Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.2.2010

Karhusaaren suun­nit­telu­pe­ri­aat­teet

Hyväksyt­ti­in esit­telijän ehdo­tus pienel­lä kielel­lisel­lä kor­jauk­sel­la. Jouduimme äänestämään tehokku­us­tavoit­teesta, kun kokoomuk­sen Eli­na Palm­roth-Leino ja RKP:n Ste­fan Johans­son oli­si­vat halun­neet alen­taa tehokku­us­tavoitet­teen min­im­iä uusien aluei­den osalta Päätet­ti­in 0,4, hei­dän mielestään olisi riit­tänyt vähin­tään 0,3. Äänestys siis 7–2.

Lausun­to Helsin­gin ener­gian kehi­tyso­hjel­mas­ta ”Kohti hiilineu­traalia tulevaisuutta”

Hanasaaren voimalaitos­alueen on yleiskaavas­sa ollut määrä antaa tilaa asuin­rak­en­tamiselle. Ener­gialaitos taas on suun­nitel­lut jäävän­sä paikalle ilman, että antaa tilaa neliötäkään. En tiedä, kumpi on oike­as­sa, mut­ta kovin huolestut­tavaa on, että kak­si hallinnon­alaa voivat Helsingis­sä toimia toisi­in­sa näh­den näin. Meil­lä on syvälli­nen ongel­ma hallinnon rak­en­teessa. Tämä ansait­see oman postauksensa.

Tapani­lan kaava

Suo­jelu ja tiivistyskaa­va (liiken­nevihreää asuin­rak­en­tamiseen) kiitok­sen läpi sellaisenaan.

Lidl:n kaa­va Vuosaaren Kalvikintiellä

Poh­javesi­aalueela kenkää saa­neen huoltoase­man ton­tille pysäköimistä, kaup­pa ja auto­ja. Risteyk­seen laitet­ti­in kier­toli­it­tymä. Kier­toli­it­tymi­in liit­tyy pieni tur­val­lisu­us­ris­ki, kun kier­toli­it­tymän läpi suo­raan aja­va auto luulee aja­vansa suo­raan, eikä ymmär­rä kään­tyvän­sä oikealle eikä sik­si ymmär­rä, että liit­tymästä ulos ajaes­saan on väistövelvolli­nen fil­lari­in. Kysyin liiken­nesu­un­nit­telupääl­liköltä, voisiko hän hark­in­ta kolmio­ta ulos kään­tyville autoille ja hän lupasi harkita.

Vasem­mis­toli­iton Sam­po Vil­ja­nen teki hyvän kysymyk­sen, olisiko yksimnker­roksisen kau­pan päälle voitu rak­en­taa ker­rosta­lo. Olisi, mut­ta pysäköin­tipaikat eivät olisi mah­tuneet mihinkään. Eivätkö auto­tomat voisi asua siinä? Tuol­lainen laatikon näköi­nen myymälä ei ole mikään maise­mankau­nis­tus. Rak­en­taisin asun­not mielu­um­min tuo­hon kuin johonkin puis­toon. Lisäk­si kiin­ter­istölau­takun­ta oli varan­nut ton­tin yksik­er­roksise­na kaup­pana Lidl:lle. (Höh!)

Tämän jäl­keen 72 % vuosaare­lai­sista asuu alle 500 metrin päässä ruokakaupasta.

Lausun­to ratikkali­iken­teen kokonaiskehittämisselvityksestä

Hyväksyt­ti­in esi­tyk­sen mukaan, kun esit­telijä oli ensin lisän­nyt tek­sti­in esi­tyk­sen Munkkivuoren ratikkay­htey­den selivt­tämisen kiirehtimisestä.

4 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.2.2010”

 1. Kier­toli­it­tymi­in liit­tyy pieni tur­val­lisu­us­ris­ki, kun kier­toli­it­tymän läpi suo­raan aja­va auto luulee aja­vansa suo­raan, eikä ymmär­rä kään­tyvän­sä oikealle eikä sik­si ymmär­rä, että liit­tymästä ulos ajaes­saan on väistövelvolli­nen fillariin.

  Tuo­hon nähdäk­seni oikea ratkaisu on yhdis­tää pyl­räil­i­jät ja autot ympyrässä samalle kaistalle, eikä erotel­la niin kuin uusis­sa ympyrä­su­un­nitelmis­sa usein tehdään. Täl­löin väistämis­sään­nöt ovat selkeitä ja kulkuneu­vot hyvin tois­t­en­sa näkyvis­sä, eikä tule sel­l­aisia tilantei­ta, että pyörä tulee yhtäkkiä (autoa lujem­paa muuten) eteen takaoikeal­ta kun väistämisvelvolli­nen auto kään­tyy oikealle.

  Kolmio turkin riit­tää kor­jaa­maan rak­en­teel­lista ongel­maa. Neljäs lin­ja kir­joit­teli aiheesta joskus.

  Kim­mo: tässä minä koi­tan ajaa autoil­i­joiden etua nyt 🙂

 2. Kolmio turkin riit­tää kor­jaa­maan rak­en­teel­lista ongel­maa. Neljäs lin­ja kir­joit­teli aiheesta joskus.

  Kim­mo: tässä minä koi­tan ajaa autoil­i­joiden etua nyt 🙂 

  Kiitos Otso 🙂 Huo­masin tämän saman kohdan ja olen ihan samaa mieltä kanssasi tuos­ta selkeästä ja yht­eneväis­es­tä lin­jas­ta. Autoil­i­joil­ta pitäisi tiet­ty voi­da vaa­tia liiken­nesään­tö­jen hallintaa, valitet­tavasti tämä joukko on täysin yhtä epäho­mogeeni tienkäyt­täjien joukko kuin pyöräil­i­jät tai jalankulk­i­jat; vaik­ka 999 toimisi oikein, niin vahinkoon saat­taa riit­tää se yksi koomas­sa liikkuva :/ 

  Anso­ja ei pidä muutenkaan rak­en­taa. Ei autoilija/vaununkuljettaja/pyöräilijä/jalankulkija toi­mi vält­tämät­tä (tuskin ikinä) välin­pitämät­tömästi aiheut­taes­saan vaka­van vaarati­lanteen, mut­ta on vaikeaa, ellei mah­do­ton­ta havain­noi­da vaaraa, ellei ymmär­rä edes sen mah­dol­lista ole­mas­saoloa. Tämän takia olen superkri­it­ti­nen myös osaan ratikkali­iken­teen nopeut­tamis­ratkaisui­hin, kuten val­ot­tomat suo­jati­et pääväylil­lä (kuten man­sku) tai erikois­val­oin varuste­tut kokeilusuo­jati­et tyyli­in sokkarin edus­ta. Näis­sä vahinko odot­taa tapah­tu­mis­taan, kun joku ei osaakaan toimia oikein!

 3. Siis enti­nen Shellin huolt­sika­tont­ti Rasti­lantien kulmassa?

  “” Vasem­mis­toli­iton Sam­po Vil­ja­nen teki hyvän kysymyk­sen, olisiko yksik­er­roksisen kau­pan päälle voitu rak­en­taa ker­rosta­lo. Olisi, mut­ta pysäköin­tipaikat eivät olisi mah­tuneet mihinkään. Eivätkö autot­tomat voisi asua siinä? Tuol­lainen laatikon näköi­nen myymälä ei ole mikään maise­mankau­nis­tus. Rak­en­taisin asun­not mielu­um­min tuo­hon kuin johonkin puis­toon. Lisäk­si kiin­ter­istölau­takun­ta oli varan­nut ton­tin yksik­er­roksise­na kaup­pana Lidl:lle. (Höh!) “”

  Jumat­suide, siitä tulee ihan lähivu­osi­na sahaa­maan Jokeri‑2 (eli tihen­net­ty ja piden­net­ty bus­si 78) kymme­nen min­uutin välein yhtäältä Vuosaaren metrik­selle, toisaal­ta Mel­lun­mä­keen, Kon­tu­laan, Kivikkoon, Malmille ja aina Myyr­mä­keen! Ja näi­hin paikkoi­hin siis vai­h­dot­tomasti. Ja pysäk­it ihan vier­essä. Kun main­iot vai­h­topaikat ote­taan huomioon, siitä tulee pääsemään melko tuskat­tomasti läh­es minne tahansa. Ton­tin haaskaami­nen pelkästään yksik­er­roksista hal­pa­hal­lia varten tun­tuu hehku­val­ta järjettömyydeltä.

  Jos ei tuos­sa paikas­sa voi­da jol­lakin tavoin vaa­tia ylem­pi­en ker­rosten asukkai­ta luop­umaan sekä erik­seen raken­ne­tu­ista autopaikoista että pyhästä oikeud­es­ta kadun­var­sipysäköin­ti­in, niin mis­sä sitten?!

 4. Jos ei tuos­sa paikas­sa voi­da jol­lakin tavoin vaa­tia ylem­pi­en ker­rosten asukkai­ta luop­umaan sekä erik­seen raken­ne­tu­ista autopaikoista että pyhästä oikeud­es­ta kadun­var­sipysäköin­ti­in, niin mis­sä sitten?!

  Ville, Vuosaari oli varsin idylli­nen, luon­toa ja vihreyt­tä pur­su­va lähiö noin 25.000 asukas­ta sit­ten. Nyt Vuosaari muis­tut­taa Itä-Pasi­lan ja Jakomäen ristey­tys­tä, auto­ton kivi­hel­vetti, jonne keskit­tyy kaik­ki tämän het­ken pahoin­voin­ti. Anna jo olla!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.