Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 4.2.2010

Nyt on kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­tossa laiskotel­tu oikein kun­nol­la. Listal­la on yksi ain­oa uusi a‑asia.

Oulunkylän Mikkolantien kaava

Mikkolantien tont­te­ja koske­va ase­makaa­va Oulunkylässä. Ammat­tik­oulun raken­nuk­sia pan­naan nurin ja tial­lle raken­netaan asun­to­ja noin 200 hen­gelle, 9640 k‑m2. Ton­til­la ole­va 1930-luvul­ta ole­va asuin­raken­nus suo­jel­laan. Kaik­ki tämä kaupun­gin omas­ta aloitteesta.

Lausun­to luon­non­suo­jelu­alueen perus­tamis­es­ta Itäsalmeen

Päy­dältä. Han­kala asia. Natu­ra-aluei­ta pitäisi tietysti suo­jel­la, mut­ta nyt ympäristökeskus rien­tää perus­ta­maan suo­jelu­alueen ja päät­tämään sen rajauk­ses­ta ennen kuin maankäytöstä on hajuakaan. Vähin­tä mitä voisi vaa­tia on siirtää suo­jelu­alueen rajaa niin, että suun­nitel­tu kevyen­li­iken­teen väylä Karhusaa­reen voitaisi­in rak­en­taa siirtämät­tä koko tietä paikas­ta toiseen.

4 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 4.2.2010”

 1. Lausun­to luon­non­suo­jelu­alueen perus­tamis­es­ta Itäsalmeen.
  “Han­kala asia”

  Ei ole, täl­laista toim­intaa ei pidä hyväksyä.
  Miten voi olla, että kaupun­gin organ­isaa­tioon ( ympäristökeskuk­seen )on pesiy­tynyt yhden asian ääriryh­mä, jon­ka pää­tarkoi­tus tun­tuu ole­van kaupun­gin kehi­tyk­sen vastustaminen.
  Enää ei riitä, että uusia ase­makaavae­hdo­tuk­sia aina vas­tuste­taan, vaan nyt vas­tuste­taan var­muu­den vuok­si jo ennakkoon, ennen kuin edes tiede­tään mitä vastustaa ???.

  Käsit­tämätön on myös tuo ympäristölau­takun­nan esitystyslistan(02.02.2010) lausun­toe­hdo­tus, puol­letaan, mut­ta kuitenkin niin ja näin… ???.

  Eikös niitä yleiskaavae­hdo­tuk­sia tule käsit­te­lyyn vielä tämän kevään aikana.

  Olet juuri tekemässä kir­jaa “niukku­u­den jakamis­es­ta”, olisiko siinä tilaa kap­paleelle ympäristökeskuk­sen aiheut­tamista kuluista kun­ta­laisille ja ver­tailua mitä muu­ta niil­la miljoonil­la ( kym­me­nil­lä-sadoil­la) olisi saatu aikaan.

 2. Tuos­ta esi­tyk­ses­tä selviää hyvin niillekin, jot­ka eivät aluet­ta tunne, mis­tä on kyse.
  Kap­pelvikenin ruovikkoalue on aivan keskeinen valit­taes­sa tehdäänkö alueesta arvostet­tu merelli­nen kaupungi­nosa vai nauha met­sälähiöitä, kuten Visan­ti on toden­nut aivan oikein.

  Mitä se tarkoit­taa mm. kaupun­gin taluodessa.
  Alueelle ollaan kaavoit­ta­mas­sa noin miljoona kerros-m2.
  Mikä tulee ole­maan kerr-m2:n arvo, Jakomäen vai esim Hauk­i­lah­den taso, sato­jen euro­jen ero/k­err-m2.

  Kyse on siis asum­isvi­ihtyvyy­den lisäk­si sadoista miljoon­ista euroista.
  Onko meil­lä tosi­aan varaa mak­saa muu­ta­mas­ta “sor­san pesästä” tuol­lainen hin­ta, itse asi­as­sa niitä pesiä ei edes ole, vaan umpeen kas­vanut alue pitäisi joka tapauk­ses­sa ruopa­ta niin, että lin­nutkin siel­lä joskus viihtyisivät.

  Onko varaa ?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.