Tiitisen lista ja Merisalon nauhat

Liikemies Arto Merisa­lo ker­too, että hänel­lä on hal­lus­saan val­ta­va määrä nauhoituk­sia poli­itikko­jen kanssa käymistään keskusteluista. Ne ovat hänen henki­vaku­u­tuk­sen­sa siltä var­al­ta, että hän itse jou­tu­isi vaikeuk­si­in. Merisa­lo tuskin tarkoit­taa vaikeuk­sil­la, että hänen maineen­sa nuh­teet­tomana kansalaise­na tahri­in­tu­isi. Min­un korvis­sani tuo kuu­lostaa siltä, että Merisa­lol­la on nauhoil­la todis­tuk­sia poli­itikko­jen rötök­sistä. Ensim­mäisek­si mieleen tule­va aja­tus ovat lahjus­rikok­set, siis vaali­ra­hoituk­sen kytkem­i­nen johonkin päätök­seen. Poli­isia kiin­nos­tavi­in asioi­hin viit­taa se, että Merisa­lo sanoi, ettei poli­isil­la ole ollut näitä nauho­ja käytet­tävis­sään mis­sään esitutkinta-aineistossa.

On siis on ole­mas­sa Merisa­lon henki­vaku­u­tuk­se­na nauho­ja, jot­ka ker­to­vat poli­itikko­jen rikok­sista? Kun en ole juristi, en tiedä, mitä mah­dol­lisuuk­sia poli­isil­la ja syyt­täjäl­lä on vaa­tia noi­ta nauho­ja itselleen. Jos olisin itse saanut vaali­ra­hoi­tus­ta Merisa­lol­ta, vaatisin nauhat heti julk­isu­u­teen, sil­lä aset­taa­han tämä aika ikävän varjon.

Minus­ta nämä nauhat olisi tärkeämpi saa­da julk­isu­u­teen – tai ainakin vira­nomais­ten tutkit­taviksi – kuin Tiitisen lista DDR:n hyväk­si ehkä vakoilleista. DDR:ää ei enää ole, mut­ta rahaa vas­taan annetut lupauk­set voivat olla yhä voimas­sa. Ei myöskään ole mikään mieltä rauhoit­ta­va uuti­nen, jos meil­lä on päät­tävis­sä ase­mis­sa poli­itikko­ja, jot­ka ovat alt­ti­ita kiristykselle.

Merisa­lo on nyt ymm­rätänyt alkaa perua sanomisi­aan. Onko kaver­il­la todel­lakaan kant­tia arvostel­la ketään, edes Mar­ja Tiu­raa, hark­it­se­mat­tomista sanomisista.

67 vastausta artikkeliin “Tiitisen lista ja Merisalon nauhat”

 1. Muis­taak­seni puhelua ei saa nauhoit­taa ilmoit­ta­mat­ta asi­as­ta etukä­teen toiselle. (mm. pankit ja eräät palvelu­laitok­set ilmoit­ta­vat puhe­lin­nu­meron yhtey­desäs nauhoit­tavn­san puhelun ja säi­lyt­tävän­sä ne ite­tyn aikaa sen varmis­tamisekis mitä oli sovittu.)

  Tämä suo­raan sanoen kuu­lostaa vähän kiristykseltä…

  Soin­in­vaara tun­tuu uno­hta­neen, että maas­sa on puhe­lin­salaisu­us. Muis­taak­seni löy­tyy perustuslaista.

  1. Lehdet nauhoit­ta­vat puhelui­ta usein ker­tomat­ta siitä. Koske heil­lä on juristit6 takana, uskon, että Merisa­lo on oike­as­sa siinä, että omat puhe­lut saa nauhoit­taa siinä mis­sä kir­jeet saa ark­istoi­da mappeihin.

 2. Ei tässä mikään juristi tarvitse olla. Nauhat kuul­laan vain jos Merisa­lo niin tahtoo.

 3. Mis­tä muuten tiedät, että Mar­ja Tiu­ran sanomiset oli­vat “hark­it­se­mat­to­mia”?

 4. Ainakin MTV3:n sivuil­la tode­taan että nauhat ovat olleet poli­isil­la aikaise­man tutkin­nan aikana, ja Merisa­lo on saanut nauhat takaisin pari kuu­ta sitten.

  Joten tuskin siel­l­lä varsi­naisia rikok­sia on, epämielyt­täviä jut­tu­ja ehkä.

  Raadol­lisek­si on maail­ma men­nyt. Nauhoit­ta­mi­nen on nykyään help­poa mil­lä tahansa kännykällä.

 5. Sanos nyt kun olet kauan ollut poli­ti­ikas­sa mukana, että onko tämä Merisa­lo-Nova Group- kuvio jotenkin ain­u­laa­tu­inen vai oliko tämä vain ain­oa ker­ta kun koko kuvio (?) lävähtää kaikkien silmille? Onko täl­laisia puolirikol­lisia kum­misetiä ennnen pyörinyt puoluei­den johtopaikoilla? 

  Usko­mat­tom­inta on ehkäpä tämä hiih­toli­itol­ta lainat­tu tiedo­tu­sop­pi, jon­ka ansios­ta tästä kor­rup­tioskan­daalia on saatu naut­tia jo 2 vuot­ta, eikä lop­pua näy. Kaik­ki tämä sataa lopuk­si kyl­lä Perus­suo­ma­lais­ten laari­in, että sinän­sä hel­vetin hienos­ti pelat­tu por­var­i­hal­li­tuk­selta. Tarvit­seeko ihme­tel­lä mik­si ihmiset koke­vat vier­aan­tuneen­sa poli­ti­ikas­ta, koke­vat poli­ti­ikan vain oman edun tavoit­telu­na ja poli­itikot epäre­hellis­inä luiru­ina, jos kaik­ki se mitä K&K tekee itseasi­as­sa on juuri niin.

 6. Tänään Merisa­lo lieven­si puheitaan sanom­al­la, että hän ei ole tal­len­tanut johtavien poli­itikko­jen kanssa käymiään keskustelu­ja. En pidä tätä aivan uskot­ta­vana. Luul­tavasti Merisa­lol­la on kän­nykässään puhe­lut tal­len­ta­va ohjel­ma, joka yleen­sä toimii taustal­la automaat­tis­es­ti. Jos ker­ran ryhtyy nauhoit­ta­maan, mik­sei ota samal­la kaikkea talteen.

 7. Ei tämä mikään uskon asia ole, Osmo. Eikä siinä mitään juris­te­ja tarvita. 

  Puhe­lut saa nauhoit­taa aina ilman, että siitä ker­too toiselle osa­puolelle. Mon­et fir­mat nyt vain katso­vat asial­lise­na ker­toa sen asi­akkailleen. Se on vain palvelun muoto. 

  Lain mukaan poikkeuk­sen tekee jonkin­laisen rek­isterin keräämi­nen tms. Mut­ta Merisa­lon tapauk­ses­sa nyt ei ole kyse siitä. 

  Toinen jut­tu on se, mil­loin poli­isi voi vaa­tia nauhoituk­set tutk­in­ta-aineis­toon. Ei ainakaan Merisa­lon tapauk­ses­sa — murhatutkin­nas­sa voisivatkin.

  Mon­et lait­ta­vat ihan ruti­ini­no­mais­es­ti nauhoituk­sen päälle puhues­saan puhe­limes­sa. Siitähän se on help­po sit­ten tark­istel­la, mitä toinen lupasi tai mitä itse tuli luvattua.

 8. Raadol­lisek­si on maail­ma men­nyt. Nauhoit­ta­mi­nen on nykyään help­poa mil­lä tahansa kännykällä.

  Miten niin raadol­lisek­si? Eikö paljon raadol­lisem­paa ollut käh­mintä ilman todistusaineistoja?

  Hyvä vain minus­ta, että asi­at selviävät.

 9. Käsi­tyk­seni mukaan yksi­ty­ishenkilön puhelun nauhoit­tamis­es­ta pitäisi ilmoit­taa (pankitkaan tätä ei tee), mut­ta julkisen val­lan käyt­täjän puhe­lut voi nauhoit­taa ilman mitään krumelu­ure­ja. En tiedä, onko tota tes­tat­tu koskaan oikeudessa, muta tämä kai val­lit­se­va käsi­tys asi­as­ta on.

 10. En minäkään ole juristi, mut­ta min­ulle on ker­rot­tu (niin että itse uskon seli­tyk­seen), että se ei ole laiton­ta salaku­un­telua, jos tal­len­taa dialo­gia johon itse ottaa osaa.

 11. Markku af Heurlin: “Muis­taak­seni puhelua ei saa nauhoit­taa ilmoit­ta­mat­ta asi­as­ta etukä­teen toiselle.”

  Ei. Laki taitaa men­nä niin, että tal­len­taa saa, jos tal­len­ta­ja on itsekin kuu­lol­la. Esim. kok­ouk­sen saa nauhoit­taa muiden osal­lis­tu­jien siitä tietämät­tä, mut­ta jos tal­len­nus jää päälle kok­ousti­laan tal­len­ta­jan poistues­sa het­kek­si, men­nään lait­toman puolelle.

 12. Oleel­lista tässä on se, mik­si Tiu­ra tuli juuri nyt julk­isu­u­teen. Eduskun­tavaalit ovat vuo­den päästä. Siinä olisi tutki­valle jour­nal­is­mille hyvä aihe. Poli­isi­asi­ak­si tästä ei ole.

 13. Ainakin ne puhe­lut, mihin osal­lis­tuu kak­si osa­puol­ta ja itse on toinen osa­puoli, saa nauhoit­taa aivan rauhas­sa ja toiselle osa­puolelle ilmoittamatta.

  Puhelun nauhoi­tus on vaan dig­i­taa­li­nen muis­ti­lap­pu tal­tioimaan sovi­tut asi­at. Nauhoituk­sen perus­teel­la voidaan jäl­keen­päin laa­tia kir­jalli­nen ja viralli­nen dokumentti.

 14. Korkein oikeus on kat­sonut, että keskustelu­un osal­lis­tunut henkilö sai tal­len­taa keskustelun muiden tietämät­tä. Kyseessä ei siis ollut salaku­un­telu. Salaku­un­telus­ta tai viestin­täsalaisu­u­den loukkaamis­es­ta on kyse vain jos keskustelua ei ole tarkoitet­tu tal­len­ta­jan kuultavaksi.

  Siis suomek­si san­ot­tuna oman puhelun saa tal­len­taa. Julk­istamises­sa voi tosin syyl­listyä esim. yksi­tyiselämää loukkaavaan tiedon levit­tämiseen, mut­ta se on eri asia. 

  Asiana­ja­jien tapao­hjeet rajoit­ta­vat täl­laisen tal­len­teen käyt­tämistä todis­teena oikeudessa.

 15. Eli­na: ajat­telitko mitä sanoit?

  Onko oikeasti mielestäsi ok, että mitä tahansa mitä san­ot mil­loin tahansa void­saan käyt­tää sin­ua vas­taan miten ja mil­loin vain?

  Et var­masti ole.

  Ja jos olet, mieti uudestaan.

 16. Omat puhelun­sa saa nauhoit­taa vapaasti. Tilanne menee mon­imutkaisem­mak­si, jos sit­ten julkaisee ne äänit­teet vaik­ka youtubessa, tai esit­tää niitä todis­teek­si oikeudessa.

 17. Puhelu­iden mah­dolli­nen nauhoi­tus, niiden sisältö ja sisäl­lön tulk­in­ta on ehkä inhimil­lis­es­ti mie­lenki­in­toista, mut­ta minus­ta kyseessä on osit­tain retori­nen sivu­juonne Tiu­ran poli­it­tisel­la uralla. 

  Yksit­täiseltä ihmiseltä voidaan odot­taa — eri­tyis­es­ti poli­itikol­ta — korkeaa moraalia, mut­ta inhimil­lis­es­ti kat­soen se ei aina vain toteudu. Ryh­mältä voisi odot­taa yksilöä laa­jem­paa näke­mys­tä. Tiu­ran “syyl­lisyy­den” ratkaisee siis hänen puolueen­sa. Kokoomus tulee toden­näköis­es­ti totea­maan, että Tiu­ra on — taas ker­ran — katu­vainen, mut­ta kelvolli­nen kansane­dus­ta­ja. Tässä pun­taroin­nis­sa ei paljon paina Tiu­ran omat seli­tyk­set vaan hänen mukanaan tuo­mat äänet ja kansane­dus­ta­jan paikka. 

  Eivät yksit­täiset ihmiset pilaa poli­ti­ikan ja poli­ti­ikko­jen mainet­ta, sen tekevät puolueet hyväksymäl­lä edus­ta­jil­ta mitä tahansa jon­ka lop­putu­los on eduk­si puolueelle, vaikkei vält­tämät­tä poli­iti­ikalle sinän­sä. Puoluei­den paradok­si liit­tyy siihen, että niiden näkyvä osu­us koos­t­uu ennen kaikkea kansane­dus­ta­jista, joista osajoukko ajat­telee, ettei kansalaiset rankaise ylei­den oikeusta­jun vas­tais­es­ta tekemistä, vaan hyväksyy oman edun tavoit­telun siel­lä mis­sä se on saavutet­tavis­sa. Yksit­täisen poli­ti­ikon kohdal­la tämä näyt­täisi pitävän paikkansa, häviäjä onkin poli­iti­ik­ka sinän­sä. Vas­tu­un pitäisi siis kan­taa yksit­täistä henkilöä laa­jem­pi ryh­mä, tässä tapauk­ses­sa kokoomus, jol­la pitäisi olla nyt ryhtiä tehdä se mikä olisi ilmeistä. Mut­ta ei, “tiukan keskustelun” jäl­keen asia on taas sovit­tu ja Tiu­ran äänet las­ket­tu mukaan tule­van eduskun­tavaalin estimaatteihin.

 18. Merisa­lon viestien sävyn muu­tos ihme­tyt­tää. Ensin oli tuhot­tomasti tal­len­net­tu­ja vieste­jä. Sit­ten tuli tarken­nus, ettei viesteis­sä ole päämin­is­terin tai Kataisen vieste­jä. Eikä kait muidenkaan isokenkäisten.

  Jos oltaisi­in Ital­ias­sa, sanois­in, että mafia on viestien välil­lä tehnyt Merisa­lolle tar­jouk­sen, jos­ta ei voi kieltäy­tyä. Joka tapauk­ses­sa jonkun pitäisi selvit­tää syyt, joiden takia sävy muut­tui niin nopeasti. Halusiko Merisa­lo pitää todel­lisen henki­vaku­u­tuk­sen­sa voimas­sa tule­via aiko­ja varten, vai mik­si mutos?

 19. Tuskin­pa Merisa­lo on ain­oa tässä leikissä, jol­la on “vieste­jä” tal­lessa. Niitä ei vaan tuo­da jul­ki, pait­si joskus vähän toimit­ta­jalle vih­jat­en (lau­takasat).

  JOS kulis­seis­sa on junail­tu esimerkik­si hypo­teet­tista potkukelkkate­hdas­ta Pudasjärvelle sopi­vaa kor­vaus­ta vas­taan, ja han­ke ei sit­ten olekaan toteu­tunut, voi neu­vot­teluista olla eri­laisia raskaut­tavia jälk­iä kaikil­la osa­puo­lil­la. Keskimääräisen toim­i­tusjo­hta­jan ATK-taidot tun­tien sähkö­poste­ja ja muu­ta löy­tyy vielä yrite­tyn siivouk­sen jälkeenkin.

  Merisa­lo vaikut­taa* lööp­pi­hakuiselta ret­telöit­si­jältä, joka pesee mielel­lään likapyykkiä julk­isu­udessa. Val­taosa täl­lais­ten tapausten asiano­sai­sista pysynee mielu­um­min hil­jaa, kos­ka (1) ei halua tahra­ta kilpeään suuren yleisön silmis­sä, (2) halu­aa pitää luotet­ta­van tiimipelaa­jan maineen käh­mintäpi­ireis­sä, (3) ei halua mah­dol­lisia lait­to­muuk­si­aan tutkin­nan alle ja/tai (4) pelkää.

  (*) Täl­lainen kuva Merisa­losta tulee medi­aa seu­raa­mal­la, tiedä sit­ten mikä on totuus.

  -

  Olisi­pa haus­ka tietää, mitä esim. keskei­sis­sä ase­mis­sa ole­vat toimit­ta­jat ovat kuulleet, mut­ta eivät konkreet­tisen selkäno­jan puut­teessa lait­taa lehteen.

 20. “Eli­na: ajat­telitko mitä sanoit?

  Onko oikeasti mielestäsi ok, että mitä tahansa mitä san­ot mil­loin tahansa void­saan käyt­tää sin­ua vas­taan miten ja mil­loin vain?”

  En ole Eli­na, mut­ta yksi­tyiselämässä on tietysti paljon asioi­ta, joiden olete­taan ole­van yka­sity­isas­ioi­ta ja pysyvän sel­l­aisi­na, jollei vahvem­mal­la perus­teel­la, niin hyvien tapo­jen nojalla.

  Mut­ta sit­ten kun ale­taan puhu­maaan esimerkik­si lahjon­nas­ta, kiristyk­ses­tä ja uhkailus­ta, niin toivoisin, että minus­sa on miestä riit­tävästi, että ymmärtäisin edes pitää suu­ni kiin­ni tilanteessa, jos­sa en sano­jeni takana uskaltaisi seistä. Lain ei pidä olla selkäran­gat­tomien lui­hu­jen suo­jak­si rakennettu.

 21. Mielestäni kansalaisel­la on oikeus videoi­da tapaamisen­sa virkamiehen kanssa, vaik­ka sit­ten avus­ta­jaa käyttäen.

 22. Ris­to jo muo­toi­likin tyh­jen­tävästi sen, mitä minäkin olisin vastannut.

  Saa nähdä miten käy. Merisa­lokaan ei ilmeis­es­ti ole kovin innos­tunut julkaise­maan nauho­ja, jos ker­ran ne pitää käy­dä perus­teel­lis­es­ti läpi lakimiehen kanssa. 

  Tiu­ra tietänee tämän ja ottaa nyt riskin “vaa­ti­mal­la” nauho­ja julk­isu­u­teen toivoen, ettei niitä julk­iste­ta. Sil­loin jäisi kuva, ettei hänel­lä ole mitään salattavaa.

 23. Merisa­lo on toden­naköis­es­ti menet­tänyt suo­sion­sa poli­ti­iko­jen kesku­udessa. Kuka halu­aisikaan olla teke­mis­sään ihmisen känssa joka on niin “epälu­otet­ta­va” poli­ti­ik­ka ympyröissä.

 24. Tai ehkä hän pyrkii kansane­dus­ta­jak­si ja tämä on sopi­va main­os temppaus!

 25. Veikkaan että pyhäpäivien men­tyä Arto Merisa­lo ei muista sanoneen­sa halais­tua sanaa mis­tään nauhoista.

  Äkilli­nen mie­len­muu­tos kohtasi Alpo Rusi­akin kun Supo kiel­si hän­tä ehdot­tomasti lausumas­ta julk­isu­udessa yhtään mitään omas­ta asiastaan.

 26. Tämän tem­pauk­sen aloit­ti Tiu­ra. Tämä oli hänen lähtölaukauk­sen­sa eduskun­tavaalei­hin ja media tuli höynäytet­tyä hyvin mukaan. Tai ehkä tämä oli Merisa­lon ja Tiu­ran yhteinen pro­jek­ti. Puhukoon mitä puhu­vat, pääa­sia että puhu­vat, ilk­ka kan­er­va ja muut poliitikot.

 27. “Ei myöskään ole mikään mieltä rauhoit­ta­va uuti­nen, jos meil­lä on päät­tävis­sä ase­mis­sa poli­itikko­ja, jot­ka ovat alt­ti­ita kiristykselle.”

  Samas­ta syys­tä halu­aisin tiitisen lis­tan julkiseksi. 

  Tiu­ran ulostu­los­sa oli var­masti tarkoi­tus purkaa pom­mi ennen vaale­ja, mut­ta kiin­nos­taisi tietää oliko aja­tus Tiu­ran oma vai tuliko vaa­timus puolueenjohdolta. 

  Tiu­ran medi­ataidoista jut­tu kyl­lä ker­too paljon. Mik­si ei voin­ut sanoa haas­tat­telus­sa jotain tyyli­in “Poli­ti­ik­ka omas­sakin puolueessa on kovaa ja joskus on jopa puolueen vai­h­to käynyt mielessä.”

  Lööppe­jä tuostakin olisi revit­ty, mut­ta pom­mi olisi saatu puret­tua huo­mat­tavasti pienem­min vahingoin.

 28. Huo­maako kukaan, että Merisa­lo on jo kahdesti ker­tonut olleen­sa kokoa­mas­sa hallitusta?

  Hän on ker­tonut siis pari­in otteeseen, toisen ker­ran Ylelle, että oli Tiu­ran tapauk­ses­sa yhtey­dessä hal­li­tus­neu­votelu­jen aikana Van­haseen ja sit­ten her­rat miet­tivät, mah­tuuko Tiu­ra mukaan.

  Tätä ennen Merisa­lo ja Nova-miehet oli­vat kokoa­mas­sa eduskun­taa vaali­ra­hoil­laan, eli valmis­te­liv­at vaal­i­t­u­lok­sen ainakin osin ja siis hal­li­tus­po­h­jan. Peräti kehui­v­at MTV3:lle, että se onnis­tui hyvin.

  Joten meil­lä on nyt erit­täin mie­lenki­in­tois­t­en ja myös lainkäytön kohteena ollei­den her­ro­jen myötä­vaiku­tuk­sel­la koot­tu hallitus. 

  Pidät­tekö tilan­net­ta hyväksyttävänä?

 29. Jos Merisa­lo puhuu tot­ta, niin nauhoista käy ilmi että hän ja Nova Group ovat päässseet suh­muroimaan kaavoitus- ja maakun­tapoli­ti­ikan lisäk­si myös hal­li­tuk­sen­muo­dos­tusku­vioi­ta. Ei hyvä.

  Poli­it­tisen jär­jestelmän uskot­tavu­u­den nimis­sä nauhat tulisi julk­istaa ja päälle tehdä perus­teelli­nen kaavoitus­poli­iti­it­ti­nen sidosryhmäselvitys. 

  Siinä saat­taisi men­nä muu­ta­ma merisa­lotiu­ra alan­vai­h­toon, mut­ta eiköhän heille jotain sopi­vaa työvoimapoli­it­tista koulu­tus­ta järjesty. Tai start­ti­ra­haa, jos sat­tuvat vaik­ka jonkun alueke­hi­tyskon­sult­ti­ra­hoi­tusk­oulu­tus­tu­lon­si­ir­toneu­von­tatasaar­vokas­va­tusvedä­tys­fir­man perustamaan.

 30. Juani­to: “Merisa­lo on toden­naköis­es­ti menet­tänyt suo­sion­sa poli­ti­iko­jen keskuudessa.”

  Hän kel­paa edelleen mut­ta ei julkisesti. 

  Merisa­lo tulisi myös val­i­tuk­si Keskus­tan lis­toil­ta eduskun­taan esimerkik­si Kar­jalas­ta tai Poh­jan­maal­ta. Merisa­lol­la­han alkaa olla jo kepu­lais­ten silmis­sä sädeke­hää “toimen miehenä” ja “älykkäänä liikemiehen” sekä “kylän parhaana lypsäjänä”. 

  Niin moraalis­es­ti sokei­ta kepu­laiset ovat, sitä sokeampia mitä enem­män ovat sitoutuneet eri­laisi­in lahkoi­hin, joil­la on oma moraa­likood­is­ton­sa. Sel­l­ainen, joka poikkeaa yleisestä.

  Siitähän kielii sekin, että esimerkik­si hel­lun­ta­lainen rovasti ja sit­tem­min kansane­dus­ta­ja Lau­ri Oinonen (kesk.) kävi tapaile­mas­sa Merisa­loa vanki­las­sa ja suun­nit­tele­mas­sa yhteisiä liike­toimia. Ne toteu­tu­i­v­at, Lau­ri Oinosen roo­lia niis­sä en tunne, mut­ta edelleen IS:n ja MTV3:n mukaan kyse oli huijaushankkeesta.

  Oinonen on tul­lut sit­tem­min tun­netuk­si muis­takin yhteyksistä. 

  Ks. Oinoses­ta ja hui­jaushankkeesta: http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1539299

  BTW: mik­si Supo ei varot­tanut hal­li­tus­ta, että sen lähelle on päässyt mies, jon­ka taus­ta ei ole ihan puhtoinen?

 31. tuomas2: Tiu­ran medi­ataidoista jut­tu kyl­lä ker­too paljon. Mik­si ei voin­ut sanoa haas­tat­telus­sa jotain tyyli­in “Poli­ti­ik­ka omas­sakin puolueessa on kovaa ja joskus on jopa puolueen vai­h­to käynyt mielessä.”

  Tämähän ei olisi käynyt, rehellisyyt­tä poli­itikko kokeilee vas­ta viimeiseksi.

 32. Erit­täin antikepulainen:
  “BTW: mik­si Supo ei varot­tanut hal­li­tus­ta, että sen lähelle on päässyt mies, jon­ka taus­ta ei ole ihan puhtoinen?”

  No, luul­tavasti kukaan ei kysynyt supol­ta, ja supon pienet resurssit on muutenkin muual­la kuin sil­tarumpu­ja junaile­vien por­varei­den pai­men­tamises­sa- en usko että supol­la on resursse­ja hirveästi ruve­ta kyt­tämään Kataisen ja Van­hasen liikekumppaneita. 

  Mut­ta Osmo ei vas­tan­nut kysymyk­seeni- oliko tämä kuvio jotenkin poikkeuk­selli­nen, vai onko täl­laisia kum­misetiä aina ollut?

 33. BTW: mik­si Supo ei varot­tanut hal­li­tus­ta, että sen lähelle on päässyt mies, jon­ka taus­ta ei ole ihan puhtoinen?

  Kuin­ka lähelle ei saisi päästä?
  Eikö niitä ole hallituksessakin?

 34. Kuulin tänään Merisa­loa radios­sa ja pakko tode­ta, että mitä enem­män hän puhuu, sitä epäuskot­tavam­mal­ta tuntuu.
  Kyl­lä Tiu­ran loikkaus olisi ollut niin kova jut­tu, että “en nyt muista tarkem­min” tai että “olin Van­haseen yhtey­dessä tek­stivi­estil­lä tai sähkö­pos­til­la” on aika kummallista.
  Tämä tietysti tarkoi­ta sitä, että Tiu­rakaan puhuisi aivan totta.

 35. Raimo K: “Tämä tietysti tarkoi­ta sitä, että Tiu­rakaan puhuisi aivan totta.”

  Entäs jo hom­ma meni näin: 

  1) Kepulit houkut­te­liv­at Tiu­raa. Mik­si ei, 17000 ääntä?
  2) Tiu­ra jut­teli asi­as­ta Merisa­lon kanssa vaik­ka vain yleisel­lä tasol­la. Vaali- ja matkakas­san­hoita­jan kanssa on kait jutelta­va asi­as­ta kuin asi­as­ta? Tiu­ra ei ehkä luvan­nut mitään, lupasi mallik­si harkita.
  3) Tiu­ra puhuikin tot­ta Apu-lehdessä mut­ta vaikeni kepulien tar­jouk­sen jäl­keen käy­dys­tä läpänheitosta
  4) Jol­la kepun “likaisten temp­puen osas­to” asi­amiehi­neen tuli sit­ten ulos

  Merisa­lo voita­neen nyt lait­taa mon­elle asialle: kepulien maine ei voine enää mis­tään kär­siä ja likaiset tem­put tule­vat samal­la tehdyik­si — julk­isu­u­den kera.

 36. Erit­täin antikepu­laisen kom­men­tit eivät ole enää ter­vet­tä. Han­ki nyt hyvä ihmi­nen ammat­ti­aut­ta­jan apua ennen kun pis­torasi­as­ta alkaa tul­la kepu­lais­ten lähet­tämää kaasua.

  ps. lai­ta oma nime­si val­tiomi­es­ta­sois­t­en poli­it­tis­ten ana­lyysiesi alle

 37. “Han­ki nyt hyvä ihmi­nen ammat­ti­aut­ta­jan apua ennen kun pis­torasi­as­ta alkaa tul­la kepu­lais­ten lähet­tämää kaasua.”

  Hah hah! Joskus kevääl­lä, kun ajan lan­del­la, auton läm­mi­tys­lait­teesta tulee sitä kepu­lais­ten lähet­tämää kaa­sua. Metano­lia ja mitä nyt lehmän fla­tus ja muu suolistop­eräi­nen aines sisältääkään.

  Jos se ker­ran vaikut­taa kiel­teis­es­ti pis­torasi­as­ta annos­tel­tuna, mietin vain, mitähän se tekee ihmiselle, joka elää ikän­sä sen keskel­lä. Tehnee ihmis­es­tä kepulaisen?

  Joten täy­tynee tul­pa­ta pis­torasi­at. Nimit­täin eräänä aamu­na­han saatan herätä syvästi kepu­laise­na ja siis maat­alous­toimis­ton avo­hoitopoti­laana tuki­neen kaikki­neen. Lop­ulli­nen eläkepäätös sit­ten 56-vuotiaana.

 38. Niin , tarkoitit kai metaa­nia, joka on hiilid­iok­sidi­akin pahempi ilmas­ton­muu­tos­ta aiheut­ta­va kaa­su. Tämä menee Soin­in­vaaran aiheen ohi, mut­ta seu­raavas­sa hyvä tiivistelmä:

  http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Maidonjuojaa+ei+pid%C3%A4+syyllist%C3%A4%C3%A4+maapallon+metaanip%C3%A4%C3%A4st%C3%B6ist%C3%A4/1135241471228

  Nyt se suuri kymysys: aiheut­taako suo­ma­lainen kepu­lainen maanvil­jeli­jä ilmas­ton­muu­tok­sen maid­on­tuotan­nol­laan ? Vai onko maid­on juo­ja osalli­nen tähän katas­trofi­in? Liit­tyykö maid­on alhainen hin­ta mitenkään luon­nolle aiheutu­vi­in hait­toi­hin ? Ja lisäkymysys: aiheut­taako kako­lainen maid­on­tuot­ta­ja yhtä pahan ilmas­ton­muu­tose­fek­tin kuin kepu­lainen maidontuottaja ?

  Mie­lenki­in­toinen asia Soin­in­vaaran avauk­ses­sa on perustelu Tiitisen lis­tan avaa­mat­to­muu­teen. DDR:n hyväk­si vakoilus­ta epäilty­jen rikos on van­hen­tunut kos­ka DDR on kuopat­tu. On ehkä juridis­es­ti, mut­ta ei moraalis­es­ti. Lista olisi ehdot­tomasti avat­ta­va. Nykyi­nen tiedo­tuslin­ja on kuin Pohjois-Koreasta.

  Taitaa lis­tas­sa olla liian vähän kepu­laisia ja liian paljon nyky­suomen poli­ti­ikan huip­ul­la ole­via henkilöitä, siis henkilöitä. Mitkä ovat Soin­in­vaaran moti­iv­it vähätel­lä DDR:n aikaista val­tion­petos­ta ? Jos ne mah­dol­liset val­tion­petok­set ovat pienem­piä jut­tu­ja kuin Suomen sisäi­nen vaali­ra­hoi­tus, niin kum­mek­sun syvästi. Eihän ilmiöitä voi ver­ra­ta toisi­in­sa mil­lään ulot­tuvu­udel­la. Oudok­sun kytkyä Soin­in­vaaran avauksessa. 

  Toiv­ot­tavasti olen epäi­ly­jeni kanssa väärässä. Lupaan maat­alous­toimis­ton avo­hoidokki­na käy­dä tark­ista­mas­sa lääkitykseni.

  1. Ilpo Per­naalle:
   En sanonut, ettei Tiitisen lis­taa pidä julk­istaa vaan että perus­teet Merisa­lon nauho­jen läpikäyn­nille ovat vielä suuremmat.

 39. Erit­täin antikepulainen
  “Entäs jo hom­ma meni näin”

  Entä jos avaru­u­so­liot säteilyt­tivät Tiu­ran aivo­ja taikasäteil­lä, joka taas aiheut­ti koko sekoilun? 

  Eli mik­si tehdä asioista mon­imutkaisem­pia mitä ne ovat? Mikään ei viit­taa kepun aloit­teel­lisu­u­teen tässä asiassa.

 40. Ilpo Per­naa: “Taitaa (siis Tiitisen) lis­tas­sa olla liian vähän kepu­laisia ja liian paljon nyky­suomen poli­ti­ikan huip­ul­la ole­via henkilöitä, siis henkilöitä.”

  Tai sit­ten lis­tas­sa on liian paljon kepu­laisia ja nyky­suomen poli­ti­ikan huip­ul­la ole­via henkilöitä. 

  Sylt­ty: “Entä jos avaru­u­so­liot säteilyt­tivät Tiu­ran aivo­ja taikasäteil­lä, joka taas aiheut­ti koko sekoilun?”

  Mikähän viit­taisi siihen, että Tiu­ral­la on aiv­ot? Taikasäteitä hän saat­taa itsekin käyttää.

 41. Ja uusin käänne: Merisa­lol­la ei ole nauhoja.
  Tämä tietenkin paran­taa Tiu­ran osakkei­ta jonkin verran.
  Kuitenkin jää kysymys, mik­si hänelle ei Nova-rahoituk­ses­ta huoli­mat­ta suo­tu min­is­terin pestiä, vaik­ka jok­seenkin kaikil­la hal­li­tuk­seen pääs­seil­lä on tämä meriitti?
  Ehkä juuri taikasäteistä on kysymys?

 42. Ilpo Per­naa:

  Taitaa lis­tas­sa olla liian vähän kepu­laisia ja liian paljon nyky­suomen poli­ti­ikan huip­ul­la ole­via henkilöitä, siis henkilöitä. Mitkä ovat Soin­in­vaaran moti­iv­it vähätel­lä DDR:n aikaista val­tion­petos­ta ? Jos ne mah­dol­liset val­tion­petok­set ovat pienem­piä jut­tu­ja kuin Suomen sisäi­nen vaali­ra­hoi­tus, niin kum­mek­sun syvästi. Eihän ilmiöitä voi ver­ra­ta toisi­in­sa mil­lään ulot­tuvu­udel­la. Oudok­sun kytkyä Soin­in­vaaran avauksessa. 

  Vään­netään nyt vielä rauta­lan­gas­ta. Tiitisen listal­la ei ole sinäl­lään arvoa muille kuin HSn keskustelu­pal­stan hul­luille. Kukaan ei tiedä keitä listalle on joutunut ja miten. Osa on saat­tanut tietois­es­ti vakoil­la, osa on saat­tanut hen­gail­la vääris­sä ympyröis­sä ja osa ei ole koskaan kuul­lutkaan Sta­sista tai DDR:stä. Itä-Sak­san kaadut­tua Stasi tuhosi ark­iston­sa, ja juuri se ark­istoti­eto mitä yritetään nyt kir­jaimel­lis­es­ti par­sia kasaan pal­jas­taisi Tiitisen lis­tan tau­s­tat ja syyt henkilöi­den listalle joutumiseen.

  En oikein ymmär­rä mitä lis­tan julk­ist­a­mi­nen ilman raskas­ta ja kallista taus­ta­selvit­te­lyä palvelisi- pelkkä listal­la olo ei ole rikos, mut­ta julki­nen lynkkaus olisi sitäkin suurem­pi- pahim­mil­laan ilman minkään­laisia perustei­ta ja mah­dol­lisu­ut­ta puolustautua. 

  Tietysti melkoinen pala suo­ma­laista kansan­perin­net­tä kyseinen lista on.

 43. Ilpo Per­naa: “Vään­netään nyt vielä rauta­lan­gas­ta. Tiitisen listal­la ei ole sinäl­lään arvoa muille kuin HSn keskustelu­pal­stan hul­luille. Kukaan ei tiedä keitä listalle on joutunut ja miten.”

  Tämä nyt on täyt­tä… Jos kukaan ei tiedä keitä listalle on joutunut, niin miten kukaan tietää, että lista on olemassa?
  Todel­lisu­udessa varsin moni tietää keitä listal­la on — siis usea henkilö on sen näh­nyt. Ja kun näin on, vielä use­ampi henkilö on saanut siitä tietoa.
  Ja Tiitisen puoluekan­ta on? Aivan oikein!

 44. “Tiu­ra sanoo tiedot­teessaan STT:lle pitävän­sä Merisa­lon “loikkausa­loite­nauho­jen” julk­istamista oikeustur­vansa kannal­ta vält­tämät­tömänä. Tiu­ran mukaan nauhoituk­set on tuo­ta­va jul­ki viivy­tyk­set­tä ja täydellisinä.”

  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010040711432796_uu.shtml

  Tämähän kään­tyy Tiu­ralle edullisek­si: hän vaatii julkaise­maan nauhat. Ja Merisa­lo on piilot­tanut ne van­han tavan mukaan pottukuoppaan.

  On siis erään kepu­lais­miehen sana, joka on jo use­asti aiem­min pun­nit­tu köykäisek­si suurin piirtein kaikissa oikeusasteis­sa ja tuomioitakin on nap­sahdel­lut. Ja sitä vas­taan on Tiu­ran sana. 

  Kum­mal­ta ostaisitte käyte­tyn auton? Mielu­um­min Tiu­ral­ta: hän ei ole kepu­lainen ja hänel­lä on varaa lait­taa ne nauhat peliin.

 45. Tämä nyt on täyt­tä… Jos kukaan ei tiedä keitä listalle on joutunut, niin miten kukaan tietää, että lista on olemassa? 

  heko heko, mut­ta ymmär­sit var­maan mitä tarkoi­tan. Lista ei ole julkinen.

 46. Soininvaara:“En sanonut, ettei Tiitisen lis­taa pidä julk­istaa vaan että perus­teet Merisa­lon nauho­jen läpikäyn­nille ovat vielä suuremmat.”

  Mik­si, mitkä ovat peruste­lut? DDR:n lop­pumi­nen ei ole riit­tävä peruste. On tarkkaan tutkit­ta­va onko tapah­tunut val­tiopetos tai mikä rikos­nimike sit­ten ko. toimin­nas­ta onkaan oikea.

  Tuomas:“Osa on saat­tanut tietois­es­ti vakoil­la, osa on saat­tanut hen­gail­la vääris­sä ympyröis­sä ja osa ei ole koskaan kuul­lutkaan Sta­sista tai DDR:stä.”

  Ei myöskään ole riit­tävä peruste avaa­mat­to­muudelle. Tietämät­tömät on help­po elim­i­noi­da val­tiopetoslistal­ta pois.

  Kyl­lä nyt taitaa olla niin, että poli­it­tisen eli­itin pun­tit tuta­ja­vat. Lis­taa ei julk­iste­ta sen vuok­si. Ja yksi este lie­nee myöskin ylit­tämätön. Tähän ei saa Van­has­ta kytket­tyä , ei sit­ten mil­lään ilveellä.

 47. “Kyl­lä nyt taitaa olla niin, että poli­it­tisen eli­itin pun­tit tuta­ja­vat. Lis­taa ei julk­iste­ta sen vuok­si. Ja yksi este lie­nee myöskin ylit­tämätön. Tähän ei saa Van­has­ta kytket­tyä , ei sit­ten mil­lään ilveellä.”

  Pieni muis­teluhet­ki on aina paikallaan: 

  “Nuori toimit­ta­ja pahek­sui Suomen­maa-lehteen kir­joit­ta­mas­saan tek­stis­sä Suomeen saa­punei­ta balt­ti­taus­taisia mielenosoittajia.

  ”Olisi ollut parem­pi, että oli­si­vat jääneet tulemat­ta. Aivan oma lukun­sa on, että pari tuhat­ta helsinkiläistä antoi tuken­sa pro­vokaa­ti­olle osal­lis­tu­mal­la mie­lenosoi­tuskok­ouk­seen”, Van­hanen kauhis­teli sil­loisen keskustapuolueen pää-äänenkan­nat­ta­jas­sa 30.7.1985.

  Helsingis­sä jär­jestet­ti­in tuol­loin Etykin päätösasi­akir­jan allekir­joit­tamisen 10-vuo­tisjuh­lakok­ous. Län­nessä asu­vista, pääasi­as­sa toisen ja kol­man­nen pol­ven balt­ti­pako­lai­sista koos­t­unut ryh­mä tuli Suomeen tukeak­seen Viron, Liet­tuan ja Lat­vian vapaustaistelua.

  ”Mie­lenosoit­ta­jien teemoista ja asen­teista pais­toi pait­si välin­pitämät­tömyys sodan­jälkeisen Euroopan todel­lisu­udelle, niin myös halu muut­taa Neu­vos­toli­itossa val­lit­se­vaa jär­jestelmää. Kumpikaan teemoista ei sovi suo­ma­laiseen poli­it­tiseen lin­jaan”, kuu­lui Van­hasen inho­re­al­isti­nen summaus.”

  http://suomenkuvalehti.fi/blogit/polkomfi/viikon-valopaa-matti-vanhanen2

  Mitäs luulet, voisiko tuol­lainen suurin piirtein kom­so­mol-nuoren äänen­pain­oil­la puhu­va henkilö sit­tenkin löy­tyä kepu­laisen Tiitisen pimit­tämältä listalta? 

  Koo­d­in­i­menään vaik­ka Masa-myyrä tai Masa Wühlmaus

 48. Noista puhelujen/keskustelujen nauhoituksista.

  Että mitä arvoa lail­lisel­la tai lait­toma­l­la keskustelun taik­ka puhelun nauhoituk­sel­la on.

  No ainakin sen ver­ran, että lait­toma­l­lakin nauhoituk­sel­la on arvoa, kun eräskin korkea kaupun­gin virkamies pää­tyi leivät­tömään pöytään salanauhoituk­sen perusteella.

 49. Olin väärässä, kyl­lä antti kepu­lainen tietää oikein: Van­hasen ja kepun pir­ulli­nen salali­it­to koko Stasikeissi.

  Lähdeaineis­tokin on taat­tua ‚todis­tet­tua fak­taa: Ervastin jokavi­ikkoisen kepukau­nakolumnin rikkaruo­ho Suomen Kuvale­hdessä. Ennen SK oli laatulehti.

 50. “Kyl­lä nyt taitaa olla niin, että poli­it­tisen eli­itin pun­tit tuta­ja­vat. Lis­taa ei julk­iste­ta sen vuok­si. Ja yksi este lie­nee myöskin ylit­tämätön. Tähän ei saa Van­has­ta kytket­tyä , ei sit­ten mil­lään ilveellä.”

  Jaa, eihän Van­hanen niin nuori enää ole, kyl­lä nuorisokepu­laisil­lakin DDR-kon­tak­te­ja oli.
  Ja Tiiti­nen on…

 51. Ja mitä tapaus Tiu­raan tulee, koko jut­tu alkaa enem­män ja enem­män näyt­tää Merisa­lon kokoon keit­tämältä — vei­jar­it rahoit­ti­vat kavere­itaan eduskun­taan ja lob­baili­vat niitä min­is­tereik­si — aivan pyy­teet­tömästi, tietenkin.
  Tiu­ran piikki­in jää val­lan ja rahan himo sekä hark­in­takyvyn ja moraalin puute.

 52. “Ennen SK oli laatulehti.”

  Mitäs Suomem­naas­ta san­ot. Siis lehdestä, jos­ta Van­has-lain­auk­set ovat peräisin? 

  Mik­si muuten yri­tit väit­tää, että ne ovat SK:sta?

 53. Tiitisen lis­taa voisi vielä kom­men­toi­da sen ver­ran, että kyl­lä sen var­maan aika usea on näh­nyt ja use­ampi tietää keitä siinä on.
  Tietysti sen on näh­nyt Tiiti­nen, joka on näyt­tänyt sen Koivis­tolle. Koivis­to on käsit­tääk­seni nyky­isin sitä mieltä, että sen voisi julkistaa?
  Ja tietysti suuri joukko Supon entistä ja nyky­istä johtoa on sen näh­nyt ja ilmeis­es­ti jokunen on näh­nyt sen ennen kuin siitä tuli Tiitisen lista — eihän se sinne Tiitisen kas­sakaap­pi­in itses­tään putkah­tanut. Ja Rusin jutun yhtey­dessä tuli selväk­si, että Supo tarvit­taes­sa vuo­taa kuin seu­la, joten perustel­lusti voidaan kysyä, kenelle vielä lis­tas­ta on annet­tu tietoja?
  Supon kan­ta on ollut, että lis­tan julk­ist­a­mi­nen vaaran­taa hei­dän suh­teen­sa lis­tan antaneisi­in tieduste­lu­ta­hoi­hin eli USA:han.
  Eikö nyt voitaisi kysyä, antaako USA luvan julkistamiseen?
  Näyt­täisi ole­van niin, että Sak­sal­la ei ole mitään julk­istamista vas­taan ja sieltä onkin DDR-yhteyk­sistä tieto­ja tihkunut.
  Kysymyk­sek­si jää: ketä tai keitä tämä hys-hys-lin­ja palvelee? Onko­han listal­la Supon omia henkilöitä?

 54. Antikepu­laiselle: tuo link­ki on SK:n.

  Mitäs itse san­ot Uutispäivä Demarista tai kokoomuk­sen omas­ta lehdestä ? Näis­sä lehdis­säkö on objek­ti­ivista tietoa , toisin kuin Suomen­maas­sa. Lie­neekö muuten Sent­teri nykyään?

  Media on Suomes­sa keskit­tynyt rahan äärelle etelään. Hesari ja SK alka­vat ikävästi muis­tut­taa iltik­siä ja seiskaa. Eikä ihme kun ottaa huomioon toimit­ta­jakun­nan keskit­tyneen koulutuksen. 

  Esim. Ervastin poli­it­ti­nen kolum­ni SK:ssa on todel­li­nen poh­jan­oteer­aus. Ei ole tätä päivää käyt­tää lah­den pal­sto­ja pääosin yhden puolueen mol­laamiseen. Aivan kuin luk­isi erit­täin antikepu­laisen salaliittoteorioita. 

  Tulee mieleen nat­sisak­san juu­ta­lais­vain­ot, jois­sa juu­ta­laiset selitet­ti­in kaiken pahan lähtöko­hdak­si: “Nat­sit muun­muas­sa kehot­ti­vat boiko­toimaan juu­ta­laisen pitämiä liikkeitä, juu­ta­laisia lääkäre­itä ja juu­ta­laisia asiana­ja­jia, perustet­ti­in ensim­mäi­nen keski­tysleiri, juu­ta­laiset sul­jet­ti­in pois val­tion viroista, sekä kult­tuu­ri­toimin­noista ja jär­jestet­ti­in julk­isia kir­jarovioi­ta juu­ta­lais­ten ja nat­sis­mia vas­tus­tavien kir­jail­i­joiden kirjoille.”

  Edel­lis­es­tä setistä antikepu­lainen otti käyt­töön juut, anteek­si kepu­lais­ten lehden, Suomen­maan, joka ei yllä esim. Uutispäivä Demarin tasolle.

  Lain­aus:” Valkois­es­ta rodus­ta kehit­tyneimpiä taas oli­vat arjalaiset ja juu­ta­laiset sen pohjasakkaa”

  Erit­täin antikepu­lainen:” aamu­na­han saatan herätä syvästi kepu­laise­na ja siis maat­alous­toimis­ton avo­hoitopoti­laana tuki­neen kaikki­neen. Lop­ulli­nen eläkepäätös sit­ten 56-vuotiaana.”

  Kepu- ja juu­ta­laisvi­hal­la on samankaltaisia piirteitä. 

  Asi­at ovat toisin nykyisessä sivistys­val­tios­sa Sak­sas­sa. Siel­lä maanvil­jeli­jät kuu­lu­vat arvoste­tu­impi­in ammat­tei­hin, lääkärei­den , opet­ta­jien ja poli­isin joukkoon. Suomes­sa taitaa ain­oas­taan lääkäri saa­da arvos­tus­ta, muiden ammat­tien arvost­a­mi­nen on niin ja näin.

  Onko meil­lä iänikuinen trau­ma Venäjän ja Ruotsin val­lan alaisu­udessa elämis­es­tä? Mitähän kir­joit­taisi erit­täin antikepu­lainen ruot­salais­es­ta aatelis­es­ta, joka saa maat­alous­tukea 1000:lta hehtaarilta ?

 55. Raimo K:lle. Ei Tiitisen lis­tan julkaisemiselle tarvi­ta USA:n lupaa, sitä kun ei saatu sieltä vaan Saksasta.

  Rosen­holz-aineis­ton tiedot kyl­lä tuli­vat CIA:lta ja sen julk­istamises­sa SUPO vetoaa lupauk­seen­sa sala­ta tiedot. Sen sijaan Tiitisen lista löy­tyi DDR:n Suomen suurlähetys­töstä maan luhis­tu­misen jälkeen.

  Listal­la on henkilöitä, joi­hin DDR:n diplo­maatit pitivät yhteyk­siä. Tiitisen mukaan he ovat pääasi­as­sa kult­tuuriväkeä. HS:n tieto­jen mukaan listal­la on muitakin, mut­ta ei tärkeitä poliitikkoja.

  Koko ajan sekoite­taan kak­si täysin eri luokan asi­aa. Tiitisen lista on kotiku­toinen, Rosen­holz-aineis­tossa sen sijaan ovat värvä­tyt vakoo­jat ja tule­vaisu­u­den mah­dol­liset tietoläh­teet. Esimerkik­si Rusin vel­jek­set eivät ole Tiitisen listal­la, mut­ta Rosen­holz-aineis­tossa on Juk­ka Rusista sekä F16-kort­ti että oper­aa­tioko­rt­ti. Alpo Rusista vain F16-kortti.

 56. Ei ole tätä päivää käyt­tää lah­den pal­sto­ja pääosin yhden puolueen mol­laamiseen. Aivan kuin luk­isi erit­täin antikepu­laisen salaliittoteorioita.

  Tulee mieleen nat­sisak­san juu­ta­lais­vain­ot, jois­sa juu­ta­laiset selitet­ti­in kaiken pahan lähtökohdaksi: 

  Kepu- ja juu­ta­laisvi­hal­la on samankaltaisia piirteitä. 

  Nyt folio­hat­tua tiukem­malle. Voisko tätä keskustelua jatkaa vaik­ka tuol­la maataloustukiketjussa?

 57. Per­naa: “Lie­neekö muuten Sent­teri nykyään?”

  Sent­teri? En urheile.

  Per­naa: “Asi­at ovat toisin nykyisessä sivistys­val­tios­sa Sak­sas­sa. Siel­lä maanvil­jeli­jät kuu­lu­vat arvoste­tu­impi­in ammat­tei­hin, lääkärei­den , opet­ta­jien ja poli­isin joukkoon.”

  Hah, eipä niin pien­tä asi­aa, ettei se kepu­laiskä­sis­sä muut­tuisi jok­sikin muuksi:

  Lehti: “Näitä ammat­te­ja sak­salaiset inhoa­vat eniten

  Sak­sas­sa jär­jestet­ti­in äsket­täin [maalisku­us­sa 2010] tutkimus inho­tu­im­mista ammateista. Kyse­lyyn osal­lis­tui tuhatkun­ta ihmistä.

  Selkeäk­si ykkösek­si nousi vaku­u­tus­myyjän ammat­ti, jota sak­salaiset eivät halua suin sur­minkaan tehdä eivätkä suositel­la sitä lap­silleen. Syynä on se, että kukaan ei arvos­ta vaku­u­tus­myyjän työtä.

  Toisek­si inho­tu­in oli poli­itikko, sit­ten rekkakus­ki, kadun­lakaisi­ja, maanvil­jeli­jä, perusk­oulun opet­ta­ja, siivoo­ja, pankki­iri, lääkäri ja toimittaja.”

  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2010033111392991_ul.shtml

  Mites ne Ilpon ker­tomat sak­salais­su­osik­it maa­jus­si, lääkäri ja opet­ta­ja ovat pää­tyneet tutkimuk­ses­sa inhokkien listalle. Ker­ro, Ilpo.

 58. Antti Kepu­laiselle: Jaa , että oikein iltik­sessä. Kyl­lä sen sit­ten täy­tyy olla tot­ta. Ja minä olen paavi, sekin on yhtä totta.

  Seu­raavas­sa lain­aus Iltik­sen tutkimuk­ses­ta : “Mil­tei puo­let ei voisi mis­sään tilanteessa kuvitel­la ole­vansa vaku­u­tus­myyjä. Sak­sas­sa jär­jestet­ti­in äsket­täin tutkimus inho­tu­im­mista ammateista. Kyse­lyyn osal­lis­tui tuhatkun­ta ihmistä.

  Selkeäk­si ykkösek­si nousi vaku­u­tus­myyjän ammat­ti, jota sak­salaiset eivät halua suin sur­minkaan tehdä eivätkä suositel­la sitä lap­silleen. Syynä on se, että kukaan ei arvos­ta vaku­u­tus­myyjän työtä.

  Toisek­si inho­tu­in oli poli­itikko, sit­ten rekkakus­ki, kadun­lakaisi­ja, maanvil­jeli­jä, perusk­oulun opet­ta­ja, siivoo­ja, pankki­iri, lääkäri ja toimittaja. ”

  Otos oli mas­si­ivi­nen , jopa tuhatkun­ta. Ei ker­ro­ta miten otos on tehty,miten kat­ta­va se oli alueel­lis­es­ti, mikä oli “tutkimuk­sen” tek­i­jä. Miten hyvin vajaan tuhan­nen koe­henkilön otos edus­taa 83 miljoo­nan sak­salaisen mielipidettä ? 

  Iltik­sen oma tiedeasiantun­ti­ja räjäyt­tää tajun­nan, että puo­let eivät kuvit­telisi ole­vansa vaku­u­tus­myyjänä. Kyl­läpäs on huono ammat­ti. Onko niin , että puo­let 83 miljoonas­ta ei halu­aisi olla vakuutusmyyjänä?

  Iltik­sen asiantun­ti­ja antaa ymmärtää maanvil­jeli­jän ammatin ole­van toisek­si inho­tu­in kun se tämän “tutkimuk­sen” mukaan on viiden­nek­si inho­tu­in. Oliko­han kysymys­ten aset­telu niin, että mitä ammat­tia inhoat eniten , toisek­si jne? Ei vaiku­ta kovinkaan objek­ti­iviselta mittarilta.

  Seu­raavak­si tule­vat pk:n opet­ta­ja , siivoo­ja , pankkiiri,lääkäri jne. 

  Onko­han kuitenkaan kyse aivan väitöskir­jata­sois­es­ta tutkimuksesta ?

  Pert­ti Rönkön artikke­li , Vil­jeli­jän ammat­tia arvoste­taan Sak­sas­sa ker­too aivan toista , kuin Iltik­sen sävellys. Rönkön Berli­inis­sä päiväämässä uutises­sa ker­ro­taan maat­alousyrit­täjien lukeu­tu­van Sak­sas­sa palomi­esten, lääkärei­den ja opet­ta­jien kanssa yhteiskun­nal­lis­es­ti eniten arvostet­tui­hin ammat­tei­hin. MT 7.4.2010. Jut­tu sisältää myös Sak­san maat­alousyrit­täjien liiton kommentit.

  Onko­han kyse samas­ta tutkimuk­ses­ta ja sen eri tulkin­noista? Iltik­sen ver­sios­ta puut­tuvat toimit­ta­jan tiedot ja lay out on kuin seiskas­ta. Ei herätä luot­ta­mus­ta mil­lään tasolla.

  Linkkaan tähän hyvän lehden ‚Sent­terin, joka on Suomen­maan kuukausili­ite. Tästä saat näkökul­maan lisää laa­ju­ut­ta, ettei tarvitse nojau­tua pelkästään iltik­si­in ja uutispäivä demariin.

  http://www.joutsenmedia.fi/tuotteet-ja-palvelut/sentteri.html

 59. LRa: “Rosen­holz-aineis­ton tiedot kyl­lä tuli­vat CIA:lta ja sen julk­istamises­sa SUPO vetoaa lupauk­seen­sa sala­ta tiedot. Sen sijaan Tiitisen lista löy­tyi DDR:n Suomen suurlähetys­töstä maan luhis­tu­misen jälkeen.”

  Ei se niin ollut, vaan Sak­san tiedustelue­dus­ta­ja luovut­ti lis­tan Supolle (kenelle?). Se, että listal­la ei olisi Rosen­holz-nim­iä, on väite, joka ei perus­tu mihinkään — siis niin kauan kuin lis­taa ei ole julkistettu.
  Ja kun Sak­sal­la ei näytä ole­van mitään lis­tan julk­istamista vas­taan ja jos USAlta ei tarvitse kysyä, syyt julk­ista­mat­ta jät­tämiseen ovat sisäpoli­it­tiset. QED!

 60. Sak­salaiset siis löy­sivät Tiitisen lis­tan DDR:n Suomen lähetys­tön jäämistöstä ja luovut­ti­vat sen Supolle.

  HS uuti­soi, että sil­lä on tiedot lis­tan henkilöistä. HS:“Stasin upseer­it työsken­te­liv­ät Suomes­sa mon­en­lais­ten peit­e­virko­jen suo­jas­sa. Sik­si on toden­näköistä, että moni listalle pää­tynyt piti poli­it­tisia tai kult­tuurisia suhtei­ta täysin lail­liseen tapaan johonkin DDR:n diplomaattiin.

  Jostain syys­tä Stasin upseeri ei koskaan ryhtynyt värväämään suo­ma­lais­tut­tavaansa tiedo­nan­ta­jak­si tai peräti vakoo­jak­si. Jos näin olisi käynyt, hänet olisi merkit­ty Rosen­holz-aineis­ton henkilö- tai peräti operaatiokorttiin.”

 61. LRa: Hesarin mukaan siis “Jostain syys­tä Stasin upseeri ei koskaan ryhtynyt värväämään suo­ma­lais­tut­tavaansa tiedo­nan­ta­jak­si tai peräti vakoo­jak­si. Jos näin olisi käynyt, hänet olisi merkit­ty Rosen­holz-aineis­ton henkilö- tai peräti operaatiokorttiin.”

  Mut­ta kun ei tiede­tä keitä listal­la on, ei myöskään tiede­tä, onko heitä Rosenholz-aineistossa.
  Ja jos Hesari tietää, keitä listal­la on, olisi jo korkea aika julk­istaa lista.

 62. “Näin val­ta oste­taan” kir­joit­ta­jal­la pro­fes­sori Esko Riepul­la on hieno salali­it­to­teo­ria: KMS tyrkyt­ti Tiu­raa asun­to­min­is­terik­si. Muille hal­li­tus­neu­vot­telijoille selvisi Tiu­ran taus­ta­joukko ja pesti annet­ti­in Vapaavuorelle joka kos­tok­si alkoi alasam­pua Sukarin idea­parkke­ja. Tässä on jo dekkarin ainek­set kasassa.

  1. On kai aika selvää, että Tiuras­ta halut­ti­in asun­to­min­is­ter­iä. Mitä kehit­tyvien kaup­pakeskusten Suo­mi olisi tehnyt vaikka­pa kulttuuriministerillä?

 63. Tot­ta­han toki mut­ta sehän on vas­ta tari­nan alku­soit­to, uskotko että tuo Riepun teo­ria on tot­ta kokon­aisu­udessaan kos­to­ja myöten?

 64. joko­han olisi aika ava­ta myös tästä päämin­is­ter­istä oma ketjunsa?

  usko­ma­ton­ta touhua,sekä nauhoite­tut puhe­lut että koko vaali­ra­ha jupak­ka ja eri­toten päämin­is­teri joka aivan selvästi vale­htelee— vedoten muistamattomuuteen.

  olisiko tämä mah­dol­lista mis­sään muus­sa euroopan maassa,lukuunottamatta ehkä ital­i­aa ja berlusconia??

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.