Mitä tehdä romaneille?

En tunne romanikult­tuuria riit­tävästi ymmärtääk­seni, mik­si romanien on niin vaikea sopeu­tua nykyaikaiseen yhteiskun­taan; ennen kaikkea sitä, mik­si he ovat niin koulu­tus­vas­taisia, että jopa luku­taidot­to­muus on hei­mon kesku­udessa yleistä monis­sa maissa.

Heimo on ollut aina syr­jit­ty vähän kaikkial­la. Vuo­sisato­ja sit­ten heistä mak­set­ti­in Ruot­si-Suomes­sa jopa tap­po­ra­haa. Vas­ta vuon­na 1748 kumot­ti­in laki, joka sal­li kiin­ni saadun romanin hirt­tämisen ilman oikeu­denkäyn­tiä. Nat­si-Sak­sa oli tässäkin tehokkaampi ja tuhosi sato­ja tuhan­sia romane­ja keski­tysleirien kaa­su-uuneis­sa. Tästä ei ole tehty muis­tomerkke­jä, eivätkä Euroopan maat lahjoit­ta­neet syr­jitylle romani­heimolle hyvi­tyk­sek­si jonkin muun kansan asut­ta­maa maa­ta romani­val­tion perus­tamista varten.

Syr­jäy­tynyt romaniväestö on nyky-yhteiskun­nas­sa taak­ka koti­mailleen. Tämä taak­ka ei ole jakau­tunut Euroopas­sa tasan. Suomes­sa romane­ja on noin 10 000, Roma­ni­as­sa miljoona tai pari ja Sak­sas­sa yllä maini­tus­ta syys­tä johtuen varsin vähän.

Köy­hä Roma­nia on ilmeisen halu­ton – tai ken­ties kyvytön – paran­ta­maan maansa romanien ase­maa. Maan liityt­tyä Euroopan Unioni­in, Roman­ian roman­it läh­tivät pakoon räikeää sosi­aal­ista syr­jin­tää ja syvää köy­hyyt­tä ker­jäämään ympäri Euroop­paa. EU:ssa on vapaa liikku­vu­us, mut­ta sosi­aal­i­tur­van piiri­in koti­maansa ulkop­uolel­la ei pääse kuin tehtyään pal­ka­llista työtä riit­tävän kauan. Ker­jäämistä ei tulki­ta täl­laisek­si työk­si. Yksikään EU-maa ei ole toiv­ot­tanut ker­jääviä romane­ja avo­sylin ter­ve­tulleek­si, vaan heitä vas­taan on säädet­ty varsin syr­jiviä lake­ja ja mui­ta määräyksiä.

Suomeen ker­jäävät roman­it tuli­vat pari vuot­ta sit­ten. Tänä tal­ve­na he jou­tu­i­v­at pulaan kovan pakkasen takia. Human­i­taari­sista syistä Helsin­gin kaupun­ki tar­josi joillekin roma­niper­heille tilapäistä hätä­ma­joi­tus­ta. Helsin­ki on kuitenkin ilmoit­tanut, että hätä­ma­joi­tus lop­puu tam­miku­un viimeisenä päivänä, jol­loin asukkaat lapsi­neen joutu­vat joko ulos pakkaseen, tai hei­dät kul­jete­taan ”kon­sulikyy­dil­lä” koti­maa­hansa. Romanien raa­ka kohtelu sai Kim­mo Helistön ja 17 muun val­tu­ute­tun tekemään romanien kohtelus­ta välikysymyksen.

Romanien palel­lut­ta­mi­nen pakkases­sa ei ole oikea tapa ratkaista romanikysymys­tä, mut­ta oikea ratkaisu ei ole sekään että Roman­ian ja Bul­gar­i­an romaniväestö muut­taa joukol­la mui­hin. Nykyti­lanteessa yksikään maa ei voi kohdel­la romaniker­jäläisiä inhimil­lis­es­ti, ellei halua toiv­ot­taa heitä kaikkia luok­seen. Sik­si kaik­ki kohtel­e­vat romaniker­jäläisiä niin härskisti kuin kohtelevat.

Romanien elämää tulee helpot­taa hei­dän koti­maas­saan, mut­ta tämä taak­ka ei voi jäädä Roman­ian ja Bul­gar­i­an kan­net­tavak­si. Kulut pitää jakaa Euroopan maid­en kesken. Tästä on EU-maid­en sovit­ta­va keskenään. Tämän vastapain­ona voisi hyväksyä “syr­jivän” lain, joka kieltää ammat­ti­maisen ker­jäämisen. Ker­jäämi­nen oli Suomes­sa kiel­let­tyä kaupunkien järjestyssään­nöis­sä ennen järjestys­lain säätämistä.

Näin ei voi jatkaa. Romanien tilanne on häpeäk­si koko Euroopalle.

136 vastausta artikkeliin “Mitä tehdä romaneille?”

 1. Laitoin romanien keskustelu­pal­stalle vinkin, että nyt voi tul­la tänne ker­tomaan näke­myk­siään tästä min­unkin (ja var­masti ihan jokaisen) mielestä hyvin vaikeas­ta kysymyksestä. 

  Saa nähdä tuleeko joku.…

 2. Suo­ma­lais­ten romanien nykyis­es­ta ase­mas­ta olen sitä mieltä, että he ovat saa­neet nykyisen ase­mansa juuri sel­l­aisek­si kuin ovat itse halun­neet. Siis sel­l­aisen ase­man, mis­sä halu­a­vat elää ja olla. Kateek­si käykin kun kat­soo romanien elämää. Ovat erääl­lä taval­la vapai­ta “valko­laisen” yhteiskun­nan aset­tamista vaa­timuk­sista. Mut­ta tulee myös muis­taa se, että roman­it tekevät omaa työtän­sä täysipainoisesti.

  Mut­ta meil­lä valko­laisil­la työt­tömil­lä alka­akin olla kovat paikat, kun meitä tulisi työn­tää työhön, jota emme vält­tämät­tä halu­aisi tehdä. Halu­aisimme toki tehdä työtä, mut­ta emme sel­l­aista työtä, minkä joku viskaali jostain virka­pos­til­taan osoittaa.

 3. Niin,

  ennen kaikkea tosi­aan kiin­nos­taisi tietää minkä takia hei­dän on niin vaikea sopeu­tua tämän yhteiskun­nan sään­töi­hin. Min­ul­la on heistä kak­si koke­mus­ta. Ensim­mäi­nen noin 15 vuo­den takaa kun olin työhar­joit­telus­sa ben­sa-ase­mal­la. Toimenku­va oli käytän­nössä romani rou­vien perässä kulkemista ja vah­timista, että eivät varas­ta mitään. Koskaan eivät osta­neet mitään vaan tuskas­tuneena yleen­sä lop­ul­ta pois­tu­i­v­at paikalta kun seurasin heitä ympäri myymälää.

  Toinen on tuoreem­pi. Ere­hdyin vuokraa­maan heille yksiön Helsingistä. Häly­tyskel­lo­jen olisi kai pitänyt soi­da kun sosi­aal­i­toimis­to mak­soi vuokran. No ei tässä mitään, tulisi ainakin ajal­laan ajat­telin. Vuokraa­ja oli nuorehko parikymp­pinen tyt­tö, joka oli kuulem­ma saanut juuri työ­paikan. Ei käyt­tänyt romani­vaat­tei­ta kun tehti­in vuokra­sopimus­ta vaan oli pukeu­tunut aivan nor­maal­isti. Ajat­telin, että nyt pääsee edes yksi romani kiin­ni tähän yhteiskun­taan ja aute­taan siinä. Asun­to oli kuulem­ma lähel­lä uut­ta työpaikkaa.

  Hom­ma ei vaan toimin­ut heti alus­ta alka­en. Naa­pu­rit alkoi valit­taa. Asun­to (yksiö Helsin­gin Munkkivuores­sa) oli vuokrat­tu yhdelle henkilölle, mut­ta siinä asui kuulem­ma vai­htel­ev­asti paljon use­ampi. Yhtiön rek­ister­inu­meroil­la varatut autopaikat alkoi olla täyn­nä tun­tem­at­to­mia auto­ja. Roska­pus­sit heit­et­ti­in rap­pukäytävään. Asun­nos­sa ei saanut tupakoi­da, mut­ta tark­istuskäyn­nil­lä asun­to lemusi kuin mikä ja ves­san­pyt­ty oli täyn­nä tupakan­tumppe­ja. Oli kuulem­ma tuo­tu mukana tuule­tus­parvek­keelta. Ves­san­pyt­ty oli irronnut paikoil­taan ja vuoti saumas­taan kylp­päri­in, mut­ta tätä ei kuulem­ma oltu huo­mat­tu. Ikku­nat pidet­ti­in auki talvisinkin kun asun­nos­sa ei oltu (ilmeis­es­ti tuuletet­ti­in tupakansavua). Asun­to meinasi jopa palaa kun ker­ran oli jätet­ty levy täysille ruukakat­ti­lan kanssa ja lähdet­ty jon­nekin. Palokun­ta pelasti tilanteen valp­paan naa­purin ilmoituk­sen ansios­ta. Yhtiön ilmaista pyykki­tu­paa käyt­ti koko suku. Kaik­ki asi­at kiis­tet­ti­in puhe­limes­sa ja päin naa­maakin vaik­ka samaan aikaan esim. vuokralaisen äidin auto oli naa­purin paikalla ja roska­pusse­ja käytävässä oven edessä. Oli­vat kuulem­ma jonkun muun.

  Kaiken tämän jäl­keenkään häätämi­nen ei ole mikään yksinker­tainen jut­tu vaan vaatii tietysti ensin kir­jal­lisen varoituk­sen, seu­ran­taa ja lop­ul­ta käräjäoikeu­den päätök­sen -> vie kuukausia.

  Kun häätö lop­ul­ta saati­in asun­toon jätet­ti­in kaik­ki sosi­aal­i­toimis­ton osta­ma irtaimis­to (osta­vat uudet sit­ten uuteen kohteeseen), asun­to oli läh­es kokon­aan remon­toitavas­sa kun­nos­sa ja avaimet oli tietenkin hävitetty.

  Tapah­tu­mas­ta on nyt pari vuot­ta, mut­ta vieläkin mieti­tyt­tää mik­si näin piti käyt­täy­tyä. Töitä ei tietenkään ollut vaan oli vain peit­e­ta­ri­na, mut­ta kun sosi­aal­i­toimis­to mak­soi käytän­nössä kaik­ki kulut ja mah­dol­listi ns. hyvän elämän elämisen, niin silti pitää vielä ret­telöidä päälle. Vaik­ka yhteiskun­ta mak­saisi kaiken, niin ei siltikään. Jos joku romani tänne nyt kom­men­toisi esimerkik­si tätä tapaus­ta. Ja jotain muu­ta kuin, että ei saa yleistää. Oli satavar­masti viimeinen romani, jolle yritän tehdä minkään sortin palveluk­sia. Ja sit­ten toitote­taan, että mik­si kan­taväestö ei pidä heistä.

 4. Tässä on nyt kak­si isoa asi­aa, jot­ka vaati­si­vat oman mes­sun­sa. Suomen ja Roman­ian romanien tilanne on tietyl­lä taval­la tyystin eri.
  Suomes­sa tilanne kuitenkin menee eteen­päin. Koulu­tuskysymys ete­nee myös romanien kesku­udessa vaik­ka oma vah­va kult­tuuri pysyy. Hyvin koulutet­tu­ja tulee entistä enem­män. Tänään, kun istu­in pitkän­matkan bus­sis­sa romanin takana, kuulin kun hän puhui päivän autokau­pas­taan, ja tehneen­sä myyn­nis­sä hyvän tilin. Siis ansiokas­ta yksi­ty­isyrit­täjyyt­tä. Hevoset ovat vai­h­tuneet autoihin.
  Romanien his­to­ria Suomessa(kin) on aika tyly, mut­ta tunnenen usei­ta romane­ja, joil­la menee ihan hyvin. Asen­neon­gel­mat ovat suurimpia, molem­mat vähän epäröivät läh­estyä toista, roman­it ja valko­laiset. Mut­ta kun sen tekee, ihmettelee, että ihan samat jutut.
  Työtähän tämä vaatii, puolin ja toisin.
  Mut­ta aika vähän on tutkit­tu asi­aa ja tehty asialle. Romanien näke­mys val­tios­ta voi olla vähän eri kuin meil­lä muil­la, kun his­to­ria on tätä hirt­tämistä ja lap­sien riistämistä van­hem­mil­ta ja koke­muk­sia jul­mas­ta ‘pakkokas­vat­tamis­es­ta’. Tässä sukupolvessä on nelikymp­pisiä. Roman­it ovat olleet tääl­lä iät ja ajat, eikä siis kukaan vieläkään oikein jak­sa tietää heistä mitään. Puhu­mat­takaan tutus­tu­mis­es­ta. Kysykää heiltä, älkää meiltä.
  Roman­ian romanien asia vaatii oman pohd­in­tansa ja mm. EU:n toimia. Jos EU:sta ei ole reagoimaan tähän, mihin siitä on? (Olen ‘an sich’ EU myönteinen.)

 5. Kyselin aikoinaan eräältä roma­nialaiselta, mitä roman­it tekivät Nico­lae Ceauşes­cun aikaises­sa Roma­ni­as­sa. Hän ei tien­nyt. Sosial­is­ti­maat eivät var­maankaan suh­tau­tuneet ker­jäävään “ryysypro­le­tari­aat­ti­in” kovin posi­ti­ivis­es­ti. Tšekissä romanei­ta on (pakko)steriloitu vielä 1990-luvul­la näi­den ylisu­uren syn­tyvyy­den vuoksi.

 6. Soini­vaaran pitäis tietää niistä val­tioiden kan­netavak­si jääneistä taakoista pikkasen enemän, niin huo­maisi että jonkun romaniryh­män muo­dosta­ma taak­ka on ver­rat­tain vähän­nen, esi vaik­ka hänen oman pulueen­sa muo­dosta­maan taakaan.
  Ei piäis avel­la päätään, vaik­ka siten miten punoittais.
  Minä kuu­lun vielä siihen ikälu­okkaan jos­sa sai kuul­la van­hempi­en ihmisen neu­von — Ole varovainen puheissas.

 7. Ker­rataan tilanne.

  Arviosi mukaan roman­it yrit­tävät kaikin tavoin pysyä yhteiskun­nan ulkop­uolel­la. Nyt etsit ratkaisua mil­lä hei­dät saataisi­in väk­isin yhteiskun­nan osak­si, halu­si­vat tahi eivät.

  Mik­si? Annetaan olla, pois­te­taan vain tuet ja etu­isu­udet. Jos halu­a­vat silti pysyä omas­sa porukas­saan, sen kun. Tap­po­lake­ja tuskin kan­nat­taa kuitenkaan tuo­da takaisin.

 8. Roman­ian romaneil­la on todel­la synkkä his­to­ria, jopa 500vuoden orju­us ja vielä tänäpäivänäkään heille ei olla annet­tu ihmisen perus oikeuksia.
  Mielestäni EU:un tulisi miet­tiä tätä asi­aa todel­la tarkasti ja perus­teel­lis­es­ti kos­ka yhteiskun­ta on yhtä vah­va kuin sen heikoin link­ki ja romani on alimpana var­masti jokaises­sa EU:uun maas­sa, ollut kir­jote­tun his­to­ri­an mukaan noin 1000vuotta.
  Ja viimeisen ison ratkaisun romanei­den tilas­ta teki hitler ja koet­ti tuho­ta kokon­aisen kansan, siinä läh­es onnistues­sa, arvioil­ta noin 30–40% nykyisen EU:uun mait­ten romaneista hävisi tuos­sa sodas­sa mut­ta mitä tapah­tui sodan jäl­keen, roman­it oli ban­nat­tu v2002 käy­dyssä oikeu­denkäyn­nis­sä holo­caustista, mitenkä roman­it pystyvät nouse­maan tuos­ta tilas­ta kun he eivät selvästi ole olleet ter­ve­tullei­ta min­nekkään, sil­lä tänäpäivänä roman­it elävät samas­sa tilanteessa kuin tuol­loin, eris­tet­tynä yhteiskun­nas­ta ja taas on iso kysymys edessä, onko meil­lä kaikil­la tilaa tulevas­sa maail­mas­sa vai val­it­sem­meko saman­laisen tule­vaisu­u­den kuin viimeksi?
  Jos meil­lä on sitä sivistys­tä mis­tä paljon puhutaan, niin kyl­lä me sen mukainen vas­tauskin löy­de­tään yhdessä.

 9. Ehdotan. että EU tekee direk­ti­ivin, mil­lä kaiken­lainen ker­jäämi­nen kiel­letään toises­sa EU-maas­sa. Koti­maas­sa jokainen tehköön, miten pykälät sal­li­vat. Mikäli joku tavataan ker­jäämässä jos­sain muus­sa kuin koti­maas­saan, niin palautet­takoon koti­maa­hansa ja ko koti­maa mak­saa kulut.
  Onko meil­lä vielä jotain yhteiskun­nan aset­tamia ongelmia/vääryyksiä omia musta­laisia kohtaan? Se, että monel­la on itsel­lään ongelmia suhteis­saan ja sitä kaut­ta ehkä tun­tuu koko hom­ma vaikeal­ta, ei ole se yhteiskun­nan aiheut­ta­ma vääryys. Minus­ta tun­tuu, että meil­lä kyl­lä tämä asia on kohtu­ullises­sa kun­nos­sa. Mik­si­hän ainakin van­hem­mal­la ikälu­okalla on tiet­ty käsi­tys koko “porukas­ta”? On tietysti OS:n help­po sanoa, että EU:n pitää hoitaa tämä musta­lais­ten asia kaut­taal­taan kun­toon, mut­ta miten? Turha puhua niistä tavanomai­sista jutu­ista, kaik­ki sen tietävät. Mik­si asia tun­tuu niin perin vaikeal­ta? Pääväestö ei halua/estää? Kohde­poruk­ka ei halua/uskalla/jne ?? tai ei kai geenit?

 10. Itse vuokrasin ker­ran valko­laiselle auton ja tuli aivan siiv­ot­tomas­sa kun­nos­sa takaisin. En ymmär­rä mitä näil­lä valko­laisil­la on oikein mielessä, eivät ilmeis­es­ti kun­nioi­ta yhteiskun­nan sään­töjä lainkaan. Lisäk­si ajel­e­vat siis selvästi yksityisautoilla!

  Haloo ihmiset, pien­estä reiästä ladon seinästä ei paljoa suur­ta maail­ma näe. Ehkä ei kan­na­ta siitä per­spek­ti­ivistä näkemään­sä aina yleistää ihan maan, saati sit­ten maail­man­laa­juisek­si totuudeksi.

 11. Mik­seivät Roman­ian ja muun itäisen Euroopan musta­laiset (niin kuin he itse itseään kut­su­vat) tee itse omille asioilleen mitään? Suomes­sakin on usei­ta tapauk­sia mis­sä niille on tar­jot­tu työtä, mut­ta en ole kuul­lu­ut vielä yhdestäkään, joka olisi työtä vas­taan­ot­tanut. Mik­seivät ne luo työ­paikko­ja ja kan­na omaa panos­taan yhteiskun­nan kehit­tämis­es­tä? Veron­mak­sajien rahoil­la rahoite­tut palve­lut kyl­lä kel­paa­vat, työ ei.

  1. Suomes­sakin on usei­ta tapauk­sia mis­sä niille on tar­jot­tu työtä, mut­ta en ole kuul­lu­ut vielä yhdestäkään, joka olisi työtä vastaanottanut.

   Nämä Roman­ian roman­it ovat jonkin ver­ran olleet myös palkkatyössä.

 12. On tot­ta, että meil­lä romaneil­la menee huonos­ti, vaik­ka ollaan oltu suomes­sa jo noin 500-vuot­ta. Uskallan silti väit­tää, että syy ei ole yksin meis­sä, sil­lä var­masti jokainen järkevä ihmi­nen tietää, että meis­säkin on porukkaa, jot­ka oikeasti yrit­tävät men­estyä elämässänsä.

  Mik­si niiden on vaikea men­estyä, jot­ka tah­to­vat menestyä?

  Ensin­näkin sem­moinen asia, että jos meistä yksi tekee jotain, niin kaik­ki leimataan. Kun kaik­ki leimataan, niin se on ran­gais­tus koko romani­heimoa vas­taan, sil­lä val­taväestön ennakkolu­u­lo­jen takia töitä on hyvin vaikea saada.

  Val­taväestö omis­taa fir­mat ja muut työ­paikat, joten miten luulette mei­dän saa­van töitä, jos ihmiset ovat niin ennakkoluuloisia?

  Itse olin 6,5‑vuotta työt­tömänä ja koitin kokoa­jan hakea töitä. Osas­sa paikois­sa san­oti­in vain “ei man­net tee töitä”. Juurikin tuol­lais­ten pelle­jen takia me emme voi nous­ta, kos­ka aina potk­i­taan takaisin maa­han. Pääsin kuitenkin tekemään töitä 1,5‑vuodeksi, mut­ta olin tuu­raa­jana ja työ­suhde päät­tyi sitten.

  Jos me halu­ataan muu­tos­ta, niin sit­ten suomen on annet­ta­va meille romaneille täysin samat oikeudet, niinkuin val­taväestöllekkin annetaan. Niin ei nyt ole, sil­lä ennakkolu­u­lo­jen takia kaik­ki ei saa töitä. Ja se on ihan faktaa.

  Muu­tos pitää tapah­tua myös meis­sä romaneis­sa, vaik­ka se onkin vaikeaa.
  Asia olisi helpom­paa, kun molem­mat kansat aut­taisi toisiansa, niin siitä se muu­tos lähtisi.

  Eiköhän nyt olla jo puhut­tu tarpeek­si, joten kos­ka ale­taan toimia?

  Ja jos ette itse ole valmi­ita anta­maan romaneille töitä, niin älkää sil­loin haukkuko laiskoiksi!

 13. Selvitetään ensik­si, Suomen roma­ni­a­sia. Suomen romaneil­la, Suo­mi on yksi niistä maista, misä nykyään, on todel­la hyvät olot. His­to­ria on kauhea mut­ta, ei voi ver­taa nykya­jan romanien tilanteeseen Kes­ki ja Itä-Euroopas­sa. Meil­lä on viel­lä ongelmia, työsyr­jin­tä on pahin. Opiske­via romanei­ta, on var­maan enem­män, kun ei opiskele­via. Tietysti ne ongel­maiset, näkyvät parhait­en. Se on aina vähem­mistön ongel­ma. Suo­ma­laiset eivät tunne, nykya­jan romanien yrit­tämistä, yhteikun­nas­sa, vaan luule että, tilanne on s. kun 1960 luvul­la. He eivät tarkoi­ta pahaa sil­lä, vaan tietoa ei ole. Soin­in­vaara tun­tee, näitä yhteiskun­nas­sa hyvin pär­jääviä romanei­ta. Asun­toa­sia, on poikkeus. Tiet­tysti on niitäkin jot­ka käyt­täytvät, niinkuin vuokranan­ta­ja ker­too mut­ta, yleen­sä me ollaan hyviä vuokralaisia ja ollaan tun­net­tu­ja siitä että, huoneis­tot ovat hyvässä kun­nos­sa. Tiedän pitäisi käy­dä kylässä, nor­maas­sa romanikodis­sa. Ette löy­dä pölyn­hiukkas­takan, joka paik­ka kiltää ja koko asun­to, on täysin puh­das. Nor­maali romani, siivoo joka päivä kodin ja on muutenkin siisti. Siistey­desstä, suo­ma­laiset vosi­si­vat ottaa oppia, romaneil­ta. Toivon että, joku isän­nöisiä tai vuokranan­ta­javirkali­ja, ker­toisi täl­lä sivul­la kuin­ka van­hat asun­not, on kun uusia, kym­men­sien vuosien jäl­keen. Toisen huomion otta­mi­nen, ei vielä ole kun­nos­sa mut­ta, aikanaan tulee ole­maan. Me olemme olleet, niin vähän aikaa yhteiskun­nas­sa että, toivom­isen varaa on. Muis­takaa romanei­ta, on joka alal­la työssä, ehkä ette huo­maa mut­ta, näin on. On korke­as­sa ase­mas­sa ole­via virkali­joi­ta, toimis­to­työn­tek­i­jöitä, bussinkul­jet­ta­jia ym.
  Ja sit­ten ne ker­jäläiset ja niistä maista. Kom­mu­nis­mis­sa oli yksi hyvä puoli, sillin romaneil­la oli oikeus kolu­un, ter­vey­den­hoitoon, työhön, asumiseen ym. Nyt roman­i­ti­lanne on niin huono että, ei voi sanoin ker­toa, pitää nähdä. Ihmisiä tapetaan (Unkari, Tjek­ki ym) pahoipi­del­lään, asun­not polte­taan ja mitä mui­ta oikeuk­sia, kun että ovat maan kansalaisia ei ole. He eivät asu sel­l­ai­sis­sa paikois­sa että, sitä voisi kut­sua kodik­si ja eivät sen takia ole mis­sään kir­joil­la. Ei ole maan Kelako­rt­tia, kolu­tus­mah­dol­lisu­us, on niil­lä joil­la on vaat­tei­ta ja ne koulut, ovat “apuk­oulu­ja” siis jäl­keen­jääneille tarkoitet­tu­ja kolu­ja. Nyt tilanne on niin huono että, kun ei ole mitään, ei ole vet­tä, sähköä, eikä kun­non talo­ja. ei voi vaa­tia että, lap­sia voisi lait­taa koulu­un, niil­lä’ ei ole mitään. Elämän­ti­lanne on saman­lainen kun Int­ian köhäl­listökaupungeis­sa. Et ero­ta kuvas­ta, onko Int­ian slum­mista tai Euroopan roma­nialueelta ole­via kuvia. Työtä ei ole ja jos on niin kun et ole kir­joil­la mis­sään, teet pilkkahin­taa raskai­ta töitä ja että, et voi mak­saa veroa, on paha asia. Työ­sopimus, jos on niin se on s. 8 kk, vaik­ka olisit tehnyt mon­ta vuot­ta samaa työtä, sik­si yhteikun­taan tulem­i­nen estyy. Se välin­pitämät­tömyys jota roman­it kohta­vat, on kauhea. Ne joutuu pär­jämään, ilman mitään tuke ja viel­lä näis­sä mais­sa pelkämään. ääri­oikeis­ton hyökkäyk­siä. Moni romani on antanut henken­sä, etnisen taus­tansa takia, luokkaan­tunut, lop­puelämäk­si, jään­nyt ilman kotia ym.
  Joudut lä’het­tämään Espan­jaan, Suomeen, Ran­skaan ym mai­hin, ihmisiä ker­jämään ja ne lähet­tävät rahaa koti­in West­er Unioinin kaut­ta. Muuten ei eläisi. On kai turhaan sanoa että, minä tun­nen nämä ihmiset ja olen käyn­nyt mon­ta ker­aa, niiden koti­mais­sa ja hei­dän kodeis­sa. Kai­ki mitä he ovat sanoneet, ovat tot­ta. Eikai kukaan ker­jäisi huvikseen vaan on pakko. Tääl­lä saat paris­sa päivässä, sen minkä saat koti­maas­sa ja tilanne pahe­nee. Tänä tal­ve­na he joutu­vat, ker­jämään koko tal­ven että, per­heet selvii ja mitä Mafi­aa ei suomes­sa ole. Olen niit­ten kanssa tekemi­sis­sä, suomes­sa ja hei­dän kodeis­sa, vuoris­tossa, Roma­ni­as­sa, Unkarin rajal­la. Kaupungeis­sa tilanne on viel­lä pahempi. Teen vapae­htoistyötä, täl­lä het­kel­lä Roma­ni­as­sa ja tääl­lä Suomes­sa, hei­dän kanssa. Onnek­si olen tutus­tunut Afrikan köy­hi­in ja pitä sanoa että, eroa et näe. EU ei pysty hoita­maan roma­ni­asi­aa, vaan tur­va­joukot ovat Euroopan ulkop­uolel­la, tur­vaa­mas­sa, mui­ta mai­ta, vaik­ka Euroopan suurin ja kur­jimis­sa olois­sa elävä vähem­mistö, tarvit­si heitä, suo­jelu­un ja avu­nan­ta­ji­na mut­ta, romaneista ei Word vison ym suuret organ­isaat­tiot, eivä näytä kuvia eloku­via, romanien kur­jista oloista Euroopas­sa. Se ei ole kiin­nos­tavaa ja se oin häpeä, koko Euroopassa
  Siinä vähän tietoa
  On suuri joukko romanei­ta, joil­la ei ole minkään maan kansalaisu­ut­ta. Miet­tikää asiaa

 14. Lueske­lin vähän fak­to­ja romanien tilanteesta Suomes­sa — karua ker­tomaa kaikin puolin. Osu­udet ovat eri ammat­tiryh­miltä kerät­tyjä arvioi­ta, kos­ka etnisen taus­tan mukaan ei Suomes­sa kir­ja­ta asioita : 

  -Vankilo­is­sa heitä on monikym­menker­tainen määrä val­taväestöön näh­den, liki kak­si pros­ent­tia romaneista. 

  -Joka toinen lap­si on eri­ty­isopetuk­sen piirissä. 

  -Noin joka kol­man­nelta jää perusk­oulun päät­tö­todis­tus saamatta. 

  (Ja totu­us on vielä pahempi, roman­in­uo­ria päästetään ansait­se­mat­toma­l­la viitosriv­istöl­lä läpi, kun muu­ta ei jak­se­ta enää)

  -päi­hdeon­gel­mat ovat romanien kesku­udessa vielä paljon yleisem­piä kuin valtaväestön 

  -jne.

  Uskon vakaasti, että muu­tok­sen on lähdet­tävä yhteisön sisältä. 90-luvun muotikäsite posi­ti­ivi­nen diskrim­i­naa­tio ei ole ainakaan saanut mitään hyvää aikaan, vaan roman­it ovat entistä kiin­nit­tyneem­piä kult­tuuri­in­sa, jos­sa ei yhteiskun­nan kokon­aisu­u­den kannal­ta ole mitään hyvää. Jyrkkä hier­arkia eri ikäpolvien ja sukupuolten välil­lä ehkäisee kaiken­laista vuorop­uhelua niin yhteisön sisäl­lä kuin sen ulkopuolellakin. 

  Perin­nepuku sul­kee ovet naisil­ta monil­la aloil­la (hoito- ja rav­in­to­la-ala, use­at teol­lisu­u­den alat, ulko­työt ym.) ja tätä syr­jäy­tymistä sosi­aal­i­toimis­to tukee vuo­tuisel­la pukurahalla. 

  Koulunkäyn­tiä ei pide­tä romanikult­tuuris­sa niin tärkeänä, etteikö kaukaisenkin suku­laisen hau­ta­jaiset ajaisi koulupäivän edelle. Lap­si voi hau­ta­jais­ten vuok­si olla kak­sikin viikkoa pois koulus­ta ja kouluis­sa jouste­taan “kult­tuurin” nimissä. 

  Oma lukun­sa on se, että romanien ja val­taväestön kohtaamiset ovat pääsään­töis­es­ti kiel­teisiä: myymälä­varkauk­sia, liiken­ner­ikko­muk­sia (lapset esim. aina suo­jaa­mat­tom­i­na autois­sa), rähinöitä rav­in­tolois­sa jne. 

  Tuli­pas nyt synkkä lita­nia, mut­ta valitet­ta­van totuudenmukainen…

 15. Osmo:

  Romanien palel­lut­ta­mi­nen pakkases­sa ei ole oikea tapa ratkaista romanikysymys­tä, mut­ta oikea ratkaisu ei ole sekään että Roman­ian ja Bul­gar­i­an romaniväestö muut­taa joukol­la muihin.

  No ei kai se nyt ole romanien palel­lut­tamista, että hei­dän annetaan vapaasti liikkua Euroopas­sa, niin kylmis­sä kuin lämpimis­säkin maissa?

 16. Jos roman­it sopeu­tu­isi­vat, he häviäi­sivät. Täl­laista on evoluu­tio. He ovat säi­lyneet juuri ole­mal­la romanei­ta. He ovat itse rak­en­ta­neet tämän käyttäytymismuurin.
  Luku­taito­han voidaan hävit­tää pienel­lä veit­sen­vi­il­lol­la sopi­vaan kohtaan kor­tek­sia. Joskus mietin, onko täl­lä taval­la luku­taidot­toman peri­aat­teessakaan oppia luke­maan. Olen pari ker­taa yrit­tänyt opet­taa, jopa todel­la pitkään ja määräti­etois­es­ti. Siitä ei vaan tul­lut mitään.

  Joskus häm­mästyn erästä ilmiötä: Asioit romanin kanssa, ja kaik­ki menee put­keen. Ollaan aivan asial­la ja asial­lisi­na. Sit­ten ikäänkuin refleksi­no­mais­es­ti iskee joku sisäi­nen pakko. Ilme muut­tuu ja solke­naan ruve­taan vaa­ti­maan ja räy­häämään jotain aivan pos­ke­ton­ta, että var­masti toisen viha nousisi. Aivan tarkoituk­sel­la, joskin ehkä saman­laisel­la “tarkoituk­sel­la” ja “vapaudel­la” kuin alko­holisti korkkaa.

  Romanien ole­mas­sao­lo _vaatii_ hei­dän hyl­jek­simistään. Jos heitä ei hyl­jek­sit­täisi, he pian lakkaisi­vat olemasta.

 17. No por­vari­blo­geis­sa voidaan näköjään kiihoit­taa vielä vapaasti kuten ” Vuokraisän­tä ” tuos­sa yllä vaan ei kauaa, tämän nyt luulisi osmonkin ymmärtävän. Peru­songel­ma on yksi­ty­i­somis­tus ja tuol­laiset hir­mu vuokria nyhtävät keinot­telia kap­i­tal­is­tit. Voi voi por­varin käm­pässä oli poltet­tu tupakkaa ja 50 vuot­ta van­ha ves­san­pyt­tykin on nyt irti, samaan aikaan mer­sua on vaidet­tu Romani vuokralaisen rahoil­la uudem­paa ja ilmas­toa pilat­tu thaimaanmatkoilla.

  Todel­li­nen vihreä vai­h­toe­hto on lunas­taa näi­den keinot­te­lioiden ylimääräiset asun­not vaik­ka kaupungille tai jollekin punav­ihreälle jär­jestölle joka vuokraisi ne eteen päin kohtu­ullisel­la vuokral­la. Saman oisi tehdä ylisu­urille ökya­sun­noil­la ja antaa ne vaik­ka suurper­heisille maa­han­muut­ta­jille tai nuorisolle solu tai kommuuniasunnoiksi.

  1. Vuo­raisän­nän kir­joi­tus oli niil­lä rajoil­la, julka­ista vai ei, mut­ta kos­ka se kuvasi sitä tosi­asial­lista oloti­laa, että osal­la ihmi­sistä onm tuol­lainen käsi­tys romaneista yleen­sä, julka­isin kuitenkin. Jotain vihakir­joi­tus­pi­irteitä olin havait­sev­inani myös nim­imerkin Vihreä Vasuri kirjoituksessa.

 18. Tuo vuokraisän­nän kir­joi­tus toi mieleen erään suku­laiseni tapauk­sen. Kyseinen vuokralainen oli ihan kan­taväestöön kuu­lu­va alko­holisti, ja jäl­ki asun­nos­sa kam­mot­ta­va. Sosi­aal­i­toimis­to kyl­lä oli mak­sanut vuokran, mut­ta ei tuhoja.

  Juuri täl­laiset tapauk­set varmis­ta­vat, että yksi­tyi­nen vuokranan­ta­ja pyrkii vält­tämään riski­ta­pauk­sek­si tulk­it­semi­aan asukkai­ta kuin rut­toa. Eikä siitä voi pahem­min syyt­tää, vuokra-asun­to voi hyvin olla oma mak­set­tu koti vääräl­lä paikkakun­na, jota pide­tään vuokral­la sil­lä aikaa kun itse asu­taan väli­aikaisen olois­es­ti vuokral­la työn perässä muual­la. Tai sit­ten vuokra-asun­nos­sa voivat olla säästöt pariskun­nan van­hu­u­den turvaksi.

  Tulok­se­na on, että riski­ta­pauk­set saa­vat keskit­tyä kaupun­gin ym. vuokra-asun­toi­hin, jos sin­nekään. Eli juuri väestöryh­mien segregoituminen.

  Jos seg­re­goi­tu­mista halu­taan estää, pitäisi sosi­aal­i­toimis­ton taa­ta myös asun­non kor­jausku­lut asukkaan jäljiltä, sekä mah­dolli­nen hävik­ki tai vau­ri­ot julk­i­sis­sa tilois­sa (pyöräkel­lari…).

  Olen myös hil­jak­seen alka­nut ymmärtää, mikä etu on omis­tusasun­to-osakey­htiössä asumises­sa. Asukkail­la on talos­sa kiin­ni rahaa, joka osin myös takaa hei­dän käytöstään (eivät ole varat­to­mia, jol­loin joutu­vat todel­la itse vas­tu­useenkin aiheut­tamis­taan vahingoista).

 19. Vihreä vasuri on provo… 

  Ei kande, tääl­lä on älykkäitä ihmisiä, jot­ka sen huomaavat. 

  Lait­toi vielä sata kir­joi­tusvirhet­tä korosta­maan kuin­ka tyh­miä ovat “viher­va­surit”.

  Säälit­tävä yritys!

 20. Tino,

  Hienoa, että tulit tänne keskustele­maan! Erit­täin ikävä puolestaan on tode­ta, ettet ole saanut töitä kovas­ta yrit­tämis­es­tä huolimatta. 

  Se tuskin lohdut­taa, ettei moni pääväestöönkään kuu­lu­va saa, mut­ta niin se on. 

  Poimin katkel­man teksistäsi: 

  Jos me halu­ataan muu­tos­ta, niin sit­ten suomen on annet­ta­va meille romaneille täysin samat oikeudet, niinkuin val­taväestöllekkin annetaan.

  Voisitko tarken­taa, mitä oikeuk­sia romaneil­ta puut­tuu? Työ­nan­ta­ja voi vali­ta työn­tek­i­jän­sä läh­es rajoituk­set­ta mie­len­sä mukaan. Ei kenel­läkään ole eri­ty­istä oikeut­ta päästä töi­hin. Hait­tana voi olla ikä, ulkonäkö, puut­tu­va koulu­tus jne. 

  Monil­ta romaneil­ta puut­tuu jopa perusk­oulun päät­tö­todis­tus puhu­mat­takaan ammatil­lis­es­ta koulu­tuk­ses­ta. Ei kukaan valko­lainenkaan saa töitä niistä lähtöko­hdista. En kuitenkaan väitä, etteikö syr­jin­tääkin esiintyisi. 

  Roman­it jät­tävät käyt­tämät­tä heille kuu­lu­via oikeuk­sia paljon. Romani­lap­sista vain kak­si pros­ent­tia on esiopetuk­sen piiris­sä. Tämä johtaa jo varhaisi­in vaikeuk­si­in alalu­okil­la ja pidem­mäl­lä aikavälil­lä syrjäytymiseen. 

  Mik­si ette lai­ta lap­sianne esiopetuk­seen? Ja mieluiten jo esik­oulua edeltävään varhaiskas­vatuk­seen päiväkotiin. 

  Se takaisi tasa-arvoisem­mat lähtöko­h­dat perusk­oulu­taipaleelle ja sitä kaut­ta elämään yleisemminkin.

 21. on kai meil­lä yhteiskun­nas­sakin tehty päätök­siä “kabineteissa”,koska muuten ei voi selit­tää että esim.työkyvyttömyyseläkkeet myön­netään jo 18vuotta täyt­tävälle nuorelle miehelle/naiselle,melkein kuin se kuu­luisa illallinen.eli on nos­tet­tu kädet pystyyn val­tio­val­lan puolelta.

  näitä on ilmeisen paljon(mutu-tieto)

  itse kysymyk­seen en osaa vastata.

 22. JOs romanien mielestä ongel­mana on syr­jin­tä, hje voisi­vat aloit­taa vaik­ka kokeile­mal­la käyt­tää saman­laista vaate­tus­ta ja hiustyyliä kuin kan­taväestö sekä käy­dä koulut loppuun. 

  Jos ongelmis­sa kyse on pääasi­as­sa kan­taväestön har­joit­ta­mas­ta akti­ivis­es­ta syr­jin­nästä, sen pitäisi pitkälti kado­ta sil­loin kun kan­taväestön edus­ta­jat eivät ymmär­rä asioivansa romanin kanssa.

 23. Catili­nan kom­ment­ti on terävä. 

  Tietyn­laista uhri­u­tu­mista tarvi­taan, jot­ta oma­leimaisu­us “sor­ret­tuna hei­mona” säi­ly­isi. Ja mil­lä se muul­la säi­ly­isi kuin koke­mal­la sortoa. 

  Luin tässä joutes­sani 122-sivuiset ohjeet sosi­aal­i­työn­tek­i­jöille roma­ni­asi­akkaiden kohtaamiseen. 

  Kovasti mie­lenki­in­toinen läpyskä. Ensik­si ajat­telin, että mihin nyt täl­lais­takin tarvi­taan. Asi­akas kuin asiakas!

  Uutuute­na tuli kuitenkin se, kuin­ka romanikult­tuurin edessä usein vään­nytään todel­la mutkalle ellei peräti solmuun. 

  Esimerkke­jä:

  Mikäli äiti lap­sivuodeaikana (n. 1kk) käy asun­non keit­tiössä, koko asun­to on “saas­tunut” ja per­heelle täy­tyy osoit­taa uusi asunto. 

  Mikäli keit­tiön­pöy­dälle on syys­tä tai tois­es­ta las­ket­tu sille kuu­luma­ton esine, niin vaa­di­taan uut­ta keit­tiön­pöytää sosiaalivirastosta. 

  Riv­ien välistä ainakin oli luet­tavis­sa, että on suos­tut­ta­va näi­hin jär­jeste­ly­i­hin. Muuten per­he on ehkä taivasalla.

 24. Eli­nalle: Vaik­ka sin­un löytämäsi fak­tat ovat oikeat, siitä puut­tuu syvem­pi poh­ja. Roman­it ovat olleet sor­rot­tuna ja syr­jäytet­tynä mon­ta sataa vuot­ta, tai jopa tuhat. Ikinä ei ole ollut mah­dol­lisuuk­sia. Aina elän­neet köy­hyy­dessä ja ulkop­uolel­la tekee “nor­maa­lik­si” että käyt­tävät enem­män päi­hteitä, löy­tyvät vankilo­ista, tarvit­se­vat erl­lisope­tus­ta, jäävät ilman todis­tuk­sia ja koulu­tus­ta, enem­män laittomuksia. 

  Onko nämä huonom­pia kuin valkoisen köy­hän vas­taa­vat fak­tat? epäilen että aika samat. Valkoisel­la on sosi­aalis­es­ti ja kult­tuuris­es­ti parem­mat mah­dol­lisu­udet päästä ahdingosta.

  Ehkä kaik­ki tämä on tehnyt sitä että heil­lä ei ole yhtä hyvää geenipo­h­jaa men­estyäk­seen mei­dän maailmassa. 

  Lisätä hei­dän mah­dol­lisuuk­sia on motivoin­tia ja kan­nus­tus­ta men­estymään elämässä hei­dän omien arvo­jen ja toivo­muuk­sien poh­jal­ta. Eli men­estyä hei­dän maail­mas­sa. Ehkä siihen tarvi­taan jotain paljon isom­paa, oma maa? oma paik­ka joka maas­sa? en tiedä, mut­ta mei­dän ehdoil­la he eivät menesty.

 25. Eli­na: “…roman­it ovat entistä kiin­nit­tyneem­piä kult­tuuri­in­sa, jos­sa ei yhteiskun­nan kokon­aisu­u­den kannal­ta ole mitään hyvää”.

  Catili­na: “Romanien ole­mas­sao­lo _vaatii_ hei­dän hyl­jek­simistään. Jos heitä ei hyl­jek­sit­täisi, he pian lakkaisi­vat olemasta”.

  Voi luo­ja! Jos täl­laiset puheet saa­vat ilmaa siip­i­en­sä alle, 2000-luvun kristal­liyötä ei tarvitse kauan odotella.

  Romanikult­tuuri­in liit­tyviä ongelmia voi kyl­lä käsitel­lä, mut­ta vihan liet­son­ta ei auta ongelmien ratkaisemista. Val­taväestön viha ja ymmärtämät­tömyys ker­too enem­mänkin jostain aivan muus­ta kuin romaneista.

 26. Min­ua har­mit­taa niiden romanien kohta­lo, jot­ka eivät käyt­täy­dy mm. Vuokraisän­nän kuvaile­mal­la taval­la törkeästi. Yritän sik­si alla pohtia, miten voisin ainakin itse toimia niin, että en edis­täisi romanien syrjäytymistä.

  Oma­lle suku­laisel­leni sat­tui hyvin saman­ta­painen jut­tu kuin Vuokraisän­nälle. Hän pani ensi­a­sun­ton­sa vuokralle joudut­tuaan itse muualle asumaan. Vuokrara­hoil­la oli tarkoi­tus lyhen­tää lainaa, jota oli vielä paljon jäl­jel­lä. Vuokralainen oli kiltin ja hil­jaisen oloinen tyt­tö, jon­ka poikaystävä pal­jas­tui myöhem­min romaniksi (en tiedä, olisiko tyt­tökin ollut, mut­ta eipä sen kai niin väliä). Asun­nos­sa alkoi sit­ten jatku­va melu­ami­nen, riite­ly, ryypiske­ly ja ympäristön tuhoami­nen. Naa­pu­rit valit­ti­vat tiheään tahti­in ja vuokralais­ten kanssa yritet­ti­in päästä sop­u­un asioista — turhaan. Vuokria ei mak­set­tu ja vuokra­sopimuk­sen purkami­nenkin osoit­tau­tui eri­tyisen han­kalak­si, kos­ka asukkaat oli­vat erit­täin hyvin per­il­lä laista ja käyt­tivät sen koukeroi­ta hyväk­seen. Esimerkik­si kir­jal­lista varoi­tus­ta eivät olleet ikinä paikalla vas­taan­ot­ta­mas­sa. En muista kuin­ka kauan he onnis­tu­i­v­at pitkit­tämään asun­nos­sa olemis­taan, use­ampia kuukau­sia nyt ainakin. Vuokrat jäivät koko ajal­ta saa­mat­ta ja lisäk­si häädön jäl­keen asun­to piti remon­toi­da uudelleen. Suku­laiseni jou­tui otta­maan lisää lainaa. Onnek­si hän sai sitä ja pystyy vielä tois­taisek­si sitä lyhen­tämäänkin. Jos sama olisi sat­tunut vaikka­pa itsel­leni, elämäni olisi nyt taloudel­lis­es­ti raunioina.

  En ole koskaan kuul­lut yhdestäkään tähän tapaan toimi­vas­ta vuokralais­porukas­ta, joka edus­taisi muu­ta kuin romanikult­tuuria. Sik­si tekee mie­leni päätel­lä, että voin toden­näköis­es­ti aika hyvin vält­tää täl­laista tapah­tu­mas­ta itsel­leni, jos vain kieltäy­dyn otta­mas­ta vuokralle ketään roma­nia. Täl­löin kuitenkin juuri ne kun­nol­liset roman­it, joi­ta uskon ilman muu­ta ole­van ole­mas­sa, kärsivät.

  Mikä neu­vok­si? Onko kun­nol­lisil­la romaneil­la itsel­lään antaa vinkke­jä? Miten voisin mah­dol­lise­na tule­vana vuokranan­ta­jana erot­taa vahin­gol­lis­es­ti käyt­täy­tyvät roman­it sel­l­ai­sista, joille voi mieli­hyvin asun­non vuokrata?

  Jos mitään keinoa ei ole, lie­nee ymmär­ret­tävää että en halua ottaa näin suur­ta taloudel­lista riskiä vain yrit­tääk­seni vähen­tää syr­jin­tää. Jos sen riskin ottaisin, ja min­ulle kävisi noin kuin suku­laisel­leni ja Vuokranan­ta­jalle, en var­masti voisi olla ker­tomat­ta tari­naa eteen­päin — joten lop­putu­lok­se­na syr­jin­tä voisi entis­es­tään lisään­tyä ja yri­tyk­seni olisi ollut kaikkien kannal­ta turha.

 27. Vuokraisän­nän kir­joi­tus oli minus­ta hänen oma koke­muk­sen­sa ja käsit­tääk­seni tosi, vaik­ka sitä toki on vaikea varmis­taa. Mik­si se olisi jotenkin kiihot­ta­va? Jos olisin nainen, jota aviop­uoliso hakkaa ja kir­joit­taisin sit­ten omista koke­muk­sis­tani ja pää­ty­isin siihen, että miehen kanssa en enää mene naimisi­in, niin olisiko tämäkin väärin? 

  Minus­ta Vasurin kir­joi­tus oli paljon lähempänä vihakir­joi­tus­ta, kos­ka se a) sisäl­si paljon täysin ilmas­ta tem­pais­tu­ja jut­tu­ja (Mer­sun vai­h­to ja Thaimaan­mat­ka) ja b) käyt­ti lisäk­si hal­ven­tavaa kieltä vuokranan­ta­jista (“hir­mu vuokria nyhtävät keinot­teli­ja kapitalistit”). 

  Nuo molem­mat puut­tui­v­at alku­peräis­es­tä kir­joituk­ses­ta. Ennem­minkin Vuokranan­ta­ja oli kiin­nos­tunut kuule­maan romanien omia kan­nan­ot­to­ja tapauk­seen (mitä vihakir­joit­ta­jat eivät yleen­sä tee, vaan ennem­minkin halu­a­vat tukkia vastapuolen suut). 

  Tök­eröstä sisäl­löstä ja lukui­sista kir­joi­tusvirheistä päätellen epäilen, että Vihreän Vasurin kir­joi­tus on ihan pilai­lu­mielessä kir­joitet­tu ja mah­dol­lis­es­ti kir­joit­ta­ja ennem­minkin vas­tus­taa vihre­itä ja vasem­mis­to­laisia ajatuksia.

 28. Asun­toa ei kan­na­ta koskaan vuokra­ta romanille, maa­han­muut­ta­jalle, köy­hälle, mie­len­ter­veysongel­maiselle, sairaalle, van­huk­selle, alko­holis­tille, narko­maanille, hip­ille tai oikeas­t­aan kenellekään joka poikkeaa ulkonäöltään tai käytös­tavoil­taan vähänkään työkykyis­es­tä ja kaikin puolin nor­maal­ista Kun­non Kansalais­es­ta. Ongelmia niistä vain seu­raa! Ja vaik­ka ei aina seu­raisikaan, niin mik­si ottaa turhaan riskiä? Savuste­taan epänor­maalit pois työ­paikoil­taan ja asun­nois­taan! Yhteiskun­ta kuu­luu Normaaleille!

  1. On ole­mas­sa mah­dol­lisu­us myös välivuokrauk­ses­ta, jol­la vuokra­sopimus tehdään kaupun­gin kanssa ja kaupun­ki narkkari-hipin kanssa. Sil­loin vuokranan­ta­jan riskit jäävät pieniksi.

 29. En usko, että mitään tap­po­ra­haa on mak­set­tu. Sen sijaan “kiin­ni saataes­sa saa hirt­tää” on par­il­la varauk­sel­la totta. 

  Varoituk­sen sana: kir­joi­tan muis­tista, kos­ka en löytänyt googlaa­mal­la edes ruotsinkielistä lähde­tä, jos­sa tämä asia olisi perus­teel­lis­es­ti kuvat­tu. Luin tämän his­to­ri­an aikoinaan jostain suur­val­takaut­ta käsitelleestä teok­ses­ta. Olisiko ollut Peter Englundilta?

  Ruot­si oli suur­val­ta ja sodas­sa niin kuin aina, kuningas ties mis­sä Sak­sas­sa. Val­ta­ne­u­vos­to her­mos­tui, kun maas­sa kierteli vieras­ta porukkaa, joi­ta kut­sut­ti­in nim­i­tyk­sel­lä zigenaret (musta­laiset) ja tataar­it. Mah­toi­vatko vakoil­la Venäjälle tai keis­ar­ille? Lisäk­si kiertelevä elämä ei nyt vain sopin­ut sil­loiseen patri­arkaaliseen yhteiskun­taan, eivätkä kiertelijät suos­tuneet aset­tumaan aloilleen vaik­ka heille oli tar­jot­tu maa­ta uud­is­as­utet­tavas­ta Savosta.

  Vuon­na 1637 val­ta­ne­u­vos­to teki ain­utk­er­taisen päätök­sen Ruotsin his­to­ri­as­sa: Musta­lais­ten oli poistuttava/karkotettava maas­ta tietyn ajan kulues­sa. Jos he eivät pois­tu­isi, tietyt viran­halti­jat (vouti nyt ainakin) sai­vat hirt­tää miespuolisen musta­laisen kiin­ni saataes­sa ilman oikeu­denkäyn­tiä. Naiset ja lapset piti karkot­taa. (Netis­sä näkyy hom­ma selitet­tävänä niin, että vain naisia ja lap­sia olti­in karkot­ta­mas­sa ja miehet sai heti hirt­tää ja määräpäivän jäl­keen kaik­ki sai hirt­tää. Olen kuitenkin aika var­ma, että hom­ma ei men­nyt noin.)

  Luul­tavaa on, että lakia ei koskaan nou­datet­tu. Ainakaan mitään lähteitä sen puoles­ta ei ole, vaik­ka Ruot­si oli jo tuol­loin tiuk­ka byrokra­tia, jos­sa asi­at vira­nomais­toimen­piteet kir­jat­ti­in tun­nol­lis­es­ti ylös. Oikeuslaitok­sel­la oli muutenkin outo tapa jät­tää kuole­man­tuomioi­ta tuomit­se­mat­ta lain vas­tais­es­ti. Ainakaan mis­tään “lop­ullis­es­ta ratkais­us­ta” ei ollut kysymys sil­lä muu­ta­ma vuosikym­men myöhem­min laa­dit­ti­in laki, jos­sa (muun muas­sa) musta­laisia pakkovärvät­ti­in armeijaa.

  Myöhem­minkin tataare­ja ja musta­laisia yritet­ti­in karkot­taa ja maa­han saa­pumi­nen yritet­ti­in estää lain­säädän­nöl­lä. Viimeinen maa­han­muu­ton estänyt laki kumot­ti­in Ruot­sis­sa 1954 tämän sivun mukaan (ruot­sia):
  http://www.granser.se/index.php?cat=42&fid=17

  Suomes­sa hom­ma tietysti lähti omille teilleen 1809 jälkeen.

 30. Tämä vuokraisän­tä ei ole Vihreän vasurin kir­joituk­ses­ta huoli­mat­ta mikään ökyrikas riistäjä. Asun­to mak­soi 2005 n. 80 000 euroa (lainara­hal­la), yhtiö oli juuri putkire­mon­toitu jos­sa mm. täysin uusi kylpy­huone, ei 50 v. van­ha. Hir­mu vuokraa kehtaan pyytää vieläkin 500 euroa. Vastike n. 100 euroa. Eli ei ostel­la Mer­sua vuokralais­ten rahoil­la seu­raavaan kah­teenkymme­neen vuo­teen. Ja senkin jäkeen vai­hde­taan 20 v. päästä uuteen. Olisiko parem­pi jos myisin asun­non omis­tusasnnok­si ja olisi taas yksi vuokra asun­to vähem­män markki­noil­la? Thaimaas­sa en ole käynyt ker­taakaan, enkä aio men­näkään kun ympäristöasi­atkin ovat mielestäni tärkeitä ja Thaimaan matkailu ei istu arvo­maail­maani sit­ten alku­unkaan. Sik­si kai täl­läkin blogilla use­asti vierailen ja arvostan Osmon mielip­iteitä. Eir­i­tyis­es­ti kir­ja Vau­raus ja aika teki min­u­un vaikutuksen.

  Ylipäätään tapauk­ses­sa vieläkin mieti­tyt­tää mik­si käyt­täy­tyä näin. Vähän tuli sel­l­ainen käsi­tys, että suku taustal­la ohjaili varsi­naisen vuokra­sopimuk­sen tehneen tytön toimia. Vaik­ka hän ehkä olisikin halun­nut käyt­täy­tyä kun­nol­la siihen ei annet­tu mah­dol­lisu­ut­ta vaan huono käytös oli var­maankin pääasi­as­sa niiden muiden asun­nos­sa oleskellei­den tekosia. Ilmeis­es­ti yksilölle tehdään tahal­laan vaikeak­si mur­tau­tua ulos romani kulttuurista?

  Ei min­ul­la vieläkään mitään suurem­pia viho­ja ole romane­ja kohtaan, mut­ta en vaan uskalla heille asun­toa vuokra­ta. Yleen­säkin vuokraisän­tiä kohtaan tun­netaan minus­ta yhteiskun­nas­sa ihme vihaa. Ikäänkuin se olisi hei­dän syyn­sä, että vuokrat ovat niin korkei­ta. Kyl­lä se vuokra määräy­tyy asun­non hin­to­jen kalleu­den kaut­ta ja käs­rin niistä ihan samal­la tapaa kuin kaik­ki muutkin pääkaupunkiseudeul­la. Ei asun­toa kai tap­pi­ol­lakaan voi vuokrata?

 31. Osmo, miten tuol­laises­sa välivuokrat­a­pauk­ses­sa häätö on mah­dol­lista toteut­taa yhtään sen nopeam­min kuin suo­ras­sa vuokrauk­ses­sakaan? Siis ole­tuk­sel­la, että on vaikea vuokralainen, joka häir­it­see naa­purien elämää ja panee paikko­ja remont­ti­in? Eikö täl­laisel­la vuokralaisel­la ole ihan samat vuokralaisen oikeudet kuin suo­ral­lakin vuokralaisel­la? Ainakaan Vuokraisän­nän jutus­sa ongel­ma ei tun­tunut ole­van se, ettei hän olisi saanut vuokraa (sosi­aal­i­toimis­to mak­soi sen), vaan se, ettei ikävästä vuokralais­es­ta päässyt helpol­la eroon ja sen jäl­keen kun oli läht­enyt, paik­ka vaati remonttia.

 32. Olen töis­sä eräässä kul­je­tus­li­ik­keessä ja meille ja mei­dän ali­hankki­joille on pari ker­taa ollut tulos­sa roma­n­imiehiä autonkul­jet­ta­jik­si työe­htosopimuk­sen mukaisel­la palkalla.
  Hei­hin on suh­taudut­tu täysin asial­lis­es­ti ja ovat saa­neet saman työnopas­tuk­sen kuin muutkin.
  Ei vaan ole napan­nut. Yhden auton las­tauk­sen jäl­keen: “Tämä työ ei sovi min­ulle” ja oves­ta ulos. 

  Min­ul­la ja uskoak­seni työkavereil­lanikaan ei olisi mitään sitä vas­taan, että meil­lä olisi romane­ja töissä.

  No, ei pitäisi yleistää paria tapaus­ta, mut­ta jotenkin tun­tuu siltä, että eivät ne ongel­mat ihan pelkästään val­taväestöstä johdu.
  Romani­jär­jestöil­lä on suuri vas­tuu tässä työllistymisasiassa.

  Oma käsi­tyk­seni on se, että täl­lä het­kel­lä jär­jestöt keskit­tyvät puo­lus­ta­maan kon­ser­vati­ivisia perin­näistapo­ja, jous­tavu­u­den sijaan.
  Tai kieltäy­tyvät aut­ta­mas­ta nuor­ta romaniäi­tiä, joka joutuu lapsi­neen reis­saa­maan ympäri Suomea jär­jet­tömien väistämis­sään­tö­jen takia.

 33. Ei vuokraisän­nän tarvitse muu­ta tehdä kuin tark­istaa mak­suhäir­iömerkin­nät. Joskus menee tois­takym­men­tä koke­las­ta , ennenkuin puh­das löy­tyy. Mut­ta tämä tark­istus mak­saa aina vaivan. Kyse ei ole syr­jin­näs­ta, vaan järkevästä riskienhallinnasta.

 34. Econ­o­mistis­sa oli jut­tu näistä vale­tavista romaneista. Siinä pahek­sut­ti­in Suomen tiukkaa kan­taa. Lehden val­taa joskus aina libi­ral­li hih­huli­men­tal­i­teet­ti. Rajat auki!

  Roman­ian roman­it ovat hyvä esimerk­ki siitä, mikä uhkaa, jos rajat avataan: hökke­likyliä ja palel­tumiskuolemia. Rikollisuutta. 

  Suomen roman­it taas ovat menos­sa kohti parem­pia aiko­ja. Ennen he oli­vat suurin piirtein ain­oat keskiaasialaisen/intialaisen näköi­nen poruk­ka Suomes­sa. Sil­loin jokainen romaniyk­silö jou­tui kan­ta­maan koko romaniväestön kiel­teis­ten piirtei­den taakan. Monikult­tuurises­sa Suomes­sa roman­it hukku­vat muiden tum­mien joukkoon (tosin nimi vielä pal­jas­taa työan­ta­jalle; har­van intialaisen nimi on Mert­si Lund­berg). Lisäk­si Suomen musta­laiset alka­vat näi­den roma­nialais­ten rin­nal­la selvästi vaikut­taa meikäläisiltä — halu­si­vat he sitä tai eivät.

  Roman­it ovat monel­la tapaa ain­utk­er­tainen his­to­ri­alli­nen ilmiö. Olisi mie­lenki­in­toista lukea, mil­lä kaikil­la keinoin he ovat pystyneet vaelta­maan 1000 vuot­ta pysähtymät­tä ja sulau­tu­mat­ta. Val­tion val­lan ja lakien väheksymi­nen on selvästi yksi keino. Muuten­han esimerkik­si verikos­to ei olisi niin yleinen.

 35. Minus­ta Tinon kir­joi­tus on oikein hyvä. Ongel­ma on tosi­aankin ennakkolu­u­lot, eivät romanei­den heikom­matt oikeudet.

  Ongel­ma ennakkolu­u­lois­sa on se, että ne eivät kumpua vält­tämät­tä rasis­mista, vaan pitävät noin keskimäärin paikkansa.

  Työ­nan­ta­ja ei ikinä voi tietää kaikkea olen­naista poten­ti­aalis­es­ta työn­tek­i­jästä, vaan hän joutuu tekemään palkkaus­päätök­sen sen tiedon varas­sa, jota hänel­lä on. Jos romaaneista on negati­ivisia mieliku­via, niin työ­nan­ta­jal­la on ihan perustel­lut syyt palkata joku val­taväestöön kuuluva.

  En tiedä miten tämän ongel­man voisi kor­ja­ta. Ainakin irti­sanomis­suo­jan heiken­tämi­nen, min­imi­palkan laskem­i­nen jne. voisi­vat auttaa.

  Paras mah­dol­lisu­us olisi romaneil­la kollek­ti­ivis­es­ti kor­ja­ta maineen­sa, mut­ta heil­lä tuskin on sel­l­aisia insti­tuu­tioi­ta joiden avul­la se onnistuisi.

 36. Max Weber kir­joit­telee pitkät pätkät protes­tant­tikir­jas­saan työ­moraalin syn­tymis­es­tä. Joil­lakin sak­salaisil­la ei ollut teol­lis­tu­misen alka­es­sa kovin kum­moista kykyä sopeu­tua kel­lon tahdit­ta­maan työhön. Hyvin yleistä oli sekin, että tehti­in töitä sen ver­ran, että taas selvit­ti­in muu­ta­ma kuukausi ja lähdet­ti­in vetämään lonkkaa. Indus­tri­al­is­min ja kap­i­tal­is­min hyveet opit­ti­in vähitellen (ja Weberin mukaan siinä avit­ti uskon­to ja eri­tyis­es­ti kalvinilaisuus).

  Jotkut Roman­it ovat ker­toneet julk­isu­udessa saman­ta­pais­es­ta men­tal­i­teetista. Ilmeis­es­ti romani-kodeis­sa ei aina ole sel­l­aista kuria, että asioi­ta tehdään kel­lon tai viikon­päivän mukaan. Kun ei koulu­akaan jak­se­ta käy­dä, ei opi­ta “piilo-ope­tus­su­un­nitel­man” edel­lyt­tämään yksi­toikkoisu­u­teen ja kel­lon hir­mu­val­taan. Ei syn­ny nyky-yhteiskun­nan vaa­ti­maa itsekuria, jon­ka avul­la paska­hom­mankin kestää.

  Kiinalainen, ohi­men­nen san­ot­tuna, on usein hyvä teolli­nen työn­tek­i­jä, kos­ka riis­invil­je­ly on niin suun­nitel­mallista, kokon­ais­val­taista ja tyl­sää. Uskokoon ken halu­aa, mut­ta haus­ka teoria.

 37. Kandee muuten kat­soa Roman­ian sääkart­taa. Lauan­taina Bucharestis­sa on ‑21C. Mil­lä ihmeen viher­logi­ikalla roma­nialais­ten pakkas­suo­jat sijait­se­vat tääl­lä napa­pi­irin tienoil­la. Siis mik­si? Voisko joku antaa jonkun jär­keenkäyvän vastauksen.

  Tässä tulikin mieleen, että ker­rostaloa­sukkaan paras ystävä on suvait­se­ma­ton naa­puri. Mei­dän muuten rauhalli­nen talomme on ikävästi pilat­tu yhdel­lä kaupun­gin vuokra-asun­nol­la, jos­sa kier­rätet­ti­in niit­ti­naa­maisia pahan­hajuisia örde­jä vuodes­ta toiseen. Sit­ten tuon asun­non ala­puolelle muut­ti kovaääni­nen tomera eläkeläis­mum­mo, joka jak­soi valit­taa joka viras­toon tarpeeks mon­ta ker­taa. Nyt se kaupun­gin asun­to on rem­pat­tu kypäl­lä, ja siinä asuu sairaanhoitaja.

 38. Onko Suomes­sa huo­mat­tavaa diskrim­i­naa­tio­ta romaniväestöä kohtaan? Toden­näköisyys huonos­ta käyt­täy­tymis­es­tä on suurem­pi roman­i­taus­taiselle (esim. vuokrates­sa). Vai eikö ole? Onko tämä sen kum­mem­paa diskrim­i­naa­tio­ta ole kuin esim. se, että miesten on vaikeampi saa­da vuokra-asun­to­ja kuin nais­ten (jotkut vuokranan­ta­jat hake­vat jo ilmoituk­ses­saan pelkkiä naisia)? Tosin jos ihmiset tekevät yleistyk­siä yksit­täis­ten koke­musten perus­teel­la, merkit­tävää syr­jin­tää voi olla olemassa.

 39. Mitenkään kiistämät­tä edel­lä ker­rot­tu­ja kiel­teisiä romanikoke­muk­sia ja laa­jem­piakaan ihmis­ryh­mää koske­via tieto­ja, halu­an kuitenkin ker­toa, vaikka­pa välikeven­nyk­senä, pari posi­ti­ivista romanikokemusta.
  Työkaveri ajoi takavu­osi­na tal­ven ensim­mäisessä pyryke­lis­sä auton­sa ojaan. Hän juut­tui itse ohjaa­jan paikalle ylösalaisin, ei loukkaan­tunut mut­ta ei päässyt autos­ta poiskaan.
  Ohi ajoi puo­len­toista tun­nin aikana kym­meniä auto­ja, joista onnet­to­muu­teen joutunut auto var­masti nähti­in. Apua uhri sai kuitenkin vas­ta iäkkäältä tum­mien hei­mon mieheltä, joka pysähtyi. päästi juut­tuneen kul­jet­ta­jan autos­ta, hälyt­ti apua ja toi­mi muutenkin asiallisesti.
  Itse jäin puolestani muu­ta­ma talvi sit­ten jumi­in autoineni lumipenkkaan Tam­pereen Pis­palas­sa. Olin ihan oikein päin ja pääsin ulos autosta.Auto piti saa­da pois tieltä ja lähdin hake­maan apua läheiseltä grilliltä, kos­ka yksin en olisi sitä irti saanut. Grillil­lä oli ainakin tusi­nan ver­ran asi­akkai­ta, mut­ta kukaan ei apu­un ehtinyt: “minä juon nyt kahvia”, “odot­te­len kaveria”,“joku voi just nyt tarvi­ta kyytiä (tak­simies)”, “En oikein viit­ti”, “Kyse­lepä noista taloista, onko kel­lään rautakankea ja lapi­o­ta”, jne.
  Grillin pihamaal­la kop­ut­telin vielä epä­toivoise­na pysäköi­dyn auton ikku­naan. Ennakkolu­u­loise­na ihmisenä säikähdin kun huo­masin, että autossa oli nuorehko romanipariskunta.
  Selitin nopeasti tukalan tilanteeni. Ei men­nyt kuin sekun­nin mur­to-osa ja pariskun­nan mies jät­ti puo­lik­sisyö­dyn ham­pu­laisen­sa papere­i­neen auton­sa koje­lau­dalle todeten:“Pittäähän ihmistä auttaa.”
  Ehkä puolen tun­nin aher­ruk­sen jäl­keen saimme autoni pois penkas­ta hyvin moni­vai­heisen oper­aa­tion tuloksena.
  Tuol­laista “Pit­täähän ihmistä aut­taa” ‑asen­net­ta pitäisi kaikin keinoin ajaa kaikkien ihmis­ten perusasenteeksi.

 40. Luin näitä jut­tu­ja ja huo­masin että, tietoa ei ole paljonkaan, mikä on tilanne ja mitä pitäisi tehdä. Tuomit­sem­i­nen, on yleistä ja ei ollut paljon, mik­si. Aina on ole­mas­sa syy, mik­si ihmi­nen elää määrätyl­lä taval­la. Oli jopa että, pitäisi muut­ta pukeu­tu­mistyyliä että, hyväksyttäisiin.
  Se että, roman­it ovat selvin­neet, syrit­tynä ja vain­ot­tuna, niin pitkän ajan, johtuu siitä että, on ole­mas­sa suo­jaus­mekanis­mit, jot­ka aut­taa roman­it selviämään, vihat­tuna kaikkial­la. Romanien arostrokaat­ti­nen aja­tus ja van­ha hier­arkia, ovat olleet hyvät. Siis roman­it evät voi ajatel­la, mitä val­taväestö ajat­telee heistä, vaan se että, on hyvä omas­sa porukas­sa, on pitänyt, nne hengis­sä. Jos romani välit­täisi, mitä val­taväestö ajat­telee hänestä, hän­tä ei olisi enää ole­mas­sakaan. Kukaan ei kestäisi, sel­l­aista arvostelua ja kohtelua, jos välit­täisi siitä. On vain oman ryh­män arvot ja van­hem­mat, ovat auk­toritet­te­ja, niin hom­ma pelaa. Karkeasti san­ot­tuna, mitä siitä tulisi, jos roman­it alka­isi­vat olla riip­pu­vaisia val­taväestöstä, muu­ta kun elan­non saan­nis­sa, niin he eivät kestäsi sitä psyykkises­ti. Romani ei arvos­ta saman­lail­la val­taväestöä, kun omaa porukkaansa. Valitet­tavasti, näin pitää viel­lä olla että,. pär­jää. Jos roman­it alka­isi­vat pitää val­taväestöä, hyv­inä ihmis­inä ja itsen­sä, sen mukaan mitä val­taväestö ajat­telee, niin ei tulisi mitään. Tämö tekee myös hal­laa ja sitä ei tarvitse käyt­tää, Suomen romanien kohdal­la, niin paljon kun muis­sa mais­sa. Siel­lä ei voi pitää val­taväestöstä, psyke hajoisi. Siis ei huo­ma­ta val­taväestön tekemät pahat, val­taväestöä ei ole romanin elämässä, ole­mas­sakaan. Täl­lä taval­la, roman­it ovat pär­jäneet, läpi his­to­ri­an ja joutuu sanomaan että, jos meinaa pär­jätä, ole uskolli­nen oma­lle per­heelle, suvulle ja sit­ten ryh­mälle, eikä muille. Tämä kuu­lostaa kauheal­ta mut­ta, näin pitää olla, viel­lä. Aina kun roman­it ovat koit­tanut tul­la lähelle val­taväestöä ja olla empaat­tisia, heitä kohtaa, niin takki­in on tul­lut. Näin se vaan on. On romanei­ta, jot­ka ovat jät­täneet romanielämän ja luul­lut että, val­taväestö ottaa hänet omaan porukkaan saman­laise­na, on tul­lut paha takaisku ja kaik­ista pahiten, ei enää kuu­lu kumpaankaan ryh­mään. Romani on aina romani. Eli hän miten vain. Esimerkik­si, kri­isin tul­lessa, jos­sain porukas­sa, niin heti vedotaan/epäillään sitä suomalaista/romania. Ei romanien pidä sulau­tua yhteiskun­taan, vaan olla yhteiskun­nas­sa, tasauolise­na, vaik­ka elää omas­sa kult­tuuris­sa. Työnkäyn­tiä on min­un elämäni aikana 58 vuot­ta, aina kun­nioitet­tu ja niinkuin sanoin se että ihmi­nen pär­jää val­taväestön kanssa ja romanien kanssa, oli min­un nuoru­udessa, hyvä romani mut­ta, siltikin ei voi olla riip­pu­vainen siitä, mitä val­taväestä sanoo tai arvioi romaneita.
  Viel­lä ker­ran, Suomes­sa ei enää tarvitse niin tarkkaan “suo­ja­ta” itsen­sä. Voi olla muutenkin tekemi­sis­sä val­taväestön kanssa mut­ta, jos Roman­ian roman­it ja mon­en muun maan roman­it alka­isi pitää val­taväestöstä, ei tulisi mitään.
  En yleen­sä kir­joi­ta näistä suo­jaus­mekanis­meistä mut­ta, kun oli niin neg­a­tivistä tek­stiä, niin olkoon.
  Miten kävisi, jos val­taväestä jou­tu­isi elämään, niinkuin roman­it elää, ette kestäisi, sitä painet­ta ja ilkkuilua ym ja puhu­mat­takaan että, jou­tu­isitte myymään liino­ja tai mitä tahansa kräsää, ovelta ovelle tai ker­jämään, jota min­un ikälu­ok­ka juri ja juuri muis­taa, ette selvisi siitä, mil­lään. Ajatelkaa että, jou­tu­isitte myymään kel­lohi­h­no­ja toril­la, ei tulisi minus­takaan siihen mut­ta, viel­lä vähem­män teistä.
  Rosvo­ja, pahantek­i­jöitä, huonos­ti koulua käyviä, huono­ja vuokralaisia, on kaikissa väestön­ryh­mis­sä. Meil­lä on yhteinen asia, jolle pitäisi tehdä jotain, väki­val­ta. Suo­mi on EU:n väki­val­taisin maa ja maaimal­la, ihan huip­ul­la. Suomen roman­it, ovat maail­man väki­val­taisin roma­ni­poruk­ka, että sitä miettimään.

 41. Kir­joituk­ses­sa ehdote­taan, että Bul­gar­ia ja Roma­nia kor­jaa­vat ongel­man ja muut anta­vat rahaa. 

  Onko mitään käsi­tys­tä siitä, mitä täl­lä rahal­la pitäisi tehdä? Para­neeko roman­ion­gel­ma sil­lä, että romaneille annetaan lisää rahaa? Vai mitä rahal­la olisi tarkoi­tus tehdä ja saavuttaa? 

  Se, että huoli­mat­ta kaikesta vuo­sisa­tais­es­ta syr­jin­nästä ja vain­os­ta tuo kult­tuuri on edelleen ole­mas­sa eikä se ole assim­iloitunut val­takult­tuurei­hin, ker­too jotakin tuon kult­tuurin sitkey­destä. Jos siis rahal­la yritetään jotain assim­i­laa­tio­ta ja sopeut­tamista, epäilen han­kkeen menevän lop­ul­ta poskelleen. 

  Jos taas rutiköy­hässä Bul­gar­i­as­sa paran­netaan romanien ase­maa avokä­tisel­lä elatuk­sel­la, ker­jäämi­nen var­maan vähe­nee län­nessä, mut­ta samal­la köy­hä etni­nen bul­gaari ihmettelee, mik­si hän ei saa mitään ja roman­it saa­vat vaik­ka mitä, jol­loin tulok­se­na on hel­posti katkeru­ut­ta, pop­ulis­mia ja lynkkauk­sia eikä sopuisaa rinnakkaiseloa. 

  … jol­loin EU taas läh­tee liik­keelle ja toteaa, että Bul­gar­i­an köy­hien asia on koko EU:n asia. Bul­gar­i­an on se ratkaista­va, mut­ta muiden rahoitettava.

 42. Käsi­tyk­seni romanien koulu­un­sopeu­tu­misongelmista muut­tui­v­at aika paljon luet­tuani Klaus Toivosen tutkimuk­sen alak­ouluikäis­ten ennakkolu­u­loista saame­laisia ja romane­ja kohtaan (Pohjois-Suomen perusk­oul­u­lais­ten rotuen­nakkolu­u­lot vuodelta 1990, Lapin korkeak­oulun kas­va­tusti­eteel­lisiä julka­isu­ja A6). Perusasetel­mana oppi­laat, joil­la ei ollut koke­muk­sia kum­mas­takaan vähem­mistöstä, suh­tau­tu­i­v­at erit­täin posti­ivis­es­ti saame­lais­lap­si­in (esim poten­ti­aalise­na kave­ri­na), mut­ta roman­i­taus­tais­es­ta olti­in valmi­ina epäilemään kaike­nalaista kur­jaa eikä puhet­takaan poten­ti­aalis­es­ta kaveru­ud­es­ta. Asetel­ma tasot­tui, jos lap­si tun­si yhdenkin romanin… 

  Mulle jäi pääl­limäisek­si mieleen koulu­taipaleen­sa aloit­ta­van romani­lapsen tilanne: Luokalli­nen oppi­lai­ta, jot­ka valmi­ik­si usko­vat sin­un ole­van vale­htel­e­va ja kieroil­e­va varas ja sin­un tehtäväk­sesi jää todis­taa hedän ole­van väärässä, pahim­mas­sa tapauk­ses­sa ilman kaverin kave­ria koko koulu-ural­lasi! Kun siihen sop­paan vielä lisätään romani­van­hemat, joil­la voi itsel­lään olla aika pahat muis­tot koulu­taipaleelta (ja nimeno­maan valko­lais­ten ennakkolu­u­loista ja kiusaamis­es­ta) niin, no, han­kalak­si­han se menee ja his­to­ria alkaa tois­taa itseään :(. 

  Ja sen muut­ta­mi­nen. Niin. Asenne tulee kotoa; ainakin niiden alak­oul­u­lais­ten kohdal­la oikeas­t­aan vain ja ain­oas­taan van­hem­mil­ta… Sekä enem­mistön että vähem­mistön pitäisi tsem­pa­ta, yrit­tää nähdä yksilö yksilönä ja arvioi­da teko­jen mukaan, jne. Mut­ta miten? Yhteistä toim­intaa ennen koulua, esim ker­hois­sa? Tai koul­ta­palet­ta aloit­tavalle valko­lainen kum­miper­he, jos­ta sit­ten löy­ty­isi samanikäi­nen luokka­toveri? Suvait­se­vaisu­usk­oulu­tus? Siitä taisi Abu-Han­na tode­ta jotenkin niin, että ihan kuin olisi toisia, jois­sa olisi jotain mitä pitäisi erik­seen suvaita :).
  Ei, en todel­lakaan tiedä. Mut­ta kimu­rant­ti ongel­ma siitä taide­taan olla kaik­ki samaa mieltä.

 43. Viitat­en tuo­hon Eli­nan kir­joituk­seen sosi­aalivi­ra­nomais­ten ohjeista, ajat­telin kir­joit­taa pari sanaa aiheen vier­estä eri­tyisko­htelus­ta. Eli siitä peruskysymyk­ses­tä mis­sä määrin ryh­mien tai ihmis­ten eri­ty­is­toivei­ta pitäisi kun­nioit­taa. Minus­ta tähän vas­taus on että mis­tään yleis­es­tä peri­aat­teesta ei ole avuk­si, nuo toiveet tai vaa­timuk­set pitää suh­teut­taa niistä aiheutu­vaan vaivaan tai kus­tan­nuk­si­in. Eikä se että kuu­luu jotenkin päähän­potkit­tuun ryh­mään ole mikään perustelu eri­tyisko­htelu­un, sitä että työ­nan­ta­jat on rasis­te­ja ei mitenkään hyvitä se että sos­sun täti on ymmärtäväi­nen, kun ei se ole sos­sun vika.

  Ote­tataan har­mi­ton esimerkik­si. Meille oli tulos­sa vier­aak­si eräs kasvis­syöjä, keskustelti­in vai­mon kanssa että mitä ruokaa lai­tan. Aloitin kysymyl­lä että syökö hän kalaa? Peri­aat­teessa kyl­lä, mut­ta ei pidä siitä. Entäs äyriäisiä? Sama jut­tu kun kala. Mites vaik­ka tomaat­ti­nen pas­ta? Vihaa tomaat­te­ja. Entäs sieni/pesto/kerma/tms. pas­ta? Pas­ta ei ylipään­sä mais­tu. Risot­toa? Parme­saani tökkii, juus­tot ylipään­sä. Jotain salaat­tia? Ei se oikeas­t­aan syö tuor­e­i­ta kasviksia. Edes vaik­ka uuni­laatikos­sa? Ei tykkää. Entäs hedelmiä? Tota, ei… Tässä vai­heessa minä ilmoitin että tar­jol­la on sit­ten täyssyn­teet­tisiä vit­a­m­i­nee­ja, suo­la- ja sok­er­il­i­u­os­ta. Vaimo sit­ten soit­ti ja kysyi mitä saisi olla, taikoi jotain tofu­vir­i­tys­tä joka oli itseasi­as­sa ihan hyvää. Point­ti­na se että henkilö­ta­sol­la nämä on sel­l­aisen asioi­ta jot­ka aikuiset ihmiset selvit­tää puhu­mal­la, ja vai­moni on aikuisem­pi kuin minä.

  Vira­nomais­toimin­nas­ta esimerkkinä taan­noinen kuo­huntaa aihet­taunut mamu­jen uin­tivuoro, joka tosin osoit­tau­tui kaikille naisille avoimek­si. Min­un on hyvin vaikea ymmärtää miten tämä on sen kum­mem­pi kuin mikä tahansa muus­sa kohden­net­tu liikun­ta­palvelu, joi­ta nimeno­maan tarvi­taan sen takia että liikun­tapoli­ti­ikan peru­songel­ma on se että uusia laitok­sia käyt­tää nimeno­maan ne jot­ka muutenkin liikkuu. Jos kaupun­ki rak­en­taa hiih­top­utken niin sinne siir­tyy puru­radan kiertäjiä, ei sohvape­runoi­ta. Pari ker­taa leikil­läni olen toden­nut että pitäisi olla sel­l­ainen vala­suin­tivuoro, ja use­ampi yli­pain­oinen (yleen­sä nainen, eikä yleen­sä edes niin kovin yli­pain­oinen) on ihan oikeasti pitänyt tätä lois­ta­va ideana. Jos erikoisjär­jeste­ly ei tuo­ta resurssien hukkakäyt­töä, vaan nimeno­maan kohdis­taa ne parem­min, niin kyseessä on hyö­ty eikä haitta.

  Minus­ta erikoisko­htelus­ta ei nimeno­maan pitäisi olla mitään yleistä ohjet­ta, nämä pitäisi miet­tiä tapausko­htais­es­ti, ja nimeno­maan sitä varten virkemiehillä on hark­in­taval­ta. Jos jonkun uskon­nolli­nen vakau­mus edel­lyt­tää ikku­naa asun­nos­sa itään, niin voi vira­nomaiset sem­moi­sen asun­non jär­jestää jos se ei kohtu­ut­toman han­kalaa tai kallista. Toisaal­ta se että jonkun huoneka­lut pitäisi vai­h­taa kos­ka niitä on kohdel­tu jotenkin usko­musten vas­tais­es­ti taas ei ole kohtu­ulli­nen vaa­timus, pait­si jos löy­tyy joku toinen joka halu­aa vai­h­taa ruokapöytän­sä päittäin.

 44. Roma­ni­as­ta tuleville pitäisi ehkä aset­taa matkus­tus­ra­joituk­sia, pitää osoit­taa mik­si tekee matkan ja todis­taa aiko­mus. Ker­jäämisel­lä lupaa ei heruisi.

  Suomeen tule­vat, selkeästi vain ker­jäämään tulleet roman­it tulisi palaut­taa joko Roma­ni­aan tai lähtö­maa­han halvim­mal­la kul­je­tus­taval­la ja tapauk­ses­ta riip­puen lähet­tää lasku Roman­ian val­ti­olle. Tärkeää on, että kään­ny­tys tehdään mah­dol­lisim­man nopeasti.

 45. Mitä tehdä romaaneille:

  1- asun­not­tomille on jär­jestet­tävä asunnot
  2- perus­toimeen­tu­los­sa on autettava
  3- jos halu­a­vat ker­jätä niin se on sallittava

 46. Helge Vala­mas kirjoitti:

  Suo­mi on EU:n väki­val­taisin maa ja maaimal­la, ihan huipulla. 

 47. Ehkä heille annetaan liian herkästi etu­isuuk­sia ja help­poa elämää? Ei tarvitse kuin ilmoit­taa niin pää­sevät 18v täytet­tyään suo­raan eläk­keelle, ja sen myötä kiin­ni kun­nal­lisi­in ja val­ti­ol­lisi­in tulonsiirtojärjestelmiin.

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2009/20090014 Osoit­taa että helsingis­sä annetaan 2600+vuokrat yms ostot/kk puh­taana käteen.

  Mik­si oi mik­si teen työtä alle neljä­sos­al­la tuos­ta, ja joudun vielä itse osta­maan kalusteeni..

  Mut­ta itse ongelmaan.
  Niiden omat mafi­at tuo niitä. Rahaa saa­vat niin hölmöiltä kansalaisil­ta kuin hölmöiltä NGO, ja jopa jotain hölmöjä kun­ti­akin saat­taa lähteä rahoit­ta­maan näitä mafiosoja.

  Ne voi palaut­taa, mut­ta tule­vat vain palaa­maan. Oli tämäkin reis­su aivan var­masti kan­nat­ta­va, sen ver­ran ovat var­maan saa­neet varastettua.
  Tätä voisi tehostaa matkus­tuskiel­lol­la, ja palau­tus­ta suo­raan pass­in­tarkas­tuk­ses­sa. Ei musta­laisia tänne…

  Mut­ta jos pidem­män päälle halu­aa miet­tiä niin olisi syytä lähteä rajoit­ta­maan niiden määrää, esim ster­il­isaa­ti­ol­la, jon­ka jäl­keen pää­sevät mukavi­in asun­toi­hin tms… 

  Tai sit­ten antaa ne olla vain, kaiken ulkop­uolel­la, ja julis­te­taan lain­suo­jat­tomik­si. Mitä turhaan vaivaa­maan poli­ti­ikko­ja tai oikeusjärjestelmää.
  Joskus tiesivät mitä oli­vat tekemässä, sil­loin ennenvanhaan.

 48. Catili­na: “Romanien ole­mas­sao­lo _vaatii_ hei­dän hyl­jek­simistään. Jos heitä ei hyl­jek­sit­täisi, he pian lakkaisi­vat olemasta”.

  Tämähän ei ole mitään vihan­li­et­son­taa, vaan evo­lu­ti­ivisen pros­essin kuvaus­ta. Saman­lainen asia, kuin seli­tys siitä, mik­si kaik­ki johdot lop­ul­ta ovat peru­ut­ta­mat­tomasti sotkussa.

 49. On kak­si eri asi­aa olla romani suomes­sa tai olla sitä esim. Bul­gar­i­as­sa. Suomen romanien elin­ta­so on huikea ver­rat­tuna Itä-Euroopan romanei­hin. Suomes­sa roman­it ovat sivus­sa yhteiskun­nas­ta omas­ta vapaas­ta tah­dostaan. Jos viit­sii käy­dä koulut, jos löy­tyy halua sopeu­tua osak­si työy­hteisöä romanikin pärjää.

  Unkarin romaneil­la ei ole henkilöl­lisyyt­tä. Ilman tarvit­tavia papere­i­ta he ovat täysin vail­la ter­veys- ja sosi­aali­palvelui­ta. Maan johdolle heitä ei ole olemassa.

  Mik­si tilanne kiin­nos­taa suomalaisia?
  Eikö ole niin, että se ei oikeasti kiin­nos­takkaan? Meille on yhden­tekevää, miten nämä maat­tomat ja köy­hät pärjäävät.
  Me olemme herän­neet sik­si, että itä-Euroopan ker­jäävistä romaneista on tul­lut meille “imago­hait­ta” Ei ole kiva tör­mätä rikok­sia teke­vi­in, agres­si­ivis­es­ti käyt­täy­tyvi­in romanei­hin iso­jen kaupunkien kaduil­la. Tur­val­lisu­u­den­tun­teemme on järkkynyt. Rikol­lista käytöstä on tietysti oikeus vastustaa.

  Mitä siis tehdä?
  Rajat ovat auki ja roman­it eivät häviä min­nekään sulaut­tamisyri­tyk­sistä huoli­mat­ta. He ovat aina keskuudessamme.

  Kuten joku ylem­pänä huo­maut­ti Suomen romanien tilanne muut­tuu vain hei­mon sisältä käsin. Hei­dän on koh­dat­ta­va oma sisäi­nen rasis­min­sa. Opit­ta­va puhu­maan eri­laisu­u­den sietämis­es­tä, verikos­tos­ta, siitä mitä kult­tuuri itseasi­as­sa on. Minkälainen on hyvä romani, mik­si hyväksyt­tyjä rooli­malle­ja on niin vähän. Mik­si romani ei halua sopeu­tua mihinkään muuhun “lau­maan”, kuin omaansa. Mitä hän pelkää?

  Euroopan roman­i­ti­lanteelle me emme voi mitään. Suomen talous, kuten maail­mankin on kural­la. Edessä on tosi syvä notkah­dus. Kan­natan ilmaisen rahan lahjoit­tamisen sijas­ta, ihmis­ten kas­vat­tamista oma­toimisu­u­teen. Rikol­lisu­us ei ole sitä.

  Palu­u­ta men­neeseen ei ole. Ei muu­ta kuin varus­ta­maan kote­jamme lukoil­la ja häly­tys­lait­teil­la. Palu­u­ta onnel­liseen Edeni­in ei enää ole. Hyvää omaatun­toa voi ostaa heit­tämäl­lä lan­tin ker­jäläisen kuppiin.

 50. “Suo­mi on EU:n väki­val­taisin maa ja maaimal­la, ihan huipulla.”

  Todel­lisu­udessa Suo­mi ei ole mil­lään mit­tar­il­la EU:n väki­val­taisin maa. Suo­mi ei ole edes Län­si-Euroopan väki­val­taisin maa luotet­tavimp­ina pidet­ty­jen ns. uhritutkimusten mukaan. Itse asi­as­sa — ja tähän nyt usko­vat vain asi­aan pere­htyneet — Suo­mi on mon­en mit­tarin mukaan EU:n väki­val­lat­tomimpi­in kuu­lu­va maa. Esimerkik­si Helsin­ki on EU-tutkimuk­sen mukaan tur­val­lisin pääkaupun­ki ja kym­menis­ten ker­taa väki­val­lat­tomampi kuin EU:n väki­val­taisim­mat pääkaupun­git. Suomes­sa pelätään vähiten ulkona liikku­mista pimeän jäl­keen. Väki­val­ta vaikut­taa ylivoimais­es­ti vähiten suo­ma­lais­ten elämän­laatu­un Euroopan sosi­aa­liky­se­lyn mukaan (ESS).

  No, tämä ei kuu­lu asi­aan mitenkään, mut­ta aina tekee mieli kor­ja­ta, kun näi­hin käsit­tämät­tömi­in mieliku­vi­in tör­mää. Muuten pidän Helge Valamk­sen kir­joi­tus­ta ansiokkaan. Etni­sistä ryh­mistä on hyvä puhua kieli keskel­lä suu­ta. Kuitenkaan ei pitäisi kier­rel­lä ja kaar­rel­la liikaa, vaiken­e­mis­es­ta nyt puhumattakaan.

 51. Työt­tömyys­tur­valais­sa on ainakin yksi mie­lenki­in­toinen pykälä:

  2 luku
  12 §
  Työstä kieltäytyminen

  Jos työn­hak­i­ja on oma­l­la menet­te­lyl­lään aiheut­tanut sen, ettei työ­suhdet­ta ole syn­tynyt, hänen kat­so­taan kieltäy­tyneen työstä.

  Onko pykälä esimerkik­si roman­i­naisia syr­jivä, jos roman­i­nainen saa­puu työhaas­tat­telu­un perin­nepuku ylläään, eikä hän­tä valit­tu työhön johtuen
  asus­taan. Tästä seu­raa karenssi, kun itse aiheut­ti työ­suh­teen syn­tymät­tömyy­den ollessaan työhaas­tat­telus­sa perinneasussaan.

  No, kuvit­teelli­nen yo. maalailu on, mut­ta onko tosi­aan niin, että roman­i­naisille annetaan karenssi siitä kun esi­in­tyvät työhaas­tat­telus­sa perinneasussaan.

  Ja myös muillekin ryh­mille kun romaneille yo. pykälä on syr­jivä. Esi­in­tyi työhaas­tat­telus­sa sit­ten miten, niin aina voidaan vedo­ta työstäkieltäy­tymiseen, jos ulkoinen ole­mus tai työhaas­tat­telus­sa käy­ty keskustelu ei työhön­haas­tat­teli­jaa miellyttänyt.

  Lähde työt­tömyys­tur­valaki­in:
  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290

 52. Viel­lä vähän lisää. Mikä onkaan kova jut­tu. Se on roman­i­tytön meno kolu­un, Suomes­sa. Se vaati rohkeut­ta. Eräs romanit­tyt­tö sanoi min­ulle että, se ja se leikkii min­un kanssa, vaik­ka olen musta­lainen ja se ei ole ensim­mäi­nen ker­taa, kun oppi­las ker­too niistä har­voista, jot­ka leikkivät hei­dän kanssa.
  Roman­i­tytöl­lä oli synt­tärit ja tehti­in iso kakku ja kut­sut­ti­in kolukavere­i­ta kylään. Kukaan ei tul­lut. Se oli min­ulle kauhea het­ki ja ei ensimmäinen.
  Roman­it joutu­vat ole­maan väki­val­taisia, pitäk­seen puolen­sa ja pelol­la saa­da kavere­i­ta. Opet­ta­jat eivät ota kan­taa, ennenkuin oppi­las, on jo joutunut, väki­val­takierte­seen. Myös tyt­töjä. Oli romani isä jon­ka puhe­linkeskusteliua kuulin. Hänen tyt­töä oli hakkat­tu ja halvek­sit­tu, pidem­män ajan. Isä on usko­vainen, koulutet­tu, työssä ym. Hän otti opet­ta­jaan yhteyt­tä ja pyysi apua. Opet­ta­ja ei näh­nyt tilan­net­ta, vaka­vana ja pyysi puhu­maan tytölle mut­ta, se oli liian myöhään. Sil­loin hän sanoi “ei voi muu­ta, väärin on mut­ta, kun ne lyö, lyö takaisin että, saat rauhan. Ei men­nyt pitkän aikaa, kun opet­ta­ja soit­ti ja ehdot­ti koulun vai­h­t­a­mi­nen, kun oppi­las on niin vaikea­ta. Onnek­si isä sanoi ette mitään muut­toa, vaan nyt pide­tään kok­ous kolu­l­ul­la, mis­sä sinä, rehtori ja me van­hem­mat, ollaan paikalla ja käy­dään asia läpi ja minä tulen muis­ta­maan, miten et suos­tunut ottaa kan­taa asi­aan, vaik­ka me van­hem­mat, yritet­ti­in saa­da aikaan tapaaminen.
  Ker­ron tämän kos­ka, monikaan ei tiedä, miten vaikea­ta viel­läkin on lap­sille, kouluis­sa, on olla romani. Se oli jo 50 luvul­la ja on viel­lä mut­ta, nyt raaempana.
  Se on yksi syy mik­si romanien koulu­tus, on huonoa. On tietysti muitakin syitä mut­ta, se on isoin.
  Pitää myös ker­toa että, Suo­mi teki suuren karhun­palveluk­sen roman­in­uo­rille 60 luvul­la ja siitä eteen­päin. Halvin ja helpoin ratkaisu, yhteikun­nalle. Tuli eläk­keelle laitet­ta­vat roman­in­uoret. Se oli ja on viel­läkin aika yleistä. Ajatelkaa, ammat­tisu­u­nit­telu, työno­h­jaus ja muut koulu­tukemiset, kaadet­ti­in ja odotet­ti­in niin kauan, kunnes nuori, oli 16 vuo­tias ja suo­raan eläk­keelle. Se oli pahin asia, miten Suo­mi teki romaniväestölle. Oli mikä vika vaan, niin onhan se vil­li ja se johtuu var­maan psykki­sistä asioista, että eläk­keelle vaan. Jopa min­ulle san­ot­ti­in, kun menin lääkäri­in, jostain syys­tä että, onko kaik­ki kun­nos­sa, onko jotain painei­ta ja vaikeuk­sia, noin henkisel­lä tasol­la, onko pelkoti­lan­nei­ta ym. Pitäisikö kir­joit­taa eläkeellä.Minä olin raivois­sani ja sanoin että, minä halu­an kolut­taa itseni ja näyt­tää että, musta­laisetkin pystyvät, taval­liseen hyvään työn­hön. Minä muutin nimeni ja piilotin etnisen taus­tani ja sit­ten men­ti­in pikällekin. Sit­ten kun olin valmis ja hyvässä virkatyössä, aloin ker­toa että olen romani ja aloin enem­män aut­taa, omia ihmisiä ym.
  Joku­vaan kir­joit­ti asi­as­ta, niinkuin ihmi­nen joka ei ajat­telee, kun omaa nokkaansa. Toisil­la meil­lä on jonkun­lainen huoli ihmi­sistä, joil­la on tosi­aan pakko istua pakkases­sa ja ker­jätä rahaa.
  Hän halu­aisi otta kaik­ki oikeudet pois, romaneil­ta, mitä muil­la on. Sanon vaan ettei, ole kade­hti­vaa, hei­dän elämän­sä. Jospa näk­isit ja tutus­tu­isit, hei­dän elämään, et uskoisi että, sem­moista elämää on mut­ta, vapaus ajatel­la mitä vaan, se on sin­un oikeus. Romanei­ta, ei mikään maa halua ottaa vas­taan. Ei edes oma maa ja onko mitään omaa maa­ta. Kaik­ki tor­juu, koko elämän ajan. Kyl­lä siinä vam­mau­tuu ja ei ole valmiuk­sia, puo­lus­taa, omia oikeuk­sia, vaan pitää hom­ma­ta leipää per­heelle, koko ajan ja pitää sisäl­lään, pet­tymyk­set ja ei välit­tä, val­taväestöstä että, pystyy tehdä niin kovaa työtä, ker­jätä ulkona, Suomes­sa talvel­la. Olen ollut Roma­ni­as­sa, kun kaik­ki itkevät ja rukoil­laan, kun vaimo, tyt­tö, poi­ka läh­tee mon­ek­si kuukaudek­si Ran­skaan, Espan­jaan tai Suomeen. Las­ten surun näkem­i­nen, tekee pahaa. Ne tietävät että, van­hin­ta ei näy pitkään aikaan ja se ero on kova jut­tu, jo kat­so­jal­la, puhu­mat­takaan kun per­he hyvästelee ja antaa jonkun Kris­til­lisen ikonin mukaan, matkalle. Se on lan­tin toinen puoli. Kokeke­muk­sien jäl­keen, en voi syr­jä näitä ihmisiä. Sääli on sairaut­ta mut­ta, on poikkeuk­sia on ja tämä on niit­ten, jot­ka tietävät totu­u­den, säälin paikka.
  Roman­ian roman­it, eivät halua apua virkamiehiltä, vaan he halu­vat hoitaa itse asiansa. Lentolip­pun saa alle 100E että, se ei ole este etteikö pää­sisi, Suomeen. Olkon nyt tämä asia.

 53. En tiedä mis­sä sat­u­maas­sa tai val­tais­tu­imel­la osa porukas­ta istuu. Ter­ve­tu­loa töi­hin työvoima­toimis­toon kat­so­maan eri­laisia työn­hak­i­joi­ta. Sen jäl­keen voi olla hie­man eri­lainen näkymä.

 54. Kysymys siitä, joutuuko roman­i­nainen perin­nepukun­sa vuok­si karenssi­in, lie­nee täysin teoreettinen. 

  En kyl­lä silti ymmär­rä, mitä syr­jivää siinä on, että eri­laiset työte­htävät vaa­ti­vat oman­laisen­sa vaate­tuk­sen. Kansan­puku on ensin­näkin jumalat­toman paina­va. Se pääl­lä ei voi tehdä työtä, joka vaatii jatku­vaa liikku­mista työpäivän aikana. 

  Hygien­i­asy­istä myös mon­et alat ovat täysin pois­sul­jet­tu­ja, asi­akas­palvelus­sakin yleen­sä edel­lytetään jos­sain määrin yhden­mukaista ja neu­traalia pukeu­tu­mista — ihan kaik­il­ta, ei voi esim. olla goot­ti-asus­sa tai mies pukeu­tunut naisek­si tms. 

  Kuvitel­laan, että ripustelisin kymme­nen tiiliskiveä vyötäröl­leni ja pukeu­tu­isin sirkusasu­un, esim. pelle Her­man­niksi ja sanois­in työhaas­tat­telus­sa, että tästä asus­ta en sit­ten luovu. 

  En kovin syr­jivänä näk­isi, jos joku muu nap­paisi työ­paikan nenäni edestä. 

  Kyl­lä perin­nepu­vun käyt­tö on tietoinen val­in­ta olla ikän­sä työelämänä ulkop­uolel­la, siitä ei pääse mihinkään. 

  (Ja ettei joku nyt pil­las­tu, niin en tarkoi­ta, että perin­nepuku olisi sirkusasu, tarkoi­tan vain, että se yhtä lail­la herät­tää voimakkai­ta assosiaatioita)

 55. Minus­ta Helge Vala­mas kir­joit­ti asi­aa. Koulus­sa luo­daan elämälle poh­jaa, jos sil­loin joutuu syr­jin­nän ja kiusaamisen kohteek­si, siitä on vaikea nous­ta. Lapselle on tärkeää tul­la hyväksy­tyk­si. Annetaan edes lap­sille mah­dol­lisu­us tas­a­puoliseen elämään. 

  Ennen van­haan Romaaneis­sa oli paljon taitavia käsi­työläisiä, pläkkisep­piä, kor­in­tek­iöitä, pit­sivirkaa­jia, tin­ure­i­ta yms. Näitä tuot­tei­ta ja taito­ja he kulki­vat kaup­paa­mas­sa ja yleen­säkkin kaup­pi­ai­ta. Olen samaa mieltä Hel­gen kanssa että se nuorten pukkaami­nen eläkkelle oli virhe. Ei tarvin­nut opetel­la ammattia.

  Koulu­tuk­sen ja koulun näen tärkeänä kaikille nuo­rille, oli sit­ten taus­ta mikä hyvän­sä. Toki siinä on van­hem­mil­lakin oma roolinsa.

  1. Olen ymmärtänyt asian niin, että roman­isu­vut oli­vat pitkään käsi­työläisiä. Taito siir­tyi isältä pojalle ja lapset seura­si­vat van­hhempiaan näi­den tehdessä työtä. Tämä koulu­tus­muo­to ei ole huono ver­rat­tuna nykyiseen koul­u­laitok­seen, mut­ta siinä on yksi hyvin paha vika. Se toimii vain, jos maail­ma ympäril­lä ei muu­tu. Jos isän ammat­ti katoaa, olisi parem­pi luot­taa koululaitokseen.

 56. Eiköhän paras ratkaisu olisi yksinker­tais­es­ti ottaa huostaan romani­lapset, jos hei­dän van­hempansa todis­tet­tavasti ovat kyvyt­tömiä heistä huolehtimaan(aivan kuten “valko­lais­tenkin” kohdal­la toim­i­taan). Roma­nialaiset lapset sit­ten viedään Roman­ian suurlähetys­töön ja käs­ketään hoitaa hei­dät kotimaahansa.

  Kaiken­lainen “posi­ti­ivi­nen syr­jin­tä”, eli rasis­mi kan­taväestöä kohtaan, aiheut­taa vain lisää vihaa kan­taväestön edus­ta­jis­sa ja itse ainakin yrit­täisin tätä vält­tää viimeiseen asti, sil­lä epäoikeu­den­mukaisu­u­den kovet­tamista asen­teista kär­sivät lop­ul­ta sekä kan­taväestö, että vähemmistöt.

 57. “Todel­lisu­udessa Suo­mi ei ole mil­lään mit­tar­il­la EU:n väki­val­taisin maa. Suo­mi ei ole edes Län­si-Euroopan väki­val­taisin maa luotet­tavimpia pidet­ty­jen ns. uhri tutkimusten mukaan”

  Kyl­lä Suo­mi sen­tään sur­mis­sa johtaa nimeno­maan län­si-Euroop­paa. Tuos­sa Hesaris­sa Suomen ver­rokki­na oli­vat Venäjä, Ukraina, Valko-Venäjä, Latvia, Viro, Liet­tua ja Moldova. 

  Parem­pi ver­tailuko­h­ta ovat muut Pohjo­is­maat, Ruot­sis­sa sur­mataan vuosit­tain n 90 henkeä, Tan­skas­sa ja Nor­jas­sa 40–50.
  Suo­mi erot­tuu selvästi 150 surmalla.
  Ja mui­hinkin EU 15 mai­hin ver­rat­tuna sur­malu­vut ovat kolminkertaiset.

  Pahoin­pite­ly­jen osalta emme myöskään ole ver­tailukelpoinen muuhun län­tiseen Euroop­paan, sil­lä Suomen lain­säädän­tö on suos­in­ut aina per­heväki­val­taa eli las­ten ja vai­mon kurit­ta­mi­nen on kat­sot­tu hyväksyttäväksi.
  Vas­ta EU pakot­ti Suomen muut­tumaan lain­säädän­töä niin, että per­heväki­val­ta tuli yleisen rikoslain piiri­in. Ennen vuot­ta 1995 per­heväki­val­ta oli asian­omis­ta­jarikos ja har­va vaimo tai lap­si uskalsi tehdä rikosilmoitusta.
  Ja sil­loinkin laki oli niin vesitet­ty, että EU:n piti puut­tua asi­aan ja vas­ta 2000 luvul­la lain­säädän­tö aset­tui muun Euroopan tasolle.

  Sen jäl­keen pahoin­pite­ly luvut ovat pikku hil­jaa kas­va­neet, kun yhä use­ampi uskaltaa tehdä ilmoituk­sen perheväkivallasta

 58. Kyl­lä Suo­mi sen­tään sur­mis­sa johtaa nimeno­maan län­si-Euroop­paa. Tuos­sa Hesaris­sa Suomen ver­rokki­na oli­vat Venäjä, Ukraina, Valko-Venäjä, Latvia, Viro, Liet­tua ja Moldova.

  Parem­pi ver­tailuko­h­ta ovat muut Pohjo­is­maat, Ruot­sis­sa sur­mataan vuosit­tain n 90 henkeä, Tan­skas­sa ja Nor­jas­sa 40–50.
  Suo­mi erot­tuu selvästi 150 surmalla.
  Ja mui­hinkin EU 15 mai­hin ver­rat­tuna sur­malu­vut ovat kolminkertaiset. 

  Jos nyt ei kuitenkaan liioiteltaisi. Suomen taso on jos­sain määrin korkeampi kuin maail­man mit­takaavas­sa poikkeuk­sel­lisen tur­val­lisen viiteryh­mämme, Län­si-Euroopan, keskiar­vo. Ruot­sis­sa ja Tan­skas­sa henkirikosten määrä on poikkeuk­sel­lisen alhainen.

  Kat­soen täältä http://en.wikipedia.org/wiki/Homicide_rate viimeisen tilas­tovuo­den kohdal­ta enem­män henkirikok­sia tehdään suh­teel­lis­es­ti Por­tu­galis­sa ja Sveit­sis­sä. Bri­tann­ian taso on vain muu­tamia pros­ent­te­ja Suomea alhaisem­pi ja Ran­skaankin ver­rat­tuna henkirikosten määrä on kol­man­nek­sen suurem­pi, ei kolminkertainen.

 59. Kysymys siitä, joutuuko roman­i­nainen perin­nepukun­sa vuok­si karenssi­in, lie­nee täysin teoreettinen. 

  Ei se ole *edes* teo­reet­ti­nen. Jos työ­nan­ta­ja ei palkaa roma­nia perin­nepu­vun takia, ja on vielä niin tyh­mä, että menee tämän avoimesti ja todis­tet­tavasti ilmoit­ta­maan, niin kyseessähän on selvä rikko­mus yhden­ver­taisu­us­lakia vas­taan ja negati­iviset rahal­liset seu­rauk­set kohdis­tu­vat työ­nan­ta­jaaan, ei työnhakijaan.

 60. Liian van­ha
  “Suomen lain­säädän­tö on suos­in­ut aina per­heväki­val­taa eli las­ten ja vai­mon kurit­ta­mi­nen on kat­sot­tu hyväksyttäväksi.”

  Etenkin nais­ten väki­val­taa ei noteer­a­ta ollenkaan, vaik­ka suurin osa lap­si­in kohdis­tu­vas­ta väki­val­las­ta on nais­ten tekemää ja ainakin 40% törkeistä parisuhdepahoinpitelyistä.

 61. http://www.hs.fi/keskustelu/thread.jspa?threadID=220815&messageID=4263585&#4263585 suomen puolue ohjaa taas sananvapautta..

  Mut­ta noi halusi koti­in, ja ilmeis­es­ti ruot­sis­sa olti­in niin ystäväl­lisiä että ne savolaiset kuskat­ti­in kotiin.
  Aivan, tehkäämme aivan samoin näi­denkin ker­jäläis­ten kanssa, kuskataan ne kotiin.

  Kos­ka ei niitä ongelmia voi hoitaa, yhtään sen enem­män kuin mitä amerikkalaiset ovat kyven­neet hoita­maan omia ex-orji­aan. Niille ongelmille ei vain mitään voi.
  Ei niitä voi paran­taa sen enem­män kuin sko­rp­pi­oo­ni­akaan voi paran­taa pistämiskulttuuristaan.

 62. “Liian van­ha” ei mil­lään mal­ta luop­ua “Suomen väki­val­taisu­ud­es­ta”. Olisi mie­lenki­in­toista tietää, mik­si tämä väärä käsi­tys poikkeuk­sel­lisen väki­val­tais­es­ta suo­ma­lais­miehestä on niin tärkeä joillekin. Mitä sil­lä kuvitel­laan voitet­ta­van? Miten käsi­tys on syn­tynyt ja kenen tarpeisiin?

  No, se keskustelu ei kuu­lu tähän ketju­un. Toiv­ot­tavasti Soin­in­vaara joskus aloit­taa aiheesta keskustelun. Mielestäni aihe on tärkeä ja siihen pystyy vas­taa­maan suh­teel­lisen luotet­tavasti tilas­toil­la, jot­ka löy­tyvät verkos­ta. Häm­mästyt­tävää on, että tilas­tot anta­vat radikaal­isti eri­laisen kuvan ver­rat­tuna siihen, jos­ta saamme val­tame­dioista lukea, kuten aiem­min lyhyesti kuvasin.

  Nos­tin siis asian esi­in tässä romani-ketjus­sa vain kor­jatak­seni lyhyesti virheel­lisen väitteen.

 63. sen sanan sanon että jos on asi­joi­ta niin pitäkää valkoset ne omi­naan ja kaaleet pitää omat asi­jat omi­naan ei sekaan­nu­ta toiste asijoihin

 64. “Etenkin nais­ten väki­val­taa ei noteer­a­ta ollenkaan, vaik­ka suurin osa lap­si­in kohdis­tu­vas­ta väki­val­las­ta on nais­ten tekemää ja ainakin 40% törkeistä parisuhdepahoinpitelyistä.”

  Tämän päivän Hesarin mukaan yli 50%.

 65. Hyvin vähän nyt on ollut keskustelus­sa konkre­ti­aa: mitä Suomen romanien tilanteen kohen­tamisek­si voitaisi­in tehdä. 

  Itä-Euroopas­ta en osaa sanoa mitään ja sik­si en sano mitään. Eli jatkan Suomen romaneista. 

  Syr­jimisen ja synkän his­to­ri­an voiv­ot­telu (a la Juani­to) ei toi­mi. Sil­lä ei muute­ta yhtään mitään. 

  Kohdis­taisin kat­seeni edelleen yhteisön sisälle. Neu­voni on: lapset olis­vat saata­va varhaiskas­tuk­sen piiriin. 

  (Tämä on Ope­tushal­li­tuk­sen mate­ri­aal­ista läh­es suo­raan refer­oitua eli jos joku nyt halu­aa syyt­tää “vihan­li­et­son­nas­ta” tms., niin kohdis­takoon kri­ti­ikkin­sä sinne) 

  Nythän on niin, että roma­niper­hei­den lapset tule­vat koulu­un ns. pystymet­sästä, tois­taitoisi­na tai miten nyt kukin sen halu­aa ilmaista. 

  Niin karkea- kuin hienomo­tori­ik­ka ovat olen­nais­es­ti jäl­jessä keskimääräiseen koulu­tu­lokkaaseen ver­rat­tuna. Sanavaras­to on usein äärim­mäisen sup­pea ja yleisti­eto varsin vähäinen. 

  Roma­niper­heis­sä ei har­raste­ta liikun­taa (onko joku näh­nyt romaniäidin luis­tele­mas­sa las­ten­sa kanssa?), keit­tiöön ei kult­tuuri­sista syistä voi tul­la aut­ta­maan ruuan­laitossa, kodeis­sa ei lue­ta kir­jo­ja ja lapsen sosi­aaliset kon­tak­tit voivat rajoit­tua yksi­no­maan suvun aikuisiin. 

  Koulu­un tul­lessa alka­vat ongel­mat. Lap­si putoaa itse­tun­noltaan mon­ta pykälää alaspäin ker­ta­heitol­la. Tämä näkyy käytöshäir­iöinä, ehkä kiusaamise­na puolin ja toisin. Romani­lapset ovat myös paljolti kiusaa­jia, asia ei toi­mi vain yhdensuuntaisesti. 

  Eli avoimuut­ta roma­niper­heisi­in, lapset päiväkoti­in, esik­oulu­un ja kon­tak­te­ja val­taväestön per­heisi­in. Sieltä se nyt on lähdettävä. 

  Perinnnepu­vut pois ja ehkä niistä pesu­tu­paa tukkeut­tavista vaat­tei­den pesusään­nöistäkin voisi lähteä tin­kimään. Naa­puria voi risoa, kun roma­niper­heessä pestään las­ten, aikuis­ten ja van­hus­ten vaat­teet erik­seen ja vieläpä sukupuolten mukaan eritel­tynä. Kun kuusi tun­tia pyöritetään pesukonet­ta yhtiön yhtei­sis­sä tilois­sa mon­ta ker­taa viikos­sa, niin kyl­lä siinä jokainen vähän hermostuu. 

  Ei se ole rasismia!

  Eli pal­lo on teil­lä, kaaleet! Kaik­ki on mahdollista.

 66. Hei tsor­gen pos­su, voit­sä kor­ja­ta tän, oli olev­inaan kiire ja en tark­istanut mitä olin kirjottanut. 

  Kiit­ti taas!

  Kohdis­taisin kat­seeni edelleen yhteisön sisälle. Neu­voni on: lapset olisi saata­va varhaiskas­tuk­sen piiriin. 

 67. Onko tämä romanei­den eläk­keelle siir­tymi­nen alle parikymp­pisenä oikeasti ihan tot­ta? Olen aina pitänyt sitä urbaan­i­na legendana.

  Itsekin voisin ottaa tuol­laisen työhaluttomuuseläkkeen 😀

 68. ja siis tietysti varhaiskas­vatuk­sen piiri­in.. miten mä nyt tein noin kauheesti virheitä ????

 69. “Ilmeis­es­ti romani-kodeis­sa ei aina ole sel­l­aista kuria, että asioi­ta tehdään kel­lon tai viikon­päivän mukaan. Kun ei koulu­akaan jak­se­ta käy­dä, ei opi­ta ´piilo-ope­tus­su­un­nitel­man´ edel­lyt­tämään yksi­toikkoisu­u­teen ja kel­lon hir­mu­val­taan. Ei syn­ny nyky-yhteiskun­nan vaa­ti­maa itsekuria, jon­ka avul­la paska­hom­mankin kestää.”

  Tämä kuvaus sopii nykyään yhä use­am­paan ja use­am­paan valkolaiskotiin.

 70. Ehkä romaneil­la pitäisi olla oma koti­maa? Ehkä his­to­ri­al­lis­es­ti kyseenalainen aja­tus, mut­ta euroop­palai­sis­sa kansal­lis­ro­mat­ti­sis­sa demokra­tiois­sa ei muulle kuin val­taväestön kult­tuurille ja normeille ole juuri tilaa. Miten lie­nee romaneille käyneen USA:ssa? Monikult­tuurisu­udel­la lie­nee posi­ti­ivi­nen vaiku­tus romanien asemaan.

 71. Kiitos, Helge Vala­mas, avoimuud­estasi ja pyrkimyk­ses­täsi rak­en­tavaan keskustelu­un. Kiitos myös T.Sipilälle noista myön­tei­sistä ker­to­muk­sista, jot­ka ainakin min­un on omien ennkkokäsi­tys­teni poh­jal­ta help­po uskoa tosiksi.

  On kamalan ikävää ajatel­la, että romani­las­ten olot koulus­sa voivat vielä nykyäänkin olla noin kur­jat kuin tääl­lä on ker­rot­tu. Lap­si tuskin lähtöko­htais­es­ti toista las­ta syr­jii; kotoa ne syr­jin­nän ja pahek­sun­nan mallit opi­taan. Jotkut van­hem­mat eivät vält­tämät­tä itsekään ymmär­rä, mitä siirtävät lap­silleen kom­men­toidessaan ohi kulke­vaa roma­niper­het­tä tai vaikka­pa tele­vi­sios­sa esi­in­tyvää homomi­estä tiet­tyyn sävyyn. Samoin var­masti myös roma­niper­heis­sä saate­taan siirtää lap­si­in käyt­täy­tymis­mall­e­ja, jot­ka vaikeut­ta­vat hei­dän ystävystymistään muiden las­ten kanssa — kuten juuri sitä mainit­tua muiden ei-arvostamista. Kuvit­telisin myös, taaskaan en fak­toi­hin vaan ennakkolu­u­loi­hin perustuen, että romanikult­tuuris­sa hyväksy­tyt tavat suh­tau­tua kon­flik­ti­ti­lanteisi­in ovat varsin eri­laisia kuin valko­laisil­la, jot­ka on opetet­tu “kään­tämään toinenkin pos­ki”. Sik­si nahis­te­lu­ti­lanteet, joi­ta kaikkien las­ten välil­lä joskus syn­tyy, voivat var­maan kult­tuurien yhteen­tör­mäyk­sis­sä eskaloitua ja jät­tää lop­ul­ta pysyväm­mänkin juo­van ihmis­ten välille. Tämän seu­rauk­se­na sit­ten vähem­mistöön kuu­lu­va eristyy, kun enem­mistö liit­toutuu keskenään.

  Olin itse lapse­na hyvin poikkea­va, ja min­ua on koko perusk­oulun ajan yritet­ty kiusa­ta. Yri­tyk­set epäon­nis­tu­i­v­at lähin­nä sik­si, että olin sosi­aalis­es­ti niin tam­pio, että en ymmärtänyt tulki­ta tilantei­ta kiusaamisek­si. Vas­ta aikuisiäl­lä muiden kiusatuk­si­t­ulemiskoke­muk­sia kuun­nel­lessani tajusin, että min­u­un on jatku­vasti kohdis­tet­tu aivan samaa toim­intaa. Iro­nista kyl­lä juuri tästä syys­tä sanois­in, että min­ua ei lop­ul­ta lainkaan kiusat­tu. Kun en ymmärtänyt provosoitua vinoilus­ta, se ei jatkunut eikä varsinkaan kär­jistynyt fyy­sisek­si vahin­gonteok­si asti. Kun en tul­lut ollenkaan surullisek­si siitä, että luokan tytöt ilmoit­ti­vat leikkivän­sä täst­edes ilman min­ua, vaan sopeuduin tilanteeseen aivan tyy­tyväisenä ja menin leikkimään itsek­seni, muut tuli­vat lop­ul­ta yksitellen kysymään voisi­vatko hekin osal­lis­tua leikki­i­ni. Kiusaa­jien jengis­sä ei ehkä ollutkaan yhtä kivaa kuin min­ul­la näyt­ti ole­van yksinänikin.

  Otan asian esille sik­si, että siitä huo­maa kuin­ka kaikissa sosi­aal­i­sis­sa tilanteis­sa kum­mankin osa­puolen käytös vaikut­taa tilanteen eten­e­miseen. Joskus ei ole hedelmäl­listä pitää kiin­ni siitä, kum­man osa­puolen “pitäisi” tai olisi kohtu­ullisem­paa muut­taa käytöstään. Toisen osa­puolen (kum­man tahansa) käytök­sen muut­tumi­nen voi saa­da koko tilanteen jän­nit­tei­neen raukea­maan. Toki tätä on vaikeam­paa toteut­taa tietois­es­ti (itseltäni se onnis­tui hel­posti kos­ka vain sat­tumal­ta luon­tais­es­ti toimin tilanteeseen sopi­val­la taval­la), mut­ta sitäkin on mah­dol­lista oppia. Aikuisiäl­lä olen soveltanut tätä aja­tus­ta sosi­aal­i­sis­sa suhteis­sani hyväl­lä men­estyk­sel­lä, vaik­ka se aluk­si hyvin vaikeaa olikin.

  Suomen väki­val­taisu­ud­es­ta vielä. Liian van­hal­la olikin jo aiheel­lisia kom­ment­te­ja Suomen väki­val­taisu­u­den kieltäjille. Itse sanois­in, että vaik­ka jotakin tiet­tyä murhati­las­toa tui­jot­ta­mal­la voisikin “osoit­taa” Suomen väki­val­lat­to­muu­den, niin arkikoke­muk­sen tasol­la tehty ver­tailu osoit­taa muu­ta. Ei tarvitse kuin asua ja työsken­nel­lä vähän aikaa jos­sakin Kes­ki-Euroopan maas­sa tai muus­sa pohjo­is­maas­sa ja pala­ta sit­ten Suomeen, niin tääl­lä ilmas­sa lei­ju­van väki­val­lan uhan ais­tii selvästi. Kyse ei ole pelk­istä teoista. Tääl­lä on myös paljon pas­si­ivis-aggres­si­ivi­su­ut­ta, sisään­päin kään­tynyt­tä väki­val­taisu­ut­ta, joka vaikut­taa ihmis­ten toim­intaan ja asen­teisi­in. Kouluk­iusaami­nen, työsyr­jin­tä ja rasis­mi ovat vain osa sen ilmen­e­mis­muodoista. Suo­ma­lainen saa muiden epäon­nis­tu­mis­es­ta jonkin­laista kier­outunut­ta nautin­toa, ja onnis­tu­mista pide­tään hel­posti vähin­täänkin kyseenalaise­na. Pes­simis­mi värit­tää yhteiskun­taa läpitunkev­asti, minkä huo­maa jopa sanomale­htiemme ja muiden vies­timien uuti­soin­ti­tyylistä (Hesaris­sa se näkyy vähän vähem­män selvästi kuin muis­sa lehdis­sä, mut­ta on silti havaittavissa).

  Sosi­aal­i­sis­sa kon­flik­teis­sa meil­lä keski­tytään ensisi­jais­es­ti siihen, mil­laisia virheitä vas­takkainen osa­puoli tekee — ei siihen, mitä itse voitaisi­in tehdä jot­ta tilan­net­ta saataisi­in vietyä parem­paan suun­taan. Sanal­la sanoen yhteiskun­tamme on keskit­tynyt hajot­tavu­u­teen rak­en­tavu­u­den kus­tan­nuk­sel­la. Tätä ei vält­tämät­tä huo­maa, ellei ole käynyt kauem­paa kat­so­mas­sa. Itse en huo­man­nut kotikaupunk­i­ni päiväle­hden vihamielisyyt­tä ennen kuin olin asunut kymme­nen vuot­ta Helsingis­sä ja lukenut Hesaria. Nyt, sat­un­nais­es­ti van­hempi­en luona käy­dessäni, luen kyseistä lehteä silmät lautasina.

  Yhtä asi­aa en ymmär­rä: kun moni on sitä mieltä, että Suo­mi tosi­aan on väki­val­tainen maa, kenen etua asian kieltämi­nen ja vääräk­si todis­telu mah­taa palvel­la? Jos ker­ron vaikka­pa työ­nan­ta­jal­leni havait­se­mas­tani ongel­mas­ta yri­tyk­sessä, kan­nat­taako hänen vain vas­ta­ta ykskan­taan: “Ei ole tot­ta, kat­so vaik­ka näitä myyn­ti­ti­las­to­ja”, vai nähdä tilanne mah­dol­lisuute­na paran­taa yri­tyk­sen toim­intaa? Minus­ta näis­sä tilanteis­sa kan­nat­taisi pitää lähtöko­htana, että jokin ongel­ma on ole­mas­sa. Vaik­ka se ei olisi aivan täs­mäl­lis­es­ti ottaen juuri se, mis­tä ihmiset valit­ta­vat, val­i­tuk­set on syytä ottaa vakavasti ja paneu­tua asi­aan, jot­ta todel­li­nen ongel­ma pal­jas­tuu ja sen ratkaisemiseen voidaan tarttua.

 72. Ter­ve jälleen! 

  Mun mielestä on aivan pos­ke­ton­ta alkaa vaa­tia romaneil­ta toisen­laisia vaat­tei­ta. Vaik­ka roma­ni­a­sut onkin epäkäytän­nöl­lisiä, niin suurim­malle osalle ne ovat osa sitä ihmistä.
  Eihän Suo­ma­laisil­takaan vaa­di­ta mitään tiet­tyjä vaat­tei­ta, niin mik­si meiltä?

  Mun mielestä mei­dän tulisi tutus­tua toinen toisi­imme. Molem­pi­en tulisi olla avarakat­seisem­pia toisi­amme kohtaan, sil­lä olemme asuneet tääl­lä yhdessä jo noin 500-vuot­ta, emmekä vieläkään tunne toisiamme.

  Kun sanoin, että meille romaneille tulisi antaa samat oikeudet mitä val­taväestöllekkin, niin tarkoi­tan sil­lä sitä, että vaik­ka itsel­läni ei ole rikos­rek­ister­iä ja elän suomen lakia kun­nioit­taen, en silti pääse kaikki­in kaup­poi­hin tai vas­taavi­in sisälle. Kun menen kat­so­maan asun­to­ja, niin mut kään­nytetään pois rodun takia. Kun haen töitä, mon­et vas­taa­vat “ei man­net tee töitä”. Toki noi on vaan yksit­täisiä tapauk­sia, mut­ta niitä on niin paljon, että niihin voisi jo puut­tua pikkuhiljaa!

  Ja mun mielestä siitä on turha syyt­tää meikäläisiä, jos mei­dät päästetään perusk­oulus­ta noin vain läpi, tai pääsemme 18-vuo­ti­aina eläk­keelle. Se ei todel­lakaan ole mei­dän syytä, vaan päät­täjien syytä. Emme­hän me päätä, että pääsemme eläk­keelle, vaan itse päättäjät. 

  Kohdelkaa meitä tasa-arvois­es­ti. Älkää päästäkö yhtään helpom­mal­la, mitä valtaväestöäkään.

  Itse olen myös kouluk­iusat­tu. Kun menin ala-asteelle, olin todel­la innois­sani ja tykkäsin käy­dä koulua, mut­ta parin viikon jäl­keen min­ua alet­ti­in hakkaa­maan siel­lä joka päivä. Se ei ollut mitään tön­imistä, vaan vaat­teet meni ainakin ker­ran viikkoon rik­ki ja iho oli aina rik­ki. Opet­ta­jat eikä rehtori tehneet mitään, pait­si pieniä kuulusteluja.
  Sit­ten kun pääsin kol­man­nelle ja se sama tyyp­pi kiusas min­ua vielä, niin päätin lyödä ekan ker­ran takaisin. Heti sen jäl­keen min­ulle ehdotet­ti­in apukoulua. 

  Mis­sä syy että min­ul­la meni koulus­sa huonos­ti? Ketä kiin­nos­taa men­nä koulu­un otta­maan tur­paan? Jälleen syy ei ollut min­un, vaan val­taväestön, kun eivät puut­tuneet tilanteeseen kun­nol­la. Muis­tan kun vel­jeni löi ker­ran jotain hänen luokkalaista, niin hän sai todel­la kovat ran­gais­tuk­set koulus­sa. Min­un kiusaa­ja ei saanut mitään muu­takuin joskus jälki-istuntoa.

  Pyy­dän anteek­si, jos näyt­tää siltä että yleistän. Se ei ole tarkoituk­seni. Min­ul­la on val­taväestöstä paljon hyviä ystäviä ja liikun enem­män hei­dän kanssaan. Hekin ovat huo­man­neet, että meil­lä ei ole samo­ja oikeuk­sia kuin lakia kun­nioit­tavil­la val­taväestön edus­ta­jil­la on.

  Meis­sä romaneis­sa on todel­la paljon viko­ja. On itsekkyyt­tä, verikos­toa, varkai­ta, murhaa­jia ja vaik­ka mitä. Sitä ei kuitenkaan voi kieltää, etteikö roman­it olisi 10-vuo­den aikana edis­tynyt ja päässyt jol­lain tasol­la eteenpäin.

  En puo­lus­tele mei­dän teko­jamme. Rikos on aina ran­gais­tavaa, enkä hyväksy pien­in­täkään rikos­ta. Pyy­dän vain, että kaikkia ei tuomit­taisi tai leimat­taisi huono­jen takia. Jokainen on yksilö. 

  En minäkään syytä kaikkia suo­ma­laisia siitä, että yli 4000 ihmistä on aukonut mulle päätä ja noin 50 ihmistä käynyt käsik­si min­u­un rotu­ni takia. 

  Mun mielestä yleistämi­nen ja kaikkien leimaami­nen on todel­la tyh­mää ja lapsel­lista. Jokainen ihmi­nen on yksilö. Jokaises­ta kansalaisu­ud­es­ta löy­tyy hyviä ja huono­ja ihmisiä. 

  Kiitos jos jakoitte tämän lukea 🙂

 73. “viimeisen tilas­tovuo­den kohdal­ta enem­män henkirikok­sia tehdään suh­teel­lis­es­ti Por­tu­galis­sa ja Sveit­sis­sä. Bri­tann­ian taso on vain muu­tamia pros­ent­te­ja Suomea alhaisem­pi ja Ran­skaankin ver­rat­tuna henkirikosten määrä on kol­man­nek­sen suurem­pi, ei kolminkertainen.”

  Heh, tilas­tot ovat eri vuosil­ta ja näyt­tää siltä, että viimeinen luke­ma on Suomen osalta taval­lista alem­pi ja muil­la luet­telemil­lasi mail­la taas pitkän ajan keskiar­vo­jen yläpuolella

 74. “Etenkin nais­ten väki­val­taa ei noteer­a­ta ollenkaan, vaik­ka suurin osa lap­si­in kohdis­tu­vas­ta väki­val­las­ta on nais­ten tekemää ja ainakin 40% törkeistä parisuhdepahoinpitelyistä”

  Näin se on, Suomes­sa las­ten ruumi­il­liseen kurituk­seen ja pahoin­pite­lyyn suh­taudu­taan suvait­sev­asti eikä siihen puututa.
  Suomes­sa ei ole vielä joka kodis­sa video­valvon­taa, joten väki­val­lan ilmi­t­u­lo on naa­purei­den ja muiden läheis­ten varas­sa, mut­ta kun he hyväksyvät sen ‚niin väki­val­ta pysyy piilos­sa ja tilas­tot kauniina

 75. Äh, pakko kor­ja­ta: Hesaris­sa olikin tosi­aan tuo noin 60–40-suhde miesten hyväk­si tai pahak­si vakavis­sa per­heväki­val­tat­a­pauk­sis­sa ja tapon yrityksissä.

  Luulin, että siel­lä olisi ker­rot­tu Optu­lan tutk­i­jan Ven­la Salmen vähälle huomi­olle jäänyt tuore kat­saus, jon­ka mukaan: “Vuon­na 2008 per­heessä törkeän pahoin­pite­lyn tai henkirikok­sen yri­tyk­sen kohteek­si jou­tui 116 miestä ja 111 naista. Nämä ovat poli­isin tietoon tullei­ta tapauk­sia. Vielä edel­lisvuon­na naiset oli­vat uhreina use­am­min, mut­ta luvut oli­vat melko lähel­lä toisi­aan silloinkin.”

 76. Tino, kyl­lä valko­laisil­takin monis­sa työte­htävis­sä vaa­di­taan tiet­tyjä vaat­tei­ta. Esimerkkeinä vaik­ka kok­ki, tar­joil­i­ja, jotkut myyjät, vas­taan­ot­tovirkail­i­jat, var­ti­jat, poli­isit jne. Joskus se, että romaneil­ta vaa­di­taan samaa, ei siis ole syr­jin­tää. Mut­ta uskon kyl­lä, että on tilantei­ta jois­sa ei ole mitään syytä vaa­tia roma­nia pukeu­tu­maan muuhun kuin roma­nipuku­un, ja sel­l­ais­es­ta en kyl­lä pidä.

  Muuten olen asioista kanssasi aivan samaa mieltä. Ei tul­lut sel­l­aista vaikutel­maa, että yleistäisit vihree­l­lis­es­ti. Ker­roit omista koke­muk­sis­tasi, joiden uskon ole­van tosia, ja joi­ta pidän hyvin valitettavina.

  Sinäkin var­maan ymmär­rät, mik­si romanei­hin suh­taudu­taan niin nuiv­asti: tietyt ongel­mat vain on hel­poin­ta vält­tää siten, että kieltäy­tyy ole­mas­ta tekemi­sis­sä kenenkään romanin kanssa, kun osa heistä tiede­tään vahin­gontek­i­jöik­si. Olisiko sin­ul­la antaa mitään neu­vo­ja, joiden avul­la kaltais­es­ti kun­nol­liset roman­it pysty­isi erot­ta­maan ret­telöit­si­jöistä? Jos olet vaikka­pa menos­sa vuokraa­maan asun­toa tai hake­maan työ­paikkaa, miten toivoisit vastapuolen toimi­van tässä tilanteessa?

  Kukaan ei var­maan toi­vo, että vuokrakämp­pä tai työ­paik­ka irtoaisi ilman mitään hark­in­taa. Ilmeis­es­ti sel­l­ainenkaan hark­in­ta, jota valko­lais­ten kohdal­la taval­lis­es­ti tehdään, ei romanien kohdal­la riitä estämään ketjus­sa aiem­min mainit­tu­ja ongelmia. Romanien kohtelem­i­nen täs­mälleen samoin kuin valko­lais­ten johtaa juuri niihin tilanteisi­in, jois­sa rikol­lis­ro­maneillekin sit­ten tul­laan anta­neek­si asun­to­ja vuokralle ja työha­lut­tomille työ­paikko­ja. Jotenkin eri taval­la romane­ja siis pitäisi osa­ta “haas­tatel­la” (huom: eri tyy­li­nen kohtelu ei vält­tämät­tä merk­itse epä­tasa-arvoa; tas­apäistämi­nen ja tasa-arvo ovat eri asioi­ta). Itse en tietäisi, mitä ja miten kysel­lä romanil­ta, jot­ta saisin selville onko kyse kun­nol­lis­es­ta yksilöstä, kos­ka tun­nen romanien kult­tuuria niin huonos­ti. Jos voisit mitenkään yrit­tää val­ot­taa asi­aa, lupaan nou­dat­taa ohjeitasi jos joskus pää­dyn romanin kanssa täl­laiseen tilanteeseen.

 77. “Eihän Suo­ma­laisil­takaan vaa­di­ta mitään tiet­tyjä vaat­tei­ta, niin mik­si meiltä?”

  Öööö, vaa­di­taan? Ei tietysti kaikissa ammateis­sa, mut­ta aika monis­sa. Jois­sakin tietysti ei eri­tyis­es­ti ole “fir­ka-asua” nääritel­ty, mut­ta toisaal­ta, mon­es­sakin voi olla suosi­tuk­sia ja perus valkoi­hoisen asu on yksinään riit­tävä. Tietysti tämä taas mon­esti on tot­tumuskysymys ja kuu­luu kult­tuuri­in, mut­ta sel­l­aista se on. Aika vaikeaa valkoi­hoisen naisenkin on päästä romaanien kult­tuuri­in sisälle omil­la kamppeillaan.

  Muutenkin Tino on vähän han­kalaa ottaa kaikkia sin­un jut­tu­jasi tosis­saan, kun mitä nyt omia koke­muk­sia on sin­un heimo­lai­sista, niin yleis­es­ti­hän kaik­ki oma osan­ot­to kiel­letään vaik­ka tapah­tunut olisi sekunt­ti sit­ten omin silmin nähty (ver­taus: en minä ensin tapel­lut, mut ne muut). Melko moni valkoinen saa todis­taa sen saman väit­te­lyn “En mie, mut sie”, joka ei joh­da mihinkään.

  Ei sil­lä, kyl­lä var­masti voi sitäkin tapah­tua, että me valkoiset aloite­taan. Toisaal­ta, niin makaa kuin petaa. Teil­lä on ollut vuosikym­meniä aikaa näyt­tää osaamisenne ja ahkeruutenne, vaan aika heikoil­la ollaan, jos ihan muu­ta­ma tietämäni romaani on edes töissä.

 78. Eli­na, kai myön­nät, että on älytön­tä yrit­tää paran­taa tätä maa­ta (jos nyt näin paskan maan paran­t­a­mi­nen ketään kiin­nos­taa), jos ei tiedä, mikä maas­sa on vikana? Toisin sanoen: 

  Fak­ta: Suomes­sa ihmiset pelkäävät vähiten euroop­palai­sista kulkea pimeässä ulkona EUICS:n mukaan.

  Teikäläis­ten myyt­ti: Suomes­sa on todel­la tur­va­ton­ta kulkea yksin pimeällä.

  Kun näistä val­i­taan myyt­ti fak­tan sijaan, ruve­taan tekemään aivan vääriä asioi­ta kus­tan­nuste­hokku­u­den kannal­ta eli asen­tele­maan kameroi­ta, lisäämään pas­sipoli­ise­ja yms.

  Fak­ta: Kyse­ly­jen mukaan helsinkiläiset kohtaa­vat vähem­män väki­val­taa kuin minkään muun EU-pääkaupun­gin asukkaat.

  Teikäläis­ten myyt­ti: Helsin­ki on todel­la tur­va­ton pääkaupun­ki ver­rat­tuna Län­si-Eur­poopan tur­val­lisi­in kaupunkeihin.

  Kun joku uskoo myyt­ti­in fak­tan sijaan, hän läh­tee vaik­ka Brys­seli­in ja alkaa örveltää kuin Helsingis­sä. Onhan hän paljon Helsinkiä tur­val­lisem­mas­sa kaupungis­sa! Koh­ta on pahim­mas­sa tapauk­ses­sa hen­ki pois, Brys­selis­sä nimit­täin kohtaa kymme­nen ker­taa toden­näköisem­min väki­val­taa kuin Helsingis­sä (ja muut pääkaupun­git ovat vain hiukan parem­pia). Toiv­ot­tavasti sen­tään osaat ker­toa lap­sille­si hei­dän tur­val­lisuuten­sa takia fak­to­ja pikem­min kuin myyttejä.

  Fak­ta: Naiset ovat suurin piirtein yhtä väki­val­taisia lähisuhteis­sa kuin miehet.

  Teikäläis­ten myyt­ti: Lähisuhde­väki­val­taa syyl­listyvät läh­es pelkästään miehet.

  Jos vira­nomainen val­it­see myytin fak­tan sijaan, hän ei osaa suo­jel­la lap­sia parhaal­la mah­dol­lisel­la taval­la, kos­ka ei osaa epäil­lä äitiä syylliseksi.

  Ja niin edelleen.

  Toki väki­val­lan yleisyy­den tutkimien ei ole help­po tehtävä. On vain tyy­dyt­tävä parhaaseen ole­mas­sa ole­vaan tietoon.

 79. Tino: “Eihän Suo­ma­laisil­takaan vaa­di­ta mitään tiet­tyjä vaat­tei­ta, niin mik­si meiltä?”

  Kyl­lä vaa­di­taan. Sosi­aa­li­nen kon­trol­li työelämässä on todel­la tiukkaa, ja tietoinen erot­tau­tu­mi­nen taval­la tai toisel­la viestit­tää työ­nan­ta­jalle että ihmisel­lä saat­taa olla vaikeuk­sia siirtää fokus­ta omas­ta iden­ti­teetistä ja intres­seistä työn­tekoon. Jos omaa iden­ti­teet­tiä ei osaa tai halua piilot­taa työroolin taakse, ei ole yksinker­tais­es­ti kyp­sä suureen osaan työtehtävistä.

  Työn­tek­i­jän mielip­i­teet tai esimerkik­si yleinen har­mi­tus, syys­tä tai syyt­tä, eivät ole asi­akkaan ongelmia, eikä asi­akkaan omi­naisu­udessa tarvitse olet­taa joutu­van niiden kanssa tekemisiin.

 80. Vies­ti­ni oli siis vas­taus Saar­alle (ja Lian van­halle) ei Eli­nalle. Ei suju, pitää lopettaa. 

  Sen vielä ker­ron, että Suomen kieltämät­tä hiukan korkeat henkirikoslu­vut eivät ker­ro esimerkik­si Optu­lan tutk­i­joiden mukaan Suomen yleis­es­tä väki­val­taisu­ud­es­ta (eivät kor­reloi katu­väki­val­lan tai muutenkaan sat­un­naisen tai eskilo­itu­van väki­val­lan kanssa). Niistä on sik­si aika turha kina­ta. Uhritutkimuk­sia pide­tään piireis­sä luetet­tavim­pana lähteinä, kun yritetään mita­ta väki­val­lan yleisyyt­tä. Niis­säkin tosin on ongel­mansa esimerkik­si matka­puhe­lim­ien takia.

 81. Kuka oikein on romani? Voiko kuka tahansa ryhtyä romaniksi? Jos ei, niin mitä romaniksi pääsy edel­lyt­tää? Mis­tä ulkop­uo­li­nen tietää, onko kyseessä romani? Entäpä jos romani ei halu­akaan olla romani, vaan olla vaan?

  On kai inhimil­listä, että ihmiset halu­a­vat brändätä itsen­sä mas­sat­uot­teista erot­tuviksi: saame­lainen, suomen­ruot­salainen, romani jne. Usein brändäyk­ses­tä on suo­ranaista etu­akin. Merkki­tuotet­ta arvoste­taan bulkkia enem­män. Arvos­tuk­sen voi puolestaan muut­taa ihan maal­lisek­si hyväk­si. Ihme­tyt­tää vain se, että brändin syys­tä tai tois­es­ta him­metessä, syytä ale­taan innokkaasti hakea oman yhteisön ulkop­uolelta. Vielä ihmeel­lisem­pää on se, jos ulkop­uoliset tahot otta­vat syyn niskoilleen.

 82. Tino: Oon sun kanssa samaa mieltä, että on tosi surullista ja valitet­tavaa, että kaik­ki roman­it joutuu kär­simään noiden yleistyk­sien takia.

  En oikein kek­si tähän mitään ratkaisua pait­si, että ne roman­it, jot­ka käyt­täy­tyvät vas­tu­ullis­es­ti kehit­tävät itselleen jonkun keinon erot­tau­tua muista romaneista. Tämän keinon pitäisi tietysti olla myös sel­l­ainen, jota ne huonos­ti käyt­täy­tyvät roman­it eivät voisi hel­posti hyväksikäyttää.

 83. Mon­isär­mäi­nen keskustelu tästäkin aiheesta syn­tyi. Hyvä, että mukana on romanikeskustelijoi­ta eikä puhuta vain hei­dän pään­sä yli. Mon­es­sa puheen­vuorossa tode­taan, että Suomes­sa romanien ase­ma on parane­mas­sa. Syr­jin­tä on silti arkipäivää. 

  Eteen­päin päästään vähitellen, kun sin­nikkäästi ede­tään varsinkin koulu­tuk­sen ja työhön­pääsyn paran­tamisek­si. Nopei­ta ratkaisu­ja ei ole. Val­taosa maan romaneista halu­aa elää nor­maalia elämää ja tehdä työtä Suomessa. 

  Kun monikult­tuurisu­us lev­iää, roman­it toiv­ot­tavasti pää­sevät hyö­tymään tästä. Kouluis­sa on luokalla muitakin val­takult­tuurista poikkeav­ia vertaisryhmiä. 

  Opet­ta­jan työlle pitäisi olla riit­tävästi tukivoimia. Joka luokalla saisi olla nimet­tynä niin oppi­laiden, van­hempi­en kuin henkilöstön puolelta tuk­i­joukko, joka kar­sisi kiusaamista ja aut­taisi oppimis­vaikeuk­sis­sa olevia. 

  Työu­ralle pääsyä helpot­taisi, jos jo perusk­oulu­vai­heessa olisi mah­dol­lista päästä puolen vuo­den työelämään pere­htymis­jak­soon, esimerkik­si viimeisen luku­vuo­den aikana.

 84. Eräs pienehkö sivujumala

  Teikäläis­ten myyt­ti: Suomes­sa on todel­la tur­va­ton­ta kulkea yksin pimeällä.

  Teikäläis­ten myyt­ti: Helsin­ki on todel­la tur­va­ton pääkaupun­ki ver­rat­tuna Län­si-Eur­poopan tur­val­lisi­in kaupunkeihin.

  Teikäläis­ten myyt­ti: Lähisuhde­väki­val­taa syyl­listyvät läh­es pelkästään miehet.

  Vaik­ka tämä viestisi oli ilmeis­es­ti osoitet­tu min­ulle, onnis­tut tässä esit­telemään kolme väit­tämää, joista yhdestäkään en tun­nista omaa ajat­telu­ani. Mis­sä olen syyt­tänyt väit­tämästäni Suomen väki­val­taisu­ud­es­ta nimeno­maan miehiä? Minus­ta se näkyy kum­mas­sakin sukupuo­lessa tas­a­puolis­es­ti. Mis­sä olen sanonut koke­vani pimeäl­lä kulkemisen tur­vat­tomak­si? Min­ul­la on heikko itsesuo­jelu­vais­to, enkä koe tur­vat­to­muut­ta sil­loinkaan kun saat­taisi olla aihet­ta (mut­ta tämä ei tarkoi­ta, että väit­täisin tässä asi­as­sa aihet­ta ole­van). Helsinkiä en myöskään pidä tur­vat­tomana mui­hin Län­si-Euroopan (Helsinkiä suurem­pi­in) pääkaupunkei­hin ver­rat­tuna, päin vastoin.

  Ylläol­ev­as­ta huoli­mat­ta koen Suomen ver­rat­en väki­val­taisek­si ja vihamielisek­si. Ehkä keskustelu tulisikin aloit­taa siitä, mitä kukakin täl­lä määritelmäl­lä tarkoit­taa, sen sijaan että keski­tytään kumoa­maan omia tulk­in­to­ja toisen väit­tämistä vetoa­mal­la tilas­toi­hin? Yritin yllä omia määritelmiäni jo hie­man avatakin.

 85. Tärkeätä keskustelua. En ole ehtinyt joka viestiä lukea, mut­ta yksi kom­ment­ti sil­lä uhal­lakin: Suomen romanien ja Roma­ni­as­ta, Bul­gar­i­as­ta ym. saa­punei­den romaniker­jäläis­ten tilanteet ovat aivan eri­laiset. En ole tietääk­seni koskaan näh­nyt suo­ma­laista romaniker­jäläistä. Näitä kysymyk­siä on syytä miet­tiä erikseen.

 86. “sen sanan sanon että jos on asi­joi­ta niin pitäkää valkoset ne omi­naan ja kaaleet pitää omat asi­jat omi­naan ei sekaan­nu­ta toiste asijoihin”

  Yllä­maini­tus­sa Hagertin kom­men­tis­sa kär­jistyy ongel­man ydin. Tum­ma heimo on saanut elää siinä harhalu­u­los­sa sato­ja vuosia, että he voivat elää vain ja ain­oas­taan, omana saarek­keenaan yhteiskun­nan sisäl­lä. Anta­mat­ta tälle yhteiskun­nalle yhtään mitään. Heitä ja hei­dän tekemisiään ei saa kom­men­toi­da mitenkään, mut­ta yhteiskun­nan edut kyl­lä kuu­lu­vat heille. Tästä harhas­ta olisi pikem­min päästävä eroon. Kuka opet­taisi romaneille vuorop­uhelun tärkeää taitoa?

  Tieduste­len kohteliaim­min, mitä ne “omat asi­at” ovat, joi­ta ei toinen suomen kansalainen voi ymmärtää? Musta­laiskult­tuuri­in vähänkin pere­htynyt tietää vastauksen.

  Itse olen vankasti sitä mieltä, että ei ole ole­mas­sa asioi­ta, joista ei voi puhua. Odotan myös romaneil­ta avoimuut­ta. Puhu­mista ei tarvitse pelätä. Mielestäni on rasis­mia val­taväestöä kohtaan,jos lap­sille siir­retään kansan­per­in­teenä asen­nevam­ma siitä,että valko­laiseen ei voi luottaa.
  Sama pätee mei­hin vaaleisiin.

  Teemme tänään huomis­päivän his­to­ri­aa. Kat­so­taan puolin ja toisn, että se on kir­joit­tamisen arvoista.

 87. “Romanien elämää tulee helpot­taa hei­dän koti­maas­saan, mut­ta tämä taak­ka ei voi jäädä Roman­ian ja Bul­gar­i­an kan­net­tavak­si. Kulut pitää jakaa Euroopan maid­en kesken.”

  Jopas jopas, mik­si lähtöko­h­ta on se, että roman­it ovat kus­tan­nus? Onko siis hyväksyt­ty jos­sakin komite­as­sa miet­intö, jos­sa roman­it on todet­tu ajas­ta iäisyy­teen kus­tan­nuseräk­si valkolaisille?

  1. Itä-Euroopan roman­it ovat kyl­lä kus­tan­nus. Kenen syytäö tämä on, on sit­ten kokon­aan eri asia. En väit­tänyt, että he ovat sitä ajhas­ta ikuisu­u­teen. Suomen romanien ase­man muut­tumi­nen on osoi­tus siitä, että tilanne voi muuttua.

 88. “Yllä­maini­tus­sa Hagertin kom­men­tis­sa kär­jistyy ongel­man ydin. Tum­ma heimo on saanut elää siinä harhalu­u­los­sa sato­ja vuosia, että he voivat elää vain ja ain­oas­taan, omana saarek­keenaan yhteiskun­nan sisällä.”

  Ja ongel­ma on tietysti nyky­isin siinäkin, että on eräitä, jot­ka suo­ras­taan on aina “ymmärtämässä” kaikkien pikku “Tino­jen” ja pikku “Hel­gien” tilan­net­ta. Puhu­misia sen­suroidaan, vaik­ka puhuisi romaaneista ihan täyt­tä tot­ta. Kyl­lä me valkoiset tiede­tään suurim­mak­si osak­si mis­sä romaanien kanssa men­nään, ei niitä meiltä kan­na­ta sen­suroi­da. Kyl­lä meistä melko­lail­la jokaiselta löy­tyy kaveri tai ystävä, joka on kau­panalal­la töis­sä jne, jol­loin on ker­tomista. Ennem­minkin kan­nat­taa miet­tiä, että olisiko­han aika heit­tää yksinker­tais­es­ti joka tuutista fak­tat kehi­in ja romaanien pitäisi pakos­ta muut­taa asen­teitaan, siis niiden, joil­la on ongelmia asenteissaan.

  Kyl­lä romaanien asen­teesta koidut ongel­mat on jo koet­tu ja olisi aika romaanien kiltisti muut­tua. Yhteiskun­takin on muuttunut.

  Vaik­ka siten olisikin tosi, että vain mur­to-osa romaaneista olisi sitä pahaasakkia, niin se on kuitenkin ilmeisen iso suh­teessa koko romaani­joukkoon, kos­ka se aiheut­taa selkeästi ongelmia. Joten nekin pitää taivut­taa ruo­tu­un. Ei voi ikuis­es­ti lausua fraase­ja, jois­sa selitel­lään “ne on vaan noi”. Jokuhan siinä on, kun kuitenkaan itse romaan­itkaan ei kauheasti halua asialle tehdä mitään.

 89. “Mitä tehdä romaneille?” 

  Niin, mik­si tämä on aina se kysymys? Mik­sei kysytä että “Mitä roman­it voisi­vat tehdä itsen­sä hyväksi?”

 90. “En oikein kek­si tähän mitään ratkaisua pait­si, että ne roman­it, jot­ka käyt­täy­tyvät vas­tu­ullis­es­ti kehit­tävät itselleen jonkun keinon erot­tau­tua muista romaneista.”

  Hyvä, juuri näin! sama hom­ma mus­lim­ien kohdal­la. Mis­sä on ne ns “hyvät mus­lim­it” jot­ka tuomit­se­vat pahis­ten teot? heitä ei näy ei kuu­lu kun kris­tit­tyä vähen­m­mistöä lis­titään vaikka­pa Egyp­tis­sä tai Malesiassa. 

  Eli tehkää selvä ero jol­lain ulkoisel­la asial­la niihin “toisi­in”.

 91. Ei se aina ole että, elät kuten petaat, tai sin­nepäin. Toisil­la on paljon parem­mat lähtöko­h­dat kun muil­la. Romani­lapsen kehit­tymis­es­tä, puhuit­ti­in varaal­liseen sävyyn. Ei niitä älykkyys­teste­jä, voi tehdä samal­la lail­la, kaikille oppi­laille. Romani­lapset ovat paljon parem­pia keskustelijoi­ta, varsinkin aikuis­ten kanssa aprikoi­da asioi­ta, jota taas samanikäi­nen val­taväestön lap­si ei pysty läh­eskään samaan. Kri­isi­ta­lantei­den hallinta, on romani­lap­sil­la paljon parem­min hal­lus­sa, kun val­taväestön lap­sil­la. Sem­moinen nopea valmius, selvit­tää tilantei­ta, siinä romani­lap­si, menee kirkkaasti ohi val­taväestön las­ta. Ihmisil­lä on eril­laista viisaus­ta, riip­puen elämän taus­tas­ta ja sen tak­i­ja ei saa mita­ta kenenkään eri ihmis­ten älyä. Sel­l­aista aiukuista käytöstä, jota josku tarvi­taan, se on romani­lapsen hal­li­nas­sa. Toisin­sa­noen, romani­lap­si on paljon “aikuisem­pi” kun suo­ma­lainen lap­si ja se on pahas­ta ja hyvästä. Motori­ikas­ta, en ymmär­rä mitä tarkoi­tat. romanilapset,ovat yleen­sä hyviä käsitöis­sä, taiteel­lisu­udessa mut­ta, se motorik­ka sanaa, pitää käyt­tää varovasti. Joskus motori­ik­ka on romanil­la parem­pi ja joskus val­taväestön lapsel­la. Romani­lapsen “etu­lyön­ti” on, mitä tehdä, jos jotain sat­tuu tai pitää nopasti puhua tai muuten vaikut­ta, johonkin asi­aan. Teo­ret­tis­es­ti val­taväestön lap­si, menee romani­lapsen mut­ta käytän­nöl­lisyys on usein rom­nailapsen heiniä. Muis­takaa, ei mitään yleistämistä, vaan vähän pohdiskelua, molem­man ryh­män lap­sista. Use­at roman­it poär­jäävät hyvin kolus­sa, kun ajatelee että, ennen ei kodis­sa, ei pystyt­ty tuke­maan las­ta, oikeal­la taval­la, joka on viel­lä jos­sakin ajanko­htainen asia.
  Tei­dän pitää taju­ta että, valitet­tavasti, romani­lap­si joutuu “hyp­päämään aikusten kenki­in”, hyvin nuore­na ja se muokkaa myös heitä.
  Ketä kir­joit­ti että ei, esik­oulu­un ja tarhaan ym. Roman­it halu­vat että lap­si pääsee päiväkoti­in ja eskari­in, ennen kol­unkäyn­tiä että, pär­jää parem­min val­taväestön kanssa kolus­sa. Tämä on ollut ajanko­htainen asia, ainakin 30 vuot­ta. Kun työsken­telin sosi­aal­i­toimik­stossa, Ruot­sis­sa, suo­ma­lais­ten romanien kanssa v1979, tuli vaikeuk­sia saa­da las­ta, näi­hin paikkoi­hin, kun van­hem­mil­la eim ollut työtä. Näil­lä argu­menteil­lä, saati­in lap­sia tarhaan ja eskari­in ja sama kos­kee viel­läkin Suomen roma­niper­heitä. Taas ker­ran “tais­telu” tule­vaN valmi­u­u­den vahvis­tamisek­si, saad­daan päivähoitoon lapsia.
  Kyl­lä sen huo­maa, miten vähän te tun­nette roma­niper­heitä, hei­dän odotu­sista, lap­sien saamisek­si, yhteiskun­taan mukaan.
  Täl­lä jos­sain vil­isi joku var­alli­nen asia. Lapset huostaan­ote­tuik­si. Jos romani­lap­si joutuu val­taväestön per­heeseen, niin , yleen­sä se ei ole hyvä jut­tu. Lapsen pitää kas­vaa omas­sa piiris­sä ja saa­da voimat koh­da­ta maail­man, roman­i­na. En käy tässä ker­tomaan, miten on suuri­maslle osalle, huostaan­ote­tu­ista, roman­in­uorukaisille on tapah­tunut mut­ta Helsin­gin ympäristökun­nis­sa, niitä ei voi enää haas­tatel­la kos­ka, suuri osa on tehnyt itse­mu­ran ja siihen ei 10 riitä ja se on tapah­tunut nuore­na aikuise­na. Varokaa käyt­tämästä huostaan­ot­toa, jon­akin ratkaisuna. Kyl­lä siitä on esimerkke­jä. muual­ta maaimas­ta ja meiltä, romanien suhteen
  Joku kysyi miten Amerikas­sa. Amerikas­sa on suun­nilleen miljoona roma­nia, jot­ka ovat hyvin organ­isoituneet ja pär­jäävät hyvin. Toinen asia on se että, kaik­ki amerikkalaiset, eivät tiedä että, romanei­ta on ole­mas­sa, vaan sekoit­ta­vat Gipsystoorehin.
  Romanikerjäläiser:
  Min­ua itket­tää ja nau­rat­taa. Miten täm­möi­nen har­mi­ton pieni ryh­mä ker­jäläisiä, voi saa­da aikaan, niin suuren vihan ja myös, onnek­si ymmär­rystä. Suomes­sa ollaan nykyään niin pollee­ta kansaa että, mikä ei sovi hei­dän silmään, pois vaan. Me emme tunne mitään sym­pa­ti­aa. Tämän lauseen sanoi eräs. maa­han­mut­ta­ja, jon­ka van­hem­mat ovat soti­neet Suomen puoles­ta ja tietää miten paljon enem­män inhim­mil­lisyytä, enne oli.
  En ymmär­rä mik­si ihmis­ten pitää tääl­lä viel­lä, potkia heitä päähän. Min­un lap­su­udessa, ker­jäläisiä oli suo­ma­lai­sis­sa, romaneis­sa, venäläi­sis­sä ja ei se niin suuri häpeä ollut, eikä tul­lut panikkia mut­ta, nyt hienos­tokansan silmään ja ima­goon, tulee miinusta.
  Mai­ta mis­sä ker­jätään, on enem­män kun, mis­sä ei ker­jätä. Pohjoimaat ovat pitkään oleet “suo­jat­tu­ja” ker­jäläi­sistä. Olisi Helsin­gin Kaupun­ki ollurt rehelli­nen ja sanonut ettei, roman­it pyytäneet mitään pro­jek­tia eikä tar­jot­tua yöpymys­tä, lap­siper­heille, vaan idea oli kaupun­ki “tar­josi” näitä palvelu­ja mut­ta, nyt kaupung­in­jo­hta­ja on muut­tanut asian ja laskut­taa Roman­ian suurlähetys­tä 75.000€. Nyt se meni ihan sekaisin ja roman­it eivät tiedä mitään eikä ole pyytänyt mitään. Min­ul­la oli kova työ saa­da romanei­ta Munkkisaaren yöpymään. He sanoi­vat että, jos tämä käde­no­jenus, on kaupungilta, emme halua mut­ta, kun sanoi että, ei ole mitään virkave­toista jut­tua, vaan hyvä ele Diakonos­salaitoselta, niin asia järjestyi. Roman­it oli­vat täysin oike­as­sa, het­kessä tämä palvelu muut­tui mak­sulisek­si ja suurlähetys­tö “mak­saa” viu­lut. Sillin tajusin taas ker­ran, miten kierosti pelataan näil­lä’ krjäläisillä,joilla ei ole mis­sään mitään oikeuk­sia. Kaupung­in­hal­li­tuk­sen kok­ous muut­ti viime ker­ral­la, tosi pitkäk­si mis­sä kaupung­in­jo­hta­ja sanoi että Tam­miku­un viimeinen päivä, hom­ma on lop­pu. Siiloin alkoi kova keskusteli, pitäkö nämä ihmiset heit­tää ulos pakkseen. Oli kiihkeä keskustelu mut­ta kaupun­gin joh­ta ei ollut tymä. Kun tilanne alkoi val­ua inhimillem­pään suun­taan, hän vai­h­toi päätös­ta ja sanoi että, kyl­lä he voivat jatkaa asum­ista viel­lä ja vaik­ka pop­ulis­tiset tun­netut poli­ti­ikot pain­os­ti että, kuin­ka pitkään, hän ei vas­tanut, vaan stan­dar­di poli­it­ti­nen vas­taus. “men­nään päivä ker­ral­laan ja kat­so­taan sit­ten” Siis, aivan farssi koko homma.
  Min­un puoles­ta, mei­dän pitäisi olla sen ver­ran inhimil­lisiä ja koit­taa kestää, nämä ker­jäläiset, katuku­vas­sa. Ne jot­ka istu­vat ja eivät häritse. Häiriköt ja rikol­liset pois, joka on muuuten on muuten asia jos­sa ker­jäläiset ovat samaa mieltä, vaik­ka olisi Roman­ian romani.
  Tämähän on vain min­un mielipiteitä

 92. Anteek­si virheet. Olen sana­sokea ja oikoluku jäi tekemät­tä mut­ta, toivon että, ymmär­rätte huonoa suomea ja virheet. Ei se tyyli vaan se asia
  Hyvää illan­jatkoa kaikille

 93. Eli­na: “Mik­si ette lai­ta lap­sianne esiopetuk­seen? Ja mieluiten jo esik­oulua edeltävään varhaiskas­vatuk­seen päiväkotiin.

  Se takaisi tasa-arvoisem­mat lähtöko­h­dat perusk­oulu­taipaleelle ja sitä kaut­ta elämään yleisemminkin.”

  Tässä Eli­na on minus­ta oikeil­la jäljil­lä. Suomes­sa päiväkoti lois­ta­va paik­ka totut­taa eri­lai­sista taus­toista tule­vat toisi­in­sa. Jos eri­lainen kult­tuuri koh­dataan vas­ta koulus­sa, on iso osa ennakkoasen­teista jo omak­sut­tu van­hem­mil­ta puolin ja toisin.

  Eristäy­tymi­nen on var­maankin yksi syistä joka on mah­dol­lis­tanut romanien säi­lymisen omana kult­tuuri­naan näinkin vah­vasti, mut­ta kallis hin­ta siitä on mak­set­tu. Yhteiskun­nas­sa men­estymi­nen vaatii aina jonk­i­nasteista sopeu­tu­mista enem­mistön kult­tuuri­in, ellei sit­ten vähem­mistöl­lä ole jotain piir­ret­tä (kuten asei­ta, vau­raut­ta tai tietoa) joka mah­dol­lis­taa vähem­mistön hal­lit­se­van aseman.

 94. Kjr63 kysyi tilan­net­ta USAs­sa, kun muutin USAan kauan sit­ten tutus­tu­in ainakin yhteen “gypsy“n ja pisti heti silmään miten he eivät yleen­sä pukeudu kuten suomes­sa ja muutenkin käyt­täy­tyvät täysin samoin kuin kaik­ki muutkin noin keskimäärin USAssa. 

  Maa on niin monikult­tuuri­nen että mitään eri­tyisko­htelua val­tion puolelta ei juurikaan ole ns etnisille ryh­mille, no muu­ta­maa pien­tä poikkues­ta luku­unot­ta­mat­ta, inti­aan­it (casi­no own­ing peo­ple) perinteisesti.

  Esim cen­sus ja mui­hin lomakkeisi­in saa täyt­tää ihan mitä halu­aa, vaik­ka oth­er ja kir­joit­taa suomalainen.

 95. “Tino:

  Jos me halu­ataan muu­tos­ta, niin sit­ten suomen on annet­ta­va meille romaneille täysin samat oikeudet, niinkuin val­taväestöllekkin annetaan. Niin ei nyt ole, sil­lä ennakkolu­u­lo­jen takia kaik­ki ei saa töitä.”

  Kan­natan vil­pit­tömästi samo­ja oikeuk­sia. Nythän niin ei ole vaan tämä pieni yhteiskun­taan sopeu­tu­ma­ton ryh­mä halu­aa pitää itsel­lään ansait­se­mat­tomat eri­ty­isoikeudet kuten esim. työkyvyt­tömyy­seläk­keen ilman todel­lista perustet­ta tai jonkin määrä­tyn puvun (jolle ei todel­lakaan ole oikeu­tus­ta työssäkäyn­nistä kieltäytymiselle).

  Itsel­läni on työelämää takana 14-vuo­ti­aas­ta kesätöis­sä alka­neena nyt yli 30 vuot­ta täysipäiväis­es­ti ja palkkaa saan esimi­este­htävis­sä erit­täin vas­tu­ullises­sa (ihmishenkiä ja suuria omaisu­usar­vo­ja) ja lak­isääteistä pätevyyt­tä omaavas­ta työstä 1550€/kk käteen. Tähän päästäk­seni min­un on lisäk­si ajet­ta­va oma­l­la autol­la työ­matko­ja oma­l­la kus­tan­nuk­sel­lani noin 1000km/kk.
  Nivelis­sä on peru­ut­ta­mat­to­mia kulu­mia ja jatku­vaa särkyä, ast­ma vaivaa öin ja päivin ja pari muu­takin paran­tu­ma­ton­ta pitkäaikais­sairaut­ta on ollut jo vuosia mut­ta työkyvyt­tömyys ei ole lääkärei­den eikä työeläkey­htiöi­den mielestä lähelläkään.
  Jos pää­sisin työkyvyt­tömyy­seläk­keelle, olisi eläke
  luokkaa ehkä noin 1100€/kk.

  Tänä päivänä Suomes­sa ei ole oikeu­den­mukaisu­ut­ta, varsinkaan työssäkäyville.

 96. Serkusavi­o­li­itot muuten ovat yleisiä niin romaneil­la kuin mus­limeil­lakin. Lisää klaa­ni­u­tu­mista ja eristäy­tymistä. Aamul­la tv:ssä 1- tai 2‑kanavalla mainit­ti­in tästä ongel­mas­ta, jota on Ruot­sis­sakin peit­el­ty. Suuri ongel­ma serkusavi­o­li­itossa on las­ten suuri ris­ki syn­tyä vam­maisi­na. Serkusavi­o­li­itot pitäisikin mielestäni kieltää.

 97. Eli tehkää selvä ero jol­lain ulkoisel­la asial­la niihin “toisi­in”.

  Kel­paisiko­han vaikka­pa kuu­sisakarainen tähti rintaan?

 98. Olen mon­ta ker­taa miet­tinyt romanien ennenaikaista eläköi­tymistä. Ja täl­laiseen lop­putu­lok­seen olen päätynyt.

  Siis on aivan selvä asia se, että romane­ja syr­jitään työhöno­tois­sa. Ja kun näin hei­dän työhön­pääsemät­tömyyt­tä vaikeutetaan, niin on aivan kohtu­ulista, että romaneille myön­netään sel­l­ainen keskimääräi­nen eläke, että eläk­keel­lään saa­vat kom­pen­saa­tio­ta syn­tymät­tömistä työsuhteista.

  Näinkö val­tion virkamiehet aikoinaan ovat ajatelleet, kun romanien eläköi­tymi­nen ennenaikaises­ti on yleisem­pää kuin val­taväestön kohdalla.

 99. Main­os: YLE-Teema, esi­tyspäiviä jäl­jel­lä 1. Enjoy pover­ty, katsokaa:

  http://areena.yle.fi/video/685943

  Varoi­tus: saat­taa ikäväl­lä taval­la avar­taa näke­mys­tänne vähem­män hyväo­sais­ten kohtelus­ta ja niistä egotrip­pail­i­joista joille tois­t­en kär­misys on elämän tarkoi­tus ja tilipäivän tase.

 100. Huolestunut:

  Serkusavi­o­li­itot muuten ovat yleisiä niin romaneil­la kuin mus­limeil­lakin. Lisää klaa­ni­u­tu­mista ja eristäy­tymistä. Aamul­la tv:ssä 1- tai 2‑kanavalla mainit­ti­in tästä ongel­mas­ta, jota on Ruot­sis­sakin peit­el­ty. Suuri ongel­ma serkusavi­o­li­itossa on las­ten suuri ris­ki syn­tyä vam­maisi­na. Serkusavi­o­li­itot pitäisikin mielestäni kieltää.

  Kat­soin tuon doku­mentin ja mietin, mil­loin mah­dan tör­mätä ensim­mäiseen “pitäisi kieltää” ‑kom­ment­ti­in. Tiedok­sesi: ohjel­mas­sa asi­aan pere­htynyt tutk­i­ja nimeno­maan korosti, että ris­ki ei suinkaan ole suuri. Se on hyvin pieni, mut­ta hie­man suurem­pi kuin niis­sä avi­o­li­itois­sa, jois­sa pari ei ole toisilleen sukua. Ja tämäkin kos­ki vain tietyn geneet­tisen taus­tan omaavia ryh­miä (joista yhdek­si ei mainit­tu romaneja).

  Tutk­i­ja ja ohjel­mas­sa esi­in­tyneet lääkärit toivoivat aiheesta avoin­ta keskustelua ja tiedon kulkua. Kukaan heistä ei toivonut, että serkkuavi­o­li­itot kiel­let­täisi­in, vaan että pareille ja ihmisille yleen­säkin ker­rot­taisi­in tästä pien­estä riskistä nyky­istä avoimemmin.

 101. Pohjoimaat ovat pitkään oleet “suo­jat­tu­ja” kerjäläisistä.

  Eiköhän kyse ole siitä, että pohjo­is­maat ovat jär­jestäneet asiansa niin, ettei kenenkään tarvitse ker­jätä. Etu­ina on esimerkik­si se, ettei esim. kaduil­la sit­ten roiku epämääräistä, puolirikol­lista porukkaa, jot­ka sit­ten tekevät mil­loin mitäkin henken­sä pitimik­si. Kolikon vastapuole­na on se, että tämä muul­la kuin ker­jäämisel­lä saatu perus­toimeen­tu­lo pitää jonkun mak­saa eikä sen piiri­in kan­na­ta eri­tyisem­min haalia lisää ihmisiä ulkomailta.

  Eli kyse on siitä, että ongel­man tul­tua jo ker­ran ihan hyvin ratkaistuk­si sitä ei ole kauhean järkevää antaa val­ua muual­ta takaisin, kos­ka ole­mas­saol­e­vaan ratkaisu­un ei ole kaikkien halukkaiden osalta yksinker­tais­es­ti varaa. Eikä se nyt kauhean oikeu­den­mukaistakaan olisi.

 102. Kun puhuin ettei suo­ma­laisil­takaan vaa­di­ta mitään eri­ty­isiä vaat­tei­ta, niin tarkoitin sil­lä sitä, kun meille mon­et huutelee aina että pitäis heit­tää nämä asut men­emään kokon­aan. Roman­it eivät monien mielestä saisi kulkea ollenkaan roma­ni­a­su­is­sa. Sitä tarkoitin.
  Työa­sut hyväksyn täysin ja hyväksyn muut vaat­teet muutenkin, jos jotkut halu­aa niitä pitää.

  Sit­ten san­ot­ti­in, että mei­dän hyvien romanien pitäisi pystyä erot­tumaan jol­lain tapaa näistä pahoista. Ker­tokaa toki, että miten toi toimii val­taväestön kohdal­la? Miten voidaan 10sec näkemisel­lä erot­taa hyvä pahasta? 🙂

  Ja mitä tulee noi­hin nuorten eläkkeisi­in, niin joudun sanomaan, etten tunne yhtäkään nuor­ta roma­nia joka olisi eläk­keel­lä. Toki niitä var­masti on, mut­ta en ole elämäni aikana yhtään tavan­nut.. ja olen meikäläisiä tavan­nut todel­la paljon.

  Tep­po kir­joit­ti 22.1.2010 kel­lo 14:27 Vas­taan nyt siis tuo­hon Tepon kirjoituksiin.

  Olen jo aiem­min main­in­nut, että musta­lai­sis­sa on todel­la paljon syitä, mut­ta lähellekkään kaik­ki ei ole musta­lais­ten syytä. Kyl­lä val­taväestö osaa samat tem­put yhtälail­la mitä mustalaisetkin.

  Tun­nen paljon meikäläisiä jot­ka elävät lakia nou­dat­taen, eivätkä omista rikos­rek­ister­iä. Näit­ten kim­pus­sa on val­taväestön edus­ta­jia kokoa­jan. Hakataan, kiusa­taan, hauku­taan, syl­jetään ja kidute­taan henkisesti.

  Jos me halut­tais oikeasti saa­da jotain aikaisek­si, niin sil­loin alet­tais esim telkkaris­sa esit­tämään ohjelmia mis­sä olisi järkevää keskustelua romanei­den ja val­taväestön kesken. Ei otet­tais mitään Miran­daa tai vas­taavia sinne, kos­ka he kieltävät kaik­ki ongelmat.
  Turha kieltää mitään veriv­i­ho­ja tai vas­taavia, mut­ta ei kaik­ki riidat ja henkirikok­set liity suku­vi­hoi­hin, niinkuin tämä pas­ka media väittää.

  Itse näen niin, että molem­pi­en pitää pystyä tun­nus­ta­maan omat virheet. Ei syy ole yksin musta­lai­sis­sa, eikä val­taväestössä. Molem­mis­sa viko­ja riit­tää todel­la paljon.

 103. “Ei se aina ole että, elät kuten petaat, tai sinnepäin.”

  Se on aina tot­ta. Jos romaan­it rätvää suh­teen­sa val­taväestöön, niin on turha lähteä valit­ta­maan jälkikä­teen huono­ja suhteitaan valtaväestöön.

  “Toisil­la on paljon parem­mat lähtöko­h­dat kun muilla.”

  En läht­enytkään romaane­ja halvek­si­maan tyh­mik­si ym, joten tämä nyt tuskin liit­tyy mihinkään.

  “Ei niitä älykkyys­teste­jä, voi tehdä samal­la lail­la, kaikille oppilaille.”

  Ei, mut­ta romaaneille ja val­taväestölle voidaan samas­sa suh­teessa keskenään tehdä. Vai koetatko selit­tää, että romaan­it pitäisi tässäkin suh­teessa olla eri luokas­sa muiden kanssa, kos­ka ne nyt vaan on romaane­ja ja halu­aa pitää kynsin ham­pain asemastaan?

  “Romani­lapset ovat paljon parem­pia keskustelijoi­ta, varsinkin aikuis­ten kanssa aprikoi­da asioi­ta, jota taas samanikäi­nen val­taväestön lap­si ei pysty läh­eskään samaan.”

  Min­ul­la on karkeasti ottaen aivan eri käsi­tys. Tosin min­ul­la­han ei ole muu­ta käsi­tys­tä, kuin se miten romaani keskustelee valkoisen kanssa. Viitatan siis siihen “en mie, mut sie” asiaan. 

  “Kri­isi­ta­lantei­den hallinta, on romani­lap­sil­la paljon parem­min hal­lus­sa, kun val­taväestön lapsilla. ”

  Tämän kyl­lä uskon. En tosin lähde erit­telemään syitä usko­muk­seeni, kos­ka ne ei ehkä romaane­ja imartelisi.

  “Romani­lapsen “etu­lyön­ti” on, mitä tehdä, jos jotain sat­tuu tai pitää nopasti puhua tai muuten vaikut­ta, johonkin asiaan.”

  Olen täysin samaa mieltä ja tämä kos­kee ihan aikuisiänkin romaane­ja. En tässäkään suh­teessa lähde erit­telemään tilantei­ta, jos­sa romaani läh­tee nopeasti kek­simään jut­tua. Ei ehkä imartelisi. Mut­ta eiköhän me kaik­ki tiede­tä nämä tilanteet?

 104. “Sit­ten san­ot­ti­in, että mei­dän hyvien romanien pitäisi pystyä erot­tumaan jol­lain tapaa näistä pahoista. Ker­tokaa toki, että miten toi toimii val­taväestön kohdal­la? Miten voidaan 10sec näkemisel­lä erot­taa hyvä pahasta?”

  Ei nyt kukaan mstään 10 sekun­nin jutus­ta ole puhutkaan. Sehän on pitkäjän­teistä työtä, jol­la raken­netaan mieliku­va romaaneista. Tämä voi kestää vuosi­akin, mut­ta niin on kestänyt vuosia rak­en­taa romaanien oma aiheut­ta­ma nykyi­nenkin maine.

  “Olen jo aiem­min main­in­nut, että musta­lai­sis­sa on todel­la paljon syitä, mut­ta lähellekkään kaik­ki ei ole musta­lais­ten syytä. Kyl­lä val­taväestö osaa samat tem­put yhtälail­la mitä mustalaisetkin.”

  Minä kyl­lä raken­nan romaaneista ihan itse näke­myk­seni siltä poh­jal­ta mitä olen teistä kokenut ihan itse. Olen kyl­lä ihan avoimesti puhunut niistä romaaneista, jot­ka töitäkin olen näh­nyt tekevän. Ne onkin aivan täysin eri­laisia käytök­seltään, hyväl­lä tavalla.

  “Jos me halut­tais oikeasti saa­da jotain aikaisek­si, niin sil­loin alet­tais esim telkkaris­sa esit­tämään ohjelmia mis­sä olisi järkevää keskustelua romanei­den ja val­taväestön kesken.”

  Ei muu­ta kuin koet­ta­maan onneaan ja rak­en­ta­maan sel­l­aista julkiku­vaa telkkaris­sa. Uskon minäkin siihen, että “hyviä man­ne­ja” on ole­mas­sa, enkä nyt tarkoi­ta sitä van­haa sanon­taa “hyvä manne on kuol­lut manne”. Olen itsekkin tämän todistanut.

 105. Varoituk­sen sana: kir­joi­tan muis­tista, kos­ka en löytänyt googlaa­mal­la edes ruotsinkielistä lähde­tä, jos­sa tämä asia olisi perus­teel­lis­es­ti kuvat­tu. Luin tämän his­to­ri­an aikoinaan jostain suur­val­takaut­ta käsitelleestä teok­ses­ta. Olisiko ollut Peter Englundilta?

  Koeta­pa löytää googlaa­mal­la tieto­ja siitä, miten Ruot­si-Suo­mi kohteli Stol­bo­van rauhan jäl­keen kar­jalaisväestöä, kun Ruot­si val­loit­ti hei­dän asuin­si­jansa. Kohtelu ei voin­ut olla kovin hyvää, kun väki pak­eni Mosko­van liepeille (Tverin kar­jalaiset). Min­ul­ta tämä osa Suomen his­to­ri­aa jäi koulus­sa kokon­aan oppimatta. 

 106. Ei vaan ole napan­nut. Yhden auton las­tauk­sen jäl­keen: “Tämä työ ei sovi min­ulle” ja oves­ta ulos.

  Saman­laisia ker­to­muk­sia voidaan ker­toa Suomen Lapista, kun matkailuelinkeino on yrit­tänyt palkata paikallisia verkkaiseen elämään tot­tunei­ta töi­hin hotellei­hin. Myös aikanaan teol­lisu­u­den levitessä Itä-Suomen maalaiskun­ti­in työn­jo­hta­jat valit­ti­vat, että väki kävi töis­sä vähän sään mukaan ja hir­vestyskau­den alka­es­sa jok­seenkin kaik­ki jäivät pois.

  Tämä mei­dän työkult­tuurimme on niin luon­no­ton, että muista kult­tuureista tulevil­la on siinä opet­telemista. On myös ihan perisuo­ma­laisil­la pitkäaikaistyöttömillä.

 107. “Saman­laisia ker­to­muk­sia voidaan ker­toa Suomen Lapista, kun matkailuelinkeino on yrit­tänyt palkata paikallisia verkkaiseen elämään tot­tunei­ta töi­hin hotelleihin.”

  Joo, kyl­lähän tuo nyt osoit­taa toden­näköis­es­ti sitä, että romaani on edes koet­tanut töitä. Tuskin tuol­laista työtä työvoima­toimis­to on tyrkyttänyt?

  PS. Osmo, voisitko julka­ista tuon viimeisen kom­ment­ti­ni, joka edelleenkn odot­taa hyväksyn­tää? Vai eikö sitä voi julkaista?

 108. Kar­jalan kohta­lo tais­te­lu­tan­tereena ja Ruotsin voit­tomaana oli ikävä. Ruumi­ita ja pako­laisia. Suuria aluei­ta tyh­jeni jopa kokon­aan asukkaista. Tverin kar­jalaiset ovat sivujuonne.

  Ruot­salaisu­u­den mus­tas­sa his­to­ri­as­sa on saman­laisia sivu­ja muutenkin. 30-vuo­tises­sa sodas­sa me ruot­salaiset tehti­in sel­l­aista jälkeä, että kauhutari­noi­ta ker­rot­ti­in vielä sato­ja vuosia myöhem­min. Lap­sia pelotelti­in: “nyt olet kun­nol­la tai tulee ruot­salainen ja vie”. 

  Skåne koki myös kovia 1600-luvun lop­pupuolel­la, kun ruot­salaiset rankaisi­vat kap­inas­ta. Ruumi­ita ja pako­laisia taas. Myöhem­min alueen tan­skalaisia pakkosi­ir­ret­ti­in Bal­ti­aan. Jotkut puhu­vat etnis­es­tä puhdis­tuk­ses­ta, mut­ta “vain” 28% skånelai­sista “katosi” Ruotsin hallinnon ensim­mäisen 50 vuo­den aikana. No, asukkaiden ruot­salais­t­a­mi­nen sit­ten kyl­lä kadot­ti hei­dät lop­ul­ta kokonaan.

  Eikä pidä uno­htaa kuninkaan omien alais­ten järkyt­täviä kohtaloi­ta sotatan­tereil­la. Värväys armei­jaan oli läh­es var­ma kuolemantuomio.

  Siitä sit­ten voi kina­ta, mitä tekemistä tuol­loisel­la yksin­val­taisel­la kuningaskun­nal­la oli nykyisen kansal­lis­val­tion kanssa.

  Suo­mi on niin nuori, että maalle ei paljon mus­tia sivu­ja ole ehtinyt ker­tyä. Jokunen vankileiri, kahdek­san pako­laisju­u­ta­laisen luovu­tus nat­seille, sota­vankien luovu­tus nat­seille, viro­lais­ten ja inker­iläis­ten luovu­tus Stal­in­ille ja joidenkin mukaan Leningradin piiritys.

  No, ehkä tämä tyyp­illi­nen suo­ma­lais­mies on mus­ta sivu, tämä mykkä muk­ilo­i­ja, jos­ta eräs viro­lais­peräi­nen kir­jail­i­ja taan­noin oksenteli.

 109. Yleistämis­es­tä sanois­in, että vaik­ka se on äärim­mäisen kur­jaa kiel­tei­sis­sä tapauk­sis­sa, niin myön­tei­sis­sä kohtaami­sis­sa sitä tapah­tuu myös.

  Ker­ron omako­htaisen kokemuksen:

  Olimme per­heen kanssa vuokran­neet mökin lomakylästä, jos­sa oli paljon yhteisiäkin tiloja.

  Kolmivuo­tias tyt­täreni oli het­ken kadok­sis­sa ja tyyp­il­lisenä äit­inä menin välit­tömään pani­ikkkin ja juoksin ympäri aluet­ta kyse­lemässä, josko tyt­töä olisi näkynyt. Alueel­la oli ranta ja sisätilois­sa uimaosas­to ja mui­ta vaaran­paikko­ja riit­tämi­in. Jokainen, jon­ka pieni lap­si on vaik­ka vähänkin aikaa teil­lä tiet­ymät­tömil­lä, tietää tämän kauhis­tut­ta­van tunteen.

  Sän­täil­lessäni edestakaisin aulas­sa sohvaryh­mäl­lä istui roman­iseu­rue. Ker­roin heillekin huoleni ja sanoin, että jos tyt­töä näkyy, niin palaut­ta­vat pika­paket­ti­na motellin respaan.

  Seu­rue ponkaisi siltä istu­mal­ta aivan oma-aloit­teis­es­ti ylös etsimään tyt­töä. Muut nyt oli­vat otta­neet tun­tomerk­it vas­taan, mut­teivät muuten evään­sä liikauttaneet.

  Ajat­tein sil­loin, että onpa ystäväl­listä ja aut­tavaista väkeä — ehkä se kuu­luu romanikulttuuriin.

  Tyt­tö löy­tyi ja en edes enää muista miten, mut­ta tapaus jäi mieleen.

  Eli toimii se näinkin päin. Jos valko­lais­per­he olisi toimin­ut samoin, tuskin muis­taisin koko juttua.

 110. Tep­po kir­joit­ti “Se on aina tot­ta. Jos romaan­it rätvää suh­teen­sa val­taväestöön, niin on turha lähteä valit­ta­maan jälkikä­teen huono­ja suhteitaan valtaväestöön.”

  Edelleen, vaik­ka kuin­ka moni musta­lainen olisi ollut kuin­ka pelle tahansa, se ei oikeu­ta edes ajat­tele­maan että kaik­ki olisi pellejä.
  Mul­la ei ole mitään ongel­maa tutus­tua val­taväestöön, mut­ta val­taväestöl­lä on itsel­lään ongelmia tutus­tua muhun.

  Vai onko se mah­do­ton­ta, että on musta­laisia, jot­ka ovat rehellisem­piä mitä todel­la mon­et suomalaiset?

  Tep­po sanoi: “Uskon minäkin siihen, että “hyviä man­ne­ja” on ole­mas­sa, enkä nyt tarkoi­ta sitä van­haa sanon­taa “hyvä manne on kuol­lut manne”. Olen itsekkin tämän todistanut.”

  Mun mielestä ton man­net­telun voi lopet­taa. En minäkään kut­su teitä valko­turviksi tai maitonaamoiksi. 

  Voitko Tep­po kuvitel­la, että miltä tun­tuu kun itse elää lakia nou­dat­taen ja tulee kaikkien kanssa toimeen, mut­ta sulle auo­taan silti kokoa­jan päätä, joskus joutuu tap­pele­maan, päälle räitään, ei päästetä rodun takia kaup­paan tai vas­taavi­in paikkoi­hin.. Var­ti­jat seu­raa kaupois­sa kokoa­jan. Tom­mo­nen syö itse­tun­toa ja aika rajusti.

  Onnek­si musta­laiset on selviy­tyjiä ja vahvo­ja ihmisiä henkises­ti, mut­ta raja tulee jokaisel­la vastaan.

  Mun on mon­ta ker­taa tehnyt mieli men­nä ja lyödä porukan päätä seinään, mut­ta en näe siinä mitään järkeä. Jos menisin ja tek­isin, niin val­taväestön kohte­lut mua kohtaan pyy­hit­täisi­in tyhjäk­si ja vain sil­lä olisi merk­i­tys­tä, että musta­lainen on tehnyt. 

  Ei ole kiva elää kun kokoa­jan saat paskaa niskaan rodun takia, vaik­ka elät lain mukaan, ei ole rikos­rek­ister­iä, tulet toimeen kaikkien kanssa, autat kaikkia ketä pystyy aut­ta­maan ja arvostaa kaikkia ihmisiä ihmisinä.

  Kuin­ka moni teistä jak­saisi? Kuin­ka moni tap­paisi itsen­sä? Mul­la on todel­la moni kaveri tap­panut itsen­sä kouluk­iusak­sien takia, yksinäisyy­den takia, pilalle men­nei­den suhtei­den takia ja muiden. En oo silti tap­panut itseäni, vaik­ka olen noi­ta kaikkia kokenut.

  Mei­dän jokaisen teot vaikut­ta­vat muiden tekoi­hin. Eli on turha pora­ta jos saa turpi­in, kun aukoo itse päätä tai ei arvos­ta toista ihmisenä, vaan pitää koirana ja varkaana rodun takia.

  Itse vihaan väki­val­taa, enkä tajua suomes­sa asu­via ihmisiä, kun kaik­ki pitää ratkaista väki­val­lal­la. Nyt en puhu vain val­taväestöstä, vaan kaik­ista jot­ka on pidem­pään asunut suomessa.

  Lie­nee täkäläisil­lä päässä vikaa aika paljon, mut­ta toisaal­ta ymmär­rän. Har­voin näkee kadul­la että vas­taan kävelevä hymy­il­isi sulle. Ihmiset on todel­la masentuneita.

  Tässäkin olisi yksi haaste jälleen, että yrit­tää luo­da iloisen ja kaik­in­puolin posi­ti­ivisen ilmapi­irin lähellensä.

 111. “Edelleen, vaik­ka kuin­ka moni musta­lainen olisi ollut kuin­ka pelle tahansa, se ei oikeu­ta edes ajat­tele­maan että kaik­ki olisi pellejä.”

  Niin, olet­ta­muk­sesi läh­teekin siitä, että kaik­ki valkoiset niin ajat­telee. Niin ei kuitenkaan kaik­ki tee, en edes minä.

  “Mun mielestä ton man­net­telun voi lopet­taa. En minäkään kut­su teitä valko­turviksi tai maitonaamoiksi.”

  Noh, se olikin lain­aus sanon­nas­ta ja sitä pait­si, kut­suthan sinäkin itseäsi mustalaiseksi.

  Ja tuos­ta sin­un tun­teen­purkauk­ses­ta, sin­un var­maan kan­nat­taa ennem­minkin men­nä räy­häämään niille sin­un mainit­semille pelleille, jot­ka on rak­en­tanut yleisen maineenne. Syytön siihen on val­taväestö, kun kuitenkaan noin yleis­es­ti ei samaa käytöstä esi­in­ny mui­ta vähem­mistöjä kohtaan.

 112. Tino sanoo:

  Itse vihaan väki­val­taa, enkä tajua suomes­sa asu­via ihmisiä, kun kaik­ki pitää ratkaista väkivallalla.

  Etkö nyt itse syyl­listy saman­laiseen karkeaan yleistämiseen kuin sel­l­ainen, jon­ka mielestä kaik­ki musta­laiset ovat hui­jare­i­ta ja varkaita?

  Hyvin har­va tääl­lä lop­pu­jen lopuk­si käyt­tää väki­val­taa ja vielä harvem­pi sil­lä yhtään mitään ratkaisee. 

  Ikävä muis­tut­taa, mut­ta kyl­lä roman­it ovat varsin yliedustet­tuina väki­val­tarikok­sis­sa, myös keskinäi­sis­sä välien­selvit­te­lyis­sä.. ne tuskin voivat johtua val­taväestön rasismista. 

  Käytätkö Tino per­in­teisiä romani­vaat­tei­ta? Miesten asuhan on sinän­sä netu­raali, mut­ta kyl­lä se sen ver­ran kuitenkin on oma­leimainen, että miehen tun­nistaa romaniksi. 

  Mitä jos vetäisit farkut jalka­an ja kip­par­i­takin niskaan ja kat­soisit vieläkö var­ti­ja seu­raa kau­pas­sa ja ihmiset irvistelevät. 

  Voi sotia joitain peri­aat­teitasi vas­taan, mut­ta joskus peri­aat­teis­takin pitää voi­da tin­kiä, sem­minkin jos sil­lä paran­taa elämän­laat­u­aan mui­ta vahingoittamatta.

  Onhan romaneil­la tiet­tyjä eri­ty­ispi­irteitä myös kasvois­saan, mut­ta kuvit­telisin, että kyl­lä se on tämä pukeu­tu­inen, joka kadul­la leimaa — ei muu.

 113. Valitet­tavasti on käynyt niin, että roma­ni­a­sut ovat kaup­pi­aalle vähän sama kuin kan­taisi kylt­tiä: Olen myymälävaras!

  Mik­si näin on käynyt? No sik­si tietysti, että roman­it varas­ta­vat kaupoista paljon — paljon enem­män suh­teessa kuin muu väestö. 

  En tiedä onko aihe yhteisön sisäl­lä tabu? Jos on, sen ei pitäisi olla. Mikäli varkauk­sia ei saa­da kitket­tyä kult­tuurista pois, niin roma­ni­a­su säi­lyy hamaan tule­vaisu­u­teen myymälä­varkaan univormuna. 

  Tätä ei kan­na­ta nyt yrit­tää kumo­ta “eivät kaik­ki roman­it varas­ta” ‑argu­mentein. Riit­tävän moni kuitenkin varas­taa ja sik­si tilanne on nyt tämä.

 114. Hei

  Eli­na sanoi “En tiedä onko aihe yhteisön sisäl­lä tabu? Jos on, sen ei pitäisi olla. Mikäli varkauk­sia ei saa­da kitket­tyä kult­tuurista pois, niin roma­ni­a­su säi­lyy hamaan tule­vaisu­u­teen myymälä­varkaan univormuna.”

  Entisenä punkka­ri­na voin tode­ta ko. asus­teenkin olleen selkeä kylt­ti myymäläet­siville ja myyjille poten­ti­aalis­es­ta myymälä­varkaas­ta. Epäoikeu­den­mukaiselta­han se tun­tui, mut­ta minkäs teet niin kauan kuin osa punkkareista har­ras­taa avoin­ta varas­tamista ja häiriköintiä.

  Samoin rajoil­la oli ongelmia, joskus ei tah­tonut edes päästä maas­ta toiseen, eikä aina päässytkään. “Meil­lä on jo tarpeek­si sun näköisiäs.” Kaduil­la sai ja meinasi saa­da tur­paansa ohikulk­i­joi­ta ympäri Eurooppaa.

  Töi­den­haku oli myös tietenkin hankalaa.

  Jos halu­aa kuu­lua johonkin mar­gin­aaliryh­mään ja kult­tuuri­in, joka käyt­tää vaate­tus­ta erot­tau­tu­misen ja iden­ti­teetin kan­ta­jana, niin on pakko ottaa vas­taan myös kaik­ki negati­ivi­nen palaute, minkä saa val­taväestön tahol­ta. Muu­tos toisen­laiseen kohtelu­un vie vuosikym­meniä vaa­tien mar­gin­aaliryh­män sisäisen ongelma­porukan käyt­täy­tymisen muutosta.

  Vihreätkään eivät enää kul­je eduskun­nas­sa räsy­i­sis­sä villapaidoissa 😉

 115. “Tino kir­joit­ti 23.1.2010 kel­lo 9:59

  Kun puhuin ettei suo­ma­laisil­takaan vaa­di­ta mitään eri­ty­isiä vaat­tei­ta, niin tarkoitin sil­lä sitä, kun meille mon­et huutelee aina että pitäis heit­tää nämä asut men­emään kokon­aan. Roman­it eivät monien mielestä saisi kulkea ollenkaan roma­ni­a­su­is­sa. Sitä tarkoitin.
  Työa­sut hyväksyn täysin ja hyväksyn muut vaat­teet muutenkin, jos jotkut halu­aa niitä pitää.

  Sit­ten san­ot­ti­in, että mei­dän hyvien romanien pitäisi pystyä erot­tumaan jol­lain tapaa näistä pahoista. Ker­tokaa toki, että miten toi toimii val­taväestön kohdal­la? Miten voidaan 10sec näkemisel­lä erot­taa hyvä pahasta? 🙂

  Ja mitä tulee noi­hin nuorten eläkkeisi­in, niin joudun sanomaan, etten tunne yhtäkään nuor­ta roma­nia joka olisi eläk­keel­lä. Toki niitä var­masti on, mut­ta en ole elämäni aikana yhtään tavan­nut.. ja olen meikäläisiä tavan­nut todel­la paljon.”

  En ole ollut koskaan kiin­nos­tunut kenenkään vaat­teista mut­ta merkillepan­tavaa on usein ollut inva­paikoille pysäköi­ty­jen auto­jen matkus­ta­jien sekä kul­jet­ta­jien roma­ni­a­su. Siitä päätellen varsin merkit­tävä osa heistä on invalide­ja (vaikkei inva-kort­te­ja lasis­sa olisikaan).

  Tässä ketjus­sa on mainit­tu eräänä romanien vahvuute­na eri­no­maiset sosi­aaliset kyvyt. Tuo on seik­ka mikä ei enää pahem­min voisi pieleen men­nä, romanithan ovat kaut­ta aiko­jen tulleet siitä kuu­luisik­si etteivät tule toimeen edes omien­sa kanssa vaan pitävät yllä verikos­to­ja joiden vuok­si vihataan suku­ja ja joudu­taan jopa lapsel­lis­es­ti kysymään muut­tolu­pia toisil­ta suvuilta.
  Sosi­aal­isil­ta kyvy­iltään hyvät ihmiset tule­vat toimeen muiden ihmis­ten kanssa. Tämä tulee esi­in varsinkin työelämässä jos­sa painei­ta niin osaamisen, tekemisen kuin sosi­aalisen kanssakäymisenkin puit­teis­sa on paljon.
  Työelämään hakeu­tu­mi­nen on sosi­aa­li­nen kyky eikä pään pen­saaseen työn­tämi­nen ole mikään ratkaisu. Kuten ei ole sekään seli­tys ettei työtä ole annettu.
  Ei ole muillekaan annet­tu, vaat­teista tai suku­taus­tas­ta ei ole kysymys.
  Olen itse ollut kaikki­aan yli kymme­nen työ­nan­ta­jan palveluk­ses­sa ja kaik­ki työ­paikat on itse kyse­lemäl­lä hankittu.

  JOS henkilö halu­aisi pysyä pois­sa työelämästä, kan­nat­taisi pukeu­tua huomio­ta­herät­tävään roma­ni­a­su­un, kansal­lispuku­un, saame­lais­puku­un tai islami­laistyyliseen kaa­pu­un ja sit­ten men­nä kyse­lemään töitä.
  Jos sen­si­jaan oikeasti halu­aisi töitä, olisi vii­sain­ta pukeu­tua työtä etsit­täessä tavanomais­es­ti siis­ti­in vaatek­er­taan eikä edes ylit­tää arki­vaate­tus­ta ellei koulu­tus tai haet­ta­va työte­htävä sitä eri­tyis­es­ti vaa­di (pap­pi tms…)
  Lisäk­si on huomioitavaa, että työte­htävät alka­vat usein varsin vaa­ti­mat­tomista hom­mista joista on mah­dol­lista vuosien kulues­sa ede­tä vaa­ti­vampi­in tehtävi­in. Tässäkään tapauk­ses­sa kyse ei ole minkään­väris­ten tai ‑taus­tais­ten syr­jimis­es­tä vaan yksinker­tais­es­ti kyky­jen ja taito­jen suh­teut­tamis­es­ta tehtävi­in töihin.

  Usein työtä vieroksu­vat halu­a­vat vierit­tää syyn omas­ta saa­mat­to­muud­estaan muiden niskoille. Sil­loin ei tarvitse ottaa vas­tu­u­ta (jota ei kestä).

 116. “Yksikään EU-maa ei ole toiv­ot­tanut ker­jääviä romane­ja avo­sylin ter­ve­tulleek­si, vaan heitä vas­taan on säädet­ty varsin syr­jiviä lake­ja ja mui­ta määräyksiä.”

  Lähtöko­htais­es­ti jos ei ole loma­matkalla, niin ei pitäisi vaa­tia keneltäkään val­ti­ol­ta, että otet­taisi­in ihmisiä vain malek­si­maan ilman minkään­laista tietoa toimeen­tu­losta tai asunnosta.

  Helsin­gin osalta tämä romanikysymys on mitä enim­mässä määrin Suomen val­tion kysymys. Maan hal­li­tuk­sen pitäisi enem­män tehdä tälle asialle ja vaikut­taa EU:ssa asian edis­tämisek­si. Nimen omaan täl­laisia asioi­ta varten se EU on ole­mas­sa, nyt kuitenkin tämä ongel­ma on yksit­täis­ten jäsen­val­tioiden niskas­sa ja EU kuitenkin Roman­ian otti jäsenek­si. Ei yksit­täi­nen jäsen­val­tio tätä ongel­maa pysty ratkaisemaan.

 117. Noi­hin sosi­aal­isi­in kyky­i­hin ja vaate­tuk­seen vielä kommentti.
  Suku­lais­miehel­läni, jo edes­men­neel­lä vet­er­aanil­la oli melkoinen nieleske­ly alku­un kun van­hus­ten­hoito­laitok­ses­sa hoita­jak­si sat­tui romani. Hyv­in­hän se lop­ul­ta meni ja on pakko tode­ta, että van­han rin­ta­ma­jer­mun kun­nioit­ta­mi­nen ja läm­pöi­nen kohtelu oli ihan toista luokkaa kuin ns. valkoisem­man taus­tan omaav­il­la hoita­jil­la. Var­masti etnis­ten suo­ma­lais­tenkin joukos­ta löy­tyy läm­möl­lä van­huk­sia, mut­ta ainakin tuol­la muut tun­tu­i­v­at ole­van “vain töis­sä”, hoita­van hom­mat ruti­inil­la eikä paljoa kiin­nos­tanut pidel­lä pap­po­ja kädestä…
  Kyseinen hoita­ja vai­h­toi per­in­teisen hameen ja röi­jyn pois töi­hin tul­lessaan ja käyt­ti ihan saman­laista työa­sua kuin muutkin. Itse ainakin toivon, että siinä vai­heessa kun demen­tiaosas­tolle pää­dyn sat­tuisi romani omahoitajaksi :).

  PS H. Vala­mas — ihan oli luet­tavaa tek­stiä, tuskin ketään pienet luk­i­häir­iöt haittaavat!

 118. “Suomen pitäisi vaa­tia EU:lta kor­vauk­sia, kun ei hoi­da tätä ongel­maa, vaik­ka otti Roman­ian jäseneksi.”

  Tietääkö kukaan Olli Rehnin tilin pankkitunnuksia?

  Tämä roma­nialais­ten (ja bul­gar­i­alais­ten?) romanien ongel­ma on muuten yleiseu­roop­palainen. Ital­ias­sa oli jotain vain­o­jakin ja — mites se oli — Berlus­coni karkot­ti heikäläiset pois. Että vapaa liikku­mi­nen ei sit­ten koskenutkaan ker­jäläisiä. Asi­aan liit­tyi joku rominin tek­mä henkirikos tai olete­tusti tekemä.

  Äkkiseltään ihan fik­su siir­to. Mut­ta oikeesti ei yhteis­es­ti sovi­tu­ista pelisäännnöistä voi lipsua.

 119. “Äkkiseltään ihan fik­su siir­to. Mut­ta oikeesti ei yhteis­es­ti sovi­tu­ista pelisäännnöistä voi lipsua.”

  Yhteisiä pelisään­töjä voidaan muut­taa. Se ei tule toim­i­maan, että mil­loin minkäkin maan heikom­pio­saiset reis­saa­vat pitkin euroop­paa etsien sel­l­aista maa­ta jon­ka väestö sit­ten verovaroil­la aut­taisi heitä, kun lähtö­maa laimin­lyö sosi­aal­i­huolton­sa. Sel­l­aises­sa touhus­sa ei ole mitään järkeä.

 120. “Yhteisiä pelisään­töjä voidaan muuttaa.”

  Mut­ta ei kesken pelin. Tai siis, öh, sään­töjä voi muut­taa keskenkaiken, kun­han se tapah­tuu ns, metasään­töjä nou­dat­taen. Metasään­nöil­lä tarkoi­tan perus­tus­lake­ja se sen sellaisia.

 121. Suomes­sakin on usei­ta tapauk­sia mis­sä niille on tar­jot­tu työtä, mut­ta en ole kuul­lu­ut vielä yhdestäkään, joka olisi työtä vastaanottanut

  tää kyl­lä tun­tuu ihan kohtu­ut­toma­l­ta et näin san­o­taan kyl­lä min­un mieheni on ikän­sä paiskin­ut töitä ja lapset käy norm koulua.kyllä val­taväestöönkin mah­tuu kaiken­laisia ihmisiä pitäis ehkä ottaa yksilöinä

 122. Lukaisin tuos­sa vain tuon Tinon kir­joituk­sen. Olet oike­as­sa juuri tämä val­ta väestön epälu­u­lo ja tietysti joisakin asios­sa ei syyt­täkään vaikeut­taa asi­aa. Työn kaut­ta tul­laan yhteiskun­taan Mitä sit­ten tulee romanien siihen porukkaan joka yrit­tää jopa pelol­la ajaa omia ASIOITA ei tule mitään tääl­lä poh­jan­maal­la on nouse­mas­sa läh­es viha romanei­ta kohtaan ja pelkään sen luisu­van avoimek­si kos­ton ja tap­pelun tielle vain muu­ta­man valkoisen ja mustalisen välien selvit­te­lyn takia . se vaikeut­taa tinon kaltais­ten asi­aa aivan liiak­si. Voi voitettuja

 123. Ei etuoikeuk­sia pukeu­tu­misen takia samat oikeudet ja velvol­lisu­udet kuin suomalaisille.Tarkoitan Suomen romaaneja

 124. Kir­joi­tan näin nopeasti, kos­ka pitäisi tehdä muu­takin tädel­lisem­pää (heh, heh). Hieno blo­gi Osmo ja kaik­ki kom­men­toi­jat! Tääl­lä on paljon asial­lista kirjoittelua.

  Mietin, kuka tääl­lä Suomes­sa pär­jää parhait­en? Onko se sel­l­ainen kameleont­ti­mainen henkilö, joka tarpeen tullen vai­h­taa takkia ja puheta­paansa jokaisen ihmisen tai yhetisön kohdatessaan?

  Itse koen usein joutu­vani tekemään tätä ja tiet­tyyn pis­teeseen asti se hoituu, kunnes annan muiden tietää jol­lain tapaa, että tässä menee raja. Useim­miten olen ns. yleis­hankala eli teen selväk­si kanssaoli­joille, mis­tä pidän ja mis­tä en. Yleen­sä tun­nen ole­vani henkilö joka ei ole eri­tyisen suosit­tu, mut­ta ei myöskään epä­taval­lisen syrjitty.

  Voin hel­posti kuitenkin samais­tua moni­in teistä, jot­ka olette kir­joit­ta­neet tähän viestiketju­un. Helpot­taa lukea koke­muk­sis­tanne ja tulee sel­l­ainen fiilis, että mon­et välit­tävät ympäristöstään. Vihan purkauk­si­akin syt­tyy, mut­ta ehkä se on vain ener­giaa, joka hakee uomaansa.

  Mitään kovin konkreet­tista tähän roman­ion­gel­maan ei oikein heti tule mieleen, mut­ta yksi miete kuitenkin. Joskus tun­tuu, että tulee tehtyä ongel­ma asi­as­ta, jos­sa ei vält­tämät­tä edes ole todel­lista ongel­maa. Toisaal­ta joi­hinkin asioi­hin pitäisi osa­ta puut­tua ennen, kuin niistä kehkey­tyy prob­leemia. Nyt ker­jäläis­ro­man­it ovat rantau­tuneet ja tilanne on siinä vai­heessa, että ehkäisy­toimia olisi tehtävä.

  Mitä tehdä? Roman­it eivät toden­näköis­es­ti halua valko­lais­ten puut­tua hei­dän asioi­hin­sa. Olisiko kuitenkin paikallaan ker­toa heille selkok­ielel­lä pelisään­nöt, joil­la halu­amme, että tääl­lä pelataan?

  Vielä yksi miete. Sit­ten täy­tyy lopet­taa. Toden­näköis­es­ti pienet kor­jauk­set siel­lä tääl­lä voisi­vat olla parem­pi tapa ede­tä, kuin yrit­tää lakaista isol­la har­jal­la koko jät­tion­gel­ma sivuun.

  Uskon, että meil­lä riit­tää kär­siväl­lisyyt­tä ja tar­moa tähänkin hommaan.

 125. hei sinä nor­maali nim­imerkil­lä kirjoittanut.olisiko sinus­ta kivaa/kohtuullista jos jou­tu­isit joskus pakon edestä muut­ta­maan koti suomes­ta ja sin­ulle san­ot­taisi­in uudessa maas­sa että et saa asun­toa kos­ka olet ulko­maalainen vam­mainen tai muuten vaan erinäköi­nen kuin muut. mut­ta oma­l­la suul­lasi olet itsesi tuominnut.ehdotukseni kaikille ihmisille ulkonäöstä väristä tai kansal­lisu­ud­es­ta huoli­mat­ta tehkää toiselle niinkuin toiv­otte itsel­lenne tekevän.jos teette hyvää toisille niin ehkä joku heistä tekee samoin sin­ulle sama asia kään­net­tynä jos teet toisille pahaa niin var­maan joku tekee samoin myös sinulle!että kan­nat­taa miet­tiä kak­si ker­taa mitä suus­taan lausuu tai mitä tekee ennen­pitkään pilk­ka sat­tuu omaan nilkkaan. rauhan ja rakkau­den hengessä ‑ARTTU-

 126. Vuokraisän­tä:
  Niin,

  ennen kaikkea tosi­aan kiin­nos­taisi tietää minkä takia hei­dän on niin vaikea sopeu­tua tämän yhteiskun­nan sään­töi­hin. Min­ul­la on heistä kak­si koke­mus­ta. Ensim­mäi­nen noin 15 vuo­den takaa kun olin työhar­joit­telus­sa ben­sa-ase­mal­la. Toimenku­va oli käytän­nössä romani rou­vien perässä kulkemista ja vah­timista, että eivät varas­ta mitään. Koskaan eivät osta­neet mitään vaan tuskas­tuneena yleen­sä lop­ul­ta pois­tu­i­v­at paikalta kun seurasin heitä ympäri myymälää.

  Toinen on tuoreem­pi. Ere­hdyin vuokraa­maan heille yksiön Helsingistä. Häly­tyskel­lo­jen olisi kai pitänyt soi­da kun sosi­aal­i­toimis­to mak­soi vuokran. No ei tässä mitään, tulisi ainakin ajal­laan ajat­telin. Vuokraa­ja oli nuorehko parikymp­pinen tyt­tö, joka oli kuulem­ma saanut juuri työ­paikan. Ei käyt­tänyt romani­vaat­tei­ta kun tehti­in vuokra­sopimus­ta vaan oli pukeu­tunut aivan nor­maal­isti. Ajat­telin, että nyt pääsee edes yksi romani kiin­ni tähän yhteiskun­taan ja aute­taan siinä. Asun­to oli kuulem­ma lähel­lä uut­ta työpaikkaa.

  Hom­ma ei vaan toimin­ut heti alus­ta alka­en. Naa­pu­rit alkoi valit­taa. Asun­to (yksiö Helsin­gin Munkkivuores­sa) oli vuokrat­tu yhdelle henkilölle, mut­ta siinä asui kuulem­ma vai­htel­ev­asti paljon use­ampi. Yhtiön rek­ister­inu­meroil­la varatut autopaikat alkoi olla täyn­nä tun­tem­at­to­mia auto­ja. Roska­pus­sit heit­et­ti­in rap­pukäytävään. Asun­nos­sa ei saanut tupakoi­da, mut­ta tark­istuskäyn­nil­lä asun­to lemusi kuin mikä ja ves­san­pyt­ty oli täyn­nä tupakan­tumppe­ja. Oli kuulem­ma tuo­tu mukana tuule­tus­parvek­keelta. Ves­san­pyt­ty oli irronnut paikoil­taan ja vuoti saumas­taan kylp­päri­in, mut­ta tätä ei kuulem­ma oltu huo­mat­tu. Ikku­nat pidet­ti­in auki talvisinkin kun asun­nos­sa ei oltu (ilmeis­es­ti tuuletet­ti­in tupakansavua). Asun­to meinasi jopa palaa kun ker­ran oli jätet­ty levy täysille ruukakat­ti­lan kanssa ja lähdet­ty jon­nekin. Palokun­ta pelasti tilanteen valp­paan naa­purin ilmoituk­sen ansios­ta. Yhtiön ilmaista pyykki­tu­paa käyt­ti koko suku. Kaik­ki asi­at kiis­tet­ti­in puhe­limes­sa ja päin naa­maakin vaik­ka samaan aikaan esim. vuokralaisen äidin auto oli naa­purin paikalla ja roska­pusse­ja käytävässä oven edessä. Oli­vat kuulem­ma jonkun muun.

  Kaiken tämän jäl­keenkään häätämi­nen ei ole mikään yksinker­tainen jut­tu vaan vaatii tietysti ensin kir­jal­lisen varoituk­sen, seu­ran­taa ja lop­ul­ta käräjäoikeu­den päätök­sen -> vie kuukausia.

  Kun häätö lop­ul­ta saati­in asun­toon jätet­ti­in kaik­ki sosi­aal­i­toimis­ton osta­ma irtaimis­to (osta­vat uudet sit­ten uuteen kohteeseen), asun­to oli läh­es kokon­aan remon­toitavas­sa kun­nos­sa ja avaimet oli tietenkin hävitetty.

  Tapah­tu­mas­ta on nyt pari vuot­ta, mut­ta vieläkin mieti­tyt­tää mik­si näin piti käyt­täy­tyä. Töitä ei tietenkään ollut vaan oli vain peit­e­ta­ri­na, mut­ta kun sosi­aal­i­toimis­to mak­soi käytän­nössä kaik­ki kulut ja mah­dol­listi ns. hyvän elämän elämisen, niin silti pitää vielä ret­telöidä päälle. Vaik­ka yhteiskun­ta mak­saisi kaiken, niin ei siltikään. Jos joku romani tänne nyt kom­men­toisi esimerkik­si tätä tapaus­ta. Ja jotain muu­ta kuin, että ei saa yleistää. Oli satavar­masti viimeinen romani, jolle yritän tehdä minkään sortin palveluk­sia. Ja sit­ten toitote­taan, että mik­si kan­taväestö ei pidä heistä.

  Min­ul­lakin on niin tosi vaikea ymmärtää mik­si vak­taväestö murhaa lap­si­aan. T ei varastel­e­va ‚koulut­tau­tunut romanirouva.

 127. Hei tsihko diives
  Olen Valko­lais-nainen joka on aina pitänyt todel­la paljon romaneista arvostan todel­la paljon romanien kult­tuuria & olen aina ollut kiin­nos­tunut romani-kult­tuurista sik­si olen sitä mieltä että kaikkien pitäisi olla tasa-arvoisia toisilleen oli sit­ten kyseessä kaalee/ kaa­jee !! ystäväpi­iris­säni on paljon romanei­ta ! 😉 ystäväl­lisin ter­veisin Hanna

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *