Viharikoksista suuremmat rangaistukset

Kiitet­tävän monipuolisek­si levin­neen auto­tal­likeskustelun yksi rön­sy kos­ki viharikok­sista annet­tavia ran­gais­tuk­sia. Pitääkö homon, soma­lin tai abort­tilääkärin pahoin­pitelystä antaa kovem­mat ran­gais­tuk­set kuin kenen tahansa muun pahoinpitelystä.

Viharikok­sen tarkoituk­se­na on pelotel­la kohteena ole­vaa väestöryh­mää. Yhdys­val­tain uskon­nolli­nen oikeis­to ei ole sen­tään niin tyh­mää, että se kuvit­telee voivansa murha­ta abort­tilääkäre­itä niin paljon, että nämä lop­puisi­vat kesken, vaan pelotel­lak­seen lop­ut pois alal­ta. Tämä koko ryh­mää vas­taan kohdis­tu­va uhkaus on oma rikok­sen­sa ja sik­si siitä pitää antaa kovem­mat ran­gais­tuk­set kuin sat­un­naisen vas­taan­tuli­jan pahoin­pitelystä tai murhasta.

60 vastausta artikkeliin “Viharikoksista suuremmat rangaistukset”

 1. Entä näyt­tökyn­nys? Riit­tääkö tuomioon se, että teko kohdis­tui henkilöön, joka kuu­luu johonkin mah­dol­lis­es­ti uhkail­tu­un ryh­mään, vai pitääkö olla näyt­töä siitä, että tek­i­jä on valin­nut uhrin nimeno­maan täl­lä perusteella?

  Uskoak­seni kri­ti­ik­ki yleen­sä kohdis­tuu siihen, että esim. tum­mai­hoiseen henkilöön kohdis­tu­va pahoin­pite­ly hel­posti olete­taan automaat­tis­es­ti viharikok­sek­si, jos tek­i­jä ei ole tum­mai­hoinen. Onko tämä oikea tie vai pitääkö syyt­täjän pystyä osoit­ta­maan, että tek­i­jä on jol­lain taval­la osoit­tanut aiem­minkin vihaa ao. ihmis­ryh­mää kohtaan?

 2. Epäil­isin kyl­lä, että tyyp­il­lisen suo­ma­laisen “viharikok­seen” sisäl­tyy yhtä paljon syvää ja hienos­tunut­ta hark­in­taa ja pitkäkan­toisem­pia poli­it­tisia tavoit­tei­ta kuin vas­taavaan ei-viharikok­seen (eli siis äärim­mäisen vähän). 

  Tältä poh­jal­ta en näe yhden­ver­taisu­u­den kannal­ta perustel­tuna tai edes hyväksyt­tävänä, että tuomiot oli­si­vat raskaampia, jos tek­i­jäl­lä on kaljuk­si ajel­tu pää tai uhril­la toiselle lev­eyspi­ir­ille parem­min sopeu­tunut pig­men­taa­tion aste tai per­in­teis­es­tä poikkea­va perhe-elämä.

 3. Abort­tilääkärien (joi­ta on muuten tapet­tu kai kahdek­san kap­palet­ta Yhdys­val­lois­sa sit­ten 70-luvun) tap­pamista en mieltäisi ns. viharikok­sek­si. “Abort­tilääkärit” ei ole esim. rotu­un ver­rat­ta­va ryh­mä. Jos joku vihaa vaikka­pa lakimiehiä ja tap­paa sel­l­aisen, onko sil­loinkin Soin­in­vaaran mielestä kyse viharikok­ses­ta, jos­ta pitää tuomi­ta ankarammin?

  Sinäl­lään se, että pahoin­pitelee homon tai soma­lin kuu­lumat­ta itse noi­hin ryh­mään, ei tietenkään voi itsessään olla ran­gais­tuk­sen koven­tamiskri­teeri. Lisäk­si pitää olla vihamoti­ivi. Hel­posti ajatel­laan, että eri ryh­mien välisi­in kahi­noi­hin liit­tyy aina vihamoti­ivi. Jos Pekka ja Ahmed vetävät toisi­aan tur­paan jonkun naisen takia ja siinä lyön­tien välil­lä edelli­nen kut­suu jälkim­mäistä “vitun rät­tipääk­si”, onko oikein tuomi­ta koven­net­tu ran­gais­tus rasis­tis­es­ta pahoinpitelyrikoksesta?

 4. En ole ehtinyt pal­stalle vähään aikaan, eli en ole lukenut viitat­tua aiem­paa keskustelua. 

  Suomes­sa “viharikok­sista” voidaan tuomi­ta kovem­pia ran­gais­tuk­sia. Rikoslain 6 luvun 5§:n mukaan ran­gais­tuk­sen koven­tamis­pe­ruste on muun muassa:

  “rikok­sen kohdis­t­a­mi­nen kansal­liseen, rodulliseen, etniseen tai muuhun sel­l­aiseen kansan­ryh­mään kuu­lu­vaan henkilöön tähän ryh­mään kuu­lu­misen perusteella”

  Homot tai abort­tilääkärit eivät var­maankaan muo­dos­ta kansan­ryh­mää, eli hei­dän kohdal­la keskustelu on rel­e­vant­ti. Rikoslain tarkoit­tamien kansan­ryh­mien kohdal­la ei pitäisi tuomi­ta kovem­pia ran­gais­tuk­sia, vaan laki vaatii niin tehtävän.

  Kyse on toisaal­ta “vain” ran­gais­tuk­sen mit­taamis­es­ta. Esimerkik­si pahoin­pitelystä säädet­tyä mak­simi­ran­gais­tus­ta ei saa tämän koven­tamis­pe­rus­teen nojal­la ylit­tää, vaan vaiku­tus tapah­tuu ran­gais­tusasteikon sisällä.

 5. Eikö tuo kovem­pi ran­gais­tus toteudu jo sitä kaut­ta, jos voidaan todis­taa että väki­val­lan syynä oli pelot­telu tarkoi­tus. Täl­löin tietysti teko on kaikin puolin harkit­tu, joten tuomio on sen mukainen.

  Noin se menee Suomes­sa, jos kyseessä on murha. Pahoin­pitelystä annetaan se perus 2 päivää ehdol­lista eli ei mitään.

 6. Minus­ta viharikok­sen käsit­teen ongel­ma on se, että sen määrit­te­ly on vaikeaa. Tuos­sa määrit­telet sen jotenkin niin, että sil­lä koite­taan vaikut­taa yksi­ty­ishenkil­löä isom­man ryh­män toim­intaan pelote­vaiku­tuk­sel­la. Mut­ta miten tämä toimii vaikka­pa siihen per­in­teiseen viharikok­seen, eli rasis­tisel­la moti­ivi­il­la tehtyyn rikok­seen? Eihän mus­tai­hoiset lakkaa ole­mas­ta mus­tia sil­lä, että joku valkoi­hoinen rasisti hakkaisi mus­tan. Eivätkä homotkaan muu­tu het­eroik­si sil­lä, että jotkut heistä hakataan. 

  Minus­ta tuo, mitä kuv­a­sit sopii parem­min ter­ror­is­min käsit­teen alle. Ter­ror­is­mi perus­tuu juuri siihen, että väki­val­lan pelot­teel­la koite­taan saa­da ihmis­ryh­mä muut­ta­maan toim­intaansa. Ja usein se on hyvin suun­nitel­mallista, mihin tuo kir­joit­ta­masi myös viittasi.

  Tosin ter­ror­is­minkin ongel­ma on se, että sil­läkään ei ole mitään kaikkien hyväksymää määritelmää. Jos ter­ror­is­mista halu­taan antaa kovem­pia tuomioi­ta kuin vas­taav­ista muista väki­val­lanteoista, pitäisi tämä määritelmä jotenkin kir­ja­ta lakikir­jaan. Ehkä tässä “jär­jestäy­tynyt rikol­lisu­us” ‑pykälät saat­taisi­vat tul­la avuk­si. Kun hom­ma on jär­jestäy­tynyt­tä ja suun­nitel­mallista, siitä pitää ran­gaista taval­lista kovem­min, kos­ka jär­jestäy­tynyt rikol­lisu­us on vaarak­si koko yhteiskun­nalle, yksit­täiset eivät niinkään.

  Oma käsi­tyk­seni siitä, mitä kut­su­isin viharikok­sik­si, on se, että ne eivät ole eri­tyisen suun­nitel­mallisia, eivätkä myöskään mitenkään vält­tämät­tä minkään organ­isoituneen ryh­män tekosia, vaan vain moti­vaa­tiona rikok­selle on rikok­sen­tek­i­jän viha tiet­tyjä hänelle muuten tun­tem­at­to­mia ihmisiä kohtaan näi­den tiet­ty­jen omi­naisuuk­sien vuok­si. Rasisti hakkaa eriro­tuisen ihmisen vain sik­si, että tämä on eriro­tu­inen. Näi­den kohdal­la minus­ta on vähän vaikea men­nä nos­ta­maan jotain moti­ivia jonkun toisen yläpuolelle. Kun Shkupoli ampui 4 ihmistä mus­ta­sukkaisu­u­den vuok­si, ei tämä minus­ta tee yhtään touhua hyväksyt­täväm­mäk­si kuin jos hän olisi ampunut hei­dät sen vuok­si, että oli­vat suomalaisia.

 7. Näk­isin että logi­ik­ka menee jotenkin näin:

  1) Maa­han­muut­tokri­it­ti­nen kansalainen ja ns. moniosaa­ja ajau­tu­vat snägärin jonos­sa sana­harkkaan jono­tusjärjestyk­ses­tä, tilanne eskaloituu molem­min­puolisek­si solvaamisek­si rasis­tisia ter­me­jäkin käyt­täen ja lop­ul­ta maa­han­muut­tokri­it­ti­nen kansalainen käy fyy­sis­es­ti kimp­pu­un -> “tavalli­nen” pahoinpitely.
  2) Maa­han­muut­tokri­it­ti­nen kansalainen alkaa ilman pro­vokaa­tio­ta haukkua snägärin jonos­sa moniosaa­jaa mutakuonok­si ja ped­ofi­ilipro­fee­tan seu­raa­jak­si, tilanne eskaloituu molem­min­puolisek­si solvaamisek­si ja lop­ul­ta maa­han­muut­tokri­it­ti­nen kansalainen käy fyy­sis­es­ti kimp­pu­un -> “tavalli­nen” pahoin­pite­ly + kunnianloukkaus.
  3) Maa­han­muut­tokri­it­ti­nen kansalainen käy snägärin jonos­sa moniosaa­jan kimp­pu­un fyy­sis­es­ti ilman mitään pro­vokaa­tio­ta uhrin puolelta -> viharikos.

  Tietenkään kol­mosko­hdas­sakaan ei voi­da var­muudel­la tietää mitä tun­netun maa­han­muut­tokri­it­tisen kansalaisen päässä tarkalleen ottaen on teko­hetkel­lä liikkunut, mut­ta jos hän on esit­tänyt voimakkai­ta mielip­iteitä aiheesta eikä uhri ole selvästikään itse riitaa haas­tanut, käräjäoikeus uskalta­nee tehdä ole­tuk­sen vihamotiivista.

  Jos laki tosi­aan tun­nus­taa koven­tamis­pe­rus­teena vain etnisen alku­perän, sitä olisi kyl­lä syytä laa­jen­taa, nähdäk­seni uhrin poli­it­ti­nen toim­inta, uskon­to tai sek­suaa­li­nen suun­taus ovat myös sel­l­aisia moti­ive­ja jot­ka ansait­si­vat ran­gais­tuk­sen koventamisen.

 8. Mun ongel­ma ei oo se, että vaik­ka nyt pahoin­pitelemis­es­tä saa ran­gais­tuk­sen, jos kohteena on joku sek­suaalisen vähem­mistön jäsen yms. mut­ta miks sitä samaa ran­gais­tus­ta ei saa, jos hyökkää provosoimat­ta jonkun ihan muun tyypin kimppuun?

  Tai siis mun mielestä tol­la­nen provosoima­ton väki­val­ta on tosi tuomit­tavaa ja var­masti siitä kär­sii suh­teet­tomasti just ne vähem­mistöi­hin kuu­lu­vat, mut­ta jos siitä nyt sat­tus kär­si­in joku muukin, niin mun mielestä tek­i­jän pitäs saa­da sama rangaistus.

  (Tai toisin päin vois ajatel­la, että provosoitu väki­val­ta ei oo niin tuomit­tavaa ja kaik­ki muu väki­val­ta on sit näitä “viharikok­sii”.)

 9. Ei viharikok­set sovel­lu Suomeen. Parem­pi olisi kohdel­la ihmisiä tasa-arvois­es­ti myös oikeuslaitok­sen taholta.

 10. Minus­ta “viharikos” raskaut­ta­vana asian­haarana ei sovel­lu oikein oikeusta­ju­u­ni. Olen kyl­lä sitä mieltä, että noista tulisi ran­gaista, mut­ta sitä varten pitäisi olla jokin rikos, jos­ta voidaan esit­tää näyttöä.

  Olen art­turin kanssa siinä mielessä samaa mieltä, ettei uhrin ase­ma jonkin vähem­mistön edus­ta­jana saa olla peruste tuomion koven­tamiselle sinän­sä, niinkuin viharikosten kohdal­la on usein asia. Abort­tilääkärit — jos nyt sivu­ute­taan se, että heitä on tapet­tu pari, pelotel­tu kyl­lä on sitäkin enem­män — ovat sikäli hyvä ryh­mä tässä, että mielestäni pitäisi olla jokin rikos­nimike, jos­sa jonkun ryh­män ter­ror­isoin­ti on rikos ja tästä tulisi tuomio erik­seen. Näyt­töä pitäisi sil­loin löy­tyä kyl­lä tästä rikok­ses­ta ja vaa­dit­ta­va näyt­tö pitäisi selkeästi kuvata. 

  Esimerkik­si jos aborttilääkäriä/somalia/homoa vas­taan tehdään isku, niin se on rikos siinä mis­sä muutenkin, mut­ta jos voidaan näyt­tää toteen, että kyseessä on osa tätä ryh­mää vas­taan suun­nat­tua “kam­pan­jaa” tms. sys­temaat­tista, niin tuomio tulisi erik­seen sit­ten siitä rikoksesta.

 11. Rikok­sen vihalu­on­teen toteen näyt­tämi­nen on useis­sa tapauk­sis­sa täysin mah­do­ton­ta. Täl­lais­es­ta aloit­teesta ei seu­raa mitään posi­ti­ivista niin kauan kuin Suomen poli­isil­la ei ole käytössään CSI-sar­jas­ta tut­tu­ja ihmekeino­ja ja taikatemppuja.

  Lain tar­joa­ma suo­ja ei voi olla suurem­pi toisil­la ja pienem­pi toisil­la pelkästään rikok­sen kohteen yhteiskun­nal­lisen, sosi­aalisen tai muun ase­man joh­dos­ta. On äärim­mäisen tärkeää pystyä näyt­tämään täysin aukot­tomasti toteen, että kyse on nimeno­maan viharikok­ses­ta, tai muuten tässä palataan juridis­es­ti keskiajalle.

  Seu­raavak­si var­maan tar­jo­taan rikkaille mah­dol­lisu­ut­ta mak­saa itsen­sä ulos syytteistä?

 12. Lausun­tok­ier­roksel­la on, muuten, miet­intö, jos­sa ehdote­taan syyt­tämiskyn­nyk­sen alen­tamista eräässä viharikostyypissä. 

  Jut­tuhan menee niin, kuten esimerkik­si Satu Has­si Turun Sanomis­sa pari päivää sit­ten selosti, että Suo­mi on poikkeuk­sel­lisen väki­val­tainen maa naisia kohtaan. 

  Tämä ei johdu pelkästään siitä, että tyyp­illi­nen suo­ma­lais­mies on mykkä vai­mon­hakkaa­ja, kuten taas Sofi Oksa­nen tyy­likkään asial­lis­es­ti for­mu­loi. Miehet hakkaa­vat ja pelot­tel­e­vat hakkaa­vansa naisia ja lap­sia ylläpitääk­seen yli­val­taansa eli patriarkaattia. 

  Sik­si “läheis­suhde­väki­val­las­sa” ei ole kyse yksit­täi­sistä rikok­sista vaan kaikkien suo­ma­lais­nais­ten terrorisoinnista. 

  Että näin todel­la on, voi lukea mietinnön lausun­noista. Sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iön, Suomen Amnestyn ja tasa-arvo­val­tu­ute­tun kaltais­ten fem­i­nis­tiy­hteisö­jen lausun­noi­hin ja tähän ns. sukupuolit­tuneeseen väki­val­ta­to­ri­aan voi tutus­tua tarkem­min: http://tiny.cc/EfDi8

  En ole satavar­ma Brax­in moti­iveista, mut­ta veikkaan hänen myötäilevän Vihrei­den Nais­ten taan­nois­ia kan­to­ja eli hän on suo­jele­mas­sa naisia patri­arkaatil­ta — tai miten miesten yli­val­taa nyt kul­loinkin kut­su­taan. Brax on ainakin lainan­nut nais­tutkimuk­sen tolkut­to­mia väit­teitä miesten väki­val­taisu­ud­es­ta eduskunnassa. 

  Niin tai näin, meille on tulos­sa laki, joka ainakin joidenkin lausun­non antanei­den taho­jen (n. 10 kpl) mielestä estää viharikok­sia naisia kohtaan alen­taes­saan syyttämiskynnystä.

  Uuden lain mukaan nimit­täin myös lievä pahoin­pite­ly olisi yleisen syyt­teen alainen. Toisin sanoen vaik­ka uhri olisi ilman vam­maa eikä suos­tu­isi yhteistyöhön, olisi poli­isin tutkit­ta­va ja syyt­täjän otet­ta­va kan­taa syyttämiseen.

  Täl­laisen lain ongelmista voi lukea Vihreän mies­li­ik­keen lausun­nos­ta em. linkistä. 

  Lyhyesti san­ot­tuna ongel­ma on ainakin se, että käsi­tys miesten pääasial­lis­es­ta syyl­lisyy­destä läheis­suhde­väki­val­las­sa val­lit­see aika suuri yhteisym­mär­rys siitä huoli­mat­ta, etä se on selvästi väärä. 

  Ns. poli­isi­ti­las­to­jenkin mukaan mies syyl­listyy täl­laiseen väki­val­taan noin 90 pros­en­tis­sa tapauksista.

  Riip­pumat­tomien tutkimusten ja meta-anlyysien perus­teel­la kuitenkin naiset ja miehet ovat suurin piirtein yhtä väki­val­taisia läheis­suhteis­sa. Naiset tosin näyt­täi­sivät aloit­ta­van väki­val­lan miehiä use­am­min. Sel­l­ai­sis­sa tapauk­sis­sa, jois­sa vain toinen käyt­tää väki­val­taa, naiset ovat selvästi miehiä use­am­min syyl­lisiä. (Tämä ei ole niin epäin­tu­iti­ivista kuin äkkiseltään tun­tuu, jos hyväksyy, että suurin osa miehistä nou­dat­taa moraa­likood­is­toa, joka kieltää naisen lyömisen.)

  Näyt­täisi siis siltä, että poli­isi ja syyt­täjä eivät osaa tutkia lähisuhde­väki­val­tat­a­pauk­sia kovin hyvin vaan olet­ta­vat miehen syyl­lisek­si selvästi use­am­min kuin pitäisi. Tämä tarkoit­taa, että uusi laki johtaisi oikeusmurhien räjähdys­mäiseen kasvu­un, tapah­tu­uhan ns. koti­hä­ly­tyk­siä kän­ni­sine huit­o­misi­neen vuosit­tain kymmeniätuhansia.

  Muista poten­ti­aal­i­sista ongelmista voi lukea em. lausunnosta.

  Sanon kuitenkin vielä, että useim­mis­sa lausun­nos­sa uuteen laki­in suh­taudut­ti­in myön­teis­es­ti tai vain pienin varauksin ilman mitään viit­tauk­sia patri­arkaat­ti­in tms. 

  Laki siis saat­taisi toimia ja olla kovasti tarpeelli­nen, kun­han ilmapi­iri muut­tuisi niin, että miestä ei enää pidet­täisi ole­tusar­vois­es­ti syyl­lisenä. Tämä taas vaatisi luop­umista väärästä teo­ri­as­ta, joka siis näkee yleisen viharikok­sen siel­lä, mis­sä sitä ei mielestäni ja tutkimustenkaan mukaan voi mis­sään nimessä olla eli miesten ja nais­ten suhteis­sa yleisesti.

 13. Ihan tas­a­puolisu­u­den nimis­sä tulisi huo­ma­ta, että vähem­mistöt voivat suh­tau­tua rasis­tis­es­ti myös toisi­in­sa. Homosek­suaal­isu­us, ihon­väri, uskon­to ja his­to­ri­al­liset rasit­teet jaka­vat myös Suomes­sa asu­via vähemmistöjä. 

  Sit­ten viharikok­sen tulkinnasta:

  Miten tulk­i­taan tilanne, jos­sa kan­ta­suo­ma­laisen ja mus­tai­hoisen kesken tulee riita tak­si­jonos­sa siitä kuka saa seu­raa­van taksin. Kumpikin on juh­lin­ut alko­holin kanssa vähän liikaa. Syn­tyy tap­pelu ja kan­ta­suo­ma­lainen saa pis­tevoiton. Yhtäkään rasis­tista sanaa ei kärhämässä käytetä.

  Oliko tap­pelu rasisti­nen vai ver­rat­tavis­sa kah­den kan­ta­suo­ma­laisen tap­pelu­un taksin saamis­es­ta? Pelkääm­pä, että oikeudessa tulk­i­taan raskaut­ta­vana toisen osa­puolen ihon­väri, vaik­ka riita oli vain alko­holin virit­tämä kina tak­sista. Lisää net­tipuhet­ta ja katkeru­ut­ta, lisää rasismia. 

  Lisäk­si on hul­lua, että Suomes­sa syn­tynyt ja kas­vanut on vielä lain edessä ja julkises­sa keskustelus­sa jotain muu­ta kuin suo­ma­lainen. Jonkin­laises­sa vähemmistö/pakolaislokerossa, vain esimerkik­si tum­mem­man ihon­värin takia. Tämä tun­tuu har­mit­ta­van mon­taa Suomes­sa syn­tynyt­tä, joiden juuret ovat muualta. 

  Ilmeis­es­ti Suomes­sa tämä asia tun­tuu luon­nol­liselta vain sil­loin, kun kat­se­lemme amerikkalaisia sar­jo­ja, jois­sa eri rotuiset ovat kuitenkin amerikkalaisia ja puhu­vat samaa kieltä. Tääl­lä olet albaani, afgaani, soma­li…, vaik­ka suo­mi olisi puh­taam­paa kuin monel­la kan­taväestöön kuuluvalla.

 14. Näyt­tö on liian han­kala saa­da kasaan. Käytän­nössä tol­lasen sovelt­a­mi­nen tuot­taa toden­näköis­es­ti enem­män epäoikeu­den­mukaisu­ut­ta kuin mitä on lähtötilanteessa. 

  Pitääkö uhri­na olla vähem­mistön edus­ta­ja, jot­ta kyseessä voi olla viharikos? Jos pitää, niin mik­si? Jos ei pidä, mil­lä vihamoti­ivi osoitetaan?

  Toki on tapauskia, jos­sa moti­ivi voidaan osoit­taa, mut­ta harvem­min tuskin kovin selvästi. Jos sekopää hakkaa homon, jota haukkuu samal­la homok­si, onko kyse viharikok­ses­ta vai sekopäisyy­destä? Sama sekopäähän on saat­tanut haka­ta lukuisia muitakin henkilöitä mil­loin mil­läkin tekosyyllä.

 15. Osmo on oike­as­sa peri­aat­teesta. Mut­ta sovel­letaan tätä sit­ten läpi koko yhteiskun­nan. Suomes­sa ei vielä aivan niin ajanko­htaista kuin kes­ki-Euroopas­sa, mut­ta eiköhän tule ole­maan. Esimerk­ki: ns. “kunnia“väkivaltaan kuu­luu keskeis­es­ti nais­ten pelot­telu ja alis­t­a­mi­nen ryh­mänä, ei vain sen sisaren/serkun/tyttären johon väki­val­ta yksit­täisessä tapauk­ses­sa kohdistuu.

  Osmo nos­ti myös soma­lit esimerkik­si. Väitän ihan rikos­ti­las­to­jenkin poh­jal­ta, että Suomes­sa asu­vat soma­lit kohdis­ta­vat suo­ma­laisi­in keskimäärin enem­män väki­val­taa kuin suo­ma­laiset soma­lei­hin. Jos täl­lainen vas­takkainaset­telu nyt mil­lään tapaa on mielekästä. Nämä meil­lä vas­ta alus­saan ole­vat tren­dit ovat paljon mit­tavampia yleiseurooppalaisesti. 

  Yleis­es­ti tarkoi­tan lähin­nä sitä, että kun­han viharikoslain­säädän­nöstä tulee aidosti kak­sisu­un­tainen väline vähen­tää vihan­pitoa (ja se viha on kak­sisu­un­taista) niin sil­loin se on kannatettavaa.
  Yksisu­un­taise­na se sotisi tarkoi­tus­taan vas­taan ja ruokkisi kansal­lis­mielis­ten äärisu­un­tauk­sien retori­ikkaa, joka saisi pro­pa­gan­daansa esimerkke­jä eri­ar­voisu­ud­es­ta lain edessä.

  Sama kuvio ilme­nee toisaal­la myös esimerkik­si siinä, että mon­en on vaikea ymmärtää, mik­si muinaisen aavikko­rosvon kovasanais­es­ta arvostelus­ta voi joutua lain eteen, kun taas vas­ta­su­un­tais­es­ti län­si­maisen yhteiskun­nan perus­tavia arvo­ja ja sym­bol­ei­ta saa halvek­sia hyvinkin äärim­mäisel­lä retori­ikalla jou­tu­mat­ta tästä vastuuseen.

  Eli vielä lyhyesti: Peri­aate oikea, kun­han ihmisiä ei jae­ta kah­teen ryh­mään sen soveltamisen osalta.

 16. Osmo on väärässä.

  Suomen perus­tus­lais­sa lukee:

  Ihmiset ovat yhden­ver­taisia lain edessä.

  Ketään ei saa ilman hyväksyt­tävää perustet­ta aset­taa eri ase­maan sukupuolen, iän, alku­perän, kie­len, uskon­non, vakau­muk­sen, mielip­i­teen, ter­vey­den­ti­lan, vam­maisu­u­den tai muun henkilöön liit­tyvän syyn perusteella.

  Korostan sano­ja “mielipi­de” ja “vakau­mus”.

  Tietenkään ei voi asi­aa perustel­la pelkästään argu­men­til­la “lais­sa nyt san­o­taan näin”, olkoonkin, että minus­ta perus­tus­lais­samme on moni asia mietit­ty paljon parem­min kuin mitä usein ymmärretään.

  Tässähän on kuitenkin olen­nais­es­ti kyseessä on se, että _tuomitaan mielipide_. Ja mielip­itei­den tuomit­sem­i­nen on sel­l­ainen tie, jota minä en hyväksy vähäisim­mässäkään määrin.

  Suomen lain­säädän­nössä on täl­laista epäoikeu­den­mukaisu­ut­ta kyl­läkin hyväksyt­ty, mut­ta se on valitettavaa.

  Kari

 17. Ja jatkan­pa nyt vielä, kos­ka sapet­taa niin, ettei saa nukuttua…

  Kak­si henkilöä A ja B ovat pahoin­pidelleet ihmisen. A sen vuok­si, että “tun­tui vain siltä” ja B sen vuok­si, että “neeker­it ovat perseestä”.

  Ja nyt sit­ten B on “viharikos” ja A ei, joten A saa 2 kk kakkua ja B 4 kk. Selvä.

  Mitä muu­ta me olemme siis tuomin­neet kuin B:n mielip­i­teen vuok­si? Ajat­telet väärin, jol­loin joudut 2 kuukaudek­si vanki­laan. Hel­vetin hienoa.

  Ja miten tämä varsi­nais­es­ti eroaa siitä, että Kiinas­sa mielip­iteiltään väärin ajat­tel­e­vat sul­je­taan vankilaan?

  Ei mitenkään.

  Ei oikeusval­tion peri­aat­tei­ta voi nou­dat­taa vain sil­loin kuin ihmiset ovat kans­sais samaa mieltä. Ei mielip­i­teen vapaut­ta voi toteut­taa mitenkään puo­livil­lais­es­ti, että “taval­laan saa olla mitä mieltä vaan, kun­han on suun­nilleen samaa mieltä kuin minä”.

  Mielip­i­teen­va­paus joko on, tai sitä ei ole. Välimuo­to­ja ei ole.

  Perkele.

  Kari

 18. Näis­sä asiois­sa olen tot­tunut odot­ta­maan Juk­ka Kemp­pisen kommenttia.

 19. Vihas­ta, siis sel­l­ais­es­ta joka selkeästi kiihot­taa ja kan­nus­taa vihaan, ja joka on motivoitunut väki­val­taan rasis­min kaltaisel­la taval­la, ja joka kan­nus­taa väki­val­taan tulee voi­da antaa oma tuomion­sa “taval­lisen” väki­val­tatuomion lisäk­si. Noin ilman mitään sanan­va­paus-itkemisiä. Toki näytössä saat­taa olla omat ongel­mansa, mut­ta ei vält­tämät­tä — ter­ror­in tek­i­jöil­lä on yleen­sä halu tehdä selväk­si, että ter­ro­r­ia tehdän, oli kohteena sit­ten abort­tilääkäri, etni­nen ryh­mä tai jokin muu.

  Toki on hyvä määritel­lä mah­dol­lisim­man tarkat rajat. Saako esim. turk­istarhaa­jia, pankki­ire­ja tai ay-pomo­ja kohtaaan liet­soa vihaa, ja mis­sä kul­kee debaatin ja lisäsank­tio­ta vaaa­ti­van oikeustoimen raja? Taval­laan aiheesta­han on jo vään­net­tykin ns. “maa­han­muut­tokri­it­tis­ten” tapauk­ses­sa. Kos­ka oikeu­den tulisi olla mah­dol­lisim­man tas­a­puo­li­nen, kysymys on hyvinkin rel­e­vant­ti maas­sa, jos­sa ratko­taan mil­loin mitäkin “talvi­so­dan hengessä”. 

  Ja vielä toisaal­ta — Yleen­sä viharikok­sista nap­sah­taa ankar­ram­man puoleisia tuomioi­ta, johtuen ihan siitä, että ne tapaa­vat olla eri­tyisen raako­ja tms., joten niiden ver­taami­nen ns. “taval­liseen” tur­paan vetoon on aav­is­tuk­sen laimeaa. Noin siis, jos jär­jestelmä toimii. Onhan ollut niitäkin aiko­ja, jol­loin rehdit kansaliset ovat päässeet huo­mat­ta­van vähäl­lä, mikäli ovat opet­ta­neet her­ran pelkoa nille vähem­män rehdeille.

 20. Tässä kon­tek­stis­sa voisimme pohtia sitä, onko autosaatanan kivit­tämi­nen (tai nykyään muu ilki­val­ta) ran­gais­ta­va ankarem­min tai lievem­min, kun tekoon liit­tyy selkeä ide­ologi­nen motiivi.

 21. Hei Osmo,
  viharikok­sista sen ver­ran, että eikö koko niiden idea ole ääret­tömän rasisti­nen? Nehän tarkoit­ta­vat sitä, että vähem­mistö x:n edus­ta­ja on jotenkin kehi­tys­vam­mainen tai puo­li­val­tainen, eikä kykene itse aja­maan asiaansa.

  Eli jos mus­ta mies saa turpi­in­sa kadul­la, niin hän­tä kohdel­laan kuin las­ta, joka ei oikeudessa osaa ker­toa mitä tapah­tui ja mik­si, vaan pitää välit­tömästä ottaa rasisti­nen rotu­aspek­ti mukaan; jos olet musta=joudumme aut­ta­maan sin­ua. Sama homon, les­bon yms kanssa.

  Eikö?

  1. Keskusteli­jat eivät tun­nu ymmärtävän point­tia lainkaan. Ote­taan toisen­lainen esimerkki.
   1) Kiinalainen mies polt­ti kiinalaisen rav­in­tolan sukuri­idan päätteeksi;
   2) Kiinalainen mies polt­ti kiinalaisen rav­in­tolan varoituk­sek­si muille kiinalaisille rav­in­toloit­si­joille, kos­ka omis­ta­ja ei ollut suos­tunut suojelumaksuun;
   Edelli­nen tapaus kohdis­tui yksilöön ja vain yksilöön, jälkim­mäi­nen uhkauk­sek­si koko ryhmälle.
   Jos joen­su­u­laiset skinit hakkaa­vat jär­jestelmäl­lis­es­ti muukalaisia saadak­seen hei­dät pak­en­e­maan maakun­nas­ta, se on aivan eri asia kuin yksilöön ja pelkästään yksilöön kohdis­tu­va rikos.

 22. Osmo,
  Point­tisi ymmär­retään kyl­lä (ainakin osa ymmärtää). Mut­ta et vieläkään vas­tan­nut kysymyk­seen näyt­tökyn­nyk­ses­tä. Jos kalju valkoi­hoinen mies pahoin­pitelee ulko­maalais­taus­taisen, onko se automaat­tis­es­ti viharikosa, vai onko ensin näytet­tävä, että tek­i­jä on osal­lis­tunut laa­jem­minkin skinien toimintaan?

 23. Topelius:

  Seu­raavak­si var­maan tar­jo­taan rikkaille mah­dol­lisu­ut­ta mak­saa itsen­sä ulos syytteistä?

  Eiks tää oo jo Suomes­sa mah­dol­lista? Jos ei, niin pitäs olla.

  Kari:

  Ja jatkan­pa nyt vielä, kos­ka sapet­taa niin, ettei saa nukuttua…

  <3

  Mun vaimo on kieltäny mua luke­mas­ta Osmon blo­gia kahdek­san jäl­keen, että saan unen päästä kiin­ni. Suosittelen!

 24. “1) Kiinalainen mies polt­ti kiinalaisen rav­in­tolan sukuri­idan päätteeksi;
  2) Kiinalainen mies polt­ti kiinalaisen rav­in­tolan varoituk­sek­si muille kiinalaisille rav­in­toloit­si­joille, kos­ka omis­ta­ja ei ollut suos­tunut suojelumaksuun;
  Edelli­nen tapaus kohdis­tui yksilöön ja vain yksilöön, jälkim­mäi­nen uhkauk­sek­si koko ryhmälle.”

  Joten asi­at käsitel­lään oikeudessa. Raskaut­ta­vat asian­haarat eli kiristys yms huomioidaan tuomiossa.

  “Jos joen­su­u­laiset skinit hakkaa­vat jär­jestelmäl­lis­es­ti muukalaisia saadak­seen hei­dät pak­en­e­maan maakun­nas­ta, se on aivan eri asia kuin yksilöön ja pelkästään yksilöön kohdis­tu­va rikos.”

  Joten asia käsitel­lään oikeudessa. Raskaut­ta­vat asian­haarat huomioidaan tuomiossa.

  Suomes­sa on jo oikeuslaitos ja laki, eikä niiden rin­nalle tarvi­ta mitään “avut­tomat ulko­maalais­rep­panat tarvit­se­vat nyt erikoisen paljon sääliä, kun ovat niin lutuisen avut­to­mia” ‑pykäliä.

 25. Osmo Soin­in­vaara:

  Keskusteli­jat eivät tun­nu ymmärtävän point­tia lainkaan. Ote­taan toisen­lainen esimerkki.
  1) Kiinalainen mies polt­ti kiinalaisen rav­in­tolan sukuri­idan päätteeksi;
  2) Kiinalainen mies polt­ti kiinalaisen rav­in­tolan varoituk­sek­si muille kiinalaisille rav­in­toloit­si­joille, kos­ka omis­ta­ja ei ollut suos­tunut suojelumaksuun;

  Edelli­nen tapaus kohdis­tui yksilöön ja vain yksilöön, jälkim­mäi­nen uhkauk­sek­si koko ryhmälle. 

  Jos sil­lä kiinalaisel­la miehel­lä sat­tuu ole­maan suo­jelu­ra­habis­nek­siä, niin senkun etsitään näyt­töä niistä ja tuomi­taan. Se var­maan vaikut­taa myös siihen rav­in­tolan polt­tamis­es­ta saatavaan tuomioonkin, kos­ka teko oli mitä suurim­mas­sa määrin suunnitelmallinen.

  Mut­ta ei kai tässä mis­tään “viharikok­ses­ta” enää ole kyse?

  Emme me voi vääristä _mielipiteistä_ tuomi­ta puo­lus­taak­semme jotakin ryh­mää. Se ei ole oikein, ei lain­säädän­nön pidä suo­jel­la mitään ryh­miä vaan ihmisiä.

  Tässä suh­teessa mm. jotkin “jumalanpilkka”-pykälät ovat ongel­mallisia ja sik­si ne tulisi poistaa.

  Kari

  1. Lain­säätäjä on näh­nyt viisaak­si mon­es­sa muus­sakin rikok­ses­sa pitää moti­ivia lieven­tävänä tai raskaut­ta­vana tek­i­jänä. Jos perustet­taisi­in jär­jestö vain­oa­maan Kari-nimisiä henkilöitä, sin­ul­la ei tietenkään olisi mitään sitä vastaan.

 26. OS: “Keskusteli­jat eivät tun­nu ymmärtävän point­tia lainkaan. Ote­taan toisen­lainen esimerkki.”

  Joh­tu­isiko siitä että viharikok­sel­la ei yleen­sä tarkoite­ta suun­nitel­mallisu­ut­ta eikä eri­tyis­es­ti jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta pain­os­tuskeinoi­neen. Rav­in­to­laes­imerkissä ran­gais­tuk­sen koven­tamis­pe­ruste on var­maankin Rikoslain 6. luvun 5§ mukaises­ti rikol­lisen toimin­nan suunnitelmallisuus.

  Joen­su­u­laisi­in skinei­hin iskee lisäk­si saman pykälän 4 koh­ta: “rikok­sen kohdis­t­a­mi­nen kansal­liseen, rodulliseen, etniseen tai muuhun sel­l­aiseen kansan­ryh­mään kuu­lu­vaan henkilöön tähän ryh­mään kuu­lu­misen perusteella”

  Viharikos on täl­lä het­kel­lä määrit­telemät­tömänä ja läpeen­sä poli­ti­soituneena ter­minä jok­seenkin kelvo­ton. Osmon määritelmä: “Viharikok­sen tarkoituk­se­na on pelotel­la kohteena ole­vaa väestöryh­mää.” on ainakin min­ulle uusi, yleen­sä edun­valvon­ta­jär­jestöt käyt­tävät sanaa merk­i­tyk­sessä “Viharikok­sen moti­iv­ina on uhrin omi­naisu­us X”, ja akti­iviset toim­i­jat tietysti halu­a­vat vaikut­taa siihen mikä tämä X:ien luet­te­lo rikoslais­sa on.

 27. Keskusteli­jat eivät tun­nu ymmärtävän point­tia lainkaan.

  Pah, itse sekoi­tat nyt käsit­teitä. Kiinalais­es­imerkil­lä ei ole mitään tekemistä viharikok­sen kanssa.

  1. Eli­na ei tun­tunut ymmärtävän sitä, että rfikos tulee raskaut­g­tavam­mak­si, jos sil­lä tähdätään ei ain­oas­taan uhrin vahin­goit­tamiseen vaan myös muiden saman­lais­ten pelot­telemiseen. Kiinalainen mafioso ei syyl­listy viharikok­seen, mut­ta viharikok­sen tek­i­jä syyl­listyy samaan menet­te­lyyn kuin tuo mafiooso.

 28. “Jos perustet­taisi­in jär­jestö vain­oa­maan Kari-nimisiä henkilöitä, sin­ul­la ei tietenkään olisi mitään sitä vastaan.”

  Tässä menet Osmo hie­man olk­inukke-lin­jalle, valitet­tavasti. Jos joku täl­laisen yhdis­tyk­sen perus­taisi, niin mikä ihme estäisi hoita­mas­ta asi­aa nykyisen lain puitteissa?

  Vai oletko sitä mieltä, että Kar­it ovat liian avut­to­mia hoita­maan omia asioitaan ja tarvi­taan isoveli hol­hoa­maan Kare­ja? Jos Karin tilalle lait­taa esim. “soma­li”, niin saadaan aika rasisti­nen asenne esi­in. Mielestäni useim­mat Kar­it osaisi­vat tehdä rikosil­moituk­sen ja ker­toa oikeudessa mitä tapah­tui ja mik­si. Mik­seivät Osmo mielestäsi soma­lit yms kykenisi tähän?

  Viharikok­sen ongel­ma on se, että se on täysin sub­jek­ti­ivi­nen asia, käytän­nössä vas­taa­jan mielip­i­teestä kiin­ni. Jos uhri ei itse asi­aan ota kan­taa, ottaa kan­nan vas­taa­jan puoles­ta VALTIO, jos nämä lait sääde­tään, ja se ei ole todel­lakaan hyvä asia oikeuslaitok­sen riip­pumat­to­muu­den kannal­ta. Täl­löin val­tion mielestä uhri on kyvytön hoita­maan itse asioitaan, eli val­tio pitää uhria jotenkin vam­maise­na ja hol­hous­ta tarvit­se­vana. M.O.T.

  1. Hoituu nykyisen lain poh­jal­taq. Joku vaan vaati, että nyky­istä lakia on muutet­ta­va. Minä en esitä muu­tos­ta laki­in, vaan vas­tus­tan muuttamista.

 29. Esität nyt Osmo mar­gin­aal­isia tapauk­sia yleisen lain poh­jak­si. Mainit­se­mis­sasi joen­su­u­lais- ja kiinalais­es­imerkeis­sä voidaan var­maan nyky­lain­säädän­nönkin puit­teis­sa antaa kovem­pia tuomioi­ta raskaut­tavien asian­haaro­jen perusteella.

  Viharikoskäsitte tun­tuu epäi­lyt­tävältä, jollei sitä määritel­lä kun­nol­la. Pitäisikö mielestäsi tuomion olla ankarampi esimerkki­ni kaltaises­sa tilanteessa, jos­sa kaljupäi­nen hul­lu haukkuu homoa homok­si ja sen jäl­keen hakkaa tämän? Miten tapah­tunut lain kannal­ta merkit­tävä “vihaami­nen” osoitet­taisi­in, etenkin jos hakkaa­ja sat­tuu vihaa­maan tilanteesta riip­puen ketä milloinkin?

  Vai pätisikö viharikosla­ki ain­oas­taan esit­tämis­säsi selkeis­sä tapauk­sis­sa, joista jo nyt voidaan antaa koven­net­tu­ja rangaistuksia?

  1. En ehdo­ta mitään muu­tok­sia nykykäytän­töön. Kir­joi­tus oli vas­taus siihen, että joku sanoi, ettei jär­jestelmälli­nen väki­val­ta jotain ihmis­ryh­mää vas­taan ole sen rikol­lisem­paa kuin sat­un­nainen; tai amerikkalaisen oikeis­ton vaa­timus, että pli­it­tisin moti­ivein tehdyt rikok­set pitää olla vähem­män tuomit­tavia kuin spon­taan­it rikokset.

 30. “Eli­na ei tun­tunut ymmärtävän sitä, että rfikos tulee raskaut­g­tavam­mak­si, jos sil­lä tähdätään ei ain­oas­taan uhrin vahin­goit­tamiseen vaan myös muiden saman­lais­ten pelottelemiseen.”

  Tätä ovat rikol­liset har­ras­ta­neet iät ja ajat ilman, että sil­lä on ollut mitään tekemistä sel­l­ais­ten ilmiöi­den kanssa, joi­ta “viharikoslain­säädän­nön” on tarkoi­tus vähen­tää. Ter­ror­isti on ter­ror­isti, uhrista riip­pumat­ta. Oli­vatko Yhdys­val­to­jen lähetys­töt pom­mit­ta­neet ter­ror­is­tit viharikol­lisia kos­ka uhrit oli­vat pääosin amerikkalaisia, eli valkoisia juu­ta­lais-kris­til­lisen kult­tuurin edus­ta­jia, ja tulisiko hei­dät tuomi­ta niiden pykälien mukaan? Täl­laista ei esit­täisi kukaan järkevä ihmi­nen, kos­ka aja­tus on absurdi.

  “Kiinalainen mafioso ei syyl­listy viharikok­seen, mut­ta viharikok­sen tek­i­jä syyl­listyy samaan menet­te­lyyn kuin tuo mafiooso.”

  Ei, vaan tek­i­jä syyl­listyy samaan rikok­seen kuin mafioso. Sim­ple as that. Sil­lä oikeu­teen ja tuomio. Murhapolt­to, kiristys, laiton uhkaus yms yms yms. Tässä näkyy vähän tur­van selvä asenne, että rikos on viharikos jo valmi­ik­si, jopa kuvit­teel­lises­sa esimerkissäsi.

 31. Osmo Soin­in­vaara:

  Lain­säätäjä on näh­nyt viisaak­si mon­es­sa muus­sakin rikok­ses­sa pitää moti­ivia lieven­tävänä tai raskaut­ta­vana tekijänä. 

  No eihän tässä siitä ole kysymys. Tietenkin esimerkik­si äkkipikaistuk­sis­saan tehty tap­po on “lievem­pi” asia kuin suun­nitel­malli­nen murhaami­nen taloudel­lisen edun tavoit­telus­sa. Jär­jestelmälli­nen rikolli­nen toim­inta on kovem­min ran­gais­tua kuin “tavanomainen”. Ei tässä mitään ongel­maa ole. Mut­ta ei se asteikko perus­tu _mielipiteisiin_ vaan siihen, että toim­inta on jär­jestelmäl­listä, jatku­vaa jne.

  Jos perustet­taisi­in jär­jestö vain­oa­maan Kari-nimisiä henkilöitä, sin­ul­la ei tietenkään olisi mitään sitä vastaan. 

  No tot­ta hem­metis­sä min­ul­la olisi vaik­ka mitä sitä vas­taan. Mitä mitä se tähän kuuluu?

  Jos joku sak­ki pitää Kari-nimisiä henkilöitä vit­tumaisi­na kusipäinä (mikä on tietenkin väärin niitä mui­ta kari-nimisiä kohtaan), niin heil­lä on ihan täysi oikeus mielip­i­teeseen­sä. Eikä se ole oikeusjär­jestelmän asia ruve­ta “aja­tus­poli­isik­si”.

  Jos tuol­laiset jär­jestöt saa­vat jalan­si­jaa, niin sil­loin meil­lä on kyl­lä asi­at päin prinkkalaa jos­sain muus­sa suh­teessa, eikä asi­aa voi­da (eikä pidä) lähteä lain­säädän­nöl­lä korjaamaan.

  Jos jotakin ryh­mää (“kar­in­vi­haa­jat”) kohdel­laan epäoikeu­den­mukaises­ti, se johtaa radikalisoi­tu­miseen. Mik­si sel­l­ainen ryh­mä, jota lain­säädän­tö ei suo­jaa, luot­taisi muuhunkaan lainsäädäntöön?

  Kari

 32. Osmo: Tuo sin­un esimerk­ki sukuri­idas­ta ja provosoimat­tomas­ta väki­val­las­ta on hyvä. Mik­si siihen tart­tee mitään eri­ty­istä viha­lain­säädän­töä? Eikö voitais vaan sanoa, että provosoima­ton väki­val­ta on ran­gais­tavam­paa kuin provosoitu?

  Mitä väliä onko kyseessä Kiinalainen rav­in­to­la, joka on poltet­tu provosoimat­ta? Eikö ole ihan yhtä paha ja tuomit­ta­va jut­tu, jos provosoimat­ta polte­taan joku kan­taväestön pyörit­tämä ravintola?

  se on aivan eri asia kuin yksilöön ja pelkästään yksilöön kohdis­tu­va rikos.

  No mikä rikos nyt tässä mielessä sit­ten kohdis­tuu yksilöön? Jos joen­su­u­laisia kan­taväestöön kuu­lu­via hakataan provosoimat­ta kaupungilla, niin tot­takai se vaikut­taa koko ryh­mään, ei pelkästään siihen joka hakat­ti­in ihan samal­la taval­la kuin jos hakataan maahanmuuttajia.

  Osmo:

  Jos perustet­taisi­in jär­jestö vain­oa­maan Kari-nimisiä henkilöitä, sin­ul­la ei tietenkään olisi mitään sitä vastaan.

  Jos et oo ymmärtänyt kaik­ista näistä kom­menteista mitä Kari on tänne kir­joit­tanut, niin tot­takai Kar­il­la on jotakin sitä vas­taan, mut­ta ei siitä pidä mitään sen kum­mem­paa ran­gais­tus­ta saa­da kuin muutenkaan jos suun­nitel­mallis­es­ti vain­o­taan jotain. Vai ulot­tuuko tää sun viharikos­in­toilu nyt sit jo etunimeenkin?

  Eli­na ei tun­tunut ymmärtävän sitä, että rfikos tulee raskaut­g­tavam­mak­si, jos sil­lä tähdätään ei ain­oas­taan uhrin vahin­goit­tamiseen vaan myös muiden saman­lais­ten pelottelemiseen.

  Tarkot­taako tää nyt sitä, että jos hakkaa maa­han­muut­ta­jia, mut­ta ei oo hok­san­nu, että se saat­taa pelot­taa mui­ta maa­han­muut­ta­jia, niin ei saa ran­gais­tus­ta viharikoksesta?

  Tai vas­taavasti, jos hakkaa ketä sat­tuu ja tajuaa, että tämä pelot­taa kaikkia, niin saa tuomion viharikoksesta?

 33. Siis pitäisikö jokin poli­it­ti­nen vaa­timus olla krim­i­nal­isoitu vai mitä tässä tarkoite­taan klo 10:02?

  Outoa muuten puhua “amerikkalais­es­ta oikeis­tos­ta”. Se kat­taa var­masti ainakin 100 miljoon­aa ihmistä eri­lai­sine näke­myksi­neen. En kyl­lä lait­taisi abort­tilääkärei­den murhia tämän ryh­män piikkiin. 

  Muutenkin vähän suh­teel­lisu­u­den­ta­jua. Lääkärien murhia on tapah­tunu 1–2 vuosikymme­nessä. Aav­is­tan, että koko lääkäri-esimerk­ki on tek­stis­sä vain piilote­tusti osoit­ta­mas­sa Osmon käsi­tys­tä siitä, että kris­tit­ty­jen fun­da­men­tal­is­mi on yhtä tuhoisaa kuin äärimuslimien. 

  Uskokoon ken tahtoo.…

 34. Niin, kuten jo suun­nilleen kaik­ki ovat toden­neet, suun­nitel­mallisen ja jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den pitää olla ankaram­min ran­gais­tua kuin spontaanin. 

  Mut­ta tois­te­taan vielä ker­ran, tämä ei ole sitä, mitä yleen­sä tarkoite­taan viharikok­sel­la (joka maini­taan otsikos­sa), vaan tuo liit­tyy ter­ror­is­mi­in tai jär­jestäy­tyneeseen rikollisuuteen. 

  Eli jos Osmo halusit, että jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den pitää olla ankaram­min tuomit­tavaa kuin spon­taanin, niin muu­ta blogi­postauk­sen otsikko. 

  Homon, soma­lin tai abort­tilääkärin pahoin­pitelystä ei tule antaa ankaram­paa tuomio­ta vain sen perus­teel­la, mitä tek­i­jä on mieltä noista ryh­mistä. Kari sanoi tämän jo hyvin. Mielip­i­teen­va­paus on erit­täin tärkeä yhteiskun­nas­sa ja se joko on ole­mas­sa tai ei ole. Välimuo­toa ei ole. 

  Sil­lä perus­teel­la sen sijaan ran­gais­tuk­sia tulee tehdä ankaram­mik­si, jos tek­i­jä on osa organ­isaa­tio­ta, joka jär­jestelmäl­lis­es­ti ja suun­nitel­mallis­es­ti pyrkii kohdis­ta­maan ter­ror­is­mia näitä ryh­miä vas­taan. Ja siis sil­loin syytet­ty­jen penkille jouta­vat muutkin jär­jestön jäsenet kuin vain se tek­i­jä (johta­jat, rahoit­ta­jat ja muut tekoa avustaneet).

 35. Kari, mielestäni kyse ei ole “mielip­i­teen­va­paud­es­ta” anta­mas­sasi esimerkissä. Ei mielip­i­teen­va­paus tarkoi­ta oikeut­ta lähteä toteut­ta­maan “milip­iteitä”.

  Jos joku hakkaa homosek­suaalin sik­si, että tämä on homosek­suaali, ja voimme näyt­tää jotenkin toteen tämän tosi­seikan sekä sen, että pahoin­pite­ly on henkilölle vain väline homosek­suaalien pelot­telu­un, niin sil­loin on mielestäni mielekästä, että kyseessä on kak­si rikos­ta: yhtäältä pahoin­pite­ly ja toisaal­ta jonkun ihmis­ryh­män terrorisointi. 

  Tässä ei siis ole kyse siitä, etteikö joku saa ajatel­la homosek­suaaleista pahaa. Ajatel­la saa, mut­tei saa tehdä pahaa. 

  Se, että ottaa noin geneeris­es­ti päähän, ja menee leipo­maan sat­un­naista vas­taan­tuli­jaa tur­paan, on pahoin­pite­ly. Siinä ei ole minkään eril­lisen ihmis­ryh­män terrorisointi.

  Vas­tus­tan kyl­läkin kaikkia sel­l­aisia muo­toilu­ja näille laeille, jois­sa ryh­mät eritel­lään erik­seen lais­sa, kuten nyky­isin. Ihan yhtä lail­la, jos joku ter­ror­isoisi vasenkätisiä tai Ladakuske­ja, kyseessä pitäisi olla aivan samaan tapaan tuomit­ta­va teko. Olen­naista on tässä se, onko kyse ter­ror­isoin­nista eli yri­tyk­ses­tä pelotel­la ihmisiä toim­i­maan tietyl­lä taval­la (muut­ta­maan pois, opetel­la kir­joit­ta­maan oikeal­la kädel­lä, elää kaapis­sa, vai­h­taa autoa yms). Sik­si Osmon mafioso-esimerk­ki oli eri­no­maisen hyvä. 

  Nykyi­nen jär­jestelmä on nos­tanut tietyt ryh­mät keskiöön. Esimerkik­si ulkonäön perus­teel­la erot­tuvat vähem­mistöt ja yksi enem­mistö (naiset) naut­ti­vat täl­lä het­kel­lä eri­tyis­suo­jelua. Sen­si­jaan esimerkik­si kan­taväestöön kohdis­tu­va maa­han­muut­ta­jien jen­giväki­val­ta — ja nyt olisi täy­del­listä hurskastelua väit­tää, ettei Euroopas­sa muka olisi sel­l­aista koskaan esi­in­tynyt — ei ole joidenkin mielestä “viharikos”, vaik­ka se on aivan selvästi juuri täl­laista sys­temaat­tista väkivaltaa. 

  Point­ti­ni on, että erot­telu pitäisi tehdä sen perus­teel­la, mitä teol­la saadaan aikaan. Jos sil­lä pelotel­laan, niin tämän pitäisi olla erilli­nen rikos.

 36. Esimerk­ki toisen­su­un­tais­es­ta viharikol­lisu­ud­es­ta (jos­ta ylem­pämä mainitsin): http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/lawandorder/7428933/Muslim-gangs-imposing-sharia-law-in-British-prisons.html

  Artikke­lin väit­teet ja kuvauk­set perus­tu­vat BBC:n selvi­tyk­seen. Mil­laisel­la lain­säädän­nöl­lä täl­laista voitaisi­in kon­tra­ta, jos mitenkään? Tulisiko tuol­laisen olla mah­dol­lisen tuomion (jos kukaan nyt suos­tuu todis­ta­maan em. yhteyk­sis­sä) koven­tamisen peruste?

 37. Tiedemies:

  Kari, mielestäni kyse ei ole “mielip­i­teen­va­paud­es­ta” anta­mas­sasi esimerkissä. Ei mielip­i­teen­va­paus tarkoi­ta oikeut­ta lähteä toteut­ta­maan “mielip­iteitä”.

  Jos joku hakkaa homosek­suaalin sik­si, että tämä on homosek­suaali, ja voimme näyt­tää jotenkin toteen tämän tosi­seikan sekä sen, että pahoin­pite­ly on henkilölle vain väline homosek­suaalien pelot­telu­un, niin sil­loin on mielestäni mielekästä, että kyseessä on kak­si rikos­ta: yhtäältä pahoin­pite­ly ja toisaal­ta jonkun ihmis­ryh­män terrorisointi. 

  Ihmis­ryh­mä ei ole oikeussub­jek­ti, eikä sen kuu­lukaan sel­l­ainen olla. Näin ollen ihmis­ryh­mää kohtaan kohdis­tet­tu ter­ror­isoin­ti ei voi olla myöskään ko. ihmis­ryh­mään kohdis­tet­tu rikos.

  On täysin mah­do­ton aja­tus, että määrit­telisimme jonkin — enem­män tai vähem­män keinotekois­es­ti — rajatun ryh­män oikeussub­jek­tik­si, kos­ka täl­löin mei­dän pitäisi peri­aat­teessa kyetä anta­maan ko. ryh­mälle myös velvol­lisuuk­sia. Ja sehän on mah­do­ton­ta, tai ainakin väärin.

  (ja kyl­lä, pidän myös asevelvol­lisu­ut­ta ja “rikos­ta ihmisyyt­tä vas­taan” ongel­mallisi­na juuri tämän saman peri­aat­teen vuoksi)

  Myön­nän, että kan­tani on jyrkkä. Minä en hyväksy mielip­i­teen vuok­si tuomit­semista vähäisim­mässäkään määrin. Kysymys on min­ulle (jos se nyt jollekulle jäi vielä epä­selväk­si) vakau­muk­selli­nen. Samal­la tavoin kuin esimerkik­si se, etten hyväksy kuolemantuomiota.

  Mielestäni tuos­sa mafioso-esimerkissä oli kyse eri asi­as­ta: siinä tosi­asial­lis­es­ti har­joitet­ti­in enem­män tai vähem­män jär­jestelmäl­listä ter­ror­isoin­tia rahanan­sait­semis­tarkoituk­ses­sa. Kyl­lä siitä voi tuomita.

  Samoin esimerkik­si tähän “karinvihaajat”-järjestöön kuu­lu­via voidaan tuomi­ta esimerkik­si yllyt­tämis­es­tä tai avu­nanos­ta rikok­seen, vaik­ka he eivät siihen toteu­tuneeseen pahoin­pite­lyyn osal­lis­tu­isikaan. Siitä ei kuitenkaan voi­da tuomi­ta, että he kari-nimisiä vihaa­vat. Ja tässäkin on olen­nainen point­ti: nämä ovat avu­nan­torikok­sia, joten tuomioi­ta voidaan langet­taa vas­ta, jos myös rikok­ses­ta tuomitaan.

  Ja san­o­taan nyt vielä var­muu­den vuok­si sekin, että mielestäni mielipi­de­vap­aus ei laa­jene kokon­aisu­udessaan esimerkik­si sanan­va­pau­teen. Sanan­va­paut­ta voidaan jos­sain määrin rajoit­taa, mielip­i­teen­va­paut­ta ei.

  Kari

 38. Nyt on taas vähän kum­mallisia argu­ment­te­ja liikkeellä.

  Ensin­näkin, nyt keskustel­laan raskaut­tavista asian­haaroista. Ymmärtääk­seni raskaut­ta­vat asian­haarat eivät sinäl­lään ole tuomit­tavia, mut­ta rikok­sen yhtey­dessä ne kas­vat­ta­vat rikok­sen tuomit­tavu­ut­ta. Esimies-alais-suhde ei sinän­sä ole rikol­lista, mut­ta jos esimies käyt­tää alais­taan sek­suaalis­es­ti hyväk­si, on tuo esimiehen ase­ma raskaut­ta­va asian­haara. Eli vas­taus Karin kysymyk­seen, Suo­mi eroaa Kiinas­ta siinä, että Suomes­sa siitä, että vihaa homo­ja, on homo, on het­ero tai pitää homoista, ei joudu vanki­laan. Jos pahoin­pitelee homon sik­si, että homo on homo, saat­taa saa­da ankaram­man tuomion kuin sat­un­naisen vas­taan­tuli­jan pahoin­pitelystä, mut­ta ero siihen, että saisi tuomion vain homo­jen vihaamis­es­ta on paljon enem­män kuin kvantitatiivinen.

  Toisek­si, mielip­i­teen­va­paus on erit­täin tärkeä ihmisoikeus ja juuri sik­si mielip­i­teen­sä ilmaisu lait­tomin keinoin ja mui­ta ihmisiä tai muiden ihmis­ten omaisu­ut­ta vahin­goit­taen on eri­tyisen tuomit­tavaa, tuomit­tavam­paa kuin pelkkä muiden vahin­goit­ta­mi­nen. Sen lisäk­si, että tämä on henkilöko­htainen moraa­li­nen mielip­i­teeni, tuol­lainen toim­inta naker­taa koko mielip­i­teen­va­pau­den perus­taa, ja raot­taa port­tia sen suun­taan, että enem­mistö halu­aa kieltää jotkin mielip­i­teet kokon­aan. Ja se tie ei ole kau­nis kulkea.

  Kol­man­nek­si, aja­tus siitä, että moti­ivi ei saisi vaikut­taa teon tuomit­tavu­u­teen on mielestäni jotenkin pelot­ta­van läheistä sukua ajatuk­selle, että aiko­mus ei saisi vaikut­taa teon tuomit­tavu­u­teen vaan ain­oas­taan lopputulos. 

  Edelli­nen ei siis ota mitenkään kan­taa siihen, miten näyt­tö näis­sä tapauk­sis­sa osoite­taan, mut­ta luotan siihen, että viharikol­lisu­us on samankaltaista kuin porno. Sen kyl­lä tun­nistaa kun sen näkee, ja sen voi ja se pitää jät­tää tuo­marin hark­in­taan mah­dol­lise­na raskau­ta­vana asianhaarana.

  Lopuk­si jään mie­lenki­in­nol­la odot­ta­maan Art­turin tarkem­pia perustelu­ja sille, mik­si rikkaiden ihmis­ten pitäisi selvitä pikkusakoil­la vaik­ka raiskausmurhasta.

 39. Tcrown,

  Minus­ta on peri­aat­teel­lis­es­ti väärin, jos mielip­iteitä tai vakau­muk­sia käytetään perus­teena ran­gais­tusasteikon koven­tamises­sa (raskaut­tavina asian­haaroina). Ihan samal­la taval­la kuin on peri­aat­teel­lis­es­ti väärin käyt­tää esimerkik­si uskon­toa tai ihon­väriä raskaut­ta­vana asianhaarana.

  Tämä ei tarkoi­ta sitä, etteikö moti­iveil­la olisi merk­i­tys­tä ihmis­ten tuomitsemisessa.

  Tietenkin noiden moti­ivien pohd­in­taan voisi tuol­laisi­akin näkökan­to­ja tuo­da, mut­ta nähdäk­seni alamme sil­loin olla jo aika kalte­val­la pin­nal­la. Varsinkin kuin ilmeisiä hyö­tyjä tuol­lais­es­ta oikeuskäytän­nöstä ei ole näköpi­iris­sä. Kuten totesin, sil­lä saat­taa olla pikem­minkin radikalisoi­tu­mista edis­tävä vaikutus.

  Tcrown:

  Toisek­si, mielip­i­teen­va­paus on erit­täin tärkeä ihmisoikeus ja juuri sik­si mielip­i­teen­sä ilmaisu lait­tomin keinoin ja mui­ta ihmisiä tai muiden ihmis­ten omaisu­ut­ta vahin­goit­taen on eri­tyisen tuomit­tavaa, tuomit­tavam­paa kuin pelkkä muiden vahingoittaminen. 

  Tästä olen samaa mieltä. Se mis­tä olen eri mieltä on oikeusjär­jestelmän käyt­tö tähän tuomitsemiseen.

  Ns. “väärät” mielip­i­teet pitää hoitaa avoimel­la keskustelul­la ja sil­lä, ettei niitä suvai­ta — ei lain­säädän­töä ja väki­val­takoneis­toa käyt­tämäl­lä. Se on ihan yhtä tuomit­tavaa (moraalis­es­ti) kuin väki­val­lan käyt­tämi­nen rasisi­ti­sista syistä (vrt. kuole­man­tuomio: en hyväksy sitäkään, en edes siinä tapauk­ses­sa, kun ao. henkilö on itse tappamiseen/murhaamiseen syyllistynyt).

  Minä en perus­ta mielipi­det­täni näyt­tökysymyk­si­in, mut­ta myös ne puolta­vat pikem­minkin läh­estymistapaa, jos­sa mielip­iteitä ja vakau­muk­sia ei käytetä tuomion koven­tamiseen tai lieventämiseen.

  Kari

 40. Kyl­lä sen demokraat­ti­nenkin lakimies tietää, ettei ran­gais­tuk­sil­la ole pelote­vaiku­tus­ta väkivaltarikollisille. 

  Itse asi­as­sa tuo­han on ollut ‘edis­tyk­sel­lis­ten’ piirien väite 1960-luvul­ta alka­en. Asetel­ma taisi muut­tua heti kun Tui­ja Brax­ista tuli oikeusmin­is­teri. Vrt. bol­se­vikkien suh­tau­tu­mi­nen salaiseen poli­isin ennen Venäjän val­lanku­mous­ta ja sen jälkeen. 

  Brax kuit­tasi vielä syksyl­lä 2008 poli­itikko­jen ja toimit­ta­jien väki­val­taiset uhkailut malli­in Hol­lan­ti ja Tan­s­ka nau­rah­taen: “Heh, tämä on Suomi.”

 41. Tiedemies:

  e, että ottaa noin geneeris­es­ti päähän, ja menee leipo­maan sat­un­naista vas­taan­tuli­jaa tur­paan, on pahoin­pite­ly. Siinä ei ole minkään eril­lisen ihmis­ryh­män terrorisointi.

  häh? Miten niin? Tai siis mik­si joku osajoukko voi olla ryh­mä, mut­ta koko joukko ei voi olla ryhmä?

  Tot­takai se ter­ror­isoi koko joukkoa, jos väki­val­ta lisääntyy.

  Minus­ta tuo moti­ivi pelotel­la on tässä siinä mielessä type­rä, että teon vaiku­tuk­seen sil­lä moti­ivil­la ei ole mitään merk­i­tys­tä. Siis jos pahoin­pitelee homo­ja, niin homot kyl­lä pekästyvät riip­pumat­ta siitä oliko se tarkoi­tus ihan samal­la taval­la kuin koko väestö pelästyy, jos pahoin­pitelee ketä sattuu.

  Point­ti­ni on, että erot­telu pitäisi tehdä sen perus­teel­la, mitä teol­la saadaan aikaan. Jos sil­lä pelotel­laan, niin tämän pitäisi olla erilli­nen rikos.

  No tästä oon samaa mieltä. Mun mielestä tää toteu­tuu ilman viharikoslake­jakin. (Esim. provosoima­ton väki­val­ta on tuomit­tavam­paa kuin provosoitu, suun­nitel­malli­nen tuomit­tavam­paa kuin suun­nit­telema­ton jne.)

  tcrown:

  Lopuk­si jään mie­lenki­in­nol­la odot­ta­maan Art­turin tarkem­pia perustelu­ja sille, mik­si rikkaiden ihmis­ten pitäisi selvitä pikkusakoil­la vaik­ka raiskausmurhasta.

  hihi­hi… en mä nyt sen­tään tätä tarkoit­tanut. Mun mielestä meil­lä pitäs olla vaan enem­män sel­l­as­ta, että rikok­sel­la on asian­omis­ta­ja, jon­ka kanssa hom­man saa sopia oikeussalien ulkop­uolel­la, jos se sopimus kel­paa molem­mil­la ja sit oikeuslaitos kun­nioit­tas näitä sopimuksia.

  Tiet­ty murhas­sa ei voi olla asian­omis­ta­jaa ja siitä ei sit­ten myöskään neuvoteltas.Pahoinpitelyllä ja raiskauk­sel­la sen sijaan on.

 42. @Kari
  Ote­taan vielä IRL-esimerk­ki. Ruot­sis­sa ns. antifa-akti­iv­it ovat otta­neet tavak­seen haka­ta ns. maa­han­muut­tokri­it­tisen Sverigedemokra­ter­na-puolueen akti­ive­ja. Eli joukko jär­jestäy­tyneitä väki­val­tarikol­lisia pyrkii rajoit­ta­maan tois­t­en mielip­i­teen­va­paut­ta. Kenen vapaut­ta tässä pitäisi suo­jel­la ja keneltä? Ei ter­rori ole mikään mielipi­de. Ihmisil­lä voi olla ihan samat mielip­i­teet kuin ter­ror­is­teil­la (vaikka­pa että ruotsin­demokaatit ovat syvältä), ilman, että he ryhtyvät poli­it­tiseen terroriin.

 43. lurk­ki:

  Ote­taan vielä IRL-esimerk­ki. Ruot­sis­sa ns. antifa-akti­iv­it ovat otta­neet tavak­seen haka­ta ns. maa­han­muut­tokri­it­tisen Sverigedemokra­ter­na-puolueen akti­ive­ja. Eli joukko jär­jestäy­tyneitä väki­val­tarikol­lisia pyrkii rajoit­ta­maan tois­t­en mielip­i­teen­va­paut­ta. Kenen vapaut­ta tässä pitäisi suo­jel­la ja keneltä? 

  En tiedä, onko tuo Ruot­sis­sa ihan todel­li­nen ongel­ma vai ei, mut­ta käsitääk­seni tuos­sa tilanteessa Sverigedemokra­ter­na-puolueen akti­ive­ja suo­jaa­vat ihan samat lait kuin kaikkia muitakin. Ei tuo­hon minus­ta mitään eri­ty­isiä viharikos-lake­ja tarvi­ta (en tiedä, onko Ruot­sis­sa tuol­laisia säädetty?).

  Kari

 44. Viharikol­lisu­ud­es­ta käy­dään parhail­laan Ruot­sis­sa vilka­s­ta keskustelua, kos­ka juu­ta­laiset pak­enevat merkit­tävis­sä määrin mus­lim­i­val­taisil­ta alueil­ta rasis­tisen rikol­lisu­u­den kasvun vuoksi. 

  Tässä Hufvud­stads­bladetin artikke­li aiheesta: 

  http://www.hbl.fi/text/utrikes/2010/3/9/d44093.php

 45. Ns. “väärät” mielip­i­teet pitää hoitaa avoimel­la keskustelul­la ja sil­lä, ettei niitä suvai­ta – ei lain­säädän­töä ja väki­val­takoneis­toa käyttämällä.

  No, minä olen täs­mälleen eri mieltä. Min­un mielestäni on paljon tur­val­lisem­paa hoitaa “väärät” mielip­i­teet kon­trol­loidusti demokraat­tisen oikeusjär­jestelmän kaut­ta kuin kon­trol­loimat­toma­l­la joukko­jen henkisel­lä väkivallalla.

 46. Jos kansan­ryh­mään kohdis­tet­tua tekoa kansan­ryh­mään kuu­lu­misen vuok­si ei moit­tit­taisi ankaram­min, se tarkoit­taisi sitä että pitäisi mah­dol­lis­es­ti pelätä täl­laiseen ryh­mään kuu­lu­misen­sa vuok­si. Eli­nan esi­in­tuo­ma huomio vahvis­taa tätä.

  Täl­lä on yhteys mielip­i­teen ilmaisemiseen. Mikäli täy­tyy pelätä kuu­lu­vansa johonkin joukkoon, joka on siis jotakin mieltä, se ei kan­nus­ta mielip­i­teen ilmaisemiseen. Hyvin voitaisi­in ajatel­la, että rikok­sen kohdis­t­a­mi­nen henkilöön hänen mielip­i­teen­sä vuok­si, olisi myös ran­gais­tuk­sen koventamisperuste. 

  Minus­ta oikeus vapaaseen mielip­i­teen ilmaisu­un on myös tärkeä ihmisoikeus, jopa niin tärkeä, että sen vuok­si hyökkäyk­sen kohteek­si jou­tu­mis­es­ta hyökkääjää voisi moit­tia ankarammin.

  Ran­gais­tuk­sen koven­tamis­pe­rus­teet ovat sinän­sä melko poikkeuk­sel­lisia, sil­lä suo­ma­lainen rikosoikeus on hyvin pitkälle teko­rikosoikeudel­lista; moiti­taan tekoa, ei tek­i­jää. Lähtöko­htana on siis vah­va peri­aate, että samas­ta teosta seu­raa saman­lainen seuraamus.

 47. Ran­gais­tuk­sen koven­tamis­pe­rustei­den moit­timises­sa on muis­tet­ta­va pitää näkökul­ma oikeana: kysymys on tek­i­jän teosta ilmenevän syyl­lisyy­den moit­timis­es­ta. Ei siis siitä, että asete­taan eri kansan­ryh­miä eri­laiseen ase­maan ja suo­jel­laan heitä. 

  Asi­aa on help­po havain­nol­lis­taa silmäyk­sel­lä mui­hin ran­gais­tuk­sen koven­tamis­pe­rusteisi­in, jot­ka tiivis­tet­tynä ovat:

  1)rikoksen suun­nitel­mallisu­us;
  2)rikoksen tekem­i­nen rikosjär­jestön jäsenenä;
  3)rikoksen tekem­i­nen palkkio­ta vastaan;
  4)aikaisempi rikol­lisu­us, jos se on saman­tyyp­pistä kuin “nyt tehty”.

  Kaik­ki ilmen­tävät tek­i­jästä lähte­viä ele­ment­te­jä. “Viharikos” ilmen­tää myös suun­nitel­mallisu­ut­ta, jol­loin ran­gais­tus­ta voitaisi­in koven­taa myös täl­lä perusteella.

 48. On täysin mah­do­ton aja­tus, että määrit­telisimme jonkin – enem­män tai vähem­män keinotekois­es­ti – rajatun ryh­män oikeussub­jek­tik­si.

  En ehdot­tanut täl­laista. Minä nimeno­maan sanoin, että eril­lisen ran­gais­tavu­u­den pitäisi olla sidok­sis­sa siihen päämäärään jota aje­taan täysin riip­pumat­ta siitä, mik­si niin tehdään.

  On aivan saman­tekevää, halu­aako joku estää homostelua pahoin­pitelemäl­lä homo­ja vai estää ihmisiä pitämästä silmälase­ja pahoin­pitelemäl­lä silmälasinkäyt­täjiä. Kysymys on minus­ta tästä ja vain tästä. 

  Lähtöko­htani on se, että lain ei pitäisi erotel­la sal­lit­tu­ja asioi­ta toi­sis­taan. Jos homostelu on sal­lit­tua, niin se on lain edessä saman­lainen asia kuin makkaran syömi­nen tai lenkkeily. Lenkkeil­i­jöi­den tai makkaran­syöjien vain­oami­nen on ihan yhtä paha rikos. Minus­ta pitäisi siis olla ihan sama, mitä ihmiryh­mää kohtaan teko on suun­nat­tu. Ihmis­ryh­män — silmälasipäis­ten, homo­jen, ruokakri­itikoiden, lenkkeil­i­jöi­den, gril­laa­jien jne jne. — ter­ror­isoimisen pitäisi olla täysin yhtä paha rikos riip­pumat­ta siitä, mikä ryh­mä on kyseessä.

 49. Aiem­mas­sa mielip­i­teessään Tiedemies viitasi jengiväkivaltaan.Tulossa on meil­läkin ken­ties mie­lenki­in­toisia oikeusprosesseja:
  Kah­den lähiön jen­git pitävät vihaa keskenään. Toinen jen­gi koos­t­uu esim kur­deista ja toinen soma­leista. Puuko­hip­pasil­la syn­tyy pahaa jälkeä.
  Tuomi­taaanko jengiläiset koven­netun asteikon mukaan, kos­ka väki­val­ta suun­tau­tui tiet­tyyn etniseen ryhmään?
  Entä jos toisessa/ molem­mis­sa jengeis­sä on mukana kan­ta­suo­ma­lainen? Pois­taako se viha-argumentin?
  Entä jos kyseiset jengi­in kuu­lu­vat kan­ta-asukkaat eivät olleet paikalla yhteeno­ton sattuessa?
  Kiinos­taisi kuul­la jonkin oikeu­sop­pi­neen kan­ta jo ENNENKUIN tätä puidaan oikeussalissa..
  Osmon kan­takin riit­täisi min­ulle tässä vaiheessa.
  Ehkä lain­laati­joidenkin kan­nat­taisi miet­tiä täl­laisia visioita.

 50. Art­turi:

  Minus­ta tuo moti­ivi pelotel­la on tässä siinä mielessä type­rä, että teon vaiku­tuk­seen sil­lä moti­ivil­la ei ole mitään merk­i­tys­tä. Siis jos pahoin­pitelee homo­ja, niin homot kyl­lä pekästyvät riip­pumat­ta siitä oliko se tarkoi­tus ihan samal­la taval­la kuin koko väestö pelästyy, jos pahoin­pitelee ketä sattuu. 

  Minus­ta tuo ei päde. Jos joku pahoin­pitelee henkilön, joka sat­tuu ole­maan homo, eivät homot eri­tyis­es­ti pelästy, ellei teon moti­ivi ollut juuri homo­jen peloit­telu. En minäkään pelästy, jos vaik­ka Virossa pahoin­pidel­lään joku sat­un­nainen suo­ma­lainen mies, mut­ta jos osoit­tau­tuu, että Virossa joku poruk­ka pahoin­pitelee suo­ma­laisia miehiä sik­si, että nämä ovat suo­ma­laisia, niin toden­näköis­es­ti sil­lä olisi vaiku­tus­ta halukku­u­teeni matkus­taa Viroon.

  Mun mielestä meil­lä pitäs olla vaan enem­män sel­l­as­ta, että rikok­sel­la on asian­omis­ta­ja, jon­ka kanssa hom­man saa sopia oikeussalien ulkop­uolel­la, jos se sopimus kel­paa molem­mil­la ja sit oikeuslaitos kun­nioit­tas näitä sopimuksia. 

  Vaik­ka tuo äkkipäätään kuu­lostaa ihan ok peri­aat­teelta, niin se mah­dol­lis­taisi esim. lap­sipros­ti­tuu­tion. Taval­lisen mak­sun sijaan vaan men­täisi­in yhdessä poli­isi­ase­malle ja san­ot­taisi­in, että tapah­tui lapsen sek­suaa­li­nen hyväk­sikäyt­tö ja halu­aisimme nyt sopia sen hin­nal­la X ja tek­i­jä olisi sil­lä sit­ten suo­jas­sa muil­ta syytteiltä. 

  Toinen ongel­maryh­mä ovat liiken­ner­ikok­set. Jos joku ajaa huma­la­päis­sään min­un autoni kyl­keen, niin minä voisin siitä hyväksyäkin, että hän pulit­taa min­ulle niin paljon, että saan upou­u­den auton, mut­ta vaik­ka hänen toim­intansa kohde olin sat­tumal­ta minä, hän vaaran­si kyl­lä kaikkien tiel­läli­ikku­jien tur­val­lisu­u­den ja hän­tä pitäisi kyl­lä siitä ran­gaista, vaik­ka minä uhri­na hänen kor­vauk­sen­sa hyväksyisin. 

  Johonkin rajal­liseen joukkoon rikok­sia tuo peri­aate saat­taisi kyl­lä soveltua.

 51. Samuli Saarel­ma:

  Jos joku pahoin­pitelee henkilön, joka sat­tuu ole­maan homo, eivät homot eri­tyis­es­ti pelästy, ellei teon moti­ivi ollut juuri homo­jen peloittelu.

  Ei niin, mut­ta kaikkien ihmis­ten ryh­mä pelästyy.

  En minäkään pelästy, jos vaik­ka Virossa pahoin­pidel­lään joku sat­un­nainen suo­ma­lainen mies, mut­ta jos osoit­tau­tuu, että Virossa joku poruk­ka pahoin­pitelee suo­ma­laisia miehiä sik­si, että nämä ovat suo­ma­laisia, niin toden­näköis­es­ti sil­lä olisi vaiku­tus­ta halukku­u­teeni matkus­taa Viroon.

  Niin ekas­sa tapauk­ses­sa kaik­ki pelästyy. Toises­sa tapauk­ses­sa suo­ma­laiset miehet Virossa pelästyvät. Tietysti pelästymisen voimakku­u­teen vaikut­taa väki­val­lan kohteek­si jou­tu­misen toden­näköisyys. (Ei var­maankaan lin­eaaris­es­ti, mut­ta vaikut­taa silti…)

  Vaik­ka tuo äkkipäätään kuu­lostaa ihan ok peri­aat­teelta, niin se mah­dol­lis­taisi esim. lapsiprostituution.

  No tätä ei tartte soveltaa hol­houk­sen alaisi­in. (Ihan samal­la taval­la kuin sitä ei sovel­let­tas murhissakaan…)

  Sen lisäk­si rikok­sista, jois­sa oli vaarana aiheut­taa vahinkoa, mut­ta kos­ka vahinkoa ei tapah­tunut ei voi­da osoit­taa kuka olisi asian­omis­ta­ja, niin on luon­nol­lista, että men­nään ihan nor­maal­isti oikeu­teen tyyli­in yhteiskun­ta vs. känniääliö.

  Tämän sovit­telun ei tart­teis olla siis mikään pakolli­nen oikeussa­likäsit­te­lyn vai­h­toe­hto, vaan se vois men­nä niin, että rikok­sis­sa joista vahinkoa on kärsinyt selkeästi erotet­tavis­sa ole­va asian­omis­ta­ja täl­lä olis oikeus sopia hom­ma salin ulkop­uolel­la. Ei velvol­lisu­ut­ta, vaan oikeus.

 52. Kysymys ei ole kenenkään pelästymis­es­tä. Kun keskustel­laan viharikok­sista, kysymys on tek­i­jän teosta ja siitä ilmenevästä tek­i­jän syyllisyydestä. 

  “Viharikos” on ajatelta­va niin, että se on eri teko kuin vas­taa­va teko ilman tätä viha-ele­ment­tiä. Saman tyyp­pinen suun­nitel­mallisu­us ja hark­in­ta on useis­sa rikosla­jeis­sa kval­i­foin­tipe­ruste törkeäk­si teko­muodok­si. Ran­gais­tuk­sen koven­tamis­pe­rusteis­sa ei ole kuitenkaan kysymys teko­muodon kval­i­fioin­nista, vaan ain­oas­taan ran­gais­tuk­sen mit­taamis­es­ta nor­maalin asteikon sisällä. 

  Art­turin viit­taa­ma sov­in­tom­ah­dol­lisu­us on yhtä lail­la vakavam­mis­sa rikosla­jeis­sa mah­dolli­nen. Sov­in­to vaikut­taa ran­gais­tuk­sen lieven­tämis­pe­rus­teena. Hen­keen ja ter­vey­teen kohdis­tu­via rikok­sia ei olla kuitenkaan pidet­ty sel­l­aisi­na, että ne voidaan jät­tää kokon­aan asiano­sais­ten välis­ten sopimusten varaan. Vaka­vat rikok­set nähdään sel­l­aisi­na, että niis­sä myös yhteiskun­nal­la on intres­si, jol­loin esimerkik­si seit­semästä puukoniskus­ta ei yksinker­tais­es­ti voi selvitä sopi­mal­la. Lievem­män ran­gais­tuk­sen sen sijaan voi saada. 

  Perus­tus­lain takaa­ma yhden­ver­taisu­us on osa rikoslain mukaisia ran­gais­tuk­sen koven­tamis­pe­rustei­ta. Yhden­ver­taisu­us edel­lyt­tää nimeno­mais­es­ti sitä, että saman­laisia teko­ja kohdel­laan samal­la taval­la ja eri­laisia teko­ja eri taval­la. Kos­ka vihaele­ment­ti kval­i­fioi teon eri­laisek­si, on siitä teosta saata­va myös eri­lainen ran­gais­tus, jot­ta yhden­ver­taisu­us lain edessä toteutuu. 

  Sinän­sä tämä viharikos-teema on ajanko­htainen, sil­lä rikoslain koven­tamis­pe­rustei­ta koske­vaa pykälää ollaan uud­is­ta­mas­sa tarkoituk­se­na lisäämäl­lä mm. homosek­suaalit sel­l­aisek­si ryh­mäk­si, jon­ka kimp­pu­un hyökkäämi­nen tämän ryh­män suun­tau­tuneisu­u­den vuok­si olisi myös koventamisperuste.

 53. Osmon maat­alous aiheisien kir­joi­tusten kom­menteis­sa meitä maanvil­jeliöitä on nimitel­ty vaik­ka mik­si; illi­madoik­si, veren­im­i­jöik­si eläintenkiduttajaksi.…..

  Onko tämä viharikos. Yllytämistä kansanosaa vas­taan, Vai onko tämä sanan­va­paut­ta, Entä jos oliskin nimitel­ty mui­ta vähem­mistöjä saman­lail­la, olisiko se siten ollut viharikos. Vai sanavapautta.

 54. Enpä nyt muil­ta kiireiltäni taas ole ehtinytkään tääl­lä vaah­do­ta, mut­ta ehkä tätä vielä joku lukee…

  tcrown:

  No, minä olen täs­mälleen eri mieltä. Min­un mielestäni on paljon tur­val­lisem­paa hoitaa “väärät” mielip­i­teet kon­trol­loidusti demokraat­tisen oikeusjär­jestelmän kaut­ta kuin kon­trol­loimat­toma­l­la joukko­jen henkisel­lä väkivallalla. 

  On vaikeaa päät­tää, olisiko pahempi hoitaa väärät mielip­i­teet jol­lain yleisel­lä rähinöin­nil­lä vai lait­ta­mal­la väärää mielipi­det­tä edus­ta­vat val­tion väki­val­ta­mo­nop­o­lin toimes­ta vanki­laan. Olisin taipu­vainen pitämään jälkim­mäistä huonom­pana vaihtoehtona.

  Minus­ta tässä nyt ei kuitenkaan ole kyse siitä, että pitäisi vali­ta jom­pi kumpi.

  Oikeusjär­jestelmä ei ole “demokraat­ti­nen” oikein mis­sään järkevässä mielessä, eikä sen sel­l­ainen tule ollakaan. Nimeno­maan tässä mielipi­deasi­as­sa demokra­tia ei sitä­pait­si toi­mi: se on enem­mistön dik­tatu­uria. Yksi keskeisim­mistä syistä, mik­si meil­lä on mm. riip­puma­ton oikeusjär­jestelmä ja perus­tus­la­ki on vähem­mistö­jen ja väärää mieltä ole­vien suo­jelem­i­nen enem­mistön hirmuvallalta.

  Tiedemies:

  Lähtöko­htani on se, että lain ei pitäisi erotel­la sal­lit­tu­ja asioi­ta toi­sis­taan. Jos homostelu on sal­lit­tua, niin se on lain edessä saman­lainen asia kuin makkaran syömi­nen tai lenkkeily. Lenkkeil­i­jöi­den tai makkaran­syöjien vain­oami­nen on ihan yhtä paha rikos. Minus­ta pitäisi siis olla ihan sama, mitä ihmiryh­mää kohtaan teko on suun­nat­tu. Ihmis­ryh­män – silmälasipäis­ten, homo­jen, ruokakri­itikoiden, lenkkeil­i­jöi­den, gril­laa­jien jne jne. – ter­ror­isoimisen pitäisi olla täysin yhtä paha rikos riip­pumat­ta siitä, mikä ryh­mä on kyseessä. 

  Tästä peri­aat­teesta olen samaa mieltä. Mut­ta minus­ta vain ei ole mitään eri­ty­istä syytä ruve­ta täl­laista “vain­oamista” erot­tele­maan mitenkään sen kum­mem­min, kos­ka onhan meil­lä muitakin keino­ja moist­en ter­ror­isoin­ti­in tähtäävän rikol­lisu­u­den kovem­paan ran­gais­tavu­u­teen kuin joku tek­i­jän mielipide/asenne jotain ryh­mää kohtaan.

  Olen myös samaa mieltä siitä, että nykyi­nen muo­toilu on erit­täin ongel­malli­nen ja type­rä. Sehän menee näin:

  Koventamisperusteet

  Ran­gais­tuk­sen koven­tamis­pe­rustei­ta ovat:

  1) rikol­lisen toimin­nan suunnitelmallisuus;

  2) rikok­sen tekem­i­nen vakavien rikosten tekemistä varten jär­jestäy­tyneen ryh­män jäsenenä;

  3) rikok­sen tekem­i­nen palkkio­ta vastaan;

  4) rikok­sen kohdis­t­a­mi­nen kansal­liseen, rodulliseen, etniseen tai muuhun sel­l­aiseen kansan­ryh­mään kuu­lu­vaan henkilöön tähän ryh­mään kuu­lu­misen perus­teel­la; ja

  5) tek­i­jän aikaisem­pi rikol­lisu­us, jos sen ja uuden rikok­sen suhde rikosten samankaltaisu­u­den joh­dos­ta tai muuten osoit­taa tek­i­jässä ilmeistä piit­taa­mat­to­muut­ta lain kiel­loista ja käskyistä. 

  Minus­ta koh­ta neljä on de fac­to mielip­itei­den tuomit­semista ja se tulisi poistaa.

  Tämä jonkun mieli­v­al­taisen kansan­ryh­män ter­ror­isoin­tia voidaan kuitenkin käyt­tää koven­tamis­pe­rus­teena esimerkik­si kohtia 1, 2 ja 5, mihinkään mielipi­de­vap­au­den rajoit­tamiseen ei ole tarvetta.

  Kari

 55. On vaikeaa päät­tää, olisiko pahempi hoitaa väärät mielip­i­teet jol­lain yleisel­lä rähinöin­nil­lä vai lait­ta­mal­la väärää mielipi­det­tä edus­ta­vat val­tion väki­val­ta­mo­nop­o­lin toimes­ta vanki­laan. Olisin taipu­vainen pitämään jälkim­mäistä huonom­pana vaihtoehtona.

  Minus­ta tässä nyt ei kuitenkaan ole kyse siitä, että pitäisi vali­ta jom­pi kumpi.

  Ei, etenkään kun jälkim­mäi­nen vai­h­toe­hto on tyylipuh­das olk­iukko. Kukaan ei ole halun­nut lait­taa vääriä mielip­iteitä omaavia ihmisiä vanki­laan, ainakaan tässä keskustelus­sa. Joitakin mielip­iteitä tosin voidaan pitää raskaut­tavina asianhaaroina.

  Nimeno­maan tässä mielipi­deasi­as­sa demokra­tia ei sitä­pait­si toi­mi: se on enem­mistön dik­tatu­uria. Yksi keskeisim­mistä syistä, mik­si meil­lä on mm. riip­puma­ton oikeusjär­jestelmä ja perus­tus­la­ki on vähem­mistö­jen ja väärää mieltä ole­vien suo­jelem­i­nen enem­mistön hirmuvallalta.

  No, min­un nähdäk­seni elämme jatku­vasti enem­mistön hir­mu­val­lan alla, piti siitä tai ei. Pitää vain pitää kädet kyynär­päitä myö­den ris­tis­sä ja toivoa, että enem­mistö on tule­vaisu­udessakin sitä mieltä, että vähem­mistöil­lä on täy­det ihmisoikeudet. (Ja tämän toiveen toteu­tu­mista ei edesauta se, että jotkut mielipi­de­vähem­mistöt katso­vat oikeudek­seen esit­tää mielip­iteitään lait­tomin keinoin)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.