Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.2.2010

Kar­husaa­ren suunnitteluperiaatteet

Hyväk­syt­tiin esit­te­li­jän ehdo­tus pie­nel­lä kie­lel­li­sel­lä kor­jauk­sel­la. Jou­duim­me äänes­tä­mään tehok­kuus­ta­voit­tees­ta, kun kokoo­muk­sen Eli­na Palm­roth-Lei­no ja RKP:n Ste­fan Johans­son oli­si­vat halun­neet alen­taa tehok­kuus­ta­voi­tet­teen mini­miä uusien aluei­den osal­ta Pää­tet­tiin 0,4, hei­dän mie­les­tään oli­si riit­tä­nyt vähin­tään 0,3. Äänes­tys siis 7–2.

Lausun­to Hel­sin­gin ener­gian kehi­tys­oh­jel­mas­ta ”Koh­ti hii­li­neut­raa­lia tulevaisuutta”

Hana­saa­ren voi­ma­lai­to­sa­lu­een on yleis­kaa­vas­sa ollut mää­rä antaa tilaa asuin­ra­ken­ta­mi­sel­le. Ener­gia­lai­tos taas on suun­ni­tel­lut jää­vän­sä pai­kal­le ilman, että antaa tilaa neliö­tä­kään. En tie­dä, kum­pi on oikeas­sa, mut­ta kovin huo­les­tut­ta­vaa on, että kak­si hal­lin­no­na­laa voi­vat Hel­sin­gis­sä toi­mia toi­siin­sa näh­den näin. Meil­lä on syväl­li­nen ongel­ma hal­lin­non raken­tees­sa. Tämä ansait­see oman postauksensa.

Tapa­ni­lan kaava

Suo­je­lu ja tii­vis­tys­kaa­va (lii­ken­ne­vih­re­ää asuin­ra­ken­ta­mi­seen) kii­tok­sen läpi sellaisenaan.

Lidl:n kaa­va Vuo­saa­ren Kalvikintiellä

Poh­ja­ve­si­aa­lu­ee­la ken­kää saa­neen huol­toa­se­man ton­til­le pysä­köi­mis­tä, kaup­pa ja auto­ja. Ris­teyk­seen lai­tet­tiin kier­to­liit­ty­mä. Kier­to­liit­ty­miin liit­tyy pie­ni tur­val­li­suus­ris­ki, kun kier­to­liit­ty­män läpi suo­raan aja­va auto luu­lee aja­van­sa suo­raan, eikä ymmär­rä kään­ty­vän­sä oikeal­le eikä sik­si ymmär­rä, että liit­ty­mäs­tä ulos ajaes­saan on väis­tö­vel­vol­li­nen fil­la­riin. Kysyin lii­ken­ne­suun­nit­te­lu­pääl­li­köl­tä, voi­si­ko hän har­kin­ta kol­mio­ta ulos kään­ty­vil­le autoil­le ja hän lupa­si harkita.

Vasem­mis­to­lii­ton Sam­po Vil­ja­nen teki hyvän kysy­myk­sen, oli­si­ko yksimn­ker­rok­si­sen kau­pan pääl­le voi­tu raken­taa ker­ros­ta­lo. Oli­si, mut­ta pysä­köin­ti­pai­kat eivät oli­si mah­tu­neet mihin­kään. Eivät­kö auto­to­mat voi­si asua sii­nä? Tuol­lai­nen laa­ti­kon näköi­nen myy­mä­lä ei ole mikään mai­se­man­kau­nis­tus. Raken­tai­sin asun­not mie­luum­min tuo­hon kuin johon­kin puis­toon. Lisäk­si kiin­te­ris­tö­lau­ta­kun­ta oli varan­nut ton­tin yksi­ker­rok­si­se­na kaup­pa­na Lidl:lle. (Höh!)

Tämän jäl­keen 72 % vuo­saa­re­lai­sis­ta asuu alle 500 met­rin pääs­sä ruokakaupasta.

Lausun­to ratik­ka­lii­ken­teen kokonaiskehittämisselvityksestä

Hyväk­syt­tiin esi­tyk­sen mukaan, kun esit­te­li­jä oli ensin lisän­nyt teks­tiin esi­tyk­sen Munk­ki­vuo­ren ratik­kayh­tey­den selivt­tä­mi­sen kiirehtimisestä.

4 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.2.2010”

 1. Kier­to­liit­ty­miin liit­tyy pie­ni tur­val­li­suus­ris­ki, kun kier­to­liit­ty­män läpi suo­raan aja­va auto luu­lee aja­van­sa suo­raan, eikä ymmär­rä kään­ty­vän­sä oikeal­le eikä sik­si ymmär­rä, että liit­ty­mäs­tä ulos ajaes­saan on väis­tö­vel­vol­li­nen fillariin.

  Tuo­hon näh­däk­se­ni oikea rat­kai­su on yhdis­tää pyl­räi­li­jät ja autot ympy­räs­sä samal­le kais­tal­le, eikä ero­tel­la niin kuin uusis­sa ympy­rä­suun­ni­tel­mis­sa usein teh­dään. Täl­löin väis­tä­mis­sään­nöt ovat sel­kei­tä ja kul­ku­neu­vot hyvin tois­ten­sa näky­vis­sä, eikä tule sel­lai­sia tilan­tei­ta, että pyö­rä tulee yhtäk­kiä (autoa lujem­paa muu­ten) eteen taka­oi­keal­ta kun väis­tä­mis­vel­vol­li­nen auto kään­tyy oikealle.

  Kol­mio tur­kin riit­tää kor­jaa­maan raken­teel­lis­ta ongel­maa. Nel­jäs lin­ja kir­joit­te­li aihees­ta joskus.

  Kim­mo: täs­sä minä koi­tan ajaa autoi­li­joi­den etua nyt 🙂

 2. Kol­mio tur­kin riit­tää kor­jaa­maan raken­teel­lis­ta ongel­maa. Nel­jäs lin­ja kir­joit­te­li aihees­ta joskus.

  Kim­mo: täs­sä minä koi­tan ajaa autoi­li­joi­den etua nyt 🙂 

  Kii­tos Otso 🙂 Huo­ma­sin tämän saman koh­dan ja olen ihan samaa miel­tä kans­sa­si tuos­ta sel­keäs­tä ja yhte­ne­väi­ses­tä lin­jas­ta. Autoi­li­joil­ta pitäi­si tiet­ty voi­da vaa­tia lii­ken­ne­sään­tö­jen hal­lin­taa, vali­tet­ta­vas­ti tämä jouk­ko on täy­sin yhtä epä­ho­mo­gee­ni tien­käyt­tä­jien jouk­ko kuin pyö­räi­li­jät tai jalan­kul­ki­jat; vaik­ka 999 toi­mi­si oikein, niin vahin­koon saat­taa riit­tää se yksi koo­mas­sa liikkuva :/ 

  Anso­ja ei pidä muu­ten­kaan raken­taa. Ei autoilija/vaununkuljettaja/pyöräilijä/jalankulkija toi­mi vält­tä­mät­tä (tus­kin iki­nä) välin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti aiheut­taes­saan vaka­van vaa­ra­ti­lan­teen, mut­ta on vai­ke­aa, ellei mah­do­ton­ta havain­noi­da vaa­raa, ellei ymmär­rä edes sen mah­dol­lis­ta ole­mas­sao­loa. Tämän takia olen super­kriit­ti­nen myös osaan ratik­ka­lii­ken­teen nopeut­ta­mis­rat­kai­sui­hin, kuten valot­to­mat suo­ja­tiet pää­väy­lil­lä (kuten mans­ku) tai eri­kois­va­loin varus­te­tut kokei­lusuo­ja­tiet tyy­liin sok­ka­rin edus­ta. Näis­sä vahin­ko odot­taa tapah­tu­mis­taan, kun joku ei osaa­kaan toi­mia oikein!

 3. Siis enti­nen Shel­lin huolt­si­ka­tont­ti Ras­ti­lan­tien kulmassa?

  ” Vasem­mis­to­lii­ton Sam­po Vil­ja­nen teki hyvän kysy­myk­sen, oli­si­ko yksi­ker­rok­si­sen kau­pan pääl­le voi­tu raken­taa ker­ros­ta­lo. Oli­si, mut­ta pysä­köin­ti­pai­kat eivät oli­si mah­tu­neet mihin­kään. Eivät­kö autot­to­mat voi­si asua sii­nä? Tuol­lai­nen laa­ti­kon näköi­nen myy­mä­lä ei ole mikään mai­se­man­kau­nis­tus. Raken­tai­sin asun­not mie­luum­min tuo­hon kuin johon­kin puis­toon. Lisäk­si kiin­te­ris­tö­lau­ta­kun­ta oli varan­nut ton­tin yksi­ker­rok­si­se­na kaup­pa­na Lidl:lle. (Höh!) “”

  Jumat­sui­de, sii­tä tulee ihan lähi­vuo­si­na sahaa­maan Jokeri‑2 (eli tihen­net­ty ja piden­net­ty bus­si 78) kym­me­nen minuu­tin välein yhtääl­tä Vuo­saa­ren met­rik­sel­le, toi­saal­ta Mel­lun­mä­keen, Kon­tu­laan, Kivik­koon, Mal­mil­le ja aina Myyr­mä­keen! Ja näi­hin paik­koi­hin siis vaih­dot­to­mas­ti. Ja pysä­kit ihan vie­res­sä. Kun mai­niot vaih­to­pai­kat ote­taan huo­mioon, sii­tä tulee pää­se­mään mel­ko tus­kat­to­mas­ti lähes min­ne tahan­sa. Ton­tin haas­kaa­mi­nen pel­käs­tään yksi­ker­rok­sis­ta hal­pa­hal­lia var­ten tun­tuu heh­ku­val­ta järjettömyydeltä.

  Jos ei tuos­sa pai­kas­sa voi­da jol­la­kin tavoin vaa­tia ylem­pien ker­ros­ten asuk­kai­ta luo­pu­maan sekä erik­seen raken­ne­tuis­ta auto­pai­kois­ta että pyhäs­tä oikeu­des­ta kadun­var­si­py­sä­köin­tiin, niin mis­sä sitten?!

 4. Jos ei tuos­sa pai­kas­sa voi­da jol­la­kin tavoin vaa­tia ylem­pien ker­ros­ten asuk­kai­ta luo­pu­maan sekä erik­seen raken­ne­tuis­ta auto­pai­kois­ta että pyhäs­tä oikeu­des­ta kadun­var­si­py­sä­köin­tiin, niin mis­sä sitten?!

  Vil­le, Vuo­saa­ri oli var­sin idyl­li­nen, luon­toa ja vih­reyt­tä pur­su­va lähiö noin 25.000 asu­kas­ta sit­ten. Nyt Vuo­saa­ri muis­tut­taa Itä-Pasi­lan ja Jako­mäen ris­tey­tys­tä, auto­ton kivi­hel­vet­ti, jon­ne kes­kit­tyy kaik­ki tämän het­ken pahoin­voin­ti. Anna jo olla!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.