Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 4.2.2010

Nyt on kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­tos­sa lais­ko­tel­tu oikein kun­nol­la. Lis­tal­la on yksi ainoa uusi a‑asia.

Oulun­ky­län Mik­ko­lan­tien kaava

Mik­ko­lan­tien tont­te­ja kos­ke­va ase­ma­kaa­va Oulun­ky­läs­sä. Ammat­ti­kou­lun raken­nuk­sia pan­naan nurin ja tiall­le raken­ne­taan asun­to­ja noin 200 hen­gel­le, 9640 k‑m2. Ton­til­la ole­va 1930-luvul­ta ole­va asuin­ra­ken­nus suo­jel­laan. Kaik­ki tämä kau­pun­gin omas­ta aloitteesta.

Lausun­to luon­non­suo­je­lua­lu­een perus­ta­mi­ses­ta Itäsalmeen

Päy­däl­tä. Han­ka­la asia. Natu­ra-aluei­ta pitäi­si tie­tys­ti suo­jel­la, mut­ta nyt ympä­ris­tö­kes­kus rien­tää perus­ta­maan suo­je­lua­lu­een ja päät­tä­mään sen rajauk­ses­ta ennen kuin maan­käy­tös­tä on hajua­kaan. Vähin­tä mitä voi­si vaa­tia on siir­tää suo­je­lua­lu­een rajaa niin, että suun­ni­tel­tu kevyen­lii­ken­teen väy­lä Kar­husaa­reen voi­tai­siin raken­taa siir­tä­mät­tä koko tie­tä pai­kas­ta toiseen.

4 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 4.2.2010”

 1. Lausun­to luon­non­suo­je­lua­lu­een perus­ta­mi­ses­ta Itäsalmeen.
  “Han­ka­la asia”

  Ei ole, täl­lais­ta toi­min­taa ei pidä hyväksyä.
  Miten voi olla, että kau­pun­gin orga­ni­saa­tioon ( ympä­ris­tö­kes­kuk­seen )on pesiy­ty­nyt yhden asian ääri­ryh­mä, jon­ka pää­tar­koi­tus tun­tuu ole­van kau­pun­gin kehi­tyk­sen vastustaminen.
  Enää ei rii­tä, että uusia ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­sia aina vas­tus­te­taan, vaan nyt vas­tus­te­taan var­muu­den vuok­si jo ennak­koon, ennen kuin edes tie­de­tään mitä vastustaa ???.

  Käsit­tä­mä­tön on myös tuo ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nan esitystyslistan(02.02.2010) lausun­toeh­do­tus, puol­le­taan, mut­ta kui­ten­kin niin ja näin… ???.

  Eikös nii­tä yleis­kaa­vaeh­do­tuk­sia tule käsit­te­lyyn vie­lä tämän kevään aikana.

  Olet juu­ri teke­mäs­sä kir­jaa “niuk­kuu­den jaka­mi­ses­ta”, oli­si­ko sii­nä tilaa kap­pa­leel­le ympä­ris­tö­kes­kuk­sen aiheut­ta­mis­ta kuluis­ta kun­ta­lai­sil­le ja ver­tai­lua mitä muu­ta niil­la mil­joo­nil­la ( kym­me­nil­lä-sadoil­la) oli­si saa­tu aikaan.

  1. Kyse on Uuden­maan ympä­ris­tö­kes­kuk­ses­ta, joka on pesiy­ty­nyt val­tion­hal­lin­toon, ei kaui­pun­gin organisaatioon.

 2. Tuos­ta esi­tyk­ses­tä sel­vi­ää hyvin niil­le­kin, jot­ka eivät aluet­ta tun­ne, mis­tä on kyse.
  Kap­pel­vi­ke­nin ruo­vik­koa­lue on aivan kes­kei­nen valit­taes­sa teh­dään­kö alu­ees­ta arvos­tet­tu merel­li­nen kau­pun­gin­osa vai nau­ha met­sä­lä­hiöi­tä, kuten Visan­ti on toden­nut aivan oikein.

  Mitä se tar­koit­taa mm. kau­pun­gin taluodessa.
  Alu­eel­le ollaan kaa­voit­ta­mas­sa noin mil­joo­na kerros-m2.
  Mikä tulee ole­maan kerr-m2:n arvo, Jako­mäen vai esim Hau­ki­lah­den taso, sato­jen euro­jen ero/­kerr-m2.

  Kyse on siis asu­mis­viih­ty­vyy­den lisäk­si sadois­ta mil­joo­nis­ta euroista.
  Onko meil­lä tosi­aan varaa mak­saa muu­ta­mas­ta “sor­san pesäs­tä” tuol­lai­nen hin­ta, itse asias­sa nii­tä pesiä ei edes ole, vaan umpeen kas­va­nut alue pitäi­si joka tapauk­ses­sa ruo­pa­ta niin, että lin­nut­kin siel­lä jos­kus viihtyisivät.

  Onko varaa ?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.