Miksi asumista pitää tukea?

Jos­kus kan­san­ta­lous­tie­det­tä opis­kel­les­sa­ni löy­sin tent­ti­kir­jas­ta tut­ki­mus­tu­lok­sen, jos­sa oli kysel­ty asu­mis­tuen saa­jil­ta Yhdys­val­lois­sa, miten he arvos­tai­si­vat asu­mis­tu­kea, jos sitä ei oli­si pak­ko käyt­tää asu­mi­seen.  Kuin­ka pal­jon pie­nem­pään tukeen he tyy­tyi­si­vät, jos tuki pysyi­si sama, vaik­ka he muut­tai­si­vat pie­nem­pään asun­toon ja käyt­täi­si­vät ero­tuk­sen vaik­ka­pa ruo­kaan ja vaat­tei­siin. Tuon tut­ki­muk­sen vas­taa­jat oli­vat val­mii­ta vaih­ta­maan asu­mis­tuen dol­la­rin seit­se­mään­kym­me­neen sent­tiin vapaas­ti käy­tet­tä­vää rahaa. En tuo­ta tent­ti­kir­jaa löy­dä enää mis­tään tar­kis­taak­se­ni, miten kyse­ly oli teh­ty, mut­ta tuo­ta tark­kaa lukua lukuun otta­mat­ta asia on muu­te­kin sel­vä. Loo­gi­ses­ti ajat­te­le­va tuen saa­ja arvos­taa vapaas­ti käy­tet­tä­vää rahaa enem­män kuin tukea, jon­ka käyt­tö­tar­koi­tus on mää­rät­ty. Mik­si ei arvos­tai­si, kos­ka onhan raha tasai­ses­ti vähin­tään yhtä hyvä vaih­toeh­to: sen voi käyt­tää sen­til­leen samal­la taval­la kuin asu­mis­tuen, mut­ta sen voi käyt­tää myös muu­al­la taval­la, jos  kat­soo tar­vit­se­van­sa jotain muu­ta kipeäm­min kuin väl­jää asuntoa.

Mik­si meil­lä sit­ten mak­se­taan erik­seen asu­mis­tu­kea? Mik­si ei nos­te­ta perus­tur­van tasoa niin kor­keak­si, ettei eril­lis­tä asu­mis­tu­kea tar­vi­ta? Tähän on kol­me syy­tä, jois­ta kol­mas on merkittävin:

1)      Ei luo­te­ta hen­ki­lön omaan valin­taan. Se jokin ”muu” voi olla vaik­ka jotain nes­te­mäis­tä, ja aja­tel­laan, että asian­omais­ta itse­ään tai aina­kin hänen lap­si­aan koh­taan on parem­pi sitoa raha asu­mi­seen. Elä­män­hal­lin­nan puu­te ei ole oikein hyvä perus­te, kos­ka täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa on mah­dol­lis­ta mak­saa tuki pait­si suo­raan vuo­kra­nan­ta­jal­le, myös mak­saa osa akka ruo­ka­ku­pon­kei­na ilman, että koko kan­saa tar­vit­see holhota.

2)      Net­to­tu­lo­jen riip­pu­vuus ansio­tu­lois­ta halu­taan teh­dä köy­hiä suo­sien alla ole­van kuvan­mu­kai­sek­si, eikä ole kant­tia nos­taa pie­ni­tu­lois­ten mar­gi­naa­li­ve­roa seit­se­mään­kym­me­neen prosenttiin.

3)      Yli puo­let suo­ma­lai­sis­ta asuu velat­to­mas­sa omis­tusa­sun­nos­sa ja mak­saa sii­tä pelk­kiä läm­mi­tys- ja hoi­to­ku­lu­ja. Jos perus­tur­va nos­tet­tai­siin niin kor­keak­si, että sii­tä pys­tyy mak­sa­maan vuo­kran, omis­tusa­sun­nois­sa asu­vat rikas­tui­si­vat ja val­tio köyh­tyi­si. Ongel­maa ei oli­si, jos meil­lä asun­non omis­ta­mi­ses­ta las­ket­tai­siin syn­ty­vän tuloa sil­loin­kin, kun asuu sii­nä itse. Se, että vuo­kra-asun­nos­sa asu­va saa vuo­kraan­sa asu­mis­tu­kea, jon­ka menet­tää, jos asuu omas­sa asun­nos­saan, on jok­seen­kin sama asia kuin se, että asun­to­tu­lo las­ke­taan tulok­si pie­ni­tu­lois­ten koh­dal­la. Tämä vie pie­ni­tu­loi­sil­ta moti­vaa­tion omis­tusa­sun­non han­kin­taan. Kun yleen­sä asun­to­tu­lon vero­pro­sen­tik­si on kaa­vail­tu pää­oma­tu­lo­jen 29 pro­sen­tin veroa, pie­ni­tu­lois­ten osal­ta asu­mis­tu­ki mer­kit­see asun­to­tu­lon kon­fis­koi­mis­ta 80 pro­sen­tin verol­la, jokai­nen euro, jon­ka yhtiö­vas­ti­ke on vuo­kraa alem­pi, alen­taa asu­mis­tu­kea 80 sentillä.

33 vastausta artikkeliin “Miksi asumista pitää tukea?”

 1. Asun­to­tu­lo on hie­no aja­tus ja sen verot­ta­mi­nen vie­lä hie­nom­pi — vero­tus tulee tie­ten­kin toteut­taa läh­de­ve­ron tapaan eli asun­to­tu­lon mak­sa­ja pidät­tää veron.
  Olen täs­tä ennen­kin kinan­nut tun­net­tu­jen talous­tie­tei­jöi­den kans­sa ja saa­nut vas­tauk­sek­si, että asun­to­tu­lo on tuloa, vaik­ka sii­tä ei syn­ny­kään kas­sa­vir­taa — mut­ta kuin­ka jokin voi olla tuloa, jos kas­sa­vir­taa ei ole?
  Jos täl­le lin­jal­le läh­de­tään, min­kä tahan­sa asian tai esi­neen omis­ta­mi­nen syn­nyt­tää “tuloa”.

 2. Osmo, kol­mos­vaih­toeh­to voi­tai­siin myös hans­ka­ta sil­lä, että sosi­aa­li­tur­va oli­si sidot­tu omai­suu­den mää­rään; jos on pal­jon omai­suut­ta, ei tar­vit­se val­tion tukiaisia. 

  Ongel­mak­si kai tuli­si se, että ei ole hyväs­tä jos ihmi­nen jou­tuu myy­mään asun­ton­sa tai auton­sa meno­jen­sa kat­ta­mi­sek­si. Sik­si täl­lais­ten ihmis­ten koh­dal­la sosi­aa­li­tur­va voi­si olla lai­na­muo­toi­nen siten, että hen­ki­lön omai­suus on lai­nan panttina. 

  Aja­tuk­se­na se, että ainoas­taan köy­hät ja pie­ni­tu­loi­set oikeas­ti tar­vit­se­vat tulon­siir­to­ja. Jos omis­taa 150 000 euron arvoi­sen asun­non (koko­naan itse), ei tar­vit­se toi­meen­tu­lo­tu­kea tai työt­tö­myys­tu­kea; sen sijaan väliai­kais­ta lai­naa meno­jen kat­ta­mi­seen työt­tö­myy­den yllät­täes­sä voi tarvita. 

  Tar­koi­tus ei ole esit­tää kon­kreet­tis­ta mal­lia vaan huo­maut­taa, että koh­das­sa 3 mai­nit­se­ma­si sidos joh­tuu juu­ri sii­tä, että sosi­aa­li­tur­va ei ota huo­mioon omai­suut­ta. Omai­suus on kui­ten­kin ehkä­pä tulo­ja­kin tär­keäm­pi teki­jä sii­nä onko ihmi­sel­lä asioi­hin varaa vai ei.

 3. 4) Iso­jen raha­vir­to­jen uudel­leen­jär­jes­te­ly pelottaa.

  5) Raken­nus­bis­nes hyötyy.

 4. 1) Seu­raa­vak­si kysyt­täi­siin mon­ta­ko sent­tiä ruo­ka­ku­pon­gin euro oikeas­ti on, kaik­ki kun eivät syö Pris­man huna­ja­ma­ri­noi­tu­ja broilereita.

  3) Miten asun­to­tu­lo tähän vai­kut­taa. Kuvi­tel­laan tilan­ne mis­sä asun­non vuo­kra on 500 e, ja vas­taa­van omis­tusa­sun­non vas­ti­ke on 200 e. Molem­mil­le mak­se­taan 500 e koro­tet­tua toi­meen­tu­lo­tu­kea. Hyy­ry­läi­nen mak­saa vuo­kran­sa, omis­tua­sun­nos­sa asu­ja vas­tik­keen­sa 200 e, ja asun­to­tu­los­taan 300 e noin sata­sen pää­oma­ve­roa, sääs­töön jää vie­lä 200 e. Sopi­si minul­le, jos asui­sin omas­sa käm­päs­sä ja sai­sin toimeentulotukea.

 5. Säre­lä on minus­ta oikeil­la jäl­jil­lä tuos­sa luo­to­tuk­ses­sa. Suu­ri osa sosi­aa­li­tuen ongel­mis­ta pois­tui­si jos se oli­si lai­naa, käy­tän­nös­sä tosin joten­kin niin että oli­si avus­tus­ti­li. Eli avus­tuk­set oli­si­vat nos­to­ja sil­tä, verois­ta taas osa tal­le­tuk­sia. Eli käy­tän­nös­sä jos se oli­si saa­nut vaik­ka opin­to­tu­kea niin vero­pro­sent­ti oli­si sit­ten työ­elä­mäs­sä hie­man kor­keam­pi. Ja jos tulot tip­pui­si­vat niin voi­si nos­taa avus­tus­ta joka pie­ni­si loi­vem­min ajan kanssa.

 6. tpyy­luo­ma kir­joit­ti 1.4.2010 kel­lo 13:30:
  #
  Suu­ri osa sosi­aa­li­tuen ongel­mis­ta pois­tui­si jos se oli­si lai­naa, käy­tän­nös­sä tosin joten­kin niin että oli­si avustustili.
  #

  Asu­mis­tuen saa­jis­ta on 1/4 on työs­sa­käy­viä. Oli­si var­maan­kin has­sua ottaa lai­naa mah­dol­lis­taak­seen työs­sä­käyn­tin­sä. Vel­ka sen kun kart­tui­si — kävi töis­sä tai ei.

  Läh­de:
  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Kymmenet+tuhannet+pienipalkkaiset+joutuvat+hakemaan+asumistukea/1135253506147

 7. älä edes haa­vei­le mis­tään lisä­ve­rois­ta omis­tus asun­nois­saan asu­vil­le-jo nyt­kin on lii­kaa monil­la kai­ken­maa­il­man vas­tik­kei­ta ja kun­nos­tus­me­no­ja ja kiin­teis­tö sun mui­ta vero­ja plus kun­nos­sa­pi­to kulut
  nykyi­sis­tä­kin verois­ta pitää vähentää
  päät­tä­jät jär­keis­tä­kööt menopuolen,sillä kai­ken­maa­il­man hot­ten­to­tit pär­jää ilman mei­dän­kin raho­ja ‚puhu­mat­ta­kaan kam­mot­ta­vas­ta nais­tut­ki­mus kulusta.

 8. Miten tämä “asun­to­tu­lo­ve­ro” suh­tau­tuu kan­sa­lais­palk­ka­mal­liin? Saa­vat­ko kaik­ki asun­to­tu­lo­ve­ro­vä­hen­nyk­sen, jon­ka tulot­to­mat saa­vat pitää? Pys­tyi­si­kö kan­sa­lais­pal­kan mak­sa­maan asun­to­tu­lo­ve­ron kautta?

  Toi­nen asia joka häi­rit­see on fis­kaa­li­pe­ri­aa­te , johon Rai­mo K jo viit­ta­si. Siis kan­sa­lai­sen pitäi­si joka vuo­si tie­na­ta käteis­tä veron mak­suun , joka nos­tai­si esim. vero­progres­sio­ta, vähen­täi­si oikeut­ta tulon­siir­toi­hin ym.? Hake­mat­ta tulee mie­leen tör­keä ihmi­soi­keus­louk­kaus jon­ka me yrit­tä­jät kär­sim­me joka vuo­si, nimel­tään “ennak­ko­ve­ro­lip­pu”. Minä­kin sain vii­me vii­kol­la vii­den ton­nin ennak­ko­ve­ro­li­pun. Tämän mak­sa­mi­sek­si minun täy­tyy kerä­tä lop­pu­ti­li­kau­del­la vii­si tonnia+alv rahaa. Tämä näkyy sit­ten voit­to­na kir­jan­pi­dos­sa, jos­ta jou­dun mak­sa­maan yhtei­sö­ve­ron, ja täs­tä veron osuu­des­ta alvin.Yhteensä n. 8000€ las­kua asiak­kail­le. Piti muu­ten pal­ka­ta ensi kesäk­si apu­mies kun on niin pal­jon töi­tä, mut­ta enpäs nyt voi­kaan , kun kas­sa­va­rat menee veron­mak­suun, sori vaan Sinnemäki.

 9. Tek­nik­ko: kyse on kah­des­ta eril­li­ses­tä asias­ta. Ensim­mäi­nen on se, että pitäi­si­kö ihmis­ten toi­meen­tu­loa tukea kes­ki­mää­rin eli­niän yli lain­kaan. Toi­nen se, pitäi­si­kö varak­kai­den ihmis­ten toi­meen­tu­loa tukea. Sinun kom­ment­ti­si kos­kee ensi­si­jai­ses­ti ykkös­koh­taa ja minun ehdo­tuk­se­ni lähin­nä kakkoskohtaa. 

  Kaik­ki varal­li­suus ei ole hel­pos­ti muu­tet­ta­vis­sa elä­mi­seen kel­paa­vak­si rahak­si; yhteis­kun­ta­na emme esi­mer­kik­si yleen­sä halua ajaa ihmi­siä kodeis­taan väliai­kai­sen työt­tö­myy­den takia. Sik­si sekä vuo­kral­la asu­jia että omis­tusa­su­jia tuetaan. 

  Ei ole kui­ten­kaan ihan täy­sin sel­vää, mik­si varak­kai­ta pitäi­si tukea vaik­ka näil­lä ei oli­si­kaan tulo­ja. Kar­ri­koi­tu­na: jos omis­taa Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa mil­joo­nan euron (velat­to­man) asun­non, ei tar­vit­se val­tion tukea vaik­ka tulot oli­si­vat­kin pyö­reät nol­la. Nykyi­sel­lään täl­lai­nen hen­ki­lö voi sil­ti saa­da esi­mer­kik­si ansio­si­don­nais­ta, tai työt­tö­myys­kor­vaus­ta (jos oikein tuo­ta suo­ma­lais­ta sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mää luen). 

  Osmo osaa var­maan­kin ker­toa tar­kem­min, jos olen väärässä. 

  Mie­les­tä­ni tuol­lai­nen muu­tos on entis­tä tär­keäm­pää kah­des­ta syys­tä. Toi­nen on se, että kun me vau­ras­tum­me yhteis­kun­ta­na, niin tuol­lai­nen sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mä muut­tui­si pik­ku hil­jaa kes­tä­väm­mäk­si, kos­ka mitä useam­pi on vau­ras, sitä vähem­män tuet­ta­via on. Toi­sek­seen moraa­li­ses­ti on vää­rin vaa­tia kes­ki­luok­kaa tai pie­ni­tu­lois­ta, jol­la ei ole omis­tuk­sia, mak­sa­maan verois­saan vau­raan elinkustannukset. 

  Huo­mat­kaa vie­lä ker­ran: ero vau­raan ja hyvä­tu­loi­sen välil­lä. Yhteis­kun­tam­me vero­tus ja sosi­aa­li­tur­va poh­jaa­vat pää­asias­sa tuloi­hin. Tämä pahen­taa ole­mas­sao­le­vaa kah­tia­ja­koa nii­den välil­lä, joil­la on ja joil­la ei ole.

 10. Mik­ko täs­tä voit kat­soa, mil­lai­set omai­suus­ra­jat vai­kut­ta­vat jo nykyi­sel­lään asu­mis­tuen määräytymiseen:

  http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/NET/300905221436ML/$File/11luku_2.pdf?OpenElement

  Taas toi­meen­tu­lo­tu­kea “varak­kaan­kin” on mah­dol­lis­ta saa­da, jos asun­to ei ole lii­an arvo­kas, eikä auto­kaan ole lii­an arvo­kas. Mut­ta jos varak­kaal­la on muu­ta omai­suut­ta em. lisäk­si, esim. met­sää tai kesä­mök­ki, niin aivan var­mas­ti sosi­aa­li­vi­ran­omai­nen vel­voit­taa “varak­kaan” myy­mään yli­mää­räi­sen omai­suu­ten­sa, ennen kuin ryh­tyy myön­tä­mään toimeentulotukea.

  Kysy­mys­mer­kik­si jää­kin, kuin­ka kau­an omai­suut­taan myy­neen on elet­tä­vä ilman toi­meen­tu­lo­tu­kea saa­dul­la myyntitulolla.

  1. Tämä on muut­tu­mas­sa. Omai­suu­den har­kin­ta on tar­koi­tus jät­tää pois, kos­ka se on tavat­to­man työ­läs­tä ja tuot­taa kovin vähän.

 11. Asu­mis­ta ei kan­na­ta tukea. Tuo mai­nit­tu koh­ta vii­si (rake­nus­teol­li­suus hyö­tyy) pitää osin paik­kan­sa, mut­ta sekin on koko­nai­suu­den kan­nal­ta kyseenalaista. 😀

  Oleel­lis­ta on, että mark­ki­noi­den toi­mi­vuu­den takia kan­nat­taa pois­taa sekä omis­tusa­su­mi­sen että vuo­kra-asu­mi­sen tuet. Samal­la työ­suh­dea­su­mi­nen muo­dos­tuu jäl­leen kil­pai­lu­kei­nok­si pie­ni­palk­kai­ses­ta työvoimasta.

  Samal­la kan­nat­taa pois­taa muut jär­jet­tö­mät mark­ki­na­häi­riöt kuten HITAS. Ainoa voit­ta­ja jär­jes­tel­mäs­sä on vuo­kra­nan­ta­ja, joka on osta­nut HITAS-asun­non edel­leen­vuo­kraus­ta var­ten: mini­mi kuluil­la mak­si­mi tuotto.

 12. Eikös sosi­aa­li­tu­kien suun­ta lähi­vuo­si­ky­me­ni­nä ole kui­ten­kin sel­vä myö­sä Osmol­le. Meil­lä ei ole varaa nykyi­sen­kal­tai­seen tukien verk­koon, vaan nii­tä on kyet­tä­vä kar­si­maan rutkasti.

  Asu­mis­tu­kien pois­to on help­po asia sikä­li, että tuis­ta menee lähes 100% hin­toi­hin, joten nii­den pois­to ei vai­ku­ta kenen­kään elin­ta­soon, mut­ta vähen­tää verorasitusta.

 13. On se sit­ten ollut yhteis­kun­nal­ta ihan sikaa, kun on mak­sa­nut asu­mis­tu­kia. Kal­le ker­too, ettei mitään tapah­du, jos ne pois­te­taan. Niin­pä. Ehkä kokoo­muk­sen ehdok­kaak­si kel­paat, et var­maan mui­den. Vai ymmär­ri­sin­kö jotain väärin?

 14. Taval­li­sel­la tek­ni­kol­la on ihan hyvä point­ti, mut­ta aja­tus on tie­ten­kin se että tuol­lai­nen tili voi men­nä mii­nuk­sel­le, joka jär­jes­tel­män tasol­la kuit­taaan­tuu yli­jää­mäl­lä esi­mer­kik­si verois­ta. Eli ei tili­poh­jai­set mal­lit sul­je pois tulonsiirtoja.

  Suu­ri osa sosi­aa­li­tuis­ta on kui­ten­kin johon­kin elä­män­vai­hee­seeen sidot­tu­ja. Tun­nen esi­mer­kik­si useam­man­kin nyt­tem­min hyvä­tu­loi­sen joku on opis­ke­luai­ka­na saa­nut rahaa sos­sus­ta. Toi­nen esi­merk­ki on tie­ten­kin van­huk­set, ei se nyt minus­ta ole miten­kään kau­hea aja­tus että vaik­ka vii­meis­ten vuo­sien hoi­toa tai tukia rahoi­te­taan osit­tain lai­nan­omai­sel­la jär­jes­te­lyl­lä joka sit­ten peri­tään kuolinpesästä.

 15. Mitä­pä tapah­tui­si, jos kaik­ki nuo tuet, joi­den tar­koi­tuk­se­na on tukea pie­nen pal­kan saa­jaa, pan­tai­siin verolle.

  Kun tuel­la kom­pen­soi­daan vero­tet­ta­van tulon puut­tu­mis­ta, niin sil­loin tuen­kin pitäi­si olla vero­tet­ta­vaa tuloa.

  1. Tulon­siir­rot ovat vero­tet­ta­vaa tuloa. Itsea­sias­sa nii­tä vero­te­taan anka­ram­min kuin palk­kaa, kos­ka niis­tä ei saa ansio­tu­lo­vä­hen­nys­tä. Poik­keuk­sen täs­tä muo­dos­ta­vat pie­net eläk­keet, joi­ta ei vero­te­ta lainkaan.

 16. <elä­ket­tä ja tulon­siir­to­ja pitää­kin verot­taa kovem­mal­la kädel­lä kuin saman­ko­kois­ta palk­kaa. Työs­sä­käyn­ti kui­ten­kin vaa­tii aina kulu­ja (työ­mat­kat, työ­vaat­teet) ja tie­ten­kin vai­vaa ja aikaa, kos­ka pitää olla työ­pai­kal­la teke­mäs­sä töitä.

  Minua ärsyt­tää elä­ke­läis­ten ainai­nen vin­ku jo von­ku sii­tä, kuin­ka hei­tä aikai­sem­min koh­del­tiin niin vää­rin kun työn­te­ki­jät sai­vat tulonhankkimisvähennyksetn.

 17. Taval­li­nen tek­nik­ko: Jär­keen­käy­pää lie­nee, että omai­suu­den myyn­nis­tä saa­tu tulo jyvi­te­tään tule­vil­le kuu­kausil­le las­ke­tun toi­meen­tu­lo­tuen mukaisesti.
  Jos tuek­si nyky­ti­lan­tees­sa­si on myön­net­ty esim. 100e/kk ja myyt omai­suut­ta­si 5000e:n arvos­ta, olet uudel­leen tukeen oikeu­tet­tu nel­jän vuo­den ja kah­den kuu­kau­den päästä.Elintason het­kel­li­seen kohot­ta­mi­seen­han et voi tuo­ta viit­tä tuhat­ta käyt­tää, vaan tavoit­tee­na on sta­tus quo.

 18. Mut­ta jos varak­kaal­la on muu­ta omai­suut­ta em. lisäk­si, esim. met­sää tai kesä­mök­ki, niin aivan var­mas­ti sosi­aa­li­vi­ran­omai­nen vel­voit­taa “varak­kaan” myy­mään yli­mää­räi­sen omai­suu­ten­sa, ennen kuin ryh­tyy myön­tä­mään toimeentulotukea. 

  Miten se menee, jos sisa­rus­ten yhtei­so­mis­tuk­ses­sa ole­vaa kesä­mök­kiä rasit­taa edel­li­sil­le omis­ta­jil­le (van­hem­mil­le) jää­nyt hal­lin­ta­oi­keus? Onko sen raha­vai­keuk­siin jou­tu­neen sisa­ruk­sen osuus lunas­tet­ta­va pois ja mihin hintaan?

 19. OS: “Tulon­siir­rot ovat vero­tet­ta­vaa tuloa.”

  Eivät­kö lap­si­li­sät, asu­mis­tu­ki ja toi­meen­tu­lo­tu­ki ole tulonsiirtoja?

 20. Osmo, onko esil­le tul­lut yhtään sel­lais­ta syy­tä, että asu­mis­ta oli­si tuet­ta­va? Kun tätä lukee, niin käsit­tääk­se­ni aika yksi­tuu­mai­ses­ti on todis­tet­tu, ettei asu­mi­sen tuke­mi­nen ole fiksua.

 21. Aja­tuk­se­ni sosi­aa­li­tu­kien ym verottamisesta:

  Kun eri tuki­muo­dot aiheut­ta­vat monen­lai­sia tulo­louk­ku­ja, niin eikö oli­si mah­dol­lis­ta lait­taa kaik­ki mah­dol­li­set tulot, myös yhteis­kun­nan avus­tuk­set, verol­le ja sit­ten sovel­taa nii­hin kaik­kiin yhtä ja yhte­näis­tä yhteen­so­vi­tus­kaa­vaa: verotusta.

  Jos nime­no­maan halu­taan olla puut­tu­mat­ta nykyi­seen tilan­tee­seen niin vero­la­kia voi­daan muut­taa siten että hyvin pie­nis­sä tulois­sa vero­pro­sent­ti on se 90.

 22. Yksi syy tukea asu­mis­ta suo­raan on se, että se on sin­kuil­le ja paris­kun­nil­le hyvin eri hin­tais­ta. Vas­ta­val­mis­tu­nut työ­tön sink­ku tar­vit­see ja saa Hel­sin­gis­sä var­maan­kin 200 euroa enem­män kuus­sa kuin vas­taa­va opis­ke­li­jan (tai muun pie­ni­tu­loi­sen) kans­sa asu­va. Jos asu­mis­tu­ki pois­tet­tai­siin ja rahat siir­ret­täi­siin työ­mark­ki­na­tu­keen ym., niin työ­mark­ki­na­tues­ta pitäi­si teh­dä asu­mi­so­lo­muo­to-riip­pu­vai­nen, jos ei halu­ta että tilan­ne muut­tuu. Ei se nyt tie­ten­kään mah­do­ton­ta oli­si että myös tuki­po­li­tii­kas­sa kan­nus­te­taan talou­del­li­ses­ti tehok­kaa­seen yhtei­sa­su­mi­seen, mut­ta mun oikeus­ta­jun mukaan se väis­tä­mät­tä kyl­lä aiheut­taa toi­sil­le aivan lii­an pie­nen ja toi­sil­le aivan lii­an suu­ren tuki­ta­son. Tai siis tämä oli­si koh­tuu­ton­ta jos tukea saa­daan vain väliai­kai­ses­ti, kuten vas­ta­val­mis­tu­nei­den työt­tö­mien koh­dal­la on. Kukaan ei kui­ten­kaan asun­to­aan vaih­da tuen mak­si­moi­mi­sek­si, jos tukea aikoo nos­taa vain pari kuu­kaa­ut­ta, mak­si­mis­saan vuo­den. Eli kan­nus­tus­vai­ku­tuk­set eivät ole lyhyel­lä aika­vä­lil­lä rele­vant­te­ja, joten nii­tä ei kan­na­ta poh­tia. Pit­kä­ai­kais­ten asu­mis­tu­ki-asiak­kai­den koh­dal­la tilan­ne on toi­nen. Voi­si­ko sitä miet­tiä että myön­tä­mis­kri­tee­rit muut­tui­si­vat ajan kans­sa? Kun on ollut vuo­den asu­mis­tuen asia­kas, niin val­tio rupe­aa kan­nus­ta­maan hal­paan asumismuotoon.

  Nyky­ään pit­kä-aikai­sil­le asu­mis­tuen asiak­kail­le omi­tui­sia kan­nus­ti­mia. En tie­dä kuin­ka pal­jon paris­kun­nat “eroa­vat”, saa­vat eril­li­siä asu­mis­tu­kia asun­toi­hin­sa, ja vuo­kraa­vat eteen­päin pimeäs­ti, mut­ta aina­kin peri­aat­tees­sa täl­lai­nen oli­si nyt kan­nat­ta­vaa. Hom­man­han voi hoi­taa vaik­ka niin, että paris­kun­nan toi­nen osa­puo­li asuu viral­li­ses­ti kimp­pa­käm­päs­sä kave­rin kanssa.

  Tun­tuu sil­tä että sama tuki ei voi oikeu­den­mu­kai­ses­ti ja tehok­kaas­ti pal­vel­la sekä tila­päi­siä että pit­kä­ai­kai­sia tuen käyt­tä­jiä. Toi­saal­ta eri­lais­ten sään­tö­jen teke­mi­nen eri ryh­mil­le ei vai­ku­ta järin yksin­ker­tai­sel­ta ratkaisulta.

  Kui­ten­kin nyt esi­mer­kik­si vas­ta­val­mis­tu­nei­den työt­tö­mien tulo­ta­so nousee radi­kaa­lis­ti kun pää­see opin­to­tuel­ta työt­tö­myys­tuel­le. Eten­kin jos on ansio­si­don­nais­ta ker­ty­nyt, mut­ta muu­ten­kin. Sii­nä ei ole mitään jär­keä. Sitä pitäi­si voi­da joten­kin lei­ka­ta ilman että pit­kä­ai­kais­työt­tö­mät jou­tu­vat kär­si­mään. Jon­kun­lai­nen sosi­aa­li­tur­va­ti­li-sys­tee­mi vai­kut­tai­si hyväl­tä rat­kai­sul­ta moneen ongelmaan.

 23. k‑veikko:
  “Kun eri tuki­muo­dot aiheut­ta­vat monen­lai­sia tulo­louk­ku­ja, niin eikö oli­si mah­dol­lis­ta lait­taa kaik­ki mah­dol­li­set tulot, myös yhteis­kun­nan avus­tuk­set, verol­le ja sit­ten sovel­taa nii­hin kaik­kiin yhtä ja yhte­näis­tä yhteen­so­vi­tus­kaa­vaa: verotusta.”

  Tämä tar­koit­tai­si sitä, että myös 8000 euron kuu­kausi­palk­kaa saa­van kan­nat­tai­si anoa aina­kin asu­mis­tu­kea. Toi­saal­ta kun sii­tä pois­tet­tai­siin tulos­i­don­nai­suus koko­naan, niin ano­mi­nen oli­si aika yksin­ker­tais­ta, mut­ta sil­ti se vai­kut­taa joten­kin absur­dil­ta paperinpyörittelyltä.

 24. Ensin tuos­ta varal­li­suus vs. tulot. Minus­ta on aika lail­la epä­rei­lua ran­kais­ta ihmi­siä sii­tä, että ovat elä­neet sääs­tä­väi­ses­ti ja pan­neet rahaa sukan­var­teen hyvi­nä päi­vi­nä ja pal­ki­ta sii­tä, että on pan­nut kai­ken pala­maan sitä mukaa, kun rahaa on tul­lut ja jos mah­dol­lis­ta vel­kaan­tu­nut vie­lä samalla. 

  Tämä on kui­ten­kin tilan­ne, jos varal­li­suus ote­taan huo­mioon yhteis­kun­nan tukia las­ket­taes­sa. Aja­tel­laan hypo­teet­tis­ta tilannetta:
  Meil­lä on nuo­ri pörs­si­hai, joka on teh­nyt isoa tiliä ja pan­nut sii­tä sivuun ison sii­vun tule­vai­suu­den varal­le. Sano­taan, että pank­ki­ti­lil­le on ker­ty­nyt vaik­ka 100 000 euroa. Sit­ten meil­lä on toi­nen saman­lai­nen pörs­si­hai, joka on pan­nut kai­ken pala­maan nai­siin, vii­naan ja tupak­kaan sitä mukaa kuin sitä on tul­lut. Sit­ten hei­dän inves­toin­ti­pank­kin­sa menee konk­kaan ja molem­mat saa­vat ken­kää, eikä uut­ta työ­paik­kaa inves­toin­tia­lal­ta ole näkö­pii­ris­sä, kos­ka muut­kin pan­kit ovat vähen­tä­neet väke­ään. No, eipä muu­ta kuin kelan luukulle. 

  Jos nyt oikein olen ymmär­tä­nyt, niin tuol­le ensim­mäi­sel­le sano­taan, että sori, mut­ta mitäs olit sääs­tä­väi­nen. Meil­tä ei sinul­le tipu sen­tin sent­tiä­kään ennen kuin olet kulut­ta­nut pank­ki­ti­li­si tyh­jäk­si (ja näkö­jään sitä ei saa edes pan­na saman tien nai­siin, vii­naan ja tupak­kaan, vaan nyt sit­ten onkin pak­ko ryh­tyä sääs­tä­väi­sek­si). Jäl­kim­mäi­sel­le taas ollaan avo­sy­lin anta­mas­sa veron­mak­sa­jien raho­ja (vähin­tään­kin sii­nä vai­hees­sa, kun hänen ansio­si­don­nai­nen päi­vä­ra­han­sa lop­puu). Täl­lai­nen koh­te­lu ei aina­kaan mah­du minun oikeus­ta­ju­ni sisään. 

  Hyväk­syn sen, että pieni_tuloisia_ ihmi­siä tue­taan mui­den toi­mes­ta, kos­ka he eivät pys­ty kat­ta­maan tuloil­laan vält­tä­mät­tö­miä meno­jaan, mut­ta sitä en ymmär­rä, että rahan sääs­töön pane­mi­nen hyvi­nä aikoi­na oli­si joten­kin asia, jos­ta pitäi­si ihmi­siä ran­gais­ta. Minus­ta ennem­min­kin pitäi­si kek­siä meka­nis­me­ja, joil­la ihmi­set saa­tai­siin kan­nus­tet­tua itse parem­min kan­ta­maan vas­tuu oman kulu­tus­ta­son­sa yllä­pi­dos­ta tulo­jen muuttuessa. 

  Miten muu­ten tuos­sa yllä ole­vas­sa esi­mer­kis­sä muu­ten toi­mi­taan, jos ennen kelan luu­kul­le tulo­aan se ensim­mäi­nen hem­mo läh­tee­kin muu­ta­man kuu­kau­den luk­sus-lomal­le maa­il­man ympä­ri ja panee sii­nä kaik­ki sääs­tön­sä pala­maan? Onko hän täl­lä tavoin saa­vut­ta­nut kun­non kan­sa­lai­sen sta­tuk­sen ja on sit­ten oikeu­tet­tu samoi­hin tukiin kuin se kave­rin­sa­kin? Mitä jos hän vain sanoo käy­neen­sä tuol­lai­sel­la mat­kal­la ja todel­li­suu­des­sa on vain siir­tä­nyt ne rahat tiliot­tees­sa näky­väl­tä pank­ki­ti­lil­tä pat­jan­sa alle? 

  Ne ehdo­tuk­set sosi­aa­li­tur­van muut­ta­mi­ses­ta lai­na­muo­toi­sek­si aut­tai­si tähän ongel­maan, kos­ka nyt tuo sääs­te­liäs voi­si vain olla kar­tut­ta­mat­ta sosi­aa­li­tur­va­lai­naan­sa. Lai­na­muo­toi­sen sosi­aa­li­tur­van lisä­hyö­ty oli­si tie­ten­kin sii­nä­kin, että se auto­maat­ti­ses­ti tasai­si kor­keas­ti ja mata­las­ti kou­lu­tet­tu­jen tuloe­ro­ja, kun kor­keas­ti kou­lu­te­tuil­le oli­si ker­ty­nyt lai­naa opin­to­tu­ki­kuu­kausien aika­na ja tie­ten­kin sai­si opis­ke­li­jat muu­ten­kin val­mis­tu­maan nopeam­min vält­tääk­seen lii­an suu­ren lai­nan ker­ty­mi­sen. Ja tie­ten­kin vas­ta­lah­jak­si hyvä­tu­loi­sil­le vero­progres­sio­ta voi­si lie­ven­tää, mikä ohjai­si ihmi­siä opis­ke­le­maan nii­tä alo­ja, joil­le on eni­ten työ­mark­ki­noil­la kysyn­tää muu­ten vaan yli­opis­tol­la haa­hui­lun sijaan.

  Sit­ten asu­mis­tu­los­ta. Onko siis niin, että jos omis­tusa­sun­to ei ole­kaan vela­ton, vaan sii­tä jou­tuu mak­sa­maan lai­naa, niin sit­ten asun­to­tu­loa ei ole (kos­ka asu­mis­me­not ovat hel­pos­ti­kin samat kuin vuokra-asujalla)? 

  Jos näin ja jos asu­mis­tu­ki suo­sii nii­tä, joil­la ei ole asu­mis­tu­loa, niin sit­ten velat­to­mas­sa asun­nos­sa asu­van pie­ni­tu­loi­sen kan­nat­tai­si ottaa iso asun­to­lai­na asun­to­aan vas­taan ja joko pan­na ne rahat pala­maan (tai antaa peril­li­sil­le) ja pan­na yhteis­kun­ta mak­sa­maan lai­nan­hoi­to­ku­lut. Pank­ki­kin var­maan tähän suos­tui­si, kun­han lai­nan osuus ei ole lii­an suu­ri asun­non hinnasta. 

  Täl­läi­nen oli­si minus­ta taas jäl­leen täy­sin tur­haa sumpli­mis­ta ja hyö­dyt­täi­si vain pank­ke­ja veron­mak­sa­jien kus­tan­nuk­sel­la. Parem­pi oli­si mak­saa kai­kil­le kiin­te­ää perustuloa.

 25. Samu­li Saa­rel­ma: Tuo­sa pörs­si­hai­e­si­mer­kis­tä: miks mei­dän pitäis kus­tan­taa kum­mal­lek­kaan mitään työt­tö­myys­kor­vauk­sia? Molem­mat­han ovat olleet täy­sin kyke­ne­viä varau­tu­maan työttömyyteensä.

  Mun mie­les­tä jos nyt työt­tö­myys­kor­vaus­ta yli­pään­sä jae­taan, niin sitä pitäs jakaa ihmisl­le joil­la oli pie­net tulot ja ole­tet­ta­vas­ti tule­vai­suu­des­sa on pie­net tulot ja jot­ka ovat varat­to­mia. Jos joku nois­ta kri­tee­reis­tä ei täy­ty, niin sit ei tuu tukia.

 26. Art­tu­ri:

  Tuo­sa pörs­si­hai­e­si­mer­kis­tä: miks mei­dän pitäis kus­tan­taa kum­mal­lek­kaan mitään työt­tö­myys­kor­vauk­sia? Molem­mat­han ovat olleet täy­sin kyke­ne­viä varau­tu­maan työttömyyteensä. 

  Ei pidä­kään, enkä työt­tö­myys­kor­vauk­ses­ta puhu­nut­kaan (sii­hen ei kai omai­suu­det vai­ku­ta tuon tai­vaal­lis­ta, vaan ainoas­taan se, että on työ­tön työn­ha­ki­ja), vaan perus­tur­vas­ta. Jos he ovat työt­tö­mi­nä sen 500 päi­vää, jon­ka jäl­keen ansio­si­don­nai­nen lop­puu, niin he ovat sen jäl­keen perus­tur­van varassa. 

  Minus­ta nyky­ai­kai­sen län­si­mai­sen val­tion pitää tar­jo­ta kai­kil­le kan­sa­lai­sil­leen, oli­vat nämä miten tohe­loi­ta omien asioi­den­sa hoi­ta­jia tahan­sa perus­tur­va, jol­la pysyy hen­gis­sä. Sinus­ta­ko siis se sääs­tö­jä kerää­mä­tön tyyp­pi pitäi­si jät­tää han­keen kuo­le­maan sik­si, ettei hän varau­tu­nut työt­tö­myy­teen­sä? Minus­ta tämä on kyl­lä vie­lä huo­nom­pi vaih­toeh­to kuin se, että jat­ke­taan nykymenolla. 

  Minun point­ti­ni täs­sä on se, että tämä kan­nat­taa teh­dä kiin­teäl­lä suh­teel­li­sen niu­kal­la perus­tur­val­la, joka huo­leh­tii sii­tä hen­gis­sä pysy­mi­ses­tä, mut­ta samal­la kan­nus­taa a) ihmi­siä itse­ään varau­tu­maan tulo­jen las­kuun sääs­töin ja työt­tö­myys­va­kuu­tuk­sin, b) koit­ta­maan pyr­ki­mään kai­kin kei­noin pois sii­tä köy­hyy­des­tä, jos sin­ne putoa­vat ja c) mukaut­ta­maan meno­jaan alem­pien tulo­jen mukai­sik­si sen sijaan, että tukea vain las­ke­taan, jos kek­sii kei­non vähen­tää esim. asumismenojaan. 

  Kuten esi­mer­kil­lä­ni koi­tin esit­tää, jos tuo varal­li­suus ote­taan mukaan siten, että varak­kai­den odo­te­taan ensin syö­vän­sä kai­ken oman pää­oman­sa ennen kuin alkaa tip­pua veron­mak­sa­jien tukea, mut­ta varat­to­mat saa­vat veron­mak­sa­jil­ta kerät­tyä vas­tik­kee­ton­ta tukea, seu­raus on se, että tulo­jen pudo­tes­sa on suu­ret insen­tii­vit joko pii­lot­taa varal­li­suus tai jos tämä ei ole mah­dol­lis­ta, niin aina­kin pan­na se saman tien pala­maan, kos­ka se jou­tuu kui­ten­kin syö­mään ennen kuin alkaa saa­da rahaa perus­tur­vas­ta. Minus­ta täs­sä ei ole jär­keä, kos­ka se kan­nus­taa ihmi­siä tuh­laa­mi­seen sääs­tä­mi­sen sijaan. 

  Mitä Kela hyö­tyy sii­tä, että se tuki­sys­tee­mil­lään kan­nus­taa ensim­mäi­sen hen­ki­lön ensin sil­le maa­il­ma­nym­pä­rys­mat­kal­le ennen kuin alkaa mak­saa sil­le tukea? Saman rahan se jou­tuu kui­ten­kin mak­sa­maan. Kysei­nen hem­mo elää kui­ten­kin suu­rem­mas­sa kur­juu­des­sa, kos­ka oli­si ennem­min valin­nut sen, että sai­si sen perus­tur­van ja sen pääl­le oli­si käyt­tä­nyt omia sääs­tö­jään kuin että ensin oli­si tör­sän­nyt sääs­tön­sä. Sama rahan­me­no yhteis­kun­nal­le, huo­nom­pi tulos.

 27. Art­tu­ri: Nuo sinun kri­tee­rit ovat hal­lin­nol­li­ses­ti hyvin han­ka­lat. Jos tuol­le tiel­le halu­aa läh­teä, pitää olla sosi­aa­li­tur­va­ti­li­jär­jes­tel­mä tai jotain. KELAn vir­kai­li­ja ei voi miten­kään arvioi­da ihmi­sen tule­via tulo­ja, joten se on kri­tee­ri­nä mah­do­ton. Varat­to­muus-vaa­ti­mus aiheut­taa Samu­lin mai­nit­se­mia ongel­mia, riip­pu­mat­ta sii­tä onko kysees­sä pörs­si­hai vai ahtaaja.

 28. Samu­li Saa­rel­ma kir­joit­ti 8.4.2010 kel­lo 16:41

  Sosi­aa­li­tuen muut­ta­mi­nen lai­na­muo­toi­sek­si kuu­los­taa hyvältä.

  Tähän mää­rä­ai­kai­seen lai­naan voi­si sovel­taa samo­ja takai­sin­mak­susään­tö­jä kuin opin­to­lai­naan, joka sekin on sosiaalitukea.

 29. Joi­den­kin pii­rien etu on,että ihmi­siä kont­rol­loi­daan! Yksi ihan hyvä kei­no on lait­taa kyn­nys kor­keal­le ja kont­rol­loi­da tuil­la yli kul­kioi­ta! Joku aika sit­te ilma oli vie­lä ilmais­ta, no sit­ten tuli pääs­tö kaup­pa! Sel­lai­ta se on!

 30. Hei Arvo­kas­ta Client, 

  Olet­ko tar­vit­se­vat lai­naa, tai etsi­vät lai­nan käyn­nis­tää lii­ke­toi­min­ta ja mak­saa las­kut, olet­ko mah­dol­li­ses­ti fiancial mur­taa ja tar­ve lai­nan nous­ta omas­ta näkö­kul­mas­ta on, älä huo­li ollen­kaan kos­ka joh­to Jack lai­naus HOME ovat val­mii­ta tar­joa­maan sinul­le lai­na alhai­nen kor­ko, olem­me riit­tä­vän vah­va ja teho­kas tava­ta aivan koh­ta tar­pei­sii­si yhteyt­tä tänään: (jackloanhome1@gmail.com) var­ten help­po ja luo­tet­ta­va lai­na tar­joam­me lai­na 2% kor­koa, vain het­ki muut­taa tilan­net­ta koskaan.

 31. Kal­le:

  Asu­mis­tu­kien pois­to on help­po asia sikä­li, että tuis­ta menee lähes 100% hin­toi­hin, joten nii­den pois­to ei vai­ku­ta kenen­kään elin­ta­soon, mut­ta vähen­tää verorasitusta.

  Ennen tätä muu­tos­ta asun­non osta­neet menet­täi­si­vät hin­nan alen­nuk­sen ver­ran omai­suut­taan. Lisäk­si pie­ni­tu­loi­set asun­to­vel­kai­set eivät pys­tyi­si enää asu­maan asun­nois­saan, vaan jou­tui­si­vat myy­mään ne tuol­la uudel­la alen­ne­tul­la hin­nal­la. Tämä­kö ei sinun mie­les­tä­si vai­ku­ta elintasoon?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.