Kannattaako näytellä tyhmää?

Joten­kin hiih­to­lii­ton toi­met syn­nyt­tä­vät lähin­nä myö­tä­hä­pe­ää. En häpeä sitä, että suo­ma­lai­set hiih­tä­jät jäi­vät jou­kol­la kiin­ni vuon­na 2001. Aika vähäl­le jul­ki­suu­del­le jäi aikoi­naan tilas­tol­li­nen tut­ki­mus Lah­den kisoi­hin osal­lis­tu­nei­den veriar­vois­ta. Tuol­lai­nen tut­ki­mus ei pys­ty osoit­ta­maan, kuka on käyt­tä­nyt kiel­let­ty­jä kei­no­ja, kuten ei voi­da osoit­taa, kenen keuh­ko­syö­pä joh­tui tupa­kas­ta. Sen sijaan se osoit­taa, kuin­ka suu­ri osa on käyt­tä­nyt vää­riä kei­no­ja. Tuon tut­ki­muk­sen mukaan yli puo­let, ellen nyt aivan vää­rin muista.

 Ensim­mäi­sen häpei­lyn aihe on, että asi­aa onnis­tu­taan pitä­mään jul­ki­suu­des­sa ala­ti. Yhdek­sän­vuo­tis­synt­tä­rit ovat ovel­la.  Tämän saa aikaan, kun aika ilmi­sel­väs­tä tapah­tu­ma­ket­jus­ta myön­ne­tään pie­ni pala ker­ral­laan sen sijaan, että jut­tu ker­rot­tai­siin ker­ral­la ja siir­ryt­täi­siin seu­raa­vaan asiaan.

Tär­kein myö­tä­hä­peän aihe on, että tuhoon tuo­mi­tut peit­te­ly-yri­tyk­set perus­tu­vat yri­tyk­seen näy­tel­lä niin tyh­mää, ettei­vät edes ruot­sa­lai­set usko sitä. (Muis­ta­kaam­me kuu­lui­sa seli­tys efedrii­ni­kä­rys­tä: söin banaa­nin kuo­ri­neen!)  Vuon­na 2001 Suo­men jouk­kue jäi lähes koko­nai­suu­des­saan kiin­ni Hemo­he­sis­ta. Hemo­hes ei paran­na  suo­ri­tus­ky­kyä, mut­ta sil­lä voi­tiin sil­loin peit­tää vero­ko­kees­sa epon käyttöä.

Nyt on saa­tu aikaan veny­tet­ty skan­daa­li sii­tä, että joku hiih­tä­jä on tun­nus­ta­nut käyt­tä­neen­sä, ei vain epon peit­toai­neit­ta vaan myös epoa. Hiih­to lii­ton joh­to kuu­lem­ma pitää tie­toa täy­sin usko­mat­to­ma­na. Kan­nat­taa­ko näy­tel­lä noin tyhmää?

64 vastausta artikkeliin “Kannattaako näytellä tyhmää?”

 1. Kyse­hän ei ole sii­tä, että fik­su näyt­te­li­si tyh­mää, vaan sii­tä, että ääliö kuvit­te­lee käyt­täy­ty­vän­sä ove­las­ti. Syyt­tö­miä, kun­nes toi­sin todis­te­taan huh­ha­hei ja pil­le­rie­tä purkki!

 2. Niin, aina­kin tyh­män näyt­te­le­mi­nen ja kiis­tä­mi­nen on Hiih­to­lii­ton taus­ta­jou­koil­le omi­nais­ta. Sehän oli Kepun man­daat­tia ja lie­nee vie­lä­kin. Keput­han tai­ta­vat lika­pyy­kin tuot­ta­mi­sen ja peit­te­lyn, mut­ta eivät ole kos­kaan halun­neet sii­vo­ta jäl­ki­ään, vaik­ka haju pal­jas­tai­si, että pus­si­housuis­sa muhii muu­ta­kin kuin kansalaisluottamusta.

  Niin­pä sit­ten tulok­se­na on näi­tä kyp­säl­lä iäl­lä han­kit­tu­ja “vaip­pai­hot­tu­mia”: iäti jat­ku­via krii­se­jä, jot­ka kar­kaa­vat ilmoil­le vahin­gos­sa tai sitä mukaa, kun joku herää synnintuntoon.

 3. Asi­aa en sen tar­kem­min tun­ne, mut­ta oli­si­ko­han syy­nä rikos- tai sopi­musoi­keu­del­li­nen vas­tuu? Huip­pu-urhei­lus­sa­han kyse ei ole mis­tään reh­dis­tä (tai vähem­män reh­di­sä) mit­te­lys­tä, vaan isos­ta bis­nek­ses­tä ja petok­ses­ta voi jou­tua mak­sa­maan iso­ja­kin raho­ja — ellei­vät rikok­set ole vanhentuneet.

  Kari

 4. Jos tapauk­siin liit­tyy rikok­sia, niin kai­ke­ti rikos van­he­nee jos­sain ajas­sa. Kun n. 9 vuot­ta nyt on mit­ta­ris­sa, niin kai­ke­ti 1 vuo­den ver­ran jul­kis­te­taan pal­jas­tuk­sia asian ympä­ril­tä. Edus­kun­ta­vaa­lit­kin koit­taa n. 1,5 vuo­den kuluttua.

 5. Joo, olen kiin­nit­tä­nyt samaan asi­aan huo­mio­ta- maa­lais­liit­to ja hiih­to­liit­to käyt­tä­ne­vät samaa vies­tin­tä­toi­mis­toa, joka ilmei­ses­ti myy tätä “kiel­lä kun­nes on pak­ko myön­tää” stra­te­gi­aa halvalla. 

  Hiih­to­lii­tos­ta­han ovat kaik­ki täys­jär­ki­set tahot irtau­tu­neet jo pit­kän aikaa sit­ten. Vii­mei­sin poru tai­si olla kun lumi­lau­tuai­li­jat kyl­läs­tyi­vät ja perus­ti­vat oman lii­ton. EIkö sii­nä ollut jotain val­tio­na­pu­jen kans­sa pul­jaa­mis­ta- hiih­to­lii­tos­ta oli ihan kama­laa että perus­tet­tiin taas uusi liitto?

  Sinän­sä oli­si ollut kyl­lä mie­len­kiin­tois­ta näh­dä maa­lais- ja hiih­to­lii­ton pomo Esko Aho presidenttinä.Näissä hiih­to­lii­ton doping­ju­tis­sa ja niis­tä mitään tie­tä­mät­tö­myy­des­sä oli­si ollut kyl­lä vähän selittämistä. 

  Mut­ta ei niin pal­jon pahaa ettei jotain hyvää­kin- doping­kä­ryn tii­moil­ta jär­jes­tet­ty Paa­vo M. Petä­jän vetä­mä, media­his­to­ri­aan jää­vä tie­do­tus­ti­lai­suus on jää­nyt kyl­lä selai­sek­si “Mis­sä olit sil­loin-” het­kek­si suo­ma­lais­ten yhtei­seen muis­tiin. Itse olin Que­bec Citys­sä hotel­li­huo­nees­sa, ja kat­soin Paa­vo M. Petä­jää ja arkis­to­ku­vaa Ala-Tik­ku­ri­lan Shel­lin pihas­ta, que­beci­läi­ses­tä pai­kal­lis­te­le­vi­sos­ta. Se oli kovaa tou­hua se.

 6. Lah­den 1989 kiso­jen taso:
  “Fif­ty percent of medal win­ners and 33% of tho­se finis­hing from 4th to 10th place had high­ly abnor­mal hema­to­lo­gic pro­fi­les”. Ruot­sa­lais­ten ja nor­ja­lais­ten mitalijuhlat.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12792206

 7. Huip­pu-urhei­lun doping on maa­il­man­laa­jui­nen ja moni­ta­hoi­nen ilmiö. Sitä ei voi selit­tää kepusa­la­lii­ton avulla.

  On aivan tar­pee­ton­ta hurs­kas­tel­la ja häpeil­lä . Saman­lais­ta peliä ja vie­lä kovem­mil­la raha-/ter­vey­del­li­nen uhka — panos­tuk­sil­la käy­dään ympä­ri maa­il­man. Suo­mi on pie­ni toi­mi­ja täl­lä alal­la. Ei tar­vin­ne käy­dä ker­taa­maan maa­il­mal­la käy­ty­jä doping­selk­kauk­sia ja oikeudenkäyntejä.

  Doping on tul­lut maa­il­mal­la jopa vam­mais­ten kil­paur­hei­luun. Perim­mäi­se­nä syy­nä kaik­keen tähän on rahan puu­te ja suu­ret talou­del­li­set mahdollisuudet.

  Suo­mes­sa annam­me tasoi­tus­ta muil­le mail­le huo­no­jen olo­suh­tei­den, syr­jäi­sen sijain­nin ja rahan puut­teen vuok­si. Tämä ongel­ma kos­kee kaik­kia urheilulajeja.

  Hiih­don pää­val­men­ta­ja Dalen ker­toi osu­vas­ti, että nor­ja­lai­set nuo­ret urhei­li­jat voi­vat har­joi­tel­la rau­has­sa talou­del­li­sil­ta huo­lil­ta. Suo­ma­lai­nen nuo­ri jou­tuu urhei­lu­har­joit­te­lun ohes­sa opis­ke­le­maan tai käy­mään töis­sä saa­dak­seen rahaa elä­mi­seen. Suu­ret talou­del­li­set tuki­jat ovat mah­dol­li­sia vas­ta sii­nä vai­hees­sa kun on saa­vut­ta­nut menes­tys­tä. Ja tukea tar­vit­tai­siin juu­ri sil­loin kun menes­ty­mis­tä var­ten teh­dään töitä.

  Myl­ly­län kal­tai­sil­la urhei­li­joil­la ovat menes­ty­mi­sen pai­neet todel­la kovia. Jos ei pär­jää niin rahat lop­pu­vat. Kan­sain­vä­li­nen kil­pai­lu on kovaa kos­ka muu­al­la­kin käy­te­tään dopin­gia . Lisäk­si mui­den saa­ma etu­mat­ka nuo­re­na urhei­li­ja­na on suuri.

  Seit­se­män­kym­men­tä­lu­vul­la huip­pu-urheil­lut suo­ma­lai­nen pika­juok­si­ja ker­toi alle­kir­joit­ta­neel­le ita­lia­lais­ten puku­ko­pin olleen kuin kent­tä­sai­raa­la. Lää­ke­purk­ke­ja, ampul­le­ja ja ruis­ku­ja ros­ka­ko­rit täyn­nään. Itä­val­ta­lais­ten hiih­tä­jien jäl­jil­tä löy­de­tyt nes­tey­tys­pus­sit ja let­kut ker­to­vat jär­jes­tel­mäl­li­ses­tä dopingista. 

  Dopin­gin vas­tai­ses­sa tais­te­lus­sa pitää tes­taus­ta edel­leen­kin tehos­taa ja nime­no­maan ulot­taa se kos­ke­maan kaik­kia mai­ta. Suo­ma­lai­ses­sa jär­jes­tel­mäs­sä men­nään nykyi­sin jopa urhei­lu­jouk­kois­sa pal­ve­le­vien met­sä­jo­tok­sel­le teke­mään yllä­tys­tes­te­jä. Sama käy­tän­tö kaik­kiin mai­hin, nyt näin ei ole. Täl­lä kar­si­taan pois kil­pai­lua vää­ris­tä­viä toimia.

  Nuo­ril­le urhei­li­joil­le on ehdot­to­mas­ti saa­ta­va kat­ta­va ope­tus­mi­nis­te­riön anta­ma rahal­li­nen tuki opin­to­pis­tei­den hel­po­tuk­sen muo­dos­sa. On eri­tyi­sen tär­ke­ää, että urhei­lu-uran aika­na käyn­nis­te­tään uran jäl­kei­seen ammat­tiin kouluttautuminen.

  Huip­pu-urhei­lun ase­maa oli­si yli­pää­tään tar­kas­tel­ta­va kriit­ti­ses­ti. Oli­si las­ket­ta­va rahal­lis­ten panos­tus­ten tär­keys­jär­jes­tys suh­tees­sa kan­san­ter­vey­teen. Yhteis­kun­nal­le on hyö­dyl­li­sem­pää ohja­ta veroeu­rot lähi­lii­kun­ta­paik­koi­hin hyp­py­ri­mä­kien , öky­hal­lien ja sta­dio­nei­den sijaaan.

  Huip­pu-urhei­li­ja on tuot­teis­tet­tu tuot­ta­maan rahaa omis­ta­ja­por­taal­le. Samas­ta kakus­ta otta­vat sii­vu­ja media, pani­mo­teol­li­suus, turis­mi, urhei­lu­vä­li­ne­kaup­pa ja muut oheis­pal­ve­lui­den tuottajat.

  Tämä koko­nai­suus on voi­ma­kas taus­ta maa­il­man­laa­jui­sel­le doping-ilmiölle.

 8. Jep,

  ihan samaa näy­tel­mää käy­dään Kepun vaa­li­ra­ho­jen ym. mui­den sot­ku­jen kans­sa, jos­sa tyh­mää näyt­te­lee välil­lä Van­ha­nen, sit­ten Kaik­ko­nen ja kai­ken huip­pu­na Kor­ho­nen. Juu­ri­kin sitä vii­vy­tys­tais­te­lua, jos­sa myön­ne­tään aina vain se pala­nen ket­kui­lus­ta joka saa­daan sel­vil­le tai jos­ta tar­ken­ne­tus­ti osa­taan kysyä. Van­ha­nen­kin oli aivan vai­kea­na talon­sa raken­nus­sot­kuis­ta sii­hen asti kuin ilmoi­tet­tiin, että epäil­lään sitä tup­peen sahat­tua lau­tae­rää. Ilmei­ses­ti saa­dut raken­nusai­neet oli jotain muu­ta mate­ri­aa­lia, kun hel­po­tus oli sil­min näh­tä­vä tar­ken­nuk­sen jäl­keen. Mis­sään nimes­sä ei voi­da vas­ta­ta kysy­myk­seen onko raken­nus­pro­jek­tis­sa­si käy­tet­ty mitään raken­nus­tar­vi­ke eriä, jot­ka oli­sit­te saa­neet pol­ku­hin­taan, pimeäs­ti tai ilmai­sek­si. Tähän kysy­myk­seen vas­ta­taan tarkentamispyynnöllä.

  Ja jon­ne­kin kato­si jul­ki­suu­des­ta (Kaik­ko­sen muka­na) sel­vi­tyk­set nuo­ri­so­sää­tön tekais­tuis­ta kokouk­sis­ta, joi­ta ei kai ollut kos­kaan pidet­ty­kään, mut­ta jois­ta kui­tat­tiin kyl­lä kokouspalkkiot.

  Ja Kor­ho­nen­han tapan­sa mukaan kato­aa saman tien jon­ne­kin jos kysy­tään ikäviä.

 9. Kil­paur­hei­lu ja eten­kin ns. huip­pu-urhei­lu on minus­ta yli­pään­sä käsit­tä­mä­tön ilmiö. 

  Mitä sii­tä, että joku räkä pos­kel­la hiih­tää sadas­os­a­se­kun­nin nopeam­min 50 km kuin joku toinen? 

  Mitä sit­ten?

  Yhtä epäes­teet­ti­sen näköi­siä ovat kum­mat­kin maa­liin tullessaan. 

  Kaik­ki tuki aina­kin pois täl­tä puo­li­ri­kol­li­sel­ta käh­min­näl­tä. Jos jot­kut sit­ten omal­la rahal­laan halua­vat tätä toi­min­taa tukea, niin ei minul­la sii­hen sit­ten ole sanot­ta­vaa. Mut­ta yhtään vero­sent­tiä ei tähän peliin enää. 

  On muu­ten kova­naa­ma Mar­jol­la­kin kovat pai­kat. Sil­muk­ka kiristyy.

 10. Ilpo Per­naa:

  Dopin­gin vas­tai­ses­sa tais­te­lus­sa pitää tes­taus­ta edel­leen­kin tehos­taa ja nime­no­maan ulot­taa se kos­ke­maan kaik­kia maita. 

  Tai miten olis, että luo­vut­tas dopin­gin vas­tai­ses­ta tais­te­lus­ta koko­naan. Anne­taan ihmis­ten teh­dä omal­la ruu­miil­laan mitä lys­tää ja jäte­tään kaik­ki dopin­gis­ta vou­hot­ta­mi­nen urhei­lu­jär­jes­töil­le itsel­leen. Jos he halua­vat tar­jo­ta ylei­söl­le doping­va­paa­ta urhei­lua, niin sii­tä vaan, mut­ta ei sii­hen tar­vit­se mitään val­tio­ta sotkea.

 11. Lai­naan Juk­ka Kemp­pis­tä: http://kemppinen.blogspot.com/2009/08/ilkea-kysymys.html

  Kun urhei­lu ei ole enää ruo­hon­juu­ri­toi­min­taa vaan erit­täin raha­kas­ta lii­ke­toi­min­taa, ilmoi­tet­tu­ja sään­tö­jä rik­koen teh­ty tulos on oikeu­del­li­ses­ti petos.

  Kysy­mys on siis mer­kit­tä­väs­tä talou­del­li­ses­ta rikollisuudesta.”

 12. Toi­vo­taan, että jot­kut ruotsalaiset/norjalaiset hiih­tä­jät tule­vat uskoon/kypsyvät muu­ten vaan.

 13. Minus­ta mie­len­kiin­tois­ta ei oikeas­taan ole se käyt­tä­vät­kö kaik­ki (ehkä noin 80) 15 kilo­met­rin vapaan­tyy­lin arvo­ki­sa­hiih­tää­jää ainei­ta vai ei.
  Kiin­nos­ta­vaa on se, että kan­sal­li­nen itse­tun­to ja media­huo­mio kiin­nit­tyy johon­kin täy­sin mar­gi­naa­li­la­jei­hin ja niis­sä menestymiseen. 

  Jos joku voit­taa vaik­ka suur­mäen arvo­ki­san kul­ta­mi­ta­lin, niin kan­nat­taa muis­taa, että kai­kil­la tun­ne­tuil­la pla­nee­toil­la tämän lajin har­ras­ta­jat mah­tu­vat samaan kou­lu­luok­kaan ja “hui­put” yhteen taksiin. 

  Olen Osmon kans­sa samaa miel­tä sii­tä, että asiat kan­nat­tai­si ottaa asioi­na ja tode­ta, että tiet­ty­nä aika­na kaik­ki voit­ta­jat käyt­ti­vät kiel­let­ty­jä ainei­ta ja sil­lä hyvä. Täl­läi­nen pit­ki­tet­ty draa­ma ei oikeas­taan pal­ve­le ketään.

 14. Per­naa:
  “Huip­pu-urhei­lun doping on maa­il­man­laa­jui­nen ja moni­ta­hoi­nen ilmiö. Sitä ei voi selit­tää kepusa­la­lii­ton avulla.”

  Huip­pu-urhei­lun dopin­gia ei täs­sä ole kai kenen­kään mie­les­tä yri­tet­ty selit­tä­kään kes­kus­ta­lai­suu­del­la tai muul­la kie­rou­del­la, mut­ta sitä proble­ma­tiik­kaa miten hiih­to­liit­to jää kes­kus­tan tavoin housut kin­tuis­sa valees­ta kiin­ni ker­ta toi­sen­sa jäl­keen on syy­tä­kin vähän miet­tiä. Mik­si molem­pien vies­tin­tä­stra­te­gia on… no sem­moi­nen kuin se on?

 15. MIVa: “Toi­vo­taan, että jot­kut ruotsalaiset/norjalaiset hiih­tä­jät tule­vat uskoon/kypsyvät muu­ten vaan.”

  Kovas­ti tuos­ta ruot­sa­lais­ten ja nor­ja­lais­ten laa­jas­ta dopin­gin käy­tös­tä esi­te­tään “var­maa” tie­toa. Tosia­sia kui­ten­kin on, ettei noi­den mai­den hiih­tä­jät ole dopin­gis­ta kärähtäneet. 

  Näin ker­ran jos­sain leh­des­sä luet­te­lon hiih­tä­jis­tä, joil­la oli ongel­mal­li­sen kor­keat hemo­glo­bii­niar­vot. Luet­te­los­sa ei ollut ruot­sa­lai­sia eikä nor­ja­lai­sia hiih­tä­jiä. Tuo doping-aine ei lie­ne siis aina­kaan tuo EPO-hormooni. 

  Mikään tosia­sia ei viit­taa noi­den mai­den hiih­tä­jien dopin­gin käyttöön.

 16. Suo­ma­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa mitään ei kan­na­ta kos­kaan myön­tää, kos­ka a) jos jutus­ta voi olla rikos­seu­raa­muk­sia, leh­ti­haas­tat­te­lun perus­teel­la voi­daan tuo­mi­ta b) suo­ma­lai­set eivät, päin­vas­tai­ses­ta puhees­ta huo­li­mat­ta, arvos­ta rehel­li­syyt­tä. Jos pitää suun­sa kiin­ni lop­puun saak­ka, pää­see vähemmällä.

 17. Mer­kil­li­nen ilmiö tämä kepu­kau­na, se ulo­te­taan kos­ke­maan kaik­kia ilmiöi­tä maa­il­mal­la. Sala­liit­to­teo­ree­ti­kot, olet­te­ko jo huo­man­neet, että kepun toi­mes­ta pis­to­rasiois­ta tulee kaa­sua tai säteilyä ? 

  Huip­pu-urhei­li­joi­den saa­ma tuki yhteis­kun­nal­ta on mar­gi­naa­li­nen. Raha elä­mi­seen ja kil­pai­le­mi­seen tulee mark­ki­noil­ta. Ja nuor­ten urhei­li­joi­den saa­ma tuki on sato­jen euro­jen varus­te­kor­vauk­sia. Vero­ra­hois­ta ei kan­na­ta meuhkata. 

  Yhteis­kun­nan inves­toin­nit urhei­lu­paik­koi­hin ovat toi­sen koko­luo­kan asioi­ta. Nii­den tuo­ma rahal­li­nen hyö­ty koi­tuu urhei­lu­busi­nek­sen hyväk­si, ei yksit­täis­ten urheilijoiden.

  Juha Mie­to ker­too kir­jas­saan sur­ku­hu­pai­san tari­nan kateu­des­ta. Olles­saan Jeris­ma­jal­la lumi­lei­ril­lä huip­puai­koi­naan, niin joku kau­naa­tik­ko avau­tui :” kyl­lä sitä kel­paa ajel­la mer­sul­la ja hiih­del­lä työk­seen yhteis­kun­nan tuella “…
  Mie­taa haki suk­set autos­taan , romaut­ti kom­men­toi­jan eteen Jär­vi­set ja tokai­si:” Sii­non kapu­lat, rupia tia­naa­maan mer­sun hintaa”

 18. Tai miten olis, että luo­vut­tas dopin­gin vas­tai­ses­ta tais­te­lus­ta koko­naan. Anne­taan ihmis­ten teh­dä omal­la ruu­miil­laan mitä lys­tää ja jäte­tään kaik­ki dopin­gis­ta vou­hot­ta­mi­nen urhei­lu­jär­jes­töil­le itselleen”

  Ker­ran­kin samaa mieltä.
  Lope­tin urhei­lun seu­raa­mi­sen kun Mart­ti Vai­nio jäi kiin­ni dopin­gin käytöstä.
  Minus­ta on hul­lua, että ihmi­set tuke­vat tuol­lais­ta kak­si­nais­mo­raa­lis­ta pel­lei­lyä ja vie­lä pahem­paa on, että sii­hen uhra­taan vie­lä sato­ja mil­joo­nia veroeuroja

 19. Ilpo Per­naa:

  Nii­den tuo­ma rahal­li­nen hyö­ty koi­tuu urhei­lu­busi­nek­sen hyväk­si, ei yksit­täis­ten urheilijoiden.

  Urhei­lu­bis­nek­sen etu koi­tuu tie­tys­ti myös yksit­täi­sen urhei­li­jan eduksi.

 20. Lope­tin urhei­lun seu­raa­mi­sen kun Mart­ti Vai­nio jäi kiin­ni dopin­gin käy­tös­tä. Minus­ta on hul­lua, että ihmi­set tuke­vat tuol­lais­ta kak­si­nais­mo­raa­lis­ta pel­lei­lyä ja vie­lä pahem­paa on, että sii­hen uhra­taan vie­lä sato­ja mil­joo­nia veroeuroja.”

  Minä­kin lope­tin ylei­sur­hei­lun ja hiih­don seu­raa­mi­sen Vai­nion käryyn. Nyky­ään seu­raan vain for­mu­loi­ta: se on rehel­li­ses­ti kau­pal­lis­ta ja kukaan ei edes tees­ken­te­le, että voit­ta­ja on vält­tä­mät­tä paras urhei­li­ja. Ja for­mu­loi­hin liit­ty­vä jet­set-saip­puaoop­pe­ra on ihan omaa luokkaansa.

 21. Jos doping vapau­te­taan täy­sin, niin koh­da­taan kyl­lä han­ka­la ongelma. 

  Huip­pu-urhei­li­jak­si kou­li­mi­nen alkaa jo nuo­re­na. Oli­sim­me­ko val­mii­ta hyväk­sy­mään eri­lais­ten möm­mö­jen käy­tön jo lapsille?

  En minä aina­kaan. Niis­tä voi olla hyvin­kin vaka­via ter­veys­hait­to­ja (vrt. DDR). Ajat­te­len, että 18-vuo­tias­kin on vie­lä lii­an nuo­ri teke­mään itse­ään kos­ke­via pää­tök­siä täl­lai­ses­sa asias­sa, kun tie­tää kuin­ka mani­pu­la­tii­vi­nen val­men­nusym­pä­ris­tö voi olla.

 22. Ilpo Per­naa:
  “Huip­pu-urhei­li­joi­den saa­ma tuki yhteis­kun­nal­ta on mar­gi­naa­li­nen. Raha elä­mi­seen ja kil­pai­le­mi­seen tulee mark­ki­noil­ta. Ja nuor­ten urhei­li­joi­den saa­ma tuki on sato­jen euro­jen varus­te­kor­vauk­sia. Vero­ra­hois­ta ei kan­na­ta meuhkata. ”

  Ei se nyt ihan pien­tä ole. Vii­mek­si googlel­la löy­tä­mä­ni tilas­to oli vuo­del­ta 1998 mut­ta mää­rä oli 133 mil­joo­naa mark­kaa, siis yli 22 mil­joo­naa euroa. Sum­mat on täs­tä var­mas­ti muut­tu­neet, ja mie­les­tä­ni 22 mil­joo­naa euroa edel­leen var­mas­ti mar­gi­naa­lis­ta ver­rat­tu­na moneen muu­hun, mut­ta yhteis­tä rahaa aik­ma­moi­nen läjä yhtä kaikki. 

  Jos se on kepu­pa­ra­noi­jaa että ihmet­te­lee kepun ja hiih­to­lii­ton kyt­ky­jä, niin sit­ten. Toi­saal­ta kyl­lä pitää olla paa­tu­nut kepu­lai­nen jos nii­tä yrit­tää läh­teä kieltämäänkään. 

  On tur­ha yrit­tää syöt­tää punais­ta silak­kaa- ei tääl­lä kukaan ole mis­tään kepusa­la­lii­tos­ta kes­kus­tel­lut vaan sii­tä, miten hiih­to- ja maa­lais­lii­tol­la on molem­mil­la sama jul­ki­suu­den- ja vahinkojenhallintastrategia. 

  Onnek­si vero­ra­ho­jen jaos­ta ei pää­te­tä huu­to­ää­nes­tyk­sel­lä (kos­ka mul­ta menis sil­loin lei­pä ja koko suo­mi asfal­toi­tai­siin) mut­ta kyl­lä hiih­to­liit­tol­la pitäi­si olla joku yhteis­vas­tuu, kun käyt­tä­vät yhtei­siä rahoja.

 23. Mer­kil­li­nen ilmiö tämä kepu­kau­na, se ulo­te­taan kos­ke­maan kaik­kia ilmiöi­tä maailmalla.’
  Jat­ku­va valeh­te­lu syö uskot­ta­vuut­ta, jos ei omien kan­nat­ta­jien niin aina­kin mui­den taho­jen sil­mis­sä. Jos esim. Anne­li Jäät­teen­mä­ki oli­si yksin­ker­tai­ses­ti kiel­täy­ty­nyt ker­to­mas­ta läh­det­tään, se ei oli­si hei­ken­tä­nyt hänen uskot­ta­vuut­taan pämi­nis­te­ri­nä. ‘Puhun niin tot­ta kuin osaan’ ‑vies­tin­tä­stra­te­gia hei­ken­si. Kakais­kaa ulos, jos keh­taat­te, tai olkaa hiljaa.

 24. Per­naa: “Huip­pu-urhei­lun doping on maa­il­man­laa­jui­nen ja moni­ta­hoi­nen ilmiö. Sitä ei voi selit­tää kepusa­la­lii­ton avulla.
  On aivan tar­pee­ton­ta hurs­kas­tel­la ja häpeil­lä . Saman­lais­ta peliä ja vie­lä kovem­mil­la raha-/ter­vey­del­li­nen uhka – panos­tuk­sil­la käy­dään ympä­ri maa­il­man. Suo­mi on pie­ni toi­mi­ja täl­lä alal­la. Ei tar­vin­ne käy­dä ker­taa­maan maa­il­mal­la käy­ty­jä doping­selk­kauk­sia ja oikeudenkäyntejä.”

  Eipä voi­si enää parem­min kuva­ta Kepun (ja ala­jaos­ton­sa Hiih­to­lii­ton) moraa­lia: “Kun kaik­ki, mik­sem­me mekin.” Ja kun “me” jääm­me kin­ni, syy­päi­tä ovat­kin ne “kaik­ki”.

  Jos­sa­kin olen näh­nyt tuo­ta lie­roi­luun tai­pu­vai­suut­ta nimi­tet­tä­vän “kepu­lai­sek­si gee­ni­vir­heek­si”. Jon­ne­kin sin­ne pik­ku pääk­kö­seen ei ole edes maa­seu­dun kuk­keis­sa tuok­suis­sa kas­va­nut sitä pien­tä osaa, joka tun­nis­tai­si oikean ja vää­rän, sai­si tun­te­maan katu­mus­ta ja häpe­ää sekä myö­tä­tun­toa nii­tä koh­taan, joil­le on teh­nyt väärin.

  Paa­vo M. Petä­jän seli­tyk­set oli­vat hyvä näy­te tuol­lai­ses­ta moraalista.

  Paa­vos­ta luet­ta­vak­si pari riviä Kala­joen kun­nan­val­tuus­ton jäse­nen, varapj:n ja alu­een­sa ääni­ha­ra­van kir­joit­ta­ma­na. Petä­jä ei ole kiis­tä­nyt Erk­ki Ahon omal­la nimel­lään jul­kai­se­mia tietoja:

  Paa­vo M. Petä­jä on tuo­mit­tu oikeu­des­sa rikok­ses­ta ja sik­si hän ei toden­nä­köi­ses­ti ole Suo­men Asia­na­ja­ja­lii­ton jäsen. Paa­vo M. Petä­jä todis­taa Oulun KRP:lle, ettei hänel­lä ole ollut toi­mek­sian­toa kon­kurs­sia­sias­sa. Paa­vo M. Petä­jä oli anta­nut myös takaus­asias­sa lausu­man Yli­vies­kan kärä­jä­oi­keu­del­le ilman val­ta­kir­jo­ja ja toimeksiantoja.

  Paa­vo M. Petä­jän menet­te­lys­tä teh­tiin rikos­tut­kin­ta­pyyn­tö Oulun KRP:lle, mut­ta Oulun KRP jät­ti asian selvittämättä. ”

  http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=227

  Hiih­to­liit­to toi­mi aika­naan tuol­lai­ses­sa joh­dos­sa. Ja nyt koko maa.

 25. Jos joku voit­taa vaik­ka suur­mäen arvo­ki­san kul­ta­mi­ta­lin, niin kan­nat­taa muis­taa, että kai­kil­la tun­ne­tuil­la pla­nee­toil­la tämän lajin har­ras­ta­jat mah­tu­vat samaan kou­lu­luok­kaan ja “hui­put” yhteen taksiin.

  Tätä olen minä­kin miet­ti­nyt. Hypi­tään tasa­jal­kaa (tai tele­mark­kia) rie­mus­ta, kun suo­ma­lai­nen voit­taa lajis­sa, jota har­ras­taa kou­ral­li­nen mie­hiä paris­sa has­sus­sa maas­sa maailmassa. 

  Suo­men paras urhei­li­ja­han on ehdot­to­mas­ti Jark­ko Nie­mi­nen. Ten­nik­ses­sä seu­lo­taan sadois­ta tuhan­sis­ta lah­jak­kuuk­sis­ta ympä­ri maa­il­man terä­vin huip­pu ja Jark­ko­han on ollut ran­kig-lis­tal­la par­haim­mil­laan 13.

  Mut­ta ei tämä mitään mei­naa mitään mäki­kot­kien menes­tyk­sen rin­nal­la. Aivan äly­tön marssijärjestys.…

 26. Urhei­lu­bis­nek­sen etu koi­tuu tie­tys­ti myös yksit­täi­sen urhei­li­jan eduksi.”

  Jos bis­nes hyö­tyy urhei­li­jas­ta niin se ei miten­kään auto­maat­ti­ses­ti koi­du urhei­li­jan eduk­si vaan hyö­ty voi­daan saa­vut­taa urhei­li­jan (esim.terveyden) kustannuksella. 

  Tai miten olis, että luo­vut­tas dopin­gin vas­tai­ses­ta tais­te­lus­ta koko­naan. Anne­taan ihmis­ten teh­dä omal­la ruu­miil­laan mitä lys­tää ja jäte­tään kaik­ki dopin­gis­ta vou­hot­ta­mi­nen urhei­lu­jär­jes­töil­le itsel­leen. Jos he halua­vat tar­jo­ta ylei­söl­le doping­va­paa­ta urhei­lua, niin sii­tä vaan, mut­ta ei sii­hen tar­vit­se mitään val­tio­ta sotkea.”

  Dopin­gin käyt­tö ei ole Suo­mes­sa rikos, joten halua­ma­si tilan­ne on jo oikeas­taan olemassa.

 27. Kun joku urhei­lu­muo­to pois­te­taan urhei­lu­ni­men alta, olkoon ensim­mäi­se­nä raviur­hei­lu. Hyvä­nä kak­ko­se­na tul­kee autour­hei­lu. Kum­mal­la­kaan lajil­la ei ole mitään teke­mis­tä urhei­lun kans­sa. Se siitä.

  Lah­den mmju­pa­kan aikai­sis­ta hiih­tä­jis­tä Vir­pi Kui­tu­nen on edel­leen rivis­sä. Hän sai pitää Lah­den takaa-ajo­hiih­don kul­ta­mi­tal­lin­sa sik­si, että ei käryn­nyt dopin­gis­tä. Sen sijaan vies­tin jäl­keen hän käry­si ja tulok­se­na oli 2 vuo­den kil­pai­lu­kiel­to. Mitä mah­taa hiih­tä­jä nyt tuu­mia. Ehkä suk­si luis­taa Myl­ly­län kaa­pis­ta tulon jäl­keen hie­man huo­nom­min kuin sitä ennen.

 28. Polii­tik­ko­jen osal­lis­tu­mi­ses­ta urhei­lu­liit­to­jen johtoon.

  His­to­ria kai­ke­ti on sii­vit­tä­nyt näi­hin päi­viin asti poliit­tik­ko­ja osal­lis­tu­maan urhei­lun johtotehtäviin.

  Eihän täs­tä ole pit­kä­kään aika, kun Esko Aho erääs­sä tal­vi­ki­sas­sa ja kisas­tu­dios­sa yrit­ti hiih­to­lii­ton joh­ta­jan omi­nai­suu­des­sa osal­lis­tua hiih­tä­jien ohel­la tv-ohjel­maan, eli kisas­tu­dioon pai­kan päältä.

  Mut­ta muis­tan­ko oikein, että hiih­tä­jät kiel­täy­tyi­vät osal­lis­tu­mas­ta pai­kan pääl­lä osal­lis­tu­mas­ta kisas­tu­dioon, kun edus­kun­ta­vaa­lit oli­vat ovel­la, ja hiih­tä­jät edus­ti­vat eri puo­luet­ta kuin Esko Aho.

  Eräs hiih­tä­jä­kin muis­taak­se­ni tote­si, että jos Esko Ahon kans­sa samaan tele­vi­sio­läh­te­tyk­seen kisas­tu­dioon kisa­pai­kal­ta osal­lis­tuu, niin hänen osal­lis­tu­mi­ses­taan kisas­tu­dioon tulee mak­saa hiuk­ka rei­lum­min kuin perin­tei­ses­ti hiih­tä­jil­le on maksettu.

  Kisas­tu­dio sit­ten kai­ke­ti perut­tiin, ja telk­ka­ris­sa urhei­lu­ruu­dus­sa näy­tet­tiin, kun Esko Aho kame­ran pit­kän kan­ta­man kuvan perus­teel­la hiih­te­li yksin ladullaan.

 29. Onhan näi­tä mui­ta­kin. Mat­ti Ahde Sali­ban­dy­liit­to, Sau­li Nii­nis­tö Pal­lo­liit­to, Jaak­ko Hol­ke­ri Hiih­to­liit­to, Ilk­ka Kaner­va SUL:n (ei puu­tar­ha­lii­ton) kun­nia­pu­heen­joh­ta­ja tulee äkkiä mieleen.

 30. Huip­pu-urhei­li­joi­den saa­ma tuki yhteis­kun­nal­ta on marginaalinen.”

  Epäi­len vah­vas­ti että kaik­ki suo­ma­lai­set hyp­py­ri­mäet on raken­net­tu enem­män tai vähem­män jul­ki­sel­la rahal­la. Sum­mat eivät var­maan ole kovin pie­niä var­sin­kin kun ottaa huo­mioon sen, että mäet eivät ole kaik­kien käy­tet­tä­vis­sä, käyt­tö­ai­ka on vain kyl­mä­nä aika­na ja mäki­hyp­pää­jiä on oikeas­taan aika vähän. ja huip­pu­hyp­pää­jiä vie­lä vähemmän.

  Pal­jon­ko­han yksi huip­pu­hyp­pää­jän hyp­py mak­sai­si, jos sii­tä pitäi­si saa­da kaik­kia mäen kus­tan­nuk­sia vas­taa­va hinta?

  Suvi Lin­de­nin golf-rata-raha tai­si sit­ten­kin olla jotain pientä.

 31. Fillariton:“Epäilen vah­vas­ti että kaik­ki suo­ma­lai­set hyp­py­ri­mäet on raken­net­tu enem­män tai vähem­män jul­ki­sel­la rahalla.”

  Juu­ri tätä tar­koi­tin tuol­la aikai­sem­min. MUTTA, ei tuo yhteis­kun­nan raha tule hyp­pää­jäl­le. Se tulee orga­ni­saa­tioil­le, kuten Hol­ke­rin Hiih­to­lii­tol­le. Hiih­to­la­jien uusi orga­ni­saa­tio näyt­tää tältä:

  Täl­lä het­kel­lä Suo­men Hiih­to­liit­to on yksi SLU:n suu­rim­mis­ta jäsen­lii­tois­ta. Liit­toon kuu­luu yli 700 jäsen­seu­raa. Alue­toi­min­taan lii­ton jäs­ni­nä on 18 hiih­to­pii­riä sekä lii­ton eri lajeis­sa vaih­te­le­va mää­rä mui­ta alueorganisaatioita.

  Hiih­to­lii­ton lajit ovat alp­pi­hiih­to, frees­ty­le­hiih­to, maas­to­hiih­to, mäki­hyp­py ja yhdis­tet­ty. Näis­tä alp­pi­hiih­to ja frees­ty­le­hiih­to perus­ti­vat vuon­na 2008 oman yhdis­tyk­sen, Skis­port Fin­lan­din, jon­ka toi­min­ta alkoi vuo­den 2009 alus­ta. Maas­to­hiih­to aloit­ti oma­na lajiyh­dis­tyk­se­nä 1.1.2010, Suo­men Maas­to­hiih­to ry:nä. Mäki­hyp­py- ja yhdis­tet­ty toi­mi­vat myös oma­na yhdis­tyk­se­nä 1.1.2010 alkaen ja yhdis­tyk­sen nimi on Finn­jum­ping ry.

  Uute­na ilmiö­nä ovat tul­leet Sport-tyyp­pi­set orga­ni­saa­tiot, jot­ka kyt­key­ty­vät lii­ke-elä­mään ja urhei­lu­mark­ki­noin­tiin. Kukaan ei ota enää sel­vää min­ne rön­sy­ää yhteis­kun­nan anta­ma tuki lop­pu­vii­mek­si. Mut­ta eikö­hän nämä­kin raken­nel­mat saa­da aika­naan kepun syyksi.

  Joka tapauk­ses­sa kaik­ki tule­vat koa­li­tiot hyö­dyn­tä­vät yhteis­kun­nan rahoil­la raken­net­tu­ja urhei­lu­py­hät­tö­jä. Ts. se on ko. yri­ty­se­lä­män val­tion mak­sa­ma inves­toin­ti­tu­ki. Samaa tukea saa­daan jär­jes­tö­or­ga­ni­saaa­tioi­den työn­te­ki­jöi­den palk­kauk­seen ja luot­ta­mus­toi­men hal­ti­joi­den kulu­kor­vauk­siin ja kokouspalkkioihin.

  Eikä se ole mil­lään muo­toa laitonta. 

  Golf­kent­tien tues­ta on myös ihan tur­ha maris­ta. Pelaa­jat mak­sa­vat inves­toin­nit ja toi­min­nan kulut itse. Ja lisäk­si anta­vat mit­ta­van tuki­pa­ke­tin suo­ma­lai­sel­le kansanterveysjärjestelmälle.

 32. Ilpo Per­naa:

  Eikä se ole mil­lään muo­toa laitonta.

  No ei se tie­ten­kään ole lai­ton­ta, mut­ta type­rää se kyl­lä on.

  Sik­si niis­tä tuis­ta ei todel­la­kaan ole tur­ha maris­ta. Jos polii­ti­kot jaka­vat veron­mak­sa­jien raho­ja tar­koi­tuk­siin jot­ka kuse­vat mei­tä nil­koil­le, niin mitä ehdo­tat teh­tä­väk­si? Istua hil­jaa pir­tin peräl­lä ja kiik­kua tuolissa?

 33. mut­ta sitä proble­ma­tiik­kaa miten hiih­to­liit­to jää kes­kus­tan tavoin housut kin­tuis­sa valees­ta kiin­ni ker­ta toi­sen­sa jäl­keen on syy­tä­kin vähän miet­tiä. Mik­si molem­pien vies­tin­tä­stra­te­gia on… no sem­moi­nen kuin se on?”

  Eivät ne tule tun­nus­ta­maan vää­rin­käy­tök­si­ään, kos­ka omas­ta mie­les­tään ainoa vir­he jon­ka ovat men­neet teke­mään on kiin­ni­jää­mi­nen. Ja sekin on yleen­sä mui­den vika, joko ennal­ta ilmoit­ta­mat­to­mien uusien tes­tien tai sit­ten ete­län median ajojahdin.

  Oman kylän poi­ka saa, ja hänen pitää­kin, vähän oikoa mut­kia kun puo­lus­te­taan mei­dän etu­ja pahaa maa­il­maa vas­taan. Niin­hän ne muut­kin teke­vät, ja jos eivät tee niin ovat tyhmiä. 

  Ber­lusco­nil­la on muu­ten saman­lai­nen strategia.

 34. Ilpo Per­naan sel­vi­tys uudes­ta hiih­to-orga­ni­saa­tios­ta on ansio­kas, mut­ta se ei muu­ta hyp­py­ri­mä­kien kus­tan­nuson­gel­maa. Käyt­tä­jiä hyp­py­ri­mäil­lä on kui­ten­kin vain kou­ral­li­nen eikä nii­tä edes käyt­tää kuka tahan­sa ihan tur­val­li­suus­syis­tä. Point­ti on se, että niuk­ko­ja resurs­se­ja tuli­si tar­kas­tel­la uudes­taan ja ehkä jakaa urhei­lu­ra­ken­nus­mää­rä­ra­ho­ja kan­san­lii­kun­ta­paik­koi­hin, kun­toi­lu­paik­koi­hin tms, joka hyö­dyt­tää useam­pia harrastajia.

 35. Fillariton:“Pointti on se, että niuk­ko­ja resurs­se­ja tuli­si tar­kas­tel­la uudes­taan ja ehkä jakaa …”

  Juu­ri tätä tar­koi­tin tuol­la ylem­pä­nä. Ope­tus­mi­nis­te­riöl­lä on tavoit­tee­na lisä­tä lähi­lii­kun­ta­paik­ko­ja. Se on hyvä tavoi­te, mut­ta tulok­set ovat vie­lä lai­ho­ja. Lää­nin tasol­la on lii­kun­ta­paik­ko­jen raken­ta­mis­ta koor­di­noi­va elin. En tie­dä nykyis­tä nimi­tys­tä näi­den kaik­kien uudis­tus­ten jäl­keen. Ongel­ma on kui­ten­kin sii­nä, että lähi­lii­kun­ta­paik­koi­hin tule­vat val­tio­na­vut ovat lii­kaa sidok­sis­sa kilpaurheiluun.

  EU:n Lea­der-rahas­tos­ta saa myös rahoi­tus­ta, mut­ta sekin on niin työ­läs ja byro­kraat­ti­nen pro­ses­si oma­ra­hoi­tuso­suuk­si­neen, että har­va sii­hen kyy­tiin läh­tee. Nyky­ajan ihmi­sil­lä ei enää rii­tä tal­koo­hen­keä eikä aikaa ?, läh­teä yhtei­siin hank­kei­siin. Mones­ti sii­hen pitäi­si vie­lä ottaa hlö­koh­tais­ta pankkilainaa.

  Vaik­ka tämä ei kuu­lu aihee­seen mil­lään taval­la :“Mik­si molem­pien vies­tin­tä­stra­te­gia on… no sem­moi­nen kuin se on?”, niin silti:

  Olet­ko jos­kus jon­kun dopin­gis­ta kiin­ni jää­neen näh­nyt tun­nus­ta­van. ” En ymmär­rä miten tämä on mah­dol­lis­ta” on ylei­sin kom­ment­ti ulko­mail­la ja Suo­mes­sa. Vii­mei­sin lie­nee nyrk­kei­li­jä Jar­no Ros­berg. Onko tut­ki­va jour­na­lis­mi hut­ki­nut nyrk­kei­ly­lii­ton puo­lue­kyt­ky­jä ? Ei ole ‚eikä tut­ki, kos­ka siel­tä ei löy­dy kepua.

  Olet­ko näh­nyt dema­rien avaa­van vaa­li­ra­hoi­tus­taan pals­ta­mil­liä­kään. Veron­mak­sa­jien rahaa (AY-jäsen­mak­sut) käy­te­tään surut­ta dema­rien vaa­li­työ­hön ja sen lisäk­si luot­ta­mus­mies­ten työpanosta.

  Entäs kokoo­muk­sen ja ruot­sa­lais­ten “yksi­tyi­set” verot­ta­jan suo­je­lus­sa ole­vat sää­tiöt ja nii­den anta­ma vaalirahoitus?

 36. Minus­ta ei nyt kaik­kea pidä läh­teä soi­maa­maan sil­lä, että käyt­tä­jiä on vähän. Hesan oop­pe­ra nyt kai ensim­mäi­se­nä mie­leen. Se vei ja vie koko ajan pal­jon rahaa. Voi­han siel­lä­kin periä lipus­ta todel­li­sen kus­tan­nuk­sen. Kävi­jöi­den mää­rää en sen jäl­keen osaa arvioi­da. Eri paik­koi­hin on raken­net­tu yhteis­kun­nan rahoil­la hyviä tei­tä, joi­ta käyt­tä­vät har­vat jne jne. Pää­kau­pun­kia­lu­een tei­tä ei saa­da nopes­ti kun­toon, kos­ka nii­hin ei saa­da val­tion tukea, kos­ka ne ovat “Hesas­sa” muu­ten, kuin tipoit­tain. Käyt­tä­jiä on kai­ke­ti lähes nel­jän­nes kan­sas­ta. Jos kaik­ki pan­naan kun­tien nis­koil­le, niin teh­dään sit­ten muu­al­la­kin ja anne­taan kun­nil­le joku rahas­tusoi­keus ei kun­ta­lai­sil­le. Näi­tä jut­tu­ja var­maan löy­tyi­si aika pal­jon. Hyp­py­ri­mä­kien raken­ta­mi­seen anne­tut val­tion tuet lie­ne­vät yhteen­sä aika mer­ki­tyk­set­tö­miä moneen muu­hun verrattuna.

 37. Joku kir­joit­ti urhei­lun saa­mas­ta 22 mil­joo­nan euron tues­ta ja piti sitä suu­re­na. Oop­pe­ra sai lin­kin mukaan 43 mil­joo­nan euron tuen ja vuo­kra­hel­po­tuk­sen sen lisäksi.

  http://www.talouselama.fi/uutiset/article169928.ece

  Pää­kau­pun­gin ja haja-asu­tusa­luei­den pal­ve­lui­den rahoit­ta­mi­sen ver­taa­mi­nen kes­ke­nään ontuu. Kau­pun­geis­sa sijait­se­vat val­tion­hal­lin­non ja yri­tys­ten lukui­sim­mat työ­pai­kat. Näis­tä ker­ty­vät vero­tu­lot ovat koko val­tion alu­eel­ta. Sen vuok­si nii­tä on tulou­tet­ta­va myös takai­sin­päin val­tio­na­pu­jen ym. muodossa.

  1. Pää­kau­pun­gin ja haja-asu­tusa­luei­den pal­ve­lui­den rahoit­ta­mi­sen ver­taa­mi­nen kes­ke­nään ontuu. Kau­pun­geis­sa sijait­se­vat val­tion­hal­lin­non ja yri­tys­ten lukui­sim­mat työ­pai­kat. Näis­tä ker­ty­vät vero­tu­lot ovat koko val­tion alu­eel­ta. Sen vuok­si nii­tä on tulou­tet­ta­va myös takai­sin­päin val­tio­na­pu­jen ym. muodossa.

   Vaik­ka huo­mioi­daan val­tion pää­kau­pun­ki­seu­dul­la mak­sa­mat pal­kat, val­tio­ta­lous siir­tää koko­nai­suu­des­saan rahaa pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta muu­hun maa­han — ja aika paljon.

 38. Sen vuok­si nii­tä on tulou­tet­ta­va myös takai­sin­päin val­tio­na­pu­jen ym. muodossa.”

  Kuten Osmo jo mai­nit­si, rahaa siir­re­tään maa­kun­tiin pal­jon. Ihan lii­kaa yleen­sä ja erik­seen vie­lä, kun kat­soo maa­ta­lous­tuen osuut­ta, kol­mea miljardia. 

  Val­tion­ta­lou­den tilin­pi­don mukaan ruuh­ka-Suo­mi elät­tää val­tao­san val­ta­kun­nas­ta. Uuden­maan ja Itä-Uuden­maan maa­kun­tien lisäk­si vain Päi­jät-Häme, Var­si­nais-Suo­mi, Pir­kan­maa ja Kymen­laak­so mak­sa­vat val­tiol­le enem­män euro­ja kuin saa­vat sil­tä takaisin.”

  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/P%C3%A4%C3%A4kaupunkiseutu+el%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4+suuren+osan+Suomea/1135242814280

  Joten maa­jus­si eten­kin on rasi­te. Tuot­taa OECD:n mukaan vain n. 0,5 % Suo­men BKT:sta mut­ta nie­lee n. 7 % val­tion bud­jet­ti­va­rois­ta. Vas­ti­nee­na saa­daan sit­ten juma­lat­to­man kepu­lais­rä­hi­nän ja rui­ku­tuk­sen säes­tyk­sel­lä lähes maa­il­man kal­lein­ta ruo­kaa. Ei edes sitä ikui­sen maa­mie­hen vali­tus-nyyh­ky­tys­lau­lun “puh­tain­ta”, vaan muka­na ovat ne kaik­ki myr­kyt ja mik­ro­bit sekä ympä­ris­tö­hai­tat kuten muu­al­la­kin tuotetussa.

  Jos tuo edes riit­täi­si mut­ta huo­lel­la rää­kä­tyis­tä siois­ta, luik­si lyp­se­tyis­tä leh­mis­tä ja orrel­taan tip­pu­neis­ta kanois­ta mak­se­taan koko Euroo­pan kovim­pia tuot­ta­ja­hin­to­ja. Mut­ta onkos maa­jus­si tyytyväinen? 

  Ehei. Ei sin­ne päin­kään: mei­dän mui­den pitäi­si vie­lä kii­tel­lä hän­tä täs­tä kis­ko­mi­ses­ta ja vero­ra­ho­jen de fac­to anas­ta­mi­ses­ta puo­lue­ko­neen avul­la. Samaan aikaan tämä kähyi­nen maa­tu­ki­jus­si ja omis­ta­man­sa teol­li­suus vie­vät vie­lä vero­ra­ho­ja säkil­lä ulos ja kaa­ta­vat ne USA:n ja Venä­jän rajoil­la oli­gark­kien ja jenk­ki­pö­sö­jen jaettavaksi. 

  Niin jus­tiin: jokai­nen juus­ton­pa­la sisäl­tää juu­ri sinun mak­sa­mia euro­ja, jot­ka Alek­sei ja John lait­ta­vat tas­kuun­sa lyhen­tä­mät­tö­mä­nä juus­ton­na­tus­te­lun ohes­sa. On se vaan hie­noa olla suo­ma­lai­nen, kun voim­me tyy­rä­tä rajat­to­mas­ta kuk­ka­ros­tam­me elin­voi­mai­sek­si koko maa­seu­dun ja puo­li Pie­ta­ria sii­hen päälle.

  Ja mikä paras­ta, emme saa tai edes odo­ta kii­tos­ta avo­kä­ti­ses­tä höy­liy­des­täm­me. Oli­si­pa tuos­sa kaik­ki. Vaan kun ne kaik­kein pahim­mat hau­kut len­tä­vät sil­mil­lem­me juu­ri kepu­lai­sil­ta ja maa­seu­dul­ta. Niil­tä, joi­ta ruo­kim­me ja elä­täm­me sin­ne mil­joo­na­pirt­tei­hin pie­noi­siin, jos­sa ei ole edes 30-sent­tis­tä — mei­naan osa­ke­nip­pua — jol­le pään­sä kal­lis­taa, kun viro­lais­ten ren­kien ja pii­ko­jen näl­kä­palk­kai­nen uuras­tus on isän­nän niin väsyttänyt.

 39. Se on oikea suun­ta, mut­ta mikä on pal­jon ja pal­jon­ko maa­seu­tu kus­tan­taa kau­pun­kien hyvinvointia?

  Rahan kes­kit­ty­mi­ses­tä kas­vu­kes­kuk­siin ei vas­taa ainoas­taan val­tion­hal­lin­to vaan myös yri­ty­se­lä­mä. Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa suu­ry­ri­tys­ten hal­lin­non työ­pai­kat kes­kit­ty­vät kau­pun­kei­hin luon­nol­li­ses­ta syystä.

  Sen vuok­si Lip­po­sen hauk­ku­ma alue­po­li­tiik­ka on eri­tyi­sen tär­keä osal­taan tasa­pai­not­ta­maan tätä vinou­tu­maa. Mark­ki­na­ta­lous ei sii­hen pysty.

  Sama tilan­ne kos­kee urhei­lue­lä­mää. Kun junio­ri­seu­rat eivät saa kas­vat­ta­ja­ra­haa pelaa­jis­taan , jot­ka mene­vät suur­seu­ro­jen palk­ka­lis­toil­le, niin jun­nuseu­rat katoa­vat. Mis­tä suur­seu­rat saa­vat jat­kos­sa pelaa­jan­sa ? Joi­ta­kin tulee oman myl­lyn kaut­ta, mut­ta mää­rä ja laa­tu ei rii­tä kan­sain­vä­li­seen menes­ty­mi­seen. Tar­vi­taan koko suo­ma­lai­nen lah­jak­kuus­re­ser­vi, jois­ta par­haat seu­lou­tu­vat huipulle.

  Jos maa­seu­tu autioi­tuu talou­del­li­sen elin­voi­man kadot­tua , sii­tä seu­raa kau­pun­kien ja sosi­aa­li­tur­van ylikuormittuminen.

 40. Sil­loin aika­naan, kun jäi­vät kiin­ni veri­do­pin­gis­ta, olin itse ahke­ra veren­luo­vut­ta­ja ja pyy­sin oikeus­kans­le­ria tut­ki­maan SPR:n toi­min­nan täl­tä osin. Myö­hem­min jou­duin luo­pu­maan veren­luo­vut­ta­mi­ses­ta muis­ta syis­tä. Oikeus­kans­le­ri tut­ki ja tuli sii­hen tulok­seen, ettei ole SPR:n vel­vol­li­suus kont­ro­loi­da miten luo­vut­ta­jien ver­ta käy­te­tään. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa, että kuka tahan­sa, joka pys­tyy hank­ki­maan ver­ta, voi sitä sit­ten käy­tän­nös­sä käyt­tää ihan mihin tar­koi­tuk­seen vaan haluaa.

 41. Tämän saa aikaan, kun aika ilmi­sel­väs­tä tapah­tu­ma­ket­jus­ta myön­ne­tään pie­ni pala ker­ral­laan sen sijaan, että jut­tu ker­rot­tai­siin ker­ral­la ja siir­ryt­täi­siin seu­raa­vaan asiaan.”

  Tämä­hän on aivan samaa tak­tiik­kaa kuin vaa­li­ra­hoi­tus­sot­kuis­sa. Pää­mi­nis­te­ri etu­ne­näs­sä juu­ri toi­mii yllä kuva­tul­la taval­la. Eli ker­ro­taan niin vähän kuin se on suin­kin vain välttämätöntä.

 42. Erit­täin anti­ke­pu­lai­sen vies­tiin ei tar­vit­se vas­ta­ta , niin pal­jon se on hukas­sa. Mikään ei pidä paikkaansa.

  Val­tion­ta­lou­den tilin­pi­don mukaan ruuh­ka-Suo­mi elät­tää val­tao­san val­ta­kun­nas­ta. Uuden­maan ja Itä-Uuden­maan maa­kun­tien lisäk­si vain Päi­jät-Häme, Var­si­nais-Suo­mi, Pir­kan­maa ja Kymen­laak­so mak­sa­vat val­tiol­le enem­män euro­ja kuin saa­vat sil­tä takaisin.”

  Niin­hän nii­den kuu­luu­kin mak­saa, kos­ka saa­vat maa­kun­tien raha­vir­rat itsel­leen ja pääl­le päät­teek­si vie­lä val­tion viras­tot , suu­rien yri­tys­ten hal­lin­to­työ­pai­kat ja pääomat.

 43. Erit­täin anti­ke­pu­lai­sen vies­tiin ei tar­vit­se vas­ta­ta , niin pal­jon se on hukas­sa. Mikään ei pidä paikkaansa.”

  Kii­tos, kun sen noin aukot­to­mas­ti osoi­tit. Pait­si, ettet kyen­nyt osoit­ta­maan yhtään koh­taa vää­räk­si. Etkä pys­ty, sil­lä olen teh­nyt koti­läk­sy­ni ja tun­nen tämän asian perin juurin. 

  Niin­hän nii­den kuu­luu­kin mak­saa, kos­ka saa­vat maa­kun­tien raha­vir­rat itselleen”

  Mit­kä raha­vir­rat? Eihän esi­mer­kik­si koko Ete­lä-Poh­jan­maal­la ole ex-Itik­kaa lukuun otta­mat­ta mitään mer­kit­tä­vää teol­li­suut­ta. Atria­kin vain maa­ta­lous­tu­kien ansios­ta, eli ei omal­ta pohjaltaan. 

  Ai niin, Kos­su unoh­tui. Mut­ta sekin nojaa lii­ak­si maa­ta­lous­tu­kiin ja väkeä teh­taal­la ei ole kes­ki­ko­kois­ta hel­sin­ki­läis­töi­mis­toa enem­män. Joten pie­niä ovat ne maa­kun­nan “isot” pajat, vaik­ka sii­lon juu­rel­ta kat­soen EP:n maa­jus­si tun­ti­si itsen­sä vähäi­sek­si mut­ta janon­sa suureksi.

 44. Erit­täin antikepulainen:“Joten maa­jus­si eten­kin on rasi­te. Tuot­taa OECD:n mukaan vain n. 0,5 % Suo­men BKT:sta mut­ta nie­lee n. 7 % valtion “…

  Ruu­an kulut­ta­ja on val­tion rasi­te. Häne ei mak­sa syö­mäs­tään ruu­as­ta edes tuo­tan­to­kus­tan­nuk­sia, joten syö­mis­tä pitää tukea maa­ta­lous­tu­kien avulla.

  Maa­ta­lous tuot­tai­si enem­män jos kulut­ta­ja mak­sai­si ruu­an todel­li­sen hinnan .

  Hyvin on anti­ke­pu­lai­seen upon­nut ete­län metian pro­pa­gan­da. Lie­kö tosis­saan kun ei lai­ta kir­joi­tuk­seen omaa nime­ään? Hän osoit­taa todel­lis­ta syvä­kau­naa, sil­lä vies­ti­ket­ju läh­ti Lah­den hiihtodopingista.

 45. Ruu­an kulut­ta­ja on val­tion rasite.”

  Erit­täin kepu­lai­nen näke­mys: raha tulee jol­tain mys­ti­sel­tä val­tiol­ta, jota kulut­ta­ja siis rasit­taa. HAH

  Maa­ta­lous tuot­tai­si enem­män jos kulut­ta­ja mak­sai­si ruu­an todel­li­sen hinnan ”

  Mak­saa jo nyt sen todel­li­sen — liki Euroo­pan kal­leim­man — ja maa­il­man suu­rim­mat maa­ta­lous­tuet sii­hen pääl­le. Sil­lä mis­sään maa­il­man­kol­kas­sa ei tue­ta maa­ta­lout­ta kuten Suo­mes­sa. Et voi osoit­taa suu­rem­pia tukia mistään.

  Maa­ta­lous kyl­lä tuot­taa — vil­je­li­jäl­le: Tilas­to­kes­kuk­sen tulon­ja­ko­ti­las­to osoit­taa, että maan­vil­je­li­jöi­den tulot ovat kas­va­neet 76 pro­sent­tia 15 vuo­des­sa ja nyt vil­je­li­jät ovat Suo­men par­hai­te­nan­sait­se­va väestönosa.

  ks. http://pxweb2.stat.fi/Database/StatFin/tul/tjt/tjt_fi.asp

  Joten se sii­tä ete­län medias­ta. Ja jos kek­sit valit­taa tuot­ta­ja­hin­nas­ta, voin Euros­ta­tin avul­la osoit­taa hel­pos­ti, että Suo­mes­sa mak­se­taan EU:n kär­ki­ta­soa ole­via hin­to­ja kai­kes­ta, jota tääl­lä tuo­te­taan. Vain kanan­mu­nis­ta, jois­ta on mit­ta­va yli­tuo­tan­to, on nyt­tem­min mak­set­tu hie­man kes­ki­ta­soa vähem­män. Muu­ten esi­mer­kik­si mai­dos­ta ja sias­ta ym. aivan kär­ki­hin­to­ja. Että näin.

 46. Ilpo Per­naa: “Jos maa­seu­tu autioi­tuu talou­del­li­sen elin­voi­man kadot­tua , sii­tä seu­raa kau­pun­kien ja sosi­aa­li­tur­van ylikuormittuminen.”

  Höp­sis. Suo­men etu on kau­pun­gis­tua samal­le tasol­le kuin muut­kin kehit­ty­neet valtiot.

  Alue­po­li­tiik­ka ei ole mikään talou­del­li­nen vät­tä­mät­tö­myys, päinvastoin.

 47. Täs­sä­pä vie­lä Per­naal­le noi­ta tuottajahintoja:

  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/main_tables

  jos­ta “Agricul­tu­ral prices and price indices” ‑osio.

  No nyt Per­naa miet­tii, että väit­täi­si­kö EU-tilas­to­jen valeh­te­le­van. Mut­ta Suo­mi on itse ilmoit­ta­nut nuo hin­nat EU:lle.

  Ja täs­sä tulos:

  - lähes maa­il­man kal­lein ruo­ka kau­pan kassalla
  — maa­il­man kor­keim­mat maataloustuet
  EU:n aivan kär­ki­ta­soa ole­vat tuottajahinnat
  — maa­ta­lous on Suo­men suu­rin saas­tut­ta­ja (nau­ta­kar­ja, vesistöt)
  — maa­jus­sit ovat Suo­men kova­palk­kai­sin joukko
  — jot­ka pää­se­vät eläk­keel­le jopa vain 56-vuotiaina
  — hak­kaa­maan nii­tä kes­ki­mää­rin 56 heh­taa­rin metsiään
  — jois­ta ovat vetä­neet lähes maa­il­man kor­kein­ta kan­to­hin­taa ja siis hää­ti­vät met­sä­teol­li­suu­den Suomesta
  — ja lopuk­si syy­tä­vät hau­kut sil­mil­lem­me ja syyt­tä­vät anti­ke­pu­lai­suu­des­ta pelk­kien fak­to­jen pal­jas­ta­mi­ses­ta. No, onhan se anti­ke­pu­lai­suut­ta, loo­gi­ses­ti­kin: fak­to­jen peit­te­ly ja vää­ris­te­ly kun on kepulaisuutta.

 48. Vil­ja­ti­las­toa:

  http://www.maataloustilastot.fi/sites/default/files/Viljojen_hintoja_EU-maissa_200953_20100111_105341.pdf

  Tilas­to osoit­taa, että Suo­mes­sa tuot­taj­hin­nat ovat muu­ta Län­si-Euroop­paa alem­pa­na. Ruu­an hin­nan on myön­net­ty ole­van kor­kea kau­pan ja teol­li­suu­den kat­tei­den sekä kor­keam­man alvin vuoksi.

  Mui­hin ammat­tei­hin ver­rat­ta­va maa­ta­lou­den tun­tian­sio oli v. 2007 (huip­pu­vuo­si) 4,8 euroa. Teol­li­suus­työn­te­ki­jöi­den kes­kian­siao on 12 euroa. Sii­nä se myytti.

  http://www.mmm.fi/attachments/mmm/ministerio/5xO3WPBeF/MMM_valtion_tilinpaatoskertomus_2007.pdf

  Met­sä­teol­li­suu­den hävit­ti­vät Suo­mes­ta Aho­sen lakot. Työn­te­ki­jöi­den pal­kat ovat lää­kä­rei­den luok­kaa ja teol­li­suus onkin siir­tä­nyt teh­taan­sa hal­vem­piin mai­hin. Kan­to­hin­nat ovat Suo­mes­sa kor­keam­pia kuin kehit­ty­mät­tö­mis­sä mais­sa, mm. Venä­jä, jois­sa ei ole suo­ma­lai­sia vas­taa­via lakiin perus­tu­via met­sän­hoi­to- ja sertifiointivelvoitteita. 

  Ykis­tyis­met­sä­no­mis­ta­jis­ta on jo yli puo­let kau­pun­ki­lai­sia , joten sii­nä meni sekin myytti.

  Kat­so edes sivu 31:

  http://www.mm.helsinki.fi/mmtal/mae/opiskelu/docs/MPOL1_2008_CAP-Suomi_kalvopohjat.pdf

  Suo­men suu­rim­mat saas­tut­ta­ja löy­ty­vät täältä:

  http://www.tekniikkatalous.fi/energia/ilmastonmuutos/article345404.ece

  Suo­men ympä­ris­tö­po­li­tiik­ka on muu­ta­kin kuin maa­ta­lou­den syyllistämistä:

  http://www.oecd.org/dataoecd/41/39/44305513.pdf

 49. Vil­ja­ti­las­toa:”

  Muut tilas­tot unoh­tui­vat, kuin­ka olla taas. Vil­ja­ti­las­toa käy­tät, mut­ta et mai­nit­se, että Suo­mes­sa vil­ja on hei­kos­ti myl­ly­kel­pois­ta (30–50%) ja siis laa­dul­taan huo­nom­paa kuin muu­al­la. Ja sil­ti sii­tä on mak­set­tu EU:n huippuhintoja.

  Met­sä­ti­las­toa­si en nyt ehti­nyt luke­maan — palaan sii­hen — mut­ta vil­je­li­jät ovat suu­rin omis­ta­ja­ryh­mä. Muut ovat usein nii­tä enti­siä vil­je­li­jöi­tä, jot­ka asu­vat taa­ja­mis­sa — van­hus­ten­ta­lois­sa jne. — ja las­ke­taan jus­sien paris­sa tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti “kau­pun­ki­lai­sik­si”.

  Mai­don­tuo­tan­to ja valu­mat tuot­ta­vat eni­ten sekä vesis­tö- että kas­vi­huo­ne­pääs­töis­tä. Sinä esit­te­lit pistekuormia.

  Met­sä­teol­li­suu­den hävit­ti­vät Suo­mes­ta Aho­sen lakot.”

  Joo kun ei: Palk­ka­ku­lut ovat kan­to­hin­taa vähä­mer­ki­tyk­si­sem­pi erä pape­ria val­mis­tet­taes­sa. Lähes maa­il­man kor­kein kan­to­hin­ta teki sel­vää met­sä­teol­li­suu­des­ta. Sie­täi­si joi­den­kin hävetä. 

  Tuo 4,8 € perus­tuu pää­osin vää­räl­le tun­ti­kir­jan­pi­dol­le (lai­tan lin­kin, odo­ta­han kal­pea­na) ja todis­te­tus­ti sil­le­kin, että tukien pää­omit­tu­mi­sen seu­rauk­se­na kohon­nut pel­lon hin­ta on lai­tet­tu MTT:n las­kel­mis­sa syö­mään tuntipalkkaa.

 50. Täs­sä vää­räs­tä tun­ti­kir­jan­pi­dos­ta lupaa­ma­ni mukaan. Oikein “viral­lis­tie­to” peräti:

  Maa­ta­lou­den viral­li­nen kan­nat­ta­vuus­seu­ran­ta antaa toi­min­nan tulok­sis­ta ilmei­ses­ti tur­han­kin pes­si­mis­ti­sen kuvan. Seu­ran­ta­ti­lo­jen työ­tun­nit ja oman pää­oman mää­rä on arvioi­tu yläkanttiin.

  (…)

  Tar­kas­tus­ha­vain­to­jen mukaan kan­nat­ta­vuus­las­ken­nan läh­tö­tie­toi­hin sisäl­tyy huo­mat­ta­vaa arvionvaraisuutta. 

  Tämä kos­kee eri­tyi­ses­ti vil­je­li­jöi­den kir­jaa­mia työtunteja. 

  Myös las­ken­nas­sa käy­te­tyn tun­ti­pal­kan mää­rit­te­lyyn liit­tyy ongelmia.

  Maa­ti­lo­jen oman pää­oman mää­rään liit­ty­vät las­ken­ta­käy­tän­nöt eivät ole Yri­tys­tut­ki­mus­neu­vot­te­lu­kun­nan suo­si­tus­ten mukai­sia. Seu­ran­nas­sa ole­vien tilo­jen omaan pää­omaan on las­ket­tu myös vil­je­li­jöi­den saa­mat inves­toin­tia­vus­tuk­set. Tämä tar­koit­taa sitä, että oman pää­oman tuot­toa on las­ken­nas­sa vaa­dit­tu myös avus­tus­ra­hal­la han­ki­tuil­le pääomahyödykkeille. 

  Esi­mer­kik­si ohje­kus­tan­nus­ten mukai­ses­ta uudes­ta nave­tas­ta val­tio mak­saa noin puolet.

  Kan­nat­ta­vuus­las­ken­nas­sa käy­te­tyt pois­to­pro­sen­tit ovat kaut­ta lin­jan suu­rem­pia kuin esi­mer­kik­si vil­je­li­jöi­den neu­von­ta­jär­jes­tö­jen käyt­tä­mät pois­tot. Myös tämä las­ken­tao­le­tus vähen­tää vil­je­li­jä­per­heen pal­kak­si jää­vää las­ken­nal­lis­ta maataloustuloa.”

  Jne.

  Läh­de: Val­tion­ta­lou­den tarkastusvirasto

  http://www.vtv.fi/ajankohtaista/tiedotearkisto/2009/maatilojen_todellinen_kannattavuus_ei_selvia_nykyisilla_laskentakaytannoilla.html

  Raport­ti kokonaisuudessaan:

  http://www.vtv.fi/files/1922/1992009_Maatalouden_kannattavuuden_laskenta_netti_1_.pdf

  Täs­sä met­sien omistussuhteista: 

  Aktii­vi­ti­lat 3,01 mil­joo­naa ha
  Pas­sii­vi­ti­la 1,89
  Met­sä­ti­la 4,15

  http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=140_mmtal_tau_114_fi&ti=Mets%E4talous%3A+Tulot+ja+menot+maakunnittain%2C+sek%E4+omistajan+maatalousyritt%E4misen++mukaan++vuonna+2006&path=../Database/StatFin/maa/mmtal/&lang=3&multilang=fi

  Kak­si ensim­mäis­tä omis­ta­vat yli puo­let met­sis­tä. Maa­jus­sit asu­ne­vat maal­la — myös pas­sii­vi­ti­lal­li­set. Met­sä­ti­lal­li­set­kin ovat useim­min maa­lai­sia, vaik­ka juu­ri heis­sä on kau­pun­ki­lai­sia eniten.

 51. Ilpo Per­naa:
  “Olet­ko jos­kus jon­kun dopin­gis­ta kiin­ni jää­neen näh­nyt tun­nus­ta­van. ” En ymmär­rä miten tämä on mah­dol­lis­ta” on ylei­sin kom­ment­ti ulko­mail­la ja Suomessa.”

  Suu­rin osa ihmi­sis­tä ei muis­ta ketään joka oli­si tun­nus­ta­nut dopin­gia- sik­si että dopin­gin tun­nus­ta­mi­nen on yhden pals­tan uuti­nen jon­ka jäl­keen hom­mas­sa ei ole oikein mitään medi­aa kiin­nos­ta­vaa. Mut­ta jos tun­nus­ta­mi­sen sijaan läh­de­tään täl­le talon­mies pii­kit­ti- söin banaa­nin kuo­ri­neen- lin­jal­le niin jut­tua riit­tää, ihan vaan sik­si että jul­ki­sen ihmi­sen type­ryys ja/tai valeh­te­le­mi­nen on lii­an her­kul­lis­ta mate­ri­aa­lia pois jätet­tä­väk­si. Ja par­haim­mil­laan se siir­tyy Vai­nion tavoin kan­sa­kun­nan yhtei­seen muistiin. 

  Met­sä­teol­li­su­den Suo­mes­ta lie­nee hävit­tä­nyt val­tion ja met­sä­fir­mo­jen vah­va yhtei­se­lo, jon­ka ansios­ta kene­kään ei tar­vin­nut vai­vau­tua mihin­kään tuo­te­ke­hit­te­lyyn tai muu­hun­kaan jou­ta­vaan, val­tio pai­noi mark­kaa alas niin pal­jon että vien­ti veti vaik­ka mikä oli­si. Pape­riuk­ko­jen pal­kat pys­tyi peri­mä­tie­to­jen mukaan tuplaa­maan tai puo­lit­ta­man ilman että sil­lä oli­si ollut mitään vai­ku­tuts­ta pape­rin maa­il­man­mark­ki­na­ti­lan­tee­seen, joka val­ke­ni suo­ma­lai­sil­le ihan lii­an myöhään. 

  Sitä en käsi­tä miten tämä tai maa­ta­lous­po­li­tiik­ka liit­tyy nyt tähän doping­jut­tuun, mut­ta olkoon.

 52. Tuo­mas S:“Sitä en käsi­tä miten tämä tai maa­ta­lous­po­li­tiik­ka liit­tyy nyt tähän doping­jut­tuun, mut­ta olkoon.”

  Se liit­tyy joi­den­kin kau­pun­ki­lais­ten kepu­kau­nai­suu­teen. Hiih­to­lii­tos­sa oli luot­ta­mus­joh­don puo­lel­la kes­kus­ta­lai­sia ja näi­nol­len doping on kepu­po­li­tii­kan syytä.

  Nyt hiih­to­lii­ton luot­ta­mus­joh­dos­sa on kokoo­mus­taus­tai­nen J. Hol­ke­ri ja kokoo­muk­sen Mar­jo Mati­kai­nen-Kall­strö­miä tut­ki­taan hiih­don doping­tut­ki­mus­ten yhteydessä.

  Tyy­pil­lis­tä ete­län mätä­me­tial­le on , ettei näis­tä ole vedet­ty yhteyk­siä kok­ka­rei­hin eikä Mati­kais­ta ole tuo­mit­tu etu­kä­teen. Eikä pidä­kään, mut­ta Kes­kus­tan olles­sa kysees­sä näin tehdään.

  Mte­sä­teol­li­suu­den koh­dal­la olen samaa miel­tä, hei­tin pro­von takai­sin kun kepu­kau­naa­tik­ko kopla­si met­sä­teol­li­suu­den vai­keuk­siin kantohinnat.Muistaako kukaan enää met­säyh­tiöi­den hintakartellit ?

 53. Kepu­kau­naa­ti­kol­le: vale, emä­va­le ja tilasto:

  http://www.mtk.fi/mtk/julkaisut/esitteet_ja_oppaat/metsa/fi_FI/perhemetsissa_on_tulevaisuus/_files/76931462379408345/default/perhemetsat.pdf

  Tila­muo­to­jen perus­teel­la luo­ki­tel­tu met­sä­no­mis­ta­mi­nen ei ker­ro kuin tar­koi­tus­ha­kui­sen totuu­den. Lin­kis­sä­ni ker­ro­taan maan­vil­je­li­jöi­den ja pal­kan­saa­jien omis­ta­van met­siä pro­sen­tu­aa­li­ses­ti saman ver­ran. Ja suun­ta tule­vai­suu­des­sa on sii­hen, että kau­pun­ki­lai­set pal­kan­saa­jat omis­ta­vat suu­rem­man osan yksi­tyis­met­sis­tä. Rik­kaat kau­pun­ki­lai­set pal­kan­saa­jat eivät tar­vit­se lisä­tu­lo­ja. Myyn­tiä kyl­lä tulee lisää­mään se, että havai­taan met­sä­no­mis­ta­mi­sen tuo­van jat­ku­via kulu­ja ja hoitovelvotteita.

  Seu­ran­ta­ti­lo­jen työ­tun­nit ja oman pää­oman mää­rä on arvioi­tu yläkanttiin. ”

  Mihin tuo pää­tel­mä perus­tuu, näyt­tää ole­van Val­tion­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­ton vir­ka­mie­hen mutu. Muu­ten­kin “viras­to” tekee pää­tel­mi­ään, sil­lä tasol­la , että las­kel­mat maa­ta­lou­den kan­nat­ta­vuus­las­kel­mat eivät perus­tu suo­si­tuk­siin. Siis viral­li­sia lain­koh­tia on nou­da­tet­tu , suo­si­tuk­sia voi­daan pai­not­taa kun­kin elin­kei­non eri­tyis­luon­teen mukaan.

  Jopa kepu­kau­naa­tik­ko lait­toi lai­naus­mer­kit “viral­lis­tie­to” ‑sanaan. Se ker­too tul­kin­nan arvio­va­rai­suu­des­ta kai­ken. Maa­ta­lou­den nel­jän euron tun­ti­pal­kas­ta pal­kan­saa­jan 12 :een euroon on vie­lä mat­kaa, vaik­ka “viral­lis­tie­don” tul­kin­ta las­ket­tai­siin mukaan täysimääräisenä.

  MTK:lla on vie­lä sar­kaa kyn­net­tä­vä­nä, jot­ta maa­ta­lou­des­ta saa­tai­siin oike­aa tie­toa ja sitä kaut­ta asen­net­ta koti­mai­sel­le kulut­ta­jal­le. Täy­sin vää­rin on sel­lai­nen uuti­soin­ti, että Suo­men maa­ta­lous aiheut­taa sitä ja sitä ongel­maa. Se on suo­ma­lai­nen ruu­an tuo­tan­to ja kulu­tus aiheut­taa sitä ja sitä ongelmaa. 

  Me tuot­ta­jat tuo­tam­me tasan tark­kaan , val­vo­tus­ti ja sank­tioi­dus­ti sil­lä taval­le kun halu­taan , sää­de­tään laeil­la ja mak­se­taan. Kun halu­taan parem­pia ruu­an tuo­tan­toon liit­ty­viä lisä­pal­ve­lui­ta, niin ne pitää yksi­löi­dä ja hinnoitella.

  Ei voi edel­lyt­tää län­si­mais­ta tasoa kehi­tys­mai­den kustannustasolla. 

  Mark­ki­na­li­be­ra­lis­tin rat­kai­su: tuo­daan kaik­ki ruo­ka hal­vim­man tar­jouk­sen perus­teel­la. Rat­kai­su on kuin ala­kou­lu­lai­sen logii­kal­la ja tie­doil­la tehty.

 54. Jätit sit­ten kom­men­toi­mat­ta nuo ikä­vät jutut, kuten vää­rän tun­ti­kir­jan­pi­don ja myös sen avul­la vää­ris­tel­lyn kannattavuuden. 

  Met­sä­teol­li­su­den Suo­mes­ta lie­nee hävit­tä­nyt val­tion ja met­sä­fir­mo­jen vah­va yhteiselo,”

  Jahas. Vai haluat nyt puhua tuo­te­ke­hit­te­lys­tä, johon tar­vit­ta­vat rahat oli­si­vat jää­neet saa­mat­ta pape­ri­mie­hen vuoksi? 

  Puhu­taan­pa sit­ten sit­ten sii­tä T&K‑investointeihin anne­tus­ta rahas­ta ja ver­tail­laan maa­jus­sien saa­miin avustuksiin:

  - Sit­ran tase 687 mil­joo­naa euroa.

  - Maa­jus­sien inves­toin­ti­ra­has­ton Make­ran tase 756 mil­joo­naa euroa ja likvi­dit varat 331 mil­joo­naa. Make­ran varal­li­suus on peräi­sin veron­mak­sa­jan pus­sis­ta, 15–115 mijoo­naa joka vuosi.

  - Sit­ran sijoi­tuk­set yri­tyk­siin (kumu­la­tii­vi­set) vain 94 miljoonaa

  - Make­ran avus­tuk­set — ilmai­nen raha — maa­jus­seil­le YHDELTÄ vuo­del­ta 172 miljoonaa

  - Make­ran val­tion­lai­na­kan­ta maa­jus­seil­le 403 miljoonaa

  - Fin­ve­ran lai­na­kan­ta oikeil­le yri­tyk­sil­le 1382 miljoonaa 

  - Teol­li­suus­si­joi­tuk­sen rahas­to­si­joi­tuk­set oikeil­le yri­tyk­sil­le 15 vuo­del­ta 545,2 mil­joo­naa (vrt. Make­ran 403 mil­joo­naa muka-yrit­tä­jil­le eli maajusseille)

  - Teke­sin lai­nat oikeil­le yri­tyk­sil­le vuon­na 2008 yhteen­sä 85 mil­joo­naa. Avus­tuk­set 208 miljoonaa. 

  - Vrt. Make­ran 172 mil­joo­naa sil­le bkt-osuu­del­taan 0,5 %:n alal­le, joka ei kos­kaan kas­va ja kyke­ne inno­voi­maan mitään uutta.

  Huo­maat­ko: maa­mies saa lät­tien raken­te­luun var­sin saman ver­ran avus­tuk­sia kuin loput 99,5% muis­ta fir­mois­ta Nokia ja pape­ri­teol­li­suus ym. ym. mukaan luettuina. 

  Sinua lai­na­ten: Met­sä­teol­li­su­den Suo­mes­ta lie­nee hävit­tä­nyt val­tion ja maa­jus­sien vah­va yhtei­se­lo. Ja tie­ten­kin maa­il­man kär­ki­luok­ka ole­va kan­to­hin­ta enim­mäk­seen maa­ta­lous­pii­rien omis­tuk­ses­sa ole­vis­ta metsistä.

  Lisään vie­lä sen, että vaik­ka osa met­sis­tä on mui­den kuin maa­jus­sien käsis­sä, (yli)hinnoittelu pysyi kepu-MTK:n hanskassa.

  Kas kun kau­pun­ki­serk­ku halusi myy­dä met­sään­sä, se tapah­tui usein Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten avul­la. Ja kas:

  Kil­pai­lu­vi­ras­ton tut­ki­jat ovat teh­neet rat­sioi­ta met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­siin ja met­sä­no­mis­ta­jien liit­to­jen osak­kuus­yri­tyk­siin. Viran­omai­nen etsii todis­tei­ta, joi­den mukaan jär­jes­töt oli­si­vat vää­ris­tä­neet raa­ka­puun markkinoita.”

  http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Kilpailuvirasto+hy%C3%B6kk%C3%A4si+mets%C3%A4nhoitoyhdistyksiin/1135249768309

  Mie­lel­lä­ni myös sel­vit­täi­sin mil­lais­ta hin­ta­po­li­tiik­kaa Met­sä­hal­li­tus on nyt pitä­nyt met­sis­tään. Val­tiol­la on niis­tä 35 %. Epäi­len, että MH ei ole saa­nut kepu­hal­li­tuk­sen aika­na hin­noi­tel­la puu­taan sil­lä taval­la, että se hait­tai­si sen kes­ki­mää­räi­sen yli 50 ha met­sää omis­ta­van maa­jus­sin tulonmuodostusta.

 55. Jahas. Vai haluat nyt puhua tuo­te­ke­hit­te­lys­tä, johon tar­vit­ta­vat rahat oli­si­vat jää­neet saa­mat­ta pape­ri­mie­hen vuoksi? ”

  ??? Mitä ihmet­tä? En kai minä sano­nut mitään sii­tä mis­tä ne rahat oli­si­vat tul­leet tai mihin menneet. 

  Suo­sit­te­len nyt ihan kai­kil­le että luke­kaa teks­tit mitä lai­naat­te, ymmär­tä­kää ne, ja juo­kaa vaik­ka kup­pi kah­via ennen­kuin pos­taat­te. Ihan jokai­nen. Net­ti­kes­kus­te­lu vai­puu hel­pos­ti mie­len­kiinn­ot­to­mak­si taus­ta­ko­hi­nak­si jos tavoit­tee­na on vain olla mui­ta enem­män oikeassa.

 56. Luul­lun ymmär­tä­mi­nen :“Mihin tuo pää­tel­mä perus­tuu, näyt­tää ole­van Val­tion­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­ton vir­ka­mie­hen mutu.” sii­nä kom­ment­ti, jon­ka tuol­lai­nen heit­to ansaitsee.

  Kepu­kau­naa­ti­kon perus­vir­he on sii­nä, että hän luu­lee ruu­an tuo­tan­non ole­van voit­to­ja mak­si­moi­maan pyr­ki­vä bis­nes. Hän ver­taa elol­li­sen luon­non vil­je­lyä mekaa­nis­ten konei­den val­mis­ta­mi­seen. Jos kaik­ki vil­je­ly teh­täi­siin voi­tot mak­si­moi­den , niin jäl­ki oli­si hirmuinen.

  Maan­vil­je­li­jöi­den tulo­ta­soa hän pitää Suo­men kor­keim­pa­na ja liit­tää toden­nuk­sek­si tilas­ton : yrit­tä­jien ja maa­ta­lous­yrit­tä­jien tulot.

  Muka­na ovat siis pk-yri­tyk­sien tulot yrit­tä­jäl­leen. Onko­han siel­lä Björn Wahl­roo­sin tulot. Hän jou­tui läh­te­mään Hali­kon kar­ta­non hei­kon tulos­kun­non vuok­si Sam­po- kon­ser­nin joh­ta­jak­si. Tai Her­lin, jon­ka kar­ja on niin vähä­tuot­toi­nen, että pitää omis­taa his­siyh­tiö hen­ken­sä piti­mik­si. Ja monia mui­ta vastaavia.

  Make­ra- , Sit­ra- ja Finn­ve­ra­kyt­kyt pel­käs­tään maa­ta­lou­teen ovat sala­liit­to­teo­ri­aa ja holo­kaus­tia parhaimmillaan.

 57. Ant­ti Kepulainen:“Lisään vie­lä sen, että vaik­ka osa met­sis­tä on mui­den kuin maa­jus­sien käsis­sä, (yli)hinnoittelu pysyi kepu-MTK:n hanskassa.”

  Puun hin­ta mää­räy­tyy val­lan muu­al­la, ja on Suo­mes­sa alhai­sem­pi kuin Viros­sa ja Venä­jäl­lä. Ruot­sin myrs­ky­tu­ho­jen vai­ku­tus näkyy vie­lä­kin Ruot­sin hinnoissa.

  http://www.riksdagen.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_228_2008_p.shtml

  Suo­ma­lai­sen puun hin­taa nos­taa monin­ker­tai­nen vero­tus. Sosi­aa­li­de­mo­kraa­tit himoit­se­vat met­sil­le vie­lä kiin­teis­tö­ve­roa, mikä pitää kaik­kien kau­pun­ki­lais­met­sä­no­mis­ta­jien muis­taa seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa. Asian­tun­ti­jat eivät puol­la met­sien kiinteistöveroa:

  http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/012_veroryhma/06_esitysaineisto/metsaverotus_Ollikainen_26112009_muistio.pdf

  Ant­ti Kepulainen:“Vrt. Make­ran 172 mil­joo­naa sil­le bkt-osuu­del­taan 0,5 %:n alal­le, joka ei kos­kaan kas­va ja kyke­ne inno­voi­maan mitään uutta.2

  Inno­vaa­tiois­ta; EU- sälyt­tää Suo­mel­le tie­tyn hii­li­diok­si­di­ta­see­seen perus­tu­van vel­voit­teen mak­saa hii­li­ve­roa. Maan ja met­sän vil­je­ly on jul­kis­hyö­dyl­lis­tä pal­ve­lu­toi­min­taa, johon sisäl­tyy hii­li­diok­si­din sidon­taa. Suo­ma­lai­set kulut­ta­jat saa­vat mak­set­ta­vak­seen maa­jus­su­koil­le hii­len sidon­nas­ta . Ts. ruu­an hin­taan sisäl­ly­te­tään hii­li­ve­ro, vesien­suo­je­lu­mak­su ja met­sien kas­vuun perus­tu­va hii­li­ta­se­mak­su. Ja tämä koko raha ohja­taan suo­raan tuot­ta­jal­le ilman kau­pan ja teol­li­suu­den väli­kä­siä. Ruu­an hii­li­mak­su voi­si olla hin­nas­sa , vesien suo­je­lu­mak­su koro­te­tus­sa jäte­ve­si­mak­sus­sa ja met­sien hii­li­ve­ro sopi­si par­hai­ten kiin­teis­tö­ve­ro­jen ja hoi­to­vas­tik­kei­den yhteyteen. 

  Jopas nousi­si alan tuot­ta­vuus täl­lä innos­tut­ta­val­la innovoinnilla.

 58. Maan­vil­je­li­jöi­den tulo­ta­soa hän pitää Suo­men kor­keim­pa­na ja liit­tää toden­nuk­sek­si tilas­ton : yrit­tä­jien ja maa­ta­lous­yrit­tä­jien tulot.”

  En minä “pidä” mitään vaan Tilas­to­kes­kus tote­aa asian. Ks. link­ki edellä.

  Make­ra- , Sit­ra- ja Finn­ve­ra­kyt­kyt pel­käs­tään maa­ta­lou­teen ovat sala­liit­to­teo­ri­aa ja holo­kaus­tia parhaimmillaan.”

  Mis­täs löy­sit sala­liit­to­teo­ri­aa? Ver­tai­lin vain eri tuki­muo­to­ja ja toin esil­le, että 0,5 % bkt:sta tuot­ta­vaa maa­ta­lout­ta tue­taan suu­rin piir­tein saman ver­ran kuin sen lopun 99,5 % tuot­ta­via elin­kei­no­na­lo­ja. Etkö näe asias­sa mitään epä­suh­taa. Muis­tam­me vie­lä kol­men mil­jar­din maa­ta­lous­tuet sii­hen pääl­le, vai mitä?

  Kepu­kau­naa­ti­kon perus­vir­he on sii­nä, että hän luu­lee ruu­an tuo­tan­non ole­van voit­to­ja mak­si­moi­maan pyr­ki­vä bisnes. ”

  Olen huo­man­nut, että sen ohel­la myös vapaa-aika kiin­nos­taa vil­je­li­jöi­tä: mai­to­ti­loil­la, jot­ka ovat työ­läim­piä, työ­päi­vät ovat ylei­ses­ti noin vii­si­tun­ti­sia. Sii­hen val­tion kus­tan­ta­mat lomat pääl­le. Hin­taa veron­mak­sa­jal­le 200 mil­joo­naa per vuo­si. 6000 lomit­ta­jaa kun pal­ka­taan val­tion pus­sis­ta teke­mään tilo­jen töi­tä. 6000 lomit­ta­jaa ehtii aika usea­na päi­vä­nä jär­jes­tä­mään loman niil­le yhteen­sä noin 30000 isän­näl­le ja emännälle. 

  Heet­ki­nen, tas­ku­las­kin näyt­täi­si, että noin päi­vä vii­kos­ta on vapaa­ta val­tion pus­sis­ta. Mites se on oikeil­la yrit­tä­jil­lä, ker­rot­ko Per­naa, kuka mak­saa hei­dän sijai­sen­sa, valtioko?

  Vil­je­li­jä saa lomaa myös tällaiseen:

  Tuot­ta­ja­jär­jes­tön (MTK/SLC) maa­kun­nal­li­seen, val­ta­kun­nal­li­seen tai kan­sain­vä­li­seen luot­ta­muse­lin­ten kokouk­seen tai Mai­to­val­tuus­kun­nan kokouk­seen osal­lis­tu­mi­seen voi saa­da sijais­a­pua enin­tään kokouk­sen ja sii­hen liit­ty­vien mat­ko­jen ajaksi.”

  http://www.mela.fi/Lomitus/Kenelle/Sijaisapuperusteet

 59. Maan­vil­je­li­jöi­den tulo­ta­soa hän pitää Suo­men kor­keim­pa­na ja liit­tää toden­nuk­sek­si tilas­ton : yrit­tä­jien ja maa­ta­lous­yrit­tä­jien tulot.”

  Tar­ken­nan vie­lä: tilas­tos­sa on siis maa­ta­lous­yrit­tä­jien tulot. Ei kuten annat ymmär­tää, yhteen­las­ket­tu­na tai muu­ten koplat­tu­na — kes­kus­ta­lai­se­na ymmär­rät ter­min — yrit­tä­jien ja maa­ta­lous­yrit­tä­jien tulot.

 60. Ant­ti Kepu­lai­sen kir­joi­tuk­set ovat sen luo­kan pro­pa­gan­daa, jot­ka on pak­ko luo­ki­tel­la trol­lauk­sen tasolle.

  Mai­to­ti­lan 5‑tuntiset työ­päi­vät, mene­pä sano­maan tuo jol­le­kin kar­ja­ti­lan pitä­jäl­le face to face. Ja ker­ro minul­le kom­men­tit sen jäl­keen, no pil­li­ruo­kin­nan päätyttyä.

  Tilas­tos­sa on maa­ta­lous­yrit­tä­jien tulot , mis­sä menot ?

  Luot­ta­mus­toi­men kokouk­siin saa val­tion sijais­a­pua. Mene­vät­kö fir­ma­si luot­ta­mus­mie­het omil­la kus­tan­nuk­sil­laan SAK:n val­tuus­to­jen kokouk­siin ja luot­ta­mus­mies­kou­lu­tuk­siin Kiljavalle ?

  Nämä ja muut loma­kus­tan­nuk­set voi­daan muis­sa vir­mois­sa lisä­tä myy­tä­vän tuot­teen hin­taan, se ei käy maa­ta­lou­des­sa. Mik­si ? Älä tar­joa tähän vapaan mark­ki­na­ta­lou­den kilpailua.

  Moi­tit maa­ta­lou­den ole­van heik­ko­tuot­tois­ta. Oli­sit­ko tyy­ty­väi­nen maa­ta­lou­den pörs­siyh­tiöis­tä, jot­ka jakai­si­vat joh­ta­jil­leen muh­kei­ta bonuksia ? 

  Mitä sanot kuvaa­mas­ta­ni uudes­ta inno­vaa­tios­ta, joka on vas­ta kehit­teil­lä, mut­ta tulee aika­naan jos­sa­kin muo­dos­sa ? Nos­taa­ko se ruu­an hin­taa hyväk­syt­tä­väl­lä tavalla,ja lisää­kö brut­to­kan­san­tuo­tet­ta, jol­la me suo­ma­lai­set rikastumme?

  Onhan sinun­kin ruu­an hin­nas­sa jo yli­kan­sal­li­nen hin­nan­li­sä. Olem­me EU:n net­to­mak­sa­ja ja sinun , täri­nää äänes­sä, VEROEUROILLASI suo­jel­laan englan­ti­lai­sia kuo­vin­pe­siä, loh­ko­jen reu­noil­la ole­via piik­ki­pen­sai­ta ja kiviai­to­ja kunin­gas­per­heen tuhan­sil­la heh­taa­reil­la. Ja vie­lä suu­rem­mal­la heh­taa­ri­tuel­la kuin suo­ma­lai­sia peltoja.

  Suo­ma­lai­sen per­heen kulu­tus­me­nois­ta 12 pro­sent­tia menee ruo­kaan. Jos raha­si ovat tiu­kal­la, niin sääs­tä­mi­sen koh­tei­ta löy­tyy muis­ta koh­teis­ta hel­pom­min. Vaih­tai­si­ko pur­je­ve­neen vain kym­men­met­ri­seen, kävi­si­kö Thai­maas­sa vain ker­ran vuo­des­sa ja möi­si­kö siel­tä sen osak­keen poi­es ? Jos vii­kon­lop­pu­na shop­pai­li­si vain per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na, kulut­tai­si­ko vii­naa vai 7 lit­raa (abs. alko­ho­lia) vuo­des­sa, nykyi­sen yli 10 lit­raa? Sekin muu­ten muka­na tuoss­sa 12 prosentissa.

  Lapis­sa vir­man kelo­mö­kil­lä käyn­te­jä ei tar­vit­se vähen­tää, kos­ka siel­lä pidet­tä­vä viik­ko­pa­la­ve­ri ker­too verot­ta­jal­le , että kysees­sä on ras­kas työ­mat­ka. Aina­kin reis­sun jäl­kei­nen väsy­mys on niin syvä, että se muis­tut­taa ereh­dyt­tä­väs­ti kanuunaa. 

  Kuvai­lin tuos­sa pin­ta­raaa­pai­sul­la pal­kan­naut­ti­jan ras­kas­ta , kiel­täy­ty­mis­ten ryy­dit­tä­mää raa­dan­taa maa­jus­sien hyväksi.

 61. Mai­to­ti­lan 5‑tuntiset työ­päi­vät, mene­pä sano­maan tuo jol­le­kin kar­ja­ti­lan pitä­jäl­le face to face. Ja ker­ro minul­le kom­men­tit sen jäl­keen, no pil­li­ruo­kin­nan päätyttyä.

  eli myös mai­to­ti­lal­li­set teke­vät pit­kää päivää?

  Nämä ja muut loma­kus­tan­nuk­set voi­daan muis­sa vir­mois­sa lisä­tä myy­tä­vän tuot­teen hin­taan, se ei käy maa­ta­lou­des­sa. Mik­si ? Älä tar­joa tähän vapaan mark­ki­na­ta­lou­den kilpailua. 

  Tuli­si­ko tuot­teen hin­nas­ta niin kor­kea, että se ei enää meni­si kaupaksi?

  Jos kor­keal­la hin­nal­la ei saa­da edes maan­vil­je­li­jöil­le hyvää elin tasoa, niin mitä jär­keä on koko hom­maa on teh­dä suomessa?

 62. Poh­din­taa… Mikä kum­ma tei­tä kau­pun­ki­lai­sia vai­vaa ? Te olet­te syyl­lis­tä­mäs­sä maa­ta­lout­ta tie­tä­mät­tä alas­ta juu­ri­kaan yhtään mitään.

  Kom­men­toi­daan hyvin­kin kärk­kääs­ti vää­riin tie­toi­hin ja mutuun perus­tuen. Sit­ten kun ote­taan avuk­si tilas­tot, niin niis­tä hae­taan tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti nega­tii­vi­set luvut . Ei esi­te­tä koko­nai­suut­ta , vain mus­ta-val­koi­nen ns. totuus.

  Kaik­ki maa­lai­suus miel­le­tään taan­tu­muk­sek­si ja kau­pun­ki­lai­suu­den ilmiöt edis­tyk­sek­si. Kes­kus­ta­lai­suus on van­hoil­lis­ta ja dema­rius, kok­ka­rius , vih­reys ja vasem­mis­tous on edis­tyk­sel­li­syyt­tä. Näi­den puo­lue­suun­tien sisäl­lä, var­sin­kaan Kes­kus­tas­sa, ei ole eri­lai­sia pai­no­tuk­sia. Tai jos on, ne kuva­taan puo­lu­een hajaan­nuk­sek­si, muis­sa vir­kis­tä­väk­si kes­kus­te­luk­si ja vapau­dek­si esit­tää eri­lai­sia kantoja.

  Maan­vil­je­ly koe­taan luon­non riis­tok­si, mut­ta sil­ti ruo­ka ei sai­si mak­saa juu­ri mitään. Se on aina muu­al­la hal­vem­paa ja tuetonta. 

  Oli­sit­te­ko te kovin otet­tu­ja , jos me maa­lai­set alkai­sim­me arvos­tel­la tei­dän työn­te­koan­ne. Emme pitäi­si sitä min­kään arvoi­se­na ja pelk­kä­nä tuh­lauk­se­na. Mik­si tehot­to­mas­ta pape­rien siir­te­lys­tä pin­kas­ta toi­seen pitää mak­saa palk­kaa ? Voi­sim­me arvot­taa rehel­li­sek­si työk­si vain ruu­miil­li­sen työn , ja alkaa ajaa sen laa­tuis­ta pro­pa­gan­daa lap­sil­lem­me joka tuutista.

  Tie­dän erääs­sä kou­lu­tus­pa­la­ve­ris­sa ryh­mä­mie­ti­tyn mitä ter­mi VOIMAANTUMINEN voi­si mer­ki­tä työyh­tei­sös­sä. Sitä mie­tit­tiin nel­jä tun­tia, ja arvat­ta­vas­ti kon­sult­ti las­kut­ti sii­tä muka­van tie­nes­tin. Vas­taa­via esi­merk­ke­jä on pil­vin pimein. 

  Joku esit­ti tääl­lä, että Suo­men kau­pun­gis­tu­mi­nen on vie­lä alku­te­ki­jöis­sään. Pitäi­si pääs­tä samal­le tasol­le kuin Euroo­pas­sa. Hän kyl­lä tar­koit­ti sitä, että oli­si hyvä, että ei oli­si lain­kaan maa­lai­sia kau­pun­ki­lais­ten elätettävänä.

  Itse näen asian samoin, mut­ta sil­lä ero­tuk­sel­la, että kau­pun­gis­tu­mi­nen lisää ihmi­sen suvait­se­vait­se­vai­suut­ta ja sivis­tys­tä. Ete­lä- ja Kes­ki-Euroo­pas­sa koko kan­sa on oman maa­ta­lou­den puo­les­ta puhu­ja. Maa­seu­tu näh­dään rik­kau­te­na ja oma tuo­tan­to on ylpey­den koh­de , jota suo­si­taan ulko­mai­sen sijas­ta. Maa­ta­lout­ta tue­taan yhtä run­saas­ti kuin Suo­mes­sa­kin, mut­ta se koe­taan oikeu­te­na eikä rasitteena.

  Laa­jas­ti talous­e­lä­mää ymmär­tä­vät ovat sisäis­tä­neet oman tuo­tan­non suu­rem­mat ker­ran­nais­vai­ku­tuk­set tuon­nin sijas­ta. He ovat myös näh­neet kau­pun­kien ahtau­tu­mi­sen hai­tat ja maa­han­muut­ta­jien tuo­man lisän. 

  Me emme ole vie­lä oppi­neet suvait­se­maan toi­siam­me. Eläm­me hen­ki­ses­ti vie­lä­kin Vol­gan mutkilla.

 63. Ilpo Per­naa kir­joit­ti 16.2.2010 kel­lo 17:23

  Kom­men­toi­daan hyvin­kin kärk­kääs­ti vää­riin tie­toi­hin ja mutuun perus­tuen. Sit­ten kun ote­taan avuk­si tilas­tot, niin niis­tä hae­taan tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti nega­tii­vi­set luvut . Ei esi­te­tä koko­nai­suut­ta , vain mus­ta-val­koi­nen ns. totuus.”

  Laa­jas­ti talous­e­lä­mää ymmär­tä­vät ovat sisäis­tä­neet oman tuo­tan­non suu­rem­mat ker­ran­nais­vai­ku­tuk­set tuon­nin sijas­ta. He ovat myös näh­neet kau­pun­kien ahtau­tu­mi­sen hai­tat ja maa­han­muut­ta­jien tuo­man lisän.”

  Mites kun noi­ta kir­joi­tuk­sia­si pei­laat tuossa
  http://www.soininvaara.fi/2009/11/28/maatalouden-siirto-pohjoiseen-on-virhe/
  esi­tet­tyi­hin tie­toi­hin ja tilas­toi­hin niin onko mie­les­tä­si har­joi­tet­tu poli­ti­tiik­ka oikean suun­tais­ta ja järkevää?

  Ja mitä­pä olet miel­tä täs­tä kirjoituksesta:
  http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/uutiset/lukijalta/viestit/02/fi_FI/lisarahalla_hyvinvointia_etelan_maitotiloille/

  Minun mie­les­tä­ni voi­daan hyväl­lä syyl­lä kysyä har­joi­te­tun poli­tii­kan jär­ke­vyy­den perään? Vie­lä kun lai­te­taan kar­tal­le tukia­lue­ra­ja ja vaik­ka­pa edus­kun­ta­vaa­lien ja kun­na­lis­vaa­lien kan­na­tus­pro­sent­ti­kart­ta niin mil­tä tilan­ne sinun mie­les­tä­si näyttää?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.