Pienet pääomatulot verottomiksi?

Kokoomus halu­aa vasti­neek­si pääo­mat­u­lo­jen vero­pros­entin nos­tos­ta vapaut­taa pienet pääo­mat­u­lot vero­tuk­ses­ta kokon­aan. Myös vasem­mis­toli­it­to on vaat­in­ut pääo­mat­u­lo­jen vero­tuk­ses­ta pro­gres­si­ivista. Ajatuk­se­na on, että nyt pieniä pääo­mat­u­lo­ja verote­taan ankaram­min kuin saman­su­u­ruisia palkkatuloja.

Tulovero­tuk­semme pro­gres­si­ivi­su­us on tosi­asi­as­sa moni­por­tainen, mut­ta sitä voi kuvail­la suun­nilleen niin, että 10 000 euroa vuodessa on vero­ton­ta ja lop­ut verotet­tavaa. Kun pääo­mat­u­loil­ta puut­tuu tämä kymp­pi­ton­nin verova­paa osu­us, pelkkää pien­tä pääo­mat­u­loa verote­taan ankaram­min kuin pelkkää palkkat­u­loa saavaa.

Yleen­sä ihmisil­lä on sekä palkkat­u­lo­ja että pääo­mat­u­lo­ja. Kokoomuk­sen ehdo­tus merk­it­sisi, että molem­pia tulo­ja saaval­la olisi 20 000 euron verova­paa osu­us tulois­saan. Mitä järkeä tässä olisi? Pääo­mat­u­lo­jen vero­pros­ent­tia pitäisi nos­taa aika paljon, ettei veron tuot­to alenisi.

Eikö kokoomuk­sen ja vasem­mis­toli­iton havait­se­mas­ta epäoikeu­den­mukaisu­ud­es­ta pää­sisi yksinker­tais­es­ti sil­lä, että osan pääo­mat­u­loista voisi vaa­tia verotet­tavak­si ansio­tu­loina, jos kokee tulleen­sa yliverotetuksi.

Jos pääo­mat­u­lot muute­taan pro­gres­si­ivisik­si, niitä ei voi enää per­iä lähde­veroina. Se olisi aika pitkä taka-askel vero­tuk­sen yksinkertaistamisessa.

34 vastausta artikkeliin “Pienet pääomatulot verottomiksi?”

 1. “Eikö kokoomuk­sen ja vasem­mis­toli­iton havait­se­mas­ta epäoikeu­den­mukaisu­ud­es­ta pää­sisi yksinker­tais­es­ti sil­lä, että osan pääo­mat­u­loista voisi vaa­tia verotet­tavak­si ansio­tu­loina, jos kokee tulleen­sa yliverotetuksi.”

  Lois­ta­va idea!

 2. Tietysti pien­ten pääo­mat­u­lo­jen verova­paus lask­isi hie­man pääo­mat­ulovero­pros­ent­tia, joka huitelee lähel­lä viit­täkym­men­tä, mut­ta se ei ole oikea tie. Suurin ongelma­han on moninker­tai­enn vero­tus, johon on saata­va jonkin­lainen jär­ki. Pien­tenkin pääo­mat­u­lo­jen kannal­ta tärkein muu­tos on luop­umi­nen per­in­töveros­ta kokonaan.

  Per­in­töveron pois­to ei mak­sa paljoa, toden­näköis­es­ti se jopa lisää pääo­mat­u­loista saatavaa veroa. Kun per­in­tövero pois­te­taan, palaa nyt muual­la EU:ssa ole­via pääo­mia takaisin Suomeen ja vero­tu­lot kasvavat.

 3. Eiköhän tässä ole kysymys jo nykyisessä hal­li­tu­so­hjel­mas­sa ole­van pien­ten osinko­jen verova­pau­den ajatuk­sen uudelleen­läm­mit­telystä. Hal­li­tu­so­hjel­mas­sa­han on varat­tu 80 miljoon­aa alle 1000 EUR osinko­jen verova­pau­den toteut­tamisek­si. Tätä hal­li­tu­so­hjel­man kir­jaus­ta ei täl­lä hal­li­tuskaudel­la toteuteta. Ei var­mas­tikaan ole kyse mis­tään lähellekään 10000 Euron verovapaudesta.

 4. Eikö se nyt olisi yksinker­taista vaan verot­taa tuloa riip­pumat­ta siitä onko se pääo­ma vai palkkatuloa?

 5. Kuulisi­pa joskus joltakin puolueelta ehdo­tuk­sen ansio­tu­lo­jen verova­paud­es­ta. Vasem­mis­tokin on palka­nsaa­jan kyykyt­täjä pahin­ta laat­ua. On merkil­listä, miten marx­is­teista tuli sel­l­ainen äärikap­i­tal­isti­nen liike, että sydä­men asiana tun­tuu ole­van land­lor­di­en ja monop­o­lioikeuk­sien suojelu.

  Allekir­joit­ta­neen mielestä vero­ma­llin tulisi olla tämän suuntainen:

  http://www.nh.gov/revenue/faq/gti-rev.htm#LPT

  New Hamp­shiren osaval­tion vero­ma­lli. Tuol­la keräävät ilme­sis­es­ti n. 6 sentin veroäyrin ja lis­tas­sa ei ole ansio­tu­lo­jen vero­tus­ta lainkaan. Mut­ta sen sijaan pelkästään omaisu­us- ja monopoliveroja.

 6. Samaa mieltä tpyy­lu­o­man kanssa.

  Ja jos pääo­maveroista puhut­taes­sa ale­taan puhua kokon­aisveroas­t­eesta, niin sil­loin palkkat­u­lois­sa pitäisi myös puhua kokon­aisveroas­t­eesta, joka lie­nee siinä suurempi.

 7. Siis het­ki­nen. Pääo­mat­u­lo­jen vero­pros­ent­tia pitää nos­taa, kos­ka val­tion­talous on kural­la. Tämä täy­tyy kom­pen­soi­da, jot­ta vero­tus ei kiristyisi.

 8. tpyy­lu­o­ma: “Eikö se nyt olisi yksinker­taista vaan verot­taa tuloa riip­pumat­ta siitä onko se pääo­ma vai palkkatuloa?”

  Teo­ri­as­sa olet oike­as­sa, mut­ta käytän­nössä asia ei ole noin yksinker­tainen. 🙂 EU:n kolme perus­pi­lar­ia, jot­ka luo­vat tule­van vau­rautemme (toiv­ot­tavasti) ovat: tavaran, työvoiman ja pääo­man vapaa liikku­mi­nen. Eli EU:n sisäl­lä käy­dään raakaa verokil­pailua samal­la, kun EU käy sitä globaalisti.

  Suo­mi on häviöl­lä kil­pailus­sa kahdessa kri­it­tisessä kohdas­sa: asiantun­ti­joiden palkkat­u­lon ja pääo­mat­u­lon vero­tus. Suomeen ei siis saa­da osaa­jia (eikä omis­ta­jia) ja pääo­mat vir­taa­vat muualle EU_alueelle täysin lail­lis­es­ti. Kuka olisi niin hölmö, että pitäisi omis­tuk­set Suomes­sa 50% verol­la, kun joku muu EU-maa tar­joaa esimerkik­si 30% veroa? 😉

  anonyy­mi: “…palkkat­u­lois­sa pitäisi myös puhua kokon­aisveroas­t­eesta, joka lie­nee siinä suurempi.”

  Niin­hän sitä luulisi, mut­ta asia asia ei useinkaan ole noin. Täy­tyy myön­tää, että anonyymin harhalu­u­lo on ihan yleinen.

 9. tpyy­lu­o­ma: Samaa mieltä. Ei sil­lä pitäs olla mitään väliä, että paran­taako muiden elämää oma­l­la työ­panok­sel­laan tai jol­lain hal­lus­saan ole­val­la muul­la resurssil­la. Yhtä paljon hyvää se kuitenkin saa aikaan.

  Kjr63: En ehtiny lukee kokon­aan, mut­ta silmäillen vaikut­ti oikein hyvältä. (+ samaa mieltä tuos­ta vasem­mis­ton haukkumisesta…)

 10. Kun puhutaan pääo­mat­u­lo­jen vero­tuk­ses­ta, niin mis­tä sil­loin puhutaan? 

  Yri­tyk­sistä. Ja niiden perus­tamis­es­ta, ylläpi­dos­ta ja kehit­tämis­es­tä. Yri­tyk­siä kut­su­taan myös työnantajiksi. 

  Ker­tokaa­pa mik­si kukaan perus­taisi enää yri­tys­tä Suomeen? Ainakaan kukaan yksi­tyi­nen suo­ma­lainen ihmi­nen? (Kan­sain­väliset suuryri­tyk­set toki perus­ta­vat tytäry­htiöitä meillekin, tarkoituk­se­na kuo­ria kerma.)

  Palka­nsaa­jana on paljon kivem­pi, helpom­pi ja tuot­tavampi olla kuin työnantajana. 

  Mik­sei Soin­in­vaara perus­ta yritystä?

  1. Min­ul­la on yritys.
   Tapani sekoit­taa yhteisöveron, joka mak­se­taan yri­tyk­sen voitos­ta ja pääo­mat­u­lon, joka on yksi­tyisen henkilön korko‑, osinko‑, tai vuokratuloa.

 11. Anteek­si että tulee hiukan ehkä aasin­sil­taa, mut­ta pakko lausua, kun min­is­tereil­lä näyt­tää menevän sekaisin jo palka­nsaa­jat ja yrit­täjä puhu­mat­takaan tulolajeista.

  Maat­alous­min­is­teri Antti­la on tänään jyrähtänyt, että palka­nsaa­jien ostovoima on nous­sut EU-aikana 65 pros­ent­tia. Hän sanoo, että ruuan hin­ta on nous­sut vain kolme pros­ent­tia. Ja tämän takia vil­jeli­jä palkkaa pitäisi tark­istaa ja reilusti.

  Tilas­tokeskuk­sen mukaan se on vil­jeli­jä, jon­ka ansio on nous­sut tuon 65 prosenttia:

  Tulo­jen reaal­imuu­tok­set, % v.1990–2007
  Maat­alousyrit­täjät 65 %
  Muut yrit­täjät 45 %
  Ylem­mät toim­i­henkilöt 32 %
  Alem­mat toim­i­henkilöt 23 %
  Työn­tek­i­jät 29 %
  Opiske­li­jat 15 %
  Eläkeläiset 37 %
  Muut amma­tis­sa toim­i­mat­tomat 6 %
  Työt­tömät 7 %
  Kaik­ki koti­taloudet 28 %

  Vale­hteleeko min­is­teri vai mis­tä on kyse?

 12. Ei-pörssiyri­tyk­sen jaka­ma osinko on tiet­tyyn (aika korkeaan) rajaan saak­ka verova­paa­ta tuloa osin­gon­saa­jalle (muis­taak­seni 9% osakepääo­mas­ta, korkein­taan 90 000 vuodessa/verovelvollinen). Joten on aika fal­skia vaa­tia keven­nyk­siä pääo­mat­u­lo­jen vero­tuk­seen yrit­tämisen suosimisen nimissä.

  Aja­tus siitä, että pääo­mat­u­lot saisi halutes­saan vaa­tia verotet­tavak­si ansio­tu­lona, kuu­lostaa järkevältä.

  1. Yrit­täjä saa pääo­mat­u­lon­sa muute­tuk­si (takaisin) ansio­tu­loik­si yksinker­tais­es­ti mak­samal­la itselleen palkkaa.

 13. Evert The NeveRest:
  Tutkipa tilas­toasi vähän tarkem­min. Maat­alousyrit­täjien tulo maat­aloud­es­ta oli v. 1990 19 449 euroa ja vuon­na 2007 21 752 euroa. Nousua ei ole 65 %, vaan jotakin ihan muuta.
  Osmo Soin­in­vaara: Maati­lat­alouden tulovero­la­ki kieltää mak­samas­ta palkkaa itselleen tai puolisolleen. Eli siel­lä pääo­mat­u­lo on pakol­lista. Lie­neekö muil­la yrit­täjil­lä toisin?

 14. Kalle, noin 40% vero sekä pääo­ma että palkkat­u­losta ja 10 000 euroon saak­ka verova­paus lask­isi nimeno­maan niiden ylimpi­en palkkat­u­lo­jen vero­tus­ta, ja toisaal­ta pääo­mat­u­lo­jen vero­tus hie­man nousisi. Minus­ta tämä on verokil­pailunkin kannal­ta hyvä kompromissi.

 15. “Yrit­täjä saa pääo­mat­u­lon­sa muute­tuk­si (takaisin) ansio­tu­loik­si yksinker­tais­es­ti mak­samal­la itselleen palkkaa.”

  Tutus­tu­isitko verolakeihin,ennenkuin kir­joi­tat höpöjuttuja.
  Met­sä­talousyrit­täjäl­lä kaik­ki met­sä­tu­lo on pääo­mat­u­loa alus­ta asti.
  Maat­aloudessakaan ei muutel­la ansiotuloksi,eikä mak­se­ta “palkko­ja”.
  Miten eläkemummo,jolla on vuokrat­u­loa pieni määrä ?
  Sinäl­lään ehdotus,että pääo­mat­u­losta osan voisi vai­h­taa ansio­tu­lok­si on ihan kannatettava.

 16. Ei Osmo, en minä niitä vero­la­je­ja sekoit­tanut. Tein vain loikan perusasioi­hin. Liian pitkä näköjään. 

  Mon­tako ihmistä työl­listät täysipäiväis­es­ti yri­tyk­sel­läsi? Onko se ikinä ollut per­heesi pääasialli­nen toimeen­tu­lolähde? Vai onko se vain hyväo­saisen eläkeläisen verokikkailua, kuten kuvittelen? 

  Yrit­täjä voi tietysti mak­saa itselleen palkkaa — olet­taen että yri­tys tuot­taa voit­toa. Mut­ta mik­si hän sit­ten edes perus­taa yri­tys­tä, kun palkan­naut­ti­jana saa sen saman palkan plus hel­vetisti mui­ta etu­ja ihan siitä huoli­mat­ta tuot­taako yri­tys voit­toa vai tappiota. 

  Kysyn uudelleen, mik­si kukaan perus­taisi Suomeen yri­tys­tä, ja nimeno­maan kasvuyritystä? 

  Mik­si uhrautua ja yrit­tää estää Suomea jou­tu­mas­ta Uruguayn tielle? Saako siitä ehkä muu­ta palkkioi­ta kuin oikeu­den mak­saa itselleen palkkaa samoin ehdoin kuin vieraallekin? 

  Todel­la kannustavaa.

 17. Tim­oT kirjoitti:
  “Tutkipa tilas­toasi vähän tarkem­min. Maat­alousyrit­täjien tulo maat­aloud­es­ta oli v. 1990 19 449 euroa ja vuon­na 2007 21 752 euroa.”

  Tilas­tossa on mukana kaik­ki tulot. Kyseisessä tilas­tokat­sauk­ses­sa tode­taan vielä, että maat­alousyrit­täjien omaisu­us­tu­lot ovat kas­va­neet 2000-luvul­la nopeam­min kuin mis­sään muus­sa sosioekonomises­sa ryhmässä.

 18. Osakey­htiö on oma verov­elvolli­nen, elinkeinon­har­joit­ta­ja tai henkilöy­htiö (avoin yhtiö/ky) ei ole, kah­den viimek­si maini­tun tulo­ja verote­taan omis­ta­jien kaut­ta. Elinkeinon­har­joit­ta­ja ei voi mak­saa itselleen palkkaa, mut­ta henkilöy­htiössä voi mak­saa palkkaa yhtiömiehelle verot­ta­jaa sito­val­la taval­la, kun­han palk­ka vain on markki­nae­htoinen (mikä se onkaan).

 19. Evert The NeveRest:
  Näin on. Tulon­jakoti­las­toon lue­taan ilmeis­es­ti maat­alousyrit­täjik­si kaik­ki, jot­ka ovat joskus olleet maat­alousyrit­täjiä. Nyt pääosa heistä ei sitä enää ole, vaan pääosa tuloista tulee aivan muual­ta. Antti­lan toimenku­vaan kuu­luu huole­htia elin­tarvikkei­den tuotan­nos­ta ja sen tuot­ta­jista eli oikei­den vil­jeli­jöi­den tuloista, joil­la pääosa tuloista tulee maat­aloud­es­ta. Täl­lä ryh­mäl­lä ei tuloke­hi­tys ole todel­lakaan ollut lähel­läkään noi­ta mainit­semi­asi lukuja.
  Tuo ker­tomasi omaisu­us­tu­lo muuten koos­t­uu tilas­ton “maat­alousyrit­täjil­lä” huo­mat­taval­ta osin lasken­nal­lis­es­ta asun­to­tu­losta (9 % kokon­ais­tu­loista), joka las­ke­taan kaikille omis­tusasun­nos­sa asuville. Mielestäni tuo lasken­nalli­nen asun­to­tu­lo on täl­lä ryh­mäl­lä kovasti yläkant­ti­in arvioitu ottaen huomioon asun­to­jen käyvän arvon ja iän haja-asutusalueilla.

 20. henkilöy­htiössä voi mak­saa palkkaa yhtiömiehelle verot­ta­jaa sito­val­la taval­la, kun­han palk­ka vain on markki­nae­htoinen (mikä se onkaan)

  Minä en tiedä, mut­ta luu­len­pa, että sil­lä tarkoite­taan, ettei palkkaa saa mak­saa esim. velak­si. Näin­hän sit­ten voisi sit­ten fir­ma tehdä konkurssin. Ilmaista rahaa.

 21. Pääo­mat­u­lo­jen kohdal­la tulee ymmärtää, että niitä saa­va henkilö voi myös tehdä tap­pi­o­ta (jopa todel­lan rankasti) toisin kuin palkkatyöläi­nen joka saa joka kuukausi palkan, eikä esimerkik­si häviä huonona kuukaut­e­na kah­den kuukau­den palkkaa. Joten pääo­mat­u­lo­jen vero­tus pitää olla kevyem­pää kuin ansiotulojen.

  Tun­tuu että aina vaa­di­taan korkeam­paa vero­pros­ent­tia kun joku tekee osakkeil­la rahaa, mut­ta sit­ten kun joku menet­tää yli puo­let omaisu­ud­estaan pörssis­sä, niin kukaan ei vaa­di noi­ta tap­pi­oi­ta paikattavaksi.

 22. Henkilöy­htiötä koske­van yhtiömiehen palkan kohtu­ullisu­us on tarkoitet­tu pro­gres­sion pilkkomisen estämisek­si sään­nök­sen ollessa ajal­ta, jol­loin kaik­ki tulo oli ainakin lähtöko­htais­es­ti saman arvoista vero­tuk­ses­sa. Sään­nös vain siir­ret­ti­in vuon­na 1992 nykyiseen tulovero­laki­in. Täl­lä het­kel­lä ei ole tarvet­ta aikaisem­paan tapaan sään­nel­lä palkoil­la yhtiömiehen vero­tus­ta, kos­ka tulot jae­taan ansio- ja pääo­mat­u­loi­hin automaa­tion tapaan.

 23. Heik­ki
  “sit­ten kun joku menet­tää yli puo­let omaisu­ud­estaan pörssis­sä, niin kukaan ei vaa­di noi­ta tap­pi­oi­ta paikattavaksi.”

  Niin­pä. Ei ole ole­mas­sa mitään ansiosi­don­naista pörssitappiovakuutusta 🙂

 24. Mitä yleen­sä uno­hde­taan koko verokeskustelus­sa on todel­li­nen vero­ta­so mitat­tuna todel­li­sista tuloista. 

  Ansio­tulovero­tuk­ses­sa uno­hde­taan jatku­vasti työ­nan­ta­ja­mak­sut, jol­loin vero­ta­so saadaan näyt­tämään huo­mat­tavasti todel­lista pienem­mältä. Puhutaan mak­simis­saan n. 60% ansio­tuloveros­ta, vaik­ka todel­lisu­udessa vero­tus nousee noin 80%:iin. Kos­ka työ­nan­ta­ja­mak­sut pide­tään nor­maal­isti “näkymät­tömis­sä” työn­tek­i­jältä, tule­vat ne “näkyville” vas­ta esimerkik­si optio­tu­lois­sa, jois­sa työ­nan­ta­ja­mak­sut pitää mak­saa vielä päältä. Kos­ka 80% on useim­mille jo täysin ymmär­ryk­sen ja hyväksyn­nän ulkop­uolel­la ole­va vero­ta­so, on eri­tyis­es­ti aloit­tavis­sa yri­tyk­sis­sä kehitel­ty eri­laisia kom­mer­venkke­jä optioiden korvikkeek­si. Niistä ei enem­pää tässä julkisesti.

  Yri­tys­tulovero­tuk­se­na uno­hde­taan yleen­sä yri­tyk­sen jo mak­samat verot. Ne tule­vat helpoiten ymmär­ret­tävään muo­toon, kun ajat­telee myyvän­sä työ­panok­sen­sa oman yri­tyk­sen­sä kaut­ta ja las­kee todel­lisen kokonaisveroprosentin.

  Sen sijaan varsi­naisen pääo­mat­u­lon vero­tuk­ses­sa uno­hde­taan inflaa­tio, joka syö pääo­mat­u­loa jo ennen kuin vero las­ke­taan. Jos esimerkik­si pääo­man korko on 3% ja inflaa­tio 2%, niin reaa­li­nen pääo­mat­u­lo on 1%. Pääo­mat­u­loa verote­taan kuitenkin, kuin se olisi 3%, jol­loin eipä siitä paljoa pääo­mat­u­lon saa­jan käteen jää.

 25. Kjr63 lait­toi linkin New Hamp­shiren vero­tus­ta esit­televään sivus­toon, jos­sa todetaan:
  “New Hamp­shire does not have a gen­er­al sales tax or an income tax on an indi­vid­u­al’s report­ed W‑2 wages. There are tax­es on an indi­vid­u­al’s inter­est and div­i­dends income, inher­i­tance, busi­ness tax­es, con­sumer excise tax­es and oth­er tax­es as list­ed below.”

  Vero­tuk­ses­sa yksinker­taisu­us on tavoiteltavaa, samoin kan­nus­tavu­us — tai pitäisikö sanoa kan­nus­ta­mat­to­muu­den minimointi.

  Kun julki­nen sek­tori on pahasti ongelmis­sa ja Suomen talous vaar­al­lisel­la tiel­lä, lie­nee korkea aika aloit­taa keskustelu miten julk­ista sek­to­ria ja vero­tus­ta muute­taan siten että Suomes­sa tehdään jatkos­sakin töitä.

  Nykyi­nen mon­imutkainen yliv­ero­tusjär­jestelmä ja raskas julki­nen sek­tori muo­dostaa kort­ti­talon, joka rom­ah­taa jos­sain vai­heessa talouden rak­en­teen muuttues­sa kan­sain­välisen kil­pailun paineessa. Hyv­in­voin­ti­val­tio­ta ei pelaste­ta vero­tus­ta kiristämällä.

  Pien­ten pääo­mat­u­lo­jen verot­to­muus on pilkun viilailua ver­rat­tuna tarvit­tavi­in merkit­tävi­in muutoksiin.

  Olisiko uuden keskustelun paikka?

 26. Evert The NeveRest:
  Maat­alousyrit­täjien tulo­jen nousua selit­tää merkit­tävältä osin myös se, että tuol­la maini­t­ul­la 17 vuo­den jak­sol­la maatilo­jen määrä Suomes­sa on vähen­tynyt liki 50% ja samal­la käytän­nössä vielä jäl­jel­lä ole­vien tilo­jen keskikoko on kas­vanut merkit­tävästi, kos­ka muu­tok­set vil­jel­lyis­sä pel­to­he­htaareis­sa ja tuotan­toeläin­ten kokon­ais­määris­sä eivät ole olleet kuin mur­to-osa tuosta.

 27. fir­mas­sa:

  Kos­ka työ­nan­ta­ja­mak­sut pide­tään nor­maal­isti “näkymät­tömis­sä” työn­tek­i­jältä, tule­vat ne “näkyville” vas­ta esimerkik­si optio­tu­lois­sa, jois­sa työ­nan­ta­ja­mak­sut pitää mak­saa vielä päältä. Kos­ka 80% on useim­mille jo täysin ymmär­ryk­sen ja hyväksyn­nän ulkop­uolel­la ole­va verotaso 

  Nykyisessä poli­it­tises­sa ilmas­tossa, jos­sa juuri niitä öky­tu­lo­ja (joil­la tuol­laisi­in pros­ent­tei­hin on mah­dol­lista päästä) nos­ta­vat pankki­ir­it oli­vat saa­da sohel­luk­sel­laan melkein koko maail­man­talouden raiteil­taan, eivät tuol­laiset pros­en­tit todel­lakaan ole mitenkään yleisen hyväksyn­nän ulkopuolella. 

  Mainit­se­mis­sasi “aloit­tele­vis­sa yri­tyk­sis­sä” ei var­masti tarvitse niistä ylimpi­en tulolu­okkien pros­en­teista kan­taa huolta. 

  Sen sijaan varsi­naisen pääo­mat­u­lon vero­tuk­ses­sa uno­hde­taan inflaa­tio, joka syö pääo­mat­u­loa jo ennen kuin vero las­ke­taan. Jos esimerkik­si pääo­man korko on 3% ja inflaa­tio 2%, niin reaa­li­nen pääo­mat­u­lo on 1%. Pääo­mat­u­loa verote­taan kuitenkin, kuin se olisi 3%, jol­loin eipä siitä paljoa pääo­mat­u­lon saa­jan käteen jää. 

  Tässä kohdas­sa oli itua, enkä itse olekaan eri­tyis­es­ti sen kan­nal­la, että pääo­mat­u­loille pitäisi olla sama vero­pros­ent­ti kuin ansio­tu­lolle. Minus­ta kyse on perus­taval­la tavoin eri asioista kyse, eikä se, että molem­mis­sa käytetään sanaa pros­ent­ti tee niistä samoja. 

  Pääo­mat­u­lo, joka on inflaa­tion suu­ru­inen, ei oikeas­t­aan ole mitään “tuloa”, vaan vain pääo­man samana säi­lyt­tämistä. Jos tuon tulon ottaa kulu­tuk­seen, on käytän­nössä kyse siitä, että syö pääomaa. 

  Olisi järkevää, jos tämä jotenkin huomioitaisi­in vero­tuk­ses­sa. En tosin osaa sanoa, miten tämän voisi mitenkään hel­posti toteut­taa, kos­ka se vaatisi aina sitä, että itse tulon lisäk­si olisi tiedos­sa sido­tun pääo­man määrä ja sen reaaliar­von alen­e­m­i­nen inflaa­tion vuok­si. Ehkä joillekin osakkeille tämä olisi mah­dol­lista laskea, kun niille on tiedos­sa markki­na-arvo koko ajan, mut­ta kyl­lä se sil­loinkin aikamoista laskemista vaatisi.

 28. Ymmär­rän tuon niin, että pien­ten pääo­mat­u­lo­jen verot­to­muus kan­nus­taisi koti­maiseen omis­tamiseen, kun nyt omis­tus tah­too val­ua USA:laiseen omistukseen.

  Voisi tuo kan­nus­taa pien­ten puti­ikkien pitäjiä myös yrit­tämisen piiri­in ja jatka­maan, taval­laan pienyritystukea?

  Vastapain­ona tosin pitäisi saa­da työn­te­olle kan­nus­tavu­ut­ta niin, että pienet sat­un­nais­tu­lot oli­si­vat pait­si myös verot­to­mia niin ne eivät myöskään saisi vähen­tää työttömyys‑, sosi­aali- ym avus­tuk­sia ainakaan 1:1 (johonkin tiet­tyyn rajaan saak­ka) tai vai­h­toe­htois­es­ti voisi itse vali­ta myös niiden ole­van verot­to­mia pie­neen sum­maan asti.

  Kan­nus­tus­ta siis kaikille, jot­ka onnistuvat/viitsivät saa­maan vähänkin taloushyö­tyä yhteiskun­nalle (nimeno­maan nyt en puhu henkises­tä sohvafiloso­foin­ti­hyödys­tä eikä las­tenkas­va­tushyödys­tä yhteiskun­nalle, vaik­ka toki en väheksy niitäkään (ja niidenkin lisäk­si voi tiet­ty tehdä palkkatötäkin tai saa­da pääomatuloja)).

 29. Joki­varis:
  Tuos­ta Evertin mainit­se­mas­ta tilas­tos­ta ei voi­da tehdä mitään päätelmiä maanvil­jeli­jöi­den tuloista, sil­lä sen tilas­ton ryh­mään “mat­alousyrit­täjät” kuluu hyvin mon­enkir­javaa väkeä, kuten esimerkik­si tulo­jen jakaan­tu­mis­es­ta voi päätellä.

 30. tpyy­lu­o­ma: “… noin 40% vero sekä pääo­ma että palkkat­u­losta ja 10 000 euroon saak­ka verovapaus…”

  Peri­aat­teessa tasavero olisi ratkaisu, mut­ta 40%:a on verokil­pailun kannal­ta liian suuri. Joku 22% voisi toimia, mut­ta se saat­taisi joidenkin mielestä muut­taa tätä yhteiskun­taa. Tasavero­jär­jestelmässä suurimpia voit­ta­jia oli­si­vat muuten pienituloiset! 🙂

  Pääo­mat­u­lo­jen veron lasku 40%:iin ei riitä. Muual­la EU:ssa saa paljon fik­sumpia ehto­ja, joten kaik­ki suurem­mat pääo­mat menevät verotet­taviksi muualle. Kolminker­taisen vero­tuk­sen purku ja pääo­mat­u­lo­pros­entin aset­tumi­enn johonkin kah­denkymme­nen pin­taan toisi var­masti lisää vero­tu­lo­ja, mut­ta kateuspykälä taitaa estää järjenkäytön?

 31. Hieno hom­ma, toiv­ot­tavasti toteu­tuu, kohtu­ulliset pääo­mat­u­lot verot­tomak­si esim 10.000 e saak­ka vuodessa ja palkkat­u­loil­la kovem­pi vero­tus, sil­lä onhan palkat nousseet hur­jasti 10 vuo­den aikana.
  Näin­hän toim­i­taan jo muual­la euroopas­sa. Onhan nyt 28% pääo­mat­u­loista aivan liikaa, sen lisäk­si esim vuokranan­ta­ja joutuu vuokralaiselle (jol­la parem­mat oikeudet) ajoit­tain uusi­maan omas­ta pus­sista uusia kodinkonei­ta, remont­te­ja jne.
  Toiv­ot­tavasti ehdo­tus menee läpi ja pian. ottakaa veroa rikkail­ta ja pimeästä taloud­es­ta (esim turkki­laiset kebab­myyjät jot­ka myyvät van­ho­ja pilaan­tunei­ta tuot­tei­ta yöjuopoille, tuskin mak­sa­vat veroa ollenkaan) ja ylipäätän­sä suomes­sa pimeää talout­ta aivan liikaa. Verot­takaa varakkai­ta (pro­gres­si­ivi­nen) ja yri­tyk­siä ankaramin ja hiukan armoa köy­hille esim. toimeen­tu­lotuel­la eläville

 32. Iso­tu­lois­t­en tulot eivät ole kaik­ki työn­te­ol­la saatu­ja, vaan hei­dän työ­markki­noil­la on häiriö. 

  Työn­tek­i­jöitä on vähem­män kuin tarve alan yri­tyk­sis­sä olisi, joten palkat ovat liian korkei­ta: kysyn­tää on enem­män kuin tar­jon­taa. Markki­nahin­ta on liian korkea, kos­ka markki­noiden rakenne on rikki. 

  Oikeis­to — jos­sa markki­na­t­alout­ta ei ymmär­retä ollenkaan — tulk­it­see iso­tu­lois­t­en tulot ahkeroin­nil­la saaduik­si ja halu­aa veronalen­nuk­sia, kos­ka pro­gres­si­ivi­nen vero on muka ahkeroin­nin rankaisemista. Ei ole ahkeroin­nin rankaisemista, vaan liian korkean markki­nahin­nan verottamista.

  Samal­la liike­talouso­pit sama kuin markki­na­t­alous-ymmär­ryk­sel­lä voitaisi­in kat­sas­tus­fir­moille ja Dig­i­talle antaa veronalen­nuk­sia ahkeroin­nista, kos­ka oikeis­tonäkökul­mas­ta kat­sas­tus­fir­mat ja Digi­ta ovat vaan ahkeroi­neet ne 30% ja 50% liike­vai­h­dos­ta voittonsa.

  Vähen­netään työn­te­ol­la saadun rahan verot­tamista ja lisätään markki­nahäir­iön aiheut­ta­man rahan­tuh­lauk­sen verot­tamista. Vero­tuk­sel­la voitaisi­in kor­ja­ta markki­noiden epätasapainoja.

  Verote­taan markki­noiden epä­tas­apain­os­ta saatu­ja raho­ja. Tätä tehdään jo palkkat­u­lo­jen verotuksessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.