Pienet pääomatulot verottomiksi?

Kokoo­mus halu­aa vas­ti­neek­si pää­oma­tu­lo­jen vero­pro­sen­tin nos­tos­ta vapaut­taa pie­net pää­oma­tu­lot vero­tuk­ses­ta koko­naan. Myös vasem­mis­to­liit­to on vaa­ti­nut pää­oma­tu­lo­jen vero­tuk­ses­ta progres­sii­vis­ta. Aja­tuk­se­na on, että nyt pie­niä pää­oma­tu­lo­ja vero­te­taan anka­ram­min kuin saman­suu­rui­sia palkkatuloja.

Tulo­ve­ro­tuk­sem­me progres­sii­vi­suus on tosia­sias­sa moni­por­tai­nen, mut­ta sitä voi kuvail­la suun­nil­leen niin, että 10 000 euroa vuo­des­sa on vero­ton­ta ja loput vero­tet­ta­vaa. Kun pää­oma­tu­loil­ta puut­tuu tämä kymp­pi­ton­nin vero­va­paa osuus, pelk­kää pien­tä pää­oma­tu­loa vero­te­taan anka­ram­min kuin pelk­kää palk­ka­tu­loa saavaa.

Yleen­sä ihmi­sil­lä on sekä palk­ka­tu­lo­ja että pää­oma­tu­lo­ja. Kokoo­muk­sen ehdo­tus mer­kit­si­si, että molem­pia tulo­ja saa­val­la oli­si 20 000 euron vero­va­paa osuus tulois­saan. Mitä jär­keä täs­sä oli­si? Pää­oma­tu­lo­jen vero­pro­sent­tia pitäi­si nos­taa aika pal­jon, ettei veron tuot­to alenisi.

Eikö kokoo­muk­sen ja vasem­mis­to­lii­ton havait­se­mas­ta epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta pää­si­si yksin­ker­tai­ses­ti sil­lä, että osan pää­oma­tu­lois­ta voi­si vaa­tia vero­tet­ta­vak­si ansio­tu­loi­na, jos kokee tul­leen­sa yliverotetuksi.

Jos pää­oma­tu­lot muu­te­taan progres­sii­vi­sik­si, nii­tä ei voi enää periä läh­de­ve­roi­na. Se oli­si aika pit­kä taka-askel vero­tuk­sen yksinkertaistamisessa.

34 vastausta artikkeliin “Pienet pääomatulot verottomiksi?”

 1. Eikö kokoo­muk­sen ja vasem­mis­to­lii­ton havait­se­mas­ta epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta pää­si­si yksin­ker­tai­ses­ti sil­lä, että osan pää­oma­tu­lois­ta voi­si vaa­tia vero­tet­ta­vak­si ansio­tu­loi­na, jos kokee tul­leen­sa yliverotetuksi.”

  Lois­ta­va idea!

 2. Tie­tys­ti pien­ten pää­oma­tu­lo­jen vero­va­paus las­ki­si hie­man pää­oma­tu­lo­ve­ro­pro­sent­tia, joka hui­te­lee lähel­lä viit­tä­kym­men­tä, mut­ta se ei ole oikea tie. Suu­rin ongel­ma­han on monin­ker­tai­enn vero­tus, johon on saa­ta­va jon­kin­lai­nen jär­ki. Pien­ten­kin pää­oma­tu­lo­jen kan­nal­ta tär­kein muu­tos on luo­pu­mi­nen perin­tö­ve­ros­ta kokonaan.

  Perin­tö­ve­ron pois­to ei mak­sa pal­joa, toden­nä­köi­ses­ti se jopa lisää pää­oma­tu­lois­ta saa­ta­vaa veroa. Kun perin­tö­ve­ro pois­te­taan, palaa nyt muu­al­la EU:ssa ole­via pää­omia takai­sin Suo­meen ja vero­tu­lot kasvavat.

 3. Eikö­hän täs­sä ole kysy­mys jo nykyi­ses­sä hal­li­tus­oh­jel­mas­sa ole­van pien­ten osin­ko­jen vero­va­pau­den aja­tuk­sen uudel­leen­läm­mit­te­lys­tä. Hal­li­tus­oh­jel­mas­sa­han on varat­tu 80 mil­joo­naa alle 1000 EUR osin­ko­jen vero­va­pau­den toteut­ta­mi­sek­si. Tätä hal­li­tus­oh­jel­man kir­jaus­ta ei täl­lä hal­li­tus­kau­del­la toteu­te­ta. Ei var­mas­ti­kaan ole kyse mis­tään lähel­le­kään 10000 Euron verovapaudesta.

 4. Eikö se nyt oli­si yksin­ker­tais­ta vaan verot­taa tuloa riip­pu­mat­ta sii­tä onko se pää­oma vai palkkatuloa?

 5. Kuu­li­si­pa jos­kus jol­ta­kin puo­lu­eel­ta ehdo­tuk­sen ansio­tu­lo­jen vero­va­pau­des­ta. Vasem­mis­to­kin on pal­kan­saa­jan kyy­kyt­tä­jä pahin­ta laa­tua. On mer­kil­lis­tä, miten marxis­teis­ta tuli sel­lai­nen ääri­ka­pi­ta­lis­ti­nen lii­ke, että sydä­men asia­na tun­tuu ole­van land­lor­dien ja mono­po­lioi­keuk­sien suojelu.

  Alle­kir­joit­ta­neen mie­les­tä vero­mal­lin tuli­si olla tämän suuntainen:

  http://www.nh.gov/revenue/faq/gti-rev.htm#LPT

  New Hamps­hi­ren osa­val­tion vero­mal­li. Tuol­la kerää­vät ilme­si­ses­ti n. 6 sen­tin vero­äy­rin ja lis­tas­sa ei ole ansio­tu­lo­jen vero­tus­ta lain­kaan. Mut­ta sen sijaan pel­käs­tään omai­suus- ja monopoliveroja.

 6. Samaa miel­tä tpyy­luo­man kanssa.

  Ja jos pää­oma­ve­rois­ta puhut­taes­sa ale­taan puhua koko­nais­ve­roas­tees­ta, niin sil­loin palk­ka­tu­lois­sa pitäi­si myös puhua koko­nais­ve­roas­tees­ta, joka lie­nee sii­nä suurempi.

 7. Siis het­ki­nen. Pää­oma­tu­lo­jen vero­pro­sent­tia pitää nos­taa, kos­ka val­tion­ta­lous on kural­la. Tämä täy­tyy kom­pen­soi­da, jot­ta vero­tus ei kiristyisi.

 8. tpyy­luo­ma: “Eikö se nyt oli­si yksin­ker­tais­ta vaan verot­taa tuloa riip­pu­mat­ta sii­tä onko se pää­oma vai palkkatuloa?”

  Teo­rias­sa olet oikeas­sa, mut­ta käy­tän­nös­sä asia ei ole noin yksin­ker­tai­nen. 🙂 EU:n kol­me perus­pi­la­ria, jot­ka luo­vat tule­van vau­rau­tem­me (toi­vot­ta­vas­ti) ovat: tava­ran, työ­voi­man ja pää­oman vapaa liik­ku­mi­nen. Eli EU:n sisäl­lä käy­dään raa­kaa vero­kil­pai­lua samal­la, kun EU käy sitä globaalisti.

  Suo­mi on häviöl­lä kil­pai­lus­sa kah­des­sa kriit­ti­ses­sä koh­das­sa: asian­tun­ti­joi­den palk­ka­tu­lon ja pää­oma­tu­lon vero­tus. Suo­meen ei siis saa­da osaa­jia (eikä omis­ta­jia) ja pää­omat vir­taa­vat muu­al­le EU_alueelle täy­sin lail­li­ses­ti. Kuka oli­si niin höl­mö, että pitäi­si omis­tuk­set Suo­mes­sa 50% verol­la, kun joku muu EU-maa tar­jo­aa esi­mer­kik­si 30% veroa? 😉

  ano­nyy­mi: “…palk­ka­tu­lois­sa pitäi­si myös puhua koko­nais­ve­roas­tees­ta, joka lie­nee sii­nä suurempi.”

  Niin­hän sitä luu­li­si, mut­ta asia asia ei usein­kaan ole noin. Täy­tyy myön­tää, että ano­nyy­min har­ha­luu­lo on ihan yleinen.

 9. tpyy­luo­ma: Samaa miel­tä. Ei sil­lä pitäs olla mitään väliä, että paran­taa­ko mui­den elä­mää omal­la työ­pa­nok­sel­laan tai jol­lain hal­lus­saan ole­val­la muul­la resurs­sil­la. Yhtä pal­jon hyvää se kui­ten­kin saa aikaan.

  Kjr63: En ehti­ny lukee koko­naan, mut­ta sil­mäil­len vai­kut­ti oikein hyväl­tä. (+ samaa miel­tä tuos­ta vasem­mis­ton haukkumisesta…)

 10. Kun puhu­taan pää­oma­tu­lo­jen vero­tuk­ses­ta, niin mis­tä sil­loin puhutaan? 

  Yri­tyk­sis­tä. Ja nii­den perus­ta­mi­ses­ta, yllä­pi­dos­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä. Yri­tyk­siä kut­su­taan myös työnantajiksi. 

  Ker­to­kaa­pa mik­si kukaan perus­tai­si enää yri­tys­tä Suo­meen? Aina­kaan kukaan yksi­tyi­nen suo­ma­lai­nen ihmi­nen? (Kan­sain­vä­li­set suu­ry­ri­tyk­set toki perus­ta­vat tytä­ryh­tiöi­tä meil­le­kin, tar­koi­tuk­se­na kuo­ria kerma.)

  Pal­kan­saa­ja­na on pal­jon kivem­pi, hel­pom­pi ja tuot­ta­vam­pi olla kuin työnantajana. 

  Mik­sei Soi­nin­vaa­ra perus­ta yritystä?

  1. Minul­la on yritys.
   Tapa­ni sekoit­taa yhtei­sö­ve­ron, joka mak­se­taan yri­tyk­sen voi­tos­ta ja pää­oma­tu­lon, joka on yksi­tyi­sen hen­ki­lön korko‑, osinko‑, tai vuokratuloa.

 11. Anteek­si että tulee hiu­kan ehkä aasin­sil­taa, mut­ta pak­ko lausua, kun minis­te­reil­lä näyt­tää mene­vän sekai­sin jo pal­kan­saa­jat ja yrit­tä­jä puhu­mat­ta­kaan tulolajeista.

  Maa­ta­lous­mi­nis­te­ri Ant­ti­la on tänään jyräh­tä­nyt, että pal­kan­saa­jien osto­voi­ma on nous­sut EU-aika­na 65 pro­sent­tia. Hän sanoo, että ruu­an hin­ta on nous­sut vain kol­me pro­sent­tia. Ja tämän takia vil­je­li­jä palk­kaa pitäi­si tar­kis­taa ja reilusti.

  Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan se on vil­je­li­jä, jon­ka ansio on nous­sut tuon 65 prosenttia:

  Tulo­jen reaa­li­muu­tok­set, % v.1990–2007
  Maa­ta­lous­yrit­tä­jät 65 %
  Muut yrit­tä­jät 45 %
  Ylem­mät toi­mi­hen­ki­löt 32 %
  Alem­mat toi­mi­hen­ki­löt 23 %
  Työn­te­ki­jät 29 %
  Opis­ke­li­jat 15 %
  Elä­ke­läi­set 37 %
  Muut amma­tis­sa toi­mi­mat­to­mat 6 %
  Työt­tö­mät 7 %
  Kaik­ki koti­ta­lou­det 28 %

  Valeh­te­lee­ko minis­te­ri vai mis­tä on kyse?

 12. Ei-pörs­siy­ri­tyk­sen jaka­ma osin­ko on tiet­tyyn (aika kor­ke­aan) rajaan saak­ka vero­va­paa­ta tuloa osin­gon­saa­jal­le (muis­taak­se­ni 9% osa­ke­pää­omas­ta, kor­kein­taan 90 000 vuodessa/verovelvollinen). Joten on aika fals­kia vaa­tia keven­nyk­siä pää­oma­tu­lo­jen vero­tuk­seen yrit­tä­mi­sen suo­si­mi­sen nimissä.

  Aja­tus sii­tä, että pää­oma­tu­lot sai­si halu­tes­saan vaa­tia vero­tet­ta­vak­si ansio­tu­lo­na, kuu­los­taa järkevältä.

  1. Yrit­tä­jä saa pää­oma­tu­lon­sa muu­te­tuk­si (takai­sin) ansio­tu­loik­si yksin­ker­tai­ses­ti mak­sa­mal­la itsel­leen palkkaa.

 13. Evert The NeveRest:
  Tut­ki­pa tilas­toa­si vähän tar­kem­min. Maa­ta­lous­yrit­tä­jien tulo maa­ta­lou­des­ta oli v. 1990 19 449 euroa ja vuon­na 2007 21 752 euroa. Nousua ei ole 65 %, vaan jota­kin ihan muuta.
  Osmo Soi­nin­vaa­ra: Maa­ti­la­ta­lou­den tulo­ve­ro­la­ki kiel­tää mak­sa­mas­ta palk­kaa itsel­leen tai puo­li­sol­leen. Eli siel­lä pää­oma­tu­lo on pakol­lis­ta. Lie­nee­kö muil­la yrit­tä­jil­lä toisin?

 14. Kal­le, noin 40% vero sekä pää­oma että palk­ka­tu­los­ta ja 10 000 euroon saak­ka vero­va­paus las­ki­si nime­no­maan nii­den ylim­pien palk­ka­tu­lo­jen vero­tus­ta, ja toi­saal­ta pää­oma­tu­lo­jen vero­tus hie­man nousi­si. Minus­ta tämä on vero­kil­pai­lun­kin kan­nal­ta hyvä kompromissi.

 15. Yrit­tä­jä saa pää­oma­tu­lon­sa muu­te­tuk­si (takai­sin) ansio­tu­loik­si yksin­ker­tai­ses­ti mak­sa­mal­la itsel­leen palkkaa.”

  Tutus­tui­sit­ko verolakeihin,ennenkuin kir­joi­tat höpöjuttuja.
  Met­sä­ta­lous­yrit­tä­jäl­lä kaik­ki met­sä­tu­lo on pää­oma­tu­loa alus­ta asti.
  Maa­ta­lou­des­sa­kaan ei muu­tel­la ansiotuloksi,eikä mak­se­ta “palk­ko­ja”.
  Miten eläkemummo,jolla on vuo­kra­tu­loa pie­ni määrä ?
  Sinäl­lään ehdotus,että pää­oma­tu­los­ta osan voi­si vaih­taa ansio­tu­lok­si on ihan kannatettava.

 16. Ei Osmo, en minä nii­tä vero­la­je­ja sekoit­ta­nut. Tein vain loi­kan perus­asioi­hin. Lii­an pit­kä näköjään. 

  Mon­ta­ko ihmis­tä työl­lis­tät täy­si­päi­väi­ses­ti yri­tyk­sel­lä­si? Onko se iki­nä ollut per­hee­si pää­asial­li­nen toi­meen­tu­lo­läh­de? Vai onko se vain hyvä­osai­sen elä­ke­läi­sen vero­kik­kai­lua, kuten kuvittelen? 

  Yrit­tä­jä voi tie­tys­ti mak­saa itsel­leen palk­kaa — olet­taen että yri­tys tuot­taa voit­toa. Mut­ta mik­si hän sit­ten edes perus­taa yri­tys­tä, kun pal­kan­naut­ti­ja­na saa sen saman pal­kan plus hel­ve­tis­ti mui­ta etu­ja ihan sii­tä huo­li­mat­ta tuot­taa­ko yri­tys voit­toa vai tappiota. 

  Kysyn uudel­leen, mik­si kukaan perus­tai­si Suo­meen yri­tys­tä, ja nime­no­maan kasvuyritystä? 

  Mik­si uhrau­tua ja yrit­tää estää Suo­mea jou­tu­mas­ta Uru­guayn tiel­le? Saa­ko sii­tä ehkä muu­ta palk­kioi­ta kuin oikeu­den mak­saa itsel­leen palk­kaa samoin ehdoin kuin vieraallekin? 

  Todel­la kannustavaa.

 17. TimoT kir­joit­ti:
  “Tut­ki­pa tilas­toa­si vähän tar­kem­min. Maa­ta­lous­yrit­tä­jien tulo maa­ta­lou­des­ta oli v. 1990 19 449 euroa ja vuon­na 2007 21 752 euroa.”

  Tilas­tos­sa on muka­na kaik­ki tulot. Kysei­ses­sä tilas­to­kat­sauk­ses­sa tode­taan vie­lä, että maa­ta­lous­yrit­tä­jien omai­suus­tu­lot ovat kas­va­neet 2000-luvul­la nopeam­min kuin mis­sään muus­sa sosio­eko­no­mi­ses­sa ryhmässä.

 18. Osa­keyh­tiö on oma vero­vel­vol­li­nen, elin­kei­non­har­joit­ta­ja tai hen­ki­löyh­tiö (avoin yhtiö/ky) ei ole, kah­den vii­mek­si mai­ni­tun tulo­ja vero­te­taan omis­ta­jien kaut­ta. Elin­kei­non­har­joit­ta­ja ei voi mak­saa itsel­leen palk­kaa, mut­ta hen­ki­löyh­tiös­sä voi mak­saa palk­kaa yhtiö­mie­hel­le verot­ta­jaa sito­val­la taval­la, kun­han palk­ka vain on mark­ki­naeh­toi­nen (mikä se onkaan).

 19. Evert The NeveRest:
  Näin on. Tulon­ja­ko­ti­las­toon lue­taan ilmei­ses­ti maa­ta­lous­yrit­tä­jik­si kaik­ki, jot­ka ovat jos­kus olleet maa­ta­lous­yrit­tä­jiä. Nyt pää­osa heis­tä ei sitä enää ole, vaan pää­osa tulois­ta tulee aivan muu­al­ta. Ant­ti­lan toi­men­ku­vaan kuu­luu huo­leh­tia elin­tar­vik­kei­den tuo­tan­nos­ta ja sen tuot­ta­jis­ta eli oikei­den vil­je­li­jöi­den tulois­ta, joil­la pää­osa tulois­ta tulee maa­ta­lou­des­ta. Täl­lä ryh­mäl­lä ei tulo­ke­hi­tys ole todel­la­kaan ollut lähel­lä­kään noi­ta mai­nit­se­mia­si lukuja.
  Tuo ker­to­ma­si omai­suus­tu­lo muu­ten koos­tuu tilas­ton “maa­ta­lous­yrit­tä­jil­lä” huo­mat­ta­val­ta osin las­ken­nal­li­ses­ta asun­to­tu­los­ta (9 % koko­nais­tu­lois­ta), joka las­ke­taan kai­kil­le omis­tusa­sun­nos­sa asu­vil­le. Mie­les­tä­ni tuo las­ken­nal­li­nen asun­to­tu­lo on täl­lä ryh­mäl­lä kovas­ti ylä­kant­tiin arvioi­tu ottaen huo­mioon asun­to­jen käy­vän arvon ja iän haja-asutusalueilla.

 20. hen­ki­löyh­tiös­sä voi mak­saa palk­kaa yhtiö­mie­hel­le verot­ta­jaa sito­val­la taval­la, kun­han palk­ka vain on mark­ki­naeh­toi­nen (mikä se onkaan)

  Minä en tie­dä, mut­ta luu­len­pa, että sil­lä tar­koi­te­taan, ettei palk­kaa saa mak­saa esim. velak­si. Näin­hän sit­ten voi­si sit­ten fir­ma teh­dä kon­kurs­sin. Ilmais­ta rahaa.

 21. Pää­oma­tu­lo­jen koh­dal­la tulee ymmär­tää, että nii­tä saa­va hen­ki­lö voi myös teh­dä tap­pio­ta (jopa todel­lan ran­kas­ti) toi­sin kuin palk­ka­työ­läi­nen joka saa joka kuu­kausi pal­kan, eikä esi­mer­kik­si häviä huo­no­na kuu­kau­te­na kah­den kuu­kau­den palk­kaa. Joten pää­oma­tu­lo­jen vero­tus pitää olla kevyem­pää kuin ansiotulojen.

  Tun­tuu että aina vaa­di­taan kor­keam­paa vero­pro­sent­tia kun joku tekee osak­keil­la rahaa, mut­ta sit­ten kun joku menet­tää yli puo­let omai­suu­des­taan pörs­sis­sä, niin kukaan ei vaa­di noi­ta tap­pioi­ta paikattavaksi.

 22. Hen­ki­löyh­tiö­tä kos­ke­van yhtiö­mie­hen pal­kan koh­tuul­li­suus on tar­koi­tet­tu progres­sion pilk­ko­mi­sen estä­mi­sek­si sään­nök­sen olles­sa ajal­ta, jol­loin kaik­ki tulo oli aina­kin läh­tö­koh­tai­ses­ti saman arvois­ta vero­tuk­ses­sa. Sään­nös vain siir­ret­tiin vuon­na 1992 nykyi­seen tulo­ve­ro­la­kiin. Täl­lä het­kel­lä ei ole tar­vet­ta aikai­sem­paan tapaan sään­nel­lä pal­koil­la yhtiö­mie­hen vero­tus­ta, kos­ka tulot jae­taan ansio- ja pää­oma­tu­loi­hin auto­maa­tion tapaan.

 23. Heik­ki
  “sit­ten kun joku menet­tää yli puo­let omai­suu­des­taan pörs­sis­sä, niin kukaan ei vaa­di noi­ta tap­pioi­ta paikattavaksi.”

  Niin­pä. Ei ole ole­mas­sa mitään ansio­si­don­nais­ta pörssitappiovakuutusta 🙂

 24. Mitä yleen­sä unoh­de­taan koko vero­kes­kus­te­lus­sa on todel­li­nen vero­ta­so mitat­tu­na todel­li­sis­ta tuloista. 

  Ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­ses­sa unoh­de­taan jat­ku­vas­ti työ­nan­ta­ja­mak­sut, jol­loin vero­ta­so saa­daan näyt­tä­mään huo­mat­ta­vas­ti todel­lis­ta pie­nem­mäl­tä. Puhu­taan mak­si­mis­saan n. 60% ansio­tu­lo­ve­ros­ta, vaik­ka todel­li­suu­des­sa vero­tus nousee noin 80%:iin. Kos­ka työ­nan­ta­ja­mak­sut pide­tään nor­maa­lis­ti “näky­mät­tö­mis­sä” työn­te­ki­jäl­tä, tule­vat ne “näky­vil­le” vas­ta esi­mer­kik­si optio­tu­lois­sa, jois­sa työ­nan­ta­ja­mak­sut pitää mak­saa vie­lä pääl­tä. Kos­ka 80% on useim­mil­le jo täy­sin ymmär­ryk­sen ja hyväk­syn­nän ulko­puo­lel­la ole­va vero­ta­so, on eri­tyi­ses­ti aloit­ta­vis­sa yri­tyk­sis­sä kehi­tel­ty eri­lai­sia kom­mer­venk­ke­jä optioi­den kor­vik­keek­si. Niis­tä ei enem­pää täs­sä julkisesti.

  Yri­tys­tu­lo­ve­ro­tuk­se­na unoh­de­taan yleen­sä yri­tyk­sen jo mak­sa­mat verot. Ne tule­vat hel­poi­ten ymmär­ret­tä­vään muo­toon, kun ajat­te­lee myy­vän­sä työ­pa­nok­sen­sa oman yri­tyk­sen­sä kaut­ta ja las­kee todel­li­sen kokonaisveroprosentin.

  Sen sijaan var­si­nai­sen pää­oma­tu­lon vero­tuk­ses­sa unoh­de­taan inflaa­tio, joka syö pää­oma­tu­loa jo ennen kuin vero las­ke­taan. Jos esi­mer­kik­si pää­oman kor­ko on 3% ja inflaa­tio 2%, niin reaa­li­nen pää­oma­tu­lo on 1%. Pää­oma­tu­loa vero­te­taan kui­ten­kin, kuin se oli­si 3%, jol­loin eipä sii­tä pal­joa pää­oma­tu­lon saa­jan käteen jää.

 25. Kjr63 lait­toi lin­kin New Hamps­hi­ren vero­tus­ta esit­te­le­vään sivus­toon, jos­sa todetaan:
  “New Hamps­hi­re does not have a gene­ral sales tax or an inco­me tax on an indi­vi­dual’s repor­ted W‑2 wages. The­re are taxes on an indi­vi­dual’s inte­rest and divi­dends inco­me, inhe­ri­tance, busi­ness taxes, con­su­mer exci­se taxes and other taxes as lis­ted below.”

  Vero­tuk­ses­sa yksin­ker­tai­suus on tavoi­tel­ta­vaa, samoin kan­nus­ta­vuus — tai pitäi­si­kö sanoa kan­nus­ta­mat­to­muu­den minimointi.

  Kun jul­ki­nen sek­to­ri on pahas­ti ongel­mis­sa ja Suo­men talous vaa­ral­li­sel­la tiel­lä, lie­nee kor­kea aika aloit­taa kes­kus­te­lu miten jul­kis­ta sek­to­ria ja vero­tus­ta muu­te­taan siten että Suo­mes­sa teh­dään jat­kos­sa­kin töitä.

  Nykyi­nen moni­mut­kai­nen yli­ve­ro­tus­jär­jes­tel­mä ja ras­kas jul­ki­nen sek­to­ri muo­dos­taa kort­ti­ta­lon, joka romah­taa jos­sain vai­hees­sa talou­den raken­teen muut­tues­sa kan­sain­vä­li­sen kil­pai­lun pai­nees­sa. Hyvin­voin­ti­val­tio­ta ei pelas­te­ta vero­tus­ta kiristämällä.

  Pien­ten pää­oma­tu­lo­jen verot­to­muus on pil­kun vii­lai­lua ver­rat­tu­na tar­vit­ta­viin mer­kit­tä­viin muutoksiin.

  Oli­si­ko uuden kes­kus­te­lun paikka?

 26. Evert The NeveRest:
  Maa­ta­lous­yrit­tä­jien tulo­jen nousua selit­tää mer­kit­tä­väl­tä osin myös se, että tuol­la mai­ni­tul­la 17 vuo­den jak­sol­la maa­ti­lo­jen mää­rä Suo­mes­sa on vähen­ty­nyt liki 50% ja samal­la käy­tän­nös­sä vie­lä jäl­jel­lä ole­vien tilo­jen kes­ki­ko­ko on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti, kos­ka muu­tok­set vil­jel­lyis­sä pel­to­heh­taa­reis­sa ja tuo­tan­toe­läin­ten koko­nais­mää­ris­sä eivät ole olleet kuin mur­to-osa tuosta.

 27. fir­mas­sa:

  Kos­ka työ­nan­ta­ja­mak­sut pide­tään nor­maa­lis­ti “näky­mät­tö­mis­sä” työn­te­ki­jäl­tä, tule­vat ne “näky­vil­le” vas­ta esi­mer­kik­si optio­tu­lois­sa, jois­sa työ­nan­ta­ja­mak­sut pitää mak­saa vie­lä pääl­tä. Kos­ka 80% on useim­mil­le jo täy­sin ymmär­ryk­sen ja hyväk­syn­nän ulko­puo­lel­la ole­va verotaso 

  Nykyi­ses­sä poliit­ti­ses­sa ilmas­tos­sa, jos­sa juu­ri nii­tä öky­tu­lo­ja (joil­la tuol­lai­siin pro­sent­tei­hin on mah­dol­lis­ta pääs­tä) nos­ta­vat pank­kii­rit oli­vat saa­da sohel­luk­sel­laan mel­kein koko maa­il­man­ta­lou­den rai­teil­taan, eivät tuol­lai­set pro­sen­tit todel­la­kaan ole miten­kään ylei­sen hyväk­syn­nän ulkopuolella. 

  Mai­nit­se­mis­sa­si “aloit­te­le­vis­sa yri­tyk­sis­sä” ei var­mas­ti tar­vit­se niis­tä ylim­pien tulo­luok­kien pro­sen­teis­ta kan­taa huolta. 

  Sen sijaan var­si­nai­sen pää­oma­tu­lon vero­tuk­ses­sa unoh­de­taan inflaa­tio, joka syö pää­oma­tu­loa jo ennen kuin vero las­ke­taan. Jos esi­mer­kik­si pää­oman kor­ko on 3% ja inflaa­tio 2%, niin reaa­li­nen pää­oma­tu­lo on 1%. Pää­oma­tu­loa vero­te­taan kui­ten­kin, kuin se oli­si 3%, jol­loin eipä sii­tä pal­joa pää­oma­tu­lon saa­jan käteen jää. 

  Täs­sä koh­das­sa oli itua, enkä itse ole­kaan eri­tyi­ses­ti sen kan­nal­la, että pää­oma­tu­loil­le pitäi­si olla sama vero­pro­sent­ti kuin ansio­tu­lol­le. Minus­ta kyse on perus­ta­val­la tavoin eri asiois­ta kyse, eikä se, että molem­mis­sa käy­te­tään sanaa pro­sent­ti tee niis­tä samoja. 

  Pää­oma­tu­lo, joka on inflaa­tion suu­rui­nen, ei oikeas­taan ole mitään “tuloa”, vaan vain pää­oman sama­na säi­lyt­tä­mis­tä. Jos tuon tulon ottaa kulu­tuk­seen, on käy­tän­nös­sä kyse sii­tä, että syö pääomaa. 

  Oli­si jär­ke­vää, jos tämä joten­kin huo­mioi­tai­siin vero­tuk­ses­sa. En tosin osaa sanoa, miten tämän voi­si miten­kään hel­pos­ti toteut­taa, kos­ka se vaa­ti­si aina sitä, että itse tulon lisäk­si oli­si tie­dos­sa sido­tun pää­oman mää­rä ja sen reaa­liar­von ale­ne­mi­nen inflaa­tion vuok­si. Ehkä joil­le­kin osak­keil­le tämä oli­si mah­dol­lis­ta las­kea, kun niil­le on tie­dos­sa mark­ki­na-arvo koko ajan, mut­ta kyl­lä se sil­loin­kin aika­mois­ta las­ke­mis­ta vaatisi.

 28. Ymmär­rän tuon niin, että pien­ten pää­oma­tu­lo­jen verot­to­muus kan­nus­tai­si koti­mai­seen omis­ta­mi­seen, kun nyt omis­tus tah­too valua USA:laiseen omistukseen.

  Voi­si tuo kan­nus­taa pien­ten putiik­kien pitä­jiä myös yrit­tä­mi­sen pii­riin ja jat­ka­maan, taval­laan pienyritystukea?

  Vas­ta­pai­no­na tosin pitäi­si saa­da työn­teol­le kan­nus­ta­vuut­ta niin, että pie­net satun­nais­tu­lot oli­si­vat pait­si myös verot­to­mia niin ne eivät myös­kään sai­si vähen­tää työttömyys‑, sosi­aa­li- ym avus­tuk­sia aina­kaan 1:1 (johon­kin tiet­tyyn rajaan saak­ka) tai vaih­toeh­toi­ses­ti voi­si itse vali­ta myös nii­den ole­van verot­to­mia pie­neen sum­maan asti.

  Kan­nus­tus­ta siis kai­kil­le, jot­ka onnistuvat/viitsivät saa­maan vähän­kin talous­hyö­tyä yhteis­kun­nal­le (nime­no­maan nyt en puhu hen­ki­ses­tä soh­va­fi­lo­so­foin­ti­hyö­dys­tä eikä las­ten­kas­va­tus­hyö­dys­tä yhteis­kun­nal­le, vaik­ka toki en vähek­sy nii­tä­kään (ja nii­den­kin lisäk­si voi tiet­ty teh­dä palk­ka­tö­tä­kin tai saa­da pääomatuloja)).

 29. Joki­va­ris:
  Tuos­ta Ever­tin mai­nit­se­mas­ta tilas­tos­ta ei voi­da teh­dä mitään pää­tel­miä maan­vil­je­li­jöi­den tulois­ta, sil­lä sen tilas­ton ryh­mään “mata­lous­yrit­tä­jät” kuluu hyvin monen­kir­ja­vaa väkeä, kuten esi­mer­kik­si tulo­jen jakaan­tu­mi­ses­ta voi päätellä.

 30. tpyy­luo­ma: “… noin 40% vero sekä pää­oma että palk­ka­tu­los­ta ja 10 000 euroon saak­ka verovapaus…”

  Peri­aat­tees­sa tasa­ve­ro oli­si rat­kai­su, mut­ta 40%:a on vero­kil­pai­lun kan­nal­ta lii­an suu­ri. Joku 22% voi­si toi­mia, mut­ta se saat­tai­si joi­den­kin mie­les­tä muut­taa tätä yhteis­kun­taa. Tasa­ve­ro­jär­jes­tel­mäs­sä suu­rim­pia voit­ta­jia oli­si­vat muu­ten pienituloiset! 🙂

  Pää­oma­tu­lo­jen veron las­ku 40%:iin ei rii­tä. Muu­al­la EU:ssa saa pal­jon fik­sum­pia ehto­ja, joten kaik­ki suu­rem­mat pää­omat mene­vät vero­tet­ta­vik­si muu­al­le. Kol­min­ker­tai­sen vero­tuk­sen pur­ku ja pää­oma­tu­lo­pro­sen­tin aset­tu­mienn johon­kin kah­den­kym­me­nen pin­taan toi­si var­mas­ti lisää vero­tu­lo­ja, mut­ta kateus­py­kä­lä tai­taa estää järjenkäytön?

 31. Hie­no hom­ma, toi­vot­ta­vas­ti toteu­tuu, koh­tuul­li­set pää­oma­tu­lot verot­to­mak­si esim 10.000 e saak­ka vuo­des­sa ja palk­ka­tu­loil­la kovem­pi vero­tus, sil­lä onhan pal­kat nous­seet hur­jas­ti 10 vuo­den aikana.
  Näin­hän toi­mi­taan jo muu­al­la euroo­pas­sa. Onhan nyt 28% pää­oma­tu­lois­ta aivan lii­kaa, sen lisäk­si esim vuo­kra­nan­ta­ja jou­tuu vuo­kra­lai­sel­le (jol­la parem­mat oikeu­det) ajoit­tain uusi­maan omas­ta pus­sis­ta uusia kodin­ko­nei­ta, remont­te­ja jne.
  Toi­vot­ta­vas­ti ehdo­tus menee läpi ja pian. otta­kaa veroa rik­kail­ta ja pimeäs­tä talou­des­ta (esim turk­ki­lai­set kebab­myy­jät jot­ka myy­vät van­ho­ja pilaan­tu­nei­ta tuot­tei­ta yöjuo­poil­le, tus­kin mak­sa­vat veroa ollen­kaan) ja yli­pää­tän­sä suo­mes­sa pime­ää talout­ta aivan lii­kaa. Verot­ta­kaa varak­kai­ta (progres­sii­vi­nen) ja yri­tyk­siä anka­ra­min ja hiu­kan armoa köy­hil­le esim. toi­meen­tu­lo­tuel­la eläville

 32. Iso­tu­lois­ten tulot eivät ole kaik­ki työn­teol­la saa­tu­ja, vaan hei­dän työ­mark­ki­noil­la on häiriö. 

  Työn­te­ki­jöi­tä on vähem­män kuin tar­ve alan yri­tyk­sis­sä oli­si, joten pal­kat ovat lii­an kor­kei­ta: kysyn­tää on enem­män kuin tar­jon­taa. Mark­ki­na­hin­ta on lii­an kor­kea, kos­ka mark­ki­noi­den raken­ne on rikki. 

  Oikeis­to — jos­sa mark­ki­na­ta­lout­ta ei ymmär­re­tä ollen­kaan — tul­kit­see iso­tu­lois­ten tulot ahke­roin­nil­la saa­duik­si ja halu­aa veron­alen­nuk­sia, kos­ka progres­sii­vi­nen vero on muka ahke­roin­nin ran­kai­se­mis­ta. Ei ole ahke­roin­nin ran­kai­se­mis­ta, vaan lii­an kor­kean mark­ki­na­hin­nan verottamista.

  Samal­la lii­ke­ta­lous­o­pit sama kuin mark­ki­na­ta­lous-ymmär­ryk­sel­lä voi­tai­siin kat­sas­tus­fir­moil­le ja Digi­tal­le antaa veron­alen­nuk­sia ahke­roin­nis­ta, kos­ka oikeis­to­nä­kö­kul­mas­ta kat­sas­tus­fir­mat ja Digi­ta ovat vaan ahke­roi­neet ne 30% ja 50% lii­ke­vaih­dos­ta voittonsa.

  Vähen­ne­tään työn­teol­la saa­dun rahan verot­ta­mis­ta ja lisä­tään mark­ki­na­häi­riön aiheut­ta­man rahan­tuh­lauk­sen verot­ta­mis­ta. Vero­tuk­sel­la voi­tai­siin kor­ja­ta mark­ki­noi­den epätasapainoja.

  Vero­te­taan mark­ki­noi­den epä­ta­sa­pai­nos­ta saa­tu­ja raho­ja. Tätä teh­dään jo palk­ka­tu­lo­jen verotuksessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.