Miksi asumista pitää tukea?

Joskus kansan­taloustiedet­tä opiskel­lessani löysin tent­tikir­jas­ta tutkimus­tu­lok­sen, jos­sa oli kysel­ty asum­istuen saa­jil­ta Yhdys­val­lois­sa, miten he arvostaisi­vat asum­is­tukea, jos sitä ei olisi pakko käyt­tää asumiseen.  Kuin­ka paljon pienem­pään tukeen he tyy­ty­i­sivät, jos tuki pysy­isi sama, vaik­ka he muut­taisi­vat pienem­pään asun­toon ja käyt­täi­sivät ero­tuk­sen vaikka­pa ruokaan ja vaat­teisi­in. Tuon tutkimuk­sen vas­taa­jat oli­vat valmi­ita vai­h­ta­maan asum­istuen dol­lar­in seit­semäänkymme­neen sent­ti­in vapaasti käytet­tävää rahaa. En tuo­ta tent­tikir­jaa löy­dä enää mis­tään tark­istaak­seni, miten kyse­ly oli tehty, mut­ta tuo­ta tarkkaa lukua luku­un otta­mat­ta asia on muutekin selvä. Loogis­es­ti ajat­tel­e­va tuen saa­ja arvostaa vapaasti käytet­tävää rahaa enem­män kuin tukea, jon­ka käyt­tö­tarkoi­tus on määrät­ty. Mik­si ei arvostaisi, kos­ka onhan raha tasais­es­ti vähin­tään yhtä hyvä vai­h­toe­hto: sen voi käyt­tää sen­tilleen samal­la taval­la kuin asum­istuen, mut­ta sen voi käyt­tää myös muual­la taval­la, jos  kat­soo tarvit­se­vansa jotain muu­ta kipeäm­min kuin väljää asuntoa.

Mik­si meil­lä sit­ten mak­se­taan erik­seen asum­is­tukea? Mik­si ei nos­te­ta perus­tur­van tasoa niin korkeak­si, ettei eril­listä asum­is­tukea tarvi­ta? Tähän on kolme syytä, joista kol­mas on merkittävin:

1)      Ei luote­ta henkilön omaan val­in­taan. Se jokin ”muu” voi olla vaik­ka jotain nestemäistä, ja ajatel­laan, että asianomaista itseään tai ainakin hänen lap­si­aan kohtaan on parem­pi sitoa raha asumiseen. Elämän­hallinnan puute ei ole oikein hyvä peruste, kos­ka täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa on mah­dol­lista mak­saa tuki pait­si suo­raan vuokranan­ta­jalle, myös mak­saa osa akka ruokakuponkeina ilman, että koko kansaa tarvit­see holhota.

2)      Net­to­tu­lo­jen riip­pu­vu­us ansio­tu­loista halu­taan tehdä köy­hiä suosien alla ole­van kuvan­mukaisek­si, eikä ole kant­tia nos­taa pien­i­t­u­lois­t­en mar­gin­aaliv­eroa seit­semäänkymme­neen prosenttiin.

3)      Yli puo­let suo­ma­lai­sista asuu velat­tomas­sa omis­tusasun­nos­sa ja mak­saa siitä pelkkiä läm­mi­tys- ja hoitoku­lu­ja. Jos perus­tur­va nos­tet­taisi­in niin korkeak­si, että siitä pystyy mak­samaan vuokran, omis­tusasun­nois­sa asu­vat rikas­tu­isi­vat ja val­tio köy­hty­isi. Ongel­maa ei olisi, jos meil­lä asun­non omis­tamis­es­ta las­ket­taisi­in syn­tyvän tuloa sil­loinkin, kun asuu siinä itse. Se, että vuokra-asun­nos­sa asu­va saa vuokraansa asum­is­tukea, jon­ka menet­tää, jos asuu omas­sa asun­nos­saan, on jok­seenkin sama asia kuin se, että asun­to­tu­lo las­ke­taan tulok­si pien­i­t­u­lois­t­en kohdal­la. Tämä vie pien­i­t­u­loisil­ta moti­vaa­tion omis­tusasun­non han­k­in­taan. Kun yleen­sä asun­to­tu­lon vero­pros­en­tik­si on kaavail­tu pääo­mat­u­lo­jen 29 pros­entin veroa, pien­i­t­u­lois­t­en osalta asum­is­tu­ki merk­it­see asun­to­tu­lon kon­fiskoimista 80 pros­entin verol­la, jokainen euro, jon­ka yhtiö­vastike on vuokraa alem­pi, alen­taa asum­is­tukea 80 sentillä.

33 vastausta artikkeliin “Miksi asumista pitää tukea?”

 1. Asun­to­tu­lo on hieno aja­tus ja sen verot­ta­mi­nen vielä hienom­pi — vero­tus tulee tietenkin toteut­taa lähde­veron tapaan eli asun­to­tu­lon mak­sa­ja pidät­tää veron.
  Olen tästä ennenkin kinan­nut tun­net­tu­jen talousti­etei­jöi­den kanssa ja saanut vas­tauk­sek­si, että asun­to­tu­lo on tuloa, vaik­ka siitä ei syn­nykään kas­savir­taa — mut­ta kuin­ka jokin voi olla tuloa, jos kas­savir­taa ei ole?
  Jos tälle lin­jalle lähde­tään, minkä tahansa asian tai esineen omis­t­a­mi­nen syn­nyt­tää “tuloa”.

 2. Osmo, kol­mosvai­h­toe­hto voitaisi­in myös han­ska­ta sil­lä, että sosi­aal­i­tur­va olisi sidot­tu omaisu­u­den määrään; jos on paljon omaisu­ut­ta, ei tarvitse val­tion tukiaisia. 

  Ongel­mak­si kai tulisi se, että ei ole hyvästä jos ihmi­nen joutuu myymään asun­ton­sa tai auton­sa meno­jen­sa kat­tamisek­si. Sik­si täl­lais­ten ihmis­ten kohdal­la sosi­aal­i­tur­va voisi olla laina­muo­toinen siten, että henkilön omaisu­us on lainan panttina. 

  Ajatuk­se­na se, että ain­oas­taan köy­hät ja pien­i­t­u­loiset oikeasti tarvit­se­vat tulon­si­ir­to­ja. Jos omis­taa 150 000 euron arvoisen asun­non (kokon­aan itse), ei tarvitse toimeen­tu­lo­tukea tai työt­tömyys­tukea; sen sijaan väli­aikaista lainaa meno­jen kat­tamiseen työt­tömyy­den yllät­täessä voi tarvita. 

  Tarkoi­tus ei ole esit­tää konkreet­tista mallia vaan huo­maut­taa, että kohdas­sa 3 mainit­se­masi sidos johtuu juuri siitä, että sosi­aal­i­tur­va ei ota huomioon omaisu­ut­ta. Omaisu­us on kuitenkin ehkäpä tulo­jakin tärkeämpi tek­i­jä siinä onko ihmisel­lä asioi­hin varaa vai ei.

 3. 1) Seu­raavak­si kysyt­täisi­in mon­tako sent­tiä ruokakupon­gin euro oikeasti on, kaik­ki kun eivät syö Pris­man huna­ja­mari­noitu­ja broilereita.

  3) Miten asun­to­tu­lo tähän vaikut­taa. Kuvitel­laan tilanne mis­sä asun­non vuokra on 500 e, ja vas­taa­van omis­tusasun­non vastike on 200 e. Molem­mille mak­se­taan 500 e korotet­tua toimeen­tu­lo­tukea. Hyyryläi­nen mak­saa vuokransa, omis­tu­a­sun­nos­sa asu­ja vastik­keen­sa 200 e, ja asun­to­tu­lostaan 300 e noin satasen pääo­maveroa, säästöön jää vielä 200 e. Sopisi min­ulle, jos asu­isin omas­sa käm­pässä ja saisin toimeentulotukea.

 4. Särelä on minus­ta oikeil­la jäljil­lä tuos­sa luo­to­tuk­ses­sa. Suuri osa sosi­aal­ituen ongelmista pois­tu­isi jos se olisi lainaa, käytän­nössä tosin jotenkin niin että olisi avus­tustili. Eli avus­tuk­set oli­si­vat nos­to­ja siltä, veroista taas osa tal­letuk­sia. Eli käytän­nössä jos se olisi saanut vaik­ka opin­to­tukea niin vero­pros­ent­ti olisi sit­ten työelämässä hie­man korkeampi. Ja jos tulot tip­puisi­vat niin voisi nos­taa avus­tus­ta joka pienisi loivem­min ajan kanssa.

 5. tpyy­lu­o­ma kir­joit­ti 1.4.2010 kel­lo 13:30:
  #
  Suuri osa sosi­aal­ituen ongelmista pois­tu­isi jos se olisi lainaa, käytän­nössä tosin jotenkin niin että olisi avustustili.
  #

  Asum­istuen saa­jista on 1/4 on työs­sakäyviä. Olisi var­maankin has­sua ottaa lainaa mah­dol­lis­taak­seen työssäkäyntin­sä. Vel­ka sen kun kart­tuisi — kävi töis­sä tai ei.

  Lähde:
  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Kymmenet+tuhannet+pienipalkkaiset+joutuvat+hakemaan+asumistukea/1135253506147

 6. älä edes haaveile mis­tään lisäveroista omis­tus asun­nois­saan asuville-jo nytkin on liikaa monil­la kaiken­maail­man vastikkei­ta ja kun­nos­tus­meno­ja ja kiin­teistö sun mui­ta vero­ja plus kun­nos­s­api­to kulut
  nyky­i­sistäkin veroista pitää vähentää
  päät­täjät järkeistäkööt menopuolen,sillä kaiken­maail­man hot­ten­totit pär­jää ilman mei­dänkin raho­ja ‚puhu­mat­takaan kam­mot­tavas­ta nais­tutkimus kulusta.

 7. Miten tämä “asun­to­tulovero” suh­tau­tuu kansalais­palkka­malli­in? Saa­vatko kaik­ki asun­to­tuloverovähen­nyk­sen, jon­ka tulot­tomat saa­vat pitää? Pysty­isikö kansalais­palkan mak­samaan asun­to­tuloveron kautta?

  Toinen asia joka häir­it­see on fiskaaliperi­aate , johon Raimo K jo viit­tasi. Siis kansalaisen pitäisi joka vuosi tien­ata käteistä veron mak­su­un , joka nos­taisi esim. vero­pro­gres­sio­ta, vähen­täisi oikeut­ta tulon­si­ir­toi­hin ym.? Hake­mat­ta tulee mieleen törkeä ihmisoikeusloukkaus jon­ka me yrit­täjät kär­simme joka vuosi, nimeltään “ennakkoverolip­pu”. Minäkin sain viime viikol­la viiden ton­nin ennakkoverolipun. Tämän mak­samisek­si min­un täy­tyy kerätä lop­puti­likaudel­la viisi tonnia+alv rahaa. Tämä näkyy sit­ten voit­tona kir­jan­pidos­sa, jos­ta joudun mak­samaan yhteisöveron, ja tästä veron osu­ud­es­ta alvin.Yhteensä n. 8000€ laskua asi­akkaille. Piti muuten palkata ensi kesäk­si apumies kun on niin paljon töitä, mut­ta enpäs nyt voikaan , kun kas­savarat menee veron­mak­su­un, sori vaan Sinnemäki.

 8. Teknikko: kyse on kahdes­ta eril­lis­es­tä asi­as­ta. Ensim­mäi­nen on se, että pitäisikö ihmis­ten toimeen­tu­loa tukea keskimäärin elin­iän yli lainkaan. Toinen se, pitäisikö varakkaiden ihmis­ten toimeen­tu­loa tukea. Sin­un kom­ment­tisi kos­kee ensisi­jais­es­ti ykkösko­htaa ja min­un ehdo­tuk­seni lähin­nä kakkoskohtaa. 

  Kaik­ki var­al­lisu­us ei ole hel­posti muutet­tavis­sa elämiseen kel­paavak­si rahak­si; yhteiskun­tana emme esimerkik­si yleen­sä halua ajaa ihmisiä kodeis­taan väli­aikaisen työt­tömyy­den takia. Sik­si sekä vuokral­la asu­jia että omis­tusasu­jia tuetaan. 

  Ei ole kuitenkaan ihan täysin selvää, mik­si varakkai­ta pitäisi tukea vaik­ka näil­lä ei olisikaan tulo­ja. Kar­rikoitu­na: jos omis­taa Helsin­gin keskus­tas­sa miljoo­nan euron (velat­toman) asun­non, ei tarvitse val­tion tukea vaik­ka tulot oli­si­vatkin pyöreät nol­la. Nykyisel­lään täl­lainen henkilö voi silti saa­da esimerkik­si ansiosi­don­naista, tai työt­tömyysko­r­vaus­ta (jos oikein tuo­ta suo­ma­laista sosi­aal­i­tur­va­jär­jestelmää luen). 

  Osmo osaa var­maankin ker­toa tarkem­min, jos olen väärässä. 

  Mielestäni tuol­lainen muu­tos on entistä tärkeäm­pää kahdes­ta syys­tä. Toinen on se, että kun me vauras­tumme yhteiskun­tana, niin tuol­lainen sosi­aal­i­tur­va­jär­jestelmä muut­tuisi pikku hil­jaa kestäväm­mäk­si, kos­ka mitä use­ampi on vauras, sitä vähem­män tuet­tavia on. Toisek­seen moraalis­es­ti on väärin vaa­tia keskilu­okkaa tai pien­i­t­u­loista, jol­la ei ole omis­tuk­sia, mak­samaan verois­saan vau­raan elinkustannukset. 

  Huo­matkaa vielä ker­ran: ero vau­raan ja hyvä­tu­loisen välil­lä. Yhteiskun­tamme vero­tus ja sosi­aal­i­tur­va poh­jaa­vat pääasi­as­sa tuloi­hin. Tämä pahen­taa ole­mas­saol­e­vaa kah­ti­a­jakoa niiden välil­lä, joil­la on ja joil­la ei ole.

 9. Mikko tästä voit kat­soa, mil­laiset omaisu­us­ra­jat vaikut­ta­vat jo nykyisel­lään asum­istuen määräytymiseen:

  http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/NET/300905221436ML/$File/11luku_2.pdf?OpenElement

  Taas toimeen­tu­lo­tukea “varakkaankin” on mah­dol­lista saa­da, jos asun­to ei ole liian arvokas, eikä autokaan ole liian arvokas. Mut­ta jos varakkaal­la on muu­ta omaisu­ut­ta em. lisäk­si, esim. met­sää tai kesämök­ki, niin aivan var­masti sosi­aalivi­ra­nomainen velvoit­taa “varakkaan” myymään ylimääräisen omaisuuten­sa, ennen kuin ryhtyy myön­tämään toimeentulotukea.

  Kysymys­merkik­si jääkin, kuin­ka kauan omaisu­ut­taan myyneen on elet­tävä ilman toimeen­tu­lo­tukea saadul­la myyntitulolla.

  1. Tämä on muut­tumas­sa. Omaisu­u­den hark­in­ta on tarkoi­tus jät­tää pois, kos­ka se on tavat­toman työlästä ja tuot­taa kovin vähän.

 10. Asum­ista ei kan­na­ta tukea. Tuo mainit­tu koh­ta viisi (rak­enus­te­ol­lisu­us hyö­tyy) pitää osin paikkansa, mut­ta sekin on kokon­aisu­u­den kannal­ta kyseenalaista. 😀

  Oleel­lista on, että markki­noiden toimivu­u­den takia kan­nat­taa pois­taa sekä omis­tusasumisen että vuokra-asumisen tuet. Samal­la työ­suhdea­sum­i­nen muo­dos­tuu jälleen kil­pailukeinok­si pieni­palkkaises­ta työvoimasta.

  Samal­la kan­nat­taa pois­taa muut jär­jet­tömät markki­nahäir­iöt kuten HITAS. Ain­oa voit­ta­ja jär­jestelmässä on vuokranan­ta­ja, joka on ostanut HITAS-asun­non edelleen­vuokraus­ta varten: min­i­mi kuluil­la mak­si­mi tuotto.

 11. Eikös sosi­aal­i­tukien suun­ta lähivu­osiky­meninä ole kuitenkin selvä myösä Osmolle. Meil­lä ei ole varaa nykyisenkaltaiseen tukien verkkoon, vaan niitä on kyet­tävä kar­si­maan rutkasti.

  Asum­is­tukien pois­to on help­po asia sikäli, että tuista menee läh­es 100% hin­toi­hin, joten niiden pois­to ei vaiku­ta kenenkään elin­ta­soon, mut­ta vähen­tää verorasitusta.

 12. On se sit­ten ollut yhteiskunnal­ta ihan sikaa, kun on mak­sanut asum­is­tukia. Kalle ker­too, ettei mitään tapah­du, jos ne pois­te­taan. Niin­pä. Ehkä kokoomuk­sen ehdokkaak­si kel­paat, et var­maan muiden. Vai ymmär­risinkö jotain väärin?

 13. Taval­lisel­la teknikol­la on ihan hyvä point­ti, mut­ta aja­tus on tietenkin se että tuol­lainen tili voi men­nä miinuk­selle, joka jär­jestelmän tasol­la kuit­taaan­tuu yli­jäämäl­lä esimerkik­si veroista. Eli ei tilipo­h­jaiset mallit sul­je pois tulonsiirtoja.

  Suuri osa sosi­aal­i­tu­ista on kuitenkin johonkin elämän­vai­heeseeen sidot­tu­ja. Tun­nen esimerkik­si use­am­mankin nyt­tem­min hyvä­tu­loisen joku on opiskelu­aikana saanut rahaa sos­sus­ta. Toinen esimerk­ki on tietenkin van­huk­set, ei se nyt minus­ta ole mitenkään kauhea aja­tus että vaik­ka viimeis­ten vuosien hoitoa tai tukia rahoite­taan osit­tain lainanomaisel­la jär­jeste­lyl­lä joka sit­ten per­itään kuolinpesästä.

 14. Mitäpä tapah­tu­isi, jos kaik­ki nuo tuet, joiden tarkoituk­se­na on tukea pienen palkan saa­jaa, pan­taisi­in verolle.

  Kun tuel­la kom­pen­soidaan verotet­ta­van tulon puut­tumista, niin sil­loin tuenkin pitäisi olla verotet­tavaa tuloa.

  1. Tulon­si­ir­rot ovat verotet­tavaa tuloa. Itseasi­as­sa niitä verote­taan ankaram­min kuin palkkaa, kos­ka niistä ei saa ansio­tulovähen­nys­tä. Poikkeuk­sen tästä muo­dosta­vat pienet eläk­keet, joi­ta ei verote­ta lainkaan.

 15. <eläket­tä ja tulon­si­ir­to­ja pitääkin verot­taa kovem­mal­la kädel­lä kuin samankokoista palkkaa. Työssäkäyn­ti kuitenkin vaatii aina kulu­ja (työ­matkat, työ­vaat­teet) ja tietenkin vaivaa ja aikaa, kos­ka pitää olla työ­paikalla tekemässä töitä.

  Min­ua ärsyt­tää eläkeläis­ten ainainen vinku jo vonku siitä, kuin­ka heitä aikaisem­min kohdelti­in niin väärin kun työn­tek­i­jät sai­vat tulonhankkimisvähennyksetn.

 16. Tavalli­nen teknikko: Jär­keenkäypää lie­nee, että omaisu­u­den myyn­nistä saatu tulo jyvitetään tuleville kuukausille las­ke­tun toimeen­tu­lotuen mukaisesti.
  Jos tuek­si nykyti­lanteessasi on myön­net­ty esim. 100e/kk ja myyt omaisu­ut­tasi 5000e:n arvos­ta, olet uudelleen tukeen oikeutet­tu neljän vuo­den ja kah­den kuukau­den päästä.Elintason het­kel­liseen kohot­tamiseen­han et voi tuo­ta viit­tä tuhat­ta käyt­tää, vaan tavoit­teena on sta­tus quo.

 17. Mut­ta jos varakkaal­la on muu­ta omaisu­ut­ta em. lisäk­si, esim. met­sää tai kesämök­ki, niin aivan var­masti sosi­aalivi­ra­nomainen velvoit­taa “varakkaan” myymään ylimääräisen omaisuuten­sa, ennen kuin ryhtyy myön­tämään toimeentulotukea. 

  Miten se menee, jos sis­arusten yhtei­somis­tuk­ses­sa ole­vaa kesämökkiä rasit­taa edel­lisille omis­ta­jille (van­hem­mille) jäänyt hallintaoikeus? Onko sen rahavaikeuk­si­in joutuneen sis­aruk­sen osu­us lunastet­ta­va pois ja mihin hintaan?

 18. OS: “Tulon­si­ir­rot ovat verotet­tavaa tuloa.”

  Eivätkö lap­sil­isät, asum­is­tu­ki ja toimeen­tu­lo­tu­ki ole tulonsiirtoja?

 19. Osmo, onko esille tul­lut yhtään sel­l­aista syytä, että asum­ista olisi tuet­ta­va? Kun tätä lukee, niin käsit­tääk­seni aika yksi­tu­umais­es­ti on todis­tet­tu, ettei asumisen tukem­i­nen ole fiksua.

 20. Ajatuk­seni sosi­aal­i­tukien ym verottamisesta:

  Kun eri tukimuodot aiheut­ta­vat mon­en­laisia tuloloukku­ja, niin eikö olisi mah­dol­lista lait­taa kaik­ki mah­dol­liset tulot, myös yhteiskun­nan avus­tuk­set, verolle ja sit­ten soveltaa niihin kaikki­in yhtä ja yht­enäistä yhteenso­vi­tuskaavaa: verotusta.

  Jos nimeno­maan halu­taan olla puut­tumat­ta nykyiseen tilanteeseen niin vero­lakia voidaan muut­taa siten että hyvin pienis­sä tulois­sa vero­pros­ent­ti on se 90.

 21. Yksi syy tukea asum­ista suo­raan on se, että se on sinkuille ja pariskun­nille hyvin eri hin­taista. Vas­tavalmis­tunut työtön sinkku tarvit­see ja saa Helsingis­sä var­maankin 200 euroa enem­män kuus­sa kuin vas­taa­va opiske­li­jan (tai muun pien­i­t­u­loisen) kanssa asu­va. Jos asum­is­tu­ki pois­tet­taisi­in ja rahat siir­ret­täisi­in työ­markki­natu­keen ym., niin työ­markki­nat­ues­ta pitäisi tehdä asum­isolo­muo­to-riip­pu­vainen, jos ei halu­ta että tilanne muut­tuu. Ei se nyt tietenkään mah­do­ton­ta olisi että myös tukipoli­ti­ikas­sa kan­nuste­taan taloudel­lis­es­ti tehokkaaseen yhteisas­umiseen, mut­ta mun oikeusta­jun mukaan se väistämät­tä kyl­lä aiheut­taa toisille aivan liian pienen ja toisille aivan liian suuren tuk­i­ta­son. Tai siis tämä olisi kohtu­u­ton­ta jos tukea saadaan vain väli­aikaises­ti, kuten vas­tavalmis­tunei­den työt­tömien kohdal­la on. Kukaan ei kuitenkaan asun­toaan vai­h­da tuen mak­si­moimisek­si, jos tukea aikoo nos­taa vain pari kuukaaut­ta, mak­simis­saan vuo­den. Eli kan­nus­tus­vaiku­tuk­set eivät ole lyhyel­lä aikavälil­lä rel­e­vant­te­ja, joten niitä ei kan­na­ta pohtia. Pitkäaikaisten asum­is­tu­ki-asi­akkaiden kohdal­la tilanne on toinen. Voisiko sitä miet­tiä että myön­tämiskri­teer­it muut­tuisi­vat ajan kanssa? Kun on ollut vuo­den asum­istuen asi­akas, niin val­tio rupeaa kan­nus­ta­maan hal­paan asumismuotoon.

  Nykyään pitkä-aikaisille asum­istuen asi­akkaille omi­tu­isia kan­nus­timia. En tiedä kuin­ka paljon pariskun­nat “eroa­vat”, saa­vat eril­lisiä asum­is­tukia asun­toi­hin­sa, ja vuokraa­vat eteen­päin pimeästi, mut­ta ainakin peri­aat­teessa täl­lainen olisi nyt kan­nat­tavaa. Hom­man­han voi hoitaa vaik­ka niin, että pariskun­nan toinen osa­puoli asuu viral­lis­es­ti kimp­pakäm­pässä kaverin kanssa.

  Tun­tuu siltä että sama tuki ei voi oikeu­den­mukaises­ti ja tehokkaasti palvel­la sekä tilapäisiä että pitkäaikaisia tuen käyt­täjiä. Toisaal­ta eri­lais­ten sään­tö­jen tekem­i­nen eri ryh­mille ei vaiku­ta järin yksinker­taiselta ratkaisulta.

  Kuitenkin nyt esimerkik­si vas­tavalmis­tunei­den työt­tömien tulota­so nousee radikaal­isti kun pääsee opin­totuelta työt­tömyystuelle. Etenkin jos on ansiosi­don­naista ker­tynyt, mut­ta muutenkin. Siinä ei ole mitään järkeä. Sitä pitäisi voi­da jotenkin leika­ta ilman että pitkäaikaistyöt­tömät joutu­vat kär­simään. Jonkun­lainen sosi­aal­i­tur­vatili-sys­tee­mi vaikut­taisi hyvältä ratkaisul­ta mon­een ongelmaan.

 22. k‑veikko:
  “Kun eri tukimuodot aiheut­ta­vat mon­en­laisia tuloloukku­ja, niin eikö olisi mah­dol­lista lait­taa kaik­ki mah­dol­liset tulot, myös yhteiskun­nan avus­tuk­set, verolle ja sit­ten soveltaa niihin kaikki­in yhtä ja yht­enäistä yhteenso­vi­tuskaavaa: verotusta.”

  Tämä tarkoit­taisi sitä, että myös 8000 euron kuukausi­palkkaa saa­van kan­nat­taisi anoa ainakin asum­is­tukea. Toisaal­ta kun siitä pois­tet­taisi­in tulosi­don­naisu­us kokon­aan, niin anomi­nen olisi aika yksinker­taista, mut­ta silti se vaikut­taa jotenkin absur­dil­ta paperinpyörittelyltä.

 23. Ensin tuos­ta var­al­lisu­us vs. tulot. Minus­ta on aika lail­la epäreilua rankaista ihmisiä siitä, että ovat eläneet säästäväis­es­ti ja pan­neet rahaa sukan­var­teen hyv­inä päiv­inä ja palki­ta siitä, että on pan­nut kaiken pala­maan sitä mukaa, kun rahaa on tul­lut ja jos mah­dol­lista velka­an­tunut vielä samalla. 

  Tämä on kuitenkin tilanne, jos var­al­lisu­us ote­taan huomioon yhteiskun­nan tukia las­ket­taes­sa. Ajatel­laan hypo­teet­tista tilannetta:
  Meil­lä on nuori pörssi­hai, joka on tehnyt isoa tiliä ja pan­nut siitä sivu­un ison siivun tule­vaisu­u­den var­alle. San­o­taan, että pankki­tilille on ker­tynyt vaik­ka 100 000 euroa. Sit­ten meil­lä on toinen saman­lainen pörssi­hai, joka on pan­nut kaiken pala­maan naisi­in, viinaan ja tupakkaan sitä mukaa kuin sitä on tul­lut. Sit­ten hei­dän investoin­tipankkin­sa menee konkkaan ja molem­mat saa­vat kenkää, eikä uut­ta työ­paikkaa investoin­tialal­ta ole näköpi­iris­sä, kos­ka muutkin pankit ovat vähen­täneet väkeään. No, eipä muu­ta kuin kelan luukulle. 

  Jos nyt oikein olen ymmärtänyt, niin tuolle ensim­mäiselle san­o­taan, että sori, mut­ta mitäs olit säästäväi­nen. Meiltä ei sin­ulle tipu sentin sent­tiäkään ennen kuin olet kulut­tanut pankki­til­isi tyhjäk­si (ja näköjään sitä ei saa edes pan­na saman tien naisi­in, viinaan ja tupakkaan, vaan nyt sit­ten onkin pakko ryhtyä säästäväisek­si). Jälkim­mäiselle taas ollaan avo­sylin anta­mas­sa veron­mak­sajien raho­ja (vähin­täänkin siinä vai­heessa, kun hänen ansiosi­don­nainen päivära­hansa lop­puu). Täl­lainen kohtelu ei ainakaan mah­du min­un oikeusta­ju­ni sisään. 

  Hyväksyn sen, että pieni_tuloisia_ ihmisiä tue­taan muiden toimes­ta, kos­ka he eivät pysty kat­ta­maan tuloil­laan vält­tämät­tömiä meno­jaan, mut­ta sitä en ymmär­rä, että rahan säästöön pane­m­i­nen hyv­inä aikoina olisi jotenkin asia, jos­ta pitäisi ihmisiä ran­gaista. Minus­ta ennem­minkin pitäisi kek­siä mekanis­me­ja, joil­la ihmiset saataisi­in kan­nustet­tua itse parem­min kan­ta­maan vas­tuu oman kulu­tus­ta­son­sa ylläpi­dos­ta tulo­jen muuttuessa. 

  Miten muuten tuos­sa yllä olevas­sa esimerkissä muuten toim­i­taan, jos ennen kelan luukulle tuloaan se ensim­mäi­nen hem­mo läh­teekin muu­ta­man kuukau­den luk­sus-loma­lle maail­man ympäri ja panee siinä kaik­ki säästön­sä pala­maan? Onko hän täl­lä tavoin saavut­tanut kun­non kansalaisen statuk­sen ja on sit­ten oikeutet­tu samoi­hin tuki­in kuin se kaverin­sakin? Mitä jos hän vain sanoo käyneen­sä tuol­laisel­la matkalla ja todel­lisu­udessa on vain siirtänyt ne rahat tiliot­teessa näkyvältä pankki­tililtä pat­jansa alle? 

  Ne ehdo­tuk­set sosi­aal­i­tur­van muut­tamis­es­ta laina­muo­toisek­si aut­taisi tähän ongel­maan, kos­ka nyt tuo säästeliäs voisi vain olla kar­tut­ta­mat­ta sosi­aal­i­tur­valainaansa. Laina­muo­toisen sosi­aal­i­tur­van lisähyö­ty olisi tietenkin siinäkin, että se automaat­tis­es­ti tasaisi korkeasti ja mata­lasti koulutet­tu­jen tulo­ero­ja, kun korkeasti koulute­tu­ille olisi ker­tynyt lainaa opin­to­tukikuukausien aikana ja tietenkin saisi opiske­li­jat muutenkin valmis­tu­maan nopeam­min vält­tääk­seen liian suuren lainan ker­tymisen. Ja tietenkin vasta­lah­jak­si hyvä­tu­loisille vero­pro­gres­sio­ta voisi lieven­tää, mikä ohjaisi ihmisiä opiskele­maan niitä alo­ja, joille on eniten työ­markki­noil­la kysyn­tää muuten vaan yliopis­tol­la haahuilun sijaan.

  Sit­ten asum­is­tu­losta. Onko siis niin, että jos omis­tusasun­to ei olekaan vela­ton, vaan siitä joutuu mak­samaan lainaa, niin sit­ten asun­to­tu­loa ei ole (kos­ka asum­is­menot ovat hel­postikin samat kuin vuokra-asujalla)? 

  Jos näin ja jos asum­is­tu­ki suosii niitä, joil­la ei ole asum­is­tu­loa, niin sit­ten velat­tomas­sa asun­nos­sa asu­van pien­i­t­u­loisen kan­nat­taisi ottaa iso asun­to­laina asun­toaan vas­taan ja joko pan­na ne rahat pala­maan (tai antaa per­il­lisille) ja pan­na yhteiskun­ta mak­samaan lainan­hoitoku­lut. Pankkikin var­maan tähän suos­tu­isi, kun­han lainan osu­us ei ole liian suuri asun­non hinnasta. 

  Täl­läi­nen olisi minus­ta taas jälleen täysin turhaa sumplim­ista ja hyödyt­täisi vain pankke­ja veron­mak­sajien kus­tan­nuk­sel­la. Parem­pi olisi mak­saa kaikille kiin­teää perustuloa.

 24. Samuli Saarel­ma: Tuosa pörssi­haies­imerk­istä: miks mei­dän pitäis kus­tan­taa kum­mallekkaan mitään työt­tömyysko­r­vauk­sia? Molem­math­an ovat olleet täysin kykeneviä varautu­maan työttömyyteensä.

  Mun mielestä jos nyt työt­tömyysko­r­vaus­ta ylipään­sä jae­taan, niin sitä pitäs jakaa ihmis­lle joil­la oli pienet tulot ja oletet­tavasti tule­vaisu­udessa on pienet tulot ja jot­ka ovat varat­to­mia. Jos joku noista kri­teereistä ei täy­ty, niin sit ei tuu tukia.

 25. Art­turi:

  Tuosa pörssi­haies­imerk­istä: miks mei­dän pitäis kus­tan­taa kum­mallekkaan mitään työt­tömyysko­r­vauk­sia? Molem­math­an ovat olleet täysin kykeneviä varautu­maan työttömyyteensä. 

  Ei pidäkään, enkä työt­tömyysko­r­vauk­ses­ta puhunutkaan (siihen ei kai omaisu­udet vaiku­ta tuon taivaal­lista, vaan ain­oas­taan se, että on työtön työn­hak­i­ja), vaan perus­tur­vas­ta. Jos he ovat työt­töminä sen 500 päivää, jon­ka jäl­keen ansiosi­don­nainen lop­puu, niin he ovat sen jäl­keen perus­tur­van varassa. 

  Minus­ta nykyaikaisen län­si­maisen val­tion pitää tar­jo­ta kaikille kansalaisilleen, oli­vat nämä miten toh­eloi­ta omien asioiden­sa hoita­jia tahansa perus­tur­va, jol­la pysyy hengis­sä. Sinus­tako siis se säästöjä keräämätön tyyp­pi pitäisi jät­tää han­keen kuole­maan sik­si, ettei hän varautunut työt­tömyy­teen­sä? Minus­ta tämä on kyl­lä vielä huonom­pi vai­h­toe­hto kuin se, että jatke­taan nykymenolla. 

  Min­un point­ti­ni tässä on se, että tämä kan­nat­taa tehdä kiin­teäl­lä suh­teel­lisen niukalla perus­tur­val­la, joka huole­htii siitä hengis­sä pysymis­es­tä, mut­ta samal­la kan­nus­taa a) ihmisiä itseään varautu­maan tulo­jen lasku­un säästöin ja työt­tömyys­vaku­u­tuksin, b) koit­ta­maan pyrkimään kaikin keinoin pois siitä köy­hyy­destä, jos sinne putoa­vat ja c) mukaut­ta­maan meno­jaan alem­pi­en tulo­jen mukaisik­si sen sijaan, että tukea vain las­ke­taan, jos kek­sii keinon vähen­tää esim. asumismenojaan. 

  Kuten esimerkil­läni koitin esit­tää, jos tuo var­al­lisu­us ote­taan mukaan siten, että varakkaiden odote­taan ensin syövän­sä kaiken oman pääo­mansa ennen kuin alkaa tip­pua veron­mak­sajien tukea, mut­ta varat­tomat saa­vat veron­mak­sajil­ta kerät­tyä vastik­kee­ton­ta tukea, seu­raus on se, että tulo­jen pudotes­sa on suuret insen­ti­iv­it joko piilot­taa var­al­lisu­us tai jos tämä ei ole mah­dol­lista, niin ainakin pan­na se saman tien pala­maan, kos­ka se joutuu kuitenkin syömään ennen kuin alkaa saa­da rahaa perus­tur­vas­ta. Minus­ta tässä ei ole järkeä, kos­ka se kan­nus­taa ihmisiä tuh­laamiseen säästämisen sijaan. 

  Mitä Kela hyö­tyy siitä, että se tuk­isys­teemil­lään kan­nus­taa ensim­mäisen henkilön ensin sille maail­manympärys­matkalle ennen kuin alkaa mak­saa sille tukea? Saman rahan se joutuu kuitenkin mak­samaan. Kyseinen hem­mo elää kuitenkin suurem­mas­sa kur­ju­udessa, kos­ka olisi ennem­min valin­nut sen, että saisi sen perus­tur­van ja sen päälle olisi käyt­tänyt omia säästöjään kuin että ensin olisi törsän­nyt säästön­sä. Sama rahan­meno yhteiskun­nalle, huonom­pi tulos.

 26. Art­turi: Nuo sin­un kri­teer­it ovat hallinnol­lis­es­ti hyvin han­kalat. Jos tuolle tielle halu­aa lähteä, pitää olla sosi­aal­i­tur­vatil­i­jär­jestelmä tai jotain. KELAn virkail­i­ja ei voi mitenkään arvioi­da ihmisen tule­via tulo­ja, joten se on kri­teer­inä mah­do­ton. Varat­to­muus-vaa­timus aiheut­taa Samulin mainit­semia ongelmia, riip­pumat­ta siitä onko kyseessä pörssi­hai vai ahtaaja.

 27. Samuli Saarel­ma kir­joit­ti 8.4.2010 kel­lo 16:41

  Sosi­aal­ituen muut­ta­mi­nen laina­muo­toisek­si kuu­lostaa hyvältä.

  Tähän määräaikaiseen lainaan voisi soveltaa samo­ja takaisin­mak­susään­töjä kuin opin­to­lainaan, joka sekin on sosiaalitukea.

 28. Joidenkin piirien etu on,että ihmisiä kon­trol­loidaan! Yksi ihan hyvä keino on lait­taa kyn­nys korkealle ja kon­trol­loi­da tuil­la yli kulkioi­ta! Joku aika sitte ilma oli vielä ilmaista, no sit­ten tuli päästö kaup­pa! Sel­l­ai­ta se on!

 29. Hei Arvokas­ta Client, 

  Oletko tarvit­se­vat lainaa, tai etsivät lainan käyn­nistää liike­toim­inta ja mak­saa laskut, oletko mah­dol­lis­es­ti fian­cial mur­taa ja tarve lainan nous­ta omas­ta näkökul­mas­ta on, älä huoli ollenkaan kos­ka johto Jack lain­aus HOME ovat valmi­ita tar­joa­maan sin­ulle laina alhainen korko, olemme riit­tävän vah­va ja tehokas tava­ta aivan koh­ta tarpeisi­isi yhteyt­tä tänään: (jackloanhome1@gmail.com) varten help­po ja luotet­ta­va laina tar­joamme laina 2% korkoa, vain het­ki muut­taa tilan­net­ta koskaan.

 30. Kalle:

  Asum­is­tukien pois­to on help­po asia sikäli, että tuista menee läh­es 100% hin­toi­hin, joten niiden pois­to ei vaiku­ta kenenkään elin­ta­soon, mut­ta vähen­tää verorasitusta.

  Ennen tätä muu­tos­ta asun­non osta­neet menet­täi­sivät hin­nan alen­nuk­sen ver­ran omaisu­ut­taan. Lisäk­si pien­i­t­u­loiset asun­tovelkaiset eivät pysty­isi enää asumaan asun­nois­saan, vaan jou­tu­isi­vat myymään ne tuol­la uudel­la alen­netul­la hin­nal­la. Tämäkö ei sin­un mielestäsi vaiku­ta elintasoon?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.