Osuuskauppa vaihtoi Valion maidon sipoolaiseen

Pää­mi­nis­te­ri on ilmoit­ta­nut vaih­ta­van­sa ruo­ka­kaup­paa, kos­ka ei hyväk­sy sitä, että HOK-Elan­to on kil­pai­lu­tuk­sen jäl­keen vaih­ta­nut mei­je­riä. Mai­to ei tule enää Valion mei­je­reis­tä vaan ruot­sa­lai­so­mis­tei­sen Arla Ing­ma­nin mei­je­reis­tä Sipoos­ta, Hämeen­lin­nas­ta ja Suo­nen­joel­ta. Kos­ka tämä Ing­ma­nin mai­to on peräi­si suo­ma­lai­sis­ta leh­mis­tä, pää­mi­nis­te­rin – ja monen muun kes­kus­ta­vai­kut­ta­jan – äkä­mys­ty­mi­nen joh­tuu Valion (kesk) ohit­ta­mi­ses­ta, ei suo­ma­lai­sen maa­ta­lous­tuo­tan­non. Vai liit­tyy­kö suut­tu­mus lähi­ruu­an suo­si­mi­seen, kos­ka pää­osa mai­dos­ta tulee Etelä-Suomesta?

Mik­si pää­mi­nis­te­ri ei ihmet­te­le, mik­si Valion mai­to on vii­si sent­tiä lit­ral­ta kal­liim­paa kuin sen sipoo­lai­sen kil­pai­li­jan?  Ing­man tus­kin pys­tyy mak­sa­maan mai­don­tuot­ta­jil­le vähem­män kuin Valio. Mihin Valio saa tuh­la­tuk­si vii­si sent­tiä lit­ral­ta? Kun mai­toa kulu­te­taan Suo­mes­sa liki 700 mil­joo­naa lit­raa, hin­tae­ro on noin 30 mil­joo­naa euroa vuodessa.

Todet­ta­koon, että HOK-Elan­to on myy­nyt jo pit­kään myös Arlan ruot­sa­lais­ta mai­toa, joka on vie­lä kym­me­nen sent­tiä lit­ral­ta hal­vem­paa kuin koti­mai­nen. Nyt ei siis ole kui­ten­kaan kyse täs­tä ruot­sa­lai­sen mai­don tarjoamisesta.

99 vastausta artikkeliin “Osuuskauppa vaihtoi Valion maidon sipoolaiseen”

 1. Arla tai­taa saa­da koti­mai­sen mai­ton­sa hal­val­la (jos se on sit­ten hal­paa) pää­osin Valiol­ta, kos­ka sil­lä on hyvin vähän omaa hankintaa.
  Suo­mi on kyl­lä erit­täin haas­tel­li­nen mark­ki­na kel­le tahan­sa uudel­le tulok­kaal­le, sil­lä mai­don jalos­tuk­sen mar­gi­naa­li on tääl­lä erit­täin pie­ni. Arla­han yrit­ti tän­ne jo 1980-luvul­la, mut­ta jou­tui läh­te­mään hän­tä koi­pien välis­sä takai­sin. Nyt sil­lä on kyl­lä Ing­ma­nin asian­tun­te­mus käy­tet­tä­vis­sä, joten läh­tö­koh­dat ovat parem­mat kuin silloin.
  Mark­ki­noil­la on aina ihme­tel­tä­vää, esim. se, mik­si Arlan ruot­sa­lai­nen mai­to mak­saa tääl­lä vähem­män kuin Ruot­sis­sa. Ehkä tuon vii­den sen­tin­kin takaa löy­tyy samo­ja syitä.

 2. Vai lie­kö tuo­hon vii­teen sent­tiin syy­nä se, että Valio edel­leen kerää mai­toa ympä­ri Suo­mea… onko mai­don tuot­ta­mi­nen ympä­ri Suo­mea sit­ten tavoi­tel­ta­vaa vai ei, sitä en tie­dä. Joten­kin vaan tun­tuu, että tehok­kuut­ta tavoi­tel­laan enem­män kuin luon­non­mu­kai­suut­ta (no, ei maa­ta­lous näis­sä sää­olois­sa ole kos­kaan ollut help­poa). Mua ei näis­sä S‑ketjun jutuis­sa töki täl­lai­set uuti­set niin­kään vaan se, että pie­nen pie­nes­sä K‑kaupassa on parem­pi vali­koi­ma eri­lai­sia tuot­tei­ta kuin suu­res­sa S‑marketissa. Vaka­vas­ti har­kit­se siir­ty­mis­tä S‑systeemistä, sil­lä minul­le ei kel­paa se, että vaih­toeh­to­na on vain joku rain­bow ja ruotsalainen/saksalainen bulk­ki­merk­ki. S‑marketin vali­koi­ma alkaa ole­maan todel­la­kin sur­ke­aa. Ja pak­ko ihme­tel­lä sitä, että miten S‑ketjun kau­pois­sa yrttien/tomaattien kun­to on useim­mi­ten pal­jon huo­nom­pi kuin kilpailijoilla?

 3. Van­ha­nen sor­tuu type­rään pro­pa­gan­daan. Ai, että pää­mi­nis­te­ri luu­lee, että kau­pois­sa yleen­sä myy­dään kaik­kea, mitä kuka tahan­sa asia­kas sat­tuu halua­maan. Ai, että ket­ju­jen sisää­nos­ta­jien ei kuu­lu kil­pai­lut­taa tuot­ta­jia tai maa­han­tuo­jia kes­ke­nään vaan ostaa kaik­ki, mitä tar­jo­taan. Nau­ret­ta­via väit­tei­tä. Uskoo­ko Van­ha­nen itse­kään? Uskoo­ko Van­ha­nen, että joku muu ottaa väit­teet tosissaan?

  Sen ver­ran olen oppi­nut arvos­ta­maan Van­has­ta, että en usko hänen ole­van noin höl­mö. Ehkä hän nyt pää­mi­nis­te­riy­des­tä luo­pues­saan alkaa taas ope­tel­la kepulaispekkarointia.

 4. Eikös Osmo tyk­kää sii­tä, että kulut­ta­ja sai­si vali­ta oman mai­to­merk­kin­sä. Minä aina­kin mie­lel­lä­ni mak­san enem­män koti­mai­sen toi­mi­jan maidosta.

 5. Kepu­lais­pek­ka­roi­nil­la” tar­koi­tan sitä, että ylei­nen etu, pää­kau­pun­ki seu­dun etu, osuus­kau­pan asiak­kai­den ja omis­te­jien etu eivät pal­joa pai­na, kun toi­ses­sa vaa­ka­ku­pis­sa on Kepun äänes­tä­jien etu ja eri­tyi­ses­ti kepu­lais­ten maa­ta­lous­tuot­ta­jien etu. Näin ei saa pää­mi­nis­te­ri vou­hot­taa, mut­ta kepu­lai­sen polii­ti­kon nime­no­maan odo­te­taan toi­mi­van juu­ri niin.

 6. Ongel­ma ei ole sii­nä, jos jokin mai­to mak­saa enem­män kuin toi­nen, vaan sii­nä, että kaup­pa ei ota tuo­tet­ta myy­tä­väk­si, vaik­ka joku kulut­ta­ja oli­si “lii­an kal­liis­ta” val­mis mak­sa­maan. Näin
  var­sin­kin ruo­as­sa, jos­sa ei käy­tän­nös­sä ole koh­ta kuin kak­si vähittäismyyjää.

  1. kaup­pa ei ota tuo­tet­ta myy­tä­väk­si, vaik­ka joku kulut­ta­ja oli­si “lii­an kal­liis­ta” val­mis mak­sa­maan. Näin
   var­sin­kin ruo­as­sa, jos­sa ei käy­tän­nös­sä ole koh­ta kuin kak­si vähittäismyyjää.

   Sen ver­ran puo­lus­tai­sin HOK-Elan­toa, että se on toi­mi­nut juu­ri näin. Kau­pas­ta saa ruot­sa­lais­ta mai­toa hal­val­la ja suo­ma­lais­ta kal­liil­la. Nyt vain vaih­det­tiin suo­ma­lai­sen mai­don toimittajaa.

 7. Saman­lai­nen kan­sain­vä­li­nen yri­tys Valio on kuin Arla. 

  Valion yhtiöis­sä työs­ken­te­lee Suo­men ulko­puo­lel­la noin 800 henkilöä.
  Valion ulko­mai­set yhtiöt:
  Valio Ees­ti AS, Viro
  OOO Valio, Venäjä
  Valio Shang­hai Ltd, Kiina
  Valio Sve­ri­ge AB,
  Valio USA,
  Valio — Vac­he Bleue S.A., Belgia 

  Maa­ta­lous­tuot­tei­den alku­pe­rän koros­ta­mi­nen on ollut EU:ssa kiel­let­tyä jo vuo­des­ta 2000, jol­loin val­tion­tu­ki Hyvää Suo­mes­ta ‑toi­min­nal­ta lop­pui. Sitä jat­ka­maan tosin perus­tet­tiin Finn­food, jon­ka kaut­ta mark­ki­noin­ti­tu­kea on myön­net­ty. EU-on jat­ku­vas­ti kiris­tä­nyt sään­nök­siä ja Suo­mes­sa on niis­tä jat­ku­vas­ti poi­ket­tu. Valion Suo­mi-mai­to pur­kit ovat­ko direk­tii­vien vastaisia?

  Näis­sä suh­teis­sa pää­mi­nis­te­rin boi­kot­ti on kum­mal­lis­ta etu­pii­ri­toi­min­taa ja kun hän tekee boi­kot­tin­sa nime­no­maan pää­mis­nis­te­ri­nä. Sitä­pait­si hän oli ker­to­man­sa mukaan ollut tref­feil­lä ruot­sa­lai­ses­sa Ikeas­sa — eikö Suo­mi-sof­fa ole yhtä tabu kuin Suomi-maito?

 8. Soi­nin­vaa­ra on S‑linjan mies. Onko edus­ta­jis­to lin­jan­nut, että siel­tä oste­taan mis­tä hal­vim­mal­la saa­daan, vaik­ka Kiinasta.

  1. Onko edus­ta­jis­to lin­jan­nut, että siel­tä oste­taan mis­tä hal­vim­mal­la saa­daan, vaik­ka Kiinasta.

   Hei haloo! Mai­toa oste­taan siis Sipoos­ta, Hämeen­lin­nas­ta ja Poh­jois-Savos­ta, ei Kii­nas­ta eikä edes Viros­ta. Kyse on kah­den kan­sain­vä­li­sen yri­tyk­sen kil­pai­lus­ta, jos­sa toi­nen esit­ti parem­man tarjouksen.

 9. Ongel­ma ei ole sii­nä, jos jokin mai­to mak­saa enem­män kuin toi­nen, vaan sii­nä, että kaup­pa ei ota tuo­tet­ta myy­tä­väk­si, vaik­ka joku kulut­ta­ja oli­si “lii­an kal­liis­ta” val­mis maksamaan.

  Täs­mäl­leen samaa miel­tä. Jos minul­la ei kulut­ta­ja­na ole mah­dol­li­suut­ta äänes­tää lom­pa­kol­la­ni, min­ne jou­tuu Adam Smit­hin näky­mä­tön käsi? Onnek­si voi vie­lä äänes­tää jaloil­laan, ja vaih­taa lom­pa­kol­la äänes­tä­mi­sen paik­ka S‑maketista K‑markettiin.

 10. Näkö­jään Suo­mea edus­taa EU:ssa pää­mi­nis­te­ri, jon­ka ymmär­rys mark­ki­na­ta­lou­des­ta, EU:n tavoit­teis­ta ja yhteis­mark­ki­nois­ta näyt­tä­vät mai­to­pur­kauk­sen valos­sa mel­ko hatarilta.

  Hal­li­tus lin­ja­si uuden kil­pai­lu­lain pää­piir­teet ilta­kou­lus­saan kes­ki­viik­ko­na 3.3. Mitä­hän siel­tä taas on tulos­sa? Vai onko ilta­kou­lus­sa nukut­tu ja pää­mi­nis­te­ri säp­säh­tä­nyt maitokaupassa?

  Suo­mes­sa polii­ti­kot ovat löpe­rös­ti suh­tau­tu­neet kil­pai­lu­po­li­tiik­kaan ja sii­tä kulut­ta­jat ovat saa­neet kal­liis­ti mak­saa. Samal­la “maan tapa” on syö­nyt tuot­ta­vuu­den ja kil­pai­lu­ky­vyn kas­vua suo­ma­lai­sil­ta yri­tyk­sil­tä, mikä näkyy työttömyysluvuissa.

  Polii­tik­ko­jen vel­jei­ly yri­tys­joh­ta­jien kans­sa on ollut sidok­sis­sa levä­pe­räi­seen suh­tau­tu­mi­seen jää­viy­s­asiois­sa ja tämä on hei­jas­tu­nut myös vaa­li­ra­ha­ku­vioi­hin. Nyt todel­la tar­vi­taan kult­tuu­rin muutosta.

  Vas­ti­kää tuli uuti­nen, että Tie­hal­lin­to ja 21 kun­taa hake­vat 65 mil­joo­nan euron kor­vauk­sia asfalt­ti­kar­tel­li­ju­tus­sa. Mut­ta mis­säs ne mui­den kun­tien vaa­ti­muk­set ovat? Eikö kun­ta­liit­to osaa val­jas­taa kun­tia hake­maan veron­mak­sa­jien raho­ja pois rötöstelijöiltä?

  Entäs yksi­tyis­ten kär­si­mät vahin­got? Löpe­rön edus­kun­nan sää­tä­män lain­sää­dän­nön takia yksi­tyi­set eivät voi vie­lä­kään ajaa ryh­mä­kan­net­ta kar­tel­liyh­tiöi­tä vas­taan. Tämän vuok­si kar­tel­lien ja mui­den kil­pai­luoi­keu­den vas­tais­ten raken­nel­mien raken­te­lu on Suo­mes­sa var­sin kan­nat­ta­vaa puu­haa. Nii­den avul­la on help­po kerä­tä rahaa bonuk­siin ja optioihin.

 11. Muu­ta­mia vuo­sia sit­ten oli pal­jon puhet­ta, että Suo­meen alet­tai­siin tuo­da mai­toa Viros­ta edul­li­sem­pien tuo­tan­to­kus­tan­nus­ten takia. Mut­ta eipä ole näkynyt?

 12. Valio on mai­to­ti­lo­jen omis­ta­ma. Se on sekoi­tus yri­tys­tä, osuus­kun­taa, jär­jes­töä, val­tio-sub­ven­tio­ta ja politiikkaa.

  Otteet ovat pää­mi­nis­te­riä myö­ten kuin Sisi­lias­ta. Agro­ne­tin kes­kus­te­lu­pals­toil­la uha­taan osto­boi­ko­til­la S‑ketjun Agri­mar­ke­tia. Agro­ne­tin kes­kus­te­lus­sa on koko­nai­nen ket­ju, jos­sa uha­taan Ing­ma­nil­le mai­toa tuot­ta­via tuottajia.

  1990 luvul­la Ing­man ryh­tyi yhteis­työ­hön Hämeen­lin­nan mei­je­rin kans­sa. Valio ryh­tyi toi­miin kent­tän­sä kans­sa. Tuot­ta­jat peloi­tet­tiin niin, että mei­je­rin tar­vit­se­ma mai­to piti rah­da­ta mat­ko­jen takaa. Kiis­ta päät­tyi, kun Valio vel­voi­tet­tiin myy­mään mää­rää­vän kil­pai­lua­se­man­sa takia tie­tyn kiin­tiön mai­toa ulkopuolisille.

  Valio on kum­ma­jai­nen yri­tys­maa­il­mas­sa. Sen omis­ta­vat tuottajat,jotka itse päät­tä­vät sen kaut­ta itse itsel­leen mak­set­ta­van tuot­ta­ja­hin­nan. Ja val­tio on ollut muka­na rahoi­neen ruo­ka­huol­lon nimis­sä. Arla-Ing­man on tie­ten­kin jon­kin­lai­nen rau­han­rik­ko­ja ja mark­ki­na­häi­rik­kö täs­sä kuviossa.

 13. Pidän sel­vä­nä, että Arla mak­saa suo­ma­lai­sil­le tuot­ta­jil­le osta­mas­taan mai­dos­ta vähin­tään saman kuin Valio omas­taan. Pidän todis­tet­tu­na, että Arla pys­tyy myy­mään mai­ton­sa Elan­nol­le hal­vem­mal­la kuin Valio. Edel­li­sis­tä seu­raa, että Valiol­la on teho­ton­ta toi­min­taa. Esi­mer­kik­si Valio käyt­tää osan varois­taan jon­kun puo­lu­een vaa­li­tu­keen. Tämä­hän selit­täi­si Van­ha­sen suh­tau­tu­mi­sen asi­aan. Oli­si­ko syy­tä läpi­va­lais­ta valion talous?

 14. Kyl­lä se Suo­nen­jo­ki on Poh­jois-Savos­sa. Sisä-Savon lisäk­si Poh­jois-Savon maa­kun­taan kuu­lu­vat myös Ylä-Savo ja Koil­lis-Savo. Ete­lä-Savos­ta tai­taa löy­tyä Län­si- ja Itä-Savo.

 15. Valion suu­ri mai­nos­kam­pan­ja suo­ma­lai­ses­ta mai­dos­ta toi­mi aina­kin minun koh­dal­la­ni. Yleen­sä oli­sin poi­mi­nut kau­pas­ta­ni koriin tut­tu­ja Valion purk­ke­ja, mut­ta nyt huo­ma­sin siel­lä ole­van muu­ta­man sen­tin hal­vem­pia­kin mai­to­ja. Kam­pan­ja ava­si sil­mä­ni sen suh­teen, että Valion tuot­teil­le löy­tyy kau­pas­ta yleen­sä edul­li­sem­pi vaihtoehto.

 16. Mei­kä­läi­nen naut­tii viro­lai­sis­ta jugur­teis­ta joi­ta on ene­ne­väs­ti ruven­nut näky­mään niin K:ssa kuin S:ssäkin. L:n mai­dot ovat nimes­tään Mil­bo­na huo­li­mat­ta pääministeritasoa.

  Cas­tell­si­lai­nen kau­pun­gis­tu­mi­nen näyt­tää alka­van mai­dos­ta eikä maa­lais­ten muu­tos­ta kau­pun­kiin. Pää­asia että alkaa.

 17. Hyvä että man­sik­ka­jo­gurt­ti palaa S‑kaupan hyl­lyil­le. Valioi­han ei enää vuo­siin ole tar­jon­nut kil­pai­lu­ky­kyis­tä mansikkaa.

 18. Suo­ma­lai­ses­sa kes­kit­ty­nees­sä ruo­ka­kau­pas­sa pää­mi­nis­te­rin puheet vai­kut­taa lom­pa­kol­laan on kyl­lä ihan täyt­tä kilon polii­sia. Joo, voi vaih­taa S‑kaupasta K‑kauppaan ja saa­da illuusion että joku muut­tuu, vaik­ka kar­tel­li hai­see tai­vai­siin asti, ruo­ka on kal­lein­ta Euroo­pas­sa ja laa­tu huonoa.

  Ja ymmär­rän että Mat­tia har­mit­taa jos lem­pi­mai­toa ei saa kau­pas­ta, mut­ta pää­mi­nis­te­ri (vaik­ka­kin Van­ha­nen, ja kesk.) voi­si vähän kat­soa mitä suus­taan pääs­tää. Toi­saal­ta kes­kus­tal­le­han tämä mak­sul­li­nen arvo­va­lin­ta­vai­kut­ta­mi­nen on jo tuttua.

 19. Minis­te­ri Sirk­ka-Lii­sa Ant­ti­la on ruven­nut mai­to­so­ta­mi­nis­te­rik­si. Hänen lausun­ton­sa hipoo kuu­lui­saa Ronald Rums­fel­din retoriikkaa. 

  Ant­ti­la sanoo STT:n uuti­sen mukaan:

  Ing­man jalos­taa myös ruot­sa­lais­ta mai­toa. Kaik­ki ruot­sa­lai­nen mai­to, mitä Suo­mes­sa jalos­te­taan on pois­sa suo­ma­lai­sen mai­don markkinoilta.”

 20. Pää­mi­nis­tein lausun­not yli­pään­sä herät­tä­vät myö­tä­hä­pe­ää, luke­kaa vaik­ka se Van­ha­sen kir­joi­tus bile­hi­leis­tä Nuo­ri­so­tut­ki­mus­ver­kos­ton pre­ka­ri­aat­ti­jul­kai­sus­ta, tosin kysei­sen essee­ko­koel­man muut­kin kir­joi­tuk­set sai­vat aikaan vas­taa­via reak­tioi­ta joten ehkä kysees­sä on tyy­li­la­ji. Lewis Car­ro­lin sanoin, Lii­sa pie­ni, se että ajat­te­lee mitä sanoo tai sanoo mitä ajat­te­lee mitä sanoo on kak­si eri asiaa

  Aihees­ta, eikös Ing­man ole Sipoo­lai­nen yri­tys ja toi­min­taa on siel­lä edel­leen vaik­ka Arla osti­kin? Nurk­ka­pat­rioot­ti­ses­ti­kin ihan perus­tel­tua. Eikö nii­tä jät­ti­na­ve­toi­ta voi­si olla muu­ten Sipoos­sa? Oli­si mai­don mark­ki­nat lähel­lä, ja bio­ener­gial­le myös. Haluai­si­ko ken­ties vih­reät ottaa ajak­seen eri­tyis­tu­ki­toi­met jot­ta Sipoo­seen tai yli­pään­sä Uudel­le­maal­le saa­tai­siin lak­too­siklus­te­ri, ihan jo sik­si että kuu­li­si mitä Kepu sanoisi…

 21. Ovat­ko ammat­tiyh­dis­tys­liik­keet kar­tel­le­ja nykyi­sen lain­sää­dän­nön sallimina???

 22. Evert The Neve­Rest: “Valion Suo­mi-mai­to pur­kit ovat­ko direk­tii­vien vastaisia?

  Eivät ole. Jul­ki­nen hal­lin­to ei saa edis­tää koti­mai­suut­ta, kaik­ki muut saavat.

 23. Muu­ta­mia vuo­sia sit­ten oli pal­jon puhet­ta, että Suo­meen alet­tai­siin tuo­da mai­toa Viros­ta edul­li­sem­pien tuo­tan­to­kus­tan­nus­ten takia. Mut­ta eipä ole näkynyt? 

  Ei ole näky­nyt ei. Kat­so­kaa­pa huvik­sen­ne, ket­kä omis­ta­vat elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non Viros­sa. Suo­ma­lai­nen elin­tar­vi­ke­teol­li­suus osti käy­tän­nös­sä “koko Viron” jo ennen kuin sii­tä tuli EU-maa, kos­ka muu­ten oli­si saat­ta­nut kil­pai­lun käär­me ryö­miä Suo­men mark­ki­noil­le. Ja sehän nyt aina­kin oli­si vää­rin, että Suo­ma­lai­sil­le koit­tai­si saman­lai­nen elin­ta­so kuin muil­le eurooppalaisille!

  Kyl­lä me tuo­ta puo­li­va­ka­vis­saan kave­rei­den kans­sa jos­kus poh­dim­me, että oli­sim­me suo­ma­lai­sia kar­tel­li­mark­ki­noi­ta ruven­neet kaa­ta­maan viro­lai­sel­la tuon­nil­la. Mut­ta ei ollut tar­peek­si rahaa, eikä riit­tä­väs­ti ris­kin­ot­to­ha­lua — eikä luot­ta­mus­ta sii­hen, että Suo­men val­tio pitäi­si kiin­ni vel­vot­teis­taan sii­nä vai­hees­sa, kun polii­tik­ko­jen pää­asial­li­sen rahoi­tus­läh­teen bis­nek­siä ruve­taan kaatamaan.

  On se niin vää­rin, kun toi­sil­la vain on enem­män rahaa ja suh­tei­ta nii­hin, jot­ka tätä “vapaut­ta” kait­se­vat. Ehkä sen vie­lä joku tekee.

  Kari

 24. MIVa:

  Ovat­ko ammat­tiyh­dis­tys­liik­keet kar­tel­le­ja nykyi­sen lain­sää­dän­nön sallimina??? 

  Kyl­lä ovat! Lisäk­si “kar­tel­li” on minus­ta aivan lii­an lie­vä ilmaisu.

  Kari

 25. Mik­si ihmi­set ovat jämäh­tä­neet 1970-luvul­le poliit­ti­sen kom­mu­nis­min pelos­sa. AY-lii­ke maa­il­man ongel­mal­li­sin kar­tel­li — voi pyhä syl­vi sentään.

 26. Minua har­mit­taa se, että yhä useam­min ruo­ka­va­lin­nat tun­tu­vat ole­van kah­den kaup­paa. Valit­se Valio tai Arla! Valit­se S tai K! En oikein osaa näh­dä oleel­li­sia ero­ja näi­den toi­mi­joi­den välillä.

  Iloi­sin löy­tö mai­to­tuo­teo­sas­tol­la pit­kään aikaan oli Valion lemp­paa­man Juvan luo­mu oy:n suo­raan S‑ryhmälle val­mis­ta­ma Rain­bow-jugurt­ti. En tosin tie­dä kul­kee­ko sekin tähän muu­ta­man kym­me­nen kilo­met­rin pää­hän Ete­lä-Suo­men kaut­ta niin kuin kait ennen van­haan oli tapana.

 27. Tämä ei var­maan lii­ty tähän kes­kus­te­luun, mut­ta ylei­ses­ti ottaen maa­ta­lou­den pitäi­si alkaa toi­mia mark­ki­na­ta­lou­den peri­aat­teel­la. Eli maa­ta­lous­tuet voi­si lopettaa. 

  Aiem­min ajat­te­lin, että tämä oli­si huo­no asia, mut­ta kyl­lä­hän tääl­lä maa­ta tul­tai­siin vil­je­le­mään ilman tukia­kin. Ainoas­taaan fiksummin.

  Samoin tämä mai­to­kiis­ta voi­daa jät­tää suo­raan mark­ki­na­voi­mien pää­tet­tä­väk­si. Perus­tee­na on, että näin luul­ta­vas­ti par­hai­ten toteu­tuu kulut­ta­jan etu.

 28. Itse olen ihas­tel­lut Valion pro­pa­gan… siis vies­tin­tä­osas­ton tehoa. Ovat saa­neet mel­koi­sen teho­kaas­ti median rum­mut­ta­maan että kil­pai­li­jan mai­to ei oli­si suo­ma­lais­ta maitoa.

 29. Evert The Neverest:

  Minis­te­ri Sirk­ka-Lii­sa Ant­ti­la on ruven­nut mai­to­so­ta­mi­nis­te­rik­si. Hänen lausun­ton­sa hipoo kuu­lui­saa Ronald Rums­fel­din retoriikkaa. 

  On tie­tys­ti, ja Sirk­ka-Lii­sa on vii­me­päi­vien­kin tur­kis­tar­ha­ko­hun jäl­keen ollut niin sano­tus­ti kuu­maa valuut­taa. Ennen ruu­an arvon­li­sä­ve­ron las­kua esi­tet­tiin laa­jal­ti epäi­ly­jä, että kaup­pa oli­si dis­kon­tan­nut ruu­an arvon­li­sä­ve­ron itsel­leen. Tätä MMM tut­ki, mutta:

  Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Sirk­ka-Lii­sa Ant­ti­la ei suos­tu ker­to­maan, mikä taho on hyö­ty­nyt ruu­an hin­nan rajus­ta nousus­ta. Ant­ti­lan vii­me vuon­na perus­ta­ma työ­ryh­mä tut­ki, onko ruu­an hin­nan nousu siir­ty­nyt tuot­ta­jal­le, teol­li­suu­del­le, kau­pal­le vai kul­jet­ta­jal­le. Sen sijaan työ­ryh­mä ryh­tyy nyt poh­ti­maan, miten kulut­ta­jat saa­daan hyväk­sy­mään hin­nan nousu.
  — Emme hae syyl­li­siä, mitä kenen­kin tas­kuun on men­nyt. Tie­dän kyl­lä vas­tauk­sen, mut­ta en suos­tu vas­taa­maan, kos­ka se ei vie han­ket­ta­ni eteen­päin, minis­te­ri Ant­ti­la sanoi Radio Voi­man haas­tat­te­lus­sa vie­rail­les­saan Lahdessa.”

  Käy­tän­nös­sä kah­den ruo­ka­kau­pan (ja nii­kuin täs­tä esi­mer­kis­tä näkyy myös Valion) edun­val­von­ta ulot­tuu ihan kes­kus­ta­lai­seen minis­te­riin asti. Mak­sul­lis­ta arvo­va­lin­ta­vai­kut­ta­mis­ta, todellakin.

 30. Myös minis­te­ri Ant­ti­la on otta­nut kan­taa pää­mi­nis­te­ri Van­ha­sen mai­to­kau­pan valin­taan. Ant­ti­la näkee Ruot­sin tuon­nin ongel­ma­na. Minis­te­rin mukaan (Talous­e­lä­mä 6.3) kaik­ki ruot­sa­lai­nen mai­to, mitä Suo­mes­sa jalos­te­taan, on pois­sa suo­ma­lai­sen mai­don markkinoilta.

  Suo­mi on liit­tyes­sään EU:n jäse­nek­si sitou­tu­nut toi­mi­maan yhtei­sön sään­tö­jen mukaan. Suo­men val­tiol­la on muun muas­sa EY-oikeu­den aset­ta­mia vel­voit­tei­ta toi­mia niin, ettei kil­pai­lu sisä­mark­ki­noil­la vää­ris­ty. Jos Suo­men val­tio toi­mil­laan vää­ris­tää kil­pai­lua, niin se syyl­lis­tyy lain­vas­tai­seen tekoon.

  Minis­te­ri Ant­ti­lan toi­min­ta alkaa­kin jo täyt­tää ne tun­nus­piir­teet, että hän on syyl­lis­ty­nyt EY-oikeu­den vas­tai­seen kil­pai­lua rajoit­ta­vaan toi­min­taan ryh­tyes­sään sotaan hal­paa ruot­sa­lais­ta mai­toa vastaan.

  Jos joku vie asian oikeu­teen ja voit­taa jutun, kulut­ta­jil­la oli­si oikeus saa­da vahin­gon­kor­vaus val­tiol­ta sii­tä, että minis­te­ri Ant­ti­la on toi­mil­laan estä­nyt hal­van ruot­sa­lai­sen mai­don pää­syä Suo­men markkinoille.

  Asias­ta tuli­si aika mie­len­kiin­toi­nen oikeus­jut­tu­jen vyyhti.

 31. Asias­sa lähin­nä huvit­taa yli­rea­goin­ti koko asi­aan. Joten­kin kuvas­taa hyvin suo­ma­lais­ten suh­tau­tu­mis­ta ruo­kaan. Tar­jol­la on kah­den eri yri­tyk­sen mai­toa kah­des­sa eri kaup­pa­ket­jus­sa. Ja kun toi­nen ket­ju sat­tuu vaih­ta­maan mai­to­merk­kiä niin johan syn­tyy haloo. Enem­min­kin pitäi­si syn­tyä haloo mik­si tar­jon­ta on sup­pe­aa ja osto­pai­kan voi vali­ta kah­den eri ket­jun kau­pas­ta, jot­ka ovat kloo­ne­ja toi­sil­leen. Van­has­Mat­ti kerää kom­ment­te­ja (www.otakantaa.fi) mitä tule­vai­suu­des­sa syö­täi­siin. Ei ole odo­tuk­set kovin kor­keal­la, jos pää­mi­nis­te­rin ongel­ma on, että hänen kaup­pa vaih­taa bulk­ki­mai­to­mer­kin toi­seen bulk­ki­mai­to­merk­kiin. Kuvas­taa hyvin ruu­an arvos­tus­ta Suo­mes­sa. Kuhan on Suo­ma­lais­ta, mut­ta muul­la ei ole väliä. Ja samal­la usko­taan suo­ma­lai­seen yli­ver­tai­seen laa­tuun. Voi­han se edes jol­lain taval­la olla laa­du­kas­ta kun tuo­te läh­tee tilal­ta, mut­ta vii­meis­tään seu­raa­vat toi­mi­jat elin­tar­vi­ke­ket­jus­sa muut­ta­vat sen per­soo­nat­to­mak­si ja saman­lai­sek­si mös­sök­si mitä tar­jo­taan saman­lai­sis­sa kau­pois­sa saman­lai­sil­le kulutt­jail­le. Suu­ri osa foo­ru­mi­lai­sis­ta taas rat­kai­si­si asian tuo­mal­la bulk­ki­mai­toa ulko­mail­ta. Ei hyvin mene…

 32. Han­na kir­joit­ti: “Minua har­mit­taa se, että yhä useam­min ruo­ka­va­lin­nat tun­tu­vat ole­van kah­den kaup­paa. Valit­se Valio tai Arla! Valit­se S tai K! En oikein osaa näh­dä oleel­li­sia ero­ja näi­den toi­mi­joi­den välillä.”

  SOK on suo­ma­lai­nen osuus­kun­ta, Kes­ko Hel­sin­gin pörs­sis­sä lis­tat­tu jul­ki­nen osa­keyh­tiö. Valio on osa­keyh­tiö, mut­ta ei jul­ki­nen. Sen omis­ta­vat suo­ma­lai­set mai­don­tuot­ta­jao­suus­kun­nat. Arla Foods on tans­ka­lai­nen osuus­kun­ta. Ero­ja voi täs­tä edel­leen miet­tiä esi­mer­kik­si voi­ton­jaon kannalta.

 33. Kii­tos Karil­le. Mie­les­tä­ni Fir­mat pan­naan mak­sa­maan iso­ja­kin sak­ko­ja, jos jää­vät kiin­ni kar­tel­lis­ta, mut­ta kaik­ki työn­te­ki­jät (ay-liik­keen jäse­net) voi­vat hin­noi­tel­la työn­sä miten halua­vat ja jos tiet­ty mää­rä kuu­luu poruk­kaan, niin kaik­kien mui­den­kin työ­nan­ta­jien on sitä nou­da­tet­ta­va. Tuo pykä­lä oli­si lais­ta pois­tet­ta­va mie­les­tä­ni heti. Lain pitäi­si mää­rit­tää se, että kel­lek­kään ei työs­tä mak­se­ta alle jon­kun euro­mää­rän. Nyky­me­nol­la yhä enem­män eri­lai­sia yri­tyk­siä siir­tyy muu­al­le Suo­mes­ta. Ay-liik­keen mie­les­tä kai niin saa tapah­tua? Isän­maal­li­suus ei ole, eikä tule ole­maan mikään hie­no jut­tu, sil­loin, kun tar­koi­tus on ansai­ta sijoi­tuk­sil­la. Arvaan, että ahtaa­jat tule­vat nie­le­mään kar­vaan kal­kin noin parin vuo­den sisäl­lä. Jos veik­kaus vää­rä, olen onnel­li­nen. Omas­ta mie­les­tä­ni Suo­mes­ta pitäi­si lopet­taa mon­ta sata­maa, jol­loin mur­ta­jien mää­rää voi­tai­siin vähen­tää ja kun VR:n tava­ra­hom­mat saa­daan kil­pai­lun pii­riin, niin kyl­lä ne tava­rat liikkuisivat.
  Jos joku aat­te­lee, että olen sinän­sä ay-vas­tai­nen, on vää­räs­sä. Olen kuu­lu­nut KAL:iin (Aks­vaan) heti kun se minul­le oli mah­dol­lis­ta. Sil­loin ei ollut Loi­maan kas­saa. Älkää nyt kukaan tähän alka­ko lue­tel­la ay:n ansioi­ta, tie­dän kovin hyvin. Aja­tuk­se­ni on tätä päi­vää koskevaa.
  Lak­koil­laan, itke­tään kai­ken­lai­sia hie­no­ja jut­tu­ja ja samaan aikaan teol­li­suus siir­tää hom­mia ulko­mail­le. Vie­lä tääl­lä sin­nit­te­le­vät yri­tyk­set jou­tu­vat vai­keuk­siin, kun jot­kut poru­kat, jot­ka luu­le­vat, ettei hei­dän hom­mia voi vie­dä muu­al­le lak­koi­le­vat. Voi itke­vä —-ele. Kun Venä­jä saa sata­man­sa kun­toon, niin näem­me. Jokai­nen saa pot­ki­aa omaan nilk­kaan­sa niin pal­jon kuin haluaa.
  Joten­kin toi­voi­sin, että työ­nan­ta­jat toi­si­vat EU-mais­ta ahtaa­jia hoi­ta­maan hom­mat ja pan­tai­siin poliisi/armeija vah­ti­maan, että hom­ma hoi­tuu, kun­han lain mukai­set pykä­lät on ok.

 34. Onko­han täs­sä kyse niin­kään Koti­maa — Ulko­maa ‑ase­tel­mas­ta.

  Arla on tul­lut Suo­meen jalos­ta­maan suo­ma­lais­ta mai­toa, kos­ka tääl­lä se on HYVÄ BISNES. Tuot­ta­jil­le voi mak­saa rei­lum­min ja kulut­ta­jil­le voi myy­dä hal­vem­mal­la ja edel­leen hom­ma on hyvä bisnes.

 35. Jos­tain syys­tä Suo­mes­sa ei ole myyn­nis­sä eri­kois­mai­to­ja, kuten vaik­ka Bri­teis­sä myy­tä­vä Gold Top: http://www.gold-top.co.uk/gold_top_milk_facts. (Sikä­läi­ses­sä osuus­kau­pas­sa 79 pen­niä kol­men var­tin pul­lo, eli 1,16 € per lit­ra sikä­läi­sel­lä ALVil­la, 0 %.) Jos ja kun Valio ei tai­vu mar­ga­rii­ni­teh­taan man­ne­kii­nien pelos­sa täl­lai­seen, niin mai­don­tuot­ta­jien kan­nat­tai­si alkaa itse miet­tiä kun­non mai­don myymistä.

 36. Kuten tääl­lä on todet­tu, Valio mak­saa tuot­ta­jal­le mai­to­lit­ras­ta jopa vähem­män kuin Ing­man. Mut­ta mai­don­tuot­ta­jao­suus­kun­nat omis­ta­vat Valion, joten Valion mai­dos­ta saa­ma parem­pi kate palau­tuu lopul­ta tuot­ta­jil­le, mikä enem­män kuin kom­pen­soi pie­nem­män tuot­ta­ja­hin­nan. Lisäk­si tämä on tuot­ta­jal­le pää­oma­tu­loa eikä ansiotuloa.

 37. Polii­sia ei ole­kaan vie­lä kokeil­tu osa­na työ­mark­ki­noi­ta Suo­mes­sa. Ehdo­tan, että maan hal­li­tus tekee tutus­tu­mis­mat­kan Kii­naan, kos­ka asia vaa­tii pikais­ta selvitystä.

 38. Jos jon­kun yri­tyk­sen mark­ki­nao­suus on rei­lus­ti yli 50 pro­sent­tia, niin on lähes luon­non­la­ki (joi­ta­kin poik­keuk­sia tosin on), että tehot­to­muus alkaa vai­vaa täl­lais­ta yri­tys­tä. Ja sik­si polii­tik­ko­jen pitäi­si läh­tö­koh­tai­ses­ti suo­sia kilpailua.

  Jos Van­ha­sel­la oli­si ollut ter­ve ajat­te­lu­ta­pa, hän oli­si rea­koi­nut Valion perus­mai­don häviä­mi­seen hyl­lys­tä posi­tii­vi­ses­ti: Hyvä, nyt kil­pai­lua on tul­lut lisää ja yhteis­kun­nan toi­min­ta tehos­tuu, tuot­ta­vuus kasvaa.

  Mut­ta Van­ha­nen rea­koi tilan­tee­seen nega­tii­vi­ses­ti ja tämä ker­too sii­tä, ettei hän ole oikein teh­tä­vien­sä tasolla.

  Rukan han­gil­la Van­ha­nen kyl­lä kehit­te­lee elä­keiän nos­to­vaa­ti­muk­sia, mut­ta sit­ten, kun on kyse tuot­ta­vuu­den nos­tos­ta jol­la­kin toi­mia­lal­la, niin jar­ru tulee päälle.

 39. Mitä sanoi Van­ha­nen ? :“Hyl­ly­ti­laa on kyl­lä met­reit­täin, mut­ta joku muu on halun­nut teh­dä valin­nan puo­les­ta­ni. Nyt sit­ten totut­tau­dun toi­seen kaup­paan. Sitä valin­nan vapaut­ta kukaan ei kulut­ta­jal­ta vie, Van­ha­nen kirjoittaa.”

  Mitä kir­joit­ti Osmo Soi­nin­vaa­ra ?:” Pää­mi­nis­te­ri on ilmoit­ta­nut vaih­ta­van­sa ruo­ka­kaup­paa, kos­ka ei hyväk­sy sitä, että HOK-Elan­to on kil­pai­lu­tuk­sen jäl­keen vaih­ta­nut mei­je­riä. Mai­to ei tule enää Valion mei­je­reis­tä vaan ruot­sa­lai­so­mis­tei­sen Arla Ing­ma­nin mei­je­reis­tä Sipoos­ta, Hämeen­lin­nas­ta ja Suonenjoelta.”

  Kum­pi­ko valeh­te­lee vai kampiko?

  1. Meil­lä on pal­jon kaup­po­ja, jot­ka myy­vät vain Valion mai­toa. Täs­tä Van­ha­nen ei ole pan­nut pahak­seen, joten ei kyse ole kulut­ta­jan valin­nan­va­pau­des­ta. On aika luon­nol­lis­ta ostaa hel­sin­ki­läi­seen kaup­paan mai­to lähim­mäs­tä mei­je­ris­tä Sipoosta.

 40. On tot­ta­kai muo­di­kas­ta dis­sa­ta Van­has­ta. Sii­hen kuo­roon oli­si help­po yhtyä. Minus­ta kui­ten­kin Van­ha­nen on osit­tain myös oikeassa.
  Kau­pas­ta löy­tyy vali­koi­mia vaik­ka kuin­ka, kal­jaa­kin on monen sort­tis­ta tar­jol­la. Mik­sei siel­lä pys­ty ole­maan kah­den eri meij­je­rin perus­mai­toa? Antaa asiak­kaan päät­tää, halu­aa­ko hän mak­saa sen 5 sent­tiä enem­män sii­tä hyväs­tä, että voi­tot mene­vät suo­ma­lai­sil­le eikä tanskalaisille.
  Suo­mes­sa on käy­tän­nös­sä duo­po­li kau­pan alal­la ja kak­si han­kin­tayh­tiö­tä käyt­tä­vät häi­käi­le­mä­tön­tä val­taa sii­tä, mitä Suo­mes­sa myy­dään. Ket­jut val­heel­li­ses­ti väit­tä­vät, että val­ta oli­si kulut­ta­jan. Ja se ei tun­nu ketään hait­taa­van. Kummastelen.

 41. Elan­to ei ole mikään kylä­kaup­pa, jon­ka toi­mil­la ei ole mitään syväl­li­sem­pää vai­ku­tus­ta mihin­kään. Kyse ei ole valios­ta, arlas­ta tai mis­tään yksit­täi­ses­tä tava­ras­ta. Kyse on mark­ki­noi­den kes­kit­ty­mäs­tä. Vaih­ta­kaa valio johon­kin lähi­lei­po­moon, niin kuva kirkastuu.

 42. Rele­vant­tia ver­ra­ta R‑kioskin kokois­ten pik­ku­kaup­po­jen ja Pris­ma-heh­taa­ri­hal­lien valikoimia.

  Enem­män täs­sä on klas­si­nen esi­merk­ki miten moni­kan­sal­li­nen yhtiö dump­paa mark­ki­noil­le omia tuot­tei­taan kun­nes kil­pai­lu häviää.

 43. Kum­mas­te­len lak­kaa­mat­ta sitä miten ns. sivis­ty­neet ihmi­set par­jaa­vat Van­has­ta , Kes­kus­taa ja maa­lai­sia men­nen­tul­len. Kyse täy­tyy olla jos­ta­kin pato­lo­gi­ses­ta oireesta.

  Vali­tet­ta­vas­ti tämä oire näkyy Soi­nin­vaa­ras­sa­kin, joka käsi­tyk­se­ni mukaan suh­tau­tuu tie­de­mies­mäi­sen objek­tii­vi­ses­ti asioi­hin. Onko suo­ma­lai­nen mai­to kal­lis­ta ? Tie­dät­te­kö miten kor­ke­aa laa­tua se on ver­rat­tu­na mui­hin ? Saman­ta­sois­ta on vain Sveit­sis­sä ja Norjassa. 

  http://www.maitohygienialiitto.fi/Utareterveystyoryhman_mietinto.pdf

  Huo­mat­ta­vaa edel­li­ses­sä on vie­lä se, että kar­ja­koon kas­vaes­sa ter­vey­son­gel­mat lisään­ty­vät. Joten mitä hal­vem­paa mai­toa haluat­te sitä enem­män lää­ki­tyk­sen tar­ve nousee. Se ei pitäi­si olla aina­kaan vih­rei­den tavoi­te eikä sel­lais­ten, jot­ka pitä­vät tär­kei­nä luon­toar­vo­ja. (yleis­ter­mi)

  Van­ha­nen kom­men­toi asi­aa kulut­ta­ja­na, mut­ta pals­tan kom­men­toi­jat vetä­vät joh­to­pää­tök­set Kes­kus­tan poli­tiik­kaan ja Van­ha­sen pää­mi­nis­te­ri­työ­hön. Vede­tään nega­tii­vi­se­na esiin Van­ha­sen työiän piden­tä­mi­sen avaus , mut­ta kuten tie­däm­me, sil­lä on nyt laa­ja kan­na­tus. Vää­rin myyty .

  Mik­si ahtaa­jien lak­koa käsi­tel­lään neut­raa­lis­ti vaik­ka sen läh­tö­koh­dat ovat vasem­mis­ton ja dema­rien poli­tii­kas­sa? Ilmiö on jon­kin­lai­nen Suo­men sisäi­nen suomettuminen. 

  Kaik­ki mikä uhkaa suo­ma­lais­ta vakiin­tu­nut­ta val­ta­ra­ken­net­ta sur­vo­taan kuo­li­aak­si. Maa­seu­tu ja kes­kus­ta­lai­suus koe­taan uhak­si. On jo muo­dos­tu­nut tavak­si hauk­kua kepua , maa­lai­sia ja hei­dän edus­mie­hi­ään , ja saa­da sil­lä yleis­tä hyväksyntää.

  Blog­gaa­jat, tai­tei­li­jat , median ja poli­tii­kan ammat­ti­lai­set käyt­tä­vät tätä kon­sep­tia suo­sion­sa kohot­ta­mi­sek­si. Yksi vas­ten­mie­li­sin esi­merk­ki täs­tä ilmiös­tä on poliii­kan kom­men­taat­to­ri Ervas­ti, Suo­men Kuva­leh­des­sä. Ja SK:n pitäi­si muka olla laatulehti ?

  Vih­rei­den kan­nal­ta maa­lais­vi­hal­la on laa­jem­pi­kin mer­ki­tys. Luon­non suo­je­lun, eko­lo­gi­sen kulut­ta­mi­sen ja kier­rä­tyk­sen ima­go on epä­suo­sit­tu. Näi­tä arvo­ja pitäi­si vie­dä eteen­päin fik­sus­ti kon­sen­suk­sel­la, ei syyl­lis­tä­mäl­lä ja vastakkainasettelulla.

  Onnek­si Kes­kus­tan kan­na­tuk­sel­le vih­reät ja cityih­mi­set jat­ka­vat rienauslinjaansa.

 44. Tai­taa­pa Vih­reän Osmo Soi­nin­vaa­ran viha Kes­kus­taa koh­taa olla aika iso, kun kulut­ta­jan oikeus vali­ta ei pal­jon­kaan vaa’as­sa paina !!

 45. Minua har­mit­taa se, että yhä useam­min ruo­ka­va­lin­nat tun­tu­vat ole­van kah­den kaup­paa. Valit­se Valio tai Arla! Valit­se S tai K! En oikein osaa näh­dä oleel­li­sia ero­ja näi­den toi­mi­joi­den välillä.

  Touché! Kun mark­ki­nat jakaa kak­si tasa­vah­vaa pelu­ria, käy hel­pos­ti niin, että kil­pai­lu muut­tuu näen­näi­sek­si, eikä kulut­ta­jan kan­nal­ta tilan­ne juu­ri eroa monopolista.

  Opti­mi on yleen­sä 5–7 mel­ko tasa­vah­vaa kil­pai­li­jaa. Sil­loin mark­ki­na toi­mii ja kehit­tyy par­hai­ten, mis­tä myös kulut­ta­ja hyö­tyy. Suo­mes­sa elin­tar­vi­ke­kaup­pa on kau­ka­na täs­tä, tosin niin on aika moni muu­kin toimiala.

 46. Arlan pää­joh­ta­ja tai­si käyt­tää yhte­nä perus­tee­na että “sok­ko­tes­teis­sä ei eri maa­lai­sia mai­to­ja ero­ta toi­sis­taan”. Joh­don­mu­kai­suu­den nimis­sä ole­tan että seu­raa­vak­si HOK-Elan­to pois­taa kau­pois­taan vähän­kin kal­liim­mat olut‑, kola‑, vesi­la­dut jne. Kaik­kea mitä ei maku­tes­teis­sä ero­ta, hal­vin­ta vaan tarjolle!

 47. Mai­to­ti­lal­li­set, MTK ja MMM syyt­tä­vät, että joku vetää välis­tä. Valion mak­sa­man tuot­ta­ja­hin­ta on n. 36 cent­tiä ja kau­pas­sa mai­to­lit­ra mak­saa n. 80 cent­tiä alveineen.

  Miten näin­kin edul­li­nen hin­ta on mahdollista?

  Luke­kaa­pa ras­vat­to­man mai­don tuo­te­se­los­te. Sii­tä on vie­ty välis­tä kaik­ki muu pait­si kal­siu­mi. Kau­pan mai­to­tuo­te­tis­kis­tä vain pie­ni nurk­kaus on mai­to­pur­keil­le. Lop­pu on sit­ten sitä, mikä mai­to­pur­keis­ta on vedet­ty välistä:
  — Juustoja
  — Jogurtteja
  — Viilejä
  — Voi­ta ja rasvoja
  — Kermoja
  — Rahkoja
  — Kastikeaineksia
  — Maitobakteeri-mehut
  jne. jne.
  Kui­va­tar­vi­ke­hyl­lys­tä löy­tyy lisäk­si mai­to­jau­hei­ta sun muuta.

  Kulut­ta­jan kevyt­mai­to on sanan­mu­kai­ses­ti var­sin kevyttä.

  EU:ssa mai­don kes­ki­hin­ta on 26 cent­tiä eikä siel­lä mak­se­ta kan­sal­li­sia tukia. Suo­mes­sa tuot­ta­jan saa­ma kor­vaus on ver­ra­ten run­sas­kä­ti­nen. Mai­to­ta­lou­den tuke­mi­nen ei aina­kaan kulut­ta­jil­le sätei­le ei sit­ten miten­kään. Sitä sopi­si sel­vit­tää, mihin ne tuet menevät.

 48. Ilpo Per­naa: “Mik­si ahtaa­jien lak­koa käsi­tel­lään neut­raa­lis­ti vaik­ka sen läh­tö­koh­dat ovat vasem­mis­ton ja dema­rien poli­tii­kas­sa? Ilmiö on jon­kin­lai­nen Suo­men sisäi­nen suomettuminen.”

  Vai­kea uskoa, että EK:n läh­tö­koh­dat liit­tyi­si­vät joten­kin vasem­mis­toon tai dema­rei­hin — pait­si että vas­tus­te­taan nii­tä. Tämä­hän on EK:n lak­ko, alan liit­to oli­si jo sopinut.

 49. Ilpo Per­naa:

  Onko suo­ma­lai­nen mai­to kal­lis­ta ? Tie­dät­te­kö miten kor­ke­aa laa­tua se on ver­rat­tu­na mui­hin ? Saman­ta­sois­ta on vain Sveit­sis­sä ja Norjassa.

  Dude. Se on suo­ma­lais­ta mai­toa. Van­ha­sel­ta meni mai­to­kup­pi nurin kun se oli ruot­sa­lai­sen fir­man paketissa. 

  Van­ha­nen kom­men­toi asi­aa kulut­ta­ja­na, mut­ta pals­tan kom­men­toi­jat vetä­vät joh­to­pää­tök­set Kes­kus­tan poli­tiik­kaan ja Van­ha­sen pääministerityöhön. 

  Pää­mi­nis­te­ri ei kom­men­toi mitään asi­aa kulut­ta­ja­na vaan aina pää­mi­nis­te­ri­nä. Samal­la tavoin kuin pää­mi­nis­te­ri käy kun­nian­louk­kaus­kä­rä­jän­sä pää­mi­nis­te­ri­nä, ei yksi­tys­hen­ki­lö­nä. Ei ole ole­mas­sa mitään tapaa jol­la Van­ha­nen voi­si Jekyll & Hyde- tyyp­pi­ses­ti muut­taa per­so­naal­li­suut­taan tilan­teen mukaan jol­loin mui­den pitäi­si arvel­la, puhuu­ko täs­sä pää­mi­nis­te­ri, yksi­tyis­hen­ki­lö vai kulut­ta­ja Mat­ti Van­ha­nen. Ei pää­mi­nis­te­ri voi men­nä vetä­mään lär­ve­jä lähiö­kup­pi­laan ja huo­ri­tel­la karao­ke-emän­tää ilman että sii­tä tuli­si kama­la haloo, vaik­ka kysees­sä oli­si ihan sel­väs­ti ollut yksi­tyis­hen­ki­lö­nä teh­ty ekskursio.

  Jos pää­mi­nis­te­ri tekee itses­tään pel­len medias­sa vää­rien tie­to­jen varas­sa niin se kyl­lä on uuti­nen. Asi­aa ei var­mas­ti auta se että pää­mi­nis­te­ri on maa­lais­lii­tos­ta jol­la on pit­kät perin­teet täs­sä hulluttelussa.

 50. Quo­tet vää­rin. Täs­sä oikein.

  Ilpo Per­naa:

  Onko suo­ma­lai­nen mai­to kal­lis­ta ? Tie­dät­te­kö miten kor­ke­aa laa­tua se on ver­rat­tu­na mui­hin ? Saman­ta­sois­ta on vain Sveit­sis­sä ja Norjassa. 

  Dude. Arlan mai­to on suo­ma­lais­ta mai­toa. Van­ha­sel­ta meni mai­to­kup­pi nurin kun se oli ruot­sa­lai­sen fir­man paketissa.

  Van­ha­nen kom­men­toi asi­aa kulut­ta­ja­na, mut­ta pals­tan kom­men­toi­jat vetä­vät joh­to­pää­tök­set Kes­kus­tan poli­tiik­kaan ja Van­ha­sen pääministerityöhön. 

  Pää­mi­nis­te­ri ei kom­men­toi mitään asi­aa kulut­ta­ja­na vaan aina pää­mi­nis­te­ri­nä. Samal­la tavoin kuin pää­mi­nis­te­ri käy kun­nian­louk­kaus­kä­rä­jän­sä pää­mi­nis­te­ri­nä, ei yksi­tys­hen­ki­lö­nä. Ei ole ole­mas­sa mitään tapaa jol­la Van­ha­nen voi­si Jekyll & Hyde- tyyp­pi­ses­ti muut­taa per­so­naal­li­suut­taan tilan­teen mukaan jol­loin mui­den pitäi­si arvel­la, puhuu­ko täs­sä pää­mi­nis­te­ri, yksi­tyis­hen­ki­lö vai kulut­ta­ja Mat­ti Van­ha­nen. Ei pää­mi­nis­te­ri voi men­nä vetä­mään lär­ve­jä lähiö­kup­pi­laan ja huo­ri­tel­la karao­ke-emän­tää ilman että sii­tä tuli­si kama­la haloo, vaik­ka kysees­sä oli­si ihan sel­väs­ti ollut yksi­tyis­hen­ki­lö­nä teh­ty ekskursio.

  Jos pää­mi­nis­te­ri tekee itses­tään pel­len medias­sa vää­rien tie­to­jen varas­sa niin se kyl­lä on uuti­nen. Asi­aa ei var­mas­ti auta se että pää­mi­nis­te­ri on maa­lais­lii­tos­ta jol­la on pit­kät perin­teet täs­sä hulluttelussa.

 51. Ilpo Per­naa
  “Mik­si ahtaa­jien lak­koa käsi­tel­lään neut­raa­lis­ti vaik­ka sen läh­tö­koh­dat ovat vasem­mis­ton ja dema­rien politiikassa?”

  Joo, tosi neut­raa­lis­ti onkin käsi­tel­ty. Tähän men­nes­sä kom­ment­tio­sas­tol­la on vaa­dit­tu aina­kin lait­to­mien lak­ko­jen kor­vauk­sien tun­tu­vaa korot­ta­mis­ta, yleis­si­to­vuu­den pur­ka­mis­ta, työ­mark­ki­na­kar­tel­lien lak­kaut­ta­mis­ta, työ­so­pi­mus­lain ruk­kaa­mis­ta siten että työn estyes­sä lakon takia voi lopet­taa pal­kan­mak­sun vläit­tö­mäs­ti ja hei­tet­ty ilmaan aja­tus, että lak­ko voi­si jopa olla irtisanomisperuste.

  Gali­leo:
  “kulut­ta­jan oikeus valita ”

  Eikö kaup­pi­aal­la ole oikeut­ta vali­ta sitä, mitä kau­pas­saan myy? Pitää­kö tuos­ta pää­tel­lä, että kaik­ki kau­pat oli­si syy­tä pakot­taa myy­mään sekä suo­ma­lais­ta, ETTÄ ruot­sa­lais­ta ETTÄ viro­lais­ta maitoa?

 52. Olen kum­mas­tel­lut sitä hil­jai­suut­ta, mikä kuin käs­kien rävä­kän alun jäl­keen las­keu­tui Kes­kus­tan kentälle.

  Syy­kin on sel­vä. Sata­kun­nan Kan­san mukaan Sata­mai­to ja Valio ovat nekin nyt mai­to­so­das­sa. Timo Kal­li (Kesk) on Sata­mai­don hal­li­tuk­sen puheenjohtaja.

  Verk­koa­pi­las­sa Kal­li sanoo:

  Mai­to­so­taa käy­dään nyt suo­ma­lais­ten mai­don­tuot­ta­jien kus­tan­nuk­sel­la, pahek­suu kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­ja Timo Kalli. 

  - Mark­ki­nao­suus­kil­pai­lu on joh­ta­nut tähän ja pel­kään, ettei se vie­lä tähän­kään pää­ty, Kal­li ennakoi.
  Hän sanoo pää­tös­val­lan näis­sä asiois­sa ole­van yri­tys­ten hallituksilla.
  — Nii­den pitäi­si ohja­ta toi­mi­vaa joh­toa tiu­kem­min isän­maal­li­ses­sa hengessä.

  Onko Kal­li kenen edus­ta­ja. Samaa voi­si kysyä Ant­ti­las­ta ja Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riös­tä. Onko minis­te­riö ollen­kaan viran­omai­nen vai jon­kin sor­tin tuot­ta­jien ja met­sä­no­mis­ta­jien etujärjestö.

 53. Tämä­hän on EK:n lak­ko, alan liit­to oli­si jo sopinut.”

  Sii­nä taas yksi esi­merk­ki suo­men­si­säi­ses­tä suo­met­tu­mi­ses­ta. Riis­te­tyt ‚palk­ka­kuo­pas­sa ole­vat työ­läi­set oli­si­vat sopi­neet, mut­ta se ei her­roil­le pas­san­nut. 12 kuu­kau­den yli­mää­räi­nen palk­ka töi­den lop­pu­mi­sen yhtey­des­sä­kin on vain muu­tos­tur­vaa. Ei mitään oike­aa rahaa, joka pitäi­si tämän sopi­muk­sen seu­rauk­se­na mak­saa kai­kil­la aloilla.

 54. Ilpo Per­naa

  Ei mitään oike­aa rahaa, joka pitäi­si tämän sopi­muk­sen seu­rauk­se­na mak­saa kai­kil­la aloilla. 

  Miten niin kai­kil­la aloil­la? Nyt­hän AKT ja EK vään­tää sopi­muk­ses­ta. Miten sitä nyt pitäi­si kai­kil­la aloil­la mak­saa? Ei tämä ole tupo-kierros.

 55. Soininvaara:“Koska tämä Ing­ma­nin mai­to on peräi­si suo­ma­lai­sis­ta leh­mis­tä, pää­mi­nis­te­rin – ja monen muun kes­kus­ta­vai­kut­ta­jan – äkä­mys­ty­mi­nen joh­tuu Valion (kesk) ohit­ta­mi­ses­ta, ei suo­ma­lai­sen maataloustuotannon.”

  O.S. halu­aa unoh­taa, että Arla Ing­man on Arla-Food­sin 100 % omis­ta­ma tytä­ryh­tiö. Emo­yh­tiön omis­ta­jat ovat tans­ka­lai­sia ja ruot­sa­lai­sia mai­don­tuot­ta­jia. Mai­don myyn­nis­tä saa­dut voi­tot mene­vät Tans­kaan ja Ruotsiin. 

  Mitä pitäi­si Van­ha­sen suo­sia muu­ta kuin suo­ma­lais­ta työ­tä, ruot­sa­lais­ta ja tans­ka­lais­ta vai ? Johan sii­tä haloo nousi­si. Asia on kui­ten­kin niin, että Van­ha­nen tekee aina vää­rin. Se on suo­men­si­säi­sen suo­met­tu­jan mantra.

  Syltty:“Joo, tosi neut­raa­lis­ti onkin käsitelty. ”
  Tar­koi­tan ahtaa­jien ammat­ti­lii­ton poliit­ti­sen kyt­kyn syyl­lis­tä­mis­tä? Mis­sä se vii­pyy ? Hys hys ei sii­tä saa puhua.

  Evert:“Onko Kal­li kenen edus­ta­ja. Samaa voi­si kysyä Ant­ti­las­ta ja Maa- ja metsätalousministeriöstä.”

  Parem­pi­kin kysy­jä. Ketä edus­ti­vat Lip­po­nen aika­naan, Hei­nä­luo­ma, Halo­nen, dema­rien kan­san­edus­ta­jat ja minis­te­riöi­den vir­ka­mie­het ? SAK:n etäis­pää­te koko puolue.

  Voi­daan sanoa, että dema­ri­ma­fia puo­lus­ti myös suo­ma­lais­ta työ­tä. Ero on kui­ten­kin sii­nä, että kes­kus­ta­lai­set puo­lus­ta­vat täs­sä tilan­tees­sa suo­ma­lais­ta ulko­mais­ta työ­tä vas­taan. Dema­ri­ma­fia kah­mii etuuk­sia itsel­leen muil­ta suomalaisilta.

  Tämä on nyt vas­tak­kai­na­set­te­lu­vies­tiä, mut­ta sitä saa mitä tilaa.

  Suo­men­si­säi­sil­tä suo­met­tu­jil­ta on jää­nyt huo­maa­mat­ta, että kepu pet­tää aina. Kun Olli Rehn (kesk) tuli EU:n talous­ko­mis­saa­rik­si, niin heti ajau­tui Kreik­ka konkurssiin.

 56. Nyt­hän kulut­ta­jat ja pää­mi­nis­te­ri kai sai­vat aikaan osit­tai­sen peruu­tuk­sen S‑ryhmän pää­tök­seen. Itse­kin vähän ihmet­te­lin, mik­sei Valiol­le voi­si antaa mah­dol­li­suut­ta. Kyse ei kai ole pel­käs­tään mai­don alku­pe­räs­tä vaan myös omistussuhteista.

 57. Emo­yh­tiön omis­ta­jat ovat tans­ka­lai­sia ja ruot­sa­lai­sia mai­don­tuot­ta­jia. Mai­don myyn­nis­tä saa­dut voi­tot mene­vät Tans­kaan ja Ruotsiin.

  Mitä pitäi­si Van­ha­sen suo­sia muu­ta kuin suo­ma­lais­ta työ­tä, ruot­sa­lais­ta ja tans­ka­lais­ta vai ? 

  Arla-Ing­man­nin mei­je­rit sijait­se­vat Suo­mes­sa ja kyse on suo­ma­lais­ten leh­mien lyp­sä­mäs­tä mai­dos­ta. On vähän vai­kea ymmär­tää, miten mai­don osta­mi­nen Sipoos­ta Hel­sin­kiin louk­kaa suo­ma­lais­ta TYÖTÄ

  Entä tuo voit­to­jen tulout­ta­mi­nen Tans­kaan. Arla mak­saa tuot­ta­jil­le mai­dos­ta enem­män kuin Valio ja myy tmai­don kaup­poi­hin huo­mat­ta­vas­ti Valio­ta hal­vem­mal­la. Tämän jäl­keen jää­vät vie­lä muh­keat voi­tot Tans­kaan siir­ret­tä­vik­si? Mitä se ker­too Valiosta?

 58. Olin kyl­lä hiu­kan yllät­ty­nyt sii­tä tun­teel­li­ses­ta pur­kauk­ses­ta, jon­ka HOk-Elan­non pää­tös myy­dä sipoo­lais­ta mai­toa tuot­ti. Kir­joi­tin alku­pe­räi­sin pos­tauk­sen pro­tes­toi­dak­se­ni sitä, että kepu­lai­set polii­ti­kot oli­vat vähän epä­re­hel­li­ses­ti puhu­neet pää­tök­sen yhtey­des­sä ruot­sa­lai­ses­ta mai­dos­ta. Jos oli­si ollut kyse ruot­sa­lai­ses­ta mai­dos­ta oli­sin ymmär­tä­nyt maa­lais­liit­to­lais­ten vihan. HOK-Elan­to on myy­nyt pit­kään myös ruot­sa­lais­ta mai­toa suo­ma­lai­sen rin­nal­la ja myy yhä. Sel­väs­ti hal­vem­mas­ta hin­nas­ta huo­li­mat­ta kulut­ta­jat eivät ole sitä suo­si­neet. Täs­tä ei ole pro­tes­toi­tu, mut­ta kau­hea pro­tes­ti tulee, kun vaih­de­taan suo­ma­lai­sen mai­to toi­sen mei­je­rin jalos­ta­maan suo­ma­lai­seen maitoon. 

  Mei­je­ri on siis teh­das, ei maatila.

  Jos pitäi­si kart­taa ulko­maa­lais­ten Suo­mes­sa omis­ta­mis­sa teh­tais­sa val­mis­tet­tu­ja tuot­tei­ta, pitäi­si boi­ko­toi­da aika monia tuot­tei­ta, Lun­dia-huo­ne­ka­lu­ja ja Turun tela­kal­la val­mis­tet­tu­ja lai­vo­ja nyt esimerkiksi. 

  Minä­kin olen samaa miel­tä sii­tä, että kaup­pa­ket­jut valit­se­vat lii­kaa tuot­tei­ta kulut­ta­jan puo­les­ta, mut­ta mis­sä on vas­taa­va viha nii­tä kaup­po­ja koh­taan, jot­ka myy­vät pelk­kää Valion mai­toa? Tuo kulut­ta­jan oikeus vali­ta ‑argu­ment­ti ei oikein tun­nu uskot­ta­val­ta, ellei sitä sovel­la symmetrisesti.

  Toi­voi­sin enem­män valin­nan­va­raa kaup­poi­hin, mut­ta jos käy­tet­tä­vis­sä on yli­mää­räi­nen hyl­ly­met­ri, en ole var­ma, että haluai­sin haas­ka­ta poten­ti­aa­li­sen valin­nan­va­ran sii­hen, että bulk­ki­mai­toa tuli­si kah­des­ta eri suo­ma­lai­ses­ta teh­taas­ta. Onhan noil­la mai­to­hyl­lyil­lä nyt jo muu­ten­kin tila­nah­taut­ta, kun pitää olla taval­lis­ta, hyla- lak­too­si­ton­ta, ja luo­mua ja nämä kaik­ki ras­vat­to­mi­na, ykkös­mai­to­na, kevyt­mai­to­na ja kulu­tus­mai­to­na. Lisäk­si funk­tio­naa­li­sia mai­to­ja, joi­hin on lisät­ty kal­siu­mia ja mitä muu­ta nyt satu­taan­kin haluamaan.

  Jos kyse oli­si mai­don­tuot­ta­jien eduis­ta, kepu­lais­ten pitäi­si hur­ra­ta aina kun Arla lisää mark­ki­nao­suut­taan. Mak­saa­han se mai­dos­ta enemmän. 

  Kyse on myös kul­je­tus­kus­tan­nuk­sis­ta, sil­lä mai­to on pai­na­vaa. Jos valin­nan varan lisää­mi­sek­si vuo­saa­re­lai­seen kaup­paan tulee kul­jet­taa mai­toa pait­si 20 kilo­met­rin pääs­tä Sipoos­ta myös 700 kilo­met­rin pääs­tä Kai­nuus­ta, pal­jon palaa löpöä turhaan. 

  Tämä näyt­tää kui­ten­kin ole­van elä­mää suu­rem­pi kysy­mys. Olen todel­la ute­lias! Täs­sä täy­tyy olla jotain, jota en tie­dä. Mikä mei­je­ri­teol­li­suu­des­sa on niin tärkeätä? 

 59. Tämä näyt­tää kui­ten­kin ole­van elä­mää suu­rem­pi kysy­mys. Olen todel­la ute­lias? Mikä mei­je­ri­teol­li­suu­des­sa on niin tär­keä­tä? Täs­sä täy­tyy olla jotain, jota en tiedä.”

  Sanoi­sin, että ihmi­set kokee lii­an tär­keäk­si yri­tyk­sen omis­ta­jan, kos­ka eivät asi­aa sen pide­mäl­le ajat­te­le. Jos mai­to tuo­tai­siin sak­sas­ta ja sen myi­si Suo­ma­lai­nen fir­ma, oli­si tilan­ne parem­pi monien mie­les­tä kuin lähi­mai­don myyn­ti tans­ka­lais­ten toimesta.

 60. Mik­si Hel­sin­kiin yli­pää­tään pitää vie­dä mai­toa — aivan tur­haan palaa polttoainetta.

 61. Ilpo Per­naa: “Voi­daan sanoa, että dema­ri­ma­fia puo­lus­ti myös suo­ma­lais­ta työ­tä. Ero on kui­ten­kin sii­nä, että kes­kus­ta­lai­set puo­lus­ta­vat täs­sä tilan­tees­sa suo­ma­lais­ta ulko­mais­ta työ­tä vas­taan. Dema­ri­ma­fia kah­mii etuuk­sia itsel­leen muil­ta suomalaisilta.”

  Voi­sit­ko sel­ven­tää, miten nii­tä etuuk­sia kah­mi­taan? Ja mitä etuuk­sia on vii­me aikoi­na kahmittu?
  Ja kei­tä nämä etuuk­sia itsel­leen saa­neet mafio­sot ovat?
  Ja kun Kokoo­mus on nyky­ään työ­väen­puo­lue, onko sekin kahminut?
  Rikol­lis­jär­jes­töön kuu­lu­mi­nen on Suo­mes­sa nykyi­sin kri­mi­na­li­soi­tu, joten olet var­maan jo teh­nyt rikosilmoituksen?

 62. Rai­mo K:“Voisitko sel­ven­tää, miten nii­tä etuuk­sia kahmitaan? 

  Eikö SAK ole kyt­kök­sis­sä sos­de­miin? Ahtaa­jat havit­te­le­vat sel­lai­sia etu­ja, joi­hin Suo­mel­la ei ole varaa. Sata mil­joo­naa euroa päi­väs­sä palaa tähän ahneu­teen ? Pape­ri­teh­tai­den, jään­mur­ta­jien ja kul­je­tusa­lan työn­te­ki­jät ovat sel­väs­ti parem­min pal­kat­tu­ja ver­rat­tu­na mui­hin työntekijäryhmiin.

  Nais­val­tai­set alat, jot­ka eivät kuu­lu näi­hin avain­ryh­miin, ovat jää­neet pal­kois­sa jäl­keen. Tosin nekin kuu­lu­vat SAK:n alai­siin liit­toi­hin, mut­ta näi­den lak­koi­lua on vai­keu­tet­tu tai nii­den lak­ko­jen avul­la ei voi pysäyt­tää Suomea.

  Mitä tuo­vat mie­leen nimet Aho­nen ja Kuis­ma ? Lak­ko, lak­ko ja lakko.

  Näil­lä sivus­toil­la tör­mää usein sanaan kepu­ma­fia, ei tar­vit­se kau­his­tel­la sanaa, demarimafia.

  Soininvaara:“Entä tuo voit­to­jen tulout­ta­mi­nen Tans­kaan. Arla mak­saa tuot­ta­jil­le mai­dos­ta enem­män kuin Valio ja myy tmai­don kaup­poi­hin huo­mat­ta­vas­ti Valio­ta halvemmalla.”

  Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitä­tön ver­rat­tu­na Arlan voit­to­mar­gi­naa­liin. On parem­pi, että raha jää Suo­meen vaik­ka­kin Valio mak­saa huonommin. 

  Tosin kil­pai­lu tuot­ta­jal­le mak­set­ta­vas­ta hin­nas­ta on hyvä asia ellei sii­hen liit­tyi­si tuo­ta vuo­toa ulko­mail­le eikä ruot­sa­lai­sen mai­don tuon­tia Suomeen .

 63. Ilpo Per­naa kir­joit­ti 8.3.2010 kel­lo 21:13 “Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitä­tön ver­rat­tu­na Arlan voit­to­mar­gi­naa­liin. On parem­pi, että raha jää Suo­meen vaik­ka­kin Valio mak­saa huonommin.”

  Miten las­ket tuon tuot­ta­jan “mität­tö­män” hin­nan? Ja voit­to­mar­gi­naa­lin? Jos vaik­ka kurk­kaat mai­don hin­to­ja tuolta
  http://www.milkprices.nl/
  niin huo­maat että tans­ka­lai­nen ja ruot­sa­lai­nen tuot­ta­ja saa noin 27 c/l suo­ma­lai­sen tuot­ta­ja­hin­nan olles­sa noin 36 c/l ja vas­taa­vas­ti 12 kuu­kau­den kes­kiar­vot 26 ja 40 c/litra. Suo­ma­lai­nen tuot­ta­ja saa tai on saa­nut noin 10 c/l parem­paa tuot­ta­ja­hin­taa. Tämän tuot­ta­ja­hin­nan pääl­le suo­ma­lai­nen tuot­ta­ja saa ns kan­sal­lis­ta tukea joka mak­se­taan suo­raan bud­je­tis­ta val­tion varois­ta eli omis­ta vero­va­rois­ta joi­ta on kerät­ty mm kou­lu­ja ja sai­raan­hoi­toa var­ten. Tämän tuen mää­rä on 3–31 c/litra tukia­lu­ees­ta riip­puen. Tääl­lä siis tuel­li­nen tuot­ta­ja­hin­ta on 13–40 c/litra kor­keam­pi kuin ruot­sa­lai­sil­la tuot­ta­jil­la jot­ka eivät saa kan­sal­lis­ta tukea ollen tuki­neen noin 39–67 c/l ver­rat­tu­na ruot­sa­lai­seen 26 c/l. Sil­lä alu­eel­la mis­tä noin puo­let koti­mai­ses­ta mai­dos­ta tulee ja jos­sa Valio hal­lit­see tuot­ta­ja­kent­tää tämä vero­va­rois­ta mak­set­ta­va lit­ra­tu­ki on noin 9 c/l eli tuot­ta­ja­hin­ta tuki­neen on noin 45 c/l ollen lähes 20 c/l parem­pi kuin ruot­sa­lai­sil­la tuot­ta­jil­la 26 c/l. Nyt jos mai­to mak­saa kau­pas­sa 66–88 c/l jos­ta tie­tys­ti pitää vie­lä vähen­tää kul­je­tus­ku­lut, mei­je­rin pyö­rit­tä­mi­nen (pal­kat, säh­köt, läm­möt, pak­kauk­set, lait­teis­ton pesut jne jne jne) ja kaup­pa­kin otta­nee tuos­ta jota­kin kor­vaus­ta että pitää tuo­tet­ta myyn­nis­sä eli oman vaa­ti­mat­to­man mar­gi­naa­lin­sa? Mut­ta että aika pikai­sel­la vähen­nys­las­kul­la tuos­ta saa­daan että väit­tä­mä­si “Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitä­tön ver­rat­tu­na Arlan voit­to­mar­gi­naa­liin” on mah­do­ton. Vie­lä kun huo­mioi­daan että väit­tä­vät jot­kut että Arlan mai­to tääl­lä kau­pas­sa mak­saa vähem­män kuin Ruot­sis­sa niin jos vaik­ka oli­si sama kau­pas­sa molem­mis­sa mais­sa vaik­ka tuol­lai­nen 77 c/l jos­ta sit­ten vähen­ne­tään ruot­sa­lai­nen tuot­ta­ja­hin­ta 27 c/l jol­loin jää 50 c/l mei­je­rin + kau­pan kulut + voit­to tai 77 c/l mii­nus suo­ma­lai­nen tuot­ta­ja­hin­ta 36 c/l jol­loin jää­kin vain 41 c/l. En ota kan­taa sii­hen että onko tuo jako tuot­ta­ja­hin­nan ja muun ket­jun välil­lä oikeu­den­mu­kai­nen, ainoas­taan väit­tä­mää­si että “Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitä­tön ver­rat­tu­na Arlan voit­to­mar­gi­naa­liin”. Joka siis on väit­tä­mä jon­ka totuusar­vo on? Niin ja tie­tys­ti tuet var­sin­kin poh­joi­ses­sa nos­ta­vat tuot­ta­jan osuut­ta jol­loin tuot­ta­jan osuus on jo sama kuin muun ket­jun tuos­sa esi­mer­kis­sä ollen 45 c/l. Haluat­ko esi­tet­ty­jen tosi­asioi­den valos­sa tar­kis­taa väittämääsi?

 64. Osmo Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti 8.3.2010 kel­lo 18:37 :
  “Arla mak­saa tuot­ta­jil­le mai­dos­ta enem­män kuin Valio ja myy mai­don kaup­poi­hin huo­mat­ta­vas­ti Valio­ta hal­vem­mal­la. Tämän jäl­keen jää­vät vie­lä muh­keat voi­tot Tans­kaan siir­ret­tä­vik­si? Mitä se ker­too Valiosta?”

  Ihan talou­den ja kan­san­ta­lous­tie­teen perus­o­pin­to­jen varas­sa vas­tai­sin että jon­kun (kum­man?) yri­tyk­sen kus­tan­nus­ra­ken­ne on kovas­ti kor­kea. Vai? Kyse voi olla myös koko ket­jun kus­tan­nuk­sis­ta mitä onkin tääl­lä­kin jo tuossa
  http://www.soininvaara.fi/2009/11/28/maatalouden-siirto-pohjoiseen-on-virhe/
  poh­dit­tu. Valion mai­don­tuo­tan­nos­ta­han (lit­rois­ta siis) suu­rin osa tulee kau­kaa kulu­tuk­ses­ta poh­joi­sem­mas­ta mas­sa­kes­ki­pis­teen (lit­roil­la pai­no­tet­tu sijain­ti) olles­sa var­maan jos­sa­kin Kiu­ru­ve­den kor­keu­del­la noin 500 kilo­met­riä Hel­sin­gis­tä. Jos­sain leh­ti­ju­tus­sa oli että “Valio hakee mai­don vaik­ka Uts­joel­ta” mut­ta jos se aje­taan Ouluun jos­sa on lähin mei­je­ri niin kun läh­de­tään Oulus­ta ja kier­re­tään Uts­joen kaut­ta kerä­ten nup­pi­kuor­ma noin 20.000 l mai­toa niin kilo­met­re­jä ker­tyy vähin­tään 1.350 ja jos las­ke­taan että kuor­ma-auto kul­jet­ta­ji­neen kus­tan­taa noin 1 euron/km (kuka tie­tää?) niin tuon kuor­man keräi­ly on mak­sa­nut noin 15 c/l. Lisäk­si se mai­to aje­taan vie­lä takai­sin Uts­joen kaup­poi­hin samal­la kilo­met­ri­mää­räl­lä ja joku sen­kin kulun mak­saa. Saat­taa­vat täl­lai­set asiat vai­kut­taa jon­kun ver­ran kustannuksiin?

 65. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Tämä näyt­tää kui­ten­kin ole­van elä­mää suu­rem­pi kysy­mys. Olen todel­la ute­lias! Täs­sä täy­tyy olla jotain, jota en tie­dä. Mikä mei­je­ri­teol­li­suu­des­sa on niin tärkeätä? 

  En minä­kään tie­dä, mut­ta luu­li­sin, että syy aina­kin Kepun osal­ta, on nime­no­maan tääl­lä­kin mai­nit­tu omistajapohja:
  http://www.valio.fi/portal/page/portal/Valioyritys/Yritystieto/Omistajat

  Valio.fi:

  Valion omis­taa 18 osuus­kun­taa, jot­ka ovat puo­les­taan suo­ma­lais­ten mai­don­tuot­ta­jien omistamia. 

  Mik­si muut täs­tä sit­ten jak­sa­vat vaah­do­ta onkin kimu­ran­tim­pi kysy­mys. Mut­ta Suo­mi­han on osuus­kun­tien luvat­tu maa, jotain hie­noa sii­nä täy­tyy olla — ei tosin auke­ne minulla.

  Kari

 66. Hih, nämä Valion sivut­han ovat muu­ten­kin haus­kat. Hallintoneuvosto:
  http://www.valio.fi/portal/page/portal/Valioyritys/Yritystieto/Hallinto_ja_organisaatio/hallintoneuvosto02082006161054

  Ja hal­li­tus:
  http://www.valio.fi/portal/page/portal/Valioyritys/Yritystieto/Hallinto_ja_organisaatio/hallitus13122006102125

  Onhan nois­sa hen­ki­lös­tön edus­ta­jien lisäk­si joku­nen ei-maan­vil­je­li­jä­kin — “emän­tiä” las­kin kol­me kappaletta 🙂

  Kari

 67. HOK-Elan­to on myy­nyt pit­kään myös ruot­sa­lais­ta mai­toa suo­ma­lai­sen rin­nal­la ja myy yhä. Sel­väs­ti hal­vem­mas­ta hin­nas­ta huo­li­mat­ta kulut­ta­jat eivät ole sitä suo­si­neet. Täs­tä ei ole pro­tes­toi­tu, mut­ta kau­hea pro­tes­ti tulee, kun vaih­de­taan suo­ma­lai­sen mai­to toi­sen mei­je­rin jalos­ta­maan suo­ma­lai­seen maitoon.

  Jäl­ki­vii­saus on help­poa. Mut­ta oli­si S‑ryhmän ja Arlan pitä­nyt ymmär­tää, miten tun­teik­kaas­ti suo­ma­lai­set, pää­mi­nis­te­ris­tä alkaen, suh­tau­tu­vat mai­toon. Toi­mit­ta­ja­vaih­dok­sen yhtey­des­sä asia oli­si pitä­nyt tie­dot­taa ja kam­pan­joi­da. Asiak­kaat eivät pidä yllätyksistä.

  Minä­kin olen samaa miel­tä sii­tä, että kaup­pa­ket­jut valit­se­vat lii­kaa tuot­tei­ta kulut­ta­jan puolesta

  Kaup­pa­ket­jut ker­naas­ti sai­si­vat vali­ta toi­mit­ta­jan sil­loin kun tuot­teis­sa ei ole eroa. Mik­si pitää olla huna­ja­ma­ri­noi­tu­ja broi­le­rin­sui­ka­lei­ta sekä HK:lta, Atrial­ta että Pou­tul­ta? Kun kai­kil­la on omat kier­to- ja muut logis­ti­set vaa­ti­muk­set, näen­näis­va­li­koi­man yllä­pi­tä­mi­nen suot­ta nos­taa kau­pan hävik­kiä, kus­tan­nuk­sia ja sitä kaut­ta hintoja.

 68. Nais­val­tai­set alat, jot­ka eivät kuu­lu näi­hin avain­ryh­miin, ovat jää­neet pal­kois­sa jäl­keen.’ (Ilpo Pernaa)
  Joo, ja kun yksi näis­tä nais­val­tai­sis­ta alois­ta ryh­tyi taan­noin lak­koon, tämä hal­li­tus kehit­ti poik­keus­lain sitä vas­taan. Por­va­ril­lis­ta pro­fe­mi­nis­miä parhaimmillaan.

 69. kan­sal­li­nen tuki vää­ris­tää kir­joit­ti 9.3.2010 kel­lo 6:56:
  ” Vie­lä kun huo­mioi­daan että väit­tä­vät jot­kut että Arlan mai­to tääl­lä kau­pas­sa mak­saa vähem­män kuin Ruot­sis­sa niin jos vaik­ka oli­si sama kau­pas­sa molem­mis­sa mais­sa vaik­ka tuol­lai­nen 77 c/l jos­ta sit­ten vähen­ne­tään ruot­sa­lai­nen tuot­ta­ja­hin­ta 27 c/l jol­loin jää 50 c/l mei­je­rin + kau­pan kulut + voit­to tai 77 c/l mii­nus suo­ma­lai­nen tuot­ta­ja­hin­ta 36 c/l jol­loin jää­kin vain 41 c/l.”

  Arit­täin asian­tun­te­vaa ja vas­taa sitä las­ku­ta­paa jota viran­omai­sest­kin käyt­tä­vät. Mut­ta voi­ko Arla-Ing­ma­nin tai Valion katet­ta noin yksin­ker­tai­ses­ti las­kea. Kuten aiem­min kir­joi­tin ver­tai­lu teh­dään “kuo­rit­tuun” maitoon.

  Sama mai­to “kir­kas­te­taan” useam­paan ker­taan. Sii­tä tehdään:
  — Juustoja
  — Jogurtteja
  — Viilejä
  — Voi­ta ja rasvoja
  — Kermoja
  — Rahkoja
  — Kastikeaineksia
  — Maitobakteeri-mehut
  jne. jne.
  Kui­va­tar­vi­ke­hyl­lys­tä löy­tyy lisäk­si mai­to­jau­hei­ta sun muuta.

  Täs­sä­kin on se has­su, jut­tu että esim. juus­tos­sa hin­tae­ro ker­taan­tuu. Valion mai­don nimeen van­no­vat osta­vat pal­jon hal­vem­paa Arlan tms. juus­toa. Niin ja hin­nan takia juus­tos­ta jo 40 % tuo­daan ulkoa.

 70. Evert The Neve­Rest kir­joit­ti 9.3.2010 kel­lo 11:20 “Mut­ta voi­ko Arla-Ing­ma­nin tai Valion katet­ta noin yksin­ker­tai­ses­ti laskea.

  Täs­sä­kin on se has­su, jut­tu että esim. juus­tos­sa hin­tae­ro kertaantuu.”

  Ei tie­tys­ti­kään voi las­kea noin yksin­ker­tai­ses­ti. Mut­ta suu­rin kate saa­daan käsit­tääk­se­ni tuo­re­mai­dos­ta jol­la suu­ret myyn­ti­mää­rät ja sit­ten jos­tain ihan eri­kois­tuot­teis­ta joil­la pie­net myyn­ti­mää­rät. Valiol­la puhu­taan ilmei­ses­ti ns tili­tys­ky­vys­tä eli mitä mil­lä­kin tuot­teel­la on mah­dol­lis­ta tilit­tää tuot­ta­jal­le asti ja jos se tuo­re­mai­dol­la on 40 c/l niin juus­tol­la se on 20 c/l. Minul­la on sel­lai­nen käsi­tys että tämän takia­han nime­no­maan täs­tä tuo­re­mai­don tuon­nis­ta ja pak­kaa­mi­ses­ta on nous­sut niin suu­ri haloo kun se on EU-aika­na ensim­mäi­nen ker­ta kun tulee tode­lis­ta kil­pai­lua kor­kea­kat­tei­sim­mal­le tuot­teel­le. Tai siis täl­lai­nen käsi­tys minul­la on.

 71. Kan­sal­li­nen tuki halu­aa minun tar­kis­ta­van kan­taa­ni tuot­ta­jan ja Arlan väli­ses­tä hin­nas­ta. Teen sen. Arlan ja tuot­ta­jan välis­tä voit­toe­roa ei voi las­kea lit­ra­pe­rus­tei­sel­la kus­tan­nuk­sel­la. Skaa­la on näil­lä toi­mi­joil­la täy­sin erilainen.

  Ei voi ver­ra­ta Arla-kon­ser­nin kus­tan­nus­ra­ken­net­ta mai­don­tuot­ta­jan kus­tan­nuk­siin lit­ra­koh­tai­ses­sa hin­nas­sa. Toi­sek­si pos­taa­mas­sa­si mai­to­hin­ta­ti­las­tos­sa ver­ra­taan täy­sin eri­lais­ta tuo­tet­ta Suo­men koh­dal­la. Ver­tai­lus­sa käy­te­tyn mai­don raja-arvot ovat seuraavat: 

  total bac­te­rial count 24,999 and soma­tic cell count 249,999
  (2) Arith­mic average

  Suo­mes­sa mai­don bak­tee­ri- ja solu­lu­vut ovat aivan eri tasol­la, suo­ma­lai­sen mai­don eduk­si. Kor­keam­pi laa­tu tuo tie­ten­kin lisää kus­tan­nuk­sia. En osaa tul­ki­ta tilas­toa sii­nä, että onko suo­ma­lai­sen mai­don kor­kem­pi laa­tu otet­tu joten­kin huo­mioon hin­nan las­ken­nas­sa. Epäi­len , että ei.

 72. Ilpo Per­naa kir­joit­ti 9.3.2010 kel­lo 16:01: “Kan­sal­li­nen tuki halu­aa minun tar­kis­ta­van kan­taa­ni tuot­ta­jan ja Arlan väli­ses­tä hin­nas­ta. Teen sen. Arlan ja tuot­ta­jan välis­tä voit­toe­roa ei voi las­kea lit­ra­pe­rus­tei­sel­la kus­tan­nuk­sel­la. Skaa­la on näil­lä toi­mi­joil­la täy­sin erilainen.”

  Rupe­sit höpöt­tä­mään ihan jota­kin muu­ta kuin kysyt­tiin? Sinun väit­tee­si­hän oli että “Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitä­tön ver­rat­tu­na Arlan voit­to­mar­gi­naa­liin”. Ja minä taas väi­tän että tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on pal­jon suu­rem­pi kuin Arlan voi­tok­si (kulu­jen jäl­keen) jää­vä osuus. Mut­ta sinä et vas­tan­nut kysy­myk­seen vaan rupe­sit höpöt­tä­mään jota­kin laa­dus­ta? Mik­si? Kai tuo oli aika yksin­ker­tai­nen että olet­ko oikeas­sa vai vää­räs­sä väit­tees­sä­si joka kuu­lui: “Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitä­tön ver­rat­tu­na Arlan voit­to­mar­gi­naa­liin”? Vai?

  Ja tähän vie­lä että tuo­re­mai­to lie­nee kor­kea­kat­tei­sin mai­to­tuo­te, kai­kis­ta muis­ta saa­ta­va tuot­to on alhai­sem­pi. Hel­pot­taa ehkä miettimistäsi?

 73. Kan­sal­li­nen tuki vääristelee.

  Arlan ja tuot­ta­jan välis­tä voit­toe­roa ei voi las­kea lit­ra­pe­rus­tei­sel­la kus­tan­nuk­sel­la. Skaa­la on näil­lä toi­mi­joil­la täy­sin erilainen.

  Ei voi ver­ra­ta Arla-kon­ser­nin kus­tan­nus­ra­ken­net­ta mai­don­tuot­ta­jan kus­tan­nuk­siin lit­ra­koh­tai­ses­sa hinnassa. 

  Olet jät­tä­nyt las­kel­mas­ta­si poi­es mai­don tuot­ta­ja­ku­lut. Ja laa­tu liit­tyy hin­taan oleel­li­ses­ti, sil­lä suo­ma­lai­sen mai­don kor­keam­pi laa­tu nos­taa tuot­ta­ja­kus­tan­nuk­sia. Ruot­sa­lai­sen ja suo­ma­lai­sen mai­don hin­to­ja ei voi ver­ra­ta toi­siin­sa , kos­ka kyse on aivan eri tuotteesta.

 74. Ilpo Per­naa kir­joit­ti 9.3.2010 kel­lo 20:42:

  Kan­sal­li­nen tuki vääristelee.

  Arlan ja tuot­ta­jan välis­tä voit­toe­roa ei voi las­kea lit­ra­pe­rus­tei­sel­la kus­tan­nuk­sel­la. Skaa­la on näil­lä toi­mi­joil­la täy­sin erilainen.

  Ei voi ver­ra­ta Arla-kon­ser­nin kus­tan­nus­ra­ken­net­ta mai­don­tuot­ta­jan kus­tan­nuk­siin lit­ra­koh­tai­ses­sa hinnassa.

  Olet jät­tä­nyt las­kel­mas­ta­si poi­es mai­don tuot­ta­ja­ku­lut. Ja laa­tu liit­tyy hin­taan oleel­li­ses­ti, sil­lä suo­ma­lai­sen mai­don kor­keam­pi laa­tu nos­taa tuot­ta­ja­kus­tan­nuk­sia. Ruot­sa­lai­sen ja suo­ma­lai­sen mai­don hin­to­ja ei voi ver­ra­ta toi­siin­sa , kos­ka kyse on aivan eri tuotteesta.”

  Jaa­has, Ilpo kuu­luu näkö­jään näi­hin jot­ka eivät voi tun­nus­taa ole­van­sa vää­räs­sä? Pel­käät­kö että ei usko­ta enää muis­sa­kaan asiois­sa jos osoit­tau­tuu että olet tässä(kin?) asias­sa väärässä? 

  Väit­tee­si­hän oli siis yksin­ker­tai­nen eli “Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitä­tön ver­rat­tu­na Arlan voit­to­mar­gi­naa­liin”. Et puhu­nut mitään tuot­ta­jan kus­tan­nuk­sis­ta vaan tuot­ta­jan hin­nas­ta. Se että saa­ko tuot­ta­ja voit­toa on eri asia kuin tuot­ta­jan saa­ma hin­ta. Arlan voit­to­mar­gi­naa­li­han on taas vas­ta se osuus joka jää Arlal­le kau­pan sisää­nos­to­hin­nan ja omien kus­tan­nuk­sien vähen­tä­mi­sen jäl­keen. Mut­ta täl­lä kau­pan myyn­ti­hin­nal­la ja täl­lä tuot­ta­ja­hin­nal­la minä väi­tän että tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on kaik­kea muu­ta kuin mitä­tön Arlan voit­to­mar­gi­naa­liin ver­rat­tu­na. Kas kun jos kau­pan myyn­ti­hin­ta on 75 c/l mei­je­ril­le kor­kein­ta katet­ta anta­vas­sa tuot­tees­sa niin sisää­nos­to­hin­ta on toden­nä­köi­ses­ti noin 60 c/l kor­kein­taan. Täs­tä tuot­ta­ja­hin­ta pois 36 c/l niin jää 24 c/litra ja kaik­ki muut tuot­teet kuten juus­to, mai­to­jau­he jne anta­vat sit­ten pie­nem­män kat­teen ja tuos­ta pois kaik­ki mei­je­rin omat kulut ja rah­ti ja muut niin mil­lään las­ku­ta­val­la ei sen jäl­keen saa­da lop­pu­tu­los­ta että “Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitä­tön ver­rat­tu­na Arlan voit­to­mar­gi­naa­liin”. Pait­si jol­la­kin MTK- tai kepu-matematiikalla?

 75. Lisäys­tä vie­lä edel­li­seen? Jos kat­sot vaik­ka ihai­le­ma­si Valion tie­dois­ta tuolta
  http://www.valio.fi/portal/page/portal/Valioyritys/Yritystieto/Talous_ja_yritysvastuu/vuoden_2007_tiedot02042009153134
  niin lii­ke­vaih­to 2008 oli 1.844 mil­joo­naa euroa. Mai­toa ostet­tiin 1.881 mil­joo­naa lit­raa ja tili­tys­hin­ta osuus­kun­nil­le oli 47,2 snt/litra eli tuos­ta saa­daan että mai­to­raa­ka-ainee­seen meni 870.368.000 euroa joka on noin 47% lii­ke­vaih­dos­ta. Nyt kun lii­ke­vaih­to ei kui­ten­kaan ole sama kuin voit­to vaan sii­tä yleen­sä vähen­ne­tään kus­tan­nuk­set niin Valion tulos vuo­del­ta 2008 oli tap­piol­li­nen 4 mil­joo­naa Euroa. Arlan lie­nee tehok­kaam­pi kuin Valio mut­ta mel­koi­nen tai­ku­ri pitää olla että voi­tok­si tulee enem­män kuin mai­don raa­ka-aineen han­kin­taan menee rahaa mitä väit­tee­si “Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitä­tön ver­rat­tu­na Arlan voit­to­mar­gi­naa­liin” käy­tän­nös­sä tar­koit­taa. Tai itse asias­sa tuo “mitä­tön” tar­koit­tai­si että voit­toa pitäi­si tul­la 3–4 ker­taa mai­don han­kin­taan men­nyt raha­mää­rä, eikös?

 76. Kan­sal­li­nen tuki kik­kai­lee hin­ta ja voit­to ‑käsit­teil­lä. Tuot­ta­jan näkö­kul­mas­ta on aina pysyt­tä­vä rea­lis­mis­sa. Tuot­ta­jan saa­mal­la hin­nal­la tar­koi­tan tie­ten­kin sitä mitä jää käteen kun tuo­tan­to­ku­lut on otet­tu huomioon.

  Mie­les­tä­si pitäi­si asi­aa tar­kas­tel­la niin, että tuot­ta­jan tulo­ja käsi­tel­lään ilman kulu­ja, mut­ta Arlan koh­dal­la pai­no­te­taan kulu­jen merkitystä.

  Sitä et näy halua­van ymmär­tää, että ei voi ver­tail­la tuot­ta­jan saa­maa mai­to­lit­ra­hin­taa (kulu­jen jäl­keen) ja Arlan mak­sa­maa lit­ra­hin­taa samal­la astei­kol­la. Yhte­ne­väi­nen ver­tai­lu tuloi­neen ja menoi­neen voi­tai­siin teh­dä vas­ta sil­loin kun yksit­täi­nen maa­ti­la tuot­tai­si saman ver­ran mai­toa, min­kä Arla ostaa.

  Soi­nin­vaa­ra käsit­te­lee Valion toi­min­taa tuot­ta­jao­suus­kun­ta-näkö­kul­mas­ta. Sehän on juu­ri vil­la­koi­ran ydin.

  Kun tuot­ta­jat myy­vät mai­ton­sa osuus­kun­nal­le, jota he itse ovat raken­ta­mas­sa, niin raha jää koti­maa­han. Jos myym­me Arlal­le, niin voi­tos­ta saa­tu raha hyö­dyt­tää tans­ka­lai­sia ja ruot­sa­lai­sia mai­don tuottajia.

  Lop­pu­tu­le­ma­na säi­lyy siis edel­leen, että Van­ha­nen puo­lus­taa suo­ma­lais­ta työ­tä. Ja se taas osoit­tau­tuu laa­duk­kaam­mak­si kuin mui­den. Sen vuok­si Arla mak­saa mai­dos­ta enem­män. Ja myös sen vuok­si että ei ole ollut itse teke­mäs­sä sitä laatua.

 77. Ilpo Per­naa kir­joit­ti 10.3.2010 kel­lo 8:39 “Kan­sal­li­nen tuki kik­kai­lee hin­ta ja voit­to ‑käsit­teil­lä.”

  En minä sen enem­pää kik­kai­le. Sinun oma väit­tä­mä­si oli että “Tuot­ta­jan saa­ma hin­ta on mitä­tön ver­rat­tu­na Arlan voit­to­mar­gi­naa­liin” ja kos­ka sii­nä ihan sel­väs­ti lukee että “tuot­ta­jan hin­ta” joka siis on “mitä­tön” ver­rat­tu­na “Arlan voit­toon” niin olet itse sii­nä sekoit­ta­nut käsit­teet tai pyrit pro­pa­gan­dis­ti­ses­ti väit­tä­mään jota­kin mikä ei ole tot­ta. Tai sit­ten olet itse muut­ta­nut suo­men kie­len sano­jen merkitystä?

 78. Ilpo Per­naa:
  “Tuot­ta­jan saa­mal­la hin­nal­la tar­koi­tan tie­ten­kin sitä mitä jää käteen kun tuo­tan­to­ku­lut on otet­tu huomioon.”

  Sul­la on kyl­lä hin­nan ja kat­teen käsit­teet men­neet nyt todel­la pahas­ti sekaisin.

  Ei mikään ihme, että täm­möi­sel­lä talou­del­li­sel­la osaa­mi­sel­la saa­daan maa­ta­lous­tuo­tan­to­kin vai­kut­ta­maan kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti loistobisnekseltä.

 79. Voi tei­tä ingen­jöö­rit. Kyl­lä jokai­nen tie­tää mitä puhe/yleiskielessä tar­koi­te­taan esim. tuol­la tuot­ta­jan hinnalla. 

  Olen ennen­kin tör­män­nyt näil­lä sivuil­la vas­taa­van­lai­seen näsä­vii­sas­te­luun. Koh­dal­la­ni ei ole kyse käsit­tei­den sekoit­ta­mi­ses­ta , ainoas­taan epä­täs­mäl­li­ses­tä ilmai­sus­ta puhe­kie­li­ses­sä tekstissä.

  Ei ole ihme, että kau­pun­ti­lai­set eivät ymmär­rä mei­tä maa­lai­sia kun puhum­me eri kieltä. 

  Ja muis­ta­kaa vie­lä sel­lai­nen , että maa­ta­lous­tuo­tan­to ei ole Suo­mes­sa bis­nes sanan kovas­sa mer­ki­tyk­ses­sä. Maa­ta­lous on suo­ma­lais­ten ruo­ka­pal­ve­lua ja ruu­an tuotantoa. 

  Nyt tie­ten­kin veis­tel­lään sanas­ta kovaa bisnestä.Voiton mak­si­moin­ti tie­tää hait­to­ja luon­nol­le ja ihmi­sel­le. Agri­bis­nes­tä har­joi­te­taan mm. Bra­si­lias­sa, Argen­tii­nas­sa ja USA:ssa .

 80. Kum­mal­lis­ta, että Mat­ti Van­ha­nen juu­ri nyt rupe­si boi­kot­tiin. Valio oli ollut HOK-Elan­non mai­to­jen pää­toi­mit­ta­ja­na vain vuon­na 2009. Sitä ennen HOK-Elan­nol­la oli sopi­mus Arla Ing­man­nin kans­sa seit­se­män vuo­den ajan. 

  Valio jou­tuu kil­pai­lu­vi­ran­omais­ten mää­räyk­ses­tä myymään185 mil­joo­nan lit­ran kiin­tiön mai­toa muil­le, kos­ka Valio kerää 86 pro­sent­tia mai­dos­ta. Nyt sitä on kor­vat­tu tuon­ti­mai­dol­la ja Valio vie val­ta­van mää­rän yli­jää­mä mai­to­tuot­tei­ta maasta. 

  Niis­tä kuin muis­ta­kin maas­ta vie­dyis­tä maa­ta­lous­tuot­teis­ta pitää periä kan­sal­li­nen maa­ta­lous­tu­ki Valiol­ta takai­sin. Mik­si suo­ma­lai­set kom­pen­soi­vat mos­ko­va­lai­ses­sa kau­pas­sa myy­tä­vää. Ovat­han muut­kin yri­tyk­set jou­tu­neet tilit­tä­mään avus­tuk­sia takai­sin val­tiol­le, kun ovat siir­tä­neet toi­min­taa rajo­jen ulko­puo­lel­le. Eri asia, mut­ta täy­sin ver­ran­nol­li­nen vero­ra­ho­jen vien­ti kyseessä.

  p.s. Inm­ga­nin mukaan mai­don tuon­tiin ei vai­kut Ruot­sin kruu­nun arvo, kos­ka hin­nat ja mak­sut ovat euroon sido­tun Tans­kan kruu­nun mukaisia.

 81. Mikk­sei minis­te­reil­lä sai­si olla omaa mie­li­pi­det­tä. Onhan kai­kil­la muil­la­kin. Ja saa kait hekin vali­ta mis­tä ostok­sen­sa tekee. Sama oikeus on vil­je­liöil­lä­kin, Jos ei huvi­ta menä s‑marketiin, tai elan­toon, entä sitten.

  Mai­don tuot­ta­ja­hin­ta on pudon­nut euroo­pas­sa, myös Suo­mes­sa. Kau­pas­sa se ei näy. Kau­pan pal­kio on kyl­lä­kin kas­va­nut. Mik­sei sii­tä Osmo ja muut maa­seu­dun kadeh­tiat ole huolissaan. 

  Arla myy Suo­meen mai­toa hal­vem­mal­la kuin Ruot­siin. Sama on monis­sa juus­tois­sa, Suo­mi on dump­paus maa. 

  Valiol­la on maa­il­man tiu­kim­mat laa­tu­vaa­ti­muk­set osta­mal­leen mai­dol­le, Esim anto­biot­ti jää­mis­sä ehdo­ton ei. Jokai­sel­ta tilal­ta ote­taan joka ker­ta tan­kis­ta näy­te, Tulos saa­daan val­miik­si ennen kuin mai­to pure­taan mei­je­riin, Jos löy­tyy anti­biot­ti­jää­mä niin koko auto­las­ti menee hyl­kyyn. Mai­don­tuot­ta­ja vas­taa 5000 euroon asti vahin­gos­ta, Valio lopuis­ta. Myös hävi­tys kulut.
  Laa­dul­la on hintansa.

  Se on kum­ma kun Lid­li pys­tyy myy­mään Valion mai­toa hal­vem­mal­la kuin s‑ketju ja elan­to Arlaa. Ettei vain koti­mai­nen ket­jut rahas­ta asiakasta.

  Onko kukaan pysäh­ty­nyt ajat­te­lem­maan mil­lä rahal­la ABC ase­ma­ver­kos­to pol­kais­tiin pys­tyyn. Kävi­kö käsi kulut­ta­jan kuk­ka­rol­la. Nes­te ja Shell ei pys­ty­nyt moi­seen hattutemppuun.

  ■Evert The Neve­Rest: Pitäi­si­kö Myös ulkoa tuo­tu­jen elin­tar­vik­keit­ten tuot­ta­jien tuki leka­ta pois. Tuel­la­han hekin tuot­ta­vat. Vai toi­mii­ko kateus vain yhteen suuntaan.

 82. kkta­lo Yppä­ris­tä kir­joit­ti 12.3.2010 kel­lo 0:30 kirjoitti:

  Evert The Neve­Rest: Pitäi­si­kö Myös ulkoa tuo­tu­jen elin­tar­vik­keit­ten tuot­ta­jien tuki leka­ta pois. Tuel­la­han hekin tuot­ta­vat. Vai toi­mii­ko kateus vain yhteen suuntaan.”

  Vas­taan, että tot­ta­kai pitäi­si KANSALLINEN tuki palaut­taa, kuten kir­joi­tin. Kan­sal­lis­ta tukea ei mak­se­ta mis­sään muus­sa EU-val­tios­sa kuin Suomessa.

  Täs­sä mai­to­ju­pa­kas­sa Kes­kus­ta ja MTK teki sala­ma­hyök­käyk­sen päi­hin pän­tä­tyl­lä propagandallaan. 

  Pro­pa­gan­daan kuu­luu, että koti­mai­nen mai­to on puh­das­ta ja ulko­mai­nen mai­to saas­tu­nut­ta, kuten myös kkta­lo Yppä­ris­tä anti­bioot­ti jää­mil­lä viit­taa. Ruot­sis­sa on jää­mil­lä nol­la­to­le­rans­si ja sakotusmenettely.

  Eilen Kurus­sa romah­ti nave­tan kat­to lumi­kuor­man alla. Nave­tas­sa oli 70 eläin­tä. Tilan­teen huo­ma­si­vat maa­ta­lous­lo­mit­ta­jat. Isän­tä­vä­ki oli mat­koil­la Tanskassa. 

  Palo­kun­nan työ­tä vai­keut­ti se, että osa eläi­mis­tä ei ole ollut kos­kaan ulko­na, joten nii­tä ei tah­dot­tu saa­da. Toi­nen hait­ta oli, että leh­mil­lä oli täplä­sil­sa, joka tart­tuu ihmi­siin. Eläi­lää­kä­ri oli neu­vo­mas­sa palo­kun­ta­lai­sil­le suo­jau­tu­mis­ta taudilta.

 83. ilpo Per­naa
  “Voi tei­tä ingen­jöö­rit. Kyl­lä jokai­nen tie­tää mitä puhe/yleiskielessä tar­koi­te­taan esim. tuol­la tuot­ta­jan hinnalla.”

  No ei se kyl­lä sitä tar­koi­ta edes puhe­kie­les­sä, ei edes maakunnissa.

 84. Tans­kas­sa anti­bioot­ti­mai­dot lant­ra­taan kulu­tus­mai­don sekaan. Ruot­sin tilan­net­ta en tie­dä. Suo­mes­sa anti­bioot­ti­mai­dois­ta teh­dään lant­rat­tu­na eläin­ten rehua. EU mei­na­si kiel­tää meil­tä täm­möi­sen ja käs­ki toi­mi­taa sen ongel­ma­jä­te­lai­tok­sel­le, eihän eläi­mil­le saa sel­lais­ta syöt­tää. Mut­ta perui sen pää­tök­sen­sä, kun kuu­li, mikä on ylei­nen käytäntö.

 85. Piti lukea oma teksti.
  En minä pelo­tel­lut ulko­mai­sel­la, Ker­roin vain miten Valiol­la toi­mi­taan, Olee­li­sin­ta on että anti­biot­ti erät saa­daan sys­tee­mis­tä pois, vaik­ka sii­nä samal­la menee hyvää­kin mai­toa hukkaan. 

  Kan­sal­li­sia tukia todel­la­kin mak­se­taan monis­sa Euroo­pan mais­sa, LFA Ja ympä­ris­tö­tu­ki jär­jes­tel­mä on mones­sa muusa­kin maas­sa voi­mas­sa ja yleen­sä nii­hin lii­tyy kan­sal­li­nen osio. Inves­toin­ti tuet on pää­sään­töi­ses­ti kan­sal­lis­ta tukea. Enti­sen Itä­Sak­san alu­ee­la val­tio myi tilat huo­mat­ta­vas­ti alle mar­ki­nan­hin­nan, Sii­tä oli aikoi­naan porua eu;ssa mut­ta eipä sil­le mitään voi­tu. Samoi­ten siel­lä oli inves­toin­ti­tuet hui­pus­sa eikä vaih­to­ko­net­ta tar­vin­nut vähen­tää tuki­ha­ke­muk­ses­sa, käy­tän­nös­sä vaih­to uuteen ei mak­sa­nut mitään.
  Sit­ten on vie­lä maa­koh­tai­set kik­kai­lut. Ohi­te­taan eu-sää­dök­siä. Esim hän­tien ja sapa­roi­den leikkaus.

  Ilmei­se­ti kuten­kin tar­koi­tet­tiin mai­don kan­sal­lis­ta tukea jota ei mak­se­ta muis­sa maissa.

 86. Tämän koko sopan alku on 3–5 vuo­den takai­ses­sa noususuh­dan­tees­sa. Mai­don hin­ta pom­sah­ti nopeas­ti ylös, Mis­tä seu­ra­si yleis euroop­pa­lai­nen nave­tan raken­nus buu­mi. Jois­sa­ki euroo­pan mais­sa tuot­ta­jat sai kovem­paa hin­taa kui Suo­mes­sa; hom­ma oli hyvää, ja usko tule­vai­suu­teen kova. Pan­keis­ta rahaa sai navet­ta inves­toin­tei­hin helposti.

  Sit­ten iski tämä kaik­kien tute­ma lama, Mai­don ja jalos­teit­ten kysyn­tä romah­ti. Venä­jään vien­ti tök­ki, kun Öljyn hin­ta puto­si. Sin­ne vie­tiin muis­ta­kin mais­ta kuin Suo­mes­ta, Arla kär­si myös pila­pii­rok­si­ta Ara­bi­mais­sa. Ne kuvat oli todel­la kal­lii­ta Arlalle.

  Mai­don hin­ta puto­si koko euroo­pas­sa, Suo­mes­sa vain noin 9 cent­tiä, kii­tos Valion toi­men­pi­tei­den ja nol­la kat­teel­la toi­mi­sen. Monis­sa mais­sa pudo­tus oli yli 20 cent­tiä. Sak­sas­sa tuot­ta­jat oli mai­don luo­vu­tu lakos­sa­kin pai­koin jot­ta hin­ta nousisi.

  Nykyi­sil­lä Euroo­pa­lai­sil­la mai­don hin­noil­la, alle 30 cent­tiä tuo­tan­to on tapio­lis­ta Ruot­sis­sa, Tans­kas­sa, Sak­sas­sa, Hol­lan­nis­sa.… Kyse ei ole etä ne olis fik­sum­pia tuot­ta­jia, jot­ka pys­tyi­si tuot­ta­maan hal­vem­mal­la, vaan nyt syö­dään van­ho­ja pää­omia. Kysees­sä on mark­ki­na häi­riö tila. Sik­si mai­to­tuo­tei­ta dum­pa­taan. jot­ta ne oli­si koti mark­ki­noil­ta pois. 

  Kii­tos kuu­luu Valiol­le, että se on pys­ty­nyt pitä­mään täs­sä­kin mar­ki­na tilan­tees­sa tuot­ta­ja hin­nan siedettävänä.
  Vie­lä suu­rem­pi kii­tos kuu­luu niil­le kulut­ta­jil­le, jot­ka usko­vat Suo­ma­lai­seen mata­lou­teen ja ovat val­mii­ta osta­maan koti­mai­sia tuotteita.

 87. kkta­lo Yppä­ris­tä kir­joit­ti 13.3.2010 kel­lo 18:40:

  Tämän koko sopan alku on 3–5 vuo­den takai­ses­sa noususuh­dan­tees­sa. Mai­don hin­ta pom­sah­ti nopeas­ti ylös, Mis­tä seu­ra­si yleis euroop­pa­lai­nen nave­tan raken­nus buu­mi. Jois­sa­ki euroo­pan mais­sa tuot­ta­jat sai kovem­paa hin­taa kui Suo­mes­sa; hom­ma oli hyvää, ja usko tule­vai­suu­teen kova. ”

  Kan­nat­taa lukea tuon
  http://www.milkprices.nl/Reports/MPV_REPORT_2008.pdf
  rapor­tin sivut 22 ja 23. Sanoi­sin että jou­dut vähän tar­ken­ta­maan lausu­maa­si aina­kin tuon kovem­man hin­nan osal­ta? Myös sivul­la 22 hin­nan kehi­tys ei ehkä ihan mene yksiin tuon kir­joit­ta­ma­si kans­sa mut­ta tau­luk­ko sivu 23 ja sii­tä seli­tys­teks­tis­tä pie­ni lai­naus eli “The calcu­la­ted milk price of Fin­land’s Hämeen­lin­nan Osuus­mei­je­ri, with an ave­ra­ge over the past ten years of 36,51 euros per 100 kg, occu­pies a lone­ly top posi­tion. This is not surpri­sing if one looks at the ear­lier publica­tions of the inter­na­tio­nal milk price com­pa­ri­son. What is stri­king is how lar­ge the price dif­fe­rence is from others. The ave­ra­ge milk price of num­ber two on the list. Arla Foods is near­ly 5 euros lower.”

  Eli kyl­lä tääl­lä tuot­ta­ja­hin­ta (ja var­maan myös kulut­ta­ja­hin­ta?) on pit­käl­lä aika­vä­lil­lä ollut mer­kit­tä­väs­ti kor­keam­pi kuin muu­al­la Euroo­pas­sa ja en nyt löy­dä luku­ja tuos­ta nousu­vuo­des­ta 2007 mis­tään mut­ta jos yhtään oikein muis­tan niin kyl­lä tääl­lä sil­loin­kin hin­nat oli­vat euroop­pa­lais­ta huip­pua jos eivät Euroo­pan kor­keim­mat niin aika lähel­le. Ja muu­al­la­han ei mak­se­ta sitä kan­sal­lis­ta tukea joka on tääl­lä 3–8‑9–13-17–22-31 sent­tiä per lit­ra joka siis tule tuot­to­puo­lel­le tuon tuot­ta­ja­hin­nan lisäksi.

 88. Suo­ma­lai­ses­sa maa­ta­lou­des­sa ei ole jär­jen häi­vää. Arla pys­tyy tilit­tä­mään tuot­ta­jil­le parem­paa hin­taa kuin valio, kos­ka se tuo edul­lis­ta täy­den­nys­mai­toa Ruot­sis­ta. Paluu­kuor­mas­sa vie­dään vero­va­roil­lam­me tuet­tua suo­ma­lais­ta ker­maa Ruot­siin jalos­tet­ta­vak­si juus­tok­si. Juus­tois­ta tuo­daan 40 % ulkoa.

  Vil­jan vil­je­lys­sä kah­den vuo­den, kenel­le­kään kel­paa­ma­ton­ta ja kodi­ton­ta rehu­laa­dun vil­ja­sa­toa vas­taa­vaa mää­rää kul­je­te­taan ympä­ri ämpä­ri maailmaa. 

  Suo­men kan­san­ta­lou­den kes­tä­vyys­va­je rat­kais­taan pois­ta­mal­la tämä kus­tan­nus kansantaloudesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.