Pitäisikö verkossa kirjoittaa vain omalla nimellä?

Täs­sä vas­tauk­se­ni HS-Raa­din kysymykseen.

2) Ei

- Jos kysy­myk­sel­lä tar­koi­te­taan, tuli­si­ko nimi­mer­kil­lä kir­joit­ta­mi­nen estää koko­naan , ei tuli­si estää koko­naan vaan vain osittain.

Pakol­lis­ta omal­la nimel­lä kir­joit­ta­mis­ta pitäi­si kui­ten­kin lisä­tä. Hel­sin­gin Sano­mat voi­si nos­taa oman kes­kus­te­lu­pals­tan­sa tasoa huo­mat­ta­vas­ti siir­ty­mäl­lä samaan menet­te­lyyn kuin on pape­ri­leh­den ylei­sön­osas­tois­sa. Nimi­mer­kil­lä saa kir­joit­taa vain perus­tel­luis­ta syis­tä.  Tai sit­ten mode­roi­jien pitäi­si nos­taa rimaa. Joi­den­kin sano­mi­sen oikeus louk­kaa tois­ten oikeut­ta seu­ra­ta kiin­nos­ta­vaa kes­kus­te­lua. Sik­si sano­mi­sen oikeu­del­le riit­täi­si tuo Suo­mi 24-pals­ta eikä kai­kes­ta net­ti­kes­kus­te­lus­ta pidä teh­dä samanlaista.

Minul­la on oma blo­gi, johon on tähän asti tul­lut 40 000 hyväk­syt­tyä kom­ment­tia. Sii­hen saa kir­joit­taa nimi­mer­kil­lä, mut­ta mode­roin­nis­sa pidän nimi­merk­kien koh­dal­la rimaa vähän kor­keam­mal­la kuin oikeal­la nimel­lä kir­joit­ta­jien. Rima nousee myös, jos sama hen­ki­lö lähet­tää kovin pal­jon kom­ment­te­ja. Jos aloi­tan kes­kus­te­lun jos­tain arka­luon­toi­ses­ta aihees­ta, kuten maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta, saa­tan raja­ta kes­kus­te­lun vain omal­la nimel­lään kir­joit­ta­viin tor­juak­se­ni häirikkökirjoittajia.

Minä en voi blo­gil­la­ni men­nä ylei­seen vaa­ti­muk­seen omal­la nimel­lään kir­joit­ta­mi­ses­ta, kos­ka blo­gi­kes­kus­te­luu­ni osal­lis­tuu nimi­mer­kin suo­jis­sa joi­ta­kin mer­kit­tä­viä asian­tun­ti­joi­ta, jot­ka eivät työ­paik­kan­sa tai vir­ka-ase­man­sa takia voi kir­joit­taa omal­la nimel­lään. Tätä en halua menettää.

98 vastausta artikkeliin “Pitäisikö verkossa kirjoittaa vain omalla nimellä?”

 1. Nimi on tun­nis­tee­na epä­ta­sa-arvoi­nen, kos­ka toi­sil­la se on ylei­nen ja toi­sil­la har­vi­nai­nen. Jyr­käs­ti aja­tel­tu­na pitäi­si siis siir­tyä sosi­aa­li­tur­va­tun­nuk­sen käyttöön.

 2. Min­kä kir­joi­tin, sen kirjoitin.”

  Olen kir­joitt­na­nut omal­la nimel­lä­ni mm. Osmon mai­nit­se­mis­ta syis­tä. Ja syys­tä, että en lais­kut­ta­ni ole viit­si­nyt kek­siä itsel­le­ni nimi­merk­kiä. Väl­lil­lä tie­ty­si tun­tuu, lukies­saan mitä jos­kus on kir­joit­ta­nut, oli­si pitänyt.

 3. En oikein ymmär­rä mitä moi­sel­la rajoi­tuk­sel­la halut­tai­siin kor­ja­ta. Jos joku halu­aa että hänen pal­ve­lus­saan kir­joi­te­taan vain omal­la nimel­lä, niin mikäs sii­nä, sen­kun toteut­taa sen vaik­ka pank­kien tun­nis­tus­jär­jes­tel­mien kaut­ta. Har­mit­taa­ko jotain ihan oikeas­ti se, että sivus­tol­la XYZ, joka sijait­see Mikä-mikä-maas­sa, kir­joi­tel­laan ano­nyy­mis­ti ja ajat­te­lee­ko sama hen­ki­lö että Suo­men lait voi­si sii­hen joten­kin vaikuttaa?

  Jos taus­tal­la on jokin aja­tus, että “viha­pu­hei­ta” tai muu­ta yhtä rikol­lis­ta suol­ta­vat pitäi­si saa­da joten­kin hel­pom­min kiin­ni, niin pitäi­si var­maan osoit­taa että meil­lä on nyt jotain aivan usko­mat­to­mia vai­keuk­sia saa­da näi­tä super­ri­kol­li­sia nalkkiin.

 4. Minä en voi blo­gil­la­ni men­nä ylei­seen vaa­ti­muk­seen omal­la nimel­lään kir­joit­ta­mi­ses­ta, kos­ka blo­gi­kes­kus­te­luu­ni osal­lis­tuu nimi­mer­kin suo­jis­sa joi­ta­kin mer­kit­tä­viä asian­tun­ti­joi­ta, jot­ka eivät työ­paik­kan­sa tai vir­ka-ase­man­sa takia voi kir­joit­taa omal­la nimel­lään. Tätä en halua menettää.”

  Sama kos­kee kenen tahan­sa työ­nan­ta­jaan liit­ty­vää arvos­te­lua ja eikä EK sal­li yleen­sä­kään yri­tys­ten arvos­te­lua. Läh­tö tulee alle aikayksikön.

  Yri­tyk­set ovat nyky­ään hvin tark­ko­ja ima­gos­taan ja pie­ni­kin särö koe­taan uhak­si brändille.

  Asiak­kai­ta on vai­kea uha­ta hil­jai­sek­si mut­ta esim Telia­So­ne­ra käyt­ti par­haim­mil­lan suu­ria sum­mia asiak­kai­den hil­jai­sek­si osta­mi­seen kun oli pal­jon laa­tu-toi­mi­tus etc ongelmia .

  Ylei­se­ti­kin voit pää­tyä fir­mo­jen mus­tal­le lis­tal­le jos kir­joi­tat “vää­riä” mielipiteitä.

  Sanan­va­paus on vain sanahelinää. 

  Tai aina­kin kan­nat­taa vaih­taa nimi Vil­le Vir­ta­sek­si, jos halu­aa kir­joit­taa kriit­ti­siä jut­tu­ja yrityksistä-

 5. Hesa­ril­la itsel­lään ei näy­tä ole­van mitään estet­tä lai­na­ta nimet­tö­miä foo­ru­mi­pos­tauk­sia uutisissaan.

  Parin päi­vän takai­nen uuti­nen oli hyvä mal­lie­si­merk­ki leh­den uutis­toi­mi­tuk­sen tyylistä:

  Nebras­ka rajoit­taa abort­te­ja “sikiön kivun” perusteella
  14.4.2010
  http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/1135256088345

  Uuti­ses­sa on muo­dol­li­ses­ti kom­men­tit abort­tioi­keu­den puo­les­ta ja vastaan.

  Ensin sitee­ra­taan tie­teel­lis­tä Jour­nal of Ame­rican Medical Associa­tio­nia, ja seu­raa­vas­sa kap­pa­lees­sa on ansioi­tu­nees­ti poi­mit­tu tie­to­läh­teek­si nebras­ka­lai­sen Lincoln Jour­nal Star ‑leh­den kes­kus­te­lu­pals­tal­la nimi­merk­ki “kw guy”.

  Jos “kw guy” kel­paa joh­ta­val­le sano­ma­leh­del­le sel­lai­se­naan tie­to­läh­teek­si, niin mik­si ihmees­sä kenen­kään tar­vit­si­si esiin­tyä omal­la nimelklään yhtään missään?

 6. Pakol­li­nen nimien käyt­tö tuhoai­si ter­veys- ja ver­tais­tu­kiai­hei­set kes­kus­te­lu­pals­tat. Har­va halu­aa kir­joit­taa omal­la nimel­lään epi­lep­sias­taan tai avio­krii­sis­tään. Ja esim. kodin­ko­nei­den kor­jauk­ses­ta käy­dään ihan asial­lis­ta net­ti­kes­kus­te­lua ilman nimiäkin 🙂

  Nimien käyt­töä tun­tu­vat kii­vaim­min vaa­ti­van ne ihmi­set, jot­ka eivät ymmär­rä, että netis­sä kes­kus­tel­laan muus­ta­kin kuin soma­leis­ta ja pakkoruotsista.

 7. Raa­dis­sa on aika­moi­sia kuk­ka­hat­tu­tä­te­jä jäseninä.
  Sinul­la­kin on har­vi­nai­sen kiel­tei­nen asen­ne nimettömyyteen.

 8. Var­sin monet meis­tä eivät ole kiin­nos­tu­nei­ta koke­maan nii­tä repres­saa­lioi­ta, joi­ta omal­la nimel­lä kir­joit­ta­mi­nen väis­tä­mät­tä tuo tul­les­saan. Sitä var­mem­min mitä tär­keäm­pi asia on kyseessä.

  Nimi­pak­ko siis köyh­dyt­täi­si net­ti­kes­kus­te­lua olen­nai­ses­ti eikä sen takia ole lain­kaan suositeltavaa.

 9. Sosi­aa­li­tur­va­tun­nus on tosi­aan ainoa oikeu­den­mu­kai­nen ratkaisu. 

  Lisäk­si hen­ki­löl­li­syys pitäi­si todis­taa aukot­to­mas­ti. Sik­si mukaan pitäi­si liit­tää puhe­lin­nu­me­ro, tie­dot työ­pai­kas­ta tai kotio­soi­te, jos­ta polii­si voi­si käy­dä tar­kas­ta­mas­sa henkilöllisyyden. 

  Jos kiel­tää kir­joit­ta­neen­sa mut­ta polii­si epäi­li­si muu­ta, aloi­tet­tai­siin tut­kin­ta, ja valeh­te­li­jaa odot­tai­si van­ki­la­ran­gais­tus, samoin tie­tys­ti toi­sen tun­nuk­sel­la kirjoittanutta. 

  Net­tiyh­tey­det ulko­mail­le pitäi­si kat­kais­ta, jot­ta nimi­merk­ki­kes­kus­te­lua ei käy­täi­si Suo­men lain ulot­tu­mat­to­mis­sa. Kii­nan ja Sau­di-Ara­bian viran­omai­set var­maan­kin aut­ta­vat yksityiskohdissa.

  Näil­lä toi­men­pi­teil­lä Hesa­rin kes­kus­te­lu­pals­tal­ta saa­tai­siin var­maan­kin kar­sit­tua ne muu­ta­mat pals­taa ter­ro­ri­soi­vat idioo­tit. Muu­ten­kin vää­rien mie­li­pi­tei­den levit­tä­mien kävi­si yhtä vai­keak­si kuin vie­lä kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten. Varo­ma­ton­ta läp­pää heit­tä­vät nuo­ret pois­tui­si­vat vapaa­eh­toi­ses­ti maas­ta tai ehkä hei­dät voi­si jopa karkottaa.

  Hesa­ril­la on, muu­ten, aika eri­koi­nen käy­tän­tö, jon­ka ole­mas­sao­lon useam­pi on tes­tan­nut. Leh­den sivuil­la jul­kais­tu­ja aja­tuk­sia täy­sin vas­taa­vat mie­li­pi­teet eivät mene läpi net­ti­kes­kus­te­lun sen­suu­ris­ta. Pape­ri­ver­sios­sa saa rahaa jos esi­mer­kik­si hauk­kuu suo­ma­lais­mies­tä rasis­ti­ses­ti. Saman­lai­nen väi­te ei mene läpi, aina­kaan sään­nön­mu­kai­ses­ti, net­tiy­lei­sön­osas­tol­la. Nyt pitäi­si sit­ten päät­tää, tar­koit­taa­ko tämä sitä, että uudes­sa lain­sää­dän­nös­sä Hesa­ri pitää lopet­taa vai Hesa­rin nettikeskustelu.

 10. Minus­ta omal­la nimel­lä kir­joit­ta­mi­sen vaa­ti­mi­nen blo­gi­kom­men­teis­sa ei miten­kään estä häi­ri­köin­tiä. Tämä joh­tuu tie­ten­kin sii­tä, että yleen­sä ei ole mitään kei­noa var­mis­taa, onko esim. Samu­li Saa­rel­ma nimel­lä kir­joit­ta­va hen­ki­lö, jon­ka pas­sis­sa on oikeas­ti tuo nimi vai onko se joku täy­sin kek­sit­ty. Eikös tääl­lä­kin jo joku esiin­ty­nyt täy­sin uskot­ta­val­ta kuu­los­ta­val­la nimel­lä, joka osoit­tau­tui nimimerkiksi? 

  Nimi­merk­ki on sii­nä mie­les­sä rehel­li­sem­pi, että sii­nä aina­kin luki­ja tie­tää, ettei kir­joit­ta­ja edes pyri esiin­ty­mään mil­lään nimel­lä, vaan avoi­mes­ti salaa iden­ti­teet­tin­sä. Jos siis alkai­sit vaa­tia oikean nimen käyt­töä, toden­nä­köi­ses­ti tilan­ne vain huo­no­ni­si sen kan­nal­ta, että ihmi­set tie­täi­si­vät kuka kir­joit­ti ja mitä. Nii­tä, jot­ka kir­joit­ta­vat jo nyt oikeal­la nimel­lä, alet­tai­siin epäil­lä vää­ren­ne­tyn nimen käy­tös­tä, kun nykyi­set nimi­mer­kil­lä kir­joit­ta­jat siir­tyi­si­vät sel­lais­ten käyttöön. 

  Toki on mah­dol­lis­ta esim. pank­ki­tun­nus­ten avul­la iden­ti­fioi­da hen­ki­lö ja sitä kaut­ta luo­da kes­kus­te­lu­ym­pä­ris­tö, jos­sa voi­daan olla var­mo­ja kir­joit­ta­jien hen­ki­löl­li­syy­des­tä (sano­taan vaik­ka, että rekis­te­röi­ty­mi­sek­si on mak­set­ta­va yksi euro pank­ki­siir­to­na ja se pank­ki­siir­to toi­mii sil­loin myös iden­ti­fi­kaa­tio­na). Mut­ta nämä ovat pal­jon ras­kaam­pia sys­tee­mei­tä kuin vain blo­gin avaus. 

  Jol­le­kin Hesa­ril­le voi­si toi­mia se, että vain tilaa­jat sai­si­vat kom­men­toi­da ja se tilaa­ja­ni­mi oli­si sit­ten iden­ti­fi­kaa­tio­na. Tämä ei oli­si tie­ten­kään yhtä pom­min­var­ma kuin tuo pank­ki­tun­nus, kos­ka leh­den voi var­maan tila­ta vää­räl­lä nimel­lä, mut­ta täs­sä vää­rää nimeä käyt­tä­mään pää­sy vaa­ti­si jo aika­mois­ta vai­vaa, eikä sik­si var­maan pää­osa kir­joit­ta­jis­ta jak­sai­si sii­hen ryhtyä.

 11. En oikein ymmär­rä koko jutus­sa sitä, mik­si ano­nyy­miy­teen pitäi­si olla jokin ylei­nen lin­ja. Itse kir­joi­tan nimi­mer­kil­lä, mut­ta oikea nime­ni ei ole kos­kaan monen klik­kauk­sen pääs­sä, ei täälläkään. 

  Minus­ta Osmon perus­te­lu sil­le, että tän­ne voi kir­joit­taa ano­nyy­mi­nä, on erit­täin hyvä. Ano­nyy­miy­den kiel­tä­mi­nen voi olla foo­ru­mil­le jon­kin­lai­nen laa­dun­var­mis­tus­kei­no, mut­ta jokai­sel­la foo­ru­mil­la on omat tavoit­teen­sa ja oma roolinsa. 

  Se, että verk­ko on mah­dol­lis­ta­nut jul­ki­sen, mut­ta ano­nyy­min aja­tus­ten­vaih­don, on mie­les­tä­ni koko­nai­suu­te­na hyvin arvo­kas asia. Ns. “viral­li­seen totuu­teen” mah­tuu usein jotain sel­lais­ta, jos­ta on laa­jaa eri­mie­li­syyt­tä, mut­ta jota ei uskal­le­ta esi­mer­kik­si lei­mau­tu­mi­sen pelos­sa sanoa ääneen. On hyvä, että ihmi­sil­lä on mah­dol­li­suus argu­men­toi­da myös kiis­ta­na­lais­ten tai lei­maa­vien asioi­den puitteissa. 

  Esi­mer­kik­si pit­kään — ei tosin samas­sa mää­rin enää nykyi­sin — huu­mausai­ne­po­li­tii­kan kri­ti­soi­mi­nen ja libe­raa­lim­man lin­jan puo­les­ta argu­men­toi­mi­nen oli ihan taval­li­sel­le yksi­tyis­hen­ki­löl­le suo­ras­taan hai­tal­lis­ta, kos­ka argu­men­toi­ja lei­mat­tiin heti huu­mei­den käyt­tä­jäk­si tms. 

  En ota kan­taa hesa­rin tms. pals­toi­hin. Leh­det valit­koon itse miten halua­vat profiloitua.

 12. Nimi on tun­nis­tee­na epä­ta­sa-arvoi­nen, kos­ka toi­sil­la se on ylei­nen ja toi­sil­la harvinainen. 

  Ja kol­man­sil­la sil­tä välil­tä: jokai­nen tie­tää, että netis­sä kir­joit­ta­va Mat­ti Vir­ta­nen tus­kin on se naa­pu­rin Mat­ti Vir­ta­nen, mut­ta esi­mer­kik­si oma nime­ni on sel­lai­nen, että täys­kai­mo­ja löy­tyy kyl­lä usei­ta, mut­ta ei kymmeniä.

 13. Eikös tääl­lä­kin jo joku esiin­ty­nyt täy­sin uskot­ta­val­ta kuu­los­ta­val­la nimel­lä, joka osoit­tau­tui nimimerkiksi? 

  Itse asias­sa nimim. “tou­ko met­ti­nen” tus­kin tajusi, ettei nimi­merk­kiä nimi­mer­kik­si tun­nis­tet­tai­si, ja sot­keu­tui täs­sä omaan näp­pä­ryy­teen­sä. Tou­ko­met­ti­nen tar­koit­taa sepel­kyyh­kyä, mut­ta met­sän sijas­ta met­ti­nen asso­sioi­tui­kin monen mie­les­sä Miettiseen.

 14. Nimi on tun­nis­tee­na epä­ta­sa-arvoi­nen, kos­ka toi­sil­la se on ylei­nen ja toi­sil­la har­vi­nai­nen. Jyr­käs­ti aja­tel­tu­na pitäi­si siis siir­tyä sosi­aa­li­tur­va­tun­nuk­sen käyttöön.”

  Niin piru vie­köön onkin. Se oli kama­la tapaus, kun Google siir­si salai­set Use­net-tie­to­kan­nat näky­viin. Kaik­ki nimit­täin olet­ti­vat, että se mitä nyys­sei­hin kir­joit­taa siir­tyy muu­ta­mas­sa vii­kos­sa bit­tien hautuumaalle.

  Niin­pä käy­tet­tiin surut­ta omaa nimeä esmes nois­sa enti­sa­jan perin­tei­sis­sä flei­mi­so­dis­sa, jot­ka oli­vat rai­la­kas­ta pas­kan­heit­toa maaotteluhengessä.

  Sitä­pait­si aja­tus­maa­il­ma muu­ten­kin muut­tu­nut. Eri­tyi­ses­ti hävet­tää omat 80-luvun puna­vih­ree­fa­sis­ti­set mie­li­pi­teet, vaik­ka ne nyky­ään main­strii­miä onkin.

  Niin­pä en enää käy­tä oikee­ta nimeä kos­kaan mis­sään ja IP-osoit­teen­kin sää­dän uudek­si vähin­tään ker­ran kuussa.

 15. Minus­ta raa­din ymmär­rys netis­tä ja sen mer­ki­tyk­ses­tä (glo­baa­lil­le) sanan­va­pau­del­le oli jopa hälyt­tä­vän huo­no. Jopa ne, jot­ka eivät olleet kiel­tä­mäs­sä ano-kir­joit­te­lua, näyt­ti­vät perus­te­le­van usein sanan­va­pau­den kan­nal­ta vihamielisesti. 

  Poruk­ka ei ollut net­ti­kes­kus­te­lui­hin tutus­tu­nut kuin äärim­mäi­sen pin­nal­li­ses­ti ja asen­teel­li­sen leh­ti­kir­joit­te­lun perus­teel­la. Lynk­kaus­mie­lia­la tun­tui ole­van monel­la mie­li­pi­teen taustalla.

 16. Minul­la ei ole mitään mie­li­pi­tei­tä, joi­den taka­na en sei­soi­si, mitä raa­dis­sa vai­kut­ta­va mum­moi­käi­nen Kaa­ri Utrio luu­lee ano­ny­mi­tee­tin tarkoittavan. 

  Lähin­nä suo­je­len mui­den ihmis­ten inti­mi­teet­tiä enem­män­kin kuin omaa­ni. Taan­noi­nen eri­tyis­luok­ka­ko­ke­muk­se­ni esi­mer­kik­si oli­si jää­nyt omal­la nimel­lä ker­to­mat­ta, kos­ka ris­ki las­ten tun­nis­ta­mi­seen oli­si ollut olemassa. 

  Koko kysy­mys HS-raa­dil­le oli epä­mie­le­käs (eikä ensim­mäis­tä ker­taa), kos­ka mitään mah­dol­li­suuk­sia val­voa kes­kus­te­lua netis­sä ei ole. Voin tie­tys­ti omia jon­kin Tuu­la Vir­ta­nen tai Pek­ka Kor­ho­nen ‑nimi­mer­kin sit­ten, jos täl­lai­nen laki tulee. 

  Ainos­taan pank­ki­tun­nuk­sil­la rekis­te­röi­ty­mi­nen oli­si kei­no pitää iden­ti­teet­ti var­mas­ti tiedossa.

 17. Tie­ten­kin ano­ny­mi­tee­til­le on sijan­sa kuten avaus­pos­tauk­ses­sa on hyvin perus­tel­tu. Sil­ti kyl­lä tun­tuu, että yli­voi­mai­ses­ti suu­rim­man osan ajas­ta ano­ny­mi­teet­tiä käy­te­tään sel­lai­sen son­nan suol­ta­mi­seen johon ei uskal­lus riit­täi­si jos sen jou­tui­si omal­la nimel­lään alle­kir­joit­ta­maan. Eipä se aina tie­tys­ti näin mene, jotain Hom­ma­fo­ru­mia luke­mal­la kyl­lä ilme­nee että jot­kut kir­joit­ta­vat myös ilmei­ses­ti omal­la nimel­lään aika hiuk­sia­nos­tat­ta­vaa soopaa.

  Itse kir­joi­tan tän­ne omal­la nimel­lä ja useim­piin mui­hin paik­koi­hin ylei­ses­ti tun­ne­tul­la tai­tei­li­ja­ni­mel­lä­ni jon­ka takaa löy­ty­vän oikean nimen­kin saa sel­vil­le Googlel­la 15 sekun­nis­sa (vrt. Andy McCoy Ant­ti Hulk­ko). Veis­to­mai­kan sor­mil­la las­ket­ta­val­la mää­räl­lä ker­to­ja olen jon­kun aiheen hen­ki­lö­koh­tai­suu­den tms. vuok­si koke­nut tar­peel­li­sek­si kom­men­toi­da tar­koi­tus­ta var­ten kek­si­tyn ano­nyy­min nimi­mer­kin takaa. Olen koke­nut, että tämä on pakot­ta­nut hie­man miet­ti­mään mitä sanoo, kos­ka vaik­ka useim­mil­le luki­joil­le oikea nimi ei ker­ro sen enem­pää kuin nimi­merk­ki­kään, en kui­ten­kaan halua antaa itses­tä­ni nykyi­sil­le ja tule­vil­le tut­ta­vil­le ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le huo­noa kuvaa. Hyvin har­voin mitään aja­tuk­sia on kui­ten­kaan jou­tu­nut itse­sen­su­roi­maan ja jos sel­lai­nen uhka on ollut ilmas­sa, on aina se optio että käyt­tää täy­sin ano­nyy­miä nimimerkkiä.

 18. Minul­le asial­li­sel­la ja perus­tel­lul­la nimet­tö­mäl­lä kir­joi­tuk­sel­la voi hyvin olla jopa enem­män arvoa kuin sel­lai­sel­la, jon­ka kir­joit­taa kor­ke­aan sosi­aa­li­seen sta­tuk­seen­sa nojaa­va hen­ki­lö omal­la nimellään.

 19. Yrit­tä­jien koh­dal­la tulee ongel­ma , kun omal­la nimel­lä täy­tyy myy­dä myös omaa työ­tään. Esim. Osmon pals­tal­le usein tulee kom­men­to­pi­neek­si vaik­ka­pa kun­tien rahoi­tus­me­ka­nis­me­ja. Juu­ri täl­lä het­kel­lä kir­joit­te­len tar­jous­ta erään kun­nan kun­nal­lis­tek­ni­ses­tä ura­kas­ta. Entä jos asiak­kaa­ni on luke­nut ja tun­nis­ta­nut kom­ment­te­ja­ni, jois­sa olen esit­tä­nyt kun­tien vir­ko­jen muut­ta­mis­ta mää­rai­kai­sek­si tai kun­nal­lis­ve­ron keräys­ta­van muuttamisesta?

  Monia yrit­tä­jien omal­la nimel­lä kir­joi­tet­tu­ja blo­ge­ja ym. vai­vaa myös se , että ne käy­tän­nön pakos­ta esit­tä­vät yrit­tä­jän “menes­ty­jä­nä” ja “kas­vu­yrit­tä­jä­nä”. Voi­ko täl­lai­nen hen­ki­lö kir­joit­taa yel-vakuu­tuk­sen epä­koh­dis­ta tai kon­kurs­siy­rit­tä­jän muu­tos­tur­vas­ta? Minus­ta yrit­tä­jyys pitäi­si näh­dä enem­män ammat­ti­na mui­den jou­kos­sa kuin elä­män­ta­pa­na tai uskon­to­na, enkä ole kek­si­nyt nimi­merk­ki­kir­joit­te­lua parem­paa tapaa tämän ajamiseen.

  Myös luki­ja­na arvo­tan nimel­lä kir­joi­te­tut kom­men­tit pai­na­vem­pi­na , toi­saal­ta vaki­kom­men­toi­jien lin­ja sel­key­tyy aikaa myö­ten jon­ka myö­tä arvos­tus muut­tuu laatuperusteiseksi.

 20. Blo­gin isän­tä voi­si lait­taa nämä tämän kes­kus­te­lu­pals­tan “ylei­set kom­men­tin jul­kai­su­kri­tee­rit” etusi­vul­leen, jot­ta ne oli­si­vat koko ajan kaik­kien tiedossa.

  Isän­näl­lä on toki isän­nän oikeu­det (ja hyvä niin).

 21. Ihme­tyt­ti ensin kovas­ti HS-raa­din ano­ny­mi­teet­ti­kiel­tei­syys, mut­ta sit­ten tuli mie­leen, että kovin monen raa­din jäse­nen ammat­ti­na on mie­li­pi­tei­den jaka­mi­nen jos­sain muodoissa.Heille on tär­ke­ää, että hei­dän mie­li­pi­teen­sä yhdis­te­tään juu­ri heihin.

  Aiem­min kir­joi­tuk­ses­sa mai­nit­tiin, että joku halu­aa nimi­mer­kin takaa arvos­tel­la työ­nan­ta­jaa, mut­ta myös­kin monen muun­kin asian arvos­te­le­mi­nen tai kom­men­toin­ti voi vai­kut­taa vaik­ka­pa työ­pai­kan saan­tiin. Vaik­ka työn­ha­ki­jan kir­joi­tus­ten etsi­mi­nen inter­ne­tis­tä lie­nee lai­ton­ta, sitä var­mas­ti tapah­tuu. Ja ehkä­pä se pari vuot­ta sit­ten voi­mak­kaas­ti kau­pan työn­te­ki­jöi­den lak­ko-oikeut­ta puo­lus­ta­va kir­joi­tus­ten sar­ja palaa purai­se­maan kannikasta.

 22. Saa­ran kans­sa olen täy­sin samaa mieltä. 

  Mitä ihmeen väliä kuka sanoo, jos sano­mi­nen on itses­sään mie­len­kiin­tois­ta. Minua ei aina­kaan kiin­nos­ta tipan tip­paa, mil­lä auk­to­ri­tee­til­la asia julkituodaan. 

  Ano­ny­mi­tee­tin yksi ehdo­ton etu onkin juu­ri se, että kir­joit­ta­jat ovat ikään kuin samal­la vii­val­la. Ketään ei ase­man­sa ja nimen­sä vuok­si arvos­te­ta enem­pää kuin toista. 

  Asiat puhu­vat puolestaan.

 23. Näi­den täti-ihmi­siä kavah­dut­ta­vien viha­si­vus­to­jen ja tör­ky­kir­joi­tus­ten mää­rää nyt minus­ta vah­vas­ti liioitellaan. 

  Suu­rin osa nimet­tö­mi­nä käy­dyis­tä kes­kus­te­luis­ta on aivan asial­li­sia. Tot­ta kai usko­ma­ton­ta son­taa­kin löy­tyy, mut­ta sitä pitää kyl­lä usein sit­ten vähän etsi­mäl­lä etsiä. Ja etsi­vä löytää. 

  Kyl­lä­hän muu­ten Sep­po Leh­to­kin kir­joit­ti kir­jal­li­ses­ti ja hen­gel­li­ses­ti kor­kea­ta­soi­sia nee­ke­ri-kyr­pä-pil­lu ‑jut­tu­jaan ihan omal­la nimel­lään tuhan­sia sivu­ja. Sit­tem­min on runo­suo­ni ehty­nyt, kun van­ki­las­sa ei ilmei­ses­ti lii­em­mäl­ti pää­se net­tiin riekkumaan. 

  Mut­ta eipä nimi­vaa­ti­mus­kaan tuli­si niin pal­jon sii­si­ti­mään eet­te­riä, mitä ehkä kuvi­tel­laan. Eikä kaik­kia näem­mä tuo­miot pelota.

 24. Useam­man net­ti­kes­kus­te­lu­pals­tan yllä­pi­tä­jän tuli­si roh­keam­min vain toteut­taa sitä, mitä pals­tal­taan halu­aa. Ja toi­voak­se­ni nykyis­tä useam­min pyr­kiä kil­pai­le­maan sisäl­löl­lä klik­kien tai pos­taus­ten las­ken­nan ase­mes­ta, vaik­ka tämä tar­koit­tai­si vies­tien karsimista. 

  40 000 on epäi­le­mät­tä ja syys­tä­kin yllä­pi­tä­jää miel­lyt­tä­vä luku, mut­ta netis­sä nol­lia las­ku­rei­den perään tulee ja menee. Minua eläh­dyt­tää enem­män nimi­mer­kil­tä 😉 “Tom­mi Uscha­nov” mukael­tu luon­neh­din­ta: nume­rois­ta viis kun­han voin sään­nöl­li­ses­ti seu­ra­ta (ja puu­has­tel­la) Suo­men kie­lel­lä suh­teel­li­sen kor­kea­ta­sois­ta kes­kus­te­lua aidos­ti mer­ki­tyk­sel­li­sis­tä asioista. 

  Täs­sä yti­mes­sä en pidä niin­kään olen­nai­se­na nimeä ja nimi­mer­kit­tö­myyt­tä vaan vies­tien sisältöä. 

  Kuten Osmo tote­aa­kin, on toki hyö­dyl­lis­tä että kaik­kien saa­vu­tet­ta­vis­sa on puli­na- ja möli­nä­pals­to­ja joil­la mikä vain ääni pää­see esiin. Mut­ta ei kaik­kien inter­ne­tis­sä pals­taa pitä­vien tar­vit­se kan­taa huol­ta sana­va­pau­des­ta siten, että kai­kil­la kana­vil­la pode­taan tun­nos­tus­kaa sii­tä että joka äänel­le ei anne­ta omal­la pals­tal­la tilaa.

  Uskon, että kun net­ti­kes­kus­te­lu­pals­ta väli­nee­nä tulee entis­tä tutum­mak­si laa­jem­mil­le kan­san­jou­koil­le, tul­laan myös ene­ne­väs­sä mää­rin pitä­mään aivan nor­maa­li­na että pals­toil­la X ja Y hyväk­sy­tään vain tie­tyn­lai­set mie­li­pi­teet tai tie­tyl­lä raken­teel­la kir­joi­te­tut vies­tit ilman että ne ovat uhka sanan­va­pau­del­le tai salaliittolaisuutta.

  Sinän­sä koko ter­mi mode­raat­to­ri on vähän jäl­ki­jät­töi­nen ja pääs­tä läpi tai hyl­kää ‑asteik­ko vaja­vai­nen. Tek­no­lo­gia mah­dol­lis­tai­si ihan hyvin foo­ru­mei­ta, joil­la on oikea pää­toi­mit­ta­ja tai sano­taan vaik­ka maa­il­man yleis­kie­lel­lä eli tai­vu­te­tul­la englan­nil­la Editori. 

  Eli joku, jon­ka teh­tä­vä ei ole vain kään­tää peu­ka­lo ylös tai alas, vaan esi­mer­kik­si myös ker­toa kir­joit­ta­jil­le että teks­tis­tä­si pitää muut­taa tämä ja tämä asia jot­ta se jul­kais­tai­siin. Tai jopa tila­ta puheen­vuo­ro­ja, jär­jes­tää nii­tä ajal­li­ses­ti halua­mal­laan taval­la ja pitää huol­ta kielenhuollosta.

  Yleis­tie­do­tus­vä­li­nee­nä itse­ään pitä­väl­le myös jon­kin­lai­sen vapaan sanan kana­van auki pitä­mi­nen on toi­vot­ta­vas­ti itsei­sar­vo. Nyky­maa­il­maan tun­tui­si luon­te­val­ta että netis­sä voi­si olla vaik­ka kom­bi­naa­tio lyhyi­tä ano­nyy­me­ja vies­te­jä (Twit­ter- ja teks­ti­vies­ti­tyy­liin merk­ki­ra­joi­tuk­sel­la?) ja tasol­taan vaa­ti­vam­pia mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sia. Jäl­kim­mäi­set voi­si­vat jat­kos­sa­kin toki poik­keus­ta­pauk­sia lukuu­not­ta­mat­ta olla nimi­mer­kit­tö­miä ja mik­sei­vät nykyis­tä­kin voi­mak­kaam­min kie­li­huol­let­tu­ja ja ohjeistettuja.

  Täl­lä pals­tal­la jat­ket­ta­koon samaan mal­liin. Mutul­la heit­täi­sin, että kes­kus­te­lua tääl­lä saat­tai­si järeäm­pää rekis­te­röin­tiä saa­ti omal­la nimel­lä ‑lin­jaa tehok­kaam­min var­jel­la väl­jäh­ty­mi­sel­tä innok­kaim­pien kir­joit­te­li­joi­den lyhyi­den heit­to­jen ja kes­ki­näi­sen nok­ke­lan­kin huu­mo­ri­no­kit­te­lun kar­si­mi­nen, sil­lä­kin uhal­la että top­puu­tel­ta­vil­le tuli­si paha mie­li ja pals­tas­ta rah­tusen tylsempi.

  Mie­lum­min kyn­nys sisään mata­lam­mal­la, mut­ta rima teks­tien suh­teen korkeammalla.

 25. Jos maas­sa oli­si täy­del­li­nen mie­li­pi­teen vapaus niin koko kysy­mys oli­si täy­sin epärelevantti.

  Nyky­ti­lan­ne, jos­sa kun­kin blo­gin omis­ta­ja mää­rit­te­lee täy­sin vapaas­ti ja oman mie­li­val­tan­sa mukai­ses­ti nou­da­tet­ta­van auten­ti­koin­nin tason on mie­les­tä­ni hyvä. Valit­tu lin­ja hei­jas­tuu myös kir­joi­tus­ten tasoon.

  Olen­nais­ta on että blo­gin omis­ta­jan vapaut­ta mää­rä­tä blo­gin­sa ano­ny­mi­tee­tin tasos­ta ei loukata.

 26. Blo­gin isän­tä voi­si lait­taa nämä tämän kes­kus­te­lu­pals­tan “ylei­set kom­men­tin jul­kai­su­kri­tee­rit” etusi­vul­leen, jot­ta ne oli­si­vat koko ajan kaik­kien tiedossa.”

  Nii voi­si­kin.

  Huo­ma­sin­kin juu­ri, että käy­tän oikea­ta nimeä­ni ainoas­taan ja vain sil­loin, kun ei ole vaa­raa sii­tä että mie­li­pi­de len­tää ros­kik­seen. Sil­loin myös tulee käy­tet­tyä enem­män aikaa kir­joi­tusa­sun kanssa.

  Oma ryh­män­sä on aivo­ton Totuu­den­Tor­vi-media kuten Hesa­ri, jon­ne ei yli­mal­kaan kan­na­ta kir­joit­taa muu­ta kuin yhden rivin vit­tui­lu­ja sen­so­rin kiusak­si tai “Ainoan Oikean Mielipiteen”-piiloparodioita, jot­ka mene­vät­kin har­vi­nai­sen usein läpi.

 27. Tm sanoo:

  Minus­ta Osmon perus­te­lu sil­le, että tän­ne voi kir­joit­taa ano­nyy­mi­nä, on erit­täin hyvä.

  Eli­na ei ole yhtä innostunut: 

  Vähem­män tääl­lä on näky­nyt yhteis­kun­nan kor­keim­man por­taan huip­pu­asian­tun­ti­joi­den kuu­mia pal­jas­tuk­sia? Eipä tule mitään mieleen. 

  Kyl­lä ihan tavis­ten ano­nyy­mien (TA) kom­men­teil­la tätä blo­gia pys­tys­sä pidetään. 

  Mark­ki­noin­ti­ki­ki­kal­ta tun­tui tuo Osmon “mer­kit­tä­viä asian­tun­ti­joi­ta” ‑lausah­dus. Eli tul­kaa­pa kaik­ki Hesa­rin luki­jat kat­so­maan mei­kä­po­jan kor­kea­ta­sois­ta sivustoa. 

  Minus­ta oli jopa hie­man louk­kaa­vaa dis­sa­ta mei­dät taval­li­set kir­joit­ta­jat pois las­kuis­ta ja arvos­taa vain näi­tä asian­tun­ti­joi­ta (kei­tä lie­ne­vät­kään). Sep­po Vep­sä­läi­nen tulee mie­leen, mut­ta hän esiin­tyy omal­la nimellään. 

  Onko tääl­lä mon­ta­kin salat­tua nimi­merk­kiä yhteis­kun­nan hui­pul­ta? Pal­jas­ta­kaa edes nimi­mer­kin var­jol­la, että on. 

  Esiin Pave Lipponen!

 28. Eli­na:

  Ano­ny­mi­tee­tin yksi ehdo­ton etu onkin juu­ri se, että kir­joit­ta­jat ovat ikään kuin samal­la vii­val­la. Ketään ei ase­man­sa ja nimen­sä vuok­si arvos­te­ta enem­pää kuin toista.

  Asiat puhu­vat puolestaan.

  Toi­nen etu on minus­ta se, että omal­la nimel­lään kir­joit­ta­vas­ta emme tie­dä, mil­lä tyy­lil­lä hän kir­joit­tai­si ano­ny­mi­tee­tin suo­jis­sa, mut­ta ano­nyy­mi­na kir­joit­ta­vas­ta tie­däm­me (aina­kin ensin mai­nit­tua enem­män). Ano­nyy­mi­na hal­pa­mai­suuk­siin, tur­hiin kär­jis­tyk­siin ja huo­noi­hin perus­te­lui­hin sor­tuu hel­pom­min, joten joku joka ei ano­nyy­mi­na­kaan sor­ru nii­hin, lie­nee liik­keel­lä asian puo­les­ta itse­ko­ros­tuk­sen sijaan.

  Tosin nimi­mer­kil­lä kir­joit­ta­va­kin voi­nee jos­sain mää­rin pyr­kiä itse­ko­ros­tuk­seen, jos hänen nimi­merk­kin­sä on jon­kin sosi­aa­li­sen ryh­män sisäl­lä tun­net­tu, vaik­ka kir­joit­ta­jan oike­aa nimeä ei tie­det­täi­si­kään. Täs­sä mie­les­sä täy­si ano­ny­mi­teet­ti oli­si paras, mut­ta se toi­saal­ta vai­keut­taa moni­mut­kai­sem­pien asioi­den kom­mu­ni­koi­mis­ta ja ymmär­tä­mis­tä, että ei yhtään tie­dä mitä kir­joit­ta­ja muis­ta asi­aan liit­ty­vis­tä aiheis­ta on miel­tä. Sil­loin aiheet edel­lyt­täi­si­vät kes­ki­mää­rin nykyis­tä laa­jem­paa käsittelyä.

 29. Sekä nimet­tö­myy­del­le että nimel­li­syy­del­le on tilauk­sen­sa. Mik­si kukaan haluai­si kiel­tää kum­paa­kaan ilmai­su­muo­toa, kun netis­sä on rajat­to­mas­ti tilaa molemmille? 

  Uudes­sa Suo­mes­sa nimet­tö­mät späm­mää­jät pilaa­vat useim­mat kes­kus­te­lut ja siel­lä yleen­sä jak­saa lukea lähin­nä omal­la nimel­lä kir­joit­ta­vien tai edes rekis­te­röi­ty­nei­den kom­men­tit. Pitäi­sin rekis­te­röin­ti­vaa­ti­mus­ta kes­kus­te­lun tason kan­nal­ta oleel­li­sim­pa­na asia­na, jos ras­kas­ta mode­roin­tia ei har­ras­te­ta. Osmon blo­gin sys­tee­mi tun­tuu toi­mi­van hyvin.

 30. Eli­na, ei kai Osmo tavis­kes­kus­te­li­joi­ta dis­san­nut; kun­han sanoi halua­van­sa säi­lyt­tää sen mah­dol­li­suu­den, että tun­ne­tut­kin hen­ki­löt voi­vat kom­men­toi­da blo­giin vapaasti.

 31. Eli­na:
  Soi­nin­vaa­ra tus­kin tar­koit­ti että huip­pu­vir­ka­mie­het tääl­lä teke­vät mehuk­kai­ta pal­jas­tuk­sia. Lähin­nä kysy­mys on sii­tä, että voi osal­lis­tua kes­kus­te­luun ollen­kaan. Hyvin mones­sa orga­ni­saa­tios­sa taval­lis­ten asian­tun­ti­joi­den mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­set mene­vät jon­kun sor­tin tie­do­tus­osas­ton läpi. Jos tääl­lä käy­täi­siin kes­kus­te­lua omal­la nimel­lä, pitäi­si kom­men­tit kai tar­kas­tut­taa vas­taa­val­la taval­la. Yhtä jul­kis­ta­han tämä on.

  Toi­saal­ta nimi­merk­kiä tar­vi­taan myös tule­vien huip­pu­vir­ka­mies­ten suojaksi.

 32. Net­ti on täyn­nä asial­lis­ta kes­kus­te­lua, luku­tai­dot­to­mat vaan yrit­tä­vät etsiä sitä täy­sin vää­ris­tä pai­kois­ta, kuten pal­lon todel­la spek­taak­ke­lin­omai­ses­ti pudot­ta­nees­ta Hesarista.

 33. Eli­na: Sopii­han tätä mai­nos­taa. Ei tai­da mui­ta yhtä kor­kea­laa­tui­sia kom­ment­tio­sas­to­ja olla täs­sä maassa?

  Eikä tuos­sa mie­les­tä­ni ketään dis­sat­tu. Tavik­set voi teh­dä valin­nan, osa vir­ka­mie­his­tä ei.

 34. Hesa­rin kes­kus­te­lu­pals­ta on ehkä paras esi­merk­ki sii­tä, mitä sana­va­pau­den ja ano­ny­mi­tee­tin totaa­li­ses­ta vää­ri­nym­mär­tä­mi­ses­tä seu­raa. Met­ri­tol­kul­la epä­kiin­nos­ta­via sala­liit­to­teo­rioi­ta ja hävyt­tö­myyk­siä, johon puut­tu­mi­nen oli­si Sensuuria.

  Karua on myös se, että hesa­ri sään­nöl­li­sin välia­join tekee tämän­kal­tai­sia uuti­sia netin pas­kan­hei­tos­ta. Tie­tys­ti sano­ma­leh­ti­jut­tu sano­ma­leh­des­tä on mel­kein parem­paa kuin toi­mit­ta­jien kans­sa ryyp­pää­vät toimittajat…

 35. Vähem­män tääl­lä on näky­nyt yhteis­kun­nan kor­keim­man por­taan huip­pu­asian­tun­ti­joi­den kuu­mia paljastuksia?

  Täs­tä tuli flash­back vii­mei­sim­pään Enbuskeen:

  areena.yle.fi/ohjelma/57b3ac69fa6effb6a4bbfe9da7ecfd15

  Siel­lä Juha­na Var­tiai­nen (tut­ki­mus­joh­ta­ja jne…) viit­ta­si tähän blo­giin eli kyl­lä tätä joku lukee. Mut­ta ei kai ne kuu­mat pal­jas­tuk­set tääl­lä idea olek­kaan, osta ilta­päi­vä­leh­det jos nii­tä halajat.

  Ja nimi­merk­kiä Eli­na en vaih­tai­si iki­tyl­sään Paa­voon mis­tään hinnasta…

 36. Itseä­ni kiusaa kyl­lä ano­nyy­mi­tee­tin suo­jis­ta teh­dyt viha­rois­kai­sut, samas­sa kes­kus­te­lus­sa käy­te­tyt useat eri nimi­mer­kit ja mainostajien/lobbaajien muka­kan­sa­lai­si­na kir­joit­ta­mat kommentit.

  Vek­ku­li tek­niik­ka voi­si olla vaik­ka ensin kir­joit­taa kom­ment­ti, sit­ten kehi­tel­lä itsel­leen saman­mie­li­nen nimi­merk­ki ja kir­joit­taa itse­ään kan­nus­ta­va tai puo­lus­ta­va kom­ment­ti jne. Tai käy­dä jon­kun kimp­puun pals­tal­la vii­den eri nimi­mer­kin turvin..

  Netis­sä kiusaa­mi­nen ja her­jaa­mi­nen on täl­lä het­kel­lä sal­li­tum­paa kuin mui­ta medioi­ta käyttämällä.

 37. Net­ti­kir­joit­te­luun ei oikein voi suh­tau­tua kuin enti­sai­ko­jen sano­ma­leh­teen, kos­ka biteis­tä on han­ka­la muo­ka­ta huo­mi­sen kalankäärettä.

  Har­van ihmi­sen mie­li­ku­vi­tus­kaan riit­tää arvaa­maan, mis­sä yhtey­des­sä omat kir­joi­tuk­set voi­vat pom­pah­taa esiin vaik­ka­pa 20 vuo­den kulut­tua. Jos omal­la nimel­lä kir­joit­ta­va nou­dat­taa tiu­kas­ti varo­vai­suus­pe­ri­aa­tet­ta, ei kai jää muu­ta mah­dol­li­suut­ta kuin pitää suu supussa.

  Täs­tä joh­tuen ja mah­ti­pon­ti­ses­ti Vol­tai­rea rais­ka­ten; olen eri miel­tä kans­sa­si, mut­ta puo­lus­tan kuo­le­maa­ni asti oikeut­ta­si sanoa mie­li­pi­tee­si myös nimi­mer­kin takaa.

 38. Hen­ry Las­sus kir­joit­ti 16.4.2010 kel­lo 15:25:

  Vaik­ka työn­ha­ki­jan kir­joi­tus­ten etsi­mi­nen inter­ne­tis­tä lie­nee lai­ton­ta, sitä var­mas­ti tapahtuu.

  Onko se todel­la laitonta? 

  Eikö sil­loin myös ole lai­ton­ta lukea Ilta-Sano­mis­ta työn­ha­ki­jaa kos­ke­va jut­tu? Eikö pitäi­si kii­rees­ti sul­kea sil­mät ja pan­na leh­ti pois ennen kuin ehti­si näh­dä mitään työn­ha­ki­jaa koskevaa?

  Miten voi olla lai­ton­ta lukea jul­kais­tua aineistoa?

  😮

 39. Eli­na:

  Mitä ihmeen väliä kuka sanoo, jos sano­mi­nen on itses­sään mie­len­kiin­tois­ta. Minua ei aina­kaan kiin­nos­ta tipan tip­paa, mil­lä auk­to­ri­tee­til­la asia julkituodaan. 

  No, minus­ta aina­kin polii­tik­ko­jen koh­dal­la sil­lä, kuka sanoo mitä­kin, on mer­ki­tys­tä. Jos vaik­ka­pa Osmo julis­tai­si tääl­lä, että Hel­sin­gin pitäi­si teh­dä A ja sit­ten val­tuus­tos­sa äänes­täi­si B, niin aina­kin itsel­lä­ni luot­ta­mus häneen las­ki­si. Kyse on siis rehel­li­sen ihmi­sen mai­nees­ta, mis­tä tie­ten­kään nimi­mer­kin ei yleen­sä tar­vit­se välit­tää mitään. 

  Tie­ten­kin vähän sama kos­kee tavik­sia­kin. Jos joku kir­joit­ta­ja jää kiin­ni valeh­te­lus­ta tai hänen jut­tun­sa osoi­te­taan muu­ten vaan hölyn­pö­lyk­si, niin sit­ten tule­vai­suu­des­sa en suh­tau­du hänen jut­tui­hin­sa samal­la tavoin kuin jos hänen stan­dar­din­sa oli­si­vat koko ajan kor­keal­la. Nimi­mer­kil­lä kir­joit­ta­ja pys­tyy pal­jon hel­pom­min “nol­laa­maan” mai­neen­sa kuin nimel­lä kir­joit­ta­va vain vaih­ta­mal­la nimi­merk­kiä eikä sik­si hänel­lä ole saman­lai­sia pidäk­kei­tä pysyt­täy­tyä totuu­des­sa kuin omal­la nimel­lä kirjoittajalla. 

  Toki nimi­mer­kil­le­kin on mah­dol­lis­ta raken­taa auk­to­ri­teet­ti hyvä­nä kir­joit­ta­ja­na. Jos on vuo­si­kausia kir­joit­ta­nut samal­la nimi­mer­kil­lä kor­kea­ta­sois­ta teks­tiä, ei vält­tä­mät­tä halua heit­tää sitä mai­net­taan menemään.

 40. Arvos­tan eni­ten omal­la nimel­lä kir­joit­ta­mis­ta. Ymmär­rän sil­ti nimi­mer­kin tar­peen lähes kai­kis­sa niis­sä tapauk­sis­sa, jot­ka edel­lä on jo kerrottu.

  Sosi­aa­li­tur­va­tun­nus oli­si kes­kus­te­lun tap­po­kei­no sii­nä kuin pank­ki­tun­nuk­set­kin rekis­te­röi­ty­mi­ses­sä. Perus­tel­la tus­kin tarvitsee.

  Pur­jeh­din muu­ta­mil­la pals­toil­la har­vak­sel­taan, kos­ka en ker­ta­kaik­ki­aan ehdi lukea loput­to­man pit­kiä ja pol­vei­le­via kes­kus­te­lu­ja. Itse osal­lis­tun kes­kus­te­luun erit­täin har­voin ja sil­loin­kin vain pit­kän har­kin­nan jälkeen.

  Sano­mi­sen tar­ve tie­ten­kin vaih­te­lee ja tähän pals­toil­la pyö­ri­mi­seen kai voi syn­tyä voi­ma­kas­kin riippuvuus.

  Arvos­tan Soi­nin­vaa­ran tapaa hal­lin­noi­da omaa pals­taan­sa sekä sal­lia nimi­mer­kit. Hänen tapan­sa madal­taa jul­kai­su­kyn­nys­tä omal­la nimel­lään kir­joit­ta­vien koh­dal­la on myös joten­kin soi­nin­vaa­ra­lai­nen lähes­ty­mis­ta­pa ilmiöi­hin samoin kuin se taa­jaan kir­joit­ta­vien blokkaaminen. 

  Minua nimi­merk­ki ei hait­taa, kos­ka pals­tan luon­ne ja yllä­pi­tä­jän käsit­tä­mä­tön kär­si­väl­li­syys näyt­tää pitä­vän kes­kus­te­lun uomis­saan. Sil­lä­kään ei ole tuon tai­vaal­lis­ta väliä, onko täl­lä pals­tal­la nimi­mer­kil­lä kir­joit­ta­vis­ta 70 pro­sent­tia pro­fes­so­rei­ta tms. vai­kut­ta­jia tai 110 pro­sent­tia men­san yläkvartiilia. 

  Tääl­lä viih­tyy, kos­ka asioi­den kir­jo on suu­ri ja kom­men­toi­jien kir­jo suu­rem­pi. Satun­nai­nen suun­nis­ta­ja­kin sopeutuu.

  Sii­tä kii­tos Soi­nin­vaa­ral­le. Koe­ta jak­saa ja pitkään!

 41. Tus­kin kukaan sivus­toil­le kir­joit­ta­ja halu­aa pal­jas­taa omaa hen­ki­löl­li­syyt­tään sil­lä taval­la, että kir­joit­ta­jan muut­kin tun­nis­tus­tie­dot pal­jas­tui­si­vat muil­le luki­joil­le ja kirjoittajille.

  Ja jos sivus­toil­le tuli­si rekis­te­röi­tyä esim. pank­ki­tun­nuk­sien avul­la, niin ei kait sivus­ton yllä­pi­to­kaan sai­si tie­toon­sa rekis­te­röi­ty­neen osoite‑, hetu‑, puhelinnumerotietoja.

  Siis, kuka halu­aa tie­tää sivus­tol­le kir­jau­tu­neen tun­nis­ta­mi­seen tar­vit­ta­via tietoja.

  Ja jos Erk­ki Vir­ta­sia on vaik­ka­pa 4532 kap­pa­let­ta, niin tuli­si­ko eräs Erk­ki Vir­ta­sen oikea nimi näkyä sivus­tol­la Erk­ki 234. Vir­ta­se­na vaik­ka kirjautumisjärjestyksessä.

  Ja jos pre­si­den­tin kai­ma Tar­ja Halo­nen kir­joit­tai­si sivus­tol­le, niin tuli­si­ko kai­man nimi­ken­täs­sä näkyä mai­nin­ta, että tämä Tar­ja Halo­nen ei ole se “Tar­ja Halonen”.

  Siis, joku taho vaan haluai­si tie­tää jos­sain tie­tys­sä tapauk­ses­sa, kuka ja ken on nimen tai nimi­mer­kin takana.

 42. Hesa­rin kes­kus­te­lu­pals­ta on ehkä paras esi­merk­ki sii­tä, mitä sana­va­pau­den ja ano­ny­mi­tee­tin totaa­li­ses­ta vää­ri­nym­mär­tä­mi­ses­tä seu­raa. Met­ri­tol­kul­la epä­kiin­nos­ta­via sala­liit­to­teo­rioi­ta ja hävyt­tö­myyk­siä, johon puut­tu­mi­nen oli­si Sensuuria.

  Toi Hesa­rin ‘kes­kus­te­lu­pals­tan’ taso on kyl­lä mie­len­kiin­toi­nen jut­tu, ohes­sa mitä luu­len tapahtuneen.

  Hesa­ri oli aluk­si rau­hal­li­nen, tark­kaan mode­roi­tu sivus­to. Sit­ten ‘hom­ma­lai­set’ huo­ma­si että mamu­kri­tiik­ki ban­na­taan mut­ta kuk­ka­hat­tui­lua ei. Sii­tä joku vit­si­niek­ka kek­si kat­soa kuin­ka uber voi kuk­ka­hat­tui­deo­lo­gian vetää ettei hesa­ri jul­kis­tai­si. Ja hesa­ri­han jul­kis­ti. Kaik­ki kir­joit­ti piruut­taan uber­mo­kut­ta­via kom­ment­te­ja ja nau­rua riit­ti niin että koko net­ti raukui. 

  Nyt hs.fi on sitä tasoa mitä on, en jak­sa lukea samas­ta syys­tä kun en jak­sa lukea hom­maa­kaan, yhden rivin p***n jauhantaa.

 43. BRG:

  Hesa­ri oli aluk­si rau­hal­li­nen, tark­kaan mode­roi­tu sivus­to. Sit­ten ‘hom­ma­lai­set’ huo­ma­si että mamu­kri­tiik­ki ban­na­taan mut­ta kuk­ka­hat­tui­lua ei. Sii­tä joku vit­si­niek­ka kek­si kat­soa kuin­ka uber voi kuk­ka­hat­tui­deo­lo­gian vetää ettei hesa­ri jul­kis­tai­si. Ja hesa­ri­han jul­kis­ti. Kaik­ki kir­joit­ti piruut­taan uber­mo­kut­ta­via kom­ment­te­ja ja nau­rua riit­ti niin että koko net­ti raukui. 

  Tämä on kyl­lä vali­tet­ta­vas­ti vää­rin muis­tet­tu. HS:n kes­kus­te­lu­pals­ta lan­see­rat­tiin muis­taak­se­ni kesäl­lä 2004 tai 2005. Itse seu­ra­sin uudis­tus­ta mie­lis­sä­ni, mut­ta Juha­ni Put­ki­nen löi avaus­päi­vä­nä käyn­tiin (omal­la nimel­lään, ehkä) saman­tien 20 ket­jua kar­ja­lan­pa­lau­tuk­ses­ta ja toi­sen moko­man pako­ruot­sis­ta. Venä­läis­ten raa­kuu­det Kau­ka­suk­sel­la oli­vat myös useas­sa ket­jus­sa, vaik­ka yhtään uutis­ta niis­tä ei ollut.

  Sep­po Leh­to tuli myös pai­kal­le kak­ka­jut­tui­neen alle vuo­ro­kau­des­sa. HS:llä ei ollut min­kään­lais­ta mode­roin­tia aluk­si, ja esi­mer­kik­si Sepon totaa­liä­lyt­tö­mät jutut oli­vat mon­ta tun­tia HS:n sivuilla. 

  Tämä, Kes­kus­te­lusi­vus­ton vai­kea­käyt­töi­syys ja sisäl­tö­jen ainu­laa­tui­nen käsit­tä­mät­tö­myys taka­si­vat sen, että ihan alus­ta läh­tien HS:n kes­kus­te­lu­pals­ta on ollut pel­käs­tään hul­lu­jen mekas­tus­ta ja para­dok­saa­li­ses­ti vie­lä hir­veäm­pi kuin Suomi24, jos­ta saat­taa aika ajoin löy­tää jär­ke­vää­kin kes­kus­te­lua. HS:stä ei ikinä. 

  Itseä­ni on välil­lä kiin­nos­ta­nut, että mik­si HS ei toi­mi­ta kes­kus­te­lu­pals­taan­sa. Muis­taak­se­ni ihan HS:n verk­ko­toi­mi­tus­kes­ta asti tätä pidet­tiin sil­mät pyö­rei­nä sanan­va­pau­teen puut­tu­mi­se­na ja Sen­su­roin­ti­na. Mut­ta tie­tys­ti jokai­nen saa teh­dä kes­kus­te­lu­pals­tal­laan mitä tykkää.

 44. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, mik­si kukin nimi­merk­ki esiin­tyy nimerk­ki­nä. Ano­nyy­mi­nä esiin­ty­mi­nen on usein sitä, että hei­te­tään kivi muu­rin yli ja käy­dään kat­so­mas­sa, mihin osui.

  Hesa­rin kir­joit­te­lu on täyt­tä yliam­pu­vaa soo­paa ja ilo­tu­li­tus­ta. Tääl­lä sen­tään on säi­ly­nyt joku ryh­ti, kii­tos yllä­pi­tä­jän. Mut­ta kyl­lä monel­la ano­nyy­mil­lä jäi­si tääl­lä­kin mie­li­pi­de sano­mat­ta, jos jou­tui­si nimel­lään sii­tä vastaamaan.

 45. Mie­les­tä­ni tuo omal­la nimel­lä esiin­ty­mi­sen jat­ku­va perään­kuu­lut­ta­mi­nen on toi­si­naan pelk­kää oman itsen­sä nos­ta­mis­ta “nii­den fik­sum­pien” kes­kus­te­li­joi­den jouk­koon. Toi­saal­ta se on myös sitä, ettei oikein sisäis­te­tä inter­ne­tin enem­män tai vähem­män ano­nyy­miä luon­net­ta. Veik­kai­sin, että van­hem­mis­sa ikä­luo­kis­sa on enem­män näi­tä nimen perään haikailevia.

  http://mediavahti.mullo.net/2010/03/29/verkkokeskustelut-tayttyvat-usein-huudosta-ja-ennakkoluuloista/

 46. Jou­ni Lunqvist

  Hesa­rin kir­joit­te­lu on täyt­tä yliam­pu­vaa soo­paa ja ilo­tu­li­tus­ta. Tääl­lä sen­tään on säi­ly­nyt joku ryh­ti, kii­tos ylläpitäjän. 

  KYl­lä vaan. Tämä pals­ta lie­nee ainoi­ta suo­men­kie­li­siä poliit­ti­siin aihei­siin koh­dis­tu­via medioi­ta, jois­sa käy­dään pää­sään­töi­ses­ti jär­ke­viä ja argu­men­toi­via kes­kus­te­lu­ja niin nimi­mer­kil­lä kuin nimel­lä. En tie­dä pal­jon­ko vies­te­jä pää­tyy ros­kiin, mut­ta tämän pals­tan perus­teel­la uskon että nimi­merk­ki­kir­joit­te­lu voi tar­koit­taa muu­ta­kin kuin HS:n kal­tais­ta kaaosta. 

  En ymmär­rä mik­sei HS kar­si edes sel­väs­ti häi­riin­ty­nei­tä vies­te­jä, tai edes sel­lai­sia jois­ta ei kol­man­nel­la­kaan luke­mal­la saa tolk­kua. Oikein­kir­joi­tus­sään­nös­tä voi­si olla myös (rajoi­tet­tu) hyl­kää­mis­pe­rus­te. Saat­taa olla, että HS Kes­kus­te­lu on ns. hävit­ty peli. Itse syyt­täi­sin hesa­ria kyl­lä jon­kun ver­ran tämän “maa­han­muut­to­kes­kus­te­lun” gene­roi­mi­ses­ta tuol­la kes­kus­te­lu­pals­toil­laan. Mut­ta näi­tä kes­kus­te­lu­pals­to­ja kat­sot­taes­sa tulee hel­pos­ti mittakaavavirheitä.

 47. Tämä on kyl­lä vali­tet­ta­vas­ti vää­rin muistettu.

  En nyt uskal­la väit­tää vas­taan kun muis­ti on kuin van­ha­sel­la mut­ta tie­tääk­se­ni about 3y ago hesa­rin kes­kus­te­lut oli ihan asial­li­sia, ei siel­lä sil­loin mitään suur­ta luon­heit­toa ollut.

 48. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, mik­si kukin nimi­merk­ki esiin­tyy nimerkkinä. 

  Ensin pitäi­si mää­ri­tel­lä “nimi­merk­ki”. Itse esiin­nyn tääl­lä ihan ikio­mal­la etu­ni­mel­lä­ni, mut­ta kai­mo­ja on toki enem­män kuin, jos esiin­tyi­sin koko nimellä.

 49. jou­ni lundqvist:

  Oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, mik­si kukin nimi­merk­ki esiin­tyy nimerkkinä.

  Kos­ka sipe­ria opet­taa. HS:iin aika­naan kir­joi­tin nimel­lä­ni, aja­tel­len että mies sei­soo sano­jen­sa taka­na ja sitä peri­aa­tet­ta kun­nioi­te­taan. Ja katin kon­tit. Ket­jun nimi­mer­kit googla­si­vat nime­ni ja kään­si­vät kes­kus­te­lun sii­hen, kuka olen ja mikä on motii­vi­ni. En ymmär­rä, mik­si mode­roin­ti sal­li sen. Sit­ten vie­lä jot­kut luu­li­vat, että haluan jat­kaa kes­kus­te­lua sähköpostissani.

  Tämän koke­muk­sen jäl­keen olen ollut varo­vai­sem­pi. Toi­nen vaih­toeh­to oli­si jät­täy­tyä koko aja­tus­ten­vaih­don ulko­puo­lel­le. Sekin oli­si sää­li, kos­ka näis­sä jutuis­sa voi oppia toi­sil­ta ihmi­sil­tä paljon.

 50. Toi­saal­ta se on myös sitä, ettei oikein sisäis­te­tä inter­ne­tin enem­män tai vähem­män ano­nyy­miä luon­net­ta. Veik­kai­sin, että van­hem­mis­sa ikä­luo­kis­sa on enem­män näi­tä nimen perään haikailevia.

  Miten inter­net on sen ano­nyy­mim­pi kuin mikään muu­kaan media? Jul­kai­si­jan näkö­kul­mas­ta ehkä — on pamflet­te­ja ja agit­pro­pia ano­nyy­mis­ti jul­kais­tu ennen net­tiä­kin, mut­ta onhan se nyky­ään hel­pom­paa — mut­ta jos ver­ra­taan kes­kus­te­lu­pals­tal­le vies­tiä sor­vaa­vaa tavan tal­laa­jaa kir­jeit­se mie­li­pi­de­pals­tal­le aja­tuk­si­aan lähet­tä­vään, kes­kus­te­lu­pals­tan käyt­tä­jän voi edes peri­aat­tees­sa jäl­jit­tää ip-nume­ron tapais­ten tun­nis­te­tie­to­jen avul­la ellei tämä ole oikeas­ti näh­nyt vai­vaa nii­den peit­tä­mi­seen. Kir­jees­tä sel­vi­ää var­mas­ti lähin­nä mis­sä päin maa­ta se on laa­tik­koon pudotettu.

  Sanoi­sin, että ano­ny­mi­teet­tiä lei­mal­li­sem­paa inter­ne­tis­sä käy­tä­väl­le kes­kus­te­lul­le on vähäi­sem­pi tai täy­sin puut­tu­va mode­roin­ti. Ennen van­haan jul­kai­si­jan oli pak­ko taval­la tai toi­sel­la ottaa kan­taa sii­hen mitä pape­ril­le lai­te­taan, nyky­ään on mah­dol­lis­ta pys­tyt­tää foo­ru­mi joka toi­mii täy­sin omal­la pai­nol­laan. Tämän ymmär­tä­mi­nen on kiel­tä­mät­tä jos­kus van­hem­mal­le väes­töl­le hie­man haastavaa.

  Nimim. Juuso Kopo­nen (s. 1978)

 51. Juuso Kopo­nen kirjoitti:
  “Itse kir­joi­tan tän­ne omal­la nimellä…”

  Ensin­nä­kin se on tie­tys­ti oma valin­ta­si. Toi­sek­si pie­nel­lä Google-haul­la voi tode­ta, että sinul­la on aina­kin yksi täys­kai­ma ja suku­ni­mi­kai­mo­ja usei­ta tuhan­sia. Jos itse alle­kir­joit­tai­sin tämän omal­la nimel­lä­ni, jokai­nen Googlea käyt­tä­vä voi­si sen käy­tän­nös­sä var­mas­ti yhdis­tää lopun elä­mää­ni sekä minuun, vai­moo­ni että lap­sii­ni. Mukaan lukien mah­dol­li­set tule­vat työ­nan­ta­jat tai hen­ki­ses­ti häi­riin­ty­neet hör­höt. Jol­la­kin toi­sel­la (ei-suo­ma­lai­sel­la pals­tal­la) muis­tan näh­nee­ni “mik­si minä käy­tän nyky­ään nimi­merk­kiä” otsak­keel­la kir­joi­tuk­sen, jon­ka teki­jää toi­nen net­ti­kan­sa­lai­nen oli pyr­ki­nyt savus­ta­maan pois tämän työ­pai­kal­ta tämän (suo­ma­lai­sit­tain hyvin tavan­omais­ten) mie­li­pi­tei­den takia.

  HS-raa­ti­mit­tauk­sen kan­nal­ta ongel­mal­lis­ta on, että jou­kos­sa on niin pal­jon polii­tik­ko­ja tai mui­ta jul­ki­suu­des­sa elä­viä. Meis­tä muis­ta pää­osa ei halua toi­tot­taa poliit­ti­sia mie­li­pi­tei­tään joka ilman­sunn­taan arkielämässään.

  Tätä vies­tiä vare­ten annoin myön säh­kö­pos­tio­soit­tee­ni, joka on aito. Tie­tys­ti vaa­ti­muk­se­na voi­si olla myös koko nimen käyt­tö, ja minä voi­sin kir­joit­taa “Ris­to Nie­mi­nen”. Lähes kaik­ki var­maan arvai­si­vat, etten ole sen enem­pää veik­kauk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja kuin fysii­kan pro­fes­so­ri­kaan. Käy­tän­non yleis­tyes­sä useim­mat var­maan ymmär­täi­si­vät, ettei se ole nime­ni lai­sin­kaan. Mitä­hän täl­lä­kin sit­ten saavutettaisiin?

  - ja jos jon­kun vas­taus tähän oli­si, että voi­si­han hen­ki­löl­li­syy­den todis­taa esi­mer­kik­si pank­ki­tun­nuk­sil­la, niin tote­ai­sin, että vie­lä­kin maa­il­mas­ta löy­tyy lukui­sia mai­ta, jos­sa moi­sel­la innok­kal­la polit­ru­kil­la oli­si töi­tä tar­jol­la — mut­ta toi­vot­ta­vas­ti minun ei tar­vit­se kos­kaan näh­dä sel­lais­ta päi­vää Suomessa.

 52. Itse en kir­joi­ta koko nimel­lä­ni, kos­ka en halua kes­kus­te­luis­sa miten­kään pei­tel­lä elä­mä­ni var­jo­puo­lia, epä­on­nis­tu­mi­sia­ni ja mah­dol­li­ses­ti sosi­aa­lis­ta hal­vek­sun­taa aiheut­ta­via omi­nai­suuk­sia­ni, vaan pyrin tuo­maan nii­tä­kin itses­tä­ni esiin sil­loin, kun se on kes­kus­te­lun kan­nal­ta olennaista.

  Minul­la ei ole yhtään koko­ni­mi­kai­maa, joten koko nimel­lä kir­joit­ta­mi­nen mer­kit­si­si sitä että kaik­ki sano­ma­ni todel­la­kin yhdis­te­tään juu­ri minuun. Samoin mm. kaik­ki kump­pa­nis­ta­ni sano­ma­ni yhdis­tet­täi­siin kump­pa­nii­ni, van­hem­pia kos­ke­vat jutut van­hem­pii­ni jne. Lisäk­si jou­dun ammat­ti­ni puo­les­ta toi­si­naan (onnek­si har­vem­min) ole­maan tah­dos­ta­ni riip­pu­mat­to­mas­ti esil­lä jul­ki­suu­des­sa, ja kun ammat­ti­ni vie­lä on omi­aan hou­kut­te­le­maan viih­de- eli ros­ka­jour­na­lis­mia, en mie­lel­lä­ni ase­ta kaik­kea mah­dol­lis­ta itseä­ni ja lähei­siä­ni kos­ke­vaa mate­ri­aa­lia net­tiin kuin tar­jot­ti­mel­le. Mut­ta toi­saal­ta en haluai­si ryh­tyä itse­sen­suu­riin­kaan, joten rat­kai­su­ni on sukunimettömyys.

  Toi­nen, hul­lum­pi syy on sit­ten se, että minul­la on lii­an­kin “myön­tei­siä” koke­muk­sia erääl­tä pals­tal­ta, jos­sa hen­ki­löl­li­syy­te­ni pal­jas­tui vuo­sien kir­joit­te­lun jäl­keen. Tämä pal­jas­tu­mi­nen vai­kut­ti muu­ta­man kir­joit­ta­jan asen­tei­siin siten, että he alkoi­vat kri­tii­kit­tö­mäs­ti olla kans­sa­ni samaa miel­tä, vaik­ka aiem­min oli­vat samois­sa kysy­myk­sis­sä jyr­käs­ti eri miel­tä. Minua täl­lai­nen koh­te­lu vai­vaa, joten pyrin ehkäi­se­mään vas­taa­via tilan­tei­ta muis­sa yhteyksissä.

  Luo­tan sii­hen, että jär­ke­vä luki­ja kyl­lä näkee teks­tis­tä­ni, onko sii­nä point­tia vai ei, riip­pu­mat­ta sii­tä näkyy­kö nime­ni sen yhtey­des­sä. Osmon tie­dos­sa ole­vas­ta säh­kö­pos­tio­soit­tees­ta­ni käy kyl­lä koko nime­ni ilmi. En siis pyri salaa­maan nimeä­ni, vaan ainoas­taan pitä­mään sen pois­sa kenen tahan­sa ulottuvilta.

 53. Samu­li,

  Olin niuk­kas­nai­nen ja epä­tark­ka. Tar­koi­tin lähin­nä puh­tai­ta mie­li­pi­tei­tä eli esim. tääl­lä on minun näkö­kul­mas­ta­ni aivan sama sanoo­ko mie­li­pi­teen­sä Samu­li vai Samu­li Saa­rel­ma. Mie­li­pi­teen sisäl­tö on ratkaiseva. 

  Tie­tys­ti totuusar­von kan­nal­ta on mer­kit­tä­vää, kuka sanoo. Voin­han vaik­ka­pa esiin­tyä netis­sä lää­kä­ri­nä any­nyy­mis­ti ja antaa ohjei­ta, jot­ka ovat täy­sin vää­riä ja jopa vahin­gol­li­sia. Eli jos halu­aa auk­to­ri­soi­da itsen­sä asian­tun­ti­ja­na, on tie­tys­ti olta­va tun­nis­tet­ta­va henkilö. 

  Sii­nä mie­les­sä nämä Osmon “mer­kit­tä­vät asian­tun­ti­jat” ovat yhden­te­ke­viä, kun taus­tas­ta ei ole mitään tie­toa. Sik­si jon­kin ver­ran ihmet­te­lin hei­dän nos­ta­mis­taan ano­ny­mi­tee­tin keulakuviksi. 

  En muu­ten­kaan pidä kovin arvos­tet­ta­va­na kor­keis­sa ase­mis­sa ole­vil­ta ihmi­sil­tä man­kua ja rutis­ta asiois­ta nimet­tö­mä­nä net­ti­pals­toil­la. Jos näkee omal­la työ­pai­kal­laan ei-suo­ta­via saa­ti lait­to­mia asioi­ta, pitää ne hoi­taa siel­lä kas­vok­kain. Mikä­li pää­tök­sen­teon epä­koh­dat ym. halu­aa jul­ki­suu­teen, on ainut toi­mi­va kei­no teh­dä se omal­la nimellään. 

  Olen siis sitä miel­tä, että kor­keis­sa vir­ka-ase­mis­sa ole­vil­la ihmi­sil­lä on eri vas­tuu sano­mi­sis­taan kuin tavik­sel­la kotiäi­dil­lä, joka huvik­seen kir­joit­te­lee nettipalstoille. 

  Sel­lai­nen­kin point­ti on nimet­tö­mä­nä kir­joit­ta­mi­ses­sa minul­la vie­lä on, että tämän­kin blo­gin kom­ment­te­ja saa­te­taan sitee­ra­ta eri­lai­sil­la muil­la foor­mu­meil­la. Olen löy­tä­nyt ker­ran jon­kin oman­kin kom­ment­ti­ni rasis­miin kal­lel­laan ole­val­ta sivus­tol­ta. En kat­soi­si hyväl­lä sil­mäl­lä, jos siel­lä oli­si koko nime­ni, kun nyky­lain­sää­dän­nön puit­teis­sa oli­si aivan mah­do­ton­ta saa­da se siel­tä pois.

 54. Oikein­kir­joi­tus­sään­nös­tä voi­si olla myös (rajoi­tet­tu) hylkäämisperuste

  Mut­ta… sit­ten­hän Osmo ei voi­si kir­joit­taa tän­ne mitään? Ja sehän oli­si hie­man sääli.

 55. Asial­li­ses­sa mie­li­pi­teen­vaih­dos­sa tus­kin nimi on tai aina­kaan ei pitäi­si olla pääasia.

  Kyl­lä nimi­mer­kin suo­jis­sa tapah­tu­va mie­li­pi­teen­vaih­to täy­tyy olla mah­dol­lis­ta. Voin­hy­vin ymmär­tää tilan­tei­ta, jois­sa eri syis­tä joh­tuen mie­li­pi­det­tä ei voi kir­joit­taa net­tiin omal­la nimel­lä, vaik­ka itse sei­soi­si sano­jen taka­na vankasti.

  Jol­lei noin oli­si, aika hanklak­si kävi­si ihan jär­kevl­kin mie­li­pi­teen­muo­dos­tus netisssä.

  Lisäk­si pitää tie­tys­ti muis­taa että ker­ran netis­sä aina netis­sä, aina ei var­maan löy­dy sel­lai­sia ihmi­siä jot­ka ovat samois­sa hom­mis­sa ajas­ta iäi­syy­teen ja voi­vat jopa vaih­taa jul­kis­ta pro­fii­li­aan täy­sin, haus­kin­pa­na esi­merk­ki­nä Siimes.

  Nimi­merk­kie­siin­ty­mi­sel­lä on oma tilan­sa olta­va, ihan jo demo­kra­tian toteu­tu­mi­sen näkö­vink­ke­lis­tä. Puhut­ta­koon vaik­ka­pa lähdesuojasta.

 56. Maa­il­man sivu on ollut kir­joit­ta­jia, jot­ka ovat toi­mi­neet nimier­kin suo­jis­sa. Nyky­ään­kin useam­pi kolum­nis­ti ja paki­noit­si­ja. Jot­kut jopa arvos­tet­tu­ja persoonallisuuksia.

  Oli­si lisäk­si hive­nen outoa, jos pyrit­täi­siin rajoit­ta­maan ilmai­sun vapuat­ta ja omal­la iden­ti­tee­til­lään leikittelyä.

  Ros­ka on kui­ten­kin ros­kaa, oli se nimel­lä tai ilman. Mie­li­pi­teet eivät ole iki­nä ros­kaa, mut­ta mie­li­pi­teet ovat­kin perus­tel­tu­ja argu­ment­te­ja ja niin raken­ta­va osa debaat­tia. Mikä­li on ole­mas­sa kes­kus­te­lua ohjaa­va taho, se voi surut­ta pois­taa kai­ken mos­kan, joka ei osal­lis­tu debaat­tiin, vaan huu­te­lee sat­tu­man­va­rai­sia tun­te­muk­sia puskista.

 57. Eli­na:

  Mut­ta… sit­ten­hän Osmo ei voi­si kir­joit­taa tän­ne mitään? Ja sehän oli­si hie­man sääli. 

  😀 Eipä tääl­lä tai­tai­si olla muu­ten­kaan pal­jon kir­joit­ta­jia enää… (en ole yksit­täi­ses­tä kom­men­tis­ta noin pal­jon nau­ra­nut­kaan aivan vähään aikaan)

  Mitä­kö­hän ne seu­raa­vak­si kysy­vät. Onko oikeu­tet­tua käyt­tää hap­pea hen­gis­sä pysymiseen?

  Jos meil­lä jos­kus on sel­lai­nen sys­tee­mi, ettei ano­nyy­mis­ti voi asioi­ta sanoa, niin minä alan kyl­lä hank­ki­maan asei­ta ja (ano­nyy­mis­ti) lah­taa­maan näi­tä jär­jes­tel­män ylläpitäjiä.

  Kari

 58. Pitää kir­joit­taa niin, että kir­joi­tus kes­tää päi­vän­va­lon myös yhdis­tet­ty­nä kir­joit­ta­jan nimeen. Ano­nyy­mi­nä kir­joit­te­lu on hie­man samaa kuin selän­ta­ka­na puhu­mi­nen. Jos nimel­lä kir­joit­te­lu vähen­tää kir­joit­te­lua niin entä sit­ten. Kai niil­lä pois­jää­vil­lä on mui­ta­kin pur­kau­tu­mis­ka­na­via kuin netin nimet­tö­mät kes­kus­te­lut. No, en ole sul­ke­mas­sa nimet­tö­mil­tä net­tiä, mut­ta aika usein paneu­dun nimel­lään vain liik­ku­vien teksteihin.

 59. Kari ja Eli­na, en tar­koit­ta­nut että kaik­kien pitäi­si käyt­tää orto­gra­fi­ses­ti täy­del­lis­tä kiel­tä. Itsel­lä­ni on luki­häi­riöi­siä ystä­viä ja suku­lai­sia, jot­ka pys­ty­vät tuot­ta­maan jän­te­vää ja rikas­ta teks­tiä, vaik­ka yhdys­sa­nat eivät osu tai kir­jai­met vaih­ta­vat sanois­sa paikkaa. 

  Mut­ta jos vies­tis­sä ei ole yhtään väli­merk­kiä (tai vies­tis­sä on huu­to­merk­ke­jä koko vuo­den tar­peik­si), koko vies­ti on ver­saa­lil­la tai sii­tä puut­tu­vat esi­mer­kik­si kaik­ki ver­bit, niin kyl­lä tämä on mie­les­tä­ni ihan hyvä hyl­käys­pe­rus­te. Tämä itsea­sias­sa menee enem­män nii­hin käsit­tä­mät­tö­mien vies­tien kategoriaan.

 60. Olen ihme­tel­lyt tätä usein vil­jel­tyä olet­ta­mus­ta, että nimet­tö­mä­nä esiin­ty­vä hen­ki­lö netis­sä ei sei­soi­si mie­li­pi­teen­sä taka­na. Mikä motii­vi ihmi­sel­lä oli­si esit­tää jokin mie­li­pi­de, jos hän ei ole sitä mieltä?

  Eihän se sil­loin ole mikään mie­li­pi­de. Mie­li­pi­dä­hän mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti tar­koit­taa, että on jotain miel­tä, vai mitä?

  Jos nimi­merk­ki Tah­vo Tam­pe­reel­ta sanoo Suomi24:n moni­kult­tuu­ri­suus­pals­tal­la, että “soma­lit vit­tuun Suo­mes­ta”, niin var­mas­ti hän on sitä miel­tä. Ei ole mitään syy­tä epäil­lä, ettei olisi. 

  Jos hän jou­tui­si ilmai­se­maan saman asian Tau­no Tah­va­nai­se­na muo­toi­lu kuu­lui­si: “mie­les­tä­ni soma­lei­ta tuli­si mah­dol­li­suuk­sien mukaan palaut­taa ja kään­nyt­tää jo rajal­ta takai­sin Soma­lian rau­hal­li­siin osiin”. 

  Mut­ta eihän se mie­li­pi­de sinän­sä yhtään mik­si­kään muu­tu. Kyse on ilmai­sun kar­keus­as­tees­ta. Net­ti saa­tai­siin ehkä kie­lel­tään siis­tim­mäk­si toi­sin sään­nöin, mut­ta eivät ne mie­li­pi­teet mihin­kään katoa, kuten jot­kut tun­tu­vat luu­le­van. Ikään kuin ihmis­ten aja­tus­maa­il­ma joten­kin muut­tui­si, jos jotain ei saa sanoa. 

  Tämä lie­nee sen­suu­rin kan­nat­ta­jien joh­toa­ja­tus muu­ten­kin. Kun aja­tuk­set lakais­taan maton alle, niin ne lak­kaa­vat ole­mas­ta. Ja näin­hän se ei ole, vaan ehkä­pä päinvastoin.

 61. Ja sit­ten se mr. Hyde.

  Eli­na:

  Sii­nä mie­les­sä nämä Osmon “mer­kit­tä­vät asian­tun­ti­jat” ovat yhden­te­ke­viä, kun taus­tas­ta ei ole mitään tie­toa. Sik­si jon­kin ver­ran ihmet­te­lin hei­dän nos­ta­mis­taan ano­ny­mi­tee­tin keulakuviksi.

  Älä nyt ole koh­tuu­ton Osmoa koh­taan. Olen samaa miel­tä, että argu­men­tin kan­nal­ta asian esiin tuo­mi­nen oli höl­möä (niin­kuin kyl­lä koko kysy­mys­kin), mut­ta mihin täs­sä “Eli­nan maa­il­mas­sa” jää enää tilaa inhimmillisyydelle?

  Onko se nyt oikein kovas­ti vää­rin, jos Osmo kokee muka­va­na sen, että “tavis­ten” lisäk­si tän­ne kir­joit­ta­vat myös “kor­kean tason vir­ka­mie­het”? Kyl­lä­hän sinun­kin, Eli­na, pitäi­si ymmär­tää, että saam­me kaik­ki hyvän mie­len aivan eri­lai­sis­ta asiois­ta. Ehkä Osmo saa sen tuos­ta. Mitä vää­rää sii­nä on?

  Mitä tulee itse asi­aan (onko tääl­lä näi­tä “kor­kean tason vir­ka­mie­hiä”), luu­len Osmon väit­teel­lä ole­van vin­han perän. On jon­kun ker­ran sat­tu­nut, että olen tääl­lä tör­män­nyt sel­lai­siin argu­ment­tei­hin, joi­den esit­tä­mi­seen vaa­dit­tai­siin taus­ta­tie­toa, jota ei useim­mil­la ole. Ano­nyy­mi­teet­ti on jos­kus aika näen­näis­tä minul­le, jos kui­ten­kin tie­dän ainoas­taan alle vii­del­lä ihmi­sel­lä maa­il­mas­sa ole­van tie­toa asiasta.

  Useim­mat eivät sitä näe, mut­ta minä näen (jos­kus).

  Olen näh­nyt sen lii­an mon­ta ker­taa, että ase­man vuok­si ei voi asioi­ta sanoa. Se on epä­miel­lyt­tä­vää; voin jos­kus ker­toa muu­ta­mia tari­noi­ta, mut­ten täl­lä pals­tal­la — niin ano­nyy­mi en ole 🙂

  Kari

 62. Tvaa­ra:

  Oli­si lisäk­si hive­nen outoa, jos pyrit­täi­siin rajoit­ta­maan ilmai­sun vapuat­ta ja omal­la iden­ti­tee­til­lään leikittelyä. 

  Oli­si tie­tys­ti, mut­ta usein unoh­tuu että HS:n kes­kus­te­lu­pals­tal­le kir­joit­ta­mi­nen ei ole mikään sub­jek­tii­vi­nen oikeus. Niin­kuin ei ole ilmai­sun­va­paus noin yleensäkään.

 63. Eli­na kirjoitti:

  Onko tääl­lä mon­ta­kin salat­tua nimi­merk­kiä yhteis­kun­nan hui­pul­ta? Pal­jas­ta­kaa edes nimi­mer­kin var­jol­la, että on.

  Esiin Pave Lipponen!”

  Tuli­ko täs­sä freu­di­lai­nen lip­sah­dus ja Eli­na onkin Pave. Tai (hyy­tä­vä aja­tus­kin) Osmon sivupersoona.

 64. Eri verk­ko­si­vus­toil­la on (ja saa olla) eri sään­nöt ano­nyy­min kir­joit­ta­mi­sen suh­teen — aika yksin­ker­tais­ta. Kuten Tie­de­mies tote­si, ei var­maan ole tar­vet­ta yrit­tää laa­tia kaik­kia sivus­to­ja kos­ke­via ohjei­ta. Joten­kin tuo Hesa­rin kysy­mys hei­jas­te­lee sel­lais­ta ajat­te­lu­ta­paa, että meil­lä on yksi, kaik­kien jaka­ma Jul­ki­suus, jol­le pitää kehit­tää toimintasäännöt.

  On sit­ten koko­naan toi­nen asia, jos jokin verk­ko­si­vus­to roh­kai­see rikol­li­suu­teen ano­nyy­min kir­joit­te­lun­sa ansios­ta. Tähän kai viran­omai­sil­la on jo nyt mah­dol­li­suus puuttua.

 65. Eli­nal­la on vis­siin vauh­ti påållå.

  Kyse­hän nimi­merk­ki­kir­joit­te­lus­sa on lähdesuojasta.

  Eli­na­kin käyt­tää sitä samaa suojaa.

  Pals­tan yllä­pi­tä­jä tie­tää kuka Eli­na on, mut­ta en minä tie­dä jol­lei eli­na itse sitä halua tuo­da julki.

  Ihan ok.

 66. Ensin­nä­kin se on tie­tys­ti oma valin­ta­si. Toi­sek­si pie­nel­lä Google-haul­la voi tode­ta, että sinul­la on aina­kin yksi täys­kai­ma ja suku­ni­mi­kai­mo­ja usei­ta tuhan­sia. Jos itse alle­kir­joit­tai­sin tämän omal­la nimel­lä­ni, jokai­nen Googlea käyt­tä­vä voi­si sen käy­tän­nös­sä var­mas­ti yhdis­tää lopun elä­mää­ni sekä minuun, vai­moo­ni että lap­sii­ni. Mukaan lukien mah­dol­li­set tule­vat työ­nan­ta­jat tai hen­ki­ses­ti häi­riin­ty­neet hörhöt.

  No tuos­ta kun klik­kaat nimeä­ni, pää­set koti­si­vuil­le­ni jos­ta löy­tyy valo­ku­va, puhe­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­tio­soi­te, että kyl­lä nämä kir­joi­tuk­set voi­daan aika yksi­se­lit­tei­ses­ti yhdis­tää minuun. Häi­ri­köi­tä ei ole näky­nyt enkä ole aja­tel­lut men­nä töi­hin sel­lai­sel­le työ­nan­ta­jal­le jol­le tääl­lä esit­tä­mä­ni mie­li­pi­teet oli­si­vat ongel­ma ja joka vie­lä viit­si­si erik­seen nii­tä kai­vel­la netis­tä. Ainut ker­ta kun jul­ki­ses­ti esi­te­tyis­tä mie­li­pi­teis­tä on seu­ran­nut häi­ri­köin­tiä oli itse asias­sa kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten leh­ti­haas­tat­te­lun seu­rauk­se­na. Oli­si­ko pitä­nyt esiin­tyä leh­des­sä­kin pape­ri­pus­si pääs­sä ja nimimerkillä? 

  Ano­nyy­mil­le kir­joit­te­lul­le on sijan­sa, kuten moneen ker­taan on todet­tu. On itses­tään sel­vää, ettei sitä pidä kiel­tää. Sil­ti mie­les­tä­ni oli­si hyvä pyr­kiä sii­hen suun­taan, että ole­tusar­vo­na on omal­la nimel­lä esiin­ty­mi­nen ja ano­nyy­miys pitää erik­seen perus­tel­la. Se on yleen­sä omi­aan vie­mään kes­kus­te­lua raken­ta­vam­paan suuntaan.

 67. Ame­rica-Onli­ne by Wikipedia:
  AOL gave clients access to Use­net in 1993. With AOL clients swar­ming Use­net newsgroups, the old, exis­ting user base star­ted to deve­lop a strong dis­tas­te for both AOL and its clients, refer­ring to the new sta­te of affairs as “Eter­nal September”. ”

  Syys­kuus­sa fuk­seil­la meni kuu­kausi, ennen­kuin ne oival­si­vat miten kes­kus­te­lu­ryh­mät toi­mii. Sen­si­jaan Ame­rica-On-Line-tavik­set eivät iki­nä oival­ta­neet mitään ja niin­pä syys­kuu jäi pääl­le ikui­sik­si ajoiksi.

  Use­net-his­to­ria ja vaik­ka­pa Duuni.net-keskustelupalsta osoit­taa, ettei tiuk­ka tun­nis­tau­tu­mi­nen auta mitään. Aivo­ton­ta läti­nää tuot­ta­vat aivot­to­mat ihmi­set oli niil­lä nimi tai ei.

  Näp­pä­rä rat­kai­su oli­si älyk­kyys­tes­ti log­gauk­sen yhtey­des­sä. Uusi-Suo­mi-tyy­li­sen ynnä­las­kun sijas­ta voi­si olla moni­mut­kai­sem­pi lukio­ta­son mate­maat­ti­nen problee­ma. Niin­sa­no­tut kie­li­ne­rot­han eivät ole kos­kaan nero­ja mis­sään muussa.

 68. Tuo­mas S:

  Oli­si tie­tys­ti, mut­ta usein unoh­tuu että HS:n kes­kus­te­lu­pals­tal­le kir­joit­ta­mi­nen ei ole mikään sub­jek­tii­vi­nen oikeus. Niin­kuin ei ole ilmai­sun­va­paus noin yleensäkään. 

  No HS:n kom­ment­ti­pals­tal­le kir­joit­te­lu tie­ten­kään ei ole mikään sub­jek­tii­vi­nen oikeus, mut­ta ilmai­sun­va­pau­des­ta noin yleensä:

  Perus­tus­la­ki 2. luku, 12 §:

  Jokai­sel­la on sanan­va­paus. Sanan­va­pau­teen sisäl­tyy oikeus ilmais­ta, jul­kis­taa ja vas­taa­not­taa tie­to­ja, mie­li­pi­tei­tä ja mui­ta vies­te­jä kenen­kään enna­kol­ta estä­mät­tä. Tar­kem­pia sään­nök­siä sanan­va­pau­den käyt­tä­mi­ses­tä anne­taan lail­la. Lail­la voi­daan sää­tää kuvaoh­jel­mia kos­ke­via las­ten suo­je­le­mi­sek­si vält­tä­mät­tö­miä rajoituksia.

  Viran­omai­sen hal­lus­sa ole­vat asia­kir­jat ja muut tal­len­teet ovat jul­ki­sia, jol­lei nii­den jul­ki­suut­ta ole vält­tä­mät­tö­mien syi­den vuok­si lail­la erik­seen rajoi­tet­tu. Jokai­sel­la on oikeus saa­da tie­to jul­ki­ses­ta asia­kir­jas­ta ja tallenteesta. 

  Ihmi­soi­keuk­sien yleis­maa­il­mal­li­nen julis­tus, 19. artikla:

  Eve­ry­one has the right to free­dom of opi­nion and expres­sion; this right inclu­des free­dom to hold opi­nions wit­hout inter­fe­rence and to seek, recei­ve and impart infor­ma­tion and ideas through any media and regard­less of frontiers. 

  Ja sit­ten vie­lä pai­na­vin, Kari:

  Kai­kil­la ihmi­sil­lä on sub­jek­tii­vi­nen oikeus mie­li­pi­tei­siin­sä ja nii­den esit­tä­mi­seen — tar­vit­taes­sa tur­vau­dun vaik­ka­pa väki­val­taan tämän oikeu­den puolustamiseksi

  Ja tämä ei tar­koi­ta, ettei­kä Osmol­la tai Hesa­ril­la oli­si oikeut­ta jät­tää jul­kai­se­mat­ta mie­li­pi­tei­tä halu­jen­sa mukaan.

  Kari

 69. Tie­tys­ti sanan­va­paus on perus­oi­keus, mut­ta men­nen tul­len rajoi­tet­tu liit­tyen ihmi­sen ammat­tiin, ase­maan ja sii­hen tilan­tee­seen mis­sä se tie­to on kuul­tu min­kä halu­aa ilmais­ta. Tämä on ehkä eni­ten rajoi­tet­tu perus­oi­keu­tem­me, ja hyvä niin. Enti­nen pro­fes­so­ri Kemp­pi­nen kir­joit­taa vii­sai­ta täs­tä perusoikeudesta.

 70. Osmon kan­taan asial­lis­ten net­ti­kes­kus­te­lu­jen sään­nöis­tä on help­po yhtyä.Itse asias­sa nykyi­nen val­ta­käy­tän­tö, joka sal­lii nimet­tö­mä­nä pen­saas­ta ampu­mi­sen, louk­kaa asial­lis­ten kes­kus­te­li­joi­den sanan­va­paut­ta. Tein kier­rok­sen ahtaa­ja­la­kon aika­na ja lope­tin US:n sivuil­la, kun ahtaa­jien puheen­joh­ta­jaa esi­tet­tiin tup­peen­sal­vet­ta­vak­si. Mis­sään en tavan­nut asial­lis­ta kom­men­toin­tia lakon kon­teks­tis­ta ja ahtaa­jien asemasta.
  Ihmi­sen kes­kus­te­lu­kult­tuu­rit ovat syn­ty­neet 200 000 vuo­den aika­na. Kehi­tyk­seen ovat voi­mak­kaas­ti vai­kut­ta­nut ruu­miil­li­nen vies­tin­tä ilmeil­lä, äänen­sä­vyl­lä, jne. Näi­den jää­des­sä pois psyyk­ki­nen kont­rol­li on aivan toi­nen. Jo 70-luvun var­hai­set psy­kol. tut­ki­muk­set s‑postin vai­ku­tuk­ses­ta vies­tin­tä­käyt­täy­ty­mi­seen osoit­ti­vat agres­sii­vi­suu­den kas­va­van ja ris­kin­ot­to­kyn­nyk­sen madaltuvan.
  Uskon nykyi­sen käy­tän­nön jat­ka­mi­sen vai­kut­ta­van ylei­sem­min­kin kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria madal­ta­vak­si. Näin on jo Yhdys­val­lois­sa käy­nyt — ei tosin pel­käs­tään net­ti­kult­tuu­rin vaikutuksesta.

 71. Aina­kin sano­ma­leh­ti Kar­ja­lai­nen siir­tyi v. 2009 täy­sin vain omal­la nimel­lä kir­joi­tet­ta­vaan net­ti­kes­kus­te­luun. Niis­tä koke­muk­sis­ta oli­si kiva kuul­la jul­ki­ses­ti leh­del­tä itsel­tään ja muil­ta medioilta.

  Satun­nai­nen vie­rai­lu­ni Kar­ja­lai­sen sivuil­la ei anna kor­ke­aa kuvaa. Kan­san­edus­ta­ja Esa Lah­te­la vään­tää siel­lä puo­len­kym­me­nen vakio­ni­men kans­sa aihees­ta kuin aiheesta…

 72. Mie­les­tä­ni Osmon nykyi­nen lin­jaus on toi­mi­nut hyvin. Tämä on mie­les­tä­ni netin toi­mi­vin kes­kus­te­lu­pals­ta (täs­sä aihe­pii­ris­sä). Jos kir­joit­tai­sin Hesa­rin ylei­sön­osas­toon kir­joi­tai­sin omal­la nimel­lä, sen pals­tan ase­tel­ma on niin toi­nen — se on ylei­nen val­ta­kun­nal­li­nen tila. Peri­aat­tees­sa voi­sin hyvin kir­joit­taa tän­ne omal­la nimel­lä­ni, ja ehdot­to­mas­ti sitä suo­sit­te­len. En myös­kään kuu­lu sii­hen asian­tun­ti­ja­ryh­mään, jota Osmo ajaa takaa. Olen kui­ten­kin töis­sä sel­lai­sel­la asian­tun­ti­ja-alal­la, ja sel­lai­ses­sa ase­mas­sa, että jos kir­joit­tai­sin omal­la nimel­lä­ni, se nyt vaan oli­si han­ka­laa. Pitäi­si miet­tiä niin mon­taa tahoa, mitä he täs­tä ajat­te­li­si­vat? Enkä vält­tä­mät­tä haluai­si, että seu­raa­va mah­dol­li­nen työ­nan­ta­ja­ni miet­ti­si pal­kaa­mis­ta­ni näi­den kir­joi­tus­ten perus­teel­la googlaa­mal­la (tai sit­ten haluai­sin?). Vapaa-aika­na (har­voin töis­sä), kun tätä blo­gia seu­rai­lee ja jos­kus kom­men­toi, haluai­si olla vapaal­la. Joten­kin ajat­te­len, että se on myös näi­den blo­gien tar­koi­tus. Pai­net­tu­jen leh­tien ylei­sön­osas­tot ovat tois­ta maata.
  Nimi­mer­kin ei pitäi­si olla oikeus sivis­ty­mät­tö­mään käy­tök­seen. Täl­lä blo­gil­la se on toi­mi­nut suht hyvin. Tie­tyt aiheet aina tuot­ta­vat ylilyöntejä.
  Mie­tin­näs­sä on, siir­tyi­sin­kö oman nimen käyt­töön. Vähän se kyl­lä rajoit­tai­si kom­men­toin­tia tiet­ty­jen päät­tä­jien suun­taan. Niin se vain menee.
  Ei sii­nä tar­vit­se olla Lip­po­nen. Ja Lip­po­nen­han voi­si sanoa mitä tahan­sa. Hän on nyky­ään Vapaaherra.

  1. Kun tuo lausah­duk­se­ni asian­tun­ti­jois­ta nyt on niin kiih­dyt­tä­nyt tun­tei­ta, ava­taan asiaa.
   Tääl­lä on omal­la nimel­lään kir­joit­ta­neet esi­mer­kik­si hal­li­tus­neu­vos Pek­ka Jär­vi­nen sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riös­tä ja HKL:n eläk­keel­lä ole­va suun­nit­te­lu­pääl­lik­kö Sep­po Vep­sä­läi­nen. Pek­ka Jär­vi­nen on voi­nut kir­joit­taa omal­la nimel­lään, kos­ka hän on tuke­nut ja selit­tä­nyt hal­li­tuk­sen lin­jaa, mut­ta oli­si var­maan­kin tukeu­tu­nut nimi­merk­kiin, jos hän oli­si arvos­tel­lut istu­van minis­te­rin pää­tös­tä. Vep­sä­läi­nen oli­si var­maan­kin käyt­tä­nyt nimi­merk­kiä, ellei oli­si eläkkeellä.
   Nimi­mer­kil­lä, mut­ta tun­nis­tet­ta­val­la nimel­lä ovat kir­joit­ta­neet eräät yri­tys­joh­ta­jat. Ilman tun­nis­tet­ta­vaa nimeä kir­joit­taa välil­lä muu­ta­ma hen­ki­lö, joi­den asian­tun­te­mus jos­sa­kin asias­sa on epäi­lyt­tä­vän hyvä.

 73. Toi­vot­ta­vas­ti välit­tyy, että seu­raa­va poh­din­ta on myös oma kritiikkinsä. 

  Nimel­lä kir­joit­ta­mi­nen sosia­li­soi ja iden­ti­tee­til­lis­tää tie­toa. Sil­loin tie­to esi­te­tään, tie­dos­taa ihmi­nen sitä itse tai ei, reu­naeh­dol­la ’mitä minus­ta aja­tel­laan’. Esi­te­tyt aja­tuk­set kor­rek­ti­soi­tu­vat sosi­aa­lis­ten odo­tus­ten, pai­nei­den ja edel­ly­tys­ten muo­vaa­mi­na. Rehel­li­syy­den, tin­ki­mät­tö­män tie­don etusi­jal­le aset­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sel­la. Tämä kaven­taa filo­so­fi­sen poh­din­nan liik­ku­ma­ti­laa, mukai­lee sosia­li­soi­tu­nei­ta raja­lin­jo­jaan, latis­tuu toden­ta­maan kir­joit­ta­jan­sa usein pai­kal­leen jäh­met­ty­vää identiteettiä.

  Nimel­lä kir­joi­tet­tu tie­to myös rajoit­tuu hyvin mer­kit­tä­väs­ti ’oman mie­li­pi­teen’ vaa­tei­siin. Vapaa tut­kai­lu, eriä­vien näkö­kul­mien poh­ti­mi­nen, aja­tus­ten esit­tä­mi­nen nii­den itsen­sä täh­den vai­keu­tuu, kos­ka kir­joit­ta­ja tie­dos­taa, että luki­jan on vai­kea teh­dä eroa näi­den kah­den tason välil­lä. Näke­mys­ten itsen­sä ja sen välil­lä, kan­nat­taa­ko kir­joit­ta­ja itse var­si­nai­ses­ti esit­tä­mi­ään näke­myk­siä. Esi­te­tyn näke­myk­sen ei tar­vit­se olla mielipide.

  Filo­so­fias­sa ja ’tie­don psy­ko­lo­gias­sa’ har­jaan­tu­va ajat­te­li­ja kehit­tyy ymmär­tä­mään ymmär­ryk­sen hau­rau­den, var­muu­den saa­vut­ta­mat­to­muu­den, moni­ta­hoi­sen tut­kai­lun filo­so­fi­sen vält­tä­mät­tö­myy­den, läh­tö­koh­tien­sa vaih­te­le­mi­sen, vah­vis­tus­har­han tie­dos­ta­mi­sen tär­key­den ja tämän myö­tä vah­vis­tus­har­han vält­tä­mi­sen. Näin etusi­jal­le aset­tuu paral­lak­sin, vaih­te­le­van liik­keen tär­keys koko­nais­ku­vien moni­puo­lis­ta­mi­sel­le. Mie­li­pi­de kysy­myk­ses­tä Y ei ole edel­ly­tys kysy­myk­sen Y käsit­te­le­mi­sel­le. Näke­myk­sen Y:stä voi esit­tää näke­myk­sen itsei­sar­von täh­den, ja eriä­vän näke­myk­sen ja kol­man­nen. Samas­ta kysy­myk­ses­tä voi yhtä­ai­kai­ses­ti pitää yllä useam­pia kes­ke­nään kil­pai­le­via näke­myk­siä – tai toi­si­aan täy­den­tä­viä. ’Mie­li­pi­de’, eli näke­mys jon­ka sub­jek­ti sosia­li­soi itseen­sä, minä­ku­vaan­sa, on täten usein filo­so­fian stag­naa­tio­ta, rap­peu­tu­mis­ta, pai­kal­leen jäh­met­ty­mis­tä. Täl­löin myös tun­teet tule­vat pal­jon vah­vem­min mukaan ja ajat­te­lu tun­ne­pe­räis­tyy. Ei puo­lus­te­ta enää niin­kään tie­toa, vaik­ka näin halu­taan esit­tää, vaan puo­lus­te­taan oman mer­ki­tyk­sen­sä koke­mis­ta, omaa oikeas­sa ole­mis­ta oikeas­ta riip­pu­mat­ta. Tie­don kiin­nit­tyes­sä iden­ti­teet­tiin kyn­nys tie­don kri­ti­soi­mi­sel­le kas­vaa ratkaisevasti.
  Sosia­li­soi­tu­neen tie­don esit­tä­mi­ses­tä tulee ennal­ta arvat­ta­vaa, mie­li­ku­vi­tuk­se­ton­ta, kiel­let­ty­jä aluei­ta vält­tä­vää, tylsää.

  Hen­ki­löi­ty­mä­tön tie­to on puh­taam­min tie­toa itse­ään, vah­vem­min tie­don ehdoil­la, kun­han ajat­te­li­ja itse ymmär­tää tämän mah­dol­li­suu­det. Sosi­aa­li­sis­ta kah­leis­ta irtau­tu­vaa. Nimet­tö­mä­nä sub­jek­ti­na vih­reä voi kan­nat­taa ydin­voi­maa, kri­ti­soi­da moni­kult­tuu­ria, kri­ti­soi­da nais­tut­ki­mus­ta, ilman, että sosi­aa­li­sen tie­don maa­il­mas­sa elä­vät, asen­teil­laan mie­li­pi­teen­va­pau­den vas­tai­suu­ten­sa osoit­ta­vat hyök­kää­vät tie­don ohit­se hänen hen­ki­löään vas­taan. Tähän hyök­kää­mi­seen on myös pal­jon enem­män halua, kuin mitä halu­taan myön­tää. Väi­tän, että se myös osal­taan kum­mit­te­lee nimel­lä kir­joit­ta­mi­sen vaa­tei­den takana.
  Ei-toi­vot­tua tie­toa halu­taan sosia­li­soi­da näkymättömiin.

  Arvioin, että olen toden­nä­köi­ses­ti lähet­tä­nyt inter­net­tiin jo yli 100,000 vies­tiä. Alkaen alle 20 vuo­den iäs­tä, jat­kuen nykyi­seen hie­man yli 30 vuo­den ikään. Tänä aika­na näke­myk­se­ni ja toi­voak­se­ni ymmär­ryk­se­ni ovat muut­tu­neet val­ta­vas­ti. Olen luke­nut teks­tiä eri muo­dois­saan tänä aika­na toden­nä­köi­ses­ti lähem­mäs mil­joo­na sivua. Monis­ta kysy­myk­sis­tä en sil­ti edes tie­dä mie­li­pi­tei­tä­ni, jos nii­tä kysyt­täi­siin. Sen sijaan on usei­ta näke­myk­siä. Voin yrit­tää perus­tel­la usei­ta vas­tak­kai­sia näkö­kan­to­ja, ja näh­dä nii­den perus­tei­ta ja heik­kouk­sia. Filo­so­fi­ses­ta läh­tö­koh­das­ta inhoan spe­si­fin näkö­kan­nan vaa­ti­mis­ta vai­keis­ta kysymyksistä.

  Usein ase­tun kes­kus­te­lun vas­ta­vir­taan ja yri­tän kri­ti­soi­da kes­kus­te­lu­foo­ru­mil­la tai vaik­ka­pa täl­lai­sel­la blo­gil­la val­lal­la ole­via näke­myk­siä. Tämä joh­tuu ehkä ajoin lii­al­li­ses­ta­kin inhos­ta kon­for­mis­mia, auk­to­ri­teet­ti­suut­ta ja tie­tyn­lais­ta syko­fan­tis­mia koh­taan. Esi­te­tyt näke­myk­set kos­ket­ta­vat enem­män itse kes­kus­te­lu­pro­ses­sia kuin sitä, mitä par­hai­ten perus­tel­ta­vis­sa ole­vat näke­myk­set mie­les­tä­ni oli­si­vat, jos täl­lai­nen vaa­de esi­tet­täi­siin. Yksin­ker­tais­te­tul­la esi­mer­kil­lä: oikeis­to­lais­ten kes­kus­te­li­joi­den hal­lit­se­mas­sa talous­kes­kus­te­lus­sa olen kes­kus­te­li­ja­na vasem­mis­to­lai­nen, vasem­mis­ton hal­lit­se­mas­sa oikeis­to­lai­nen kes­kus­te­li­ja. Moni­kult­tuu­ri­kriit­ti­ses­sä kes­kus­te­lu­ym­pä­ris­tös­sä ajau­dun etsi­mään ja puo­lus­ta­maan moni­kult­tuu­ri­suu­den hyviä puo­lia, myön­tei­sem­mäs­sä kes­kus­te­lu­ym­pä­ris­tös­sä kri­ti­soin moni­kult­tuu­ria. Ilmas­tos­kep­ti­sis­mi -> alar­mis­min ymmär­tä­mi­nen, ilmas­toa­lar­mis­mi -> skep­ti­sis­mi. Se mitä olen kon­teks­tis­sa kes­kus­te­li­ja­na ja se mitä olen ovat eri asioita.

  Jos oli­sin kir­joit­ta­nut n. sata­tu­hat­ta vies­tiä omal­la nimel­lä­ni en tie­ten­kään oli­si iki­nä voi­nut käy­dä kes­kus­te­lua tie­don ja ymmär­ryk­sen itsei­sar­vo­jen täh­den. Mie­len­kiin­toi­sim­mat näke­myk­set joi­hin olen toi­sil­ta kir­joit­ta­jil­ta tör­män­nyt ovat myös olleet nimi­merk­kien kir­joit­ta­mia. Ne ovat hyvin har­vas­sa laa­jan kohi­nan seas­ta, mut­ta ne yli­pää­tään ovat ole­mas­sa. Usein jota­kin jul­ke­aa tai irvo­kas­ta tai totut­tu­ja rajo­ja rik­ko­vaa, ja juu­ri sik­si uusia näkö­kul­mia tar­joa­vaa van­hoi­hin kysy­myk­siin, par­haim­mil­laan uusia kysy­myk­siä synnyttävää.
  Jot­kut niis­tä var­mas­ti ovat, näin haluan uskoa, pil­kah­duk­sia sii­tä, kuin­ka tule­vai­suu­des­ta tul­laan kat­so­maan mei­dän­kin aikaam­me ja näke­mään monia ylei­ses­ti val­lal­la ollei­ta ajat­te­lun vir­hei­tä, joi­ta sosia­li­soi­tu­nees­ti tois­tel­tiin ja vakaas­ti uskot­tiin oikeik­si. Aivan kuten me voim­me nyt kat­soa men­nee­seen ja tode­ta vas­taa­van ilmiön. Kor­rek­tin ja sosi­aa­li­sen his­to­rial­li­sen liikkeen.
  Samal­la voi­daan havain­noi­da, kuin­ka myö­hem­män his­to­rian ja kehi­tyk­sen vää­rik­si osoit­ta­mien näke­mys­ten haas­ta­mi­nen nii­den val­las­sa olon aika­kau­del­la, oli usein sosi­aa­li­sen pahek­sun­nan, eris­tä­mi­sen ja jopa fyy­sis­ten vas­ta­toi­mien läh­de. Emme­kä suin­kaan ole täs­tä lähi­main­kaan vapau­tu­nei­ta, eten­kään henkisesti.

  Kat­son sik­si tär­keäk­si vas­tus­taa sitä per­for­mans­sia, joka toi­sin­taa hyväk­syt­tyä, vii­te­ryh­mäs­sä arvos­tet­ta­vaa, iden­ti­fioi­tu­vaa. Per­for­mans­sia mikä usein tie­dos­ta­mat­taan­kin sitoo tun­teen ja ratio­naa­li­sen erot­ta­mat­to­mas­ti toi­siin­sa, antaen tun­teel­le val­lan ratio­naa­li­seen, syn­nyt­täen täs­sä kulus­saan hen­kis­tä, usein pii­le­vän aggres­sii­vis­ta immu­ni­teet­tia vää­ril­le mie­li­pi­teil­le ja oikei­den mie­li­pi­tei­den kri­tii­kil­le. Kuin ne oli­si­vat tor­jut­ta­via uhkia yksi­löl­le itsel­leen. Hen­ki­lö­koh­tai­sen kau­nan sel­lais­ta yrit­tä­viä koh­taan, joka vaik­ka­kaan ei yhteis­kun­nas­sam­me enää kovin mer­kit­tä­väs­ti fyy­si­nen, on edel­leen hen­ki­ses­ti vah­vas­ti olemassa.
  Sik­si, dis­kurs­sin ja tie­don itse­tar­koi­tuk­ses­sa sosia­li­soi­tu­mis­ta vält­tä­vä­nä sub­jek­ti­na, haluan läh­tö­koh­tai­ses­ti kri­ti­soi­da näke­myk­siä kai­ken edel­lä mai­ni­tun joh­dos­ta, kos­ka näke­mys­ten mää­rit­tä­vin itse­tar­koi­tus on tul­la kritisoiduiksi. 

  Tie­don lii­ke, mah­dol­li­sim­man vapaa­na sosi­aa­li­sis­ta kahleistaan.

 74. Osmo,

  Lähin­nä minua har­mis­tut­ti sel­lai­nen vai­ku­tel­ma, että annat vain “mer­kit­tä­vil­le asian­tun­ti­joil­le” arvoa kirjoittajina. 

  Me monet muut kel­paam­me kyl­lä ker­ryt­tä­mään kom­ment­tien mää­rää ja saa­maan kävi­jä­las­ku­rit punai­sel­le, mut­ta ei sen kummempaa. 

  Täl­lai­sel­ta se minus­ta Hesa­ris­ta luet­tu­na näyt­ti. Mut­ta toki sii­nä on oma tul­kin­ta­ni mukana.

 75. Tuo­mas S:lle,

  Tuo link­ki­si ei toi­mi aina­kaan minun selaimellani.

  Olen samaa miel­tä sii­tä, että sanan­va­paut­ta (kuten mui­ta­kin perus­toi­keuk­sia) on syy­tä rajoit­taa, mut­ta ainoas­taan sil­loin kuin ne ovat ris­ti­rii­das­sa jon­kin muun perus­oi­keu­den kans­sa (eli ns. “pain­vat syyt”).

  Kari

 76. Minun mie­les­tä­ni nimi­mer­kil­lä kir­joit­ta­mi­seen on kak­si hyvää perustetta.

  Ensin, täl­löin argu­ment­tia on pak­ko käsi­tel­lä ilman esit­tä­jän auk­to­ri­tee­tin tai auk­to­ri­tee­tin puut­teen (minun tapauk­ses­sa­ni lähin­nä jäl­kim­mäi­sen) tuo­maa painolastia.

  Toi­sek­si, inter­ne­tis­sä on mie­les­tä­ni muu­ten­kin lii­kaa vapaas­ti ja “ikui­ses­ti” saa­ta­vil­la yksi­löi­tä­vis­sä ole­vaa tie­toa ihmi­sis­tä. Mie­li­pi­tei­den lisää­mi­nen tuo­hon lis­taan ei näh­däk­se­ni voi miten­kään hyö­dyt­tää ketään (mie­li­pi­teen esit­tä­jää), mut­ta sii­tä voi olla jois­sa­kin olo­suh­teis­sa suur­ta­kin hait­taa. Tämä on eri asia, kuin että mie­li­pi­tei­den­sä taka­na ei tar­vit­si­si seis­tä oma­na itse­nään. Jos joku halu­aa haas­taa jon­kun mie­li­pi­tee­ni hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, yhteys­tie­to­ni saa Osmolta.

 77. Tuli vähän sama fii­lis kuin Eli­nal­le. Tääl­lä on pal­jon fik­su­ja ja hyviä kir­joit­ta­jia. Ottaak­seen kan­taa asioi­hin kiin­nos­ta­val­la taval­la, ei tosi­aan tar­vit­se olla mikään merkkihenkilö. 

  Tai­tai­si koko blo­gi kuih­tua ole­mat­to­miin jos vain yhteis­kun­nan hui­put tän­ne kir­joit­te­li­si­vat. Valis­tu­neen maal­li­kon kan­ta voi olla pal­jon mielenkiintoisempi.

 78. az:

  Sosia­li­soi­tu­neen tie­don esit­tä­mi­ses­tä tulee ennal­ta arvat­ta­vaa, mie­li­ku­vi­tuk­se­ton­ta, kiel­let­ty­jä aluei­ta vält­tä­vää, tylsää.

  Täs­mäl­leen! Muu­ten­kin erin­omai­nen puheenvuoro.

  Tosie­lä­mäs­sä”, jos­sa puhu­jan iden­ti­fio­mis­ta on useim­mi­ten hyvin vai­ke­aa vält­tää, olem­me ehdol­lis­tu­neet kes­kus­te­le­maan az:n kuvai­le­mal­la taval­la. Inter­ne­tis­sä tämän ei tar­vit­si­si olla itses­tään­sel­vyys, vaan puheen­vuo­rot voi­tai­siin myös pitää iden­ti­tee­teis­tä eril­lään. Omal­la nimel­lään kir­joit­ta­va valit­see tosie­lä­mäs­tä tutun kaa­van, mut­ta minus­ta on hur­jan hyvä että myös az:n taval­la suh­tau­tu­via kir­joit­ta­jia on (sil­loin kun he kir­joit­ta­vat perus­tel­len ja eri­tel­len eivät­kä yksi­no­maan ala­tyy­lil­lä ja provokatiivisesti).

  Jos vaik­ka­pa Juuso Kopo­sel­la oli­si voi­ma­kas, tah­don­vas­tai­nen miel­ty­mys lap­si­por­noon (mitä en epäi­le hänel­lä oikeas­ti ole­van vaan tämä on täy­sin kuvit­teel­li­nen esi­merk­ki), veik­kaan että omal­la nimel­lä kir­joit­ta­mi­nen käy­tän­nös­sä estäi­si tämän asian esil­le otta­mi­sen myös sil­loin, kun sen käsit­te­le­mi­nen oli­si sekä aiheel­lis­ta että hyö­dyl­lis­tä. Täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa sitou­tu­mi­nen omal­la nimel­lä kir­joit­ta­mi­seen on yhtei­sön kan­nal­ta sää­li. Juu­ri pahek­sun­taa herät­tä­vis­tä tabu-aiheis­ta oli­si kiin­nos­ta­vaa ja hyö­dyl­lis­tä kuul­la koke­muk­seen perus­tu­via aja­tuk­sia sel­lai­sil­ta ihmi­sil­tä, jot­ka pys­ty­vät käsit­te­le­mään nii­tä objek­tii­vi­suus­ha­kui­ses­ti ja erittelevästi.

  Az:n huo­mio mie­li­pi­de­pa­kos­ta oli myös hyvä. Minun­kin arki­ko­ke­muk­se­ni tukee sitä havain­toa, että poh­dis­ke­le­vaa, mie­li­pi­de­va­paa­ta kir­joit­te­lua ei yleen­sä osa­ta lukea oikein (en ehkä aina itse­kään osaa). Jos esi­tän huo­mion, joka jol­la­kin taval­la kysee­na­lais­taa jo esi­tet­tyä mie­li­pi­det­tä, tämä tul­ki­taan yleen­sä auto­maat­ti­ses­ti siten, että oma mie­li­pi­tee­ni on esi­te­tyn kan­nan vas­tai­nen. Japa­ni­lais­ten ‘mu’-käsite vai­kut­taa ole­van meil­lä tun­te­ma­ton kon­sep­ti. Nimi­mer­keil­lä kir­joit­ta­mi­nen ei tosin tätä ongel­maa yksin rat­kai­se, kos­ka nimi­mer­keis­tä­kin muo­dos­te­taan nopeas­ti iden­ti­teet­te­jä, joi­hin esi­te­tyt mie­li­pi­teet lii­te­tään. Mie­li­pi­teet­tö­myyt­tä ei osa­ta hah­mot­taa — ja mil­loin osa­taan, se las­ke­taan yleen­sä kir­joit­ta­jal­le vahingoksi.

 79. Jos vaik­ka­pa Juuso Kopo­sel­la oli­si voi­ma­kas, tah­don­vas­tai­nen miel­ty­mys lap­si­por­noon (mitä en epäi­le hänel­lä oikeas­ti ole­van vaan tämä on täy­sin kuvit­teel­li­nen esi­merk­ki), veik­kaan että omal­la nimel­lä kir­joit­ta­mi­nen käy­tän­nös­sä estäi­si tämän asian esil­le otta­mi­sen myös sil­loin, kun sen käsit­te­le­mi­nen oli­si sekä aiheel­lis­ta että hyödyllistä. 

  Epäi­le­mät­tä näin, mut­ta sii­nä onkin tyyp­pie­si­merk­kin tapauk­ses­ta jos­sa nimi­mer­kin käyt­tö on sel­väs­ti perus­tel­tua. Kuten aiem­min mai­nit­sin, olen itse­kin muu­ta­man ker­ran tur­vau­tu­nut täy­sin kek­sit­tyyn nimi­merk­kiin kun on pitä­nyt puhua asiois­ta joi­ta en ole halun­nut omaan hen­ki­löö­ni yhdistettäviksi. 

  Se, että on ole­mas­sa tilan­tei­ta, jois­sa nimi­mer­kin käyt­tö on perus­tel­tua, on eri asia kuin se, että oli­si parem­pi että suu­rin osa kir­joit­taa nimi­mer­kil­lä kuin että suu­rin osa kir­joit­taa omal­la nimellä. 

  En näki­si että asial­la on suur­ta mer­ki­tys­tä tämän blo­gin koh­dal­la kos­ka tääl­lä kes­kus­te­lu pää­asias­sa on asial­lis­ta ja laa­du­kas­ta, riip­pu­mat­ta sii­tä kir­joi­te­taan­ko nimel­lä vai nimi­mer­kil­lä. Ja vakiin­tu­nut nimi­merk­ki lie­nee useim­mis­sa tapauk­sis­sa ihan yhtä vah­va tun­nis­te kir­joit­ta­jan hen­ki­löl­li­syy­des­tä kuin oikea nimi­kin. Lähin­nä ongel­ma mie­les­tä­ni liit­tyy HS.fi:n tapai­siin foo­ru­mei­hin jois­sa ano­ny­mi­teet­tiä käy­te­tään monien kir­joit­ta­jien toi­mes­ta nime­no­maan kei­no­na pae­ta vas­tuu­ta sano­mi­sis­taan. Har­va meni­si omil­la kas­voil­laan pääs­te­le­mään sel­lai­sia tör­keyk­siä ohi­kul­ki­jal­le, mitä ano­nyy­min nimi­mer­kin takaa täl­lai­sil­la foo­ru­meil­la harrastetaan.

 80. Täl­lai­sel­ta se minus­ta Hesa­ris­ta luet­tu­na näyt­ti. Mut­ta toki sii­nä on oma tul­kin­ta­ni mukana. 

  On, kos­ka minä en otta­nut sitä noin. Osmon on nyt vain hel­pom­pi taju­ta, mik­si joku hur­jan tär­keä hem­mo ei halua tul­la joka googlet­ta­jan tun­nis­ta­mak­si kuin mik­si asia on ihan yhtä tär­keä meil­le muil­le­kin. Jos hän ei mei­dän kom­ment­te­jam­me jon­kin­lai­ses­sa arvos­sa pitäi­si, niin tus­kin hän jak­sai­si näh­dä mode­roin­nin vai­vaa, jopa rati­kas­sa kommunikaattorilla.

 81. Täy­del­li­ses­sä tyran­nias­sa saat­taa olla oikeu­te­tun kan­san­nousun ensi syty­ke, että joku kir­joit­taa ylei­sen ves­san sei­nään pie­nil­lä kir­jai­mil­la “joh­ta­ja on liero”.

  Vähän vähem­män täy­del­li­ses­sä tyran­nias­sa se ves­san­sei­nä­tö­her­rys ei mer­kit­se pal­jon­kaan — ei enem­pää kuin kaka­roi­den joka­päi­väi­nen kiroi­lu kadul­la (“voi vit­tu tätä kaik­kea”). Mut­ta jos joku uskal­taa yön säk­ki­pi­mey­des­sä hii­piä piik­ki­lan­ko­jen, pans­sa­ri­vau­nu­jen ja aseis­tet­tu­jen var­tio­so­ti­lai­den ohi, ali tai välis­tä ja onnis­tuu maa­laa­maan kes­kel­lä kau­pun­kia sijait­se­van san­tar­mis­ton pää­ma­jan sei­nään met­rin­kor­kui­sil­la kir­jai­mil­la “joh­ta­ja on lie­ro” — se mer­kit­see jota­kin. Se voi olla oikeu­te­tun kan­san­nousun alku­tah­ti riip­pu­mat­ta sii­tä, pää­see­kö maa­laa­ja hen­gis­sä takai­sin vai ei. Väi­te sinän­sä voi olla tot­ta tai ei, mut­ta aina­kin joku on koke­nut sen sano­mi­sen niin tär­keäk­si, että on uhman­nut vaa­raa ja pan­nut jota­kin alt­tik­si. Uhma ja uskal­lus ovat osa vies­tin sisältöä.

  Minä olen käy­nyt kau­pun­gis­sa, joka oli täyn­nä soti­lai­ta ja pans­sa­ri­vau­nu­ja ja jon­ka kai­kis­sa ikku­nois­sa roik­kui uuni­tuo­re val­ta­kun­nan lip­pu ja jok­seen­kin kaik­kiin sei­niin ja aitoi­hin oli saman­lai­sel­la maa­lil­la ja käsia­lal­la maa­lat­tu hal­li­tus­val­taa tuke­via isku­lausei­ta. Nii­tä oli vie­lä suu­rem­min kir­jai­min maa­lat­tu vuo­ren­sei­nä­miin. Jos­ta­kin syys­tä tämä laa­ja­mit­tai­nen vies­tin­tä ei tun­tu­nut vakuuttavalta.

  (Muu­ta­mat pään­pu­dis­tuk­set ja kau­as näky­vät kiel­le­tyt nuo­tio­tu­let sitä vas­toin tun­tui­vat huo­mio­nar­voi­sil­ta. Kau­pun­gin nimi oli Ciz­re ja vuo­si oli 96.)

  Voin toi­saal­ta kuvi­tel­la, että jos kaik­ki sei­nät ja vuo­ren­rin­teet oli­si sudit­tu täy­teen ihan mitä tahan­sa täge­jä ja öri­nöi­tä (“sys­tee­mi on pas­ka”, “make on homo”, “itte oot”) tämän run­saan ja vapaan vies­tin­nän yhteis­kun­nal­li­nen pai­noar­vo ja herä­te­po­ten­ti­aa­li oli­si ollut kyseenalainen. 

  En jak­sa tämän enem­pää vään­tää rau­ta­lan­gas­ta. Kek­si­kää itse mitä yri­tän sanoa.

  Joka tapauk­ses­sa minus­ta on sää­li, että val­ta­kun­nan laa­tu­leh­te­nä itse­ään pitä­vä jul­kai­su on pääs­tä­nyt net­ti­puo­len­sa vessanseinäksi.

 82. Juuso Kopo­nen:

  Se, että on ole­mas­sa tilan­tei­ta, jois­sa nimi­mer­kin käyt­tö on perus­tel­tua, on eri asia kuin se, että oli­si parem­pi että suu­rin osa kir­joit­taa nimi­mer­kil­lä kuin että suu­rin osa kir­joit­taa omal­la nimellä.

  Kysy­mys oli pitäi­si­kö ver­kos­sa kir­joit­taa ainoas­taan omal­la nimel­lä. Minus­ta ei mis­sään tapauk­ses­sa, eikä nimi­mer­kil­lä kir­joit­ta­mis­ta tuli­si myös­kään pitää läh­tö­koh­tai­ses­ti hal­vek­sut­ta­vam­pa­na kuin nimel­lä kir­joit­ta­mis­ta. Hal­vek­sun­ta kan­nat­taa koh­dis­taa nii­hin ilmiöi­hin, jot­ka ovat hal­vek­sut­ta­via (epä­ra­ken­ta­va kes­kus­te­lu, hen­ki­löön mene­vä argu­men­toin­ti jne.) — ei nimi­merk­kei­hin, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat hal­vek­sut­ta­van käy­tök­sen lisäk­si myös hyvää.

  Tämä nyt ei miten­kään koh­dis­tu­nut sinuun. Se oli joku muu kir­joit­ta­ja, joka esit­ti nimi­mer­kin käyt­tä­mi­sen ole­van joten­kin paheel­lis­ta tai ei-toivottavaa.

 83. Kek­si­kää itse mitä yri­tän sanoa.

  Teen työ­tä käskettyä: 

  Kruu­nat­tu mart­tyy­rim­me olkoon siis Sep­po Leh­to, joka van­ki­la­tuo­mio­ta ja epäin­hi­mil­lis­tä kidu­tus­ta — 2 vuot­ta, 3 kuu­kaut­ta ilman inter­ne­tin käyt­tö­mah­dol­li­suut­ta — uhma­ten kir­joit­ti val­taa­pi­tä­jien ole­van lie­ro­ja kaik­kien nähtäville.

 84. kun ei sal­li ilmei­ses­ti vas­ti­nei­ta “vää­ril­tä” tahoilta?

  Toi­siin toi­si­na­jat­te­li­joi­hin koh­dis­te­tut perät­tö­mät väit­teet sen sijaan on sallittuja

  Tämä on siis osmon linja

 85. Eli­na: “Kruu­nat­tu mart­tyy­rim­me olkoon siis Sep­po Lehto …”

  Ehkä pyy­sin lii­kaa. Yri­tä uudes­taan, jos jaksat.

  Vih­je: Nimen­sä voi pila­ta. Ja jos­sa­kin mie­les­sä juu­ri se antaa nimen käy­töl­le pai­noa — tai sit­ten ei.

  Otan sen riskin.

 86. Vil­le,

  Käsi­tin sano­ma­si niin, että nimet­tö­mäl­lä­kin kir­joi­tuk­sel­la on arvoa yhteis­kun­nas­sa, jos se on mer­ki­tyk­sel­lis­tä kan­sa­kun­nan kehi­tyk­sen kannalta. 

  Lähin­nä tähän kom­ment­ti­si koh­taan nojaan: 

  […] mut­ta aina­kin joku on koke­nut sen sano­mi­sen niin tär­keäk­si, että on uhman­nut vaa­raa ja pan­nut jota­kin alt­tik­si. Uhma ja uskal­lus ovat osa vies­tin sisältöä.

  Mut­ta älä ole noin arvoi­tuk­sel­li­nen, vaan sel­ven­nä asi­aa, jos olen ymmär­tä­nyt väärin. 

 87. Vil­le Kom­si, nimen­sä voi pila­ta oikeal­la taval­la, mut­ta sen voi pila­ta myös vää­räl­lä taval­la. Oikeal­la taval­la pilaa­mi­nen edel­lyt­tää itsesensuuria.

 88. Eli­na, tar­koi­tin, että nimet­tö­mäl­lä­kin mie­li­pi­teen ilmai­sul­la voi olla pai­noa, mer­ki­tys­tä, arvoa ja myön­teis­tä vai­ku­tus­ta (a) jos se on niin murs­kaa­van ove­las­ti oival­ta­va, että sen ker­ran näh­ty­ään ei voi enää aja­tel­la aivan samoin kuin ennen, tai (b) jos se herät­tää riit­tä­väs­ti mie­len­kiin­toa ja sisäl­tää viit­tauk­sen luo­tet­ta­vaan tie­to­läh­tee­seen, jon­ka moni muu todel­la­kin voi tar­kis­taa (siis tar­kis­taa myös luo­tet­ta­vuu­den) … ja © jos joku on sel­väs­ti­kin pan­nut itsen­sä vaa­ral­le alt­tiik­si tai näh­nyt pal­jon vaivaa.

  Täs­tä ©-vaih­toeh­dos­ta puhuin, (a) ja (b) lie­nee jo käsi­tel­ty. Vaa­ra ja vai­va eivät todis­ta, että mie­li­pi­de oli­si vii­sas tai että esi­tet­ty väi­te pitäi­si paik­kan­sa. Vakau­muk­sel­li­sia kah­jo­ja löy­tyy. Iso vai­va tai hen­ki­lö­koh­tai­nen ris­ki kui­ten­kin jos­sain mää­rin kar­sii hölöt­tä­jäs­päm­mä­rit ja taval­li­sim­mat kuorossahihittäjät. 

  Ja vakau­muk­sel­li­seen kah­joon on kyl­lä syy­tä kiin­nit­tää hiu­kan huo­mio­ta, vaik­ka ei uskoi­si­kaan hänen väitteitään.

  Yri­tin selit­tää, että äärim­mäi­sis­sä olois­sa ves­san sei­nä­kin voi toi­mia “vaka­vas­ti otet­ta­va­na vies­ti­me­nä” jos mitään mui­ta ei ker­ta­kaik­ki­aan ole. Var­sin­kin jos sil­le­kään sei­näl­le ei kuka tahan­sa uskal­la kir­joit­taa — eli tilaa sei­näs­sä on.

  Nor­maa­lio­lois­sa ves­san­sei­nä ei ole vaka­vas­ti otet­ta­va vies­tin­tä­vä­li­ne kenen­kään täys­jär­ki­sen mie­les­tä. Ja juu­ri sii­hen tilaan net­ti­he­sa­ri on jou­tu­nut. Jos tun­tee kiusaus­ta vil­kais­ta, se kiusaus haih­tuu heti kun vil­kai­see vies­ti­puu­ta, sen otsi­koi­ta ja nimimerkkejä.

  Ode on mie­les­tä­ni täs­mäl­leen oikeas­sa sii­nä, että nuo sei­nil­le­kuses­ke­li­jat pilaa­vat muil­ta mah­dol­li­suu­den asial­li­seen kes­kus­te­luun. Ei viit­si kah­la­ta kol­men­kym­me­nen oksen­nuk­sen läpi löy­tääk­seen yhden jär­jel­li­sen vastauksen.

  Ei tämä kaik­kia kes­kus­te­lu­ket­ju­ja kos­ke, mut­ta tiet­ty­jä se kos­kee. Ja mitä tahan­sa muu­ta­kin, kun vain joku häi­rik­kö kek­sii aasinsillan.

  Ilmas­to­de­nia­lis­tit mm. ilk­kui­vat innois­saan loka­kuus­sa, kun uuti­nen ker­toi NASA:n arvioi­van, ettei tiet­ty aste­roi­di tör­mää­kään maa­han vuon­na 2036. Sii­nä se näh­tiin, he huu­te­li­vat: maa­il­man­lop­pu kuin maa­il­man­lop­pu. Samaa sontaa.

  Ode ehdot­taa:

  Hel­sin­gin Sano­mat voi­si nos­taa oman kes­kus­te­lu­pals­tan­sa tasoa huo­mat­ta­vas­ti siir­ty­mäl­lä samaan menet­te­lyyn kuin on pape­ri­leh­den ylei­sön­osas­tois­sa. Nimi­mer­kil­lä saa kir­joit­taa vain perus­tel­luis­ta syistä.”

  Olen samaa miel­tä. Tosin sovel­tai­sin tätä vain tuleh­tu­nei­siin aihei­siin, jot­ka toi­mi­tus päät­täi­si mää­rä­ajak­si kerrallaan. 

  Jo sii­nä lin­kis­sä, jos­sa lukee “kes­kus­te­le aihees­ta”, voi­si lukea “vain omal­la nimel­lä”. Kyn­nys voi­si sil­loin muu­ten­kin olla niin kor­keal­la, että val­vo­ja ehtii pera­ta hölö­pö­löt ja tar­kis­taa hyväk­syt­ty­jen henkilötiedot. 

  A.Virtanen, Hel­sin­ki” ei riit­täi­si. Taval­la tai toi­sel­la (ammat­ti, kau­pun­gin­osa, syn­ty­mä­vuo­si..?) hen­ki­löys pitäi­si tar­ken­taa. Ja myös var­mis­taa. Jos joku yrit­täi­si kam­me­ta muu­hun aihee­seen liit­ty­vää ket­jua näi­hin aihei­siin, val­vo­jan täy­tyi­si tode­ta se ja ehdot­taa paluu­pos­tis­sa uuden ket­jun aloit­ta­mis­ta omal­la nimellä.

  Jokai­nen voi­si sen jäl­keen­kin kir­joit­taa sala­ni­mel­lä suomi24:ään tai pisu­aa­rin ränniin.

  Tai perus­tel­la hesa­ril­le, mik­si juu­ri tämä jut­tu pitäi­si jul­kais­ta nimettömänä.

  - — -

  Saa­ra, en ihan ymmär­rä mitä tar­koi­tat (olem­me ehkä sikä­li tasoissa). 

  Ajat­te­len, että ihmi­nen voi osoit­taa arvos­te­lu­ky­vyt­tö­myy­ten­sä tai epä­luo­tet­ta­vuu­ten­sa ja siten pila­ta nimen­sä. Sii­tä tilas­ta voi mie­les­tä­ni pääs­tä takai­sin pin­nal­le vain avoi­men itse­kri­tii­kin kautta.

  Tie­dän, että tämä herät­tää ikä­viä muis­ti­ku­via reaa­li­so­sia­lis­min ajoil­ta. Toi­saal­ta sel­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa nöy­ris­te­le­vä “itse­kri­tiik­ki” saat­tai­si­kin (vaka­vas­ti ja rehel­li­ses­ti ajat­te­le­vien sil­mis­sä) pila­ta hyvän nimen.

  Rehel­li­syyt­tä arvos­ta­vas­sa yhteis­kun­nas­sa arvos­tan sitä, että joku myön­tää mokan­neen­sa tai vaih­ta­neen­sa mie­li­pi­det­tä — var­sin­kin jos hän ker­too miten ja miksi.

  Sil­kas­ta lau­peu­des­ta olen toi­si­naan sitä miel­tä, että alai­käi­sil­tä pitäi­si suo­ras­taan kiel­tää oman nimen käyt­tö netis­sä. Saat­taa näet olla tus­kal­lis­ta seli­tel­lä vuo­si­kym­me­niä myö­hem­min kes­ken­kas­vui­sia ajatuksia.

  Myön­nän, että joil­le­kuil­le oma­na itse­nään puhu­mi­nen voi olla vai­keam­paa kuin toi­sil­le. Jos kui­ten­kin halu­aa jota­kin ker­toa, sii­hen on vähin­tään kol­me mah­dol­li­suut­ta: (a) salai­nen neu­vot­te­lu, (b) täs­mä­juo­ru jon­kun kor­vaan, © nime­tön haas­tat­te­lu, jon­ka uskot­ta­vuus jää jul­kai­si­jan usko­tel­ta­vak­si, ja (d) nimi­merk­ki­kir­joi­tus. Mikä­li (d) ilme­nee vaki­tui­sen kolum­nin muo­dos­sa, kysy­mys on oikeas­taan ©:stä.

  Näi­tä voi hie­no­sää­tää. Jois­sa­kin tapauk­sis­sa kaik­ki nel­jä voi­vat olla rikol­li­sia teko­ja — yri­tys­va­koi­lua, salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mis­ta, kun­nian­louk­kaa­mis­ta, ylly­tys­tä rikok­seen jne. Mut­ta tämän­hän me tie­däm­me, ja tämä kos­kee mitä tahan­sa viestintää.

  Point­ti­ni on joka tapauk­ses­sa, että jos minis­te­ri Thors halu­aa esit­tää maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta mie­li­pi­teen, jota hän ei kat­so voi­van­sa lausua oma­na itse­nään eli minis­te­ri­nä, hän saat­taa ehkä teh­dä sen kier­to­tie­tä (vaik­ka­pa jon­kun luo­te­tun hen­ki­lön suul­la tai ker­ras­saan sala­ni­mel­lä). Ellei tätä voi­da tai ei äly­tä yhdis­tää häneen, tuo mie­li­pi­de saa sen pai­non min­kä sat­tuu saa­maan (riip­puu ajoi­tuk­ses­ta, sijoi­tuk­ses­ta ja sisäl­lös­tä). Mut­ta jos hän halu­aa todel­la vah­vas­ti esit­tää mie­li­pi­teen­sä todel­la pai­nok­kaas­ti juu­ri nyt, niin ei sii­nä sil­loin jää juu­ri muu­ta mah­dol­li­suut­ta kuin sanoa se kuu­lu­vas­ti oma­na itse­nä omas­sa virassa.

  Jos ns. taval­li­nen ihmi­nen halu­aa esit­tää tär­keän tie­don tai näkö­koh­dan, jon­ka esit­tä­mi­nen omal­la nimel­lä tie­täi­si ikä­vyyk­siä hänel­le itsel­leen tai lähei­sil­le tai muil­le viat­to­mil­le, hän voi esim. (a) antaa vin­kin luo­tet­ta­van leh­den luo­tet­ta­val­le toi­mit­ta­jal­le, (b) kir­joit­taa hesa­ri-tyyp­pi­sel­le mie­li­pi­de­si­vul­le ja perus­tel­la, mik­si oma nimi ei tule alle­kir­joi­tuk­se­na kysee­seen, © kir­joit­taa nimi­mer­kil­lä jon­ne­kin, mis­sä se hyväk­sy­tään, (d) kir­joit­taa ves­san seinään.

  Tämä ei ollut tar­koi­tet­tu ilkei­lyk­si. Yri­tin vain kar­keas­ti hah­mo­tel­la koko astei­kon tehok­kaas­ta tehot­to­maan. Tehok­kai­siin kei­noi­hin liit­tyy kar­sin­taa, mut­ta toi­sin tus­kin voi­si olla.

  Se mik­si en rakas­ta hup­pu sil­mil­lä pimeäs­sä epä­mää­räi­ses­sä huo­nees­sa huu­te­le­via jouk­kuei­ta, käy­nee ilmi näil­tä sivuilta:
  http://www.villekomsi.net/mamuongelmaiset
  http://www.villekomsi.net/ilmasto‑1

  Sin­ne ei voi lähet­tää kom­ment­te­ja. Arvat­kaa miksi.

 89. Vil­le Kom­si, ymmär­sin vää­rin aiem­man kryp­ti­sen vies­ti­si, johon vas­ta­sin omal­la kryp­ti­sel­lä vies­til­lä­ni, joten jätän koko aiheen sik­seen. Sen sijaan kom­men­toin tätä:

  Ode on mie­les­tä­ni täs­mäl­leen oikeas­sa sii­nä, että nuo sei­nil­le­kuses­ke­li­jat pilaa­vat muil­ta mah­dol­li­suu­den asial­li­seen kes­kus­te­luun. Ei viit­si kah­la­ta kol­men­kym­me­nen oksen­nuk­sen läpi löy­tääk­seen yhden jär­jel­li­sen vastauksen.

  Toi­ses­ta näkö­kul­mas­ta kat­soen voi­daan aja­tel­la, että asial­li­sen kes­kus­te­lun pilaa mode­roi­mat­to­muus eikä niin­kään ano­ny­mi­teet­ti. Ves­san sei­näl­tä­kin voi­tai­siin peri­aat­tees­sa sii­vo­ta kaik­ki muu pait­si ne kak­si kom­ment­tia, jois­sa on jär­keä, jol­loin ne saa­vat enem­män huo­mio­ta ja seu­raa­vat kir­joit­ta­jat miet­ti­vät sano­mi­si­aan vähän tarkemmin.

  Ja jos nyt ollaan rea­lis­ti­sia, niin ei nimel­lä kir­joit­ta­mi­nen­kaan niin hur­jan hyvin estä asiat­to­mia ros­ka­pu­heen­vuo­ro­ja, että juu­ri se vält­tä­mät­tä kan­nat­tai­si vali­ta aseek­si ros­kaa vas­taan. Pai­ne­tun Hesa­rin ylei­sön­osas­to­kin on nimel­lä kir­joit­ta­mi­ses­ta huo­li­mat­ta mode­roi­tu, ja jos ei oli­si, siel­lä esiin­tyi­si takuul­la kai­ken­mois­ta ros­kaa — esi­merk­ki­nä tämä kir­kas­sil­mäi­nen ja kas­vol­li­nen mielipide:
  http://tinyurl.com/yb3csd6

  Lisäk­si hen­ki­löl­li­syy­den toden­ta­mi­nen aukot­to­mas­ti on tek­ni­ses­ti ras­kas­ve­tois­ta. Jos kes­kus­te­luun osal­lis­tu­mi­seen vaa­di­taan pank­ki­tun­nuk­set, kes­kus­te­lu­jen luon­ne muut­tuu väis­tä­mät­tä, ja myös kes­kus­te­lua mah­dol­lis­ta­vien foo­ru­mien luon­ne muut­tuu (mää­räs­tä puhu­mat­ta­kaan). Jos taas iden­ti­fioin­ti toteu­te­taan kevyem­min, seu­raa iden­ti­teet­ti­var­kauk­sia ja muu­ta pal­jon net­ti­mek­ka­loin­tia ikä­väm­pää ilki­val­taa. Minä voi­sin esi­mer­kik­si kir­joit­taa viha­vies­te­jä ympä­ri net­tiä sinun nimelläsi.

  En kyl­lä tie­dä, kuin­ka pal­jon Osmo jou­tuu pois­ta­maan blo­giin­sa tule­vaa ros­kaa, mut­ta epäi­li­sin että insen­tii­vit ros­kan lähet­tä­mi­seen pysy­vät suh­teel­li­sen mata­lal­la hyvän mode­roin­ti­po­li­tii­kan ansios­ta. Sekin aut­taa, että Osmo ei pro­vo­soi­du type­ryyk­sis­tä kovin hel­pos­ti, vaan jät­tää ne omaan arvoon­sa (aina­kin tääl­lä blo­gis­saan — tosie­lä­mä­kon­teks­tis­ta minul­la ei ole havain­toa). Osmon blo­gi ei siis oikeas­taan edus­ta mitään asteik­ko­si koh­dis­ta a‑d. Se on minus­ta tehol­taan pal­jon c‑kohtaa suu­rem­pi juu­ri sik­si että mode­roin­ti on onnis­tu­nut­ta. Kui­ten­kin kom­men­teis­sa on mah­dol­lis­ta tuo­da esiin sel­lais­ta­kin kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä, joka Hesa­rin ylei­sön­osas­toon ei pää­tyi­si (jo sen­kin takia, että nimet­tö­mä­nä kir­joit­ta­mi­nen nimen käyt­töä edel­lyt­tä­väs­sä kon­teks­tis­sa tun­tuu kir­joit­ta­jas­ta ikä­väl­tä). Nimel­lä ja nimet­tä kir­joit­ta­mi­sen par­haat puo­let yhdis­ty­vät täällä.

 90. En vie­lä­kään ymmär­rä mis­sä täs­sä nimi­merk­ki­kes­kus­te­lus­sa on se ongel­ma. Jos joku halu­aa toteut­taa kes­kus­te­lu­pals­tan joka ei ole ano­nyy­mi (en ole eläes­sä­ni mois­ta näh­nyt), niin se onnis­tuu vii­kos­sa esim. verk­ko­pank­ki­tun­nus­ten kaut­ta. Alan kon­sult­ti­na voin tar­jo­ta pal­ve­lui­ta­ni käy­pään hintaan. 😉

  Kos­ka näi­tä omal­la nimel­lä käy­tä­viä net­ti­kes­kus­te­lu­ja ei ole (tai minä en aina­kaan niis­tä tie­dä), niin eikö se jo ker­ro jotain sii­tä, ettei nii­tä oikeas­taan edes haluta?

  Jos oikeas­ti ongel­ma onkin se, että joi­den­kin mie­les­tä jos­sain päin net­tiä kes­kus­te­lu on luo­ka­ton­ta, niin eikö sil­loin pitäi­si vain vaih­taa sivus­toa ja täten vies­tiä että Hesa­ri on surkea?

 91. Nimi­mer­kit sopi­vat hyvin esi­mer­kik­si yksi­tyi­se­lä­män mur­hei­den ratkomiseen.

  Yksi ongel­ma on se, että kun jotain ihmis­tä vas­taan halu­taan hyö­kä­tä, niin sen voi teh­dä useil­la eri nimimerkeillä.

  Eni­ten ärsyt­tä­vim­piä asioi­ta on se, kun joku nimi­mer­kin takaa puhuu itsen­sä pus­siin, ja jat­kaa kri­tiik­kiä toi­sen nimi­mer­kin takaa.

  Sinän­sä, jokai­sel­la ihmi­sel­lä on oman­lai­sen­sa kir­joi­tus­tek­niik­ka ja sana­va­lin­nat, joten halu­tes­saan nimi­mer­kin hen­ki­löl­li­syy­den päät­te­ly voi olla var­sin helppoakin.

 92. #Har­ri Paa­vo­la “Jos joku halu­aa toteut­taa kes­kus­te­lu­pals­tan joka ei ole ano­nyy­mi (en ole eläes­sä­ni mois­ta näh­nyt), niin se onnis­tuu vii­kos­sa esim. verk­ko­pank­ki­tun­nus­ten kautta.”

  Kes­kus­tan kes­kus­te­lu­foo­ru­mi (www.kohtaamo.net) on nimel­li­nen, joka kor­va­si eri jär­jes­tö­jen sul­je­tut foo­ru­mit jos­kus vuo­si takaperin.

  Ainoa ongel­ma toteu­tuk­ses­sa on se, ettei siel­lä sit­ten juu­ri kes­kus­tel­la lainkaan.

 93. t kir­joit­ti
  “Kes­kus­tan kes­kus­te­lu­foo­ru­mi (www.kohtaamo.net) on nimel­li­nen, joka kor­va­si eri jär­jes­tö­jen sul­je­tut foo­ru­mit jos­kus vuo­si takaperin.”

  http://www.kohtaamo.net/?q=users/etu-suku Mel­ko­sen nimel­lis­tä kes­kus­te­lua, loin siis tuon tun­nuk­sen ihan kokei­lu­mie­les­sä, käy­tin vie­lä mel­koi­sen ano­nyy­mia mei­li­pal­ve­lua, http://www.mailinator.com/showmail.jsp?email=arpjpuepzfnt&msgid=1391832. Se että yllä­pi­to pyy­tää kir­joit­ta­maan johon­kin kent­tään oike­aa tie­toa, ei tar­koi­ta että kukaan sii­hen kir­joit­tai­si oike­aa tie­toa. Nimel­li­nen kes­kus­te­lu tar­koit­taa sitä, että jokin kol­mas osa­puo­li var­mis­taa että kysees­sä todel­la on Mat­ti Van­ha­nen, eikä vaan Har­ri joka esiin­tyy Mattina.

  Kes­kus­tan kes­kus­te­lut lie­nee kuol­lei­ta ihan muis­ta syis­tä kuin nimel­li­ses­tä nimellisyydestä 🙂

 94. Se että yllä­pi­to pyy­tää kir­joit­ta­maan johon­kin kent­tään oike­aa tie­toa, ei tar­koi­ta että kukaan sii­hen kir­joit­tai­si oike­aa tietoa.”

  Puo­lue­ta­sol­la ihmi­set tun­ne­taan, joten yleen­sä ihmi­siä ei tar­vi erik­seen tun­nis­taa. Täl­lai­sis­sa pal­ve­luis­sa se toi­mii luot­ta­muk­sen pohjalta.

  Kes­kus­tan kes­kus­te­lut lie­nee kuol­lei­ta ihan muis­ta syis­tä kuin nimel­li­ses­tä nimellisyydestä :)”

  Hil­jai­suu­den taidetta 😉

 95. Olen sitä miel­tä että pal­jon enem­män tuli­si epä­koh­tia jul­ki jos ei aina tar­vi­si hen­ki­löl­li­syyt­tään julkaista,harvempi nimen­sä halu­aa jul­ki kuin asiansa.Ja olen huo­man­nut että erään­lais­ta nimi­ra­sis­mia on jul­ki­sil­la foo­ru­meil­la lähin­nä leh­dis­tös­sä mut­ta jo van­ha sanon­ta sanoo ei korp­pi kor­pin sil­mää noki nyt näi­den kir­joi­tus­ten ja osoi­te­tie­to­jen keräys on ihan oma lukun­sa Tun­te­ma­ton­ta lai­na­tak­se­ni ‚Kaik on män­ny ja tie­to ja inti­mi­teet­ti suo­jat eten­kin kaik­ki tie­to tal­len­ne­taan ja häi­kä­le­mät­tä käy­te­tään hyväk­si .Vii­mei­sin esi­merk­ki on Kajaa­ni­lais­nai­nen sai kir­jeen kuol­leek­si ilmoi­te­tul­ta kum­mi­lap­sel­taan. World Vision

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.