Tuhannes artikkeli

Kir­joi­tus “Jos palkat määräy­ty­i­sivät markki­noil­la” oli tämän blo­gin tuhannes postaus sen jäl­keen, kun avasin blo­gin kevääl­lä 2007.

Hyväksyt­tyjä kom­ment­tipuheen­vuoro­ja on ker­tynyt 41 470 eli keskimäärin yli 40 artikke­lia kohti.

Käyn­te­jä on ollut yhteen­sä 1 781 851

Nyky­isin käyn­te­jä on noin 20 000 viikossa.

25 vastausta artikkeliin “Tuhannes artikkeli”

  1. Hylkypros­ent­ti on taval­lis­es­ti muu­tamia pros­ent­te­ja, ulko­maalaiskeskusteluis­sa muu­tamia kym­meniä, kos­ka sana ulko­maalainen saa ihmiset usein uno­hta­maan käytöstavat.

 1. “Oi sä aja­tusten Tona­va kaunoinen”

  Onnitelu­ni

 2. Kiitok­set Odelle eri­no­mais­es­ta blo­gista! Kun huomioi päiv­i­tys­tahdin ja yleisen tason (niin artikke­lien kuin kom­ment­tienkin), voidaan puhua ehkäpä Suomen parhaas­ta poli­it­tis­es­ta blo­gista. Itse seu­raan akti­ivis­es­ti ja olen oppin­ut paljon tääl­lä käytävästä keskustelus­ta — monista asioista mielipi­de on muut­tunut tai vähin­täänkin tarken­tunut. Har­va blo­gi pystyy tähän. Uskon ja toivon, että Osmol­la riit­tää vir­taa jatkaa samal­la mallilla!

 3. Tar­joaako Osmo tämän kun­ni­ak­si kakkukahvit kommentoijille?

 4. Iso työ kaikki­neen. 1000 blo­gin kir­joit­tamiseen voi hyvinkin kulua pari työkuukaut­ta. 40–50 tuhan­nen kom­mentin pelkkään läpilukemiseen kuluu toden­näköis­es­ti aikaa em. kir­joit­tamiseen näh­den tuplat­en. Äkkiä lask­ien noin puolen vuo­den työt. Kiitos on siis paikallaan.

 5. Sinä Osmo olet sel­l­ainen ajat­teli­ja ja kir­joit­ta­ja, että vaik­ka olen melkein aina eri mieltä kanssasi, sin­un kir­joituk­sesi ja ajatuk­si­asi ovat silti sekä ajatuk­sia herät­täviä että mielenkiintoisia.

 6. Kiitok­sia hyvästä blo­gista, Osmo. Mie­lenki­in­toiset ajatuk­set on hyvä jakaa. Kom­ment­ti­pal­stoi­neen tämä on kuin taval­lista parem­pi kahvipöytäkeskustelu pas­si­ivis­es­ti seu­rat­tunakin. Koetko muuten saa­neesi blo­gisi luk­i­joiden kom­menteista ja palaut­teesta hyö­tyä itsellesi?

  1. Olewn saanut kom­menteista paljon hyö­tyä, tieto­ja ja uusia ajatuk­sia. Usein itseasi­as­sa kir­joi­tan alku­peräisen artikke­lin läh­es trol­lik­si houkutel­lak­seni mie­lenki­in­toisia kommentteja.

 7. Onnit­te­lut ja iso kiitos

  Olen viet­tänyt antoisia het­k­iä tämän blo­gin paris­sa noin parin vuo­den ajan. Ja tahti sen kun kiihtyy — nykyään käyn tääl­lä läh­es päivit­täin, joten kiitet­tävän asiantun­te­va kan­ta­jengikin on tul­lut tutuksi.

  Kiitos Osmon moderoin­nin ja osal­lis­tu­jien tietämyk­sen, keskustelun taso on aivan omis­sa sfääreis­sään ver­rat­tuna vaikka­pa US:n blogikir­joit­telu­un. Sik­si tämä onkin niin koukut­ta­va kana­va oppia uut­ta ja saa­da eri­laisia näkökul­mia mitä mon­i­naisimpi­in aiheisiin.

  Se on har­mi ettei naisia tun­nu täl­lainen yhteiskun­nalli­nen “kelailu & pal­lot­telu” niin kiin­nos­ta­van, mut­ta toiv­ot­tavasti heitä kuu­luu run­saasti mei­hin pas­si­ivisi­in lukijoihin.
  Ja onhan meil­lä Eli­na sekä ihas­tut­ta­van taidokkaasti ja diplo­maat­tis­es­ti kir­joit­ta­va Saara.

  Esimerkik­si Naisen euro lie­nee 95 senttiä
  ‑postaus kävisi hyvästä oppi­ma­te­ri­aal­ista äidinkie­len oppitun­neille argumentoinnista.
  Mus­tavalkoisinkaan mur­rosikäi­nen ei voisi olla saa­mat­ta aja­tus­maail­maansa reilusti har­maan sävyjä. Sama kos­kee var­masti suur­ta osaa meistä
  kaikista. 

  Jatkakaa, teil­lä on yleisöä:)

 8. Onnek­si olkoon Osmolle ja kiitos tästä blogista.

  Paljon kiin­nos­tavia näkökan­to­ja pääseepi tämän blo­gin kaut­ta seuraamaan.
  Mon­esti tulee todet­tua, että asioi­hin löy­tyy usei­ta (=>2) näkökan­to­ja. Jopa tuos­ta kepu­laisu­ud­es­ta olen löytänyt tämän blo­gin kaut­ta suo­ras­taan inhimil­lisiä piirteitä (Ilpolle kiitos) 😉
  Eri­ty­i­tyisen hyvä idea on tuo­da noi­ta ajanko­htaisia kaupunkisu­un­nit­te­lu­teemo­ja akti­ivis­es­ti päivänvaloon. 

  Kiitok­set kuu­luu myös maus­teen­sa blogille antaville akti­ivisille blo­gin vak­i­tu­isille riekku­jille = Eli­na, Liian Van­ha, tpyy­lu­o­ma, Met­ti­nen, Riit­ta, Saara, Kari, Raimo K, Art­turi, Sylt­ty, Tiedemies , Ilpo Per­naa, Antikepu­lainen, Mikko S,ym.

  …TBC (KVG)

 9. M af H

  “Oi sä aja­tusten Tona­va kaunoinen”

  Onnitelu­ni

  Mitenkäs tuokin onnit­telu nyt on tulkit­ta­va… eikös Aja­tusten Tona­va ollut Nico­lae Ceauşes­cu? No, jos Mauno Koivis­to mainit­ti­in sen jäl­keen Aja­tusten Porakai­vok­si, niin eikö joku kek­si Osmolle sopi­van vir­taa­van veden.

  Ihan oikeat onnit­te­lut Osmolle. Levik­ki taitaa ver­tau­tua myön­teisel­lä taval­la mon­een lehteen.

 10. Kiitos, tämä on lois­ta­va blo­gi! Käyn tääl­lä päivit­täin ja läh­es aina opin jotain uut­ta. Yhteiskun­nal­lis­ten asioiden ymmärtämyk­seni on laa­jen­tunut moninker­taisek­si näi­den parin — kol­men vuo­den aikana, kun olen tätä lukenut. 

  Tapio Nup­poselle tiedok­si; tääl­lä ainakin yksi nais­puo­li­nen blo­gin seu­raa­ja 🙂 Har­voin tosin kom­men­toin mitään, vaik­ka jonkun­lainen mielipi­de käsiteltävästä asi­as­ta usein muodostuukin.

 11. Vap­pu kun koit­taa, niin tode­taan vaan :
  No, kyl­lähän puhet­ta mual­i­maan mahtuu.

  Mut­ta toiv­ot­tavasti Osmon sivus­to (oma päät­te­lyni Osmon sivus­tos­ta) on viesit­tänyt sel­l­aista viestiä luk­i­joilleen, että kansalais­ten yhteiset asi­at eivät ole help­po­ja asioi­ta työstää, jos vaan kansalais­ten asioiden työstäjät halu­a­vat epä-laa­jakat­seis­es­ti kansalaisilleen hyvää taik­ka parem­paa luoda.

 12. Kiitok­set blogista! 

  Usein itseasi­as­sa kir­joi­tan alku­peräisen artikke­lin läh­es trol­lik­si houkutel­lak­seni mie­lenki­in­toisia kommentteja. 

  Huo­mat­tu on! 😉

 13. Olen aina miet­tinyt mik­si en osaa pitää suu­tani kiin­ni, mut­ta näköjään se onkin sukupuoli- eikä sukuvika.

  Mut­ta asi­aan, eli onnek­si olkoon, tämä asial­lisu­us Oden blogilla jak­saa häm­men­tää. Kiitos kaikille.

 14. onnit­te­lut ja kiitok­set! Yhdyn täysin kom­men­toi­jien näke­myk­si­in tästä bol­gista ja sen sisäl­löstä. Toiv­ot­tavasti saamme naut­tia näistä “het­keistä” mon­ta vuotta.

 15. 2M af H

  “Oi sä aja­tusten Tona­va kaunoinen”

  Onniteluni 

  Mitenkäs tuokin onnit­telu nyt on tulkit­ta­va… eikös Aja­tusten Tona­va ollut Nico­lae Ceauşes­cu? No, jos Mauno Koivis­to mainit­ti­in sen jäl­keen Aja­tusten Porakai­vok­si, niin eikö joku kek­si Osmolle sopi­van vir­taa­van veden.”

  Oli­han tässä vähän pukin­sorkkaa, kuten kaikessa minkä kir­joi­tan. Paha tapa. Onnit­te­lut työstä oli­vat kyl­lä vilpittömät.

  Voisi­han Ode sit­ten olla helsinkiläisenä “Aja­tusten Vantaanjoki.”

 16. Tpyy­lu­o­ma:

  Olen aina miet­tinyt mik­si en osaa pitää suu­tani kiin­ni, mut­ta näköjään se onkin sukupuoli- eikä sukuvika. 

  Minä olen oma­l­ta osaltani jo lakan­nut yrittämästä 🙂

  Mut­ta asi­aan, eli onnek­si olkoon, tämä asial­lisu­us Oden blogilla jak­saa häm­men­tää. Kiitos kaikille. 

  Parhaansa tässä yrit­tää viedäk­seen keskustelua vähem­män asial­lisek­si, mut­ta ei…

  Siinä mielessä tämä blo­gi ja tääl­lä käy­ty keskustelu on kyl­lä ollut poikkeuk­sel­lista, antoisaa ja häm­men­tävää, että onpa sel­l­aisi­akin ihmeitä käynyt, että olen muut­tanut mielipi­det­täni jois­sain asioissa!

  Kari

 17. Taio Nup­po­nen
  “Se on har­mi ettei naisia tun­nu täl­lainen yhteiskun­nalli­nen “kelailu & pal­lot­telu” niin kiin­nos­ta­van, mut­ta toiv­ot­tavasti heitä kuu­luu run­saasti mei­hin pas­si­ivisi­in lukijoihin.”

  Voisiko se osaltaan johtua nais­ten herkkä­nahkaisu­ud­es­ta? Netis­sä palaute voi olla hyvinkin suo­ravi­ivaista ja ryy­ditet­ty puh­taal­la vit­tuilul­la, jol­la pyritään saa­maan vastapuoli näyt­tämään typerältä.

  Toisaal­ta nyt tulee mieleen se parin vuo­den takainen tutkimus­tu­los “naiset ja demar­it pihal­la poli­ti­ikas­ta”, jon­ka mukaan nais­ten tiedot poli­ti­ikas­ta ovat suo­ras­taan onneto­mia ver­rat­tuna miehi­in. Kos­ka naiset men­estyvät parem­min koulus­sa, se ei ainakaan johdu siitä etteikö tieto hei­dän päähän­sä uppoa. Olen tul­lutkin siihen tulok­seen, että naisia ei poli­ti­ik­ka yksinker­tais­es­ti kiin­nos­ta siinä määrin kuin miehiä.

 18. Trol­laus on ehkä huono sanaval­in­ta kuvaa­maan kan­nan­ot­to­ja keskustelun herät­tämisek­si. Pro­vokati­iviset mielip­i­teet, keskustelun syn­nyt­tämisek­si esite­tyt heitot, joista ei itsekään tiedä mitä niistä olisi mieltä, ne eivät itsessään ole trol­laamista. Jos ne ovat rak­en­tavia, niin sitäkin vähemmän.

  Se “koepal­lo” on ehkä sym­pa­at­tisem­pi ja kuvaavampi ter­mi näille blog­gauk­sille. Trollil­la on yleis­es­ti hyvin negati­ivi­nen kaiku netis­sä: ks. tarken­nuk­sek­si: http://fi.wikipedia.org/wiki/Trolli_%28internet%29

  Trol­laamise­na pide­tään vieste­jä, joiden tarkoituk­se­na on var­ta vas­ten ärsyt­tää kanssakeskustelijoi­ta ja päin­vas­toin sabotoi­da asi­akeskustelun edellytyksiä. 

  Pienoise­na esimerkkinä trol­laamis­es­ta voisi esimerkik­si pitää Raimo K:n vieste­jä Hit­leristä (älykkyys-ketjus­ta). Raimo väit­tää, ettei Sak­san tilanteessa ollut juuri mitään eroa ensim­mäisen ja toisen maail­man­so­dan jäl­keen. Toinen keskusteli­ja (taisi olla lurk­ki) vaivau­tuu selit­tämään mik­si näin ei ole, usein perustein. Raimo K vas­taa tähän, ilmeisen mieli­v­al­tais­es­ti ja perustelemat­ta yhtään mitään, että vain yksi esite­ty­istä perusteista on merkit­tävä ja senkin hän kiertää muu­ta­mal­la sanal­la ja palaa alku­peräiseen väit­teeseen­sä, että tilanteis­sa ei ollut juuri eroa.

  Jos joku moi­seen vielä vas­taisi, niin olisi yhä lähempänä, että keskustelu menisi lop­ul­ta fleimaamisek­si, sil­lä toden­näköisyys kut­sua vastapuol­ta idiootik­si kas­vaisi viesti viestiltä.

  Täl­laista keskustelua täl­lä blogilla on ollut muka­van vähän, ei juuri ollenkaan. Itse koin, että ilmas­tokysymyk­sessä tun­teet kuumeni­vat jopa enem­män kuin monikult­tuurikysymyk­sessä, ja asi­akeskustelu oli sitäkin vaikeampaa.

  Mut­ta jos ver­taa muiden nimeltä tun­net­tu­jen suo­ma­lais­ten poli­it­tis­ten vaikut­ta­jien blo­gei­hin eli niiden olemat­to­muu­teen, niin onhan tämä blo­gi aivan oma poikkeuksensa.

 19. Voisiko se osaltaan johtua nais­ten herkkä­nahkaisu­ud­es­ta? Netis­sä palaute voi olla hyvinkin suo­ravi­ivaista ja ryy­ditet­ty puh­taal­la vit­tuilul­la, jol­la pyritään saa­maan vastapuoli näyt­tämään typerältä. 

  Just tämän vuok­si tykkään kir­joitel­la tän­nekin! Tääl­lä ei tarvitse olla niin varovainen siitä, miten asiansa sanoo. Kir­joit­te­len sään­nöl­lis­es­ti myös yhdelle vau­va­pal­stalle ja siel­lä tun­teet kuumenevat sel­l­ai­sista kom­menteista, mitkä tääl­lä ovat vielä ihan nor­maalia argumentointia.

 20. Hyvä Osmo !

  Keskustelukult­tuuri on itseo­h­jau­tunut blo­gis­sasi sel­l­aisek­si, että imee mukaan ainakin seu­raa­maan. Ihmette­len kyl­lä, miten käytän­nössä selviät tästä näin hyvin muiden aktivi­teet­tiesi rinnalla.

 21. Tämä on hieno blo­gi ja eniten kun­nioi­tus­ta ainakin oma­l­la kohdal­lani herät­tää se, että Osmo selvästi lukee kom­ment­te­ja ja kehit­telee omia ajatuk­si­aan niiden poh­jal­ta. Tämä on erit­täin ter­vet­tä ja sitä erit­täin har­voin näkee etenkään poli­itikoil­ta, jot­ka huole­hti­vat aina siitä, että kan­nat on lop­pu­un asti hiot­tu­ja ja ide­olo­gian mukaisia, ja vastapuolen argu­men­tit menevät tois­es­ta kor­vas­ta sisään ja tois­es­ta ulos. 

  Media sit­ten suureen ääneen syyt­tää selkäran­gat­to­muud­es­ta, jos joku poli­itikko sat­tuu muut­ta­maan kan­taansa, vaik­ka ainakin minus­ta oikeasti fik­su poli­itikko ei junt­taa itseään liian tiukkaan johonkin ide­olo­giaan, vaan on aina avoin uusille argu­menteille. Tiedän ainakin oma­l­ta kohdal­tani, että oman van­han kan­nan vääräk­si tun­nus­t­a­mi­nen (vaik­ka sen tek­isi vain omas­sa mielessään eikä julkises­ti) on aina tuskaisaa.

 22. Kyl­lä tämä havait­semis­tani blo­geista on parhain ja monipuolisin ja Osmo ahk­era ylläpitäjä .
  Siitä kiitos hänelle.

  Keskustelu on vain välil­lä ultra­te­o­reet­tista , kaukana todel­lis­es­ta elämästä ja virkamies­mäistä. Myöskään yri­tys­ten päätök­sen­teko­jär­jestelmää ja kus­tan­nus­lasken­taa ei oikein ymmärretä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.