Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.3.2010

Kes­ki-Pasi­la
Pan­tiin pöydälle.

Kol­miu­lot­tei­ses­sa esi­tyk­ses­sä on vähän sel­vit­tä­mis­tä. Lis­tas­ta en ymmär­tä­nyt mitään, monin kuvin teh­dyn esit­te­lyn jäl­keen luu­len ymmär­tä­vä­ni jotain, mut­ta voin olla väärässä.
Kysyin, pitää­kö Pasi­lan sil­lal­le sal­lia autoi­lua, kun rata­lin­jan poik­ki menee kak­si­kin auto­tun­ne­lia. Viras­to oli kek­si­nyt tämän itse­kin, mut­ta ei kuu­lem­ma ollut toi­mi­nut. Sil­ta para­nee leven­tä­mäl­lä joka tapauk­ses­sa pal­jon. Vakuu­tet­tiin, että Vetu­ri­tien kas­va­va lii­ken­ne mah­tuu Nor­densk­jöl­din­ka­dul­le. Luot­ta­mus­mies ei voi kuin luottaa.
Sil­lan ete­lä­puo­lel­le tulee pil­ven­piir­tä­jiä, poh­jois­puo­lel­le mata­lam­paa, jot­ta ei kil­pais­tai­si veis­tok­sel­lis­ten pil­ven­piir­tä­jien kans­sa. Niin kai sitten.
Täs­tä on tulos­sa mie­len­kiin­toi­nen suun­nit­te­lu­kil­pai­lu. Nyt ei lyö­dä kiin­ni kaa­vaa vaan vain sen raa­mit. Suun­nit­te­lu­kil­pai­lun rat­ket­tua teh­dään kaa­va. Ark­ki­teh­ti­kil­pai­lut ovat tuot­ta­neet usein len­nok­kai­ta, mut­ta vai­keas­ti toteu­tet­ta­via ehdo­tuk­sia. Nyt kil­pai­li­joi­den tulee sitou­tua toteut­ta­maan oma ehdotuksensa.
Juna­ra­ta lentokentälle
Lausun­to hyväk­syt­tiin. Sitä ihme­tel­tiin, onko saman­ai­kai­ses­ti tilaus­ta myös met­ro­lin­jal­le. Täs­tä­hän on täl­lä­kin blo­gil­la keskusteltu.
Munk­ki­vuo­ren kokonaistarkastelu
Kysyin, voi­si­ko pak­sul­la sete­li­tu­kul­la vauh­dit­taa tun­ne­lia Tar­von­tiel­tä Haka­mäen­tiel­le, kun mer­kit­tä­vä osa inves­toin­nis­ta on rahoi­tet­ta­vis­sa kaa­voi­tus­hyö­dyl­lä raken­ta­mal­la asun­to­ja Munk­ki­nie­men ja Munk­ki­vuo­ren väliin.

34 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.3.2010”

 1. Kysyin, pitää­kö Pasi­lan sil­lal­le sal­lia autoi­lua, kun rata­lin­jan poik­ki menee kak­si­kin auto­tun­ne­lia. Viras­to oli kek­si­nyt tämän itse­kin, mut­ta ei kuu­lem­ma ollut toiminut.
  Hyvä kuul­la. Oli­si hyvä että bus­seil­la oli­si sil­lal­la omat kais­ta ja rati­koil­le omat, toi­mii parem­min. Eli ei ne kais­ta sinän­sä huk­kaan mene.

  Sil­ta para­nee leven­tä­mäl­lä joka tapauk­ses­sa paljon.
  Aivan, se sil­ta on käy­tän­nös­sä se käve­ly­rei­tin taso. Jotain vähän eri­koi­sem­paa­kin voi­si kek­siä sil­tä poh­jal­ta että tuo on taval­laan sen kak­kos­kes­kus­tan pää­ka­tu. Katet­tua käve­ly­väy­lää? Sem­moi­set pys­ty­tuu­li­myl­lyt sivuil­la, tulee vähän säh­köä ja samal­la tor­juu sivu­tuul­ta? Toi­vot­ta­vas­ti kil­pai­lus­sa tuo­ta käve­ly-ympä­ris­töä mietitään.

  Vakuu­tet­tiin, että Vetu­ri­tien kas­va­va lii­ken­ne mah­tuu Nor­densk­jöl­din­ka­dul­le. Luot­ta­mus­mies ei voi kuin luottaa.

  Jos mah­tuu tar­koit­taa ettei se ole sen enem­pää toi­vot­to­man tuk­koi­nen kun nyt­kään, niin tuo pitää paikkansa.

  Sil­lan ete­lä­puo­lel­le tulee pil­ven­piir­tä­jiä, poh­jois­puo­lel­le mata­lam­paa, jot­ta ei kil­pais­tai­si veis­tok­sel­lis­ten pil­ven­piir­tä­jien kanssa.
  Ja näin sik­si että aurin­ko tun­ne­tus­ti pais­taa pohjoisesta?

  Lausun­to hyväk­syt­tiin. Sitä ihme­tel­tiin, onko saman­ai­kai­ses­ti tilaus­ta myös metrolinjalle.
  Sin­ne tulee jo Kehä­ra­ta nimi­nen met­ro. Jol­lei Tuusu­lan­väy­län var­ren maan­käy­töl­le tapah­du jotain todel­la radi­kaa­lia niin ei sin­ne välil­le tar­vit­se ensim­mäis­tä­kään tun­ne­li­ju­naa. Hel­Kok muis­taak­se­ni jos­sain vai­hees­sa ehdot­te­li Hal­tian pel­to­jen gryn­daa­mis­ta jot­ta saa­tai­siin met­ro, ymmär­rän joten­kin logii­kan, mut­ten todel­la­kaan kannata.

 2. Voi­si­ko sen Kes­ki-Pasi­lan kil­pai­lus­sa lait­taa vaa­ti­muk­sek­si, että suun­ni­tel­lut puis­tot oli­si­vat käyt­tö­kel­poi­sia. Esi­mer­kik­si nyt suun­nit­te­lun poh­ja­na käy­tet­ty ita­lia­lais­suun­ni­tel­ma lait­taa puis­tot ohue­na kais­ta­lee­na suo­raan vilk­kaan tie­väy­län vierelle. 

  Ehkä kivan näköis­tä autoi­li­jal­le, mut­ta ei mitään hyö­tyä alu­eel­la oli­jal­le. Eihän sel­lai­seen paik­kaan voi men­nä edes pik­ni­kil­le tai las­ten kans­sa leik­ki­mään, kun autot pöris­te­lee koko ajan vieressä.

 3. Onko VR/ratahallintokeskus lopul­ta luo­pu­mas­sa jär­jes­te­ly­pi­has­ta Pasi­las­sa, vai jää­kö alu­een kes­kel­le tai alle edel­leen rai­tei­ta? Tun­tuu joten­kin käsit­tä­mät­tö­mäl­tä, että rai­tei­den raken­ta­mi­nen oli­si niin kal­lis­ta kuin asian­omai­set väit­tä­vät, eli että edes teho­kas raken­ta­mi­nen ei kom­pen­soi kus­tan­nus­ta siir­tää jär­jes­te­ly­pi­haa. Vas­taa­va tilan­ne on myös Jyväs­ky­läs­sä, tosin siel­lä raken­nus­maa on halvempaa.

 4. Sitä ihme­tel­tiin, onko saman­ai­kai­ses­ti tilaus­ta myös metrolinjalle.”

  Kau­ko­lii­ken­ne­rai­teet hoi­ta­vat kau­ko­lii­ken­net­tä kau­ko­lii­ken­teen tarif­feil­la. Len­toa­se­man mat­kus­ta­ja­mää­rien mer­ki­tys met­ron perus­te­lu­na ei ole kes­kei­nen, len­to­kent­tä­alue työ­paik­ka­kes­kit­ty­mä­nä enem­män­kin. Arviol­ta 10 — 15% met­ro käyt­tä­jis­tä oli­si len­to­mat­kus­ta­jia. Kehä­ra­ta ja met­ro hyö­ty­vät toi­sis­taan. Ennus­tei­den mukaan kehä­ra­dan mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat suu­rem­mat, jos myös met­ro kul­kee len­toas­man kautta.

 5. Saa­daan siis sil­lan ete­lä­puo­lel­le pari ker­ros­ta­loa ja poh­jois­puo­lel­la väl­jä lähiö? Onpas sii­nä var­si­nai­nen keskus.

 6. Olen vähän ihme­tel­lyt mik­si se sil­ta on suun­ni­tel­mia rajoit­ta­mas­sa koko ajan. Lii­ken­ne ei ohjau­du enää sil­le sil­lal­le samaa tah­tia kuin ennen Haka­mäen­tien remont­tia, itä-Pasi­lan puo­lel­le hajaan­nu­taan jo Haka­mäen­tien suo­ras­ta liit­ty­mäs­täei­kä kuten ennen tuon sil­lan kautta.

  Muu­toin­kin tun­tuu eri­koi­sel­ta, että van­ha ja ruma sil­ta mää­rit­te­li­si alu­een suun­nit­te­lun rajat. Aluet­ta pitäi­si miet­tiä ihan tyh­jäl­tä pöy­däl­tä. Sil­lat tulee min­ne ne näh­dään jär­ke­väk­si raken­taa ja van­hat puret­tai­siin tar­vit­taes­sa. Enti­sen mal­li­nen poi­kit­tais­lii­ken­ne ei käsi­tääk­se­ni ko pai­kas­sa ole enää ongelma.

  1. Sii­nä pai­kas­sa tar­vi­taan sil­ta kah­ta ratik­ka­lin­jaa ja suur­ta mää­rää bus­se­ja var­ten. Ruma sil­ta leven­ne­tään ja ehos­te­taan. On puh­taas­ti tek­ni­nen kysy­mys, kan­nat­taa­ko sil­ta pur­kaa ja raken­taa uudes­taan vai voi­ko uusi sil­ta käyt­tää van­haa osa­na itse­ään. Pur­ka­mi­ses­sa on se huo­no puo­li, että sil­ta oli­si pit­kään pois­sa käy­tös­tä, eikä Län­si-Pasi­las­ta pää­si­si Pasi­lan asemalle. .

 7. nime­tön, ei se vält­tä­mät­tä ole väl­jä. Jos esi­mer­kik­si kat­soo nois­ta alus­ta­vis­ta suun­ni­tel­mis­ta sitä suo­ma­lais­ta, poh­jois­puo­lel­le on lai­tet­tu mata­lah­koa, mut­ta tii­vis­tä umpi­kort­te­lia. Mata­lah­koa — tar­koit­taa n. 6–8 ker­rok­si­sia taloja. 

  Sil­ti­kin alu­een voi­si hyvin raken­taa ker­ral­la kun­nol­la tii­viik­si ja kor­keak­si. En ihan ymmär­rä point­tia, että kym­me­niä tai sato­ja tuhan­sia ker­ros­ne­liöi­tä arvo­kas­ta asuin ja toi­mis­to­ti­laa pitää pää­kau­pun­ki­seu­dun kes­kei­sim­mäl­lä jul­ki­sen lii­ken­teen raken­nus­pai­kal­la huka­ta vain sik­si, että ete­lä­puo­lel­la ole­vat veis­tok­set näkyi­si­vät mah­dol­li­sim­man sel­keäs­ti keskuspuistoon. 

  Täl­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia luo­da tii­vis kes­kus hyvien rai­deyh­teyk­sien var­rel­le ei tule tois­ta. Alue­te­hok­kuu­des­sa pitäi­si pyr­kiä vähin­tään kol­mo­seen sen suun­ni­tel­lun 1,4:n sijasta.

 8. Sii­nä vai­hees­sa kun kes­ki-Pasi­la jos­kus on val­mis men­nee sii­nä aina­kin kol­me ratik­ka­lin­jaa jo. Seis­kan ja ysin lisäk­si se Kala­sa­ta­mas­ta tule­va Laa­ja­sa­lon lin­ja, ja nel­jän­te­nä ehkä “pokeri”/0‑jokeri joka kor­vaa tie­de­lin­jan. Ja lisäk­si tie­tys­ti bussit.

  Noi­den kaik­kien pysäk­kien saa­mi­nen ase­man eteen on ensiar­voi­sen tär­ke­ää. Nykyi­nen seis­kan itä­suun­nan pysäk­ki on ihan kes­ki­sor­men näyt­töä juna­mat­kus­ta­jil­le. Käve­ly-yhteys sil­lan kaut­ta­kin sabo­toi­tiin niin että nyky­ään rati­kal­le pitää iltai­sin kävel­lä Vetu­ri­tien yli ilman suo­ja­tei­tä ellei halua teh­dä monen sadan met­rin kier­toa. Nimim. juu­ri eilen sii­tä kävellyt.

 9. Pasi­lan­sil­ta on jotain 20 vuot­ta van­ha. Se vaan näyt­tää 70-luku­lai­sel­ta kos­ka lii­ken­ne­ra­ken­ta­mi­ses­sa beto­ni­bru­ta­lis­mi elää ja voi hyvin edel­leen. Sil­lan päät on jo teh­ty leveäm­mäk­si jon­ka näkee sel­keäs­ti esi­mer­ki­si ase­maa vas­ta­pää­tä, ilmei­ses­ti sääs­tö­syis­tä se on vaan jätet­ty kapeam­mak­si. Tämä kan­nat­tai­si kor­ja­ta mah­dol­li­sim­man pian, ihan jo jouk­ko­lii­ken­teen nopeu­tu­mi­nen toi­si mer­kit­tä­viä sääs­tö­jä. Sii­tä saa ihan hyvän ja vie­lä suht halvalla.

  Ratik­ka­lin­jo­ja saat­ta jat­kos­sa men­nä yli jopa nel­jä (seis­kat, ysi ja poi­kit­tais­lin­ja), ja vaik­ka se poi­kit­tais­lin­ja vähen­täi­si bus­sien tar­vet­ta, niin bus­si­mää­rä sil­lal­la saat­taa sil­ti­kin kas­vaa. On hyvin­kin mah­dol­lis­ta että osa bus­si­lin­jois­ta saat­tai­si jat­kos­sa käy­dä kään­ty­mäs­sä Pasi­las­sa eikä kes­kus­tas­sa tai Hakaniemessä.

 10. Kol­miu­lot­tei­sis­sa esi­tyk­sis­sä ja havain­ne­ku­vis­sa kan­nat­taa pitää mie­les­sä, että niis­sä käy­te­tään epä­rea­lis­ti­sia kul­mia valol­le, lii­an kirk­kai­ta väre­jä ja var­sin­kin var­jon puo­lel­la har­haan­joh­ta­via valais­tuso­lo­suh­tei­ta. Lisäk­si niis­sä ei ote­ta huo­mioon epä­täy­del­li­syyk­siä tai “käy­tös­sä kulumista”.

  Pal­jon pas­kaa pää­see läpi, kos­ka kuvat on sää­det­ty epä­to­del­li­sen läm­pi­mik­si ja täydellisiksi.

 11. Ja jos nyt vie­lä vähän jat­ke­taan, niin niis­sä myös unoh­de­taan tal­vi ja muut, ikä­väm­mät vuo­de­na­jat koko­naan. Joten­kin ihmi­sil­tä unoh­tuu, että “kes­kieu­roop­pa­lai­nen” puu­ri­vi näyt­tää puo­let vuo­des­ta aivan kau­heal­ta, kos­ka puis­sa ei ole leh­tiä. Tilan peh­men­nys­tä tulee siis hakea myös muis­ta ark­ki­teh­tuu­ri­sis­ta ja mai­se­mal­li­sis­ta ratkaisuista.
  Mikä­li kuvis­sa vie­lä sää­de­tään vähän vaa­ka-pys­ty-mit­ta­suh­tei­ta tai pro­jek­tio­kul­maa, saa­daan niil­lä myy­tyä mitä tahan­sa normipäättäjälle.

  Havain­ne­ku­viin pitäi­si stan­dar­di­soi­da rea­lis­ti­set valais­tus- ja pro­jek­tio­kul­mat ja mit­ta­suh­teet sekä saa­da kuvat myös “huo­nois­ta” kul­mis­ta ja oikeis­sa väreis­sä. Myös kulu­mi­set, van­hen­tu­mi­set ja nokeen­tu­mi­set tuli­si huo­mioi­da. Lisäk­si kuvat pitäi­si saa­da kai­kis­sa reaa­li­sis­sa valais­tuso­lo­suh­teis­sa (väri­läm­pö­ti­lo­ja myö­ten) eri vuo­den- ja vuo­ro­kau­de­nai­koi­na huo­mioi­den myös ympä­ris­tön aiheut­ta­mat ja sil­le aiheu­te­tut varjot.
  Mikä­li lop­pu­tu­los ei vas­taa pää­tök­sen poh­ja­na ollei­ta havain­ne­ku­via, se pure­taan rakennuttajan/arkkitehdin piikkiin.

 12. Koko alu­eel­le­han on tulos­sa joka tapauk­ses­sa kan­si, jol­loin käsit­tääk­se­ni koko sil­taa tai sen paik­kaa ei pitäi­si kiin­nit­tää suunnittelussa.

  Jos sii­hen tulee, kuten toi­vot­ta­vaa, iso­ja mas­so­ja, luu­li­si ole­van jär­ke­vää lait­taa rati­kat kul­ke­maan uut­ta reit­tiä uusien raken­nus­ten välis­tä, eikä nykyis­tä reit­tiä. Jon­kin­lai­nen kan­si­han sin­ne tulee koko alu­eel­le joka tapauksessa.

  Olen sitä miel­tä, että koko alue pitåi­si suun­ni­tel­la ilman mitään rajoit­tei­ta nykyi­ses­tä infrasta.

 13. Mik­ko Särkelä:

  olen ihan samaa mieltä.

  Nyt vaan kun­nol­li­nen kor­kean raken­ta­mi­sen alue Pasi­laan. Ei mitään 6‑kerroksista vaan oikei­ta pil­ven­piir­tä­jiä. Nyt on mah­dol­lis­ta vie­lä olla pilaa­mat­ta tätä, men­nään kun­nol­la ylös.

  Pil­ven­piir­tä­jil­lä voi­si jotain met­ro­po­lis­sa teh­dä­kin, toi­sin kuin Sipoon korvilla.

 14. tpyy­luo­ma: “…Oli­si hyvä että bus­seil­la oli­si sil­lal­la omat kais­ta ja rati­koil­le omat, toi­mii paremmin…”

  Eikö bus­se­ja saa­da pois tiel­tä? Ne ovat kaik­kein suu­rin häi­riö­te­ki­jä nykyi­ses­sä­kin kes­kus­ta­lii­ken­tees­sä. Nyt kun on mah­dol­li­suus, voi­daan bus­sit pai­naa maan alle pois ihmis­ten tieltä.

 15. Paa­vo: “…Nyt vaan kun­nol­li­nen kor­kean raken­ta­mi­sen alue Pasi­laan. Ei mitään 6‑kerroksista vaan oikei­ta pilvenpiirtäjiä…”

  Peri­aat­tees­sa tuo oli­si hyvä idea, mut­ta Hel­sin­gis­sä ei rii­tä todel­lis­ta käyt­töä tor­neil­le, joten kan­na­tan yhä sitä tiuk­kaa ruu­tua ja kuut­ta kerrosta. 

  Jos läh­de­tään teke­mään kor­kei­ta raken­nuk­sia, sil­loin ei pidä tyy­tyä johon­kin 40-ker­rok­si­seen vaan vähin­tään 60-ker­ros­ta. Samoin luku­mää­räi­ses­ti raken­nuk­sia tulee olla riit­tä­väs­ti. Kaik­ki tie­tä­vät, kuin­ka yksi­näi­nen Tour Mont­par­nas­se on Pariisissa.

  Pil­ven­piir­tä­jät ovat suur­kau­pun­kien raken­nuk­sia. Ensin täy­tyi­si raken­taa edes se kaupunki. 😀

 16. Kal­le, bus­si­tun­ne­lit ja ter­mi­naa­lit on jos mah­dol­lis­ta vie­lä kal­lim­paa kuin met­ro. Bus­sien mää­rää kes­kus­tas­sa tulee vähen­tää, sem­moi­nen asia mis­tä ei yleen­sä puhu­ta on se että ras­kas lii­ken­ne kulut­taa tiet pölyk­si ja kor­jaus­kun­toon hyvin nopeas­ti, ja syy mik­si täs­tä ei puhu­ta lie­nee että rek­ka­lii­ken­teen de fak­to sub­ven­toin­ti on tabu. Ratik­ka­ver­kon laa­jen­nuk­set, Kehä­ra­ta ja Län­si­met­ro vähen­tä­vät bus­si­lii­ken­net­tä, mut­ta jon­kun ver­ran nii­tä jää kui­ten­kin ja yksi paik­ka mis­sä ne voi­si­vat kään­tyä takai­sin on Pasila.

  Häi­kiön idea vie­dä rati­kat eril­li­sel­lä sil­lal­la tor­nien välis­tä on vin­keä. Län­si-Pasi­lan oikai­suun on pari vaih­toeh­toa mut­ta tuo­ta ei ole kukaan vie­lä ehdottanut.

 17. Hyvä Ode, näy­tä viisautesi!
  “Kysyin, voi­si­ko pak­sul­la sete­li­tu­kul­la vauh­dit­taa tun­ne­lia Tarvontieltä”

  Tämä Tar­von­tien tun­ne­loin­ti = Pasi­lan­rait­ti Lii­ken­ne pahe­nee sitä mukaan kun Pasi­laa raken­ne­taan. tun­ne­li on väis­tä­mä­tön tosia­sia, suun­ni­tel­mat­kin ovat jo pit­käl­lä, se tulee joka tapauk­ses­sa, mut­ta Ode sinä voit sii­hen vaikuttaa.
  Haka­mäen tien ikä­nä pide­tään SDP sil­loi­sia voi­ma­mie­hiä, mut­ta Pasi­lan­rait­tin toi­vot­ta­vas­ti Ode, ex Munkkivuorelainen.

 18. Kadun­ni­mi kir­joi­te­taan Nor­dens­kiöl­din­ka­tu (ei siis Nordenskjödinkatu)

 19. tpyy­luo­ma: “…Bus­sien mää­rää kes­kus­tas­sa tulee vähentää…”

  Olen jos­kus aikai­sem­min ihme­tel­lyt, mik­si Hel­sin­gin kes­kus­tan pik­ku­ka­duil­la pyö­rii bus­se­ja, vaik­ka vie­rei­sel­lä kadul­la on spå­ra? Jär­ke­vää vas­taus­ta en saa­nut. Ruot­sa­lai­set las­ke­vat muis­taak­se­ni, että yksi lin­ja-auton ajo­ker­ta vas­taa 10 000 hen­ki­lö­au­ton ker­taa rasi­tuk­sel­taan. Lin­ja-autot ovat todel­la kal­lii­ta noil­la pik­ku­ka­duil­la. Onko tule­vai­suu­des­sa tar­vet­ta tuo­da bus­se­ja Pasi­lan eteläpuolelle?

 20. Joten­kin ihmi­sil­tä unoh­tuu, että “kes­kieu­roop­pa­lai­nen” puu­ri­vi näyt­tää puo­let vuo­des­ta aivan kau­heal­ta, kos­ka puis­sa ei ole lehtiä. ”

  69–70 tutus­tuin kah­del­la taval­la käsit­tee­seen “koi­vu­jen kaupunki”

  1) Sisa­re­ni meni nai­mi­siin ruot­sa­lai­sen mie­hen kans­sa ja he muut­ti­vat Uuma­jaan, jon­ka yli­opis­tos­sa (maail,man tosieks poh­joi­sim­mas­sa) lan­gol­la­ni oli leh­to­raat­ti. Uuma­ja oli björ­kar­nas stad. Kau­pun­gin palon (´jok­su 1850) Puu­ta­lo­kor­tei­den väliin oli jätet­ty leveät bule­var­dit sekä samoin palol­ta suo­jaa­maan koi­vu­ri­vit. Fun­ki­toei ollut siis vain esteettinen.

  2) Sekä Kan­sal­li­ses­sa että Lil­la­nis­sa esi­tet­tiin Kol­me sisar­ta. tapah­tu­mat sijoit­tui­vat venä­läi­seen varus­kutn­kau­pun­kiin, joka oli “björ­kar­nas stad”.

  2)

 21. Kaik­ki tie­tä­vät, kuin­ka yksi­näi­nen Tour Mont­par­nas­se on Pariisissa.”

  C’est vrai.

 22. …jot­ta ei kil­pais­tai­si veis­tok­sel­lis­ten pil­ven­piir­tä­jien kanssa”

  ano­nyy­mi” ker­toi­kin jo totuu­den nois­ta havain­ne­ku­vis­ta, joil­la hämä­tään päättäjiä.

  Pil­ven­piir­tä­jis­tä tus­kin tulee niis­tä esi­tet­ty­jen kiil­to­ku­vien näköi­siä, jos nii­tä nyt yleen­sä­kään raken­ne­taan, riip­puu kau­pun­gin avus­tuk­sis­ta tai elä­ke­ra­ho­jen uhraa­mi­ses­ta ko hank­kei­siin, mark­ki­naeh­toi­ses­ti ne eivät toteudu.

  Luul­ta­vas­ti ei siis syn­ny ollen­kaan kil­pai­lu­ti­lan­net­ta “veis­tok­sel­lis­ten pil­ven­piir­tä­jien kans­sa” muu­ten, kuin taas uusis­sa havainnekuvissa.

 23. nyt kil­pai­li­joi­den tulee sitou­tua toteut­ta­maan oma ehdotuksensa”

  Pien­tä edis­tys­tä, aivan uto­pis­ti­set ehdo­tuk­set jää­vät pois.
  Mie­len­kiin­tois­ta, tulee­ko nyt ehdo­tuk­sia ylensäkään.
  Aina­kin raken­nus­liik­keis­sä suh­tau­du­taan jo kriit­ti­ses­ti osal­lis­tu­mis­ta kal­lii­siin kil­pai­lui­hin, kun lop­pu­tu­los on etu­kä­teen tie­dos­sa eli totet­ta­mis­kel­vot­to­min ehdo­tus voittaa.

  Jos Hel­sin­kiin halu­taan vie­lä raken­taa koh­tuu­hin­tai­sia asun­to­ja, niin kaa­voi­tuk­ses­sa oli­si syy­tä pala­ta maan tasal­le, nyt ei tule­vai­suus hyväl­tä näy­tä ihan taval­lis­ten per­hei­den kannalta.
  Kala­sa­ta­ma, Jät­kä­saa­ri, Laa­ja­sa­lo, Koi­vusaa­ri tulee ole­maan nor­mi­per­heil­le aivan lii­an kal­lis­ta aluet­ta, siis kehys­kun­tiin muut­to edes­sä lii­an monilla.

 24. Kal­le, aika moni muu­kin on miet­ti­nyt että mitä jär­keä on lii­ken­nöi­dä bus­se­ja jos­sain Puna­vuo­res­sa joka on niil­le mah­dol­li­sim­man vai­kea toi­min­taym­pä­ris­tö ja jos­sa on ihan riit­tä­väs­ti mat­kus­ta­jia kor­vaa­val­le rati­kal­le­kin, tuo on se logiik­ka ysin jat­kos­sa ran­taan ja 14 kor­vaa­mi­ses­sa rati­kal­la. Yksi lei­ri HKL:ssä on sitä miel­tä että ongel­mat rat­ke­aa lait­ta­mal­la bus­sin katol­la joh­ti­met, joka on koh­te­li­aas­ti sanot­tu­na eri­koi­nen lähes­ty­mis­ta­pa. Joku bus­si­lin­ja siel­lä kier­tää jat­kos­sa­kin, ran­nas­sa on mata­lan kysyn­nän aluei­ta joi­ta ei ole jär­keä rati­kal­la hoi­taa, mut­ta ter­mi­naa­leis­ta ete­lään toi­vot­ta­vas­ti ei sanot­ta­vas­ti lii­ku jat­kos­sa busseja.

  Ja sel­vyy­den vuok­si, lin­ja-auto on ihan hyvä lii­ken­ne­vä­li­ne jol­la on jat­kos­sa­kin kes­kei­nen roo­li, se ei vaan sovi kapeil­le muku­la­ki­vi­ka­duil­le ja isoil­le matkustajamäärille.

 25. nyt kil­pai­li­joi­den tulee sitou­tua toteut­ta­maan oma ehdotuksensa”

  Tuo lause jää vähän mie­ti­tyt­tä­mään. Aio­taan­ko siis pitää ton­tin­luo­vu­tus­kil­pai­lu, jos­sa raken­nus­liik­keet kil­pai­le­vat kes­ke­nään. Vai Kam­pin kes­kuk­sen tyyp­pi­nen kil­pai­lu, joka oli täy­si fias­ko (kil­pai­lu­tek­ni­ses­ti aina­kin — kaik­ki kil­pai­lueh­do­tuk­set hylät­tiin, ja sit­ten sovit­tiin ohi kil­pai­lun toteutuksesta). 

  Mie­len­kiin­toi­nen ilmiö kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­sa (Hel­sin­gis­sä) on, että ylei­siä ark­ki­teh­ti­kil­pai­lui­ta on alet­tu kart­taa. Liit­tyi­si­kö tuo sii­hen, että yksi­tyi­sen puo­len ark­ki­teh­dit ovat koros­ta­neet kovin suo­ma­lais­ten ark­ki­teh­ti­kil­pai­lu­jen kun­nia­kas­ta perin­net­tä, mut­ta jos ovat saa­neet viran kau­pun­gil­ta ovat­kin oitis olleet sitä miel­tä, että vir­ka­työ­nä teh­dään parem­pia suunnitelmia…

 26. Tar­koi­tat­ko, että noil­la alueil­la jää asun­to­ja tyhjilleen”

  En todel­la­kaan, vaan uskon että kysyn­tä ylit­tää taas tar­jon­nan, joka on se perus­on­gel­ma aina vaan.

  Tar­koi­tin siis sitä, mitä luu­lin kir­joit­ta­va­ni, että “nor­maa­li­per­heil­le” hin­ta­ta­so muo­dos­tuu lii­an korkeaksi.

  Se on tie­ten­kin koko­naan toi­nen asia min­kä­lais­ta väes­töä Hel­sin­kiin halu­taan, sii­hen en ota kantaa.

  Itseä­ni 3.polven sta­di­lai­se­na vähän har­mit­taa perin­teen toden­nä­köi­nen kat­kea­mi­nen, kun omat lap­set ( “nor­mi­pe­heet” ) sin­nit­te­le­vät asu­mis­kus­tan­nus­ten kanssa.

  Vähän nolot­taa tun­nus­taa, mut­ta aavis­tuk­sen mie­ti­tyt­tää, oli­si­ko sit­ten­kin 50–60-luvun dema­ri-SAK vetoi­nen alue­ra­ken­ta­mis­po­li­tiik­ka ollut sil­loi­seen tilan­tee­seen näh­den oikea ratkaisu.
  Aina­kin koh­tuu­hin­tai­sia asun­to­ja saa­tiin aikai­sek­si ja paljon.

  Nyt on syn­ty­mäs­sä, tai on jo, saman­ta­pai­nen tilan­ne, savu­piip­pu­teol­li­suus hii­puu lopul­li­ses­ti, väes­tö kes­kit­tyy kasvukeskuksiin.

  Miten Hel­sin­ki vas­taa haasteisiin ??.

 27. Kal­le: mik­sei ole todel­lis­ta käyt­töä torneille?

  Oikeas­sa suh­tees­sa lii­ke­ti­laa, tomis­toa ja asu­mis­ta, niin aivan var­mas­ti on kysyntää.

  Eikä sel­lai­sia tie­ten­kään vuo­des­sa tai kah­des­sa teh­täi­si, vaan toteu­tusai­ka oli­si var­mas­ti­kin aika pit­kä koko alueella.

  Kor­keil­la tor­neil­la saa­tai­siin vii­mein­kin riit­tä­viä mas­so­ja yhteen paik­kaan asuk­kai­na ja palveluina.

 28. Pil­ven­piir­tä­jät ovat suur­kau­pun­kien raken­nuk­sia. Ensin täy­tyi­si raken­taa edes se kaupunki.

  Hyvä kun täs­sä oli jotain perus­te­lu­ja­kin. Sama kun sanoi­sin, että leveät raken­nuk­set ovat suur­kau­pun­kien raken­nuk­sia. Vai tar­koi­tat­ko pil­ven­piir­tä­jäl­lä sel­lais­ta raken­nus­ta, joka on kor­keam­pi kuin jos kaik­ki Hel­sin­gin tuhan­net raken­nuk­set pinot­tai­siin pääl­le­käin? Se oli­si kyl­lä aika kor­kea, mut­ta kai nii­tä vähän mata­lem­pia­kin kut­su­taan pilvenpiirtäjiksi?

 29. tpyy­luo­ma

  Aivan, se sil­ta on käy­tän­nös­sä se käve­ly­rei­tin taso. Jotain vähän eri­koi­sem­paa­kin voi­si kek­siä sil­tä poh­jal­ta että tuo on taval­laan sen kak­kos­kes­kus­tan pää­ka­tu. Katet­tua käve­ly­väy­lää? Sem­moi­set pys­ty­tuu­li­myl­lyt sivuil­la, tulee vähän säh­köä ja samal­la tor­juu sivu­tuul­ta? Toi­vot­ta­vas­ti kil­pai­lus­sa tuo­ta käve­ly-ympä­ris­töä mietitään. 

  Sil­las­ta ei kyl­lä nykyi­sel­lään eikä leven­net­ty­nä­kään tule mitään hää­viä käve­ly-ympä­ris­töä eikä pää­ka­tua, jos katu-ter­mil­lä täs­sä koh­taa ymmär­re­tään jotain muu­ta kuin beto­nu­ra. Siel­lä ei yksin­ker­tai­ses­ti ole jalan­kul­ki­jan mit­ta­kaa­vas­sa mitään ja näky­mät­kin aina­kin nykyi­sel­lään suht kol­kot. Tämä on tie­tys­ti koko Pasi­lan ongel­ma. Pai­kal­la­han pitäi­si olla kaik­ki edel­ly­tyk­set, on vil­kas rau­ta­tie­a­se­ma, mes­su­kes­kus, aree­na ja oppi­lai­tok­sia, jois­sa kai­kis­sa liik­kuu suu­ria ihmis­jouk­ko­ja. Hotel­li­kin on ja ravin­to­loi­ta. Nykyi­nen Itä-Pasi­la ase­mi­neen on vaan suun­ni­tel­tu ikään kuin jala­kul­ki­joi­den kiusaa­mik­se­si. Pää­ka­tu tosi­aan tar­vit­tai­siin. Pai­no sanal­la katu, jos­sa talo­jen jul­ki­si­vuis­sa oli­si katu­ta­sos­sa liik­kei­tä ja ravin­to­loi­ta, ja auto­lii­ken­ne mää­räl­tään ja nopeu­del­taan sel­lais­ta, että käve­le­mi­nen on miel­lyt­tä­vää. Pää­ka­dun luon­te­va kiin­to­pis­te oli­si tie­tys­ti ase­ma, mut­ta en kyl­lä par­haal­la tah­dol­la­kaan pys­ty kuvit­te­le­maan, miten nykyi­ses­tä ase­mas­ta sel­lai­sen sai­si. Tar­koi­tan täs­sä jotain sen tyyp­pis­tä suh­det­ta kuin Tam­pe­reen ase­mal­la on Hämeen­ka­tuun. Kes­ki-Euroop­pa on tie­tys­ti vää­rääl­lään parem­pia­kin esimerkkejä.

 30. Kes­ki-Pasi­laa molem­min puo­lin ympä­röi­vät raken­nuk­set ja lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt ovat niin mas­sii­vi­sia, että mitään ihmi­sen kokois­ta on ulko­ti­loi­hin tur­ha toi­voa. Viih­tyi­syys, jos sitä hae­taan, syn­tyy sisä­ti­loi­hin, ja nii­den sul­keu­dut­tua Kes­ki-Pasi­lan kan­ta­va idea on nopea yhteys pois.

  Kes­ki-Pasi­las­ta on mah­dol­li­suus teh­dä todel­la tii­vis, kor­kea ja toi­mi­va toi­mis­toa­lue, jon­ka valoi­sil­la reu­noil­la on asuin­ta­lo­ja. Veis­tok­sel­li­suus on tym­peä suun­nit­te­lu­pe­ri­aa­te, ja joku tolk­ku pitäi­si olla sil­lan ete­lä­puo­lis­ten tor­nien vihamielisyydelläkin.

 31. Meil­lä on kai­ken kaik­ki­aan koh­ta­lai­sen toi­mi­va Itä-pasi­la ja Län­si-Pasi­la. Ase­ma on vain sii­nä välis­sä. Kah­vil­la har­va käy, kos­ka on kii­re toi­mis­toon tai kotiin.

  Kes­kieu­rooppla­lai­se­sa mit­ta­kaa­va­sa Hel­sin­ki on vain kes­ki­ko­koi­nen kau­pun­ki ja Pasi­la välia­se­ma. Käy­kää esim. Duis­bur­gin ase­mal­la ja jutel­lan sit­ten enemmän.

  Kun vii­mek­si kävin Treen ase­mal­la. tun­tui aika nuh­raan­tu­neel­ta. Muu­ten toi­mi­vas­sa paikassa.

  Oli­si­ko­han rat­kai­su sit­ten­kin Pasi­lan rai­tei­den peit­tä­mi­ne kan­nel­la ja raekt­naa sil­le alu­eel­le asuin- ja toi­mis­toa­lue. ker­ro­mää­rään en ota kan­taa, jos­kin koros­tan aurin­gon liik­keen mer­ki­tyk­sen oival­ta­mis­ta. Me olem­me täl­lä pal­lol­la hyvin korkealla.

 32. Kes­ki-Pasi­laa molem­min puo­lin ympä­röi­vät raken­nuk­set ja lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt ovat niin mas­sii­vi­sia, että mitään ihmi­sen kokois­ta on ulko­ti­loi­hin tur­ha toivoa. 

  No, onnis­tuu­han tuo esi­mer­kik­si Man­ner­hei­min­tiel­lä. Talot ovat yhtä suu­ria ja lii­ken­net­tä­kin koko lail­la. Itä-Pasi­las­sa on vaan hylät­ty perin­tei­sen kau­pun­gin kadun suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teet ja teh­ty jul­ki­si­vuis­ta katu­ta­sos­sa umpi­nai­sia beto­ni­pin­to­ja, jot­ka kar­kot­ta­vat jalan­kul­ki­joi­ta. Nekin liik­keet yms. mitä on, sijait­se­vat hajal­laan siel­lä tääl­lä kun pää­ka­tua ei ole. Tämä oli tie­tys­ti ajan hen­ki sil­loin jos­kus. En kyl­lä kovin pal­jos­ta löi­si vetoa, että uudes­ta toi­mis­to­tor­nia­lu­eees­ta tulee tämän kummempaa.

  No, Itä-Pasi­las­ta valit­ta­mi­nen on tur­haa hom­maa, kun nykyi­sis­tä raken­nel­mis­ta ei oikein miten­kään fik­sai­le­mal­la saa aikai­sek­si katu­ym­pä­ris­töä. Pie­ni ydin­la­taus voi­si aut­taa asi­aa. Raken­nus­toi­min­ta­han kas­vat­taa kansantuloa.

  Oli­si­ko­han rat­kai­su sit­ten­kin Pasi­lan rai­tei­den peit­tä­mi­nen kan­nel­la ja raken­taa sil­le alu­eel­le asuin- ja toimistoalue. 

  Tämä tai­tai­si olla ainoa tapa saa­da ase­ma, joka oli­si sil­ti syy­tä teh­dä uusik­si, liit­tet­tyä uuteen alu­ee­seen. En ole kyl­lä edel­leen­kään näh­nyt mis­sään onnis­tu­nut­ta betonikantta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.