuosien viet­to noin 10 neliön kopeis­sa, 23h/vrk sisätilois­sa, mitä Saramä­keen tulee…

 15. Taitaa pahat pojat kiinnostaa. 🙂

  Rikol­lisu­u­den taus­tatek­i­jät ainakin kiin­nos­ta­vat. Ja pitäisi kiin­nos­taa kaikkia, jot­ta ennal­ta ehkäisyyn päästäisi­in kun­nol­la käsiksi. 

  Vankein­hoito on todel­la kallista, lisäk­si kus­tan­nus­puoleen tulee laskea tietysti poli­isin ja oikeuslaitok­sen kulut, menete­tyt työvuodet, uhrien menot ja yleis­in­himilli­nen kär­simys niin tek­i­jän kuin uhrien puolella. 

  Että sil­lä taval­la ainakin pahat pojat kiin­nos­ta­vat. Mik­sei muutenkin. Joidenkin nais­ten taipumus suosia miesten epäso­vin­naista, jopa rikol­lista käytöstä saat­taa olla yksi rikol­lisu­ut­ta ylläpitävä tekijä.

 16. Kun ker­ran on ole­mas­saol­e­va vanki­vaunu, niin sen käyt­tämät­tä jät­tämi­nen olisi silkkaa tuhlausta.

  Yhden vau­nun liit­tämi­nen junaan lisää kus­tan­nuk­sia tuskin lainkaan. Junan kus­tan­nuk­sista ylivoimais­es­ti suurin osa kun on veturin kustannuksia.
  Tämä tarkoit­taa sitä, että suurin osa kus­tan­nuk­sista syn­tyy siitä, että veturi liikkuu paikas­ta A paikkaan B. Veturi on kallis sekä investointi­na että ylläpi­det­tävänä lait­teena. Perässä vedet­tävien vaunu­jen aiheut­ta­ma osa kus­tan­nuk­sista on pieni. Yhden tyhjän vanki­vau­nun vetämi­nen junan perässä aiheut­taa häviävän pienen kus­tan­nus­lisäyk­sen kyseisen juna­matkan kokonaiskustannuksissa.

  Toinen asia on tietenkin, jos joku ostaisi vau­nun, jol­loin sitä saatavil­la rahoil­la voisi kul­jet­taa vanke­ja paket­ti­au­tol­la jonkin aikaa.

  Tämän ratkaisun ekol­o­gisu­ud­es­ta voi tietenkin olla jo mon­taa mieltä.

 17. Ric­car­do:

  Ei se vanki­vau­nun kyyti nyt mitään varsi­naista ylel­lisyyt­tä ole, ks esim. seu­raa­vat kuvat:
  http://vaunut.org/kuva/440
  http://vaunut.org/kuva/49335 🙂

  Ja siel­lä vau­nun kyy­dis­sä on toden­näköis­es­ti kyl­lä use­ampi kuin vain se yksi henkilö. Voisin kuvitel­la, että esimerkik­si Suke­van ase­mal­la on huo­mat­tavasti enem­män vils­ket­tä sen vau­nun ympäril­lä kuin Lahdessa… 

  Maalaisjär­jel­lä ajatel­tuna niitä kul­jetet­tavia lie­nee aika lail­la yhtä paljon kuin joskus 60-luvul­lakin, tuskin rikol­lisu­us sen­tään kovin radikaal­isti on vähen­tynyt sil­lä aikavälil­lä. Eikä vankilo­itakaan var­maan kovin paljon tiheäm­mässä nykyään ole?

 18. Jus­si Laari:

  Nykyiset vanki­vaunut (Nom-tyyp­pi) on raken­net­tu 1983–1984, joten investoin­ti on ehdit­ty mak­saa takaisin use­am­mankin ker­ran. Jos lop­utkin kak­si vaunua otet­taisi­in pois käytöstä, ei VR saisi niistä enem­pää rahaa kuin sen, minkä eräs mänty­lu­o­to­lainen fir­ma mak­saa romumet­allista. Jälleen­myyn­ti­markki­noi­ta ei käytän­nössä ole.

 19. Tyhjät vanki­vaunupaikat voitaisi­in huu­tokau­pa­ta. Huu­tokau­pas­sa ilmoitet­taisi­in myös matkaseu­ra ja sen laatu, jol­loin saataisi­in samal­la tietoa siitä, onko van­ki yleisön mielestä mis­sä määrin vaar­alli­nen euroil­la mitat­en (wtp). Tätä tietoa voitai­in hyö­dyn­tää esimerkik­si ehdon­alais­pun­nin­nois­sa. Avain­sanat: huu­tokaup­pa eurois­sa mitattava.

 20. Eli­na kirjoitti:

  “Jos vankeinkul­je­tus­vaunuun saisi halvem­pia lip­pu­ja, niin kulk­isin mielu­usti sel­l­aisel­la. Eivät min­ua lin­nakun­dit hait­taisi mitenkään. Päin­vas­toin — voisi viritel­lä sosi­ol­o­gises­sa mielessä kiin­nos­tavia keskusteluja.”

  Sin­ua he eivät vält­tämät­tä hait­taisi, mut­ta koko lystin kus­tan­ta­vaa yhteiskun­taa tuo saat­taisi haitata.

  Jos on esimerkik­si 3 pros­entin toden­näköisyys (hatus­ta heit­et­ty luku) että nämä vekkulit ja sosi­ol­o­gis­es­ti kiin­nos­ta­vat lin­nakun­dit ryhtyvät matkan aikana pahoin­pitelemään mui­ta matkus­ta­jia, niin tästä tulee pitkäl­lä tähtäimel­lä val­ta­va lasku yhteiskun­nalle sairaalaku­luina ja työkyvyttömyyseläkkeinä.

 21. Moni­toimi­vaunu. — Jos vaunu ker­ran kul­kee reit­tin­sä 2/7 niin sen kap­a­siteetista on 70% käyttämättömänä.

  Sitä voisi tar­jo­ta vaik­ka matka­toimis­toille elämys­matko­ja varten.

 22. Joo, jos ja kun kiin­nos­tus on suur­ta, niin osa vanki­vaunulipuista voitaisi­in vaikka­pa huu­tokau­pa­ta netis­sä halukkaille (naisille).

 23. Noh… tääl­lä meni näem­mä huumorin puolelle. Mut­ta Elinal­ta myös asiaa: 

  Ensin­näkin kaik­ki vanki­las­sa tuomio­taan istu­vat eivät ole tuomit­tu väkivaltarikoksista. 

  Ja nekin, jot­ka ovat sel­l­aisia pahik­sia tuskin käyvät kul­je­tusti­lanteessa sivullis­ten kimppuun. 

  Väki­val­lalle nyt yleen­sä on jokin “hyvä syy”: mus­ta­sukkaisu­us, viimeinen viinahörp­py, huumevelko­jen kiristys jne. Äärim­mäisen harv­inaista on päi­htei­den vaiku­tuk­sen alaiset­toma­l­ta ihmiseltä ryhtyä päällekarkauk­seen tuos­ta vain. Tämä poruk­ka lusii sit­ten kyl­lä Niu­vaniemessä ilman mitää siirtomahdolisuutta. 

  Pitäisin taval­lisen vau­nun uhkaavien tilantei­den riskiä korkeam­pana kuin vanki­vau­nun, jos­sa sitä pait­si on tietysti vangeille vartiointi.

 24. Eli­na:

  Pitäisin taval­lisen vau­nun uhkaavien tilantei­den riskiä korkeam­pana kuin vanki­vau­nun, jos­sa sitä pait­si on tietysti vangeille vartiointi.

  Lisää syitä sille mik­si vanki­vaunupaikas­ta voisi pyytää nor­maalia korkeam­paa hintaa?

 25. Erään­laista elämys­matkailua siis: 

  Koe matkallasi aito vanki­latun­nel­ma ilman rasit­tavaa rikoskier­ret­tä! Hin­taan sisäl­tyy per­in­teinen vanki­la-ate­ria käsir­au­dois­sa nautittuna.

 26. Noista kuvista päätellen vaunus­sa­han on eril­lisiä sell­e­jä, joten kovin lajaa sosi­ol­o­gista tutkiel­maa Eli­na ei pää­sisi tekemään, ellei sit­ten var­ti­ja päästä visi­it­ille joka kop­pi­in erikseen.

 27. Äiti­ni ker­ran nukahti rat­ti­in ja poli­isi-setä herät­ti hänet. Hän sai 30 päiväsakkoa liiken­teen vaaran­tamis­es­ta. Äidis­tä olisi ollut hur­jan jän­nit­tävää suorit­taa se muun­toran­gais­tuk­se­na vanki­las­sa, mut­ta niuhot oikeusir­a­nomaiset eivät suoneet hänelle mah­dol­lisu­ut­ta täl­laiseen elämys­matkailu­un, ei vaik­ka per­heemme oli yksi pitäjän suurimpia veronmaksajia.

 28. Itse olen nyt 55, vielä nuorem­pana tuli kymmenet ker­rat ajel­tua vanki­vaunuis­sa ja muis­sa kuljetuksissa.
  Huvi­lakeikkaa ja auton­lain­aus­ta ynnä sen sel­l­aista harrastin.
  Sai­han siinä kiertää Suke­vaa, Naara­järveä, Köyliötä, Mikke­liä, Kuo­pi­o­ta, Vaasaa, Ker­avaa, Sulka­vaa ja muis­sa talois­sa käy­dä matkaselleissä.
  Nois­sa ensin­maini­tuis­sa lusin vähin­tään kuukau­den, Suke­val­la use­ampia vuosia, eri reissuilla.
  Ei ne ole olleet mukavia vanki­vaunua­je­lut, varsinkin kun tupak­ki on kopeis­sa palanut, enkä itse tupakoi.
  Viimeisim­mät reis­suni 1992 jäl­keen ovat olleet sakko­jen syömisiä, erääl­lä viime reis­su­ista sen­tään kun val­itin, että ei kiin­nos­taisi tupakansavu, laitet­ti­in asial­lisen tap­pomiehen kanssa samaan kop­pi­in, hän taisi olla sil­lä reis­sul­la vau­nun toinen savu­ton, oli vain epähuomios­sa sur­vais­sut puukol­la ryyp­pykaverin­sa hengiltä, sat­tuuhan näitä.
  Itse olen tykän­nyt nykyisen Rikosseu­raa­mus­laitok­sen matkoil­la liikkua mielu­usti bus­sikyy­dil­lä, siinä kun näkee maisemia ihan toisel­la taval­la, kuin maito­la­sis­ten ikkunoit­ten val­tion vaunuissa.
  Vaan jos halu­aa elämys­matkaa tehdä, suosit­te­len aamuista Suke­van lopetet­tua rautatiease­maa, sieltä kun juna nytkähtää liik­keelle, kokee maail­man ole­van auki taivas­ta myöten.
  Ennen kun sai vielä jäädä välil­lä pois, jatkaa myöhem­min, niin Iisalmes­sa tuli mon­et ker­rat oltua ennen kym­men­tä paikallisen viinakau­pan oven takana.
  Päähän humahti viina, usein jo viikonkin päästä tuli töpät­tyä, taas pääsi Mikke­lin kaut­ta Suke­valle, taval­lista reit­tiä, vanki­vaunus­sa oli oma tun­nel­mansa, ei har­mi­ta, vaik­ka jäävät historiaan.
  Meille enti­sa­jan matkalaisille ja sen ajan var­ti­joille voisi jär­jestää viimeisil­lä vanki­vaunua­joil­la omat elämys­matkat, teevee voisi tehdä matkoil­ta ohjel­maa, Rovaniemelle men­neen yöju­nan koko yön lähetyk­sen mallin mukaan.
  Mauno Voutilainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.