(En pää­se kokouk­seen, vaan sin­ne menee puo­les­ta­ni vara­jä­se­ne­ni Kai Ovas­kai­nen. Sik­si selos­tus on taval­lis­ta­kin ylimalkaisempi)

Pöy­däl­tä: Kes­ki-Pasi­lan kes­kus­ta­kort­te­lin suunnitteluperiaatteet

Ja tähän liit­ty­vä lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma. Lis­tan muka­na tuli salas­sa pidet­tä­vää aineis­toa, joka sisäl­si tar­kem­paa tie­toa tule­vas­ta kil­pai­luoh­jel­mas­ta. On sel­vä, että se on pidet­tä­vä salas­sa, jot­ta kil­pai­li­jat eivät jou­tui­si eriar­voi­seen ase­maan, mut­ta ongel­ma­ton­ta se ei ole, kos­ka poli­tii­kan pitäi­si olla joukkueurheilua.

Raken­nus­kiel­lon kumoa­mi­nen Kulos­aa­res­sa Ber­tel Jun­gin­tie 7:ssä

Raken­nus­kiel­to oli ase­tet­tu, jot­ta talo oli­si voi­tu suo­jel­la ase­ma­kaa­val­la. Nyt omis­ta­ja on saa­nut kau­pun­gin viran­omai­set vakuut­tu­neek­si sii­tä, että on pääs­tä­nyt talon niin huo­noon kun­toon, että hänet on syy­tä vapaut­taa suo­je­lu­vel­vol­li­suu­des­ta. Suo­je­luun liit­ty­vät kan­nus­ti­met ovat vähän vink­sal­laan.

Toi­vo Kuu­lan puis­ton asemakaava

Puis­toon tulee pie­ni ran­ta­ra­vin­to­la, 480 k‑m2. Kesä­ra­vin­to­la Meri­tal­li raken­ne­taan tal­vi­läm­pi­mäk­si ja tätä var­ten se pitää mer­ki­tä kaavaan.

Kel­lu­via asun­to­ja Verkkosaareen

Sata­vii­si­tois­ta merel­lis­tä, maan­jä­ris­tyk­sen hyvin kes­tä­vää asun­toa on tulos­sa Verk­ko­saa­reen. Perii­kö­hän vero­hal­lin­to niis­tä lästimaksun?

12 vastausta artikkeliin “”

 1. Perii­kö­hän vero­hal­lin­to niis­tä lästimaksun?”

  Ei peri. Läs­ti­mak­sua peri­tään vain ulkomaanliikenteestä.

 2. Kap­pas, Kes­ki-Pasi­la ‑ehdo­tus näyt­tää aina­kin pape­ril­la vas­taa­van toi­ses­sa ket­jus­sa esit­tä­mää­ni ruti­naan var­sin hie­nos­ti. Sekä sil­lal­le että maan­pin­nan tasoon on tar­koi­tus tul­la kaup­po­jen ja mui­den jul­ki­si­vu­ja ja sisään­käyn­te­jä, ja ase­man on tar­koi­tus liit­tyä käve­ly­alu­ee­seen sau­mat­to­mas­ti. Kuu­los­taa hie­nol­ta, tosin hajaan­nus kah­teen tasoon tuo mie­leen väis­tä­mät­tä beto­ni­kan­si­fii­lik­sen ja tun­nel­man ase­ma­lai­tu­ril­la Pasi­lan ase­man alla.

  3. Kort­te­li­ra­ken­ne. Kes­kus­ta­kort­te­li on jao­tel­ta­va ja mas­soi­tel­ta­va pie­nem­piin yksi­köi­hin, jot­ka sopeu­tu­vat kan­ta­kau­pun­gin mit­ta­kaa­vaan ja kort­te­li­ra­ken­tee­seen. Raken­nus­ten kor­keu­det nou­dat­ta­vat pää­osin Itä- ja Län­si-Pasi­lan raken­nus­kor­keuk­sia, suu­rin sal­lit­tu räys­täs­kor­keus on noin +58.

  4. Liit­ty­mi­nen ympä­röi­vään kau­pun­ki­ra­ken­tee­seen. Kes­kus­ta­kort­te­lin tulee liit­tyä ja avau­tua luon­te­vas­ti ympä­röi­vään kau­pun­ki­ra­ken­tee­seen: Pasi­lan­sil­lal­le, Pasi­lan­ka­dul­le, poh­jois­puo­li­sel­le asui­na­lu­eel­le, ete­lä­puo­li­sel­le tor­nia­lu­eel­le ja maan­ta­soon Vetu­ri­tien var­res­sa. Maan­ta­soon ja Pasi­lan­sil­lan tasoon on sijoi­tet­ta­va lii­ke­ti­lo­ja, jot­ka avau­tu­vat ulos­päin ympä­röi­vil­le kaduil­le ja Pasi­lan­sil­lal­le. Kes­kus­ta­kort­te­lin jul­ki­si­vut suun­ni­tel­laan veto­voi­mai­sik­si ja kau­pun­ki­ku­val­li­ses­ti kor­kea­ta­soi­sik­si. Kat­to on yksi jul­ki­si­vu ja kat­to­mai­se­ma on suun­ni­tel­ta­va korkeatasoisesti.

  5. Käve­ly­kes­kus­ta. Kort­te­lin pää­ja­lan­kul­ku­ta­so on Pasi­lan­sil­lan tasol­la, ja kes­kuk­sen läpi on joh­det­ta­va yhte­näi­nen ja estee­tön käve­ly­reit­ti Pasi­lan ase­ma­hal­lin kaut­ta Itä-Pasi­las­ta Länsi-Pasilaan. 

  […]

  6. Valoauk­ko. Kort­te­lin kes­kei­nen sisä­ti­la on lasi­kat­tei­nen eri ker­rok­set lävis­tä­vä valoauk­ko. Valoauk­ko ulot­tuu aina met­ron lip­pu­hal­lin tasol­le ja sijoit­tuu kes­kuk­sen pää­ja­lan­kul­ku­reit­tien varteen. 

  Osta­rin poh­jal­le tulee siis auk­ko ole­mat­to­mal­le met­rol­le… kuu­los­taa tutul­ta. No, tuol­la pai­kal­la tiloil­le var­maan kek­si­tään käyttöä.

 3. Lis­tan muka­na tuli salas­sa pidet­tä­vää aineis­toa, joka sisäl­si tar­kem­paa tie­toa tule­vas­ta kil­pai­luoh­jel­mas­ta. On sel­vä, että se on pidet­tä­vä salas­sa, jot­ta kil­pai­li­jat eivät jou­tui­si eriar­voi­seen asemaan.

  En nyt ehkä vaan tajun­nut, mut­ta tämä kuu­los­ti oudol­ta. Joi­ta­kin kil­pai­lu­tuk­sia jos­kus pyö­rit­tä­nee­nä olen ymmär­tä­nyt, että kes­keis­tä on että kaik­ki osal­lis­tu­jat saa­vat samat mate­ri­aa­lit. Salaa­mi­nen­han ei auta tätä miten­kään, se vain joh­taa sii­hen että tie­dot saa­te­taan vuo­taa jol­le­kin kil­pai­li­jal­le. Päin vas­toin jul­kis­ta­mi­nen aut­taa, kos­ka kaik­ki kil­pai­li­jat kyl­lä kai­va­vat esi­tys­lis­toil­ta jul­kais­tun mate­ri­aa­lin esiin ja se on siten tas­a­puo­li­ses­ti saatavilla.

  Salai­se­na voi­daan tei­ten­kin pitää arvioin­ti­kri­tee­re­jä joi­ta ei halu­ta ker­toa etu­kä­teen, refe­rens­si­hin­to­ja joi­hin ver­ra­taan ym. mate­ri­aa­le­ja, jot­ka joh­tai­si­vat kil­pai­li­joi­ta tar­peet­to­maan mik­ro-opti­moin­tiin. Mut­ta jul­ki­sis­sa hank­keis­sa, var­sin­kin mer­kit­tä­vis­sä, täl­läi­set ovat ongel­mal­li­sia aivan kuten totesitkin. 

  Niil­lä sala­tuil­la doku­men­teil­la voi­si olla mer­ki­tys­tä yhteis­kun­nal­li­sel­le kes­kus­te­lul­le, jota käy­dään esim. täl­lä blo­gil­la. Paha sanoa, kun ne on salattu.

 4. Voi­si­ko­han tuon Kes­ki-Pasi­lan raken­ta­mi­sen eko­lo­gi­siin tavoit­tei­siin saa­da mukaan Hel­sin­gin seu­dun asuin ja työ­paik­ka­ra­ken­teen tii­vis­tä­mi­sen ja kes­kit­ty­mi­sen radan sol­mu­pis­tee­seen. Sitä myö­tä voi­si sit­ten argu­men­toi­da, että alu­een voi­si raken­taa nykyis­tä suun­ni­tel­maa tii­viim­min ja korkeammin.

 5. Osta­rin poh­jal­le tulee siis auk­ko ole­mat­to­mal­le met­rol­le… kuu­los­taa tutul­ta. No, tuol­la pai­kal­la tiloil­le var­maan kek­si­tään käyttöä.

  On kek­sit­ty jo, sii­tä tulee parkkihalli.

 6. Ja vie­lä sii­tä park­ki­hal­lis­ta ihan viral­li­ses­ti. Jouk­ko­lii­ken­ne­lau­ta­kun­nan esi­tys­lis­tal­ta (12.6.2008):
  Met­roa­se­maan varau­tu­mi­nen Pasilassa

  Ennen met­ron raken­ta­mis­ta Kes­ki-Pasi­laan on Ase­ma­pääl­li­kön­ka­dun sil­lan poh­jois­puo­lel­le suun­ni­tel­ta­van kes­kus­ta­kort­te­lin rakenteissa
  varau­dut­ta­va met­ron vaa­ti­miin liu­ku­por­ras- ja his­si­jär­jes­tel­miin, pois­tu­mis­tie- ja pelas­tus­por­ras­kui­lu­jen raken­ta­mi­seen maanpinnan
  tasol­le sekä talo­tek­nii­kan ja savun­pois­to­kui­lu­jen raken­ta­mi­seen vesi­ka­tol­le asti. Varau­tu­mis­kus­tan­nuk­set riip­pu­vat oleel­li­ses­ti tule­van aloi­tus­kort­te­lin rat­kai­suis­ta sekä mui­den hank­kei­den vaiheistusratkaisuista.

  ”Pin­ta­met­ros­sa” ase­ma­hal­lin raken­teet jou­du­taan raken­ta­maan kort­te­lin raken­ta­mi­sen yhtey­des­sä, mut­ta tila voi­daan käyt­tää pysä­köin­tiin ennen met­ron raken­ta­mis­ta sijoit­ta­mal­la sin­ne noin 220
  pysä­köin­ti­paik­kaa. Hyvin alus­ta­van tar­kas­te­lun perus­teel­la ”pin­ta­met­roon” varau­tu­mi­nen mak­saa noin 5 mil­joo­naa euroa.

  Varau­tu­mis­kus­tan­nuk­sis­sa on huo­mioi­tu raken­net­ta­vat met­roa pal­ve­le­vat kui­lut sekä por­ras­kui­lut. Var­si­nai­set sei­nä- ja lat­tia­ra­ken­teet kuu­lu­vat ensi­vai­hees­sa kes­kus­ta­kort­te­lin kus­tan­nuk­siin, kos­ka met­ro­va­raus toi­mii täl­löin pysäköintilaitoksena.

  Perin­ne­syis­tä sin­ne pitäi­si kyl­lä saa­da dri­ve-in Alko.

 7. …suu­rin sal­lit­tu räys­täs­kor­keus on noin +58…”

  Onko tuos­ta joko unoh­tu­nut joku nume­ro edes­tä tai sit­ten sii­nä on puo­let lii­kaa. Ymmär­täi­sin 158 ja jopa 258. Samoin ymmär­täi­sin 24. Tuo­ta esi­tet­tyä 58 en ymmär­rä. Mikä meni ohi minulta?

 8. Tuo kel­lu­vat asun­not on haus­ka jut­tu, mikä pitäi­si toteuttaa.

  Vie­lä jos sen voi­si totet­taa niin, että ko talot voi­si hina­ta kesä­lo­mal­le jon­ne­kin saa­ris­toon tai jol­lei koko taloa niin jon­kin sii­hen taloon liit­ty­vän irroi­tet­ta­van satel­lii­tin voi­si irroit­taa ja vie­dä sil­lä per­heen­sä vaik­ka­pa vii­kon­lop­pu­lo­mal­le Sipoo­seen kalal­le, niin voi­sin kuvi­tel­la sen ole­van tosi kiva asumismuoto.

 9. Sii­tä räys­täs­kor­keu­des­ta — rata­pi­ha on alim­mil­laan noin +14/15 meren­pin­nas­ta, Rata­pi­han­tie kul­kee +20–30:ssä. Riip­puen tar­kas­te­lu­pis­tees­tä +58 tar­koit­tai­si 28 — 44 met­riä kor­kea­ta taloa, eli vähän alle tai pääl­le 10 ker­ros­ta (tie­tys­ti ker­ros­kor­keu­des­ta riip­puen). Mitä kum­mal­lis­ta tuos­sa on? Aika mata­lia talo­ja siis.

 10. 50 000 autoa Vetu­ri­tiel­lä on enem­män kuin Töö­lön­tul­lis­sa. Toki ne mil­lä het­kel­lä hyvän­sä muut­tuu säh­kö­käyt­töi­sek­si ja muu­ten­kin elä­mä iha­nak­si, mut­ta ihan vaan ettei tule ikä­viä yllä­tyk­siä: Onhan sel­vi­tet­ty että ilman­laa­tu säi­lyy sel­lai­se­na että tuon­ne saa yli­pään­sä raken­taa asun­to­ja nykymääräyksillä?

 11. 50 000 autoa” — miten lie­nee lii­ken­ne­me­lun kans­sa? Nuo­ri­so­sää­tiön raken­ta­mas­ta talos­ta Kos­ke­lan­tien ja Lah­den­väy­län ris­teyk­ses­sä kohis­tiin, ja siel­lä lii­ken­ne­mää­rä on samaa suu­ruus­luok­kaa. Eli asun­to­ja ei voi rakentaa.

 12. vähän alle tai pääl­le 10 ker­ros­ta (tie­tys­ti ker­ros­kor­keu­des­ta riip­puen). Mitä kum­mal­lis­ta tuos­sa on? Aika mata­lia talo­ja siis. 

  Tätä itse­kin ajat­te­lin, mut­ta ei ollut tie­toa maan pin­nan tasos­ta kort­te­lin koh­dal­la, niin en vas­tan­nut kysy­myk­seen. Tämä­hän ei siis ole se paik­ka, johon ‘veis­tok­sel­li­sia’ tor­ne­ja on tar­koi­tus raken­taa. Ete­läi­sem­piin kort­te­lei­hin var­maan sit­ten sal­li­taan oleel­li­ses­ti korkeampaa.

Vastaa käyttäjälle Ville Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.