HS-raati ja maahanmuutto

HS-raa­din kysy­mys kuu­lui, onko oikein sää­del­lä maa­han­muut­toa talous­ti­lan­teen mukaan. Näin vastasin:

2) Ei
Huma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to ei ole talouskysymys.

Ongel­ma­na on, että kun työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to EU:n
ulko­puo­lel­ta on vah­vas­ti rajoi­tet­tua, muut­to­pai­ne purkautuu
huma­ni­taa­ri­sen väy­län vää­rin­käyt­tö­nä. Oli­si pal­jon parempi,
jos kai­kil­la maa­han pyr­ki­jöil­lä oli­si EU-kansalaisen
oikeu­det mut­ta vain ne. Maa­han saa tul­la töi­hin, jos pystyy
elät­tä­mään itsen­sä ja per­heen­sä työl­lä, mutta
sosi­aa­li­tur­van pii­riin pää­see vas­ta, kun on ollut riittävän
kau­an ansio­työs­sä. Täl­löin muut­to köy­hem­mis­tä mais­ta olisi
ter­veem­mäl­lä poh­jal­la kuin nyt. On has­sua, että työhaluinen
ei saa tul­la tän­ne töi­hin, mut­ta hän pää­see tän­ne kyllä
tulon­siir­to­jen varaan.

61 vastausta artikkeliin “HS-raati ja maahanmuutto”

 1. Edus­kun­nan kyse­ly­tun­nil­la kovas­ti vaa­dit­tiin että työ­pe­räi­sel­le maa­han­muu­tol­le pitää lait­taa lisää jarruja?!

 2. Minus­ta vai­kut­taa sil­tä, että Suo­meen tule­vat tur­va­pai­kan­ha­ki­jat luu­le­vat suo­ma­lai­sen vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen ole­van jon­kin­lai­nen siir­to­lais­vi­ras­to mui­nai­sen Ellis Islan­din tapaan, jos­sa ensin tar­kas­tet­tiin ja syy­nät­tiin ja sit­ten lähe­tet­tiin etsi­mään töi­tä. Vai­kut­taa sil­tä, että tur­va­pai­kan­ha­ki­jat kuvit­te­le­vat löy­tä­vän­sä tääl­tä ensin hant­ti­hom­mia ja sii­tä sit­ten raken­ta­van­sa elä­mään­sä eteenpäin.

  Vas­taan­ot­to­kes­kuk­set eivät kui­ten­kaan ole Ellis Islan­de­ja eikä Suo­mi pys­ty vas­taa­maan sel­lais­ten siir­to­lais­ten odo­tuk­siin, joil­la ei ole työ­paik­ka val­mii­na odottamassa.

  Oli­si pal­jon parem­pi, jos kai­kil­la maa­han pyr­ki­jöil­lä oli­si EU-kan­sa­lai­sen oikeu­det mut­ta vain ne”, kir­joit­taa Osmo. 

  Kan­sa­lais­ten oikeu­det EU:ssa Euroo­pan komis­sion mukaan: “Jot­ta oles­ke­luoi­keus ja oikeus työn­saan­tiin toteu­tu­vat käy­tän­nös­sä, on työn­te­ki­jöil­lä olta­va riit­tä­vä sosi­aa­li­tur­va, kun he liik­ku­vat yhtei­sön alu­eel­la. Yhtei­sön sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mien yhteen­so­vit­ta­mi­ses­ta on annet­tu lain­sää­dän­töä, jol­la taa­taan pal­ka­tuil­le työn­te­ki­jöil­le, itse­näi­sil­le amma­tin­har­joit­ta­jil­le ja opis­ke­li­joil­le sama sosi­aa­li­tur­va kuin kysei­sen jäsen­val­tion työn­te­ki­jöil­le. Jos on saa­vut­ta­nut tie­tyt etuu­det yhdes­sä jäsen­maas­sa, saa samat etuu­det myös muis­sa.

  Toi­sin sanoen tuli­jal­la oli­si läh­tö­maan­sa sosi­aa­li­tur­va? Miten se käy­tän­nös­sä tapah­tui­si? Suo­mi mak­saa esim. työ­mark­ki­na­tu­kea työt­tö­myy­den sat­tues­sa ja las­kut­taa sen lähtömaalta? 

  Täs­tä on var­maan ollut vii­me aikoi­na leh­dis­sä, mut­ta ei ole tart­tu­nut mieleeni.

  OM:n yllä­pi­tä­mä kansanvalta.fi lähin­nä joh­dat­te­lee pit­käl­li­sem­pään ja ras­kaam­paan opis­ke­luun, johon en lais­kuut­ta­ni nyt ryh­dy sii­nä toi­vos­sa, että joku tar­jo­aa val­miik­si pures­kel­tua rau­ta­lan­kaa. ( 😀 mah­ta­va kielikuva)

 3. Anna-Lii­sa, Lue myös seu­raa­va lause Osmon kir­joi­tuk­ses­ta: “Maa­han saa tul­la töi­hin, jos pys­tyy elät­tä­mään itsen­sä ja per­heen­sä työl­lä, mut­ta sosi­aa­li­tur­van pii­riin pää­see vas­ta, kun on ollut riit­tä­vän kau­an ansiotyössä.”

  Monien tuli­joi­den läh­tö­mais­sa ei tun­ne­ta sosi­aa­li­tur­vaa esim. työt­tö­myy­den osal­ta, joten ei oli­si myös­kään mitään laskutettavaa.

 4. Pie­ne­nä pil­kun nys­vää­mi­se­nä: Pako­lais­ten vas­taan­ot­to on talous­ky­sy­mys. Maa­il­mas­sa on pako­lai­sia niin pal­jon, että Suo­mi ei talou­del­li­ses­ti kyke­ne otta­maan nii­tä kaik­kia mil­joo­nia vas­taan. Näin ollen talou­del­li­ses­sa mie­les­sä pako­lais­ten vas­taan­ot­toa on pak­ko jol­lain perus­teil­la rajoittaa. 

  Sik­si oli­si­kin syy­tä Osmon ehdo­tuk­sen mukai­ses­ti teh­dä työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to mah­dol­li­sim­man hel­pok­si, jot­ta pako­lais­pai­kat koh­den­tui­si­vat niil­le, jot­ka oikeas­ti ovat vai­not­tu­ja kotimaassaan.

 5. Huma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to ei ole talouskysymys.

  Miten niin? Eikö sii­hen tar­vi­ta rahaa? 

  Tie­ten­kin kaik­ki, mikä aiheut­taa kus­tan­nuk­sia on talous­ky­sy­mys. Tar­koit­ta­net, että se ei ole mie­les­tä­si ensi­si­jai­ses­ti talouskysymys.

 6. Her­bert kir­joit­ti 19.3.2010 kel­lo 7:47: “Monien tuli­joi­den läh­tö­mais­sa ei tun­ne­ta sosi­aa­li­tur­vaa esim. työt­tö­myy­den osal­ta
  Juu­ri näin ymmär­sin komis­sion teks­tin. Sosi­aa­li­tur­va läh­tö­maan mukaan. Kysy­myk­se­ni kos­ki sitä, miten mene­tel­lään jos EU:n ulko­puo­li­ses­sa läh­tö­maas­sa ON sosiaaliturva.

  (Voi­si­ko joku antaa vaik­ka lin­kin sel­lai­sel­le verk­ko­si­vul­le, jos­sa on sitee­raus­tä­git? Löy­sin vain sel­lai­sen jol­la saa lai­naus­mer­kit sitee­rauk­sen ympä­ril­le, mut­ta sen saa hel­pom­min kir­joit­ta­mal­la ne suo­raan, ei sii­hen täge­jä tarvita.)

 7. maa­pal­lol­la on n.7miljardia ihmis­tä jois­ta n.1–2miljardia elää köyhyydessä/näkee nälkää.

  joten maa­han­muut­to on todel­la­kin talou­del­li­nen kysy­mys Suomalaisille.

  työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa en ole vie­lä kuul­lut kenen­kään kritisoivan.

  tosin raken­nusa­la on hyvä esi­merk­ki “työperäisestä“maahanmuutosta:miltei joka työmaalla
  alkaa Suo­ma­lai­nen raken­nus­mies ole­maan harvinaisuus,eli kuten kaik­ki tie­tä­vät ovat viro­lai­set yms. “valloittaneet“markkinat.

  -mak­se­taan­ko verot Suomeen?
  ‑toi­mi­taan­ko Suo­ma­lai­sen työ­lain­sää­dän­nön puitteissa?jne jne..

  jul­ki­suu­des­sa ollei­den tie­to­jen perus­teel­la minul­le on muo­dos­tu­nut kuva että raken­nusa­la mil­tei koko­nai­suu­des­saan liik­kuu ns.harmaalla alueella.

  -näil­lä mennään.

  1. Uusi kas­vo:
   Etkö todel­la ole kuul­lut kene­kään kri­ti­soi­van työ­pe­räis­tä maahanmuuttoa?
   Mik­si et sit­ten ehdo­ta sen vapauttamista.

 8. Nyt kat­soin­kin otsi­kon Hesa­ris­ta: huma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to ei ole talouskysymys. 

  Eli sii­nä tar­koi­tet­tiin­kin tie­tys­ti, että huma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to ei saa riip­pua suh­dan­teis­ta eli talou­den tilas­ta ja näin ollen ei ole talouskysymys. 

  Osmon vas­taus on siis järjellinen.

 9. Maa­han saa tul­la töi­hin, jos pystyy
  elät­tä­mään itsen­sä ja per­heen­sä työl­lä, mutta
  sosi­aa­li­tur­van pii­riin pää­see vas­ta, kun on ollut riittävän
  kau­an ansiotyössä”

  Käsit­tääk­se­ni ehdot­tai­sit siis huo­mat­ta­vaa kiris­tys­tä nyky­ti­lan­tee­seen? Jos siis tar­koi­tit, että tuo päti­si kaik­kiin nykyi­siin huma­ni­tää­ri­siin tuli­joi­hin­kin. Eihän heis­tä juu­ri kukaan pys­ty elät­tä­mään per­het­tään aina­kaan aluk­si. Eli taval­laan vaih­tai­sit nyky mamut sel­lai­siin, jot­ka ovat tuot­ta­via Suo­men stan­dar­deil­la. Eikö tämä ole juu­ri sel­lais­ta poli­tiik­kaa, jota esim. Vih­reät kiih­keäs­ti vastustavat?

  Ihan jär­ke­väl­tä kuu­los­ta­va ehdo­tus siis, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti sai­si kan­na­tus­ta lähin­nä hom­ma­lais­ten piirissä.

 10. Kii­tos Elina!

  Tes­taan:

  Tämän pitäi­si olla siteeraus

  On työ­pe­räi­ses­sä­kin maa­han­muu­tos­sa ongel­mia, jos sen avul­la työt tee­te­tään vero­ja ja mui­ta työ­nan­ta­ja­mak­su­ja mak­sa­mat­ta ja mitään työ­eh­to­ja nou­dat­ta­mat­ta, mut­ta sen vapaut­ta­mis­ta voi­si sii­tä huo­li­mat­ta har­ki­ta. Voi­si­ko ongel­mil­le löy­tyä ratkaisu?

  Ensin pitäi­si tie­ten­kin mää­ri­tel­lä työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to. Onko se sitä, että tulee Suo­meen kat­so­maan jos­ko töi­tä löy­tyi­si vai onko se sitä, että Suo­mes­sa on työ­paik­ka johon tulee? Entä jos menet­tää sen työ­pai­kan, johon on tullut?

 11. Heh, tuo tägi sai aikaan vain kur­sii­vi­fon­tin. Sen saa suo­raan­kin kur­sii­vi­tä­geil­lä. Kai­paan sel­lais­ta sitee­raus­tä­giä, joka aikaan­saa sini­sen vii­van teks­tin vasem­mal­le puo­lel­le, teks­ti sisennettynä.

 12. Olen seu­ran­nut läh­teit­te­ni kaut­ta yhtä tosi­ta­paus­ta Ruot­sis­ta. Mil­jo­nää­ri raken­taa itsel­leen huip­pu­ko­me­aa kar­ta­noa hal­pa­työ­voi­mal­la. Mak­saa sur­ke­aa palk­kaa ja vaa­tii työn­te­ki­jöil­tä yli­työ­tun­te­ja mak­sa­mat­ta yli­työ­kor­vauk­sia. Palk­ka mak­se­taan osit­tain pimeäs­ti. Lisäk­si työ­nan­ta­ja teet­tää yli lain sal­li­mia työtuntimääriä.

  Sii­nä se Suo­men tule­vai­suus, jos rajat ava­taan. Kyl­lä­hän ne työn­te­ki­jät juu­ri ja juu­ri itsen­sä sil­lä elät­tä­vät, jos tyy­ty­vät asu­maan työ­nan­ta­jan para­kis­sa vedel­lä ja lei­väl­lä kii­na­lais­ten hiki­pa­jo­jen dor­mi­to­rien mal­liin. Per­he kui­ten­kin jou­tuu ole­maan savi­ma­jois­sa siel­lä jos­sain kaukana.

  Ja toi­mii­han se nyky­päi­vä­nä ihan lail­li­ses­ti Suo­mes­sa­kin. Työ­nan­ta­jat järk­kä­si­vät palk­kaa­mil­leen ilmais­leh­tien ja mai­nok­sien jaka­jil­le oman yhdis­tyk­sen ja teki­vät sit­ten tämän kans­sa työ­eh­to­so­pi­muk­sen käy­tän­nös­sä parin euron tun­ti­hin­taan. Ahneus on loputonta.

  Kun tilan­ne pää­see riit­tä­vän pit­käl­le, käy niin kuin USA:ssa. Hou­ku­tus teh­dä rahaa hal­pa­työn­te­ki­jöi­tä sor­ta­mal­la tulee niin suu­rek­si, että lai­te­taan suu­rel­la rahal­la lob­ba­rit hoi­ta­maan edus­kun­ta hil­jai­sek­si. Rahan­val­ta ottaa totaa­li­sen otteen ja vih­reät­kin hei­te­tään ulos hal­li­tuk­ses­ta kuin leppäkeihäät.

 13. Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa kri­ti­soi­daan yleen­sä sii­tä näkö­kul­mas­ta, että se tuo muas­saan har­maa­ta talout­ta ja näin ollen hei­ken­tää rehel­li­ses­ti toi­mi­vien suo­ma­lais­ten yrit­tä­jien kilpailuasemia.

  Tämä näkö­kul­ma on enem­män kuin rele­vant­ti eten­kin raken­nus- ja ravin­to­la-alal­la. Polii­sin resurs­sit vain eivät rii­tä kuin mur­to-osaan näi­den tapaus­ten paljastamisesta. 

  Sinän­sä työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa sen työ­pe­räi­syy­den vuok­si en ole kuul­lut tai näh­nyt kritisoitavan.

 14. Hesa­rin Mer­kin­tö­jä-kolum­nis­sa Akka­nen kir­joit­taa:

  Lähes jokai­nen ehdo­kas jou­tuu kam­pan­joi­des­saan vas­taa­maan kah­teen kysy­myk­seen: mik­si eläk­kee­ni on niin pie­ni, ettei sil­lä tule toi­meen, ja mik­si maa­han pääs­te­tään ulko­maa­lai­sia elä­mään mei­dän mak­sa­mal­lam­me sosiaaliturvalla.

  Sel­lai­nen on rivi­ää­nes­tä­jän sie­lun­mai­se­ma.”

  Osmo, onko tuo tyh­mä kysy­mys? Olen rivi­ää­nes­tä­jä, ja minus­ta Akka­sen vii­mei­nen lause on hävy­tön ja herjaava.

 15. Kii­tos, Osmo, tägis­tä! En huo­man­nut sitä ennen edel­lis­tä postaustani.

 16. Anna-Lii­sa,

  Kysy­mys oli kyl­lä Osmol­le, mut­ta uskoi­sin, että monet lisäk­se­ni ovat kiin­nos­tu­nei­ta sii­tä, mikä Akka­sen vii­mei­ses­sä lausees­sa on hävy­tön­tä ja herjaavaa. 

  Lii­an yleis­tä­vä­hän se ehdot­to­mas­ti on: eivät kaik­ki “ulko­maa­lai­set” tule tän­ne läh­tö­koh­tai­ses­ti ele­le­mään sosi­aa­li­tur­val­la. Mut­ta naii­via oli­si väit­tää, ettei­kö täl­lai­nen ryh­mä — iso­kin sel­lai­nen — oli­si olemassa. 

  (ps. lin­kis­sä­ni pitäi­si olla kaik­ki HTML-tagit? Et vain ilmei­ses­ti heti löy­tä­nyt oikeaa?)

 17. Eiku, katoin­kin vää­rin… eli her­jat­tiin rivi­ää­nes­tä­jää, ei ulkomaalaisia. 

  Hyvä Eli­na, aika hank­kia kai silmälasit.

 18. Työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to tar­koit­taa käy­tän­nös­sä raken­nus­mies­ten ym. yleen­sä har­maa­ta työ­tä SUo­mes­sa. Verot jäte­tään mak­sa­mat­ta tai ne mak­se­taan balt­ti­aan jne.

  Mut­ta esi­mer­kik­si lää­kä­rit ja len­to­hen­ki­lö­kun­ta ovat ryh­miä jot­ka on suo­jat­tu tehok­kaas­ti ulko­mai­sel­ta kil­pai­lul­ta. Eten­kin meil­le maa­lai­sil­le kyl­lä kel­pai­si esim. intia­lai­nen hyvää englan­tia puhu­va lää­kä­ri tai ham­mas­lää­kä­ri, eten­kin nyt kun vaih­toeh­to­na on olla ilman lää­kä­riä tai jon­kun pilleristi/mielenterveysongelmaisen keik­ka­lää­kä­rin “hoi­dos­sa”.

  Minul­le kel­pai­si myös esim. ukrai­na­lai­set len­toe­mot satun­nai­ses­ti fins­kiä käyt­täes­sä­ni, ja olen aivan var­ma että he tar­vit­si­si­vat vähem­män palk­kaa ja että he tyy­tyi­si­vät alle ***** hotel­lei­hin ja ne toi­pu­mi­sa­jat len­noil­ta­kin oli­si­vat pal­jon lyhyempiä.

  Aivan kai­ken­lai­sis­ta jul­ki­sen sek­to­rin “pääl­lik­kö” ja “joh­ta­ja” tason töis­tä nyt puhu­mat­ta­kaan. Mik­sei tämän päi­vän moni­kur­jis­te­tus­sa Suo­mes­sa nimi­te­tä näi­hin hom­miin sopi­van kou­lu­tuk­sen saa­nei­ta ihmi­siä kan­sain­vä­li­sen tar­jous­kil­pai­lun perus­teel­la? Mik­si vaik­ka­pa hel­sin­ki on täyn­nään eri­lais­ta sosi­aa­li­joh­ta­jaa, kou­lu­tus­pääl­lik­köä, pro­jek­ti­joh­ta­jaa ym ym. eikä hei­tä vaih­de­ta hal­vem­piin intialaisiin?

  Ai niin. Ne ei var­maan sit­ten äänes­te­li­si­kään kokoo­mus­ta ja de virheitä.

 19. Suu­rin haas­te seu­raa­van 20 vuo­den aika­na tulee ole­maan työllisyys.
  Nyt meil­lä on 300000 työ­tön­tä ja elä­keiän nos­to tuo 60–800000 uut­ta työn­tar­joa­jaa per ikä­luok­ka eli tuol­la nel­jän vuo­den työ­uran piden­tä­mi­sel­lä työ­voi­man tar­jon­ta lisään­tyy 240–320000 hen­gel­lä riip­puen sii­tä kum­paan pää­hän noi­ta työ­vuo­sia lisätään.
  Kun nykyi­set toi­met­kin lisää­vät työ­voi­man tar­jon­taa n kak­si ikä­luok­kaa eli n 160000 hen­keä niin työt­tö­mien tai työn tar­joa­jien mää­rä nousee 760000:een !!!

  Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan työi­käis­ten mää­rä vähe­nee vuo­teen 2030 vain 167000 hen­gel­lä. Saman oli huo­man­nut Katai­nen­kin eli työ­paik­ka pitää keksiä
  n 600000 hen­gel­lä tai jos hyväk­sym­me n 100000 työt­tö­myy­den niin n 500000 hengelle-

  Kun kas­vu Katai­sen, Vanhasen,Pekkarisen, Sai­lak­sen , Hol­min ‚Hete­mäen etc asian­tun­ti­joi­den mukaan jää n 2 % seu­raa­val­la nousu­kau­del­la niin uuisa työ­paik­ko­ja ei syn­ny, sil­lä tuot­ta­vuud­ne kas­vun on olta­va muu­ta­man pro­sen­tin luok­kaa jot­ta uusia työ­paik­ko­ja syntyisi. 

  Kun Katai­sen ja Vnah­sen mukaan jul­ki­sen sek­to­rin tuot­ta­vuut­ta on nos­tet­ta­va 20 % niin se mer­kit­see, että jul­ki­sel­ta sek­to­ril­ta on vähen­net­tä­vä n 20 5 työvoimaa.

  Ja lamat tois­tu­vat 10–15 vuo­den sykleis­sä, joten seu­raa­vaan lmaan menem­me 600000 hen­gen työttömyydellä 

  Suo­mes­sa uuden työ­pai­kan syn­nyt­tä­mä­nen vaa­tii rahaa n 100–150000 euroa joten tuo 500000 työ­pai­kan syn­nyt­tä­mi­nen vaa­ti­si n 50–75 mil­jar­din euron investoinnit.

 20. En täy­sin ymmär­rä, miten huma­ni­tää­ri­nen maa­han­muut­to on joten­kin sen pur­kau­tu­mis­ta, että maa­han ei pää­se EU:n ulko­puo­lel­ta tuos­ta vaan teke­mään töi­tä. Huma­ni­tää­ri­set maa­han­muut­ta­jat tule­vat sel­lai­sis­ta mais­ta kuin Afga­nis­tan, Irak ja Soma­lia. En todel­la­kaan usko juu­ri näi­den mai­den tuli­joi­den ole­van nii­tä, joi­hin hel­pom­pi töi­hin tulo vai­kut­tai­si (ennem­min­kin seu­rauk­se­na oli­si pal­jon tuli­joi­ta esim. Kii­nas­ta ja Intias­ta). Tämän näkee sii­tä, että saa­tu­aan työn­te­ko-oikeu­det, kysei­sis­tä mais­ta tuli­joi­den työl­lis­ty­mi­nen pysyy var­sin alhai­sel­la tasolla. 

  Huma­ni­tää­ri­siin maa­han­muut­ta­jiin toki vai­kut­tai­si se, että huma­ni­tää­ri­sen maa­han­muu­ton kri­tee­re­jä kiris­tet­täi­siin (kuten tuo ehdo­tuk­se­si vai­kut­tai­si teke­vän). Minus­ta nämä ovat kui­ten­kin täy­sin toi­sis­taan riip­pu­mat­to­mia asioi­ta. Voim­me hel­pot­taa tai olla hel­pot­ta­mat­ta työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa ja voim­me kiris­tää tai olla kiris­tä­mät­tä huma­ni­tää­ris­tä maahanmuuttoa. 

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kan­na­tan ehdo­tus­ta­si. Sen ongel­ma on kui­ten­kin sen perus­te­lu niil­le, jot­ka kan­nat­ta­vat nykyis­tä huma­ni­tää­ris­tä maa­han­muut­toa (=suun­nil­leen koko poliit­ti­nen spekt­ri), kos­ka se tar­koit­taa sitä, että iso osa niis­tä, jot­ka nyt saa­vat Suo­meen jää­dä huma­ni­tää­ri­sil­lä syil­lä, kar­koi­tet­tai­siin. Toden­nä­köi­ses­ti aidot pako­lai­set edel­leen otet­tai­siin (kos­ka olem­me sii­hen sitou­tu­neet kan­sain­vä­li­sil­lä sopi­muk­sil­la). Nämä lie­ne­vät kui­ten­kin nykyi­sin sel­vä­nä vähem­mis­tö­nä kai­kis­ta huma­ni­tää­ri­sis­tä maahanmuuttajista.

  En siis täy­sin ymmär­rä, miten nykyis­tä huma­ni­tää­ris­tä maa­han­muut­toa kan­nat­ta­vien itku ja ham­pai­den­ki­ris­te­ly huma­ni­tää­ri­sil­lä syil­lä maa­han pyr­ki­vien kään­ny­tys­ten lisään­tyes­sä katoai­si sil­lä, että maa­han vir­tai­si pal­jon ihan toi­sia ihmi­siä töi­tä tekemään.

 21. Pako­lai­set eivät ole suu­ri ongel­ma, heis­tä n 1000 saa vuo­sit­tain oles­ke­lu­lu­van, joten ne eivät häi­rit­se Suo­men elämää.

  Työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to on jyr­käs­sä kas­vus­sa , n 25000 vii­me vuon­na ja seu­raavn 15 vuo­den haas­te on luo­da uusia työpaikkoja.

  Olen kysy­nyt asia polii­ti­koil­ta, mut­ta heil­lä ei ole vas­taus­ta. Elä­keiän nos­to kuu­lem­ma rat­kai­see kaik­ki ongelmat
  Paras ehdo­tus oli, että mene­tyt työ­apai­kat joten­kin herää­vät hen­kiin esim Kemi­jär­ven sellutehdas ???

 22. Har­vi­nai­sen sel­keä ja jär­ke­vä kan­nan­ot­to maa­han­muut­to­kes­kus­te­luun, hyvä Osmo!

 23. On has­sua, että työhaluinen
  ei saa tul­la tän­ne töi­hin, mut­ta hän pää­see tän­ne kyl­lä tulon­siir­to­jen varaan. ”

  En näe täs­sä mitään has­sua, lie­nen­kö paran­tu­ma­ton tosikko?
  Vie­lä kysee­na­lai­sem­paa on, että työ­ha­lu­ton­kin pää­see tulon­siir­to­jen piiriin.

 24. Vähän asian sivus­ta, mut­ta tun­tuu monia askar­rut­ta­van kuin­ka muo­toi­li­si kir­joi­tuk­si­aan, niin sivus­ton puo­les­ta seuraavaa.

  Tämä sivus­to on toteu­tet­tu XHTML 1.0 Tran­si­tio­nal (=HTML 4.01) mää­reen mukai­ses­ti. Sivun voi vali­doi­da osoiteessa :
  http://validator.w3.org/

  Vali­doin­nil­la näkee, kuin­ka hyvin sivus­to on stan­dar­dien puo­les­ta toteutettu.

  Sit­ten sivus­tol­le sopi­via täge­jä voi etsiä osoitteesta :
  http://www.w3schools.com/tags/default.asp

 25. Eli­na kir­joit­ti 19.3.2010 kel­lo 11:02: “(ps. lin­kis­sä­ni pitäi­si olla kaik­ki HTML-tagit? Et vain ilmei­ses­ti heti löy­tä­nyt oike­aa?

  No kun minä kävin läpi suo­men­kie­li­siä seli­tyk­siä ja blockquo­ten koh­dal­la lukee vain “sisen­nys”, ja sit­ten kun kävin enkun­kie­li­set läpi ei sil­mä­ni tart­tu­nut tägiin joka alkaa sanal­la “block”. Puusil­mä mikä puusilmä.

  Nyt en enää sot­ke tie­to­tek­nii­kan alkei­ta tähän. 🙂

 26. Lii­an van­ha taas mutui­lee. Pako­lai­set ja tur­va­pai­kan­ha­ki­jat ovat asia erikseen. 

  Suo­ra lai­naus maa­han­muut­to­vi­ras­ton sivuilta: 

  Oles­ke­lu­lu­paa haki 20 790 

  Suo­mes­ta haki oles­ke­lu­lu­paa vuon­na 2009 kaik­ki­aan 20 790 ulko­maa­lais­ta EU-mai­den ulko­puo­lel­ta, mikä on 9 pro­sent­tia vähem­män kuin edel­lis­vuon­na (2008: 22 904). Eni­ten hake­muk­sia saa­pui Venä­jäl­tä (4 260), Soma­lias­ta (2 267) ja Kii­nas­ta (1 473).

  Eni­ten, 42 pro­sent­tia, vähe­ni­vät työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­set, kun taas muu­ta omais­ta kos­ke­vat per­he­si­de­ha­ke­muk­set lisään­tyi­vät 53 pro­sen­til­la. Kaik­kien per­he­si­teen perus­teel­la teh­ty­jen oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­mus­ten mää­rä kas­voi 15 pro­sen­til­la (2009: 8 509, 2008: 7 424). Yli­voi­mai­ses­ti suu­rin haki­ja­kan­sa­lai­suus per­he­si­de­ha­ke­muk­sis­sa oli Soma­lia (2 204 haki­jaa). Seu­raa­vak­si eni­ten per­hee­nyh­dis­tä­mis­tä haki­vat venä­läi­set (1 354) ja intia­lai­set (478). Per­he­si­de­ha­ke­mus­ten ennus­te­taan lisään­ty­vän lähi­vuo­si­na mer­kit­tä­väs­ti, kos­ka tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­na maa­han tul­lei­den ja oles­ke­lu­lu­van saa­nei­den mää­rä on kasvanut.

  Pää­tök­siä oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­siin teh­tiin 18 260 (2008: 23 112). Oles­ke­lu­lu­pa myön­net­tiin 15 208 hen­ki­löl­le eli 83 pro­sen­til­le pää­tök­sen saa­neis­ta hakijoista.

  Työn­ha­ki­joi­den oles­ke­lu­lu­pia näis­tä oli alle 7000. 

  Käsit­tääk­se­ni työn­ha­ki­jan lupa­me­net­te­ly on aivan suju­va. Jos tääl­lä on työ­paik­ka, niin oles­ke­lu­lu­van saa alle kah­des­sa kuu­kau­des­sa. Voi­si­ko joku selit­tää minul­le, mikä täs­sä on se suu­ri ongelma. 

  EU:n sisäl­tä ei tie­tys­ti ole tätä­kään hakuai­kaa, mut­ta jos nyt ulko­puo­lel­ta tulee, niin minus­ta aika tun­tuu aivan kohtuulliselta.

 27. Osmo mitä miel­tä olet ns. posi­tii­vi­ses­ta syr­jin­näs­tä? Pitäi­si­kö työ­nan­ta­jat pakot­taa sii­hen ja miten?

  Täl­lai­se­na alem­man­ta­son ihmi­se­nä asial­la on minul­le merkitystä.
  Posi­tii­vi­ses­ti syr­ji­tyt kil­pai­li­si­vat kans­sa­ni samois­ta työpaikoista.

 28. Täy­tyy kehua, kun ker­ran­kin olen samaa miel­tä Soi­nin­vaa­ran kanssa! 

  Nimit­täin tuos­ta perustelusta. 

  Maa­han saa tul­la töi­hin, jos pys­tyy elät­tä­mään itsen­sä ja per­heen­sä työl­lä, mut­ta sosi­aa­li­tur­van pii­riin pää­see vas­ta, kun on ollut riit­tä­vän kau­an ansiotyössä.” 

  Hal­la-ahon sano­ma­na tämä oli­si rasis­mia, fasis­mia ja pöl­hö­po­pu­lis­mia pahin­ta lajia. Ovat­ko Osmo ja Jus­si siis nyky­ään samoil­la lin­joil­la, sil­lä en usko hänen­kään vaa­ti­van mitään muuta. 

  Enkä ymmär­rä, miten tuol­la perus­te­lul­la pää­tyy Ei-vastaukseen? 

  No, ellei huma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to ole talous­ky­sy­mys, niin vuo­ren var­mas­ti sii­tä sel­lai­nen ennen pit­kää tulee. 

  Vuo­des­sa? Kah­des­sa? Kolmessa?

  1. Enkä ymmär­rä, miten tuol­la perus­te­lul­la pää­tyy Ei-vastaukseen? 

   Se, miten suh­tau­du­taan vai­non koh­tee­na ole­vaan pako­lai­seen, ei voi olla talous­ky­sy­mys. Olen aikai­sem­min­kin sano­nut, että meil­lä suh­tau­du­taan lii­an myön­tei­ses­ti uima­ni­taa­ri­sen väy­län vää­rin­käyt­tä­jiin, eikä sekään ole kiin­ni talou­del­li­sis­ta suh­dan­teis­ta. Tämän lisäk­si kan­nam­me lii­an pie­nen vas­tuun vai­non koh­teek­si jou­tu­neis­ta. Ja lopuk­si, suh­tau­dum­me lii­an rajoit­ta­vas­ti nii­hin, jot­ka halua­vat leveäm­män lei­vän peräs­sä tul­la tän­ne töihin.

 29. Kun täs­sä aikaa on jaa­ri­tel­la, niin blockquo­te mää­re on mää­ri­tel­ty sivus­tol­le omal­la omi­nai­sel­la taval­laan. Mut­ta kai­ke­ti mää­ri­tyk­sen yli voi mää­ri­tel­lä oman tyy­lin blocquotille.

  Täs­sä sivu, jol­la voi har­joi­tel­la blocquo­tin mää­rei­tä ja kuin­ka mää­reet noin yleen­sä tulostuvat :

  http://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml_blockquote_test

  Nyt alla tes­tai­len tulos­taa­ko tämä sivus­ton oman blocquo­te komen­non (vih­reä pys­ty­suo­ra vii­va ja punai­nen teks­ti). Tes­ti­tu­los­tuk­sen muo­to on seu­raa­va kun­han haka­su­lut kulmasulkeilla ( [ -> > ):

  Satu meni saunaan,
  pis­ti lau­kun naulaan.
  Satu tuli saunasta,
  otti lau­kun naulasta.

  Satu meni saunaan,
  pis­ti takin naulaan.
  Satu tuli saunasta,
  otti takin naulasta. 

 30. Ei näkö­jään toi­mi sivun blockquo­te yli­mää­rit­te­ly. Yllä­pi­to var­maan­kin pois­taa harjoitelmakommentit.

 31. Ode: Ongel­ma­na on, että kun työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to EU:n
  ulko­puo­lel­ta on vah­vas­ti rajoi­tet­tua, muut­to­pai­ne purkautuu
  huma­ni­taa­ri­sen väy­län väärinkäyttönä.

  Peri­aat­tees­sa kyl­lä, mut­ta tosia­sias­sa suu­rin osa huma­ni­taa­ri­sia väy­liä pit­kin tule­vis­ta on laa­dul­taan sel­lai­sia, että suo­ma­lai­sil­la (tai euroop­pa­lai­sil­la) työ­mark­ki­noil­la ei oli­si heil­le mitään käyt­töä, vaik­ka meil­lä oli­si jär­ke­vä ja toi­mi­va maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka ja ‑koneis­to.

  Tie­ten­kin voi­daan aja­tel­la, että kieli‑, luku- ja kir­joi­tus­tai­dot­to­mat pan­naan esim. sii­voa­maan tai teke­mään mui­ta “hant­ti­hom­mia”, mut­ta etni­sen ala­luo­kan syn­nyt­tä­mi­nen aiheut­taa pidem­mäl­lä täh­täyk­sel­lä mui­ta yhteis­kun­nal­li­sia ongelmia.

 32. osmolle:en ole kuullut

  ja en todel­la­kaan halua vapaut­taa työ­pe­räis­tä maahanmuuttoa.

  vii­ta­ten juu­ri esim.rakennusalan pime­ään työvoimaan/verojen jär­jes­tel­mäl­li­seen kiertoon.

  mut­ta tot­ta­kai Suo­meen saa tul­la töihin,kunhan nou­dat­taa vero-/työ yms-lakeja.
  eli maas­sa maan tavalla.

 33. En täy­sin ymmär­rä, miten huma­ni­tää­ri­nen maa­han­muut­to on joten­kin sen pur­kau­tu­mis­ta, että maa­han ei pää­se EU:n ulko­puo­lel­ta tuos­ta vaan teke­mään töi­tä. Huma­ni­tää­ri­set maa­han­muut­ta­jat tule­vat sel­lai­sis­ta mais­ta kuin Afga­nis­tan, Irak ja Soma­lia. En todel­la­kaan usko juu­ri näi­den mai­den tuli­joi­den ole­van nii­tä, joi­hin hel­pom­pi töi­hin tulo vai­kut­tai­si (ennem­min­kin seu­rauk­se­na oli­si pal­jon tuli­joi­ta esim. Kii­nas­ta ja Intias­ta). Tämän näkee sii­tä, että saa­tu­aan työn­te­ko-oikeu­det, kysei­sis­tä mais­ta tuli­joi­den työl­lis­ty­mi­nen pysyy var­sin alhai­sel­la tasolla.

  Har­va ihmi­nen nyt työn peräs­sä an sich tulee, vaan lähin­nä toi­meen­tu­lon. Jos rahaa saa töi­tä teke­mät­tä­kin, niin eikö­hän se useim­mil­le kel­paa, ja jos on tot­tu­nut mate­ri­aa­li­ses­ti hyvin köy­hään elä­mään, suo­ma­lai­nen sosi­aa­li­tur­va tun­tuu var­mas­ti avokätiseltä.

  Nykyis­ten tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den työl­li­syys ei ole sama asia kuin samo­jen kan­sal­li­suus­ryh­mien työl­lis­ty­mi­nen jär­ke­väm­män poli­tii­kan olois­sa. Uskon vah­vas­ti, että nykyi­nen pro­ses­si pas­si­voi hyvin tehok­kaas­ti, mie­len­kiin­tois­ta oli­si tie­tää kuin­ka moni yli­pään­sä siirtyy/palaa työ­elä­mään vaik­ka­pa yli vuo­den yhtä­jak­soi­sen toi­meen­tu­lo­tu­kia­siak­kuu­den jäl­keen, maa­han­muut­ta­ja eli ei. En siis syy­tä toi­meen­tu­lo­tuen asiak­kai­ta lais­koik­si enkä hyvää sosi­aa­li­tur­vaa huo­nok­si asiak­si, mut­ta tapa jol­la tuki­sys­tee­mi toi­mii ei tun­nu oikein kan­nus­ta­van oma­toi­mi­suu­teen ja työntekoon

  Työl­lis­ty­mi­seen liit­tyy myös työ­nan­ta­jis­ta joh­tu­via teki­jöi­tä, jot­ka hel­pos­ti nipu­te­taan “rasismi”-otsikon alle. Epäi­le­mät­tä ihan ehtaa rasis­mia­kin mamu-työn­ha­ki­ja koh­taa, mut­ta uskoi­sin että isom­pi kysy­mys on ylei­nen muu­tok­sen pel­ko. Niin kau­an kuin ei ole koke­muk­sia maa­han­muut­ta­jis­ta duu­na­rei­na, työ­nan­ta­ja on epä­var­ma sii­tä mil­lai­sia kult­tuu­rie­rois­ta joh­tu­via ongel­mia sii­tä saat­taa syn­tyä ja ris­kin­ot­toa sit­ten vält­tää vähän lii­an­kin kans­sa. Tätä teo­ri­aa tun­tui­si puol­ta­van se, että moni ala on “maa­han­muut­ta­jis­tu­nut” nopeas­ti kun pro­ses­si on vain läh­te­nyt käyn­tiin, vaikk­pa nyt bus­si­kus­kit. On huo­mat­tu ettei esi­mer­kik­si mus­li­mien rukous­tau­ko­jen sovit­ta­mi­nen työ­vuo­ro­jen kans­sa ole ollut niin iso ongel­ma kuin on pelät­ty ja asia­kas­pal­ve­lu­kin on suju­nut ihan yhtä hyvin kuin kan­ta­suo­ma­lai­sil­ta­kin mörö­köl­leil­tä, joten mamu-kus­ke­ja on uskal­let­tu pal­ka­ta lisää jne.

  Olen Osmon avauk­sen kans­sa ehdot­to­mas­ti samaa miel­tä ja jotain saman­lais­ta olen muis­taak­se­ni tääl­lä jos­sain kes­kus­te­lus­sa jopa aiem­min hah­mo­tel­lut­kin. Hie­man täs­men­täen: (Lähes) vapaa maa­han­muut­to ilman oikeut­ta sosi­aa­li­tur­vaan (ennen kuin työs­sä­oloeh­to täyt­tyy), suo­jaa hen­ki­lö­koh­tais­ta vai­noa koke­vil­le (sisäl­täen tar­vit­taes­sa sosi­aa­li­tur­van­kin, kyse on kui­ten­kin nykyis­tä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den mää­rää huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mäs­tä ryh­mäs­tä), rei­lus­ti lisää apua UNHCR:lle ja muil­le vas­taa­vil­le tahoil­le pako­lais­ten aut­ta­mi­seen mah­dol­li­sim­man lähel­lä läh­tö­paik­kaa ja lisää resurs­se­ja viran­omai­sil­le har­maan talou­den kitkemiseen.

 34. Ode, sikä­li kuin tuo one-line­ri oli minulle:

  Tur­va­pai­kan­ha­ki­jat saa­vat jo nyt työs­ken­nel­lä. Mil­lä tavoin hei­dän työl­lis­ty­mi­sen­sä sii­tä hel­pot­tui­si, jos he oli­si­vat tul­leet maa­han “työ­pe­räi­si­nä” eivät­kä humanitaarisina?

  Han­ka­laa näyt­tää ole­van. Soma­lien ja ira­ki­lais­ten osal­ta puo­let aikuis­väes­tös­tä, ts. nai­set, ovat kät­te­lys­sä työ­elä­män ulko­puo­lel­la. Se, että he eivät näy työt­tö­myys­ti­las­tois­sa, ei tee heis­tä Suo­men kan­nal­ta vähem­män elätettäviä.

  Mie­his­tä taas yli puo­let on kum­mas­sa­kin ryh­mäs­sä työt­tö­mä­nä, ja työl­lis­ty­neis­tä suu­ri osa työs­ken­te­lee aloil­la, joi­ta ei oli­si ole­mas­sa ilman kyseis­ten kan­san­ryh­mien maahanmuuttoa.

  Poik­keuk­sia tie­tys­ti löy­tyy kai­kis­ta ryh­mis­tä, mut­ta koko­nais­ku­va on täl­lai­nen. Suo­ma­lai­set työ­mark­ki­nat eivät juu­ri­kaan tar­vit­se ihmi­siä, joi­den osaa­mi­nen rajoit­tuu kame­lin­ajoon ja vuo­hien pai­men­ta­mi­seen. Kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la kysei­siä ammat­te­ja kohtaan.

 35. Kopo­sen kans­saa samaa miel­tä sosi­aa­li­tur­vas­ta. Kan­nus­tin­lou­kut iskee sitä pahem­min mitä mata­lam­pi työl­lis­ty­mis­palk­ka, eli var­sin­kin mamui­hin. Tämän takia nii­den pur­ka­mi­nen oli­si kah­ta kaut­ta olen­nais­ta työl­li­syy­sas­teen kan­nal­ta, ensin­nä­kin se aut­tai­si työl­li­syy­teen ihan yleen­sä ja toi­sek­si nii­hin maa­han­muut­ta­jiin jos­ta toi­vo­taan paran­nus­ta työl­lis­ten määrään.

  On myös hyvin vai­kea ymmär­tää mik­si pako­lai­sia, joi­den­ka kotou­tu­mi­sen kan­nal­ta nime­no­maan työl­lis­ty­mi­nen on tär­ke­ää, asu­te­taan jon­ne­kin syr­jä­seu­duil­le mis­sä työl­lis­ty­mi­nen on kenel­le tahan­sa vai­ke­aa ja pal­kat alem­mat eli kan­nus­tin­lou­kut siten pahemmat.

  1. Kan­nus­tin­lou­kut eivät ole pahim­mat syr­jä­seu­duil­la, kos­ka kan­nus­tin­lou­kut joh­tu­vat kor­keis­ta asu­mis­ku­luis­ta. Työ­tä syr­jä­seu­duil­la ei sen sijaan ole eikä suvait­se­via työnantajia.

 36. Työ­tä syr­jä­seu­duil­la ei sen sijaan ole eikä suvait­se­via työnantajia.

  Mihin ihmee­seen tuo jäl­kim­mäi­nen arvio perustuu?

 37. Mitä tar­koi­te­taan työ­pe­räi­sel­lä maa­han­muu­tol­la. Sitä­kö, että esim. Nokia tuo insi­nöö­re­jä Suo­meen töi­hin. Vai tar­koi­te­taan­ko sitä, että joku tulee maa­han ja ilmoit­taa, että on erit­täin halu­kas töi­hin, vaik­kei töi­tä oli­si­kaan. Jäl­kim­mäi­nen hyö­dyt­tää varak­kai­ta suo­ma­lai­sia, edel­li­nen köy­hiä suo­ma­lai­sia. Jäl­kim­mäi­nen tai­taa olla humaa­nia, aina­kin jon­kun mielestä.

 38. Nosin esiin­nos­ta­ma sana ‘työ­pe­räi­nen’ on toi­vot­to­man kak­si­se­lit­tei­nen. Jokai­nen voi sanoa ole­van­sa halu­kas töi­hin, mut­ta lähes­kään kai­kil­la ei ole sovit­tua tai edes toden­nä­köis­tä työ­paik­kaa. Tähän saat­taa kul­mi­noi­tua koko maa­han­muut­to­kes­kus­te­lu mui­den kuin nii­den osal­ta, joil­la on oikeu­tet­tu näke­mys kuu­lu­mi­ses­taan YK:n pako­lais­so­pi­mus­ten pii­riin. Lisäk­si nousee tie­tys­ti pin­taan “mum­mo­kes­kus­te­lu” eli kysy­mys sii­tä, ovat­ko työn­te­ki­jään sidok­sis­sa ole­vat ei-työn­te­ki­jät hekin tervetulleita. 

  Ongel­mat nouse­vat esiin näil­lä sumeil­la raja-alueil­la. Jul­ki­sen pro­fii­lin hen­ki­löil­lä ja eri­tyi­ses­ti polii­ti­koil­la on ymmär­ret­tä­vä tar­ve vält­tää niitä.

 39. Nyt Osmo pää­si pahem­man puo­len lapsus.

  Työ­tä syr­jä­seu­duil­la ei sen sijaan ole eikä suvait­se­via työnantajia.”

  Ker­roin sinul­le erään aikai­sem­man pos­tauk­se­si yhtey­des­sä, kuin­ka Kau­ha­joel­ta on käy­ty Viet­na­mis­sa asti rek­ry­toi­mas­sa hitsaajia.

  Sei­nä­joen Atrian teu­ras­ta­mol­la, siis elin­tar­vi­ke­ja­los­tus­teh­taal­la, arvio­ni mukaan nel­jäs­osa lihan­leik­kaa­jis­ta on Itä-Euroo­pas­ta peräisin.

  Thors ja RKP ovat mai­nos­ta­neet, kuin­ka När­piön tomaa­tit ja kur­kut eivät pää­tyi­si kaup­poi­hin ilman ulko­mais­ta työvoimaa.

  Arvo­li­be­ra­lis­mi elää vain kaupungeissa.”

  Kris­tii­nan­kau­pun­gin kau­pun­gin­joh­ta­ja (RKP) jak­saa kehua kehu­mis­taan, kuin­ka hie­noa on, että paik­ka­kun­nal­le saa­tiin 250 pako­lais­ta ja kuin­ka mai­nios­ti pai­kal­li­set ovat otta­neet hei­dät vastaan.

  Näin näil­lä lakeuksilla.

  ps. Luen­han minä­kin sinun blo­gia­si enkä sen api­lan­vih­reän puo­lu­een äänen­kan­nat­ta­jaa, siis Ilkkaa.
  pss. Ilkan nykyi­sen pää­toi­mit­ta­jan puo­li­so on muis­taak­se­ni vih­reit­ten eduskunta-avustaja.

 40. Jus­si Halla-aho:

  Suo­ma­lai­set työ­mark­ki­nat eivät juu­ri­kaan tar­vit­se ihmi­siä, joi­den osaa­mi­nen rajoit­tuu kame­lin­ajoon ja vuo­hien paimentamiseen. 

  Tie­dä sit­ten ovat­ko pejo­ra­tii­vi­set hei­tot kame­li­kus­keis­ta sitä jär­ke­vää maa­han­muut­to­kes­kus­te­lua mitä hom­ma­foo­ru­mil­la­kin on jo vuo­sia hai­kail­tu, mut­ta minua kiin­nos­taa tilas­toi­daan­ko maa­han­tu­li­joi­den ammat­ti­tai­toa- toi­sin sanoen onko Mes­ta­rin väit­teel­lä joku faktapohja?

 41. Juuso Kopo­nen kirjoitti:
  “Niin kau­an kuin ei ole koke­muk­sia maa­han­muut­ta­jis­ta duu­na­rei­na, työ­nan­ta­ja on epä­var­ma sii­tä mil­lai­sia kult­tuu­rie­rois­ta joh­tu­via ongel­mia sii­tä saat­taa syn­tyä ja ris­kin­ot­toa sit­ten vält­tää vähän lii­an­kin kanssa.”

  Jos maa­han­muut­ta­jis­ta riit­tä­väs­tä löy­tyi­si osaa­vaa ja ahke­raa työ­voi­maa, joka vie­lä suos­tui­si teke­mään hom­mia suo­ma­lai­sia hal­vem­mal­la, niin tämä tilan­ne­han suo­ras­taan odot­taa, että ahneet kapi­ta­lis­tit tart­tui­si­vat tilai­suu­teen perus­taa maa­han­muut­ta­ja­työ­voi­mai­sia fir­mo­ja ja val­la­ta mark­ki­noi­ta hal­vem­mil­la hinnoillaan.

  Onko täs­sä maas­sa puu­tet­ta sopi­van ahneis­ta kapi­ta­lis­teis­ta? No, aina­kin raken­nus- ja ravin­to­la-alal­la kai näin on toimittukin.

 42. Eli­na:

  Voi­si­ko joku selit­tää minul­le, mikä täs­sä on se suu­ri ongelma.

  Tuo 2kk?

  Osmo:

  Ylei­seen elä­män­ko­ke­muk­seen. Arvo­li­be­ra­lis­mi elää vain kaupungeissa.

  Arvo­li­be­ra­lis­mi ehkä, mut­ta suvait­se­vai­suus ei miten­kään eri­tyi­ses­ti. (Tähän saat­taa vai­kut­taa se, että minul­la on eni­ten koke­muk­sia Itä-Suo­men maa­seu­dus­ta, jos­sa ollaan ehkä kes­ki­mää­räis­tä höve­lim­piä uusia tulok­kai­ta koh­taan.) Sen lisäk­si minul­la on huo­mat­ta­vas­ti enem­män koke­muk­sia rasis­mis­ta kau­pun­geis­sa kuin maa­seu­dul­la, mut­ta tähän tie­tys­ti vai­kut­taa se, että minul­la on huo­mat­ta­vas­ti enem­män koke­muk­sia kau­pun­geis­ta kuin maaseudusta.

  1. Min­kä­hän takia pako­lai­set oltu­aan kol­me vuot­ta sijoi­tus­kun­nas­saan, pake­ne­vat niis­tä suu­riin kaupunkeihin?

 43. Medias­sa on aina­kin ollut tie­to, että n. 90 pro­sent­tia Soma­lias­ta saa­pu­neis­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta on lukutaidottomia. 

  Sii­tä voi pää­tel­lä minus­ta aika pal­jon ammat­ti­tai­dos­ta ja mah­dol­li­suuk­sis­ta sijoit­tua suo­ma­lai­sil­le työmarkkinoille. 

  Alun perin 90-luvun alus­sa tul­leet­han soma­lia­lai­set oli­vat soma­lia­lai­sit­tain hyvin­kin kou­lu­tet­tu­ja. Lama iski vain sil­loin hei­dän kan­nal­taan tosi huo­noon paik­kaan ja töi­tä ei ollut tar­jol­la. Oli­han suo­ma­lais­ten­kin työl­li­syys­ti­lan­ne erit­täin huono. 

  Käsi­tyk­se­ni mukaan Ira­kis­ta tulee kou­lu­tet­tua­kin väkeä.

 44. Art­tu­ri,

  Täs­sä nyt on ollut sel­lai­nen näke­mys, että JUURI TÄNNE on vai­kea tul­la. Käsit­tääk­se­ni Suo­men käy­tän­tö ja käsit­te­ly­ajat eivät kui­ten­kaan poik­kea muis­ta EU-mais­ta miten­kään. Jot­ta JUURI TÄNNE oli­si vai­kea tul­la töi­hin, niin pitää­hän muu­al­le olla hel­pom­pi — aina­kin nai­sen logii­kan mukaan. 

  Mut­ta en ole tar­kis­ta­nut menet­te­ly­jä mui­den mai­den osal­ta, joten mie­li­ku­va­ni saat­taa olla väärä. 

  +++++++

  Minus­ta on has­sua aja­tel­la, että ulko­maa­lai­sen palk­kaa­mi­seen tar­vit­tai­siin jotain eri­tyis­tä arvo­li­be­ra­lis­mia ja suvait­se­vai­suut­ta. Eikö­hän työ­nan­ta­ja palk­kaa par­haim­man hakijan. 

  Joi­tain ennak­ko­luu­lo­ja tie­tys­ti voi joi­tain kan­sal­li­suuk­sia koh­taan olla, mut­ta en nyt läh­ti­si sii­tä, että kau­pun­gis­sa vähem­män kuin maaseudulla. 

  +++++++

  Osmo,

  Läh­te­vät var­mas­ti samas­ta syys­tä kuin muu­ten­kin väki vähe­nee pik­ku­paik­ka­kun­nil­ta. Suku­lai­set ja muut tutut ovat pää­osin isois­sa kau­pun­geis­sa, niin sii­tä ilmiö. Onko sinul­la jotain näyt­töä, että pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la on enem­män rasismia?

  Hesa­rin mukaan aina­kin Liek­sas­sa asu­vat soma­lit oli­vat aivan tyy­ty­väi­siä. Toi­mit­ta­ja­tä­ti yrit­ti kyl­lä kovas­ti koros­taa, että haas­ta­tel­tu Abdul­lah ei vain myön­nä koke­neen­sa rasis­mia, mut­ta A. piti pään­sä eikä myöntänyt. 

  Tuol­lai­nen aikui­sen ihmi­sen aja­tus­ten vään­te­ly muu­ten minus­ta on oike­aa rasis­mia. Ikään kuin soma­li ei osai­si sanoa, mitä hän oikeas­ti ajat­te­lee. Sosi­aa­li­vi­ras­ton työn­te­ki­jä vie­lä kujer­si vie­res­sä, että nämä vain kehu­vat kaik­kea, eivät osaa sanoa, jos on ongelmia. 

  Jut­tu aiheut­ti minus­sa lie­vää voi­mak­kaam­paa ärtymystä.

 45. Min­kä­hän takia pako­lai­set oltu­aan kol­me vuot­ta sijoi­tus­kun­nas­saan, pake­ne­vat niis­tä suu­riin kaupunkeihin?”

  Samas­ta syys­tä kuin suo­ma­lai­set tei­nit. Enem­män saman­kal­tais­ta poruk­kaa, aktii­vi­sem­pi yöelä­mä, enem­män nai­ta­vaa ja yli­pään­sä enem­män notkumispaikkoja.

 46. Täs­sä on kyl­lä vah­vis­tus­ta Osmon väit­tee­seen, että pie­nem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la ollaan rasistisempia. 

  Ulko­maan kan­sa­lais­ten mää­rään suh­teu­tet­tu­na eni­ten rasistisia
  rikok­sia kir­jat­tiin Itä-Suo­men lää­nis­sä ja Lapin lää­nis­sä. Itä-Suo­men läänissä
  kir­jat­tiin 12 rasis­tis­ta rikos­ta jokais­ta tuhat­ta ulko­maan kansalaista
  koh­den ja Lapin lää­nis­sä 11. Sekä Län­si-Suo­men lää­nis­sä että Oulun
  lää­nis­sä vas­taa­va luku oli yhdek­sän ja Ete­lä-Suo­men lää­nis­sä seitsemän.

  Läh­de:

  Lau­ra Peutere
  POLIISIN TIETOON TULLUT VIHARIKOLLISUUS SUOMESSA
  2008
  Polii­siam­mat­ti­kor­kea­kou­lun raport­te­ja 85/2009

  Täs­tä ei kui­ten­kaan minus­ta voi suo­raan pää­tel­lä työ­nan­ta­jien asen­tei­ta. Työ­nan­ta­jat tus­kin ovat rasis­tis­ten rikos­ten teki­jöi­tä, vaan syr­jäy­ty­nei­den poruk­ka. Tämä ryh­mä on suh­tees­sa suu­rem­pi Itä- Suo­mes­sa ja Lapis­sa kuin Helsingissä. 

  Vai onko?

 47. Jus­si Halla-aho:

  Suo­ma­lai­set työ­mark­ki­nat eivät juu­ri­kaan tar­vit­se ihmi­siä, joi­den osaa­mi­nen rajoit­tuu kame­lin­ajoon ja vuo­hien paimentamiseen”

  Olen työk­se­ni kou­lut­ta­nut sato­ja maa­han­muut­ta­jia kurs­seil­la, joi­den ensi­si­jai­se­na tavoit­tee­na on maa­han­muut­ta­jien työl­lis­ty­mi­nen. Ainoa­ta­kaan kame­li­na­ja­jaa en ole vie­lä tavan­nut, mut­ta suda­ni­lai­sen (luku- ja kir­joi­tus­tai­toi­sen) maan­vil­je­li­jän kyl­lä­kin. Hän ajaa nykyi­sin bus­sia Van­taal­la. Har­mit­taa se, että kes­kus­te­lun läh­tö­ko­ta­na tun­tu­vat ole­van vain ja ainoas­taan “mei­dän itsek­käät tar­peem­me” eli “meil­le kel­paa­vat vain ne, jois­ta on meil­le hyö­tyä ja joi­den eri­lai­suus ei ärsytä”.

  Ennak­ko­luu­lo­ja, kult­tuu­rie­ro­ja ja kie­li­tai­don puut­tei­ta usein suu­rem­pa­na­kin työl­lis­ty­mi­sen estee­nä näki­sin kan­nus­tin­lou­kut ja osa-aika­työn kan­nat­ta­mat­to­muu­den. Myös kan­nat­ta­van kioski‑, kaup­pa- yms. pie­ny­ri­tyk­sen perus­ta­mi­nen on mel­ko haas­ta­vaa (myös suomalaiselle).

  Luku- ja kir­joi­tus­tai­dot­to­mis­ta on onnis­tut­tu “lei­po­maan” luku­tai­toi­sia ja kel­po­ja kas­sa­myy­jiä, asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­löi­tä, lähi­hoi­ta­jia, sii­voo­jia, vah­ti­mes­ta­rei­ta, varas­to­työn­te­ki­jöi­tä jne. Suo­ma­lai­set työ­to­ve­rit ja esi­mie­het ovat uskal­tau­tu­neet pereh­dyt­tä­mään ja ohjaa­maan vie­ras­pe­räi­siä työtovereita. 

  Alle kou­lui­käi­sen lap­sen yksin­huol­ta­jan on vai­kea elät­tää per­het­tään ja itse­ään osa-aikai­se­na kas­sa­myy­jä­nä. Meil­lä on suu­ri jouk­ko laa­ke­reil­laan lepää­viä työt­tö­miä (masen­tu­vat, sai­ras­tu­vat, muo­dos­ta­vat huk­kaan hei­te­tyn työ­voi­ma­re­ser­vin) ja yhtä­lail­la jouk­ko nis­ka limas­sa puur­ta­via, yli­työl­lis­tet­ty­jä raatajia.

  Ongel­ma kos­ket­taa suo­ma­lai­sia sii­nä mis­sä maa­han­muut­ta­jia­kin. Kak­kua riit­täi­si jaet­ta­vak­si useam­mal­le, jos työ­tä sai­si jaet­tua tasai­sem­min. Kuu­lin juu­ri esi­mer­kin sii­tä, kuin­ka esim. Rans­kas­sa voi jopa joh­ta­vas­sa ase­mas­sa ole­va työs­ken­nel­lä osa-aikai­se­na (ja samaa pes­tiä jakaa kaksi). 

  Miten pää­si­sim­me tähän suuntaan?

 48. Telk­ka­ris­ta tuli doku­ment­ti, joka seu­ra­si muis­taak­se­ni kur­di-isän ja kah­den tyt­tä­ren aset­tu­mis­ta Suo­meen. Per­he lähe­tet­tiin jon­ne­kin Kai­nuuseen vas­taan­ot­to­kes­kuk­seen. Siel­lä pihal­la afrik­ka­lai­nen mies ker­toi tulok­kail­le, että nämä ihmi­set eivät ole ystä­vä­li­siä: eivät puhu, ter­veh­di tai edes hymyile.

  Tääl­lä rin­ta­mail­la sen­tään uus­suo­ma­lai­sil­la on omat jen­gin­sä. Kesäi­sin kokoon­nu­taan ulko­na. Lap­set tem­mel­tää ja aikui­set turi­noi tosin etni­ses­ti ryh­miin jakautuen. 

  Minä en suo­ma­lai­se­na edes halua har­ras­taa sel­lais­ta kuin eri­tyi­sis­sä tilai­suuk­sis­sa: nap­pu­la­lii­gan har­kois­sa, piha­tal­koi­den jäl­keen. No joo, kun lap­set oli ihan pie­niä, not­kut­tiin hiekkalaatikolla.

  Olen tätä ihme­tel­lyt. Ete­läs­sä­kin kum­mas­te­lee, kun poruk­ka kokoon­tuu ran­ta­bu­le­var­din raflaan suku­kun­nit­tain viet­tä­mään iltaa vuo­si­tu­han­tis­ten perin­tei­den mukai­ses­ti. Vähän on kateel­li­nen­kin. Mut­ta en kui­ten­kaan halua tuol­lais­ta tosi­pai­kan tul­len omaan elä­mää­ni. Eivät­kä muut­kaan suo­ma­lai­set. Muu­ten­han tuol­lais­ta har­ras­tet­tai­siin aina­kin kesäi­sin ulko­na, jos ravin­to­loi­den hin­nat ja puut­tu­mi­nen eivät sitä sisäl­lä salli.

  Sak­sas­sa yrit­te­li­äät ihmi­set pitä­vät kort­te­li­ka­pa­koi­ta talo­jen­sa kel­la­reis­sa tai auto­tal­leis­sa. Paik­ka on auki sil­loin täl­löin tar­peen mukaan. Suo­mes­sa niin ei saa tie­ten­kään teh­dä, kos­ka suo­ma­lai­set ovat ääliöi­tä, joil­le sivis­tys ei sovi kuin ylhääl­tä johdettuna. 

  Jotain hämä­rää täs­sä on …

 49. Var­sin hyvä vastaus.

  Itse ihmet­te­len lähin­nä sitä, että jos maa­han­muut­to ei tosi­aan­kaan ole talous­ky­sy­mys, niin mik­si van­hus­ten­huol­lon, ter­vey­den­huol­lon ja kou­lu­tuk­sen kal­tai­set asiat ovat?

  Näis­tä asiois­ta­han ryh­dy­tään leik­kaa­maan heti laman iskies­sä, vaik­ka nii­den elin­tär­keyt­tä kukaan tuk­sin kiis­tää. En ymmär­rä mikä asia maa­han­muu­tos­ta tekee niin tär­keän, että sii­hen varat­tu raha­sum­ma on fik­sat­tu tie­tyl­le tasol­le, kai­kis­ta ulko­puo­li­sis­ta vai­kut­teis­ta riip­pu­mat­to­maan tilaan?

  Tie­dän, ettei type­riä vas­tak­kai­na­set­te­lu­ja kan­na­ta teh­dä. Mie­les­tä­ni on sil­ti ihan vali­di kysy­mys, että min­kä takia van­hus­ten­huol­los­ta saa lei­ka­ta laman aika­na, mut­ta maa­han­muu­tos­ta ei saa?

 50. En nyt oikeas­ti usko että pie­nem­pien paik­ka­kun­tien työ­nan­ta­jien asen­teet on niin iso asia. Kysy­mys on ennen kaik­kea sii­tä että työl­li­syys on pik­ku­paik­ka­kun­nil­le yleen­sä huo­mat­ta­vas­ti huo­nom­pi kuin isom­mis­sa kau­pun­geis­sa, ja ehkä myös jos­sain mää­rin sii­tä että työ­nan­ta­jat on kes­ki­mää­rin pie­nem­piä. Ulko­maa­lai­sen työ­voi­man käyt­tö edel­lyt­tää yri­tyk­sel­tä jon­kun ver­ran osaa­mis­ta, ihan jo lupa­by­ro­kra­tian takia, puhu­mat­ta­kaan työ­noh­jauk­ses­ta (esi­mer­kik­si kie­li­asiat) tai rek­ry­toin­nis­ta (esi­mer­kik­si ulko­mai­sen työ­ko­ke­muk­sen tai kou­lu­tuk­sen arvioin­ti). Nokia osaa, samoin vaik­ka HKL, jol­le­kin pie­nel­lä kone­pa­jal­le tai bus­si­fir­mal­le tämä voi olla vaikeampaa.

  Tämä on myös työl­li­syys­ti­lan­tees­ta riip­pu­va asia ja ala­koh­tais­ta, jos työ­voi­maa on saa­ta­vil­la muu­ten­kin niin yri­tyk­sen int­res­si inves­toi­da ulko­mai­sen työ­voi­man käyt­tön edel­lyt­tä­mään osaa­mi­seen on pie­ni, jos taas ei ole saa­ta­vil­la niin se on sel­keä kilpailuetu.

 51. Min­kä­hän takia pako­lai­set oltu­aan kol­me vuot­ta sijoi­tus­kun­nas­saan, pake­ne­vat niis­tä suu­riin kaupunkeihin?”

  Täs­sä­hän sinä Osmo osut asian yti­meen. Mai­nit­se­ma­ni esi­merk­kien ihmi­set ovat siir­to­lai­sia, joil­la on työ­paik­ka ja ammat­ti­tai­to, jol­le on kysyntää.Se muo­dos­taa hyvän läh­tö­koh­dan integroi­tu­mi­sel­le ja luul­ta­vim­min assi­mi­laa­tiol­le vrt. volvo-suomalaiset.

  Yhtä kur­jaa se elä­mä haja-asu­tusa­lu­eel­la on syn­ty­pe­räi­sel­lek­kin, jos ei ole työtä.

  Tämä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den sijoit­ta­mi­nen maa­seu­dul­le on kyl­lä pahim­man laa­dun kyy­nis­tä oppor­tu­nus­mia “kun­na­ni­sil­tä”. Hau­ki­pu­das on teh­nyt sii­tä oikean tai­de­la­jin. Kun lähel­lä on suu­ri veto­voi­mai­nen (Oulu) kau­pun­ki, he aivain oikein las­ke­vat, että oles­ke­lu­lu­van saa­nut pois­tuu vii­meis­tään 3 vuo­den kulut­tua, ennen kuin hänes­tä alkaa koi­tua kun­nal­le kuluja.

  Suu­rin syy, mik­si kun­nat ovat nih­kei­tä vas­taa­not­ta­maan oles­ke­lu­lu­van saa­nei­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta on, että pää­kau­pun­ki­seu­tu on tukos­sa. Jos pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­nat jat­ka­vat tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den pre­fe­roi­mis­ta sosi­aa­li­ses­sa asun­to­tuo­tan­nos­sa, voit­te olla var­ma, että kun­ta­paik­ko­ja löy­tyi­si yllin kyl­lin, jos päät­tä­jät oli­si­vat var­mo­ja kehä­kol­mo­sen imusta.

 52. Uusi kas­vo:
  “maa­pal­lol­la on n.7miljardia ihmis­tä jois­ta n.1–2miljardia elää köyhyydessä/näkee nälkää.

  joten maa­han­muut­to on todel­la­kin talou­del­li­nen kysy­mys Suomalaisille.”

  Kat­se­lin noi­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­ti­las­to­ja. Moni väki­ri­kas ja köy­hä maa on huo­mat­ta­van alie­dus­tet­tu­na nois­sa tilas­tois­sa. Onko­han tuo läh­tö­koh­ta-aset­te­lu virheellinen?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.