Keski-Pasilan kaavoitus ja 400 miljoonaa euroa

Nimi­merk­ki Mik­ko kir­joit­ti Ket­jus­sa ”Minä ja Kes­ki-Pasi­lan kaa­voi­tus”, että Hel­sin­ki menet­tää 400 mil­joo­naa euroa´, kun ei kaa­voi­ta aluet­ta kun­nol­la ylös­päin. En ota kan­taa las­kel­maan; kaa­va­ta­lou­del­li­ses­ti alue ei ole ihan help­po, joten las­kel­ma voi olla yli­mi­toi­tet­tu. Väit­teen pahin vir­he on nimit­täin muualla.

Kau­pun­ki ei nimit­täin omis­ta maa­ta, vaan sen omis­taa val­tio. Hel­sin­ki ei siis mene­tä mitään, vaan val­tio menet­tää. Jos Hel­sin­ki kaa­voit­tai­si enem­män, val­tio sai­si kaa­voi­tus­hyö­dyn ja Hel­sin­ki kohon­neen las­kun han­ka­las­ti jär­jes­tet­tä­väs­tä liikenteestä.

Jos yksi­tyi­nen maa­no­mis­ta­ja omis­tai­si alu­een, kau­pun­ki neu­vot­te­li­si sen kans­sa kaa­voi­tus­mak­sus­ta – siis sii­tä, että kaa­voi­tus­hyö­ty jae­taan maa­no­mis­ta­jan ja kau­pun­gin välil­lä. Val­tio ei täl­lai­sia sopi­muk­sia kui­ten­kaan tee, vaan vaa­tii kaa­voi­tus­hyö­dyn koko­naan itsel­leen; täs­sä tapauk­ses­sa ehkä omak­si tappiokseen.

Ei tar­vit­se ker­toa, että tilan­ne on äly­tön. Maan­käy­tön talou­del­li­set peli­sään­nöt ovat täyn­nä vää­ris­tä­viä kannustimia.

20 vastausta artikkeliin “Keski-Pasilan kaavoitus ja 400 miljoonaa euroa”

 1. Jär­ven­pää­hän uhka­si pak­ko­lu­nas­ti val­tion maat, ja kum­mas­ti sopi­mus­ha­luk­kuut­ta alkoi löy­tyä. Ks. http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4+ja+Senaatti-kiinteist%C3%B6t+p%C3%A4%C3%A4siv%C3%A4t+sopuun+Lepolasta/1135254807486

  En näe mitään syy­tä mik­sei Hel­sin­ki peri­aat­tees­sa voi­si teh­dä samaa. Kes­kus­tan osal­ta on maan jake­lua kos­ke­va sul­le-mul­le-sopi­mus, mut­ta eihän se kos­ke Pasi­laa, eikä ilmei­ses­ti mikään muu­kaan sopi­mus, jos val­tio ker­ran on tuol­la asenteella.

 2. Mitä tapah­tui­si, jos Pasi­laan kaa­voi­tet­tai­siin esi­mer­kik­si 10 ker­taa enem­män ker­ro­sa­laa kuin nyt on aja­tel­tu — eli ihan oikei­ta pil­ven­piir­tä­jiä? Kor­kei­den talo­jen raken­ta­mi­nen on kal­liim­paa ja toi­mi­ti­lo­jen kysyn­tä ala­mais­sa, joten raken­nusoi­keus­ne­liön hin­ta var­maan­kin las­ki­si. Auto­lii­ken­ne tus­kin lisään­tyi­si, jos sitä ei tie­ten tah­toen ede­sau­te­ta. Jos park­ki­paik­ko­ja ja ajo­kais­to­ja ei lisä­tä, ihmis­ten on pak­ko käyt­tää jul­kis­ta lii­ken­net­tä. Sadan­tu­han­nen ihmi­sen lii­kut­ta­mi­seen tar­vi­taan noin 100 pai­kal­lis­ju­na- ja 200 ratik­ka­vuo­roa; lii­ken­ne kah­teen suun­taan ja työ­hön tulo tai töis­tä läh­tö jakau­tuu 2 tun­nin ajal­le, joten 25 junaa ja 50 ratik­kaa tun­nis­sa suun­taan­sa. Aika mak­si­maa­lis­ta, mut­ta vie­lä mah­dol­lis­ta. Met­ro lisä­nä aut­tai­si asiaa.

 3. Eikö Kes­ki-Pasi­las­sa voi­da vetää rei­lus­ti kis­ko­jen pääl­le kant­ta ja raken­taa asun­to­ja sil­le? Jat­ka­mal­la kant­ta yli rato­jen myös auto­lii­ken­ne saa­tai­siin pois ihmis­ten tiel­tä. Samal­la yhdis­tet­täi­siin nyt ero­te­tut Itä- ja Länsi-Pasila.

  Kaa­voit­ta­mal­la Poh­jois-Pasi­las­sa (ja sin­ne asti) tiheäl­lä ruu­tu­kaa­val­la kivi­jal­ka­kau­pat huo­mioo­not­taen aleel­le muo­dos­tui­si todel­li­nen kau­pun­kia­lue ja vaih­toeh­to Hel­sin­gin­nie­men sumpulle.

  Täl­lä het­kel­lä Pasi­lan alu­een suun­ni­tel­mat vai­kut­ta­vat vain uudel­leen­läm­mi­te­tyl­tä lähiöarkkitehtuurilta.

 4. Otso Kivek­kääl­le:

  Jär­ven­pää ei vält­tä­mät­tä ole ihan niin riip­pu­vai­nen val­tio­neu­vos­ton pää­tök­sis­tä. Jos Hel­sin­ki rupe­ai­si lii­an han­ka­lak­si ja rupe­ai­si pak­ko­lu­nas­te­le­maan, niin seu­raa­vis­sa valtionosuus‑, lii­ken­ne- yms.päätöksissä maa­kun­ta­po­lii­ti­kot voi­si­vat sit­ten jat­kaa Hel­sin­ki­vi­haan­sa ja ottaa kaa­voi­tus­pak­ko­lu­nas­tus­pro­ses­sin tap­piot kor­koi­neen takaisin.

 5. Sinän­sä han­ka­la tilan­ne. Jos aikaa oli­si, val­tion kans­sa voi­si yrit­tää vään­tää sopi­mus­ta kaa­voi­tus­hyö­dyn jaka­mi­ses­ta val­tion ja kau­pun­gin kes­ken — mut­ta ilmei­ses­ti tuol­la­kin pro­ses­sil­la alkaa ole­maan kii­re, eikä mah­dol­li­ses­ti usei­ta vuo­sia kes­tä­viin neu­vot­te­lui­hin ole varaa tai aikaa. Pak­ko­lu­nas­tus­ta voi­si täl­lai­ses­sa pitää vähin­tään­kin neu­vot­te­luis­sa joke­ri­na, joka voi­si pakot­taa toi­sen osa­puo­len neuvottelemaan. 

  Tuo 1000€/kerrosneliö on tosi­aan hihas­ta repäis­ty arvio, joka poh­jau­tuu sii­hen, että kan­ta­kau­pun­gis­sa kau­pun­ki on kai saa­nut noin 2000€/kerrosneliö. Riip­puen alu­een kysyn­näs­tä ja tar­jol­le tule­vas­ta tar­jon­nas­ta, hin­ta saat­taa olla kor­keam­pi tai matalampi. 

  Tekee­kö kau­pun­gin­suun­nit­te­lu­vi­ras­to muu­ten jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti arvioi­ta sii­tä, min­kä­lais­ta k‑m2-hin­taa eri pai­kois­sa kaa­voi­tet­ta­vis­ta alueis­ta voi­si saa­da? Kai tuol­lai­nen arvio on muka­na aina, kun lau­ta­kun­taan tuo­daan asioi­ta päätettäväksi?

  1. Ei sitä voi pak­ko­lu­nas­taa. Lunas­taa voi asu­mis­tar­koi­tuk­siin, mut­ta 5tähän suun­ni­tel­laan toi­mis­to­ja. Lisäk­si pak­ko­lu­nas­tus­la­ki on sikä­li van­han­ai­kai­nen, että pitäi­si lunas­taa koko alue kai­kil­ta kor­keus­ta­soil­ta. Siel­lä on myös ne junanraiteet.

 6. Jos Hel­sin­ki kaa­voit­tai­si enem­män, val­tio sai­si kaa­voi­tus­hyö­dyn ja Hel­sin­ki kohon­neen las­kun han­ka­las­ti jär­jes­tet­tä­väs­tä liikenteestä.”

  Mut­ta kun Hel­sin­ki kaa­voit­taa vähem­män kau­pun­ki jou­tuu laa­je­ne­maan vaa­ka­ta­sos­sa. Asun­to­jen hin­nat nouse­vat ja lii­ken­ne lisääntyy.

  Val­tio ei täl­lai­sia sopi­muk­sia kui­ten­kaan tee, vaan vaa­tii kaa­voi­tus­hyö­dyn koko­naan itselleen;”

  Val­tio toi­mii aivan oikein. Nämä rahat voi­daan vähen­tää tuot­ta­van työn vero­tuk­ses­ta. Ja se las­kee mark­ki­na­hin­to­ja, paran­taa yri­tys­ten kan­nat­ta­vuut­ta, nopeut­taa rahan kier­toa ja lisää työllisyyttä.

 7. Jaa­has,

  Eikö sit­ten kan­nat­tai­si pis­tää val­tio käyt­tä­mään sen kaa­voi­tus­hyö­dyn alu­een kehittämiseen?

  Esim raken­taa vetu­ri­tie koko­naan tun­ne­lis­sa vaik­ka 6‑kaistaisena, jot­tei se ruuh­kau­du. Vaa­tia 1–2 ali­kul­kua juna­lai­tu­reil­le, jot­tei jotei junal­la Pasi­laan saa­pu­vien tar­vit­se nous­ta 12m kor­keal­le sil­lal­le ja las­keu­tua siel­tä itä-pasi­la tyyp­pi­sel­le jalan­kul­ku kan­nel­le. Lisää voi var­maan keksiä…

 8. Tie­hal­lin­to on valit­te­vas­ti taas eri putiik­ki kuin val­tion maa­omis­tuk­sis­ta vas­taa­va VM.

  Esim raken­taa vetu­ri­tie koko­naan tun­ne­lis­sa vaik­ka 6‑kaistaisena, jot­tei se ruuhkaudu
  Tuo­ta, vähän niin kuin leven­täi­si Man­ner­hei­min­tien Kisa­hal­lin koh­dal­la kah­dek­san­kais­tai­sek­si. No ei se sit­ten sii­nä ruuh­kau­tui­si. Eikä ongel­ma muu­ten­kaan ole Pasi­lan läpi kul­ke­vat kadut, vaan ne kadut mihin ne päät­tyy. Eikä tuos­ta kan­na­ta stres­sa­ta, ruuh­kat nyt vaan on kau­pun­ki­au­toi­lun omi­nai­suus, olen­nais­ta on että on vaihtoehtoja.

 9. tpyy­luo­ma kir­joit­ti 26.3.2010 kel­lo 10:48
  Tuo­ta, vähän niin kuin leven­täi­si Man­ner­hei­min­tien Kisa­hal­lin koh­dal­la kah­dek­san­kais­tai­sek­si. No ei se sit­ten sii­nä ruuhkautuisi.

  Olen samaa miel­tä, oli­si sit­ten­kin pitä­nyt lait­taa hymiö perään.

  Tie­hal­lin­to on valit­te­vas­ti taas eri putiik­ki kuin val­tion maa­omis­tuk­sis­ta vas­taa­va VM.

  Jon­kun kans­sa alu­ees­ta on kui­ten­kin sovit­tu, ja pää­tet­ty raken­taa kah­teen tasoon lii­ken­neym­py­rää ja tun­ne­lin­pät­kää pit­kil­lä rampeilla. 

  Kysy­mys­hän lie­nee vain aie­so­pi­muk­sen muok­kaa­mi­ses­ta vas­taa­maan parem­min ajan­hen­keä. En tie­dä miten vai­ke­aa on läh­teä lyp­sä­mään lisä­hyö­tyä sopi­muk­sis­ta, mut­ta kepu on kuu­lem­ma har­ras­ta­nut sitä onnis­tu­nees­ti aiemminkin. 

  Mie­les­tä­ni demo­kra­tias­sa on val­tuu­te­tui­la vel­vol­li­suus teh­dä par­haan­sa asuk­kai­den edun toteu­tu­mi­sek­si. Se että kyräil­lään kuka saa mitä ja pih­da­taan kaa­voi­tus­hyö­ty­jä ei ole kenen­kään etu.

 10. Jos yksi­tyi­nen maa­no­mis­ta­ja omis­tai­si alu­een, kau­pun­ki neu­vot­te­li­si sen kans­sa kaa­voi­tus­mak­sus­ta – siis sii­tä, että kaa­voi­tus­hyö­ty jae­taan maa­no­mis­ta­jan ja kau­pun­gin välil­lä. Val­tio ei täl­lai­sia sopi­muk­sia kui­ten­kaan tee, vaan vaa­tii kaa­voi­tus­hyö­dyn koko­naan itsel­leen; täs­sä tapauk­ses­sa ehkä omak­si tappiokseen.”

  Val­tio on tuos­sa suh­tees­sa ihan saman­lai­nen maa­no­mis­ta­ja kuin kuka tahan­sa muu­kin. Jos tuos­sa kau­pun­ki jät­tää peri­mät­tä maan­käyt­tö­mak­sua, kuin­ka se voi­si sitä periä jos­sa­kin muu­al­la? Maan­käyt­tö- ja raken­nus­la­ki nime­no­maan edel­lyt­tää, että kaik­kia maa­no­mis­ta­jia koh­del­laan täs­sä suh­tees­sa tas­a­puo­li­ses­ti (MRL 91a.2: “Edel­lä 1 momen­tis­sa tar­koi­te­tun vel­vol­li­suu­den täyt­tä­mi­ses­sä on maa­no­mis­ta­jia koh­del­ta­va yhdenvertaisesti.”).

  Ei sitä voi pak­ko­lu­nas­taa. Lunas­taa voi asu­mis­tar­koi­tuk­siin, mut­ta 5tähän suun­ni­tel­laan toimistoja.”

  Tuo ei pidä paik­kaan­sa. Lunas­tus­lu­pa voi­daan myön­tää myös muu­hun kuin asu­mi­seen, jos ylei­sen tar­peen edel­ly­tys täyt­tyy (Maan­käyt­tö- ja raken­nus­la­ki 99 §: “Asian­omai­nen minis­te­riö voi ylei­sen tar­peen vaa­ties­sa myön­tää kun­nal­le luvan lunas­taa alu­een, joka tar­vi­taan yhdys­kun­ta­ra­ken­ta­mi­seen ja sii­hen liit­ty­viin jär­jes­te­lyi­hin tai muu­toin kun­nan suun­ni­tel­mal­lis­ta kehit­tä­mis­tä varten.”). 

  Täl­lai­sia lunas­tus­lu­pia on myös myön­net­ty. Mikä alue voi­si olla vie­lä olen­nai­sem­pi yhdys­kun­ta­ra­ken­teel­le kuin Keski-Pasila?

 11. Oli­si pitä­nyt ymmär­tää ilman hymiö­tä­kin, aihe­pii­ri on vaan sel­lai­nen että mel­kein mitä tahan­sa seli­te­tään vaka­val­la naamalla. 🙂

  En ollut tul­lut aja­tel­leek­si yli­pään­sä että se maa on val­tion omis­tuk­ses­sa, selit­tää pal­jon. Kuten sen min­kä takia se lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma on teh­ty rahan eikä tilan käyt­töä optimoiden.

 12. Paa­vo, ongel­ma­na tuos­sa tai­taa olla se, että jos lunas­tus vaa­tii asian­omai­sen minis­te­riön luvan, on epä­to­den­nä­köis­tä, että val­tio antaa luvan itsel­tään mai­den lunastukseen. 

  Tuo mai­den omis­ta­mi­sen ongel­ma ilmei­ses­ti selit­tää sen­kin, mik­si koko Pasi­lan rata­pi­haa ei voi peit­tää kan­nel­la. Val­tio kuit­tai­si rahat ja kau­pun­ki mak­sai­si lys­tin. Eikö sii­tä voi­si yrit­tää saa­da jotain dii­liä val­tion kans­sa, että alue saa­tai­siin tehok­kaam­min käyttöön?

 13. Tuo lunas­tus­lu­pa­jut­tu on var­maan täs­sä tapauk­ses­sa lähin­nä tosi­aan teo­reet­ti­nen vaih­toeh­to, mut­ta mah­dol­li­nen sil­ti, jos muut kuviot eivät onnistu.

  Sai­han Jär­ven­pää­kin lunass­tus­lu­van val­tion mai­hin, joten ei val­tio sinän­sä näy­tä eri­tyis­koh­te­lua saa­van lunastuslupakäsittelyssä. 

  Kes­ki-Pasi­lan osal­ta var­maan­kin tulee jon­kin­lai­nen sopi­mus; ei noi­ta jär­jes­te­ly­jä hel­sin­ki­läis­ten rahoil­la val­tiol­le tehdä.

 14. Niin ja lisäk­si Mik­ko val­tio jou­tui­si aika peh­meäl­le poh­jal­le jos sot­ket­tai­siin etu­asiat viranomaistoimintaan.

 15. Otso. “…Jär­ven­pää­hän uhka­si pak­ko­lu­nas­ti val­tion maat, ja kum­mas­ti sopi­mus­ha­luk­kuut­ta alkoi löytyä…”

  Pää­sään­tö on kui­ten­kin, että kun­tien maa­no­mis­tus on yksi eni­ten asu­mis­kus­tan­nuk­sia kas­vat­ta­va vir­he. Se estää nor­maa­lin mark­ki­naeh­toi­sen toi­min­nan ja aiheut­taa vää­ris­ty­miä kaavoitukseen.

 16. Päh­kä­lin mitä jär­keä on sään­nös­tel­lä raken­nusoi­keut­ta pasi­las­sa maa­no­mis­tuk­sis­ta joh­tuen. En oikein vie­lä­kään ymmär­rä mitä jär­keä on jät­tää sin­ne läm­pä­rei­tä pus­ke­maan horsmaa.

  Jos alue raken­net­tai­siin rei­lus­ti täy­teen mel­kein pel­kän jouk­ko­lii­ken­teen varaan, val­tio sai­si joi­ta­kin kymmeniä/satoja mil­joo­nia enem­män raken­nusoi­keu­des­ta, mut­ta hel­sin­ki sai­si kui­ten­kin yhtei­sö­ve­ron tuo­tos­ta sii­vun vuosittain.

  Jos jäte­tään raken­ta­mat­ta Pasi­laan, ei se vält­tä­mät­tä tar­koi­ta että fir­mat perus­ta­vat toi­mi­paik­ko­ja Jät­kä­saa­reen. Kehien var­ret voi­vat olla sil­loin parem­min saavutettavissa.

 17. Olen hie­man opis­kel­lut maan­käyt­tö­so­pi­muk­siin liit­ty­viä asioi­ta ja myös Val­tio on vel­vol­li­nen osal­lis­tu­maan kaa­voi­tuk­sen kus­tan­nuk­siin sii­nä mis­sä yksi­tyi­nen­kin maa­no­mis­ta­ja. Täs­tä on jopa oikeu­des­sa käy­tet­ty esi­merk­ki Jär­ven­pääs­sä, jos­sa Val­tion maa­ta lunas­tet­tiin juna-ase­man lähet­ty­vil­tä kts link­ki: http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto.shtml/arkistot/kotimaa/2007/03/508555 .
  Val­tio tie­tys­ti yrit­tää kiis­tää vel­voit­teen­sa ja kos­ka taka­na on pal­jon rahaa ja vai­ku­tus­val­taa niin kun­nil­ta ja kun­tien vir­ka­mie­hil­tä vaa­di­taan pal­jon osaa­mis­ta ja uskal­ta­mis­ta ryh­tyä tap­pe­le­maan Val­tion kans­sa. Hel­pom­paa on jät­tää kaa­voit­ta­mat­ta maita.
  Olen kuul­lut esi­mer­kik­si arve­lun, että Kehä­ra­dan edel­ly­tys on ollut aikoi­naan se, että Mar­ja-Van­taal­la ei ryh­dy­tä lunas­ta­maan Val­tion mai­ta vaan Van­taa osti nuo maat “mark­ki­na­hin­taan” = kaa­voi­te­tun maan hin­taan, ilman kehit­tä­mis­kor­vauk­sia. Eli hal­pa met­sä­maa myy­tiin kau­pun­ki­maan hin­tai­se­na. Tie­tys­ti tämä perus­tuu huhuun, mut­ta pis­tää miettimään.

  1. opisk­je­li­jal­le
   Van­ha­nen sanoi edus­kun­nan kyse­ly­tun­nil­la, että oli oikein vaa­tia Van­taal­ta sika­hin­ta maas­ta, kos­ka val­tio on osal­lis­tu­nut radan raken­ta­mis­kus­tan­nuk­siin. Täs­sä tapauk­ses­sa Van­ha­nen oli mie­les­tä­ni oikeas­sa. Maa oli­si toki voi­tu antaa Van­taal­le pal­jon hal­vem­mal­la jol­loin Van­taa oli­si vas­taa­vas­ti rahoit­ta­nut radas­ta suu­rem­man osuu­den. Hyö­ty radan tuo­mas­ta maan arvon­nousus­ta kuu­luu sil­lä, joka raken­taa radan.

 18. Mut­ta tuol­la perus­teel­la mitään tei­tä tai rata­hank­kei­ta ei val­tio sai­si muu­al­lek­kaan Suo­meen raken­taa ilman että nämä kun­nat mak­sai­si­vat itse hankkeet.
  Ei sai­si olla niin, että alu­eel­la jos­sa eni­ten asuk­kai­ta ja veron­mak­sa­jia, niin val­tio tukee vähi­ten tie- ja rata­hank­kei­ta. Näin­hän käy­tän­nös­sä kui­ten­kin on. On kysee­na­lais­ta, että Val­tio on mak­sa­nut vaik­ka­pa Joen­suun ohi­tus­tien, mut­ta ei sit­ten tääl­lä rataa…
  Tuol­la poli­tii­kal­la nos­te­taan Mar­ja-Van­taan raken­ta­mi­sen hin­taa ja sitä kaut­ta asu­mi­sen hin­taa ylei­ses­ti pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja kan­nus­te­taan ihmi­siä muut­ta­maan maal­le. Samal­la perus­teel­la ei myös­kään siis Pasi­las­ta tai Jär­ven­pääs­tä oli­si saa­nut val­tion mai­ta lunas­taa, kos­ka he hyö­ty­vät Val­tion rahoit­ta­mas­ta junaradasta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.