Mediamaksu ja tuottavuusohjelma

On tär­keä­tä, että YLE pysyy polii­ti­kois­ta riip­pu­mat­to­ma­na. Sik­si YLEä ei voi rahoit­taa vero­ra­hoin vaan sen rahoi­tuk­sen tulee olla itse­näi­nen – siis itse­näi­nen kuten kuo­le­maa teke­vä TV-lupa­mak­su tai kai­kil­le koti­ta­louk­sil­le pakol­li­nen tulois­ta riip­pu­ma­ton mediamaksu.

Onko­han se nyt noin? Bud­jet­ti­ra­hoi­tuk­ses­sa on toki se vika, että kun MOT-ohjel­ma jul­kai­see taas jotain perä­ti type­rää ja kai­ken lisäk­si rai­vos­tut­ta­vaa, lou­ka­tut polii­ti­kot kos­ta­vat ja pie­nen­tä­vät rahoi­tus­ta. Ikään kuin ne eivät voi­si alen­taa lupa­mak­sua.  Toki jäl­kim­mäi­ses­sä tar­tun­ta­kit­ka on suu­rem­pi kuin edel­li­ses­sä. Entä, jos lak­kaut­tai­si poliit­ti­ses­ti vali­tun hallintoneuvoston?

Jos media­mak­sus­ta teh­dään muu­ten tasa­suu­ri pait­si, että kai­kis­ta köy­him­mät vapau­te­taan sii­hen, pelk­kä mak­sun hal­lin­noin­ti tulee työl­lis­tä­mään sato­ja ihmi­siä. Yli­opis­to­jen lai­tok­set ovat var­maan moti­voi­tu­neet kar­si­maan tyy­pin siel­tä, toi­sen tääl­tä pär­jä­täk­seen val­tion tuot­ta­vuus­oh­jel­mas­sa vain havai­tak­seen, että näin vapau­tu­neet resurs­sit suun­na­taan media­mak­sun hallinnointiin.

Ter­vei­siä siis edus­kun­nal­le: rahoit­ta­kaa YLE suo­raan vero­ra­hoin. Jos pel­käät­te omaa moraa­lian­ne, otta­kaa mal­lia armei­jan han­kin­ta­mää­rä­ra­hois­ta. Nekin lyö­dään luk­koon vuo­sik­si eteenpäin

92 vastausta artikkeliin “Mediamaksu ja tuottavuusohjelma”

 1. Tele­vi­sio­toi­min­ta ei tule säi­ly­mään enää vuo­si­kausia. Ihmi­set halua­vat vali­ta mitä ja mil­loin katsovat. 

  Meil­tä läh­ti tele­vi­sio vuon­na 1999. Nyt näyt­tää sil­tä, että muu­kin on ymmär­tä­nyt sen, että tele­vi­sio tie­don väli­tys­ka­na­va­na on todel­la kan­kea ja tar­koi­tuk­seen soveltumaton. 

  Ylen luon­ne tulee väki­sin­kin muuttumaan.

 2. Jos halu­taan, että polii­ti­kot eivät pää­se sork­ki­maan Ylen teke­mi­siä lii­kaa, raha voi­si men­nä Ylel­le ohi bud­je­tin siten että mää­ri­tel­lään joko että tiet­ty pro­sent­ti val­tion kerää­mis­tä vero­tu­lois­ta tai BKT:stä tai sit­ten kir­kol­lis­ve­ron tapai­nen kiin­teä pro­sent­ti tulois­ta kerä­tään Ylelle. 

  Jos Ylen itse­näi­syy­des­tä oltai­siin aidos­ti huo­lis­saan, niin tus­kin­pa oltai­siin perus­ta­mas­sa taas uusia poliit­ti­ses­sa kont­rol­lis­sa ole­via val­von­tae­li­miä. Miten oli­si yksi sää­tiöy­li­opis­to­jen hal­li­tus­ten tapai­nen elin joka edus­tai­si laa­jas­ti eri yhteis­kun­nal­li­sia int­res­si­ta­ho­ja ja jos­sa edus­kun­nal­la tai muil­la­kaan polii­ti­koil­la ei oli­si suo­raa edustusta?

 3. Eri­li­sen media­nak­sun tai tele­vi­sio­lu­van mak­sa­mi­nen on nega­tii­vi­nen koke­mus kan­sa­lai­sel­le. Joka ker­ta kun las­kun mak­saa, tulee mie­leen, että eikö täs­tä­kin yli­mää­räi­ses­tä huk­ka­by­ro­kra­tias­ta voi­si luopua.

  Sik­si YLEn rahoit­ta­mi­nen suo­raan vero­va­rois­ta on ainoa jär­ke­vä rat­kai­su. Eikä sit­ten mitään uusia kokoo­muk­sen esit­tä­miä valvontaelimiä.

 4. Media­mak­sua oli­si sitä­kin pitä­nyt kom­pen­soi­da vähä­va­rai­sil­le. Jos YLE:n bud­jet­ti on 450 mil­joo­naa niin ehkä 100 mil­joo­nal­la. Ja tämä oli­si tul­lut kun­tien sosi­aa­li­toin­ten maksettavaksi.

  YLE:n yhtiö­muo­to pitää muut­taa kes­ki­näi­sek­si yhtiök­si. Sil­loin sen ylin elin eli edus­tus­to valit­tai­siin suo­ral­la vaa­lil­la. Edus­tus­to valit­see hal­lin­to­neu­vos­ton ja hal­lin­to­neu­vos­to toi­mi­van joh­don. Ja toi­mi­va joh­to on subs­tan­nis­joh­tia eikä hyl­ly­tet­ty­jä puo­lue­sih­tee­rei­tä tai Sonera-ministereitä.

 5. EDIT:
  YLE:n yhtiö­muo­to pitää muut­taa kes­ki­näi­sek­si yhtiök­si. Sil­loin sen ylin elin eli edus­tus­to valit­tai­siin suo­ral­la vaa­lil­la. Edus­tus­to valit­see hal­lin­to­neu­vos­ton ja hal­lin­to­neu­vos­to toi­mi­van joh­don. Ja toi­mi­va joh­to on subs­tans­si­joh­tia eikä hyl­ly­tet­ty­jä puo­lue­sih­tee­rei­tä tai Sonera-ministereitä.

 6. Bud­jet­ti rahoi­tus on poliit­ti­nen mah­dot­to­muus, kos­ka YLE:n rahoi­tus nos­tai­si tulo­ve­ro­pro­sent­tia. Tämä taas oli­si tie­tys­ti poliit­ti­nen itsemurha. 

  Itse ehdo­tan PK-seu­dun jouk­ko­lii­ken­ne­sub­ven­toin­tien peru­mis­ta ja mat­ka­lip­pu­jen hin­nan nos­ton kus­tan­nuk­sia vas­taa­vik­si. Sääs­ty­neil­lä rahoil­la (ja vas­taa­vas­ti maan sisäi­siä tulon­siir­to­ja kor­jaa­mal­la) saa­tai­siin YLE:n kulut rahoi­tet­tua bud­jet­ti­va­rois­ta ilman veri­pro­sen­tin nostoa.

 7. Itse veik­kaan että tämä Media­mak­su-häs­säk­kä on osa pro­ses­sia jol­la YLE kar­si­taan jär­ke­väl­le tasol­le. Nyt kun ihmi­sil­le sel­vi­si mikä on YLE:n oikea hin­ta­ta­so, niin voi­daan oikeas­ti kes­kus­tel­la mihin Yleis­ra­dio­ta tar­vi­taan (ja eten­kin mitä se saa maksaa).

  Jul­ki­sen pal­ve­lun medial­le on käyt­töä, mut­ta YLE:stä on kas­va­nut aivan jär­je­tön mam­mut­ti näin pie­neen maa­han. Yksi TV-kana­va ja yksi radio­ka­na­va riit­täi­si hyvin. Nykyi­sel­lään YLE tuot­taa kal­lil­la kes­kin­ker­tais­ta ohjelmaa.

 8. Kun ker­ran media­mak­su oli­si ollut asun­to­koh­tai­nen niin jär­ke­vin­tä­hän oli­si kerä­tä sen kor­vaa­vat varat kiin­teis­tö­ve­ron kaut­ta jos tulo­ve­ron korot­ta­mi­nen on poliit­ti­ses­ti mah­do­ton­ta. Tosin vie­lä hel­pom­paa voi­si olla vain perua tulo­ve­ron inflaa­tio­tar­kis­tuk­set muu­ta­mal­ta vuodelta…

 9. Olen ehdot­to­mas­ti samaa miel­tä Osmo Soi­nin­vaa­ran kans­sa! Rahoi­tet­ta­koon aina­kin YLEn arvo­kas perus­toi­min­ta vero­tu­lois­ta. Täl­löin sen rahoit­tai­si­vat raha­ta­lou­den voit­ta­jat, eikä val­ta­vaa byro­kra­ti­aa vaa­di­ta kar­hua­maan erään­ty­nei­tä YLE-mak­su­ja kas­va­val­ta ja jo muu­ten­kin kyy­ky­te­tyl­tä ryy­sy­köy­hä­lis­töl­tä. (Tai vas­taa­vas­ti har­kin­na­na­va­rais­va­paut­ta­maan hei­dät siltä.) 

  Kum­mek­sun kaik­kia lap­si­kas­teen kal­tai­sia pelk­kään syn­ty­mi­seem­me “koplat­tu­ja” sitou­muk­sia. Mie­les­tä­ni oli­si vih­reän aja­tus­maa­il­man kovaa ydin­tä vaa­tia raha­ta­lou­teen osal­lis­tu­mi­sem­me astet­ta itse valit­ta­vak­sem­me. Uskon, että yhä useam­mal­le toi­von­sa menet­tä­neel­le nuo­rel­le, työt­tö­mäl­le, työn uuvut­ta­mal­le, sai­raal­le, köy­häl­le lei­pä­jo­non vete­raa­nil­le jne vain ker­ta­kaik­ki­nen mah­dol­li­suus pae­ta ont­toa par­tio­poi­ka­mais­ta talou­den kas­vat­ta­mis­ta aut­taa enää jak­sa­maan. Eivät nöy­ryyt­tä­vät “akti­voin­nit”, lää­ki­tys tai vie­lä yhden kier­rok­sel­le doup­paa­vat tera­piat. Sosi­aa­li­tur­vaa pur­ka­vas­sa ja Baa­be­lin ydin­voi­ma­tor­ne­ja nie­miin ja not­koi­hin väk­rää­väs­sä “lopun­ajan kaba­rees­sa” luon­tais­ta­lou­teen pake­ni­joi­den valin­taa ei aina­kaan pitäi­si kri­mi­na­li­soi­da. Työ­mark­ki­noi­den käy­tös­tä­hän he pois­tu­vat, mut­ta muu­ten kyl­lä tule­vat yhteis­kun­nal­le aika halvaksi.

  Kuten nimi­merk­ki B.J tote­aa emme tai­da me perus­ku­lut­ta­jat­kaan koh­ta enää soh­va­ka­lus­toil­la löhö­ten sätei­lyt­tää itseäm­me huo­neen­nur­kas­ta tiet­tyyn aikaan tul­vi­val­la “sisäl­löl­lä”. Uuti­set haluam­me tuo­rei­na, mut­ta muu­ten kat­som­me mie­li­sar­jam­me ja elo­ku­vam­me mil­loin itse haluam­me. Kana­vat ja yksit­täi­set pää­te­lait­teet menet­tä­vät merkitystään. 

  Raho­tet­ta­koon YLE:n perus­toi­min­not tosi­aan siis vero­ra­hoin. Perus­toi­min­taa voi­si­vat olla juu­ri uuti­set, ajan­koh­tais­oh­jel­mat, doku­men­tit, laa­tusar­jat ja laa­tu­lef­fat. Höm­pän ja huip­pu-urhei­lun voi­sim­me puo­les­taan hyvin rahoit­taa Kat­so­jat mak­sa­vat ‑peri­aat­teel­la. YLE:n Elä­vä arkis­to­kin voi­si tar­jo­ta mak­sul­li­sia pal­ve­lu­ja. Arkis­ton kat­so­mis­ker­rois­ta pie­nen sii­vun voi­si ohja­ta ohjel­mien tekijöillekin.

 10. Yle on jul­ki­nen pal­ve­lu (media,väline,väylä), vähän niin kuin maan­tiet tai kir­jas­to­lai­tos. Kaik­ki eivät sitä tar­vit­se. Mut­ta tie­tyis­tä asiois­ta on hyvä mak­saa vaik­ka nii­tä ei juu­ri täl­lä het­kel­lä tar­vit­si­si. On pal­jon juki­sia pal­ve­lu­ja, joi­ta kaik­ki eivät tar­vit­se. Lap­se­ton jou­tuu mak­sa­maan esi­mer­kik­si päi­vä­hoi­dos­ta ja kou­lus­ta. Se ei voi siis olla perus­te­lu, että ei kat­so Ylen ohjel­mia, jos hyväk­sy­tään perus­a­ja­tus, että on tiet­ty jul­ki­sen pal­ve­lun tar­jon­ta myös täl­lä alueella.
  Onko lii­an byro­kraat­tis­ta kehit­tää progre­sii­vi­nen val­tion media­ve­ro, jol­la tämä rahoi­tet­tai­siin (tämä vero oli­si muun vero­tuk­sen sisäl­lä)? Veroas­te ei nousi­si, jos tämä vero oli­si suu­rin piir­tein nykyis­ten lupa­mak­su­jen tuot­to­jen suu­rui­nen. Jakau­ma vähän eri.

 11. Evert The NeveRest:in ja Kim­mon kom­ment­tei­hin vaa­li­jär­jes­tel­män hyö­ty­käy­tös­tä ja bud­jet­ti­ra­hoi­tuk­sen poliit­ti­ses­ta mah­dot­to­muu­des­ta vas­taus oli­si jos:
  Tuli­si bud­jet­ti­ra­hoi­tus, jon­ka suu­ruu­teen kan­sa­lai­set otta­vat kan­taa aina jon­kun muun vaa­lin yhtey­des­sä. Se oli­si voi­mas­sa seu­raa­vaan vaa­liin asti eli demo­kraat­ti­nen tah­to oli­si Ylen osuus budjetista.

  Polii­ti­koil­ta vie­täi­siin näin koko­naan nykyi­nen­kin val­ta vai­kut­taa Ylen bud­jet­tiin eli Yles­tä tuli­si todel­li­ses­ti polii­ti­kois­ta riip­pu­ma­ton ja suo­raan kan­sal­le vas­tuul­li­nen lai­tos. Ja Yle jou­tui­si oikeas­ti perus­te­le­maan kan­sal­le toi­min­taan­sa ennen vaa­le­ja — nyt­hän näin ei ole, mis­sään se ei kan­san­kie­li­ses­ti perus­te­le kan­sal­le (rahoit­ta­jil­leen) pal­jon­ko mihin­kin on rahaa lai­tet­tu ja mitä sil­lä saa­tiin, kaik­ki perus­tel­laan polii­ti­koil­le (mik­si, jos se on niis­tä riippumaton?).

 12. Jos van pide­tään koko TV-mak­sua­sia muu­ten ennal­laan lakei­neen, ase­tuk­si­neen ja rahas­toi­neen, mut­ta TV-mak­su­vel­vol­lis­ten mää­rää vähän vähen­ne­tään ja mak­sua samal­la suu­ren­ne­taan. Lähe­te­tään ainoas­taan yksi TV-mak­su­las­ku val­tion­kont­to­ril­le. 🙂 Eikös näin saa­da sama “riip­pu­mat­to­muus” kuin ennenkin.

 13. YLE on ainoa jol­lain taval­la riip­pu­ma­ton media täl­lä het­kel­lä, jon­ka suo­sio­ta ei tule romut­taa henkimaksulla.

 14. Samaa miel­tä. Suun­ni­tel­tu asun­to­koh­tai­nen media­mak­su ja sii­hen lii­te­tyt mah­dol­li­set komen­saa­tiot vähä­tu­loi­sil­le oli­si­vat luo­neet oman byro­kra­tian­sa ja noi­sen komen­saa­tioi­den osal­ta oli­si mah­dol­li­ses­ti syn­ty­nyt uusia pie­niä tulo­lou­kun tapai­sia ilmiöitä.

  Vero­ra­hoi­tuk­sen pel­ko on pit­käl­ti näen­näis­tä ja ker­too vain asian herk­kyy­des­tä. Tuo viit­taus puo­lus­tus­voi­mien han­kin­ta­ra­hoi­hin ker­too sii­tä, että asia oli­si mah­dol­lis­ta toteut­taa näin. Vaih­toeh­toi­ses­ti varat voi­daan kerä­tä vero­tuk­sen yhtey­des­sä omaan rahas­toon­sa, jol­loin näenn­näi­ses­ti varat ovat poli­tii­kas­ta enem­män irrallaan.

  Polii­tik­ko­jen hal­lin­to­neu­vos­tos­ta voi­daan luo­pua, kuka sitä oikeas­taan tar­vit­see. Jos jul­ki­nen pal­ve­lu tar­vit­see arvioi­vaa ulko­puo­lis­ta neu­vos­toa, niin perus­tet­ta­koon sel­lai­nen. Ne kak­ku­kah­vit eivät pal­joa mak­sa ja saat­taa tuot­taa jos­kus jopa jokun ajatuksenkin.

  Ei kait koko asia tämän vai­keam­pi ole?

 15. Onnek­si Lin­den ava­si suun, ilmei­ses­ti muu­ta­man val­vo­tun yön jälkeen. 

  Media­mak­sun oikeu­den­mu­kai­suus oli hyvä­tu­lois­ten mie­les­tä ok ja samaa tasa­mak­sua voi­si sovel­taa myös ruu­an arvon­li­sä­ve­roon. Las­ke­taan vuo­den tuot­to ja jae­taan se muonavahvuudella.

  Siis vero­ra­hois­ta jär­ke­vin. Toi­se­na ehkä salaus perus­ta­mal­la ilmai­sen hätä­vies­ti­ka­na­van. Mut­ta sil­loin­kin pitäi­si pys­tyä mak­sa­maan vain todel­li­set katsomiset.

  Kii­tos Suvi.

  Ja työt­tö­mät lupa­tar­kas­ta­jat tar­kas­ta­maan palo­va­roit­ti­mia ja rasismia.

 16. Eikös YLEn rahoi­tus voi­tai­si hoi­taa demo­kra­tiao­suu­den osal­ta bud­je­tis­ta ja hömp­pä­osuu­den osal­ta joko mai­nok­sil­la tai maksukortilla.

  Ja joku elin pitäi­si olla val­vo­mas­sa jul­ki­sen pal­ve­lun teh­tä­vän toteutumista.

 17. Ylel­le­hän pis­te­tiin suit­set suuhun.
  Lau­ri Kivi­nen on EK:n ja Kokoo­muk­sen bul­vaa­ni ja niin­pä ohjel­ma­lin­jauk­set tule­vat ole­maan sen mukaiset.
  Voi­daan puhua jo Voice of EK:sta.

  Mitä tulee rahoi­tuk­seen niin bud­jet­ti­ra­hoi­tus­ta yksin­ker­tai­sem­paa tus­kin löytyy.
  Jos se halu­taan näky­vän eril­li­se­nä niin sen voi sijoit­taa veroi­hin eril­li­se­nä mak­su­na, onhan vero­tuk­ses­sa näky­vis­sä mui­ta­kin vero­luon­tei­sia eriä.
  Kun vähen­nyk­set koh­di­tu­vat tuo­hin yle-mak­suun­kin niin köy­hät vält­ty­vät sen maksamisesta

 18. Yle pitää jakaa kah­tia. Vero­va­roin rahoi­tet­tu kai­kil­le ilmai­nen perus-Yle . Koos­tuu uuti­sis­ta, asias­ta ym . koti­mai­ses­ta ohjel­mis­tos­ta. Yksi tv-kana­va ja yksi radio-kana­va. 100 mil­joo­naa riit­tä­nee tähän tar­koi­tuk­sen. Muul­le Yle hank­ki­koon itse rahoi­tuk­sen mai­nok­sil­la ja /tai mak­su­kor­til­la. Tän­ne ulko­mai­nen viih­de, urhei­lu ja muu kai­kan­lai­nen hömp­pä sekä lisätarjonta.

 19. Yle on jul­ki­nen pal­ve­lu (media,väline,väylä), vähän niin kuin hevos­vank­ku­rit tai len­nä­tin­lai­tos. Aika on aja­nut ohi ja sik­si tar­vi­taan pak­ko­ra­hoi­tus­mal­li, jol­la voi­daan jat­kaa tur­haa toi­min­taa hamaan tulevaisuuteen. 

  Ylen tele­vi­sio­toi­min­nat pitäi­si myy­dä pois. Radio­ka­na­via pitäi­si vähen­tää sen ver­ran, että nii­tä ase­mia ei oli­si pääl­lek­käin ja nii­tä voi­si autos­sa­kin kuun­nel­la. Nyt ei voi, kos­ka lähe­tys vaih­tuu vähän väliä yle-kar­ja­la, kymi ja ete­lä-savo välil­lä. Edes uutis­lä­he­tyk­set eivät ole kana­vil­la samat, joten nii­tä­kään ei voi ajaes­sa seurata. 

  Ylen pitäi­si kes­kit­tyä pel­käs­tään tuo­tan­toon. Näi­tä tuo­tan­to­ja voi sit­ten myy­dä yksi­tyis­te­tyil­le kana­vil­le ja jakaa [b]tässä[/b] todel­li­ses­sa nyky­päi­vän mediassa.

 20. Täs­sä on kyl­lä voi­mak­kaas­ti ‘tem­poi­lua lopun edel­lä’ ‑tun­nel­ma. Oma näkö­vink­ke­li­ni tai­taa olla jon­kun ver­ran vää­ris­ty­nyt, mut­ta sil­ti tun­tuu voi­mak­kaas­ti sil­tä, että tun­te­ma­ni ihmi­set kat­so­vat tele­vi­sio­ta todel­la vähän ja koko ajan vähem­män, ja jos kat­so­vat, niin kat­so­vat digi­bok­sin tal­len­tei­ta mai­nok­set ski­pa­ten. Asia-aiheis­ta löy­tyy nyky­ään netis­tä mate­ri­aa­lia lähes loput­to­mas­ti, aina­kin jos osaa vie­rai­ta kie­liä. Ylen ulko­maa­nuu­tis­ten toi­mi­tus näyt­tää usein aika avut­to­mal­ta täs­sä ver­tai­lus­sa. Sit­ten on MOT ja muut ajan­koh­tais­oh­jel­mat, jot­ka on toi­mi­tel­tu miten sat­tuu ja jois­ta yri­te­tään aihees­ta riip­pu­mat­ta poik­keuk­set­ta teh­dä Mic­hael Moo­re-tyy­liin musii­kin tms. avul­la vit­sik­käi­tä, hei­kol­la menes­tyk­sel­lä. Jos dok­ka­ri on vaka­va ja kun­nol­la teh­ty, se on suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä tuon­ti­ta­va­raa. Lop­put­to­mia elo­ku­vien uusin­to­ja ei nii­tä­kään todel­la­kaan tar­vi­ta mihin­kään, kun DVD:t ja net­ti­le­vi­tys on keksitty.

  Oli­sin val­mis mak­sa­maan koti­mais­ten ohjel­mien tuot­ta­mi­ses­ta, mut­ta en mis­sään tapauk­ses­sa Ylen nykyi­ses­tä kana­va­mää­räs­tä ja uusin­ta­mös­sös­tä. Lupa­mak­sua lak­ka­sin mak­sa­mas­ta jokin aika digi­ta­li­soin­nin jäl­keen, kun en enää tul­lut kat­so­neek­si telk­ka­ria ollen­kaan. Sen jäl­keen olen kat­so­nut Aree­nas­ta kah­den käden sor­mil­la las­ket­ta­van mää­rän ohjel­mia. Pak­ko­mak­su tun­tuu todel­la epäoikeudenmukaiselta.

 21. Ricca­do:

  Yle on jul­ki­nen pal­ve­lu (media,väline,väylä), vähän niin kuin maan­tiet tai kirjastolaitos.

  Mihin sitä jul­kis­ta pal­ve­lua tar­vi­taan, jos yksi­tyi­set toi­mi­jat hoi­ta­vat samat hommat?

  nos:

  YLE on ainoa jol­lain taval­la riip­pu­ma­ton media täl­lä het­kel­lä, jon­ka suo­sio­ta ei tule romut­taa henkimaksulla.

  w0t? Yle on ihan yhtä riip­pu­vai­nen tulois­ta kuin mikä tahan­sa muu­kin media­ta­lo. Muut media­ta­lot ovat riip­pu­vai­si kulut­ta­jis­ta, Yle polii­ti­kois­ta. Se on sit­ten maa­il­man­kat­so­muk­ses­ta kiin­ni kum­mas­ta pitää enemmän.

 22. Minus­ta YLE:n pitäi­si lak­kaut­taa tai aina­kin kar­sia mur­to-osaan nykyisestä. 

  Ei sil­lä, että vas­tus­tai­sin jul­kis­ta yleis­ra­dio­toi­min­taa, mut­ta nyky­muo­toi­nen yleis­ra­dio käyt­tää pakol­la han­kit­tua rahaa kau­pal­lis­ten ase­mien kans­sa kil­pai­le­mi­seen, hait­taa kau­pal­lis­ten toi­mi­joi­den toi­min­taa vie­mäl­lä asiak­kai­ta ja mai­nos­tu­lo­ja, nos­taa sisäl­lön kus­tan­nuk­sia yli­tar­jon­nal­la ja mak­sa­mal­la yli­mi­toi­tet­tu­ja kor­vauk­sia ja syy­tää mui­den rahaa tähän yli­hin­tai­seen sisältöön.

  Esi­merk­ki­nä nyt vaik­ka se, että YLE osti HBO:n ohjel­ma­tar­jon­nan yksi­noi­keuk­sia itsel­leen. Mitä ihmet­tä se sil­lä tekee? Mik­si ame­rik­ka­lai­sen viih­teel­li­sen kaa­pe­li­te­le­vi­sio­yh­tiön väki­val­taa ja peh­moe­ro­tiik­kaa pitää ostaa veron­mak­sa­jien rahoil­la, vie­lä­pä mak­saa yli­hin­taa. Pal­ve­lus­ta, jota kau­pal­li­set kana­vat oli­si­vat mie­lel­lään tuot­ta­neet halvemmalla! 

  Mik­si YLE kil­pai­lee mak­sa­mal­la urhei­lu­ki­so­jen esi­ty­soi­keuk­sis­ta yli­hin­taa? Onko muka se, ettei mäki­ki­san kier­ros­ten­vä­li­sel­lä tauol­la tai jää­kiek­ko­pe­lin erä­tauol­la näy­te­tä mai­nok­sia niin tär­ke­ää, että sii­hen pitää käyt­tää veron­mak­sa­jien (tai TV-mak­sun mak­sa­jien) rahoja? 

  Yleis­ra­dio tekee pal­jon arvo­kas­ta työ­tä, kuten näyt­tää doku­ment­te­ja, las­te­noh­jel­maa, ope­tus­oh­jel­mia jne. jut­tu­ja, joi­ta kau­pal­li­ses­ti ei oikein syn­ny tai syn­tyy vähem­män kuin oli­si “kan­san­si­vis­tyk­sen” kan­nal­ta hyväk­si. Se tekee MOTin kal­tais­ta lika­san­ko­jour­na­lis­mia, mut­ta sitä­kin voi puo­lus­taa sil­lä, että aina­kaan ne toi­mit­ta­jat eivät ole mai­nos­ta­jien lieassa.

  Mut­ta mitä ihmet­tä se tekee ulko­mai­sil­la väki­val­taoh­jel­mil­la, kome­dioil­la, dek­ka­ri­sar­joil­la (tosin ne tai­ta­vat olla aika hal­po­ja) jne? Mik­si on tär­ke­ää, että Sopra­no­sin uusin­nat näky­vät YLE:n kana­vil­ta, eivät­kä vaik­ka Nelo­sel­ta? Onko sosio­paat­tien elä­män seu­raa­mi­nen puo­len yön aikaan ilman mai­nok­sia niin tär­keä jul­ki­nen pal­ve­lu, ettei sitä voi jät­tää yksi­tyi­sen kana­van hoitoon?

 23. Osmo
  “Jos media­mak­sus­ta teh­dään muu­ten tasa­suu­ri pait­si, että kai­kis­ta köy­him­mät vapau­te­taan siihen,”

  Minus­ta köy­his­tä puhu­mi­nen ihme­tyt­tää, sil­lä tv-lupa­mak­su sisäl­tyy toi­meen­tu­lo­tuen perusosaan.

  YLE:n 400 mil­joo­nan euron bud­jet­ti on suu­rem­pi kuin ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön. Ei hele­vet­ti me tar­vi­ta täm­möis­tä din­osau­rus­ta. 100 mil­joo­naa pitäi­si riit­tää val­lan mai­nios­ti. Ei me tar­vi­ta seu­raa­via kult­tuu­rin tuot­tei­ta: Koti­ka­tu, Hercu­le Poirot,ruotsalainen tv-kana­va, YleX (joka on täy­sin saman­lai­nen kuin muut nuo­ril­le suun­na­tut kana­vat, vain mai­nok­set puuttuu).

 24. Mai­nok­sil­la tai mak­su­kor­til­la; mak­su­kor­til­la jokai­nen voi­si vie­lä päät­tää jos­ko tilaa vain uuti­set ja sään, vai­ko kaik­ki nykyi­set nel­jä kel­lon ympä­ri uusin­to­ja lähet­tä­vää kanavaa.

 25. Tulee muis­taa se, että mil­loin vain voi­tai­siin teh­dä pää­tös, että kana­vat oli­si­vat mak­su­kor­tin taka­na. Mikään muu ei muut­tui­si sen lisäk­si, että lait­to­mas­ti ei voi­si kat­sel­la ja tar­kas­ta­jia ei tarvittaisi. 

  En ole tämän vas­tus­ta­mi­sel­le kek­si­nyt kuin yhden perus­te­lun. Jär­jes­tel­mäl­lä ei voi­tai­si yllä­pi­tää mam­mut­tia sen jäl­keen, kun asiak­kaat ovat kadonneet.

  Pel­ko tule­vai­suu­des­ta ajaa ylen ympä­ril­lä pyö­ri­vää pii­riä esi­tet­ty­jen rat­kai­su­jen äärel­le. Hei­dän pitää ensi­si­jai­ses­ti kek­si kei­no, jol­la pak­ko­ra­has­taa kansaa.

 26. Mihin sitä jul­kis­ta pal­ve­lua tar­vi­taan, jos yksi­tyi­set toi­mi­jat hoi­ta­vat samat hommat?”

  Yki­tyi­set hoit­vat vain sen, mitä rahoit­ta­jat eli mai­nos­ta­jat haluavt pääs­tää eetteriin.

  Eli muu­ta­ma hen­ki­lö mää­räi­si mitä Suo­men kan­sa näkee ja kuuntelee

 27. YLE voi olla pai­su­nut, mut­ta eipä mui­den media­ta­lo­jen pai­su­mis­ta ihme­tel­lä, kos­ka nehän ovat vain mark­ki­na­ta­lou­den luon­nol­li­sia toi­mi­joi­ta. Miten voit kri­ti­soi­da mtv:tä sii­tä, että se on kilt­ti mai­nos­ta­jia koh­taan. Ei poli­tiik­kaa ja poli­tiik­kaa voi ero­tel­la toi­sis­taan, YLE:n osal­ta tas­a­puo­li­suut­ta voi­daan edes vaatia.

 28. B.J:
  YLEn kana­via ei kan­na­ta lait­taa mak­su­kor­tin taak­se. Mak­su­kor­tit mak­sa­vat pal­jon rahaa. Minul­la on koto­na kak­si digi-tv kort­tia, jois­sa ei ole mak­su­kort­ti­paik­kaa. Monil­la on pie­niä mat­ka­te­le­vi­sioi­ta, esi­mer­kik­si iso­äi­dil­lä­ni keit­tiös­sä, jois­sa ei ole mak­su­kort­ti­paik­kaa. Kaik­ki nämä meni­si­vät kaa­to­pai­kal­le tai myyn­tiin ulko­mail­le jos tämä jär­je­tön YLE-mak­su­kort­ti aja­tus toteu­tet­tai­siin. Sen jäl­keen pitäi­si ostaa tilal­le huo­mat­ta­vas­ti kal­liim­pia lait­tei­ta jois­sa on mak­su­kort­ti­pai­kat valmiina.

  Vaik­ka näi­tä kort­ti­paik­ko­jen puut­tee­seen liit­ty­viä ongel­mia ei oli­si, ei mak­su­kort­ti todel­li­suu­des­sa aut­tai­si pum­mi-ongel­maan juu­ri ollan­kaan. Koti­ta­lou­del­la lie­nee oikeus omis­taa raja­ton mää­rä tele­vi­sioi­ta yhden TV luvan hin­nal­la. Käy­tän­nön tar­vet­ta voi hel­pos­ti olla vaik­ka kah­dek­sal­le tele­vi­siol­le (olo­huo­ne, keit­tiö, vie­ras­huo­ne, makuuhuoneet*4, työ­huo­ne, jne.). Täl­löin yhden TV luvan hin­nal­la pitäi­si saa­da kah­dek­san mak­su­kort­tia. Sen jäl­keen kun nämä on myön­net­ty, ei ole mitään tek­nis­tä estet­tä sil­le, että tämä koti­ta­lous myy yli­mää­räi­set mak­su­kor­tit eteen­päin koti­ta­lou­del­le, joka ei ole TV lupaa mak­sa­nut. Pitäi­si ilmei­ses­ti edel­leen pal­ka­ta tv lupa tar­kas­ta­jia tut­ki­maan onko jokai­sel­la koti­ta­lou­del­la hal­lus­saan ne mak­su­kor­tit jot­ka sen on lunas­ta­nut. Eli sen sijaan että tar­kas­ta­jat kiusai­si­vat pum­me­ja, ne kiusai­si­vat tv mak­sun mak­sa­nei­ta. Se on vie­lä suu­rem­pi val­vot­ta­va joukko.

  Eli siis YLE kana­vien siir­tä­mi­nen mak­su­kor­tin taak­se on aivan jär­je­tön idea. En tajua miten sitä ei olla vie­lä täy­sin kuo­pat­tu, vaan jat­ku­vas­ti sitä esi­te­tään uudes­taan. Oli YLEs­tä mitä miel­tä tahan­sa, mak­su­kor­tit ovat sii­hen todel­la type­rä rat­kai­su. Ne mak­sa­vat yhteis­kun­nal­le huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin nykyi­nen tv-lupa käy­tän­tö, hei­ken­täi­si­vät pal­ve­lua huo­mat­ta­vas­ti eivät­kä edes kor­jai­si pum­mi-ongel­maa. Taus­tal­la lie­nee insi­nöö­rien rak­kaus tek­ni­siä rat­kai­su­ja kohtaan.

 29. Minä en ymmär­rä, mik­si YLEn pitäi­si esit­tää ole­van­sa polii­ti­kois­ta riip­pu­ma­ton­ta. Ei se tie­ten­kään ole. Ylin val­ta on lopul­ta joka tapauk­ses­sa val­tiol­la (sekä hal­lin­to­neu­vos­ton että rahoi­tuk­sen ohjaa­mi­sen kaut­ta). Minul­le käy aivan hyvin, että YLE on avoi­mes­ti val­tio­joh­don kana­va sii­nä, mis­sä Kii­nas­sa Xin­hua tai CCTV ja sen rahoi­tus tulee verois­ta sii­nä, mis­sä val­tion muis­sa­kin toiminnoissa. 

  Oleel­lis­ta on se, että YLEn rin­nal­la on kau­pal­li­sia kana­via, jot­ta val­tio ei pää­se mono­po­li­soi­maan tie­do­tus­ta. YLEä tar­vi­taan vain vas­ta­voi­mak­si sil­le, että puo­les­taan talou­del­li­set tahot eivät myös­kään saa­vu­ta mono­po­lia­se­maa tiedotuksessa. 

  YLEn toi­nen roo­li tie­do­tuk­sen lisäk­si on tuot­taa jotain sel­lai­sia ohjel­mia, joi­ta ei muu­ten tuo­tet­tai­si ja joil­la on jotain yhteis­kun­nal­lis­ta arvoa. Esi­merk­ki­nä vaik­ka­pa opetusohjelmat.

  Sen sijaan, ei ole mitään jär­keä, että sen kaut­ta tulee samaa viih­det­tä ja urhei­lua, mitä kau­pal­li­sil­ta­kin kana­vil­ta. Näi­den tuot­ta­mi­seen ei tar­vi­ta vero­ra­hoin rahoi­tet­tu­ja kil­pai­li­jaa kau­pal­li­sil­le toi­mi­joil­le. Ehkä ainoa­na poik­keuk­se­na olym­pia­ki­sat, kos­ka vero­ra­hoin rahoi­te­taan sin­ne lähe­tet­tä­viä urhei­li­joi­ta, on hyvä, jos kan­sa­lai­set saa­vat sit­ten näh­dä nii­tä kiso­ja. Täs­sä­kin tosin riit­täi­si se, että vain kiel­let­täi­siin kiso­jen tele­vi­sioin­nin rajoit­ta­mi­nen mak­sul­li­sil­le kanaville.

 30. ilk­ka: öööö… eli mak­su­kort­tiin ei voi siir­tyä, kos­ka sen takia kaik­ki jou­tuis osta­maan mak­su­kort­ti­lait­teen… hmmm… mitä­hän tämä muis­tut­taa… hmmm.… ai niin! Digiboksia.

  Sen lisäk­si tuo sinun perus­te­lu sii­tä, että yhdel­le per­heel­le on annet­ta­va kah­dek­san mak­su­kort­tia yhtä mak­sua vas­taan on ihan äly­tön. Entä jos nii­tä kort­te­ja anne­taan vaan yks per yks maksu?

  YLEä tar­vi­taan vain vas­ta­voi­mak­si sil­le, että puo­les­taan talou­del­li­set tahot eivät myös­kään saa­vu­ta mono­po­lia­se­maa tiedotuksessa.

  Tar­koi­tat siis sanoa, että YLEä tar­vi­taan, että kulut­ta­jat eivät pel­käs­tään sai­si päät­tää mitä katsovat?

  Ihan samal­la taval­la kuin lei­po­mot teke­vät just sitä lei­pää mitä kan­sa halu­aa ostaa, niin kau­pal­li­set media­ta­lot lähet­tä­vät nii­tä vies­te­jä joi­ta kan­sa halu­aa vastaanottaa.

  YLEn toi­nen roo­li tie­do­tuk­sen lisäk­si on tuot­taa jotain sel­lai­sia ohjel­mia, joi­ta ei muu­ten tuo­tet­tai­si ja joil­la on jotain yhteis­kun­nal­lis­ta arvoa.

  Niin siis jos sil­lä ohjel­mal­la ei ole arvoa sen kat­so­jal­le, niin tus­kin sil­lä nyt noin yli­pään­sä on mitään yhteis­kun­nal­lis­ta arvoa.

 31. Yki­tyi­set hoit­vat vain sen, mitä rahoit­ta­jat eli mai­nos­ta­jat haluavt pääs­tää eet­te­riin.

  Tämä vas­taus on tot­ta, mut­ta se ei ker­ro, mik­si YLEn pitää kil­pail­la näyt­tä­mäl­lä ohjel­mia, joi­ta yksi­tyi­set­kin näyt­täi­si­vät ja vie­lä­pä läh­teä tar­jous­kil­pai­lui­hin yksi­tyi­siä vastaan.

  Onko Sopra­no­sin uusin­to­jen näyt­tä­mi­nen ilman mai­nok­sia niin tär­keä pal­ve­lu, että sii­hen täy­tyy käyt­tää lupamaksurahoja?

 32. Oikeus­ta­jua­ni täs­sä media­mak­su-häs­sä­käs­sä louk­kaa se, että kaa­vail­tua media­mak­sua ei voi­si miten­kään vält­tää. Mie­les­tä­ni ihmi­sel­lä tuli­si olla oikeus vali­ta mihin raho­jan­sa käyt­tää tai on käyt­tä­mät­tä. Tähän ilmei­ses­ti Sii­sy­fos Kivi myös viit­taa: ” Kum­mek­sun kaik­kia lap­si­kas­teen kal­tai­sia pelk­kään syn­ty­mi­seem­me “koplat­tu­ja” sitou­muk­sia. Mie­les­tä­ni oli­si vih­reän aja­tus­maa­il­man kovaa ydin­tä vaa­tia raha­ta­lou­teen osal­lis­tu­mi­sem­me astet­ta itse valit­ta­vak­sem­me.” En kek­si mon­taa­kaan asi­aa, jos­ta taval­la tai toi­sel­la oli­si aivan pak­ko maksaa…Joten tun­tuu omi­tui­sel­ta, että media­mak­su oli­si sel­lai­nen välttämättömyys.

  Lisäk­si on tosi­aan koh­tuu­ton­ta periä pie­ni­tu­loi­sil­ta­kin parin­sa­dan euron media­mak­sua, sehän on monel­le parin kuu­kau­den ruo­ka­ra­hat tai esim puo­let opis­ke­li­jan kuu­kau­den opintotuesta!

  Sylt­ty “Minus­ta köy­his­tä puhu­mi­nen ihme­tyt­tää, sil­lä tv-lupa­mak­su sisäl­tyy toi­meen­tu­lo­tuen perusosaan.”
  Syl­tyl­le huo­maut­tai­sin, että on ole­mas­sa mui­ta­kin köy­hiä ja pie­ni­tu­loi­sia toi­meen­tu­lo­tuen­saa­jien lisäk­si. Ja mui­hin tuki­muo­toi­hin tv-lupa­mak­su ei aina­kaan tähän asti ole kuulunut.

 33. En ole ihan var­ma, onko tätä ekspli­siit­ti­ses­ti ääneen lausut­tu, mut­ta Ylen siir­tä­mi­nen val­tion bud­jet­tiin tar­koit­taa tie­tys­ti koro­tus­pai­nei­ta muu­hun vero­tuk­seen. Joku pys­ty­nee ker­to­maan suo­ral­ta kädel­tä, pal­jon­ko esim. tulo­ve­roa pitäi­si korot­taa, jot­ta tar­vit­ta­va 480 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa saa­tai­siin kerät­tyä? Osit­tai­nen­kaan mai­nos­ra­hoi­tus ei tule kysee­seen, kos­ka se on suo­raan pois kau­pal­lis­ten toi­mi­joi­den edel­ly­tyk­sis­tä. Rahoi­tuk­sen miet­ti­mi­sen yhtey­des­sä oli­si tie­tys­ti syy­tä tar­kas­tel­la kriit­ti­ses­ti myös riit­tä­vää palvelutasoa. 

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kan­na­tan läm­pi­mäs­ti bud­jet­ti­ra­hoi­tus­ta oikeu­den­mu­kai­suus­ky­sy­myk­se­nä, mut­ta nykyi­ses­sä talous­ti­lan­tees­sa on tie­tys­ti hyvä ymmär­tää, ettei tämä­kään raha tule tai­ka­sei­näs­tä. Hie­man huo­les­tut­taa hal­li­tuk­sen into luo­da uusia tasa­hin­tai­sia mak­su­ja, jot­ka koh­te­le­vat köy­hiä eri­tyi­sen kal­toin (esim. ter­vey­den­huol­lon lisään­ty­vät poti­las­mak­sut, ympä­ris­tö­pe­rus­tai­set mak­sut vält­tä­mät­tö­myys­hyö­dyk­keis­tä, media­mak­su). Mie­les­tä­ni näis­sä mak­suis­sa näkyy par­hai­ten oikeis­to­hal­li­tuk­sen hyvä­osai­sia suo­si­va vero­tus­lin­ja. (Media­mak­su­han ei ole muu­ta kuin koh­den­tu­mi­ses­saan häm­men­tä­vän epä­ta­soar­voi­nen regres­sii­vi­nen vero).

 34. Samu­li Saarelma:

  Ehkä ainoa­na poik­keuk­se­na olym­pia­ki­sat, kos­ka vero­ra­hoin rahoi­te­taan sin­ne lähe­tet­tä­viä urhei­li­joi­ta, on hyvä, jos kan­sa­lai­set saa­vat sit­ten näh­dä nii­tä kiso­ja. Täs­sä­kin tosin riit­täi­si se, että vain kiel­let­täi­siin kiso­jen tele­vi­sioin­nin rajoit­ta­mi­nen mak­sul­li­sil­le kanaville.

  Olym­pia­lais­ten (ja mui­den kan­sal­li­ses­ti mer­kit­tä­vien urhei­lu­ta­pah­tu­mien) siir­ty­mi­nen mak­su­ka­na­vil­le on jo estet­ty EU:n tele­vi­sio­di­rek­tii­vin poh­jau­tu­val­la val­tio­neu­vos­ton päätöksellä.

 35. Hie­noa Osmo, kun olet liit­ty­nyt popu­lis­tien aina vain laa­je­ne­vaan jouk­koon:) Tätä­kin YLE-mak­sun kes­kus­te­lua siel­tä tääl­tä seu­ran­nee­na tulee mie­leen, että näin­kö­hän täs­sä vähi­tel­len on pää­tet­ty (vai pää­dyt­ty) aja­maan suo­ma­lai­nen yhteis­kun­ta ja kult­tuu­ri alas. Kes­ki­ty­tään suu­riin yksi­köi­hin, laa­tu heik­ke­nee, mie­len­kiin­to hii­puu… eikä kukaan enää jak­sa välit­tää. Kukaan ei halua mak­saa mis­tään mitään, kaik­ki on epä­oi­keu­den­mu­kais­ta jne. Kil­pai­lu­te­taan pal­ve­lu­ja ja mak­se­taan niis­tä mark­ki­na­hin­taa (samal­la väi­te­tään, että sääs­te­tään), Vali­te­taan, että päät­tä­jät etään­ty­vät taval­li­sis­ta kan­sa­lai­sis­ta. Tai­taa vaan olla kan­sa­lai­set jot­ka etään­ty­vät päät­tä­jis­tä. Mik­sei lak­kau­te­ta saman tien kaik­ki val­tion yllä­pi­tä­mät toi­min­not ja mak­sa­te­ta ne niil­lä, jot­ka nii­tä tar­vit­see? Sik­si var­maan, kos­ka sii­nä ei ole mitään järkeä?

  Jos nyt oikein olen ymmär­tä­nyt, niin YLEl­lä­kin on sel­vä funk­tio suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa. Sitä mitä en ole kyen­nyt ymmär­tä­mään on, että miten ihmees­sä Suo­mes­sa kai­ken maa­il­man asioi­ta sel­vit­te­lee kai­ken maa­il­man asian­tun­ti­jat, sel­vi­tys­mie­het tai asian­tun­ti­ja­ryh­mät ilman, että mitään jär­ke­vää saa­daan aikaan? Kuka ihme näis­tä mak­saa ja miksi?

  1. Minä en siis halua ajaa YLEn rahoi­tus­ta alas vaan ainoas­taan vas­tus­tan tuol­lais­ta hal­lin­nol­lis­ta säh­läys­tä, jota YLE-mak­su tuottaisi.

 36. Niin, paras­ta­han tv-luvas­sa oli se, että meil­lä oli ker­ran­kin vapaa­eh­toi­nen vero!

  Kun suo­ma­lai­set ovat kaik­kien kyse­lyi­den mie­les­nä niin älyt­tö­män innok­kai­ta mak­se­le­maan koro­tet­ta­via vero­ja, niin voi­tai­siin kai­kes­sa muus­sa­kin vero­tuk­ses­sa siir­tyä enem­män vapaa­eh­toi­seeen suuntaan.

 37. Minus­ta köy­his­tä puhu­mi­nen ihme­tyt­tää, sil­lä tv-lupa­mak­su sisäl­tyy toi­meen­tu­lo­tuen perusosaan.” 

  Niin sisäl­tyy­kin. Kuten moni muu­kin asia. Seu­raa­ko täs­tä nyt sit­ten aika­naan se, että YLEn bud­jet­ti­ra­hoi­tuk­sen myö­tä toi­meen­tu­lo­tu­lo­tuen perus­osaa voi­daan lei­ka­ta hie­man? Tai vas­taa­vas­ti, miten pal­joo mah­taa tul­la lisä­ku­lu­ja byro­kra­tias­ta, jos YLE-mak­sun muka­na toi­meen­tu­lo­tuen perus­osaa yksin­ker­tai­ses­ti vain nostettaisiin?

 38. Tämä vas­taus on tot­ta, mut­ta se ei ker­ro, mik­si YLEn pitää kil­pail­la näyt­tä­mäl­lä ohjel­mia, joi­ta yksi­tyi­set­kin näyt­täi­si­vät ja vie­lä­pä läh­teä tar­jous­kil­pai­lui­hin yksi­tyi­siä vastaan.

  Vas­taus on, että TV-mak­sun tai media­mak­sun olois­sa Ylen pitää perus­tel­la ole­mas­sao­lon oikeu­ten­sa mak­sa­jil­le. Jos kana­vil­ta tuli­si pelk­kää mar­gi­naa­lioh­jel­maa, jota suu­rin osa pakol­li­sen mak­sun mak­sa­jis­ta ei kat­so, jär­jes­tel­män legi­ti­mi­teet­ti oli­si var­sin heik­ko, sik­si tuo­te­taan sitä samaa mate­ri­aa­lia jol­la kau­pal­li­set­kin kana­vat kat­so­jia houkuttelevat.

  Jos rahoi­tus siir­re­tään bud­jet­tiin tämä pai­ne toden­nä­köi­ses­ti vähe­nee ja Ylen toi­min­ta rin­nas­tuu kan­sa­lais­ten mie­lis­sä vähi­tel­len parem­min mui­hin vero­va­roin rahoi­tet­tui­hin toi­min­toi­hin, joil­le hel­pom­min hyväk­sy­tään että vaik­ka juu­ri minä en käy­tä ko. pal­ve­lua, se on joil­le­kin muil­le ihmi­sil­le hyvin tär­keä ja sik­si se on perus­tel­tua tuot­taa yhtei­sin varoin.

  En ole ihan var­ma, onko tätä ekspli­siit­ti­ses­ti ääneen lausut­tu, mut­ta Ylen siir­tä­mi­nen val­tion bud­jet­tiin tar­koit­taa tie­tys­ti koro­tus­pai­nei­ta muu­hun vero­tuk­seen. Joku pys­ty­nee ker­to­maan suo­ral­ta kädel­tä, pal­jon­ko esim. tulo­ve­roa pitäi­si korot­taa, jot­ta tar­vit­ta­va 480 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa saa­tai­siin kerättyä?

  Ylen lii­ke­vaih­to v. 2008 oli 380,5 mil­joo­naa euroa. Tämä on 1,1 % kai­kis­ta sama­na vuon­na val­tiol­le ker­ty­neis­tä vero­tu­lois­ta. Las­kin, että kes­ki­ver­to­pal­kan­saa­jan (tulot 37 500 €/v.) veroas­tee­seen tuli­si teh­dä n. 0,28 pro­sen­tiyk­si­kön koro­tus jos vas­taa­va sum­ma kerät­täi­siin koko­naan tulo­ve­ro­tuk­sen yhtey­des­sä. Ottaen huo­mioon, että nykyi­sin käy­tös­sä ole­va vero­luon­tei­nen TV-mak­su pois­tui­si, tämä mer­kit­si­si koko­nais­ve­ro­ra­si­tuk­sen alen­tu­mis­ta kai­kis­sa pait­si aivan ylim­mis­sä tuloryhmissä.

 39. Tääl­lä on aika monel­la nyt sel­lai­nen har­ha­ku­va, että mark­ki­na­ta­lou­des­sa kapi­ta­lis­tit päät­tää mitä tuotetaan.

  Ei Pau­lig tee sel­lais­ta kah­via mitä sen omis­ta­jat halu­aa, vaan se tekee sel­lais­ta kah­via mitä kulut­ta­jat halua­vat ostaa.

  Vaik­ka kapi­ta­lis­tit teke­vät­kin tuo­tan­to­pää­tök­set, niin mark­ki­na­ta­lou­des­sa näi­tä tuo­tan­to­pää­tök­siä ohjaa kulut­ta­jat. Media­ta­lot on täs­sä ihan saman­lai­sia kuin kaik­ki muutkin.

 40. Art­tu­ri:

  Tar­koi­tat siis sanoa, että YLEä tar­vi­taan, että kulut­ta­jat eivät pel­käs­tään sai­si päät­tää mitä katsovat?

  Ihan samal­la taval­la kuin lei­po­mot teke­vät just sitä lei­pää mitä kan­sa halu­aa ostaa, niin kau­pal­li­set media­ta­lot lähet­tä­vät nii­tä vies­te­jä joi­ta kan­sa halu­aa vastaanottaa. 

  Ei toi­mi. Ihmi­nen tie­tää, min­kä­lais­ta lei­pää hän halu­aa. Lei­po­mol­la ei ole mitään int­res­siä teh­dä toi­sen­lais­ta, kos­ka se ei hyö­dy sii­tä mitään.

  Median koh­dal­la tämä ei päde (aina­kaan niin kau­an, kun emme elä täy­des­sä liber­ta­ris­mis­sa, vaan demo­kra­tial­la on paik­kan­sa). Talou­del­li­sil­la tahoil­la ei ole int­res­si­nä tuot­taa mah­dol­li­sim­man neut­raa­lia tie­do­tus­ta, mikä oli­si se, mitä ihmi­set halua­vat, vaan niil­le on pal­jon hyö­tyä sii­tä, että pää­se­vät vai­kut­ta­maan ihmis­ten mie­li­pi­tei­siin, kos­ka sitä kaut­ta vai­kut­ta­vat demo­kra­tian kaut­ta teh­tä­viin pää­tök­siin. Ja tie­ten­kin sama pätee val­tiol­li­seen medi­aan­kin. Sik­si molem­pia tar­vi­taan. Peri­aat­tees­sa tie­ten­kin on mah­dol­lis­ta, että sama taho saa käsiin­sä molem­mat, kuten on käy­nyt Ita­lias­sa Ber­lusco­nei­neen, mut­ta ris­ki täl­le on pie­nem­pi kuin sil­loin, kun val­tiol­lis­ta medi­aa ei ole lainkaan. 

  Eten­kin tämä pätee sil­loin, jos puhu­taan medi­aa kos­ke­vas­ta lain­sää­dän­nös­tä. On päi­vän­sel­vää, että kau­pal­li­nen media yhte­nä blok­ki­na tie­dot­tai­si asias­ta var­sin puo­lu­eel­li­ses­ti, kos­ka kai­kil­le toi­mi­joil­le oli­si sii­tä hyö­tyä. Sinun lei­po­moe­si­merk­kiä­si hyö­dyn­täen voit aja­tel­la, että lei­po­mot voi­si­vat lei­pä­tar­jon­nal­laan vai­kut­taa sii­hen, min­kä­lai­sil­la laeil­la lei­po­mo­toi­min­taa sää­del­lään. Uskot­ko, että ne edel­leen teki­si­vät kil­tis­ti nii­tä lei­piä, joi­ta ihmi­set haluavat?

  1. Yhdys­val­lois­sa kan­sa­lai­set voi­vat vali­ta kana­vil­ta sen­hen­ki­siä uuti­sia kuin haloua­vat, eikä lop­pu­tu­los ole hyvä.

 41. Art­tu­ri:

  ilk­ka: öööö… eli mak­su­kort­tiin ei voi siir­tyä, kos­ka sen takia kaik­ki jou­tuis osta­maan mak­su­kort­ti­lait­teen… hmmm… mitä­hän tämä muis­tut­taa… hmmm…. ai niin! Digiboksia.A

  Mitä? Onko point­ti­si siis se, että jos ker­ran on ker­ran pako­tet­tu kaik­ki osta­maan digi­bok­sit, yhteis­kun­nal­le ei koi­du mitään kus­tan­nuk­sia sii­tä että nyt pitäi­si uudees­taan uusia mer­kit­tä­vä osa lai­te­kan­nas­ta? Toki näin voi­daan teh­dä, ei sii­hen mitään var­si­nais­ta estet­tä ole, mut­ta kyl­lä se oikeas­ti mak­saa pal­jon. Minun tie­to­ko­neen tv-kort­tien päi­vit­tä­mi­nen mak­su­kor­til­li­sik­si mak­sai­si yksis­tään jo lähesm­mäs pari­sa­taa euroa. Aika suu­ri tehok­kuus­tap­pio suh­tees­sa mak­sa­maa­ni tv-maksuun.

  Oikeas­ti pal­ve­lu­ta­so­kin las­ki­si oleel­li­ses­ti, kun esi­mer­kik­si kan­net­ta­vien tie­to­ko­nei­den USB digi-tv tikut pitäi­si muut­taa noin nel­jä ker­taa suu­rem­mik­si jot­ta nii­den sisäl­le saa mah­du­tet­tua mak­su­kort­ti­lu­ki­jan. Hin­ta nousi­si var­mas­ti aina­kin vii­sin­ker­tai­sek­si kun mis­sään muus­sa maas­sa ei mak­su­kor­til­li­sia USB tik­ku­ja halu­ta. Käy­tän­nös­sä näin suu­ria ja kal­lii­ta veh­kei­tä ei tie­tys­ti kukaan ostai­si, joten koko tämä lai­te­tyyp­pi katoai­si Suo­mes­ta. Aika mer­kit­tä­vän oloi­nen tehokkuustappio.

  Sen lisäk­si tuo sinun perus­te­lu sii­tä, että yhdel­le per­heel­le on annet­ta­va kah­dek­san mak­su­kort­tia yhtä mak­sua vas­taan on ihan äly­tön. Entä jos nii­tä kort­te­ja anne­taan vaan yks per yks maksu?

  Sit­ten pal­ve­lu­ta­so las­kee oleel­li­ses­ti. Aikai­sem­min YLEn kana­via pys­tyi kat­so­maan autos­sa, makuu­huo­nees­sa, mökil­lä, keit­tiös­sä, vie­ras­huo­nees­sa ja työ­huo­nees­sa yhdel­lä tv-luval­la. Uudis­tuk­sen jäl­keen pitäi­si kii­kut­taa jotain kort­tia näi­den paik­ko­jen välil­lä, eikä per­hees­sä voi­si kak­si ihmis­tä kat­soa eri YLEn kana­via samaan aikaan. Tämä oli­si todel­la radi­kaa­li pal­ve­lu­ta­son heikennys.

  Mak­su­kort­tei­hin liit­tyy suu­ria käy­tän­nön onge­le­mia. Jos asi­aa ajat­te­lee het­ken, niin väki­sin­kin taju­aa ettei­vät ne ole hyvä rat­kai­su. Mak­su­kor­tit sopi­vat hyvin pre­mium kana­vil­le, joi­ta ei tar­vit­se­kaan näh­dä kuin kodin pää­asial­li­ses­ta koti­teat­te­ri tele­vi­sios­ta, mut­ta YLEn kana­vat ovat luon­teel­taan sel­lai­sia, että nii­den pitäi­si kyl­lä näkyä myös kodin kol­mos­te­le­vi­sios­ta, veneen mat­ka­te­le­vi­sios­ta ja kan­net­ta­van USB digi-tv kor­til­la. Rahoi­tus­jär­jes­tel­mä joka epä­on­nis­tuu täs­sä, on oleel­li­ses­ti huo­nom­pi kuin nykyinen.

  Ei mak­su­kor­tis­sa oikein muu­ten­kaan ole mitään jär­keä. Jos YLEn rahoit­taa samal­la taval­la kuin Canal+, niin sisäl­tö on sit­ten myös saman­lais­ta. Jos halu­taan että YLE toteut­taa jotain jul­ki­sen pal­ve­lun teh­tä­vää, niin se pitää rahoit­taa jul­ki­ses­ti. Joko pakol­li­sel­la tv-lupa- tai media-mak­sul­la, tai sit­ten bud­jet­ti­va­roin. Vapaa­eh­toi­nen asia­kas­mak­su teki­si YLEs­tä samal­la taval­la asia­kas­riip­pu­vai­sen kuin taval­li­sis­ta mak­su-kana­vis­ta. Sil­loin se ei poik­ke­ai­si kau­pal­li­sis­ta mak­su­ka­na­vis­ta miten­kään, eikä val­tiol­la oli­si mitään syy­tä sitä omistaa.

  YLEn ole­mas­sao­loa voi rehel­li­sin argu­men­tein vas­tus­taa, mut­ta mak­su­kort­ti-rahoit­tei­ses­sa YLEs­sä ei ihan oikeas­ti ole mitään jär­keä. Joko kysees­sä on aivo­pie­ru tai älyl­li­ses­ti epä­re­hel­li­nen yri­tys tei­la­ta koko YLE.

 42. Vaik­ka kapi­ta­lis­tit teke­vät­kin tuo­tan­to­pää­tök­set, niin mark­ki­na­ta­lou­des­sa näi­tä tuo­tan­to­pää­tök­siä ohjaa kulut­ta­jat. Media­ta­lot on täs­sä ihan saman­lai­sia kuin kaik­ki muutkin.”

  Kyl­lä mai­nos­ta­jal­la on suu­ri val­ta sanoa mitä EI esi­te­tä. Tämä on vähän eri asia kuin se mitä asia­kaat halua­vat. Eivät ihmi­set ole kiin­nos­tu­nei­ta sii­tä mis­tä he eivät tie­dä mitään.

  Juu­ri tämä on ydin­ky­sy­mys vies­tin­näs­sä. Ei vain se ole tär­ke­ää mitä vies­ti­tään vaan myös se mis­tä vai­e­taan ja tämä jäl­kim­mäi­nen on useim­mi­ten se tär­keäm­pi asia

  Vaih­toeh­to­ja­kaan ei juu­ri ole sil­lä ulko­mai­set vies­ti­met eivät ole kiin­nos­tu­nei­ta suo­ma­lai­sis­ta tapahtumista

 43. Mör­kö:

  Jos nyt oikein olen ymmär­tä­nyt, niin YLEl­lä­kin on sel­vä funk­tio suo­ma­lai­ses­sa yhteiskunnassa.

  No ker­ro se ihmees­sä meil­le muil­le­kin, niin ei tart­te tääl­lä jän­ni­tyk­ses­sä istua!

 44. TV-mak­su­kort­ti jol­la YLE:n kana­vat näkyi­si­vät oli­si nyky­ti­lan­tee­seen ver­rat­tu­na sel­keä paran­nus. Kort­ti oli­si jär­ke­vä tapa las­kut­taa YLE:n tar­jon­nas­ta käy­tön perus­teel­la. Inter­ne­tis­sä tar­jot­ta­vas­ta sisäl­lös­tä on myös rajal­li­ses­ti mah­dol­lis­ta las­kut­taa käy­tön perusteella. 

  Kum­pi­kaan ei ole ongel­ma­ton­ta, mut­ta kum­man­kin näis­tä ongel­mat ovat aivan mar­gi­naa­li­sia ver­rat­tu­na nykyi­sen TV-luvan eril­lis­by­ro­kra­ti­aan, sur­ku­hu­pai­saan lupa­tar­kas­tus­tou­huun ja vapaa­mat­kus­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­siin. Mak­su­kor­tis­sa ja net­ti­mak­sus­sa vie­hät­tää myös aja­tus sii­tä, että ne pal­jas­tai­si­vat armot­ta kan­sa­lais­ten mak­su­ha­luk­kuu­den — min­kä­lai­set vaat­teet kei­sa­ril­la on vai onko nii­tä lainkaan.

  Jos parem­paan ei pys­ty­tä, niin toi­vo­tan mak­sul­li­sen kat­se­lu­kor­tin ja net­ti­mak­sut YLE:n sisäl­lön osal­ta ter­ve­tul­leik­si nykyi­sen lupa­mak­sun asemesta.

  Mut­ta parem­paan­han pys­ty­tään ilman muu­ta. Vaik­ka mak­su­kort­ti oli­si­kin paran­nus huo­nos­ti perus­tel­ta­vis­sa ole­vaan nyky­ti­lan­tee­seen, niin emme me tar­vit­se Yleis­ra­dio­ta joka oli­si vie­lä nykyis­tä­kin kiin­nos­tu­neem­pi huip­pu­kat­so­ja­lu­vuis­ta. Niis­tä kiin­nos­tu­nei­ta riit­tää mel­kein mää­ri­tel­män mukaan joka tapauksessa.

  Tie­de­mies on aivan oikeil­la lin­joil­la. Jot­ta Yleis­ra­dion ole­mas­sao­lol­la oli­si yhtään mitään oikeu­tus­ta, sen pitää tar­jo­ta sel­lais­ta sisäl­töä, mis­tä jäi­sim­me pait­si ilman tätä instituutiota.

  Minus­ta on erit­täin vai­ke­aa perus­tel­la mik­si tätä muu­ta tar­jon­taa yllä­pi­tä­mään tar­vi­taan “täy­den pal­ve­lun talo” eli 90-pro­sent­ti­ses­ti näi­den kai kau­his­tut­ta­van kapei­den kau­pal­lis­ten int­res­sien ohjaa­mien taho­jen tar­jon­nan kans­sa täy­sin yhte­ne­vää viih­det­tä ja urhei­lua. Ket­jus­sa esiin tul­leet esi­mer­kit oli­vat oival­li­sia. Hercu­le Poi­rot, Sopra­nos. Ylen kat­so­tuim­pien ohjel­mien lis­tal­ta poi­mien vie­lä Koti­ka­tu, Uutis­vuo­to, Tar­tu mik­kiin. Ket­tu. (Oli­si edes Van­ha Ket­tu mut­ta kun ei 😉 ) Uuti­set toki ovat kat­so­tuim­mis­sa hyvin edus­tet­tu­na, mut­ta niis­tä jäljempänä.

  Äänek­käim­mät — mut­ta huo­mat­ta­van jäsen­ty­mät­tö­mät perus­te­lut “täy­den pal­ve­lun talon” tar­peel­li­suu­des­ta tule­vat ymmär­ret­tä­väs­ti Yleis­ra­dion sisäl­tä. You­tu­ben ja HD-tasois­ten kame­roi­den paris­sa kas­va­va suku­pol­vi osaa kyl­lä arvos­taa YLE:n lähe­tys­ten tek­nis­tä laa­tua sinän­sä, mut­ta suh­tau­tu­nee var­sin kriit­ti­ses­ti väit­tei­siin, joi­den mukaan talon osaa­mi­nen rapau­tuu jol­lei tuut­tiin saa­da työn­tää osto-Sopra­no­sia tai kuva­ta jää­kiek­koa kuu­del­la­tois­ta kame­ral­la. Mai­nok­set­to­muus suu­ren ylei­sön tavoit­ta­vis­sa urhei­luoh­jel­mis­sa on myös mel­koi­nen vit­si. Aree­nat ovat mai­nok­sia täynnä. 

  Tele­vi­sion tai radion “kana­va” ei ole menet­tä­nyt mer­ki­tys­tään brän­di­nä tai tek­ni­se­nä lähe­tys­kais­tan tila­va­rauk­se­na, mut­ta kum­man­kin mer­ki­tyk­sen on help­poa ennus­taa kape­ne­van. Mitä jää siis “täy­den pal­ve­lun talon” tar­pees­ta jäl­jel­le? Tar­peel­li­nen jul­ki­nen palvelu.

  Hyväk­syn, että jul­ki­se­na pal­ve­lu­na tar­jo­taan uuti­sia, ajan­koh­tais­oh­jel­mia ja tar­jon­taa huo­no­nä­köis­ten ja ‑kuu­lois­ten kal­tai­sil­le eri­tyis­ryh­mil­le. Kos­ka kil­pai­le­vaa uutis­tar­jon­taa jo löy­tyy, val­tion uuti­set ovat näil­le jopa hyö­dyl­li­nen pei­li. Samoin hyväk­syn, että jul­ki­sin varoin laven­ne­taan las­te­noh­jel­mien, viih­teen ja mik­sei urhei­lun­kin tar­jon­taa sin­ne, min­ne kau­pal­li­nen tar­jon­ta ei yllä. Ilman jul­kis­ta viih­det­tä tai urhei­lua tulem­me toi­meen, mut­ta voin nekin niel­lä jos läh­tö­koh­ta­na tar­jon­nal­le on erik­seen har­kit­tu sisäl­lön tar­peel­li­suus, eikä “täy­den pal­ve­lun talon” kuu­tos­ka­na­van täy­tet­tä­vä ohjel­ma­loh­ko tors­tai-illan pri­me times­sa. Hyväk­syi­sin pit­kin ham­pain sen­kin että epä­koh­tia kalas­te­le­va asiaoh­jel­ma on yhdek­sän ker­taa kym­me­nes­tä vai­vaan­nut­ta­van huo­no tai hako­teil­lä, jos edes yhden ker­ran kym­me­nes­tä löy­tyi­si joku jyvä. 

  Kan­sal­lis­ta kat­ta­vaa audio­vi­su­aa­lis­ta arkis­toa pidän eri­tyi­sen tär­keä­nä. Vapaas­ti kenen tahan­sa käy­tet­tä­vää sellaista.

  Vapaas­ti ja ilmai­sek­si, kos­ka teh­tää­köön jul­kis­ta pal­ve­lua jul­ki­sen pal­ve­lun läh­tö­koh­dis­ta, ja kun näin on niin hoi­det­ta­koon sen hin­noit­te­lu jär­ke­väs­ti. Jos jul­kis­hyö­dy­ke ei kulu eikä ruuh­kau­du, sen käy­tön tulee olla ilmais­ta. Kyl­lä Sodan­ky­län poh­joi­sel­le kun­nan­ra­jal­le­kin voi­daan val­tion tiel­le lait­taa tie­tul­li ja argu­men­toi­da että käyt­tä­jä mak­sa­koon, mut­ta hai­tat ovat kyl­lä hyö­ty­jä suurempia. 

  Se onko vero kai­kil­le eril­li­nen kiin­teä media­mak­su vai ei vai­kut­taa toki koh­taan­toon mut­ta on isos­sa kuvas­sa var­sin saman­te­ke­vää. Vero­jen kiris­ty­mi­nen on näen­näis­tä. Raha ei tule tai­ka­sei­näs­tä, mut­ta ei se myös­kään jat­ka katoa­mis­ta tai­ka­sei­nään kun lupa­mak­su poistuu.
  Jos Sodan­ky­län poh­jois­puo­lel­la nelos­tiel­lä oli­si tie­tul­li, se kan­nat­tai­si pois­taa vaik­ka epäi­le­mät­tä muu­tok­ses­ta kär­si­si­vät suh­tees­sa eni­ten viat­to­mat autot­to­mat tai ihmi­set jot­ka eivät ole kos­kaan poh­joi­ses­sa käyneetkään.

  Jos polii­ti­kot eivät usko kyke­ne­vän­sä pit­kä­jän­tei­syy­teen rahoi­tuk­ses­sa niin sii­tä vaan sää­tiö­tä pys­tyt­tä­mään. Vii­den pis­teen vih­jee­nä annan sen, että val­tion omis­ta­mis­ta Sam­mon osak­keis­ta sai­si sopi­van suu­rui­sen pesämunan. 

  (Toi­nen vii­den pis­teen vih­je olkoon että sää­tiön sään­töi­hin kir­jat­ta­koon että sää­tiö ei tukea vaa­li­työ­tä — eikä ostaa tauluja)

 45. Juuso Kopo­nen:

  Ylen toi­min­ta rin­nas­tuu kan­sa­lais­ten mie­lis­sä vähi­tel­len parem­min mui­hin vero­va­roin rahoi­tet­tui­hin toi­min­toi­hin, joil­le hel­pom­min hyväk­sy­tään että vaik­ka juu­ri minä en käy­tä ko. pal­ve­lua, se on joil­le­kin muil­le ihmi­sil­le hyvin tär­keä ja sik­si se on perus­tel­tua tuot­taa yhtei­sin varoin.

  Ajat­te­lee­ko ihmi­set oikees­ti näin jul­ki­sis­ta pal­ve­luis­ta? Ja ajat­te­lee­ko ne oikees­ti, että YLE:n pal­ve­lut on joil­le­kin hyvin tärkeitä?

  Minus­ta aina­kin se ei oo mikään perus­te­lu jol­le­kin pal­ve­lul­le, että se on ihmi­sil­le tär­keä. (Eihän ruo­kaa­kaan tuo­te­ta val­tion toimesta…)

  Kyl­lä ne perus­te­lut pitää löy­tää jos­tain muus­ta. (Esim. sii­tä, että pal­ve­lua ei tuo­tet­tai­si mark­ki­noil­la ja että me jos­ta­kin syys­tä sil­ti halu­taan sitä pal­ve­lua tarjota.)

  Las­kin, että kes­ki­ver­to­pal­kan­saa­jan (tulot 37 500 €/v.) veroas­tee­seen tuli­si teh­dä n. 0,28 pro­sen­tiyk­si­kön koro­tus jos vas­taa­va sum­ma kerät­täi­siin koko­naan tulo­ve­ro­tuk­sen yhteydessä.

  Miten las­kit tämän? (Tai siis otit­ko huo­mioon, että vero­tu­lot ei lisään­ny 1%, kun vero­ja koro­te­taan 1%. Jois­sa­kin tilan­teis­sa vero­tu­lot voi jopa pie­nen­tyä, kun veroa korotetaan!)

 46. ilk­ka:

  Vapaa­eh­toi­nen asia­kas­mak­su teki­si YLEs­tä samal­la taval­la asia­kas­riip­pu­vai­sen kuin taval­li­sis­ta mak­su-kana­vis­ta. Sil­loin se ei poik­ke­ai­si kau­pal­li­sis­ta mak­su­ka­na­vis­ta miten­kään, eikä val­tiol­la oli­si mitään syy­tä sitä omistaa.

  Poik­ke­aa­ko nyky­jär­jes­tel­mä mie­les­tä­si mer­kit­tä­väs­ti vapaa­eh­toi­ses­ta asiakasmaksusta?

  Sii­tä olen samaa miel­tä, että YLE ei poik­kea kau­pal­li­sis­ta kana­vis­ta ja val­tiol­la ei ole mitään syy­tä omis­taa sitä.

  Lii­an vanha:

  Kyl­lä mai­nos­ta­jal­la on suu­ri val­ta sanoa mitä EI esitetä. 

  Mai­nos­ta­jil­la ei oo todel­la­kaan mitään val­taa täs­sä suh­tees­sa. Ainoa val­ta niil­lä on olla mai­nos­ta­mat­ta. Jos ylei­söä kiin­nos­taa, niin joku muu kyl­lä mainostaa.

  Osmo:

  Yhdys­val­lois­sa kan­sa­lai­set voi­vat vali­ta kana­vil­ta sen­hen­ki­siä uuti­sia kuin haloua­vat, eikä lop­pu­tu­los ole hyvä.

  Joo paaaal­jon parem­pi on, että on yksi viral­li­nen totuus, jon­ka saa kuul­la val­tion viral­li­ses­ta viestimestä!

 47. Yhdys­val­lois­sa kan­sa­lai­set voi­vat vali­ta kana­vil­ta sen­hen­ki­siä uuti­sia kuin haloua­vat, eikä lop­pu­tu­los ole hyvä.”

  Suo­mes­sa­kin tämä on mah­dol­lis­ta. Van­ho­jen kana­vien ohel­la meil­le on tul­lut kris­til­li­nen per­he­ka­na­va Suo­miTV, joka ilmoit­taa sen­su­roi­van­sa uutis­lä­he­tyk­si­ään “think about the children” meto­dil­la. Pitäi­si­kö lähe­tys­lu­pa peruuttaa?

  En muu­ten ymmär­rä mik­si näis­sä kes­kus­te­luis­sa aina ero­te­taan tele­vi­sio muus­ta medias­ta eril­lään ole­vak­si enti­tee­tik­si. Onhan meil­lä ajat ja iät ollut sano­ma­leh­dis­tö, joka on moni­ää­ni­nen ja ‑arvoi­nen, eikä kenel­le­kään ole var­maan tul­lut mie­leen vaa­tia jul­ki­sen pal­ve­lun sanomalehteä.

 48. Art­tu­ri:

  Poik­ke­aa­ko nyky­jär­jes­tel­mä mie­les­tä­si mer­kit­tä­väs­ti vapaa­eh­toi­ses­ta asiakasmaksusta?

  Nyky­jär­jes­tel­mäs­sä kaik­kien TVn omis­ta­jien (eli käy­tän­nös­sä kaik­kien) pitää mak­saa. Pum­mei­lua har­ras­taa kai­ke­ti lähin­nä opis­ke­li­jat ja muut mar­gi­naa­li­ryh­mät (en oikein näe kovin suur­ta mää­rää lap­si­per­heis­tä opet­ta­mas­sa lap­sil­leen että jos ovel­le tulee tv-lupa­tar­kas­ta­ja, niin sit­ten pitää valehdella).

  Sii­tä olen samaa miel­tä, että YLE ei poik­kea kau­pal­li­sis­ta kana­vis­ta ja val­tiol­la ei ole mitään syy­tä omis­taa sitä.

  Minä en ole sitä miel­tä että YLE ei poik­kea kau­pal­li­sis­ta kana­vis­ta. Älä lai­ta sano­ja mui­den suu­hun. Sanoin että JOS YLE rahoi­tet­tai­siin mak­su­kor­teil­la, se ei poik­ke­ai­si kau­pal­li­sis­ta kana­vis­ta. Täl­lä het­kel­lä se poik­ke­aa. YLE tar­jo­aa vaik­ka mitä kal­lis­ta mar­gi­naa­li ohjel­maa, jota se ei mak­su­kort­ti­ra­hoit­tei­se­na todel­la­kaan tuottaisi.

 49. tuomoj:lle sanoi­sin, että jul­ki­nen ääni­tor­vi voi­si minun puo­les­ta­ni olla vero­va­roin kus­tan­net­tu sano­ma­leh­ti­kin tai nyky­ai­ka­na ehkä parem­min­kin internet-palvelu. 

  Lii­an van­hal­ta oli hyvä oival­lus, että kau­pal­li­sen median asiak­kai­ta eivät ole kat­so­jat, vaan mai­nos­ta­jat. On täy­sin sel­vää, että mai­nos­ta­jil­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa ohjel­ma­tar­jon­taan uhkaa­mal­la siir­tää mai­nos­tus jon­ne­kin muu­al­le, jos niil­le kriit­tis­tä ohjel­maa alkaa ilmaan­tua kana­val­le. Kana­va, joka tuot­tai­si ohjel­maa, jota ihmi­set haluai­si­vat kat­soa, mut­ta jota kukaan mai­nos­ta­ja ei halua rahoit­taa, ei ole juu­ri toi­vet­ta uutis­ka­na­va­na. Toki se voi yrit­tää mak­su­ka­na­va­na, mut­ta tämä ei minus­ta oikein rii­tä sen tur­vaa­mi­sek­si, että tar­peek­si suu­rel­la ihmis­ryh­mäl­lä on puo­lu­ee­ton­ta (tai aina­kin molem­pien puo­lien) tie­do­tus­ta saatavissa.

  Sit­ten Artturille:

  Joo paaaal­jon parem­pi on, että on yksi viral­li­nen totuus, jon­ka saa kuul­la val­tion viral­li­ses­ta viestimestä! 

  Tämä oli aika hal­pa heit­to. Kukaan ei ole kan­nat­ta­nut kau­pal­lis­ten kana­vien kiel­tä­mis­tä, vaan ainoas­taan sitä, että nii­den rin­nal­la on myös jul­kis­ra­hoit­tei­nen media. Minus­ta molem­pia tar­vi­taan. Se, että Fox News, CNN ja MSNBC on parem­pi vaih­toeh­to kuin TASS ja Prav­da, ei tar­koi­ta, että se on parem­pi kuin YLE ja maikkari. 

  Poik­ke­aa­ko nyky­jär­jes­tel­mä mie­les­tä­si mer­kit­tä­väs­ti vapaa­eh­toi­ses­ta asiakasmaksusta? 

  Poik­ke­aa. TV-mak­su pitää mak­saa, vaik­kei kos­kaan YLEn kana­via kat­soi­si­kaan, jos vain omis­taa tv:n. Nyky­sys­tee­mi on lähem­pä­nä veroa kuin asia­kas­mak­sua. Minus­ta sen voi­si muut­taa taval­li­sek­si veroksi.

  Niin siis jos sil­lä ohjel­mal­la ei ole arvoa sen kat­so­jal­le, niin tus­kin sil­lä nyt noin yli­pään­sä on mitään yhteis­kun­nal­lis­ta arvoa. 

  Tie­ten­kin ohjel­mal­la on arvoa sen kat­so­jil­le (eivät­hän he sitä muu­ten kat­soi­si), mut­ta sen lisäk­si sil­lä on muu­ta hyö­tyä. Esi­mer­kik­si ope­tus­oh­jel­mis­ta on hyö­tyä kou­lu­lai­sil­le, mut­ta he eivät sii­tä mak­sai­si. Kos­ka val­tio jou­tuu mak­sa­maan kou­lu­tuk­sen muu­ten­kin, on jär­ke­vää, että se mak­saa sen ope­tus­oh­jel­man tuotannon.

  Olym­pia­ki­sat jo mai­nit­sin­kin. Omien urhei­li­joi­den ede­sot­ta­mus­ten seu­raa­mi­nen lisää kan­sal­lis­ta yhte­näi­syyt­tä suh­teel­li­sen edul­li­ses­ti. Itse en muis­ta elä­mäs­tä­ni niin mon­taa Suo­men lip­pua hei­lut­ta­nut­ta ihmis­tä Hel­sin­gin kaduil­la kuin sil­loin, kun Suo­mi voit­ti lät­kän MM-kultaa. 

  Mut­ta tär­kein on demo­kra­tian toi­min­nan tur­vaa­mi­nen var­mis­ta­mal­la talou­del­li­sis­ta toi­mi­jois­ta riip­pu­ma­ton uutis- ja ajan­koh­tais­oh­jel­mien toimitus. 

  Olen siis samaa miel­tä monen muun kir­joit­ta­jan kans­sa, että YLEn bud­jet­tia voi­si rajus­ti kar­sia, mut­ta jät­tää sin­ne nuo muu­ta­mat mie­les­tä­ni tär­keät toi­min­not, joi­ta ei muu­ten saa­tai­si tuotettua. 

  Se oli hyvä huo­mio jol­tain, että syy nykyi­seen rahan kaa­ta­mi­seen tuon­ti­viih­tee­seen ym. tur­han­päi­väi­syy­teen lie­nee se, että ilman tätä ihmi­set eivät kat­soi­si YLEä ja kapi­na tv-lupaa vas­taan kas­vai­si lii­an suu­rek­si. Jos tou­hu siir­tyi­si vero­ra­hoi­te­tuk­si, täs­tä ei tar­vit­si­si kan­taa huolta.

 50. Mai­nos­ta­jil­la ei oo todel­la­kaan mitään val­taa täs­sä suh­tees­sa. Ainoa val­ta niil­lä on olla mai­nos­ta­mat­ta. Jos ylei­söä kiin­nos­taa, niin joku muu kyl­lä mainostaa.”

  Uskot var­maan joulupukkiinkin ?

 51. Se mikä koko pakan on sekoit­ta­nut on, että YLE on unoh­ta­nut perus­teh­tä­vän­sä. Yleis­ra­dioil­la on aiko­jen alus­ta ollut sosi­aa­li­po­liit­ti­nen teh­tä­vä: valis­taa, sivis­tää ja viih­dyt­tä sopi­vas­sa mää­rin ja kai­kil­le yhtä­läi­sin ehdoin.

  YLE:n ohjel­mis­to on levah­ta­nut samal­la taval­la kuin jos jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to ryh­tyi­si puu­ha­maan rin­taimplant­tien, botu­lii­ni-huu­lien ja penis­pi­den­nys­ten kans­sa. Heräi­si heti kysy­mys, että hei, pitää­kö nämä kus­tan­taa sai­raus­va­kuu­tus­mak­sus­ta tms.

  Sik­si näen luon­te­va­na ja vält­tä­mät­tö­mä­nä hal­lin­to­mal­li­na YLE:lle kes­ki­näi­sen yhtiömuodon:
  — Edus­tus­to valit­tai­siin suo­raan eikä edus­kun­ta­vaa­lien kautta.
  — Vaa­leis­sa käy­täi­siin kes­kus­te­lua ja kam­pan­jaa YLE:n tehtävistä.
  — Edus­tus­to mää­rit­täi­si YLE:n teh­tä­vät ja resurs­sien käy­tön ja hyväk­syi­si tilinpäätöksen.
  — Edus­tus­ton valit­se­man hal­lin­to­neu­vos­to kokoon­tui­si useam­min ja käsit­te­li­si yhtiö­jär­jes­tyk­sen mukai­set asiat sekä nimit­täi­si joh­to­kun­nan jäsenet.
  — Joh­to­kun­ta koos­tui­si, ei yleis­joh­ta­jis­ta vaan subs­tans­si­joh­ta­jis­ta, sisäl­tö­joh­ta­mi­sen ja ‑tuo­tan­non ammat­ti­lai­sis­ta. Lisäk­si oli­si tuki­pal­ve­lut ja mediapalvelut.

  Täl­lä kon­sep­til­la YLE:n hal­lin­noin­ti lin­joit­tu ja tehok­kuus nousee hel­pos­ti 20 pro­sent­tia nykyisestä. 

  Voin sanoa tämän, kos­ka olen työs­ken­nel­lyt vas­tuul­li­sis­sa joh­to­teh­tä­vis­sä alalla.

 52. tie­de­mies:

  Tämä vas­taus on tot­ta, mut­ta se ei ker­ro, mik­si YLEn pitää kil­pail­la näyt­tä­mäl­lä ohjel­mia, joi­ta yksi­tyi­set­kin näyt­täi­si­vät ja vie­lä­pä läh­teä tar­jous­kil­pai­lui­hin yksi­tyi­siä vastaan.

  Tus­kin­pa Yle enem­pää HBO-pake­tis­taan tar­jo­si kuin kau­pal­li­set. Tai aina­kaan enem­män mitä kau­pal­li­set oli­si­vat kyen­neet tarjoamaan.
  Johan Yle on muu­ta­man HBO-lef­fan näyt­tä­nyt, joi­ta ei taa­tus­ti oltai­si kau­pal­li­sil­ta näh­ty — siel­lä näy­te­tään kol­man­sia tai nel­jän­siä uusin­to­ja Van Dam­men ja Sega­lin huo­noim­mis­ta plä­jäyk­sis­tä. Vaik­ka Ylen viih­deoh­jel­mis­to onkin viih­det­tä, sanoi­sin sen koko­nai­suu­te­na kui­ten­kin mene­vän yleis­si­vis­tä­vyy­den piikkiin.

  Ken­ties kau­pal­li­sil­ta pitäi­si saa­da sitou­muk­set sii­tä, mitä näy­te­tään ja mitä ei, niin Ylel­lä­kin sit­ten tie­det­täi­siin mitä saa ja mitä ei saa näyttää!

  Ja onhan mai­nos­kat­ko­jen puut­tu­mi­sel­la­kin mer­ki­tys­tä — eten­kin äsket­täi­sen uudis­tuk­sen jäl­keen kun nii­tä tulee vii­den minuu­tin välein.

  tie­de­mies:

  Onko Sopra­no­sin uusin­to­jen näyt­tä­mi­nen ilman mai­nok­sia niin tär­keä pal­ve­lu, että sii­hen täy­tyy käyt­tää lupamaksurahoja?

  HBO-dii­li oli paket­ti­rat­kai­su ja Sopra­nos ole­tet­ta­vas­ti sisäl­tyi paket­tiin. Oli­si­ko sar­ja sinus­ta pitä­nyt jät­tää näyttämättä?!?
  Eikös se juu­ri oli­si raho­jen vas­tuu­ton­ta tuhlaamista?

  Art­tu­ri:

  Eihän ruo­kaa­kaan tuo­te­ta val­tion toimesta…

  Mitä luu­let tukiais­ten olevan?

  Minus­ta kau­pal­lis­ten ongel­ma ei enim­mäk­seen ole mai­nos­ta­jat vaan se, että Yleä lukuu­not­ta­mat­ta Suo­men uutis­vä­li­tys on kah­den suu­ren kon­ser­nin käsis­sä. Jos siel­lä teh­dään lin­ja­pää­tök­siä, niin tiet­ty­jä uuti­sia ei teh­dä ja loput esi­te­tään mää­rä­tys­sä hen­ges­sä. Pro­pa­gan­daa par­haim­mil­laan siis. Ja kukin orga­ni­saa­tio aina myös­kin vai­ke­nee itsel­leen kiusal­li­sis­ta asioista.
  Lisäk­si kau­pal­li­sen int­res­sin puut­tu­mi­nen tuo tär­keän kont­ras­tin mui­den lähetyksiin.

 53. Ajat­te­lee­ko ihmi­set oikees­ti näin jul­ki­sis­ta pal­ve­luis­ta? Ja ajat­te­lee­ko ne oikees­ti, että YLE:n pal­ve­lut on joil­le­kin hyvin tärkeitä?
  Minus­ta aina­kin se ei oo mikään perus­te­lu jol­le­kin pal­ve­lul­le, että se on ihmi­sil­le tär­keä. (Eihän ruo­kaa­kaan tuo­te­ta val­tion toimesta…)
  Kyl­lä ne perus­te­lut pitää löy­tää jos­tain muus­ta. (Esim. sii­tä, että pal­ve­lua ei tuo­tet­tai­si mark­ki­noil­la ja että me jos­ta­kin syys­tä sil­ti halu­taan sitä pal­ve­lua tarjota.)

  No mut­ta juu­ri tuos­ta­han on kyse. Pal­ve­lu koe­taan tär­keäk­si yhteis­kun­nal­li­ses­ti eivät­kä mark­ki­nat tuo­ta sitä. 

  Ero ruu­an­tuo­tan­non ja yleis­ra­dio­toi­min­nan välil­lä on raja­kus­tan­nuk­sis­sa, jot­ka ruu­as­sa ovat suu­ret ja yleis­ra­dio­toi­min­nas­sa lähes­tul­koon 0. Mitä enem­män ruo­kaa kulu­te­taan, sitä enem­män rajal­li­sia resurs­se­ja kuluu ja ne ovat pois­sa muus­ta käy­tös­tä. Sisäl­tö­tuo­tan­nos­sa näin ei ole. 

  Mark­ki­nat toi­mi­vat tehok­kaim­min kun tuot­teen hin­ta on sama kuin sen raja­kus­tan­nus. Ne ovat siis hyviä tuot­ta­maan asioi­ta jois­sa raja­kus­tan­nus on suu­ri, esi­mer­kik­si ruo­kaa. Sen sijaan kun kyse on asiois­ta joi­den raja­kus­tan­nus hyvin lähel­lä nol­laa, mark­ki­nat hin­noit­te­le­vat tuot­teen sel­väs­ti yli raja­kus­tan­nuk­sen, mikä tuot­taa hyvin­voin­ti­tap­pio­ta. Media­mark­ki­nat toi­mi­vat siis opti­maa­li­ses­ti kun tuo­te jae­taan ilmai­sek­si ja toi­min­ta rahoi­te­taan muul­la tavoin. 

  Täs­tä taas seu­raa se ongel­ma, että pal­ve­lun mak­sa­ja ja käyt­tä­jä ovat eri taho­ja ja luon­nol­li­ses­ti tuo­tan­toa ohjaa­vat mak­sa­jan int­res­sit. Ongel­ma on hie­man eri­lai­nen sil­loin kun mak­sa­ja­na on mai­nos­ta­ja kuin sil­loin kun mak­sa­ja­na on yhteis­kun­ta, asi­aa voi­si pur­kaa hie­man syväl­li­sem­min­kin jos oli­si aikaa, mut­ta totean nyt vain että juu­ri täs­tä syys­tä on mie­les­tä­ni hyvä, että meil­lä on sekä kau­pal­li­sia medioi­ta että vero­va­roin (TV-mak­su­kin on tosi­aan vero) kus­tan­net­tu ei-kau­pal­li­nen toi­mi­ja, jot­ta tasa­pai­no säilyy.

  Miten las­kit tämän? (Tai siis otit­ko huo­mioon, että vero­tu­lot ei lisään­ny 1%, kun vero­ja koro­te­taan 1%. Jois­sa­kin tilan­teis­sa vero­tu­lot voi jopa pie­nen­tyä, kun veroa korotetaan!)

  Tämä oli las­ket­tu sel­vit­tä­mäl­lä kuin­ka iso tuo tar­vit­ta­va sum­ma on val­tion tulo­ve­ron ja kun­nal­lis­ve­ron yhteen­las­ke­tus­ta koko­nais­ker­ty­mäs­tä sama­na vuon­na (1,25 %) ja kai­va­mal­la Veron­mak­sa­jien kes­kus­lii­ton sivuil­ta tie­to sii­tä kuin­ka pal­jon kes­ki­tu­loi­nen mak­saa mai­nit­tu­ja vero­ja vuo­si­ta­sol­la suh­tees­sa brut­to­tu­lo­jen määrään.

  Olet oikeas­sa sii­nä että vero­tu­lot voi­vat toki las­kea kun vero­ja koro­te­taan. Täs­sä tapauk­ses­sa koko­nais­ve­ro­ra­si­te las­ki­si suh­tees­sa nyky­ti­lan­tee­seen kos­ka TV-mak­sun (joka on de fac­to vero TV:n kat­se­lus­ta) mak­su­tuot­to on sel­väs­ti enem­män kuin Yleis­ra­dion lii­ke­vaih­to. (En tie­dä mihin ero­tus menee, n. 10 mil­joo­naa kuluu mak­su­hal­lin­non kului­hin mut­ta ero­tus on 100 mil­joo­nan luok­kaa.) Lisäk­si epäi­len vah­vas­ti, että nykyi­sen­kal­tai­nen regres­sii­vi­nen vero hait­taa enem­män mark­ki­noi­den opti­maa­lis­ta toi­min­taa kuin tasavero.

 54. Art­tu­rin mie­les­tä siis kat­so­ja­lu­vut ovat ainoa kri­tee­ri sil­le, mitä lähe­te­tään. Ja mark­ki­nat ovat täy­del­li­set, mark­ki­na­häi­riöi­tä ei esiin­ny? Kui­ten­kin esi­mer­kik­si kana­via on rajat­tu mää­rä. Täy­del­li­sil­lä mark­ki­noil­la jokai­nen sai­si perus­taa oman kana­van samoin ehdoin. Jos kana­via oli­si rajat­to­mas­ti ‘Maa­mie­hen tie­to­laa­ril­la’ oli­si var­maan omat yhdek­sän uutisensa.
  Ja lopul­ta tämä­kin on poli­tiik­kaa. Jos yli 50% kan­sa­lai­sis­ta halu­aa jul­ki­sen pal­ve­lun yhtiön ja sen yllä­pi­tä­mää toi­min­taa (Ylen radio­ka­na­vat eivät ole kor­vat­ta­vis­sa, ehdot­to­mia lois­to­ja ovat esi­mer­kik­si Yle 1 ja Yle puhe), demo­kra­tias­sa se vaan on näin. Demo­kra­tia on enem­män kuin mark­ki­nat ja mark­ki­na­ta­lous. Edel­leen suu­rin osa ihmi­sis­tä ymmär­tää, että niil­le­kin on lähe­tet­tä­vä ohjel­maa, jot­ka eivät katsoja‑, kuun­te­li­ja­lu­vuis­sa pärjää.
  Mikä on jul­kis­ta pal­ve­lua? Sitä ei voi vält­tä­mät­tä miet­tiä ohjel­ma­koh­tai­ses­ti vaan koko­nai­suu­te­na. Sitä pait­si minä aina­kin haluan mak­saa lupa­mak­su­ni (tai what ever jat­kos­sa) ja vaik­ka­pa kat­soa tiet­ty­jä ohjel­mia ja elo­ku­via ilman mai­nos­kat­ko­ja. Enkä ole edes ainoa. Tai­dan kuu­lua enemmistöön?

 55. Lii­an van­hal­le: älä tais­te­le tuu­li­myl­ly­jä vastaan.

 56. Tus­kin­pa Yle enem­pää HBO-pake­tis­taan tar­jo­si kuin kau­pal­li­set.

  Mik­si se sit­ten sen sai? Kos­ka Jun­ger oli niin hyvännäköinen?

 57. Art­tu­ri:
  “No ker­ro se ihmees­sä meil­le muil­le­kin, niin ei tart­te tääl­lä jän­ni­tyk­ses­sä istua!”

  7 § (635/2005) Jul­ki­nen palvelu
  Yhtiön teh­tä­vä­nä on tuo­da täy­den pal­ve­lun tele­vi­sio- ja radio-ohjel­mis­to sii­hen liit­ty­vi­ne oheis- ja lisä­pal­ve­lui­neen jokai­sen saa­ta­vil­le yhtä­läi­sin ehdoin. Näi­tä ja mui­ta jul­ki­seen pal­ve­luun liit­ty­viä sisäl­tö­pal­ve­lu­ja voi­daan tar­jo­ta kai­kis­sa televerkoissa. 

  Mitä jän­ni­tet­tä­vää täs­sä­kin nyt sit­ten oli? Täy­den pal­ve­lun tele­vi­sio- ja radio-ohjel­mis­to sisäl­tä­nee myös ulko­mail­ta ostet­tua viih­det­tä tyy­liin HBO-sar­jat jne. Se mikä täs­sä jän­nit­tä­vää on, on tul­ki­ta sitä mitä tar­koit­taa “yhtä­läi­sin ehdoin jokai­sen saa­ta­vil­le”? Äkki­sel­tään­hän tuo näyt­täi­si tar­koit­ta­van juu­ri sitä, että kaik­ki mak­saa (yhtä­läi­sin ehdoin) kaik­kien saa­ta­vil­la ole­vas­ta pal­ve­lus­ta, myös ne jot­ka eivät käy­tä. Tar­koit­taa­ko tuo “yhtä­läi­sin ehdoin” sit­ten tasa­mak­sua vai sitä, että kukin mak­saa oman mak­su­ky­kyn­sä mukaan… sen päät­tää edus­kun­ta, jos sii­hen kykenee.

 58. Video­da­tan jake­lu kehit­tyy kokoa­jan nopean netin levi­tes­sä yhä laa­jem­mal­le. Samal­la anten­ni­vä­lit­tei­sen tv-ohjel­ma­le­vi­tyk­sen roo­li tulee pie­ne­ne­mään. Mie­les­tä­ni ei ole enää perus­tel­tua lait­taa verois­ta tai vero­luon­toi­sis­ta mak­suis­ta 400 000 000 euroa YLEn rahoit­ta­mi­seen. YLEn voi­si aivan hyvin yksi­tyis­tää ja myy­dä pois samal­la kun lak­kau­te­taan tv-lupa-jär­jes­tel­mä (eikä kek­si­tään mitään pak­ko­jär­jes­tel­miä tilalle).

  Mones­ti nykyis­tä pak­ko­jär­jes­tel­mää puo­lus­te­taan sil­lä, että vapaat mark­ki­nat tuot­tai­si­vat pelk­kää ros­kaa ja monen­lai­set hyvät ohjel­mat jäi­si­vät tuot­ta­mat­ta ja monen­lai­set vähem­mis­töt pal­ve­le­mat­ta. Mut­ta onko muu­ta­man tuhan­nen kat­so­jan vähem­mis­töl­le suun­na­tun ohjel­man tar­joa­mi­seen anten­ni­vä­lit­tei­nen tv-verk­ko todel­la jär­ke­vin rat­kai­su? Eikö net­ti ladat­ta­vi­ne sisäl­töi­neen oli­si pal­jon talou­del­li­sem­pi ja muu­toin­kin parem­pi palvelu?

  Vähän suu­rem­pien ylei­sö­jen suh­teen nykyi­nen YLEn “ilmai­nen” tar­jon­ta tekee vas­taa­vien ohjel­mien tuot­ta­mi­sen kau­pal­li­sel­la puo­lel­la kan­nat­ta­mat­to­mak­si. Jol­loin tämä ei käy perus­teek­si sil­le, ettei­kö ohjel­mia tuo­tet­tai­si vapail­la mark­ki­noil­la. Hyväs­tä laa­dus­ta on useim­mil­la elä­mä­na­loil­la totut­tu maksamaan.

 59. Minus­ta ongel­mia on kak­si eikä nii­den kor­jaa­mi­sen pitäi­si olla vaikeaa.

  Ensim­mäi­nen on se, että Mörön esil­le tuo­mas­sa lais­sa on sanat “täy­den pal­ve­lun” sano­jen “muu­ta tar­jon­taa täy­den­tä­vä ja moni­puo­lis­ta­va” asemesta.

  Lex M.A.T kuuluisi:

  Yhtiön teh­tä­vä­nä on tuo­da muu­ta tar­jon­taa täy­den­tä­vä ja moni­puo­lis­ta­va televisio‑, video- ja radio-ohjel­mis­to sii­hen liit­ty­vi­ne oheis- ja lisä­pal­ve­lui­neen jokai­sen saa­ta­vil­le. Näi­tä ja mui­ta jul­ki­seen pal­ve­luun liit­ty­viä sisäl­tö­pal­ve­lu­ja voi­daan tar­jo­ta kai­kis­sa tele- ja tietoverkoissa.”

  Toi­nen ongel­ma on rahoi­tus jon­ka suh­teen nyky­ti­lan­ne on byro­kraat­ti­se­na kal­lis ja koh­taan­nol­taan vapaa­mat­kus­tus­mah­dol­li­suu­den myö­tä epä­rei­lu. Pidän pal­jon parem­pa­na että rahoi­tus hoi­de­taan suo­raan val­tion bud­je­tis­ta tai eril­li­sel­lä val­tion perus­ta­mal­la säätiöllä.

  Mut­ta pidän perus­tel­tu­na sitä­kin näke­mys­tä että jos tosis­saan halu­taan säi­lyt­tää täy­den pal­ve­lun talo, niin taval­laan rehel­li­sem­pää oli­si toi­mia sit­ten niin että kysyn­tä vai­kut­tai­si aidos­ti tar­jon­taan. Täy­den pal­ve­lun talon rahoi­tus on aivan perus­tel­tua hoi­taa mak­su­kor­til­la jota ilman tele­vi­sio ei näy ja digi­ra­dio ei kuu­lu, inter­ne­tis­sä net­ti­mak­suil­la ja aina­kin ohjel­mis­sa mis­sä mai­nok­set ovat joka tapauk­ses­sa val­lit­se­via (huip­pu-urhei­lu) mainoksilla. 

  Parem­pi pie­nem­pi ja koh­dis­te­tum­pi YLE rahoi­tet­tu­na bud­jet­ti­va­rois­ta. Mut­ta kyl­lä nyky­ti­laa parem­pi oli­si sekin, että sen mikä on täyt­tä pal­ve­lua mää­rit­täi­si suu­ri ylei­sö mak­su­ha­luk­kuu­del­laan eikä nyky­ta­paan hal­lin­to, itse asias­sa täs­mäl­leen niin kuin Lii­an Van­ha tote­aa kau­pal­li­sis­ta tahois­ta: “Eli muu­ta­ma hen­ki­lö mää­räi­si mitä Suo­men kan­sa näkee ja kuuntelee”. 

  Ps. (Ana­lo­gis­ta) radio­ta tuli­si toki koh­del­la samoin mut­ta sen osal­ta mak­sul­li­suus ei vain ole jär­ke­väs­ti toteutettavissa.

 60. ano­nyy­mi
  “Minus­ta kau­pal­lis­ten ongel­ma ei enim­mäk­seen ole mai­nos­ta­jat vaan se, että Yleä lukuu­not­ta­mat­ta Suo­men uutis­vä­li­tys on kah­den suu­ren kon­ser­nin käsis­sä. Jos siel­lä teh­dään lin­ja­pää­tök­siä, niin tiet­ty­jä uuti­sia ei teh­dä ja loput esi­te­tään mää­rä­tys­sä hen­ges­sä. Pro­pa­gan­daa par­haim­mil­laan siis.”

  Kyl­lä se pro­pa­gan­daon­gel­ma kos­kee nime­no­maan YLEä, vai onko jokin mai­nos­ra­hot­tei­den kana­va muka syyl­lis­ty­nyt samal­la taval­la todel­li­suu­den vää­ris­te­lyyn kuin YLE naapurineljänneksineen?

  Ricca­do
  “Jos yli 50% kan­sa­lai­sis­ta halu­aa jul­ki­sen pal­ve­lun yhtiön ja sen yllä­pi­tä­mää toi­min­taa (Ylen radio­ka­na­vat eivät ole kor­vat­ta­vis­sa, ehdot­to­mia lois­to­ja ovat esi­mer­kik­si Yle 1 ja Yle puhe), demo­kra­tias­sa se vaan on näin.”

  Jos hal­li­tus nyt kui­ten­kin päät­täi­si lak­kaut­taa YLE:n, “demo­kra­tias­sa se vaan on näin”, etkä valit­tai­si asias­ta ollen­kaan esi­mer­kik­si Osmo Soi­nin­vaa­ran blogissa…?

 61. ilk­ka:

  Nyky­jär­jes­tel­mäs­sä kaik­kien TVn omis­ta­jien (eli käy­tän­nös­sä kaik­kien) pitää maksaa.

  Ja mak­su­kort­ti­jär­jes­tel­mäs­sä kaik­kien mak­su­kor­tin omis­ta­jien pitää maksaa.

  Onko sinus­ta toi­nen näis­tä jär­jes­tel­mis­tä enem­män vapaa­eh­toi­nen kuin toi­nen? (Minus­ta nyky­jär­jes­tel­mä on enem­män vapaaehtoinen.)

  Älä lai­ta sano­ja mui­den suuhun.

  Olen pahoil­la­ni. Käsi­tin, että sinus­ta jos mak­su on vapaa­eh­toi­nen, niin sil­loin YLEä ei tar­vi­ta. Käsi­tin myös, että mie­les­tä­si mak­su on nyky­ään vapaa­eh­toi­nen, joka teki­si siis YLEs­tä mie­les­tä­si tar­peet­to­man täl­lä hetkellä.

  Samu­li Saarelma:

  Lii­an van­hal­ta oli hyvä oival­lus, että kau­pal­li­sen median asiak­kai­ta eivät ole kat­so­jat, vaan mainostajat.

  Täs­sä ket­jus­sa on taas usei­ta joil­le mark­ki­noi­den toi­min­ta­lo­giik­ka on täy­sin hukassa.

  Kau­pal­li­sen median asiak­kai­ta ovat tie­tys­ti kat­so­jat, kos­ka ilman nii­tä ei ole mai­nos­ta­jia. Mai­nos­ta­jat ovat pel­käs­tään tapa kerä­tä mak­su tuotteesta.

  On täy­sin sel­vää, että mai­nos­ta­jil­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa ohjel­ma­tar­jon­taan uhkaa­mal­la siir­tää mai­nos­tus jon­ne­kin muu­al­le, jos niil­le kriit­tis­tä ohjel­maa alkaa ilmaan­tua kanavalle. 

  No toi­vot­ta­vas­ti tämä ei ole täy­sin sel­vää muil­le kuin sinul­le ja toi­vot­ta­vas­ti luet seu­raa­vat rivit ajatuksella:

  Jot­ta mai­nos­te­le­vi­sio jät­täi­si lähet­tä­mät­tä ohjel­man, joka hait­taa jotain poten­ti­aa­lis­ta mai­nos­ta­jaa ohjel­man lähet­tä­mi­ses­tä saa­ta­va hyö­ty pitää olla pie­nem­pi kuin mai­nos­ta­jan kos­to­toi­mis­ta aiheu­tu­va hait­ta pai­no­tet­tu­na kos­to­toi­mien todennäköisyydellä.

  On täy­sin sel­vää, että nämä kos­to­toi­met eivät aiheu­ta kovin pal­joa hait­taa (pahin­ta mitä voi tapah­tua on, että mai­nos­ta­ja lopet­taa koko­naan mai­nos­ta­mi­sen mis­sä tilan­tees­sa mai­nos­te­le­vi­sio jou­tuu tyy­ty­mään toi­sek­si par­haa­seen tar­jouk­seen, joka kil­pail­luil­la mark­ki­noil­la tus­kin on kovin pal­jon pie­nem­pi kuin voit­ta­nut tarjous.)

  Toi­saal­ta jos kos­to­toi­mien aiheut­ta­ma hait­ta on aika pie­ni se vähen­tää kos­to­toi­miin ryh­ty­mi­sen toden­nä­köi­syyt­tä. (Kos­ka kos­ta­mi­nen aiheut­taa kus­tan­nuk­sia.) Eli kau­pal­li­sen median ei ole ratio­naa­lis­ta pelä­tä mai­nos­ta­jan kostoa.

  Kat­so­jia kiin­nos­ta­vien ohjel­mien lähet­tä­mi­ses­tä on sen sijaan mer­kit­tä­vää hyö­tyä kau­pal­li­sel­le medial­le, kos­ka se pys­tyy myy­mään main­osai­kaa sitä kor­keam­mal­la hin­nal­la mitä kiin­nos­ta­vap­maa ohjel­ma on.

  Kana­va, joka tuot­tai­si ohjel­maa, jota ihmi­set haluai­si­vat kat­soa, mut­ta jota kukaan mai­nos­ta­ja ei halua rahoit­taa, ei ole juu­ri toi­vet­ta uutiskanavana.

  Toki. Edel­le esit­tä­mä­ni perus­teel­la tämä ei ole aiheel­li­nen pel­ko. Mai­nos­ta­jat eivät ole mikään yksi blok­ki, vaan ne kil­pai­le­vat kes­ke­nään. Jos joku halu­aa kos­taa, niin toi­set kyl­lä osta­vat vapau­tu­neen main­osa­jan entis­tä suo­si­tum­mis­ta ohjel­mis­ta mielellään.

  Minus­ta molem­pia tarvitaan.

  Minus­ta kulut­ta­jis­ta riip­pu­vai­sien vies­ti­mien rin­nal­le ei tar­vi­ta polii­ti­kois­ta riip­pu­via vies­ti­miä, joil­la ei ole kan­nus­tin­ta tuot­taa kat­so­jia kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä kustannustehokkaasti.

  Poik­ke­aa. TV-mak­su pitää mak­saa, vaik­kei kos­kaan YLEn kana­via kat­soi­si­kaan, jos vain omis­taa tv:n.

  Miten iso ongel­ma tämä on mie­les­tä­si? Kuin­ka suu­ri osa tele­vi­sion omis­ta­jis­ta ei kat­so YLEn kanavia?

  Esi­mer­kik­si ope­tus­oh­jel­mis­ta on hyö­tyä kou­lu­lai­sil­le, mut­ta he eivät sii­tä maksaisi.

  No voi her­ran jes­tas! Lelu­ja­kin pitää var­maan alkaa tuot­ta­maan jul­ki­sin varoin, kos­ka niis­tä on hyö­tyä lap­sil­le, mut­ta eivät ne niis­tä maksaisi!

  Eikö­hän ne vanhemmat/koulut/mainostajat oo val­mii­ta mak­sa­maan niis­tä ohjel­mis­ta, kun lap­sil­la ei oo rahaa… Miten täl­lä sun logii­kal­la seli­te­tään yli­pään­sä lap­sil­le suun­nat­tu sisäl­tö kau­pal­li­ses­sa mediassa?

  Mut­ta tär­kein on demo­kra­tian toi­min­nan tur­vaa­mi­nen var­mis­ta­mal­la talou­del­li­sis­ta toi­mi­jois­ta riip­pu­ma­ton uutis- ja ajan­koh­tais­oh­jel­mien toimitus.

  Mil­lä perus­teel­la? Yleen­sä polii­ti­kois­ta riip­pu­via vies­ti­miä pide­tään demo­kra­tian vas­ta­koh­ta­na. Se, että vapaa kan­sa­lai­syh­teis­kun­ta hoi­taa vies­tin­nän ei oo mis­sään mää­rin demo­kra­tian vastaista.

  Se oli hyvä huo­mio jol­tain, että syy nykyi­seen rahan kaa­ta­mi­seen tuon­ti­viih­tee­seen ym. tur­han­päi­väi­syy­teen lie­nee se, että ilman tätä ihmi­set eivät kat­soi­si YLEä ja kapi­na tv-lupaa vas­taan kas­vai­si lii­an suureksi.

  Tämä on minus­ta aika naii­vi seli­tys. Itse pitäi­sin toden­nä­köi­sem­pä­nä, että YLEl­lä on iso bud­jet­ti sik­si, että näin polii­ti­kot ja YLEn joh­ta­jat pää­se­vät ohjaa­maan resurs­se­ja heil­le mie­lui­siin kohteisiin.

  ano­nyy­mi:

  Jos siel­lä teh­dään lin­ja­pää­tök­siä, niin tiet­ty­jä uuti­sia ei teh­dä ja loput esi­te­tään mää­rä­tys­sä hengessä.

  No mik­si siel­lä teh­täis mitään täl­lai­sia lin­ja­pää­tök­siä? Kai ne nyt yrit­tää vaan tuot­taa mah­dol­li­sim­man pal­jon voittoa.

  Ja kukin orga­ni­saa­tio aina myös­kin vai­ke­nee itsel­leen kiusal­li­sis­ta asioista.

  Tämä on var­mas­ti tot­ta. Onnek­si meil­lä on kak­si kau­pal­lis­ta toi­mi­jaa. (Tie­tys­ti on vähän paha sanoa kuin­ka mon­ta kau­pall­si­ta toi­mi­jaa meil­lä olis, jos meil­lä ei olis YLEä. Tus­kin nyt aina­kaan vähemmän…)

  Lisäk­si kau­pal­li­sen int­res­sin puut­tu­mi­nen tuo tär­keän kont­ras­tin mui­den lähetyksiin.

  Kau­pal­li­nen int­res­si ei ole ole­ma­sa. On vain yri­tys­ten ja yksi­löi­den int­res­se­jä, jot­ka kaik­ki poik­kea­vat toisistaan.

  Juuso Kopo­nen:

  Pal­ve­lu koe­taan tär­keäk­si yhteis­kun­nal­li­ses­ti eivät­kä mark­ki­nat tuo­ta sitä.

  w0t? Siis mil­lä perus­teel­la mark­ki­nat ei tuo­ta näi­tä palveluita?!!?

  Täs­tä taas seu­raa se ongel­ma, että pal­ve­lun mak­sa­ja ja käyt­tä­jä ovat eri taho­ja ja luon­nol­li­ses­ti tuo­tan­toa ohjaa­vat mak­sa­jan intressit.

  Ei seu­raa. Lue ylem­pää. Mak­sa­ja on kat­so­ja joka mak­saa kat­so­mal­la mainoksia.

  Täs­sä tapauk­ses­sa koko­nais­ve­ro­ra­si­te las­ki­si suh­tees­sa nykytilanteeseen

  Joo, mut­ta olen­nais­ta on mar­gi­naa­li­ve­ron muu­tos. Jos YLEn bud­jet­ti rahoi­te­taan tulo­ve­ro kiris­tä­mäl­lä, niin ihmis­ten mar­gi­naa­li­ve­ro nousee, vaik­ka koko­nais­ve­roas­te voi pie­nen­tyä. Tämän seu­rauk­se­na koko­nais­ve­ro­ker­ty­mä laskee.

  Ricca­do:

  Art­tu­rin mie­les­tä siis kat­so­ja­lu­vut ovat ainoa kri­tee­ri sil­le, mitä lähetetään.

  No se on aina­kin ihan älyt­tö­mäs­tä parem­pi kri­tee­ri kuin se, että polii­ti­kot mää­rää mitä lähetetään.

  Ja mark­ki­nat ovat täy­del­li­set, mark­ki­na­häi­riöi­tä ei esiinny?

  No ne ei tie­ten­kään oo täy­del­li­set ja tie­tys­ti mark­ki­na­häi­riöi­tä esiintyy.

  Jos yli 50% kan­sa­lai­sis­ta halu­aa jul­ki­sen pal­ve­lun yhtiön ja sen yllä­pi­tä­mää toi­min­taa (Ylen radio­ka­na­vat eivät ole kor­vat­ta­vis­sa, ehdot­to­mia lois­to­ja ovat esi­mer­kik­si Yle 1 ja Yle puhe), demo­kra­tias­sa se vaan on näin.

  Juu­ri näin. Se, että 50% kan­sas­ta halu­aa jotain (esim. maa­ta­lous­tu­kia) ei tee sii­tä fiksua.

  Edel­leen suu­rin osa ihmi­sis­tä ymmär­tää, että niil­le­kin on lähe­tet­tä­vä ohjel­maa, jot­ka eivät katsoja‑, kuun­te­li­ja­lu­vuis­sa pärjää.

  häh? Mik­si ihmees­sä? Minä aina­kin luu­len, että suu­rin osa ihmi­sis­tä ei oo aja­tel­lu asi­aa yhtään. Jos ne ihmi­set joil­le sitä ohjel­maa lähe­te­tään eivät arvos­ta­vat sitä ohjel­maa vähem­män kuin mitä sen teke­mi­seen on men­nyt resurs­se­ja, niin mik­si me ei vaan mie­luum­min annet­tas niil­le nii­tä resurs­se­ja ja jätet­täs ohjel­ma tekemättä?

  Sitä pait­si minä aina­kin haluan mak­saa lupa­mak­su­ni (tai what ever jat­kos­sa) ja vaik­ka­pa kat­soa tiet­ty­jä ohjel­mia ja elo­ku­via ilman mainoskatkoja.

  No sii­tä vaan, mut­ta mik­si sinul­la pitäs olla oikeus las­kut­taa täs­tä myös nii­tä, jot­ka eivät halua? Ei kai mai­nok­set­to­mat lef­fat nyt oo mikään ihmi­soi­keus, mikä pitää mui­den rahoil­la sinul­le tarjota?

 62. w0t? Siis mil­lä perus­teel­la mark­ki­nat ei tuo­ta näi­tä palveluita?!!?

  Kau­pal­li­set kana­vat eivät Suo­mes­sa esi­tä käy­tän­nös­sä ollen­kaan mm.:

  - ruot­sin­kie­li­sil­le suun­nat­tua ohjel­maa (satun­nai­ses­ti pyö­rii ruot­sin­kie­li­siä viihdesarjoja)
  — doku­ment­tie­lo­ku­via (4D ei kuu­lu tähän kate­go­ri­aan, ei tar­vin­ne perus­tel­la miksi)
  — lyhy­te­lo­ku­via ja oppilastöitä
  — koti­mai­sia kon­sert­ti­tal­tioin­te­ja (joi­tain jou­lu­kon­sert­te­ja lukuunottamatta)
  — radio­do­ku­ment­te­ja tai yli­pään­sä syvä­luo­taa­vam­paa asiaoh­jel­maa radiossa
  — radiopodcasteja
  — mar­gi­naa­li­sem­pien lajien urheiluohjelmistoa

  Toki Yle tuot­taa myös pal­ve­lui­ta, joi­ta kau­pal­li­set­kin kana­vat tuot­ta­vat tai aina­kin tuot­tai­si­vat jos Yle ei samoil­la apa­jil­la kalas­te­li­si, useim­mat ulko­mai­set viih­de­sar­jat ja isom­mat urhei­lu­kil­pai­lut var­maan aina­kin mene­vät tähän kate­go­ri­aan ja nämä voi­si­kin jät­tää mie­les­tä­ni kau­pal­lis­ten toi­mi­joi­den huo­lek­si esi­mer­kik­si kiel­tä­mäl­lä Ylel­tä osal­lis­tu­mi­nen lähe­ty­soi­keus­huu­to­kaup­poi­hin jol­loin muu­al­ta han­kit­tua sisäl­töä sai­si näyt­tää vain jos sil­le ei ole kiin­nos­tu­nei­ta kau­pal­li­sia levit­tä­jiä Suomessa.

  Nyt­hän kyse ei ollut sii­tä, että nämä lue­tel­lut pal­ve­lut joi­ta kau­pal­li­nen media ei tuo­ta oli­si­vat itses­tään­sel­väs­ti sel­lai­sia että ne pitää tuot­taa, joten sii­hen olki­nuk­keen on tur­ha tart­tua. Kyse oli sii­tä, että on pal­ve­lui­ta, joi­ta kau­pal­li­nen media ei tuo­ta, mut­ta jot­ka mitä ilmei­sim­min­kin kan­sa halu­aa tuo­tet­ta­vak­si kos­ka vaa­lis­ta toi­seen äänes­tää edus­kun­taan kan­san­edus­ta­jia jot­ka eivät radi­kaa­lia muu­tos­ta Ylen toi­min­taan suunnittele.

  Mak­sa­ja on kat­so­ja joka mak­saa kat­so­mal­la mainoksia.

  Et tai­da olla alal­la töis­sä. Itse olen, ja vali­tet­ta­va tosia­sia on, että kau­pal­li­sen median puo­lel­la uudet tuot­teet raken­ne­taan nykyi­sin muu­ta­mia poik­keuk­sia lukuu­not­ta­mat­ta täy­sin mai­nos­ta­ja­läh­töi­ses­ti, tyy­liin “jos­tain tart­tis saa­da lisää 30–44 vuo­tiai­ta kes­ki­ko­koi­sil­la paik­ka­kun­nil­la asu­via kou­lu­tet­tu­ja nai­sia kat­so­jiks, mikä­hän nii­tä kiin­nos­tais”? Kau­pal­li­sen median (pl. mak­su-TV ja vas­taa­vat) asia­kas on mai­nos­ta­ja ja toi­mia­la on “sil­mä­pa­rien” välit­tä­mi­nen mai­nok­sil­le. Sad but true. Tie­tys­ti kat­so­ja­kin täy­tyy pitää tyy­ty­väi­se­nä, mut­ta kyl­lä se on mai­nos­ta­ja jon­ka pil­lin mukaan tanssitaan. 

  Joo, mut­ta olen­nais­ta on mar­gi­naa­li­ve­ron muu­tos. Jos YLEn bud­jet­ti rahoi­te­taan tulo­ve­ro kiris­tä­mäl­lä, niin ihmis­ten mar­gi­naa­li­ve­ro nousee, vaik­ka koko­nais­ve­roas­te voi pie­nen­tyä. Tämän seu­rauk­se­na koko­nais­ve­ro­ker­ty­mä laskee.

  Eihän sitä ole pak­ko toteut­taa mar­gi­naa­li­ve­ro­pro­sent­tia nos­ta­mal­la. Voi­daan esi­mer­kik­si lei­ka­ta vähen­nyk­siä tai kerä­tä rahat koko­naan muu­al­ta kuin tulo­ve­ros­ta. Sik­si toi­sek­seen jos koko­nais­ve­ro­ra­si­te las­kee, ei ole miten­kään sanot­tua että vero­ker­ty­mä pie­ne­nee vaik­ka mar­gi­naa­li­ve­ro lie­väs­ti nousisikin.

  No se on aina­kin ihan älyt­tö­mäs­tä parem­pi kri­tee­ri kuin se, että polii­ti­kot mää­rää mitä lähetetään.

  Onko käy­nyt mie­les­sä, että nämä kak­si eivät ole ainoat vaih­toeh­dot? Täs­sä­hän juu­ri on mie­tit­ty sitä, miten Ylen sai­si pidet­tyä mah­dol­li­sim­man itse­näi­se­nä polii­tik­ko­jen kontrollista.

 63. Täs­sä ket­jus­sa on taas usei­ta joil­le mark­ki­noi­den toi­min­ta­lo­giik­ka on täy­sin hukassa.”

  tai­taa olla mark­ki­na­ta­lou­den opit hukas­sa, kyl­lä ne rahat tuel­vat mark­ki­na­ta­lou­des­sa asiakkailta.

  Tus­kin­pa nii­tä saa jos ker­too niis­tä epäe­dul­li­sia asioita

 64. Art­tu­ri:
  Nyky­ään mak­sa­mi­nen ei ole vapaa­eh­tois­ta. Laki mää­rää että jokai­nen joka omis­taa tele­vi­sion on vel­vol­li­nen mak­sa­maan TV-mak­sua. Mak­su­kort­ti­jär­jes­tel­mäs­sä vain ne tele­vi­sion omis­ta­jat, jot­ka hank­ki­vat YLEn mak­su­kor­tin, jou­tu­vat mak­sa­maan. Eli siis nyky­ään kaik­kien tele­vi­sion omis­ta­jien pitäi­si mak­saa, kun taas mak­su­kort­ti­jär­jes­tel­mäs­sä vain haluk­kaat tele­vi­sion omis­ta­jat mak­sa­vat. Sii­nä on suu­ri ero.

 65. Jot­ta mai­nos­te­le­vi­sio jät­täi­si lähet­tä­mät­tä ohjel­man, joka hait­taa jotain poten­ti­aa­lis­ta mai­nos­ta­jaa ohjel­man lähet­tä­mi­ses­tä saa­ta­va hyö­ty pitää olla pie­nem­pi kuin mai­nos­ta­jan kos­to­toi­mis­ta aiheu­tu­va hait­ta pai­no­tet­tu­na kos­to­toi­mien todennäköisyydellä.”

  Sil­loin kan­nat­taa kes­kit­tyä ohjel­mis­sa vaa­ra­rat­to­maan hömp­pään , sil­loin mak­si­moi­daan asia­kas­mak­sut ja mini­moi­daan kostoriski

 66. Juuso Kopo­nen: Joo, mä siis joten­kin käsi­tin, että sun mie­les­tä YLE tuot­taa lähin­nä pal­ve­lui­ta joi­ta kau­pal­li­nen media ei tuo­ta. Oon sii­tä samaa miel­tä sun kans­sa, että se tuot­taa myös pal­ve­lui­ta joi­ta kau­pal­li­nen media ei tuota.

  Kyse oli sii­tä, että on pal­ve­lui­ta, joi­ta kau­pal­li­nen media ei tuo­ta, mut­ta jot­ka mitä ilmei­sim­min­kin kan­sa halu­aa tuo­tet­ta­vak­si kos­ka vaa­lis­ta toi­seen äänes­tää edus­kun­taan kan­san­edus­ta­jia jot­ka eivät radi­kaa­lia muu­tos­ta Ylen toi­min­taan suunnittele.

  Njoo. Voi se ihan hyvin olla, että suu­rin osa ihmi­sis­tä tyk­kää YLEs­tä eikä halua, että se lope­te­taan, mut­ta se ei kyl­lä tar­koi­ta ettei­kö sitä pitäis lopettaa.

  yyliin “jos­tain tart­tis saa­da lisää 30–44 vuo­tiai­ta kes­ki­ko­koi­sil­la paik­ka­kun­nil­la asu­via kou­lu­tet­tu­ja nai­sia kat­so­jiks, mikä­hän nii­tä kiinnostais”?

  No vaik­ka toki ymmär­rän, että näin teh­dään sik­si, että saa­daan mai­nos­ta­jat kiin­nos­tu­maan, niin täs­sä­hän suun­ni­tel­laan ohjel­mis­toa nimen omaan kat­so­jien näkö­kul­mas­ta. Tuo­te­taan sitä mikä kiin­nos­tai­si kat­so­jia. (Ja sitä kaut­ta­tie­tys­ti nii­tä mainostajia.)

  Tie­tys­ti kat­so­ja­kin täy­tyy pitää tyy­ty­väi­se­nä, mut­ta kyl­lä se on mai­nos­ta­ja jon­ka pil­lin mukaan tanssitaan.

  Se vaan näyt­tää sil­tä, kos­ka raha tulee mainostajalta!

  Sik­si toi­sek­seen jos koko­nais­ve­ro­ra­si­te las­kee, ei ole miten­kään sanot­tua että vero­ker­ty­mä pie­ne­nee vaik­ka mar­gi­naa­li­ve­ro lie­väs­ti nousisikin.

  No on se aika sanottua!

  Ja joo tot­ta­kai se voi­daan kerä­tä jos­tain muu­al­ta kuin tulo­ve­ros­ta. Tulo­ve­ron otti esi­mer­kik­si täs­sä joku muu kuin minä. Minä yri­tin vaan sanoa, että sitä ei voi las­kee sil­leen, että kun vero­ja koro­te­taan 1%, niin vero­tu­lot nousee 1%. Tämä joh­tuu sii­tä, että vero­tus vai­kut­taa kan­nus­ti­miin nimen omaan mar­gi­naa­li­ve­ro­jen nousun kautta.

  Onko käy­nyt mie­les­sä, että nämä kak­si eivät ole ainoat vaihtoehdot?

  On tot­ta­kai!

  Täs­sä­hän juu­ri on mie­tit­ty sitä, miten Ylen sai­si pidet­tyä mah­dol­li­sim­man itse­näi­se­nä polii­tik­ko­jen kontrollista.

  Minus­ta täs­sä on lähin­nä mie­tit­ty sitä miten YLEn sai­si pidet­tyä mah­dol­li­sim­man itse­näi­se­nä kat­so­jien kont­rol­lis­ta. (Esim. siir­tä­mäl­lä sen rahoi­tus val­tion budjettiin…)

 67. Juuso Kopo­nen:

  Nyt­hän kyse ei ollut sii­tä, että nämä lue­tel­lut pal­ve­lut joi­ta kau­pal­li­nen media ei tuo­ta oli­si­vat itses­tään­sel­väs­ti sel­lai­sia että ne pitää tuot­taa, joten sii­hen olki­nuk­keen on tur­ha tarttua.

  Niin tähän piti vie­lä sen ver­ran tart­tua, että jos väi­te­tään, että mark­ki­nat eivät tuo­ta jotain JA että tämä jokin on tär­ke­ää, niin kyl­lä se on mun mie­les­tä aika lähel­lä väi­tet­tä, että ne pitää tuottaa.

  Mul­le on oikees­taan nokan koput­ta­mis­ta, jos oot sitä miel­tä, että osa YLEn pal­ve­luis­ta on tär­kei­tä, mut­ta nii­tä ei sil­ti pidä tuot­taa julkisesti.

 68. Juuso Kopo­nen:

  Eihän sitä ole pak­ko toteut­taa mar­gi­naa­li­ve­ro­pro­sent­tia nos­ta­mal­la. Voi­daan esi­mer­kik­si lei­ka­ta vähen­nyk­siä tai kerä­tä rahat koko­naan muu­al­ta kuin tulo­ve­ros­ta. Sik­si toi­sek­seen jos koko­nais­ve­ro­ra­si­te las­kee, ei ole miten­kään sanot­tua että vero­ker­ty­mä pie­ne­nee vaik­ka mar­gi­naa­li­ve­ro lie­väs­ti nousisikin.
  >/blockquote>
  YLEn rahoi­tus vero­luon­tei­sel­la media­mak­sul­la tai val­tion bud­je­tin kaut­ta kum­pi­kin nos­ta­vat koko­nais­ve­roas­tet­ta nykyi­ses­tä. Nykyi­nen TV-mak­su on vapaa­eh­toi­nen (ei ole pak­ko omis­taa TVtä) ja sitä ei las­ke­ta kokonaisveroasteeseen.

  Kun Suo­men koko­nais­ve­roas­te on jo nyt kan­sain­vä­li­ses­sä ver­tai­lus­sa kiusal­li­sen kor­kea, var­mas­ti esim. val­tio­va­rain­mi­nis­te­riös­tä löy­tyy toi­vei­ta YLEn rahoi­tuk­ses­ta taval­la, joka ei nos­tai­si veroas­tet­ta. (450 mil­joo­nan YLE-rahoi­tus media­mak­sul­la tai bud­je­tis­ta nos­tai­si koko­nais­ve­roas­tet­ta 0,3%)

 69. Art­tu­ri:

  On täy­sin sel­vää, että nämä kos­to­toi­met eivät aiheu­ta kovin pal­joa hait­taa (pahin­ta mitä voi tapah­tua on, että mai­nos­ta­ja lopet­taa koko­naan mai­nos­ta­mi­sen mis­sä tilan­tees­sa mai­nos­te­le­vi­sio jou­tuu tyy­ty­mään toi­sek­si par­haa­seen tar­jouk­seen, joka kil­pail­luil­la mark­ki­noil­la tus­kin on kovin pal­jon pie­nem­pi kuin voit­ta­nut tarjous.) 

  Koko ajat­te­lusi menee met­sään sii­nä, että luu­let, että mai­nos­ta­jil­la ei ole yhtei­siä int­res­se­jä. Tie­ten­kin on. Ne ovat lähes poik­keuk­set­ta kaik­ki kapi­ta­lis­ti­sen puo­len edus­ta­jia työ­läi­nen-kapi­ta­lis­ti-vas­tak­kai­na­set­te­lus­sa. Niil­le kai­kil­le on int­res­si ajaa ohjel­ma­lin­jaa, joka esit­tää vapaan mark­ki­na­ta­lou­den suo­tui­sas­sa valos­sa ja sosia­lis­min negatiivisessa. 

  Kyse ei siis ole sii­tä, että oli­sin eri­tyi­sen huo­lis­sa­ni sii­tä, että yksit­täi­nen fir­ma sai­si pai­nos­tet­tua kana­van ole­maan lähet­tä­mät­tä sil­le kriit­tis­tä ohjel­maa vetä­mäl­lä sil­tä mai­nos­ra­hat, vaan sii­tä, että kos­ka lii­ke-elä­mäl­lä on ylei­ses­ti tie­tyn suun­tai­nen int­res­si poli­tii­kan suh­teen, niin tämä suun­taus tuli­si koros­tu­maan, jos YLEä ei oli­si. Ja tie­ten­kin tähän vai­kut­taa myös se, että itse yksi­tyi­nen media on lii­ke­toi­min­taa, jol­la tie­ten­kin myös on int­res­si teh­dä yhteis­kun­nas­ta lii­ke­toi­min­taa suo­si­va (mui­den int­res­sien kustannuksella). 

  Mai­nos­ta­jat eivät ole mikään yksi blok­ki, vaan ne kil­pai­le­vat kes­ke­nään. Jos joku halu­aa kos­taa, niin toi­set kyl­lä osta­vat vapau­tu­neen main­osa­jan entis­tä suo­si­tum­mis­ta ohjel­mis­ta mielellään. 

  Tämä ajat­te­lu toi­mii siel­lä lei­pä­mark­ki­noil­la, mut­ta ei tie­do­tuk­ses­sa, jol­la oikeas­ti on vai­ku­tus­ta sii­hen, mil­lai­sia pää­tök­siä yhteis­kun­nas­sa teh­dään. Täs­sä asias­sa mai­nos­ta­jat todel­la­kin ovat blok­ki, vaik­ka itse lii­ke­toi­min­nas­sa kil­pai­le­vat­kin keskenään. 

  Tämän demo­kra­ti­aan vai­kut­ta­mi­sen lisäk­si myös esim. kulut­ta­jien “puo­lel­la” ole­van ajan­koh­tais­oh­jel­mis­ton voi olla vai­keam­paa saa­da mai­nos­ta­jia. Sii­nä­kin mai­nos­ta­jien yhtei­nen int­res­si on se, että kulut­ta­jat eivät suh­tau­du nega­tii­vi­ses­ti kulu­tuk­seen. Vaik­ka tänään mol­lat­tai­siin fir­maa A, niin fir­ma B ei voi olla var­ma, ettei­kö seu­raa­vas­sa jak­sos­sa se jou­tui­si tuli­lin­jal­le. Parem­pi koit­taa ajaa koko ohjel­ma­tuo­tan­to alas.

  Ja vie­lä yksi point­ti. Demo­kra­tias­sa jokai­sel­la ihmi­sel­lä, oli miten köy­hä tahan­sa, on yksi ääni. Mai­nos­ta­jia ei kui­ten­kaan kiin­nos­ta rahat­to­mat lain­kaan. Mik­si siis kukaan tuot­tai­si poliit­ti­sia ohjel­mia, jot­ka oli­si suun­nat­tu täl­le porukalle? 

  Ope­tus­oh­jel­mis­ta:

  Eikö­hän ne vanhemmat/koulut/mainostajat oo val­mii­ta mak­sa­maan niis­tä ohjel­mis­ta, kun lap­sil­la ei oo rahaa… 

  Kou­lut ovat jul­kis­ra­hoit­tei­sia. Saman tien nii­tä var­ten teh­tä­vät ohjel­mat­kin voi­vat olla. Toi­sek­si, olen erit­täin kriit­ti­nen lap­siin koh­dis­tu­van mai­nos­ta­mi­sen suh­teen. Aikuis­ten voi aja­tel­la ole­van kriit­ti­siä kulut­ta­jia ja ymmär­tä­vän, että mai­nos­ta­jal­la on oma int­res­si, eikä siis mis­sään tapauk­ses­sa ker­ro asioi­ta puo­lu­eet­to­mas­ti, mut­ta lap­sil­ta ei voi olet­taa samaa kykyä erot­taa tuo­tet­tu ohjel­ma mainoksesta. 

  Kuin­ka suu­ri osa tele­vi­sion omis­ta­jis­ta ei kat­so YLEn kanavia? 

  Nyt kun ne ovat täy­sin ilmai­sia, ei ehkä kovin moni­kaan. Jos niis­tä pitäi­si erik­seen mak­saa, mut­ta muut kana­vat oli­si­vat samal­la tavoin ilmai­sia kuin nykyi­sin­kin, niin var­maan har­vem­pi. Eten­kin moni köy­hä var­maan miet­ti­si, että kan­nat­taa­ko mois­ta mak­saa, kun tuu­tin täy­del­tä tulee muu­ta­kin viih­det­tä muu­ten­kin. Tämä liit­tyi siis sii­hen, miten mak­su­kort­ti­sys­tee­mi ero­aa nykysysteemistä. 

  Yleen­sä polii­ti­kois­ta riip­pu­via vies­ti­miä pide­tään demo­kra­tian vastakohtana. 

  Ainoas­taan, jos ne ovat ainoat vies­ti­met. Sen sijaan euroop­pa­lais­ta PBS-sys­tee­miä yhdis­tet­ty­nä kau­pal­li­seen medi­aan pide­tään kyl­lä demo­kraat­ti­sem­pa­na kuin ame­rik­ka­lais­ta puh­das­ta kau­pal­lis­ta. Edel­leen, jos­tain syys­tä hak­kaat sitä olkiuk­koa, että joku tääl­lä kan­nat­tai­si vain val­tiol­li­sen median sal­li­mis­ta. Molem­pia tar­vi­taan. Kau­pal­lis­ta pitä­mään val­tio kuris­sa, val­tiol­lis­ta pitä­mään talou­del­li­sis­ta toi­mi­jois­ta riip­pu­va media kurissa. 

  Ehkä tule­vai­suu­des­sa tie­do­tuk­sen You­tu­bien, blo­gien yms. seu­rauk­se­na demo­kra­ti­soi­tues­sa täy­sin tar­ve talou­del­li­sis­ta voi­mis­ta riip­pu­mat­to­maan medi­aan kato­aa. Minus­ta emme kui­ten­kaan vie­lä ole täl­lä tasolla. 

  Kau­pal­li­nen int­res­si ei ole ole­ma­sa. On vain yri­tys­ten ja yksi­löi­den int­res­se­jä, jot­ka kaik­ki poik­kea­vat toisistaan. 

  Et voi tosis­sa­si väit­tää, ettei yri­tyk­sil­lä oli­si yhteis­kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa hyvin yhte­ne­vät int­res­sit. Pal­jon yhte­ne­väm­mät kuin yksi­tyi­sil­lä ihmi­sil­lä. Sinun logii­kal­la­si var­maan vaik­ka ay-liik­keen jäse­nil­lä­kään ei sit­ten ole yhtei­siä int­res­se­jä, kos­ka duu­na­rit kil­pai­le­vat kes­ke­nään työpaikoista.

 70. ilk­ka:

  Sii­nä on suu­ri ero.

  Viit­tit­kö haa­ru­koi­da pro­sen­teis­sa mikä tää ero olis? Mä joten­kin luu­li­sin, että nyky­ään se osa tv:n omis­ta­jis­ta, joka mak­saa tv-lupa­mak­sua, mut­ta ei kat­so YLEn ohjel­mia on tyy­liin pro­mil­len luokkaa.

  Onko sinus­ta tämä ryh­mä pal­jon isom­pi vai onko pro­mil­len ero sinus­ta suuri?

  Lii­an vanha:

  Sil­loin kan­nat­taa kes­kit­tyä ohjel­mis­sa vaa­ra­rat­to­maan hömppään

  Niin no siis kana­vien kan­nat­taa kes­kit­tyä tyy­dyt­tä­mään kulut­ta­jien halu­ja. Jos kulut­ta­jat halua­vat vaa­ra­ton­ta hömp­pää niin sit­ten sii­hen. Mai­nos­ta­jien kos­toa ei kan­na­ta ottaa huo­mioon, kos­ka sen vai­ku­tuk­set ovat vähäi­set ja ris­ki kos­to­toi­mis­ta pieni.

  Samu­li Saarelma:

  Koko ajat­te­lusi menee met­sään sii­nä, että luu­let, että mai­nos­ta­jil­la ei ole yhtei­siä int­res­se­jä. Tie­ten­kin on. Ne ovat lähes poik­keuk­set­ta kaik­ki kapi­ta­lis­ti­sen puo­len edus­ta­jia työläinen-kapitalisti-vastakkainasettelussa.

  Koko ajat­te­lusi menee met­sään sii­nä, että luu­let, että työ­läi­nen-kapi­ta­lis­ti-vas­tak­kai­na­set­te­lu on todellinen.

  Sinän­sä oon kyl­lä nyt sun päät­te­lys­tä samaa miel­tä, että JOS mai­nos­ta­jil­la ja kau­pal­li­sel­la medial­la olis joku yhteis­ku­nann koko­nai­se­dus­ta poik­kea­va yhtei­nen etu, niin sil­loin meil­lä olis tilaus­ta vies­ti­mel­le, jol­la tätä etua ei olis. Toi­nen jut­tu sit­ten olis tie­tys­ti se, että vas­tais­ko jul­ki­nen vies­tin tähän tar­pee­seen ja olis­ko sii­tä noin yli­pään­sä enem­män hyö­tyä kuin haittaa.

  Sii­nä­kin mai­nos­ta­jien yhtei­nen int­res­si on se, että kulut­ta­jat eivät suh­tau­du nega­tii­vi­ses­ti kulutukseen.

  Var­mas­ti, mut­ta miks kulut­ta­jan puo­lel­la ole­vat ohjel­mat suh­tau­tuis kriit­ti­ses­ti kulu­tuk­seen? Vähän sama kun maan­vil­je­li­jöi­den puo­lel­la ole­vat ohjel­mat suh­tau­tus kriit­ti­ses­ti maanviljelemiseen.

  Vaik­ka tänään mol­lat­tai­siin fir­maa A, niin fir­ma B ei voi olla var­ma, ettei­kö seu­raa­vas­sa jak­sos­sa se jou­tui­si tulilinjalle.

  Tot­ta­kai se voi olla var­ma, jos sen tuo­te on hyvä. Sen lisäk­si nyt sinä taas ole­tat, että fir­mat eivät kil­pai­li­si kes­ke­nään main­osa­jas­ta. Jos ohjel­mal­la on kat­so­jia, niin se kiin­nos­taa mainostajia.

  Mai­nos­ta­jia ei kui­ten­kaan kiin­nos­ta rahat­to­mat lain­kaan. Mik­si siis kukaan tuot­tai­si poliit­ti­sia ohjel­mia, jot­ka oli­si suun­nat­tu täl­le porukalle?

  Tai vie­lä tar­kem­min: mai­nos­ta­jia ei kiin­nos­ta sel­lai­set kat­so­jat joi­den käyt­täy­ty­mi­seen ei voi­da vai­kut­taa mai­nos­ta­mal­la. (Riip­pu­mat­ta sii­tä onko ne rik­kai­ta vai köyhiä.)

  Täl­le poru­kal­le ei teh­täis mai­nos­ra­hoit­tei­ses­ti ohjel­mia vaan ne ohjel­mat tulis sit­ten mak­su­telk­ka­ris­ta tai väli­tet­täs jotain muu­ta väy­lää pit­kin, esim. netis­sä tai dvd:llä. Tätä­hän tapah­tuu jo nyt­kin jos­sain mää­rin, esim. HBO:n sar­jo­jen kanssa.

  Kou­lut ovat jul­kis­ra­hoit­tei­sia. Saman tien nii­tä var­ten teh­tä­vät ohjel­mat­kin voi­vat olla.

  Eivät tie­ten­kään voi, kos­ka sil­loin kou­lu­tuk­sen kus­tan­nuk­sia ei voi­da seurata.

  Sen sijaan euroop­pa­lais­ta PBS-sys­tee­miä yhdis­tet­ty­nä kau­pal­li­seen medi­aan pide­tään kyl­lä demo­kraat­ti­sem­pa­na kuin ame­rik­ka­lais­ta puh­das­ta kaupallista.

  No ok. Tie­tys­ti täs­sä mie­les­sä demo­kraat­ti­ses­sa val­tios­sa sosia­lis­mi on kai­kis­ta demo­kraat­ti­sin­ta, kos­ka sii­nä val­tio mää­rää kaik­kien resurs­sien käy­tös­tä. Eli siis myön­nän, että täs­sä mie­les­sä mark­ki­nat ei oo demo­kraat­ti­set. Mun mie­les­tä se on kyl­lä fea­tu­re, eikä bugi.

  Edel­leen, jos­tain syys­tä hak­kaat sitä olkiuk­koa, että joku tääl­lä kan­nat­tai­si vain val­tiol­li­sen median sallimista.

  häh? Mis­sä mä nyt täl­lais­ta oon väittäny?

  Molem­pia tar­vi­taan. Kau­pal­lis­ta pitä­mään val­tio kuris­sa, val­tiol­lis­ta pitä­mään talou­del­li­sis­ta toi­mi­jois­ta riip­pu­va media kurissa.

  Minus­ta polii­ti­kot eivät tar­vit­se vies­tin­tä pitä­mään kulut­ta­jia kurissa.

  Et voi tosis­sa­si väit­tää, ettei yri­tyk­sil­lä oli­si yhteis­kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa hyvin yhte­ne­vät intressit.

  Eli siis yri­tät­kö sanoa, että osak­kei­ta omis­ta­vien ihmis­ten int­res­sit yhteis­kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa poik­ke­aa mer­kit­tä­väs­ti mui­den intresseistä?

  Minä oon täs­tä voi­mak­kaas­ti eri miel­tä. (Tosin riip­puu tie­tys­ti asiasta.)

  Voit­ko selit­tää tuo­ta ay-lii­ke-esi­merk­kiä enem­män? En tajun­nu. Tai siis tot­ta­kai jos­kus ay-liik­keen jäse­nien int­res­si on yhte­ne­vä koko yhteis­kun­nan edun kans­sa ja jos­kus ei. Sil­loin kun se on yhte­ne­vä koko yhteis­kun­nan edun kans­sa se on luul­ta­vas­ti yhte­ne­vä myös ay-liik­kee­seen kuu­lu­mat­to­mien ihmis­ten kanssa.

 71. No on se aika sanottua!

  No ei se ole. Jos vero­ker­ty­mä las­ki­si aina kun mar­gi­naa­li­ve­ro nousee, tulo­ve­rot eivät voi­si tuot­taa mitään. On ole­mas­sa sweet spot, joka liik­kuu eri­näis­ten talou­del­lis­ten ja yhteis­kun­nal­lis­ten teki­jöi­den mukaan ja jos­sa vero­tuot­to on mak­si­maa­li­nen; jos olem­me alle sen, vero­jen nos­ta­mi­nen lisää vero­tuot­toa, jos yli, sit­ten vähentää.

  Joka tapauk­ses­sa vaik­ka mar­gi­naa­li­ve­ro nousee, jos jos­sain muu­al­la talou­des­sa toi­min­tae­del­ly­tyk­set samaan aikaan para­ne­vat, voi vero­ker­ty­mä hyvin­kin nous­ta, jopa vero­äy­rin tuot­to voi nous­ta. Esi­mer­kik­si olen mel­ko var­ma, että jos tulo­ve­roas­teik­koa kiris­tet­täi­siin 1 % ja samaan aikaan arvon­li­sä­ve­ro lak­kau­tet­tai­siin, tulo­ve­ron tuot­to nousi­si mar­gi­naa­li­ve­ron kiris­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta kos­ka arvon­li­sä­ve­ron lak­kau­tus oli­si niin val­ta­va piris­tys­ruis­ke taloudelle.

  Minus­ta täs­sä on lähin­nä mie­tit­ty sitä miten YLEn sai­si pidet­tyä mah­dol­li­sim­man itse­näi­se­nä kat­so­jien kont­rol­lis­ta. (Esim. siir­tä­mäl­lä sen rahoi­tus val­tion budjettiin…)

  On ihan rele­vant­ti point­ti, että TV-mak­sus­sa on sen­tään jon­kin­lai­nen ohjaa­va vai­ku­tus. Ehdot­to­mas­ti rin­nak­kain Ylen rahoi­tuk­sen kehit­tä­mi­sen kans­sa tuli­si kes­kus­tel­la myös sii­tä, miten kat­so­jan ääni kuu­luu tule­vai­suu­des­sa ohjel­mis­ton suun­nit­te­lus­sa. Esi­mer­kik­si (en sano että tämä on paras vaih­toeh­to, mut­ta onpa­han yksi mui­den jou­kos­sa): Voi­daan aset­taa kat­so­ja­mää­rä­ta­voit­teet jot­ka suh­teu­te­taan bud­jet­tiin siten, että yhdel­lä bud­jet­tiin lai­te­tul­la eurol­la pitäi­si saa­da vuo­si­ta­sol­la kes­ki­mää­rin n kat­so­ja­mi­nuut­tia ja jos tavoi­te ei toteu­du, seu­raa sank­tioi­ta johdolle.

  Niin tähän piti vie­lä sen ver­ran tart­tua, että jos väi­te­tään, että mark­ki­nat eivät tuo­ta jotain JA että tämä jokin on tär­ke­ää, niin kyl­lä se on mun mie­les­tä aika lähel­lä väi­tet­tä, että ne pitää tuottaa.

  En minä kyl­lä noin sano­nut. Lis­ta­sin asioi­ta, joi­ta kau­pal­li­set kana­vat eivät tuo­ta otta­mat­ta sinän­sä kan­taa sii­hen ovat­ko ne tär­kei­tä omas­ta mie­les­tä­ni. Lisä­sin kyl­lä sen ole­tuk­sen, että äänes­tä­jien mie­les­tä noin kes­ki­mää­rin ovat, mut­ta point­ti­na­ni oli, että ei mil­lään nois­ta toki itsei­sar­voa auto­maat­ti­ses­ti ole vaik­ka moni niin hel­pos­ti ajattelee.

  YLEn rahoi­tus vero­luon­tei­sel­la media­mak­sul­la tai val­tion bud­je­tin kaut­ta kum­pi­kin nos­ta­vat koko­nais­ve­roas­tet­ta nykyi­ses­tä. Nykyi­nen TV-mak­su on vapaa­eh­toi­nen (ei ole pak­ko omis­taa TVtä) ja sitä ei las­ke­ta kokonaisveroasteeseen.
  Kun Suo­men koko­nais­ve­roas­te on jo nyt kan­sain­vä­li­ses­sä ver­tai­lus­sa kiusal­li­sen kor­kea, var­mas­ti esim. val­tio­va­rain­mi­nis­te­riös­tä löy­tyy toi­vei­ta YLEn rahoi­tuk­ses­ta taval­la, joka ei nos­tai­si veroas­tet­ta. (450 mil­joo­nan YLE-rahoi­tus media­mak­sul­la tai bud­je­tis­ta nos­tai­si koko­nais­ve­roas­tet­ta 0,3%)

  No joo, koko­nais­ve­roas­te siten mää­ri­tel­ty­nä kuin se kan­sain­vä­li­sis­sä tilas­tois­sa mää­ri­tel­lään tosi­aan nousee. Vero­jen osuus BKT:stä luul­ta­vas­ti kui­ten­kin las­kee. TV-mak­su on vero sii­nä mis­sä tupak­ka- tai polt­toai­ne­ve­ro­kin, joil­ta niil­tä­kin voi vält­tyä sil­lä ettei käy­tä vero­tet­ta­vaa tuotetta.

 72. Art­tu­ri, en jak­sa käy­dä jut­tua­si koh­ta koh­dal­ta. Kaik­ki kui­ten­kin kitey­tyy tähän:

  Eli siis yri­tät­kö sanoa, että osak­kei­ta omis­ta­vien ihmis­ten int­res­sit yhteis­kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa poik­ke­aa mer­kit­tä­väs­ti mui­den intresseistä? 

  On var­sin sel­vää, että omis­ta­va luok­ka on eri miel­tä mones­ta­kin asias­ta työ­tä teke­vän luo­kan kans­sa. Sen­hän takia on luok­ka­tais­te­lua käy­ty maa­il­man sivu ja edel­leen on vasem­mis­to- ja oikeis­to­puo­luei­ta. Vaik­ka tämä jako ei ehkä nykyi­sin ole yhtä tiuk­ka kuin se oli jos­kus muu­ta­ma vuo­si­kym­men sit­ten, niin kyl­le se minus­ta edel­leen on elos­sa ja voi hyvin. 

  Lausee­si on muu­ten hie­nos­ti muo­toil­tu. Ihan kuin sil­lä osak­kei­den mää­räl­lä ei oli­si mitään mer­ki­tys­tä. Jos jol­lain duu­na­ril­la on muu­ta­man ton­nin edes­tä osak­kei­siin sääs­tet­ty­nä, niin hänen int­res­sin­sä edel­leen ovat var­sin vah­vas­ti sil­lä duu­na­ri­puo­lel­la ja toi­saal­ta jos joku sato­jen mil­joo­nien osa­ke­sal­kun omis­ta­va saa jos­tain teke­mi­ses­tään palk­kaa, niin se ei vie­lä tee hänes­tä duu­na­rien asi­aa ajavaa. 

  Ay-lii­ke-esi­merk­ki­ni oli tar­koi­tus osoit­taa, että duu­na­reil­la on mones­sa asias­sa var­sin kes­ke­nään yhte­ne­vät int­res­sit (ja kapi­ta­lis­tien kans­sa vas­tak­kai­set), vaik­ka sit­ten kil­pai­le­vat­kin työ­mark­ki­noil­la kes­ke­nään työ­pai­kois­ta. Minus­ta täs­mäl­leen sama pätee sil­lä toi­sel­la­kin puo­lel­la. Yri­tyk­sil­lä (tai siis nii­den omis­ta­jil­la) on mones­ta poliit­ti­ses­ti pää­tet­tä­väs­tä asias­ta sama kan­ta, vaik­ka sit­ten kil­pai­le­vat­kin mark­ki­noil­la tuot­teil­laan. Täs­tä syys­tä yksin nii­den käsiin tie­do­tuk­sen jät­tä­mi­seen liit­tyy ris­ki demo­kra­tial­le, kos­ka tie­do­tuk­sel­la on mer­ki­tys­tä sii­hen, min­kä kuvan ihmi­set yhteis­kun­nas­taan saa­vat ja sitä kaut­ta sii­hen, miten he toi­mi­vat äänestäessään. 

  Sen olkiuk­ko­si (eli että joku kan­nat­tai­si sitä, että oli­si vain val­tiol­li­nen media eikä muu­ta) voit lukea esim. kommentistasi:“Joo paaaal­jon parem­pi on, että on yksi viral­li­nen totuus, jon­ka saa kuul­la val­tion viral­li­ses­ta viestimestä!”

 73. Kum­mal­lis­ta, että jot­kut kiis­tä­vät kau­pal­lis­ten kana­vien yhteis­kun­nal­li­sen logii­kan. Tosin hyvä­hän se on, että on muu­ta teke­mis­tä kuin töl­löt­tää kuva­ruu­tua. Itse kek­sit­ty fan­ta­sia se vas­ta jotain onkin.

 74. Itseä­ni ei voi­si vähem­pää kiin­nos­taa kau­pal­li­sen tv-toi­min­nan ja ylen vas­tak­kai­na­set­te­lu. Ne ovat molem­mat saman tele­vi­sio­toi­min­nan alla ja saa­ta­vil­la samal­la tv-maksulla.

  En näe, että tv-lupa antai­si min­kään­lais­ta vas­ti­net­ta rahalle.
  Itse lai­toin tele­vi­sion pois jo 90-luvul­la. Sil­loin ärsyyn­nyin lähin­nä sii­hen, että piti aika­tau­lut­taa omaa toi­min­taa myös tv:n takia, jos halusi jotain kat­soa. Sil­loin voi­ton tv:sta vei viih­teen puo­lel­la video­vuo­kraus ja elo­ku­va­teat­te­ri, uutis­ten puo­lel­la Hel­sin­gin-Sano­mat. Nyt inter­net on jyrän­nyt ne kaikki.

  P.S Jos jota­ku­ta kiin­nos­taa se HBO:n heh­ku­tet­tu vam­pyy­ri­sar­ja, niin pis­tä­kööt googleen hakusa­nak­si vaik­ka “watch true blood”. Lisää­mäl­lä tähän kir­jain­pa­rin hd saa vie­lä laa­tua, johon ei tv pys­ty. Aikoi­naan tv sen­tään tar­jo­si teks­ti­tyk­set niil­le, jot­ka eivät osan­neet kie­liä. Nykyi­sin nekin on tar­jol­la. Lisää vain hakuun fin sub. Sit­ten vain odot­te­le­maan sitä kol­mat­ta tuotantokautta.

 75. Sylt­ty:
  “Jos hal­li­tus nyt kui­ten­kin päät­täi­si lak­kaut­taa YLE:n, “demo­kra­tias­sa se vaan on näin”, etkä valit­tai­si asias­ta ollen­kaan esi­mer­kik­si Osmo Soi­nin­vaa­ran blogissa…?”
  Toki valit­tai­sin, sitä tie­ys­ti poli­tii­ka on.
  Onnek­si kan­sa ei näin pää­tä, kan­sa, jota edus­taa vaa­leil­la valit­tu edus­kun­ta, jon­ka asioi­ta toteu­taa hal­li­tus, joka naut­tii edus­kun­nan, siis kan­san, luottamusta.
  Art­tu­ri: Minua las­ku­te­taan koko ajan asiois­ta, joi­ta minä en halua, puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että asiois­ta, joi­ta en tar­vit­se. Mut­ta mak­san kui­ten­kin mie­lel­lä­ni. Vas­ta­vuo­roi­suus on myös osa yhteis­kun­nan raken­tu­mis­ta. Ja tätä voi jos­kus ohja­ta muu­kin meka­nis­mi kuin mark­ki­nat. Vai onko polii­ti­nen pää­tök­sen­te­ko ihan turhaa?

 76. Juuso Kopo­nen:

  Jos vero­ker­ty­mä las­ki­si aina kun mar­gi­naa­li­ve­ro nousee, tulo­ve­rot eivät voi­si tuot­taa mitään.

  Aivan. Sinä kui­ten­kin väi­tit, että ei oli­si sanot­tua, että vero­ker­ty­mä pie­ne­ni­si, jos koko­nais­ve­roas­te pie­ne­ni­si JA mar­gi­naa­li­ve­ro nousi­si. (Eli siis, että koko­nai­suu­te­na verot las­ki­si­vat, mut­ta ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­seen vai­kut­ta­vat verot nousisivat.)

  Tämä ei ole sama asia kuin koko­nais­ve­roas­teen nos­ta­mi­nen ja mar­gi­naa­li­ve­ron nostaminen.

  Samu­li Saa­rel­ma: Joo, no oon eri miel­tä suun­nil­leen kai­kes­ta mitä kir­joi­tit edel­li­seen vies­tii­si. Jos haluat jakaa yhteis­kun­nan omis­ta­vaan luok­kaan ja työ­tä­te­ke­vään luok­kaan, niin minus­ta nii­den edut eivät ole ris­ti­rii­das­sa ja vasem­mis­to- ja oikeis­to­puo­luei­den ole­mas­sa olo ei ole todis­te sii­tä suun­taan eikä toiseen.

  Sen lisäk­si vaik­ka ammat­tiyh­dis­tyk­set kinaa­vat työ­nan­ta­jien kans­sa nii­den edut on ris­ti­rii­das­sa kulut­ta­jien, ei kapi­ta­lis­tien kanssa.

  Se, että Osmo tyk­kää YLEs­tä ja minä en ei tar­koi­ta että minä luu­li­sin, että Osmo kan­nat­taa kau­pal­lis­ten vies­tin­ten kiel­tä­mis­tä. Älä yri­tä lukea rivien välis­tä, vaan lue nämä sanat: minä en väi­tä, että joku täs­sä kes­kus­te­lus­sa kan­nat­tai­si kau­pal­lis­ten vies­tin­ten kieltämistä.

  Minä olin muu­ten vähän lii­an myö­täi­le­vä tuol­le sinun argu­men­til­le sii­tä, että kau­pal­lis­ten int­res­sien yhte­ne­väi­syys vai­kut­tai­si sii­hen mitä kau­pal­li­set kana­vat lähet­tää. Ei sil­lä oo mitään mer­ki­tys­tä. Ainoas­taan sil­lä on mer­ki­tys­tä voi­ko kau­pal­li­set toi­mi­jat uha­ta uskot­ta­vas­ti kos­to­toi­mil­la, jot­ka vahin­goit­tai­si­vat kau­pal­lis­ta mediaa.

  Jos ei näe vai­no­har­hai­ses­ti kar­tel­le­ja jokai­sen kul­man taka­na ei tar­vit­se kum­moi­sia­kaan päät­te­lyn lah­jo­ja näh­däk­seen, että tämä kos­to­toi­mil­la uhkai­lu ei ole uskot­ta­vaa. Tämän voi tie­tys­ti empii­ri­ses­ti havai­ta vaik­ka sano­ma­leh­tien kirjoittelussa.

  Jos väit­tää, että kau­pal­li­set mediat jät­tä­vät ohjel­mia lähet­tä­mät­tä, kos­ka pel­kää­vät mai­nos­ta­jien kos­toa, niin täl­le olis hyvä olla jotain todis­tet­ta. Onhan meil­lä nyky­ään run­saas­ti kau­pal­lis­ta medi­aa. Var­maan tämä näkyi­si jossain.

  Ricca­do:

  Minua las­ku­te­taan koko ajan asiois­ta, joi­ta minä en halua, puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että asiois­ta, joi­ta en tar­vit­se. Mut­ta mak­san kui­ten­kin mielelläni.

  Tot­ta­kai, niin minua­kin. Sen lisäk­si minua las­ku­te­taan asiois­ta joi­ta en tar­vit­se ja jois­ta en mak­sa mie­lel­lä­ni. Esim. tämä YLE tuho­aa mie­les­tä­ni mei­dän hyvinvointiamme.

  Se, että poliit­ti­ses­ti on pää­tet­ty tuho­ta hyvin­voin­tia ei tee sii­tä yhtään sen fiksumpaa.

 77. Ricca­do
  “Minua las­ku­te­taan koko ajan asiois­ta, joi­ta minä en halua, puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että asiois­ta, joi­ta en tar­vit­se. Mut­ta mak­san kui­ten­kin mielelläni. ”

  Sinul­le tun­tuu ole­van joten­kin ylit­se­pää­se­mät­tö­män vai­kea­ta ymmär­tää, että kaik­ki eivät ajat­te­le samal­la tavalla.

 78. Sen lisäk­si vaik­ka ammat­tiyh­dis­tyk­set kinaa­vat työ­nan­ta­jien kans­sa nii­den edut on ris­ti­rii­das­sa kulut­ta­jien, ei kapi­ta­lis­tien kanssa.”

  Nämä ay-yhdis­tys­ten jäse­net ovat myös kulut­ta­jia, mut­ta eivät he ole yhte­näi­nen ryhmä

 79. Niin no siis kana­vien kan­nat­taa kes­kit­tyä tyy­dyt­tä­mään kulut­ta­jien halu­ja. Jos kulut­ta­jat halua­vat vaa­ra­ton­ta hömp­pää niin sit­ten sii­hen. Mai­nos­ta­jien kos­toa ei kan­na­ta ottaa huo­mioon, kos­ka sen vai­ku­tuk­set ovat vähäi­set ja ris­ki kos­to­toi­mis­ta pieni.”

  Suo­mes­sa kos­ton­ris­ki on suu­ri, kos­ka tv- mai­nos­ta­jia on vähän ja he kyl­lä ymmär­tä­vät valta-asemasna.
  Vai pidät­kö Kekk­son ja S‑ryhmän joh­ta­jia tyhminä ??

 80. TV:n ja radion mark­ki­nao­suus media­seu­ran­nas­ta on 75 %, leh­tien vain 15 % . TV-kana­van kat­ta­vuus on 90 % väes­tös­tä mihin yksi­kään leh­ti ei kykene.
  TV-mai­non­ta on kal­lis­ta, joten vain suu­rim­mil­la yri­tyk­sil­lä on varaa siihen.
  Suu­rin tv-mai­nos­ta­ja on Uni­le­ver, aika tun­te­ma­ton suu­rel­le yleisölle.
  Maa­il­mal­la Uni­le­ver on monien kan­sa­lis­jär­jes­tö­jen hama­pis­sa, mut­ta suo­mal­si­nen kau­pal­li­nen media ei jul­kai­se mitään nega­tii­vis­ta Uni­le­ve­ris­tä juu­ri sen takai, että se on suu­ri asiakas .

  Mui­ta suu­ria mai­nos­ta­jia ovat Eli­sa, Telia­So­ne­ra, DNA, Kek­so ja S‑ryhmä.
  Eipä näis­tä­kään juu­ri nega­tii­vii­sa asioi­ta huu­del­la kau­pal­li­ses­sa mediassa.

 81. Art­tu­ri, sinus­ta siis omis­ta­van luo­kan ja työ­väen­luo­kan int­res­sit eivät ole ris­ti­rii­das­sa kes­ke­nään. No, kenen sit­ten on? Onko sinus­ta koko poliit­ti­nen pää­tök­sen­te­ko kon­sen­sus­po­li­tii­kan toteu­tus­ta ja toi­mi­si aivan yhtä hyvin vir­ka­mie­hil­lä (kos­ka kukaan kan­san­edus­ta­ja ei edus­ta ketään enem­pää kuin jotain toista)? 

  Jos duu­na­rit ja kapi­ta­lis­tit ovat niin yhte­ne­viä int­res­seis­sään, niin mik­si 1918 he kat­se­li­vat toi­si­aan pys­syn täh­täi­mien läpi? Tie­ten­kään nyky­ti­lan­tees­sa vas­tak­kai­na­set­te­lu ei ole samal­la tasol­la kuin oli sil­loin, mut­ta kyl­lä eroa poliit­ti­sis­sa int­res­seis­sä löy­tyy edelleen. 

  Mil­lä tavoin ay-liik­keen edut ovat ris­ti­rii­das­sa kulut­ta­jien kans­sa? Kuten Lii­an van­ha jo ker­toi, val­tao­sa ay-liik­keen jäse­nis­tä kuu­luu itse­kin myös kulut­ta­jiin. Kyl­lä hei­dän int­res­sin­sä aina­kin minun mie­les­tä­ni ovat siis pal­jon yhte­ne­väm­mät kulut­ta­jien kuin kapi­ta­lis­tien kanssa.

  Älä yri­tä lukea rivien välis­tä, vaan lue nämä sanat: minä en väi­tä, että joku täs­sä kes­kus­te­lus­sa kan­nat­tai­si kau­pal­lis­ten vies­tin­ten kieltämistä. 

  No, hyvä. En tosin sit­ten ymmär­rä, mihin “viral­li­seen totuu­teen” viit­ta­sit aiem­min. Tuo­han voi päteä vain sil­loin, kun ei ole muu­ta kuin se val­tiol­li­nen viestin. 

  Jos väit­tää, että kau­pal­li­set mediat jät­tä­vät ohjel­mia lähet­tä­mät­tä, kos­ka pel­kää­vät mai­nos­ta­jien kos­toa, niin täl­le olis hyvä olla jotain todis­tet­ta. Onhan meil­lä nyky­ään run­saas­ti kau­pal­lis­ta medi­aa. Var­maan tämä näkyi­si jossain. 

  Ensin­nä­kin niin kau­an, kun YLE on ole­mas­sa, niin tämän pel­ko ei ole suu­ri, kos­ka kau­pall­set kana­vat eivät voi venyt­tää pro­pa­gan­daan­sa lii­an kau­ak­si todel­li­suu­des­ta niin kau­an, kun niil­lä on vas­ta­voi­ma (ja juu­ri täs­tä syys­tä se on mah­dol­lis­ta jos­sain yhden median P‑Koreassa). Jos he niin teki­si­vät, kukaan ei nii­tä katsoisi. 

  Toi­sek­si, eihän tuol­le löy­dy todis­tei­ta sen enem­pää kuin sil­le­kään, että sinun osta­mat­ta­jät­tä­mi­se­si tuot­teel­le, jota et halua, oli­si joten­kin todis­tet­ta­vis­sa. Kau­pal­li­nen media tuot­taa ohjel­mia, joi­hin uskoo saa­van­sa mai­nos­ta­jia rahoit­ta­jik­si. Jos se tal­loo ohjel­ma­tuo­tan­nol­la asiak­kaan­sa var­pail­le, se menet­tää bis­nes­tä ilman mitään ekspli­siit­tis­tä uhitteluakin. 

  Sano­ma­leh­det ovat täs­sä mie­les­sä eri asia, kos­ka ne ovat kuin tv:n mak­su­ka­na­vat, eli kulut­ta­jat itse mak­sa­vat nii­den tuo­tan­non. Mut­ta sanoi­sin nii­den­kin suh­teen ole­van huo­no asia, että maas­sa on yksi val­ta­kun­nal­li­nen lehti.

  Ole­te­taan, että meil­lä ei oli­si YLEä, vaan ainoas­taan kau­pal­li­sia tv-kana­via. Sit­ten edus­kun­nas­sa kes­kus­tel­tai­siin jos­tain tv-kana­viin liit­ty­väs­tä lain­sää­dän­nös­tä. Luu­let­ko tosi­aan, että kana­vat kil­tis­ti uuti­soi­si­vat aihees­ta puo­lu­eet­to­mas­ti, vaik­ka se hait­tai­si nii­tä kaik­kia vain sik­si, että puo­lu­eet­to­mal­la kana­val­la oli­si epsi­lo­nin ver­ran enem­män kat­se­li­joi­ta ja siten sai­si hou­ku­tel­tua epsi­lo­nin ver­ran mainostuloja?

 82. Aivan. Sinä kui­ten­kin väi­tit, että ei oli­si sanot­tua, että vero­ker­ty­mä pie­ne­ni­si, jos koko­nais­ve­roas­te pie­ne­ni­si JA mar­gi­naa­li­ve­ro nousi­si. (Eli siis, että koko­nai­suu­te­na verot las­ki­si­vat, mut­ta ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­seen vai­kut­ta­vat verot nousisivat.)
  Tämä ei ole sama asia kuin koko­nais­ve­roas­teen nos­ta­mi­nen ja mar­gi­naa­li­ve­ron nostaminen.

  No ei tosi­aan­kaan ole sanot­tua että vero­ker­ty­mä pie­ne­ni­si jos mar­gi­naa­li­ve­roa nos­te­taan, sii­nä­kään tapauk­ses­sa ettei mitään mui­ta toi­men­pi­tei­tä teh­täi­si. Vään­ne­tään nyt rautalangasta:

  vero­ker­ty­mä = vero­tuk­sen tuot­ta­ma kokonaissumma
  vero­äy­rin tuot­to = vero­ker­ty­mä jaet­tu­na verorasituksella

  Näis­tä jäl­kim­mäi­nen on her­kem­pi las­ke­maan vero­tuk­sen kiris­tyes­sä, mut­ta vaik­ka se las­ki­si­kin, vero­ker­ty­mä voi nous­ta. Käy­tän­nön esi­merk­ki: Olkoon koko­nais­ve­roas­te 40 % joka tuot­taa 10 mil­jar­dia euroa, eli vero­äy­rin tuot­to on 250 mil­joo­naa. Vero­tus­ta kiris­te­tään 44 pro­sent­tiin mikä alen­taa vero­äy­rin tuo­ton 230 mil­joo­naan kun työn­teon kan­nus­ti­met pie­ne­ne­vät. Vero­ker­ty­mäk­si tulee sil­ti 10,1 mil­jar­dia, eli vero­ker­ty­mä kas­vaa vero­äy­rin tuo­ton ale­ne­mi­ses­ta huolimatta.

  Vero­äy­rin tuot­to­kin voi nous­ta tai pysyä enti­sel­lään vaik­ka mar­gi­naa­li­ve­ron koro­tus­ta ei kom­pen­soi­tai­si veron­alen­nuk­sel­la muu­al­la talou­des­sa. Esi­mer­kik­si veron­ko­ro­tus voi olla niin mal­til­li­nen, että sen nega­tii­vi­nen kan­nus­tin­vai­ku­tus kom­pen­soi­tuu talous­kas­vun ansios­ta. Toi­saal­ta veron­ko­ro­tuk­sil­la kerä­tyt varat saa­te­taan käyt­tää suo­raan tai välil­li­ses­ti vero­ker­ty­mää edis­tä­viin toi­miin, esim. vero­by­ro­kra­tian hel­pot­ta­mi­seen, veron­kan­non tehos­ta­mi­seen tai suh­dan­teen­vas­tai­siin (coun­ter-cyclical) inves­toin­tei­hin jot­ka piris­tä­vät taloutta.

  On tot­ta, että vero­jen korot­ta­mi­seen liit­tyy ris­ki vero­tuo­ton ale­ne­mi­ses­ta. Mikään auto­maat­ti ei kui­ten­kaan ole kyseessä.

 83. Samu­li Saarelma:

  No, kenen sit­ten on?

  No riip­puu tie­tys­ti tilan­tees­ta. Maa­ta­lous­tuis­sa on esim. vas­tak­kain maan­vil­je­li­jöi­den ja veron­mak­sa­jien int­res­sit. Kan­sal­li­soop­pe­ran rahoi­tuk­ses­sa on oop­pe­ras­sa kävi­jöi­den ja veron­mak­sa­jien int­res­sit. Palk­ka­neu­vot­te­luis­sa kulut­ta­jan ja työn­te­ki­jän jne.

  Onko sinus­ta koko poliit­ti­nen pää­tök­sen­te­ko kon­sen­sus­po­li­tii­kan toteu­tus­ta ja toi­mi­si aivan yhtä hyvin virkamiehillä

  Ei se oo, kos­ka poli­tiik­ka on aika otol­li­nen väli­ne ottaa joil­ta­kin ja jakaa tätä muil­le. Eli int­res­si­ryh­mät yrit­tää käyt­tää poli­tiik­kaa väli­nee­nä omien etu­jen­sa aja­mi­seen mui­den edun kustannuksella.

  Tiet­ty kyl­lä me voi­daan kek­siä ske­naa­rioi­ta jois­sa rik­kai­den edut on ris­ti­rii­das­sa köy­hem­pien etu­jen kans­sa, esim. jos olis vaik­ka ehdo­tus, että rik­kai­den rahat otet­tas ja annet­tas köy­hil­le. Täs­sä­kin on ris­ti­rii­das­sa vaan väli­tön etu, kos­ka pit­käl­lä aika­vä­lil­lä on tie­tys­ti myös köy­hien etu, että talou­den kas­vue­del­ly­tyk­siä ei tuhota.

  Mil­lä tavoin ay-liik­keen edut ovat ris­ti­rii­das­sa kulut­ta­jien kanssa?

  Sil­lä tavoin, että kun pal­kat nousee, niin tuot­tei­den hin­nat nousee. Tämä siir­tää rahaa kulut­ta­jil­ta työn­te­ki­jöil­le. Pää­oma­mark­ki­nat on jo kil­pail­lut ja niil­lä ei oo monopolivoittoja.

  Kuten Lii­an van­ha jo ker­toi, val­tao­sa ay-liik­keen jäse­nis­tä kuu­luu itse­kin myös kuluttajiin.

  Tot­ta­kai, mut­ta rahan siir­tä­mi­nen tas­kus­ta toi­seen ei hait­taa, var­sin­kin, jos sii­nä samal­la voi käy­dä vähän toi­sen­kin taskulla.

  En tosin sit­ten ymmär­rä, mihin “viral­li­seen totuu­teen” viit­ta­sit aiemmin.

  Sii­hen, että Osmo antoi ymmär­tää, että USA:ssa olis joten­kin sur­kee tilan­ne, kun siel­lä ei oo val­tion vies­tin­tä, eli rauk­ka par­ka kat­so­jat uskoo ihan mitä sat­tuu. (Eli että meil­lä menee parem­min, kos­ka on val­tion vies­tin, joka tuot­taa “oike­aa” tietoo.)

  Ensin­nä­kin niin kau­an, kun YLE on ole­mas­sa, niin tämän pel­ko ei ole suu­ri, kos­ka kau­pall­set kana­vat eivät voi venyt­tää pro­pa­gan­daan­sa lii­an kau­ak­si todel­li­suu­des­ta niin kau­an, kun niil­lä on vastavoima

  häh? Eihän täl­lä oo mitään mer­ki­tys­tä sen kans­sa kos­taa­ko mai­nos­ta­jat vai ei. Kai ne nyt kos­tais riip­pu­mat­ta sii­tä onko YLE ole­mas­sa vai ei?

  Toi­sek­si, eihän tuol­le löy­dy todis­tei­ta sen enem­pää kuin sil­le­kään, että sinun osta­mat­ta­jät­tä­mi­se­si tuot­teel­le, jota et halua, oli­si joten­kin todis­tet­ta­vis­sa. Kau­pal­li­nen media tuot­taa ohjel­mia, joi­hin uskoo saa­van­sa mai­nos­ta­jia rahoittajiksi.

  Eli sinä voit väit­tää, että kau­pal­li­nen media pel­kää mai­nos­ta­jien kos­toa ilman mitään todis­tei­ta asias­ta. Kuin­ka kätevää!

  Täs­sä olis vie­lä joku jär­ki, jos pys­tyi­sit joten­kin perus­te­le­maan, että mik­si nii­den mediayh­tiöi­den pitäis pelä­tä sitä kos­toa, että miten ne mai­nos­ta­jat pys­tyis koor­di­noi­maan toi­min­tan­sa jol­lain kar­tel­lil­la sil­leen, että jon­kun kat­so­jia kiin­nos­ta­van ohjel­man lähet­tä­mi­nen ei kan­na­ta, kos­ka kukaan ei haluis mainostaa…

  Sano­ma­leh­det ovat täs­sä mie­les­sä eri asia, kos­ka ne ovat kuin tv:n mak­su­ka­na­vat, eli kulut­ta­jat itse mak­sa­vat nii­den tuotannon.

  Joo! Tot­ta­kai mak­saa! Ne mai­nok­set on siel­lä leh­des­sä on ihan vaan nii­tä tilaa­jia varten.

  Luu­let­ko tosi­aan, että kana­vat kil­tis­ti uuti­soi­si­vat aihees­ta puo­lu­eet­to­mas­ti, vaik­ka se hait­tai­si nii­tä kaik­kia vain sik­si, että puo­lu­eet­to­mal­la kana­val­la oli­si epsi­lo­nin ver­ran enem­män kat­se­li­joi­ta ja siten sai­si hou­ku­tel­tua epsi­lo­nin ver­ran mainostuloja?

  heh… no riip­puu tie­tys­ti tuos­ta epsi­lo­nin suuruudesta.

  Sen lisäks ei ihmi­set nyt oo mitään type­ryk­siä. Kyl­lä ne taju­aa, että vies­tin välit­tä­jän motii­vil­la on väliä.

  Mun mie­les­tä YLEä ei kan­na­ta pitää pys­tys­sä tämän hypo­teet­ti­sen tilan­teen varal­la. Jos täl­lai­nen laki, joka hait­taa kaik­kea mark­ki­naeh­tois­ta vies­ti­mis­tä, niin sit­ten kär­si­tään var­maan vähän hyvin­voin­ti­tap­pioi­ta, kun ei oo “puo­lu­ee­ton­ta” vies­tin­tä. Tämä olis var­maan sen ver­ran media­huo­mioo herät­tä­vä laki, että me voi­tas frii­rai­da­ta muu­ten­kin jol­lain bbc:llä.

 84. Sen lisäk­si vaik­ka ammat­tiyh­dis­tyk­set kinaa­vat työ­nan­ta­jien kans­sa nii­den edut on ris­ti­rii­das­sa kulut­ta­jien, ei kapi­ta­lis­tien kanssa. 

  Ole­te­taan kak­si fir­maa A ja B jot­ka val­mis­taa samaa tuo­tet­ta, molem­pien fir­mo­jen työn­te­ki­jöil­lä saman­suu­rui­set pal­kat. Fir­mas­sa A teh­dään inno­vaa­tio min­kä seu­rauk­se­na se pys­tyy teke­mään tuo­tet­ta entis­tä hal­vem­mal­la. Sen ei kui­ten­kaan kan­na­ta las­kea hin­to­jaan lii­kaa alle hin­ta­ta­son johon B pys­tyy vaan se ottaa tuot­teis­taan B:tä parem­man katteen.

  Parem­pi kate tuot­taa voit­toa joka pää­te­tään jakaa osin­koi­na osak­kee­no­mis­ta­jil­le. Parem­man osin­ko­tuo­ton seu­rauk­se­na A:n kurs­si nousee ja B:n las­kee. Nyt työn­te­ki­jät kek­sii että hei me oltiin muka­na inno­vaa­tion teke­mi­ses­sä, meil­lä pala kans, puo­let voi­tos­ta duu­na­reil­le ja puo­let osak­kee­no­mis­ta­jil­le tai lak­ko pe***le.

  Ko. tapauk­ses­sa ammat­tiyh­dis­tyk­sen edut eivät ole ris­ti­rii­das­sa kulut­ta­jan kans­sa kos­ka pal­kan­nos­to ei vai­ku­ta tuot­teen hin­taan vaan ris­ti­rii­ta on suo­raan osak­kee­no­mis­ta­jan eli sen kapi­ta­lis­tin kanssa.

 85. BRG: Aivan. Entäs sit­ten kun inno­vaa­tio levi­ää mui­hin yri­tyk­siin? Tai entäs jos yri­tyk­sis­sä ei tapah­du inno­vaa­tio­ta, joka nos­tai­si tuottavuutta?

  Vaik­ka tämä nyt ei oikeas­taan lii­ty tähän kes­kus­te­luun miten­kään, niin haluan muu­ten sel­ven­tää sen, että vaik­ka väi­tän, että työn­te­ki­jän edut ovat ris­ti­rii­das­sa kulut­ta­jan kans­sa on sil­ti täy­sin ok, että työn­te­ki­jät vaa­ti­vat ja saa­vat kor­keam­paa palk­kaa. Vas­tus­tan pel­käs­tään mono­po­li­so­pi­mis­ta ja liit­to­jen erityisasemaa.

 86. Juu en myös­kään väi­tä ettei pal­kan­ko­ruk­set nos­tai­si hin­to­ja, koin vain sivu­lausee­si “,ei kapi­ta­lis­tien kans­sa” yksioikoiseksi.

 87. Art­tu­ri:

  Tiet­ty kyl­lä me voi­daan kek­siä ske­naa­rioi­ta jois­sa rik­kai­den edut on ris­ti­rii­das­sa köy­hem­pien etu­jen kans­sa, esim. jos olis vaik­ka ehdo­tus, että rik­kai­den rahat otet­tas ja annet­tas köyhille. 

  Mitä ihmeen “kek­si­mis­tä” täs­sä on? Koko ajan­han rik­kail­ta vero­te­taan ja sekä anne­taan sitä rahaa suo­raan köy­hil­le että tuo­te­taan käyt­tä­jil­le ilmai­sia palveluita.

  Jos sit­ten rik­kai­den hal­lus­sa ole­va media pau­hai­si vain seu­raa­vaa propagandaa…

  Täs­sä­kin on ris­ti­rii­das­sa vaan väli­tön etu, kos­ka pit­käl­lä aika­vä­lil­lä on tie­tys­ti myös köy­hien etu, että talou­den kas­vue­del­ly­tyk­siä ei tuhota. 

  …niin uus­li­be­raa­li poli­tiik­ka saa­tai­siin vähi­tel­len syö­tet­tyä köy­hil­le­kin peri­aat­teel­la, että “on tää teil­le­kin vaan hyväk­si, usko­kaa nyt vaan” aivan kuten van­has­sa kun­non NL:ssa syö­tet­tiin kan­sal­le sosia­lis­min iha­nuu­des­ta. En halua täs­sä nyt ryh­tyä tap­pe­le­maan sii­tä, pitää­kö väit­tee­si paik­kaan­sa vai ei. Totean vain, että se ei var­mas­ti ole mikään ylei­ses­ti hyväk­syt­ty tosia­sia, vaan vas­tak­kais­ta miel­tä ole­via on paljonkin. 

  Jos täl­lä ja vas­tak­kais­ten mie­li­pi­tei­den tukah­dut­ta­mi­sel­la nyt sit­ten saa­tai­siin köy­hät­kin usko­maan veron­alen­nus­ten ole­van heil­le vain hyvä asia ja trickle down jnps. aivan kuten NL:ssa saa­tiin iso osa kan­sas­ta usko­maan sosia­lis­miin, niin etkö näe täs­sä mitään ongel­maa demo­kra­tian toteu­tu­mi­sen kan­nal­ta (älä­kä nyt anna sen hämär­tää ajat­te­lua­si, että itse uskot tuo­hon kuin kiveen)? 

  Eihän täl­lä oo mitään mer­ki­tys­tä sen kans­sa kos­taa­ko mai­nos­ta­jat vai ei. Kai ne nyt kos­tais riip­pu­mat­ta sii­tä onko YLE ole­mas­sa vai ei? 

  Kos­ta­mi­ses­ta tai sen uhkaa­mi­ses­ta ei oli­si samaa hyö­tyä. Oleel­lis­ta­han oli­si niil­le ikä­vän uuti­soin­nin tuk­ki­mi­nen. Jos YLE kui­ten­kin uuti­soi­si asian, ei mai­nos­ka­na­vien boi­ko­til­la saa­vu­tet­tai­si lähel­le­kään samaa kuin jos mitään YLEä ei oli­si, vaan koko uuti­soin­ti oli­si mai­nos­ka­na­vien varassa. 

  Ei NL tur­han­päi­ten teh­nyt kaik­ke­aan Voice of Free­do­min (vai mikä sen ame­rik­ka­lais­ten pyö­rit­tä­män radio­ka­na­van nimi nyt oli­kaan) häi­rit­se­mi­sek­si. Näin se teki, vaik­ka sil­lä oli­kin omat tv‑, radio- ja sano­ma­leh­ti­ka­na­vat kontrollissaan. 

  Eli että meil­lä menee parem­min, kos­ka on val­tion vies­tin, joka tuot­taa “oike­aa” tietoo. 

  No, sit­ten se olkiuk­ko­si oli­kin toi­nen kuin luu­lin. Olkiuk­ko oli­kin sii­nä, että joku uskoi­si val­tion vies­ti­men auto­maat­ti­ses­ti tuot­ta­van oike­aa tie­toa. Ei tuo­ta, kuten ei tuo­ta kau­pal­li­nen­kaan. Oleel­lis­ta on se, että molem­mat ovat ole­mas­sa, kos­ka sil­loin kum­pi­kaan ei voi lui­sua vää­ris­te­lyn puolelle.

  mik­si nii­den mediayh­tiöi­den pitäis pelä­tä sitä kos­toa, että miten ne mai­nos­ta­jat pys­tyis koor­di­noi­maan toi­min­tan­sa jol­lain kar­tel­lil­la sil­leen, että jon­kun kat­so­jia kiin­nos­ta­van ohjel­man lähet­tä­mi­nen ei kan­na­ta, kos­ka kukaan ei haluis mainostaa? 

  Ei tähän tar­vi­ta mitään koor­di­noin­tia yhtään sen enem­pää kuin mihin­kään muu­hun­kaan saman int­res­sin omaa­vien toi­min­taan. Et sinä tar­vit­se mitään koor­di­naa­tio­ta pyr­kiäk­se­si muut­ta­maan yhteis­kun­taa mah­dol­li­sim­man liber­ta­ris­ti­sek­si omal­la pie­nel­lä panok­sel­la­si. Mah­dol­li­ses­ti annat jopa suo­raan rahaa jol­le­kin tahol­le (puo­lu­eel­le), joka tuo­ta tekee. Täs­sä­hän ei oli­si mitään jär­keä, jos kat­soi­sit vain ja ainoas­taan omaa lyhyen täh­täi­men talou­del­lis­ta etua (kuten nai­vis­ti luu­let yri­tys­ten tekevän). 

  Sen lisäks ei ihmi­set nyt oo mitään type­ryk­siä. Kyl­lä ne taju­aa, että vies­tin välit­tä­jän motii­vil­la on väliä. 

  Miten? Ethän edes sinä val­veu­tu­nut kan­sa­lai­nen tun­nu mil­lään usko­van, että kau­pal­li­sen vies­tin­nän tuot­ta­jil­la ja rahoit­ta­jil­la oli­si mitään muu­ta motii­via ohjel­ma­tuo­tan­nos­sa kuin pyy­teet­tö­mäs­ti tuot­taa ohjel­mia, joi­ta kat­so­jat halua­vat katsoa.

  Jos kaik­ki usko­vat sinun lail­la­si, niin mik­si kukaan epäi­li­si kau­pal­li­sen uuti­soin­nin ole­van mitään muu­ta kuin mah­dol­li­sim­man totuu­den­mu­kai­sen kuvan maa­il­man tilas­ta tuottamista? 

  Mun mie­les­tä YLEä ei kan­na­ta pitää pys­tys­sä tämän hypo­teet­ti­sen tilan­teen varalla. 

  Mun mie­les­tä eni­ten ame­rik­ka­lai­sia kat­so­jia kerää­vä Fox News ei ole hypo­teet­ti­nen, vaan var­sin todel­li­nen tapaus kana­vas­ta, joka ei todel­la­kaan pyri mil­lään muo­toa puo­lu­eet­to­maan uuti­soin­tiin. Kai­ken pääl­le se on vie­lä otta­nut Goeb­bels­mäi­ses­ti isku­lauseek­seen “fair and balanced”. 

  Mitä BBC:n frii­rai­daa­mi­seen tulee, niin tus­kin­pa BBC juu­ri on kiin­nos­tu­nut Suo­men poli­tii­kas­ta uutisoimaan. 

  En tie­dä, mihin “kaik­kea mark­ki­naeh­tois­ta vies­ti­mis­tä” hait­taa­vaan lakiin nyt viit­taat. Minä kan­na­tan sitä, että YLEn toi­min­taa supis­te­taan niin, että se kes­kit­tyy vain näi­hin oikeas­ti hyö­dyl­li­siin asioi­hin ja jät­tää ne viih­teen ja urhei­lun toi­mit­ta­mi­set kau­pal­li­sil­le. Miten täs­sä tilan­tees­sa YLEn ole­mas­sao­lo hait­tai­si miten­kään mark­ki­naeh­tois­ta vies­ti­mis­tä (muu­ten siis kuin niin, että ne eivät voi muo­ka­ta kan­san mie­li­pi­det­tä yhtä hel­pos­ti omaan tah­toon­sa kuin ilman YLEä voisivat)?

 88. Eli että meil­lä menee parem­min, kos­ka on val­tion vies­tin, joka tuot­taa “oike­aa” tietoo

  On sosi­aa­lip­sy­ko­lo­gian osoit­ta­ma tosia­sia, että pel­käs­tään ihmis­ten altis­ta­mi­nen toi­sel­le näke­myk­sel­le, oli se näke­mys kuin­ka oikea tai vää­rä tahan­sa, aiheut­taa sen, että ihmi­set kysee­na­lais­ta­vat ja ajat­te­le­vat asi­aa itse. Tämän­kin olen jo sinul­le rau­ta­lan­gas­ta vään­tä­nyt aiem­min, mut­ta ilmei­ses­ti kog­ni­tii­vi­nen dis­so­nans­si lait­taa unoh­ta­maan epä­miel­lyt­tä­viä tosiasioita.

 89. Tämä ilta ja Nor­jan draa­ma osoit­ti, että YLE on kuin kame­li, jol­la on pers­lä­pi tukos­sa, kuten Erk­ki Raa­ti­kai­nen tote­si olles­saan YLE:n pääjohtaja.

  Muu media oli kärp­pä­nä tilan­tees­sa. Mitä teki YLE:n TV-uuti­set ja inter­net päi­vi­tys? Työ­vuo­rot lop­pui­vat viit­tä vail­le, kun tie­det­tiin kuka oli teki­jä. Muut tie­do­tus­vä­li­neet jat­koi­vat päi­vys­tys­tä ja ker­toi­vat tilanteen. 

  Täl­lai­ses­ta­ko pitäi­si mak­saa pakol­li­nen media-mak­su. YLE on kuin kun­nan­vi­ras­to, joka on auki sil­loin kun sil­le itsel­le sopii.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.