Tuhannes artikkeli

Kir­joi­tus “Jos pal­kat mää­räy­tyi­si­vät mark­ki­noil­la” oli tämän blo­gin tuhan­nes pos­taus sen jäl­keen, kun ava­sin blo­gin kevääl­lä 2007.

Hyväk­syt­ty­jä kom­ment­ti­pu­heen­vuo­ro­ja on ker­ty­nyt 41 470 eli kes­ki­mää­rin yli 40 artik­ke­lia kohti.

Käyn­te­jä on ollut yhteen­sä 1 781 851

Nykyi­sin käyn­te­jä on noin 20 000 viikossa.

25 vastausta artikkeliin “Tuhannes artikkeli”

  1. Hyl­ky­pro­sent­ti on taval­li­ses­ti muu­ta­mia pro­sent­te­ja, ulko­maa­lais­kes­kus­te­luis­sa muu­ta­mia kym­me­niä, kos­ka sana ulko­maa­lai­nen saa ihmi­set usein unoh­ta­maan käytöstavat.

 1. Oi sä aja­tus­ten Tona­va kaunoinen”

  Onni­te­lu­ni

 2. Kii­tok­set Odel­le erin­omai­ses­ta blo­gis­ta! Kun huo­mioi päi­vi­tys­tah­din ja ylei­sen tason (niin artik­ke­lien kuin kom­ment­tien­kin), voi­daan puhua ehkä­pä Suo­men par­haas­ta poliit­ti­ses­ta blo­gis­ta. Itse seu­raan aktii­vi­ses­ti ja olen oppi­nut pal­jon tääl­lä käy­tä­väs­tä kes­kus­te­lus­ta — monis­ta asiois­ta mie­li­pi­de on muut­tu­nut tai vähin­tään­kin tar­ken­tu­nut. Har­va blo­gi pys­tyy tähän. Uskon ja toi­von, että Osmol­la riit­tää vir­taa jat­kaa samal­la mallilla!

 3. Tar­jo­aa­ko Osmo tämän kun­niak­si kak­ku­kah­vit kommentoijille?

 4. Iso työ kaik­ki­neen. 1000 blo­gin kir­joit­ta­mi­seen voi hyvin­kin kulua pari työ­kuu­kaut­ta. 40–50 tuhan­nen kom­men­tin pelk­kään läpi­lu­ke­mi­seen kuluu toden­nä­köi­ses­ti aikaa em. kir­joit­ta­mi­seen näh­den tupla­ten. Äkkiä las­kien noin puo­len vuo­den työt. Kii­tos on siis paikallaan.

 5. Sinä Osmo olet sel­lai­nen ajat­te­li­ja ja kir­joit­ta­ja, että vaik­ka olen mel­kein aina eri miel­tä kans­sa­si, sinun kir­joi­tuk­se­si ja aja­tuk­sia­si ovat sil­ti sekä aja­tuk­sia herät­tä­viä että mielenkiintoisia.

 6. Kii­tok­sia hyväs­tä blo­gis­ta, Osmo. Mie­len­kiin­toi­set aja­tuk­set on hyvä jakaa. Kom­ment­ti­pals­toi­neen tämä on kuin taval­lis­ta parem­pi kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lu pas­sii­vi­ses­ti seu­rat­tu­na­kin. Koet­ko muu­ten saa­nee­si blo­gi­si luki­joi­den kom­men­teis­ta ja palaut­tees­ta hyö­tyä itsellesi?

  1. Olewn saa­nut kom­men­teis­ta pal­jon hyö­tyä, tie­to­ja ja uusia aja­tuk­sia. Usein itsea­sias­sa kir­joi­tan alku­pe­räi­sen artik­ke­lin lähes trol­lik­si hou­ku­tel­lak­se­ni mie­len­kiin­toi­sia kommentteja.

 7. Onnit­te­lut ja iso kiitos

  Olen viet­tä­nyt antoi­sia het­kiä tämän blo­gin paris­sa noin parin vuo­den ajan. Ja tah­ti sen kun kiih­tyy — nyky­ään käyn tääl­lä lähes päi­vit­täin, joten kii­tet­tä­vän asian­tun­te­va kan­ta­jen­gi­kin on tul­lut tutuksi.

  Kii­tos Osmon mode­roin­nin ja osal­lis­tu­jien tie­tä­myk­sen, kes­kus­te­lun taso on aivan omis­sa sfää­reis­sään ver­rat­tu­na vaik­ka­pa US:n blo­gi­kir­joit­te­luun. Sik­si tämä onkin niin kou­kut­ta­va kana­va oppia uut­ta ja saa­da eri­lai­sia näkö­kul­mia mitä moni­nai­sim­piin aiheisiin.

  Se on har­mi ettei nai­sia tun­nu täl­lai­nen yhteis­kun­nal­li­nen “kelai­lu & pal­lot­te­lu” niin kiin­nos­ta­van, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti hei­tä kuu­luu run­saas­ti mei­hin pas­sii­vi­siin lukijoihin.
  Ja onhan meil­lä Eli­na sekä ihas­tut­ta­van tai­dok­kaas­ti ja diplo­maat­ti­ses­ti kir­joit­ta­va Saara.

  Esi­mer­kik­si Nai­sen euro lie­nee 95 senttiä
  ‑pos­taus kävi­si hyväs­tä oppi­ma­te­ri­aa­lis­ta äidin­kie­len oppi­tun­neil­le argumentoinnista.
  Mus­ta­val­koi­sin­kaan mur­ro­si­käi­nen ei voi­si olla saa­mat­ta aja­tus­maa­il­maan­sa rei­lus­ti har­maan sävy­jä. Sama kos­kee var­mas­ti suur­ta osaa meistä
  kaikista. 

  Jat­ka­kaa, teil­lä on yleisöä:)

 8. Onnek­si olkoon Osmol­le ja kii­tos täs­tä blogista.

  Pal­jon kiin­nos­ta­via näkö­kan­to­ja pää­see­pi tämän blo­gin kaut­ta seuraamaan.
  Mones­ti tulee todet­tua, että asioi­hin löy­tyy usei­ta (=>2) näkö­kan­to­ja. Jopa tuos­ta kepu­lai­suu­des­ta olen löy­tä­nyt tämän blo­gin kaut­ta suo­ras­taan inhi­mil­li­siä piir­tei­tä (Ilpol­le kiitos) 😉
  Eri­tyi­tyi­sen hyvä idea on tuo­da noi­ta ajan­koh­tai­sia kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­tee­mo­ja aktii­vi­ses­ti päivänvaloon. 

  Kii­tok­set kuu­luu myös maus­teen­sa blo­gil­le anta­vil­le aktii­vi­sil­le blo­gin vaki­tui­sil­le riek­ku­jil­le = Eli­na, Lii­an Van­ha, tpyy­luo­ma, Met­ti­nen, Riit­ta, Saa­ra, Kari, Rai­mo K, Art­tu­ri, Sylt­ty, Tie­de­mies , Ilpo Per­naa, Anti­ke­pu­lai­nen, Mik­ko S,ym.

  TBC (KVG)

 9. M af H

  “Oi sä aja­tus­ten Tona­va kaunoinen”

  Onni­te­lu­ni

  Miten­käs tuo­kin onnit­te­lu nyt on tul­kit­ta­va… eikös Aja­tus­ten Tona­va ollut Nico­lae Ceauşescu? No, jos Mau­no Koi­vis­to mai­nit­tiin sen jäl­keen Aja­tus­ten Pora­kai­vok­si, niin eikö joku kek­si Osmol­le sopi­van vir­taa­van veden.

  Ihan oikeat onnit­te­lut Osmol­le. Levik­ki tai­taa ver­tau­tua myön­tei­sel­lä taval­la moneen lehteen.

 10. Kii­tos, tämä on lois­ta­va blo­gi! Käyn tääl­lä päi­vit­täin ja lähes aina opin jotain uut­ta. Yhteis­kun­nal­lis­ten asioi­den ymmär­tä­myk­se­ni on laa­jen­tu­nut monin­ker­tai­sek­si näi­den parin — kol­men vuo­den aika­na, kun olen tätä lukenut. 

  Tapio Nup­po­sel­le tie­dok­si; tääl­lä aina­kin yksi nais­puo­li­nen blo­gin seu­raa­ja 🙂 Har­voin tosin kom­men­toin mitään, vaik­ka jon­kun­lai­nen mie­li­pi­de käsi­tel­tä­väs­tä asias­ta usein muodostuukin.

 11. Vap­pu kun koit­taa, niin tode­taan vaan :
  No, kyl­lä­hän puhet­ta mua­li­maan mahtuu.

  Mut­ta toi­vot­ta­vas­ti Osmon sivus­to (oma päät­te­ly­ni Osmon sivus­tos­ta) on vie­sit­tä­nyt sel­lais­ta vies­tiä luki­joil­leen, että kan­sa­lais­ten yhtei­set asiat eivät ole help­po­ja asioi­ta työs­tää, jos vaan kan­sa­lais­ten asioi­den työs­tä­jät halua­vat epä-laa­ja­kat­sei­ses­ti kan­sa­lai­sil­leen hyvää taik­ka parem­paa luoda.

 12. Kii­tok­set blogista! 

  Usein itsea­sias­sa kir­joi­tan alku­pe­räi­sen artik­ke­lin lähes trol­lik­si hou­ku­tel­lak­se­ni mie­len­kiin­toi­sia kommentteja. 

  Huo­mat­tu on! 😉

 13. Olen aina miet­ti­nyt mik­si en osaa pitää suu­ta­ni kiin­ni, mut­ta näkö­jään se onkin suku­puo­li- eikä sukuvika.

  Mut­ta asi­aan, eli onnek­si olkoon, tämä asial­li­suus Oden blo­gil­la jak­saa häm­men­tää. Kii­tos kaikille.

 14. onnit­te­lut ja kii­tok­set! Yhdyn täy­sin kom­men­toi­jien näke­myk­siin täs­tä bol­gis­ta ja sen sisäl­lös­tä. Toi­vot­ta­vas­ti saam­me naut­tia näis­tä “het­keis­tä” mon­ta vuotta.

 15. 2M af H

  “Oi sä aja­tus­ten Tona­va kaunoinen”

  Onniteluni 

  Miten­käs tuo­kin onnit­te­lu nyt on tul­kit­ta­va… eikös Aja­tus­ten Tona­va ollut Nico­lae Ceauşescu? No, jos Mau­no Koi­vis­to mai­nit­tiin sen jäl­keen Aja­tus­ten Pora­kai­vok­si, niin eikö joku kek­si Osmol­le sopi­van vir­taa­van veden.”

  Oli­han täs­sä vähän pukin­sork­kaa, kuten kai­kes­sa min­kä kir­joi­tan. Paha tapa. Onnit­te­lut työs­tä oli­vat kyl­lä vilpittömät.

  Voi­si­han Ode sit­ten olla hel­sin­ki­läi­se­nä “Aja­tus­ten Vantaanjoki.”

 16. Tpyy­luo­ma:

  Olen aina miet­ti­nyt mik­si en osaa pitää suu­ta­ni kiin­ni, mut­ta näkö­jään se onkin suku­puo­li- eikä sukuvika. 

  Minä olen omal­ta osal­ta­ni jo lakan­nut yrittämästä 🙂

  Mut­ta asi­aan, eli onnek­si olkoon, tämä asial­li­suus Oden blo­gil­la jak­saa häm­men­tää. Kii­tos kaikille. 

  Par­haan­sa täs­sä yrit­tää vie­däk­seen kes­kus­te­lua vähem­män asial­li­sek­si, mut­ta ei…

  Sii­nä mie­les­sä tämä blo­gi ja tääl­lä käy­ty kes­kus­te­lu on kyl­lä ollut poik­keuk­sel­lis­ta, antoi­saa ja häm­men­tä­vää, että onpa sel­lai­sia­kin ihmei­tä käy­nyt, että olen muut­ta­nut mie­li­pi­det­tä­ni jois­sain asioissa!

  Kari

 17. Taio Nup­po­nen
  “Se on har­mi ettei nai­sia tun­nu täl­lai­nen yhteis­kun­nal­li­nen “kelai­lu & pal­lot­te­lu” niin kiin­nos­ta­van, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti hei­tä kuu­luu run­saas­ti mei­hin pas­sii­vi­siin lukijoihin.”

  Voi­si­ko se osal­taan joh­tua nais­ten herk­kä­nah­kai­suu­des­ta? Netis­sä palau­te voi olla hyvin­kin suo­ra­vii­vais­ta ja ryy­di­tet­ty puh­taal­la vit­tui­lul­la, jol­la pyri­tään saa­maan vas­ta­puo­li näyt­tä­mään typerältä.

  Toi­saal­ta nyt tulee mie­leen se parin vuo­den takai­nen tut­ki­mus­tu­los “nai­set ja dema­rit pihal­la poli­tii­kas­ta”, jon­ka mukaan nais­ten tie­dot poli­tii­kas­ta ovat suo­ras­taan onne­to­mia ver­rat­tu­na mie­hiin. Kos­ka nai­set menes­ty­vät parem­min kou­lus­sa, se ei aina­kaan joh­du sii­tä ettei­kö tie­to hei­dän pää­hän­sä uppoa. Olen tul­lut­kin sii­hen tulok­seen, että nai­sia ei poli­tiik­ka yksin­ker­tai­ses­ti kiin­nos­ta sii­nä mää­rin kuin miehiä.

 18. Trol­laus on ehkä huo­no sana­va­lin­ta kuvaa­maan kan­nan­ot­to­ja kes­kus­te­lun herät­tä­mi­sek­si. Pro­vo­ka­tii­vi­set mie­li­pi­teet, kes­kus­te­lun syn­nyt­tä­mi­sek­si esi­te­tyt hei­tot, jois­ta ei itse­kään tie­dä mitä niis­tä oli­si miel­tä, ne eivät itses­sään ole trol­laa­mis­ta. Jos ne ovat raken­ta­via, niin sitä­kin vähemmän.

  Se “koe­pal­lo” on ehkä sym­paat­ti­sem­pi ja kuvaa­vam­pi ter­mi näil­le blog­gauk­sil­le. Trol­lil­la on ylei­ses­ti hyvin nega­tii­vi­nen kai­ku netis­sä: ks. tar­ken­nuk­sek­si: http://fi.wikipedia.org/wiki/Trolli_%28internet%29

  Trol­laa­mi­se­na pide­tään vies­te­jä, joi­den tar­koi­tuk­se­na on var­ta vas­ten ärsyt­tää kans­sa­kes­kus­te­li­joi­ta ja päin­vas­toin sabo­toi­da asia­kes­kus­te­lun edellytyksiä. 

  Pie­noi­se­na esi­merk­ki­nä trol­laa­mi­ses­ta voi­si esi­mer­kik­si pitää Rai­mo K:n vies­te­jä Hit­le­ris­tä (älyk­kyys-ket­jus­ta). Rai­mo väit­tää, ettei Sak­san tilan­tees­sa ollut juu­ri mitään eroa ensim­mäi­sen ja toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen. Toi­nen kes­kus­te­li­ja (tai­si olla lurk­ki) vai­vau­tuu selit­tä­mään mik­si näin ei ole, usein perus­tein. Rai­mo K vas­taa tähän, ilmei­sen mie­li­val­tai­ses­ti ja perus­te­le­mat­ta yhtään mitään, että vain yksi esi­te­tyis­tä perus­teis­ta on mer­kit­tä­vä ja sen­kin hän kier­tää muu­ta­mal­la sanal­la ja palaa alku­pe­räi­seen väit­tee­seen­sä, että tilan­teis­sa ei ollut juu­ri eroa.

  Jos joku moi­seen vie­lä vas­tai­si, niin oli­si yhä lähem­pä­nä, että kes­kus­te­lu meni­si lopul­ta flei­maa­mi­sek­si, sil­lä toden­nä­köi­syys kut­sua vas­ta­puol­ta idioo­tik­si kas­vai­si vies­ti viestiltä.

  Täl­lais­ta kes­kus­te­lua täl­lä blo­gil­la on ollut muka­van vähän, ei juu­ri ollen­kaan. Itse koin, että ilmas­to­ky­sy­myk­ses­sä tun­teet kuu­me­ni­vat jopa enem­män kuin moni­kult­tuu­ri­ky­sy­myk­ses­sä, ja asia­kes­kus­te­lu oli sitä­kin vaikeampaa.

  Mut­ta jos ver­taa mui­den nimel­tä tun­net­tu­jen suo­ma­lais­ten poliit­tis­ten vai­kut­ta­jien blo­gei­hin eli nii­den ole­mat­to­muu­teen, niin onhan tämä blo­gi aivan oma poikkeuksensa.

 19. Voi­si­ko se osal­taan joh­tua nais­ten herk­kä­nah­kai­suu­des­ta? Netis­sä palau­te voi olla hyvin­kin suo­ra­vii­vais­ta ja ryy­di­tet­ty puh­taal­la vit­tui­lul­la, jol­la pyri­tään saa­maan vas­ta­puo­li näyt­tä­mään typerältä. 

  Just tämän vuok­si tyk­kään kir­joi­tel­la tän­ne­kin! Tääl­lä ei tar­vit­se olla niin varo­vai­nen sii­tä, miten asian­sa sanoo. Kir­joit­te­len sään­nöl­li­ses­ti myös yhdel­le vau­va­pals­tal­le ja siel­lä tun­teet kuu­me­ne­vat sel­lai­sis­ta kom­men­teis­ta, mit­kä tääl­lä ovat vie­lä ihan nor­maa­lia argumentointia.

 20. Hyvä Osmo !

  Kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri on itseoh­jau­tu­nut blo­gis­sa­si sel­lai­sek­si, että imee mukaan aina­kin seu­raa­maan. Ihmet­te­len kyl­lä, miten käy­tän­nös­sä sel­viät täs­tä näin hyvin mui­den akti­vi­teet­tie­si rinnalla.

 21. Tämä on hie­no blo­gi ja eni­ten kun­nioi­tus­ta aina­kin omal­la koh­dal­la­ni herät­tää se, että Osmo sel­väs­ti lukee kom­ment­te­ja ja kehit­te­lee omia aja­tuk­si­aan nii­den poh­jal­ta. Tämä on erit­täin ter­vet­tä ja sitä erit­täin har­voin näkee eten­kään polii­ti­koil­ta, jot­ka huo­leh­ti­vat aina sii­tä, että kan­nat on lop­puun asti hiot­tu­ja ja ideo­lo­gian mukai­sia, ja vas­ta­puo­len argu­men­tit mene­vät toi­ses­ta kor­vas­ta sisään ja toi­ses­ta ulos. 

  Media sit­ten suu­reen ääneen syyt­tää sel­kä­ran­gat­to­muu­des­ta, jos joku polii­tik­ko sat­tuu muut­ta­maan kan­taan­sa, vaik­ka aina­kin minus­ta oikeas­ti fik­su polii­tik­ko ei junt­taa itse­ään lii­an tiuk­kaan johon­kin ideo­lo­gi­aan, vaan on aina avoin uusil­le argu­men­teil­le. Tie­dän aina­kin omal­ta koh­dal­ta­ni, että oman van­han kan­nan vää­räk­si tun­nus­ta­mi­nen (vaik­ka sen teki­si vain omas­sa mie­les­sään eikä jul­ki­ses­ti) on aina tuskaisaa.

 22. Kyl­lä tämä havait­se­mis­ta­ni blo­geis­ta on par­hain ja moni­puo­li­sin ja Osmo ahke­ra ylläpitäjä .
  Sii­tä kii­tos hänelle.

  Kes­kus­te­lu on vain välil­lä ult­ra­teo­reet­tis­ta , kau­ka­na todel­li­ses­ta elä­mäs­tä ja vir­ka­mies­mäis­tä. Myös­kään yri­tys­ten pää­tök­sen­te­ko­jär­jes­tel­mää ja kus­tan­nus­las­ken­taa ei oikein ymmärretä

Vastaa käyttäjälle Kari Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.