Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.3.2010

En ollut paikalla, mut­ta näin se kuulem­ma meni.

Kes­ki-Pasi­lan lähtökohdat

Lau­takun­ta palaut­ti yksimielis­es­ti asian niin, että ker­rosala­haarukkaa nos­tet­ti­in 100 000–140 000 :ksi ker­rosneliök­si. Piti palaut­taa, kos­ka liiken­nesu­un­nit­telijoiden mukaan liiken­n­ev­erkkjo pitää mitoit­taa uud­estaan. Tuo 20 000 ker­rosneliön lisäys tarkoit­taa noin 700 työ­paikkaa tai 500 asukas­ta siitä riip­puen, kumpaan lisäys kohdistuu.

Keskustelus­sa kävi ilmi, että syy tääl­läkin kri­ti­soitu­un vaa­ti­mat­tomaan ker­rosalaan on liiken­teessä. Tiet­ty määrä työn­tek­i­jöistä ja asukkaista käyt­tää autoa, eikä enem­pää liikennettä/parkkipaikkoja saa sul­lo­tuk­si. Minä voin hyväksyä, että tiet­ty määrä auto­ja tarvi­taan, mut­ta en että tiet­ty osu­us on autoil­i­joi­ta. Jos autoil­i­joi­ta ei mah­du enem­pää, ei junan käyt­täjiäkään saa tulla.

Kun kaa­va palau­tui, veti esit­telijä liiken­nesu­un­nitel­man listalta.

Muut esi­tyk­sen mukaan yksimielisesti.

20 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.3.2010”

 1. Ja mik­sei noi­ta laskelmia voi julk­i­saista? Isom­min, onko ole­mas­sa koko seudun liiken­neväylien kap­a­siteet­ti­mallia, jos san­o­taan että työ­paikat Pasi­las­sa tukkii väylät niin mis­sä ne sit­ten eivät tuki?

  Voihan tätä tietenkin itsekin yrit­tää laskea. 30–70 suhde auto­jen ja julkisen liiken­teen välil­lä, ruuh­ka-aika 2,5 tun­tia. Per 10 000 työ­paik­ka siis 3 000 autoa 2,5 tun­nis­sa, eli 1 200 tun­nis­sa. Ehkä kaistalli­nen autoja.

 2. Kum­mallista “jos on niukku­ut­ta, kar­si­taan vahvuuk­sista” ‑ajat­telua. Jos paikan vahvu­us on nimeno­maan sijain­ti julkisen liiken­teen sol­muko­hdas­sa, jos­sa suun­nitel­lut yhtey­det joka suun­taan ovat vähin­täänkin riit­tävät mah­dol­lis­taen pos­ket­toman tihey­den, sil­loin raken­netaan tämän vahvu­u­den päälle. Käytän­nössä tyy­dytään vähän vähempi­in parkkipaikkoi­hin ja mui­hin liiken­nejär­jeste­ly­i­hin, kor­vataan tämä (ker­rankin) kun­nol­lisel­la joukkoli­iken­nein­te­graa­ti­ol­la ja kat­so­taan mihin se riittää.

 3. Tpyy­lu­o­ma:

  Isom­min, onko ole­mas­sa koko seudun liiken­neväylien kap­a­siteet­ti­mallia, jos san­o­taan että työ­paikat Pasi­las­sa tukkii väylät niin mis­sä ne sit­ten eivät tuki? 

  On sel­l­ainen ole­mas­sa. Siinä HSL:n käyt­tämässä Emme-kuvauk­ses­sa verkko on kohtu­ullisen karkeal­la, joskin riit­täväl­lä, tasol­la kuvat­tu. Sieltä tuo väl­i­tyskyky­on­gel­makin on luul­tavasti revit­ty. Siihen malli­in­han tuo­ta rak­en­tamista olisi peri­aat­teessa help­po kokeil­la eri paikkoi­hin. Ongel­ma syn­tyy siitä, että niiden matko­jen suun­tau­tu­mis­es­ta, kulku­muodon­va­lin­nas­ta ja määristä voi­da tehdä kuin enem­män ja vähem­män val­is­tunei­ta arvauksia.

  En asi­aa tunne pätkääkään, mut­ta ei kyse var­maankaan ole siitä, että “jos autoil­i­joi­ta ei mah­du enem­pää, ei junan käyt­täjiäkään saa tul­la.” vaan laa­jem­min koko liiken­n­ev­erkon toimivu­ud­es­ta. Olisi ehkä aiheel­lista pohtia tuos­sa yhtey­dessä, mikä on sen pysäköin­nin hin­ta (~pysäköin­tipaikko­jen määrä), kos­ka siitähän tuos­sa on kyse, eikä pelk­istä kerrosneliöistä.

  Lievätkö tässä liiken­neinsinöörit prag­maatikko­ja ja olet­ta­vat, ettei pysäköin­tiä voi­da enem­pää rajoittaa?

  Kari

 4. Tarkem­min pohdit­tuani luulen, ettei tuo­ta pysäköin­nin (autoilun) hin­taa olla nois­sa kulku­muodon­va­l­in­ta-malleis­sa huomioitu, vaan siinä on käytet­ty jotain “vakioar­vo­ja”.

  Ehdotan, että kysytte niiltä liiken­nesu­un­nit­telijoil­ta, että:
  1) onko pysäköin­nin hin­ta huomioitu ja jos, niin miten
  2) paljonko pysäköin­nin hin­taa tulee nos­taa, jot­ta väl­i­tyskyky riit­tää suurem­millekin neliömäärille
  3) paljonko niitä pysäköin­tipaikko­ja tarvi­taan, jos ym. “opti­maa­li­nen” hin­noit­telu toteutetaan ja
  4) mikä on kus­tan­nusarvio tarvit­tavi­in väyläin­vestoin­tei­hin, jos pysäköin­tiä ei rajoite­ta (=hin­noitel­la kalliimmaksi). 

  Ja jos nuo ovat liian help­po­jan, niin
  5) paljonko tämä pysäköin­tipaikko­jen korkeampi hin­noit­telu vaikut­taa kiin­teistö­jen hin­toi­hin ao. alueella.

  Noiden vas­tausten jäl­keen voisi alkaa olla vähän kät­tä pidem­pää siihen pohd­in­taan sovel­tuvista rakennusmääristä.

  Kari

 5. Ja se pitää kysyä juurikin noin päin, kos­ka siinä ennustemallis­sa ei tietääk­seni olla huomioitu pysäköin­tipaikko­jen määrää, mut­ta liikku­misen hin­ta siel­lä kyl­lä on.

  Kari

 6. Kari, olen antanut itsel­leni ker­toa että EMME ja liiken­nemallit ylipään­sä on aika huono­ja ennus­ta­maan kulku­muo­to­jen muu­tok­sia. Eli esimerkik­si auton­o­mis­tus on käsit­tääk­seni vakio, eli rajakus­tan­nus sen käyt­töön tietenkin pieni. Vähän niin kuin olet­taisi että se että kul­kee autol­la tai junal­la on henkilöko­htainen omi­naisu­us tyyli­in siniset silmät.

  Tai jotain, saatan olla täysin väärässäkin. En oikein ymmär­rä mik­si niitä malle­ja ei voi ava­ta ihan julkises­ti, ei tarvit­sisi spekuloida.

 7. Joku postasi taan­noin tänne linkin, jos­sa oli laskel­tu kuin­ka mon­ta kaistaa Man­hat­tanil­la tarvit­taisi­in kor­vaa­maan kaik­ki rautatielin­jat, jot­ka tule­vat saarelle. Tulos oli muis­taak­seni sato­ja, vai oliko peräti yli tuhan­nen. Oli myös hausko­ja kart­to­ja siitä kuin­ka suuren osan Man­hat­ta­nia auto­jen vaa­ti­mat parkkipaikat söisivät. 

  Olen­naista tässä on se, että tiheää kaupunkia tai kaupungi­nosaa ei voi suun­nitel­la sil­lä peri­aat­teel­la, että x% käyt­tää autoa, mis­sä x% on nykyi­nen keskimääräi­nen auto­pros­ent­ti (tai jotain). 

  Tiheää kaupunkia saadaan aikaan sil­lä, että suun­nitel­laan se kaupungi­nosan tiheys ja liikenne toim­i­maan radan perus­teel­la ja autol­la liikku­vat saa­vat sit­ten elää niille jäävän tilan kanssa. 

  Mikä ihme luon­non­va­kio se on olev­inaan, että jos alueelle raken­net­taisi­in 10000 työ­paikkaa enem­män, että näistä sama x% tulee autol­la. Ei var­masti tule, jos ratay­htey­det toimi­vat hyvin ja autoille ei riitä kaistatilaa. 

  Autoilun puo­lus­ta­jille vielä lopuk­si huomio, että jokainen autoille laitet­ta­va kaista ja parkkipaik­ka syö juuri sitä raken­nusti­heyt­tä, joka Kes­ki-Pasi­laan kai­vat­taisi­in. Kes­ki-Pasi­las­ta voisikin tehdä parkkipaikko­jen suh­teen markki­nae­htoisen park­keer­aamisen kokeilun! Ainakin raideli­iken­ney­htey­det ovat harv­inaisen hyviä tuol­laiseen — jos ei Kes­ki-Pasi­las­sa, niin missä?

 8. Tpyy­lu­o­ma:

  Kari, olen antanut itsel­leni ker­toa että EMME ja liiken­nemallit ylipään­sä on aika huono­ja ennus­ta­maan kulku­muo­to­jen muu­tok­sia. Eli esimerkik­si auton­o­mis­tus on käsit­tääk­seni vakio, eli rajakus­tan­nus sen käyt­töön tietenkin pieni. Vähän niin kuin olet­taisi että se että kul­kee autol­la tai junal­la on henkilöko­htainen omi­naisu­us tyyli­in siniset silmät. 

  No se nyt vähän riip­puu siitä, mitä tarkoite­taan huonol­la ja mitä niil­lä malleil­la halu­taan tehdä. 

  Kyl­lä ne kulku­muo­to­jakau­man muu­tok­sia ennus­ta­vat oikeinkin hyvin. Esimerkik­si Tukhol­mas­sa ruuhka­mak­su­jen vaiku­tus­ta pyöritelti­in maini­tu­il­la malleil­la ja tulok­set oli­vat jopa häm­mästyt­tävän lähel­lä sitä, mitä mit­tauk­set käyt­tööno­ton jäl­keen osoittivat.

  Eivät nuo mallit mitenkään ennus­ta maankäyt­töä tai auton­o­mis­tus­ta. Eivätkä edes yritä ennus­taa, kos­ka nuo annetaan lähtöti­etoina. Sitä voi tietenkin pitää mallien puutteena.

  Mitä taas Emmeen tulee, niin se ei varsi­nais­es­ti ennus­ta kulku­muo­to­ja, vaan sijoit­telee annetun liiken­teen verkolle. Tietenkin tämän sijoit­telun perus­teel­la saadut mat­ka-ajat taas vaikut­ta­vat matkatuo­tok­si­in, matko­jen suun­tau­tu­miseen ja kulku­muodon­va­l­in­taan. Jot­ka sit­ten taas vaikut­ta­vat Emmen lähtöti­etoi­hin (kyseessä on iter­ati­ivi­nen prosessi).

  Se mis­tä Emmeä on, eri­tyis­es­ti joukkoli­iken­neväen kesku­udessa, kri­ti­soitu, on sen kehnohko kyky mallintaa joukkoli­iken­nematko­jen kus­tan­nus­funk­tioi­ta (ja siten joukkoli­iken­nematko­jen sijoit­tumista verkolle). Kri­ti­ik­ki ei ole täysin aihee­ton­ta. Vaatii esimerkik­si melkoista virit­te­lyä, että Man­ner­heim­intiel­lä saadaan raitio­vaunuille matkus­ta­jia; eihän sil­lä ratikalla matkus­tamises­sa tietenkään ole mitään järkeä, kos­ka bus­sit ovat nopeampia ja kulke­vat tiheämmin 🙂

  Mut­ta ei se silti huono työkalu muu­tosten ennus­tamiseen ole, jos sitä osaa käyt­tää. Mallien saat­ta­mi­nen todel­lisu­ut­ta vas­taavak­si on enem­män taidet­ta kuin tiedet­tä, mut­ta sen jäl­keen muu­tosten ennus­t­a­mi­nen on kohtu­ullisen luotet­tavaa (kos­ka vaiku­tus­mekanis­mit toimi­vat sinäl­lään oikein).

  Tässä Pasi­lan tapauk­ses­sa luulisin mallin toimi­van kohtu­ullisen hyvin, kos­ka matko­jen suun­tau­tu­mi­nen sosioekonomiset tek­i­jät ja matkamäärät vas­tan­nevat varsin hyvin nykyisen Län­si- ja Itä-Pasi­lan tilan­net­ta. Autois­tu­misas­te saadaan pysäköin­tipaikko­jen määristä, eikä liiken­n­ev­erkkokaan radikaal­isti muutu.

  Sit­ten vain sääde­tään sitä autoilun hin­noit­telu­para­me­tria, niin nähdään minkä ver­ran sitä pitää muut­taa, jot­ta autoli­iken­teen määrä aset­tuu halu­tulle tasolle. Hin­ta­jous­to­jen vaiku­tuk­set ovat kuitenkin mallin pyörit­te­lyn kannal­ta helpom­pi hom­ma kuin esimerkik­si uusien joukkoli­iken­nejär­jeste­ly­jen vaiku­tusten arvioin­ti (hin­ta lie­nee mallien “parhait­en käyt­täy­tyvä” osa).

  Jos aihe enem­män kiin­nos­taa (ja halu­at tark­istaa, paljonko olen puhunut läpiä päähäni…), niin tuo vaikut­taisi asial­liselta ja yleis­ta­juiselta esi­tyk­seltä aiheeseen liittyen:
  http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=89856

  Tai jotain, saatan olla täysin väärässäkin. En oikein ymmär­rä mik­si niitä malle­ja ei voi ava­ta ihan julkises­ti, ei tarvit­sisi spekuloida. 

  En oikein tiedä, mitä tarkoi­tat tuol­la avaamisel­la, mut­ta kyl­lä kai nuo mallin ole­tuk­set ja saadut tulok­set yleen­sä on jos­sain myös rapor­toitu. Peri­aat­teethan sinäl­lään on kuvat­tu mm. ylläol­evas­sa dokumentissa.

  Kari

 9. Mielestäni suurin ongel­ma Kes­ki-Pasi­lan suun­nitelmis­sa on jalankulk­i­jan täy­delli­nen uno­ht­a­mi­nen. Vetu­ri­tien, vai saako sanoa Vapau­denkadun, muo­dosta­ma val­li­hau­ta estää käytän­nössä miel­lyt­tävän liikku­misen jalan alueella.

  Muutenkin toivoisin että suun­nitelmis­sa otet­taisi­in enem­män mallia vaik­ka Lon­toon Citys­tä ja korkei­den raken­nusten välis­sä olisi tiivistä ja mata­laa raken­nus­ta. Nykyi­nen suun­nitel­ma muis­tut­taa lähin­nä LeCor­busierin LaDe­fense suun­nitel­maa, joka ei onnek­si toteutunut.

 10. Se on vähän has­sua, että ollaan ikään kuin rak­en­ta­mas­sa Kes­ki-Pasi­las­ta Suomen Man­hat­ta­nia. Kes­ki-Pasi­laan ei oikein kun­nol­la mah­tu­isi edes New Yorkin rak­en­teil­la ole­va uusi World Trade Cen­ter. Ei sil­lä, että pitäisi mah­tu­akaan, mut­ta ehkä hie­man turhan innois­saan ollaan muu­ta­mas­ta talosta…

 11. Mallit ovat parhail­laan uusit­ta­vana käsit­tämään koko laa­jen­tunut seu­tu. Mallien vahvu­us on ensisi­jais­es­ti verkko­vai­h­toe­hto­jen tes­taamises­sa, kos­ka niil­lä pystyy ennus­ta­maan useim­miten riit­tävän hyvin vai­h­toe­hto­jen ero­jen suu­ru­us­lu­okat. Liiken­nevir­to­jen määrien ennus­tamises­sa ei onnis­tu­ta yhtä hyvin, ei ainakaan detaljitasolla.

  Ennustemenetelmien käyt­tö ei sul­je pois kaupunki­laisjär­jen käyt­töä. Pasi­las­sa voidaan kiristää pysäköin­tipoli­ti­ikkaa niin, että tälle ensilu­okkaisen hyvin joukkoli­iken­teel­lä tavoitet­tavalle alueelle voidaan sijoit­taa enem­mänkin kerrosalaa. 

  Liikenne mukau­tuu väylä­tar­jon­nan ja pysäköin­ti­tar­jon­nan rajoit­teisi­in, kuten nähti­in aikanaan kan­takaupun­gin joukkoli­iken­nekaisto­ja perustettaessa.

 12. Ville, ei ainakaan min­un postaus­tani pidä lukea siten kuin sen ilmeis­es­ti luit. Ei Kes­ki-Pasi­la ole Man­hat­tan — todellakaan. 

  Viestin tarkoi­tus oli osoit­taa, että tiheästi raken­net­tua aluet­ta ei voi­da rak­en­taa olet­ta­mal­la, että autoilun osu­us pysyy vakiona. Tämä sik­si, että kun­nol­la tiheästi raken­netulle alueelle ei ole mah­dol­lista rak­en­taa riit­tävän mon­taa kaistaa auto­ja varten (ja jokainen kaista ja parkkipaik­ka vie tilaa rakentamiselta). 

  Pasi­lan kohdal­la rautatiev­erkos­ton väl­i­tyskyky on aika paljon suurem­pi kuin minkään määrän autokaisto­ja. Pasi­la on myös yksi niistä paikoista, johon kauem­pana Helsingistä asu­vat kulke­vat mielel­lään junalla. 

  Näin ollen aluet­ta kan­nat­taisi kehit­tää nimeno­maan tuo­hon vahvu­u­teen nojat­en — mah­dol­lisim­man tiiviisti.

 13. Ville: “Ei sil­lä, että pitäisi mah­tu­akaan, mut­ta ehkä hie­man turhan innois­saan ollaan muu­ta­mas­ta talosta…”

  Jos alueen määrit­telee real­is­tise­na saavutet­tavuute­na Ilmalan tai Pasi­lan asemil­ta, eli pohjoises­sa puoleen­väli­in Postin­taival­ta, ja etelässä jon­nekin Teol­lisu­uskadulle paikas­sa joka mah­dol­lis­taa korkean rak­en­tamisen, niin onhan tuo työ­paik­ka-alueek­si Helsin­gin mit­takaavas­sa aika poikkeuksellista.

 14. Kri­ti­ik­ki ei ole täysin aihee­ton­ta. Vaatii esimerkik­si melkoista virit­te­lyä, että Man­ner­heim­intiel­lä saadaan raitio­vaunuille matkus­ta­jia; eihän sil­lä ratikalla matkus­tamises­sa tietenkään ole mitään järkeä, kos­ka bus­sit ovat nopeampia ja kulke­vat tiheämmin 🙂

  Asian voi ymmärtää niinkin että pitkälti teo­reet­tisen keskinopeu­den ja vuorovälin suhde matkus­ta­jien käytän­nön pref­er­ens­sei­hin on ymmär­ret­ty väärin. Asi­aa voi miet­tiä vaik­ka sitä kaut­ta että ihmiset autoilee todel­la lyhy­itäkin matko­ja vaik­ka kävellen pää­sisi paljon nopeam­min, tai sitä kaut­ta kuin­ka paljon ihmiset panos­taa autois­saan ja nyt­temin vaik­ka polkupyöris­sään asioi­hin joil­la ei ole yhtään mitään tekemistä liikku­misen kanssa sinän­sä. Esimerkik­si, olen melkoisen var­ma että vaikka­pa toimi­va ilmas­toin­ti joukkoli­iken­nevä­li­neessä lisää matkus­ta­jia enem­män kuin muu­ta­man min­uutin nopeutus.

  En oikein tiedä, mitä tarkoi­tat tuol­la avaamisel­la, mut­ta kyl­lä kai nuo mallin ole­tuk­set ja saadut tulok­set yleen­sä on jos­sain myös raportoitu.

  Ehkä etsin laiskasti, mut­ta en minä ole mis­sään näh­nyt niitä Pasi­lan liikenne-ennustei­ta joiden­ka perus­teel­la sitä ker­rosalaa halu­taan rajoittaa.

 15. Ennustemallien syvem­pi ole­mus on puut­teelli­nen. Man­ner­heim­intien bus­sili­iken­net­tä hitaam­man raiti­oli­iken­teen määrää selit­tävät lyhyet matkat ja vuorovälit, tot­tumuk­set reit­in­valin­nois­sa, bussien roo­lik­si sisäis­tet­ty pitem­pi­en esikaupunki­matko­jen hoito ja lyhyet pysäkkivälit. Jos nouset Man­skul­la Töölössä keskus­tan suun­taan bus­si­in, kul­jet­ta­jan ja matkus­ta­jien kat­seet ker­to­vat, että olet­pa nui­ja väärässä paikas­sa ja matkan­teon esteenä.

  Aikanaan appeni kul­ki Arka­di­ankadul­ta Eliten pysäkille ratikalla. Jäi joka ker­ta hitaana van­hana liikku­jana ovien väli­in ja huusi kiukkuis­es­ti kul­jet­ta­jalle tästä vääryy­destä. Opastin siir­tymään palvelulin­jalle, joka olisi vienyt tuon matkan monin ver­roin vähem­mäl­lä stres­sil­lä ja lähem­mäs matkan päätepis­tet­tä. Ei aut­tanut. Reit­in­val­in­ta säi­lyi, kun se oli koo­dat­tu vuosikym­me­nien aikana muis­ti­in. Tot­tumus on toinen luonto.

  Van­has­ta tot­tumuk­ses­ta liiken­neinsinööritkin ovat huolis­saan, jos mallit laske­vat katu­verkon jollekin alueelle ruuhkaisia luku­jaan. Huoli on ymmär­ret­tävä, mut­ta ei aina niin vaka­va asia. Todel­lisu­udessa liikenne jous­taa niin reitin- kuin kulku­ta­van valinnoissaan.

  Yksi murhe Pasi­lan liiken­teen kohdal­la kuitenkin on junali­iken­teen väl­i­tyskyky. Se ei pois­tu Pis­ar­al­la, vaan tarvit­see uusa­jat­telua verkon ja kulun­valvon­tatekni­ikan puolella.

 16. Asian voi ymmärtää niinkin että pitkälti teo­reet­tisen keskinopeu­den ja vuorovälin suhde matkus­ta­jien käytän­nön pref­er­ens­sei­hin on ymmär­ret­ty väärin. 

  No ei sitä nyt varsi­nais­es­ti “väärin” olla ymmär­ret­ty. Onhan se mat­ka-aika (joka riip­puu mm. keskinopeud­es­ta ja vuorovälistä) hyvin keskeinen seik­ka kulku­muodon­va­lin­nas­sa. Tietenkään se ei selitä kaikkea käyt­täy­tymistä, mut­ta eipä se ole tarkoituksenmukaistakaan.

  Kaikessa mallintamises­sa keskeinen ongel­ma on siinä, että mitä tarkem­pi mallista tehdään, sitä han­kalam­paa sen käytöstä ja tarvit­tavien lähtöti­eto­jen han­kkimis­es­ta tulee. Hyvin usein yksinker­taisem­pi malli on hyödyl­lisem­pi vaik­ka siinä onkin puut­tei­ta, kos­ka sen toim­inta on parem­min ymmär­ret­tävää (ja puut­tei­den vaiku­tuk­set on helpom­paa arvioida).

  Liikenne-ennustemallit (samoin kuin Emmen sijoit­telu) ovat kuitenkin strate­gisen tason päätök­sen­tekoa tuke­via työkalu­ja, jol­loin ei ole tarkoituk­sen­mukaistakaan pyrk­iä mihinkään eri­tyisen tarkkaan malli­in. Detalji­ta­sol­la puuhaamiseen on ole­mas­sa parem­piakin työkaluja.

  Ehkä etsin laiskasti, mut­ta en minä ole mis­sään näh­nyt niitä Pasi­lan liikenne-ennustei­ta joiden­ka perus­teel­la sitä ker­rosalaa halu­taan rajoittaa. 

  Juu, minus­takin olisi kiin­toisaa nähdä ne laskelmat.

  Kari

 17. Spot­tu: “Jos alueen määrit­telee real­is­tise­na saavutet­tavuute­na Ilmalan tai Pasi­lan asemil­ta, eli pohjoises­sa puoleen­väli­in Postin­taival­ta, ja etelässä jon­nekin Teol­lisu­uskadulle paikas­sa joka mah­dol­lis­taa korkean rak­en­tamisen, niin onhan tuo työ­paik­ka-alueek­si Helsin­gin mit­takaavas­sa aika poikkeuksellista.”

  Nyt kaiketi oli kyseessä ase­mas­ta pohjoiseen ole­va alue ja lisäk­si raitei­den päälle ei raken­neta, eli raken­net­ta­va pin­ta-ala ei sit­tenkään ole hirveän iso.

  Jos kat­soo kart­taa tai ilmaku­vaa, huo­maa, että sekä Län­si- että varsinkin Itä-Pasi­la ovat pin­ta-alal­taan paljon Kes­ki-Pasi­laa isom­pia. Olisi mie­lenki­in­toista tehdä ver­tailu­laskel­ma, kumpi on halvem­paa, rak­en­taa Kes­ki-Pasi­la, vai purkaa ja rak­en­taa uudelleen tuplate­hokku­udel­la Itä-Pasi­la. Fik­sul­la suun­nit­telul­la siitä tulisi silti parem­pi kuin nykyinen:)

 18. Ville: “Nyt kaiketi oli kyseessä ase­mas­ta pohjoiseen ole­va alue ja lisäk­si raitei­den päälle ei raken­neta, eli raken­net­ta­va pin­ta-ala ei sit­tenkään ole hirveän iso.”

  Nyt ratkaistaan se alka­ako alue toimia. Jos alkaa, löy­tynee jatkos­sa rahoi­tus­ta eri­laisi­in kat­tamis­ratkaisui­hin ja edelleen­ti­ivistämiseen. Pieni­hän tuo nyt puheena ole­va kaistale sinän­sä on, mut­ta sijain­nil­taan sitäkin keskeisempi.

 19. Itä-Pasi­las­sa on myyn­nis­sä vain 2 asun­toa (!), neliöhin­ta n. 2500/3000 (iso / pieni). Täl­lä hin­tata­sol­la talo­jen han­k­in­tahin­naksi tulisi siis vajaa 1500 ker­rosneliötä kohti, jos raken­nu­soikeus tuplataan. Talo­jen purkami­nen on toden­näköis­es­ti halvem­paa, kuin rat­api­han purkami­nen, maan­vai­h­to ja kaive­tun maan ongel­ma­jätekäsit­te­ly, tästä voi jo tul­la 500 euroa/kem. Jos Kes­ki-Pasi­lan ton­teista odote­taan saata­van n. 1000 euroa/k­er­ros-m2, oltaisi­in samas­sa hin­talu­okas­sa. Ja kos­ka Itä-Pasi­las­sa sama lisäk­er­rosala saataisi­in mata­lam­mil­la raken­nuk­sil­la, jois­sa ei tarvi­ta erikois­ratkaisui­ta melun- tai tärinänestoon, väit­täisin, että Itä-Pasi­lan uud­is­t­a­mi­nen olisi halvem­pi vaihtoehto…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.