Viharikoksista suuremmat rangaistukset

Kii­tet­tä­vän moni­puo­li­sek­si levin­neen auto­tal­li­kes­kus­te­lun yksi rön­sy kos­ki viha­ri­kok­sis­ta annet­ta­via ran­gais­tuk­sia. Pitää­kö homon, soma­lin tai abort­ti­lää­kä­rin pahoin­pi­te­lys­tä antaa kovem­mat ran­gais­tuk­set kuin kenen tahan­sa muun pahoinpitelystä.

Viha­ri­kok­sen tar­koi­tuk­se­na on pelo­tel­la koh­tee­na ole­vaa väes­tö­ryh­mää. Yhdys­val­tain uskon­nol­li­nen oikeis­to ei ole sen­tään niin tyh­mää, että se kuvit­te­lee voi­van­sa mur­ha­ta abort­ti­lää­kä­rei­tä niin pal­jon, että nämä lop­pui­si­vat kes­ken, vaan pelo­tel­lak­seen loput pois alal­ta. Tämä koko ryh­mää vas­taan koh­dis­tu­va uhkaus on oma rikok­sen­sa ja sik­si sii­tä pitää antaa kovem­mat ran­gais­tuk­set kuin satun­nai­sen vas­taan­tu­li­jan pahoin­pi­te­lys­tä tai murhasta.

60 vastausta artikkeliin “Viharikoksista suuremmat rangaistukset”

 1. Entä näyt­tö­kyn­nys? Riit­tää­kö tuo­mioon se, että teko koh­dis­tui hen­ki­löön, joka kuu­luu johon­kin mah­dol­li­ses­ti uhkail­tuun ryh­mään, vai pitää­kö olla näyt­töä sii­tä, että teki­jä on valin­nut uhrin nime­no­maan täl­lä perusteella?

  Uskoak­se­ni kri­tiik­ki yleen­sä koh­dis­tuu sii­hen, että esim. tum­mai­hoi­seen hen­ki­löön koh­dis­tu­va pahoin­pi­te­ly hel­pos­ti ole­te­taan auto­maat­ti­ses­ti viha­ri­kok­sek­si, jos teki­jä ei ole tum­mai­hoi­nen. Onko tämä oikea tie vai pitää­kö syyt­tä­jän pys­tyä osoit­ta­maan, että teki­jä on jol­lain taval­la osoit­ta­nut aiem­min­kin vihaa ao. ihmis­ryh­mää kohtaan?

 2. Epäi­li­sin kyl­lä, että tyy­pil­li­sen suo­ma­lai­sen “viha­ri­kok­seen” sisäl­tyy yhtä pal­jon syvää ja hie­nos­tu­nut­ta har­kin­taa ja pit­kä­kan­toi­sem­pia poliit­ti­sia tavoit­tei­ta kuin vas­taa­vaan ei-viha­ri­kok­seen (eli siis äärim­mäi­sen vähän). 

  Täl­tä poh­jal­ta en näe yhden­ver­tai­suu­den kan­nal­ta perus­tel­tu­na tai edes hyväk­syt­tä­vä­nä, että tuo­miot oli­si­vat ras­kaam­pia, jos teki­jäl­lä on kal­juk­si ajel­tu pää tai uhril­la toi­sel­le leveys­pii­ril­le parem­min sopeu­tu­nut pig­men­taa­tion aste tai perin­tei­ses­tä poik­kea­va perhe-elämä.

 3. Abort­ti­lää­kä­rien (joi­ta on muu­ten tapet­tu kai kah­dek­san kap­pa­let­ta Yhdys­val­lois­sa sit­ten 70-luvun) tap­pa­mis­ta en miel­täi­si ns. viha­ri­kok­sek­si. “Abort­ti­lää­kä­rit” ei ole esim. rotuun ver­rat­ta­va ryh­mä. Jos joku vihaa vaik­ka­pa laki­mie­hiä ja tap­paa sel­lai­sen, onko sil­loin­kin Soi­nin­vaa­ran mie­les­tä kyse viha­ri­kok­ses­ta, jos­ta pitää tuo­mi­ta ankarammin?

  Sinäl­lään se, että pahoin­pi­te­lee homon tai soma­lin kuu­lu­mat­ta itse noi­hin ryh­mään, ei tie­ten­kään voi itses­sään olla ran­gais­tuk­sen koven­ta­mis­kri­tee­ri. Lisäk­si pitää olla viha­mo­tii­vi. Hel­pos­ti aja­tel­laan, että eri ryh­mien väli­siin kahi­noi­hin liit­tyy aina viha­mo­tii­vi. Jos Pek­ka ja Ahmed vetä­vät toi­si­aan tur­paan jon­kun nai­sen takia ja sii­nä lyön­tien välil­lä edel­li­nen kut­suu jäl­kim­mäis­tä “vitun rät­ti­pääk­si”, onko oikein tuo­mi­ta koven­net­tu ran­gais­tus rasis­ti­ses­ta pahoinpitelyrikoksesta?

 4. En ole ehti­nyt pals­tal­le vähään aikaan, eli en ole luke­nut vii­tat­tua aiem­paa keskustelua. 

  Suo­mes­sa “viha­ri­kok­sis­ta” voi­daan tuo­mi­ta kovem­pia ran­gais­tuk­sia. Rikos­lain 6 luvun 5§:n mukaan ran­gais­tuk­sen koven­ta­mis­pe­rus­te on muun muassa:

  rikok­sen koh­dis­ta­mi­nen kan­sal­li­seen, rodul­li­seen, etni­seen tai muu­hun sel­lai­seen kan­san­ryh­mään kuu­lu­vaan hen­ki­löön tähän ryh­mään kuu­lu­mi­sen perusteella”

  Homot tai abort­ti­lää­kä­rit eivät var­maan­kaan muo­dos­ta kan­san­ryh­mää, eli hei­dän koh­dal­la kes­kus­te­lu on rele­vant­ti. Rikos­lain tar­koit­ta­mien kan­san­ryh­mien koh­dal­la ei pitäi­si tuo­mi­ta kovem­pia ran­gais­tuk­sia, vaan laki vaa­tii niin tehtävän.

  Kyse on toi­saal­ta “vain” ran­gais­tuk­sen mit­taa­mi­ses­ta. Esi­mer­kik­si pahoin­pi­te­lys­tä sää­det­tyä mak­si­mi­ran­gais­tus­ta ei saa tämän koven­ta­mis­pe­rus­teen nojal­la ylit­tää, vaan vai­ku­tus tapah­tuu ran­gais­tusas­tei­kon sisällä.

 5. Eikö tuo kovem­pi ran­gais­tus toteu­du jo sitä kaut­ta, jos voi­daan todis­taa että väki­val­lan syy­nä oli pelot­te­lu tar­koi­tus. Täl­löin tie­tys­ti teko on kai­kin puo­lin har­kit­tu, joten tuo­mio on sen mukainen.

  Noin se menee Suo­mes­sa, jos kysees­sä on mur­ha. Pahoin­pi­te­lys­tä anne­taan se perus 2 päi­vää ehdol­lis­ta eli ei mitään.

 6. Minus­ta viha­ri­kok­sen käsit­teen ongel­ma on se, että sen mää­rit­te­ly on vai­ke­aa. Tuos­sa mää­rit­te­let sen joten­kin niin, että sil­lä koi­te­taan vai­kut­taa yksi­tyis­hen­kil­löä isom­man ryh­män toi­min­taan pelo­te­vai­ku­tuk­sel­la. Mut­ta miten tämä toi­mii vaik­ka­pa sii­hen perin­tei­seen viha­ri­kok­seen, eli rasis­ti­sel­la motii­viil­la teh­tyyn rikok­seen? Eihän mus­tai­hoi­set lak­kaa ole­mas­ta mus­tia sil­lä, että joku val­koi­hoi­nen rasis­ti hak­kai­si mus­tan. Eivät­kä homot­kaan muu­tu hete­roik­si sil­lä, että jot­kut heis­tä hakataan. 

  Minus­ta tuo, mitä kuva­sit sopii parem­min ter­ro­ris­min käsit­teen alle. Ter­ro­ris­mi perus­tuu juu­ri sii­hen, että väki­val­lan pelot­teel­la koi­te­taan saa­da ihmis­ryh­mä muut­ta­maan toi­min­taan­sa. Ja usein se on hyvin suun­ni­tel­mal­lis­ta, mihin tuo kir­joit­ta­ma­si myös viittasi.

  Tosin ter­ro­ris­min­kin ongel­ma on se, että sil­lä­kään ei ole mitään kaik­kien hyväk­sy­mää mää­ri­tel­mää. Jos ter­ro­ris­mis­ta halu­taan antaa kovem­pia tuo­mioi­ta kuin vas­taa­vis­ta muis­ta väki­val­lan­teois­ta, pitäi­si tämä mää­ri­tel­mä joten­kin kir­ja­ta laki­kir­jaan. Ehkä täs­sä “jär­jes­täy­ty­nyt rikol­li­suus” ‑pykä­lät saat­tai­si­vat tul­la avuk­si. Kun hom­ma on jär­jes­täy­ty­nyt­tä ja suun­ni­tel­mal­lis­ta, sii­tä pitää ran­gais­ta taval­lis­ta kovem­min, kos­ka jär­jes­täy­ty­nyt rikol­li­suus on vaa­rak­si koko yhteis­kun­nal­le, yksit­täi­set eivät niinkään.

  Oma käsi­tyk­se­ni sii­tä, mitä kut­sui­sin viha­ri­kok­sik­si, on se, että ne eivät ole eri­tyi­sen suun­ni­tel­mal­li­sia, eivät­kä myös­kään miten­kään vält­tä­mät­tä min­kään orga­ni­soi­tu­neen ryh­män teko­sia, vaan vain moti­vaa­tio­na rikok­sel­le on rikok­sen­te­ki­jän viha tiet­ty­jä hänel­le muu­ten tun­te­mat­to­mia ihmi­siä koh­taan näi­den tiet­ty­jen omi­nai­suuk­sien vuok­si. Rasis­ti hak­kaa eri­ro­tui­sen ihmi­sen vain sik­si, että tämä on eri­ro­tui­nen. Näi­den koh­dal­la minus­ta on vähän vai­kea men­nä nos­ta­maan jotain motii­via jon­kun toi­sen ylä­puo­lel­le. Kun Shku­po­li ampui 4 ihmis­tä mus­ta­suk­kai­suu­den vuok­si, ei tämä minus­ta tee yhtään tou­hua hyväk­syt­tä­väm­mäk­si kuin jos hän oli­si ampu­nut hei­dät sen vuok­si, että oli­vat suomalaisia.

 7. Näki­sin että logiik­ka menee joten­kin näin:

  1) Maa­han­muut­to­kriit­ti­nen kan­sa­lai­nen ja ns. monio­saa­ja ajau­tu­vat snä­gä­rin jonos­sa sana­hark­kaan jono­tus­jär­jes­tyk­ses­tä, tilan­ne eska­loi­tuu molem­min­puo­li­sek­si sol­vaa­mi­sek­si rasis­ti­sia ter­me­jä­kin käyt­täen ja lopul­ta maa­han­muut­to­kriit­ti­nen kan­sa­lai­nen käy fyy­si­ses­ti kimp­puun -> “taval­li­nen” pahoinpitely.
  2) Maa­han­muut­to­kriit­ti­nen kan­sa­lai­nen alkaa ilman pro­vo­kaa­tio­ta hauk­kua snä­gä­rin jonos­sa monio­saa­jaa muta­kuo­nok­si ja pedo­fii­li­pro­fee­tan seu­raa­jak­si, tilan­ne eska­loi­tuu molem­min­puo­li­sek­si sol­vaa­mi­sek­si ja lopul­ta maa­han­muut­to­kriit­ti­nen kan­sa­lai­nen käy fyy­si­ses­ti kimp­puun -> “taval­li­nen” pahoin­pi­te­ly + kunnianloukkaus.
  3) Maa­han­muut­to­kriit­ti­nen kan­sa­lai­nen käy snä­gä­rin jonos­sa monio­saa­jan kimp­puun fyy­si­ses­ti ilman mitään pro­vo­kaa­tio­ta uhrin puo­lel­ta -> viharikos.

  Tie­ten­kään kol­mos­koh­das­sa­kaan ei voi­da var­muu­del­la tie­tää mitä tun­ne­tun maa­han­muut­to­kriit­ti­sen kan­sa­lai­sen pääs­sä tar­kal­leen ottaen on teko­het­kel­lä liik­ku­nut, mut­ta jos hän on esit­tä­nyt voi­mak­kai­ta mie­li­pi­tei­tä aihees­ta eikä uhri ole sel­väs­ti­kään itse rii­taa haas­ta­nut, kärä­jä­oi­keus uskal­ta­nee teh­dä ole­tuk­sen vihamotiivista.

  Jos laki tosi­aan tun­nus­taa koven­ta­mis­pe­rus­tee­na vain etni­sen alku­pe­rän, sitä oli­si kyl­lä syy­tä laa­jen­taa, näh­däk­se­ni uhrin poliit­ti­nen toi­min­ta, uskon­to tai sek­su­aa­li­nen suun­taus ovat myös sel­lai­sia motii­ve­ja jot­ka ansait­si­vat ran­gais­tuk­sen koventamisen.

 8. Mun ongel­ma ei oo se, että vaik­ka nyt pahoin­pi­te­le­mi­ses­tä saa ran­gais­tuk­sen, jos koh­tee­na on joku sek­su­aa­li­sen vähem­mis­tön jäsen yms. mut­ta miks sitä samaa ran­gais­tus­ta ei saa, jos hyök­kää pro­vo­soi­mat­ta jon­kun ihan muun tyy­pin kimppuun?

  Tai siis mun mie­les­tä tol­la­nen pro­vo­soi­ma­ton väki­val­ta on tosi tuo­mit­ta­vaa ja var­mas­ti sii­tä kär­sii suh­teet­to­mas­ti just ne vähem­mis­töi­hin kuu­lu­vat, mut­ta jos sii­tä nyt sat­tus kär­siin joku muu­kin, niin mun mie­les­tä teki­jän pitäs saa­da sama rangaistus.

  (Tai toi­sin päin vois aja­tel­la, että pro­vo­soi­tu väki­val­ta ei oo niin tuo­mit­ta­vaa ja kaik­ki muu väki­val­ta on sit näi­tä “viha­ri­kok­sii”.)

 9. Ei viha­ri­kok­set sovel­lu Suo­meen. Parem­pi oli­si koh­del­la ihmi­siä tasa-arvoi­ses­ti myös oikeus­lai­tok­sen taholta.

 10. Minus­ta “viha­ri­kos” ras­kaut­ta­va­na asian­haa­ra­na ei sovel­lu oikein oikeus­ta­juu­ni. Olen kyl­lä sitä miel­tä, että nois­ta tuli­si ran­gais­ta, mut­ta sitä var­ten pitäi­si olla jokin rikos, jos­ta voi­daan esit­tää näyttöä.

  Olen art­tu­rin kans­sa sii­nä mie­les­sä samaa miel­tä, ettei uhrin ase­ma jon­kin vähem­mis­tön edus­ta­ja­na saa olla perus­te tuo­mion koven­ta­mi­sel­le sinän­sä, niin­kuin viha­ri­kos­ten koh­dal­la on usein asia. Abort­ti­lää­kä­rit — jos nyt sivuu­te­taan se, että hei­tä on tapet­tu pari, pelo­tel­tu kyl­lä on sitä­kin enem­män — ovat sikä­li hyvä ryh­mä täs­sä, että mie­les­tä­ni pitäi­si olla jokin rikos­ni­mi­ke, jos­sa jon­kun ryh­män ter­ro­ri­soin­ti on rikos ja täs­tä tuli­si tuo­mio erik­seen. Näyt­töä pitäi­si sil­loin löy­tyä kyl­lä täs­tä rikok­ses­ta ja vaa­dit­ta­va näyt­tö pitäi­si sel­keäs­ti kuvata. 

  Esi­mer­kik­si jos aborttilääkäriä/somalia/homoa vas­taan teh­dään isku, niin se on rikos sii­nä mis­sä muu­ten­kin, mut­ta jos voi­daan näyt­tää toteen, että kysees­sä on osa tätä ryh­mää vas­taan suun­nat­tua “kam­pan­jaa” tms. sys­te­maat­tis­ta, niin tuo­mio tuli­si erik­seen sit­ten sii­tä rikoksesta.

 11. Rikok­sen viha­luon­teen toteen näyt­tä­mi­nen on useis­sa tapauk­sis­sa täy­sin mah­do­ton­ta. Täl­lai­ses­ta aloit­tees­ta ei seu­raa mitään posi­tii­vis­ta niin kau­an kuin Suo­men polii­sil­la ei ole käy­tös­sään CSI-sar­jas­ta tut­tu­ja ihme­kei­no­ja ja taikatemppuja.

  Lain tar­joa­ma suo­ja ei voi olla suu­rem­pi toi­sil­la ja pie­nem­pi toi­sil­la pel­käs­tään rikok­sen koh­teen yhteis­kun­nal­li­sen, sosi­aa­li­sen tai muun ase­man joh­dos­ta. On äärim­mäi­sen tär­ke­ää pys­tyä näyt­tä­mään täy­sin aukot­to­mas­ti toteen, että kyse on nime­no­maan viha­ri­kok­ses­ta, tai muu­ten täs­sä pala­taan juri­di­ses­ti keskiajalle.

  Seu­raa­vak­si var­maan tar­jo­taan rik­kail­le mah­dol­li­suut­ta mak­saa itsen­sä ulos syytteistä?

 12. Lausun­to­kier­rok­sel­la on, muu­ten, mie­tin­tö, jos­sa ehdo­te­taan syyt­tä­mis­kyn­nyk­sen alen­ta­mis­ta erääs­sä viharikostyypissä. 

  Jut­tu­han menee niin, kuten esi­mer­kik­si Satu Has­si Turun Sano­mis­sa pari päi­vää sit­ten selos­ti, että Suo­mi on poik­keuk­sel­li­sen väki­val­tai­nen maa nai­sia kohtaan. 

  Tämä ei joh­du pel­käs­tään sii­tä, että tyy­pil­li­nen suo­ma­lais­mies on myk­kä vai­mon­hak­kaa­ja, kuten taas Sofi Oksa­nen tyy­lik­kään asial­li­ses­ti for­mu­loi. Mie­het hak­kaa­vat ja pelot­te­le­vat hak­kaa­van­sa nai­sia ja lap­sia yllä­pi­tääk­seen yli­val­taan­sa eli patriarkaattia. 

  Sik­si “läheis­suh­de­vä­ki­val­las­sa” ei ole kyse yksit­täi­sis­tä rikok­sis­ta vaan kaik­kien suo­ma­lais­nais­ten terrorisoinnista. 

  Että näin todel­la on, voi lukea mie­tin­nön lausun­nois­ta. Sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön, Suo­men Amnes­tyn ja tasa-arvo­val­tuu­te­tun kal­tais­ten femi­nis­tiyh­tei­sö­jen lausun­noi­hin ja tähän ns. suku­puo­lit­tu­nee­seen väki­val­ta­to­ri­aan voi tutus­tua tar­kem­min: http://tiny.cc/EfDi8

  En ole sata­var­ma Braxin motii­veis­ta, mut­ta veik­kaan hänen myö­täi­le­vän Vih­rei­den Nais­ten taan­noi­sia kan­to­ja eli hän on suo­je­le­mas­sa nai­sia pat­riar­kaa­til­ta — tai miten mies­ten yli­val­taa nyt kul­loin­kin kut­su­taan. Brax on aina­kin lai­nan­nut nais­tut­ki­muk­sen tol­kut­to­mia väit­tei­tä mies­ten väki­val­tai­suu­des­ta eduskunnassa. 

  Niin tai näin, meil­le on tulos­sa laki, joka aina­kin joi­den­kin lausun­non anta­nei­den taho­jen (n. 10 kpl) mie­les­tä estää viha­ri­kok­sia nai­sia koh­taan alen­taes­saan syyttämiskynnystä.

  Uuden lain mukaan nimit­täin myös lie­vä pahoin­pi­te­ly oli­si ylei­sen syyt­teen alai­nen. Toi­sin sanoen vaik­ka uhri oli­si ilman vam­maa eikä suos­tui­si yhteis­työ­hön, oli­si polii­sin tut­kit­ta­va ja syyt­tä­jän otet­ta­va kan­taa syyttämiseen.

  Täl­lai­sen lain ongel­mis­ta voi lukea Vih­reän mies­liik­keen lausun­nos­ta em. linkistä. 

  Lyhyes­ti sanot­tu­na ongel­ma on aina­kin se, että käsi­tys mies­ten pää­asial­li­ses­ta syyl­li­syy­des­tä läheis­suh­de­vä­ki­val­las­sa val­lit­see aika suu­ri yhtei­sym­mär­rys sii­tä huo­li­mat­ta, etä se on sel­väs­ti väärä. 

  Ns. polii­si­ti­las­to­jen­kin mukaan mies syyl­lis­tyy täl­lai­seen väki­val­taan noin 90 pro­sen­tis­sa tapauksista.

  Riip­pu­mat­to­mien tut­ki­mus­ten ja meta-anlyy­sien perus­teel­la kui­ten­kin nai­set ja mie­het ovat suu­rin piir­tein yhtä väki­val­tai­sia läheis­suh­teis­sa. Nai­set tosin näyt­täi­si­vät aloit­ta­van väki­val­lan mie­hiä useam­min. Sel­lai­sis­sa tapauk­sis­sa, jois­sa vain toi­nen käyt­tää väki­val­taa, nai­set ovat sel­väs­ti mie­hiä useam­min syyl­li­siä. (Tämä ei ole niin epäin­tui­tii­vis­ta kuin äkki­sel­tään tun­tuu, jos hyväk­syy, että suu­rin osa mie­his­tä nou­dat­taa moraa­li­koo­dis­toa, joka kiel­tää nai­sen lyömisen.)

  Näyt­täi­si siis sil­tä, että polii­si ja syyt­tä­jä eivät osaa tut­kia lähi­suh­de­vä­ki­val­ta­ta­pauk­sia kovin hyvin vaan olet­ta­vat mie­hen syyl­li­sek­si sel­väs­ti useam­min kuin pitäi­si. Tämä tar­koit­taa, että uusi laki joh­tai­si oikeus­mur­hien räjäh­dys­mäi­seen kas­vuun, tapah­tuu­han ns. koti­hä­ly­tyk­siä kän­ni­si­ne hui­to­mi­si­neen vuo­sit­tain kymmeniätuhansia.

  Muis­ta poten­ti­aa­li­sis­ta ongel­mis­ta voi lukea em. lausunnosta.

  Sanon kui­ten­kin vie­lä, että useim­mis­sa lausun­nos­sa uuteen lakiin suh­tau­dut­tiin myön­tei­ses­ti tai vain pie­nin varauk­sin ilman mitään viit­tauk­sia pat­riar­kaat­tiin tms. 

  Laki siis saat­tai­si toi­mia ja olla kovas­ti tar­peel­li­nen, kun­han ilma­pii­ri muut­tui­si niin, että mies­tä ei enää pidet­täi­si ole­tusar­voi­ses­ti syyl­li­se­nä. Tämä taas vaa­ti­si luo­pu­mis­ta vää­räs­tä teo­rias­ta, joka siis näkee ylei­sen viha­ri­kok­sen siel­lä, mis­sä sitä ei mie­les­tä­ni ja tut­ki­mus­ten­kaan mukaan voi mis­sään nimes­sä olla eli mies­ten ja nais­ten suh­teis­sa yleisesti.

 13. Ihan tas­a­puo­li­suu­den nimis­sä tuli­si huo­ma­ta, että vähem­mis­töt voi­vat suh­tau­tua rasis­ti­ses­ti myös toi­siin­sa. Homo­sek­su­aa­li­suus, ihon­vä­ri, uskon­to ja his­to­rial­li­set rasit­teet jaka­vat myös Suo­mes­sa asu­via vähemmistöjä. 

  Sit­ten viha­ri­kok­sen tulkinnasta:

  Miten tul­ki­taan tilan­ne, jos­sa kan­ta­suo­ma­lai­sen ja mus­tai­hoi­sen kes­ken tulee rii­ta tak­si­jo­nos­sa sii­tä kuka saa seu­raa­van tak­sin. Kum­pi­kin on juh­li­nut alko­ho­lin kans­sa vähän lii­kaa. Syn­tyy tap­pe­lu ja kan­ta­suo­ma­lai­nen saa pis­te­voi­ton. Yhtä­kään rasis­tis­ta sanaa ei kär­hä­mäs­sä käytetä.

  Oli­ko tap­pe­lu rasis­ti­nen vai ver­rat­ta­vis­sa kah­den kan­ta­suo­ma­lai­sen tap­pe­luun tak­sin saa­mi­ses­ta? Pel­kääm­pä, että oikeu­des­sa tul­ki­taan ras­kaut­ta­va­na toi­sen osa­puo­len ihon­vä­ri, vaik­ka rii­ta oli vain alko­ho­lin virit­tä­mä kina tak­sis­ta. Lisää net­ti­pu­het­ta ja kat­ke­ruut­ta, lisää rasismia. 

  Lisäk­si on hul­lua, että Suo­mes­sa syn­ty­nyt ja kas­va­nut on vie­lä lain edes­sä ja jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa jotain muu­ta kuin suo­ma­lai­nen. Jon­kin­lai­ses­sa vähemmistö/pakolaislokerossa, vain esi­mer­kik­si tum­mem­man ihon­vä­rin takia. Tämä tun­tuu har­mit­ta­van mon­taa Suo­mes­sa syn­ty­nyt­tä, joi­den juu­ret ovat muualta. 

  Ilmei­ses­ti Suo­mes­sa tämä asia tun­tuu luon­nol­li­sel­ta vain sil­loin, kun kat­se­lem­me ame­rik­ka­lai­sia sar­jo­ja, jois­sa eri rotui­set ovat kui­ten­kin ame­rik­ka­lai­sia ja puhu­vat samaa kiel­tä. Tääl­lä olet albaa­ni, afgaa­ni, soma­li…, vaik­ka suo­mi oli­si puh­taam­paa kuin monel­la kan­ta­väes­töön kuuluvalla.

 14. Näyt­tö on lii­an han­ka­la saa­da kasaan. Käy­tän­nös­sä tol­la­sen sovel­ta­mi­nen tuot­taa toden­nä­köi­ses­ti enem­män epä­oi­keu­den­mu­kai­suut­ta kuin mitä on lähtötilanteessa. 

  Pitää­kö uhri­na olla vähem­mis­tön edus­ta­ja, jot­ta kysees­sä voi olla viha­ri­kos? Jos pitää, niin mik­si? Jos ei pidä, mil­lä viha­mo­tii­vi osoitetaan?

  Toki on tapaus­kia, jos­sa motii­vi voi­daan osoit­taa, mut­ta har­vem­min tus­kin kovin sel­väs­ti. Jos seko­pää hak­kaa homon, jota hauk­kuu samal­la homok­si, onko kyse viha­ri­kok­ses­ta vai seko­päi­syy­des­tä? Sama seko­pää­hän on saat­ta­nut haka­ta lukui­sia mui­ta­kin hen­ki­löi­tä mil­loin mil­lä­kin tekosyyllä.

 15. Osmo on oikeas­sa peri­aat­tees­ta. Mut­ta sovel­le­taan tätä sit­ten läpi koko yhteis­kun­nan. Suo­mes­sa ei vie­lä aivan niin ajan­koh­tais­ta kuin kes­ki-Euroo­pas­sa, mut­ta eikö­hän tule ole­maan. Esi­merk­ki: ns. “kunnia“väkivaltaan kuu­luu kes­kei­ses­ti nais­ten pelot­te­lu ja alis­ta­mi­nen ryh­mä­nä, ei vain sen sisaren/serkun/tyttären johon väki­val­ta yksit­täi­ses­sä tapauk­ses­sa kohdistuu.

  Osmo nos­ti myös soma­lit esi­mer­kik­si. Väi­tän ihan rikos­ti­las­to­jen­kin poh­jal­ta, että Suo­mes­sa asu­vat soma­lit koh­dis­ta­vat suo­ma­lai­siin kes­ki­mää­rin enem­män väki­val­taa kuin suo­ma­lai­set soma­lei­hin. Jos täl­lai­nen vas­tak­kai­na­set­te­lu nyt mil­lään tapaa on mie­le­käs­tä. Nämä meil­lä vas­ta alus­saan ole­vat tren­dit ovat pal­jon mit­ta­vam­pia yleiseurooppalaisesti. 

  Ylei­ses­ti tar­koi­tan lähin­nä sitä, että kun­han viha­ri­kos­lain­sää­dän­nös­tä tulee aidos­ti kak­si­suun­tai­nen väli­ne vähen­tää vihan­pi­toa (ja se viha on kak­si­suun­tais­ta) niin sil­loin se on kannatettavaa.
  Yksi­suun­tai­se­na se soti­si tar­koi­tus­taan vas­taan ja ruok­ki­si kan­sal­lis­mie­lis­ten ääri­suun­tauk­sien reto­riik­kaa, joka sai­si pro­pa­gan­daan­sa esi­merk­ke­jä eriar­voi­suu­des­ta lain edessä.

  Sama kuvio ilme­nee toi­saal­la myös esi­mer­kik­si sii­nä, että monen on vai­kea ymmär­tää, mik­si mui­nai­sen aavik­ko­ros­von kova­sa­nai­ses­ta arvos­te­lus­ta voi jou­tua lain eteen, kun taas vas­ta­suun­tai­ses­ti län­si­mai­sen yhteis­kun­nan perus­ta­via arvo­ja ja sym­bo­lei­ta saa hal­vek­sia hyvin­kin äärim­mäi­sel­lä reto­rii­kal­la jou­tu­mat­ta täs­tä vastuuseen.

  Eli vie­lä lyhyes­ti: Peri­aa­te oikea, kun­han ihmi­siä ei jae­ta kah­teen ryh­mään sen sovel­ta­mi­sen osalta.

 16. Osmo on väärässä.

  Suo­men perus­tus­lais­sa lukee:

  Ihmi­set ovat yhden­ver­tai­sia lain edessä.

  Ketään ei saa ilman hyväk­syt­tä­vää perus­tet­ta aset­taa eri ase­maan suku­puo­len, iän, alku­pe­rän, kie­len, uskon­non, vakau­muk­sen, mie­li­pi­teen, ter­vey­den­ti­lan, vam­mai­suu­den tai muun hen­ki­löön liit­ty­vän syyn perusteella.

  Koros­tan sano­ja “mie­li­pi­de” ja “vakau­mus”.

  Tie­ten­kään ei voi asi­aa perus­tel­la pel­käs­tään argu­men­til­la “lais­sa nyt sano­taan näin”, olkoon­kin, että minus­ta perus­tus­lais­sam­me on moni asia mie­tit­ty pal­jon parem­min kuin mitä usein ymmärretään.

  Täs­sä­hän on kui­ten­kin olen­nai­ses­ti kysees­sä on se, että _tuomitaan mielipide_. Ja mie­li­pi­tei­den tuo­mit­se­mi­nen on sel­lai­nen tie, jota minä en hyväk­sy vähäi­sim­mäs­sä­kään määrin.

  Suo­men lain­sää­dän­nös­sä on täl­lais­ta epä­oi­keu­den­mu­kai­suut­ta kyl­lä­kin hyväk­syt­ty, mut­ta se on valitettavaa.

  Kari

 17. Ja jat­kan­pa nyt vie­lä, kos­ka sapet­taa niin, ettei saa nukuttua…

  Kak­si hen­ki­löä A ja B ovat pahoin­pi­del­leet ihmi­sen. A sen vuok­si, että “tun­tui vain sil­tä” ja B sen vuok­si, että “nee­ke­rit ovat perseestä”.

  Ja nyt sit­ten B on “viha­ri­kos” ja A ei, joten A saa 2 kk kak­kua ja B 4 kk. Selvä.

  Mitä muu­ta me olem­me siis tuo­min­neet kuin B:n mie­li­pi­teen vuok­si? Ajat­te­let vää­rin, jol­loin jou­dut 2 kuu­kau­dek­si van­ki­laan. Hel­ve­tin hienoa.

  Ja miten tämä var­si­nai­ses­ti ero­aa sii­tä, että Kii­nas­sa mie­li­pi­teil­tään vää­rin ajat­te­le­vat sul­je­taan vankilaan?

  Ei miten­kään.

  Ei oikeus­val­tion peri­aat­tei­ta voi nou­dat­taa vain sil­loin kuin ihmi­set ovat kans­sais samaa miel­tä. Ei mie­li­pi­teen vapaut­ta voi toteut­taa miten­kään puo­li­vil­lai­ses­ti, että “taval­laan saa olla mitä miel­tä vaan, kun­han on suun­nil­leen samaa miel­tä kuin minä”.

  Mie­li­pi­teen­va­paus joko on, tai sitä ei ole. Väli­muo­to­ja ei ole.

  Per­ke­le.

  Kari

 18. Näis­sä asiois­sa olen tot­tu­nut odot­ta­maan Juk­ka Kemp­pi­sen kommenttia.

 19. Vihas­ta, siis sel­lai­ses­ta joka sel­keäs­ti kii­hot­taa ja kan­nus­taa vihaan, ja joka on moti­voi­tu­nut väki­val­taan rasis­min kal­tai­sel­la taval­la, ja joka kan­nus­taa väki­val­taan tulee voi­da antaa oma tuo­mion­sa “taval­li­sen” väki­val­ta­tuo­mion lisäk­si. Noin ilman mitään sanan­va­paus-itke­mi­siä. Toki näy­tös­sä saat­taa olla omat ongel­man­sa, mut­ta ei vält­tä­mät­tä — ter­ro­rin teki­jöil­lä on yleen­sä halu teh­dä sel­väk­si, että ter­ro­ria teh­dän, oli koh­tee­na sit­ten abort­ti­lää­kä­ri, etni­nen ryh­mä tai jokin muu.

  Toki on hyvä mää­ri­tel­lä mah­dol­li­sim­man tar­kat rajat. Saa­ko esim. tur­kis­tar­haa­jia, pank­kii­re­ja tai ay-pomo­ja koh­taaan liet­soa vihaa, ja mis­sä kul­kee debaa­tin ja lisä­sank­tio­ta vaaa­ti­van oikeus­toi­men raja? Taval­laan aihees­ta­han on jo vään­net­ty­kin ns. “maa­han­muut­to­kriit­tis­ten” tapauk­ses­sa. Kos­ka oikeu­den tuli­si olla mah­dol­li­sim­man tas­a­puo­li­nen, kysy­mys on hyvin­kin rele­vant­ti maas­sa, jos­sa rat­ko­taan mil­loin mitä­kin “tal­vi­so­dan hengessä”. 

  Ja vie­lä toi­saal­ta — Yleen­sä viha­ri­kok­sis­ta nap­sah­taa ankar­ram­man puo­lei­sia tuo­mioi­ta, joh­tuen ihan sii­tä, että ne tapaa­vat olla eri­tyi­sen raa­ko­ja tms., joten nii­den ver­taa­mi­nen ns. “taval­li­seen” tur­paan vetoon on aavis­tuk­sen lai­me­aa. Noin siis, jos jär­jes­tel­mä toi­mii. Onhan ollut nii­tä­kin aiko­ja, jol­loin reh­dit kan­sa­li­set ovat pääs­seet huo­mat­ta­van vähäl­lä, mikä­li ovat opet­ta­neet her­ran pel­koa nil­le vähem­män rehdeille.

 20. Täs­sä kon­teks­tis­sa voi­sim­me poh­tia sitä, onko auto­saa­ta­nan kivit­tä­mi­nen (tai nyky­ään muu ilki­val­ta) ran­gais­ta­va anka­rem­min tai lie­vem­min, kun tekoon liit­tyy sel­keä ideo­lo­gi­nen motiivi.

 21. Hei Osmo,
  viha­ri­kok­sis­ta sen ver­ran, että eikö koko nii­den idea ole ääret­tö­män rasis­ti­nen? Nehän tar­koit­ta­vat sitä, että vähem­mis­tö x:n edus­ta­ja on joten­kin kehi­tys­vam­mai­nen tai puo­li­val­tai­nen, eikä kyke­ne itse aja­maan asiaansa.

  Eli jos mus­ta mies saa tur­piin­sa kadul­la, niin hän­tä koh­del­laan kuin las­ta, joka ei oikeu­des­sa osaa ker­toa mitä tapah­tui ja mik­si, vaan pitää välit­tö­mäs­tä ottaa rasis­ti­nen rotuas­pek­ti mukaan; jos olet musta=joudumme aut­ta­maan sinua. Sama homon, les­bon yms kanssa.

  Eikö?

  1. Kes­kus­te­li­jat eivät tun­nu ymmär­tä­vän point­tia lain­kaan. Ote­taan toi­sen­lai­nen esimerkki.
   1) Kii­na­lai­nen mies polt­ti kii­na­lai­sen ravin­to­lan suku­rii­dan päätteeksi;
   2) Kii­na­lai­nen mies polt­ti kii­na­lai­sen ravin­to­lan varoi­tuk­sek­si muil­le kii­na­lai­sil­le ravin­to­loit­si­joil­le, kos­ka omis­ta­ja ei ollut suos­tu­nut suojelumaksuun;
   Edel­li­nen tapaus koh­dis­tui yksi­löön ja vain yksi­löön, jäl­kim­mäi­nen uhkauk­sek­si koko ryhmälle.
   Jos joen­suu­lai­set ski­nit hak­kaa­vat jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti muu­ka­lai­sia saa­dak­seen hei­dät pake­ne­maan maa­kun­nas­ta, se on aivan eri asia kuin yksi­löön ja pel­käs­tään yksi­löön koh­dis­tu­va rikos.

 22. Osmo,
  Point­ti­si ymmär­re­tään kyl­lä (aina­kin osa ymmär­tää). Mut­ta et vie­lä­kään vas­tan­nut kysy­myk­seen näyt­tö­kyn­nyk­ses­tä. Jos kal­ju val­koi­hoi­nen mies pahoin­pi­te­lee ulko­maa­lais­taus­tai­sen, onko se auto­maat­ti­ses­ti viha­ri­ko­sa, vai onko ensin näy­tet­tä­vä, että teki­jä on osal­lis­tu­nut laa­jem­min­kin ski­nien toimintaan?

 23. Tope­lius:

  Seu­raa­vak­si var­maan tar­jo­taan rik­kail­le mah­dol­li­suut­ta mak­saa itsen­sä ulos syytteistä?

  Eiks tää oo jo Suo­mes­sa mah­dol­lis­ta? Jos ei, niin pitäs olla.

  Kari:

  Ja jat­kan­pa nyt vie­lä, kos­ka sapet­taa niin, ettei saa nukuttua…

  <3

  Mun vai­mo on kiel­tä­ny mua luke­mas­ta Osmon blo­gia kah­dek­san jäl­keen, että saan unen pääs­tä kiin­ni. Suosittelen!

 24. 1) Kii­na­lai­nen mies polt­ti kii­na­lai­sen ravin­to­lan suku­rii­dan päätteeksi;
  2) Kii­na­lai­nen mies polt­ti kii­na­lai­sen ravin­to­lan varoi­tuk­sek­si muil­le kii­na­lai­sil­le ravin­to­loit­si­joil­le, kos­ka omis­ta­ja ei ollut suos­tu­nut suojelumaksuun;
  Edel­li­nen tapaus koh­dis­tui yksi­löön ja vain yksi­löön, jäl­kim­mäi­nen uhkauk­sek­si koko ryhmälle.”

  Joten asiat käsi­tel­lään oikeu­des­sa. Ras­kaut­ta­vat asian­haa­rat eli kiris­tys yms huo­mioi­daan tuomiossa.

  Jos joen­suu­lai­set ski­nit hak­kaa­vat jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti muu­ka­lai­sia saa­dak­seen hei­dät pake­ne­maan maa­kun­nas­ta, se on aivan eri asia kuin yksi­löön ja pel­käs­tään yksi­löön koh­dis­tu­va rikos.”

  Joten asia käsi­tel­lään oikeu­des­sa. Ras­kaut­ta­vat asian­haa­rat huo­mioi­daan tuomiossa.

  Suo­mes­sa on jo oikeus­lai­tos ja laki, eikä nii­den rin­nal­le tar­vi­ta mitään “avut­to­mat ulko­maa­lais­rep­pa­nat tar­vit­se­vat nyt eri­koi­sen pal­jon sää­liä, kun ovat niin lutui­sen avut­to­mia” ‑pykä­liä.

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Kes­kus­te­li­jat eivät tun­nu ymmär­tä­vän point­tia lain­kaan. Ote­taan toi­sen­lai­nen esimerkki.
  1) Kii­na­lai­nen mies polt­ti kii­na­lai­sen ravin­to­lan suku­rii­dan päätteeksi;
  2) Kii­na­lai­nen mies polt­ti kii­na­lai­sen ravin­to­lan varoi­tuk­sek­si muil­le kii­na­lai­sil­le ravin­to­loit­si­joil­le, kos­ka omis­ta­ja ei ollut suos­tu­nut suojelumaksuun;

  Edel­li­nen tapaus koh­dis­tui yksi­löön ja vain yksi­löön, jäl­kim­mäi­nen uhkauk­sek­si koko ryhmälle. 

  Jos sil­lä kii­na­lai­sel­la mie­hel­lä sat­tuu ole­maan suo­je­lu­ra­ha­bis­nek­siä, niin sen­kun etsi­tään näyt­töä niis­tä ja tuo­mi­taan. Se var­maan vai­kut­taa myös sii­hen ravin­to­lan polt­ta­mi­ses­ta saa­ta­vaan tuo­mioon­kin, kos­ka teko oli mitä suu­rim­mas­sa mää­rin suunnitelmallinen.

  Mut­ta ei kai täs­sä mis­tään “viha­ri­kok­ses­ta” enää ole kyse?

  Emme me voi vää­ris­tä _mielipiteistä_ tuo­mi­ta puo­lus­taak­sem­me jota­kin ryh­mää. Se ei ole oikein, ei lain­sää­dän­nön pidä suo­jel­la mitään ryh­miä vaan ihmisiä.

  Täs­sä suh­tees­sa mm. jot­kin “jumalanpilkka”-pykälät ovat ongel­mal­li­sia ja sik­si ne tuli­si poistaa.

  Kari

  1. Lain­sää­tä­jä on näh­nyt vii­saak­si mones­sa muus­sa­kin rikok­ses­sa pitää motii­via lie­ven­tä­vä­nä tai ras­kaut­ta­va­na teki­jä­nä. Jos perus­tet­tai­siin jär­jes­tö vai­noa­maan Kari-nimi­siä hen­ki­löi­tä, sinul­la ei tie­ten­kään oli­si mitään sitä vastaan.

 26. OS: “Kes­kus­te­li­jat eivät tun­nu ymmär­tä­vän point­tia lain­kaan. Ote­taan toi­sen­lai­nen esimerkki.”

  Joh­tui­si­ko sii­tä että viha­ri­kok­sel­la ei yleen­sä tar­koi­te­ta suun­ni­tel­mal­li­suut­ta eikä eri­tyi­ses­ti jär­jes­täy­ty­nyt­tä rikol­li­suut­ta pai­nos­tus­kei­noi­neen. Ravin­to­lae­si­mer­kis­sä ran­gais­tuk­sen koven­ta­mis­pe­rus­te on var­maan­kin Rikos­lain 6. luvun 5§ mukai­ses­ti rikol­li­sen toi­min­nan suunnitelmallisuus.

  Joen­suu­lai­siin ski­nei­hin iskee lisäk­si saman pykä­län 4 koh­ta: “rikok­sen koh­dis­ta­mi­nen kan­sal­li­seen, rodul­li­seen, etni­seen tai muu­hun sel­lai­seen kan­san­ryh­mään kuu­lu­vaan hen­ki­löön tähän ryh­mään kuu­lu­mi­sen perusteella”

  Viha­ri­kos on täl­lä het­kel­lä mää­rit­te­le­mät­tö­mä­nä ja läpeen­sä poli­ti­soi­tu­nee­na ter­mi­nä jok­seen­kin kel­vo­ton. Osmon mää­ri­tel­mä: “Viha­ri­kok­sen tar­koi­tuk­se­na on pelo­tel­la koh­tee­na ole­vaa väes­tö­ryh­mää.” on aina­kin minul­le uusi, yleen­sä edun­val­von­ta­jär­jes­töt käyt­tä­vät sanaa mer­ki­tyk­ses­sä “Viha­ri­kok­sen motii­vi­na on uhrin omi­nai­suus X”, ja aktii­vi­set toi­mi­jat tie­tys­ti halua­vat vai­kut­taa sii­hen mikä tämä X:ien luet­te­lo rikos­lais­sa on.

 27. Kes­kus­te­li­jat eivät tun­nu ymmär­tä­vän point­tia lainkaan.

  Pah, itse sekoi­tat nyt käsit­tei­tä. Kii­na­lai­se­si­mer­kil­lä ei ole mitään teke­mis­tä viha­ri­kok­sen kanssa.

  1. Eli­na ei tun­tu­nut ymmär­tä­vän sitä, että rfi­kos tulee ras­kautg­ta­vam­mak­si, jos sil­lä täh­dä­tään ei ainoas­taan uhrin vahin­goit­ta­mi­seen vaan myös mui­den saman­lais­ten pelot­te­le­mi­seen. Kii­na­lai­nen mafio­so ei syyl­lis­ty viha­ri­kok­seen, mut­ta viha­ri­kok­sen teki­jä syyl­lis­tyy samaan menet­te­lyyn kuin tuo mafiooso.

 28. Jos perus­tet­tai­siin jär­jes­tö vai­noa­maan Kari-nimi­siä hen­ki­löi­tä, sinul­la ei tie­ten­kään oli­si mitään sitä vastaan.”

  Täs­sä menet Osmo hie­man olki­nuk­ke-lin­jal­le, vali­tet­ta­vas­ti. Jos joku täl­lai­sen yhdis­tyk­sen perus­tai­si, niin mikä ihme estäi­si hoi­ta­mas­ta asi­aa nykyi­sen lain puitteissa?

  Vai olet­ko sitä miel­tä, että Karit ovat lii­an avut­to­mia hoi­ta­maan omia asioi­taan ja tar­vi­taan iso­ve­li hol­hoa­maan Kare­ja? Jos Karin tilal­le lait­taa esim. “soma­li”, niin saa­daan aika rasis­ti­nen asen­ne esiin. Mie­les­tä­ni useim­mat Karit osai­si­vat teh­dä riko­sil­moi­tuk­sen ja ker­toa oikeu­des­sa mitä tapah­tui ja mik­si. Mik­sei­vät Osmo mie­les­tä­si soma­lit yms kyke­ni­si tähän?

  Viha­ri­kok­sen ongel­ma on se, että se on täy­sin sub­jek­tii­vi­nen asia, käy­tän­nös­sä vas­taa­jan mie­li­pi­tees­tä kiin­ni. Jos uhri ei itse asi­aan ota kan­taa, ottaa kan­nan vas­taa­jan puo­les­ta VALTIO, jos nämä lait sää­de­tään, ja se ei ole todel­la­kaan hyvä asia oikeus­lai­tok­sen riip­pu­mat­to­muu­den kan­nal­ta. Täl­löin val­tion mie­les­tä uhri on kyvy­tön hoi­ta­maan itse asioi­taan, eli val­tio pitää uhria joten­kin vam­mai­se­na ja hol­hous­ta tar­vit­se­va­na. M.O.T.

  1. Hoi­tuu nykyi­sen lain poh­jal­taq. Joku vaan vaa­ti, että nykyis­tä lakia on muu­tet­ta­va. Minä en esi­tä muu­tos­ta lakiin, vaan vas­tus­tan muuttamista.

 29. Esi­tät nyt Osmo mar­gi­naa­li­sia tapauk­sia ylei­sen lain poh­jak­si. Mai­nit­se­mis­sa­si joen­suu­lais- ja kii­na­lai­se­si­mer­keis­sä voi­daan var­maan nyky­lain­sää­dän­nön­kin puit­teis­sa antaa kovem­pia tuo­mioi­ta ras­kaut­ta­vien asian­haa­ro­jen perusteella.

  Viha­ri­kos­kä­sit­te tun­tuu epäi­lyt­tä­väl­tä, jol­lei sitä mää­ri­tel­lä kun­nol­la. Pitäi­si­kö mie­les­tä­si tuo­mion olla anka­ram­pi esi­merk­ki­ni kal­tai­ses­sa tilan­tees­sa, jos­sa kal­ju­päi­nen hul­lu hauk­kuu homoa homok­si ja sen jäl­keen hak­kaa tämän? Miten tapah­tu­nut lain kan­nal­ta mer­kit­tä­vä “vihaa­mi­nen” osoi­tet­tai­siin, eten­kin jos hak­kaa­ja sat­tuu vihaa­maan tilan­tees­ta riip­puen ketä milloinkin?

  Vai päti­si­kö viha­ri­kos­la­ki ainoas­taan esit­tä­mis­sä­si sel­keis­sä tapauk­sis­sa, jois­ta jo nyt voi­daan antaa koven­net­tu­ja rangaistuksia?

  1. En ehdo­ta mitään muu­tok­sia nyky­käy­tän­töön. Kir­joi­tus oli vas­taus sii­hen, että joku sanoi, ettei jär­jes­tel­mäl­li­nen väki­val­ta jotain ihmis­ryh­mää vas­taan ole sen rikol­li­sem­paa kuin satun­nai­nen; tai ame­rik­ka­lai­sen oikeis­ton vaa­ti­mus, että pliit­ti­sin motii­vein teh­dyt rikok­set pitää olla vähem­män tuo­mit­ta­via kuin spon­taa­nit rikokset.

 30. Eli­na ei tun­tu­nut ymmär­tä­vän sitä, että rfi­kos tulee ras­kautg­ta­vam­mak­si, jos sil­lä täh­dä­tään ei ainoas­taan uhrin vahin­goit­ta­mi­seen vaan myös mui­den saman­lais­ten pelottelemiseen.”

  Tätä ovat rikol­li­set har­ras­ta­neet iät ja ajat ilman, että sil­lä on ollut mitään teke­mis­tä sel­lais­ten ilmiöi­den kans­sa, joi­ta “viha­ri­kos­lain­sää­dän­nön” on tar­koi­tus vähen­tää. Ter­ro­ris­ti on ter­ro­ris­ti, uhris­ta riip­pu­mat­ta. Oli­vat­ko Yhdys­val­to­jen lähe­tys­töt pom­mit­ta­neet ter­ro­ris­tit viha­ri­kol­li­sia kos­ka uhrit oli­vat pää­osin ame­rik­ka­lai­sia, eli val­koi­sia juu­ta­lais-kris­til­li­sen kult­tuu­rin edus­ta­jia, ja tuli­si­ko hei­dät tuo­mi­ta nii­den pykä­lien mukaan? Täl­lais­ta ei esit­täi­si kukaan jär­ke­vä ihmi­nen, kos­ka aja­tus on absurdi.

  Kii­na­lai­nen mafio­so ei syyl­lis­ty viha­ri­kok­seen, mut­ta viha­ri­kok­sen teki­jä syyl­lis­tyy samaan menet­te­lyyn kuin tuo mafiooso.”

  Ei, vaan teki­jä syyl­lis­tyy samaan rikok­seen kuin mafio­so. Simple as that. Sil­lä oikeu­teen ja tuo­mio. Mur­ha­polt­to, kiris­tys, lai­ton uhkaus yms yms yms. Täs­sä näkyy vähän tur­van sel­vä asen­ne, että rikos on viha­ri­kos jo val­miik­si, jopa kuvit­teel­li­ses­sa esimerkissäsi.

 31. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Lain­sää­tä­jä on näh­nyt vii­saak­si mones­sa muus­sa­kin rikok­ses­sa pitää motii­via lie­ven­tä­vä­nä tai ras­kaut­ta­va­na tekijänä. 

  No eihän täs­sä sii­tä ole kysy­mys. Tie­ten­kin esi­mer­kik­si äkki­pi­kais­tuk­sis­saan teh­ty tap­po on “lie­vem­pi” asia kuin suun­ni­tel­mal­li­nen mur­haa­mi­nen talou­del­li­sen edun tavoit­te­lus­sa. Jär­jes­tel­mäl­li­nen rikol­li­nen toi­min­ta on kovem­min ran­gais­tua kuin “tavan­omai­nen”. Ei täs­sä mitään ongel­maa ole. Mut­ta ei se asteik­ko perus­tu _mielipiteisiin_ vaan sii­hen, että toi­min­ta on jär­jes­tel­mäl­lis­tä, jat­ku­vaa jne.

  Jos perus­tet­tai­siin jär­jes­tö vai­noa­maan Kari-nimi­siä hen­ki­löi­tä, sinul­la ei tie­ten­kään oli­si mitään sitä vastaan. 

  No tot­ta hem­me­tis­sä minul­la oli­si vaik­ka mitä sitä vas­taan. Mitä mitä se tähän kuuluu?

  Jos joku sak­ki pitää Kari-nimi­siä hen­ki­löi­tä vit­tu­mai­si­na kusi­päi­nä (mikä on tie­ten­kin vää­rin nii­tä mui­ta kari-nimi­siä koh­taan), niin heil­lä on ihan täy­si oikeus mie­li­pi­tee­seen­sä. Eikä se ole oikeus­jär­jes­tel­män asia ruve­ta “aja­tus­po­lii­sik­si”.

  Jos tuol­lai­set jär­jes­töt saa­vat jalan­si­jaa, niin sil­loin meil­lä on kyl­lä asiat päin prink­ka­laa jos­sain muus­sa suh­tees­sa, eikä asi­aa voi­da (eikä pidä) läh­teä lain­sää­dän­nöl­lä korjaamaan.

  Jos jota­kin ryh­mää (“karin­vi­haa­jat”) koh­del­laan epä­oi­keu­den­mu­kai­ses­ti, se joh­taa radi­ka­li­soi­tu­mi­seen. Mik­si sel­lai­nen ryh­mä, jota lain­sää­dän­tö ei suo­jaa, luot­tai­si muu­hun­kaan lainsäädäntöön?

  Kari

 32. Osmo: Tuo sinun esi­merk­ki suku­rii­das­ta ja pro­vo­soi­mat­to­mas­ta väki­val­las­ta on hyvä. Mik­si sii­hen tart­tee mitään eri­tyis­tä viha­lain­sää­dän­töä? Eikö voi­tais vaan sanoa, että pro­vo­soi­ma­ton väki­val­ta on ran­gais­ta­vam­paa kuin provosoitu?

  Mitä väliä onko kysees­sä Kii­na­lai­nen ravin­to­la, joka on pol­tet­tu pro­vo­soi­mat­ta? Eikö ole ihan yhtä paha ja tuo­mit­ta­va jut­tu, jos pro­vo­soi­mat­ta pol­te­taan joku kan­ta­väes­tön pyö­rit­tä­mä ravintola?

  se on aivan eri asia kuin yksi­löön ja pel­käs­tään yksi­löön koh­dis­tu­va rikos.

  No mikä rikos nyt täs­sä mie­les­sä sit­ten koh­dis­tuu yksi­löön? Jos joen­suu­lai­sia kan­ta­väes­töön kuu­lu­via haka­taan pro­vo­soi­mat­ta kau­pun­gil­la, niin tot­ta­kai se vai­kut­taa koko ryh­mään, ei pel­käs­tään sii­hen joka hakat­tiin ihan samal­la taval­la kuin jos haka­taan maahanmuuttajia.

  Osmo:

  Jos perus­tet­tai­siin jär­jes­tö vai­noa­maan Kari-nimi­siä hen­ki­löi­tä, sinul­la ei tie­ten­kään oli­si mitään sitä vastaan.

  Jos et oo ymmär­tä­nyt kai­kis­ta näis­tä kom­men­teis­ta mitä Kari on tän­ne kir­joit­ta­nut, niin tot­ta­kai Karil­la on jota­kin sitä vas­taan, mut­ta ei sii­tä pidä mitään sen kum­mem­paa ran­gais­tus­ta saa­da kuin muu­ten­kaan jos suun­ni­tel­mal­li­ses­ti vai­no­taan jotain. Vai ulot­tuu­ko tää sun viha­ri­ko­sin­toi­lu nyt sit jo etunimeenkin?

  Eli­na ei tun­tu­nut ymmär­tä­vän sitä, että rfi­kos tulee ras­kautg­ta­vam­mak­si, jos sil­lä täh­dä­tään ei ainoas­taan uhrin vahin­goit­ta­mi­seen vaan myös mui­den saman­lais­ten pelottelemiseen.

  Tar­kot­taa­ko tää nyt sitä, että jos hak­kaa maa­han­muut­ta­jia, mut­ta ei oo hok­san­nu, että se saat­taa pelot­taa mui­ta maa­han­muut­ta­jia, niin ei saa ran­gais­tus­ta viharikoksesta?

  Tai vas­taa­vas­ti, jos hak­kaa ketä sat­tuu ja taju­aa, että tämä pelot­taa kaik­kia, niin saa tuo­mion viharikoksesta?

 33. Siis pitäi­si­kö jokin poliit­ti­nen vaa­ti­mus olla kri­mi­na­li­soi­tu vai mitä täs­sä tar­koi­te­taan klo 10:02?

  Outoa muu­ten puhua “ame­rik­ka­lai­ses­ta oikeis­tos­ta”. Se kat­taa var­mas­ti aina­kin 100 mil­joo­naa ihmis­tä eri­lai­si­ne näke­myk­si­neen. En kyl­lä lait­tai­si abort­ti­lää­kä­rei­den mur­hia tämän ryh­män piikkiin. 

  Muu­ten­kin vähän suh­teel­li­suu­den­ta­jua. Lää­kä­rien mur­hia on tapah­tu­nu 1–2 vuo­si­kym­me­nes­sä. Aavis­tan, että koko lää­kä­ri-esi­merk­ki on teks­tis­sä vain pii­lo­te­tus­ti osoit­ta­mas­sa Osmon käsi­tys­tä sii­tä, että kris­tit­ty­jen fun­da­men­ta­lis­mi on yhtä tuhoi­saa kuin äärimuslimien. 

  Usko­koon ken tahtoo.…

 34. Niin, kuten jo suun­nil­leen kaik­ki ovat toden­neet, suun­ni­tel­mal­li­sen ja jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den pitää olla anka­ram­min ran­gais­tua kuin spontaanin. 

  Mut­ta tois­te­taan vie­lä ker­ran, tämä ei ole sitä, mitä yleen­sä tar­koi­te­taan viha­ri­kok­sel­la (joka mai­ni­taan otsi­kos­sa), vaan tuo liit­tyy ter­ro­ris­miin tai jär­jes­täy­ty­nee­seen rikollisuuteen. 

  Eli jos Osmo halusit, että jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den pitää olla anka­ram­min tuo­mit­ta­vaa kuin spon­taa­nin, niin muu­ta blo­gi­pos­tauk­sen otsikko. 

  Homon, soma­lin tai abort­ti­lää­kä­rin pahoin­pi­te­lys­tä ei tule antaa anka­ram­paa tuo­mio­ta vain sen perus­teel­la, mitä teki­jä on miel­tä nois­ta ryh­mis­tä. Kari sanoi tämän jo hyvin. Mie­li­pi­teen­va­paus on erit­täin tär­keä yhteis­kun­nas­sa ja se joko on ole­mas­sa tai ei ole. Väli­muo­toa ei ole. 

  Sil­lä perus­teel­la sen sijaan ran­gais­tuk­sia tulee teh­dä anka­ram­mik­si, jos teki­jä on osa orga­ni­saa­tio­ta, joka jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti ja suun­ni­tel­mal­li­ses­ti pyr­kii koh­dis­ta­maan ter­ro­ris­mia näi­tä ryh­miä vas­taan. Ja siis sil­loin syy­tet­ty­jen pen­kil­le jou­ta­vat muut­kin jär­jes­tön jäse­net kuin vain se teki­jä (joh­ta­jat, rahoit­ta­jat ja muut tekoa avustaneet).

 35. Kari, mie­les­tä­ni kyse ei ole “mie­li­pi­teen­va­pau­des­ta” anta­mas­sa­si esi­mer­kis­sä. Ei mie­li­pi­teen­va­paus tar­koi­ta oikeut­ta läh­teä toteut­ta­maan “mili­pi­tei­tä”.

  Jos joku hak­kaa homo­sek­su­aa­lin sik­si, että tämä on homo­sek­su­aa­li, ja voim­me näyt­tää joten­kin toteen tämän tosi­sei­kan sekä sen, että pahoin­pi­te­ly on hen­ki­löl­le vain väli­ne homo­sek­su­aa­lien pelot­te­luun, niin sil­loin on mie­les­tä­ni mie­le­käs­tä, että kysees­sä on kak­si rikos­ta: yhtääl­tä pahoin­pi­te­ly ja toi­saal­ta jon­kun ihmis­ryh­män terrorisointi. 

  Täs­sä ei siis ole kyse sii­tä, ettei­kö joku saa aja­tel­la homo­sek­su­aa­leis­ta pahaa. Aja­tel­la saa, mut­tei saa teh­dä pahaa. 

  Se, että ottaa noin genee­ri­ses­ti pää­hän, ja menee lei­po­maan satun­nais­ta vas­taan­tu­li­jaa tur­paan, on pahoin­pi­te­ly. Sii­nä ei ole min­kään eril­li­sen ihmis­ryh­män terrorisointi.

  Vas­tus­tan kyl­lä­kin kaik­kia sel­lai­sia muo­toi­lu­ja näil­le laeil­le, jois­sa ryh­mät eri­tel­lään erik­seen lais­sa, kuten nykyi­sin. Ihan yhtä lail­la, jos joku ter­ro­ri­soi­si vasen­kä­ti­siä tai Lada­kus­ke­ja, kysees­sä pitäi­si olla aivan samaan tapaan tuo­mit­ta­va teko. Olen­nais­ta on täs­sä se, onko kyse ter­ro­ri­soin­nis­ta eli yri­tyk­ses­tä pelo­tel­la ihmi­siä toi­mi­maan tie­tyl­lä taval­la (muut­ta­maan pois, ope­tel­la kir­joit­ta­maan oikeal­la kädel­lä, elää kaa­pis­sa, vaih­taa autoa yms). Sik­si Osmon mafio­so-esi­merk­ki oli erin­omai­sen hyvä. 

  Nykyi­nen jär­jes­tel­mä on nos­ta­nut tie­tyt ryh­mät kes­ki­öön. Esi­mer­kik­si ulko­näön perus­teel­la erot­tu­vat vähem­mis­töt ja yksi enem­mis­tö (nai­set) naut­ti­vat täl­lä het­kel­lä eri­tyis­suo­je­lua. Sen­si­jaan esi­mer­kik­si kan­ta­väes­töön koh­dis­tu­va maa­han­muut­ta­jien jen­gi­vä­ki­val­ta — ja nyt oli­si täy­del­lis­tä hurs­kas­te­lua väit­tää, ettei Euroo­pas­sa muka oli­si sel­lais­ta kos­kaan esiin­ty­nyt — ei ole joi­den­kin mie­les­tä “viha­ri­kos”, vaik­ka se on aivan sel­väs­ti juu­ri täl­lais­ta sys­te­maat­tis­ta väkivaltaa. 

  Point­ti­ni on, että erot­te­lu pitäi­si teh­dä sen perus­teel­la, mitä teol­la saa­daan aikaan. Jos sil­lä pelo­tel­laan, niin tämän pitäi­si olla eril­li­nen rikos.

 36. Esi­merk­ki toi­sen­suun­tai­ses­ta viha­ri­kol­li­suu­des­ta (jos­ta ylem­pä­mä mai­nit­sin): http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/lawandorder/7428933/Muslim-gangs-imposing-sharia-law-in-British-prisons.html

  Artik­ke­lin väit­teet ja kuvauk­set perus­tu­vat BBC:n sel­vi­tyk­seen. Mil­lai­sel­la lain­sää­dän­nöl­lä täl­lais­ta voi­tai­siin kont­ra­ta, jos miten­kään? Tuli­si­ko tuol­lai­sen olla mah­dol­li­sen tuo­mion (jos kukaan nyt suos­tuu todis­ta­maan em. yhteyk­sis­sä) koven­ta­mi­sen peruste?

 37. Tie­de­mies:

  Kari, mie­les­tä­ni kyse ei ole “mie­li­pi­teen­va­pau­des­ta” anta­mas­sa­si esi­mer­kis­sä. Ei mie­li­pi­teen­va­paus tar­koi­ta oikeut­ta läh­teä toteut­ta­maan “mie­li­pi­tei­tä”.

  Jos joku hak­kaa homo­sek­su­aa­lin sik­si, että tämä on homo­sek­su­aa­li, ja voim­me näyt­tää joten­kin toteen tämän tosi­sei­kan sekä sen, että pahoin­pi­te­ly on hen­ki­löl­le vain väli­ne homo­sek­su­aa­lien pelot­te­luun, niin sil­loin on mie­les­tä­ni mie­le­käs­tä, että kysees­sä on kak­si rikos­ta: yhtääl­tä pahoin­pi­te­ly ja toi­saal­ta jon­kun ihmis­ryh­män terrorisointi. 

  Ihmis­ryh­mä ei ole oikeus­sub­jek­ti, eikä sen kuu­lu­kaan sel­lai­nen olla. Näin ollen ihmis­ryh­mää koh­taan koh­dis­tet­tu ter­ro­ri­soin­ti ei voi olla myös­kään ko. ihmis­ryh­mään koh­dis­tet­tu rikos.

  On täy­sin mah­do­ton aja­tus, että mää­rit­te­li­sim­me jon­kin — enem­män tai vähem­män kei­no­te­koi­ses­ti — raja­tun ryh­män oikeus­sub­jek­tik­si, kos­ka täl­löin mei­dän pitäi­si peri­aat­tees­sa kye­tä anta­maan ko. ryh­mäl­le myös vel­vol­li­suuk­sia. Ja sehän on mah­do­ton­ta, tai aina­kin väärin.

  (ja kyl­lä, pidän myös ase­vel­vol­li­suut­ta ja “rikos­ta ihmi­syyt­tä vas­taan” ongel­mal­li­si­na juu­ri tämän saman peri­aat­teen vuoksi)

  Myön­nän, että kan­ta­ni on jyrk­kä. Minä en hyväk­sy mie­li­pi­teen vuok­si tuo­mit­se­mis­ta vähäi­sim­mäs­sä­kään mää­rin. Kysy­mys on minul­le (jos se nyt jol­le­kul­le jäi vie­lä epä­sel­väk­si) vakau­muk­sel­li­nen. Samal­la tavoin kuin esi­mer­kik­si se, etten hyväk­sy kuolemantuomiota.

  Mie­les­tä­ni tuos­sa mafio­so-esi­mer­kis­sä oli kyse eri asias­ta: sii­nä tosia­sial­li­ses­ti har­joi­tet­tiin enem­män tai vähem­män jär­jes­tel­mäl­lis­tä ter­ro­ri­soin­tia raha­nan­sait­se­mis­tar­koi­tuk­ses­sa. Kyl­lä sii­tä voi tuomita.

  Samoin esi­mer­kik­si tähän “karinvihaajat”-järjestöön kuu­lu­via voi­daan tuo­mi­ta esi­mer­kik­si yllyt­tä­mi­ses­tä tai avu­na­nos­ta rikok­seen, vaik­ka he eivät sii­hen toteu­tu­nee­seen pahoin­pi­te­lyyn osal­lis­tui­si­kaan. Sii­tä ei kui­ten­kaan voi­da tuo­mi­ta, että he kari-nimi­siä vihaa­vat. Ja täs­sä­kin on olen­nai­nen point­ti: nämä ovat avun­an­to­ri­kok­sia, joten tuo­mioi­ta voi­daan lan­get­taa vas­ta, jos myös rikok­ses­ta tuomitaan.

  Ja sano­taan nyt vie­lä var­muu­den vuok­si sekin, että mie­les­tä­ni mie­li­pi­de­va­paus ei laa­je­ne koko­nai­suu­des­saan esi­mer­kik­si sanan­va­pau­teen. Sanan­va­paut­ta voi­daan jos­sain mää­rin rajoit­taa, mie­li­pi­teen­va­paut­ta ei.

  Kari

 38. Nyt on taas vähän kum­mal­li­sia argu­ment­te­ja liikkeellä.

  Ensin­nä­kin, nyt kes­kus­tel­laan ras­kaut­ta­vis­ta asian­haa­rois­ta. Ymmär­tääk­se­ni ras­kaut­ta­vat asian­haa­rat eivät sinäl­lään ole tuo­mit­ta­via, mut­ta rikok­sen yhtey­des­sä ne kas­vat­ta­vat rikok­sen tuo­mit­ta­vuut­ta. Esi­mies-alais-suh­de ei sinän­sä ole rikol­lis­ta, mut­ta jos esi­mies käyt­tää alais­taan sek­su­aa­li­ses­ti hyväk­si, on tuo esi­mie­hen ase­ma ras­kaut­ta­va asian­haa­ra. Eli vas­taus Karin kysy­myk­seen, Suo­mi ero­aa Kii­nas­ta sii­nä, että Suo­mes­sa sii­tä, että vihaa homo­ja, on homo, on hete­ro tai pitää homois­ta, ei jou­du van­ki­laan. Jos pahoin­pi­te­lee homon sik­si, että homo on homo, saat­taa saa­da anka­ram­man tuo­mion kuin satun­nai­sen vas­taan­tu­li­jan pahoin­pi­te­lys­tä, mut­ta ero sii­hen, että sai­si tuo­mion vain homo­jen vihaa­mi­ses­ta on pal­jon enem­män kuin kvantitatiivinen.

  Toi­sek­si, mie­li­pi­teen­va­paus on erit­täin tär­keä ihmi­soi­keus ja juu­ri sik­si mie­li­pi­teen­sä ilmai­su lait­to­min kei­noin ja mui­ta ihmi­siä tai mui­den ihmis­ten omai­suut­ta vahin­goit­taen on eri­tyi­sen tuo­mit­ta­vaa, tuo­mit­ta­vam­paa kuin pelk­kä mui­den vahin­goit­ta­mi­nen. Sen lisäk­si, että tämä on hen­ki­lö­koh­tai­nen moraa­li­nen mie­li­pi­tee­ni, tuol­lai­nen toi­min­ta naker­taa koko mie­li­pi­teen­va­pau­den perus­taa, ja raot­taa port­tia sen suun­taan, että enem­mis­tö halu­aa kiel­tää jot­kin mie­li­pi­teet koko­naan. Ja se tie ei ole kau­nis kulkea.

  Kol­man­nek­si, aja­tus sii­tä, että motii­vi ei sai­si vai­kut­taa teon tuo­mit­ta­vuu­teen on mie­les­tä­ni joten­kin pelot­ta­van läheis­tä sukua aja­tuk­sel­le, että aiko­mus ei sai­si vai­kut­taa teon tuo­mit­ta­vuu­teen vaan ainoas­taan lopputulos. 

  Edel­li­nen ei siis ota miten­kään kan­taa sii­hen, miten näyt­tö näis­sä tapauk­sis­sa osoi­te­taan, mut­ta luo­tan sii­hen, että viha­ri­kol­li­suus on saman­kal­tais­ta kuin por­no. Sen kyl­lä tun­nis­taa kun sen näkee, ja sen voi ja se pitää jät­tää tuo­ma­rin har­kin­taan mah­dol­li­se­na ras­kau­ta­va­na asianhaarana.

  Lopuk­si jään mie­len­kiin­nol­la odot­ta­maan Art­tu­rin tar­kem­pia perus­te­lu­ja sil­le, mik­si rik­kai­den ihmis­ten pitäi­si sel­vi­tä pik­kusa­koil­la vaik­ka raiskausmurhasta.

 39. Tcrown,

  Minus­ta on peri­aat­teel­li­ses­ti vää­rin, jos mie­li­pi­tei­tä tai vakau­muk­sia käy­te­tään perus­tee­na ran­gais­tusas­tei­kon koven­ta­mi­ses­sa (ras­kaut­ta­vi­na asian­haa­roi­na). Ihan samal­la taval­la kuin on peri­aat­teel­li­ses­ti vää­rin käyt­tää esi­mer­kik­si uskon­toa tai ihon­vä­riä ras­kaut­ta­va­na asianhaarana.

  Tämä ei tar­koi­ta sitä, ettei­kö motii­veil­la oli­si mer­ki­tys­tä ihmis­ten tuomitsemisessa.

  Tie­ten­kin noi­den motii­vien poh­din­taan voi­si tuol­lai­sia­kin näkö­kan­to­ja tuo­da, mut­ta näh­däk­se­ni alam­me sil­loin olla jo aika kal­te­val­la pin­nal­la. Var­sin­kin kuin ilmei­siä hyö­ty­jä tuol­lai­ses­ta oikeus­käy­tän­nös­tä ei ole näkö­pii­ris­sä. Kuten tote­sin, sil­lä saat­taa olla pikem­min­kin radi­ka­li­soi­tu­mis­ta edis­tä­vä vaikutus.

  Tcrown:

  Toi­sek­si, mie­li­pi­teen­va­paus on erit­täin tär­keä ihmi­soi­keus ja juu­ri sik­si mie­li­pi­teen­sä ilmai­su lait­to­min kei­noin ja mui­ta ihmi­siä tai mui­den ihmis­ten omai­suut­ta vahin­goit­taen on eri­tyi­sen tuo­mit­ta­vaa, tuo­mit­ta­vam­paa kuin pelk­kä mui­den vahingoittaminen. 

  Täs­tä olen samaa miel­tä. Se mis­tä olen eri miel­tä on oikeus­jär­jes­tel­män käyt­tö tähän tuomitsemiseen.

  Ns. “vää­rät” mie­li­pi­teet pitää hoi­taa avoi­mel­la kes­kus­te­lul­la ja sil­lä, ettei nii­tä suvai­ta — ei lain­sää­dän­töä ja väki­val­ta­ko­neis­toa käyt­tä­mäl­lä. Se on ihan yhtä tuo­mit­ta­vaa (moraa­li­ses­ti) kuin väki­val­lan käyt­tä­mi­nen rasi­si­ti­sis­ta syis­tä (vrt. kuo­le­man­tuo­mio: en hyväk­sy sitä­kään, en edes sii­nä tapauk­ses­sa, kun ao. hen­ki­lö on itse tappamiseen/murhaamiseen syyllistynyt).

  Minä en perus­ta mie­li­pi­det­tä­ni näyt­tö­ky­sy­myk­siin, mut­ta myös ne puol­ta­vat pikem­min­kin lähes­ty­mis­ta­paa, jos­sa mie­li­pi­tei­tä ja vakau­muk­sia ei käy­te­tä tuo­mion koven­ta­mi­seen tai lieventämiseen.

  Kari

 40. Kyl­lä sen demo­kraat­ti­nen­kin laki­mies tie­tää, ettei ran­gais­tuk­sil­la ole pelo­te­vai­ku­tus­ta väkivaltarikollisille. 

  Itse asias­sa tuo­han on ollut ‘edis­tyk­sel­lis­ten’ pii­rien väi­te 1960-luvul­ta alkaen. Ase­tel­ma tai­si muut­tua heti kun Tui­ja Braxis­ta tuli oikeus­mi­nis­te­ri. Vrt. bol­se­vik­kien suh­tau­tu­mi­nen salai­seen polii­sin ennen Venä­jän val­lan­ku­mous­ta ja sen jälkeen. 

  Brax kuit­ta­si vie­lä syk­syl­lä 2008 polii­tik­ko­jen ja toi­mit­ta­jien väki­val­tai­set uhkai­lut mal­liin Hol­lan­ti ja Tans­ka nau­rah­taen: “Heh, tämä on Suomi.”

 41. Tie­de­mies:

  e, että ottaa noin genee­ri­ses­ti pää­hän, ja menee lei­po­maan satun­nais­ta vas­taan­tu­li­jaa tur­paan, on pahoin­pi­te­ly. Sii­nä ei ole min­kään eril­li­sen ihmis­ryh­män terrorisointi.

  häh? Miten niin? Tai siis mik­si joku osajouk­ko voi olla ryh­mä, mut­ta koko jouk­ko ei voi olla ryhmä?

  Tot­ta­kai se ter­ro­ri­soi koko jouk­koa, jos väki­val­ta lisääntyy.

  Minus­ta tuo motii­vi pelo­tel­la on täs­sä sii­nä mie­les­sä type­rä, että teon vai­ku­tuk­seen sil­lä motii­vil­la ei ole mitään mer­ki­tys­tä. Siis jos pahoin­pi­te­lee homo­ja, niin homot kyl­lä pekäs­ty­vät riip­pu­mat­ta sii­tä oli­ko se tar­koi­tus ihan samal­la taval­la kuin koko väes­tö peläs­tyy, jos pahoin­pi­te­lee ketä sattuu.

  Point­ti­ni on, että erot­te­lu pitäi­si teh­dä sen perus­teel­la, mitä teol­la saa­daan aikaan. Jos sil­lä pelo­tel­laan, niin tämän pitäi­si olla eril­li­nen rikos.

  No täs­tä oon samaa miel­tä. Mun mie­les­tä tää toteu­tuu ilman viha­ri­kos­la­ke­ja­kin. (Esim. pro­vo­soi­ma­ton väki­val­ta on tuo­mit­ta­vam­paa kuin pro­vo­soi­tu, suun­ni­tel­mal­li­nen tuo­mit­ta­vam­paa kuin suun­nit­te­le­ma­ton jne.)

  tcrown:

  Lopuk­si jään mie­len­kiin­nol­la odot­ta­maan Art­tu­rin tar­kem­pia perus­te­lu­ja sil­le, mik­si rik­kai­den ihmis­ten pitäi­si sel­vi­tä pik­kusa­koil­la vaik­ka raiskausmurhasta.

  hihi­hi… en mä nyt sen­tään tätä tar­koit­ta­nut. Mun mie­les­tä meil­lä pitäs olla vaan enem­män sel­las­ta, että rikok­sel­la on asia­no­mis­ta­ja, jon­ka kans­sa hom­man saa sopia oikeus­sa­lien ulko­puo­lel­la, jos se sopi­mus kel­paa molem­mil­la ja sit oikeus­lai­tos kun­nioit­tas näi­tä sopimuksia.

  Tiet­ty mur­has­sa ei voi olla asia­no­mis­ta­jaa ja sii­tä ei sit­ten myös­kään neuvoteltas.Pahoinpitelyllä ja rais­kauk­sel­la sen sijaan on.

 42. @Kari
  Ote­taan vie­lä IRL-esi­merk­ki. Ruot­sis­sa ns. anti­fa-aktii­vit ovat otta­neet tavak­seen haka­ta ns. maa­han­muut­to­kriit­ti­sen Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na-puo­lu­een aktii­ve­ja. Eli jouk­ko jär­jes­täy­ty­nei­tä väki­val­ta­ri­kol­li­sia pyr­kii rajoit­ta­maan tois­ten mie­li­pi­teen­va­paut­ta. Kenen vapaut­ta täs­sä pitäi­si suo­jel­la ja kenel­tä? Ei ter­ro­ri ole mikään mie­li­pi­de. Ihmi­sil­lä voi olla ihan samat mie­li­pi­teet kuin ter­ro­ris­teil­la (vaik­ka­pa että ruot­sin­de­mo­kaa­tit ovat syväl­tä), ilman, että he ryh­ty­vät poliit­ti­seen terroriin.

 43. lurk­ki:

  Ote­taan vie­lä IRL-esi­merk­ki. Ruot­sis­sa ns. anti­fa-aktii­vit ovat otta­neet tavak­seen haka­ta ns. maa­han­muut­to­kriit­ti­sen Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na-puo­lu­een aktii­ve­ja. Eli jouk­ko jär­jes­täy­ty­nei­tä väki­val­ta­ri­kol­li­sia pyr­kii rajoit­ta­maan tois­ten mie­li­pi­teen­va­paut­ta. Kenen vapaut­ta täs­sä pitäi­si suo­jel­la ja keneltä? 

  En tie­dä, onko tuo Ruot­sis­sa ihan todel­li­nen ongel­ma vai ei, mut­ta käsi­tääk­se­ni tuos­sa tilan­tees­sa Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na-puo­lu­een aktii­ve­ja suo­jaa­vat ihan samat lait kuin kaik­kia mui­ta­kin. Ei tuo­hon minus­ta mitään eri­tyi­siä viha­ri­kos-lake­ja tar­vi­ta (en tie­dä, onko Ruot­sis­sa tuol­lai­sia säädetty?).

  Kari

 44. Viha­ri­kol­li­suu­des­ta käy­dään par­hail­laan Ruot­sis­sa vil­kas­ta kes­kus­te­lua, kos­ka juu­ta­lai­set pake­ne­vat mer­kit­tä­vis­sä mää­rin mus­li­mi­val­tai­sil­ta alueil­ta rasis­ti­sen rikol­li­suu­den kas­vun vuoksi. 

  Täs­sä Huf­vuds­tadsbla­de­tin artik­ke­li aiheesta: 

  http://www.hbl.fi/text/utrikes/2010/3/9/d44093.php

 45. Ns. “vää­rät” mie­li­pi­teet pitää hoi­taa avoi­mel­la kes­kus­te­lul­la ja sil­lä, ettei nii­tä suvai­ta – ei lain­sää­dän­töä ja väki­val­ta­ko­neis­toa käyttämällä.

  No, minä olen täs­mäl­leen eri miel­tä. Minun mie­les­tä­ni on pal­jon tur­val­li­sem­paa hoi­taa “vää­rät” mie­li­pi­teet kont­rol­loi­dus­ti demo­kraat­ti­sen oikeus­jär­jes­tel­män kaut­ta kuin kont­rol­loi­mat­to­mal­la jouk­ko­jen hen­ki­sel­lä väkivallalla.

 46. Jos kan­san­ryh­mään koh­dis­tet­tua tekoa kan­san­ryh­mään kuu­lu­mi­sen vuok­si ei moit­tit­tai­si anka­ram­min, se tar­koit­tai­si sitä että pitäi­si mah­dol­li­ses­ti pelä­tä täl­lai­seen ryh­mään kuu­lu­mi­sen­sa vuok­si. Eli­nan esiin­tuo­ma huo­mio vah­vis­taa tätä.

  Täl­lä on yhteys mie­li­pi­teen ilmai­se­mi­seen. Mikä­li täy­tyy pelä­tä kuu­lu­van­sa johon­kin jouk­koon, joka on siis jota­kin miel­tä, se ei kan­nus­ta mie­li­pi­teen ilmai­se­mi­seen. Hyvin voi­tai­siin aja­tel­la, että rikok­sen koh­dis­ta­mi­nen hen­ki­löön hänen mie­li­pi­teen­sä vuok­si, oli­si myös ran­gais­tuk­sen koventamisperuste. 

  Minus­ta oikeus vapaa­seen mie­li­pi­teen ilmai­suun on myös tär­keä ihmi­soi­keus, jopa niin tär­keä, että sen vuok­si hyök­käyk­sen koh­teek­si jou­tu­mi­ses­ta hyök­kää­jää voi­si moit­tia ankarammin.

  Ran­gais­tuk­sen koven­ta­mis­pe­rus­teet ovat sinän­sä mel­ko poik­keuk­sel­li­sia, sil­lä suo­ma­lai­nen riko­soi­keus on hyvin pit­käl­le teko­ri­ko­soi­keu­del­lis­ta; moi­ti­taan tekoa, ei teki­jää. Läh­tö­koh­ta­na on siis vah­va peri­aa­te, että samas­ta teos­ta seu­raa saman­lai­nen seuraamus.

 47. Ran­gais­tuk­sen koven­ta­mis­pe­rus­tei­den moit­ti­mi­ses­sa on muis­tet­ta­va pitää näkö­kul­ma oikea­na: kysy­mys on teki­jän teos­ta ilme­ne­vän syyl­li­syy­den moit­ti­mi­ses­ta. Ei siis sii­tä, että ase­te­taan eri kan­san­ryh­miä eri­lai­seen ase­maan ja suo­jel­laan heitä. 

  Asi­aa on help­po havain­nol­lis­taa sil­mäyk­sel­lä mui­hin ran­gais­tuk­sen koven­ta­mis­pe­rus­tei­siin, jot­ka tii­vis­tet­ty­nä ovat:

  1)rikoksen suun­ni­tel­mal­li­suus;
  2)rikoksen teke­mi­nen rikos­jär­jes­tön jäsenenä;
  3)rikoksen teke­mi­nen palk­kio­ta vastaan;
  4)aikaisempi rikol­li­suus, jos se on saman­tyyp­pis­tä kuin “nyt tehty”.

  Kaik­ki ilmen­tä­vät teki­jäs­tä läh­te­viä ele­ment­te­jä. “Viha­ri­kos” ilmen­tää myös suun­ni­tel­mal­li­suut­ta, jol­loin ran­gais­tus­ta voi­tai­siin koven­taa myös täl­lä perusteella.

 48. On täy­sin mah­do­ton aja­tus, että mää­rit­te­li­sim­me jon­kin – enem­män tai vähem­män kei­no­te­koi­ses­ti – raja­tun ryh­män oikeus­sub­jek­tik­si.

  En ehdot­ta­nut täl­lais­ta. Minä nime­no­maan sanoin, että eril­li­sen ran­gais­ta­vuu­den pitäi­si olla sidok­sis­sa sii­hen pää­mää­rään jota aje­taan täy­sin riip­pu­mat­ta sii­tä, mik­si niin tehdään.

  On aivan saman­te­ke­vää, halu­aa­ko joku estää homos­te­lua pahoin­pi­te­le­mäl­lä homo­ja vai estää ihmi­siä pitä­mäs­tä sil­mä­la­se­ja pahoin­pi­te­le­mäl­lä sil­mä­la­sin­käyt­tä­jiä. Kysy­mys on minus­ta täs­tä ja vain tästä. 

  Läh­tö­koh­ta­ni on se, että lain ei pitäi­si ero­tel­la sal­lit­tu­ja asioi­ta toi­sis­taan. Jos homos­te­lu on sal­lit­tua, niin se on lain edes­sä saman­lai­nen asia kuin mak­ka­ran syö­mi­nen tai lenk­kei­ly. Lenk­kei­li­jöi­den tai mak­ka­ran­syö­jien vai­noa­mi­nen on ihan yhtä paha rikos. Minus­ta pitäi­si siis olla ihan sama, mitä ihmi­ryh­mää koh­taan teko on suun­nat­tu. Ihmis­ryh­män — sil­mä­la­si­päis­ten, homo­jen, ruo­ka­krii­ti­koi­den, lenk­kei­li­jöi­den, gril­laa­jien jne jne. — ter­ro­ri­soi­mi­sen pitäi­si olla täy­sin yhtä paha rikos riip­pu­mat­ta sii­tä, mikä ryh­mä on kyseessä.

 49. Aiem­mas­sa mie­li­pi­tees­sään Tie­de­mies vii­ta­si jengiväkivaltaan.Tulossa on meil­lä­kin ken­ties mie­len­kiin­toi­sia oikeusprosesseja:
  Kah­den lähiön jen­git pitä­vät vihaa kes­ke­nään. Toi­nen jen­gi koos­tuu esim kur­deis­ta ja toi­nen soma­leis­ta. Puu­ko­hip­pa­sil­la syn­tyy pahaa jälkeä.
  Tuo­mi­taaan­ko jen­gi­läi­set koven­ne­tun astei­kon mukaan, kos­ka väki­val­ta suun­tau­tui tiet­tyyn etni­seen ryhmään?
  Entä jos toisessa/ molem­mis­sa jen­geis­sä on muka­na kan­ta­suo­ma­lai­nen? Pois­taa­ko se viha-argumentin?
  Entä jos kysei­set jen­giin kuu­lu­vat kan­ta-asuk­kaat eivät olleet pai­kal­la yhteen­o­ton sattuessa?
  Kii­nos­tai­si kuul­la jon­kin oikeus­op­pi­neen kan­ta jo ENNENKUIN tätä pui­daan oikeussalissa..
  Osmon kan­ta­kin riit­täi­si minul­le täs­sä vaiheessa.
  Ehkä lain­laa­ti­joi­den­kin kan­nat­tai­si miet­tiä täl­lai­sia visioita.

 50. Art­tu­ri:

  Minus­ta tuo motii­vi pelo­tel­la on täs­sä sii­nä mie­les­sä type­rä, että teon vai­ku­tuk­seen sil­lä motii­vil­la ei ole mitään mer­ki­tys­tä. Siis jos pahoin­pi­te­lee homo­ja, niin homot kyl­lä pekäs­ty­vät riip­pu­mat­ta sii­tä oli­ko se tar­koi­tus ihan samal­la taval­la kuin koko väes­tö peläs­tyy, jos pahoin­pi­te­lee ketä sattuu. 

  Minus­ta tuo ei päde. Jos joku pahoin­pi­te­lee hen­ki­lön, joka sat­tuu ole­maan homo, eivät homot eri­tyi­ses­ti peläs­ty, ellei teon motii­vi ollut juu­ri homo­jen peloit­te­lu. En minä­kään peläs­ty, jos vaik­ka Viros­sa pahoin­pi­del­lään joku satun­nai­nen suo­ma­lai­nen mies, mut­ta jos osoit­tau­tuu, että Viros­sa joku poruk­ka pahoin­pi­te­lee suo­ma­lai­sia mie­hiä sik­si, että nämä ovat suo­ma­lai­sia, niin toden­nä­köi­ses­ti sil­lä oli­si vai­ku­tus­ta haluk­kuu­tee­ni mat­kus­taa Viroon.

  Mun mie­les­tä meil­lä pitäs olla vaan enem­män sel­las­ta, että rikok­sel­la on asia­no­mis­ta­ja, jon­ka kans­sa hom­man saa sopia oikeus­sa­lien ulko­puo­lel­la, jos se sopi­mus kel­paa molem­mil­la ja sit oikeus­lai­tos kun­nioit­tas näi­tä sopimuksia. 

  Vaik­ka tuo äkki­pää­tään kuu­los­taa ihan ok peri­aat­teel­ta, niin se mah­dol­lis­tai­si esim. lap­si­pros­ti­tuu­tion. Taval­li­sen mak­sun sijaan vaan men­täi­siin yhdes­sä polii­sia­se­mal­le ja sanot­tai­siin, että tapah­tui lap­sen sek­su­aa­li­nen hyväk­si­käyt­tö ja haluai­sim­me nyt sopia sen hin­nal­la X ja teki­jä oli­si sil­lä sit­ten suo­jas­sa muil­ta syytteiltä. 

  Toi­nen ongel­ma­ryh­mä ovat lii­ken­ne­ri­kok­set. Jos joku ajaa huma­la­päis­sään minun auto­ni kyl­keen, niin minä voi­sin sii­tä hyväk­syä­kin, että hän pulit­taa minul­le niin pal­jon, että saan upo­uu­den auton, mut­ta vaik­ka hänen toi­min­tan­sa koh­de olin sat­tu­mal­ta minä, hän vaa­ran­si kyl­lä kaik­kien tiel­lä­liik­ku­jien tur­val­li­suu­den ja hän­tä pitäi­si kyl­lä sii­tä ran­gais­ta, vaik­ka minä uhri­na hänen kor­vauk­sen­sa hyväksyisin. 

  Johon­kin rajal­li­seen jouk­koon rikok­sia tuo peri­aa­te saat­tai­si kyl­lä soveltua.

 51. Samu­li Saarelma:

  Jos joku pahoin­pi­te­lee hen­ki­lön, joka sat­tuu ole­maan homo, eivät homot eri­tyi­ses­ti peläs­ty, ellei teon motii­vi ollut juu­ri homo­jen peloittelu.

  Ei niin, mut­ta kaik­kien ihmis­ten ryh­mä pelästyy.

  En minä­kään peläs­ty, jos vaik­ka Viros­sa pahoin­pi­del­lään joku satun­nai­nen suo­ma­lai­nen mies, mut­ta jos osoit­tau­tuu, että Viros­sa joku poruk­ka pahoin­pi­te­lee suo­ma­lai­sia mie­hiä sik­si, että nämä ovat suo­ma­lai­sia, niin toden­nä­köi­ses­ti sil­lä oli­si vai­ku­tus­ta haluk­kuu­tee­ni mat­kus­taa Viroon.

  Niin ekas­sa tapauk­ses­sa kaik­ki peläs­tyy. Toi­ses­sa tapauk­ses­sa suo­ma­lai­set mie­het Viros­sa peläs­ty­vät. Tie­tys­ti peläs­ty­mi­sen voi­mak­kuu­teen vai­kut­taa väki­val­lan koh­teek­si jou­tu­mi­sen toden­nä­köi­syys. (Ei var­maan­kaan line­aa­ri­ses­ti, mut­ta vai­kut­taa silti…)

  Vaik­ka tuo äkki­pää­tään kuu­los­taa ihan ok peri­aat­teel­ta, niin se mah­dol­lis­tai­si esim. lapsiprostituution.

  No tätä ei tart­te sovel­taa hol­houk­sen alai­siin. (Ihan samal­la taval­la kuin sitä ei sovel­let­tas murhissakaan…)

  Sen lisäk­si rikok­sis­ta, jois­sa oli vaa­ra­na aiheut­taa vahin­koa, mut­ta kos­ka vahin­koa ei tapah­tu­nut ei voi­da osoit­taa kuka oli­si asia­no­mis­ta­ja, niin on luon­nol­lis­ta, että men­nään ihan nor­maa­lis­ti oikeu­teen tyy­liin yhteis­kun­ta vs. känniääliö.

  Tämän sovit­te­lun ei tart­teis olla siis mikään pakol­li­nen oikeus­sa­li­kä­sit­te­lyn vaih­toeh­to, vaan se vois men­nä niin, että rikok­sis­sa jois­ta vahin­koa on kär­si­nyt sel­keäs­ti ero­tet­ta­vis­sa ole­va asia­no­mis­ta­ja täl­lä olis oikeus sopia hom­ma salin ulko­puo­lel­la. Ei vel­vol­li­suut­ta, vaan oikeus.

 52. Kysy­mys ei ole kenen­kään peläs­ty­mi­ses­tä. Kun kes­kus­tel­laan viha­ri­kok­sis­ta, kysy­mys on teki­jän teos­ta ja sii­tä ilme­ne­väs­tä teki­jän syyllisyydestä. 

  Viha­ri­kos” on aja­tel­ta­va niin, että se on eri teko kuin vas­taa­va teko ilman tätä viha-ele­ment­tiä. Saman tyyp­pi­nen suun­ni­tel­mal­li­suus ja har­kin­ta on useis­sa rikos­la­jeis­sa kva­li­foin­ti­pe­rus­te tör­keäk­si teko­muo­dok­si. Ran­gais­tuk­sen koven­ta­mis­pe­rus­teis­sa ei ole kui­ten­kaan kysy­mys teko­muo­don kva­li­fioin­nis­ta, vaan ainoas­taan ran­gais­tuk­sen mit­taa­mi­ses­ta nor­maa­lin astei­kon sisällä. 

  Art­tu­rin viit­taa­ma sovin­to­mah­dol­li­suus on yhtä lail­la vaka­vam­mis­sa rikos­la­jeis­sa mah­dol­li­nen. Sovin­to vai­kut­taa ran­gais­tuk­sen lie­ven­tä­mis­pe­rus­tee­na. Hen­keen ja ter­vey­teen koh­dis­tu­via rikok­sia ei olla kui­ten­kaan pidet­ty sel­lai­si­na, että ne voi­daan jät­tää koko­naan asian­osais­ten välis­ten sopi­mus­ten varaan. Vaka­vat rikok­set näh­dään sel­lai­si­na, että niis­sä myös yhteis­kun­nal­la on int­res­si, jol­loin esi­mer­kik­si seit­se­mäs­tä puu­ko­nis­kus­ta ei yksin­ker­tai­ses­ti voi sel­vi­tä sopi­mal­la. Lie­vem­män ran­gais­tuk­sen sen sijaan voi saada. 

  Perus­tus­lain takaa­ma yhden­ver­tai­suus on osa rikos­lain mukai­sia ran­gais­tuk­sen koven­ta­mis­pe­rus­tei­ta. Yhden­ver­tai­suus edel­lyt­tää nimen­omai­ses­ti sitä, että saman­lai­sia teko­ja koh­del­laan samal­la taval­la ja eri­lai­sia teko­ja eri taval­la. Kos­ka vihae­le­ment­ti kva­li­fioi teon eri­lai­sek­si, on sii­tä teos­ta saa­ta­va myös eri­lai­nen ran­gais­tus, jot­ta yhden­ver­tai­suus lain edes­sä toteutuu. 

  Sinän­sä tämä viha­ri­kos-tee­ma on ajan­koh­tai­nen, sil­lä rikos­lain koven­ta­mis­pe­rus­tei­ta kos­ke­vaa pykä­lää ollaan uudis­ta­mas­sa tar­koi­tuk­se­na lisää­mäl­lä mm. homo­sek­su­aa­lit sel­lai­sek­si ryh­mäk­si, jon­ka kimp­puun hyök­kää­mi­nen tämän ryh­män suun­tau­tu­nei­suu­den vuok­si oli­si myös koventamisperuste.

 53. Osmon maa­ta­lous aihei­sien kir­joi­tus­ten kom­men­teis­sa mei­tä maan­vil­je­liöi­tä on nimi­tel­ty vaik­ka mik­si; illi­ma­doik­si, vere­ni­mi­jöik­si eläintenkiduttajaksi.…..

  Onko tämä viha­ri­kos. Ylly­tä­mis­tä kan­san­osaa vas­taan, Vai onko tämä sanan­va­paut­ta, Entä jos olis­kin nimi­tel­ty mui­ta vähem­mis­tö­jä saman­lail­la, oli­si­ko se siten ollut viha­ri­kos. Vai sanavapautta.

 54. Enpä nyt muil­ta kii­reil­tä­ni taas ole ehti­nyt­kään tääl­lä vaah­do­ta, mut­ta ehkä tätä vie­lä joku lukee…

  tcrown:

  No, minä olen täs­mäl­leen eri miel­tä. Minun mie­les­tä­ni on pal­jon tur­val­li­sem­paa hoi­taa “vää­rät” mie­li­pi­teet kont­rol­loi­dus­ti demo­kraat­ti­sen oikeus­jär­jes­tel­män kaut­ta kuin kont­rol­loi­mat­to­mal­la jouk­ko­jen hen­ki­sel­lä väkivallalla. 

  On vai­ke­aa päät­tää, oli­si­ko pahem­pi hoi­taa vää­rät mie­li­pi­teet jol­lain ylei­sel­lä rähi­nöin­nil­lä vai lait­ta­mal­la vää­rää mie­li­pi­det­tä edus­ta­vat val­tion väki­val­ta­mo­no­po­lin toi­mes­ta van­ki­laan. Oli­sin tai­pu­vai­nen pitä­mään jäl­kim­mäis­tä huo­nom­pa­na vaihtoehtona.

  Minus­ta täs­sä nyt ei kui­ten­kaan ole kyse sii­tä, että pitäi­si vali­ta jom­pi kumpi.

  Oikeus­jär­jes­tel­mä ei ole “demo­kraat­ti­nen” oikein mis­sään jär­ke­väs­sä mie­les­sä, eikä sen sel­lai­nen tule olla­kaan. Nime­no­maan täs­sä mie­li­pi­dea­sias­sa demo­kra­tia ei sitä­pait­si toi­mi: se on enem­mis­tön dik­ta­tuu­ria. Yksi kes­kei­sim­mis­tä syis­tä, mik­si meil­lä on mm. riip­pu­ma­ton oikeus­jär­jes­tel­mä ja perus­tus­la­ki on vähem­mis­tö­jen ja vää­rää miel­tä ole­vien suo­je­le­mi­nen enem­mis­tön hirmuvallalta.

  Tie­de­mies:

  Läh­tö­koh­ta­ni on se, että lain ei pitäi­si ero­tel­la sal­lit­tu­ja asioi­ta toi­sis­taan. Jos homos­te­lu on sal­lit­tua, niin se on lain edes­sä saman­lai­nen asia kuin mak­ka­ran syö­mi­nen tai lenk­kei­ly. Lenk­kei­li­jöi­den tai mak­ka­ran­syö­jien vai­noa­mi­nen on ihan yhtä paha rikos. Minus­ta pitäi­si siis olla ihan sama, mitä ihmi­ryh­mää koh­taan teko on suun­nat­tu. Ihmis­ryh­män – sil­mä­la­si­päis­ten, homo­jen, ruo­ka­krii­ti­koi­den, lenk­kei­li­jöi­den, gril­laa­jien jne jne. – ter­ro­ri­soi­mi­sen pitäi­si olla täy­sin yhtä paha rikos riip­pu­mat­ta sii­tä, mikä ryh­mä on kyseessä. 

  Täs­tä peri­aat­tees­ta olen samaa miel­tä. Mut­ta minus­ta vain ei ole mitään eri­tyis­tä syy­tä ruve­ta täl­lais­ta “vai­noa­mis­ta” erot­te­le­maan miten­kään sen kum­mem­min, kos­ka onhan meil­lä mui­ta­kin kei­no­ja mois­ten ter­ro­ri­soin­tiin täh­tää­vän rikol­li­suu­den kovem­paan ran­gais­ta­vuu­teen kuin joku teki­jän mielipide/asenne jotain ryh­mää kohtaan.

  Olen myös samaa miel­tä sii­tä, että nykyi­nen muo­toi­lu on erit­täin ongel­mal­li­nen ja type­rä. Sehän menee näin:

  Koventamisperusteet

  Ran­gais­tuk­sen koven­ta­mis­pe­rus­tei­ta ovat:

  1) rikol­li­sen toi­min­nan suunnitelmallisuus;

  2) rikok­sen teke­mi­nen vaka­vien rikos­ten teke­mis­tä var­ten jär­jes­täy­ty­neen ryh­män jäsenenä;

  3) rikok­sen teke­mi­nen palk­kio­ta vastaan;

  4) rikok­sen koh­dis­ta­mi­nen kan­sal­li­seen, rodul­li­seen, etni­seen tai muu­hun sel­lai­seen kan­san­ryh­mään kuu­lu­vaan hen­ki­löön tähän ryh­mään kuu­lu­mi­sen perus­teel­la; ja

  5) teki­jän aikai­sem­pi rikol­li­suus, jos sen ja uuden rikok­sen suh­de rikos­ten saman­kal­tai­suu­den joh­dos­ta tai muu­ten osoit­taa teki­jäs­sä ilmeis­tä piit­taa­mat­to­muut­ta lain kiel­lois­ta ja käskyistä. 

  Minus­ta koh­ta nel­jä on de fac­to mie­li­pi­tei­den tuo­mit­se­mis­ta ja se tuli­si poistaa.

  Tämä jon­kun mie­li­val­tai­sen kan­san­ryh­män ter­ro­ri­soin­tia voi­daan kui­ten­kin käyt­tää koven­ta­mis­pe­rus­tee­na esi­mer­kik­si koh­tia 1, 2 ja 5, mihin­kään mie­li­pi­de­va­pau­den rajoit­ta­mi­seen ei ole tarvetta.

  Kari

 55. On vai­ke­aa päät­tää, oli­si­ko pahem­pi hoi­taa vää­rät mie­li­pi­teet jol­lain ylei­sel­lä rähi­nöin­nil­lä vai lait­ta­mal­la vää­rää mie­li­pi­det­tä edus­ta­vat val­tion väki­val­ta­mo­no­po­lin toi­mes­ta van­ki­laan. Oli­sin tai­pu­vai­nen pitä­mään jäl­kim­mäis­tä huo­nom­pa­na vaihtoehtona.

  Minus­ta täs­sä nyt ei kui­ten­kaan ole kyse sii­tä, että pitäi­si vali­ta jom­pi kumpi.

  Ei, eten­kään kun jäl­kim­mäi­nen vaih­toeh­to on tyy­li­puh­das olkiuk­ko. Kukaan ei ole halun­nut lait­taa vää­riä mie­li­pi­tei­tä omaa­via ihmi­siä van­ki­laan, aina­kaan täs­sä kes­kus­te­lus­sa. Joi­ta­kin mie­li­pi­tei­tä tosin voi­daan pitää ras­kaut­ta­vi­na asianhaaroina.

  Nime­no­maan täs­sä mie­li­pi­dea­sias­sa demo­kra­tia ei sitä­pait­si toi­mi: se on enem­mis­tön dik­ta­tuu­ria. Yksi kes­kei­sim­mis­tä syis­tä, mik­si meil­lä on mm. riip­pu­ma­ton oikeus­jär­jes­tel­mä ja perus­tus­la­ki on vähem­mis­tö­jen ja vää­rää miel­tä ole­vien suo­je­le­mi­nen enem­mis­tön hirmuvallalta.

  No, minun näh­däk­se­ni eläm­me jat­ku­vas­ti enem­mis­tön hir­mu­val­lan alla, piti sii­tä tai ei. Pitää vain pitää kädet kyy­när­päi­tä myö­den ris­tis­sä ja toi­voa, että enem­mis­tö on tule­vai­suu­des­sa­kin sitä miel­tä, että vähem­mis­töil­lä on täy­det ihmi­soi­keu­det. (Ja tämän toi­veen toteu­tu­mis­ta ei ede­sau­ta se, että jot­kut mie­li­pi­de­vä­hem­mis­töt kat­so­vat oikeu­dek­seen esit­tää mie­li­pi­tei­tään lait­to­min keinoin)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.