Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.1.2010

Lau­takun­ta hyväksyi kaiken muun ehdo­tuk­sen mukaan, pait­si pani pöy­dälle lausun­non luon­non­suo­jelu­alueen perus­tamishake­muk­ses­ta Östersundomiin.

Stans­vikin kaava

Vihrei­den keskustelu­pal­stoil­la ehdit­ti­in jo iloi­ta, että Tahvon­lah­den nimi olisi muut­tunut takaisin Stans­vikik­si (vrt. Itäsal­mi – Öster­sun­dom), mut­ta ilo oli enneaikainen. Kar­tanon nimi on Stans­vikin kar­tano, mut­ta Tahvon­lahti on yhä Tahvonlahti.

Alue on ollut kuin her­ran kukkarossa, mut­ta kun Kru­unuvuoren rantaan tulee tuhan­sia asukkai­ta, paineet alueen käyt­töä kohtaan kas­va­vat. Osa nykyis­es­tä mökkikylästä muute­taan asun­noille (Uusi Kylä) ja mök­it siir­retään muiden joukkoon aluet­ta tiivistäen. Ran­nalle tulee joitakin sauno­ja, toiv­ot­tavasti mah­dol­lisim­man yleiseen käyt­töön. Alueel­la on run­saasti lepakkoja.

Keskus­puis­ton pohjoisosan ase­makaa­van muistutus. 

Riitaa on ollut alue­va­rauk­ses­ta maanalaiselle veden­puhdis­ta­molle. Muis­tut­ta­jien kanssa on päästy sit­tem­min sop­u­un. Alueen rauhaa rikkoo myös Jok­eri II:n tun­neli, mut­ta sekin on syväl­lä maan alla.

Kivikon eteläosan ja Kehä I:n ja Kivikon­tien liit­tymän kaavas­ta annetut lausunnot

Vaikut­taa siltä, että tietun­nelia Kehä I:ltä Viik­in­tielle saadaan odot­taa siihen saak­ka, kun Helsin­gin alueelta

löy­tyy öljylähde tai kul­ta­suoni. Sen ver­ran kalli­ista han­kkeesta on kyse.

Lausun­to luon­non­suo­jelu­alueen perus­tamishake­muk­ses­ta Östersundomiin

Tämä pan­ti­in pöy­dälle. Kun kysymys alueen käytöstä ja Natu­ra-aluei­den rajaamis­es­ta on nous­sut esille, Uuden­maan ympäristökeskus kiire­htii toimia luon­non­suo­jelu­aluei­den perus­tamisek­si alueelle. Aja­tus on muuten hyvä, mut­ta noiden aluei­den rajauk­sen kanssa olisi hyvä odot­taa mui­ta maankäytön ratkaisu­ja, ettei tehdä aivan hölmöyk­siä. Tämä esil­lä ole­va ehdo­tus estäisi – jos rajaus ote­taan kir­jaimel­lis­es­ti – rak­en­ta­mas­ta kevyen liiken­teen väylää Karhusaaren tien var­teen muuten kuin siirtämäl­lä koko tietä kymme­nen metriä. Edelli­nen lähel­lä Mus­tavuor­ta ole­va han­ke, jos­ta kaupung­in­hal­li­tus antoi myön­teisen lausun­non taas tuot­taa huo­mat­tavaa hait­taa mah­dol­lisen pikaratikan rakentamiselle.

11 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.1.2010”

 1. Vaikut­taa siltä, että tietun­nelia Kehä I:ltä Viik­in­tielle saadaan odot­taa siihen saak­ka, kun Helsin­gin alueelta löy­tyy öljylähde tai kul­ta­suoni. Sen ver­ran kalli­ista han­kkeesta on kyse.
  Joko Ympäristökeskus tai Museovi­ras­to kyl­lä se suo­jelee sen eri­ono­maisen tyyp­il­lisenä esimerkkinä öljyläh­teestä tai kul­ta­su­uon­es­ta, eli sama­pa tuo.

  Edelli­nen lähel­lä Mus­tavuor­ta ole­va han­ke, jos­ta kaupung­in­hal­li­tus antoi myön­teisen lausun­non taas tuot­taa huo­mat­tavaa hait­taa mah­dol­lisen pikaratikan rakentamiselle.
  No voihan sen ratikankin viedä tun­neli­in, kun näyt­tää ole­van liikaa rahaa. Ehdo­tus: Annetan Ympäristökeskuk­selle (ja saman tien Museovi­ras­tolle) n miljoon­aa euroa lisää rahaa vuodessa. Viras­to voi sit­ten käyt­tää tämän mielestään parhait­en ympäristön­suo­jelua edis­täväl­lä taval­la, esimerk­si ostaa Etelä-Suo­ma­laista met­sää suo­jeltavak­si tai rak­en­taa tun­nelei­ta puis­to­jen ali.

 2. Tuo jok­eri-tun­neli on erit­täin tärkeä han­ke, kos­ka se mah­dol­lis­taa poikit­taisen jok­eri-bus­sil­in­jan rak­en­tamisen. Oli sinän­sä surkuhu­paisaa, että Van­taa meinasi tor­pa­ta tämänkin han­kkeen vetoa­mal­la siihen, että se joutuu mak­samaan jokusen ton­nin pysäkki­jär­jeste­ly­istä Myymäessä ja että bus­sit eivät muka mah­du Myymäen alueelle. No niin, kuu­luu aprillipila-osastoon.

  Eniten min­ua häm­mästyt­ti, että yksikään kokoomus­nu­lik­ka ei ole vaat­in­ut taval­lis­ten henkilöau­to­jen päästämistä jok­eri-tun­neli­in. Tämä var­maan nähdää siinä vai­heessa, kun Kehä II raken­netaan Tuusu­lan­väylälle asti.

 3. Pyy­lu­o­ma : “No voihan sen ratikankin viedä tun­neli­in, kun näyt­tää ole­van liikaa rahaa”.

  Kun ei nyt annet­taisi Vuosaaren telakka­farssin toistua.
  Kuin­ka mon­ta kym­men­tä miljoon­aa kului siihen, mm. tun­neli­in, että “muu­ta­ma sor­sa” sai pitää pesän­sä parin kuukau­den ajak­si kesäisin, kalli­ita pesiä.
  Niil­lä rahoil­la olisi saanut sadoille asun­not­tomille ihmisille ihan oikean kodin ???.

  Osmo on toden­nut, ettei hävit­tyä sotaa kan­na­ta jatkaa.

  Toiv­ot­tavasti Öster­sun­domin tule­vaisu­ut­ta ei pilat­taisi “liitosso­taa” jatka­mal­la vaan otet­taisi­in jär­ki käteen.
  Huolestut­taval­ta vaikut­taa eräi­den taho­jen kiihkomieliset kom­men­tit noista natur­oista, jois­sa ei edes lin­nut enää viihdy, mitä ne sel­l­aiset lin­tuvedet oikeasti ovat, saastetta.

  Onnek­si sen­tään ympäristömin­is­ter­il­lä tun­tuu ole­van jär­ki päässä ja jalat tukev­asti maas­sa kat­soa kokon­aisu­ut­ta erit­täin kapean putk­inäön sijaan.

  Merel­liseen Öster­sun­domi­in kuu­luu oleel­lis­es­ti avoimet meren­ran­nat, siel­lä viihty­isi lin­nutkin parem­min kuin nyt.

 4. Päivän Hesaris­sa sit­ten aiheesta että Museovi­ras­to halu­aisi säästää Hanasaari B ‑voimalan. Tosin virk­istävästi jotain suh­teel­lisu­u­den­ta­juakin löytyy:

  “Olemme yrit­täneet puo­lus­taa voimalan ole­mas­saoloa”, yli-inten­dent­ti Mikko Härö Museovi­ras­tos­ta sanoo.

  “Jos sen tekni­nen ja taloudelli­nen elinkaari päät­tyy, niin mei­dän voi olla todel­la vaikea lähteä aja­maan sen säilyttämistä.”

 5. Tahvon­lahdelta voisi saman tien tehdä kana­van Kaita­lahdelle niin kuin Eliel Saari­nen visio Pro Hels­ing­fors ‑suun­nitel­mas­saan 1918. Sil­loin kanava­su­un­nitel­mas­sa ei tosin ollut mitään järkeä, mut­ta nyt se rajaisi hienos­ti uut­ta Kruunuvuorta.

  Siinä on tietysti vähän omakoti­talo­ja tiel­lä, eli ei sitä voisi tehdä ilman hirveää haloo­ta. Mut­ta idea olisi hieno.

  Jos asu­isin Töölössä, ajaisin myös voimakkaasti Hes­per­ian kana­van rak­en­tamista, vain sata vuot­ta suun­nitel­lus­ta myöhässä.

 6. “Edelli­nen lähel­lä Mus­tavuor­ta ole­va han­ke, jos­ta kaupung­in­hal­li­tus antoi myön­teisen lausun­non taas tuot­taa huo­mat­tavaa hait­taa mah­dol­lisen pikaratikan rakentamiselle.”

  Pyy­lu­o­ma : “No voihan sen ratikankin viedä tun­neli­in, kun näyt­tää ole­van liikaa rahaa”.

  - Käytän­nössä ratik­ka on nyt kaupung­in­hal­li­tuk­sen (a‑kaupunginjohtaja Han­nu Penttilän?)toimesta pudotet­tu pois mah­dol­lise­na joukkoliikenneratkaisuna.
  Näin sitä kaupunkia “suun­nitel­laan” yksit­täis­llä hankkeilla.

 7. “Jos asu­isin Töölössä, ajaisin myös voimakkaasti Hes­per­ian kana­van rak­en­tamista, vain sata vuot­ta suun­nitel­lus­ta myöhässä.”

  mik­si?

  Ihan kiva aja­tus — kau­ni­ina kesäpäivänä. Mut­ta pitkään kevääseen siitä huokuu hyy

  1. Myös korkeusero Hes­per­ian kanaval­la olisi mit­ta­va. Vesi olisi siel­lä läh­es kymme­nen metriä kadun­pin­taa ale3mpana.

 8. miksi? 

  Kos­ka se toisi meren Töölöön. Siihen näh­den, että Töölö sijait­see melko kapeal­la kan­naksel­la, se on onnis­tunut todel­la hyvin eristäy­tymään merestä. 

  Tämä on lähin­nä henkilöko­htainen pref­er­enssi. Tietysti helpom­paa on, että töölöläiset asu­vat sel­l­aises­sa kaupungi­nosas­sa kuin halu­a­vat, ja minä olen vapaa val­it­se­maan asuin­paikkani muualtakin.

  Tuon korkeuseron takia koko Hes­per­ian esplanadin jou­tu­isi kaiva­maan mata­lam­mak­si, ettei kana­va jäisi kuiluk­si. Ja kym­men­metristä osaa on kuitenkin vain tuos­sa keski­vai­heil­la; suurin osa kanavas­ta olisi mata­lam­mas­sa maas­sa. Melkoinen pro­jek­ti kuitenkin, ja aivan taa­tusti herät­täisi vastustusta.

 9. Ei nyt tak­er­ru­ta yksi­tyisko­hti­in jot­ka pilaa­vat hyvän vision 😛

  Tot­ta kai talo­jen viereen olisi pakko jät­tää (kapea) katu, siitä sit­ten kivire­una ja uusi maan­ta­so pari metriä alem­pana, mut­ta kuitenkin selvästi veden pin­nan yläpuolel­la. Esplana­di on kokon­aisu­udessaan niin lev­eä, että myön loivien rin­tei­den rak­en­t­a­mi­nen olisi mah­dolli­nen ratkaisu.

  Ja onhan noi­ta tehty katu­jakin, jois­sa pieni reunus on talo­jen korkeudel­la ja muu katu menee alem­pana, Kol­man­nel­la lin­jal­la esimerkik­si. Eli kävisi se tarvit­taes­sa niinkin.

  Kyn­nyskysymys tuolle kanavalle ei ole tekniset esteet, vaan se, onko siinä mitään järkeä. Ja että halu­taanko sitä. On se edelleenkin melko kallis koris­tepro­jek­tik­si, varsinkin jos paikalliset vas­tus­taisi­vat, kun puis­to möyritään auki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.