Osuuskauppa vaihtoi Valion maidon sipoolaiseen

Päämin­is­teri on ilmoit­tanut vai­h­ta­vansa ruokakaup­paa, kos­ka ei hyväksy sitä, että HOK-Elan­to on kil­pailu­tuk­sen jäl­keen vai­h­tanut mei­jer­iä. Maito ei tule enää Valion mei­jereistä vaan ruot­salai­somis­teisen Arla Ing­manin mei­jereistä Sipoos­ta, Hämeen­lin­nas­ta ja Suo­nen­joelta. Kos­ka tämä Ing­manin maito on peräisi suo­ma­lai­sista lehmistä, päämin­is­terin – ja mon­en muun keskus­tavaikut­ta­jan – äkämystymi­nen johtuu Valion (kesk) ohit­tamis­es­ta, ei suo­ma­laisen maat­alous­tuotan­non. Vai liit­tyykö suut­tumus lähiru­uan suosimiseen, kos­ka pääosa mai­d­os­ta tulee Etelä-Suomesta?

Mik­si päämin­is­teri ei ihmettele, mik­si Valion maito on viisi sent­tiä litral­ta kalli­im­paa kuin sen sipoolaisen kil­pail­i­jan?  Ing­man tuskin pystyy mak­samaan maid­on­tuot­ta­jille vähem­män kuin Valio. Mihin Valio saa tuh­latuk­si viisi sent­tiä litral­ta? Kun maitoa kulute­taan Suomes­sa liki 700 miljoon­aa litraa, hin­taero on noin 30 miljoon­aa euroa vuodessa.

Todet­takoon, että HOK-Elan­to on myynyt jo pitkään myös Arlan ruot­salaista maitoa, joka on vielä kymme­nen sent­tiä litral­ta halvem­paa kuin koti­mainen. Nyt ei siis ole kuitenkaan kyse tästä ruot­salaisen maid­on tarjoamisesta.

99 vastausta artikkeliin “Osuuskauppa vaihtoi Valion maidon sipoolaiseen”

 1. Arla taitaa saa­da koti­maisen maiton­sa hal­val­la (jos se on sit­ten hal­paa) pääosin Vali­ol­ta, kos­ka sil­lä on hyvin vähän omaa hankintaa.
  Suo­mi on kyl­lä erit­täin haastelli­nen markki­na kelle tahansa uudelle tulokkaalle, sil­lä maid­on jalostuk­sen mar­gin­aali on tääl­lä erit­täin pieni. Arla­han yrit­ti tänne jo 1980-luvul­la, mut­ta jou­tui lähtemään hän­tä koip­i­en välis­sä takaisin. Nyt sil­lä on kyl­lä Ing­manin asiantun­te­mus käytet­tävis­sä, joten lähtöko­h­dat ovat parem­mat kuin silloin.
  Markki­noil­la on aina ihme­teltävää, esim. se, mik­si Arlan ruot­salainen maito mak­saa tääl­lä vähem­män kuin Ruot­sis­sa. Ehkä tuon viiden sentinkin takaa löy­tyy samo­ja syitä.

 2. Vai liekö tuo­hon viiteen sent­ti­in syynä se, että Valio edelleen kerää maitoa ympäri Suomea… onko maid­on tuot­ta­mi­nen ympäri Suomea sit­ten tavoiteltavaa vai ei, sitä en tiedä. Jotenkin vaan tun­tuu, että tehokku­ut­ta tavoitel­laan enem­män kuin luon­non­mukaisu­ut­ta (no, ei maat­alous näis­sä sääolois­sa ole koskaan ollut help­poa). Mua ei näis­sä S‑ketjun jutuis­sa töki täl­laiset uutiset niinkään vaan se, että pienen pienessä K‑kaupassa on parem­pi valikoima eri­laisia tuot­tei­ta kuin suures­sa S‑marketissa. Vakavasti hark­itse siir­tymistä S‑systeemistä, sil­lä min­ulle ei kel­paa se, että vai­h­toe­htona on vain joku rain­bow ja ruotsalainen/saksalainen bulkkimerk­ki. S‑marketin valikoima alkaa ole­maan todel­lakin surkeaa. Ja pakko ihme­tel­lä sitä, että miten S‑ketjun kaupois­sa yrttien/tomaattien kun­to on useim­miten paljon huonom­pi kuin kilpailijoilla?

 3. Van­hanen sor­tuu type­r­ään pro­pa­gan­daan. Ai, että päämin­is­teri luulee, että kaupois­sa yleen­sä myy­dään kaikkea, mitä kuka tahansa asi­akas sat­tuu halu­a­maan. Ai, että ketju­jen sisäänos­ta­jien ei kuu­lu kil­pailut­taa tuot­ta­jia tai maa­han­tuo­jia keskenään vaan ostaa kaik­ki, mitä tar­jo­taan. Nau­ret­tavia väit­teitä. Uskooko Van­hanen itsekään? Uskooko Van­hanen, että joku muu ottaa väit­teet tosissaan?

  Sen ver­ran olen oppin­ut arvosta­maan Van­has­ta, että en usko hänen ole­van noin hölmö. Ehkä hän nyt päämin­is­teriy­destä luop­ues­saan alkaa taas opetel­la kepulaispekkarointia.

 4. Eikös Osmo tykkää siitä, että kulut­ta­ja saisi vali­ta oman mait­o­merkkin­sä. Minä ainakin mielel­läni mak­san enem­män koti­maisen toim­i­jan maidosta.

 5. “Kepu­lais­pekkaroinil­la” tarkoi­tan sitä, että yleinen etu, pääkaupun­ki seudun etu, osu­uskau­pan asi­akkaiden ja omis­te­jien etu eivät paljoa paina, kun toises­sa vaakakupis­sa on Kepun äänestäjien etu ja eri­tyis­es­ti kepu­lais­ten maat­alous­tuot­ta­jien etu. Näin ei saa päämin­is­teri vouhot­taa, mut­ta kepu­laisen poli­itikon nimeno­maan odote­taan toimi­van juuri niin.

 6. Ongel­ma ei ole siinä, jos jokin maito mak­saa enem­män kuin toinen, vaan siinä, että kaup­pa ei ota tuotet­ta myytäväk­si, vaik­ka joku kulut­ta­ja olisi “liian kalli­ista” valmis mak­samaan. Näin
  varsinkin ruoas­sa, jos­sa ei käytän­nössä ole koh­ta kuin kak­si vähittäismyyjää.

  1. kaup­pa ei ota tuotet­ta myytäväk­si, vaik­ka joku kulut­ta­ja olisi “liian kalli­ista” valmis mak­samaan. Näin
   varsinkin ruoas­sa, jos­sa ei käytän­nössä ole koh­ta kuin kak­si vähittäismyyjää.

   Sen ver­ran puo­lus­taisin HOK-Elan­toa, että se on toimin­ut juuri näin. Kau­pas­ta saa ruot­salaista maitoa hal­val­la ja suo­ma­laista kalli­il­la. Nyt vain vai­hdet­ti­in suo­ma­laisen maid­on toimittajaa.

 7. Saman­lainen kan­sain­vä­li­nen yri­tys Valio on kuin Arla. 

  Valion yhtiöis­sä työsken­telee Suomen ulkop­uolel­la noin 800 henkilöä.
  Valion ulko­maiset yhtiöt:
  Valio Eesti AS, Viro
  OOO Valio, Venäjä
  Valio Shang­hai Ltd, Kiina
  Valio Sverige AB,
  Valio USA,
  Valio — Vache Bleue S.A., Belgia 

  Maat­alous­tuot­tei­den alku­perän korost­a­mi­nen on ollut EU:ssa kiel­let­tyä jo vuodes­ta 2000, jol­loin val­tion­tu­ki Hyvää Suomes­ta ‑toiminnal­ta lop­pui. Sitä jatka­maan tosin perustet­ti­in Finn­food, jon­ka kaut­ta markki­noin­ti­tukea on myön­net­ty. EU-on jatku­vasti kiristänyt sään­nök­siä ja Suomes­sa on niistä jatku­vasti poiket­tu. Valion Suo­mi-maito purk­it ovatko direk­ti­ivien vastaisia?

  Näis­sä suhteis­sa päämin­is­terin boikot­ti on kum­mallista etupi­ir­i­toim­intaa ja kun hän tekee boikot­tin­sa nimeno­maan päämis­nis­ter­inä. Sitä­pait­si hän oli ker­tomansa mukaan ollut tre­f­feil­lä ruot­salaises­sa Ike­as­sa — eikö Suo­mi-sof­fa ole yhtä tabu kuin Suomi-maito?

 8. Soin­in­vaara on S‑linjan mies. Onko edus­ta­jis­to lin­jan­nut, että sieltä oste­taan mis­tä halvim­mal­la saadaan, vaik­ka Kiinasta.

  1. Onko edus­ta­jis­to lin­jan­nut, että sieltä oste­taan mis­tä halvim­mal­la saadaan, vaik­ka Kiinasta.

   Hei haloo! Maitoa oste­taan siis Sipoos­ta, Hämeen­lin­nas­ta ja Pohjois-Savos­ta, ei Kiinas­ta eikä edes Viros­ta. Kyse on kah­den kan­sain­välisen yri­tyk­sen kil­pailus­ta, jos­sa toinen esit­ti parem­man tarjouksen.

 9. Ongel­ma ei ole siinä, jos jokin maito mak­saa enem­män kuin toinen, vaan siinä, että kaup­pa ei ota tuotet­ta myytäväk­si, vaik­ka joku kulut­ta­ja olisi “liian kalli­ista” valmis maksamaan.

  Täs­mälleen samaa mieltä. Jos min­ul­la ei kulut­ta­jana ole mah­dol­lisu­ut­ta äänestää lom­pakol­lani, minne joutuu Adam Smithin näkymätön käsi? Onnek­si voi vielä äänestää jaloil­laan, ja vai­h­taa lom­pakol­la äänestämisen paik­ka S‑maketista K‑markettiin.

 10. Näköjään Suomea edus­taa EU:ssa päämin­is­teri, jon­ka ymmär­rys markki­na­t­aloud­es­ta, EU:n tavoit­teista ja yhteis­markki­noista näyt­tävät maitop­urkauk­sen val­os­sa melko hatarilta.

  Hal­li­tus lin­jasi uuden kil­pailu­lain pääpi­ir­teet iltak­oulus­saan keskivi­ikkona 3.3. Mitähän sieltä taas on tulos­sa? Vai onko iltak­oulus­sa nukut­tu ja päämin­is­teri säp­sähtänyt maitokaupassa?

  Suomes­sa poli­itikot ovat löperösti suh­tau­tuneet kil­pailupoli­ti­ikkaan ja siitä kulut­ta­jat ovat saa­neet kalli­isti mak­saa. Samal­la “maan tapa” on syönyt tuot­tavu­u­den ja kil­pailukyvyn kasvua suo­ma­laisil­ta yri­tyk­siltä, mikä näkyy työttömyysluvuissa.

  Poli­itikko­jen vel­jeily yri­tysjo­hta­jien kanssa on ollut sidok­sis­sa lev­äperäiseen suh­tau­tu­miseen jääviysasiois­sa ja tämä on hei­jas­tunut myös vaali­ra­haku­vioi­hin. Nyt todel­la tarvi­taan kult­tuurin muutosta.

  Vastikää tuli uuti­nen, että Tiehallinto ja 21 kun­taa hake­vat 65 miljoo­nan euron kor­vauk­sia asfalt­tikartel­li­ju­tus­sa. Mut­ta mis­säs ne muiden kun­tien vaa­timuk­set ovat? Eikö kun­tali­it­to osaa val­jas­taa kun­tia hake­maan veron­mak­sajien raho­ja pois rötöstelijöiltä?

  Entäs yksi­ty­is­ten kär­simät vahin­got? Löperön eduskun­nan säätämän lain­säädän­nön takia yksi­tyiset eivät voi vieläkään ajaa ryh­mäkan­net­ta kartel­liy­htiöitä vas­taan. Tämän vuok­si kartel­lien ja muiden kil­pailu­oikeu­den vas­tais­ten raken­nelmien rak­en­telu on Suomes­sa varsin kan­nat­tavaa puuhaa. Niiden avul­la on help­po kerätä rahaa bonuk­si­in ja optioihin.

 11. Muu­tamia vuosia sit­ten oli paljon puhet­ta, että Suomeen alet­taisi­in tuo­da maitoa Viros­ta edullisem­pi­en tuotan­tokus­tan­nusten takia. Mut­ta eipä ole näkynyt?

 12. Valio on maitotilo­jen omis­ta­ma. Se on sekoi­tus yri­tys­tä, osu­uskun­taa, jär­jestöä, val­tio-sub­ven­tio­ta ja politiikkaa.

  Otteet ovat päämin­is­ter­iä myöten kuin Sisil­ias­ta. Agronetin keskustelu­pal­stoil­la uhataan osto­boikotil­la S‑ketjun Agri­mar­ke­tia. Agronetin keskustelus­sa on kokon­ainen ketju, jos­sa uhataan Ing­manille maitoa tuot­tavia tuottajia.

  1990 luvul­la Ing­man ryhtyi yhteistyöhön Hämeen­lin­nan mei­jerin kanssa. Valio ryhtyi toimi­in kent­tän­sä kanssa. Tuot­ta­jat peloitet­ti­in niin, että mei­jerin tarvit­se­ma maito piti rah­da­ta matko­jen takaa. Kiista päät­tyi, kun Valio velvoitet­ti­in myymään määräävän kil­pailu­ase­mansa takia tietyn kiin­tiön maitoa ulkopuolisille.

  Valio on kum­ma­jainen yri­tys­maail­mas­sa. Sen omis­ta­vat tuottajat,jotka itse päät­tävät sen kaut­ta itse itselleen mak­set­ta­van tuot­ta­jahin­nan. Ja val­tio on ollut mukana rahoi­neen ruokahuol­lon nimis­sä. Arla-Ing­man on tietenkin jonkin­lainen rauhan­rikko­ja ja markki­nahäirikkö tässä kuviossa.

 13. Pidän selvänä, että Arla mak­saa suo­ma­laisille tuot­ta­jille osta­mas­taan mai­d­os­ta vähin­tään saman kuin Valio omas­taan. Pidän todis­tet­tuna, että Arla pystyy myymään maiton­sa Elan­nolle halvem­mal­la kuin Valio. Edel­li­sistä seu­raa, että Vali­ol­la on teho­ton­ta toim­intaa. Esimerkik­si Valio käyt­tää osan varois­taan jonkun puolueen vaal­i­tu­keen. Tämähän selit­täisi Van­hasen suh­tau­tu­misen asi­aan. Olisiko syytä läpi­valaista valion talous?

 14. Kyl­lä se Suo­nen­jo­ki on Pohjois-Savos­sa. Sisä-Savon lisäk­si Pohjois-Savon maakun­taan kuu­lu­vat myös Ylä-Savo ja Koil­lis-Savo. Etelä-Savos­ta taitaa löy­tyä Län­si- ja Itä-Savo.

 15. Valion suuri main­oskam­pan­ja suo­ma­lais­es­ta mai­d­os­ta toi­mi ainakin min­un kohdal­lani. Yleen­sä olisin poimin­ut kau­pas­tani kori­in tut­tu­ja Valion purkke­ja, mut­ta nyt huo­masin siel­lä ole­van muu­ta­man sentin halvem­piakin maito­ja. Kam­pan­ja avasi silmäni sen suh­teen, että Valion tuot­teille löy­tyy kau­pas­ta yleen­sä edullisem­pi vaihtoehto.

 16. Meikäläi­nen naut­tii viro­lai­sista jugurteista joi­ta on enenevästi ruven­nut näkymään niin K:ssa kuin S:ssäkin. L:n maid­ot ovat nimestään Mil­bona huoli­mat­ta pääministeritasoa.

  Castell­si­lainen kaupungis­tu­mi­nen näyt­tää alka­van mai­d­os­ta eikä maalais­ten muu­tos­ta kaupunki­in. Pääa­sia että alkaa.

 17. Hyvä että man­sikka­jogurt­ti palaa S‑kaupan hyl­ly­ille. Valioi­han ei enää vuosi­in ole tar­jon­nut kil­pailukyky­istä mansikkaa.

 18. Suo­ma­laises­sa keskit­tyneessä ruokakau­pas­sa päämin­is­terin puheet vaikut­taa lom­pakol­laan on kyl­lä ihan täyt­tä kilon poli­isia. Joo, voi vai­h­taa S‑kaupasta K‑kauppaan ja saa­da illu­u­sion että joku muut­tuu, vaik­ka kartel­li haisee taivaisi­in asti, ruo­ka on kallein­ta Euroopas­sa ja laatu huonoa.

  Ja ymmär­rän että Mat­tia har­mit­taa jos lem­pi­maitoa ei saa kau­pas­ta, mut­ta päämin­is­teri (vaikkakin Van­hanen, ja kesk.) voisi vähän kat­soa mitä suus­taan päästää. Toisaal­ta keskustalle­han tämä mak­sulli­nen arvo­val­in­tavaikut­ta­mi­nen on jo tuttua.

 19. Min­is­teri Sirk­ka-Liisa Antti­la on ruven­nut maitoso­t­a­min­is­terik­si. Hänen lausun­ton­sa hipoo kuu­luisaa Ronald Rums­feldin retoriikkaa. 

  Antti­la sanoo STT:n uutisen mukaan:

  “Ing­man jalostaa myös ruot­salaista maitoa. Kaik­ki ruot­salainen maito, mitä Suomes­sa jaloste­taan on pois­sa suo­ma­laisen maid­on markkinoilta.”

 20. Päämin­is­tein lausun­not ylipään­sä herät­tävät myötähäpeää, lukekaa vaik­ka se Van­hasen kir­joi­tus bile­hileistä Nuoriso­tutkimusverkos­ton prekari­aat­ti­julka­is­us­ta, tosin kyseisen esseekokoel­man muutkin kir­joituk­set sai­vat aikaan vas­taavia reak­tioi­ta joten ehkä kyseessä on tyylila­ji. Lewis Car­rolin sanoin, Liisa pieni, se että ajat­telee mitä sanoo tai sanoo mitä ajat­telee mitä sanoo on kak­si eri asiaa

  Aiheesta, eikös Ing­man ole Sipoolainen yri­tys ja toim­intaa on siel­lä edelleen vaik­ka Arla ostikin? Nurkka­p­a­tri­oot­tis­es­tikin ihan perustel­tua. Eikö niitä jät­ti­nave­toi­ta voisi olla muuten Sipoos­sa? Olisi maid­on markki­nat lähel­lä, ja bioen­er­gialle myös. Halu­aisiko ken­ties vihreät ottaa ajak­seen eri­ty­is­tuk­i­toimet jot­ta Sipooseen tai ylipään­sä Uudelle­maalle saataisi­in lak­toosik­lus­teri, ihan jo sik­si että kuulisi mitä Kepu sanoisi…

 21. Ovatko ammat­tiy­hdis­tys­li­ik­keet kartelle­ja nykyisen lain­säädän­nön sallimina???

 22. Evert The NeveR­est: “Valion Suo­mi-maito purk­it ovatko direk­ti­ivien vastaisia?

  Eivät ole. Julki­nen hallinto ei saa edis­tää koti­maisu­ut­ta, kaik­ki muut saavat.

 23. Muu­tamia vuosia sit­ten oli paljon puhet­ta, että Suomeen alet­taisi­in tuo­da maitoa Viros­ta edullisem­pi­en tuotan­tokus­tan­nusten takia. Mut­ta eipä ole näkynyt? 

  Ei ole näkynyt ei. Kat­sokaa­pa huviksenne, ketkä omis­ta­vat elin­tarvike­tuotan­non Virossa. Suo­ma­lainen elin­tarvike­te­ol­lisu­us osti käytän­nössä “koko Viron” jo ennen kuin siitä tuli EU-maa, kos­ka muuten olisi saat­tanut kil­pailun käärme ryömiä Suomen markki­noille. Ja sehän nyt ainakin olisi väärin, että Suo­ma­laisille koit­taisi saman­lainen elin­ta­so kuin muille eurooppalaisille!

  Kyl­lä me tuo­ta puo­li­vakavis­saan kaverei­den kanssa joskus pohdimme, että olisimme suo­ma­laisia kartel­li­markki­noi­ta ruven­neet kaata­maan viro­laisel­la tuon­nil­la. Mut­ta ei ollut tarpeek­si rahaa, eikä riit­tävästi riskinot­to­halua — eikä luot­ta­mus­ta siihen, että Suomen val­tio pitäisi kiin­ni velvot­teis­taan siinä vai­heessa, kun poli­itikko­jen pääasial­lisen rahoi­tus­läh­teen bis­nek­siä ruve­taan kaatamaan.

  On se niin väärin, kun toisil­la vain on enem­män rahaa ja suhtei­ta niihin, jot­ka tätä “vapaut­ta” kait­se­vat. Ehkä sen vielä joku tekee.

  Kari

 24. MIVa:

  Ovatko ammat­tiy­hdis­tys­li­ik­keet kartelle­ja nykyisen lain­säädän­nön sallimina??? 

  Kyl­lä ovat! Lisäk­si “kartel­li” on minus­ta aivan liian lievä ilmaisu.

  Kari

 25. Mik­si ihmiset ovat jämähtäneet 1970-luvulle poli­it­tisen kom­mu­nis­min pelos­sa. AY-liike maail­man ongel­mallisin kartel­li — voi pyhä sylvi sentään.

 26. Min­ua har­mit­taa se, että yhä use­am­min ruokavalin­nat tun­tu­vat ole­van kah­den kaup­paa. Val­itse Valio tai Arla! Val­itse S tai K! En oikein osaa nähdä oleel­lisia ero­ja näi­den toim­i­joiden välillä.

  Iloisin löytö maito­tuo­teosas­tol­la pitkään aikaan oli Valion lemp­paa­man Juvan luo­mu oy:n suo­raan S‑ryhmälle valmis­ta­ma Rain­bow-jugurt­ti. En tosin tiedä kul­keeko sekin tähän muu­ta­man kymme­nen kilo­metrin päähän Etelä-Suomen kaut­ta niin kuin kait ennen van­haan oli tapana.

 27. Tämä ei var­maan liity tähän keskustelu­un, mut­ta yleis­es­ti ottaen maat­alouden pitäisi alkaa toimia markki­na­t­alouden peri­aat­teel­la. Eli maat­aloustuet voisi lopettaa. 

  Aiem­min ajat­telin, että tämä olisi huono asia, mut­ta kyl­lähän tääl­lä maa­ta tul­taisi­in vil­jelemään ilman tuki­akin. Ain­oas­taaan fiksummin.

  Samoin tämä maitoki­ista voidaa jät­tää suo­raan markki­navoimien päätet­täväk­si. Perus­teena on, että näin luul­tavasti parhait­en toteu­tuu kulut­ta­jan etu.

 28. Itse olen ihastel­lut Valion pro­pa­gan… siis viestin­täosas­ton tehoa. Ovat saa­neet melkoisen tehokaasti medi­an rum­mut­ta­maan että kil­pail­i­jan maito ei olisi suo­ma­laista maitoa.

 29. Evert The Neverest:

  Min­is­teri Sirk­ka-Liisa Antti­la on ruven­nut maitoso­t­a­min­is­terik­si. Hänen lausun­ton­sa hipoo kuu­luisaa Ronald Rums­feldin retoriikkaa. 

  On tietysti, ja Sirk­ka-Liisa on viimepäivienkin turk­istarhako­hun jäl­keen ollut niin san­otusti kuumaa val­u­ut­taa. Ennen ruuan arvon­lisäveron laskua esitet­ti­in laa­jalti epäi­lyjä, että kaup­pa olisi diskon­tan­nut ruuan arvon­lisäveron itselleen. Tätä MMM tut­ki, mutta:

  “Maa- ja met­sä­talous­min­is­teri Sirk­ka-Liisa Antti­la ei suos­tu ker­tomaan, mikä taho on hyö­tynyt ruuan hin­nan rajus­ta nousus­ta. Antti­lan viime vuon­na perus­ta­ma työryh­mä tut­ki, onko ruuan hin­nan nousu siir­tynyt tuot­ta­jalle, teol­lisu­udelle, kau­palle vai kul­jet­ta­jalle. Sen sijaan työryh­mä ryhtyy nyt pohti­maan, miten kulut­ta­jat saadaan hyväksymään hin­nan nousu.
  — Emme hae syyl­lisiä, mitä kenenkin tasku­un on men­nyt. Tiedän kyl­lä vas­tauk­sen, mut­ta en suos­tu vas­taa­maan, kos­ka se ei vie han­ket­tani eteen­päin, min­is­teri Antti­la sanoi Radio Voiman haas­tat­telus­sa vierail­lessaan Lahdessa.”

  Käytän­nössä kah­den ruokakau­pan (ja niikuin tästä esimerk­istä näkyy myös Valion) edun­valvon­ta ulot­tuu ihan keskusta­laiseen min­is­teri­in asti. Mak­sullista arvo­val­in­tavaikut­tamista, todellakin.

 30. Myös min­is­teri Antti­la on ottanut kan­taa päämin­is­teri Van­hasen maitokau­pan val­in­taan. Antti­la näkee Ruotsin tuon­nin ongel­mana. Min­is­terin mukaan (Talouselämä 6.3) kaik­ki ruot­salainen maito, mitä Suomes­sa jaloste­taan, on pois­sa suo­ma­laisen maid­on markkinoilta.

  Suo­mi on liit­tyessään EU:n jäsenek­si sitoutunut toim­i­maan yhteisön sään­tö­jen mukaan. Suomen val­ti­ol­la on muun muas­sa EY-oikeu­den aset­tamia velvoit­tei­ta toimia niin, ettei kil­pailu sisä­markki­noil­la vääristy. Jos Suomen val­tio toimil­laan vääristää kil­pailua, niin se syyl­listyy lain­vas­taiseen tekoon.

  Min­is­teri Antti­lan toim­inta alka­akin jo täyt­tää ne tun­nus­pi­ir­teet, että hän on syyl­listynyt EY-oikeu­den vas­taiseen kil­pailua rajoit­tavaan toim­intaan ryhtyessään sotaan hal­paa ruot­salaista maitoa vastaan.

  Jos joku vie asian oikeu­teen ja voit­taa jutun, kulut­ta­jil­la olisi oikeus saa­da vahin­gonko­r­vaus val­ti­ol­ta siitä, että min­is­teri Antti­la on toimil­laan estänyt hal­van ruot­salaisen maid­on pääsyä Suomen markkinoille.

  Asi­as­ta tulisi aika mie­lenki­in­toinen oikeusjut­tu­jen vyyhti.

 31. Asi­as­sa lähin­nä huvit­taa ylireagoin­ti koko asi­aan. Jotenkin kuvas­taa hyvin suo­ma­lais­ten suh­tau­tu­mista ruokaan. Tar­jol­la on kah­den eri yri­tyk­sen maitoa kahdessa eri kaup­paketjus­sa. Ja kun toinen ketju sat­tuu vai­h­ta­maan mait­o­merkkiä niin johan syn­tyy haloo. Enem­minkin pitäisi syn­tyä haloo mik­si tar­jon­ta on sup­peaa ja ostopaikan voi vali­ta kah­den eri ketjun kau­pas­ta, jot­ka ovat kloone­ja toisilleen. Van­has­Mat­ti kerää kom­ment­te­ja (www.otakantaa.fi) mitä tule­vaisu­udessa syötäisi­in. Ei ole odotuk­set kovin korkeal­la, jos päämin­is­terin ongel­ma on, että hänen kaup­pa vai­h­taa bulkki­mait­o­merkin toiseen bulkki­mait­o­merkki­in. Kuvas­taa hyvin ruuan arvos­tus­ta Suomes­sa. Kuhan on Suo­ma­laista, mut­ta muul­la ei ole väliä. Ja samal­la usko­taan suo­ma­laiseen yliv­er­taiseen laatu­un. Voihan se edes jol­lain taval­la olla laadukas­ta kun tuote läh­tee tilal­ta, mut­ta viimeistään seu­raa­vat toim­i­jat elin­tarvikeketjus­sa muut­ta­vat sen per­soonat­tomak­si ja saman­laisek­si mössök­si mitä tar­jo­taan saman­lai­sis­sa kaupois­sa saman­laisille kulut­t­jaille. Suuri osa foo­ru­mi­lai­sista taas ratkai­sisi asian tuo­ma­l­la bulkki­maitoa ulko­mail­ta. Ei hyvin mene…

 32. Han­na kir­joit­ti: “Min­ua har­mit­taa se, että yhä use­am­min ruokavalin­nat tun­tu­vat ole­van kah­den kaup­paa. Val­itse Valio tai Arla! Val­itse S tai K! En oikein osaa nähdä oleel­lisia ero­ja näi­den toim­i­joiden välillä.”

  SOK on suo­ma­lainen osu­uskun­ta, Kesko Helsin­gin pörssis­sä lis­tat­tu julki­nen osakey­htiö. Valio on osakey­htiö, mut­ta ei julki­nen. Sen omis­ta­vat suo­ma­laiset maid­on­tuot­ta­jao­su­uskun­nat. Arla Foods on tan­skalainen osu­uskun­ta. Ero­ja voi tästä edelleen miet­tiä esimerkik­si voiton­jaon kannalta.

 33. Kiitos Kar­ille. Mielestäni Fir­mat pan­naan mak­samaan iso­jakin sakko­ja, jos jäävät kiin­ni kartel­lista, mut­ta kaik­ki työn­tek­i­jät (ay-liik­keen jäsenet) voivat hin­noitel­la työn­sä miten halu­a­vat ja jos tiet­ty määrä kuu­luu porukkaan, niin kaikkien muidenkin työ­nan­ta­jien on sitä nou­datet­ta­va. Tuo pykälä olisi laista pois­tet­ta­va mielestäni heti. Lain pitäisi määrit­tää se, että kellekkään ei työstä mak­se­ta alle jonkun euromäärän. Nyky­menol­la yhä enem­män eri­laisia yri­tyk­siä siir­tyy muualle Suomes­ta. Ay-liik­keen mielestä kai niin saa tapah­tua? Isän­maal­lisu­us ei ole, eikä tule ole­maan mikään hieno jut­tu, sil­loin, kun tarkoi­tus on ansai­ta sijoituk­sil­la. Arvaan, että ahtaa­jat tule­vat nielemään kar­vaan kalkin noin parin vuo­den sisäl­lä. Jos veikkaus väärä, olen onnelli­nen. Omas­ta mielestäni Suomes­ta pitäisi lopet­taa mon­ta sata­maa, jol­loin mur­ta­jien määrää voitaisi­in vähen­tää ja kun VR:n tavara­hom­mat saadaan kil­pailun piiri­in, niin kyl­lä ne tavarat liikkuisivat.
  Jos joku aat­telee, että olen sinän­sä ay-vas­tainen, on väärässä. Olen kuu­lunut KAL:iin (Aksvaan) heti kun se min­ulle oli mah­dol­lista. Sil­loin ei ollut Loimaan kas­saa. Älkää nyt kukaan tähän alka­ko luetel­la ay:n ansioi­ta, tiedän kovin hyvin. Ajatuk­seni on tätä päivää koskevaa.
  Lakkoil­laan, itketään kaiken­laisia hieno­ja jut­tu­ja ja samaan aikaan teol­lisu­us siirtää hom­mia ulko­maille. Vielä tääl­lä sin­nit­televät yri­tyk­set joutu­vat vaikeuk­si­in, kun jotkut porukat, jot­ka luule­vat, ettei hei­dän hom­mia voi viedä muualle lakkoil­e­vat. Voi itkevä —-ele. Kun Venäjä saa sata­mansa kun­toon, niin näemme. Jokainen saa potki­aa omaan nilkkaansa niin paljon kuin haluaa.
  Jotenkin toivoisin, että työ­nan­ta­jat toisi­vat EU-maista ahtaa­jia hoita­maan hom­mat ja pan­taisi­in poliisi/armeija vah­ti­maan, että hom­ma hoituu, kun­han lain mukaiset pykälät on ok.

 34. Onko­han tässä kyse niinkään Koti­maa — Ulko­maa ‑asetel­mas­ta.

  Arla on tul­lut Suomeen jalosta­maan suo­ma­laista maitoa, kos­ka tääl­lä se on HYVÄ BISNES. Tuot­ta­jille voi mak­saa reilum­min ja kulut­ta­jille voi myy­dä halvem­mal­la ja edelleen hom­ma on hyvä bisnes.

 35. Jostain syys­tä Suomes­sa ei ole myyn­nis­sä eriko­is­maito­ja, kuten vaik­ka Briteis­sä myytävä Gold Top: http://www.gold-top.co.uk/gold_top_milk_facts. (Sikäläisessä osu­uskau­pas­sa 79 pen­niä kol­men vartin pul­lo, eli 1,16 € per litra sikäläisel­lä ALVil­la, 0 %.) Jos ja kun Valio ei taivu mar­gari­inite­htaan man­neki­inien pelos­sa täl­laiseen, niin maid­on­tuot­ta­jien kan­nat­taisi alkaa itse miet­tiä kun­non maid­on myymistä.

 36. Kuten tääl­lä on todet­tu, Valio mak­saa tuot­ta­jalle maitoli­trasta jopa vähem­män kuin Ing­man. Mut­ta maid­on­tuot­ta­jao­su­uskun­nat omis­ta­vat Valion, joten Valion mai­d­os­ta saa­ma parem­pi kate palau­tuu lop­ul­ta tuot­ta­jille, mikä enem­män kuin kom­pen­soi pienem­män tuot­ta­jahin­nan. Lisäk­si tämä on tuot­ta­jalle pääo­mat­u­loa eikä ansiotuloa.

 37. Poli­isia ei olekaan vielä kokeil­tu osana työ­markki­noi­ta Suomes­sa. Ehdotan, että maan hal­li­tus tekee tutus­tu­mis­matkan Kiinaan, kos­ka asia vaatii pikaista selvitystä.

 38. Jos jonkun yri­tyk­sen markki­nao­su­us on reilusti yli 50 pros­ent­tia, niin on läh­es luon­non­la­ki (joitakin poikkeuk­sia tosin on), että tehot­to­muus alkaa vaivaa täl­laista yri­tys­tä. Ja sik­si poli­itikko­jen pitäisi lähtöko­htais­es­ti suosia kilpailua.

  Jos Van­hasel­la olisi ollut ter­ve ajat­te­lu­ta­pa, hän olisi reakoin­ut Valion perus­maid­on häviämiseen hyllystä posi­ti­ivis­es­ti: Hyvä, nyt kil­pailua on tul­lut lisää ja yhteiskun­nan toim­inta tehos­tuu, tuot­tavu­us kasvaa.

  Mut­ta Van­hanen reakoi tilanteeseen negati­ivis­es­ti ja tämä ker­too siitä, ettei hän ole oikein tehtävien­sä tasolla.

  Rukan hangilla Van­hanen kyl­lä kehit­telee eläkeiän nos­to­vaa­timuk­sia, mut­ta sit­ten, kun on kyse tuot­tavu­u­den nos­tos­ta jol­lakin toimi­alal­la, niin jar­ru tulee päälle.

 39. Mitä sanoi Van­hanen ? :“Hyl­lyti­laa on kyl­lä metre­it­täin, mut­ta joku muu on halun­nut tehdä valin­nan puolestani. Nyt sit­ten totut­taudun toiseen kaup­paan. Sitä valin­nan vapaut­ta kukaan ei kulut­ta­jal­ta vie, Van­hanen kirjoittaa.”

  Mitä kir­joit­ti Osmo Soin­in­vaara ?:” Päämin­is­teri on ilmoit­tanut vai­h­ta­vansa ruokakaup­paa, kos­ka ei hyväksy sitä, että HOK-Elan­to on kil­pailu­tuk­sen jäl­keen vai­h­tanut mei­jer­iä. Maito ei tule enää Valion mei­jereistä vaan ruot­salai­somis­teisen Arla Ing­manin mei­jereistä Sipoos­ta, Hämeen­lin­nas­ta ja Suonenjoelta.”

  Kumpiko vale­htelee vai kampiko?

  1. Meil­lä on paljon kaup­po­ja, jot­ka myyvät vain Valion maitoa. Tästä Van­hanen ei ole pan­nut pahak­seen, joten ei kyse ole kulut­ta­jan valin­nan­va­paud­es­ta. On aika luon­nol­lista ostaa helsinkiläiseen kaup­paan maito lähim­mästä mei­jeristä Sipoosta.

 40. On tot­takai muodikas­ta dis­sa­ta Van­has­ta. Siihen kuoroon olisi help­po yhtyä. Minus­ta kuitenkin Van­hanen on osit­tain myös oikeassa.
  Kau­pas­ta löy­tyy valikoimia vaik­ka kuin­ka, kal­jaakin on mon­en sort­tista tar­jol­la. Mik­sei siel­lä pysty ole­maan kah­den eri mei­j­jerin perus­maitoa? Antaa asi­akkaan päät­tää, halu­aako hän mak­saa sen 5 sent­tiä enem­män siitä hyvästä, että voitot menevät suo­ma­laisille eikä tanskalaisille.
  Suomes­sa on käytän­nössä duop­o­li kau­pan alal­la ja kak­si han­k­in­tay­htiötä käyt­tävät häikäilemätön­tä val­taa siitä, mitä Suomes­sa myy­dään. Ketjut val­heel­lis­es­ti väit­tävät, että val­ta olisi kulut­ta­jan. Ja se ei tun­nu ketään hait­taa­van. Kummastelen.

 41. Elan­to ei ole mikään kyläkaup­pa, jon­ka toimil­la ei ole mitään syväl­lisem­pää vaiku­tus­ta mihinkään. Kyse ei ole valios­ta, arlas­ta tai mis­tään yksit­täis­es­tä tavaras­ta. Kyse on markki­noiden keskit­tymästä. Vai­h­takaa valio johonkin lähileipo­moon, niin kuva kirkastuu.

 42. Rel­e­vant­tia ver­ra­ta R‑kioskin kokois­t­en pikkukaup­po­jen ja Pris­ma-hehtaar­i­hal­lien valikoimia.

  Enem­män tässä on klassi­nen esimerk­ki miten monikansalli­nen yhtiö dump­paa markki­noille omia tuot­teitaan kunnes kil­pailu häviää.

 43. Kum­mas­te­len lakkaa­mat­ta sitä miten ns. sivistyneet ihmiset par­jaa­vat Van­has­ta , Keskus­taa ja maalaisia men­nen­tullen. Kyse täy­tyy olla jostakin patol­o­gis­es­ta oireesta.

  Valitet­tavasti tämä oire näkyy Soin­in­vaaras­sakin, joka käsi­tyk­seni mukaan suh­tau­tuu tiedemies­mäisen objek­ti­ivis­es­ti asioi­hin. Onko suo­ma­lainen maito kallista ? Tiedät­tekö miten korkeaa laat­ua se on ver­rat­tuna mui­hin ? Saman­ta­soista on vain Sveit­sis­sä ja Norjassa. 

  http://www.maitohygienialiitto.fi/Utareterveystyoryhman_mietinto.pdf

  Huo­mat­tavaa edel­lisessä on vielä se, että kar­jakoon kas­vaes­sa ter­veysongel­mat lisään­tyvät. Joten mitä halvem­paa maitoa halu­at­te sitä enem­män lääk­i­tyk­sen tarve nousee. Se ei pitäisi olla ainakaan vihrei­den tavoite eikä sel­l­ais­ten, jot­ka pitävät tärkeinä luon­toar­vo­ja. (yleis­ter­mi)

  Van­hanen kom­men­toi asi­aa kulut­ta­jana, mut­ta pal­stan kom­men­toi­jat vetävät johtopäätök­set Keskus­tan poli­ti­ikkaan ja Van­hasen päämin­is­ter­i­työhön. Vede­tään negati­ivise­na esi­in Van­hasen työiän piden­tämisen avaus , mut­ta kuten tiedämme, sil­lä on nyt laa­ja kan­na­tus. Väärin myyty .

  Mik­si ahtaa­jien lakkoa käsitel­lään neu­traal­isti vaik­ka sen lähtöko­h­dat ovat vasem­mis­ton ja demarien poli­ti­ikas­sa? Ilmiö on jonkin­lainen Suomen sisäi­nen suomettuminen. 

  Kaik­ki mikä uhkaa suo­ma­laista vaki­in­tunut­ta val­taraken­net­ta sur­votaan kuo­li­aak­si. Maaseu­tu ja keskusta­laisu­us koetaan uhak­si. On jo muo­dos­tunut tavak­si haukkua kepua , maalaisia ja hei­dän edus­miehiään , ja saa­da sil­lä yleistä hyväksyntää.

  Blog­gaa­jat, taiteil­i­jat , medi­an ja poli­ti­ikan ammat­ti­laiset käyt­tävät tätä kon­sep­tia suo­sion­sa kohot­tamisek­si. Yksi vas­ten­mielisin esimerk­ki tästä ilmiöstä on poli­i­ikan kom­men­taat­tori Ervasti, Suomen Kuvale­hdessä. Ja SK:n pitäisi muka olla laatulehti ?

  Vihrei­den kannal­ta maalaisvi­hal­la on laa­jem­pikin merk­i­tys. Luon­non suo­jelun, ekol­o­gisen kulut­tamisen ja kier­rä­tyk­sen ima­go on epä­su­osit­tu. Näitä arvo­ja pitäisi viedä eteen­päin fik­susti kon­sen­suk­sel­la, ei syyl­listämäl­lä ja vastakkainasettelulla.

  Onnek­si Keskus­tan kan­natuk­selle vihreät ja city­ih­miset jatka­vat rienauslinjaansa.

 44. Taitaa­pa Vihreän Osmo Soin­in­vaaran viha Keskus­taa kohtaa olla aika iso, kun kulut­ta­jan oikeus vali­ta ei paljonkaan vaa’as­sa paina !!

 45. Min­ua har­mit­taa se, että yhä use­am­min ruokavalin­nat tun­tu­vat ole­van kah­den kaup­paa. Val­itse Valio tai Arla! Val­itse S tai K! En oikein osaa nähdä oleel­lisia ero­ja näi­den toim­i­joiden välillä.

  Touché! Kun markki­nat jakaa kak­si tasavah­vaa peluria, käy hel­posti niin, että kil­pailu muut­tuu näen­näisek­si, eikä kulut­ta­jan kannal­ta tilanne juuri eroa monopolista.

  Opti­mi on yleen­sä 5–7 melko tasavah­vaa kil­pail­i­jaa. Sil­loin markki­na toimii ja kehit­tyy parhait­en, mis­tä myös kulut­ta­ja hyö­tyy. Suomes­sa elin­tarvikekaup­pa on kaukana tästä, tosin niin on aika moni muukin toimiala.

 46. Arlan pääjo­hta­ja taisi käyt­tää yht­enä perus­teena että “sokkotesteis­sä ei eri maalaisia maito­ja ero­ta toi­sis­taan”. Johdon­mukaisu­u­den nimis­sä ole­tan että seu­raavak­si HOK-Elan­to pois­taa kaupois­taan vähänkin kalli­im­mat olut‑, kola‑, vesi­ladut jne. Kaikkea mitä ei makutesteis­sä ero­ta, halv­in­ta vaan tarjolle!

 47. Maitoti­lal­liset, MTK ja MMM syyt­tävät, että joku vetää välistä. Valion mak­saman tuot­ta­jahin­ta on n. 36 cent­tiä ja kau­pas­sa maitoli­tra mak­saa n. 80 cent­tiä alveineen.

  Miten näinkin edulli­nen hin­ta on mahdollista?

  Lukekaa­pa ras­vat­toman maid­on tuote­seloste. Siitä on viety välistä kaik­ki muu pait­si kal­si­u­mi. Kau­pan maito­tuotetiskistä vain pieni nurkkaus on maitop­urkeille. Lop­pu on sit­ten sitä, mikä maitop­urkeista on vedet­ty välistä:
  — Juustoja
  — Jogurtteja
  — Viilejä
  — Voita ja rasvoja
  — Kermoja
  — Rahkoja
  — Kastikeaineksia
  — Maitobakteeri-mehut
  jne. jne.
  Kui­v­atarvike­hyllystä löy­tyy lisäk­si maito­jauhei­ta sun muuta.

  Kulut­ta­jan kevyt­maito on sanan­mukaises­ti varsin kevyttä.

  EU:ssa maid­on keski­hin­ta on 26 cent­tiä eikä siel­lä mak­se­ta kansal­lisia tukia. Suomes­sa tuot­ta­jan saa­ma kor­vaus on ver­rat­en run­saskäti­nen. Maito­talouden tukem­i­nen ei ainakaan kulut­ta­jille säteile ei sit­ten mitenkään. Sitä sopisi selvit­tää, mihin ne tuet menevät.

 48. Ilpo Per­naa: “Mik­si ahtaa­jien lakkoa käsitel­lään neu­traal­isti vaik­ka sen lähtöko­h­dat ovat vasem­mis­ton ja demarien poli­ti­ikas­sa? Ilmiö on jonkin­lainen Suomen sisäi­nen suomettuminen.”

  Vaikea uskoa, että EK:n lähtöko­h­dat liit­ty­i­sivät jotenkin vasem­mis­toon tai demarei­hin — pait­si että vas­tuste­taan niitä. Tämähän on EK:n lakko, alan liit­to olisi jo sopinut.

 49. Ilpo Per­naa:

  Onko suo­ma­lainen maito kallista ? Tiedät­tekö miten korkeaa laat­ua se on ver­rat­tuna mui­hin ? Saman­ta­soista on vain Sveit­sis­sä ja Norjassa.

  Dude. Se on suo­ma­laista maitoa. Van­haselta meni maitokup­pi nurin kun se oli ruot­salaisen fir­man paketissa. 

  Van­hanen kom­men­toi asi­aa kulut­ta­jana, mut­ta pal­stan kom­men­toi­jat vetävät johtopäätök­set Keskus­tan poli­ti­ikkaan ja Van­hasen pääministerityöhön. 

  Päämin­is­teri ei kom­men­toi mitään asi­aa kulut­ta­jana vaan aina päämin­is­ter­inä. Samal­la tavoin kuin päämin­is­teri käy kun­ni­an­loukkauskäräjän­sä päämin­is­ter­inä, ei yksi­tyshenkilönä. Ei ole ole­mas­sa mitään tapaa jol­la Van­hanen voisi Jekyll & Hyde- tyyp­pis­es­ti muut­taa per­son­aal­lisu­ut­taan tilanteen mukaan jol­loin muiden pitäisi arvel­la, puhuuko tässä päämin­is­teri, yksi­ty­ishenkilö vai kulut­ta­ja Mat­ti Van­hanen. Ei päämin­is­teri voi men­nä vetämään lärve­jä lähiökup­pi­laan ja huoritel­la karaoke-emän­tää ilman että siitä tulisi kamala haloo, vaik­ka kyseessä olisi ihan selvästi ollut yksi­ty­ishenkilönä tehty ekskursio.

  Jos päämin­is­teri tekee itses­tään pellen medi­as­sa väärien tieto­jen varas­sa niin se kyl­lä on uuti­nen. Asi­aa ei var­masti auta se että päämin­is­teri on maalais­li­itos­ta jol­la on pitkät per­in­teet tässä hulluttelussa.

 50. Quotet väärin. Tässä oikein.

  Ilpo Per­naa:

  Onko suo­ma­lainen maito kallista ? Tiedät­tekö miten korkeaa laat­ua se on ver­rat­tuna mui­hin ? Saman­ta­soista on vain Sveit­sis­sä ja Norjassa. 

  Dude. Arlan maito on suo­ma­laista maitoa. Van­haselta meni maitokup­pi nurin kun se oli ruot­salaisen fir­man paketissa.

  Van­hanen kom­men­toi asi­aa kulut­ta­jana, mut­ta pal­stan kom­men­toi­jat vetävät johtopäätök­set Keskus­tan poli­ti­ikkaan ja Van­hasen pääministerityöhön. 

  Päämin­is­teri ei kom­men­toi mitään asi­aa kulut­ta­jana vaan aina päämin­is­ter­inä. Samal­la tavoin kuin päämin­is­teri käy kun­ni­an­loukkauskäräjän­sä päämin­is­ter­inä, ei yksi­tyshenkilönä. Ei ole ole­mas­sa mitään tapaa jol­la Van­hanen voisi Jekyll & Hyde- tyyp­pis­es­ti muut­taa per­son­aal­lisu­ut­taan tilanteen mukaan jol­loin muiden pitäisi arvel­la, puhuuko tässä päämin­is­teri, yksi­ty­ishenkilö vai kulut­ta­ja Mat­ti Van­hanen. Ei päämin­is­teri voi men­nä vetämään lärve­jä lähiökup­pi­laan ja huoritel­la karaoke-emän­tää ilman että siitä tulisi kamala haloo, vaik­ka kyseessä olisi ihan selvästi ollut yksi­ty­ishenkilönä tehty ekskursio.

  Jos päämin­is­teri tekee itses­tään pellen medi­as­sa väärien tieto­jen varas­sa niin se kyl­lä on uuti­nen. Asi­aa ei var­masti auta se että päämin­is­teri on maalais­li­itos­ta jol­la on pitkät per­in­teet tässä hulluttelussa.

 51. Ilpo Per­naa
  “Mik­si ahtaa­jien lakkoa käsitel­lään neu­traal­isti vaik­ka sen lähtöko­h­dat ovat vasem­mis­ton ja demarien politiikassa?”

  Joo, tosi neu­traal­isti onkin käsitel­ty. Tähän men­nessä kom­ment­tiosas­tol­la on vaa­dit­tu ainakin lait­tomien lakko­jen kor­vauk­sien tun­tu­vaa korot­tamista, yleis­si­tovu­u­den purkamista, työ­markki­nakartel­lien lakkaut­tamista, työ­sopimus­lain rukkaamista siten että työn estyessä lakon takia voi lopet­taa palka­n­mak­sun vläit­tömästi ja heit­et­ty ilmaan aja­tus, että lakko voisi jopa olla irtisanomisperuste.

  Galileo:
  “kulut­ta­jan oikeus valita ”

  Eikö kaup­pi­aal­la ole oikeut­ta vali­ta sitä, mitä kau­pas­saan myy? Pitääkö tuos­ta päätel­lä, että kaik­ki kau­pat olisi syytä pakot­taa myymään sekä suo­ma­laista, ETTÄ ruot­salaista ETTÄ viro­laista maitoa?

 52. Olen kum­mas­tel­lut sitä hil­jaisu­ut­ta, mikä kuin käskien räväkän alun jäl­keen laskeu­tui Keskus­tan kentälle.

  Syykin on selvä. Satakun­nan Kansan mukaan Sata­maito ja Valio ovat nekin nyt maitoso­das­sa. Timo Kalli (Kesk) on Sata­maid­on hal­li­tuk­sen puheenjohtaja.

  Verkkoapi­las­sa Kalli sanoo:

  Maitoso­taa käy­dään nyt suo­ma­lais­ten maid­on­tuot­ta­jien kus­tan­nuk­sel­la, pahek­suu keskus­tan eduskun­taryh­män puheen­jo­hta­ja Timo Kalli. 

  - Markki­nao­su­uskil­pailu on johtanut tähän ja pelkään, ettei se vielä tähänkään pää­ty, Kalli ennakoi.
  Hän sanoo päätös­val­lan näis­sä asiois­sa ole­van yri­tys­ten hallituksilla.
  — Niiden pitäisi ohja­ta toimi­vaa johtoa tiukem­min isän­maal­lises­sa hengessä.

  Onko Kalli kenen edus­ta­ja. Samaa voisi kysyä Antti­las­ta ja Maa- ja met­sä­talous­min­is­ter­iöstä. Onko min­is­ter­iö ollenkaan vira­nomainen vai jonkin sortin tuot­ta­jien ja met­sän­o­mis­ta­jien etujärjestö.

 53. “Tämähän on EK:n lakko, alan liit­to olisi jo sopinut.”

  Siinä taas yksi esimerk­ki suomen­sisäis­es­tä suomet­tumis­es­ta. Riis­te­tyt ‚palkkakuopas­sa ole­vat työläiset oli­si­vat sopi­neet, mut­ta se ei her­roille pas­san­nut. 12 kuukau­den ylimääräi­nen palk­ka töi­den lop­pumisen yhtey­dessäkin on vain muu­tostur­vaa. Ei mitään oikeaa rahaa, joka pitäisi tämän sopimuk­sen seu­rauk­se­na mak­saa kaikil­la aloilla.

 54. Ilpo Per­naa

  Ei mitään oikeaa rahaa, joka pitäisi tämän sopimuk­sen seu­rauk­se­na mak­saa kaikil­la aloilla. 

  Miten niin kaikil­la aloil­la? Nythän AKT ja EK vään­tää sopimuk­ses­ta. Miten sitä nyt pitäisi kaikil­la aloil­la mak­saa? Ei tämä ole tupo-kierros.

 55. Soininvaara:“Koska tämä Ing­manin maito on peräisi suo­ma­lai­sista lehmistä, päämin­is­terin – ja mon­en muun keskus­tavaikut­ta­jan – äkämystymi­nen johtuu Valion (kesk) ohit­tamis­es­ta, ei suo­ma­laisen maataloustuotannon.”

  O.S. halu­aa uno­htaa, että Arla Ing­man on Arla-Foodsin 100 % omis­ta­ma tytäry­htiö. Emoy­htiön omis­ta­jat ovat tan­skalaisia ja ruot­salaisia maid­on­tuot­ta­jia. Maid­on myyn­nistä saadut voitot menevät Tan­skaan ja Ruotsiin. 

  Mitä pitäisi Van­hasen suosia muu­ta kuin suo­ma­laista työtä, ruot­salaista ja tan­skalaista vai ? Johan siitä haloo nousisi. Asia on kuitenkin niin, että Van­hanen tekee aina väärin. Se on suomen­sisäisen suomet­tu­jan mantra.

  Syltty:“Joo, tosi neu­traal­isti onkin käsitelty. ”
  Tarkoi­tan ahtaa­jien ammat­tili­iton poli­it­tisen kytkyn syyl­listämistä? Mis­sä se viipyy ? Hys hys ei siitä saa puhua.

  Evert:“Onko Kalli kenen edus­ta­ja. Samaa voisi kysyä Antti­las­ta ja Maa- ja metsätalousministeriöstä.”

  Parem­pikin kysyjä. Ketä edus­ti­vat Lip­po­nen aikanaan, Heinälu­o­ma, Halo­nen, demarien kansane­dus­ta­jat ja min­is­ter­iöi­den virkamiehet ? SAK:n etäis­pääte koko puolue.

  Voidaan sanoa, että demari­mafia puo­lusti myös suo­ma­laista työtä. Ero on kuitenkin siinä, että keskusta­laiset puo­lus­ta­vat tässä tilanteessa suo­ma­laista ulko­maista työtä vas­taan. Demari­mafia kah­mii etuuk­sia itselleen muil­ta suomalaisilta.

  Tämä on nyt vas­takkainaset­telu­vi­estiä, mut­ta sitä saa mitä tilaa.

  Suomen­sisäisiltä suomet­tu­jil­ta on jäänyt huo­maa­mat­ta, että kepu pet­tää aina. Kun Olli Rehn (kesk) tuli EU:n talouskomis­saarik­si, niin heti ajau­tui Kreik­ka konkurssiin.

 56. Nythän kulut­ta­jat ja päämin­is­teri kai sai­vat aikaan osit­taisen peru­u­tuk­sen S‑ryhmän päätök­seen. Itsekin vähän ihmettelin, mik­sei Vali­olle voisi antaa mah­dol­lisu­ut­ta. Kyse ei kai ole pelkästään maid­on alku­perästä vaan myös omistussuhteista.

 57. Emoy­htiön omis­ta­jat ovat tan­skalaisia ja ruot­salaisia maid­on­tuot­ta­jia. Maid­on myyn­nistä saadut voitot menevät Tan­skaan ja Ruotsiin.

  Mitä pitäisi Van­hasen suosia muu­ta kuin suo­ma­laista työtä, ruot­salaista ja tan­skalaista vai ? 

  Arla-Ing­man­nin mei­jer­it sijait­se­vat Suomes­sa ja kyse on suo­ma­lais­ten lehmien lyp­sämästä mai­d­os­ta. On vähän vaikea ymmärtää, miten maid­on ost­a­mi­nen Sipoos­ta Helsinki­in loukkaa suo­ma­laista TYÖTÄ. 

  Entä tuo voit­to­jen tulout­ta­mi­nen Tan­skaan. Arla mak­saa tuot­ta­jille mai­d­os­ta enem­män kuin Valio ja myy tmaid­on kaup­poi­hin huo­mat­tavasti Valio­ta halvem­mal­la. Tämän jäl­keen jäävät vielä muhkeat voitot Tan­skaan siir­ret­täviksi? Mitä se ker­too Valiosta?

 58. Olin kyl­lä hiukan yllät­tynyt siitä tun­teel­lis­es­ta purkauk­ses­ta, jon­ka HOk-Elan­non päätös myy­dä sipoolaista maitoa tuot­ti. Kir­joitin alku­peräisin postauk­sen protestoidak­seni sitä, että kepu­laiset poli­itikot oli­vat vähän epäre­hellis­es­ti puhuneet päätök­sen yhtey­dessä ruot­salais­es­ta mai­d­os­ta. Jos olisi ollut kyse ruot­salais­es­ta mai­d­os­ta olisin ymmärtänyt maalais­li­it­to­lais­ten vihan. HOK-Elan­to on myynyt pitkään myös ruot­salaista maitoa suo­ma­laisen rin­nal­la ja myy yhä. Selvästi halvem­mas­ta hin­nas­ta huoli­mat­ta kulut­ta­jat eivät ole sitä suosi­neet. Tästä ei ole protestoitu, mut­ta kauhea protesti tulee, kun vai­hde­taan suo­ma­laisen maito toisen mei­jerin jalosta­maan suo­ma­laiseen maitoon. 

  Mei­jeri on siis tehdas, ei maatila.

  Jos pitäisi kart­taa ulko­maalais­ten Suomes­sa omis­tamis­sa tehtais­sa valmis­tet­tu­ja tuot­tei­ta, pitäisi boiko­toi­da aika monia tuot­tei­ta, Lun­dia-huonekalu­ja ja Turun telakalla valmis­tet­tu­ja laivo­ja nyt esimerkiksi. 

  Minäkin olen samaa mieltä siitä, että kaup­paketjut val­it­se­vat liikaa tuot­tei­ta kulut­ta­jan puoles­ta, mut­ta mis­sä on vas­taa­va viha niitä kaup­po­ja kohtaan, jot­ka myyvät pelkkää Valion maitoa? Tuo kulut­ta­jan oikeus vali­ta ‑argu­ment­ti ei oikein tun­nu uskot­taval­ta, ellei sitä sovel­la symmetrisesti.

  Toivoisin enem­män valin­nan­varaa kaup­poi­hin, mut­ta jos käytet­tävis­sä on ylimääräi­nen hyl­ly­metri, en ole var­ma, että halu­aisin haaska­ta poten­ti­aalisen valin­nan­varan siihen, että bulkki­maitoa tulisi kahdes­ta eri suo­ma­lais­es­ta tehtaas­ta. Onhan noil­la maito­hyl­ly­il­lä nyt jo muutenkin tilanah­taut­ta, kun pitää olla taval­lista, hyla- lak­toosi­ton­ta, ja luo­mua ja nämä kaik­ki ras­vat­tom­i­na, ykkös­maitona, kevyt­maitona ja kulu­tus­maitona. Lisäk­si funk­tion­aal­isia maito­ja, joi­hin on lisät­ty kal­si­u­mia ja mitä muu­ta nyt sat­u­taankin haluamaan.

  Jos kyse olisi maid­on­tuot­ta­jien eduista, kepu­lais­ten pitäisi hur­ra­ta aina kun Arla lisää markki­nao­su­ut­taan. Mak­saa­han se mai­d­os­ta enemmän. 

  Kyse on myös kul­je­tuskus­tan­nuk­sista, sil­lä maito on painavaa. Jos valin­nan varan lisäämisek­si vuosaare­laiseen kaup­paan tulee kul­jet­taa maitoa pait­si 20 kilo­metrin päästä Sipoos­ta myös 700 kilo­metrin päästä Kain­u­us­ta, paljon palaa löpöä turhaan. 

  Tämä näyt­tää kuitenkin ole­van elämää suurem­pi kysymys. Olen todel­la utelias! Tässä täy­tyy olla jotain, jota en tiedä. Mikä mei­jeri­te­ol­lisu­udessa on niin tärkeätä? 

 59. “Tämä näyt­tää kuitenkin ole­van elämää suurem­pi kysymys. Olen todel­la utelias? Mikä mei­jeri­te­ol­lisu­udessa on niin tärkeätä? Tässä täy­tyy olla jotain, jota en tiedä.”

  Sanois­in, että ihmiset kokee liian tärkeäk­si yri­tyk­sen omis­ta­jan, kos­ka eivät asi­aa sen pidemälle ajat­tele. Jos maito tuo­taisi­in sak­sas­ta ja sen myisi Suo­ma­lainen fir­ma, olisi tilanne parem­pi monien mielestä kuin lähi­maid­on myyn­ti tan­skalais­ten toimesta.

 60. Mik­si Helsinki­in ylipäätään pitää viedä maitoa — aivan turhaan palaa polttoainetta.

 61. Ilpo Per­naa: “Voidaan sanoa, että demari­mafia puo­lusti myös suo­ma­laista työtä. Ero on kuitenkin siinä, että keskusta­laiset puo­lus­ta­vat tässä tilanteessa suo­ma­laista ulko­maista työtä vas­taan. Demari­mafia kah­mii etuuk­sia itselleen muil­ta suomalaisilta.”

  Voisitko sel­ven­tää, miten niitä etuuk­sia kah­mi­taan? Ja mitä etuuk­sia on viime aikoina kahmittu?
  Ja keitä nämä etuuk­sia itselleen saa­neet mafiosot ovat?
  Ja kun Kokoomus on nykyään työväen­puolue, onko sekin kahminut?
  Rikol­lisjär­jestöön kuu­lu­mi­nen on Suomes­sa nyky­isin krim­i­nal­isoitu, joten olet var­maan jo tehnyt rikosilmoituksen?

 62. Raimo K:“Voisitko sel­ven­tää, miten niitä etuuk­sia kahmitaan? 

  Eikö SAK ole kytkök­sis­sä sos­demi­in? Ahtaa­jat havit­tel­e­vat sel­l­aisia etu­ja, joi­hin Suomel­la ei ole varaa. Sata miljoon­aa euroa päivässä palaa tähän ahneu­teen ? Paperite­htaiden, jään­mur­ta­jien ja kul­je­tusalan työn­tek­i­jät ovat selvästi parem­min palkat­tu­ja ver­rat­tuna mui­hin työntekijäryhmiin.

  Nais­val­taiset alat, jot­ka eivät kuu­lu näi­hin avain­ryh­mi­in, ovat jääneet palkois­sa jäl­keen. Tosin nekin kuu­lu­vat SAK:n alaisi­in liit­toi­hin, mut­ta näi­den lakkoilua on vaikeutet­tu tai niiden lakko­jen avul­la ei voi pysäyt­tää Suomea.

  Mitä tuo­vat mieleen nimet Aho­nen ja Kuis­ma ? Lakko, lakko ja lakko.

  Näil­lä sivus­toil­la tör­mää usein sanaan kepumafia, ei tarvitse kauhis­tel­la sanaa, demarimafia.

  Soininvaara:“Entä tuo voit­to­jen tulout­ta­mi­nen Tan­skaan. Arla mak­saa tuot­ta­jille mai­d­os­ta enem­män kuin Valio ja myy tmaid­on kaup­poi­hin huo­mat­tavasti Valio­ta halvemmalla.”

  Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitätön ver­rat­tuna Arlan voit­tomar­gin­aali­in. On parem­pi, että raha jää Suomeen vaikkakin Valio mak­saa huonommin. 

  Tosin kil­pailu tuot­ta­jalle mak­set­tavas­ta hin­nas­ta on hyvä asia ellei siihen liit­ty­isi tuo­ta vuo­toa ulko­maille eikä ruot­salaisen maid­on tuon­tia Suomeen .

 63. Ilpo Per­naa kir­joit­ti 8.3.2010 kel­lo 21:13 “Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitätön ver­rat­tuna Arlan voit­tomar­gin­aali­in. On parem­pi, että raha jää Suomeen vaikkakin Valio mak­saa huonommin.”

  Miten las­ket tuon tuot­ta­jan “mität­tömän” hin­nan? Ja voit­tomar­gin­aalin? Jos vaik­ka kurkkaat maid­on hin­to­ja tuolta
  http://www.milkprices.nl/
  niin huo­maat että tan­skalainen ja ruot­salainen tuot­ta­ja saa noin 27 c/l suo­ma­laisen tuot­ta­jahin­nan ollessa noin 36 c/l ja vas­taavasti 12 kuukau­den keskiar­vot 26 ja 40 c/litra. Suo­ma­lainen tuot­ta­ja saa tai on saanut noin 10 c/l parem­paa tuot­ta­jahin­taa. Tämän tuot­ta­jahin­nan päälle suo­ma­lainen tuot­ta­ja saa ns kansal­lista tukea joka mak­se­taan suo­raan bud­jetista val­tion varoista eli omista verovaroista joi­ta on kerät­ty mm koulu­ja ja sairaan­hoitoa varten. Tämän tuen määrä on 3–31 c/litra tukialueesta riip­puen. Tääl­lä siis tuelli­nen tuot­ta­jahin­ta on 13–40 c/litra korkeampi kuin ruot­salaisil­la tuot­ta­jil­la jot­ka eivät saa kansal­lista tukea ollen tuki­neen noin 39–67 c/l ver­rat­tuna ruot­salaiseen 26 c/l. Sil­lä alueel­la mis­tä noin puo­let koti­mais­es­ta mai­d­os­ta tulee ja jos­sa Valio hal­lit­see tuot­ta­jak­ent­tää tämä verovaroista mak­set­ta­va litratu­ki on noin 9 c/l eli tuot­ta­jahin­ta tuki­neen on noin 45 c/l ollen läh­es 20 c/l parem­pi kuin ruot­salaisil­la tuot­ta­jil­la 26 c/l. Nyt jos maito mak­saa kau­pas­sa 66–88 c/l jos­ta tietysti pitää vielä vähen­tää kul­je­tusku­lut, mei­jerin pyörit­tämi­nen (palkat, sähköt, läm­möt, pakkauk­set, lait­teis­ton pesut jne jne jne) ja kaup­pakin otta­nee tuos­ta jotakin kor­vaus­ta että pitää tuotet­ta myyn­nis­sä eli oman vaa­ti­mat­toman mar­gin­aalin­sa? Mut­ta että aika pikaisel­la vähen­nys­laskul­la tuos­ta saadaan että väit­tämäsi “Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitätön ver­rat­tuna Arlan voit­tomar­gin­aali­in” on mah­do­ton. Vielä kun huomioidaan että väit­tävät jotkut että Arlan maito tääl­lä kau­pas­sa mak­saa vähem­män kuin Ruot­sis­sa niin jos vaik­ka olisi sama kau­pas­sa molem­mis­sa mais­sa vaik­ka tuol­lainen 77 c/l jos­ta sit­ten vähen­netään ruot­salainen tuot­ta­jahin­ta 27 c/l jol­loin jää 50 c/l mei­jerin + kau­pan kulut + voit­to tai 77 c/l mii­nus suo­ma­lainen tuot­ta­jahin­ta 36 c/l jol­loin jääkin vain 41 c/l. En ota kan­taa siihen että onko tuo jako tuot­ta­jahin­nan ja muun ketjun välil­lä oikeu­den­mukainen, ain­oas­taan väit­tämääsi että “Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitätön ver­rat­tuna Arlan voit­tomar­gin­aali­in”. Joka siis on väit­tämä jon­ka totu­usar­vo on? Niin ja tietysti tuet varsinkin pohjoises­sa nos­ta­vat tuot­ta­jan osu­ut­ta jol­loin tuot­ta­jan osu­us on jo sama kuin muun ketjun tuos­sa esimerkissä ollen 45 c/l. Halu­atko esitet­ty­jen tosi­a­sioiden val­os­sa tark­istaa väittämääsi?

 64. Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti 8.3.2010 kel­lo 18:37 :
  “Arla mak­saa tuot­ta­jille mai­d­os­ta enem­män kuin Valio ja myy maid­on kaup­poi­hin huo­mat­tavasti Valio­ta halvem­mal­la. Tämän jäl­keen jäävät vielä muhkeat voitot Tan­skaan siir­ret­täviksi? Mitä se ker­too Valiosta?”

  Ihan talouden ja kansan­talousti­eteen peru­sopin­to­jen varas­sa vas­taisin että jonkun (kum­man?) yri­tyk­sen kus­tan­nus­rakenne on kovasti korkea. Vai? Kyse voi olla myös koko ketjun kus­tan­nuk­sista mitä onkin tääl­läkin jo tuossa
  http://www.soininvaara.fi/2009/11/28/maatalouden-siirto-pohjoiseen-on-virhe/
  pohdit­tu. Valion maid­on­tuotan­nos­ta­han (litroista siis) suurin osa tulee kaukaa kulu­tuk­ses­ta pohjoisem­mas­ta mas­sakeskip­is­teen (litroil­la pain­otet­tu sijain­ti) ollessa var­maan jos­sakin Kiu­ruve­den korkeudel­la noin 500 kilo­metriä Helsingistä. Jos­sain lehti­ju­tus­sa oli että “Valio hakee maid­on vaik­ka Utsjoelta” mut­ta jos se aje­taan Oulu­un jos­sa on lähin mei­jeri niin kun lähde­tään Oulus­ta ja kier­retään Utsjoen kaut­ta keräten nup­pikuor­ma noin 20.000 l maitoa niin kilo­me­tre­jä ker­tyy vähin­tään 1.350 ja jos las­ke­taan että kuor­ma-auto kul­jet­ta­ji­neen kus­tan­taa noin 1 euron/km (kuka tietää?) niin tuon kuor­man keräi­ly on mak­sanut noin 15 c/l. Lisäk­si se maito aje­taan vielä takaisin Utsjoen kaup­poi­hin samal­la kilo­metrimääräl­lä ja joku senkin kulun mak­saa. Saat­taa­vat täl­laiset asi­at vaikut­taa jonkun ver­ran kustannuksiin?

 65. Osmo Soin­in­vaara:

  Tämä näyt­tää kuitenkin ole­van elämää suurem­pi kysymys. Olen todel­la utelias! Tässä täy­tyy olla jotain, jota en tiedä. Mikä mei­jeri­te­ol­lisu­udessa on niin tärkeätä? 

  En minäkään tiedä, mut­ta luulisin, että syy ainakin Kepun osalta, on nimeno­maan tääl­läkin mainit­tu omistajapohja:
  http://www.valio.fi/portal/page/portal/Valioyritys/Yritystieto/Omistajat

  Valio.fi:

  Valion omis­taa 18 osu­uskun­taa, jot­ka ovat puolestaan suo­ma­lais­ten maid­on­tuot­ta­jien omistamia. 

  Mik­si muut tästä sit­ten jak­sa­vat vaah­do­ta onkin kimu­rantimpi kysymys. Mut­ta Suomi­han on osu­uskun­tien luvat­tu maa, jotain hienoa siinä täy­tyy olla — ei tosin aukene minulla.

  Kari

 66. HOK-Elan­to on myynyt pitkään myös ruot­salaista maitoa suo­ma­laisen rin­nal­la ja myy yhä. Selvästi halvem­mas­ta hin­nas­ta huoli­mat­ta kulut­ta­jat eivät ole sitä suosi­neet. Tästä ei ole protestoitu, mut­ta kauhea protesti tulee, kun vai­hde­taan suo­ma­laisen maito toisen mei­jerin jalosta­maan suo­ma­laiseen maitoon.

  Jälkivi­isaus on help­poa. Mut­ta olisi S‑ryhmän ja Arlan pitänyt ymmärtää, miten tun­teikkaasti suo­ma­laiset, päämin­is­ter­istä alka­en, suh­tau­tu­vat maitoon. Toimit­ta­javai­h­dok­sen yhtey­dessä asia olisi pitänyt tiedot­taa ja kam­pan­joi­da. Asi­akkaat eivät pidä yllätyksistä.

  Minäkin olen samaa mieltä siitä, että kaup­paketjut val­it­se­vat liikaa tuot­tei­ta kulut­ta­jan puolesta

  Kaup­paketjut ker­naasti saisi­vat vali­ta toimit­ta­jan sil­loin kun tuot­teis­sa ei ole eroa. Mik­si pitää olla huna­ja­mari­noitu­ja broi­lerin­suikalei­ta sekä HK:lta, Atri­al­ta että Poutul­ta? Kun kaikil­la on omat kier­to- ja muut logis­tiset vaa­timuk­set, näen­näis­va­likoiman ylläpitämi­nen suot­ta nos­taa kau­pan hävikkiä, kus­tan­nuk­sia ja sitä kaut­ta hintoja.

 67. ‘Nais­val­taiset alat, jot­ka eivät kuu­lu näi­hin avain­ryh­mi­in, ovat jääneet palkois­sa jäl­keen.’ (Ilpo Pernaa)
  Joo, ja kun yksi näistä nais­val­tai­sista aloista ryhtyi taan­noin lakkoon, tämä hal­li­tus kehit­ti poikkeuslain sitä vas­taan. Por­var­il­lista pro­fem­i­nis­miä parhaimmillaan.

 68. kansalli­nen tuki vääristää kir­joit­ti 9.3.2010 kel­lo 6:56:
  ” Vielä kun huomioidaan että väit­tävät jotkut että Arlan maito tääl­lä kau­pas­sa mak­saa vähem­män kuin Ruot­sis­sa niin jos vaik­ka olisi sama kau­pas­sa molem­mis­sa mais­sa vaik­ka tuol­lainen 77 c/l jos­ta sit­ten vähen­netään ruot­salainen tuot­ta­jahin­ta 27 c/l jol­loin jää 50 c/l mei­jerin + kau­pan kulut + voit­to tai 77 c/l mii­nus suo­ma­lainen tuot­ta­jahin­ta 36 c/l jol­loin jääkin vain 41 c/l.”

  Arit­täin asiantun­te­vaa ja vas­taa sitä lasku­ta­paa jota vira­nomais­es­tkin käyt­tävät. Mut­ta voiko Arla-Ing­manin tai Valion katet­ta noin yksinker­tais­es­ti laskea. Kuten aiem­min kir­joitin ver­tailu tehdään “kuorit­tuun” maitoon.

  Sama maito “kirkaste­taan” use­am­paan ker­taan. Siitä tehdään:
  — Juustoja
  — Jogurtteja
  — Viilejä
  — Voita ja rasvoja
  — Kermoja
  — Rahkoja
  — Kastikeaineksia
  — Maitobakteeri-mehut
  jne. jne.
  Kui­v­atarvike­hyllystä löy­tyy lisäk­si maito­jauhei­ta sun muuta.

  Tässäkin on se has­su, jut­tu että esim. juus­tossa hin­taero ker­taan­tuu. Valion maid­on nimeen van­no­vat osta­vat paljon halvem­paa Arlan tms. juus­toa. Niin ja hin­nan takia juus­tos­ta jo 40 % tuo­daan ulkoa.

 69. Evert The NeveR­est kir­joit­ti 9.3.2010 kel­lo 11:20 “Mut­ta voiko Arla-Ing­manin tai Valion katet­ta noin yksinker­tais­es­ti laskea.

  Tässäkin on se has­su, jut­tu että esim. juus­tossa hin­taero kertaantuu.”

  Ei tietys­tikään voi laskea noin yksinker­tais­es­ti. Mut­ta suurin kate saadaan käsit­tääk­seni tuore­mai­d­os­ta jol­la suuret myyn­timäärät ja sit­ten jostain ihan erikois­tuot­teista joil­la pienet myyn­timäärät. Vali­ol­la puhutaan ilmeis­es­ti ns tili­tyskyvys­tä eli mitä mil­läkin tuot­teel­la on mah­dol­lista tilit­tää tuot­ta­jalle asti ja jos se tuore­maid­ol­la on 40 c/l niin juus­tol­la se on 20 c/l. Min­ul­la on sel­l­ainen käsi­tys että tämän taki­a­han nimeno­maan tästä tuore­maid­on tuon­nista ja pakkaamis­es­ta on nous­sut niin suuri haloo kun se on EU-aikana ensim­mäi­nen ker­ta kun tulee todelista kil­pailua korkeakat­teisim­malle tuot­teelle. Tai siis täl­lainen käsi­tys min­ul­la on.

 70. Kansalli­nen tuki halu­aa min­un tark­ista­van kan­taani tuot­ta­jan ja Arlan välis­es­tä hin­nas­ta. Teen sen. Arlan ja tuot­ta­jan välistä voit­to­eroa ei voi laskea litrape­rusteisel­la kus­tan­nuk­sel­la. Skaala on näil­lä toim­i­joil­la täysin erilainen.

  Ei voi ver­ra­ta Arla-kon­sernin kus­tan­nus­raken­net­ta maid­on­tuot­ta­jan kus­tan­nuk­si­in litrako­htaises­sa hin­nas­sa. Toisek­si postaa­mas­sasi maito­hin­tati­las­tossa ver­rataan täysin eri­laista tuotet­ta Suomen kohdal­la. Ver­tailus­sa käyte­tyn maid­on raja-arvot ovat seuraavat: 

  total bac­te­r­i­al count 24,999 and somat­ic cell count 249,999
  (2) Arith­mic average

  Suomes­sa maid­on bak­teeri- ja solu­lu­vut ovat aivan eri tasol­la, suo­ma­laisen maid­on eduk­si. Korkeampi laatu tuo tietenkin lisää kus­tan­nuk­sia. En osaa tulki­ta tilas­toa siinä, että onko suo­ma­laisen maid­on korkem­pi laatu otet­tu jotenkin huomioon hin­nan lasken­nas­sa. Epäilen , että ei.

 71. Ilpo Per­naa kir­joit­ti 9.3.2010 kel­lo 16:01: “Kansalli­nen tuki halu­aa min­un tark­ista­van kan­taani tuot­ta­jan ja Arlan välis­es­tä hin­nas­ta. Teen sen. Arlan ja tuot­ta­jan välistä voit­to­eroa ei voi laskea litrape­rusteisel­la kus­tan­nuk­sel­la. Skaala on näil­lä toim­i­joil­la täysin erilainen.”

  Rupe­sit höpöt­tämään ihan jotakin muu­ta kuin kysyt­ti­in? Sin­un väit­teesi­hän oli että “Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitätön ver­rat­tuna Arlan voit­tomar­gin­aali­in”. Ja minä taas väitän että tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on paljon suurem­pi kuin Arlan voitok­si (kulu­jen jäl­keen) jäävä osu­us. Mut­ta sinä et vas­tan­nut kysymyk­seen vaan rupe­sit höpöt­tämään jotakin laadus­ta? Mik­si? Kai tuo oli aika yksinker­tainen että oletko oike­as­sa vai väärässä väit­teessäsi joka kuu­lui: “Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitätön ver­rat­tuna Arlan voit­tomar­gin­aali­in”? Vai?

  Ja tähän vielä että tuore­maito lie­nee korkeakat­teisin maito­tuote, kaik­ista muista saata­va tuot­to on alhaisem­pi. Helpot­taa ehkä miettimistäsi?

 72. Kansalli­nen tuki vääristelee.

  Arlan ja tuot­ta­jan välistä voit­to­eroa ei voi laskea litrape­rusteisel­la kus­tan­nuk­sel­la. Skaala on näil­lä toim­i­joil­la täysin erilainen.

  Ei voi ver­ra­ta Arla-kon­sernin kus­tan­nus­raken­net­ta maid­on­tuot­ta­jan kus­tan­nuk­si­in litrako­htaises­sa hinnassa. 

  Olet jät­tänyt laskel­mas­tasi poies maid­on tuot­ta­jaku­lut. Ja laatu liit­tyy hin­taan oleel­lis­es­ti, sil­lä suo­ma­laisen maid­on korkeampi laatu nos­taa tuot­ta­jakus­tan­nuk­sia. Ruot­salaisen ja suo­ma­laisen maid­on hin­to­ja ei voi ver­ra­ta toisi­in­sa , kos­ka kyse on aivan eri tuotteesta.

 73. Ilpo Per­naa kir­joit­ti 9.3.2010 kel­lo 20:42:

  “Kansalli­nen tuki vääristelee.

  Arlan ja tuot­ta­jan välistä voit­to­eroa ei voi laskea litrape­rusteisel­la kus­tan­nuk­sel­la. Skaala on näil­lä toim­i­joil­la täysin erilainen.

  Ei voi ver­ra­ta Arla-kon­sernin kus­tan­nus­raken­net­ta maid­on­tuot­ta­jan kus­tan­nuk­si­in litrako­htaises­sa hinnassa.

  Olet jät­tänyt laskel­mas­tasi poies maid­on tuot­ta­jaku­lut. Ja laatu liit­tyy hin­taan oleel­lis­es­ti, sil­lä suo­ma­laisen maid­on korkeampi laatu nos­taa tuot­ta­jakus­tan­nuk­sia. Ruot­salaisen ja suo­ma­laisen maid­on hin­to­ja ei voi ver­ra­ta toisi­in­sa , kos­ka kyse on aivan eri tuotteesta.”

  Jaa­has, Ilpo kuu­luu näköjään näi­hin jot­ka eivät voi tun­nus­taa ole­vansa väärässä? Pelkäätkö että ei usko­ta enää muis­sakaan asiois­sa jos osoit­tau­tuu että olet tässä(kin?) asi­as­sa väärässä? 

  Väit­teesi­hän oli siis yksinker­tainen eli “Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitätön ver­rat­tuna Arlan voit­tomar­gin­aali­in”. Et puhunut mitään tuot­ta­jan kus­tan­nuk­sista vaan tuot­ta­jan hin­nas­ta. Se että saako tuot­ta­ja voit­toa on eri asia kuin tuot­ta­jan saa­ma hin­ta. Arlan voit­tomar­gin­aal­i­han on taas vas­ta se osu­us joka jää Arlalle kau­pan sisäänos­to­hin­nan ja omien kus­tan­nuk­sien vähen­tämisen jäl­keen. Mut­ta täl­lä kau­pan myyn­ti­hin­nal­la ja täl­lä tuot­ta­jahin­nal­la minä väitän että tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on kaikkea muu­ta kuin mitätön Arlan voit­tomar­gin­aali­in ver­rat­tuna. Kas kun jos kau­pan myyn­ti­hin­ta on 75 c/l mei­jer­ille korkein­ta katet­ta antavas­sa tuot­teessa niin sisäänos­to­hin­ta on toden­näköis­es­ti noin 60 c/l korkein­taan. Tästä tuot­ta­jahin­ta pois 36 c/l niin jää 24 c/litra ja kaik­ki muut tuot­teet kuten juus­to, maito­jauhe jne anta­vat sit­ten pienem­män kat­teen ja tuos­ta pois kaik­ki mei­jerin omat kulut ja rahti ja muut niin mil­lään lasku­taval­la ei sen jäl­keen saa­da lop­putu­losta että “Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitätön ver­rat­tuna Arlan voit­tomar­gin­aali­in”. Pait­si jol­lakin MTK- tai kepu-matematiikalla?

 74. Lisäys­tä vielä edel­liseen? Jos kat­sot vaik­ka ihaile­masi Valion tiedoista tuolta
  http://www.valio.fi/portal/page/portal/Valioyritys/Yritystieto/Talous_ja_yritysvastuu/vuoden_2007_tiedot02042009153134
  niin liike­vai­h­to 2008 oli 1.844 miljoon­aa euroa. Maitoa ostet­ti­in 1.881 miljoon­aa litraa ja tili­tysh­in­ta osu­uskun­nille oli 47,2 snt/litra eli tuos­ta saadaan että maitoraa­ka-aineeseen meni 870.368.000 euroa joka on noin 47% liike­vai­h­dos­ta. Nyt kun liike­vai­h­to ei kuitenkaan ole sama kuin voit­to vaan siitä yleen­sä vähen­netään kus­tan­nuk­set niin Valion tulos vuodelta 2008 oli tap­pi­olli­nen 4 miljoon­aa Euroa. Arlan lie­nee tehokkaampi kuin Valio mut­ta melkoinen taikuri pitää olla että voitok­si tulee enem­män kuin maid­on raa­ka-aineen han­k­in­taan menee rahaa mitä väit­teesi “Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitätön ver­rat­tuna Arlan voit­tomar­gin­aali­in” käytän­nössä tarkoit­taa. Tai itse asi­as­sa tuo “mitätön” tarkoit­taisi että voit­toa pitäisi tul­la 3–4 ker­taa maid­on han­k­in­taan men­nyt rahamäärä, eikös?

 75. Kansalli­nen tuki kikkailee hin­ta ja voit­to ‑käsit­teil­lä. Tuot­ta­jan näkökul­mas­ta on aina pysyt­tävä real­is­mis­sa. Tuot­ta­jan saa­mal­la hin­nal­la tarkoi­tan tietenkin sitä mitä jää käteen kun tuotan­toku­lut on otet­tu huomioon.

  Mielestäsi pitäisi asi­aa tarkastel­la niin, että tuot­ta­jan tulo­ja käsitel­lään ilman kulu­ja, mut­ta Arlan kohdal­la pain­ote­taan kulu­jen merkitystä.

  Sitä et näy halu­a­van ymmärtää, että ei voi ver­tail­la tuot­ta­jan saa­maa maitoli­trahin­taa (kulu­jen jäl­keen) ja Arlan mak­samaa litrahin­taa samal­la asteikol­la. Yht­eneväi­nen ver­tailu tuloi­neen ja menoi­neen voitaisi­in tehdä vas­ta sil­loin kun yksit­täi­nen maati­la tuot­taisi saman ver­ran maitoa, minkä Arla ostaa.

  Soin­in­vaara käsit­telee Valion toim­intaa tuot­ta­jao­su­uskun­ta-näkökul­mas­ta. Sehän on juuri vil­lakoiran ydin.

  Kun tuot­ta­jat myyvät maiton­sa osu­uskun­nalle, jota he itse ovat rak­en­ta­mas­sa, niin raha jää koti­maa­han. Jos myymme Arlalle, niin voitos­ta saatu raha hyödyt­tää tan­skalaisia ja ruot­salaisia maid­on tuottajia.

  Lop­putule­m­ana säi­lyy siis edelleen, että Van­hanen puo­lus­taa suo­ma­laista työtä. Ja se taas osoit­tau­tuu laadukkaam­mak­si kuin muiden. Sen vuok­si Arla mak­saa mai­d­os­ta enem­män. Ja myös sen vuok­si että ei ole ollut itse tekemässä sitä laatua.

 76. Ilpo Per­naa kir­joit­ti 10.3.2010 kel­lo 8:39 “Kansalli­nen tuki kikkailee hin­ta ja voit­to ‑käsit­teil­lä.”

  En minä sen enem­pää kikkaile. Sin­un oma väit­tämäsi oli että “Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitätön ver­rat­tuna Arlan voit­tomar­gin­aali­in” ja kos­ka siinä ihan selvästi lukee että “tuot­ta­jan hin­ta” joka siis on “mitätön” ver­rat­tuna “Arlan voit­toon” niin olet itse siinä sekoit­tanut käsit­teet tai pyrit pro­pa­gan­dis­tis­es­ti väit­tämään jotakin mikä ei ole tot­ta. Tai sit­ten olet itse muut­tanut suomen kie­len sano­jen merkitystä?

 77. Ilpo Per­naa:
  “Tuot­ta­jan saa­mal­la hin­nal­la tarkoi­tan tietenkin sitä mitä jää käteen kun tuotan­toku­lut on otet­tu huomioon.”

  Sul­la on kyl­lä hin­nan ja kat­teen käsit­teet men­neet nyt todel­la pahasti sekaisin.

  Ei mikään ihme, että täm­möisel­lä taloudel­lisel­la osaamisel­la saadaan maat­alous­tuotan­tokin vaikut­ta­maan kansan­taloudel­lis­es­ti loistobisnekseltä.

 78. Voi teitä ingen­jöörit. Kyl­lä jokainen tietää mitä puhe/yleiskielessä tarkoite­taan esim. tuol­la tuot­ta­jan hinnalla. 

  Olen ennenkin tör­män­nyt näil­lä sivuil­la vas­taa­van­laiseen näsävi­isas­telu­un. Kohdal­lani ei ole kyse käsit­tei­den sekoit­tamis­es­ta , ain­oas­taan epätäs­mäl­lis­es­tä ilmais­us­ta puhekielisessä tekstissä.

  Ei ole ihme, että kaupun­ti­laiset eivät ymmär­rä meitä maalaisia kun puhumme eri kieltä. 

  Ja muis­takaa vielä sel­l­ainen , että maat­alous­tuotan­to ei ole Suomes­sa bisnes sanan kovas­sa merk­i­tyk­sessä. Maat­alous on suo­ma­lais­ten ruoka­palvelua ja ruuan tuotantoa. 

  Nyt tietenkin veis­tel­lään sanas­ta kovaa bisnestä.Voiton mak­si­moin­ti tietää hait­to­ja luon­nolle ja ihmiselle. Agribisnestä har­joite­taan mm. Brasil­ias­sa, Argen­ti­inas­sa ja USA:ssa .

 79. Kum­mallista, että Mat­ti Van­hanen juuri nyt rupe­si boikot­ti­in. Valio oli ollut HOK-Elan­non maito­jen pää­toimit­ta­jana vain vuon­na 2009. Sitä ennen HOK-Elan­nol­la oli sopimus Arla Ing­man­nin kanssa seit­semän vuo­den ajan. 

  Valio joutuu kil­pailu­vi­ra­nomais­ten määräyk­ses­tä myymään185 miljoo­nan litran kiin­tiön maitoa muille, kos­ka Valio kerää 86 pros­ent­tia mai­d­os­ta. Nyt sitä on kor­vat­tu tuon­ti­maid­ol­la ja Valio vie val­ta­van määrän yli­jäämä maito­tuot­tei­ta maasta. 

  Niistä kuin muis­takin maas­ta viedy­istä maat­alous­tuot­teista pitää per­iä kansalli­nen maat­alous­tu­ki Vali­ol­ta takaisin. Mik­si suo­ma­laiset kom­pen­soi­vat mosko­valaises­sa kau­pas­sa myytävää. Ovathan muutkin yri­tyk­set joutuneet tilit­tämään avus­tuk­sia takaisin val­ti­olle, kun ovat siirtäneet toim­intaa rajo­jen ulkop­uolelle. Eri asia, mut­ta täysin ver­ran­nolli­nen verora­ho­jen vien­ti kyseessä.

  p.s. Inm­ganin mukaan maid­on tuon­ti­in ei vaikut Ruotsin kru­u­nun arvo, kos­ka hin­nat ja mak­sut ovat euroon sido­tun Tan­skan kru­u­nun mukaisia.

 80. Mikk­sei min­is­tereil­lä saisi olla omaa mielipi­det­tä. Onhan kaikil­la muil­lakin. Ja saa kait hekin vali­ta mis­tä ostok­sen­sa tekee. Sama oikeus on vil­jeliöil­läkin, Jos ei huvi­ta menä s‑marketiin, tai elan­toon, entä sitten.

  Maid­on tuot­ta­jahin­ta on pudon­nut euroopas­sa, myös Suomes­sa. Kau­pas­sa se ei näy. Kau­pan palkio on kyl­läkin kas­vanut. Mik­sei siitä Osmo ja muut maaseudun kade­hti­at ole huolissaan. 

  Arla myy Suomeen maitoa halvem­mal­la kuin Ruot­si­in. Sama on monis­sa juus­tois­sa, Suo­mi on dump­paus maa. 

  Vali­ol­la on maail­man tiukim­mat laatu­vaa­timuk­set osta­malleen maid­olle, Esim anto­biot­ti jäämis­sä ehdo­ton ei. Jokaiselta tilal­ta ote­taan joka ker­ta tankista näyte, Tulos saadaan valmi­ik­si ennen kuin maito pure­taan mei­jeri­in, Jos löy­tyy antibiot­ti­jäämä niin koko auto­lasti menee hylkyyn. Maid­on­tuot­ta­ja vas­taa 5000 euroon asti vahin­gos­ta, Valio lopuista. Myös hävi­tys kulut.
  Laadul­la on hintansa.

  Se on kum­ma kun Lidli pystyy myymään Valion maitoa halvem­mal­la kuin s‑ketju ja elan­to Arlaa. Ettei vain koti­mainen ketjut rahas­ta asiakasta.

  Onko kukaan pysähtynyt ajat­telem­maan mil­lä rahal­la ABC ase­maverkos­to polka­isti­in pystyyn. Kävikö käsi kulut­ta­jan kukkarol­la. Neste ja Shell ei pystynyt moi­seen hattutemppuun.

  ■Evert The NeveR­est: Pitäisikö Myös ulkoa tuo­tu­jen elin­tarvikkeit­ten tuot­ta­jien tuki leka­ta pois. Tuel­la­han hekin tuot­ta­vat. Vai toimi­iko kateus vain yhteen suuntaan.

 81. kkta­lo Yppäristä kir­joit­ti 12.3.2010 kel­lo 0:30 kirjoitti:

  “Evert The NeveR­est: Pitäisikö Myös ulkoa tuo­tu­jen elin­tarvikkeit­ten tuot­ta­jien tuki leka­ta pois. Tuel­la­han hekin tuot­ta­vat. Vai toimi­iko kateus vain yhteen suuntaan.”

  Vas­taan, että tot­takai pitäisi KANSALLINEN tuki palaut­taa, kuten kir­joitin. Kansal­lista tukea ei mak­se­ta mis­sään muus­sa EU-val­tios­sa kuin Suomessa.

  Tässä maito­ju­pakas­sa Keskus­ta ja MTK teki salamahyökkäyk­sen päi­hin pän­tätyl­lä propagandallaan. 

  Pro­pa­gan­daan kuu­luu, että koti­mainen maito on puh­das­ta ja ulko­mainen maito saas­tunut­ta, kuten myös kkta­lo Yppäristä antibioot­ti jäämil­lä viit­taa. Ruot­sis­sa on jäämil­lä nol­la­tol­er­anssi ja sakotusmenettely.

  Eilen Kurus­sa rom­ahti nave­tan kat­to lumikuor­man alla. Nave­tas­sa oli 70 eläin­tä. Tilanteen huo­ma­si­vat maat­alous­lomit­ta­jat. Isän­tävä­ki oli matkoil­la Tanskassa. 

  Palokun­nan työtä vaikeut­ti se, että osa eläimistä ei ole ollut koskaan ulkona, joten niitä ei tah­dot­tu saa­da. Toinen hait­ta oli, että lehmil­lä oli täpläsil­sa, joka tart­tuu ihmisi­in. Eläilääkäri oli neu­vo­mas­sa palokun­ta­laisille suo­jau­tu­mista taudilta.

 82. ilpo Per­naa
  “Voi teitä ingen­jöörit. Kyl­lä jokainen tietää mitä puhe/yleiskielessä tarkoite­taan esim. tuol­la tuot­ta­jan hinnalla.”

  No ei se kyl­lä sitä tarkoi­ta edes puhekielessä, ei edes maakunnissa.

 83. Tan­skas­sa antibioot­ti­maid­ot lantrataan kulu­tus­maid­on sekaan. Ruotsin tilan­net­ta en tiedä. Suomes­sa antibioot­ti­maid­oista tehdään lantrat­tuna eläin­ten rehua. EU meinasi kieltää meiltä täm­möisen ja käs­ki toim­i­taa sen ongel­ma­jäte­laitok­selle, eihän eläimille saa sel­l­aista syöt­tää. Mut­ta perui sen päätök­sen­sä, kun kuuli, mikä on yleinen käytäntö.

 84. Piti lukea oma teksti.
  En minä pelotel­lut ulko­maisel­la, Ker­roin vain miten Vali­ol­la toim­i­taan, Oleel­is­in­ta on että antibiot­ti erät saadaan sys­teemistä pois, vaik­ka siinä samal­la menee hyvääkin maitoa hukkaan. 

  Kansal­lisia tukia todel­lakin mak­se­taan monis­sa Euroopan mais­sa, LFA Ja ympäristö­tu­ki jär­jestelmä on mon­es­sa muusakin maas­sa voimas­sa ja yleen­sä niihin liityy kansalli­nen osio. Investoin­ti tuet on pääsään­töis­es­ti kansal­lista tukea. Entisen ItäSak­san alueela val­tio myi tilat huo­mat­tavasti alle mark­i­nan­hin­nan, Siitä oli aikoinaan porua eu;ssa mut­ta eipä sille mitään voitu. Samoiten siel­lä oli investoin­tituet hui­pus­sa eikä vai­h­tokonet­ta tarvin­nut vähen­tää tuk­i­hake­muk­ses­sa, käytän­nössä vai­h­to uuteen ei mak­sanut mitään.
  Sit­ten on vielä maako­htaiset kikkailut. Ohite­taan eu-säädök­siä. Esim hän­tien ja saparoiden leikkaus.

  Ilmeiseti kutenkin tarkoitet­ti­in maid­on kansal­lista tukea jota ei mak­se­ta muis­sa maissa.

 85. Tämän koko sopan alku on 3–5 vuo­den takaises­sa noususuh­dan­teessa. Maid­on hin­ta pom­sahti nopeasti ylös, Mis­tä seurasi yleis euroop­palainen nave­tan raken­nus buu­mi. Jois­sa­ki euroopan mais­sa tuot­ta­jat sai kovem­paa hin­taa kui Suomes­sa; hom­ma oli hyvää, ja usko tule­vaisu­u­teen kova. Pankeista rahaa sai navet­ta investoin­tei­hin helposti.

  Sit­ten iski tämä kaikkien tutema lama, Maid­on ja jalosteit­ten kysyn­tä rom­ahti. Venäjään vien­ti tök­ki, kun Öljyn hin­ta putosi. Sinne vieti­in muis­takin maista kuin Suomes­ta, Arla kär­si myös pilapi­iroksi­ta Ara­bi­mais­sa. Ne kuvat oli todel­la kalli­ita Arlalle.

  Maid­on hin­ta putosi koko euroopas­sa, Suomes­sa vain noin 9 cent­tiä, kiitos Valion toimen­pitei­den ja nol­la kat­teel­la toimisen. Monis­sa mais­sa pudo­tus oli yli 20 cent­tiä. Sak­sas­sa tuot­ta­jat oli maid­on luovu­tu lakos­sakin paikoin jot­ta hin­ta nousisi.

  Nyky­isil­lä Euroopalaisil­la maid­on hin­noil­la, alle 30 cent­tiä tuotan­to on tapi­olista Ruot­sis­sa, Tan­skas­sa, Sak­sas­sa, Hol­lan­nis­sa.… Kyse ei ole etä ne olis fik­sumpia tuot­ta­jia, jot­ka pysty­isi tuot­ta­maan halvem­mal­la, vaan nyt syödään van­ho­ja pääo­mia. Kyseessä on markki­na häir­iö tila. Sik­si maito­tuotei­ta dumpataan. jot­ta ne olisi koti markki­noil­ta pois. 

  Kiitos kuu­luu Vali­olle, että se on pystynyt pitämään tässäkin mark­i­na tilanteessa tuot­ta­ja hin­nan siedettävänä.
  Vielä suurem­pi kiitos kuu­luu niille kulut­ta­jille, jot­ka usko­vat Suo­ma­laiseen mat­alouteen ja ovat valmi­ita osta­maan koti­maisia tuotteita.

 86. kkta­lo Yppäristä kir­joit­ti 13.3.2010 kel­lo 18:40:

  “Tämän koko sopan alku on 3–5 vuo­den takaises­sa noususuh­dan­teessa. Maid­on hin­ta pom­sahti nopeasti ylös, Mis­tä seurasi yleis euroop­palainen nave­tan raken­nus buu­mi. Jois­sa­ki euroopan mais­sa tuot­ta­jat sai kovem­paa hin­taa kui Suomes­sa; hom­ma oli hyvää, ja usko tule­vaisu­u­teen kova. ”

  Kan­nat­taa lukea tuon
  http://www.milkprices.nl/Reports/MPV_REPORT_2008.pdf
  raportin sivut 22 ja 23. Sanois­in että joudut vähän tarken­ta­maan lausumaasi ainakin tuon kovem­man hin­nan osalta? Myös sivul­la 22 hin­nan kehi­tys ei ehkä ihan mene yksi­in tuon kir­joit­ta­masi kanssa mut­ta taulukko sivu 23 ja siitä seli­tys­tek­stistä pieni lain­aus eli “The cal­cu­lat­ed milk price of Fin­land’s Hämeen­lin­nan Osu­us­mei­jeri, with an aver­age over the past ten years of 36,51 euros per 100 kg, occu­pies a lone­ly top posi­tion. This is not sur­pris­ing if one looks at the ear­li­er pub­li­ca­tions of the inter­na­tion­al milk price com­par­i­son. What is strik­ing is how large the price dif­fer­ence is from oth­ers. The aver­age milk price of num­ber two on the list. Arla Foods is near­ly 5 euros lower.”

  Eli kyl­lä tääl­lä tuot­ta­jahin­ta (ja var­maan myös kulut­ta­jahin­ta?) on pitkäl­lä aikavälil­lä ollut merkit­tävästi korkeampi kuin muual­la Euroopas­sa ja en nyt löy­dä luku­ja tuos­ta nousu­vuodes­ta 2007 mis­tään mut­ta jos yhtään oikein muis­tan niin kyl­lä tääl­lä sil­loinkin hin­nat oli­vat euroop­palaista huip­pua jos eivät Euroopan korkeim­mat niin aika lähelle. Ja muual­la­han ei mak­se­ta sitä kansal­lista tukea joka on tääl­lä 3–8‑9–13-17–22-31 sent­tiä per litra joka siis tule tuot­top­uolelle tuon tuot­ta­jahin­nan lisäksi.

 87. Suo­ma­laises­sa maat­aloudessa ei ole jär­jen häivää. Arla pystyy tilit­tämään tuot­ta­jille parem­paa hin­taa kuin valio, kos­ka se tuo edullista täy­den­nys­maitoa Ruot­sista. Paluukuor­mas­sa viedään verovaroil­lamme tuet­tua suo­ma­laista ker­maa Ruot­si­in jalostet­tavak­si juus­tok­si. Juus­toista tuo­daan 40 % ulkoa.

  Vil­jan vil­jelyssä kah­den vuo­den, kenellekään kel­paam­a­ton­ta ja kodi­ton­ta rehu­laadun vil­jasatoa vas­taavaa määrää kul­jete­taan ympäri ämpäri maailmaa. 

  Suomen kansan­talouden kestävyys­va­je ratkaistaan pois­ta­mal­la tämä kus­tan­nus kansantaloudesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.