Sain postia Jutta Urpilaiselta

Jut­ta Urpi­lai­nen lähet­ti minul­le vies­tin, jos­sa hän ker­toi tul­leen­sa täy­sin vää­rin ymmär­re­tyk­si. Puheen tar­koi­tuk­se­na oli hänen mukaan­sa päin­vas­toin tukea Astrid Thor­sia. Dema­rit eivät ole tiu­ken­ta­mas­sa maa­han­muut­to­lin­jaan­sa siten kuin tuo­ta maan taval­la slo­ga­nia on tul­kit­tu. Tätä­hän ehdin vähän arvel­la­kin joil­ta­kin dema­reil­ta tul­leen palaut­teen perus­teel­la.  Olen pahoil­la­ni, että olen rea­goi­nut vää­rin ehkä vähän tur­han raflaa­vaan lehtiuutiseen.

38 vastausta artikkeliin “Sain postia Jutta Urpilaiselta”

 1. Tämä lie­nee surul­li­sen ylei­nen kuva maa­han­muut­to­kes­kus­te­luis­sa. Eri­lai­set lei­ma­kir­veet hei­lu­vat tehok­kaas­ti ja erit­te­le­mät­tä suun­taan ja toiseen.

  Jokai­nen yri­tys kri­ti­soi­da maa­han­muut­toa tai sen kus­tan­nuk­sia mis­sään muo­dos­sa tuo­mi­taan rasis­mik­si. Kään­täen puheen­vuo­rot maa­han­muu­ton posi­tii­vi­sis­ta puo­lis­ta on monel­le silk­kaa hyysäämistä.

 2. Eli Jut­ta valeh­te­li. Toki sen jo arva­sin­kin, että kysees­sä oli vain sur­kea yri­tys kalas­tel­la nui­vas­ti maa­han­muut­toon suh­tau­tu­vien ääniä.

  Muu Vasem­mis­to ja Vih­reät lait­toi äkkiä Jutan ruotuun.

  1. Ymmär­tääk­se­ni Jut­ta ei valeh­del­lut, vaan jul­ki­suus alkoi käsi­tel­lä asias­ta teh­työ raflaa­vaa uutis­ta, kuten niin usein tapahtuu.

 3. Kir­joi­tat asial­lis­ta blo­gia, mut­ta nyt yli­tit epä­miel­lyt­tä­vän rajan. Sen sijaan, että oli­sit jat­ka­nut 2007 aloit­ta­maa­si asial­lis­ta kes­kus­te­lua maa­han­muu­tos­ta lei­ma­sit puo­luet­ta­si tukeak­se­si (?) Urpi­lai­sen aivan vas­taa­vat aja­tuk­set. Kak­si­nais­mo­ra­lis­tis­ta ja epä­miel­lyt­tä­vää. Onnek­si moni muu ajat­te­lee ennen kuin lyö:

  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2010/03/1088526

 4. Urpi­lai­sen puhees­ta, joka pää­osin käsit­te­li rasis­min vas­ten­mie­li­syyt­tä, otet­tiin leh­dis­tös­sä otsak­keek­si vain yksi lause “maas­sa maan taval­la” ja monet meni­vät jäl­leen ker­ran hal­paan ja kom­men­toi­vat asi­aa luke­mat­ta itse uutista.

  Se, että näin teki­vät Vih­rei­den ja Vasem­mis­to­lii­ton puheen­joh­ta­jat ja Soi­nin­vaa­ra­kin, osoit­taa, kuin­ka hel­pos­ti ihmi­set saa­daan tolal­taan pel­kän raflaa­van otsi­kon perusteella. 

  Soi­nin­vaa­ral­la kui­ten­kin oli kant­tia myön­tää vir­heen­sä — sitä samaa ei tai­da löy­tyä Sin­ne­mäel­tä ja Arhin­mäel­tä, joi­den arvos­tus kyl­lä rapi­si monen sil­mis­sä tämän jutun myötä.

 5. Pahoit­te­len, että käy­tän vähän ikä­vää ilmai­sua, mut­ta B. Gus­tafs­so­nin kom­ment­ti kuvas­taa sitä, kuin­ka sur­kea, rää­vi­tön, ja rauk­ka­mai­nen suo­ma­lai­nen poliit­ti­nen kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri on.

  Minus­ta rumas­ti ja vähän raflaa­vas­ti voi­daan ja toi­si­naan pitää­kin sanoa. En ota kan­taa sii­hen, onko Osmon anteek­si­pyyn­tö aiheel­li­nen, mut­ta jos hän itse uskoo olleen­sa vää­räs­sä, niin sit­ten se on niin. 

  Suo­mes­sa ei tyy­pil­li­ses­ti kovin hyvin sie­de­tä kes­kus­te­li­joi­ta, jot­ka kyke­ne­vät myön­tä­mään olleen­sa vää­räs­sä. Sik­si kukaan ei oikein kos­kaan uskal­la sanoa mitään ja jos alkaa vai­kut­taa sil­tä, että jotain onkin tul­lut sanot­tua, niin sitä pitää seli­tel­lä ja pehmennellä. 

  Jos sanoo asioi­ta, niin jos­kus tulee sano­neek­si myös asioi­ta, joi­ta myö­hem­min ei enää alle­kir­joi­ta. Ihmi­nen, joka ei kos­kaan kadu sano­mi­si­aan, ei joko puhu kos­kaan suo­raan tai on jon­kin­lai­nen psy­ko­paat­ti vail­la omaatuntoa.

 6. Älkääs nyt viit­si­kö. “Maas­sa maan taval­la” täs­sä kon­teks­tis­sa on sel­keä kysee­na­lais­tus tai pikem­min­kin rajan osoit­ta­mi­nen moni­kult­tuu­ri­suu­del­le. Aivan niin kuin Osmon 2007 kom­men­tit­kin ovat. — Tätä rajan vetä­mis­tä myös tar­vi­taan, sil­lä inhi­mil­li­ses­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa on lopul­ta mah­do­ton­ta erot­taa kult­tuu­ria luo­via nor­me­ja oikeus­nor­meis­ta. Kult­tuu­ria luo­via nekin ovat, eikä itse oikeus­nor­mi­lausett­ta ole help­po erot­taa var­si­nai­ses­ta nor­mis­ta, joka on aina laa­jem­pi. Tämä opi­taan ylei­sen oikeus­tie­teen perus­kurs­sil­la. Toi­sin sanoen väi­te, että “oli­sit sit­ten puhu­nut lain nou­dat­ta­mi­ses­ta” on tyh­jä lause. Osmon 2007 lis­ta, joka on hyvä lis­ta, osoit­taa vii­me­kä­des­sä kult­tuu­ris­ta rajaa. Jutan alku­pe­räi­ses­sä kom­men­tis­sa ei ollut mitään vikaa, sen sijaan täs­sä herän­neen kri­tii­kin jäl­kei­ses­sä pako­reak­tios­sa ilme­nee ettei itse asia ollut Jutal­la kovin­kaan mietitty.

 7. Suo­mes­sa ei tyy­pil­li­ses­ti kovin hyvin sie­de­tä kes­kus­te­li­joi­ta, jot­ka kyke­ne­vät myön­tä­mään olleen­sa väärässä.

  Miten niin?

  Nehän on just par­hai­ta kes­kus­te­li­joi­ta. Ja miten niin just Suo­mes­sa ei sie­de­tä? Onko jokin kan­sain­vä­li­nen ver­tai­lu takataskussa?

  Osmon par­haim­piin puo­liin nyt kyl­lä EI kuu­lu vir­hei­den myön­tä­mi­nen, mut­ta ehkä nyt tuli oikai­su sen ver­ran arvo­val­tai­sel­ta tahol­ta, että pak­ko oli…

 8. Olen kyl­lä täs­sä asias­sa Eli­nan kans­sa eri miel­tä, ja minus­ta Tie­de­mies on luon­neh­din­nas­saan var­sin lähel­lä totuutta.

  On tie­ten­kin itses­tään sel­vää, että kai­kis­sa mais­sa polii­ti­kot pää­osin puhu­vat “peh­mei­tä” ja kan­nat­ta­vat kaik­kia hyviä asioi­ta ja vas­tus­ta­vat “paho­ja”, mut­ta omien koke­mus­te­ni perus­teel­la tilan­ne on Suo­mes­sa täl­tä osin eri­tyi­sen huono.

  Minus­ta vika on sii­nä, että meil­lä jul­ki­suu­des­sa käy­tä­vä kes­kus­te­lu on kovin kon­sen­sus­ha­kuis­ta. Meil­lä mer­kit­tä­vim­mät mediat ovat “puo­lu­eet­to­mia” ja toi­mit­ta­jil­ta var­sin usein puut­tuu subs­tans­sio­saa­mi­nen. Koko­nai­suuk­sia ja epä­loo­gi­suuk­sia ei tun­nu­ta ymmär­tä­vän, jol­loin polii­ti­kot pää­se­vät taval­laan lii­an hel­pol­la pyö­ri­tel­les­sään sano­ja niin, että eivät oikeas­taan tule sano­neek­si yhtään mitään.

  Syi­tä asian heik­koon tilaan lie­nee usei­ta, mut­ta aina­kin itse olen tai­pu­vai­nen ajat­te­le­maan sen joh­tu­van var­sin suu­rel­ta osin suo­met­tu­mi­sen ajas­ta, jol­loin media tai­pui itse­sen­suu­riin ja Suo­men (tai Kek­ko­sen) “viral­li­sen” lin­jan arvos­te­lu oli enem­män tai vähem­män pannassa.

  Mie­les­tä­ni tämä blo­gi on miel­lyt­tä­vä poik­keus, kos­ka tääl­lä saa olla myös vää­rää miel­tä ja useim­mat jopa perus­te­le­vat vää­rät mielipiteensä 🙂

  Kari

 9. Jut­tan puhe oli pelk­kä tyh­jä popu­lis­ti­nen kupla!
  Toi­sin sanoin sano­ma oli, että Ruot­sa­lai­sen ei tar­vit­se ope­tel­la suo­mea maa­han muu­taes­sa, poi­kia saa ympä­ri­lei­ka­ta, kos­ka he ovat poi­kia ja kun­nia­mur­hia ei sit­ten enään saa teh­dä, aivan kuin se oli­si teki­jöi­hin aikai­sem­min­kaan vaikuttanut.

  Surul­lis­ta tyh­jää puhet­ta jol­la halu­taan estää äänien valua­mi­nen perussuomalaisiin.

  Sinän­sä slo­gan oli ok, kos­ka suo­mes­sa on koh­tuul­li­set tavat ja maa on mel­ko oikeudenmukainen.

 10. Kar­sas­tan hie­man tätä “suo­ma­lai­set sitä ja suo­mes­sa tätä” ‑puhet­ta. Sitä ja tätä on aina jotain negatiivista. 

  Täl­lai­sen reto­rii­kan tar­koi­tus on kohot­taa itsen­sä joten­kin mui­den suo­ma­lais­ten ylä­puo­lel­le, kos­ka tus­kin Tie­de­mie­hen ja Karin tar­koi­tus on sanoa, että juu­ri HE eivät sie­dä ihmi­siä, jot­ka myön­tä­vät ole­van­sa vää­räs­sä. Vai ette­kö sie­dä? Käsit­tääk­se­ni olet­te suo­ma­lai­sia. Vai eivät­kö ne muut tyh­mät suo­ma­lai­set siedä?

  Väi­te on muu­ten­kin jär­je­tön. Tie­ten­kin ihmi­set arvos­ta­vat nii­tä, jot­ka myön­tä­vät ole­van­sa vää­räs­sä jo ennen kuin on sel­kä sei­nää vas­ten. Uskon, että tämä on aivan uni­ver­saa­li ilmiö eikä mikään ulko­maa­lais­ten hyve.

 11. Miten muu­ten on? pitää­kö ruot­sa­lais­ten maa­han­muu­ta­jien ope­tel­la suo­meen muut­tae­saan myös suo­mea? Mikä on osmon mielipide?

  En ole kos­kaan kuul­lut, että asias­ta oli­si suo­mes­sa edes keskusteltu!

  Eli eikö­hän oli­si aika kes­kus­tel­la siitäkin!

 12. Eli­na:

  Kar­sas­tan hie­man tätä “suo­ma­lai­set sitä ja suo­mes­sa tätä” ‑puhet­ta. Sitä ja tätä on aina jotain negatiivista. 

  Amen. Puhu­mat­ta­kaan täs­tä ulko­mai­set sitä ja ulko­mail­la tätä- puhet­ta. Ihan molem­mis­sa mer­ki­tyk­sis­sä, sekä kan­sal­li­sen itse­ruos­kin­nan työ­ka­lui­na (että ulko­mail­la ihmi­set­kin on kau­niim­pia) että HS-kes­kus­te­lu­jen “ulko maa­lai­set kaik­ki omaan maa­han” ‑dis­kurs­si­na.

 13. Maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­sa on siis pit­käs­tä aikaa pää­dyt­ty puhu­maan sii­tä, miten maa­han­muu­tos­ta pitää puhua.

  Timo Haa­pa­la osui blo­gis­saan täy­sin oike­aan, kun kir­joit­ti että Suo­mes­sa kes­kus­te­lu maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta tar­koit­taa lähin­nä kes­kus­te­lua sii­tä, miten maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta pitää keskustella.

  (huo­mat­kaa päi­väys, teks­ti on kir­joi­tet­tu ennen Sin­ne­mäen kes­kus­te­lua kes­kus­te­luun seo­vel­tu­vis­ta ilmauksista) 

  Link­ki: http://blogit.mtv3.fi/setaarkadia/

  22. maa­lis­kuu­ta 2010

  Nyt kun pitäi­si sit­ten sii­tä maa­han­muu­tos­ta kes­kus­tel­la, niin tyy­pil­lis­tä suo­ma­lais­ta kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria on se, että ei sit­ten kui­ten­kaan kes­kus­tel­la maa­han­muu­tos­ta, vaan sii­tä, miten sii­tä pitäi­si kes­kus­tel­la. Kun näi­tä kes­kus­te­luoh­jei­ta on luke­nut pals­ta­met­reit­täin, alkaa savu nous­ta pääs­tä: taas­ko tämä meni sii­hen, että kes­kus­tel­laan keskustelemisesta.

 14. Maa­han­muu­tos­ta kes­kus­te­lus­sa muo­to on tär­ke­ää, kos­ka meil­lä on tiet­ty “koo­di­kie­li”, jol­la rasis­mia ja toi­saal­ta kor­rek­tiut­ta tuo­daan esiin. 

  Jos joku käyt­tää louk­kaa­via ja lei­maa­via ilmai­su­ja isois­ta ihmis­ryh­mis­tä, ja esit­tää tämän perus­teel­la jotain poliit­ti­sia toi­men­pi­tei­tä, niin asi­aan suh­tau­du­taan usein hyvin ris­ti­rii­tai­ses­ti. Saman­mie­li­set iloit­se­vat, mut­ta eri miel­tä ole­vat — ja osa samaa miel­tä ole­vis­ta­kin, jos kie­li on kovin töke­röä — suuttuvat. 

  Minus­ta esi­mer­kik­si on ilmeis­tä, että tör­kei­siin rikok­siin syyl­lis­ty­nei­tä pitää kar­kot­taa maas­ta her­käs­ti. Esi­mer­kik­si taan­noi­nen Sel­lon ampu­ja oli­si pitä­nyt kar­kot­taa heti kun tilil­lä oli sekä ampu­ma-ase­ri­kos että pahoin­pi­te­ly. (En usko, että kukaan ihmet­te­lee, mik­si täl­lai­nen yhdis­tel­mä — sinän­sä yksit­täi­si­nä ehkä “vähäi­si­nä” pide­tyis­tä rikok­sis­ta — pitäi­si mie­les­tä­ni olla karkottamisperuste.)

  Tämän voi ilmais­ta käyt­tä­mät­tä hal­ven­ta­via ilmai­su­ja mus­li­meis­ta. Samoin voi ilmais­ta saman­suun­tai­sia mie­li­pi­tei­tä ryös­töis­tä tms. — esi­merk­ki­nä tapaus, kun taan­noin muu­ta­ma soma­lia­lais­syn­tyi­nen nuo­ri mies syyl­lis­tyi sel­lai­siin — kui­ten­kaan esit­tä­mät­tä hal­ven­ta­via mie­li­pi­tei­tä koko kansallisuudesta. 

  Huo­mat­kaa, kir­joi­tin voi ilmais­ta. Se, että ei ilmais­ta, ker­too jos­ta­kin. Kes­kus­te­lus­ta kes­kus­te­le­mi­sen tar­koi­tuk­se­na on mitä ilmei­sim­min sel­vit­tää, mis­tä sel­lais­ten ilmai­su­jen käyt­tä­mi­nen kertoo. 

  Ja, kun sano­taan “maas­sa maan taval­la”, täs­sä ikään­kuin ker­jä­tään otta­maan kan­taa sii­hen, mitä “maan tapa” tar­koit­taa. Jon­kun mie­les­tä se tar­koit­taa mak­ka­ran syön­tiä ja kes­kio­luen juo­mis­ta — ikään­kuin täs­tä kiel­täy­ty­mi­nen oli­si tuo­mit­ta­vaa. Urpi­lai­sen mie­les­tä se ei tar­koi­ta sitä, jos hänen selit­te­ly­jään ja esi­merkk­je­ään on usko­mi­nen, vaan ainoas­taan sitä, että nou­da­te­taan lakeja. 

  Jos ilmai­su­ta­vois­ta ei kes­kus­tel­la, puhu­taan vain ikään­kuin tie­det­täi­siin, mitä toi­nen tar­koit­ti. Eli tul­ki­taan tahal­laan väärin.

 15. Timo Haa­pa­la osui blo­gis­saan täy­sin oike­aan, kun kir­joit­ti että Suo­mes­sa kes­kus­te­lu maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta tar­koit­taa lähin­nä kes­kus­te­lua sii­tä, miten maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta pitää keskustella.”

  Ilmiö joh­tuu sii­tä, että juu­ri kenel­lä­kään ei ole oikeas­ti mitään sanot­ta­vaa maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta. Lisäk­si 80 pro­sent­tia kes­kus­te­li­jois­ta (aina­kin netis­sä) ei tun­ne aihe­pii­rin kes­kei­siä asioi­ta ja käsit­tei­tä. Heil­le on epä­sel­vää, mitä ero­ja on pako­lai­sel­la, maa­han­muut­ta­jal­la ja tur­va­pai­kan­ha­ki­jal­la. Käsi­tyk­set maa­han­muu­ton ja maa­han­muut­to­po­li­tii­kan ongel­mis­ta perus­tu­vat lähin­nä mutuun ja sii­hen, että kave­ri ker­toi Mal­mön ongelmalähiöstä.

 16. Eli­na:

  Kar­sas­tan hie­man tätä “suo­ma­lai­set sitä ja suo­mes­sa tätä” ‑puhet­ta. Sitä ja tätä on aina jotain negatiivista. 

  Täl­lai­sen reto­rii­kan tar­koi­tus on kohot­taa itsen­sä joten­kin mui­den suo­ma­lais­ten ylä­puo­lel­le, kos­ka tus­kin Tie­de­mie­hen ja Karin tar­koi­tus on sanoa, että juu­ri HE eivät sie­dä ihmi­siä, jot­ka myön­tä­vät ole­van­sa vää­räs­sä. Vai ette­kö sie­dä? Käsit­tääk­se­ni olet­te suo­ma­lai­sia. Vai eivät­kö ne muut tyh­mät suo­ma­lai­set siedä?

  Siis het­ki­nen! Ollaan­pas sitä nyt aika suvaitsemattomia!

  Ei saa puhua ryh­mäs­tä, johon ei itse kuu­lu, kos­ka muu­ten on rasis­ti tai muu sor­ta­ja. Eikä nyt saa edes puhua ryh­mäs­tä, johon itse kuu­luu, ellei sel­väs­ti osoi­ta kuu­lu­van­sa sii­hen myös käsi­tel­tä­vän asian osalta!

  Pitää­kö siis vika olla myös itses­sä ennen kuin sii­tä saa puhua? Eikö täl­löin ole jää­vi?
  Jos ei edes omiin havain­toi­hin perus­tu­via yleis­tyk­siä saa tuo­da ilmi niin eikö­hän saman­tien hau­da­ta koko yhteis­kun­ta, kos­ka se ei voi täm­möi­sil­lä sään­nöil­lä miten­kään kes­tää. Pitää voi­da sanoa pahas­ti — eten­kin asiois­ta, jois­sa näkee vikaa.

  Vai onko kyse sii­tä, että yleis­tet­tiin joten­kin vää­rin, kun rajoi­tut­tiin suomalaisiin?
  Luu­len­pa ettei kau­hean monil­la ole sii­nä mää­rin syvem­pää glo­baa­lia koke­mus­ta esim. juu­ri yhteis­kun­nal­li­ses­ta kes­kus­te­lu­kult­tuu­ris­ta, että voi­tai­siin muis­ta kult­tuu­reis­ta sanoa mitään. (Pait­si että muut tun­tu­vat kes­kus­te­le­van enem­män tai aina­kin huu­ta­van tois­ten­sa ohi enem­män.) Jos oman näke­myk­sen mukaan Suo­mes­sa asiat ovat huo­nom­min, niin miten asia sit­ten tuli­si esit­tää, ettei sii­tä tuli­si itse­ruos­kin­taa ja ulko­maa­lais­ten ihailua?
  (Kon­kre­ti­aa ehdo­tuk­siin, kiitos.)

  Vai oli­ko ongel­ma­na kui­ten­kin itse mie­li­pi­de? Kyl­lä­hän tuon kaik­ki näke­vät, että kovin vähän on jul­ki­suu­des­sa min­kään­lais­ta vil­pi­tön­tä myön­tä­mis­tä, että olla jos­kus teh­ty vää­rin. Se on aina vii­mei­nen oljen­kor­si jos sitäkään.
  Ei se minus­ta­kaan ole suo­ma­lais­ten vika, mut­ta jon­kun­lai­nen kult­tuu­ri­sä­rö­hän sen täy­tyy olla eli vika löy­tyy kui­ten­kin meistä.

  Sori, että suu­rin osa meni asias­ta ohi, mut­ta totuu­den nimis­sä ei osu­nut Eli­nal­ta­kaan kuin vii­mei­nen kappale.

 17. Eli­na, kyl­lä kes­kus­te­lu­kult­tuu­ris­ta on ihan mie­le­käs­tä puhua muu­toin­kin kuin yksi­löi­den omi­nai­suu­te­na. Samat ihmi­set puhu­vat hyvin eri taval­la eri kon­teks­teis­sa, ja toi­saal­ta eri ihmi­set enem­män samaan tapaan samas­sa kon­teks­tis­sa. Aivan var­mas­ti moni­kin tääl­lä jär­ke­väs­ti puhu­va trol­laa aika eri­nä­köis­tä teks­tiä Hesa­rin keskusteluihin.

  Jos vält­tä­mät­tä halu­taan yksi­lö­nä­kö­kul­maan men­nä, niin itse voin sanoa, että nuo Tm:n ja Karin kuvaa­vat ongel­mat kos­ke­vat kyl­lä myös minua, kuten näh­däk­se­ni useim­pia mui­ta­kin, jos­kaan ei vält­tä­mät­tä Eli­naa. Olen yleen­sä aivan lii­an kon­sen­sus­ha­kui­nen, ja jos joku eri miel­tä kans­sa­ni ollut myön­tää olleen­sa vää­räs­sä, tulee her­käs­ti mie­leen alkaa ilkeäk­si, vaik­ka oikeas­ti­han kave­ria pitäi­si kan­nus­taa kun se on ymmär­tä­nyt mikä on oikea mie­li­pi­de (en nyt viit­taa miten­kään kek­sus­te­lun otsikkoon).

  Kes­kus­te­lus­ta kes­kus­te­le­mi­nen saa­vut­ti täs­sä näem­mä jo uuden meta­ta­son, kun alkoi kes­kus­te­lu sii­tä miten kes­kus­te­le­mi­ses­ta kes­kus­te­le­mi­nen on ärsyt­tä­vää. Kont­ri­buoin täl­lä keskustelu^4‑tason tyh­jän­päi­väi­sel­lä huo­miol­la, jot­ta saa­vut­tai­sim­me sin­gu­la­ri­tee­tin mah­dol­li­sim­man nopeas­ti ja meta­kes­kus­te­lu siir­tyi­si mei­dän ihmis­ten ulot­tu­vil­ta omiin sfääreihinsä.

 18. Eli­na, kyl­lä kes­kus­te­lu­kult­tuu­ris­ta on ihan mie­le­käs­tä puhua muu­toin­kin kuin yksi­löi­den ominaisuutena.

  No, joo.. en nyt tie­dä mik­si tuo­hon taker­ruin. Olen ilmei­ses­ti vain tym­pään­ty­nyt tähän kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin nyky­piir­tee­seen puhua suo­ma­lai­sis­ta sii­hen sävyyn, että sii­tä impli­siit­ti­ses­ti sul­je­taan itsen­sä pois. Mut­ta ehkä­pä TM kuu­luu itse nii­hin, jot­ka eivät sie­dä mui­den myön­tä­mis­tä väärässäolostaan. 

  Tai vaik­ka ei kuu­lui­si­kaan, niin saa­han toki täl­lai­sen näkö­kan­nan esittää. 

  Esim. Johan­na Tukiai­nen: “suo­ma­lai­set nai­set pukeu­tu­vat niin har­maas­ti ja arkisesti.” 

  Täl­lä Tuk­su tus­kin tar­koit­taa sanoa muu­ta kuin, että HÄN ei pukeu­du arki­ses­ti ja harmaasti. 

  Mut­ta ehkä nyt olin vää­räs­sä koko asias­sa. Nyt ette sit­ten sie­dä minua (sic!), jos olet­te aiem­min­kaan sietäneet.

 19. Kon­sen­sus­ha­kui­suus ja “suo­raan puhu­mi­nen” eivät ole väis­tä­mät­tä ris­ti­rii­das­sa kes­ke­nään. Ne kyl­lä ovat, jos ei ole lupa myön­tää olleen­sa vää­räs­sä ts. jos takin­kään­tä­jiä kauhistellaan.

  Kos­ka suo­ma­lai­set polii­ti­kot tun­tu­vat har­voin myön­tä­vän olleen­sa vää­räs­sä yhtään mis­sään ja kos­ka jos­kus vää­räs­sä ollei­ta ja sit­tem­min mie­li­pi­det­tään vaih­ta­nei­ta pide­tään usein hal­vek­sut­ta­vi­na takin­kään­tä­ji­nä — kuten Urpi­lais­ta­kin on välil­lä täs­sä yhtey­des­sä pidet­ty — niin minus­ta näyt­tää sil­tä, että Suo­mes­sa ei kes­kus­te­lu­kult­tuu­ris­sa yleen­sä pide­tä toi­vot­ta­va­na sitä, että myön­tää erehtyneensä. 

  Minus­ta Eli­na nyt puhuu vähän has­su­ja yllä. Tot­ta­kai se, mitä yllä kir­joi­tan, tar­koit­taa, että olen “parem­pi” kuin “muut”, kos­ka minä kun­nioi­tan sitä, että joku sanoo olleen­sa vää­räs­sä tai tul­leen­sa toi­siin aja­tuk­siin jos­sain asias­sa saa­tu­aan uut­ta tie­toa tai mie­tit­ty­ään jota­kin asi­aa tar­kem­min. Itsel­le­ni vää­räs­sä­ole­mi­sen myön­tä­mi­nen on vai­ke­aa, kos­ka sii­hen liit­tyy pel­ko häpeäs­tä. Yri­tän sil­ti teh­dä niin aina, kun koen ollee­ni vää­räs­sä. Aina se ei ole helppoa. 

  Pel­ko häpeäs­tä joh­tuu pait­si sii­tä, että joku todel­la pahek­suu — sitä kyl­lä tapah­tuu — myös sii­tä, että jol­la­kin epä­mää­räi­sel­lä taval­la koen, että on tapa­na pahek­sua. Tämä koke­mus on tie­tys­ti sen taus­tal­la, mitä yllä kir­joi­tin: Minus­ta siis näyt­tää ja tun­tuu sil­tä, että suo­ma­lai­seen kes­kus­te­lu­kult­tuu­riin ei oikein kuu­lu se, että myön­ne­tään vää­räs­sä­ole­mis­ta. Se, että tämä pitää kir­joit­taa auki täl­lä taval­la, on minus­ta vähän höpsöä. 

  Yhtei­sym­mär­rys­tä eli kon­sen­sus­ta tavoi­tel­taes­sa itsea­sias­sa se, että vää­räs­sä­ole­mis­ta ja sen myön­tä­mis­tä pelä­tään — ja myön­tä­jää ikään­kuin lyö­dään ja hau­ku­taan vähän van­has­ta ja vähän uudes­ta mie­li­pi­tees­tä — on pelk­kä este ja haitta. 

  Minä­kin olen ollut vää­räs­sä. Olin vää­räs­sä kun kan­na­tin vih­rei­tä, huo­li­mat­ta hei­dän suh­tees­taan ydin­voi­maan, femi­nis­miin, tie­to­yh­teis­kun­taan, homeo­pa­ti­aan, kan­sa­lai­soi­keuk­siin, demo­kra­ti­aan ja talous­po­li­tiik­kaan. Osmon kans­sa olen edel­leen hyvin usein — ehkä useim­mi­ten — samaa mieltä.

 20. Onhan se tot­ta, että asioi­ta voi sanoa ensi­si­jai­se­na tavoit­tee­na joko itse­ko­ros­tus tai sit­ten raken­ta­va kes­kus­te­lu. Olen huo­man­nut toi­mi­vim­mak­si suh­tau­tu­mi­sek­si sen, että olet­taa kai­kis­sa tapauk­sis­sa kysees­sä ole­van raken­ta­va kes­kus­te­lu — tai jos itse­ko­ros­tus­pyr­ki­mys näyt­tää kovin sel­väl­tä eikä puheen­vuo­ros­sa ole asia­si­säl­töä, sen voi jät­tää koko­naan huomiotta.

  Minua­kin risoo tämä mui­den jo kri­ti­soi­ma suo­ma­lais­ten kovis­te­lua­sen­ne, johon sisäl­tyy aina­kin i) anteek­si pyy­tä­mi­sen rin­nas­ta­mi­nen tais­te­lun häviä­mi­seen ja sitä kaut­ta heik­kou­teen, ja ii) mie­li­pi­det­tä vaih­ta­van hauk­ku­mi­nen takin­kään­tä­jäk­si. (Ja kyl­lä, pyrin kai­kin kei­noin vält­tä­mään käyt­täy­ty­mäs­tä näin itse.)

  Jär­ke­vä ja myön­tei­seen kehi­tyk­seen joh­ta­va asen­ne­han oli­si juu­ri päin­vas­tai­nen: mie­li­pi­teen tar­kis­ta­mi­seen sil­loin kun sii­hen on aihet­ta tuli­si kan­nus­taa, ja anteek­si pyy­tä­mis­tä arvos­taa merk­ki­nä sii­tä, että hen­ki­lön motii­vi­na on alkeel­li­sen kil­pai­lu­vie­tin toteut­ta­mi­sen sijas­ta asia- ja ratkaisukeskeisyys.

  Itse oli­sin muu­ten val­mis vaa­leis­sa­kin äänes­tä­mään ilmoi­tet­tu­jen mie­li­pi­tei­den sijaan sil­lä perus­teel­la, kenen kat­son ole­van kyke­ne­vin muok­kaa­maan mie­li­pi­tei­tään uuden tie­don poh­jal­ta ja myös aktii­vi­ses­ti etsi­mään moni­puo­lis­ta tie­toa pää­tök­sen­teon poh­jak­si. Minul­la ei ole aikaa paneu­tua kaik­kiin asia­ky­sy­myk­siin niin tyh­jen­tä­väs­ti, että voi­sin luot­taa kans­sa­ni samaa miel­tä ole­van ehdok­kaan ole­van paras edus­ta­jak­se­ni. Ennem­min haluai­sin edus­ta­jan, joka on kans­sa­ni eri miel­tä mut­ta joka muo­dos­taa mie­li­pi­teen­sä taval­la, jota pidän kan­na­tet­ta­va­na (täs­tä syys­tä minua rai­vos­tut­taa kiveen hakat­tui­hin mie­li­pi­tei­siin kes­kit­ty­vän vaa­li­mai­non­nan ja ‑jour­na­lis­min lisäk­si poliit­ti­nen jär­jes­tel­mäm­me, jos­sa ei äänes­te­tä hen­ki­löi­tä vaan puo­luei­ta — jokai­ses­sa puo­lu­ees­sa kun suu­rin osa ehdok­kais­ta on itsel­le­ni vastenmielisiä).

 21. ant­ti
  “Ilmiö joh­tuu sii­tä, että juu­ri kenel­lä­kään ei ole oikeas­ti mitään sanot­ta­vaa maahanmuuttopolitiikasta.”

  Tar­koi­tat­ko, että kos­ka niin har­val­la on sinua miel­lyt­tä­vää sanot­ta­vaa, voi­daan tul­ki­ta ettei oikeas­taan kenel­lä­kään ole mitään sanottavaa?

  Lisäk­si 80 pro­sent­tia kes­kus­te­li­jois­ta (aina­kin netis­sä) ei tun­ne aihe­pii­rin kes­kei­siä asioi­ta ja käsit­tei­tä. Heil­le on epä­sel­vää, mitä ero­ja on pako­lai­sel­la, maa­han­muut­ta­jal­la ja tur­va­pai­kan­ha­ki­jal­la. Käsi­tyk­set maa­han­muu­ton ja maa­han­muut­to­po­li­tii­kan ongel­mis­ta perus­tu­vat lähin­nä mutuun ja sii­hen, että kave­ri ker­toi Mal­mön ongelmalähiöstä.”

  No kyl­lä minä väit­täi­sin että moni­kult­tu­ris­tit har­ras­ta­vat täy­sin samaa “maa­han­muut­to pelas­taa Suo­men, otta­kaam­me lisää kiintiöpakolaisia”-tyylisesti. Onhan musi­taak­se­ni jopa HS las­kes­kel­lut, kuin­ka mon­ta sataa tuhat­ta euroa sääs­täm­me kun rajan ylit­se käve­lee perus­kou­lun läpi­käy­nyt pako­lai­nen (aivan kuin pako­lai­sia tän­ne otet­tai­siin muka hyötymistarkoituksessa). 

  Eli kyl­lä vih­rei­den­pe­rus­kik­ka on aina ja iän­kaik­ki­ses­ti, kun puhu­taan maa­han­muu­ton kus­tan­nuk­sis­ta, sekoit­taa huma­ni­tää­ri­nen maa­han­muut­to välit­tö­mäs­ti työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton kanssa.

  Mitä, tekö siis vas­tus­tat­te uuden pako­lais­kes­kuk­sen perus­ta­mis­ta? Ette­kö te halua Nokian insi­nöö­re­jä tai edes Tech­no­po­lik­sen toi­mi­tus­joh­ta­jaa maa­han ollen­kaan? Olet­te­pa te tyh­miä kun haluat­te tuho­ta Suo­men talouden”

  Noin siis kärjistetysti.

  Täs­sä on koko 2000-luku hys­sy­tel­ty maa­han­muut­to­asioi­ta (Osmo oli HS-raa­dis­sa sitä miel­tä että maa­han­muu­ton ongel­mia on hys­sy­tel­ty), joten ei ole mikään ihme, että sop­pa kie­huu jos­sain vai­hees­sa ylitse.

 22. Tar­koi­tat­ko, että kos­ka niin har­val­la on sinua miel­lyt­tä­vää sanot­ta­vaa, voi­daan tul­ki­ta ettei oikeas­taan kenel­lä­kään ole mitään sanottavaa?”

  En. Tar­koi­tan, että hyvin har­voin kuu­len tai luen kenen­kään kom­men­toi­van maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa asiantuntevasti.

  No kyl­lä minä väit­täi­sin että moni­kult­tu­ris­tit har­ras­ta­vat täy­sin samaa “maa­han­muut­to pelas­taa Suo­men, otta­kaam­me lisää kiintiöpakolaisia”-tyylisesti.”

  En mie­les­tä­ni vii­tan­nut mihin­kään tiet­tyyn tahoon, joka ei tun­ne maa­han­muut­to­po­li­tii­kan kes­kei­siä ongel­mia ja käsit­tei­tä, toi­sin kuin luul­lak­se­ni käsi­tit yllä lai­na­tun perusteella.

  Tie­dok­si: en aio kom­men­toi­da tätä kes­kus­te­lua kes­kus­te­lus­ta enem­pää eikä minul­la ole sanot­ta­vaa asiasta.

 23. Saa­ra, olet erit­täin valis­tu­nut mie­li­pi­tees­sä­si että äänes­tää pitäi­si ehdok­kaan uskot­ta­vuu­den ja perus­te­lu­ta­van perus­teel­la, irral­lis­ten asioi­den lin­jaus­ten sijaan. Vaa­li­ko­neen pitäi­si mita­ta pai­no­tuk­sia, ei lin­jauk­sia yksin­ker­tais­tet­tui­hin kysy­myk­siin. Äänes­tä­jän kulut­ta­jan­suo­jan pitäi­si olla ker­ta kaik­ki­aan parem­pi. — Pel­kään, että olet myös mie­li­pi­tei­ne­si erit­täin har­vi­nai­nen äänestäjä.

 24. Sylt­ty:

  Tar­koi­tat­ko, että kos­ka niin har­val­la on sinua miel­lyt­tä­vää sanot­ta­vaa, voi­daan tul­ki­ta ettei oikeas­taan kenel­lä­kään ole mitään sanottavaa? 

  MOT. Täs­sä­hän tämä suo­ma­lai­nen maa­han­muut­to­kes­kus­te­lu pähkinänkuoressa.

 25. Kes­kus­te­luis­sa puheen­vuo­rot ovat yleen­sä vain mie­li­pi­tei­tä, olkoon aihee­na, maa­han­muut­to, ydin­voi­ma, Nato­jä­se­nyys, hyvin­voin­ti jne. Kukin voi kykyn­sä mukaan lada­ta mukaan eri­lai­sia luku­ja ja argu­ment­te­ja, mut­ta mie­li­pi­teik­si nekin jäävät.

  Aika­naan EU:n liit­ty­mis­kes­kus­te­lu oli sitä tasoa, että kum­man­kin osa­puo­len argu­men­teil­la oli­si voi­nut olla puo­les­ta tai vas­taan. Tämän vuok­si on aika hedel­mä­tön­tä miet­tiä, kuka on oikeas­sa ja kuka väärässä.

  Poli­tii­kas­sa eri­tyi­ses­ti lii­ku­taan arvo­maa­il­mas­sa ja siel­lä jos mis­sän mie­li­pi­teet rii­te­le­vät kes­ke­nään, vaik­ka ne yri­te­tään ver­hoil­la asiakysymyksiksi.

 26. Otso sanoo:

  Eli­na: sor­ruit sit­ten sinä­kin kon­sen­sus­ha­kui­sen kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin vyö­ryn alle!

  Jap! 🙂

 27. ant­ti:

  Ilmiö joh­tuu sii­tä, että juu­ri kenel­lä­kään ei ole oikeas­ti mitään sanot­ta­vaa maahanmuuttopolitiikasta. 

  No miten oli­si seuraava…

  On ylei­ses­ti ottaen var­sin ylei­ses­ti hyväk­syt­ty aja­tus, että työn­jaos­sa toteu­tet­tu eri­kois­tu­mi­nen paran­taa toi­min­nan tehok­kuut­ta ja sitä kaut­ta lisää ihmis­ten hyvin­voin­tia. Jokai­sen kan­nat­tai­si kes­kit­tyä teke­mään sel­lai­sia töi­tä, joi­den teke­mi­ses­sä hänel­lä on suh­teel­li­nen etu mui­hin ver­rat­tu­na ja kau­pan­käyn­nil­lä sit­ten jae­taan tuotokset.

  Jos maa­han­muut­toa tar­kas­tel­laan pel­käs­tään täs­sä valos­sa, niin maa­han­muu­ton rajoit­ta­mi­nen efek­tii­vi­ses­ti estää työn­jaon muo­dos­tu­mis­ta ja siten las­kee ihmis­ten hyvin­voin­tia. Igor ei esi­mer­kik­si saa tul­la Jan­sin raken­nus­työ­maal­le, kos­ka on vää­rän maa­lai­nen, jol­loin sekä Igor (=työ­tön) että Jans (=joka ei voi raken­taa niin pal­jon kuin tar­ve oli­si) kär­si­vät. Lisäk­si kaik­ki muut kär­si­vät mm. kor­keam­mis­ta asun­to­jen hinnoista.

  Jos tätä sit­ten suh­teut­taa muu­hun työn­ja­koa hait­taa­vaan poli­tiik­kaan, niin voi­si tode­ta aina­kin sen, että esi­mer­kik­si tuon­ti­tul­lit, maa­ta­lous­tuet ja vas­taa­vat toi­men­pi­teet (jot­ka estä­vät työn­ja­koa) lisää­vät mark­ki­noi­den pai­net­ta (=ihmis­ten halua) maa­han­muut­toon. Äärie­si­mer­kis­tä men­köön nyt vaik­ka Maon Kii­na, jos­sa jär­ke­vä työn­ja­ko oli täy­sin estet­ty orjuut­ta­mal­la koko kan­sa ja maas­ta­muut­to oli estet­ty (jou­dut­tu estä­mään) käyt­tä­mäl­lä rynnäkkökiväärejä.

  Entä sit­ten Suo­men (tai Euroo­pan) maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka suh­tees­sa työ­po­li­tiik­kaan? No, meil­lä­hän työn­ja­koa on tehok­kaas­ti pyrit­ty estä­mään mm. voi­mak­kain TES:ein, kor­kein muo­dol­li­sin vaa­ti­muk­sin ja tulon­jaon tasauk­sen meka­nis­mein. Jäl­kim­mäi­ses­tä voi­daan esi­mer­keik­si ottaa vaik­ka­pa kor­kea perus­tur­va, joka mak­se­taan ainoas­taan sil­lä ehdol­la ettei osal­lis­tu työn­ja­koon ja “par­haim­mil­laan” yli sadan pro­sen­tin mar­gi­naa­li­ve­rot. Eri­tyi­sen voi­mak­kaas­ti meil­lä on pyrit­ty estä­mään ns. hei­kos­ti tuot­ta­van työn teke­mi­nen ja/tai teetättäminen.

  Mikä­li yllä kuva­tuin tavoin sään­nel­lyt työ­mark­ki­nat, kor­kea perus­tur­va ja libe­raa­li (?) maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka hei­kos­ti tuot­ta­van työ­voi­man mais­ta yhdis­te­tään, kai­vam­me ver­ta nenäs­täm­me: saam­me tän­ne väes­töä, joka ei tee mitään tuot­ta­vaa, mut­ta joi­den elä­mi­sen jou­dum­me mak­sa­maan. Luu­len, että täs­sä on yksi syy sii­hen, että esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa maa­han­muut­to on onnis­tu­nut useim­mi­ten parem­min kuin Euroopassa.

  Näh­däk­se­ni jär­ke­viä (tai edes mah­dol­li­sia) poli­tii­kan­muu­tok­sia oli­si­vat siis:
  1) perus­tur­van muut­ta­mi­nen ja/tai olen­nai­nen pie­nen­tä­mi­nen yhdis­tet­ty­nä työ­mark­ki­noi­den sään­te­lyn vähentämiseen,
  2) maa­han­muu­ton hil­lit­se­mi­nen ja/tai
  3) työn­jaon teke­mi­nen mah­dol­li­sek­si muil­la kei­noin, mm. kau­pan estei­tä purkamalla.

  Näh­däk­se­ni vasem­mis­to on pyr­ki­nyt *) vas­tus­ta­maan kaik­kia noi­ta, joten ei sinän­sä ihme, ettei siel­tä suun­nal­ta tun­nu­ta täl­le saa­van mitään raken­ta­vaa aikaan täs­sä maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­sa. Tosin hil­jais­ta on ollut kyl­lä muil­la­kin (pl. Hal­la-Ahon sak­ki, jok­ta on fik­sau­tu­nut pau­kut­ta­maan rum­pua lähin­nä koh­das­ta kaksi)

  Kari

  *) HS 17.3. “Halo­nen varoit­ti alus­tuk­ses­saan koh­te­le­mas­ta maa­han­muut­ta­jia pelk­kä­nä työ­voi­ma­na. Hän ker­too kan­nat­ta­van­sa oikeut­ta vapaa­seen muut­ta­mi­seen, mut­ta vas­tus­ta­van­sa työ­voi­man tuontia.”

 28. Kari
  “Tosin hil­jais­ta on ollut kyl­lä muil­la­kin (pl. Hal­la-Ahon sak­ki, jok­ta on fik­sau­tu­nut pau­kut­ta­maan rum­pua lähin­nä koh­das­ta kaksi)”

  Se taas joh­tuu luon­nol­li­ses­ti sii­tä, että perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat vas­tus­ta­vat voi­mak­kaas­ti koh­tia 1) ja 2)*, mut­ta ovat sen­tään osan­neet vetää joh­to­pää­tök­sen, että täm­möi­nen paket­ti yhdis­tet­ty­nä vapaa­seen maa­han­muut­toon ei toimi.

  * näy­tä minul­le perus­suo­ma­lai­nen, joka ei kan­na­ta maa­ta­lous­tu­kia, tuon­ti­tul­le­ja ja kor­kea­ta sosi­aa­li­tur­vaa, niin osoi­tan sinul­le täy­sin vää­rään puo­lu­ee­seen eksy­neen henkilön

  (no itsea­sias­sa Hal­la-Aho tai­taa aina­kin jos­sain mää­rin kan­nat­taa kaik­kia noi­ta koh­tia, aina­kin hän on per­suk­si yllät­tä­vän markkinatalousmyönteinen)

  Vie­lä yksi point­ti maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­ta. Ver­rat­kaa­pa sitä vaik­ka ilmas­ton­muu­tos­kes­kus­te­luun, ei kukaan kos­kaan kes­kus­te­le sii­tä, miten ilmas­ton­muu­tok­ses­ta pitää kes­kus­tel­la ja min­kä­lai­sia ter­me­jä saa­daan käyt­tää. Voi­tai­siin­han me kes­kus­tel­la sii­tä, onko esi­mer­kik­si “saas­tut­ta­ja” lii­an hyök­kää­vä ilmaus ja että voi­daan­ko esi­mer­kik­si väes­tön­kas­vus­ta puhua ollenkaan. 

  Se, että ilmas­ton­muu­tos­puo­lel­la on rasis­te­ja vas­taa­via hou­ru­päi­tä (ilmas­to­de­nia­lis­te­ja), ei tun­nu kovin­kaan pal­joa häi­rit­se­vän itse asiakeskustelua.

 29. Kari: Just noin. On muu­ten aika jää­tä­vä toi Halo­sen kom­ment­ti. Miten pihal­la voi ihmi­nen olla?! Saat­te tul­la kun­han ette tee töi­tä. Olkaa mie­luum­min köy­hiä koti­maas­san­ne tai tul­kaa ole­maan köy­hiä tääl­lä, mut­ta mis­sää nimes­sä älkää vauraustuko.

 30. Art­tu­ri: “Kari: Just noin. On muu­ten aika jää­tä­vä toi Halo­sen kom­ment­ti. Miten pihal­la voi ihmi­nen olla?! Saat­te tul­la kun­han ette tee töi­tä. Olkaa mie­luum­min köy­hiä koti­maas­san­ne tai tul­kaa ole­maan köy­hiä tääl­lä, mut­ta mis­sää nimes­sä älkää vauraustuko.”

  Eihän se nyt ole sin­ne päin­kään, arvoi­sa lumiukko.
  Työ­voi­man tuon­ti ja työ­voi­man tulo Suo­meen ovat eri asioi­ta. Siis esim. len­to­ko­ne­las­til­lis­ta sai­raan­hoi­ta­jia Filip­pii­neil­tä ei fir­man pitäi­si tuo­da, mut­ta jos ko. hen­ki­löi­tä mat­kus­taa Suo­meen työn­ha­kuun, se on OK.
  Vau­raus­tu­mi­nen liit­tyy kyl­lä ihan muuhun.

  1. Mitä vikaa täs­sä filip­pii­ni­läis­ten sai­raan­hoi­ta­jien asias­sa on. He opet­te­le­vat kiel­tä Filip­pii­neil­lä ja saa­vat siel­lä kou­lu­tus­ta tule­vaan työ­hön­sä ja tule­vat tämän jäl­keen Suomeen.

 31. Rai­mo K:

  Työ­voi­man tuon­ti ja työ­voi­man tulo Suo­meen ovat eri asioita. 

  Joo T‑Ä-Y-S-I‑N eri asioita.

  Tot­ta­kai se on ihan tosi huo­no jut­tu, että maa­han­muut­ta­jal­la on työ­paik­ka tie­dos­sa Suo­mes­ta ennen kuin hän tulee maa­han. Täl­lai­nen elä­män eteen­päin suun­nit­te­lu pitää äkkiä kiel­tää aina­kin näil­tä ulkomaanihmeiltä.

  Samaa voi­si ehkä sovel­taa suo­ma­lai­siin­kin. Jos aikoo vaih­taa paik­ka­kun­taa tämän saa teh­dä ainoas­taan, jos uudel­ta paik­ka­kun­nal­ta ei ole töi­tä tie­dos­sa. Jos taas työ­paik­ka on han­kit­tu­na muut­to ei käy päin­sä ei niin millään.

  Tuo mul­le jäts­ki­puik­ko siel­tä kios­kil­ta, jos jos­kus tuut takas.

 32. Kari: Just noin. On muu­ten aika jää­tä­vä toi Halo­sen kom­ment­ti. Miten pihal­la voi ihmi­nen olla?!”

  Kari lai­na­si toi­mittq­jan kom­men­tin ei Halo­sen sano­mi­sia HS:n kin mukaan Haloen sanoi näin

  Ihmis­tä ei saa käsi­tel­lä vain työ­voi­ma­na. Työ on tär­ke­ää, mut­ta ihmi­nen ei elä vain työs­tä. Mei­dän tulee pitää maa­han­muut­ta­jis­ta huol­ta myös sil­loin kun he ovat vanhoja.” 

  Halo­nen viit­taa lausel­la sii­hen, että maa­han­muut­ta­ja ei ole pel­käs­tään työ­voi­maa, joka voi­daan palaut­taa koti­maa­han­sa kun työ loppuu.

  Joudu,mme pitä­mään heis­tä huol­ta sil­loin­kin kun tuo­ta työ­tä ei enää ole esim van­huk­se­na tai työt­tö­myy­den aikana.
  Samoin per­hei­den yhdis­tä­mi­sen vuok­si myös per­hees­tä, joten huol­to­suh­teen para­ne­mi­nen ei ole itses­tään sel­viö kuten EK yrit­tää todistella.

  Köy­his­tä ja kehit­ty­mät­tö­mis­tä mais­ta tule­vat voi­vat itse asias­sa joh­taa huol­to­suh­teen huononemiseen .

  Ylei­ses­ti maahn­muu­tos­ta ei ole sal­lit­tua kes­kus­tel­la, se on salit­tua vain pie­nel­le eliitille
  Eri­mie­li­set pyri­tään hil­jen­tä­mään lei­maa­mal­la hei­dät rasisteiksi.

  Minä olen itse aset­tu­nut moneen maa­han asu­maan, eikä ole tul­lut mie­leen vaa­tia erioi­keuk­sia suo­ma­lai­suu­den tai­lu­te­ri­lai­suu­den perusteella.
  Aina on käy­nyt niin, että minä maa­han­muut­ta­ja­na olen jou­tu­nut hyväk­sy­mään maan lakien lisäk­si maan tavat.
  Vai tulis­ko jol­la­kin mie­leen lomp­sia kato­li­seen kirk­koon tai luos­ta­riin biki­neis­sä ja uima­housuis­sa ? Tus­kin­pa sitä mikään laki estää kaik­kial­la, tavat kylläkin

 33. Lii­an Vanha:

  Niin, Halo­sen sano­mi­set ovat Halo­sen sanomisia… 

  Minä en kui­ten­kaan halun­nut var­si­nai­ses­ti kri­ti­soi­da Halo­sen yksit­täi­siä sano­mi­sia, vaan vasem­mis­ton lin­jan­ve­toa, jon­ka mukaan maa­han­muu­tos­sa pitää nou­dat­taa libe­raa­lia poli­tiik­kaa, mut­ta töi­hin tän­ne ei sai­si tulla.

  Halo­nen­han sanoi tuos­sa HS:n jutus­sa kan­nat­ta­van­sa vapaa­ta maa­han­muut­toa. Tämä on myös lin­jas­sa Osmon yllä ole­van pos­tauk­sen kans­sa, jon­ka mukaan Urpi­lai­nen ei aio kiris­tää maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa ja tukee Thor­sia, joka näh­däk­se­ni ajaa libe­raa­lia maahanmuuttopolitiikkaa.

  Kui­ten­kin työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa SDP vas­tus­taa niin pal­jon kuin vain pys­tyy, mikä näh­tiin esi­mer­kik­si siir­ty­mä­ai­ka­lain yhtey­des­sä, jol­la viro­lais­ten työ­mies­ten tuloa Suo­meen pyrit­tiin estä­mään. Saman­lai­seen poli­tiik­kaan viit­taa myös tuo Halo­sen kannanotto.

  Kari

 34. ■Eli­na kir­joit­ti 29.3.2010 kel­lo 20:50
  Kar­sas­tan hie­man tätä “suo­ma­lai­set sitä ja suo­mes­sa tätä” ‑puhet­ta. Sitä ja tätä on aina jotain negatiivista.

  Minä kar­sas­tan pal­jon sitä, että suo­ma­lai­set nipu­te­taan yhteen paket­tiin saman­lai­suu­den perus­teel­la. Eikö­hän yhte­näis­kult­tuu­ri ole jo kau­an sit­ten ohi­tet­tu vai­he suomalaisuudessa.

  Esi­mer­kik­si Jut­ta Urpi­lai­sen koti­paik­ka Kok­ko­la on oman­lai­sen­sa kes­ki­suu­ri kau­pun­ki siel­lä jos­sa­kin. Kok­ko­las­sa ei eri­lai­suut­ta sie­de­tä ja “maas­sa maan taval­la on kova sana”. Jos ei suos­tu sulau­tu­maan jouk­koon, alkaa syr­jin­tä ja savus­ta­mi­nen. Ehkä Jutan oli­si­kin hyvä aloit­taa kult­tuu­ri­nen ris­ti­ret­ki koti­kau­pun­gis­taan Kokkolasta.

 35. Kari
  “Minä en kui­ten­kaan halun­nut var­si­nai­ses­ti kri­ti­soi­da Halo­sen yksit­täi­siä sano­mi­sia, vaan vasem­mis­ton lin­jan­ve­toa, jon­ka mukaan maa­han­muu­tos­sa pitää nou­dat­taa libe­raa­lia poli­tiik­kaa, mut­ta töi­hin tän­ne ei sai­si tulla.”

  Uuden talous­tut­ki­muk­sen teke­män gal­lu­pin mukaan vasem­mis­to­lai­set vas­tus­ta­vat työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa, kun samaan aikaan kan­nat­ta­vat huma­ni­taa­ris­ta maahanmuuttoa.

  Jal­la-Ahdon sivuilta:
  http://www.halla-aho.com/scripta/homma_ryn_tutkimus_maahanmuuttoasenteista.html

  Kiel­tei­sim­min työ­pe­räi­seen maa­han­muut­toon suh­tau­tu­vat Vasem­mis­to­lii­ton (19%) ja Perus­suo­ma­lais­ten (18%) äänestäjät. ”

  Lisäk­si kun kysyt­tiin seuraavaa:
  Maa­han­muut­ta­jat pitäi­si vali­koi­da niin, että heis­tä oli­si mah­dol­li­sim­man pal­jon hyö­tyä suo­ma­lai­sel­le yhteiskunnalle

  Vähi­ten samaa miel­tä ole­via on Vih­rei­den (33%), Vasem­mis­to­lii­ton (37%)

  Kun kysyt­tiin mie­li­pi­det­tä tur­va­pai­kan saa­nei­den per­heen­jä­sen­ten tule­mi­ses­ta Suomeen

  Innok­kaim­min vaa­ti­vat hel­po­tus­ta nyky­käy­tän­töön RKP:n (43%), Vih­rei­den (36%) ja Vasem­mis­to­lii­ton (30%) äänestäjät.”

  —————-

  Vasem­mis­to­liit­to­lai­set siis vas­tus­ta­vat kai­kis­ta puo­luei­den äänes­tä­jis­tä työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa eni­ten ja samaan aikaan ovat sitä miel­tä, että maa­han­muut­ta­jat pitää vali­ta sel­lai­sil­la perus­teil­la, ettei sii­tä ole mitään hyötyä.

  Halo­sen puhe on täy­sin lin­jas­sa näi­den vasem­mis­to­lais­ten val­ta­vir­ta-aja­tus­ten kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.