Suomen paras

Vähän oma­ke­hua:

Cision Oy on ran­kan­nut poh­jois­mai­set poliit­ti­set blo­git käyt­täen rajauk­se­na sitä, ettei­vät leh­tien toi­mit­ta­jien omat blo­git kel­paa kilpailuun.

Tämä blo­gi valit­tiin Suo­men par­haak­si. Suo­ma­lai­sis­ta blo­geis­ta toi­sek­si par­haak­si valit­tiin valit­tiin Jyr­ki Kas­vin blogi.

Kat­so uuti­nen täs­tä. (Löy­tyy siel­tä aika alhaalta)

28 vastausta artikkeliin “Suomen paras”

 1. Aina­kin mita­li­si­jal­le tuli­si lait­taa Carl Bild­tin ‘Alla des­sa dagar’-blogi. http://carlbildt.wordpress.com/

  Mut­ta jos joku halu­aa jär­jes­tää kil­pai­lun poh­jois­mai­den par­hais­ta blo­geis­ta, jos­sa vain suo­ma­lai­sil­la on osan­ot­to-oikeus, niin onhan sekin sit­ten jotain.

 2. Poh­jois­mai­set?
  Lis­tas­sa lukee suomalaiset.
  Lie­vää jako­mie­li­syyt­tä firmassa.

  1. Teks­tis­tä saa käsi­tyk­sen, että poh­jois­mai­set, mut­ta ilmei­ses­ti teks­tis­sä on vir­he. Sik­si kor­ja­sin artikkelia.

 3. Soi­nin­vaa­ra ansait­see ykkös­si­jan­sa. Muut suo­ma­lai­set poliit­ti­set blog­gaa­jat tule­vat kau­ka­na peräs­sä, valitettavasti.

 4. Voim­me var­maan kum­pi­kin kehua? Mut­ta tus­kin kui­ten­kaan parem­muu­des­ta? Eikö kyse ollut kir­joi­tet­tu­jen artik­ke­lei­den määrästä?

 5. Samaa miel­tä Cision Oy:n kans­sa. Ainoa blo­gi, jota seu­raan todel­la säännöllisesti. 🙂

 6. No höh, Heikki? 

  Älä nyt vie pik­ku Osmol­ta nar­sis­ti­sen mie­li­hy­vän tuo­maa suun­na­ton­ta onnen­tun­net­ta ja näin vapun alla vie­lä.… Vähän kuin tik­ka­rin nap­pai­si lap­sen suusta. 

  Täs­sä­hän nyt oli vain otet­tu esiin lis­tal­ta erik­seen Suo­men blo­git ja ketä nyt edes kiin­nos­taa jon­kin köy­hän islan­ti­lai­sen tuh­kai­nen blogi?

  Eli ihan mie­le­käs­tä­kin erot­taa suo­ma­lai­set blog­gauk­set muis­ta poh­jois­mai­sis­ta räpel­lyk­sis­tä kiin­nos­ta­van infor­maa­tion kannalta.

 7. hmm.. onnea, ei tämä huo­no ole, mut­ta jos lukee muut niin huo­maa että tuos­sa on jotain pahas­ti mätää kun siel­lä toplis­tas­sa on vähem­män ansioi­tu­nei­ta, ja samal­la var­maan vuo­si­kym­me­nen mer­kit­tä­vin suo­ma­lai­nen blo­gi… hal­la-ahon scrip­ta jäi ilman min­kään­lais­ta mainintaa.

  Vali­tan, mut­ta sinua on käy­tet­ty hyväksi. 🙁
  (hyvä nimi ros­kan pää­hän, ja antaa ymmär­tää että nämä muut­kin, että eikä sit­ten parem­pia ole..)

 8. Hyvä Osmo ja onnit­te­lut. Minus­ta­kin kir­joi­tat älyk­kääs­ti ja riip­pu­mat­to­mas­ti maa­il­man menos­ta. Tosin Hel­sin­ki-kes­kei­syys on ajoit­tain rasit­ta­vaa tääl­tä peri­fe­rias­ta katsottuna.
  Kun lukee arvos­tet­tua blo­gia, niin oma­kin vii­saus lisään­tyy paril­la pii­rul­la — toi­von mukaan.

 9. Voim­me var­maan kum­pi­kin kehua? Mut­ta tus­kin kui­ten­kaan parem­muu­des­ta? Eikö kyse ollut kir­joi­tet­tu­jen artik­ke­lei­den määrästä?

  Käsit­tääk­se­ni kyse on media­nä­ky­vyy­des­tä ja sii­nä mie­les­sä laa­dus­ta­kin — ei pel­käs­tään artik­ke­lei­den mää­räs­tä, jos­kin sekin on ollut mit­ta­rin osa­na. Voin tämän tar­kis­taa, mut­ta men­nee vapun jäl­kei­sil­le päiville. 

  Pidä blo­gia omal­la nimel­lä­si, niin voit seu­raa­va­na vuon­na voittaa…

 10. Osmol­la on (aina) hyvät avauk­set ja ykkös­si­ja kuu­luu myös tätä blo­gia seu­raa­val­le ja aktii­vi­ses­ti itse­ään ilmai­se­val­le vaki­tui­sel­le poru­kal­le. Kom­men­tit ovat aina asial­li­sia, aihet­ta vähin­tään­kin sivua­via ja useim­mi­ten mie­len­kiin­toa herättäviä.
  Mode­raat­to­ri­kin on pää­sään­töi­ses­ti ollut hereillä.
  Pal­jon on sar­kaa rehel­li­sel­le blog­gaa­jal­le kynnettäväksi.
  Kuka muu­ten puo­lus­tai­si lobbareita ?

 11. Lis­tal­ta puut­tui yksi blo­gi, jota seu­raan aktii­vi­ses­ti: Erk­ki Tuo­mio­jan blo­gi. En ole lähes­kään aina hänen kans­saan samaa miel­tä, mut­ta sil­lä mie­hel­lä on kyl­lä sanot­ta­vaa ja kykyä sanoa se. 

  Vai voi­ko tuo­ta pitää blo­gi­na, kun mah­dol­li­suus kom­men­toi­da puuttuu?

 12. Eihän täs­sä ole edes kil­pai­lua. Osmol­la on täs­sä suh­tees­sa lähes mono­po­li. Hyvää kuvaa arvioin­nis­ta ei tosin anna se, että toi­se­na on Jyr­ki J J Kas­vin blo­gi, noin kor­keal­la. Se blo­gi päi­vit­tyy har­voin eikä ole dia­lo­gi­nen. Ja jos Erk­ki Tuo­mio­jan blo­gi ei edes yllä lis­tal­le vaik­ka tuot­taa toi­si­naan otsi­koi­ta val­ta­kun­nan lehtiin.
  Istu­vat kan­san­edus­ta­jat eivät kyke­ne tie­ten­kään jat­ku­vas­sa aika­pu­las­sa pitä­mään kovin aktii­vis­ta blo­gia. Sit­ten esi­mer­kik­si Uuden Suo­men ns. poliit­ti­set blo­git ovat kuta kuin­kin mie­len­kiinn­ot­to­mia, kos­ka nii­den kes­kus­te­lut ja kom­men­toin­nit läh­te­vät jo vähin­tään toi­ses­sa kom­men­tis­sa ‘käsis­tä’.
  Onnek­si on Osmo.

 13. Eagles fly singly kir­joit­ti 29.4.2010 kel­lo 18:36

  Voim­me var­maan kum­pi­kin kehua? Mut­ta tus­kin kui­ten­kaan parem­muu­des­ta? Eikö kyse ollut kir­joi­tet­tu­jen artik­ke­lei­den määrästä?”

  Ilmei­ses­ti. Saa­tat tosin teh­dä nyt kävi­jäen­nä­tyk­sen. Tulee se vii­des­kin kävi­jä täl­lä vii­kol­la. Siis ihan tosi:

  http://www.oindex.fi/listing/site/stats/eagles_fly_singly/kaynnit/1/2010/16/2010/

 14. Onnek­si olkoon, Osmo! Ihan aihees­ta voi­tit tuon kisan.

  Riit­ta: tie­ten­kin Tuo­mio­jan blo­gi on blo­gi ilman kom­ment­te­ja­kin, mut­ta parem­muu­den kah­den tasa­ver­tai­sen blo­gin välil­lä rat­kai­see alus­tuk­sia seu­raa­vien kes­kus­te­lu­jen kiinnostavuus. 

  Par­haat blog­ga­rit kuten Osmo näyt­täi­si­vät naut­ti­van tui­mas­ta väit­te­lys­tä ja jul­kai­se­vat vas­taan­sa­no­mi­set. Tur­han suu­ri osa blog­ga­reis­ta pääs­tää läpi vain kehut.

  Kes­kus­te­lun sal­li­mi­nen edel­lyt­tää vai­val­lois­ta ja her­paan­tu­ma­ton­ta val­von­taa, mikä voi olla syy sii­hen, ettei kom­men­toin­tia ole sallittu.

 15. Kuka nyt kiristää?

  Kii­tos havain­nos­ta. Onnek­si totuus ei kui­ten­kaan ihan noin huo­no ole, KLn nyt jo toi­mi­vil­la tilas­toil­la jotain 700 — 1000 kävi­jää viikossa.

  Tai­si men­nä yhteys oin­dexiin suu­ren blo­gi­siir­rok­sen myö­tä joten­kin vituraan.

  Mut­ta kun en ole polii­tik­ko, ei sil­lä­kään oli­si niin väliä.

 16. Kes­kus­te­lun sal­li­mi­nen edel­lyt­tää vai­val­lois­ta ja her­paan­tu­ma­ton­ta val­von­taa, mikä voi olla syy sii­hen, ettei kom­men­toin­tia ole sallittu. 

  Tuo­mio­jan tyy­li on niin pro­vo­soi­va, että se jos mikä poi­ki­si kyl­lä pal­jon mie­len­kiin­tois­ta kes­kus­te­lua… ja ole­tet­ta­vas­ti myös mel­koi­sen mää­rän roskaa.

 17. Hyvää kuvaa arvioin­nis­ta ei tosin anna se, että toi­se­na on Jyr­ki J J Kas­vin blo­gi, noin kor­keal­la. Se blo­gi päi­vit­tyy har­voin eikä ole dialoginen.

  Kas­vin ei ole annet­tu puhua sen jäl­keen, kun Vih­reät pää­si­vät hal­li­tuk­seen. Sen toi­lai­lu­ja kat­sel­les­sa arvaa, että sanot­ta­vaa oli­si ollut ja pal­jon­kin. Enkä usko nii­den sano­mis­ten ole­van sel­lai­sia, että ne miten­kään saa­tai­siin näyt­tä­mään salonkikelpoisilta.

 18. Onnit­te­lut Osmolle! 

  Tämä on paras seu­raa­mis­ta­ni poliit­ti­sis­ta blo­geis­ta, ei vain Poh­jois­mais­sa vaan koko maailmassa.

  Jos­sain vai­hees­sa luin jopa kom­men­tit, mut­ta kun suu­rin osa niis­tä on yhtä tur­hia kuin tämä, nyky­ään skan­naan vain Osmon vastaukset.

 19. Tämä on tosi­aan hyvä blogi.

  Yllä­pi­tä­jä toi­mii aktii­vi­ses­ti ja blo­giin syn­tyy hyvää kes­kus­te­lua. Tämä on inter­ne­tin vuo­ro­vai­ku­tus­ta elä­vim­mil­lään ja parhaimmillaan.

  Toi­vot­ta­vas­ti Osmol­la riit­tää aikaa ja mie­len­kiin­toa yllä­pi­tää tätä samaan tah­tiin kuin tähän asti.

 20. Itse­kin luen täs­tä blo­gis­ta ensi­si­jai­ses­ti Osmon kom­men­tit ja yleen­sä sen kom­men­titn, johon on viitattu.

  Joten vink­ki­nä vaan että poik­keuk­sel­li­sen hyviä kom­ment­te­ja kan­nat­taa kom­men­toi­da vaik­ka­pa vain kir­joit­ta­mal­la “Hyvä kommentti.”

 21. Suo­men kan­sa voi nuk­kua huo­let­ta sil­lä Osmo ajat­te­lee, samoin Eki. Kak­si nimeä — minis­te­rin arvo­ni­men arvoista?

 22. Mus­ta tää on ihan vitun tyl­sä blo­gi. Ei tosi­aan mikään Suo­men, Hel­sin­gin tai edes Kata­ja­no­kan paras. 

  Kuka nai­nen nyt tääl­lä ees viit­tis sanoa mitään. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.