Vuoden merkittävin uutinen?

Nasan tutk­i­jat väit­tävät löytäneen­sä läh­es var­masti merkke­jä alkeel­lis­es­ta elämästä mete­ori­itista, jon­ka usko­taan sink­outuneen maa­han Marssista. En ota mitään kan­taa tiedon toden­peräisyy­teen, mut­ta jos tieto on tot­ta, se mullis­taa maail­manku­vaamme, niin luon­non­ti­eteel­liseltä kuin uskon­nol­liseltakin kannal­ta.  Kun tähän asti on ajatel­tu, että elämän syn­tymi­nen vaatisi äärim­mäisen sopivia olo­suhtei­ta ja usko­mat­toman hyvää tuuria, näyt­täisi se tuon havain­non val­os­sa huo­mat­tavasti todennäköisemmältä.

Tästä kuul­laan vielä. Tai sit­ten tieto osoit­tau­tuu yli-innokkaiden tutk­i­joiden väärintulkinnaksi.

Link­ki Hesarin uutiseen tässä

61 vastausta artikkeliin “Vuoden merkittävin uutinen?”

 1. Ei kovin merkit­tävää uuti­nen ilmeis­es­ti medi­an mielestä. Sain ihan etsimäl­lä etsiä tämän uutisen verkosta. 

  Olen niin sci­ence fic­tion ‑tuotan­non läpikyl­lästämä, että uuti­nen herät­tää minus­sa äkkipäätä vähän pelkoa. Olin varhais­nuore­na tieteiskir­jal­lisu­u­den suurku­lut­ta­ja ja kat­soin aina Avaru­usase­ma Alfan 🙂

 2. Onhan se erit­täin merkit­tävää, mut­ta en usko että se tekee vaiku­tus­ta uskovi­in. Mis­tä olet lukenut moi­sen uutisen?

 3. Onko tuolle uutiselle linkkiä? Sen­saa­tio­han tämä on! 🙂

 4. Onko linkkiä lait­taa? Googlet­ta­mal­la löytää muu­ta­mankin van­han uutisen, jos­sa NASA:n löytämästä mete­ori­iteista on ennenkin väitet­ty löy­tyneen bak­teerielämää ja vas­taavaa. Liit­tyykö tämä uuti­nen siihen, eli onko tämä hypo­teesi nyt varmistunut?

  New Study Adds to Find­ing of Ancient Life Signs in Mars Meteorite

  Tuo uuti­nen on jo viime mar­rasku­ul­ta. Tuliko tänään siis jotain uut­ta tietoa?

 5. Uuti­nen ei vält­tämät­tä ole ihmiskun­nan tule­vaisu­u­den kannal­ta hyvä: http://www.nickbostrom.com/extraterrestrial.pdf

  Yksinker­tais­tet­tuna, täy­tyy olla jokin syy “filt­teri” sille, emme ole löytäneet älyl­listä elämää maail­mankaikkeud­es­ta. Jos tämä olisi elämän syn­nyn epä­to­den­näköisyys, olisi ihmiskun­ta jo selvin­nyt sen ohi. Nyt on toden­näköisem­pää että seu­la on vielä edessäpäin.

 6. Saman­lainen uuti­nen oli jos­sain jo muu­ta­ma vuosi sitten,onkohan kyseessä sama ?
  Antark­tik­selta oli löy­det­ty mete­ori­it­ti, jon­ka alku­perä toden­net­ti­in Mar­si­in ja jos­sa oli jälk­iä soluista/mikrobeista, jos oli ??

  Googlel­la löy­tyi alku­peräi­nen vuosikin 1996 eli oli vähän van­hempi kuin muistin, tässä uudessa uutises­sa oli kysymys tuon van­han uusmisesta

 7. Tehtäväni takia (jumalana) luulen ymmärtäväni asi­as­ta jotain. 

  Ensin­näkin, tämä uuti­nen vaik­ka olisi tot­ta ei ker­ro, mitään elämän syn­tymisen help­poud­es­ta. Sen sijaan se saat­taa tehdä toden­näköisek­si, että elämä aurinkokun­nas­sa syn­tyi Mar­sis­sa. Tosin mah­do­ton­ta ei ole sekään, että elämä syn­tyi jol­lakin muul­la pla­nee­tal­la — vaik­ka maa­pal­lol­la — tai toises­sa aurinkokun­nas­sa, jos­ta kulkeu­tui Mar­si­in ja sit­ten maahan.

  Toisek­si, jos elämän syn­tymi­nen olisi toden­näköistä, maail­mankaikkeudessa kävisi kova pälä­tys. Nyt tun­tuu, että olemme keskel­lä syvää hil­jaisu­ut­ta. Tosin tämäkään ei ole ihan var­maa. Evoluu­tio kai väk­isinkin tuot­taa älyn, mut­ta mitä sit­ten tapah­tuu, emme tiedä. Luul­tavasti siir­rymme elämään vir­tu­aal­i­maail­moi­hin, ja sieltä ei pälä­tys vält­tämät­tä kuulu.

 8. näinä salali­it­to­jen aikoina tuo on pakko tulki­ta tutkimuk­sen vääris­te­lyk­si tutkimus­ra­ho­jen takaamiseksi.

 9. Osmo ei ymmär­rä uskon ole­mus­ta. Yksikään usko­vainen ei muu­ta maail­manku­vaansa vähem­män uskon­nol­lisek­si tämän uutisen takia. 

  Usko on uskoa, ei tietoa! Mitkään logi­ikan ja titeel­lisen argu­men­taa­tion peri­aat­teet eivät päde siihen. Olen joskus yrit­tänyt ja seu­rauk­se­na on vain syvä turhau­tu­mi­nen — molem­min puolin. 

  Eli turhaa opti­mis­mia, Osmu!

 10. Eräälle pienehkölle sivujumalalle:

  Pälä­tys­tä ei tarvi­ta elämän syn­tymisen toden­näköisyy­teen vaan älyl­lisen elämän syn­tymisen toden­näköisyy­teen, kuten Air­baf vähän kryp­tis­es­ti kir­joit­ti. Filt­ter­iä odotellessa.

 11. “Pälä­tys­tä ei tarvi­ta elämän syn­tymisen toden­näköisyy­teen vaan älyl­lisen elämän syn­tymisen toden­näköisyy­teen, kuten Air­baf vähän kryp­tis­es­ti kirjoitti.”

  Mielestäni äly ei ole vain yksi evoluu­tion tuot­ta­ma selviy­tymis­strate­gia muiden joukos­sa. Sit­ten kun strep­tokok­ki tekee raketin ja lentää kuuhun, lupaan harki­ta kan­taani uudestaan. 

  Jos äly on ylivoimainen selviy­tymis­strate­gia, se jää henki­in ker­ran kehityttyään. 

  Mut­ta voisiko olla niin, että sen kehit­tymisen toden­näköisyys on olemat­toman pieni? Käsit­tääk­seni ei, kos­ka evoluu­tio tuot­taa jatku­vasti yhä mon­imutkaisem­pia muo­to­ja ja äly on kai kaikkein monimutkaisin. 

  Jay Gould oli eri mieltä, mut­ta en ymmär­rä mil­lä perusteil­la. Onhan ihan ilmi­selvää, että yksi evoluu­tion tren­di on eriy­tymät­tömästä älyt­tömyy­destä eriy­tyneeseen, mon­imutkaiseen älykkyy­teen. Bak­ter­ista matoon ja kalan kaut­ta mateli­jaan, näkkääseen ja sit­ten johonkin goril­laan ja vielä ihmiseen.

 12. Boströmin argu­ment­ti on todel­lakin aika pysäyt­tävä, jos sen hyväksyy. Mut­ta se ei ole täysin aukoton. 

  Ensik­sikin, elämän syn­ty ei vält­tämät­tä ole sen toden­näköisem­pää siitäkään huoli­mat­ta, että elämää on mar­sis­sa. Mars-peräisen elämän löy­tymi­nen voi kas­vat­taa arvio­ta toden­näköisyy­destä, mut­ta ei vält­tämät­tä: voi hyvin olla, että elämä on silti syn­tynyt aurinkokun­nas­sa vain yhdessä paikas­sa, esimerkik­si jol­lakin aster­oidil­la tai komee­tal­la tms., jos­ta se on pää­tynyt sekä maa­han että mar­si­in. Käsit­tääk­seni mars-mete­orin fos­si­ileista ei pysty totea­maan, ovatko ne mah­dol­lis­es­ti maa­pal­lon elämälle sukua.

  Evoluu­tio ei väistämät­tä tuo­ta mitään kovin älykästä. Ihmisenkaltaista teknolo­giaa käyt­tävää eläin­tä täy­tyi odot­taa huimat 3.5 mil­jar­dia vuot­ta elämän syn­tymis­es­tä; tässä aikaskaalas­sa nisäkkäi­den “val­takausi” (ter­mi on virheelli­nen, mut­ta menköön) on pitu­udeltaan liki pyöristysvirheen luokkaa ja homo-suvun elinkaari on tästäkin vain pienen osan. 

  Ihmi­nen on tuot­tanut radioaal­to­ja vas­ta satakun­ta vuot­ta ja meil­lä on ollut teknolo­giaa, jol­la voisimme edes teo­ri­as­sa havai­ta täh­tien­välis­ten etäisyyk­sien yli kulke­via sig­naale­ja vas­ta vajaa puoli vuo­sisa­taa. SETI-pro­jek­ti on käsit­tääk­seni kar­toit­tanut poten­ti­aal­i­sista lähteistä vas­ta häviävän pienen osan ja nekin aika kapeil­la taajuuskaistoilla.

  Fer­min paradok­si ei ole paradok­si laisinkaan. Se on vähän niinkuin soit­telisi puhe­limel­la sat­un­naisi­in numeroi­hin ja ihmettelisi, kun kukaan ei vas­taa. Voi ihan hyvin olla, että pitää lait­taa nol­la eteen, eikä tätä vain ole kukaan huomannut.

  Kato­li­nen kirkko on muuten ilmais­sut, että muual­la maail­mankaikkeudessa voi ihan hyvin olla elämää, ja ettei tämä olisi mitenkään kristi­nuskon vas­taista eikä vaikut­taisi sen tulk­in­taan mitenkään.

 13. “Mielestäni äly ei ole vain yksi evoluu­tion tuot­ta­ma selviy­tymis­strate­gia muiden joukos­sa. Sit­ten kun strep­tokok­ki tekee raketin ja lentää kuuhun, lupaan harki­ta kan­taani uudestaan.

  Jos äly on ylivoimainen selviy­tymis­strate­gia, se jää henki­in ker­ran kehityttyään. ”

  Ei jää. Kos­miset ilmiöt, kuten vaikka­pa mete­ori­itit tai täh­tien sam­mu­miset sekä vähän pienem­mässä mit­takaavas­sa tapah­tu­vat asi­at, kuten vaikka­pa ilmas­ton­muu­tos, voivat tuho­ta älyn siinä mis­sä ne ovat jo tuhon­neet mm. dinosauruk­set. Kysymys on suurelta osin kuin­ka nopeasti sivil­isaa­tiot kehit­tyvät, ennenkuin jokin enem­män tai vähem­män sat­tuman­varainen katas­trofi pyyhkii ne kosmokseesta.

  Tästä käsit­tääk­seni tuli pohd­in­ta Air­bafin “filt­ter­istä”. Eli siitä, mikä voisi tuho­ta älyl­liset sivil­isaa­tiot sel­l­aisel­la toden­näköisyy­del­lä, että “pälä­tys­tä” ei kuu­lu, vaik­ka alkeel­lisen elämän syn­ty olisi kuin­ka toden­näköistä tahansa.

 14. Katolisen kirkon jäse­nenä pyy­dän huo­maut­ta­maan, että tämän (äärikon­ser­vati­ivisen?) insti­tuu­tion nyky­oppei­hin sisäl­tyy mah­dol­lisu­us maan ulkop­uolis­es­ta elämästä. Kirkon mukaan ei ole mitenkään kristi­nuskon vas­tainen aja­tus, että jumalan luo­maa elämää olisi muual­la maailmankaikkeudessa.

 15. Pälä­tyk­sen puute antaa evi­denssiä myös uskon­nol­lisille maail­mankuville — siis niille, jos­sa usko­taan raa­mat­tuun, kos­ka käsit­tääk­seni raa­ma­tus­sa ei puhuta avaruusolioista.

 16. Siitä älyl­lisen elämän toden­näköisyy­destä vielä: Sitä, että ihmisenkaltaista älyä joudut­ti­in maa­pal­lol­la odot­ta­maan 3.5 mil­jar­dia vuot­ta, on syytä ver­ra­ta siihen, että maa­pal­lo on elinkelvo­ton alle mil­jardis­sa vuodessa, siihen men­nessä on jo niin kuuma, että meret hai­h­tu­vat. Tämä ei johdu ihmisen toimin­nas­ta, vaan on osa auringon elinkaa­reen kuu­lu­vaa lämpenemistä. 

  Jim Hans­enin kauhuske­naar­i­ot ilmas­ton­muu­tok­ses­ta ja siitä, miten se tekee maa­pal­losta Venuk­senkaltaisen pätsin, perus­tu­vat siihen, että aurinko on nyt lämpimämpi kuin vielä muu­ta­ma sata miljoon­aa vuot­ta sit­ten, kun hiilid­iok­sidia oli vielä kym­menker­tainen määrä nykyiseen ver­rat­tuna. Tämä pelko on var­maan isok­si osak­si turha, mut­ta ei ole silti mitenkään kaukaa haet­tua, että a) älylli­nen elämä tup­paa syn­tymään pitkän ajan kulues­sa, pla­neet­to­jen elinkaaren lop­pupäässä ja b) älylli­nen elämä tup­paa tuhoa­maan itsen­sä ennen kuin se ehtii kovin pitkälle. 

  A‑kohta nojaa siihen, että älyl­lisen elämän syn­tymi­nen on epä­to­den­näköistä, B‑kohta puolestaan ole­tuk­seen, että älystä on “hyö­tyä” siinä merk­i­tyk­sessä, että älykäs laji syr­jäyt­tää kaik­ki saal­is­ta­jansa ja alkaa muoka­ta ympäristöään lisään­tyäk­seen. Evoluu­tio tuskin tuot­taa sel­l­aista “riip­puma­ton­ta älyä”, joka nopeasti ja hel­posti kyke­nee ohit­ta­maan van­hem­mat selviy­tymis­strate­giat, kuten sen, että tehdään paljon lap­sia ja han­ki­taan paljon energiaa.

  Jos maa ja sen elämä ovat auringon tyyp­pis­ten täh­tien ympäril­lä esi­in­tyvästä elämästä tyyp­il­lisiä esimerkke­jä ja ver­rat­en taval­lisia, ja jos ihmi­nen on minkään­lainen indikaa­tio, niin älyl­liset eläimet toden­näköis­es­ti joko tuhoa­vat itsen­sä ennen kuin kykenevät lähet­tämään radioaal­to­ja, tai pian tämän kyvyn han­kkimisen jäl­keen. Ihmi­nen voi, jos kauhuske­naar­i­ot ovat tot­ta, olla jo tuhon­nut pla­nee­tan niin, että tuhan­nen vuo­den sisäl­lä se on elinkelvo­ton, vaik­ka tek­isimme mitä. 

  Ehdotan, että panos­te­taan avaru­uste­knolo­giaan yms. niin, että voidaan tehdä siir­tokun­tia kuuhun ja Mar­si­in, niin edes jotain elämää jää jäl­jelle kitu­ut­ta­maan tähän aurinkokuntaan.

 17. Yllä “tuhan­nen vuo­den sisäl­lä” on älytön­tä liioit­telua. Vaik­ka kasvi­huone pää­sisi karku­un, menisi totaaliseen maa­pal­lon ster­il­isaa­tioon pikem­minkin kym­meniä tuhan­sia tai jopa miljoo­nia vuosia.

 18. “Tästä käsit­tääk­seni tuli pohd­in­ta Air­bafin “filt­ter­istä”.”

  En jak­sanut lukea, kos­ka oli tyl­sä, mut­ta refer­oi kaikin mokomin, jos siel­lä oli jotain, mitä en vielä ole sanonut. 

  Mielestäni olisi äärim­mäisen epä­to­den­näköistä, että ihmiskun­ta nyt tuhoaisi itsenä. Ikävim­mis­säkin ske­naar­ios­sa (ydin­talvi vaik­ka) osa ihmi­sistä eläisi jos­sain pom­misuo­jis­sa. “Mars-ilmiö”, ilmake­hä pak­e­nee avaru­u­teen. Ei tule tapah­tu­maann, sil­lä jo nyt tiede­tään miten ilmas­ton läm­pen­e­m­i­nen voidaan hätäti­las­sa lopettaa.

  En voi tätä mitenkään todis­taa, mut­ta veikkaan kuitenkin, että alieneista ei kuu­lu, kos­ka vir­tu­aal­i­maail­moissa on niin paljon mukavampi elää. Inhot­tavinkin men­ninkäi­nen on Brat Pitt.

 19. Maail­mankaikkeus on 13.7 mil­jar­dia vuot­ta van­ha. Maa­pal­lo on 4.5 mil­jar­dia vuot­ta van­ha. On hyviä syitä mik­si riit­tävän monipuolisen alkuainekoos­t­u­muk­sen sisältäviä aurinkokun­tia ja pla­neet­to­ja ei ehkä olisi paljoa tuo­ta aikaisem­min voin­ut syn­tyäkään. Maa­pal­lo aurinkokun­ti­neen saat­taa olla elämälle kel­paavien pla­neet­to­jen joukos­sa ensim­mäis­ten joukossa.

  Elämän merkke­jä tun­netaan 3.6 mil­jardin vuo­den takaa, eli elämä syn­tyi suun­nilleen heti kun maa­pal­lo oli (3.8 mil­jar­dia vuot­ta sit­ten) jäähtynyt tarpeek­si. Eli maan alkeis­tu­malli­nen mikro­bielämä syn­tyi mah­dol­lis­es­ti suun­nilleen niin nopeasti kuin maail­mankaikkeudessa oli mahdollista.

  Sit­ten onkin ollut hitaam­paa. Kesti 2 mil­jar­dia vuot­ta ennen kuin syn­tyi aito­tu­mallista elämää. Kysessä oli edelleen yksisoluinen mikro­bielämä, mut­ta aito­tu­malli­nen, eli solus­sa oli paljon enem­män sisäistä organ­isaa­tio­ta ja työn­jakoa, solue­lim­iä, kuin alkeistumallisessa.

  Sit­ten kesti vielä mil­jar­di vuot­ta, ennen kuin aito­tu­malli­sista yksisolui­sista kehit­tyi mon­isoluista elämää. Siis viides­osa koko maail­mankaikkau­den iästä meni siihen että bak­teer­it kek­sivät monisoluisuuden.

  Viimeiset 0.6 mil­jar­dia vuot­ta kehi­tys onkin sit­ten johtanut vähän nopeam­min mon­en­moi­sen muo­toisi­in eliöihin.

  Mut­ta siis:
  — 83% elämän ole­mas­saolosta pelkkiä yksisoluisia.
  — 99.8% elämän ole­mas­saolosta ilman tietoisu­ut­ta (eli ihmistä).
  — 99.999997% elämän ole­mas­saolosta ilman radion keksimistä.

  Tässä val­os­sa, elämää saat­taa hyvinkin olla monil­la pla­nee­toil­la tuol­la jos­sain, mut­ta oletet­tavasti suurim­mal­la osal­la elävistäkin pla­nee­toista on vain yksisoluista elämää, ja mon­isoluisen kasvi- ja eläinkun­nankin kehit­täneil­lä pla­nee­toil­la tietoisu­u­den ja tek­nol­o­gisen kehi­tyk­sen syn­ty saat­taa ottaa aikansa ja olla harvinaisehkoa.

 20. Aiheesta oli pari viikkoa sit­ten ilmestyneessä ja edelleen myyn­nis­sä olevas­sa Tiede-lehdessä. 

  Kyseinen uuti­nen sekä taus­to­ja ilmaisek­si myös täältä:

  http://www.tiede.fi/lehti/mars

  Mitä tulee älyl­liseen elämään, niin voi tietysti pohtia — vaik­ka N=1 — miten kauan täl­lä pla­nee­tal­la kesti 1) elämän syn­ty, 2) mon­isoluisen elämän ja tuman syn­ty sekä 3) älyl­lisen elämän synty.

  Voi olla että yksisoluinen elämä syn­tyy melkein mis­sä vaan mis­sä olo­suh­teet sopi­vat tiet­tyyn haarukkaan, mut­ta että siitä syn­tyy jotakin, joka lähet­täisi meille jol­lain arvaa­mal­lamme taa­ju­udel­la tek­stare­i­ta, on ehkä hie­man tai kymme­nen ker­talu­okkaa epätodennäköisempää.

 21. Tiedemies:
  “Ehdotan, että panos­te­taan avaru­uste­knolo­giaan yms. niin, että voidaan tehdä siir­tokun­tia kuuhun ja Mar­si­in, niin edes jotain elämää jää jäl­jelle kitu­ut­ta­maan tähän aurinkokuntaan.”

  Hyvin tärkeä aihe, joka on läh­es tyystin sivu­utet­tu poli­ti­ikan kaikil­la tasoil­la. Ehkä Ode voi ottaa tämän pohjus­tuk­sen agen­dalleen:). Joka tapauk­ses­sa on selvää, että “avaru­usaskel” on otet­ta­va, jot­ta ihmiskun­nal­la on mah­dol­lisu­us selvitä vähänkin pidem­mäl­lä aikavälil­lä. Tälle alkaa olla jo kiire, kos­ka tuo askel vaatii toteu­tu­ak­seen varsin vakaat olot, jot­ta tarvit­ta­vat mas­si­iviset resurssit saadaan mobil­isoitua. Mah­dol­lisen rom­ah­duk­sen jäl­keen seu­raavaan mah­dol­lisu­u­teen voi men­nä sato­ja, jopa tuhan­sia vuosia.

  Olen kir­joit­tanut muu­ta­man pätkän näistä avaru­u­sai­heista ihmiskun­nan selviämisen näkökulmasta:
  Pul­lonkaulas­ta inter­galak­tiseen selviytymiseen
  Räjähdä, Eta Cari­nae, räjähdä

 22. “Siis viides­osa koko maail­mankaikkau­den iästä meni siihen että bak­teer­it kek­sivät monisoluisuuden.”

  Ehkä meni, ehkä ei. Niin tai näin, toden­näköisyyk­siä on mah­do­ton laskea yhden tapah­tu­man perusteella.

 23. Tuskin sieltä mete­ori­itista mitään älykkäitä avaaru­u­so­lioi­ta löy­tyy, vaan jotain solu­ja tms. Tämä keskustelu meni kiin­nos­tavasti heti kohti jotain transendent­tia ja maail­man­lop­pua, mikä saa myös mei­dät ateis­tit näyt­tämään liikut­tavil­ta. Itse läh­den saunaan rauhoit­tumaan kuo­hut­ta­van uutisen jälkeen.

 24. Tiedemies:
  “Ehdotan, että panos­te­taan avaru­uste­knolo­giaan yms. niin, että voidaan tehdä siir­tokun­tia kuuhun ja Mar­si­in, niin edes jotain elämää jää jäl­jelle kitu­ut­ta­maan tähän aurinkokuntaan.”

  En tiedä, oliko tämä vit­si, mut­ta jos ei ollut suosit­te­len halvem­pana vai­h­toe­htona tämän kallis­ar­voisen sukumme säi­lyt­tämisek­si muut­tamista pom­misuo­ji­in. Tai jos se ei kel­paa, meren allekin on halvem­pi matkus­taa kuin Marsiin.

 25. Onko men­nyt jotakin ohi, kun kuvit­telin, ettei enää muu­ta­maan vuo­teen ole oletet­tu, että elämä on harvinaisuus?

  Äly voi olla haas­tavampi havaittava.

  Tosin voi käy­dä niinkin kuin maan­pääl­lisen älyn tulkin­nas­sa: Vielä tovi sit­ten ihmisen erot­ta­vana ja määritelmäl­lisenä omi­naisuute­na pidet­ti­in kykyä käyt­tää työkalu­ja. Nyt­tem­min on huo­mat­tu, että eläimet käyt­tävät työkalu­ja (eivät ne auto­ja kor­jaa, mut­ta avaa­vat kuo­ria, kaivel­e­vat, rak­en­tel­e­vat yms.). Todet­ti­in, että eläimet eivät valmista työkalu­ja. Havait­ti­in, että hyvinkin eri­laiset eläimet valmis­ta­vat käyt­töön­sä sopivia välineitä (vaikka­pa mura­haiset, jot­ka “kuto­vat” pesän­sä saumat umpeen toukkien erit­tämäl­lä tah­nal­la, ja suo­jaa­vat toukkia niin, että ne voivat käy­dä läpi muodon­muu­tok­sen ilman kotelo­vai­het­ta) Viimeisenä loukkauk­se­na ihmisyy­delle ovat eläimet, jot­ka tekevät jotakin huvikseen (esim saukot laske­vat mäkeä, use­atkin eläimet har­ras­ta­vat sek­siä yhdessä tai yksinään jne.)

  Nykyään voi mil­tei jokainen kaupunki­lainenkin havai­ta kuin­ka hel­posti esim. tiaiset oppi­vat ker­jäämään, mut­ta niin­hän se on, että sitä selviy­tyy, mite parhait­en taitaa, ja se sopi­nee kaik­keen elämään siel­lä tai täällä.

 26. “Tuskin sieltä mete­ori­itista mitään älykkäitä avaaru­u­so­lioi­ta löy­tyy, vaan jotain solu­ja tms. Tämä keskustelu meni kiin­nos­tavasti heti kohti jotain transendent­tia ja maail­man­lop­pua, mikä saa myös mei­dät ateis­tit näyt­tämään liikuttavilta.”

  Jos ei ihan ymmär­rä, mis­tä puhutaan, kan­nat­taa olla hil­jaa. Mut­ta jos ei ymmär­rä, että ei ymmär­rä, sit­ten ongel­ma onkin jo han­kala. Saunaan men­e­m­i­nen aina auttaa.

 27. Saiain­pa pätkän rih­mas­toa kehooni nyky­is­ten H1N1- jne. virusten sekaan niin näyt­täisin mis­tä pesee.

 28. Jos avaru­uskivis­sä todel­la olisi elop­eräistä jään­net­tä, niin nähtäisi­inkö se vuo­den merkit­tävim­mäk­si uutisek­si? Tes­tasin tätä aja­tus­ta mini­gallupis­sa mikroskoop­piku­vien kera, ja yleis­tu­los oli se, että nuo matomaiset rak­en­teet koetaan hyvin vaa­ti­mat­tomik­si. Jopa EU herät­tää enem­män keskustelua. Luulen, että lehtiä luke­va ihmi­nen kiin­nos­tuu ulkoavaru­ud­es­ta vas­ta sit­ten kun se koetaan uhkaavak­si tai sitä voi hyö­dyn­tää. Äärim­milleen puris­tet­tuna: ihmi­nen halu­aa tietää, voiko tuon havaitun avaru­u­solen­non syödä.

 29. Usko­vak­si itseni luke­vana en tosi­aan ymmär­rä, mik­si tämän pitäisi vaikut­taa min­u­un mil­lään lail­la. En heti kek­si ketään muu­takaan usko­vaa, johon vaikuttaisi.
  Minus­ta tässä on nyt todel­li­nen olk­iukko, joka ker­too ehkä enem­män esit­täjästään, vaik­ka en kyl­lä tiedä mitä. Toisaal­ta evvk.

 30. Jos älyn kehit­tymi­nen galak­sis­samme on epä­to­den­näköistä, on vielä epä­to­den­näköisem­pää, että se kehit­tyy ja rak­en­taa radioi­ta ja/tai raket­te­ja kahdessa toisi­aan lähel­lä olevas­sa paikas­sa juuri samaan aikaan, muu­ta­man vuosikymme­nen tai edes vuo­sisadan tarkkuudella.
  Sik­si Fer­min paradok­sia ei ole ole­mas­sakaan ja sik­si galak­simme on toden­näköis­es­ti rau­nioiden kokooelma.
  Mukavaa luet­tavaa: Alas­tari Reynolds — Push­ing ice

 31. Meren alle ei paljon muute­ta, jos ilmake­hä tekee venuk­set, meret kiehu­vat ja läm­pöti­la nousee niin korkeak­si, että lyi­jy ja tina sulavat.

 32. “Usko­vak­si itseni luke­vana en tosi­aan ymmär­rä, mik­si tämän pitäisi vaikut­taa min­u­un mil­lään lailla.”

  Soin­in­vaara teki aja­tusvirheen: ötökkä Marsin kivessä ei todista, että elämä on syn­tynyt mon­taa kertaa. 

  Mut­ta ehkä on syn­tynyt; sekin on mah­dol­lista. Mon­en fun­da­men­tal­is­tiusko­vaisen kannal­ta tämä on sietämätön ajatus.

  Ehkä Soin­in­vaara tarkoit­ti sitä. Ken tietää. Uskona­siois­sa ollaan aina ja ikuis­es­ti tietämättömiä.

  Mik­si me jumalat sal­limme pahu­u­den? Luin vas­tauk­sen lukion elämänkat­so­mustiedon oppikir­jas­ta. Ihmisel­lä ei olisi vapaa­ta tah­toa, jos me jumalat estäisimme teitä tekemästä paho­ja asioita.

 33. Aiheeseen liit­tyen voin suositel­la Esko Val­tao­jan kir­jaa Kotona maailmankaikkeudessa. 

  Elämän syn­ty on varsin toden­näköistä, jos koko maail­mankaikkeus on suuri kone, jon­ka tarkoi­tus on tuot­taa elämää… =)

  P.S. käsit­tääk­seni elol­lis­ten olio­den kan­taisät pystytään määrit­telemään aika hyvin. Sik­si osa­taan sanoa, että sini­valaal­la ja ihmisil­lä on yhteisiä esi-isiä. Mikäli mar­si­laisil­ta ei löy­dy samaa dna:ta kuin maan elämältä, niin ovatko ne sil­loin syn­tyneet eri aikaan? Samoin maan pääl­lä elämä on voin­ut syn­tyä use­aan otteeseen — tätä ei selvästi olla pystyt­ty näyt­tämään toteen, mut­ta ajatuk­sen se on kiehtova.

 34. Pikkaisen tulee mieleen, että ne, jot­ka eivät usko jumalaan alun alka­enkaan, yrit­tävät esi­in­tyä uskon asiantun­ti­joina, ja todis­tel­la, että jumalaa ei ole olemassa.

  Nurinkurista.

 35. Jatke­taan­pa kir­ja­su­osi­tuslin­jal­la. Wardin ja Brown­leen “Rare earth: why com­plex life is uncom­mon in the uni­verse” löy­tyy jos­sain mitas­sa näem­mä myös google book­sista: http://books.google.fi/books?id=qz7YBLkabzAC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false

  Kir­jan sanoma on, että tek­i­jöi­den mukaan mon­imutkainen elämä lie­nee tulosta harv­inais­es­ta sopivien tek­i­jöi­den yhteen­sat­tumas­ta, mut­ta yksinker­tainen mikro­bielämä saat­taa sen sijaan olla hyvinkin yleistä.

 36. Kor­jaus: eipä siel­lä olekaan kuin muu­ta­ma sivu johdan­non lisäksi.

 37. “Tiedemies kir­joit­ti 27.1.2010 kel­lo 21:00
  Meren alle ei paljon muute­ta, jos ilmake­hä tekee venuk­set, meret kiehu­vat ja läm­pöti­la nousee niin korkeak­si, että lyi­jy ja tina sulavat.”

  Edes ilmati­eteen laitok­sen simu­loin­nit ei noin lauhkei­ta talvisäitä ennus­ta. Oliko nämä ihan IPCC:n ennusteista asti? Joko tälle vaiko vas­ta seu­raavalle vuosisadalle?

 38. Tuo­ta noin. Usko­vak­si itseni luke­vana en edelleenkään ymmär­rä, mik­si min­un ei sal­lit­taisi hyväksyä aja­tus­ta, että elämää on syn­tynyt mon­ta kertaa?

  Elämä on pros­es­si, ja maail­mankaikkeus on ver­bi, eikä substantiivi.

 39. Juha:

  Pikkaisen tulee mieleen, että ne, jot­ka eivät usko jumalaan alun alka­enkaan, yrit­tävät esi­in­tyä uskon asiantun­ti­joina, ja todis­tel­la, että jumalaa ei ole olemassa.

  Nurinkurista.

  Jäin miet­timään, joh­tu­isiko­han tämä osit­tain perusk­oulus­sa annet­tavas­ta tun­nus­tuk­sel­lis­es­ta uskon­nonopetuk­ses­ta. Itsel­leni oli pienenä lapse­na kova paik­ka, kun opet­ta­ja pani tun­neil­la lausumaan uskon­tun­nus­tus­ta ääneen. Otin ja otan vale­htelun aika vakavasti, enkä näh­nyt kovin ylevänä jär­jestelmää, joka sekä opet­taa vale­htelun ole­van väärin että edel­lyt­tää sitä niiltä, jot­ka eivät usko kris­tit­ty­jen Jumalaan. Myöhem­min yläas­teel­la sain uskon­nos­ta tun­ti­ak­ti­ivi­su­ud­estani huoli­mat­ta koe­tu­lok­si­in näh­den pykälää huonom­man arvosanan, kos­ka vas­tasin väärin tun­nil­la esitet­tyyn kysymyk­seen: “Uskotko Jumalaan?”. Opet­ta­jan mielestä uskona­sioi­ta ei voin­ut hal­li­ta täy­del­lis­es­ti, jos ei ollut uskos­sa. Ymmär­rän hyvin, jos joku samoin kohdel­tu kokee vielä aikuise­nakin tarvet­ta vastahyökkäyksiin.

  Valitet­ta­vana seu­rauk­se­na idioot­ti­mais­es­ta uskon­nonopetuk­ses­ta jotkut kas­va­vat näkemään myös uskon­to­jen edus­ta­mat hyvät asi­at, kuten henkisen ulot­tuvu­u­den tärkey­den ihmiselämässä, vas­ten­mielis­inä ja kartet­tavina. Jo usko sanana aiheut­taa hel­posti epälu­u­loa, vaik­ka tosi­asi­as­sa meistä jokainen elää usko­muk­sien varas­sa ja niiden ohjaa­mana, uskoimme Jumalaan tai emme. Tieteelli­nen tietokaan ei useim­miten ole pysyvää; me vain uskomme sen pitävän paikkansa kunnes se kumo­taan tai van­hen­tuu ja maail­manku­vamme muuttuu.

 40. Siis, meret kiehu­vat kuivi­in, tai oikeas­t­aan hai­h­tu­vat kuiv­ak­si joskus noin mil­jardin vuo­den sisäl­lä. Kuten yllä sanoin, Venus-ske­naario on mielestäni yliampu­vaa liioit­telua lyhyel­lä aikavälil­lä. Se on kuitenkin edessä ennen­pitkää, ja ihan riip­pumat­ta siitä, mitä ihmiset tekevät.

  Maa­pal­lo on ollut ole­mas­sa jok­seenkin nykyisen näköisenä nelisen mil­jar­dia vuot­ta ja jonkin­laista elämää on tääl­lä ollut suurim­man osan ajas­ta. Ihmi­nen on tul­lut pal­lolle nyt, kun tätä elämälle suo­tu­ista aikaa on jäl­jel­lä enää viimeinen neljännes. Olemme siis pla­nee­tan asumiskelpoisen ajan lop­pu­vai­heen asukkaita. 

  Itsea­sis­sa, eri­laiset tekni­ikat, jot­ka nykyisel­lään voisi­vat sovel­tua Venuk­sen maankaltais­tamiseen voivat tul­la rel­e­van­teik­si keinoik­si piden­tää maa­pal­lon elinikää.

  Tämä liit­tyy harv­inaisen vähän nykyiseen ilmas­ton­muu­toskeskustelu­un. Ain­oa kytkös on, että ihmisen toimet saat­ta­vat siirtää Venus-ilmiön käyn­nistymistä aiem­mak­si, vaik­ka tämä onkin hyvin epätodennäköistä.

 41. “Meren alle ei paljon muute­ta, jos ilmake­hä tekee venuk­set, meret kiehu­vat ja läm­pöti­la nousee niin korkeak­si, että lyi­jy ja tina sulavat.”

  Niin, Venushan se olikin eikä Mars. 

  Mut­ta yliläm­pen­e­misen estämi­nen sujuu joka tapauk­ses­sa nykyte­knolo­gial­la noin promillen tuhan­nesos­al­la Marsin asut­tamisen kustannuksista.

  Jos tapah­tuu jotain ikäväm­pää, kuten vaik­ka val­ta­van mete­ori­itin osuma, no, tääl­lä Turus­sa on val­tion­hallinnon virkail­i­joille raken­net­tu Urheilupuis­ton alle pommisuoja. 

  Tulee mieleen Dou­glas Adams ja se, minkälainen olisi uusi uljas maail­ma sit­ten, kun sen perus­taisi­vat byrokraatit.

 42. Ihan kaik­ki ei tätä halua kuul­la, mut­ta näin se menee: 

  Ihmi­nen lisää ensik­si lonkkapro­teesin ja sit­ten keinosilmän. Deman­tia? No hätä, lisätään vähän pros­es­soin­tite­ho­ja Intelin aivo­pros­es­so­ril­la. Mik­si halu­aisin enää sanoa puhe­limelle sen nimen kenelle soi­tan, kun ker­ran Nokian uusi malli tulk­it­see suo­raan ajatuk­sia. Hel­vetti, jalka­an iski dia­betes. No eiku pois. Mik­si asu­isimme tääl­lä maan­pin­nal­la, jos­sa meitä uhkaa kaiken­laiset katas­tro­fit? Eiku maan sisään. Robot­it kaivakaa! Kuin­ka syvälle? Kilo­metri? Eikö vieläkään tun­nut tur­val­liselta? Kak­si? Kolme? Robot­it kaivakaa!

  Ai että Mar­si­in! Huono vit­si, kek­si uusi. Ai et kek­si? No, en kek­si minäkään. Kato­taan Spede-show miljoo­nan­nen kerran

 43. Ei nyt ihan uppoa tajun­taan tämä kohi­na uskon­nos­ta tämän tutkimus­tu­lok­sen yhteydessä. 

  Väit­täisin että asial­la on “uskon­nol­lista maail­manku­vaa” järisyt­tävää merk­i­tys­tä vain sille hyvin pienelle osalle ihmi­sistä ketkä otta­vat raa­matun (tai muun vas­taa­van) luomisker­to­muk­sen kir­jaimel­lis­es­ti. Ja näitä on oman koke­muk­seni mukaan hyvin pieni osa suo­ma­lai­sista. Edes kirkkon kuu­lu­vien joukos­sa moinen “fun­dal­is­mi” on hyvin harvinaista. 

  Ehkä jos­sain muual­la asuu ihmisiä jot­ka repivät ihokkaansa tämän tiedon joh­dos­ta, mut­ta jotenkin en silti jak­sa uskoa että tämän joh­dos­ta kirkot ja moskei­jat muutet­taisi­in nave­toik­si. Net­tikeskustelu­ja tämä var­maan ruokkii taas pitkään. 

  Ylipäätään monil­la keskustelu­pal­stoil­la liikkuvil­la “ei usko­vaisil­la” tun­tuu ole­van omi­tu­isia käsi­tyk­siä “usko­vista” ja hei­dän ajatuksenjuoksustaan. 

  Usko jumalaan ei vält­tämät­tä tarkoi­ta sitä että uskoo sokeasti ja sanas­ta sanaan kaiken mitä raa­mat­tu tai joku uskon­nolli­nen auk­tori­teet­ti sanoo. Jokaisel­la usko­val­la on oma uskon­sa jumalansa (yksikössä tai monikossa).

 44. Tarken­ntaan vielä vähäsen ylläol­e­vaa postaus­tani (har­mi ettei ker­taalleen lähetet­tyä postaus­ta voi editoida): 

  En siis epäile yhtään että elämän löy­tymi­nen maan ulkop­uolelta EI heilut­taisi maail­manku­vaamme suuresti ja ETTEI sil­lä olisi merkit­täviä seu­rauk­sia kult­tuurillemme ja ajat­telullemme. En kuitenkaan usko että nämä vaiku­tuk­set kohdis­tu­isi­vat jotenkin dra­maat­tis­es­ti juuri “usko­vaisi­in”. Usko “nor­maali-ihmisil­lä” har­voin perus­tuu sel­l­aiseen ajat­telu­un että kaiken pyhissä kir­joituk­sis­sa san­otun on olta­va absolu­ut­tisen tot­ta tai muuten koko uskosys­tee­mi rom­ah­taa. Näin voisi var­maan tapah­tua sille äärim­mäisen pienelle osalle ihmisiä jot­ka usko­vat fun­da­men­tal­is­tis­es­ti ja absolu­ut­tis­es­ti kaiken ole­van tot­ta. Täl­löin loogis­es­ti yhden asian osoit­tau­tu­mi­nen epä­todek­si vetäisi maton kaiken muunkin alta. Valitet­tavasti vain täl­läiset ihmiset tuskin nou­dat­ta­vat logi­ikkaa ajat­telus­saan muutenkaan, joten epäilen että he ratkai­se­vat dilem­man yksinker­taisim­mal­la taval­la kieltäy­tyvät usko­mas­ta tutkimus­tu­lok­si­in (tai vai­h­toe­htois­es­ti selit­tävät sen jumalansa tekona).

 45. Joo, en ole pere­htynyt kos­molo­giaan, enkä myöskään puhunut alieneista kir­jaimel­lis­es­ti. En vain ymmär­rä onko tämä meille tärkeämpi uuti­nen kuin vaikka­pa ajanko­htaiset ekol­o­giset ongelmat?

 46. Pyöräil­i­jä:
  En vain ymmär­rä onko tämä meille tärkeämpi uuti­nen kuin vaikka­pa ajanko­htaiset ekol­o­giset ongelmat?

  Ei kai ekol­o­gi­sista ongelmista ole vuo­den sisäl­lä tul­lut mitään uut­ta ja mullis­tavaa uutista. Suurim­mat ongel­mat, kuten esim. ilmas­ton­muu­tok­sen ris­ki ja lajien sukupu­u­tot, ovat olleet tiedos­sa jo vuosikaudet.

  En muista, mis­tä luin, taisi olla Fran­cis Crick­istä ker­to­va kir­ja. Aikanaan kun Crick ja Wat­son julka­isi­vat DNA:n rak­en­teen (joka siis pal­jasti samal­la geneet­tisen mate­ri­aalin kah­den­tu­misen peri­aat­teen), niin har­va sanomale­hti kat­soi asi­aa julkaisemisen arvoisek­si ja nekin kuit­ta­si­vat asian parin riv­in jutul­la. Kyseessä oli kuitenkin eräs suurim­mista tiedol­lista läpimur­roista koko 1900-luvulla. 

  Jos elämää (edes yksisoluista) löy­tyy todis­tet­tavasti toisil­ta pla­nee­toil­ta, niin se ei minus­ta ole mikään vuo­den tärkein uuti­nen — se on vuo­sisadan tärkein uutinen!!

 47. Tämän uusim­man uutisen takana on siis sama poruk­ka joka vuon­na 1996 vähäk­si aikaa sai maail­man varpailleen näyt­tämäl­lä todis­tei­ta mikrobeista Mar­sista tulleessa meteoriitissa.
  Tuol­loin innos­tus lakas­tui kun näyt­ti siltä että mikro­bit ovat omat pla­nee­tas­tamme. Häly oli kuitenkin niin suuri että siitä on tehty kirja:

  The Rock from Mars: A Detec­tive Sto­ry on Two Plan­ets (Hard­cov­er)
  by Kathy Sawyer (Author)
  Hard­cov­er: 416 pages
  Pub­lish­er: Ran­dom House (14 Feb 2006)

 48. “Väit­täisin että asial­la on “uskon­nol­lista maail­manku­vaa” järisyt­tävää merk­i­tys­tä vain sille hyvin pienelle osalle ihmi­sistä ketkä otta­vat raa­matun (tai muun vas­taa­van) luomisker­to­muk­sen kirjaimellisesti.”

  Tuskin heillekään: ei heitä ole aiem­matkaan tieteel­liset tulok­set het­kaut­ta­neet. Eiköhän tässä itse kukin suh­taudu koko jut­tuun oman maail­mankat­so­muk­sen­sa kaut­ta: jos on pitänyt Raa­mat­tua luon­non­ti­eteen perus­teok­se­na, niin pitää sitä edelleen. Jos taas suh­tau­tuu Raa­mat­tuun­sa toisin, niin suh­tau­tuu edelleen.

 49. Minä en näe sat­un­nais­es­ti joka suun­taan etenevil­lä radioaal­loil­la tapah­tu­van “pälä­tyk­sen” puutet­ta oikein minkään­laise­na todis­tuk­se­na siitä, että galak­sis­samme tai jopa suh­teel­lisen lähel­lä meitä olevil­la tähdil­lä ei olisi älyl­listä elämää. Voi hyvin olla, että täl­lainen radioaal­loil­la kom­mu­nikoin­ti kos­kee vain hyvin lyhyt­tä kehi­tyshis­to­ri­an vai­het­ta älyl­lisen elämän kohdalla. 

  Ehkä parem­pi todiste on se, ettemme ole havain­neet kenenkään tulleen tänne fyy­sis­es­ti (tai ainakaan tätä ei ole tieteel­lis­es­ti pitävästi todis­tet­tu, yksit­täis­ten ihmis­ten ufo-havain­to­ja toki on ollut). Tämäkään ei tosin minus­ta osoi­ta var­muudel­la mitään. 

  Voi hyvin olla, että tääl­lä on käy­tykin paljon ennen nyky­ih­misen syn­tyä ja havait­tu, että näköjään jotain elämää tääl­lä kehit­tyy, mut­ta kehit­tyköön. Jos maa­pal­lol­la ei ole mitään sel­l­aista, mitä älykkäät elämän­muodot vält­tämät­tä tarvit­se­vat, niitä ei vält­tämät­tä ole kiin­nos­tanut puut­tua pla­neet­tamme elämään mitenkään. 

  Samoin voi päteä, että kaik­ki galaksin täh­tien­väliseen matkustelu­un kykenevät sivil­isaa­tiot ovat keskenään sopi­neet, ettei täl­lais­ten kehit­tymät­tömien elämän­muo­to­jen kehi­tyk­seen puu­tu­ta ennen kuin ne kehit­tyvät niin pitkälle, että kykenevät itse alkaa matkustel­la ympäri galak­sia. Tämä vas­taisi Star Trekin “prime directiveä”.

  Ole­tuk­sel­la, että galak­sis­samme on paljon elämää, nämä kak­si vai­h­toa vaikut­ta­vat minus­ta toden­näköisem­miltä kuin se, että nämä elämän­muodot tuli­si­vat tänne mei­dän luok­semme juuri nyky­ih­misen aikaan (sitähän emme tiedä, jos ne oli­si­vat käyneet tääl­lä mon­takin ker­taa ennen ihmistä) saati, että pälät­täi­sivät joka suun­taan säteilevil­lä radioaaltokommunikaattoreilla.

 50. Niin, kyl­lähän se ensim­mäi­nen käytän­nön aja­tus sähkö­mag­neet­tista säteilyä käytet­täessä olisi kohdistaminen.

 51. “että galak­sis­samme tai jopa suh­teel­lisen lähel­lä meitä olevil­la tähdil­lä ei olisi älyl­listä elämää. Voi hyvin olla, että täl­lainen radioaal­loil­la kom­mu­nikoin­ti kos­kee vain hyvin lyhyt­tä kehi­tyshis­to­ri­an vai­het­ta älyl­lisen elämän kohdalla. ”

  Tois­taisek­si emme kykene kun­nol­la havait­se­maan edes lähitähditä, josko niiden elämän­vyöhyk­keel­lä olisi elämälle kelvol­lisia planeettoja.
  Joitain viit­teitä on ole­mas­sa, mut­ta useim­mat havaitut pla­nee­tat ovat jät­tliäisiä, jot­ka eivät jostain syytä sovel­lu elämälle, ainakaan mil­lään tun­netul­la reunaehdolla .
  Eli avaru­u­den tutkimuk­sen pitää kehit­tyä vielä paljon ennen kuin saamme selville, löy­tyykö elämälle sopivia planeettoja.

  Mitä tulee radioaal­toi­hin niin olemme lähet­täneet ja vas­taan­ot­ta­neet sig­naale­ja vas­ta alle 100 vuot­ta ja sel­l­ais­lla taa­juuk­sil­la ja tehoil­la, jot­ka etenevät, aikaikku­na on vielä lyhyempi.

  Tuo 50-vuo­den aikaikku­na on kovin lyhyt maail­mankaikkeu­den ikään näh­den ja sinä aikana on ehtinyt syn­tyä ja tuhoutua n kpl sivilisaatioita.
  Tai ne ovat voineet kehit­tyä pitem­mälle ja käyt­tävät jotain muu­ta meille tun­tem­aton­ta tekniikkaa. 

  Ja se, että he lähet­täi­sivät tähän suun­taan jotain niin sekin olisi jo ihme.

  Ja mitä tulee tehoon niin täl­lainen sat­un­nainen ympärisäteilevä teho on jo muu­ta­man val­ovuo­den päässä niin vai­men­tunut­ta, että sitä on vaikea havai­ta taustakohinasta .
  Voy­ager 2 on nyt aurinkokun­nan ääri­ra­joil­la ja sig­naali on juuri ja juuri erotet­tavis­sa, tosin tehokin on heikko.

 52. Pitää aset­taa asi­at oikeaan perspektiiviin.

  Maa­pal­lo on 4,5 mil­jar­dia vuot­ta van­ha, elämää on esi­in­tynyt n. 3,8 mil­jar­dia vuot­ta, älyl­listä elämää määritelmästä riip­puen joitakin kym­meniä tai sato­ja tuhan­sia vuosia.

  Mitenkään ei voi­da päätel­lä onko äly evoluu­tion ohimenevä oikku vai ylivoimainen selviytymiskeino.

  Fer­min paradok­si ei ole mikään paradok­si, sil­lä jo naa­pu­ritähdel­lä voi asustel­la mil­jar­di vuot­ta van­ha sivil­isaa­tio emmekä me tietäisi siitä mitään. Ylipäätään näistä asioista meil­lä ei ole lop­pu­jen lopuk­si muu­ta kuin val­is­tunei­ta arvauksia.

  Mikäli tuo kivi tosi­aan kan­taa jälk­iä maa­pal­lon ulkop­uolis­es­ta elämästä, on se vuo­sisadan suurin uuti­nen. Tule­vaisu­udessa ihme­tel­lään miten se ei aikanaan herät­tänyt suurem­paa huomiota.

 53. Muis­te­len luke­neeni, että ihmiskun­nankin “radi­olois­to” on pikku hil­jaa hiipumas­sa, kun tiedon­si­ir­to siir­tyy enenevässä määrin val­okaapelei­hin ja mikroaal­tolinkkei­hin, sekä pidem­mäl­lä (=astronomisel­la) matkalla laserei­hin ja masereihin.

  Teo­ri­as­sa vaik­ka jokaises­sa lähitähdessä saat­taisi olla täh­tien­välistä viestin­tää har­ras­ta­va sivil­isaa­tio, mut­temme huo­maisi sitä ellei täh­tien­vä­li­nen kom­mu­nikaa­tiomaser vahin­gos­sa pyyhkäi­sisi mei­dän aurinkokun­tamme kautta.

  Radi­olois­ton rajoit­tamisellekin voisi löytää perustei­ta. Lähitähdil­lähän saat­taa lymytä para­noi­di, täh­tien­välisen aluk­sen rak­en­tamiseen kykenevä sivil­isaa­tio. Täl­läi­nen alus olisi jo itsessään äärim­mäi­nen joukko­tuhoase, ja tilanteeseen liit­tyy tiet­ty houku­tus “ampua” ensin. 

  Tai sit­ten joku sivil­isaa­tio on lait­tanut liik­keelle itseko­pi­oitu­van “berserker”-koneen, jon­ka tehtävä on tutkia käymät­tömiä kor­pi­mai­ta, löytää uusia sivil­isaa­tioi­ta ja sit­ten lopet­taa ne ennaltaehkäisevästi.

  Nämä ja kaik­ki muut argu­men­tit puolta­vat vähin­tään avaru­uste­knolo­gian kehit­tämistä ja Aurinkokun­nan voimaperäistä kolonisaa­tio­ta — munat pois samas­ta korista — niin pian kuin mahdollista.

 54. Janne voi olla oike­as­sa siinä, että mei­dän ei ehkä kan­na­ta yrit­tää tiedot­taa itses­tämme liikaa naa­pu­ritäh­tien suun­taan. Pide­tään mata­laa profi­il­ia siltä var­al­ta, että naa­pu­rit halu­a­vat olla maail­mas­sa yksin eivätkä siedä meitä. Toisaal­ta voi olla niinkin, että tiedo­tuskanavamme eivät ker­ro naa­pureille mitään sen enem­pää kuin kos­mi­nen taus­tasäteily meille. Lisäk­si on otet­ta­va huomioon ystäväl­lis­ten tai vähin­tään välin­pitämät­tömien naa­purien mah­dol­lisu­us. Mikä olisi ratio­naa­li­nen tiedo­tusstrate­gia tässä epä­var­mas­sa tilanteessa? Onko­han aihet­ta tutkit­tu perusteellisesti?

 55. Sinän­sä mie­lenki­in­toinen uuti­nen. Muis­te­len, että lukios­sa 60-luvul­la biolo­gianopet­ta­jamme puhui jo samas­ta asi­as­ta — oli tun­netusti aikaansa edel­lä ja huima visionääri.
  Se, että Mar­sista sink­outuneessa kap­paleessa olisi toisel­la pla­nee­tal­la syn­tyneen elämän jälk­iä, ei mielestäni kuitenkaan osoi­ta sitä, että elämä olisi tul­lut Maa­han muual­ta — päin­vas­toin. Jos Marsin kaltaisel­la, ankeal­la pla­nee­tal­la on voin­ut syn­tyä elämää, sen täy­tyy olla maail­mankaikkeudessa hyvin tavalli­nen ilmiö, ja se, etä maa­pal­lon olo­suhteisa EI olisi elämää syn­tynyt, on siis erit­täin epätodennäköistä.
  Yhden kom­men­toi­jan esit­tämä aja­tus siitä, että elämää on voin­ut syn­tyä pla­nee­tal­lamme use­aan eri otteeseen, vaikut­taa loogiselta. Ehkäpä vain elävien orgam­nis­mien perus­re­sep­tit ovat niin vähissä, etä eri aikoina ja eri paikois­sa syn­tyneet eliöt väk­isinkin ovat tois­t­en­sa kaltaisia.

 56. Arto: onhan tuo­ta mietit­ty paljonkin. 

  Vihamieliset itseko­pi­oitu­vat eli von Neu­man­nin koneet, berserker­it, (nimi tulee tieteiskir­jail­i­ja Fred Saber­ha­genin nov­el­leista) ovat itse asi­as­sa yksi täysin mah­dolli­nen seli­tys Fer­min paradok­si­in. Konei­den ei myöskään tarvitse olla akti­ivis­es­ti vihamielisiä: riit­tää, että ne ovat esimerkik­si kolonisaa­tio­ta valmis­tele­via lait­tei­ta jot­ka ovat syys­tä tai tois­es­ta välin­pitämät­tömiä toisia sivil­isaa­tioi­ta kohtaan.

  Vakavasti aihet­ta on poht­in­ut ainakin kos­molo­gi Edward Har­ri­son. Har­ri­son itse asi­as­sa esit­tää, että täl­läis­ten konei­den loogi­nen ja teknologi­nen mah­dol­lisu­us johtaa siihen, että mah­dol­lis­ten superke­hit­tynei­den sivil­isaa­tioiden intres­seis­sä olisi suh­tau­tua poten­ti­aalis­es­ti ekspan­si­ivisi­in lajei­hin samoin kuin ihmiset suh­tau­tu­vat Ebo­la-viruk­seen, tai parhaas­sakin tapauk­ses­sa sokerimuurahaisiin. 

  Tämä itse asi­as­sa selit­täisi, mik­si Lin­nun­ra­ta ei ole tul­vil­laan muukalaisia: jos ekspan­siopaineiseen laji­in suh­taudu­taan kuin tap­pavaan tau­ti­in — von Neu­man­nin konei­den mah­dol­lisu­u­den vuok­si — ratio­naa­li­nen ratkaisu olisi tömäyt­tää täl­läisiä piirteitä omaa­van lajin koti­pla­neet­taan täh­tien­vä­li­nen avaru­usalus jol­lain huo­mat­taval­la pros­en­til­la val­on nopeud­es­ta, ennen kuin laji saavut­taa von Neu­man­nin konei­den rak­en­tamiseen tarvit­ta­van kehi­tys­ta­son. (Joku voisi kut­sua tätä para­noiak­si. Mah­dol­lista, mut­ta pitää muis­taa, että konei­den rak­en­tamiseen ja lähet­tämiseen tarvit­taisi­in joskus tule­vaisu­udessa vain yksi omista lähtöko­hdis­taan ratio­naalis­es­ti toimi­va dik­taat­tori — tai suuryritys.)

  Ihmi­nen on varsin ekspan­si­ivi­nen laji, ja jos tele­vi­si­olähetyk­siämme on siepat­tu ja kyet­ty tulk­it­se­maan, se lie­nee selvin­nyt muillekin. Kuka tietää — galak­tisen Tart­tuvien tau­tien keskuk­sen impak­tori saat­taa olla jo matkalla.

  Toisaal­ta, pelkkä pelko tästä saat­taa pitää muut sivil­isaa­tiot hil­jaise­na. Fer­min paradok­si itsessään antaa syyn pysyä vaiti: jos kaik­ki muutkin ovat hil­jaa, ehkä siihen on hyvä syy.

  Itse pidän kuitenkin toden­näköisem­pänä syynä hil­jaisu­u­teen sitä, että radio näyt­tää ole­van vain ohiki­itävä väli­vai­he kom­mu­nikaa­tios­sa. Ihmis­ten radi­olois­to näyt­tää kestäneen karkeasti arvioiden noin 100 vuot­ta, ensim­mäi­sistä kokeiluista anal­o­gis­ten tele­vi­si­olähetys­ten lop­pumiseen. Lähet­timien teho ja etenkin hukkate­ho on nykyään — ehkä joitakin tutkalait­tei­ta luku­unot­ta­mat­ta — niin pieni, että niiden erot­ta­mi­nen tähti­ti­eteel­lis­ten etäisyyk­sien takaa on vaikeaa.

  Mut­ta tämä menee jo ohi aiheesta :). Enem­män aiheeseen liit­tyen, olen ymmärtänyt että vielä 1950-luvul­la yksinker­taisen elämän ole­mas­saoloa Mar­sis­sa pidet­ti­in tiedemiesten piiris­sä jopa toden­näköisim­pänä vai­h­toe­htona. Yllä­tys oli itse asi­as­sa melkoinen, kun luo­taimet eivät heti löytäneet mitään kon­klusi­ivista — Vikingin erikoi­sista tulok­sista huoli­mat­ta. (Nythän on esitet­ty, että Vikingin automaat­ti­lab­o­ra­to­ri­on Ata­ca­mas­sa kokeil­tu tekni­ik­ka on saat­tanut tuho­ta mah­dol­liset mar­si­laiset mikro-organ­is­mit. Tai sit­ten ei.) Lop­ullis­es­ti asia varmis­tunee vas­ta, kun saamme paikalle ihmisiä.

 57. Pidän erit­täin epä­to­den­näköisenä, että koko uni­ver­sumis­sa olisi toista ihmisen älyl­lisen kehi­tyk­sen asteen saavut­tanut­ta lajia.

  Mitä tulee tuo­hon murikkaan, niin jokainen voi kohdal­laan miet­tiä, että kumpaa pitää toden­näköisem­pänä, että ne jäl­jet siihen kiveen on tehnyt maa­pal­lon bak­teeris­to, vaiko Marsin hypo­teet­ti­nen vas­taa­va. Kiveä kak­sikym­men­tä vuot­ta tui­jot­ta­neel­la tutk­i­jal­la toki on oma pref­er­enssin­sä, se joka hänet sai kiveä alun­perin tui­jot­ta­maankin. Muuten­han hänen uransa olisi traagis­es­ti men­nyt hukkaan ja hän­hän kuten kuka tahansa meistä halu­aa kokea merk­i­tys­tä elämälleen, joten kivi saa täl­löin apri­or­isia metafy­y­sisia omi­naisuuk­sia. Hie­man kuten CO2 toisaal­la (sitäkin kun tässä ketjus­sa sivut­ti­in laa­jalti, joten älkää nyt tähän reagoiko, kun­han totesin mielip­i­teeni vas­taavas­ta ilmiöstä tutkimusmaailmassa).

 58. az:
  “Mitä tulee tuo­hon murikkaan, niin jokainen voi kohdal­laan miet­tiä, että kumpaa pitää toden­näköisem­pänä, että ne jäl­jet siihen kiveen on tehnyt maa­pal­lon bak­teeris­to, vaiko Marsin hypo­teet­ti­nen vastaava.”

  Tämä on tietenkin se lähtöko­h­ta, jos­ta käsin muu tiedey­hteisö NASA:n tutk­i­joiden esit­tämää evi­denssiä arvioi. Toki NASA:n tutk­i­joil­la on henk. koht. moti­ive­ja uskotel­la itselleen ja muille, että kiven­murikas­sa ole­vat pötkylät ovat Mar­sista kotoisin. Muil­la tutk­i­joil­la on puolestaan voimakkaat kan­nus­timet osoit­taa kyseinen väite vääräksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.