Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 25.2.2010

Esi­kau­pun­kien renessanssi

Esi­kau­pun­kia pan­naan kun­toon. Erään­lai­nen moder­ni­soi­va perus­kor­jaus. Oikein hyviä koh­tia, mut­ta mikä täs­sä on kon­kreet­tis­ta. Täs­tä tulee vie­lä puhetta:

7.1 Tut­ki­taan moot­to­ri­tie­a­luei­den kehit­tä­mis­tä katu­ti­lak­si, yhte­nä tavoit­tee­na ajo­no­peuk­sien alentaminen.

Kun kuu­lem­me esit­te­lyn, tie­dän enem­män, mitä oikeas­ti aio­taan tehdä.

Esi­kau­pun­kia­luei­den renes­sans­si, Mel­lun­ky­lä ja Kannelmäki-Lassila-Pohjois-Haaga

Yllä ole­via kehit­tä­mis­pe­ri­aat­tei­ta ale­taan heti sovel­taa kah­del­la alu­eel­la. Minul­la ei ole junas­sa muka­na liit­tei­tä, joten ei voi kom­men­toi­da suun­ni­tel­mia enem­pää, mut­ta kuu­los­taa hyvältä.

Tul­va­stra­te­gia

Kau­pun­ki varau­tuu tois­tai­sek­si 2,3 met­rin tul­va­huip­puun. Stra­te­gia vie­dään val­tuus­ton siu­nat­ta­vak­si, jot­ta raken­nus­lu­paa rui­naa­vat uskoisivat.

Tam­mi­tien alu­een ase­ma­kaa­va Munkkiniemessä 

Lau­ta­kun­ta päät­ti suo­je­lu­hen­ki­ses­tä kaa­vas­ta 9.5.2009. Nyt sii­hen on teh­ty lausun­to­jen ja vali­tus­ten vuok­si vähäi­siä tarkistuksia.

Tori­kort­te­lei­den liikennesuunnitelma

Tori­kort­te­lei­ta yri­te­tään muut­taa turis­tian­soik­si. Sik­si ratik­ka pois­te­taan Kata­ri­nan­ka­dul­ta (kol­mo­nen ja ykkö­nen) ja pan­naan kul­ke­maan kak­si­suun­tai­ses­ti Kaup­pa­to­ril­ta Unio­nin­ka­tua Alek­sil­le. Lau­ta­kun­nan aiem­man suun­ni­tel­man mukaan pie­ni pät­kä Unio­nin­ka­dul­la oli­si toteu­tet­tu niin, että rai­teet mene­vät lomit­tain ja vas­tak­kai­siin suun­tiin kul­ke­vat rati­kat jou­tu­vat väis­tä­män toi­si­aan, kuten Mikon­ka­dul­la. Kau­pun­gin­hal­li­tus ei pitä­nyt tätä hyvä­nä ja palaut­ti asian. Nyt on sit­ten suun­ni­tel­tu toi­sin. Vähän se tekee rumaa jäl­keä Alek­sil­la, kos­ka ratik­ka ei tai­vu kuin­ka jyrk­kiin mut­kiin hyvänsä.

Samal­la teh­dään vara­kis­kot, joil­la ratik­ka voi kään­tyä Havis Aman­dan pat­saal­la takai­sin, jos lii­ken­tees­sä on ongelmia.

Mak­saa aika pal­jon, noin 15 miljoonaa.

Mans­kul­le pyörätie

Arka­jal­ko­jen pyö­räyh­tey­det para­ne­vat huo­mat­ta­vas­ti, kun Erot­ta­jal­ta Pos­ti­ta­lol­le vede­tään pyö­rä­tie. Sen kadun­puo­lei­seen reu­naan pitäi­si lait­taa pii­kit puh­ko­maan auto­jen ren­kai­ta, ettei kukaan ereh­tyi­si käyt­tä­mään pyö­rä­tie­tä pysäköintipaikkana.

Haka­mäen­tien lähi­ver­kon kehittäminen

Haka­mäen­tien suju­voit­ta­mi­nen aiheut­ti yllät­täen ruuh­kaa sen päi­hin. Nyt tilaa run­no­taan suo­ja­tei­tä pois­ta­mal­la ja kais­to­ja lisää­mäl­lä. Yksi puut­tuu: kään­ty­mis­kiel­to Vih­din­tie­tä Lapinmäentielle

Huo­pa­lah­den­tien kais­ta­jär­jes­te­lyt Munk­ki­vuo­ren osta­rin kohdalla

Kais­ta lisää ja suo­ja­tie pois. Odot­ta­kaa­pa, kun His­tan 10 000 autoi­li­jaa tun­ke­vat Turun­väy­lää Huopalahdentielle!

Kehä I 3+3 –kais­tai­sek­si Vih­din­tien länsipuolella

Tämä ei kais­to­ja raken­ta­mal­la lopu. Nyt solah­taa veron­mak­sa­jien raho­ja 15 mil­joo­naa. Ruuh­ka­mak­su ja Joke­ri kiskoille!

 

55 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 25.2.2010”

 1. Kun kuu­lem­me esit­te­lyn, tie­dän enem­män, mitä oikeas­ti aio­taan tehdä”

  Mie­len­kiin­nos­ta; sisäl­tä­vät­kö nuo esi­tyk­set muu­ta­kin kuin mate­ri­aa­lin mikä löy­tyy ksv:n sivuilta?

 2. Lai­toin äsken lin­kit KSV:n uuti­seen ja esi­tys­lis­tal­le. Toi­vot­ta­vas­ti ei jää ros­ka­pos­ti­suo­da­tuk­seen. Sil­tä varal­ta tämä toi­nen kom­ment­ti perään ilman link­ke­jä. Saa pois­taa, jos edel­li­nen kom­ment­ti­ni tulee perille.

 3. 7.1 Tut­ki­taan moot­to­ri­tie­a­luei­den kehit­tä­mis­tä katu­ti­lak­si, yhte­nä tavoit­tee­na ajo­no­peuk­sien alentaminen.”

  Hul­lu­ja ehdo­tuk­sia on ollut aikai­sem­min­kin, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti tämä tyrmätään. 

  Arka­jal­ko­jen pyö­räyh­tey­det para­ne­vat huo­mat­ta­vas­ti, kun Erot­ta­jal­ta Pos­ti­ta­lol­le vede­tään pyörätie…”

  Tämä on hyvä idea. Piik­kien sijas­ta sii­hen kan­nat­taa vaa­tia kom­pas­tuses­teet, niin että jalan­kul­ki­jat eivät toik­ka­roi aina­kaan pys­tys­sä pyö­rä­tien puo­lel­la. Toden­nä­köi­ses­ti oli­si ollut hal­vem­paa erot­taa pyö­rä­tie ajoradasta?

  Munk­ki­vuo­ren osta­rin koh­dal­la: Kais­ta lisää ja suo­ja­tie pois…”

  Kai tar­koi­tus sen­tään on pois­taa kaik­ki tar­peet­to­mat suo­ja­tiet (5kpl?) saman tien? Ajan tuo­ta kaut­ta jos­kus tul­les­sa­ni fil­la­ril­la töi­hin, enkä ole kos­kaan ymmär­tä­nyt jär­jes­te­ly­jä. Enkä myös­kään rahan käyt­töä ko koh­tees­sa. Hal­vem­mal­la tek­nii­kal­la oltai­siin saa­tu kaik­ki ali­tuk­set samal­la hinnalla.

  …Haka­mäen­tien suju­voit­ta­mi­nen aiheut­ti yllt­täen ruuh­kaa sen päihin…”

  Koko­nais­val­tai­suus puut­tuu niin pyö­rä­tie­pro­jek­teis­ta kuin muus­ta­kin kumi­pyö­rä­lii­ken­tees­tä. 😀 Se Mans­kun pää on aina­kin “mie­len­kiin­toi­ses­ti suun­ni­tel­tu. Joten­kin tun­tuu, että teh­tiin tahal­laan kal­lis ris­teys, joka ei toi­mi. Mal­li esi­merk­ki, miten yri­tys tyri­tään jät­tä­mäl­lä pari ramp­pia rakentamatta.

 4. Olet­ko aivan var­ma, että jos His­ta raken­ne­taan, niin siel­tä tuli­si 10.000 uut­ta autoa kes­kus­taan? Mis­sä­hän ne autot oli­si­vat päivähoidossa? 

  Joten­kin minua ras­saa tämä “kaik­ki tule­vat kes­kus­taan töihin”-ajattelu, kun sekä oman per­heen että usei­den ystä­vien työ­pai­kat ovat jo siir­ty­neet siel­tä pois.

  Ja muis­te­taan myös, että vaik­ka väki on kovas­ti lisään­ty­nyt naa­pu­ri­kun­nis­sa, niin Hel­sin­gin­nie­men rajan ylit­tä­vien auto­jen mää­rä on samal­la tasol­la kuin 1980-luvun puo­li­vä­lis­sä. Työ­pai­kat ovat siis sijoit­tu­neet muu­al­le ja toi­saal­ta ilmais­ten park­ki­paik­ko­jen puut­tues­sa kes­kus­taan töi­hin tule­vat käyt­tä­vät jul­kis­ta liikennettä.

 5. Kal­le hei, se koko “Esi­kau­pun­kien renes­sans­si” pru­ju on käy­tän­nös­sä sitä miten lähiöis­tä teh­täi­siin ihan oike­aa kau­pun­kia, etkö sinä ole nime­no­maan täs­tä marmattanut?

  7.1 Tut­ki­taan moot­to­ri­tie­a­luei­den kehit­tä­mis­tä katu­ti­lak­si, yhte­nä tavoit­tee­na ajo­no­peuk­sien alentaminen.
  Tämä avai­si kan­ta­kau­pun­gin laa­je­ne­mi­sen, että ei nyt sen olen­nai­sem­pi asia :-). Esi­mer­kik­si Mäke­län­ka­tu Kehä I saak­ka Tuusu­lan­väy­län tilal­le, tai Län­si­väy­lä katu­na Larun läpi. Muro­le tain­nut jos­kus tätä visioi­da, mut­ta ei tätä kukaan ole uskal­ta­nut edes ehdottaa.

  Yllä ole­via kehit­tä­mis­pe­ri­aat­tei­ta ale­taan heti sovel­taa kah­del­la alu­eel­la. Minul­la ei ole junas­sa muka­na liit­tei­tä, joten ei voi kom­men­toi­da suun­ni­tel­mia enem­pää, mut­ta kuu­los­taa hyvältä.
  Espoon puo­lel­la kate­taan Kehä I, mik­sei Haa­gan koh­dal­la mis­sä se vie­lä kul­kee osit­tain kallioleikkauksessa?

  Tori­kort­te­lei­ta yri­te­tään muut­taa turis­tian­soik­si. Sik­si ratik­ka pois­te­taan Kata­ri­nan­ka­dul­ta (kol­mo­nen ja ykkö­nen) ja pan­naa kul­ke­maan kak­si­suun­tai­ses­ti Kaup­pa­to­ril­ta Unio­nin­ka­tua Aleksille.
  Ja autot ei tie­ten­kään voi ajaa leve­ää, yksi­suun­tais­ta ja kak­si­kais­tais­ta Fabia­nin­ka­tua poh­joi­seen (50 met­riä Unio­nin­ka­dus­ta), vaan ne on ihan pak­ko tun­kea kis­ko­jen pääl­le. Ajan kysy­mys kun joku ryh­mit­tyy vää­rin ja Alek­sil­ta kään­ty­vä ratik­ka jyrää keu­lan mennessään.

  Mak­saa aika pal­jon, noin 15 miljoonaa.
  Las­kun on sit­ten parem­pi men­nä jol­le­kin Pajusen putii­keis­ta, tuo ei ole HKL:n menoe­rä. Veron­mak­sa­ja­na tosin se ja sama.

  Voi­si tämän hoi­taa, ja luul­ta­vas­ti parem­min ja hal­vem­mal­le, ehkä niin­kin että Mikon­ka­dun kis­kot jat­ket­tai­siin Espal­le saak­ka ja siel­tä kaup­pa­to­ril­le, 3T ajai­si tuo­ta kaut­ta. Ykkö­nen pitäi­si lin­ja­ta uudel­leen, mut­ta se teh­tä­neen joka tapauk­ses­sa. Tai jotenkin.

  Ver­tai­lu­lu­vuk­si tuol­le 15 mil­joo­nal­le, oli­si kiva kuul­la mitä mak­sai­si auto­tun­ne­li Kaup­pa­to­rin ali Poh­jois-Espan tial­le. Sai­si sen teras­sia­lu­een ete­lään päin min­ne aina­kin tois­tai­sek­si pais­taa aurinko. 

  Mans­kul­le pyörätie
  Ahtaak­si menee. Todet­ta­koon, vaik­kei sii­tä mitään hyö­tyä ole­kaan, että pyö­rä­tiet, kun­non levyi­nen kais­ta, park­ki­pai­kat, nel­jäs ratik­ka­kis­ko tai ehkä pysäkk­ki, jne. mah­tui­si­vat val­lan mai­nios­ti kun Mans­kus­ta teki­si yksi­kais­tai­sen suuntaansa.

  Yksi puut­tuu: kään­ty­mis­kiel­tä Vih­din­tie­tä Lapinmäentielle

  Huo­pa­lah­den­tien kais­ta­jär­jes­te­lyt Munk­ki­vuo­ren osta­rin kohdalla
  Liit­tyy toi­siin­sa, sur­ku­hu­pai­saa puu­haa: Tie­hal­lin­to sinän­sä jär­ke­väs­ti muut­ti valo-ohjauk­sen niin että se suo­sii aja­mis­ta Pitä­jän­mäen lii­ken­neym­py­rän kaut­ta, ja se on vie­lä nopeam­pi reit­ti. Vii­toi­tus muu­tet­tiin vas­taa­vas­ti, mut­ta autoi­li­jat pus­kee edel­leen Lapin­mäen­tien läpi kun ei sitä ole erik­seen kiel­let­ty tai estet­ty. Seu­rauk­se­na koko ris­teys tukos­sa. Läh­de: Tie­hal­li­non edus­ta­jan haas­tat­te­lu, http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Ruuhkautumisen+riski+vaanii+Hakam%C3%A4entien+tunnelinsuulla/HS20090716SI2KA01onf

  Kehä I 3+3 –kais­tai­sek­si Vih­din­tien länsipuolella

  Tämä ei kais­to­ja raken­ta­mal­la lopu. Nyt solah­taa veron­mak­sa­jien raho­ja 15 mil­joo­naa. Ruuh­ka­mak­su ja Joke­ri kiskoille!
  Asi­aan voi suh­tau­tua posi­tii­vi­ses­ti: Sit­ten kun sitä seu­raa­vak­si pitää leven­tää sitä Val­li­kal­lion tun­ne­lia vas­taa­vas­ti, niin tuo­hon 15 mil­joo­naan voi lait­taa nol­lan perään, ja se on espoo­lais­ten rahaa.

  Että täm­möi­nen lii­ken­neplä­jäys täl­lä ker­taa. Suun­ni­tel­laan­ko siel­lä talojakin? 🙂

 6. Ja ihan Karin ilok­si: “Hämeen­lin­nan­väy­läl­le ehdo­te­taan lisä­kais­taa bus­seil­le välillä
  Met­sä­län­tie ja rata­sil­ta.” Eikö täs­tä ollut jo aiem­min puhet­ta että nii­tä bus­se­ja ei sin­ne Kehä­ra­dan jäl­keen juu­ri jää?

 7. Mak­saa aika pal­jon, noin 15 miljoonaa.

  Tämä Alek­sin “elä­vöit­tä­mi­nen” on aivan käsit­tä­mä­tön han­ke­ko­ko­nai­suus. Muka­via kes­kieu­roop­pa­lai­sia tori­kah­vi­loi­ta talo­jen var­joi­sal­la puolella…eikä tosi­aan mak­sa kuin 15 mil­joo­na, plus kah­den vuo­den kaivannot. 

  Toi­voi­sin muu­ten, että Hel­sin­gin han­ke­suun­ni­tel­mis­sa otet­tai­siin huo­mioon myös raken­ta­mis­vai­he ja aiheut­ta­ma hait­ta ihan hin­toi­neen. Oli­si merkittävän…suorastaan käsit­tä­mät­tö­män iha­naa, kun Hel­sin­gis­sä voi­si naut­tia edes pie­nen het­ken kesäs­tä, ilman sot­kui­sia ja koko lii­ken­teen sekoit­ta­via raken­nus­työ­mais­ta. Näil­le hai­toil­le ei Hel­sin­gis­sä näem­mä las­ke­ta yhtään mitään hintaa!?

 8. Kehä I 3+3 –kais­tai­sek­si Vih­din­tien länsipuolella

  Tämä ei kais­to­ja raken­ta­mal­la lopu. Nyt solah­taa veron­mak­sa­jien raho­ja 15 mil­joo­naa. Ruuh­ka­mak­su ja Joke­ri kiskoille!

  Niin, onko tosi­aan PK-seu­dun pää­väy­lien kehit­tä­mi­nen yhtä kal­lis­ta kuin ratik­ka­kis­ko­jen myl­ler­tä­mi­nen yhden kort­te­lin matkalta?

 9. Esi­tys­teks­tis­sä tode­taan, että Mans­kul­le ei valit­tu pyö­rä­kais­taa “kau­pun­ki­ku­val­li­sis­ta ja toi­min­nal­li­sis­ta syis­tä”, vaan pää­dyt­tiin perin­tei­seen pyö­rä­tie­hen jal­ka­käy­tä­vän tasos­sa. Syi­tä oli­si voi­nut esit­te­li­jä ava­ta teks­tis­sä. Pyö­rä­kais­ta toi­mi­si minus­ta parem­min, kos­ka tuol­la alu­eel­la jalan­kul­ki­joi­ta on pal­jon, ja jalan­kul­ki­jat ja pyö­räi­li­jät pitäi­si erot­taa parem­min toi­sis­taan. Mie­lui­ten tasoe­rol­la, vähin­tään suo­ja­tei­den kohdalla.

  Lisäk­si pie­ni kor­jaus oli­si pai­kal­laan Erot­ta­jan koh­dal­la. Ete­läespla­na­din ja Man­ner­hei­min­tien kul­mas­sa on Bule­var­din suun­nas­ta tuli­joil­la vas­tas­sa han­ka­la kie­mu­ra, vaik­ka tilaa oli­si teh­dä hyvä suo­ra ratkaisu. 

  Muil­ta osin tuo suun­ni­tel­ma vai­kut­taa ihan hyväl­tä. Roh­keas­ti ollaan pois­ta­mas­sa 13 pyhää pysä­köin­ti­paik­kaa, mut­ta menee­kö läpi?

 10. Kais­ta lisää ja suo­ja­tie pois. odot­ta­kaa­pa, kun His­tan 10 000 autoi­li­jaa tun­ke­vat Turun­väy­lää Huopalahdentielle!”

  a) His­tas­ta ei väl­tä­mät­tä tule 10.000 autoi­li­jaa ja b) He eivät vält­tä­mät­tä lähes­kään kaik­ki tule Huo­pa­lah­den­tiel­le vaan kehä I.lle (Nokia mm ), Kehä II:lle (Kera, Ola­ri) tai kehä III:lle (lee­gioit­tain firmoja).

  Jos kais­ta lisää, eikä seíi­tä tuli­si teh­dä joukkoliikennekaista?

 11. Jos­kus van­haa jak­saa ihme­tyt­tää OS:n totaa­li­nen yksi­tyi­sau­to­vi­ha­mie­li­syys. Kun noin sata vuot­ta se on ollut liki­main hyväk­syt­tyä, niin nyt pitää äkkiä hävit­tää koko jut­tu. Mie­les­tä­ni näin sel­keä suo­ras­taan käsit­tä­mä­tön viha­mie­li­syys on aina­kin outoa. Toki ymmär­rän, että jalan­kul­ki­ja ei halua kaduil­le auto­ja yms , mut­ta kai­ke­ti tota hom­maa voi­si hoi­taa rau­hal­li­ses­ti ja edes joten­kin käsi­tet­tä­väs­ti. Minus­ta tun­tuu, että Hesa on pik­ku hil­jaa koko ajan onnis­tu­nut vai­keut­ta­maan autoi­li­ji­den elä­mää jo nyt. Koh­ta kai alkaa olla kysy­mys, kuin­ka pal­jon on autoi­li­joi­ta ja kuin­ka pal­jon OS:n kal­tai­sia? Ehkä autoi­li­joi­den vas­tais­ku on jos­kus tulos­sa? Eikö täs­sä maas­sa (kau­pun­gis­sa) ole mitään pahem­paa kuin yksi­tyi­sau­toi­li­jat? Lihan syön­ti, alko­ho­li, eriar­voi­suus syn­ty­mäs­sä, tupa­koin­ti tie­tys­ti, kan­san­edus­ta­jien lyhyt työaika/vuosi ja hei­dän pos­ket­to­mat etuu­ten­sa muu­ten­kin, äly­tön mää­rä yliopistoja/korkeakouluja tähän maa­han, mie­le­tön mää­rä jul­kis­sek­to­rin työn­te­ki­jöi­tä kaik­ki­aan näin pie­neen (asu­kas­lu­vul­taan) maa­han ja kui­ten­kin pula niis­tä, jot­ka tosi­aan hoi­ta­vat ihmisiä/tahi ihmi­sil­le tär­kei­tä asioi­ta jne jne. On tie­tys­ti oikein hyvä, että Hel­sin­gin vih­reät ovat löy­tä­neet pää­on­gel­mak­si yksi­tyi­sau­toi­lun. Kuin­ka­han kau­an se toi­mii? Olen täs­sä vuo­sien var­rel­la näh­nyt, miten useal­le “vih­reäl­le” on ajan mit­taan se auto ilmes­ty­nyt. No, kau­pun­gil­le vaan lisää puh­tia vai­keut­taa yksi­tyi­sau­toi­lua yhä lisää. Toi­saal­ta öljyn kal­lis­tu­mi­nen tulee aut­ta­maan asi­aa pal­jon, ellei joku Arto Paa­si­lin­nan hah­mo vih­doin­kin todel­la keksi/löydä hyvää akku­rat­kai­sua. Sit­ten on tie­tys­ti se tila! Voi voi. Hom­mat ei lopu.

 12. Moot­to­ri­tei­den muut­ta­mi­nen kaduik­si 80kmh -> 50kmh vai­kut­taa muu­ten todel­la pal­jon meluun. Vas­taa­va melun vai­men­nus lii­ken­net­tä vähen­tä­mäl­lä vaa­ti­si yli 70 pro­sent­tia autois­ta pois.

  Säh­kö­au­to­val­lan­ku­mous, jos se nyt on tulos­sa, ei vai­ku­ta ren­gas­me­luun lain­kaan ja ren­kais­ta se melu lähin­nä tulee.

  Sisään­tu­lo­väy­lil­lä asu­tus­ta on vain muu­ta­ma kilo­met­ri moot­to­ri­tei­den ympä­ril­lä. Nopeuk­sien alen­ta­mi­nen piden­täi­si mat­ka-aiko­ja mel­ko vähän.

 13. 7.1 Tut­ki­taan moot­to­ri­tie­a­luei­den kehit­tä­mis­tä katu­ti­lak­si, yhte­nä tavoit­tee­na ajo­no­peuk­sien alentaminen.

  Ker­ro tosi­aan sit­ten kun tie­dät, mitä ihmet­tä tämä kon­kreet­ti­ses­ti tar­koit­taa. En kyl­lä kek­si mitään jär­ke­vää äkki­pää­tä. Mikä on ensin­nä­kin “moot­to­ri­tie­a­lue”, ne lie­peet­kö melu­val­lei­neen vai suun­ni­tel­laan­ko katu­kah­vi­loi­ta keskikaistalle. 

  Kuka haluai­si oles­kel­la mil­lään tavoin moot­to­ri­tien kupees­sa ylipäänsä. 

  Kau­pun­ki varau­tuu tois­tai­sek­si 2,3:n tulvahuippuun.

  Mitä tämä 2,3 täs­sä tarkoittaa?

  Arka­jal­ka-heit­to­han oli sel­väs­ti minul­le 😉 Koros­tan, että minä ajan kyl­lä ihan mis­sä vain ja vie­lä­pä ilman kypä­rää. Mut­ta minus­ta on MIELLYTTÄVÄMPI ajaa pyörätiellä. 

  Eikä minus­ta nyt tar­vit­se olla eri­tyi­nen arka­jal­ka, jos ei halua ajaa Man­ner­hei­min­tiel­lä pol­ku­pyö­räl­lä. Eivät kaik­ki ole kal­tai­sia­si raa­vai­ta ja roh­kei­ta uroksia.

 14. Niin, onko tosi­aan PK-seu­dun pää­väy­lien kehit­tä­mi­nen yhtä kal­lis­ta kuin ratik­ka­kis­ko­jen myl­ler­tä­mi­nen yhden kort­te­lin matkalta?
  Ei ole, mut­ta se että puo­li­sen kilo­met­riä Alek­sia ja kort­te­lin ver­ran Union­ka­tua muku­la­ki­vi­neen kaik­ki­neen raken­ne­taan uusik­si katu­läm­mi­tyk­si­neen ja niin edel­leen on. HKL ruti­see ihan aihees­ta että tämä ei ole hei­dän inves­toin­neis­taan pois, ratik­ka­lii­ken­teel­le tuos­ta 15 mil­joo­na inves­toin­nis­ta ei ole muu­ta kuin hait­taa. Sinän­sä hyvä että Kau­pun­gin­hal­li­tus sai sen kis­ko­li­mi­tyk­sen pois, nyt kun sai­si vie­lä ne autot pois kis­koil­ta niin tuo joten­kin toimisi.

  Se tori­kort­te­li on muu­ten hyvä suun­ni­tel­ma, mut­ta lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­den kan­nal­ta tar­kas­tel­ta­va alue on aivan lii­an sup­pea ja jär­jes­te­lyt siten tor­so­ja. Kun bud­je­tis­sa ale­taan puhua kym­me­nis­tä mil­joo­nis­ta joka tapauk­ses­sa, niin mitä jos tämä suo­siol­la laa­jen­ne­tai­siin isom­mak­si hank­keek­si. Eli Poh­jois-Espan lii­ken­ne maan alle tai joten­kin muu­ten muu­al­le, saa­tai­siin yhte­näi­nen toria­lue Kaup­pa­hal­li­ta Alek­sil­le. Tuos­ta voi­si jo mak­saa­kin, ja muu­ten­kin tuol­lai­nen myl­ler­rys kan­nat­tai­si teh­dä ker­ral­la kun­nol­la. Raken­nusa­jan hai­tat eivät ole triviliaaleja.

 15. Kuka haluai­si oles­kel­la mil­lään tavoin moot­to­ri­tien kupees­sa ylipäänsä.” 

  Vas­taus: “Tut­ki­taan moot­to­ri­tie­a­luei­den kehit­tä­mis­tä katu­ti­lak­si, yhte­nä tavoit­tee­na ajo­no­peuk­sien alentaminen.”

 16. LRa: “…Joten­kin minua ras­saa tämä “kaik­ki tule­vat kes­kus­taan töihin”-ajattelu…”

  Jos halu­taan ihmis­ten käyt­tä­vän jul­kis­ta lii­ken­net­tä, on työ­paik­ko­jen olta­va kes­kus­tas­sa; Hel­sin­gin, Tam­pe­reen tai Turun kes­kus­tas­sa. Itse en pidä jul­kis­ta lii­ken­net­tä niin vält­tä­mät­tö­mä­nä, mut­ta hyvin toteu­tet­tu yhdys­kun­ta­ra­ken­ne luo mah­dol­li­suu­den kan­nat­ta­val­le jul­ki­sel­le lii­ken­teel­le. Hel­sin­ki ei kes­tä enem­pää työ­paik­ka­ka­toa kes­kus­tas­ta, eikä yhtään Aabian­ran­nan tapais­ta lähiö­fias­koa. Raken­net­taes­sa kau­pun­ki tulee perus­asiat saa­da kun­toon: pai­koi­tus, pal­ve­lut ja turvallisuus.

  Työ­paik­ko­jen kan­nal­ta riit­tä­vä pai­koi­tus­ti­la on yksi kes­kei­siä teki­jöi­tä. Pai­koi­tus­ta hait­taa­mal­la välil­li­ses­ti vähen­ne­tään jul­ki­sen lii­ken­teen käyt­töä, kos­ka ihmi­set siir­ty­vät töi­hin kau­pun­gin ulko­puo­lel­la ja kul­ke­vat työ­mat­kan­sa poi­kit­tain omal­la autolla.

  Tuo esi­kau­pun­kien rene­sans­si oli kovin säi­lyt­tä­vää. 😀 Hel­sin­gil­lä ei ole halua kat­soa eteen­päin ja teh­dä vaa­dit­ta­via pää­tök­siä lisä­ra­ken­nusoi­keu­des­ta lähiöis­sä. Haas­te on se, että koko kaa­va tulee repiä auki, jos jos­tain Mel­lun­mäes­tä aio­taan teh­dä asuttava.

  Palaan vie­lä bule­var­dei­hin ja muna/kana ilmiöön.

  Kal­le: “7.1 Tut­ki­taan moot­to­ri­tie­a­luei­den kehit­tä­mis­tä katu­ti­lak­si, yhte­nä tavoit­tee­na ajo­no­peuk­sien alentaminen.”
  Hul­lu­ja ehdo­tuk­sia on ollut aikai­sem­min­kin, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti tämä tyrmätään.”

  Ei ole jär­ke­vää alen­taa moot­to­ri­tei­den nopeuk­sia. Itse asias­sa tele­ma­tiik­ka mah­dol­lis­taa jo nyt nopeuk­sien nos­ta­mi­sen ja siten väli­tys­ky­vyn paran­ta­mi­sen. Tie­dän, että koh­ta on aika tul­la jär­kiin­sä ja nos­taa nopeu­det sisään­tu­lo­teil­lä sekä kehil­lä vas­taa­maan tarvetta.

  Raken­ta­mal­la kun­nol­li­set, nopeat väy­lät sisään ja moot­to­ri­tie­ta­soi­nen Kehä 0, voi­daan luo­da edel­ly­tyk­set raken­taa osa nykyi­sis­tä sisään­me­no­teis­tä bule­var­deik­si. Eli tämä pro­fes­so­ri Var­tiai­sen mal­li, jos­sa ei lät­ki­tä yksit­täi­siä ker­ros­ta­lo­ja Sipool­ta varas­tet­tuun kor­peen, vaan raken­ne­taan kau­pun­kia Kehä I:n sisäl­le. Bule­var­dit eivät syn­ny vaih­ta­mal­la nopeus­ra­joi­tus­kylt­te­jä, vaan vaih­ta­mal­la ympä­röi­vä raken­nus­kan­ta. Uusi raken­nus­kan­ta mah­dol­lis­taa uusia toi­min­to­ja, jon­ka jäl­keen on edel­ly­tyk­set muut­taa liikennejärjestelyjä.

 17. Mans­kul­le pyörätie

  Sen kadun­puo­lei­seen reu­naan pitäi­si lait­taa pii­kit puh­ko­maan auto­jen ren­kai­ta, ettei kukaan ereh­tyi­si käyt­tä­mään pyö­rä­tie­tä pysäköintipaikkana.”

  No jos ei ihan piik­ke­jä, niin miten oli­si tolp­pia mal­liin Amsterdam?

 18. Mar­ko Hamilo:

  Moot­to­ri­tei­den muut­ta­mi­nen kaduik­si 80kmh -> 50kmh vai­kut­taa muu­ten todel­la pal­jon meluun. Vas­taa­va melun vai­men­nus lii­ken­net­tä vähen­tä­mäl­lä vaa­ti­si yli 70 pro­sent­tia autois­ta pois. 

  Auto­kou­luis­sa — aina­kin sil­loin kun minä auto­kou­lun kävin — toi­to­tet­tiin vain nopeu­den ja tur­val­li­suu­den kor­re­laa­tio­ta. Ei nopeu­den ja melun yhteyt­tä. Autoi­li­joi­ta ei yleen­sä­kään kiin­nos­ta, että ajaes­saan lie­vää­kin yli­no­peut­ta he aiheut­ta­vat mer­kit­tä­vää hait­taa asuk­kail­le ja kevyel­le lii­ken­teel­le lisään­ty­neen melun muo­dos­sa. Pitäi­si sel­vit­tää 40 km/h kat­to­no­peu­den tuo­mis­ta kai­kil­le taa­ja­ma-alueil­le. Val­von­nan voi­si hoi­taa automatiikka.

 19. Autoi­lun vai­keut­ta­mi­nen ei ole ongel­ma, mikä­li nuo radan­var­ren lähiöt oikeas­ti tii­vis­te­tään sel­lai­seen asu­mis­tii­viy­teen, että niis­tä saa jär­ke­vät lähi­pal­ve­lut ja riit­tä­vän suu­ri osa ihmi­sis­tä pää­see hel­pos­ti hoi­ta­maan asian­sa julkisilla. 

  Esi­mer­kik­si esil­le nos­te­tus­sa rene­sans­si Haa­gas­sa, toi­vot­ta­vas­ti alu­een tii­vis­tys tar­koit­taa vähin­tään 10–20 tuhat­ta lisä­asu­kas­ta eikä muu­ta­ma sata.

 20. tpyy­luo­ma:

  Se tori­kort­te­li on muu­ten hyvä suun­ni­tel­ma, mut­ta lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­den kan­nal­ta tar­kas­tel­ta­va alue on aivan lii­an sup­pea ja jär­jes­te­lyt siten tor­so­ja. Kun bud­je­tis­sa ale­taan puhua kym­me­nis­tä mil­joo­nis­ta joka tapauk­ses­sa, niin mitä jos tämä suo­siol­la laa­jen­ne­tai­siin isom­mak­si hankkeeksi.

  Nime­no­maan! Kir­ja­va Sata­ma ‑idea­kil­pai­lu, joka kat­taa koko Ete­lä­sa­ta­man seu­dun, on val­mis­teil­la, ja toteu­tuu käsit­tääk­se­ni tämän vuo­den aika­na. Samaan aikaan teh­tail­laan Kata­ja­no­kan hotel­lia eril­lis­hank­kee­na, ja nyt tätä purk­ka­vi­ri­tys­tä — mik­si? Mis­sä koordinaatio?

 21. Nopea ote Rene­sans­si-doku­men­tis­ta: “Lii­ken­tees­tä aiheu­tu­vien pääs­tö­jen on tut­kit­tu kas­va­van siten, että yhdys­kun­ta- raken­teen pin­ta-alan kak­sin­ker­tais­tues­sa asu­kas­ta koh­ti, kas­vaa kulu­tet­tu ener­gia- mää­rä asu­kas­ta koh­ti 50 %. (sivu 31)”

  Hel­sin­gin seu­dun asu­kas­ti­heys on n. 441 as/km2. Pääl­lim­mäi­se­nä ongel­ma­na kas­vi­huo­neil­miös­tä kiin­nos­tu­neil­le onkin siis yhdys­kun­ta­ra­ken­teen tiivistäminen.

 22. Tpyy­luo­ma,

  Se on Haa­gan lii­ken­neym­py­rä, ei Pitäjänmäen. 

  Tämä ei ole tar­koi­tet­tu näsä­vii­sas­te­luk­si, vaan jos joku nyt kiin­nos­tuu asias­ta ja vaik­ka kat­soo kartalta.

 23. Tpyy­luo­ma:

  Ja ihan Karin ilok­si: “Hämeen­lin­nan­väy­läl­le ehdo­te­taan lisä­kais­taa bus­seil­le välillä
  Met­sä­län­tie ja rata­sil­ta.” Eikö täs­tä ollut jo aiem­min puhet­ta että nii­tä bus­se­ja ei sin­ne Kehä­ra­dan jäl­keen juu­ri jää? 

  Jep, jep. Jos oli­si sala­liit­to­teo­rioi­den kan­nat­ta­ja, niin täs­tä­hän voi­si pää­tel­lä tuon ole­van auto­puo­lu­een sala­juo­ni saa­da jouk­ko­lii­ken­neih­mi­set, vih­reät ja muut hör­höt kan­nat­ta­maan auto­tei­den leven­tä­mis­tä. Ensin raken­ne­taan bus­si­kais­tat, sit­ten siir­re­tään jouk­ko­lii­ken­ne­mat­kus­ta­jat juniin ja tode­taan, ettei nii­den bus­si­kais­to­jen pitä­mi­ses­sä ole jär­keä, vaan voi­tai­siin siir­tää ne auto­lii­ken­teen käyttöön.

  Aina­kin lin­ja tun­tui­si joh­don­mu­kai­sel­ta: Vih­din­tie, Län­si­väy­lä, Hämeenlinnanväylä…

  Kari

 24. Tai­taa olla mel­ko tur­haa Kim­mon kans­sa kinas­te­lu, kos­ka meil­lä on var­sin ilmei­ses­ti hyvin eri­lai­set näke­myk­set, mut­ta men­köön nyt, vaik­ka jank­kauk­sen uhallakin 🙂

  Kim­mo:

  Jos halu­taan ihmis­ten käyt­tä­vän jul­kis­ta lii­ken­net­tä, on työ­paik­ko­jen olta­va kes­kus­tas­sa; Hel­sin­gin, Tam­pe­reen tai Turun keskustassa. 

  Mihin tämä perus­tuu? Esi­mer­kik­si Lep­pä­vaa­ras­sa ole­vat työ­pai­kat ovat erit­täin hyvin saa­vu­tet­ta­vis­sa jouk­ko­lii­ken­teel­lä, vai­ka se ei ole­kaan keskustassa.

  Itse en pidä jul­kis­ta lii­ken­net­tä niin vält­tä­mät­tö­mä­nä, mut­ta hyvin toteu­tet­tu yhdys­kun­ta­ra­ken­ne luo mah­dol­li­suu­den kan­nat­ta­val­le jul­ki­sel­le liikenteelle. 

  Etkö ole kos­kaan tul­lut aja­tel­leek­si, että kau­pun­gin kool­la, yhteis­kun­ta­ra­ken­teel­la ja toteu­te­tuil­la lii­ken­ne­jär­jes­tel­mäl­lä on yhteys? 

  Käve­lyyn perus­tu­val­la kau­pun­ki­ra­ken­teel­la on toi­min­nal­li­nen ylä­ra­ja. Sano­taan nyt kar­keas­ti sen ole­van mat­ka, jon­ka voi kävel­lä noin 30 minuu­tis­sa. Käy­tän­nös­sä puhu­taan siis jois­ta­kin kym­me­nis­tä tuhan­sis­ta asuk­kais­ta. Tätä kor­keam­mat asu­kas­mää­rät vaa­ti­vat jon­kin­lai­sia kuljetusvälineitä.

  Jos raken­ne­taan pelk­kään hen­ki­lö­au­toon perus­tu­vaa kau­pun­ki­ra­ken­net­ta, raja tulee vas­taan jos­sa­kin vai­hees­sa, kos­ka autot alka­vat yksin­ker­tai­ses­ti vie­dä lii­kaa tilaa. Käy­tän­nös­sä auto­jen vaa­ti­ma pysä­köin­ti­ti­la ja tei­den vie­mä pin­ta-ala on pois­sa raken­ta­mi­ses­ta, mikä joh­taa asu­mis­ti­hey­den las­kuun. Kun tähän yhdis­te­tään kas­va­va ihmis­mää­rä (ja vas­taa­vas­ti lisään­ty­nyt auto­lii­ken­ne), tör­mä­tään fysii­kan lakei­hin. Sano­taan, että täs­sä raja tulee ehkä paris­sa sadas­sa tuhan­nes­sa (kau­pun­ki­mai­nen raken­ne) tai vii­meis­tään mil­joo­nas­sa (moot­to­ri­tie­ver­kol­la yhdis­te­tyt lähiöt — on kysee­na­las­ta, onko tämä enää “kau­pun­ki”)

  Jul­ki­nen lii­ken­ne Hel­sin­gin kokoi­ses­sa (ja edel­leen kas­va­vas­sa) kau­pun­gis­sa on käy­tän­nös­sä välttämätöntä.

  Pai­koi­tus­ta hait­taa­mal­la välil­li­ses­ti vähen­ne­tään jul­ki­sen lii­ken­teen käyt­töä, kos­ka ihmi­set siir­ty­vät töi­hin kau­pun­gin ulko­puo­lel­la ja kul­ke­vat työ­mat­kan­sa poi­kit­tain omal­la autolla. 

  Olet ymmär­tä­nyt meka­nis­min väärin:
  autoi­lun toi­min­tae­del­ly­tyk­siä (pai­koi­tus yms.) paran­ne­taan -> autoi­lu lisään­tyy -> kes­kus­tas­ta tulee epä­miel­lyt­tä­väm­pi ja autoi­lun mah­dol­lis­ta­va vapaus liik­kua tekee reu­na-alueis­ta yhä hou­kut­te­le­vam­pia -> raken­ta­mi­nen ja työ­pai­kat kes­kit­ty­vät hal­vem­mil­le ja miel­lyt­tä­vim­mil­le reu­na-alueil­le -> autoi­lu lisääntyy.

  Itse asias­sa tele­ma­tiik­ka mah­dol­lis­taa jo nyt nopeuk­sien nos­ta­mi­sen ja siten väli­tys­ky­vyn parantamisen. 

  Tuplas­ti vää­rin: 1) tele­ma­tiik­ka ei mah­dol­lis­ta nopeuk­sien nos­ta­mis­ta niin kau­an kuin ihmi­set aja­vat nii­tä auto­ja ja 2) moot­to­ri­tei­den nopeuk­sien las­ke­mi­nen _lisää_ väli­tys­ky­kyä (pie­nem­mät tur­va­vä­lit, pie­nem­pi häiriöalttius).

  Kari

 25. Kor­jaus: Puhuin­kin Kal­lel­le enkä Kim­mol­le. Mie­li­ku­vi­tuk­sen puu­tet­ta, että kaik­kien nimi­mer­kit alka­vat K:lla 🙂

  Kari

 26. Kari on vähem­män diplo­maat­ti­nen kuin minä, mut­ta kiel­tä­mät­tä käy­nyt sama mie­les­sä. Toi­saal­ta, kyl­lä sin­ne Hämeen­lin­nan­väy­läl­le kai kui­ten­kin joku­nen bus­si jää. Uusi Kunin­kaan­tam­men asui­na­lue­kin on mota­rin itä­puo­lel­la, eli tus­kin voi perus­te­tua pelk­kään liityntäliikenteeseen.

  1. Kysyin tätä vii­me kevää­nä, kun nuo kais­tat oli­vat esil­lä. Sil­loin vas­tat­tiin, että bus­se­ja jää mel­ko pal­jon, esi­mer­kik­si Hel­sin­gin sisäisiä.

 27. Tpyy­luo­ma: “…Jep, jep. Jos oli­si sala­liit­to­teo­rioi­den kan­nat­ta­ja, niin täs­tä­hän voi­si pää­tel­lä tuon ole­van auto­puo­lu­een sala­juo­ni saa­da jouk­ko­lii­ken­neih­mi­set, vih­reät ja muut hör­höt kan­nat­ta­maan auto­tei­den leventämistä…”

  Tuo näyt­tää aika sel­väl­tä tapauk­sel­ta. Sama ilmiö tulee tapah­tu­maan koh­ta Län­si­väy­läl­lä, kun met­ron val­mis­tu­tua bus­si­kais­tat saa­daan ihmis­ten käyttöön. 😉

  Kari: “…Esi­mer­kik­si Lep­pä­vaa­ras­sa ole­vat työ­pai­kat ovat erit­täin hyvin saa­vu­tet­ta­vis­sa jouk­ko­lii­ken­teel­lä, vai­ka se ei ole­kaan keskustassa.”

  Ehkä hiu­kan oikai­sin 🙂 mut­ta olen jos­kus teh­nyt ana­lyy­sia yhden yksi­kön sijoit­tu­mi­sen poh­jak­si. Pitä­jän­mä­ki, Lep­pä­vaa­ra ja Kera oli­vat peri­aat­tees­sa hyvin saa­vu­tet­ta­via aluei­ta, mut­ta jos rek­ry­toin­ti­poh­jan ole­te­taan ole­van pää­ra­dan var­si, niin nii­tä voi pitää kor­kein­taan tyydyttävinä.

  Jos taas rek­ry­toin­ti­poh­jan ole­te­taan ole­van ran­ta­ra­dan var­res­sa, ei pää­ra­dan var­si Pasi­las­ta poh­joi­seen (Met­sä­lä, Pukin­mä­ki) ole hou­kut­te­le­vaa. Sen takia Kes­ki-Pasi­lan raken­ta­mi­nen kau­pun­ki­mai­ses­ti ilman mitään tai­teel­li­sia ambi­tioi­ta on suo­ta­vaa. Tii­vis­tä ruu­tua tiu­kas­ti kah­dek­saan ker­rok­seen ilman mitään hie­no­ja monu­men­taa­li­puis­to­ja. Kes­ki-Pasi­lan iso kysy­mys­merk­ki on, miten sin­ne saa­daan riit­tä­väs­ti hal­paa pai­koi­tus­ti­laa, niin että se on kii­nos­ta­vaa yri­tys­ten kannalta.

 28. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Kysyin tätä vii­me kevää­nä, kun nuo kais­tat oli­vat esil­lä. Sil­loin vas­tat­tiin, että bus­se­ja jää mel­ko pal­jon, esi­mer­kik­si Hel­sin­gin sisäisiä. 

  Tämä­hän jää näh­tä­väk­si, eihän Län­si­väy­län bus­si­kais­to­jen muut­ta­mi­ses­ta auto­lii­ken­teel­le­kään ole vie­lä pää­tök­siä ole­mas­sa (vaik­ka pitäi­sin­kin mel­ko toden­nä­köiuse­nä, että näin tapahtuu).

  Omal­ta kan­nal­ta­ni tie­ten­kin kan­nat­tai­sin noi­ta bus­si­kais­to­ja, kos­ka se lisää toden­nä­köi­syyt­tä, että nii­tä suo­ria bus­siyh­teyk­siä ei pois­te­ta. Minä nimit­täin käy­tän nii­tä ko. busseja!

  Kui­ten­kin on jää­nyt vähän sel­lai­nen tun­ne, ettei­vät nuo ole kovin­kaan hyviä inves­toin­te­ja, jos puhu­taan jouk­ko­lii­ken­teen (tai koko lii­ken­ne­jär­jes­tel­män) kehit­tä­mi­ses­tä. Las­kel­mia en tosin ole näh­nyt. Mut­ta toi­saal­ta, minä en tuos­sa lii­tyn­tä­lii­ken­tees­sä­kään näe niin kum­mois­ta jär­keä, aina­kaan niin kau­an kuin bus­seil­la lii­ken­nöin­ti on HSL:lle hal­vem­paa kuin VR:n junilla.

  Kari

 29. Kari, hitusen tark­kuut­ta: kau­pun­ki, joka poh­jau­tuu käve­lyl­le (mut­ta jos­sa tava­rat tuo­daan kaup­poi­hin muin kei­noin) voi­si olla ympy­rä, jon­ka hal­kai­si­jan kul­kee tuos­sa mai­nit­se­mas­sa­si 30 minuu­tis­sa, eli n. 3km. 

  Tuon ympy­rän pin­ta-ala on n. 7 km². Man­hat­ta­nin raken­nus­ti­hey­del­lä (n. 30000 as/km) alu­eel­le mah­tuu n. 200 000 asu­kas­ta. Ver­tai­lun vuok­si: jät­kä­saa­ren raken­nus­ti­hey­del­lä alu­eel­le mah­tuu n. 100 000 asukasta. 

  Pää­kau­pun­ki­seu­dun asu­mi­son­gel­mat rat­ke­ai­si­vat, mikä­li Kehä I:n sisäl­lä tai Kehä III:n sisäl­lä radan var­res­sa oli­si 3–5 tuol­lais­ta kes­kus­ta (tai 1–2 hal­kai­si­jal­taan tuplas­ti isompaa).

 30. Ok, yri­tän ottaa posi­tii­vi­sem­man asenteen. 😀

  tpyy­luo­ma: “Kal­le hei, se koko “Esi­kau­pun­kien renes­sans­si” pru­ju on käy­tän­nös­sä sitä miten lähiöis­tä teh­täi­siin ihan oike­aa kaupunkia…”

  Siis rene­sans­sipru­ju on oikean suun­tai­nen, mut­ta riit­tä­mä­tön. Ei se oikeas­ti ole kau­pun­ki­suun­nit­te­lua, vaan nykyis­ten vir­hei­den säilyttämistä.

  Sinän­sä tääl­tä sivus­ta on help­po huu­del­la, kos­ka teh­ty­jen vir­hei­den kor­jaa­mi­nen ei ole kovin help­poa. Jokai­sen pitää kui­ten­kin kes­kit­tyä omaan osaa­mi­seen­sa ja Hel­sin­gin pitää teh­dä täs­sä työn­jaos­sa tiuk­kaa ruu­tu­kaa­vaa kuu­teen kerrokseen.

 31. Mik­ko:
  Arvio­ni asu­kas­mää­ris­tä oli stet­so­nis­ta hei­tet­ty mones­ta­kin syys­tä, mutta… 

  Sinun las­kel­ma­si sii­tä, että _teoriassa_ Man­hat­ta­nin väes­tö­lu­vul­la voi­tai­siin saa­vut­taa X mää­rä väes­tö­ti­heyt­tä, on ilmei­sen väärä.

  Noin tiu­ha raken­ta­mi­nen vaa­tii hel­ve­tin kal­liin arvon maal­le, eikä se syn­ny ilman saa­vu­tet­ta­vuut­ta mil­joo­nil­le ihmisille.

  Man­hat­ta­nin saa­vu­tet­ta­vuus-alu­eel­la on kar­keas­ti noin 100 ker­taa enem­män ihmi­siä kuin tämän mei­dän hypo­teet­ti­sen käve­lyyn perus­tu­van kau­pun­gin alu­eel­la. Se on “vähän” eri asia.

  Väi­tän, että arvio­ni oli lähem­pä­nä totuut­ta kuin sinun!

  Kari

 32. Alp­pi­har­jus­sa on 30 000 as./km2. Iso­mil­la asuin­nol­la­kaan tuo nyt ole vie­lä kuin vähän yli ykkö­sen alue­te­hok­kuus, eli ei se mitään Man­hat­ta­nia vaa­di. Saa­ri­sen kaa­va kel­paa, mis­tä aasinsiltana…

  Kal­le, olen tuos­ta ruu­tu­kaa­vas­ta ja ker­ros­mää­räs­tä täs­mäl­leen samaa miel­tä. Esi­mer­kik­si Huo­pa­lah­den­tiel­le on hyvä Saa­ri­sen piir­tä­mä kaa­va ollut val­mii­na jo koh­ta sata vuot­ta. Mut­ta jos vaa­ti­muk­set on että (a) pitää olla yksi pysä­köin­ti­paik­ka per asun­to, (b) pysä­köin­ti ei saa käy­tän­nös­sä mak­saa mitään eli nii­tä paik­ko­ja ei voi kai­vaa maan alle, ja © katu­ver­kon pitää vetää nuo kaik­ki autot ruuh­kaut­ta­mat­ta, niin tuol­lais­ta ruu­tu­kaa­vaa ei voi teh­dä kos­ka ei yksin­ker­tai­ses­ti mah­du. Minus­ta vika on nois­sa vaa­ti­muk­sis­sa, ei perin­tei­ses­sä kau­pun­ki­ra­ken­tees­sa, ja sik­si niis­tä autois­ta urpu­te­taan. Nuo ehdot täyt­tä­vä ker­ros­ta­lue on mal­lia Jako­mä­ki, val­ta­vat park­ki­pai­kat ja leveät kadut, mut­ta kuka siel­lä halu­aa asua?

 33. Pyy­luo­ma: Alp­pi­har­jun asu­kas­ti­heys koko perus­pii­ril­le on kyl­lä 13 200 ja alue­te­hok­kuus 0,8. Alp­pi­har­juun kun kuu­luu Alp­pi­puis­to ja Lin­nan­mäen ympä­ris­tö, jot­ka vie­vät alas­ta yli kolmanneksen.

  Har­jun puo­lel­la, jos­sa raken­ta­mat­ta on vain Bra­hen kent­tä, asu­kas­ti­heys on 26 700 ja alue­te­hok­kuus­kin lie­nee reip­paas­ti yli yhden (en tie­dä kuin­ka paljon).

  Läh­de: Hel­sin­ki alueit­tain ‑tilas­to

  Poin­tis­ta­si olen aivan samaa miel­tä, kun­han vaan nipo­tan yksityiskohdista.

 34. tpyy­luo­ma: “…Esi­mer­kik­si Huo­pa­lah­den­tiel­le on hyvä Saa­ri­sen piir­tä­mä kaa­va ollut val­mii­na jo koh­ta sata vuot­ta. Mut­ta jos vaa­ti­muk­set on että (a) pitää olla yksi pysä­köin­ti­paik­ka per asunto…”

  Ajoin autol­la tuos­ta juu­ri vii­kol­la ja kadun itä­puo­li on kadun­vie­rus­ri­viä lukuu­not­ta­mat­ta pis­te­ta­lo­ja. Ei kovin jär­ke­vää tehok­kuu­den kan­nal­ta. Voi olla aika tiuk­ka pää­tös, jos ilmoi­te­taan, että Saa­ri­sen kaa­va on taas voi­mas­sa. 🙂 Muu­tos parem­paan kes­tää vuo­si­kym­me­niä, mut­ta nyt halu­taan heti ja välit­tö­mäs­ti näky­vää paran­nus­ta. Se mak­saa maltaita.

  En pidä pai­koi­tus­ta noin ongel­mal­li­se­na. Olen näh­nyt ker­ros­ta­lo­kort­te­lei­ta, jos­sa on hie­no asu­ka­sys­tä­väl­li­nen piha. Piha­kan­nen alla on yhdes­sä tai kah­des­sa ker­rok­ses­sa pai­koi­tus­ti­laa. Kyse on enem­män asen­tees­ta kuin hin­nas­ta. Nyt, kun hyväk­sy­tään lii­an vähän pai­koi­tus­paik­ko­ja, voi­vat gryn­de­rit rahas­taa niis­tä ihan mitä vain.

 35. Kal­le: antai­sit­ko pari esi­merk­kiä sii­tä, milä tasol­la se gryn­de­rien rahas­ta­ma “ihan mitä tahan­sa” on? Kiin­nos­tai­si kuulla.

  Kun siis maan alle tai raken­nuk­sen sisään pai­kat tosi­aan mak­sa­vat nyky­ään sen 30 000 — 50 000 kap­pa­leel­ta, niin mil­lä hin­nal­la nii­tä sit­ten myydään?

  Jos auto­pai­kan saa esi­mer­kik­si kymp­pi­ton­nil­la, tai alle sata­sen kuu­kausi­vuo­kral­la, niin se ei vie­lä ole rahas­tus­ta, vaan itse asias­sa mel­ko var­mas­ti ali­hin­ta, eli joku muu mak­saa sit­ten sen kustannukset.

  Mut­ta toki jos sinul­le myy­dään auto­hal­li­paik­kaa 300e kuus­sa, niin joku luul­ta­vas­ti vetää välistä.

 36. Kari, kai se kysy­mys lie­nee se, mis­tä näkö­kul­mas­ta asi­aa kat­soo. Itseä­ni kiin­nos­taa enem­män se, min­kä­lai­sia aluei­ta pää­kau­pun­ki­seu­dul­la voi­si rakentaa. 

  Ja pk-seu­dul­la maan hin­ta on riit­tä­vän kor­ke­aa, että tän­ne voi­si raken­taa rau­has­sa sen 10 km² ‑alu­een, jos­sa asu­kas­ti­heys oli­si 15000–30000 as/km2 ja vähin­tään vas­taa­va mää­rä työ­paik­ko­ja (eli n. 150 000 — 300 000 asuk­kaan keskus).

  Opti­maa­li­ses­ti teh­ty­nä kes­kus raken­net­tai­siin kapei­den katu­jen, kivi­jal­ka­liik­kei­den ja muun vas­taa­van tii­viin raken­nus­tek­nii­kan varaan — ja yhtey­det muu­al­le pää­kau­pun­ki­seu­dul­la hoi­det­tai­siin ensi­si­jai­ses­ti raitein. 

  Oli­si­ko paik­kaeh­do­tuk­sia moiselle? 

  Kysy­mys onkin lähin­nä: löy­tyy­kö yhdes­tä­kään Hel­sin­gin seu­dun kau­pun­geis­ta roh­keut­ta moiseen.

 37. Huo­maan muu­ten, että Hel­sin­gin kau­pun­gin­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nal­la on vie­lä­kin käsi­tys, että muut­to­lii­ke koh­dis­tuu kehys­kun­tiin asu­mis­väl­jyy­den toi­vos­sa. Eli kuvi­tel­ma, ettei asial­le voi­da teh­dä mitään. 

  Todel­li­suu­des­sa koh­tuul­li­nen osa Hel­sin­gin ulko­puo­lel­le muu­tos­ta on muut­toa pakon edes­sä. Tämä joh­tuu puh­taas­ti sii­tä ettei asun­to­ja ole Hel­sin­gis­sä (eri­tyi­ses­ti kan­ta­kau­pun­gis­sa) riittävästi.

  1. Minä en tie­dä, mikä on kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan käsi­tys koko­nai­suu­des­saan, mut­ta minus­ta on sel­vää, että muut­to muu­al­le on yhteen­las­ket­tu­na vas­ten­tah­tois­ta, kos­ka Hel­sin­kiin ei jää asun­to­ja tyh­jil­leen. Jos Vir­ta­nen ei muu­ta, Lah­ti­sen on muutettava.
   Isom­pia asun­to­ja Hel­sin­kiin halu­taan, jot­ta kau­pun­gis­sa säi­lyi­si väes­tön tasa­pai­no, ettei sii­tä tuli­si pelk­kää opis­ke­li­joi­den ja sink­ku­jen hotellia.

 38. Mik­ko: “…Oli­si­ko paik­kaeh­do­tuk­sia moiselle? …”

  Miten oli­si: Jät­kä­saa­ri, Her­ne­saa­ri, Kala­sa­ta­ma, Haa­ga, Hert­to­nie­men vahat alu­eet tai Munk­ki­vuo­ri? Käpy­läs­tä ete­lään on suu­ria raken­ta­mat­to­mia aluei­ta ja itse Käpy­län­kin kaa­van voi tehos­taa ja kat­soa mitä se vuo­sien saa­tos­sa tuo. Kehä I:tä kau­em­mak­si ei kan­na­ta men­nä. Kan­ta­kau­pun­gin on olta­va yhtenäinen.

  Eni­ron uusi kart­ta­ma­te­ri­aa­li on hyvä. Sii­hen on mer­kit­ty yksit­täi­set raken­nuk­set, joten sitä vil­kai­se­mal­la näkee hyvin, kuin­ka har­vaan Hel­sin­ki on todel­li­suu­des­sa raken­net­tu nie­men kär­keä lukuunottamatta.

  Mik­ko: “…Todel­li­suu­des­sa koh­tuul­li­nen osa Hel­sin­gin ulko­puo­lel­le muu­tos­ta on muut­toa pakon edes­sä. Tämä joh­tuu puh­taas­ti sii­tä ettei asun­to­ja ole Hel­sin­gis­sä (eri­tyi­ses­ti kan­ta­kau­pun­gis­sa) riittävästi…”

  Täs­tä olen täy­sin samaa miel­tä. 🙂 Tosin sen ver­ran liu­den­taen, että moni halu­aa kas­vat­taa lap­sen­sa muu­al­la kuin kes­kus­tas­sa. Se heil­le suo­ta­koon. Kyse on joka tapauk­ses­sa kan­ta­kau­pun­gin laajentamisesta.

  Osmo: “…Isom­pia asun­to­ja Hel­sin­kiin halu­taan, jot­ta kau­pun­gis­sa säi­lyi­si väes­tön tasa­pai­no, ettei sii­tä tuli­si pelk­kää opis­ke­li­joi­den ja sink­ku­jen hotellia.”

  Tar­vi­taan, tar­vi­taan, mut­ta tar­vi­taan myös noi­ta sink­ku­ho­tel­le­ja. Kal­lio on lois­ta­va esi­merk­ki toi­mi­vas­ta kau­pun­gin­osas­ta. Se on käy­tän­nös­sä sink­ku­ho­tel­li, joka riit­tä­vän suu­re­na tar­jo­aa sin­kul­le kaik­ki mah­dol­li­set palvelut.

  Opis­ke­li­ja-asu­mi­nen on oma lukun­sa. Nyt opis­ke­li­ja-asun­to­ja ripo­tel­laan pit­kin ja poi­kin kau­pun­kia vas­toin cam­pusa­jat­te­lua. Aal­to­y­li­opis­to saa­daan toi­vot­ta­vas­ti muu­ta­mas­sa vuo­des­sa koot­tua Ota­nie­meen, jol­loin ope­tus, asu­mi­nen ja sosi­aa­li­nen elä­mä voi­daan toteut­taa huip­pu­yk­si­kön vaa­ti­mal­la taval­la. Tär­keim­pien opet­ta­jien asu­mi­sen kes­kit­tä­mi­nen yli­opis­tol­le voi olla haas­te nykyi­sel­lä vir­ka-asun­to­jen verotuksella.

 39. Kal­le, Huo­pa­lah­den­tien var­teen mah­tuu välil­le Turun­väy­lä Haa­gan lii­ken­neym­py­rä kort­te­li­ri­vi jos katua vas­taa­vas­ti kaven­ne­taan. Ne pai­kat piha­kan­nen alle on ihan hyvä vaih­toeh­to, jon­kun pitäi­si vaan mak­saa ne.

  Mik­ko, yhte­näis­tä raken­nus­kel­pois­ta 10 km² aluet­ta saa hakea lähem­pää Por­voo­ta. Sen sijaan Grea­ter Hel­sin­ki Vision ‑kil­pai­lun voit­ta­nees­sa työs­sä ehdo­tet­tiin asui­na­luei­ta nykyi­sen meren pääl­le. Mikä on itsea­sias­sa se tapa jol­la Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­ki aikoi­naan kas­voi, esi­mer­kik­si Haka­nie­mi on pit­käl­ti täyt­tö­maa­ta. Eme­rald suun­ni­tel­ma osoit­tees­sa http://www.greaterhelsinkivision.fi/files/GHV_1p_Emerald_7_boards.pdf

  Havain­ne­ku­vien raken­nusark­ki­teh­tuu­ri ei ole mie­lee­ni, mut­ta ne nyt on vaan kuvi­tus­ta maan­käyt­tö­suun­ni­tel­maan. Esi­mer­kik­si tuo Kata­ja­no­kan jat­ko, Jät­kä­saa­ren jat­ko tai teko­saa­ri Pih­la­ja­saa­ren ja Her­ne­saa­ren väliin on oikein mie­len­kiin­toi­sia. Lii­ken­teel­li­ses­ti erit­täin toi­mi­via, pika­ra­tik­ka kul­kee tun­ne­lis­sa alla ja samoin autoliikenne.

 40. tpyy­luo­ma: “…Huo­pa­lah­den­tien var­teen mah­tuu välil­le Turun­väy­lä Haa­gan lii­ken­neym­py­rä kort­te­li­ri­vi jos katua vas­taa­vas­ti kavennetaan…”

  Nyt menee jotain ohi minul­ta? Tuo­hon mah­tuu kar­tan mukaan reip­paas­ti lisä­ra­ken­ta­mis­ta ilman mitään katu­jen kaven­ta­mis­ta koko välil­le Paciuk­sen­ka­tu — Haa­gan lii­ken­neym­py­rä. Vil­kai­se sel­lais­ta paik­ka­tie­toa, joka sisäl­tää myös yksit­täi­set raken­nuk­set eikä vain raken­net­tu­ja kortteleita.

  Kun kaa­voi­hin mer­ki­tään lii­an vähän pai­koi­tus­ti­laa, kuten Hel­sin­gis­sä on tapa­na, pää­se­vät gryn­de­rit rahas­ta­maan hel­pol­la. Pal­jon tuot­ta­vam­paa on myy­dä yksi 10 000€:n auto­paik­ka 40 000€:lla, kuin myy­dä nel­jä paik­kaa oike­aan hin­taan. Jos en tie­täi­si, ettei Suo­mes­sa ole kor­rup­tio­ta, niin epäi­li­sin vää­rin­kaa­voi­tus­ta tahalliseksi. 😉

 41. Kal­le: “Hel­sin­ki ei kes­tä enem­pää työ­paik­ka­ka­toa keskustasta..”

  Kyl­lä kes­tää. Riip­puu tie­tys­ti vähän mitä kes­kus­tal­la tar­koi­te­taan, mut­ta län­si­met­ro laa­jen­taa kes­kus­taa työ­paik­ka­mie­les­sä län­teen, ja toi­vot­ta­vas­ti Pisa­ra aika­naan Pasi­laan. Kan­ta­kau­pun­gis­ta kat­soen Espoo on huo­mat­ta­vas­ti luon­te­vam­paa työs­sä­käyn­tia­luet­ta kuin vaik­ka­pa Itä- tai Pohjois-Helsinki.

  Kes­kus­ta on luon­te­va paik­ka perin­tei­sil­le kulut­ta­ja­pal­ve­luil­le ja hotel­li­ma­joi­tuk­sel­le, eivät­kä ne ole läh­dös­sä yhtään mihin­kään. Toi­mis­tot läh­te­vät yksi ker­ral­laan, yleen­sä jon­ne­kin Län­si­väy­län vaikutuspiiriin. 

  Työ­paik­ko­jen sijoit­tu­mi­ses­sa ei oikeas­taan ole ongel­maa, toi­mis­toa­lu­eet kes­kit­ty­vät mark­ki­noi­den ohjaa­ma­na, mut­ta asun­to­jen kes­kit­ty­mi­ses­sä kaa­voit­ta­ja pot­kii tut­kain­ta vas­taan niin Ara­bian­ran­nas­sa, Jät­kä­saa­res­sa kuin Her­ne­saa­res­sa­kin. Tpyy­luo­man mai­nit­se­mat vaa­ti­muk­set pysä­köin­ti­pai­kois­ta ja suju­vas­ta lii­ken­tees­tä ovat rele­vant­te­ja niin pit­kään kun muka­vaa vaih­toeh­toa omal­le autol­le ei ole eli kun käy­tän­nös­sä jul­ki­nen lii­ken­ne tar­koit­taa integroi­ma­ton­ta pin­ta­lii­ken­net­tä. Tämä joh­taa ikä­vään pat­ti­ti­lan­tee­seen kun kun­nol­lis­ta jul­kis­ta lii­ken­net­tä ei saa­da, kun ei voi­da raken­taa riit­tä­vän tii­viis­ti, kos­ka ei-hou­kut­te­le­va jul­ki­nen lii­ken­ne edel­lyt­tää riit­tä­vää tilan­käyt­töä yksityisautoille.

 42. Kari, erit­täin samaa miel­tä. Tot­ta kai ihmi­sil­le tulee suo­da mah­dol­li­suus muut­taa väl­jem­mil­le vesil­le lap­sien kans­sa. Mut­ta kan­ta­kau­pun­kia tuli­si laa­jen­taa sii­nä mää­rin, että mah­dol­li­sim­man moni kau­pun­kiin halua­va sin­ne mahtuisi. 

  Nois­ta ehdo­tuk­sis­ta samaa miel­tä: Kon­kreet­ti­si­na esi­merk­kei­nä (huom. Osmo, saa ryös­tää ja ehdot­taa) vaik­ka­pa Kos­ke­lan­tien molem­min puo­lin (Intian­ka­dun ja Vali­mon­tien välis­sä) pis­te­ta­lo­jen ja tien väliin voi­si raken­taa Kos­ke­lan­tien suun­tais­ta ‘muu­ria’ siten, että nämä teki­si­vät pihois­ta puo­li­sul­jet­tu­ja. Nykyi­set asuk­kaat­kin oli­si­vat luul­ta­vas­ti iloi­sia, kun uudet raken­nuk­set peit­täi­si­vät vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­dyn kadun mete­lin ja pihoil­le oli­si help­poa pääs­tää lap­set nykyis­tä vapaammin.

 43. Osmo, pahoit­te­lu­ni; minun vir­he. Tar­koi­tus oli sanoa kau­pun­gin­suun­nit­te­lu­vi­ras­to eikä lau­ta­kun­ta. Viras­ton viral­li­nen tuo­tan­to (esim. Otson link­kaa­mat) vie­lä­kin sano­vat syyk­si sen, että ihmi­set “halua­vat” muut­taa kau­em­mak­si. Voi­si pis­tää noot­tia viras­tol­le, että muut­ta­vat seli­tyk­set vas­taa­maan todellisuutta.

 44. Kal­le, yleen­sä se on niin päin että gryn­de­ri valit­taa että mik­si hänen pitää raken­taa niin pal­jon park­ki­paik­ko­ja, esi­mer­kik­si sil­loin kun toi­mis­to­ta­lo­ja yri­te­tään muut­taa asun­noik­si niin kom­pas­tus­ki­vi on usein se että kau­pun­ki vaa­tii raken­nut­ta­jaa teke­mään lisää kal­lii­ta auto­paik­ko­ja. Kun ei nii­tä saa myy­tyä edes omakustannehintaan.

 45. Kal­le: oiko­tiel­tä kat­soen kal­leim­mat pai­kat Lep­pä­suon­ka­dul­la tosi­aan­kin oli­vat 40ke, mut­ta kes­ki­hin­ta on pal­jon vähem­män, ehkä 20ke.

  Pari Hin­tae­si­merk­ki:

  Laut­ta­saa­ri: 9 200€ http://www2.oikotie.fi/tontit+maatilat+autopaikat/autopaikka/lauttasaari/helsinki/1956687
  Pasi­la: 15 000€ http://www2.oikotie.fi/tontit+maatilat+autopaikat/autotalli/pasila/helsinki/1537874
  Val­li­la: 22 000€ http://www2.oikotie.fi/tontit+maatilat+autopaikat/autotalli/vallila/helsinki/1909266
  Lep­pä­suon­ka­tu, 40 000e http://www2.oikotie.fi/tontit+maatilat+autopaikat/autotalli/etu‑t%F6%F6l%F6/helsinki/1605100

  Jokai­nen nois­ta pai­kois­ta kui­ten­kin mak­saa sen 30 000–50 000€ raken­taa, eikä sii­nä edes ole vie­lä muka­na vaih­toeh­tois­kus­tan­nus­ta, että mitä mitä muu­ta samaan tilaan voi­si raken­taa. Lep­pä­suon­ka­dul­la kel­la­ri­ti­la­kin on arvo­kas­ta, sin­ne sai­si vaik­ka opis­ke­li­ja­kir­jas­toa tms, jota naa­pu­rin kel­la­reis­sa on.

  Minus­ta vai­kut­taa siis kovas­ti, että park­ki­paik­ko­ja pak­ko­ra­ken­nu­te­taan lii­kaa suu­rim­paan osaan kau­pun­kia, kun ne eivät mene kus­tan­nuk­sia vas­taa­vaan hin­taan kaupaksi.

 46. Isom­pia asun­to­ja Hel­sin­kiin halu­taan, jot­ta kau­pun­gis­sa säi­lyi­si väes­tön tasa­pai­no, ettei sii­tä tuli­si pelk­kää opis­ke­li­joi­den ja sink­ku­jen hotellia.”

  Hel­sin­kiin ei halu­ta yksiöi­tä, kos­ka yksiö­asuk­kaat ovat köy­hiä. Isos­sa kak­sios­sa asu­va sink­kuin­si­nöö­ri ei oli­si ongelma.

 47. Otso: “…Jokai­nen nois­ta pai­kois­ta kui­ten­kin mak­saa sen 30 000–50 000€ rakentaa…”

  En vie­lä­kään tar­vit­se mar­mo­ris­ta lat­ti­aa, aitoa kris­tal­lik­ruu­nua ja kul­lat­tu­ja helo­ja auto­tal­lii­ni. Myös­kään silk­ki­ver­hoi­lu ei ole mie­les­tä­ni tar­peel­li­nen auto­tal­lis­sa. 😀 😀 😀 Muu­ten et saa hin­taa noin kor­keal­le, tus­kin noil­la­kaan varus­teil­la. Auto­tal­li­paik­ka on syn­nyt­tä­vä alle 10 000€:lla tai vaih­de­taan gryn­de­riä — tai mie­lum­min kaavoittajaa. 😉

  Mut­ta kuten tie­däm­me, raken­ta­mal­la lii­an vähän paik­ko­ja, pää­see gryn­de­ri rahas­ta­maan ihmi­siä. Kun kysyy gryn­de­ril­tä hin­taa, niin aivan var­mas­ti saa vas­tauk­sen: ei ole kan­nat­ta­vaa, mak­saa hir­veäs­ti ja tar­vi­taan kun­nan tukea. En minä­kään ker­toi­si todel­lis­ta hin­taa tuos­sa tapauksessa. 😉

  1. kal­le voi ihan rau­has­sa teh­dä tar­jouk­sen 10 000 euron auto­laik­ko­jen raken­ta­mi­ses­ta. jos tuol­la hin­nal­la onnis­tuu, kysy­jiä tulee paljon.

 48. Otso, tär­kein vaih­toeh­tois­kus­tan­nus muu­ten kel­la­ri­pai­koil­la on katu­var­sien lii­ke­ti­lat. Yksi tut­tu ark­ki­teh­ti ker­toi, että yksi tär­keä syy sii­hen, ettei näi­tä nyky­ään val­mis­te­ta, on se, että auto­pai­kat ja kel­la­ri­ko­me­rot ja muu kau­pun­gin sää­dök­sien vaa­ti­ma vie aika tark­kaan kak­si ker­ros­ta tilaa. Näin autot vie­vät kel­la­rin ja kome­rot poh­ja­ker­rok­sen, eikä tilaa jää enää liikehuoneistoille.

  Yli­mää­räi­sen kel­la­ri­ker­rok­sen raken­ta­mi­nen a) mak­saa lisää rahaa ja b) ei vält­tä­mät­tä ole mah­dol­lis­ta kau­pun­gin maa­na­lai­sen rei­kä­juus­ton takia.

 49. Niin sii­tä huo­pa­lah­den­tien leven­nyk­ses­tä munk­ki­vuo­ren koh­dal­la, kysees­sä oli tur­han kaven­nuk­sen pois­ta­mi­nen , nyt pää­se­vät autot parem­min ryh­mit­ty­mään Turun väy­läl­le. Pul­lon­kau­la­han oli vain 10 met­riä pit­kä. On se kum­ma että ihmi­si­sen pitää lii­otel­la kaik­kea ja lop­pu­pe­lis­sä suju­vam­mas­ta lii­ken­tees­tä hyö­tyy eni­ten sil­lä koh­ta bus­si­lii­ken­ne. Vih­din tien koh­dan leven­nys pituus n. 1km , tur­ha sii­hen jät­tää pul­lon­kau­laa. Sama­han se kos­kee myös koko kehää koh­dis­sa mis­sä on valo­ris­teyk­set, mis­sään muu­al­la län­siEu­roo­pas­sa pää­kau­pun­gin kehä­tiel­lä ei ole taso­ris­teyk­siä, ne pitäi­si kiel­tää jo ympä­ris­tö­syis­tä. Eikö vih­reil­lä häly­tä se että mikä lisä­pääs­tö “tur­his­ta” pysäyk­sis­tä tulee lii­ken­ne­mää­rän olles­sa 50000 autoa/day

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.