Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 4.3.2010

Tsä­tä kokouk­ses­ta pitäi­si sel­vi­tä puo­les­sa tunnissa.

Tul­va­stra­te­gia

Pöy­däl­tä, kyse on riit­tää­kö kol­me met­riä ja kauanko.

Lausun­not Hert­to­nie­men kaavamuutoksesta

Abra­ham Wet­ter­nin­tien Sor­vaa­ja­ka­dun kulmakortteli

Tämä on käsi­tel­ty 17.9. 2009. Lausun­to­jen poh­jal­ta pie­niä tar­kis­tuk­sia lähin­nä melun vuok­si. Asun­to­ja tulee.

Lausun­to tie­suun­ni­tel­mas­ta Kehä I:n paran­ta­mis­suun­ni­tel­mas­ta Hämeen­lin­nan­väy­län eri­ta­so­liit­ty­män kohdalla. 

Taas menee 3,85 mil­joo­naa. Tämä Ke4hä I:n remont­ti tulee pie­ni­nä pala­si­na, eikä koko­nais­hin­nas­ta oikein pää­se sel­vyy­teen. Val­tio mak­saa. Lausun­to myön­tei­nen. Tulee vähän meluaitaa.

Ei alu­mii­ni­sia ikku­nan­po­kia Tiirasaarentielle

Asun­to-osa­keyh­tiö pyy­tää lupaa vaih­taa ikku­na­re­mon­tis­sa pui­set pokat alu­mii­ni­sil­la. Viras­to ei puol­la. Lausun­to on pyy­det­ty viras­tol­ta, joten se on meil­le tie­dok­si. Toki voim­me sii­tä jotain äläh­tää, jos aihet­ta ilmenee.

Lausun­to luon­non­suo­je­lua­lu­een perus­ta­mi­ses­ta Östersundomiin

Maa­no­mis­ta­ja pyy­tää maa­taan suo­jel­ta­vak­si. Alu­eel­le on perus­tet­tu arbo­re­tum. Ei muu­ta ongel­maa kuin että alue rajau­tuu tie­hen, joka on tar­koi­tus leven­tää. Leven­tä­mis­tä var­ten maa­ta voi­daan ottaa kor­vauk­set­ta maa­no­mis­ta­jil­ta. Tämän jäl­keen se pitäi­si ottaa koko­naan naa­pu­rien puo­lel­ta. Lausun­nos­sa e3hdotetaan alu­een suo­je­le­mis­ta asemakaavalla.

6 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 4.3.2010”

 1. Luo­pu­kaa mie­lum­min kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­ta koko­naan ja raken­nus­lu­vat aivan vapaiksi. 

  Ainoi­ta joi­ta on syy­tä val­voa on val­tio­ta ja kun­taa ja näi­den hank­kei­ta. Kan­sa­lai­sil­le vapaak­si raken­taa miten huvit­taa tontillaan..

  Kuu­lin suu­rek­si häm­mäs­tyk­se­ni miten, anteek­si ruot­sia­ni, anal­re­ten­tii­vis­tä se voi olla. Eli kaup­pa­kes­kuk­seen suun­ni­tel­laan tila­koh­tai­ses­ti mitä kaup­paa sii­nä saa olla… ja jos ei löy­dy den alan fir­maa joka haluai­si tilan se saa sit­ten seis­tä tyhjänä!
  Arvaap­pa huvik­se­si kuka mak­saa sii­tä lystistä..

 2. Ei alu­mii­ni­sia ikku­nan­po­kia Tiirasaarentielle
  Asun­to-osa­keyh­tiö pyy­tää lupaa vaih­taa ikku­na­re­mon­tis­sa pui­set pokat alu­mii­ni­sil­la. Viras­to ei puol­la. Lausun­to on pyy­det­ty viras­tol­ta, joten se on meil­le tie­dok­si. Toki voim­me sii­tä jotain äläh­tää, jos aihet­ta ilmenee.

  Nykyi­sin alu­mii­ni­set pokat näyt­tä­vät aivan yhtä hyvil­tä kuin pui­set­kin ja ovat takuul­la energiatehokkaammat. 

  Haluai­sin kuul­la perus­te­lut. Pelk­kä kau­pun­ki­ku­val­li­nen argu­ment­ti ei kyl­lä ole kovin vah­va eten­kin kun ener­gia­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­nen pitäi­si olla aidos­ti tavoite.

 3. Nykyi­sin alu­mii­ni­set pokat näyt­tä­vät aivan yhtä hyvil­tä kuin pui­set­kin ja ovat takuul­la energiatehokkaammat”

  Näyt­tä­vät kyl­lä ihan hyvil­tä, mut­ta ener­gia­te­hok­kuu­des­ta ei ole kyse, vaan ainoas­taan ima­gos­ta, ulko­nä­kö ei juu­ri­kaan muutu.
  Joten­kin tuon voi vie­lä ymmär­tää kes­kus­tan arvotaloissa.

  Yleen­sä ohjeil­la ja mää­räyk­sil­lä pyri­tään paran­ta­maan laa­tua, nyt toi­mi­taan päinvastoin.
  Teho­kas­va­te­tun raken­nus­puun laa­tu on nyky­ään niin huo­noa, ettei se sovel­lu ikku­nan ulko­po­kaan, valitettavasti.
  Kar­meis­sa ja ulko­po­kis­sa pitäi­si­kin käyt­tää alu­mii­ni­pin­nan sijaan jotain arvo­puu­ta, mut­ta se onkin kustannuskysymys.
  Osal­lis­tuu­han kau­pun­ki myös nii­hin lisäkustannuksiin ?.

  Oli­si­ko kui­ten­kin koh­tuul­lis­ta antaa yhtiön asen­taa yksi mal­li-ikku­na ja teh­dä pää­tös vas­ta sen perusteella.

  Äläh­tä­kää edes vähän, tun­tuu kohtuuttomalta

 4. Jii­Pee: “…Yleen­sä ohjeil­la ja mää­räyk­sil­lä pyri­tään paran­ta­maan laa­tua, nyt toi­mi­taan päinvastoin…”

  Ai raken­nus­mää­räyk­sil­lä vai? 😀 😀 😀

 5. Voi kum­pa Tii­ra­saa­ren­tie­kin oli­si huol­to­maa­lail­lut ikku­noi­taan edes jos­kus, niin alku­pe­räi­set voi­si­vat jää­dä edel­leen ja iäk­si. Asen­ne­muu­tos (ja arvo­muu­tos) van­ho­jen säi­lyt­tä­mi­sek­si on vih­doin­kin alka­nut ja suu­rim­mat vaih­to­vim­mat toi­vot­ta­vas­ti taka­na päin. Näi­tä jo vaih­ta­nei­ta voi­daan tut­kia sit­ten yhdes­sä lähin­nä kes­tä­vyys ja eko­lo­gi­suus mie­les­sä 15v pääs­tä. Tuo­kin vaih­to­vim­ma on tart­tu­nut taa­tus­ti jos­tain lähi­ta­los­ta, lie­kö kateutta?

  Kum­ma käsi­tys ener­gia­te­hok­kuu­des­ta. Lähes aina kor­vausil­man vaih­to nos­taa läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sia 10–15% ja vedon­tun­ne vie muka­vuu­den. Ja kaik­keen tuo­hon­han saa vie­lä ener­gia-avus­tus­ta 20% kus­tan­nuk­sis­ta?? Lii­an usein esteet­ti­set arvot voit­ta­vat oikeat arvot. Kyl­lä pie­ni pati­na kuu­luu van­hoi­hin taloihin.

  Mik­si Tuk­hol­mas­sa 95% kai­kis­ta ker­ros­ta­lois­ta naut­tii edel­leen alku­pe­räi­sis­tä ikku­nois­ta. Hel­sin­gis­sä vain jul­ki­set laitokset.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.