Bussikuskit lakossa paikallisen sopimisen puolesta

Hel­sin­gin Bus­si­lii­ken­teen työn­sei­saus on omal­la taval­laan eri­koi­nen. Ongel­ma on van­ha. Kau­pun­gil­la on oma työ­eh­to­so­pi­mus, joka on van­hoil­le kul­jet­ta­jil­le parem­pi kuin AKT:n sopi­mus, mut­ta nuo­rem­mil­le kul­jet­ta­jil­le huo­nom­pi kuin AKT:n Ero ei ole niin­kään pal­kas­sa, ymmär­tääk­se­ni AKT:n sopi­mus antaa parem­man lik­san, vaan työ­ajois­sa. HBL:llä on käy­tös­sä iki­muis­toi­nen käy­tän­tö, että van­hat kul­jet­ta­jat saa­vat vali­ta ensin pääl­tä muka­vim­mat rei­tit ja par­haat vuo­rot ja nuo­ret saa­vat sen, mitä heil­le jää. Yleen­sä hyvin rik­ko­nai­sen työ­päi­vän, jos­sa on pal­jon hyp­py­tun­te­ja. Työ­nan­ta­jan mukaan HBL:n sopi­mus tar­jo­aa parem­mat edut sai­raus­lo­mien osal­ta, mitä se sit­ten tar­koit­taa­kin. HBL:n on tämän vuok­si vai­kea saa­da kul­jet­ta­jia, kos­ka uusi kul­jet­ta­ja tie­tää jou­tu­van­sa koi­ran virkaan.

Siir­ty­mi­ses­tä AKT:n sopi­muk­seen on neu­vo­tel­tu pit­kään. Nyt työ­nan­ta­ja ilmoit­ti, että se vaih­taa sopi­muk­sen AKT:n sopi­muk­seen ja bus­sit sei­so­vat per­jan­tai­hin. Olem­me siis pääs­seet sii­hen, että työn­te­ki­jät ovat lakos­sa pai­kal­li­sen sopi­mi­sen puo­les­ta ja nuo­ret kul­jet­ta­jat omien etu­jen­sa paran­ta­mis­ta vastaan.

Työ­mark­ki­na­lain­sää­dän­töä on jos­kus vai­kea ymmär­tää. Ymmär­tääk­se­ni AKT:n sopi­mus on yleis­si­to­va. Miten HBL voi sovel­taa sopi­mus­ta, joka on nuor­ten kul­jet­ta­jien koh­dal­la huo­nom­pi kuin yleis­si­to­va sopi­mus. Voi­ko se olla laillista?

70 vastausta artikkeliin “Bussikuskit lakossa paikallisen sopimisen puolesta”

 1. Bus­si­lii­ken­teen tilan­ne on koko seu­dul­la vai­keas­ti ymmär­ret­tä­vis­sä. Kil­pai­lut­ta­mis­lei­kis­sä muka­na ole­vat suu­ret fir­mat ovat teh­neet vuo­si­kym­me­nen tap­pio­ta kil­pai­lut­ta­mis­kau­del­la ja kaik­ki ovat vie­lä lei­kis­sä mukana. 

  Hel­sin­ki löi aika­naan huo­nos­ti har­ki­ten yhteen kon­kurs­si­kyp­sän STA:n ja vähän parem­mas­sa jamas­sa ole­van HKL:n bus­si­lii­ken­teen saa­den aikaan keh­non talou­den kak­si­ja­koi­sen talon, jos­sa vie­lä­kin kai juo­daan kah­via eri poru­kois­sa. AKT:n sopi­mus on tun­ti­palk­ka­so­pi­mus, HKL:n van­ha kuukausipalkkaisten.

  Hyvä, jos pääs­tään yhteen sopi­muk­seen. Mil­loin pääs­tään hyvin­voi­vaan työyh­tei­söön HBL:ssä ja talou­del­li­ses­ti ter­veel­lä poh­jal­la toi­mi­vaan seu­dun bussiliikenteeseen ?

 2. Miten HBL voi sovel­taa sopi­mus­ta, joka on nuor­ten kul­jet­ta­jien koh­dal­la huo­nom­pi kuin yleis­si­to­va sopi­mus. Voi­ko se olla laillista?”

  Voi jos HSB:n mini­mi­palk­ka on suu­rem­pi tai yhtä­suu­ri kuin AKT:n mini­mi. Huo­nom­mak­si ei saa pai­kal­li­ses­ti tai edes kas­vo­tus­ten sopia, parem­mak­si kyllä.

 3. Joten­kin­han ne rei­tit pitää kus­keil­le jakaa. jos AKT:n sopi­mus ei eri­tyi­ses­ti ota kan­taa sii­hen, että miten rei­tit pitäi­si jakaa, niin ehkä HBL:n van­ha tapa jakaa rei­tit vir­kaiän perus­teel­la ei var­si­nai­ses­ti ole min­kään AKT:n sopi­muk­ses­sa luke­van kans­sa ris­ti­rii­das­sa? (Tämä on vain arvaus, en tie­dä oikeas­ti asiois­ta tarpeeksi.)

  Jako­ta­vas­ta vain sit­ten seu­raa se, että nuo­ret kus­kit käy­tän­nös­sä jou­tu­vat huo­nom­paan asemaan.

 4. Vuo­rot voi jakaa myös tas­a­puo­li­suut­ta nou­dat­taen. Tai sit­ten palk­ka­so­pi­mus­ta voi muut­taa niin, että osa pal­kas­ta mak­se­taan kor­vauk­se­na epä­mu­ka­vis­ta työajoista.
  Iso kysy­mys on, että hyp­py­tun­te­ja tuli­si vähem­män, jos osa vuo­rois­ta (aamu­ruuh­ka esi­mer­kik­si) teh­täi­siin osa-aika­työl­lä. Tämän taas kiel­tää AKT:n sopi­mus. En siis tar­koi­ta, että ketään pako­tet­tai­siin tai edes pai­nos­tet­tai­siin osa-aika­työ­hön, vaan hyväk­syt­täi­siin se, että opis­ke­li­ja halu­aa teh­dä ja pys­tyy teke­mään vain osa-aikatyötä.

 5. Nimim. Kuka nyt kiris­tää? on väärässä.

  Vas­tauk­se­na kysy­myk­seen, miten HBL on voi­nut sovel­taa jotain muu­ta kuin yleis­si­to­vaa työ­eh­to­so­pi­mus­ta, löy­tyy työ­so­pi­mus­lain 2 luvun 7 §:n 3 momentista: 

  Työ­nan­ta­ja, joka on työ­eh­to­so­pi­mus­lain (436/1946) nojal­la vel­vol­li­nen nou­dat­ta­maan työ­eh­to­so­pi­mus­ta, jon­ka toi­se­na sopi­ja­puo­le­na on val­ta­kun­nal­li­nen työn­te­ki­jöi­den yhdis­tys, saa 1 momen­tis­sa sää­de­tys­tä poi­ke­ten sovel­taa tämän työ­eh­to­so­pi­muk­sen määräyksiä.”

  Sään­nös ilmen­tää ns. aikaprio­ri­teet­tia ja kil­pai­le­vien työ­eh­to­so­pi­muk­sien valin­taa. Kun työ­eh­to­so­pi­mus päät­tyy, työ­nan­ta­ja­puo­li voi hie­man yksin­ker­tais­tet­tu­na hypä­tä min­kä tahan­sa alal­le sovel­tu­van työ­eh­to­so­pi­muk­sen pii­riin — sen ei todel­laan tar­vit­se olla työ­eh­doil­taan parem­pi. Työ­nan­ta­ja voi tämän sään­nök­sen nojal­la har­ras­taa ns. “työ­eh­to­so­pi­muss­hop­pai­lua”. Sään­nös on epä­on­nis­tu­nut ja tar­koi­tet­tu eri tilan­tei­siin, johon sitä nyky­ään käytetään.

  Ker­ron työ­eh­to­so­pi­muss­hop­pai­lus­ta esi­mer­kin. AKT on sol­mi­nut mat­ka­toi­mis­toa­lan työn­te­ki­jöi­den työ­eh­to­so­pi­muk­sen. Puhe­lin­myyn­ti­bis­nek­sen syn­nyt­tyä PAM sol­mi työ­eh­to­so­pi­muk­sen puhe­lin­myyn­tia­lal­le, jon­ka työ­eh­dot ovat hyvin huo­not. Eräs mat­ka­toi­mis­toa­lan yri­tys kek­si mat­ka­toi­mis­to­työn­te­ki­jän teke­vän puhe­lin­myyn­ti­työ­tä ja vaih­toi sovel­let­ta­van työ­eh­to­so­pi­muk­sen mat­ka­toi­mis­toa­lan TES:sta puhe­lin­myy­jien TES:een. Pal­kas­ta kato­si var­mas­ti kolmannes. 

  Kaik­kein luo­vin­ta sään­nök­sen sovel­ta­mis­ta kokei­lee ilmais­ja­ke­lu­yrit­tä­jät. He oli­vat tyy­ty­mät­tö­miä työ­tuo­miois­tui­men rat­kai­suun, että he jou­tui­vat nou­dat­ta­maan alan yleis­si­to­vaa työ­eh­to­so­pi­mus­ta. Seu­rauk­sen ilmais­ja­ke­lu­yrit­tä­jät perus­ti­vat­kin itse ammat­ti­lii­ton, jon­ka kans­sa sol­mi­vat työ­eh­to­so­pi­muk­sen. Vetoa­mal­la po. työ­so­pi­mus­lain koh­taan, he ovat ilmoit­ta­neet nou­dat­ta­van­sa tätä oman ammat­ti­liit­ton­sa kans­sa teke­mään­sä sopimusta.

 6. Osmo: “hyväk­syt­täi­siin se, että opis­ke­li­ja halu­aa teh­dä ja pys­tyy teke­mään vain osa-aikatyötä.”

  Opis­ke­li­jat var­maan saa­vat­kin teh­dä osa-aika­työ­tä, mut­ta nykyis­ten sään­nös­ten mukaan ei kyl­lä­kään bussikuskina.

 7. Osmo kir­joit­ti:

  En siis tar­koi­ta, että ketään pako­tet­tai­siin tai edes pai­nos­tet­tai­siin osa-aika­työ­hön, vaan hyväk­syt­täi­siin se, että opis­ke­li­ja halu­aa teh­dä ja pys­tyy teke­mään vain osa-aikatyötä.”

  Hir­vit­tä­vän kau­nis aja­tus, mut­ta vali­tet­ta­va tosia­sia on, ettei tämä toi­mi käy­tän­nös­sä laisinkaan.

  Kun osa-aikai­sen työ­voi­man käy­tös­tä teh­dään täy­sin vapaa­ta, käy­tän­nös­sä koko hen­ki­lös­tön käyt­tö siir­re­tään ajan kans­sa osa-aikai­sek­si. Näin on tapah­tu­nut kai­kil­la niil­lä aloil­la, jos­sa osa-aikai­sen työ­voi­man käyt­tö on vapau­tet­tu täy­sin. Kau­pan ala on ehkä hel­poin esimerkki.

  On hyväk­syt­tä­vä myös se tosia­sia, että joku tekee kau­pan alal­la työ­tä ihan oikeas­ti yrit­tääk­seen elät­tää per­heen­sä. Mikään ole­tuk­seen perus­tu­va opis­ke­li­jan etu ei voi men­nä täl­lai­sen edelle.

  Sinän­sä ehdo­tus voi­si olla lois­ta­va, jos se teh­täi­siin ihan oikeas­ti vain ja ainoas­taan työn­te­ki­jän tah­dos­ta riip­pu­vak­si. Esi­mer­kik­si ko. AKT:n sopi­muk­sen osa-aikais­ten käy­tös­tä oli­si mah­dol­lis­ta poi­ke­ta työn­te­ki­jän nimen­omai­sel­la ja yksi­puo­li­sel­la tah­do­nil­mai­sul­la työ­nan­ta­jal­le. Työn­te­ki­jäl­le syn­tyi­si myös oikeus peruut­taa tah­to työs­ken­nel­lä osa-aikai­se­na, kun opis­ke­lut ovat esi­mer­kik­si tauolla.

  Tähän työ­nan­ta­jat eivät sen sijaan kos­kaan suos­tu, kos­ka kysy­myk­ses­sä ei ole opis­ke­li­joi­den aut­ta­mi­sen tah­to vaan ihan muut syyt. Toi­sek­si meil­lä ei kyl­lä ole mitään pulaa näis­tä “opis­ke­li­ja­duu­neis­ta” nyky­päi­vä­nä . Nii­tä riit­tää sekä opis­ke­li­joil­le ja jää vie­lä hur­jas­ti yli­kin niil­le, jot­ka eivät ole yhtä ilah­tu­nei­ta asiasta. 

  Sai­si­ko tilas­to­kes­kus aikaan työt­tö­myys­lu­ke­man, jos­sa työt­tö­miä ovat myös vas­ten tah­to­aan osa-aikai­se­na työskentelevät?

  1. Tuo­ta on nyt aika vai­kea uskoa. Jos teh­dään koko­päi­väi­syy­teen poik­keus, ettei se kos­ke kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joi­ta, se ei laa­je­ne muualle.
   Osa-aikai­suu­den vapaa­eh­toi­suut­ta on tut­kit­tu. En muis­ta oli­vat­ko osa-aikai­set vapaa­eh­toi­ses­ti osa-aikai­sia 80 pro­sent­ti­ses­ti vain 70 pro­sent­ti­ses­ti, mut­ta val­tao­sa oli. Tämä kos­ki Pää­kau­pun­ki­seu­tua. Opis­ke­li­jal­le ei oikein koko­päi­väi­syys ole edes mahdollista.

 8. Kil­pai­lut­ta­mis­lei­kis­sä muka­na ole­vat suu­ret fir­mat ovat teh­neet vuo­si­kym­me­nen tap­pio­ta kil­pai­lut­ta­mis­kau­del­la ja kaik­ki ovat vie­lä lei­kis­sä mukana.

  Hel­sin­ki löi aika­naan huo­nos­ti har­ki­ten yhteen kon­kurs­si­kyp­sän STA:n ja vähän parem­mas­sa jamas­sa ole­van HKL:n bus­si­lii­ken­teen saa­den aikaan keh­non talou­den kak­si­ja­koi­sen talon…

  Fuusioi­daan­ko­han nuo kaik­ki tap­piol­li­set yhtiöt lop­pu­jen lopuk­sin Hel­biin, joka voi­daan sit­ten uudel­leen nime­tä HKL:ksi? 🙂

  Min­kä­hän­lai­nen aika­pom­mi sekin on jos ja kun bus­sien lii­ken­nöin­ti­kus­tan­nuk­set kor­jau­tuu kan­nat­ta­val­la tasol­le? Pro­sen­tin nousu sopi­mus­ten hin­nois­sa Hel­sin­gin bus­si­lii­ken­tees­sä on kai jotain miljoonan.

 9. Täs­sä ottei­ta SAK:n 2003 teke­mäs­tä työ­ai­ka­tut­ki­muk­ses­ta. Vähän van­ha mut­ta ker­to­nee vähän lisää työmarkkinoista.
  Suo­mes­sa työ­ai­kaa lyhen­ne­tään nyky­ään työt­tö­myys­jak­so­jen kaut­ta, sil­lä teh­dyt työ­tun­nit vähe­ne­vät, mut­ta työlliset/työvoima lisään­ty­vät eten­kin jos elä­kei­kää nostetaan

  http://netti.sak.fi/sak/pdf/vkot-aik.pdf

  Val­lit­se­va työ­ai­ka­muo­to on kui­ten­kin kaikkialla
  päi­vä­työ, jota tekee 69 pro­sent­tia pal­kan­saa­jis­ta. Eni­ten sitä teh­dään AKA­VAs­sa (87%) ja vähi­ten SAK:ssa (59 %). STTK:n ja jär­jes­täy­ty­mät­tö­mien osuu­det löy­ty­vät täs­tä välis­tä (70–71 %). ”

  Suo­ma­lais­ten pal­kan­saa­jien työ­suh­de­ra­ken­ne on sikä­li eri­koi­nen, että meil­lä on selvästi
  enem­män mää­rä­ai­kais­ta työ­tä ja sel­väs­ti vähem­män osa-aika­työ­tä kuin EU-mais­sa keskimäärin.
  Toi­nen ero on se, että molem­mis­sa työ­suh­de­muo­dois­sa koros­tuu eivapaaehtoisuus.
  Kol­mas­osa osa-aika­työs­tä teh­dään sik­si, että kokoai­ka­työ­tä ei ollut tarjolla,
  ja kak­si kol­mas­osaa mää­rä­ai­kai­ses­ta työs­tä teh­dään sik­si, että hen­ki­lö ei saa­nut pysyvää
  työ­tä, vaik­ka oli­si sitä halunnut.”

 10. Osmo:

  Osa-aikai­suu­den vapaa­eh­toi­suut­ta on tutkittu.

  Mitä ihmet­tä!? Kaik­ki osa-aikai­suus on vapaa­eh­tois­ta, kos­ka aina voi ottaa lopputilin.

  Vähän sama kun tut­kis sitä mis­sä mää­rin vaik­ka asun­non osta­ja mak­saa vapaa­eh­toi­ses­ti… joo täs­tä huo­nees­ta osta­ja mak­saa vapaa­eh­toi­ses­ti 40k ja sit vie­lä 2k sii­hen pääl­le pako­tet­tu­na… sit täs­tä sopi­mus­koh­dan se hyväk­syy 80% vapaa­eh­toi­ses­ti ja loput 20% vahingossa…

 11. Sha­keem:

  Kun osa-aikai­sen työ­voi­man käy­tös­tä teh­dään täy­sin vapaa­ta, käy­tän­nös­sä koko hen­ki­lös­tön käyt­tö siir­re­tään ajan kans­sa osa-aikai­sek­si. Näin on tapah­tu­nut kai­kil­la niil­lä aloil­la, jos­sa osa-aikai­sen työ­voi­man käyt­tö on vapau­tet­tu täy­sin. Kau­pan ala on ehkä hel­poin esimerkki.

  Niin ja tämä ei mis­sään nimes­sä voi joh­tua sii­tä, että ne työn­te­ki­jät oikees­ti haluu teh­dä osa-aikais­ta työ­tä kun ver­taa mui­hin niil­le tar­jol­la ole­viin vaihtoehtoihin?!

  Sinän­sä ehdo­tus voi­si olla lois­ta­va, jos se teh­täi­siin ihan oikeas­ti vain ja ainoas­taan työn­te­ki­jän tah­dos­ta riippuvaksi. 

  No ei kyl­lä olis, vaan se olis yks idioot­ti­mai­sim­mis­ta asiois­ta mitä vois teh­dä. Kun kaks tyyp­piä sopii kes­ke­nään jos­tain vaih­to­kau­pas­ta, niin se ei miten­kään voi men­nä niin, että kau­pan toteu­tu­mi­nen on vaan toi­sen tah­dos­ta riippuvaista.

 12. Kovas­ti­han tääl­lä­kin puhu­taan työn jaka­mi­sen puo­les­ta, mut­ta sit­ten kun jol­lain alal­la sitä työ­tä oltai­siin jaka­mas­sa osa-aikai­suu­den kaut­ta, alkaa kaa­mea itku ja par­ku sii­tä, että se on hir­vit­tä­vän väärin.

 13. Opis­ke­li­jat var­maan saa­vat­kin teh­dä osa-aika­työ­tä, mut­ta nykyis­ten sään­nös­ten mukaan ei kyl­lä­kään bussikuskina.

  Tähän kun löy­täi­si vie­lä jon­kin jär­keen­käy­vän perustelun.

 14. Opis­ke­li­joi­ta on ollut kul­jet­ta­ji­na kau­pun­ki­lii­ken­teen lin­joil­la jo pit­kään. Vuo­si­lo­ma­si­jai­sik­si hakeu­tu­vil­le on jär­jes­tet­ty mm eril­lis­kurs­se­ja rai­tio- ja met­ro­puo­lel­la. Bus­si­puo­len kul­jet­ta­ja­kou­lu­tus siir­tyi val­tao­sin työt­tö­myys­kurs­si­poh­jal­le ja se on kaven­ta­nut opis­ke­li­joi­den mahdollisuuksia.

  Nuo­ret kul­jet­ta­jat jou­tu­vat var­maan joka bus­siy­ri­tyk­ses­sä aja­maan ensin val­tao­sin ruuh­ka­vuo­ro­ja, jot­ka eivät ole niin halut­tu­ja työ­hön­si­tou­tu­mi­sa­jan pituu­den vuok­si. Ruuh­ka­vuo­ro­jen hoi­toon osa-aikai­suus sopi­si par­hai­ten. Yksi kul­jet­ta­ja hoi­tai­si aamu­ruuh­kan ja toi­nen iltaruuhkan. 

  Olen odot­ta­nut, että mark­ki­noil­le ilmes­tyi­si yrit­tä­jiä, jot­ka kes­kit­tyi­si­vät vain ruuh­ka­vuo­ro­jen hoi­toon ja käyt­täi­si­vät osa-aikais­ta kul­jet­ta­ja­kun­taa. Jo nyt ali­han­kin­ta­so­pi­muk­sia vil­jel­lään pal­jon. Luu­li­sin täl­lai­sil­le yri­tyk­sil­le löy­tyy hyvä mark­ki­na­ra­ko. Näin myös ikui­suuson­gel­mak­si luo­ki­tel­ta­va vuo­ro­jen jako­ta­pa hel­pot­tui­si val­tao­sin koko­päi­vä­hen­ki­lös­töä käyt­tä­vis­sä yrityksissä.

 15. SAK:

  Toi­nen ero on se, että molem­mis­sa työ­suh­de­muo­dois­sa koros­tuu eivapaaehtoisuus.

  tilt! Ihme että eivät kir­joit­ta­neet, että kai­kes­sa työs­sä koros­tuu sen eiva­paa­eh­toi­suus, kun palk­kaa ei mak­se­ta tilil­le ilman, että menee työ­pai­kal­le ja tuot­taa hyvin­voin­tia muil­le. Työ­nan­ta­ja se vaan pakot­taa työn­te­ki­jöi­tä teke­mään töitä!

  Ihmi­sil­lä on kyl­lä ihan ihmeel­li­nen käsi­tys sii­tä mikä on vapaa­eh­tois­ta ja mikä ei.

 16. Aina­kin rai­tio­vau­nu­puo­lel­la osa-aikai­set opis­ke­li­ja­kul­jet­ta­jat ovat olleet oikein oiva rat­kai­su. Niin opis­ke­li­ja­kul­jet­ta­jat kuin vaki­tui­set kul­jet­ta­jat­kin ovat olleet jär­jes­te­lyyn tyytyväisiä.

 17. Sha­keem, pitää­kö tosi­aan paik­kaan­sa se, että kuka tahan­sa saa perus­taa bul­vaa­niam­mat­ti­lii­ton, jon­ka kans­sa sopii sur­keat työ­eh­dot ja sit­ten sovel­taa tätä sopi­mus­ta siel­lä, mis­sä yleis­si­to­vaa sopi­mus­ta pitää sovel­taa “oikei­den” sopi­mus­ten sijaan?

 18. Tpyy­luo­ma:

  Fuusioi­daan­ko­han nuo kaik­ki tap­piol­li­set yhtiöt lop­pu­jen lopuk­sin Hel­biin, joka voi­daan sit­ten uudel­leen nime­tä HKL:ksi?

  Enpä usko, käsit­tääk­se­ni aina­kin osa nois­ta fir­mois­ta tekee nyky­ään jopa voit­toa. Ilmiö näyt­täi­si seu­rai­le­van saman­lais­ta kehi­tys­kaar­ta kuin Ruot­sis­sa, jos­sa kil­pai­lu­tus toteu­tet­tiin pal­jon aiem­min: aluk­si hin­nat putoa­vat niin pal­jon, että kaik­ki bus­si­fir­mat mene­vät tap­piol­le, mut­ta muu­ta­man kil­pai­lu­tus­kier­rok­sen jäl­keen fir­mat pää­se­vät taas voi­tol­le ja tilan­ne “nor­ma­li­soi­tuu”.

  En kyl­lä­kään tie­dä, mis­tä tuo ilmiö joh­tuu. Vaa­ti­nee­ko vähän opet­te­lua sekä kil­pai­luit­ta­jan että tar­joa­jien puolelta?

  Se tosin on häm­men­tä­vä ilmiö, että Helb mäl­lää kau­pun­ki­lais­ten rahoil­la. Eipä tai­da moni­kaan hel­sin­ki­läi­nen tie­tää sub­ven­toi­van­sa mm. van­taa­lais­ten liikkumista…

  Min­kä­hän­lai­nen aika­pom­mi sekin on jos ja kun bus­sien lii­ken­nöin­ti­kus­tan­nuk­set kor­jau­tuu kan­nat­ta­val­la tasol­le? Pro­sen­tin nousu sopi­mus­ten hin­nois­sa Hel­sin­gin bus­si­lii­ken­tees­sä on kai jotain miljoonan. 

  No eipä tuo tai­da pal­joa sen uhkaa­vam­mal­ta näyt­tää kuin vaik­ka öljyn kal­lis­tu­mi­nen tai AKT:n lakot. Sinän­sä­hän veron­mak­sa­jat ja bus­si­mat­kus­ta­jat ovat lähin­nä hyö­ty­neet “lii­an hal­vois­ta” hinnoista 🙂

  Kari

 19. Art­tu­ri:

  Ihmi­sil­lä on kyl­lä ihan ihmeel­li­nen käsi­tys sii­tä mikä on vapaa­eh­tois­ta ja mikä ei. 

  No, ker­ro­pa meil­le, mikä noi­den ero on. 

  Se koh­ta SAK:n jut­tua, jos­ta nos­tit hula­ba­loon kos­ki sitä, että ihmi­set käy­vät osa-aika- ja pät­kä­töis­sä, kun pysy­viä kokoai­ka­töi­tä ei ole tar­jol­la. Ihmi­set siis halusi­vat teh­dä enem­män töi­tä kuin, mitä oli tar­jol­la. En ymmär­rä, mik­sei tätä voi­si kut­sua aidos­ti eiva­paa­eh­toi­sek­si (toi­sin kuin sitä sinun kek­si­mää­si olkiuk­koa­si ylei­ses­ti työs­sä käynnistä). 

  Ajat­te­lusi logiik­ka vai­kut­taa suun­nil­leen sil­tä, että jos ihmi­sel­tä kysy­tään, että haluat­ko tul­la teloi­te­tuk­si 1) hirt­tä­mäl­lä vai 2) ampu­mal­la ja kun hän sit­ten ker­too, että 1, niin täs­tä pää­tel­lään, että hän vapaa­eh­toi­ses­ti suos­tuu teloi­tet­ta­vak­si hirt­tä­mäl­lä, vaik­ka tie­ten­kin hän oikeas­ti haluai­si olla vapaa­na. Täs­sä 1 on osa-aika­työ ja 2 työt­tö­myys. Se, mitä ihmi­nen oikeas­ti haluai­si teh­dä, on kokoaikatyö.

  1. Osa-aika­työl­tä teke­vis­tä yli­voi­mai­nen enem­mis­tö tekee sitä omas­ta tah­dos­taan. Jot­kut teke­vät sitä ei-vapaa­eh­toi­ses­ti, eli haluai­si­vat teh­dä koko­päi­vä­työ­tä, mut­ta eivät sel­lais­ta saa. Heil­le osa-aika­työt­tö­myys kor­va­taan sovi­tel­lul­la päivärahalla.
   Ongel­man toi­nen pää on sii­nä, että on pal­jon täyt­tä työ­ai­kaa teke­viä, jot­ka haluai­si­vat teh­dä osa-aita­työ­tä, mut­ta työ­nan­ta­ja ei suos­tu. Hei­tä lie­nee enem­män kuin ei-vapaa­eh­tois­ta osa-aika­työ­tä tekeviä.

 20. Samu­li Saa­rel­ma: “Sha­keem, pitää­kö tosi­aan paik­kaan­sa se, että kuka tahan­sa saa perus­taa bul­vaa­niam­mat­ti­lii­ton, jon­ka kans­sa sopii sur­keat työ­eh­dot ja sit­ten sovel­taa tätä sopi­mus­ta siel­lä, mis­sä yleis­si­to­vaa sopi­mus­ta pitää sovel­taa “oikei­den” sopi­mus­ten sijaan?” 

  Tähän saa­daan vas­taus vas­ta tule­vai­suu­des­sa. Tapaus on mel­ko tuo­re ja menos­sa toden­nä­köi­ses­ti oikeus­kä­sit­te­lyyn. En osaa sanoa onko jo. Pää­tös on suo­ma­lai­sen työ­elä­män mer­kit­tä­vim­piä oikeus­rat­kai­su­ja vuosikausiin.

  Lain­koh­das­sa sano­taan, että täl­lai­nen kil­pai­le­va työ­eh­to­so­pi­mus tulee olla “val­ta­kun­nal­li­sen työn­te­ki­jöi­den yhdis­tyk­sen” sol­mi­ma. HBL esi­mer­kik­si vaih­toi kil­pai­le­vaan työ­eh­to­so­pi­muk­seen, jon­ka on sol­mi­nut val­ta­kun­nal­li­nen työn­te­ki­jäyh­dis­tys, AKT. Tuo­miois­tuin päät­tää voi­ko täl­lai­nen bul­vaa­ni-ammat­ti­liit­to olla lain tar­koit­ta­ma val­ta­kun­nal­li­nen työn­te­ki­jöi­den yhdistys.

  Mie­len­kiin­toi­nen työn­te­ki­jöi­den yhdis­tys, kos­ka sil­lä ei ole toi­mi­ti­lo­ja eikä hen­ki­lö­kun­taa ja hal­li­tuk­sen pj. on enti­nen työ­nan­ta­ja­liit­toon kuu­lu­van yri­tyk­sen vara­toi­mi­tus­joh­ta­ja. Hän kui­ten­kin koki ay-toi­min­nan palon rin­nas­saan, ero­si hal­li­tuk­ses­ta, siir­tyi takai­sin leh­den­ja­ka­jak­si sekä perus­ti ammat­ti­lii­ton, joka takaa aina­kin puol­ta huo­nom­mat työ­eh­dot kuin alan yleis­si­to­va työehtosopimus.

 21. Osa-aika­työs­tä kes­kus­tel­taes­sa on myös huo­mioi­ta­va, että se tar­koit­taa eri aloil­la aina­kin osit­tain eri asiaa. 

  Mata­la­palk­ka-aloil­la on tyy­pil­lis­tä, että työ­suh­teen muun­tu­mi­nen osa-aikai­sek­si tuo myös hyvin lyhyet (3–5h) työ­vuo­rot. Seu­rauk­se­na saat­taa olla, ja usein on, työ­päi­vien hui­ma lisääntyminen. 

  Osa-aikai­sek­si hala­ja­via, mil­lä aloil­la hei­tä sit­ten lie­nee­kään (lää­kä­rit?), ei kui­ten­kaan täl­lai­nen työ­vuo­ro­jen saman­ai­kai­nen lyhen­nys toden­nä­köi­ses­ti kos­ke, vaan työ­ajan lyhe­ne­mi­nen pal­ve­lee koko per­het­tä yhtä­jak­soi­sen vapaa-ajan lisääntyessä.

 22. Alla link­ki luen­toon , jos­sa kuvail­tiin työ­ajan lyhen­ty­mis­tä eri näkökulmista
  Yksi tapa jakaa vähe­ne­vää työ­tä ovat osa-aikai­suus ja työttömyys.

  Euroo­pan kes­kei­nen ongel­ma on , että kiih­ty­vä tuot­ta­vuu­den nousu väh­ne­tää vuo­sit­tain teh­tä­viä työ­tun­te­ja ja työ jou­du­taan jakamaaan .
  Aikai­sem­min tämä tapah­tui lyhen­tä­mäl­lä yleis­tä vuo­si­työ­ai­kaa ja /tai eli­ni­käis­tä työaikaa.
  Eri mais­sa on omak­sut­tu eri tapo­ja, joten kehi­tys ei ole yhte­näis­tä EU:ssa

  http://www.uta.fi/laitokset/sospol/kurssit/employment/luento4.html

 23. Samu­li Saarelma:

  En ymmär­rä, mik­sei tätä voi­si kut­sua aidos­ti eivapaaehtoiseksi

  No sik­si, että jos ihmi­set saa­vat vapaas­ti vali­ta heil­le tar­jol­la ole­vis­ta vaih­toeh­dois­ta, niin sil­loin se vaih­toeh­to min­kä he valit­se­vat on vapaaehtoinen.

  Kaik­ki halu­aa aina kor­keam­paa elin­ta­soa. On ihan äly­tön­tä sanoa, että joku ihmi­nen asuu vas­ten­tah­toi­ses­ti ker­ros­ta­los­sa, kun hän ei halua mak­saa oma­ko­ti­ta­los­ta sen hin­taan, tai että hän käy vas­ten­tah­toi­ses­ti töis­sä 2k kuu­kausi­pal­kal­la, kos­ka ei ole niin tuot­ta­va, että hänel­le mak­set­tai­siin suu­rem­paa palk­kaa tai että hän käy vas­ten­tah­ti­ses­ti osa-aika­töis­sä, kos­ka ei halua ottaa huo­nom­min pal­kat­tua kokopäivätyötä.

  (Ja ok, mini­mi­palk­ka voi vai­kut­taa tähän, että huo­nom­min pal­kat­tua koko­päi­vä­työ­tä ei oo tar­jol­la ja sil­lon voi ehkä sanoo, että tämä ei oo vapaa­eh­tois­ta. Tämä pätee ainoas­taan nii­hin työn­te­ki­jöi­hin jot­ka on osa-aikai­sia ja työs­ken­te­le­vät val­tion aset­ta­mal­la minimipalkalla.)

  Mitä muu­ten sanoi­sit, jos on joku tyyp­pi joka saa kuus­sa 1,5k palk­kaa kun tekee 0,5x nor­maa­lit työ­tun­nit ja sit hänel­le tar­jot­tais työ­tä, jos­sa tekee 1x nor­maa­lit työ­tun­nit pal­kal­la 1,5k. Tämä tyyp­pi suos­tuis vaih­ta­maan työ­paik­kaa koko­päi­väi­sek­si, jos palk­ka olis 2k.

  Onko hän vas­ten­tah­toi­ses­ti osa-aikainen?

  Valin­ta on aina vapaa­eh­toi­nen. Eli jos on vaih­toeh­to, että hirt­tä­mäl­lä vai ampu­mal­la, niin voi vali­ta ihan vapaa­eh­toi­ses­ti näi­den vaih­toeh­to­jen välil­lä. Muit­ten vaih­toeh­to­jen valin­ta ei sit­ten ook­kaan vapaa­eh­tois­ta, kos­ka nii­tä ei voi valita.

  Valin­ta­ti­lan­tee­seen jou­tu­mi­nen ei vält­tä­mät­tä, mut­ta täs­sä tulee taas se jut­tu, että onko jär­kee alkaa valit­ta­maan, että ihan epis­tä, kun jou­tuu hen­git­tä­mään tai muu­ten kuo­lee, että hen­git­tä­mi­nen on teh­tä­vä heti­mi­ten vapaa­eh­toi­sek­si! Ihan sama jut­tu töit­ten­kin kans­sa. On tuo­tet­ta­va hyvin­voin­tia muil­le, että saa muil­ta vas­ta­vuo­roi­ses­ti hyvin­voin­tia itselleen.

  Osmo:

  Osa-aika­työl­tä teke­vis­tä yli­voi­mai­nen enem­mis­tö tekee sitä omas­ta tah­dos­taan. Jot­kut teke­vät sitä ei-vapaa­eh­toi­ses­ti, eli haluai­si­vat teh­dä koko­päi­vä­työ­tä, mut­ta eivät sel­lais­ta saa. 

  Voi­ko sinun mie­les­tä tätä samaa logiik­kaa sovel­taa ihmis­ten asu­mis­va­lin­toi­hin? Eli että suu­rin osa ihmi­sis­tä asuu vas­ten­tah­toi­ses­ti kerrostaloissa?

 24. Osa-aika­työl­tä teke­vis­tä yli­voi­mai­nen enem­mis­tö tekee sitä omas­ta tah­dos­taan. Jot­kut teke­vät sitä ei-vapaa­eh­toi­ses­ti, eli haluai­si­vat teh­dä koko­päi­vä­työ­tä, mut­ta eivät sel­lais­ta saa. ”

  Joh­tu­nee sii­tä, että yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la osa-aikai­sis­ta 40 % on alle 25-vuo­tiai­ta opis­ke­li­joi­ta ja jul­ki­sel­la sek­to­ril­la 30 % on yli 58-vuo­tiai­ta osa-aikaeläkeläisiä.
  Tilas­to­kes­kuk­sen sivuil­ta löy­tyi jo tuo­reem­pi tut­ki­mus osa-aikatyöstä

  http://www.stat.fi/tup/tietotrendit/tt_04_06_osa-aikatyo.html

  Vuon­na 2005 lähes 40 pro­sent­tia vähit­täis­kau­pan alal­la työs­ken­te­le­vis­tä osa-aikai­sis­ta teki lyhyt­tä työ­ai­kaa sik­si, ettei kokoai­ka­työ­tä ole tar­jol­la. Ravin­to­la-alal­la ei-vapaa­eh­toi­sen osa-aika­työn osuus oli noin kol­man­nes ja hotel­lia­lal­la jopa lähes 50 pro­sent­tia. Kyse ei siis lähes­kään aina ole työn­te­ki­jöi­den elä­män­ti­lan­tee­seen sopi­vas­ta, jous­ta­vas­ta työ­ai­ka­muo­dos­ta, vaan pikem­min­kin sii­tä, että osa-aika­­työ­läi­set ovat pal­ve­lua­lo­jen työ­nan­ta­jil­le sopi­vam­paa työvoimaa.”

 25. Kari, en tun­ne asi­aa leh­ti­tie­to­ja parem­min, minul­le on jää­nyt sem­moi­nen kuva että lähes kaik­ki seu­dun pai­kal­lis­lii­ken­net­tä hoi­ta­vat bus­siyh­tiöt tekee sii­tä tap­pio­ta. Ilmei­ses­ti mie­li­ku­va on väärä.

  Oli­si­ko­han täs­sä sel­lai­nen ilmiö että vakaa tulo­vir­ta sopi­muk­sis­ta kat­taa kiin­teät kus­tan­nuk­set vari­kois­ta ja muus­ta, ja sit­ten kat­teet teh­dään jol­lain muul­la tyy­liin tilausajot?

 26. Tpyy­luo­ma:

  Kari, en tun­ne asi­aa leh­ti­tie­to­ja parem­min, minul­le on jää­nyt sem­moi­nen kuva että lähes kaik­ki seu­dun pai­kal­lis­lii­ken­net­tä hoi­ta­vat bus­siyh­tiöt tekee sii­tä tap­pio­ta. Ilmei­ses­ti mie­li­ku­va on väärä. 

  No ei se nyt mikään kovin vää­rä mie­li­ku­va ole, eipä noil­la bus­si­fir­moil­la kovin kak­si­ses­ti mene. HelB on tie­ten­kin ihan oma lukun­sa, mut­ta eivät­pä ne muut­kaan mis­sään rahas­sa pyö­ri. En minä­kään tar­kem­min asian kans­sa ole ollut teke­mis­sä, mut­ta satun tie­tä­mään, että aina­kin yksi suu­rim­mis­ta ope­raat­to­reis­ta kyl­lä tekee voit­toa täl­lä het­kel­lä (ei teh­nyt heti kil­pai­lut­ta­mi­sen alkaes­sa kylläkään).

  Ole­tet­ta­vaa, ja toi­vot­ta­vaa, oli­si, että tule­vai­suu­des­sa fir­mat kään­tyi­si­vät voi­tol­li­sek­si. Toi­sin kuin ehkä ajat­te­li­si, myös kil­pai­lut­ta­ja on huo­lis­saan sii­tä, että fir­mat teke­vät pers­net­toa. Kus­tan­nus­ta­son las­ku on tie­ten­kin ihan muka­va osoi­tus sys­tee­min onnis­tu­mi­ses­ta, mut­ta täy­tyy­hän toi­min­nan olla myös pit­kän pääl­le kes­tä­väl­lä pohjalla.

  Oli­si­ko­han täs­sä sel­lai­nen ilmiö että vakaa tulo­vir­ta sopi­muk­sis­ta kat­taa kiin­teät kus­tan­nuk­set vari­kois­ta ja muus­ta, ja sit­ten kat­teet teh­dään jol­lain muul­la tyy­liin tilausajot? 

  Fir­mo­ja on monen­lai­sia, mut­ta ei aina­kaan täs­sä tun­te­mas­sa­ni tapauk­ses­sa. Kyl­lä se voit­to tulee tuos­ta kil­pai­lu­te­tus­ta pai­kal­lis­bus­sien ajamisesta. 

  Tuo varik­ko­ky­sy­mys on kyl­lä mie­len­kiin­toi­nen. Käsit­tääk­se­ni Hel­sin­gin seu­dul­la suu­rin erot­ta­va teki­jä fir­mo­jen välil­lä on täl­lä het­kel­lä tuo varik­ko­jen sijoit­te­lu. Käy­tän­nös­sä sopi­va varik­ko tuot­taa mel­koi­sen kilpailuedun.

  Tuk­hol­mas­sa asia on teh­ty toi­sin, siel­lä vari­kot kuu­lu­vat kil­pai­lut­ta­jal­le ja kil­pai­lueh­toi­hin kuu­luu vaa­ti­mus ko. vari­koi­den vuo­kraa­mi­ses­ta. En tie­dä, kum­pi sys­tee­mi on parem­pi. Enkä aina­kaan Tuk­hol­mas­sa saa­nut kun­nol­lis­ta mie­li­pi­det­tä irti sin­nik­kääs­tä ute­lus­ta huolimatta 🙂

  Oma käsi­tyk­se­ni on, että sekä Hel­sin­gis­sä että Tuk­hol­mas­sa tuo kil­pai­lu­tus on kaik­ki­nen­sa onnis­tu­nut var­sin hyvin. Mut­ta ei se aivan help­poa ole ollut, kil­pai­lu­tus voi­daan sös­siä niin monel­la tavalla.

  Tähän asti YTV:ssä ja HKL:ssä on ollut riit­tä­väs­ti fiksua(kin) sak­kia, ja toi­voa sopii ettei hom­ma kaa­du joi­hin­kin sisäi­siin nak­ki­so­tiin. HSL lie­nee kui­ten­kin suu­rin ris­ki­te­ki­jä (ja toki myös mah­dol­li­suus) täl­lä hetkellä.

  Kari

 27. Kii­tos lin­kis­tä, Lii­an van­ha! Osa-aika­työn yleis­ty­mi­nen on joh­ta­nut sii­hen, että eri­tyi­ses­ti mata­la­palk­ka-aloil­la se on jo todel­li­nen ongel­ma ja per­hei­den köy­hyy­den syy. Työ voi­tai­siin usein teet­tää täy­si­päi­väi­si­nä työ­suh­tei­na, mut­ta näin ei mene­tel­lä tie­tyis­tä jul­ki­suu­teen lausu­mat­to­mis­ta syistä.

  Minua toi­saal­ta kum­mas­tut­taa sekin, mik­si yhtäk­kiä opis­ke­li­jat ovat eri­tyis­suo­je­luk­ses­sa täs­sä asias­sa? Mik­si opis­ke­li­joil­le on, vaik­ka työ­eh­to­so­pi­muk­siin kir­jat­ta­vin poik­keuk­sin, taat­ta­va oikeus työs­ken­nel­lä juu­ri siel­lä, mis­sä sat­tuu mil­loin­kin kiin­nos­ta­maan? Eikö opis­ke­luai­ko­ja ollut­kaan tar­koi­tus lyhen­tää vähen­tä­mäl­lä opis­ke­li­joi­den työs­sä­käyn­tiä? Opis­ke­li­jan halu nime­no­maan osa-aika­työ­hön ei myös­kään ole kir­kos­sa kuulutettu. 

  Minus­ta, Art­tu­ri, yksin­ker­tais­tat kysy­mys­tä haluk­kuu­des­ta osa-aika­työ­hön aivan tahal­la­si. Älyk­kää­nä ymmär­rät var­mas­ti, mis­tä on kysy­mys. Toi­saal­ta olet näke­myk­sis­sä­si erit­täin joh­don­mu­kai­nen. Joh­don­mu­kai­sem­pi kuin minä omissani.

 28. Sha­keem
  “Osa-aika­työn yleis­ty­mi­nen on joh­ta­nut sii­hen, että eri­tyi­ses­ti mata­la­palk­ka-aloil­la se on jo todel­li­nen ongel­ma ja per­hei­den köy­hyy­den syy. Työ voi­tai­siin usein teet­tää täy­si­päi­väi­si­nä työ­suh­tei­na, mut­ta näin ei mene­tel­lä tie­tyis­tä jul­ki­suu­teen lausu­mat­to­mis­ta syistä.”

  Nojaa. Kyl­lä minus­ta kaup­pa-alal­la, ravin­to­la-alal­la ja sii­vousa­lal­la on päi­vä­sel­vät syyt, mik­si työt ovat osa-aikai­sia. Noil­la aloil­la nyt vaan ei tar­vi­ta työ­voi­maa tasai­ses­ti työ­päi­vän ympä­ri samaan mal­liin kuin teh­tais­sa, vaan tar­ve vaih­te­lee hyvi suu­res­ti kel­lon­ajoit­tain asia­kas­vir­to­jen mukaan.

  Kyl­lä se vaan niin on, että jos osa-aika­työ ottaa pat­tiin niin ei sii­nä auta itku mark­ki­noil­la, ainoas­taan alan­vaih­to. Kai­ken­lai­set val­tion väliin­tu­lot vain pahen­ta­vat ongelmia. 

  Sitä­pait­si eihän se _voi_ tul­la ravin­to­la­työn­te­ki­jöil­le yllä­tyk­se­nä, että ravin­to­lois­sa ei ole kokoai­kaa samaa mää­rää asiakkaita.

 29. Valin­ta on aina vapaa­eh­toi­nen. Eli jos on vaih­toeh­to, että hirt­tä­mäl­lä vai ampu­mal­la, niin voi vali­ta ihan vapaa­eh­toi­ses­ti näi­den vaih­toeh­to­jen välillä.

  Valin­ta ei ole vapaa, jos se on pakotettu.
  Sen vuok­si esim. uskon­non­va­paus suo­je­lee myös ateisteja.

 30. Art­tu­ri, et vas­tan­nut oleel­li­seen kysy­myk­seen. Jos sinus­ta kaik­ki valin­nat ovat vapaa­eh­toi­sia, niin mitä sinun sana­kir­jas­sa­si sit­ten eiva­paa­eh­toi­nen tarkoittaa? 

  Minun point­ti­ni oli se, että sinus­ta oli help­po erot­taa, mikä on vapaa­eh­tois­ta ja mikä, mut­ta toi­saal­ta sit­ten mää­rit­te­let kaik­ki ihmis­ten teke­mät pää­tök­set vapaa­eh­toi­sik­si. Minus­ta tämä on äly­tön­tä. Täl­lä logii­kal­la NL:ssa poliit­ti­set van­git oli­vat vapaa­eh­toi­ses­ti van­ki­lei­reil­lä, kos­ka vapaa­na oloa heil­le ei ollut tar­jol­la (aivan kuten sil­le osa-aika­työ­tä teke­väl­le ei ole tar­jol­la kokoaikatyötä). 

  Ker­ro meil­le nyt siis tilan­tees­sa, jos­sa ihmi­nen tekee jotain eiva­paa­eh­toi­ses­ti. Jos täl­lais­ta ei ole, niin sinun teks­tis­sä­si sana vapaa­eh­toi­nen ei tar­koi­ta mitään.

 31. Itse asias­sa osa-aika­työs­tä, työt­tö­myy­des­tä , syr­jäy­ty­mi­ses­tä ja var­hai­se­läk­keis­tä on Euroo­pas­sa teh­ty tapa lyhen­tää työaikaa.
  Työn mää­rä vähe­nee voi­mak­kaas­ti tuot­ta­vuu­den nosu­tes­sa esim eli­ni­käin­ne työ­ai­ka on vähen­ty­nyt Euroo­paas­sa 50-luvun 110000 tun­nis­ta n 70000 tuntiin.
  Kun sys­te­maat­ti­nen työ­ajan lyhen­tä­mi­nen lop­pui 80-luvul­la niin tilal­le ovat tul­leet ohja­mat­to­mat tavat lyhen­tää työaikaa

 32. Sha­keem:

  Älyk­kää­nä ymmär­rät var­mas­ti, mis­tä on kysymys.

  heh, no sii­tä älyk­kyy­des­tä en kyl­lä tiiä var­sin­kaan, kun sel­kees­ti ymmär­rän tämän vähän eri taval­la kuin muut…

  Mun mie­les­tä vaan aina kun kaks ihmis­tä käy kaup­paa, niin molem­mat tiet­ty yrit­tää saa­da mah­dol­li­sim­man edul­li­sen dii­lin, tyy­liin kaup­pias halu­aa mah­dol­li­sim­man kor­keen hin­nan ja kulut­ta­ja mah­dol­li­sim­man edul­li­sen. Jos kaup­pa kui­ten­kin syn­tyy ja kum­paa­kaan ei pako­te­ta, niin se on vapaa­eh­toi­nen. Minus­ta tämä pätee kai­kil­la mark­ki­noil­la, eikä miten­kään sil­leen, että joo tätä perus­te­lua voi käyt­tää sil­loin kun itses­tä tun­tuu hyväl­tä ja se puol­taa jotain omaa mie­li­pi­det­tä ja sit käyt­tää vas­tak­kais­ta perus­te­lua sil­loin kun tun­tuu siltä.

  Osmo on täl­lä blo­gil­la teh­ny täy­sin sel­väks, että jos ihmi­set ei oo val­mii­ta mak­sa­maan oma­ko­ti­ta­loa­su­mi­sen kus­tan­nuk­sia, niin ei voi sanoa, että ne asuu vas­ten­tah­toi­ses­ti ker­ros­ta­lois­sa. Jos joku ei halua tin­kiä pal­kas­taan niin pal­jon, että sais täys­päi­väs­tä työ­tä osa-aikai­sen sijaan, niin tämä on ihan sama asia. Jos kui­ten­kin menee töi­hin niin sil­loin hyväk­syy pal­kan ja kai­ken sen mikä työ­hän kuu­luu vapaa­eh­toi­ses­ti. Ei sii­nä oo mitään pako­tet­tua muu­ta ku sii­nä ihan samas­sa mie­les­sä kuin hen­git­tä­mi­nen­kin on pako­tet­tua. Eli pakot­ta­ja ei oo mikään sub­jek­ti, vaan se on tämä ympä­röi­vä maa­il­ma. Sel­las­ta se on: pai­no­voi­ma pakot­taa mas­so­ja kiin­ni toisiinsa.

  Opis­ke­li­jan halu nime­no­maan osa-aika­työ­hön ei myös­kään ole kir­kos­sa kuulutettu.

  häh? Ai epäi­let siis sitä tekee­kö opis­ke­li­jat mie­luum­min osa-aikais­ta kuin täys­päi­väis­tä työ­tä?! Mikä­hän perus­te­lu tämän­kin taka­na nyt on…

  Samu­li Saarelma:

  Minun point­ti­ni oli se, että sinus­ta oli help­po erot­taa, mikä on vapaa­eh­tois­ta ja mikä, mut­ta toi­saal­ta sit­ten mää­rit­te­let kaik­ki ihmis­ten teke­mät pää­tök­set vapaa­eh­toi­sik­si. Minus­ta tämä on äly­tön­tä. Täl­lä logii­kal­la NL:ssa poliit­ti­set van­git oli­vat vapaa­eh­toi­ses­ti van­ki­lei­reil­lä, kos­ka vapaa­na oloa heil­le ei ollut tar­jol­la (aivan kuten sil­le osa-aika­työ­tä teke­väl­le ei ole tar­jol­la kokoaikatyötä).

  hmmm… en nyt ihan pys­ty seu­raa­maan päät­te­lyä­si. Ei kai niil­le poliit­ti­sil­le van­geil­le annet­tu mitään valin­taa, että hei haluut­te­ko men­nä lei­ril­le vai ette?

  Kaik­ki sel­lai­nen mikä ei ole ihmi­sen tah­dos­ta kiin­ni hän tekee eiva­paa­eh­toi­ses­ti. Vapaa­eh­toi­suus on kui­ten­kin aina suh­teel­lis­ta. Jos sinä esim. tapat minut ja annat minun vali­ta kuo­lin­ta­pa­ni, niin täl­löin voin vapaa­eh­toi­ses­ti vali­ta kuo­lin­ta­pa­ni, mut­ta en voi vapaa­eh­toi­ses­ti vali­ta elän­kö vai kuolenko.

 33. Art­tu­ri:

  Kaik­ki sel­lai­nen mikä ei ole ihmi­sen tah­dos­ta kiin­ni hän tekee eiva­paa­eh­toi­ses­ti. Vapaa­eh­toi­suus on kui­ten­kin aina suh­teel­lis­ta. os sinä esim. tapat minut ja annat minun vali­ta kuo­lin­ta­pa­ni, niin täl­löin voin vapaa­eh­toi­ses­ti vali­ta kuo­lin­ta­pa­ni, mut­ta en voi vapaa­eh­toi­ses­ti vali­ta elän­kö vai kuolenko. 

  Niin, täs­sä tapauk­ses­sa ei ollut ihmi­sen tah­dos­ta kiin­ni se, ettei hän tee täys­päi­väis­tä työ­tä, kun sel­lais­ta ei ollut tar­jol­la. Sik­si minus­ta sitä, että hän sit­ten tekee osa-aikais­ta työ­tä, voi kut­sua eivapaaehtoiseksi. 

  Sinä kat­sot, että osa-aika­työn teke­mi­nen on vapaa­eh­tois­ta, kos­ka se vali­taan ennen kuin työ­tä teke­mät­tö­myys. Minä kat­son, että se on eiva­paa­eh­tois­ta, kos­ka ei ole ihmi­sen omas­ta tah­dos­ta kiin­ni, pää­see­kö hän kokopäivätyöhön. 

  Samal­la tavoin, jos valit­set hirt­tä­mi­sen, niin sinä sanot, että olet valin­nut hirt­tä­mi­sen vapaa­eh­toi­ses­ti, kun taas minä sanon, että valin­ta on eiva­paa­eh­toi­nen, kos­ka hänen tah­dos­ta ei ollut kiin­ni se, että tape­taan­ko sinut vai ei, mikä täs­sä on se pal­jon tär­keäm­pi valin­ta, eikä tappotapa.

  1. Suo­mes­sa teh­dään huo­mat­ta­vas­ti vähem­män osa-aika­työ­tä kuin esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa. Muis­sa Euroo­pan mais­sa se on suo­ras­taan elä­män­ta­pa, eikä edes kovin huo­no sel­lai­nen. On joka tapauk­ses­sa sel­vää, että val­tao­sa osa-aika­työ­tä teke­vis­tä tekee sitä omas­ta halus­taan. On ikä­vää, että jot­kut teke­vät sitä kos­ka eivät saa kokoai­kais­ta työ­tä. Kun kat­som­me, kuin­ka moni nos­taa sovi­tel­tua päi­vä­ra­haa, ei näi­tä osa-aika­työt­tö­miä nyt niin pal­jon ole — ja osa heis­tä­kin on tosia­sias­sa vapaaehtoisia.
   Oli­si aivan vää­rin kiel­tää osa-aika­työ, kos­ka kym­me­net ellei sadat tuhan­net teke­vät sitä omas­ta halustaan.

 34. Samu­li Saarelma:

  Minä kat­son, että se on eiva­paa­eh­tois­ta, kos­ka ei ole ihmi­sen omas­ta tah­dos­ta kiin­ni, pää­see­kö hän kokopäivätyöhön.

  No mis­tä sä nyt sen katsot?!

  Samal­la tavoin, jos valit­set hirt­tä­mi­sen, niin sinä sanot, että olet valin­nut hirt­tä­mi­sen vapaa­eh­toi­ses­ti, kun taas minä sanon, että valin­ta on eiva­paa­eh­toi­nen, kos­ka hänen tah­dos­ta ei ollut kiin­ni se, että tape­taan­ko sinut vai ei, mikä täs­sä on se pal­jon tär­keäm­pi valin­ta, eikä tappotapa.

  Ei. Kuo­le­mi­nen ei oo vapaa­eh­tois­ta. Kuo­le­mis­ta­pa on.

 35. Osmo on täl­lä blo­gil­la teh­ny täy­sin sel­väks, että jos ihmi­set ei oo val­mii­ta mak­sa­maan oma­ko­ti­ta­loa­su­mi­sen kus­tan­nuk­sia, niin ei voi sanoa, että ne asuu vas­ten­tah­toi­ses­ti kerrostaloissa.

  Val­mius ei lähes­kään aina tar­koi­ta halua. Luu­li­sin, ettei kau­hean monel­le edes ole ole­mas­sa valin­taa oma­ko­tia­su­mi­ses­ta, kos­ka tulot yksin­ker­tai­ses­ti eivät sii­hen riitä.

 36. Art­tu­ri:

  No mis­tä sä nyt sen katsot?! 

  Mitä­hän nyt oikein kysyt? 

  Jos koko­päi­vä­töi­tä ei ole tar­jol­la, niin ei ole ihmi­sen omas­ta tah­dos­ta kiin­ni, menee­kö hän koko­päi­vä­työ­hön vai ei. Kat­son sil­loin, että ei-koko­päi­vä­työ ei ole vapaa­eh­tois­ta. Se, valit­see­ko ihmi­nen sit­ten sen jäl­keen työt­tö­myy­den vai osa-aika­työn, voi sit­ten olla­kin. Mut­ta tämä valin­ta ver­tau­tuu minus­ta sii­hen kuo­le­mis­ta­van valin­taan sii­nä rin­nak­kai­se­si­mer­kis­sä. En siis koko­nai­suu­te­na pidä täl­lai­sen ihmi­sen koh­dal­la osa-aika­työ­tä vapaa­eh­toi­se­na valintana.

 37. Art­tu­ri: “häh? Ai epäi­let siis sitä tekee­kö opis­ke­li­jat mie­luum­min osa-aikais­ta kuin täys­päi­väis­tä työ­tä?! Mikä­hän perus­te­lu tämän­kin taka­na nyt on”

  Sanoin: “ei ole kir­kos­sa kuu­lu­tet­tu”, en että näin on. Tämä­kään kysy­mys haluk­kuu­des­ta ei jäsen­ny joko tai ‑tyyp­pi­sek­si, vaan vas­taus on moni­ta­hoi­sem­pi ja riip­puu eri tekijöistä.

  Tämä menee nyt vähän täl­lai­sek­si “minä­pä tun­nen jon­kun ‑argu­men­toin­nik­si”, mut­ta kos­ka kysyit suo­raan, niin tie­dän alo­ja, joil­la osa-aika­työn ja täys­päi­väi­sen työn eroi­na on tun­ti­mää­rän lisäk­si eri­lai­nen työvuororakenne. 

  Osa-aika­työ­läi­sil­lä tee­te­tään erit­täin lyhyi­tä työ­vuo­ro­ja, jon­ka seu­rauk­se­na opis­ke­lu on jopa parem­min mah­dol­lis­ta täys­päi­väi­sel­lä sopi­muk­sel­la. Seu­rauk­se­na opis­ke­li­jat pyr­ki­vät alal­la kokoai­kai­seen työ­suh­tee­seen, kos­ka osa-aikai­nen työ­suh­de tar­jo­aa hei­kos­ti mah­dol­li­suuk­sia opis­ke­lun ja työn yhteensovittamiseen.

  Kos­ka tie­dän tapauk­sia, jois­sa näin on, niin käy­tän sitä myös perus­tee­na näke­myk­sel­le­ni, ettei ihan aina edes opis­ke­li­jat halua osa-aika­työ­tä vaan teke­vät mie­lum­min koko­päi­vä­työ­tä. Minä siis en väi­tä, että näin oli­si aina tai edes useim­mis­sa tapauk­sis­sa. Sen sijaan väi­tän, että opis­ke­li­jat eivät todel­la­kaan aina halua teh­dä osa-aikais­ta työ­tä, joka vai­kut­tai­si ole­van usei­den mie­les­tä ehdo­ton totuus.

  Jos työ­nan­ta­ja teet­tää työ­tä pit­ki­nä työ­vuo­roi­na, esim. 11–12 tun­tia ja eri­tyi­ses­ti vii­kon­lop­pui­sin, niin myös täys­päi­väi­ses­sä työ­suh­tees­sa jää pit­kiä vapaa­jak­so­ja, joka mah­dol­lis­taa opis­ke­lun erinomaisesti.

 38. Suo­mes­sa teh­dään huo­mat­ta­vas­ti vähem­män osa-aika­työ­tä kuin esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa. Muis­sa Euroo­pan mais­sa se on suo­ras­taan elä­män­ta­pa, eikä edes kovin huo­no sellainen.”

  EU: ssa osa-aika­työ on nais­ten osa­na ja joh­tuu esim päi­vä­hoi­don puutteista.
  Samoin euroop­pa­lai­nen ajet­te­lu läh­tee nainen-kotona-hellan-ääressä .
  Mitä tulee vaten­tah­toi­suu­teen niin Suo­mes­sa se oli toi­sek­si kor­kein Krei­kan jälkeen

  ETK:n jul­kaii­sem­na tut­ki­muk­sen mukaan Euroo­pan osa-aika­työ näyt­täis kes­kit­ty­vän myös yli 65-vuo­tiai­siin, mikä viit­tai­si mui­den teki­jöi­den kans­sa sii­hen, että nais­ten mata­la osal­lis­tu­mi­nen työ­elä­mään joh­taa huo­noon eläk­kee­seen ja kun mie­hen eli­ni­kä on lyhyem­pi niin nai­sen köy­hyys ajaa osa-aika­töi­hin, kun 80-vuo­ti­aa­na ei oikein täyt­tä päi­vää jaksa.….

  1. EU: ssa osa-aika­työ on nais­ten osa­na ja joh­tuu esim päi­vä­hoi­don puutteista.
   Samoin euroop­pa­lai­nen ajet­te­lu läh­tee nainen-kotona-hellan-ääressä .

   Tämä­kö on käsi­tyk­se­si esi­mer­kik­si Ruot­sis­ta, Nor­jas­ta ja Tanskasta?

 39. Samu­li Saarelma:

  Jos koko­päi­vä­töi­tä ei ole tar­jol­la, niin ei ole ihmi­sen omas­ta tah­dos­ta kiin­ni, menee­kö hän koko­päi­vä­työ­hön vai ei.

  No mis­tä sä kat­sot, että koko­päi­vä­töi­tä ei oo tarjolla?

  Miten sä pys­tyt sano­maan että jol­le­kin ei löy­tys koko­päi­vä­työ­tä, jos hän olis val­mis tin­ki­mään pal­kas­ta ja muis­ta työ­eh­dois­ta? Entäs jos olis val­mis vaih­ta­maan paik­ka­kun­taa? Entä alaa? Entä olis­ko mah­dol­lis­ta kou­lut­tau­tua lisää tai koko­naan uuteen ammat­tiin, että sais koko­päi­vä­töi­tä? Olis­ko mah­dol­lis­ta ryh­tyä yrit­tä­jäks, vai onko kaik­ki lii­kei­deat jo kek­sit­ty? Entä vois­ko ottaa usei­ta osa-aikai­sia töi­tä? Vois­ko työl­lis­tä itsen­sä palk­ka­työn ulko­puo­lel­la vaik­ka käsi­töil­lä tai metsästämällä/kalastamalla jne.

  Sha­keem:

  Sen sijaan väi­tän, että opis­ke­li­jat eivät todel­la­kaan aina halua teh­dä osa-aikais­ta työ­tä, joka vai­kut­tai­si ole­van usei­den mie­les­tä ehdo­ton totuus.

  Joo. Tää on var­mas­ti tot­ta. Suu­rin osa opis­ke­li­jois­ta tekee var­maan­kin mie­luum­min osa-aikais­ta työ­tä kuin koko­päi­väis­tä, jos muut asiat vakioi­daan työ­suh­tees­sa. (palk­ka, työ­eh­dot, työ­vuo­rot jne.)

 40. Euros­ta­tin työ­voi­ma­ti­las­ton (2009) mukaan Ruot­sis­sa osa-aikai­sia työs­sä­käy­vis­tä mie­his­tä oli 13,5 % ja nai­sis­ta 40,2 %.
  Tans­kas­sa mie­his­tä 15,5 % ja nai­sis­ta 37,8.
  Ver­tai­lun vuok­si Suo­mes­sa mie­his­tä osa-aikai­sia 8,6 % ja nai­sis­ta 17,9 %
  Ja EU-27 8,3 % ja 34,4 %

 41. Myös­kin pät­kä­työt ovat yleis­ty­neet Euroo­pas­sa ja niin­pä Suo­mea enem­män pät­kä­työ­läi­siä löy­tyy Ruot­sis­ta, Slo­ve­nias­ta, Por­tu­ga­lis­ta, Puo­las­ta, Alan­ko­mais­ta ja Espanjasta.

  Eli suun­ta on, että teh­dään osa-aikaa ja pät­kää yhtä aikaa, sil­lä nuo molem­mat kes­kit­ty­vät samoi­hin pie­ni­palk­kai­siin ryhmiin.
  Pät­kät saat­tu­vat tasai­sem­min suku­puo­lil­le, osa-aikai­suus on nais­ten juttu.

  1. Osa-aikai­suus ei kes­ki­ty mata­la­palk­kai­siin töi­hin. Se on hyvin yleis­tä esi­mer­kik­si lää­kä­reil­lä ja sai­raan­hoi­ta­jil­la. Ruot­sis­sa jok­seen­kin koi­ko hoi­toa­la on osa-aikai­ses­sa työs­sä omas­ta vaatimuksestaan.

 42. No mis­tä sä kat­sot, että koko­päi­vä­töi­tä ei oo tarjolla?

  Miten sä pys­tyt sano­maan että jol­le­kin ei löy­tys koko­päi­vä­työ­tä, jos hän olis val­mis tin­ki­mään pal­kas­ta ja muis­ta työ­eh­dois­ta? Entäs jos olis val­mis vaih­ta­maan paik­ka­kun­taa? Entä alaa? Entä olis­ko mah­dol­lis­ta kou­lut­tau­tua lisää tai koko­naan uuteen ammat­tiin, että sais koko­päi­vä­töi­tä? Olis­ko mah­dol­lis­ta ryh­tyä yrit­tä­jäks, vai onko kaik­ki lii­kei­deat jo kek­sit­ty? Entä vois­ko ottaa usei­ta osa-aikai­sia töi­tä? Vois­ko työl­lis­tä itsen­sä palk­ka­työn ulko­puo­lel­la vaik­ka käsi­töil­lä tai metsästämällä/kalastamalla jne.

  Ai että mik­sei NL:n poliit­ti­set van­git jär­jes­tä­neet kapi­naa ja hyö­kän­neet var­ti­joi­den kimp­puun? Tai lah­jo­neet nii­tä? Tai hypän­neet junas­ta? Tai val­lan­neet van­ki­lei­riä ja perus­ta­neet sin­ne hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa? Vapaa­eh­toi­ses­ti sin­ne meni­vät, oma moka!

  Osa nois­ta var­maan teh­tiin, ne jot­ka sii­hen kyke­ni­vät. Suu­rim­mal­le osal­le se oli lii­kaa, joten eivät teh­neet. Osaa ei ollut inhi­mil­li­ses­ti mah­dol­lis­ta teh­dä. Joten on täy­sin hyväk­syt­tä­vää sanoa, että eivät men­neet vapaaehtoisesti.

  Kysy­mys vapaa­eh­toi­suu­des­ta ei sel­väs­ti ole yksi­se­lit­tei­nen, vaan kyse on sii­tä, mitä lausu­mat­to­mia ole­tuk­sia kukin ottaa mukaan ja hyväk­syy. Art­tu­ris­ta vai­kut­taa ole­van täy­sin ok vaa­tia että osa­päi­vä­töis­sä ole­va pis­tää koko elä­män­sä uusik­si, täy­sin riip­pu­mat­ta elä­män­ti­lan­tees­ta, ja jos ei niin tee niin kyse on vapaa­eh­toi­ses­ta valin­nas­ta. Jon­kun muun mie­les­tä esim. se, että ei halua vaih­taa paik­ka­kun­taa kos­ka vai­mo on töis­sä siel­lä ja lap­set tar­has­sa, oikeut­taa sano­maan että ei se kyl­lä nyt vapaa­eh­toi­ses­ti sitä osa­päi­vä­duu­ni­aan pus­ke, vaan olo­suh­tei­den pakosta.

 43. Ker­to­kaa­han mik­si kukaan ei kir­joi­ta Hel­bin joh­to­ryh­män teke­mäs­tä inhi­mil­li­ses­tä ereh­dyk­ses­tä, mokas­ta, vir­hees­tä, joka joh­ti tar­jouk­sen hyl­kää­mi­seen vii­me kil­pai­lu­kier­rok­sel­la? Kol­men vää­rän­lai­sen bus­sin sijoit­ta­mi­nen tar­jouk­seen aiheut­taa 80 kul­jet­ta­jan töi­den päät­ty­mi­sen Hel­bis­sä ja kau­pun­gil­le 1,2 MILJOONAN EURON lisä­kus­tan­nuk­sen kal­liim­man Nobi­nan tar­jouk­sen voit­taes­sa. Eikö kukaan ole vas­tuus­sa täs­tä? Ota Osmo kan­taa ja sel­vi­tä asia…

 44. Art­tu­ri, kuten jo aiem­min mai­nit­sin, sinun vapaa­eh­toi­sen käsi­te on eri­lai­nen kuin meil­lä muil­la. Sinun vapaa­eh­toi­sen käsit­teel­lä NL:n poliit­ti­set van­git oli­vat vapaa­eh­toi­ses­ti van­ki­lei­reil­lä (oli­si­vat ihan hyvin voi­neet pitää tur­pan­sa kiin­ni), p‑korealaiset elä­vät vapaa­eh­toi­ses­ti Kim Jong-ilin val­ta­kun­nas­sa (oli­si­vat ihan hyvin voi­neet pan­na pys­tyyn kapi­nan) jne. 

  Tai sit­ten ei. Teks­ti­si vai­kut­taa sil­tä tyy­pil­li­sel­tä moneen ker­taan netis­sä tör­mää­mää­ni uus­li­be­raa­lil­ta reto­rii­kal­ta, jos­sa mikä tahan­sa val­tion tuot­ta­ma pak­ko tekee asiois­ta eiva­paa­eh­toi­sia, mut­ta toi­saal­ta mikä tahan­sa min­kä muun tahon (yksi­tyi­set ihmi­set, muu maa­il­ma) tuot­ta­ma pak­ko tuot­taa vain vapaa­eh­toi­sen valintatilanteen. 

  Kun köy­hä myy lap­sen­sa orjak­si, kos­ka hänel­lä ei ole varaa lap­sen ruo­kaan, kyse on vapaa­eh­toi­ses­ta valin­nas­ta, johon ei ole ulko­puo­lis­ten tar­peen puut­tua (eten­kään siten, että keräi­si veroil­la rahaa ja antai­si ne tulon­siir­to­na köy­häl­le, jot­tei hän jou­tui­si tuo­ta valin­taa teke­mään). Kun val­tio kerää yhteis­kun­nan rik­kaim­mil­ta rahaa veroi­na, ei enää ole­kaan vapaa­eh­toi­nen valin­ta, jos­sa vaih­toeh­to­na on, että läh­ti­si maas­ta, vähen­täi­si tulo­jaan, tms., jot­tei jou­tui­si mak­sa­maan niin pal­joa veroja.

  Minus­ta maa­il­ma ei ole näin yksin­ker­tai­nen, vaan ihmi­set jou­tu­vat teke­mään eiva­paa­eh­toi­sia valin­to­ja myös sil­loin, kun pakot­ta­va syy on jokin muu kuin val­tion väkivaltakoneisto. 

  Aina­kaan mikään muu ei seli­tä kan­taa­si, jon­ka mukaan osa-aika­työ ei voi olla eiva­paa­eh­toi­nen valinta.

 45. J:

  Art­tu­ris­ta vai­kut­taa ole­van täy­sin ok vaa­tia että osa­päi­vä­töis­sä ole­va pis­tää koko elä­män­sä uusik­si, täy­sin riip­pu­mat­ta elä­män­ti­lan­tees­ta, ja jos ei niin tee niin kyse on vapaa­eh­toi­ses­ta valinnasta.

  Mis­tä­hän sä taas täl­lais­ta päät­te­lit? Onks tuos­sa mun lis­tal­la muka kaik­ki jutut sel­la­sia mitä ei voi ihmi­sel­tä vaa­tia, jos hän halu­aa enem­män töi­tä? Enhän mä väi­tä, että kaik­ki ne on teh­tä­vä riip­pu­mat­ta elä­män­ti­lan­tees­ta. Mä vaan kysyin mis­tä Samu­li Saa­rel­ma voi tie­tää onko joku tyyp­pi yrit­tä­ny nii­tä tai onko niil­lä joku hyvä syy sil­le miks ne ei oo yrit­tä­ny? En mä nyt väi­tä, että jos on pyö­rä­tuo­lis­sa, et pitäs yrit­tää kerä­tä kant­ta­rel­le­ja hen­ken­sä pitimiks.

  Mun mie­les­tä elä­mä ei mee kyl­lä koko­naan uusiks, jos vaik­ka hank­kii toi­sen osa-aikai­sen työn…

  Jon­kun muun mie­les­tä esim. se, että ei halua vaih­taa paik­ka­kun­taa kos­ka vai­mo on töis­sä siel­lä ja lap­set tar­has­sa, oikeut­taa sano­maan että ei se kyl­lä nyt vapaa­eh­toi­ses­ti sitä osa­päi­vä­duu­ni­aan pus­ke, vaan olo­suh­tei­den pakosta.

  Joo jot­kut var­maan sanos. Mun mie­les­tä on ihan koh­tuul­lis­ta vaa­tia ihmis­tä muut­ta­maan työn peräs­sä tai sit tyy­ty­mään alem­paan elin­ta­soon, jos ei haluu muut­taa. Ei asuin­pai­kan valin­ta oo mikään pyhä oikeus, min­kä var­jol­la saa ottaa rahaa muilta.

  Vähän sama ku sanos, että elin­kei­non­va­paus tar­kot­taa sitä, että mä saan teh­dä ihan mitä mua huvit­taa ja voin sit verot­taa muil­ta mun pal­kan, ku ne ei haluu mak­saa mul­le markkinoilla…

  Kyl­lä se omis­tusoi­keus­kin on oikeus, jon­ka kun­nioit­ta­mi­sel­la on arvonsa.

  Samu­li Saarelma:

  Sinun vapaa­eh­toi­sen käsit­teel­lä NL:n poliit­ti­set van­git oli­vat vapaa­eh­toi­ses­ti vankileireillä 

  Et siis ymmär­tä­nyt ollen­kaan… He eivät olleet mie­les­tä­ni vapaa­eh­toi­ses­ti van­ki­lei­reil­lä. He eivät mis­sään mie­les­sä valin­neet vapaa­eh­toi­ses­ti sitä yhteis­kun­taa, että jos kri­ti­soi poli­tiik­kaa, niin on ris­ki jou­tua van­ki­lei­ril­le. Sit­ten kun he löy­si­vät itsen­sä täl­lai­ses­ta yhteis­kun­nas­ta heil­lä oli valin­ta, pitää suu kiin­ni tai ris­kee­ra­ta jou­tu­mi­nen van­ki­lei­ril­le. Jäl­kim­mäi­nen on vapaa valinta.

  Tämä ei tar­koi­ta että van­ki­lei­ril­le ihmis­ten lait­ta­mi­nen on miten­kään oikeu­tet­tua tai että ihmi­set oli­si­vat siel­lä vapaaehtoisesti.

  Aina­kaan mikään muu ei seli­tä kan­taa­si, jon­ka mukaan osa-aika­työ ei voi olla eiva­paa­eh­toi­nen valinta.

  häh? Etkö sä luke­nu mun edel­lis­tä postausta?

  Art­tu­ri:

  Miten sä pys­tyt sano­maan että jol­le­kin ei löy­tys koko­päi­vä­työ­tä, jos hän olis val­mis tin­ki­mään pal­kas­ta ja muis­ta työ­eh­dois­ta? Entäs jos olis val­mis vaih­ta­maan paik­ka­kun­taa? Entä alaa? Entä olis­ko mah­dol­lis­ta kou­lut­tau­tua lisää tai koko­naan uuteen ammat­tiin, että sais koko­päi­vä­töi­tä? Olis­ko mah­dol­lis­ta ryh­tyä yrit­tä­jäks, vai onko kaik­ki lii­kei­deat jo kek­sit­ty? Entä vois­ko ottaa usei­ta osa-aikai­sia töi­tä? Vois­ko työl­lis­tä itsen­sä palk­ka­työn ulko­puo­lel­la vaik­ka käsi­töil­lä tai metsästämällä/kalastamalla jne.

  Jos mitään nois­ta ei voi teh­dä, niin sit mä sanoi­sin, että on pako­tet­tu osa-aika­työ­hön. Mit­kä nois­ta ei kel­paa sul­le vapaa­eh­toi­suu­den lähteeksi?

  Mun mie­les­tä J oli täy­sin oikees­sa, kun hän kir­joit­ti, että kyse on sii­tä miten pal­jon me voi­daan vaa­tia ihmi­siä muut­ta­maan elä­mään­sä, jos he halua­vat kokoai­ka­töi­tä. Mis­sä raja kul­kee noin suun­nil­leen sinus­ta? Jos ei oo val­mis tekeen jotain nois­ta jutuis­ta mitä minun lis­tal­la oli, niin onko sinus­ta ihmi­nen vapaa­eh­toi­ses­ti osa-aikatyöllistetty?

  vaan ihmi­set jou­tu­vat teke­mään eiva­paa­eh­toi­sia valin­to­ja myös sil­loin, kun pakot­ta­va syy on jokin muu kuin val­tion väkivaltakoneisto.

  En mä nyt taas­kaan tajuu, että mikä se valin­ta on, jos se ei oo vapaa­eh­toi­nen. Miten voi vali­ta, jos on pakko?

  Tiet­ty ihmi­nen voi jou­tua tilan­tei­siin ilman, että on valin­nut jou­tua nii­hin ja sil­lon ne voi olla eiva­paa­eh­toi­sia, mut­ta ei ne sil­lon oo mitään valin­to­ja. Nämä voi joh­tua sekä val­tion väki­val­ta­ko­neis­tos­ta, että mis­tä tahan­sa muustakin.

  Jos ne joh­tuu maa­il­man omi­nai­suu­des­ta (esim. sii­tä, että aurin­ko nousee idäs­tä tai että ihmi­nen tar­vit­see elääk­seen hap­pea yms.) niin ei meil­lä oo mitään moraa­lis­ta vel­vol­li­suut­ta pois­taa näi­tä “rajoi­tuk­sia”.

 46. Art­tu­ri:

  En mä nyt taas­kaan tajuu, että mikä se valin­ta on, jos se ei oo vapaa­eh­toi­nen. Miten voi vali­ta, jos on pakko? 

  NL:n toi­si­na­jat­te­li­ja voi vali­ta olla hil­jaa tai men­nä van­ki­lei­ril­le. Kum­paa­kaan näis­tä ei pide­tä vapaa­eh­toi­se­na valin­ta­na (et edes sinä). Se, että on mah­dol­li­suus teh­dä valin­ta, ei tar­koi­ta sitä, että kysei­nen valin­ta oli­si vapaaehtoinen. 

  Ja sama pätee sii­hen osa-aika­työ­hön. Osa-aika­työn­te­ki­jän, jon­ka vaih­toeh­to oli­si pan­na elä­män­sä uusik­si pääs­täk­seen koko­päi­vä­työn ääreen, ei voi kat­soa ole­van sii­nä osa-aika­työs­sä vapaa­eh­toi­ses­ti, vaik­ka hän voi vali­ta sen elä­män uusik­si pane­mi­sen sii­nä, mis­sä NL:n toi­si­na­jat­te­li­ja pys­tyi valit­se­maan sen van­ki­lei­ril­le menon tup­pi­suu­na ole­mi­sen vaih­toeh­dok­si. Tuol­lai­nen eiva­paa­eh­toi­nen osa-aika­työn­te­ki­jä (sinun sano­ja lai­na­tak­se­ni) “ei vapaa­eh­toi­ses­ti valin­nut yhteis­kun­taa”, jos­sa hänel­le ei ole koko­päi­vä­töi­tä tarjolla. 

  Mik­si tuol­la syyl­lä NL:n toi­si­na­jat­te­li­ja ei ole vapaa­eh­toi­ses­ti van­ki­lei­ril­lä, mut­ta osa-aika­työn­te­ki­jä on vapaa­eh­toi­ses­ti osa-aikatyössä? 

  Ja mitä sinun kysy­myk­see­si vaa­ti­mi­sen rajan­ve­dos­ta tulee, niin täl­lä ei ole mitään teke­mis­tä sen kans­sa, mil­tä ihmi­ses­tä asia tun­tuu ja mihin minus­ta ennen kaik­kea sanan mää­ri­tel­män tulee perus­tua. Jol­le­kin muut­to toi­sel­le paik­ka­kun­nal­le työn peräs­sä on var­tee­no­tet­ta­va vaih­toeh­to, jol­le­kin toi­sel­le ei (esim. per­he­syis­tä). Sii­tä siis, onko toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la koko­päi­vä­töi­tä tar­jol­la, emme voi vie­lä suo­raan pää­tel­lä, ovat­ko muu­al­la osa-aika­töi­tä teke­vät vapaa­eh­toi­ses­ti sii­nä työs­sään. Itse uskon ennem­min­kin, että se alku­pe­räi­nen täs­sä ket­jus­sa mai­nit­tu tulos, oli saa­tu ihmi­sil­tä asi­aa kysy­mäl­lä. Tämä on minus­ta se, miten voi­daan sel­vit­tää vapaa­eh­toi­suu­den aste niin NL:n van­ki­lei­ri­läi­sel­tä kuin osa-aikatyöläiseltäkin. 

  Jos ne joh­tuu maa­il­man omi­nai­suu­des­ta (esim. sii­tä, että aurin­ko nousee idäs­tä tai että ihmi­nen tar­vit­see elääk­seen hap­pea yms.) niin ei meil­lä oo mitään moraa­lis­ta vel­vol­li­suut­ta pois­taa näi­tä “rajoi­tuk­sia”.

  Jaa, mik­sei ole? Minus­ta meil­lä aina­kin on moraa­li­nen vel­vol­li­suus huo­leh­tia sii­tä, ettei kukaan jou­du myy­mään las­taan orjak­si, kos­ka rahat eivät rii­tä hänen elät­tä­mi­seen, vaik­ka tuo köy­hyys joh­tui­si “maa­il­man rajoituksista”.

  Oikeas­taan tämä vii­mei­nen lausee­si osoit­ti todek­si sen, mitä ole­tin­kin. Teks­ti­si perus­tuu puh­taal­le ääri­li­be­raa­lil­le ajat­te­lul­le, jos­sa vain ja ainoas­taan nega­tii­vi­sil­la vapauk­sil­la on merkitystä. 

  Äärie­si­merk­ki­nä täs­tä moraa­lis­ta on se, että kel­lään ei ole moraa­lis­ta vel­vol­li­suut­ta men­nä aut­ta­maan jäi­hin pudon­nut­ta. Ei, vaik­ka täs­tä ei ihmi­sel­le itsel­leen oli­si mitään vaa­raa tai muu­ta haittaa.

 47. Samu­li Saa­rel­ma: huoh… taas tää on täl­las­ta vänkäämistä…

  Ei mul­la oo oikein mitään lisät­tä­vää. Johon­kin se raja pitää vetää, että min­kä ver­ran voi olet­taa, että ihmi­set sopeu­tuu muut­tu­nei­siin olo­suh­tei­siin ennen kuin puhu­taan eivapaaehtoisuudesta.

  Minus­ta sun edel­li­ses­tä kir­joi­tuk­ses­ta saa sel­lai­sen käsi­tyk­sen, että jos joku jou­tuu sopeu­tu­maan edes hiuk­ka­sen, niin tämä pois­taa kai­ken vapaa­eh­toi­suu­den. Tämä on sen ver­ran type­rä aja­tus, että et var­maan­kaan tar­koit­ta­nut tätä, mut­ta sun aja­tus jäi aina­kin mul­le sit vähän hämäräks.

  Minus­ta olis kiva, jos sä suos­tusit nyt edes vähän haa­ru­koi­maan sitä, että min­kä ver­ran osa-aika­työl­li­sel­tä voi vaa­tia sopeu­tu­mis­ta ennen kuin voi­daan sanoo, että hän on omas­ta vapaas­ta tah­dos­taan osa-aika­työs­sä, vaik­ka väit­tää­kin kyse­ly­tut­ki­muk­ses­sa ole­van­sa vas­ten­tah­toi­ses­ti osa-aikatöissä.

  Et var­maan oo sitä miel­tä, että jos täl­lai­sel­le osa-aikai­sel­le tul­tas tar­joo­maan tois­ta ident­tis­tä osa-aikais­ta työ­paik­kaa jahän jät­täis sen otta­mat­ta, että tätä voi­tas sanoo vas­ten­tah­toi­seks osa-aikai­suu­deks? Entä jos tar­jot­tas samaa työ­paik­kaa täys­päi­väi­se­nä, mut­ta tun­ti­palk­ka las­kis 10%? Olis­ko täs­sä kyse vapaa­eh­toi­ses­ta osa-aikaisuudesta?

  Oli miten oli, niin mitä enem­män sopeu­tu­mis­ta me “vaa­di­taan” ihmi­sil­tä, niin sitä enem­män ihmi­set sopeu­tuu. Eli jos me pois­te­taan ihmi­sil­tä vel­vol­li­suus yrit­tää itse löy­tää lisää työ­tä jos työn mää­rä on nii­den omas­ta mie­les­tä lii­an pie­ni, niin sitä vähem­män ne itse löy­tää sitä työ­tä lisää ja me kaik­ki ollaan köy­hem­piä sen seurauksena.

  Kyse­ly­tut­ki­muk­sis­sa täl­lai­sis­sa asiois­sa ei oo mun mie­les­tä mitään arvoa. Ihan sama kuin kysyis, että halui­sit­ko asua oma­ko­ti­ta­los­sa tai haluai­sit­ko 100 euroa lisää palk­kaa. Ei näis­tä voi pää­tel­lä, että ihmi­set asuu vas­ten­tah­toi­ses­ti ker­ros­ta­lois­sa tai käy vas­ten­tah­toi­ses­ti töissä.

 48. Art­tu­ri:

  Mis­tä­hän sä taas täl­lais­ta päät­te­lit? Onks tuos­sa mun lis­tal­la muka kaik­ki jutut sel­la­sia mitä ei voi ihmi­sel­tä vaa­tia, jos hän halu­aa enem­män töitä?

  Joo jot­kut var­maan sanos. Mun mie­les­tä on ihan koh­tuul­lis­ta vaa­tia ihmis­tä muut­ta­maan työn peräs­sä tai sit tyy­ty­mään alem­paan elin­ta­soon, jos ei haluu muut­taa. Ei asuin­pai­kan valin­ta oo mikään pyhä oikeus, min­kä var­jol­la saa ottaa rahaa muilta.

  Ja minä puhuin näis­sä vain sii­tä, mitä vapaa­eh­toi­suu­del­la tar­koi­te­taan, en sii­tä onko vapaa­eh­toi­suus tai ei-vapaa­eh­toi­suus oikeu­tus jol­le­kin. Point­ti­ni oli, että on täy­sin ymmär­ret­tä­vää pitää sitä ei-vapaa­eh­toi­se­na, JA että teh­däk­seen sii­tä jotain oikeu­tuk­seen liit­ty­viä argu­ment­te­ja, on syy­tä ymmär­tää mitä kuka­kin sanal­la tarkoittaa.

  Jos mitään nois­ta ei voi teh­dä, niin sit mä sanoi­sin, että on pako­tet­tu osa-aika­työ­hön. Mit­kä nois­ta ei kel­paa sul­le vapaa­eh­toi­suu­den lähteeksi?

  Minä en otta­nut kan­taa oikeu­tuk­seen “ottaa rahaa muil­ta”, mis­tä sinä täs­sä puhut. Kyse on sii­tä, että sinä tun­nut perus­te­le­van jon­kun sosio-eko­no­mis­ta ase­maa sil­lä, että se on “vapaa­eh­toi­ses­ti” sen valin­nut, ja minä (ja pari muu­ta) yri­täm­me selit­tää, että tuo argu­ment­ti­si ei meil­le toi­mi, kos­ka mää­rit­te­let vapaa­eh­toi­suu­den ihan eri taval­la kuin muut. Voit väit­tää, että on oikein että heil­lä on se sosio-eko­no­mi­nen ase­ma kuin on, kos­ka he eivät ole toi­min­nal­laan olleet yhteis­kun­nal­le niin hyö­dyl­li­siä että oli­si­vat saa­neet parem­paa­kaan. Täl­löin ei puu­tu­ta mihin­kään kiis­ta­na­lai­seen vapaa­eh­toi­suu­teen. Ja tähän väit­tee­seen voin vas­ta­ta, että minus­ta näin ei ole (mut­ten läh­de isom­min perus­te­le­maan, kun en tie­dä väi­tät­kö näin).

  Eli vie­lä kerran:

  Mun mie­les­tä J oli täy­sin oikees­sa, kun hän kir­joit­ti, että kyse on sii­tä miten pal­jon me voi­daan vaa­tia ihmi­siä muut­ta­maan elä­mään­sä, jos he halua­vat kokoai­ka­töi­tä. Mis­sä raja kul­kee noin suun­nil­leen sinus­ta? Jos ei oo val­mis tekeen jotain nois­ta jutuis­ta mitä minun lis­tal­la oli, niin onko sinus­ta ihmi­nen vapaa­eh­toi­ses­ti osa-aikatyöllistetty?

  En läh­de kiis­te­le­mään täs­tä lain­kaan, kos­ka minus­ta kysy­mys sii­tä, mil­loin osa-aika­työ voi­daan mää­ri­tel­lä vapaa­eh­toi­sek­si, ei ole rele­vant­ti. Olen­nais­ta on, että ilmei­ses­ti isol­la osal­la osa-aika­työl­lis­tet­ty­jä tämä ase­ma ei tuo­ta heil­le sel­lais­ta talou­del­lis­ta tur­vaa mitä he kai­paa­vat. Sii­tä voi­daan kes­kus­tel­la, pitää­kö val­tion (tai kun­nan) asial­le teh­dä jotain ja jos, niin mitä. Voi olla ihan pai­kal­laan sanoa, että ihmi­sil­lä on rea­lis­ti­sia mah­dol­li­suuk­sia paran­taa omaa asi­aan­sa ja jul­ki­sen puo­len ei tar­vit­se asi­aan puut­tua (mitä epäi­le­mät­tä yri­tät vapaa­eh­toi­suu­del­la sanoa), mut­ta minus­ta tämä on sii­nä mää­rin empii­ri­nen kysy­mys, että en tie­dä asias­ta tar­peek­si ottaak­se­ni kan­taa. Pelk­kä ideo­lo­gi­nen “tot­ta kai valtion/kunnan pitää aut­taa” tai “ei tie­ten­kään pidä” ei ole kovin hedelmällinen.

  Jos ne joh­tuu maa­il­man omi­nai­suu­des­ta (esim. sii­tä, että aurin­ko nousee idäs­tä tai että ihmi­nen tar­vit­see elääk­seen hap­pea yms.) niin ei meil­lä oo mitään moraa­lis­ta vel­vol­li­suut­ta pois­taa näi­tä “rajoi­tuk­sia”.

  Jaa, mik­sei ole? Minus­ta meil­lä aina­kin on moraa­li­nen vel­vol­li­suus huo­leh­tia sii­tä, ettei kukaan jou­du myy­mään las­taan orjak­si, kos­ka rahat eivät rii­tä hänen elät­tä­mi­seen, vaik­ka tuo köy­hyys joh­tui­si “maa­il­man rajoituksista”.

  Ja ideo­lo­gi­aan sen ver­ran, että olen samaa miel­tä Samu­lin kans­sa. Mie­les­tä­ni val­tion teh­tä­vä on jär­jes­tää kai­kil­le (mukaan lukien tule­vat suku­pol­vet) mah­dol­li­sim­man sie­det­tä­vät olot, ja sen jäl­keen mah­dol­li­sim­man monel­le mah­dol­li­sim­man hyvät. On var­sin sel­väs­ti maa­il­man omi­nai­suus, että ihmi­sel­lä ei ole­tusar­voi­ses­ti ole sie­det­tä­vät olot — ja juu­ri sik­si val­tio on ole­mas­sa (aina­kin minus­ta). Jos maa­il­ma oli­si sel­lai­nen että kai­kil­la oli­si hyvä olla, mihin me tar­vit­si­sim­me yhteis­kun­taa? Vas­tus­tan ehdot­to­mas­ti sel­lai­sia kan­to­ja, jot­ka kal­lis­tu­vat suun­taan “anta­maan niil­le, joil­la on jo asiat hyvin, mah­dol­li­suu­den men­nä vie­lä parem­min” välit­tä­mät­tä muusta.

 49. Aika kau­as bus­si­kus­kien sopi­muk­sis­ta on kes­kus­te­lu liven­nyt! Kun kal­tai­sen­ne ihmi­set alka­vat “kes­kus­te­le­maan” asiois­ta, niin kah­den lauseen jäl­keen kes­kus­te­lun aihe onkin jo unoh­tu­nut. Onnek­si te ette ole päät­tä­mäs­sä työ­läis­ten sopi­mus­asiois­ta. Tai no, toi­vot­ta­vas­ti ette ole, ette nyt ette­kä tulevaisuudessa!

 50. Art­tu­ri:

  Kyse­ly­tut­ki­muk­sis­sa täl­lai­sis­sa asiois­sa ei oo mun mie­les­tä mitään arvoa. Ihan sama kuin kysyis, että halui­sit­ko asua oma­ko­ti­ta­los­sa tai haluai­sit­ko 100 euroa lisää palk­kaa. Ei näis­tä voi pää­tel­lä, että ihmi­set asuu vas­ten­tah­toi­ses­ti ker­ros­ta­lois­sa tai käy vas­ten­tah­toi­ses­ti töissä. 

  En ole samaa miel­tä. Itse uskon, että val­tao­sa osa-aika­työ­tä teke­vis­tä vas­taa teke­vän­sä sitä vapaa­eh­toi­ses­ti. Eten­kin suun­nil­leen kaik­ki opis­ke­li­jat vas­taa­vat noin. Pien­ten las­ten äideis­sä­kin on var­maan pal­jon sel­lai­sia, jot­ka teke­vät mie­luum­min jon­kin ver­ran töi­tä sen sijaan, että eivät teki­si lain­kaan tai teki­si­vät 8 tun­tia päi­väs­sä 5 päi­vää viikossa.

  Minus­ta tämä ei siis ver­tau­du sii­hen, että “haluai­sit­ko 100 euroa lisää palk­kaa”, kos­ka tuon 100 euroa ottai­si jokai­nen. Sen sijaan jokai­nen osa-aika­työ­läi­nen ei ottai­si kokopäivätyötä. 

  En siis ymmär­rä, mik­sei nii­den joi­den­kin, jot­ka sano­vat kysees­sä ole­van hei­dän tah­ton­sa vas­tai­nen valin­ta, sanaa voi­si ottaa todes­ta. On var­maan tot­ta, että tin­ki­mäl­lä sii­tä tai täs­tä, he voi­si­vat pääs­tä koko­päi­väi­seen työ­hön, mut­ta en pidä tätä vapaa­eh­toi­se­na sii­nä, mis­sä se on sitä noil­le opis­ke­li­joil­le tai per­heen vuok­si vähem­män töi­tä teke­vil­le äideille. 

  Minus­ta tuo eiva­paa­eh­toi­nen osa-aika­työ ver­tau­tuu työt­tö­myy­teen. Var­maan osa työt­tö­mis­tä­kin saa­tai­siin eri­nä­köi­sil­lä patis­tus­toi­men­pi­teil­lä töi­hin. Ja mitä anka­ram­paa kät­tä hei­dän tukiais­ten leik­kaa­mi­ses­sa käy­tet­täi­siin, sitä enem­män he oli­si­vat val­mii­ta tin­ki­mään työn ja mui­den olo­suh­tei­den vaa­ti­muk­sis­ta. En kui­ten­kaan pitäi­si täl­lä tavoin “työl­lis­tet­ty­jä” samal­la tavoin vapaa­eh­toi­ses­ti töis­sä kävi­jöi­nä kuin val­tao­sa työs­sä­käy­vis­tä on. 

  Minus­ta se, että mää­rä­ai­kais­ta tai osa-aika­työ­tä teke­vä sanoo ennem­min teke­vän sitä samaa työ­tä täys­päi­väi­ses­ti ja pysy­väs­ti, on merk­ki sii­tä, ettei kyse ole vapaa­eh­toi­ses­ta valin­nas­ta. Tämä ei ole sama asia kuin se alku­pe­räi­nen heit­to­si, että “ihme kuin eivät pidä töis­sä käyn­tiä yli­pää­tään eivapaaehtoisena”.

 51. J: Oon samaa miel­tä kai­kes­ta pait­si vii­mei­ses­tä kappaleesta.

 52. Samu­li Saarelma:

  Itse uskon, että val­tao­sa osa-aika­työ­tä teke­vis­tä vas­taa teke­vän­sä sitä vapaa­eh­toi­ses­ti. Eten­kin suun­nil­leen kaik­ki opis­ke­li­jat vas­taa­vat noin.

  äh… mä en tar­koit­ta­nut ettei­kö kyse­ly­tut­ki­muk­sel­la voi­si saa­da tie­toa sii­tä miten vas­taa­jien ide­aa­li­maa­il­mas­sa olis asiat. Ongel­ma on vaan se, että kyse­lyyn vas­taa­mi­nen ei mak­sa mitään, joten sii­nä voi vali­ta jon­kun vaih­toeh­don pel­kät hyvät puo­let ja jät­tää ne kus­tan­nuk­set huomiotta.

  Eli joo var­mas­ti on ihmi­siä, jot­ka asuu mie­luum­min ker­ros­ta­lois­sa kuin oma­ko­ti­ta­lois­sa vaik­ka hin­nat olis tasan samat ja on ole­mas­sa ihm­siä, jot­ka tekee mie­luum­min osa-aikais­ta vaik­ka palk­ka olis sama kuin täyspäiväistä.

  En siis ymmär­rä, mik­sei nii­den joi­den­kin, jot­ka sano­vat kysees­sä ole­van hei­dän tah­ton­sa vas­tai­nen valin­ta, sanaa voi­si ottaa todesta.

  Sik­si, että he eivät ole ker­to­neet mitään sii­tä pal­jon­ko he ovat val­mii­ta täs­tä koko­päi­vä­työs­tä “mak­sa­maan”. He ovat pel­käs­tään ilmoit­ta­neet, että jos se ei mak­sai­si mitään he haluai­si­vat mie­luum­min koko­päi­vä­työn kuin osa-aikatyön.

  En kui­ten­kaan pitäi­si täl­lä tavoin “työl­lis­tet­ty­jä” samal­la tavoin vapaa­eh­toi­ses­ti töis­sä kävi­jöi­nä kuin val­tao­sa työs­sä­käy­vis­tä on.

  Njoo… siis täs­sä­hän on kyse vaan ihmis­ten sub­jek­tii­vi­sis­ta arvos­tuk­sis­ta. Joku kokee enem­män mie­li­pa­haa sii­tä, että tekee työ­tä jon­ka kokee pas­ka­duu­niks, tai joku arvos­taa vapaa-aikaa enem­män tai mitä iki­nä. Ei mun mie­les­tä voi­da vetää mitään rajaa, että nää joil­la on tie­tyn­lai­set arvot menee töi­hin vapaa­eh­toi­ses­ti ja sit nää joil­la on toi­sen­lai­set arvot menee eivapaaehtoisesti.

  Minus­ta se, että mää­rä­ai­kais­ta tai osa-aika­työ­tä teke­vä sanoo ennem­min teke­vän sitä samaa työ­tä täys­päi­väi­ses­ti ja pysy­väs­ti, on merk­ki sii­tä, ettei kyse ole vapaa­eh­toi­ses­ta valinnasta.

  Ja miten tää nyt eroo sii­tä, että joku sanoo teke­vän­sä ennem­min samaa työ­tä kor­keam­mal­la pal­kal­la tai pidem­mil­lä lomil­la tai vaik­ka liu­ku­val­la työ­ajal­la? Eiks sii­nä­kään oo kyse vapaa­eh­toi­ses­ta valinnasta?

  Aina kun kaks ihmis­tä tekee vaih­to­kau­pan niin ne vaih­to­kau­pan ehdot on kom­pro­mis­sin tulos­ta. Vaik­ka toi­nen osa­puo­li ei sais­kaan mää­rä­tä kai­kis­ta asiois­ta kau­pas­sa niin se on sil­ti vapaaehtoinen.

  Tämä pätee myös työn myyn­tiin ostajalle.

 53. Oon samaa miel­tä kai­kes­ta pait­si vii­mei­ses­tä kappaleesta.

  Jös­ses, yhtei­sym­mär­rys­tä. No, lähes ainakin.

 54. Art­tu­ri:

  Sik­si, että he eivät ole ker­to­neet mitään sii­tä pal­jon­ko he ovat val­mii­ta täs­tä koko­päi­vä­työs­tä “mak­sa­maan”.

  Niin, tämä ei lii­ty kysy­myk­seen vapaa­eh­toi­suu­des­ta. J vas­ta­si tähän aihee­seen jo oikein hyvin. Koi­tan vie­lä yhtä esimerkkiä.

  Sano­taan, että pöy­däl­lä on ome­na ja appel­sii­ni. Kysyn sinul­ta, kum­man haluat ja vas­taat ome­nan. Tämä on vapaa­eh­toi­nen valin­ta­si. Muu­te­taan sit­ten tilan­net­ta. Pöy­däl­lä on vain appel­sii­ni. Kysyn jäl­leen, kum­man haluat. Kun kum­mas­te­let kysy­mys­tä, sel­ven­nän, että voit men­nä kaup­paan ja ostaa siel­tä ome­nan. Jos nyt olet lais­ka tai raha­ton ja valit­set appel­sii­nin, en todel­la­kaan pidä tätä valin­taa­si samal­la tavoin vapaa­eh­toi­se­na kuin tuos­sa ensim­mäi­ses­sä tapauksessa. 

  Huo­maa, että tuol­la vapaa­eh­toi­suu­del­la ei ole mitään teke­mis­tä sen kans­sa, onko esim. minul­la jokin moraa­li­nen vel­vol­li­suus käy­dä se ome­na osta­mas­sa. Se vain ker­too, että valin­ta­si ei ole vapaa­eh­toi­nen, kuten se oli tuos­sa ensim­mäi­ses­sä tapauksessa. 

  Sinun teks­tis­tä­si taas on saa­nut sen kuvan, että joko on vapaa­eh­toi­sia valin­to­ja, tai ei valin­nan mah­dol­li­suut­ta lain­kaan. NL:n toi­si­na­jat­te­li­ja ei voi­nut vali­ta lain­kaan jär­jes­tel­mää, jos­sa eli, mut­ta sit­ten hän pys­tyi täy­sin vapaas­ti valit­se­maan tup­pi­suu­na ole­mi­sen ja van­ki­lei­rin välil­lä. Minus­ta näi­den asioi­den välil­lä on väli­muo­to, eiva­paa­eh­toi­nen valin­ta, eli tilan­ne, jos­sa voi vali­ta, mut­ta ihmi­nen on jos­tain syys­tä pako­tet­tu valit­se­maan vaih­toeh­to, jota ei haluaisi. 

  Se, että ihmi­set ilmoit­ta­vat, ettei­vät ole val­mii­ta mak­sa­maan valin­nas­ta, ker­too jo sii­tä, ettei kyse ole vapaa­eh­toi­ses­ta valin­nas­ta. Vapaa­eh­toi­ses­ti osa-aika­työs­sä käy­vä ei mak­sa sii­tä mitään. Hänel­le se on parem­pi vaih­toeh­to kuin koko­päi­vä­työ. Hänel­lä kyse on vapaa­eh­toi­ses­ta valin­nas­ta aivan kuten sii­nä ensim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa sinul­la oli­si ome­nan valinta. 

  Jos sinul­le tämä mää­ri­tel­mä vapaa­eh­toi­sel­le ja eiva­paa­eh­toi­sel­le valin­nal­le ei kel­paa, niin anna parem­pi, mut­ta älä sot­ke sii­hen siis tilan­net­ta, jos­sa ei ole valin­nan mah­dol­li­suut­ta lainkaan.

 55. Sik­si, että he eivät ole ker­to­neet mitään sii­tä pal­jon­ko he ovat val­mii­ta täs­tä koko­päi­vä­työs­tä “mak­sa­maan”. He ovat pel­käs­tään ilmoit­ta­neet, että jos se ei mak­sai­si mitään he haluai­si­vat mie­luum­min koko­päi­vä­työn kuin osa-aikatyön.

  Mitä tar­koi­tat maksamisella?
  Useim­mat ihmi­set läh­te­vät sii­tä, että työs­tä mak­se­taan heil­le. Muu­ten kysees­sä on harrastus.
  Rau­ta­lan­kaa, kiitos.

  Ole­tat ettei­vät ihmi­set oikeas­ti poh­ti­si lain­kaan vas­taus­taan. Kyl­lä­hän nyt ihmi­set kes­ki­mää­rin kui­ten­kin osaa­vat aja­tel­la syy-seuraussuhteita.

 56. No minä olen kyl­lä täs­tä vapaa­eh­toi­suu­des­ta aika samaa miel­tä kuin Artturi.

  Siis onhan se nyt sel­vää, että esi­mer­kik­si minul­la ei ole “vapaut­ta” ostaa viit­tä eri­vä­ris­tä Fer­ra­ria, ei vaik­ka kuin­ka haluai­sin. Ei se minus­ta miten­kään ole sil­ti vapauk­sie­ni rajoittamista.

  No Ok, tie­ten­kin jos tämä vede­tään äärim­mäi­syyk­siin, esi­mer­kik­si äärim­mäi­seen köy­hyy­teen tai sii­hen että minut ollaan pas­sit­ta­mas­sa Sie­ri­aan “lei­rei­le­mään” asias­ta voi­tai­siin puhua noin, mut­ta kun olen­nai­ses­ti _kenelläkään_ Suo­mes­sa tilan­ne ei ole siel­lä päin­kään*). Kenen­kään ei tar­vit­se näh­dä näl­kää ja men­nä sen vuok­si töi­hin, kyse on valin­nois­ta. Eivät ne valin­nat ole tie­ten­kään “vapaa­eh­toi­sia” kai­kil­ta osin, mut­ta eipä ole tuo­kaan, etten minä voi sitä Fer­ra­ri-armei­jaa ostaa.

  Kari

  *) Jos on, niin sit­ten ollaan rikot­tu aina­kin perus­tus­la­kia ja sys­tee­mis­säm­me on ilmei­ses­ti jotain sel­lai­sia paho­ja viko­ja, jois­ta minul­le ei olla kerrottu.

 57. Kai­voin­pa oikein tuon pykä­län­kin tähän. Suo­men perus­tus­la­ki 2. luku, 19 §, Oikeus sosiaaliturvaan:

  Jokai­sel­la, joka ei kyke­ne hank­ki­maan ihmi­sar­voi­sen elä­män edel­lyt­tä­mää tur­vaa, on oikeus vält­tä­mät­tö­mään toi­meen­tu­loon ja huolenpitoon.

  Lail­la taa­taan jokai­sel­le oikeus perus­toi­meen­tu­lon tur­vaan työt­tö­myy­den, sai­rau­den, työ­ky­vyt­tö­myy­den ja van­huu­den aika­na sekä lap­sen syn­ty­män ja huol­ta­jan mene­tyk­sen perusteella.

  Jul­ki­sen val­lan on tur­vat­ta­va, sen mukaan kuin lail­la tar­kem­min sää­de­tään, jokai­sel­le riit­tä­vät sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut ja edis­tet­tä­vä väes­tön ter­veyt­tä. Jul­ki­sen val­lan on myös tuet­ta­va per­heen ja mui­den lap­sen huo­len­pi­dos­ta vas­taa­vien mah­dol­li­suuk­sia tur­va­ta lap­sen hyvin­voin­ti ja yksi­löl­li­nen kasvu.

  Jul­ki­sen val­lan teh­tä­vä­nä on edis­tää jokai­sen oikeut­ta asun­toon ja tukea asu­mi­sen oma­toi­mis­ta järjestämistä. 

  On siel­lä aika mon­ta muu­ta­kin koh­taa, joka tuon vapau­den takaa, mut­ta jo tuon perus­teel­la­kin on sel­vää, että yhtään ketään _ei voi_ pakot­taa yhtään mihin­kään. Kyl­lä se toi­meen­tu­lon ansait­se­mi­nen ja sii­tä sovit­ta­vat ehdot ovat tuon jäl­keen väki­sin­kin vapaaehtoisia.

  Tämä siis ole­tuk­sel­la, että Suo­mi nou­dat­taa omaa perus­tus­la­ki­aan, mitä voi tie­ten­kin aina epäil­lä, mut­ta sit­ten puhum­me­kin jo eri asiasta.…

  Kari

 58. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Jokai­sel­la joka ei kyke­ne hankkimaan…
  Tuo­ta koh­taa voi tul­ki­ta miten haluaa. 

  No ei sitä ihan miten halu­aa voi­da tulkita!

  Ja jos sitä tosia­sial­li­ses­ti tul­ki­taan (?) sil­lä tavoin, että ihmi­sil­lä ei ole mah­dol­li­suut­ta ihmi­sar­voi­seen elä­mään ilman orja­työ­tä, niin sit­ten jotain pitää muut­taa. Eikä se jokin todel­la­kaan ole mikään työaikalainsäädäntö.

  Kari

 59. Kari:

  Siis onhan se nyt sel­vää, että esi­mer­kik­si minul­la ei ole “vapaut­ta” ostaa viit­tä eri­vä­ris­tä Fer­ra­ria, ei vaik­ka kuin­ka haluai­sin. Ei se minus­ta miten­kään ole sil­ti vapauk­sie­ni rajoittamista. 

  Sii­nä olet oikeas­sa, että menet pie­leen täs­mäl­leen samas­sa asias­sa kuin Art­tu­ri­kin. Kes­kus­te­lu ei kos­ke sitä, onko joku vel­vol­li­nen osta­maan sinul­le Fer­ra­rin, vaan sitä, että sinä et vapaa­eh­toi­ses­ti valit­se tojo­taa­si, vaan ottai­sit ennem­min Ferrarin. 

  Kysy­tään nyt sinul­ta samaa kuin Art­tu­ril­ta, mikä sit­ten oli­si se alku­pe­räi­sen teks­tin eiva­paa­eh­toi­nen valin­ta, jos kaik­ki tilan­teet luo­ki­tel­laan mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti joko sel­lai­sik­si, ettei valin­taa ole mah­dol­lis­ta teh­dä tai jos on, niin sit­ten on kyse vapaa­eh­toi­ses­ta valinnasta? 

  Minä ymmär­rän sen, että vapaa­eh­toi­suus on suh­teel­li­nen käsi­te, mut­ta alku­pe­räi­seen aihee­seen liit­tyen, minus­ta se, että tekee osa-aika- tai mää­rä­ai­kais­ta työ­tä, kun pysy­vää koko­päi­vä­työ­tä samoil­la ehdoil­la ei ole tar­jol­la on kyl­lä pal­jon lähem­pä­nä eiva­paa­eh­tois­ta valin­taa kuin se, että sinä jou­dut aja­maan tojo­tal­la­si, kun rahat eivät rii­tä Ferrariin.

 60. Samu­li Saarelma:

  Kysy­tään nyt sinul­ta samaa kuin Art­tu­ril­ta, mikä sit­ten oli­si se alku­pe­räi­sen teks­tin eiva­paa­eh­toi­nen valin­ta, jos kaik­ki tilan­teet luo­ki­tel­laan mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti joko sel­lai­sik­si, ettei valin­taa ole mah­dol­lis­ta teh­dä tai jos on, niin sit­ten on kyse vapaa­eh­toi­ses­ta valinnasta? 

  Kaik­ki valin­nat, jois­sa hen­ki­lö­koh­tais­ta vapaut­ta ja hen­gis­sä pysy­mis­tä ei riko­ta (tai jol­la ei uha­ta) ovat vapaita.

  Toi­nen kysy­mys on sit­ten se, ovat­ko jot­kin tilan­teet oikeu­den­mu­kai­sa tai koh­tuul­li­sia. Minus­ta osa-aika­työ ei kui­ten­kaan ole koh­tuu­ton­ta, kos­ka vaih­toeh­to­ja on laa­jas­ti tar­jol­la. Tai aina­kaan se ei ole niin koh­tuu­ton­ta, että mui­den (työ­nan­ta­jat ja kulut­ta­jat) vapaut­ta vali­ta tuli­si rajoit­taa sen vuoksi.

  Kari

 61. Kari:

  Kaik­ki valin­nat, jois­sa hen­ki­lö­koh­tais­ta vapaut­ta ja hen­gis­sä pysy­mis­tä ei riko­ta (tai jol­la ei uha­ta) ovat vapaita. 

  Mik­si rajan­ve­to tuo­hon ja miten mää­rit­te­let “hen­ki­lö­koh­tai­sen vapau­den”? Kuu­luu­ko sii­hen esim. oikeus vält­tä­mät­tö­mään toi­meen­tu­lon tur­vaan, mikä näy­tet­tiin mai­nit­ta­van siel­lä perustuslaissa? 

  Hen­gis­sä pysy­mi­nen on tie­ten­kin sel­vä, mut­ta entä­pä sit­ten seu­raa­va aste, kuten vaik­ka­pa jon­kun toi­sen (esim. oman lap­sen) hen­ki tai vaka­va vam­ma itsel­leen? Jos nuo ovat toi­ses­sa vaa­ka­ku­pis­sa, niin onko valin­ta edel­leen vapaa?

  Entä onko mer­ki­tys­tä sil­lä, mikä sen pakot­teen aiheut­taa? Jos sinua uhkaa vam­mau­tu­mi­nen sik­si, että mafia­po­mo pitää pys­syä pol­vea­si vas­ten, niin tuot­taa­ko tämä eri­lail­la epä­va­paan valin­ta­ti­lan­teen kuin jos olet lou­kan­nut pol­ve­si, eikä sinul­la ole varaa sitä kor­jaut­taa, ellet tee jotain? 

  Entä sit­ten omai­suu­den suo­ja? Jos mafia uhkaa räjäyt­tää talo­si, jos et tee jotain, niin onko valin­ta­si vapaa? Entä jos taloa­si uhkaa hir­mu­myrs­ky, jon­ka vuok­si jou­dut teke­mään jotain sen pelas­ta­mi­sek­si? Onko näis­sä kyse vapaas­ta vai epä­va­paas­ta valinnasta? 

  Unoh­da nyt se, onko nois­sa eroa oikeu­den­mu­kai­suu­den tai koh­tuu­den kan­nal­ta, ja kat­so asi­aa vain sil­tä kan­nal­ta, onko valin­to­jen vapaa­eh­toi­suu­des­sa eroa vai ei.

 62. Samu­li, kir­joi­tin kuten tar­koi­tin. Ajat­te­lin hen­ki­lö­koh­tai­sel­la vapau­del­la vapau­denn­riis­toa tms (van­ki­la). Mitä tulee tuo­hon lain­sää­dän­töön, niin lain­sää­tä­jä tuos­sa takaa muu­ta­kin kuin vapau­den: näl­kä­kuo­le­mal­la uhkaa­mi­nen — mikä kai oli­si työ­nan­ta­jan ainoa kei­no estää vapaa­ta valin­nan­va­paut­ta, kos­ka ketään ei voi pakot­taa töi­hin — rajoit­tai­si valinnanvapautta.

  Eipä sil­ti, kyl­lä minus­ta yhteis­kun­nan tulee­kin taa­ta muu­ta­kin kuin vapaus, vaik­ka vapaus onkin tär­kein asia, se ei ole ainoa.

 63. Samu­li Saarelma:

  Se, että ihmi­set ilmoit­ta­vat, ettei­vät ole val­mii­ta mak­sa­maan valin­nas­ta, ker­too jo sii­tä, ettei kyse ole vapaa­eh­toi­ses­ta valin­nas­ta. Vapaa­eh­toi­ses­ti osa-aika­työs­sä käy­vä ei mak­sa sii­tä mitään. Hänel­le se on parem­pi vaih­toeh­to kuin koko­päi­vä­työ. Hänel­lä kyse on vapaa­eh­toi­ses­ta valin­nas­ta aivan kuten sii­nä ensim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa sinul­la oli­si ome­nan valinta.

  häh? Siis ymmär­sin­kö mä nyt oikein: jos jol­la­kin asial­la on kus­tan­nus ja joku hen­ki­lö haluais sen asian, mut­ta ei oo val­mis mak­sa­maan sitä kus­tan­nus­ta, niin tämä valin­ta ei oo vapaaehtoinen?

  Eli jos mua vähän hiu­koo ja halui­sin mak­ka­ra­voi­lei­vän, mut­ta en oo niin näl­käi­nen, että jak­sai­sin men­nä teke­mään sel­lai­sen voin sanoo, että mut on pako­tet­tu ole­maan nälässä?

  Aina­kaan arki­käy­tös­sä vapaa­eh­toi­suut­ta ei kyl­lä ymmär­re­tä näin.

  Oli miten oli, niin minus­ta tämä kes­kus­te­lu vapaa­eh­toi­suus­sa­nas­ta ei oo yhtään mie­len­kiin­tois­ta. Voi­tais­ko siir­tyä nyt sit sii­hen, että mitä osa-aikai­suu­del­le pitäis sun mie­les­tä tehdä?

  Eli riip­pu­mat­ta sii­tä kut­sut­ko sinä osa-aikais­ta työn­te­koa vas­ten­tah­toi­sek­si tai vapaa­eh­toi­sek­si, niin pitäi­si­kö niil­le antaa rahaa? pakot­taa työ­nan­ta­jat tar­joa­maan vaan täys­päi­väis­tä työ­tä vai mitä?

  Minus­ta, jos nor­maa­li ter­ve ihmi­nen arvos­taa omaa elä­män­ta­paan­sa niin pal­jon, että ei ole val­mis muut­ta­maan sitä saa­dak­seen lisää työ­tä, muil­la ei ole mitään vel­vol­li­suut­ta tukea hei­tä taloudellisesti.

  ano­nyy­mi:

  Mitä tar­koi­tat maksamisella?

  Tar­koi­tan siis sitä kus­tan­nus­ta mikä koh­dis­tuu sii­hen tyyp­piin, jos se hank­kii lisää työtä.

  Esim. vaik­ka vaih­taa asuin­paik­kaa, hank­kii lisää kou­lu­tus­ta, ryh­tyy yrit­tä­jäks, ettii toi­sen osa-aikai­sen työn ensim­mäi­sen rin­nal­le jne.

  Jos sen mie­les­tä lisään­ty­neen työn arvo (eli sii­tä saa­ta­va palk­ka ja mie­li­hy­vä) on pie­nem­pää kuin nämä kus­tan­nuk­set, niin se ei han­ki lisää työtä.

  Eli sano­taan nyt vaik­ka niin, että mä oli­sin Kuo­pios­sa osa-aika­työs­sä jos­ta sai­sin 1,2k kuus­sa ja sit mä oli­sin työk­kä­ris­tä kat­to­nu, että Hel­sin­gis­sä olis vaki­tui­nen työ, jos­ta sai­sin 2k kuus­sa, niin nyt mä voi­sin aja­tel­la, että hyö­ty on 0,8k ja kus­tan­nus on mie­li­pa­ha Hel­sin­gis­sä asu­mi­ses­ta ver­rat­tu­na Kuo­pios­sa asu­mi­seen, mie­li­pa­ha lisään­ty­nees­tä työ­ajas­ta ja Hel­sin­gin kor­keam­mat kus­tan­nuk­set. Jos mä arvioi­sin nää hai­tat suu­rem­miks kuin hyö­dyt, niin en menis töi­hin Helsinkiin.

 64. Art­tu­ri:

  Aina­kaan arki­käy­tös­sä vapaa­eh­toi­suut­ta ei kyl­lä ymmär­re­tä näin. 

  No, jääm­me sit­ten eri mie­li­sik­si sii­tä, mitä arki­käy­tös­sä vapaa­eh­toi­suu­del­la tar­koi­te­taan. Minun alku­pe­räi­nen kom­ment­ti­ni liit­tyi sinun kom­ment­tii­si SAK:n teks­tis­tä, enkä edel­leen­kään ole sitä miel­tä, että eiva­paa­eh­toi­nen valin­ta ei oli­si mie­le­käs termi. 

  Eli riip­pu­mat­ta sii­tä kut­sut­ko sinä osa-aikais­ta työn­te­koa vas­ten­tah­toi­sek­si tai vapaa­eh­toi­sek­si, niin pitäi­si­kö niil­le antaa rahaa? pakot­taa työ­nan­ta­jat tar­joa­maan vaan täys­päi­väis­tä työ­tä vai mitä? 

  Pakot­ta­mi­nen toden­nä­köi­ses­ti ei joh­da mihin­kään. Jär­ke­väm­pää oli­si muut­taa lain­sää­dän­töä, joka on raken­net­tu mel­kein pel­käs­tään pysy­vää koko­päi­vä­työ­tä sil­mäl­lä pitäen ja sor­sien mää­rä­ai­kais­ta ja osa-aika­työ­tä. Tämä kos­kee sekä tuki­sys­tee­mei­tä, jot­ka tuot­ta­vat hir­vit­tä­vät mar­gi­naa­li­pro­sen­tit ensim­mäi­siin ansait­tui­hin euroi­hin (ja siten sor­sii luon­nol­li­ses­ti vähem­män tuot­ta­vaa osa-aika­työ­tä), että työ­lain­sää­dän­töä, jos­sa pysy­vil­le työn­te­ki­jöil­le on tur­vat­tu suun­nil­leen kaik­ki tai­vaan ja maan välil­tä ja samaan aikaan mää­rä­ai­kai­sia saa pot­kia pää­hän niin kuin huvittaa. 

  Jos pysy­vä koko­päi­vä­työ ei oli­si niin suu­res­sa etu­lyön­tia­se­mas­sa mui­hin työ­muo­toi­hin näh­den, ihmi­sis­tä ei tun­tui­si lähel­le­kään niin eiva­paa­eh­toi­sel­ta jou­tua teke­mään nii­tä syr­jit­ty­jä työmuotoja.

Vastaa käyttäjälle Samuli Saarelma Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.