Terveisiä Berliinistä 4: “Meillä tämä ei olisi mahdollista”

Jouduimme mon­es­ta mie­lenki­in­tois­es­ta kohteesta totea­maan, ettei tuo olisi mah­dol­lista Suomes­sa. Kolmik­er­roksiset talot yleen­sä ja town­houset eri­tyis­es­ti ovat Helsingis­sä esteet­tömyyssy­istä mah­dot­to­mia. Välil­lä oli uut­ta ja van­haa yhdis­tel­ty taval­la, joka saisi museovi­ra­nomaisil­ta ehdot­toman kiel­lon. Kuva ker­too joen ran­nan elävöit­tämis­es­tä liit­tämäl­lä van­haan raken­nuk­seen lasi­laatikko, jos­sa huip­pumuoti­talot esit­televät muu­ta­man ker­ran vuodessa töitään.  Ei olisi tain­nut men­nä meil­lä läpi.


(Kuvas­ta saa suurem­man klikkaa­mal­la sitä hiirellä)

Varsin yksimielisiä olimme keskusteluis­sa siitä, että meil­lä museovä­ki on joskus liian nipo ja aika perus­teet­ta aset­taa ehdot­to­mia määräyk­siä, joiden toteut­ta­mi­nen tulee jär­jet­tömän kalli­ik­si tai estää otta­mas­ta van­ho­ja raken­nuk­sia uuteen käyt­töön, mis­sä taas Berli­inis­sä oli onnis­tut­tu varsin hyvin. Hölmöä esimerkik­si oli, että museovi­ra­nomaiset estivät tekemästä Helsin­gin keskus­takir­jas­toa Pos­ti­taloon, joka sijaintin­sa puoles­ta olisi paras mah­dolli­nen. En seu­ran­nut tätä asi­aa aivan läheltä, mut­ta se kai kilpistyi siihen, etteivät museovi­ra­nomaiset hyväksyneet toimis­tokäytävien seinien purkua, jol­loin tiloi­hin ei saanut toimi­vaa nykya­jan vaa­timuk­set täyt­tävää kir­jas­toa, raken­nus seisoo käyt­tämät­tömänä ja Keskus­takir­jas­to joudu­taan pane­maan paljon huonom­paan paikkaan. Se kan­ta tuli todel­la kalli­ik­si sekä Helsingille että raken­nuk­sen omis­tavalle Ilmariselle.

Muuten olen sitä mieltä, että kun siitä ei saatu kir­jas­toa, Pos­ti­taloon pitäisi lait­taa kaikkien helsinkiläis­ten käytet­tävis­sä ole­va suuri ja monipuo­li­nen ter­veysase­ma niille helsinkiläisille, jot­ka eivät edel­lytä ter­veysase­man ole­van samas­sa kaupungi­nosas­sa vaan arvosta­vat toimin­nan laat­ua enemmän.

Ehkä ongel­ma ei ole museovi­ra­nomais­ten joskus mieli­v­al­lal­ta vaikut­ta­va itsepäisyys vaan se, että he ovat vääräl­lä taval­la mukana päätök­sis­sä antaes­saan ilman dialo­gia ehdot­to­mia reunae­hto­ja nor­sun­lu­u­tor­nistaan.    Jois­takin puheen­vuoroista voisi päätel­lä, että he esimerkik­si estivät keskus­takir­jas­ton vähän vahin­gos­sa, kos­ka eivät tun­te­neet niitä vaa­timuk­sia, joi­ta nykyaikainen kir­jas­to tiloille aset­taa. Ainakin he ovat julk­isu­udessa väit­täneet, etteivät hei­dän määräyk­sen­sä estäneet kir­jas­toa Pos­ti­taloon. He ovat aivan hyvin voineet vil­pit­tömästi niin luul­la, kos­ka mitään kanssakäymistä kaupunginkir­jas­ton ja museovi­ras­ton välil­lä ei tain­nut olla.

Parem­pi­in ratkaisui­hin päästäisi­in, jos museovi­ra­nomaiset osal­lis­tu­i­v­at suun­nit­telu­un yht­enä asiano­saise­na tuo­den päätök­sen­tekoon omat näköko­htansa joi­ta sit­ten soviteltaisi­in yhteen muiden näköko­h­tien kanssa.

25 vastausta artikkeliin “Terveisiä Berliinistä 4: “Meillä tämä ei olisi mahdollista””

 1. Olen kuul­lut town­house-tyyp­pis­ten talo­jen tekemiselle kaiken­laisia byrokraat­tisia esteitä, mut­ta tuo esteet­to­myys oli uut­ta. Mitä niin kohtalokas­ta esteet­tömyy­destä on säädet­ty? Kaupunki­talo­jen puut­tumi­nen on kyl­lä todel­li­nen tappio.

  Tuo­ta lasilootaa vas­taavia uuden ja van­han kon­traste­ja Helsingistä kyl­lä löy­tyy run­sain mitoin museovi­ra­nomai­sista huoli­mat­ta, lähin­nä tosin siten, että uudet talot eivät pyrikään sopi­maan naa­purei­hin­sa. Berli­ini­hän on tästä tietyn­lais­es­ta epäy­ht­enäisyy­destään tun­net­tu, ja oli jo ennen toista maail­man­so­taa ja kaupun­gin jakoa.

 2. Joo, taval­lis­es­ti reis­sum­iehet reis­suil­taan ovat koti­maa­han heti toden­neet, että paljonko paikalli­nen kal­ja mak­saa (per tilavu­us) kau­pas­sa ja kup­pi­las­sa. Ja lisäk­si paikallisen nakkikopin “lihik­sen” hinnan.

  Sit­ten kun vielä paikallisen berli­iniläisen vuokra- ja palkkata­so tiede­tään, niin alka­a­pa tääl­läkin lyy­di kirjoittamaan.

  Mut­ta miten berli­iniläisen palkkata­so ja ostovoima on ver­rat­tavis­sa esim. suo­ma­laisen vas­taavaan ostovoimaan?

  Suo­ma­lainen kun saa suo­ma­laisel­la net­to­tun­tipal­ka­llaan esim. Helsingistä 1 eurol­la pot­tu­ja 2 kiloa (=kuvi­it­te­linen hin­ta), ja taas berli­iniläi­nen saa 0,5 tun­nin net­topal­ka­llaan 6 kg perunoita.

 3. “Kuva”

  Raken­nusten suo­jelu kuu­luu museovi­ras­tolle mut­ta esteet­tis­ten arvo­jen ei.

  Esim tuo kuvan mukainen lisäraken­nus on help­po pois­taa mil­loin tahansa ilman että alku­peräistä raken­nus­ta olisi tärvel­ty mitenkään.

 4. Osmo kir­joit­taa:

  Hölmöä esimerkik­si oli, että museovi­ra­nomaiset estivät tekemästä Helsin­gin keskus­takir­jas­toa Pos­ti­taloon, joka sijaintin­sa puoles­ta olisi paras mah­dolli­nen. En seu­ran­nut tätä asi­aa aivan läheltä, mut­ta se kai kilpistyi siihen, etteivät museovi­ra­nomaiset hyväksyneet toimis­tokäytävien seinien purkua, jol­loin tiloi­hin ei saanut toimi­vaa nykya­jan vaa­timuk­set täyt­tävää kir­jas­toa, raken­nus seisoo käyt­tämät­tömänä ja Keskus­takir­jas­to joudu­taan pane­maan paljon huonom­paan paikkaan. Se kan­ta tuli todel­la kalli­ik­si sekä Helsingille että raken­nuk­sen omis­tavalle Ilmariselle.

  Ooh, kiitos näistä sanoista! Entä eikö asialle todel­la voi mitään? Ono museovi­ra­nomaisel­la suo­jelumääräyk­sis­sä ehdo­ton ylin päätös­val­ta, jos­ta ei yli mene mikään taho valtakunnassa?

 5. Samaa mieltä uuden ja van­han jous­tavam­mas­ta sekoit­tamis­es­ta. Helsingis­sä ei ole mitään van­haa kaupunkia tai muu­ta yht­enäistä yhden aikakau­den aluet­ta (pait­si jotkut lähiöt). Jopa Senaat­in­to­ril­la on nurkas­sa se Nordean pöm­peli rikko­mas­sa empire-ilmettä.

  Sekoit­tunut kaupunki­rakenne pitää vaan hyväksyä helsin­gin omi­naispi­ir­teek­si eikä yrit­tää irvis­tellen pitä kiin­ni ideaal­ista johon ei voi koskaan päästä. 2000-luvun kaupun­ki ei ole 1800-luvun kaupun­ki, ja voi korkein­taan sisältää vih­jeitä siitä, mil­lainen se on saat­tanut olla aikoinaan.

  Esimerkik­si van­haa yliop­pi­lastaloa vois hyvin korot­taa tuol­laiset 3 ker­rosta. Vähän järkeä käyt­tämäl­lä siitä saisi luul­tavasti jopa hyvän näköisen, eikä se vähen­täisi van­han osan arvoa yhtään. Tiloille olisi var­masti kysyntää.

  Tuo dialo­gi on hyvä huomio. Tun­tuu siltä että paikallises­sa hallinnoss aon kovin paljon tilantei­ta, jois­sa eri näkökan­to­ja ei yritetäkään saa­da keskustele­maan. Se on selvä ongema.

 6. Kuva ker­too joen ran­nan elävöit­tämis­es­tä liit­tämäl­lä van­haan raken­nuk­seen lasi­laatikko, jos­sa huip­pumuoti­talot esit­televät muu­ta­man ker­ran vuodessa töitään. Ei olisi tain­nut men­nä meil­lä läpi.

  Ulko­mail­la ei kaik­ki ole aina paremmin.

 7. Suurin osa Berli­inis­sä pystyssä olev­as­ta sotia edeltävästä raken­nuskan­nas­ta on muuten niin jumalat­toman rumaa, että kaik­ki luo­va uud­is­rak­en­t­a­mi­nen niiden yhtey­teen on vain hyvästä. =D Sinän­sä samaa mieltä museoväen erikoisen suures­ta val­las­ta ja sen hait­ta­puolista, mut­ta mielestäni Helsin­gin van­ha arkkite­htu­uri on keskimäärin korkeata­soisem­paa kuin se mitä sodas­ta jäi Berli­inis­sä pystyyn ja sik­si ehkä ansait­seekin parem­paa suo­jelua. Poikkeuk­sia tietysti on, molem­pi­in suuntiin.

 8. Itse alaa opiskel­e­vana kor­jaan Mikko Hoo­ta kom­pat­en; esteet­tömyys ei ole rajoit­ta­va tek­i­jä town­house-tyyp­pisessä rak­en­tamises­sa. Vaik­ka ker­roksia tulee hel­posti pari-kolme niin esimerkik­si Helsin­gin Jätkäsaa­reen town­house­ton­tit ovat yllin kyllin iso­ja (~6x18m) mah­dol­lis­taak­seen kun­nol­liset porras‑, hissi tai por­rashissir­atkaisut niin vaadittaessa.

 9. Osmo puhuu asi­aa. Ei ole hyväksyt­tävis­sä, että pienen vähem­mistön annetaan ter­ror­isoi­da rak­en­tamista esteet­tömyys sään­nök­sil­lä tai kaiken mah­dot­toman suojelulla. 😀

  Vain muu­ta­ma pros­ent­ti ihmi­sistä tarvit­see kylpy­huoneen, jos­sa voi tanssia rul­latuo­lil­la. Silti joku käsit­tämät­tömässä viisaudessaan on vaat­in­ut sel­l­aiset kaikki­in asuntoihin.

  Jos van­ha Pos­ti­ta­lo seisoo tyhjänä, niin nor­maal­i­jär­jel­lä ajat­tel­e­va ymmärtää, että se on pure­ta­va. Mik­si suo­jel­la jotain laatikkoa, jol­la ei ole enää käyttöarvoa.

  PS kär­jistinkö riittävästi?

 10. Juu­so Kopo­nen kir­joit­ti 16.4.2010 kel­lo 14:26:

  Suurin osa Berli­inis­sä pystyssä olev­as­ta sotia edeltävästä raken­nuskan­nas­ta on muuten niin jumalat­toman rumaa, että kaik­ki luo­va uud­is­rak­en­t­a­mi­nen niiden yhtey­teen on vain hyvästä.

  Ei suo­jelu liity raken­nuk­sen kauneusar­voihin mitenkään. Eikös stadin Makkarat­alokin suo­jel­tu, kos­ka se on aikansa kuva, niin että siitä voidaan nyt purkaa vain makkara? Has­sua muuten että purkaa saa juuri sen nimeno­maisen ele­mentin (makkaran), jos­sa talon karmea omi­nais­lu­onne tiivistyy.

  On tosi suuri syn­ti rak­en­taa rumaa. Siitä kär­sivät jälkipolvet.

 11. Museovi­ras­to on ottanut aika erikoisn roolin tosi­aan suo­jel­lessaan Turun nos­ture­i­ta ja Helsin­gin makkarat­alon kri­ti­soitua makkaraa, ihan kuin niil­lä nyt voisi olla edes teo­ri­as­sa muse­ol­lista merk­i­tys­tä. Nykypäivän museoin­ti ei liene museovi­ras­ton pääte­htävä, ja toim­inta vaikut­taakin ulkop­uoliselle lähin­nä huvittavalta.

 12. Ei menisi var­maan tuol­lainen läpi suo­ma­lai­sis­sa vira­nomai­sis­sa. Sen sijaan 1800-luvun puu­talo­jen purkamiselle vielä tänäkin päivänä ei ole mitään ongelmia puhu­mat­takaan esim. Turun kaup­pa­torin, Kuo­pi­on keskus­tan tai Amurin tuhoamis­es­ta. Ne oli­vat o.k, kuten Fin­laysonin vär­jäämönkin tuhoami­nen. Pieni juridi­nen vink­ki kaikille keskustelijoille:
  Museovi­ras­to ei voi lain nojal­la suo­jel­la. Suo­jel­la voidaan ase­makaaval­la (val­tu­ustopäätös) tai raken­nus­suo­jelu­lail­la. Jos jokin kohde suo­jel­laan raken­nus­suo­jelu­lail­la, asi­as­ta ei päätä museovirasto.
  Jos todel­la olisi niin, että museovi­ras­toa olisi kuul­tu oikeasti merkit­tävis­sä asiois­sa, tuskin­pa Turun ruu­tukaa­va-alueesta 2/3 olisi joutunut roski­in sotien jälkeen. 

  Yleis­es­ti vielä: suo­jelukysymyk­sistä on turha enää kan­taa huol­ta Suomes­sa. ai mix?
  No kat­sokaa­pa vaikka­pa Kou­volaa, Turkua, Tam­peretta, usei­ta paikko­ja Helsingis­sä tai vaikka­pa Kuo­pi­o­ta ja lukuisia muitakin paikko­ja. Hirviöitä omas­ta tah­dostamme kaik­ki tyyn­ni. Suo­jeltavaa ei tosi­aan enää ole.

 13. Ilpo: “…Jos todel­la olisi niin, että museovi­ras­toa olisi kuul­tu oikeasti merkit­tävis­sä asiois­sa, tuskin­pa Turun ruu­tukaa­va-alueesta 2/3 olisi joutunut roski­in sotien jälkeen…”

  Ensin­näkin merkit­tävää osaa purkutöis­sä avit­ti mei­hin aina rauhanomai­sis­sa suhteis­sa ollut Neu­vos­toli­it­to. 🙁 Turkua pom­mitet­ti­in voimakkaasti molem­mis­sa sodis­sa. Onnek­si eivät osuneet kohteena olleeseen sata­maan. Kri­isi­aikana Turun sata­man toim­inta on elin­tärkeää Suomelle.

  Port­sa on kieltämät­tä hieno asuinalue, 🙂 mut­ta Turku ei olisi kehit­tynyt, jos se olisi jäänyt idyl­lisek­si puu­talokaupungik­si. Kun kat­soo raken­nusten elinkaaria, niin paljon sodan jäl­keen raken­net­tua on nyt siinä vai­heessa, että se on aika purkaa. Suo­jel­tu kaupun­ki ei kehity.

 14. Kallelle voisin tode­ta keskustelua seu­ran­neena, että suo­jelu ja nk. “kaupunkike­hi­tys” eivät todel­lakaan ole ris­tiri­idas­sa. Euroop­pa on täyn­nä vau­rai­ta ja hyv­in­voivia kaupunke­ja, joiden his­to­ri­alli­nen ilme on säi­lytet­ty. Turun kaup­pa­torin täys­tuhoa ei muuten tehnyt Neu­vos­toli­it­to, vai käyti­inko talvi- ja jatkoso­taa 1950–1975? Turun ns. “kehit­tyneisyy­destä” antaa hyvän kuvan sen maanku­u­lu taloudel­lis­es­ti toiv­o­ton tilanne jo ennen tätä nyky­la­maa. On aika mie­lenki­in­toinen väite, että purkami­nen olisi vält­tämätön­tä. No, pakko kait se on uskoa, että Phoenix­in talo ja Lind­blomin talo oli pakko hävit­tää kehi­tyk­sen (eli gryn­de­rien halun) takia.

  Ennen:
  http://i32.photobucket.com/albums/d23/tomihermes/Kuvia-kirjoista-183.jpg

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Lindblomin_talo.jpg

  http://keskustelu.suomi24.fi/node/4261291

  Nyt on puret­tu Wik­lund, Phoenix, Van­ha Börs, Pää­posti, Jun­nelius, Nobel ja Rautatiease­ma ja kaiken huipuk­si raitiovaunut.

  Ilmeis­es­ti Turun his­to­ri­alli­nen keskus­ta oli siis aivan pakko purkaa “kehi­tyk­sen” tieltä?

 15. Jus­si: “…Ilmeis­es­ti Turun his­to­ri­alli­nen keskus­ta oli siis aivan pakko purkaa “kehi­tyk­sen” tieltä?”

  Käytän­nössä kyl­lä. Muu­tok­ses­sa menetet­ti­in paljon helmiä, kuten van­ha yliopis­ton raken­nus kaup­pa­to­ril­ta, mut­ta kyl­lä siinä meni paljon enem­män raken­nuskan­taa, joista vain aika kul­taa muistot.

  Turun ongel­ma on osin sama kuin Helsinginkin. Ruu­tukaavaa ei ole kyet­ty laa­jen­ta­maan tarpeen mukaan. On tehty kaiken­laisia pis­te­talovir­i­tyk­siä ja pahim­mil­laan lähiöitä. Sata­man suun­taan on sen­tään saatu muu­ta­ma uusi onnis­tunut kort­teli oikeaa kaupunkia.

  Nyt kapun­ki tuskailee menete­tyn raiti­o­tien uud­estaan rak­en­tamisen kanssa. Turun keskus­ta on liian tukkoinen raitio­vaunuille, mut­ta onko muu­ta mah­dol­lisu­ut­ta? Raitio­vaunulin­jan rak­en­t­a­mi­nen keskus­taan onnis­tuu, kun­han sen lin­jaus on suora.

  Helsinki­hän on heit­tämässä romuk­si toimi­vat Man­net, jot­ka kaiketi riit­täi­sivät ensim­mäisen uuden lin­jan tarpeik­si Turku­un. Pitääkö kaiken olla aina uus­in­ta, eikö joskus voisi rak­en­taa jotain vähän halvemmalla?

 16. Ilpo

  Jos todel­la olisi niin, että museovi­ras­toa olisi kuul­tu oikeasti merkit­tävis­sä asiois­sa, tuskin­pa Turun ruu­tukaa­va-alueesta 2/3 olisi joutunut roski­in sotien jälkeen. 

  Turun taudin huip­pu­vu­osi­na van­ho­ja talo­ja menetet­ti­in paljon aivan suo­ranaisen kor­rup­tion ja tuhopolt­to­jen takia. Jos gryn­deri epäili, että museovi­ra­nomainen kat­se­lee puu­taloa sil­lä silmäl­lä, niin raken­nel­ma usein paloi mys­tis­es­ti poroksi. Tähän menoon ei tiet­ty olisi valp­paampi museovi­ras­to paljon aut­tanut. Edelleen tun­tuu ole­van niin, että jos tarpeek­si vaiku­tus­val­tainen taho halu­aa purkaa, niin melkein mitä vaan voidaan purkaa.

  Tot­ta on sekin, että ker­rosneliöi­den määrät nousi­vat selvästi, kun puu­talo­jen tilalle tehti­in seit­semänker­roksisia ele­ment­ti­talo­ja. Uudet talot vaan oli vauhdil­la tehtyjä ja rumia. En ole ihan vaku­ut­tunut, että tämän sortin tiivistys oli Turun pelas­tus. Keskus­tan väk­ilukuhan kään­tyi ryn­nistyk­sen jäl­keen laskuun.

  Kalle

  Nyt kapun­ki tuskailee menete­tyn raiti­o­tien uud­estaan rak­en­tamisen kanssa. Turun keskus­ta on liian tukkoinen raitio­vaunuille, mut­ta onko muu­ta mah­dol­lisu­ut­ta? Raitio­vaunulin­jan rak­en­t­a­mi­nen keskus­taan onnis­tuu, kun­han sen lin­jaus on suora. 

  Keskus­ta on tukkoinen niin kauan, kun henkilöau­toille varat­tu tila on pyhää. Turku­laiset ja ratikat sinne kyl­lä mah­tu­vat. Taas voi kat­soa esimerkkiä Kes­ki-Euroopas­ta. Yhtä kapei­ta ja selvästi kapeampiakin katu­ja saman kokoi­sista kaupungeista löy­tyy paljon, raitotei­neen päivineen.

  Pikaratikka­su­un­nitelmista uusin on varsin hyvä. Se sisältää Aninkaistenkadun ja Eerikinkadun kul­mas­sa tiukan ja mäkisen mutkan, mut­ta tuo on var­masti ratkaistavis­sa taval­la tai toisella.

  Helsinki­hän on heit­tämässä romuk­si toimi­vat Man­net, jot­ka kaiketi riit­täi­sivät ensim­mäisen uuden lin­jan tarpeik­si Turku­un. Pitääkö kaiken olla aina uus­in­ta, eikö joskus voisi rak­en­taa jotain vähän halvemmalla? 

  Man­neil­la on ikää 40 vuot­ta ja ne ovat (enim­mäk­seen) korkealat­ti­aisia. Niiden varaan ei kovin kum­moista tule­vaisu­ut­ta raken­nel­la näinä esteet­tömyy­vaa­timusten aikana. Myös raideleveys on toden­näköis­es­ti väärä, jos Turun ja Tam­pereen raiti­oti­et peruste­taan rautatei­den kanssa samalle raidelevey­delle, kuten järkevää olisi.

 17. Kuvaan liit­tyen. Kuo­pi­on kaup­pa­hal­lista pure­taan sen kylk­iäi­nen Kala­hal­li tori­parkin rak­en­tamisen tieltä. Sen tilalle on ehdotet­tu raken­net­tavak­si lasista paviljonkia tuon kuvan tyyli­in. Kuvan lasi­palat­si kyl­lä sopii raken­nuk­sen kyl­keen, mut­ta Kuo­pi­oon esite­tyt lehdis­sä näkyneet suun­nitel­mat eivät kyl­lä ainakaan min­un mielestäni sopisi ollenkaan. Ehkä näi­denkin kylk­iäis­ten pitäisi nou­dat­taa pääraken­nuk­sen muo­to­ja jol­lain tapaa ollak­seen silmää hiveleviä?

 18. Juu, kyl­lä vain Timo T.
  Kuo­pio on kanssa aikas surulli­nen tapaus. Kaupun­ki teki itses­tään gryn­de­rien suo­si­ol­lisel­la avus­tuk­sel­la hirviön aika nopeasti sotien jälkeen.Rännikaduista ja monista arvo­raken­nuk­sista ei ole tietoakaan. Erikoista, että suo­ma­lainen “kaupunkike­hi­tys” merk­it­see aina tuhovim­maa. Sok­e­ri­na poh­jal­la jopa kaup­pa­hal­lista on pakko purkaa osa, minkäs muun kuin auto­jen tieltä. Her­ran­jes­tas, jos Tam­pereen, Kuo­pi­on ja ennenkaikkea Turun päät­täjät oli­si­vat olleet Pari­i­sis­sa tai Roomas­sa päät­tämässä. Mitä veikkaat­te, olisiko Colos­se­u­min tilal­la Pris­ma vai Citymarket?

 19. Jus­si Ahtola:

  Rän­nikaduista ja monista arvo­raken­nuk­sista ei ole tietoakaan. 

  Kuo­pios­sa on edelleen rännikadut.

  Kala­hal­li on sel­keesti huonom­min nykypäivään sopi­va raken­nus kuin kaup­pa­hal­li itse. Luulen, että kaup­pa­hal­li olis hienom­min läs­nä toriku­vast­ta, jos kala­hal­li puret­tas pois ja tilalle ei raken­net­tais mitään.

 20. Kor­jataan: on rän­nikadut, mut­ta ei puu­taloko­rt­telei­ta, vaan 60–70-luvun henk­i­nen sekame­telisop­pa. On aivan selvää, että tot­takait se Kala­hal­li, joka on vain 80v pitää autoparkkien tieltä purkaa, kuinkas nyt muuten. Onko todel­la niin, että tätä autoiluin­toa ei voi­da muuten saa­da täytän­töön­pan­nuk­si kuin purka­mal­la osa arvorakennuksista?

 21. Sekä Pari­i­sis­sa että Roomas­sa on puret­tu paljon van­haa raken­nuskan­taa uusien uljaiden auto­b­ule­var­di­en alta pois. Kaupung­in­jo­hta­jien sijas­ta lait­ta­vat syyn vaan kuninkaiden ja mus­solin­ien piikkiin.

 22. Jus­si Ahto­la: Niin siis kala­hal­li ei ole yhtä kiis­tat­ta arvo­raken­nus kuin kaup­pa­hal­li. Min­un mielestä kala­hal­li pilaa jonkun ver­ran hienoa kaup­pa­hal­lia, mut­ta en osaa sanoa pilaako se sitä niin paljon, että se ehdotet­tu lasi­hässäkkä olis jotenkin parempi.

 23. Tuskin­pa pilaa ennen sotia tehty laa­jen­nu­sosa Kuo­pi­o­ta tai toria ollenkaan. Kyseessä on kokon­aisu­us, jon­ka gryn­der­it nyt halu­a­vat pan­na sileäk­si oman parkkivim­mansa tieltä.
  Antille sel­l­ainen pieni huomio, että Hauss­mann oli tietysti oma jut­tun­sa. Kyse oli kuitenkin 1800-luvun asioista, joil­la tehti­in jotakin kestävää ja hienoa. Voiko Hauss­ma­nia rin­nas­taa Suomen tuhot­tui­hin, ele­ment­ti­laatikko “kaupunkei­hin” täysin? jos mielestäsi voi, mikäs siinä, minus­ta ei voi. Laisaari ei ihan kyl­lä ole samas­sa sar­jas­sa kuin Haussmann…mutta..hmm.
  Tietääk­seni Euroopas­sa ei enää tuho­ta 1800-luvun raken­nuskan­taa, tosin Suomes­sa­han meil­lä on siihen varaa, kun 1800-luvul­ta on niin paljon raken­nuk­sia. Sik­si Turku var­maan purkaakin “huonoon kun­toon päässeet” 1800-luvun puu­talot “röt­telöinä” esim. rauta­ti­ase­mansa läheltä.

  Kysymys ei Suomes­sa ollut mis­tään muus­ta kuin ahneud­es­ta. Kan­nat­taisi Turun osalta lukea Markus Kivistön gradu, jos­sa asia selviää hyvin. Minkään­laista todel­lista pakkoa hävit­tää esim. Turun sydän ja sen kaup­pa­torin arvo­raken­nuk­set ei ollut.

 24. Eiköhän tuo museo­jut­tu ole ihan tekosyy. Ja ajan­mukainen kir­jas­to saataisi­in ilman seinien purkua- onhan siel­lä kir­jas­to 10:kin.
  Avaraan sisäpi­haan saisi vaik­ka mitä kat­ta­mal­la. Se ei liene suojeltu.
  Suu­ru­u­den­hul­lu (kir­jas­tos­ta ‘uusi Nokia’ :-/ ) han­ke vielä kolah­taa ainakin lähikir­jas­to­jen nilkkaan. Tule­via ylläpi­toku­lu­ja suun­nit­teil­la olev­as­ta sirku­s­paikas­ta ei kukaan suos­tu maksamaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.