Tulojen vakuuttaminen

Suomen sosi­aal­i­tur­va jakau­tuu tulota­sos­ta riip­pu­vaan ansio­tur­vaan ja perus­tur­vaan, jon­ka jokainen tulo­tonkin saa hen­gen­pitimek­si. Ansiosi­don­naisen työt­tömyys­tur­van tarkoituk­se­na on vaku­ut­taa tulot van­hu­u­den, työkyvyt­tömyy­den, työt­tömyy­den tai van­hem­muu­den var­al­ta. Aivan samoin kuin palo­vaku­u­tuk­ses­sa, joka talon palaes­sa kor­vaa isos­ta talosta paljon ja pien­estä talosta vähän, iso­jen tulo­jen mene­tyk­ses­tä saa ison kor­vauk­sen ja pien­ten tulo­jen mene­tyk­ses­tä pienen kor­vauk­sen. Jos taloa ei ole koskaan ollutkaan, on pakkasöinä oikeutet­tu asun­to­la­paikkaan. Ellei pakol­lista sosi­aali­vaku­u­tus­ta olisi, tulot voisi vaku­ut­taa yksi­tyisen vaku­u­tuk­sen kaut­ta, mut­ta täl­lainen vaku­u­tus ei voisi olla sol­i­daari­nen, kos­ka vaku­u­tusy­htiö ottaisi ja jou­tu­isi otta­maan huomioon riskin suu­ru­u­den. Onhan työt­tömyy­den ris­ki esimerkik­si joil­lakin läh­es olema­ton ja toisil­la ilmeinen. Samoin vapaae­htois­es­ta sairausvakuut6uksesta ter­vey­deltään heiveröi­nen jou­tu­isi mak­samaan isom­man vaku­u­tus­mak­sun kuin peruster­ve, jos ylipään­sä saa koko vakuutusta. 

Miten arvioidaan työkyvyt­tömyy­den aiheut­ta­ma tulo­jen mene­tys? Melkein kaikessa sosi­aali­vaku­u­tuk­ses­sa tulot arvioidaan aiem­pi­en tulo­jen perus­teel­la. Niin kuin koko sosi­aal­i­tur­valain­säädän­nössä, tässäkin on ajatel­tu ensisi­jais­es­ti vaki­in­tunut­ta kuukausi­palkkaa saavia. Jos siis diplo­mi-insinöörik­si opiskel­e­va tulee työkyvyt­tömäk­si ennen valmis­tu­mis­taan, hänen menet­tämän­sä tulon­sa koko lop­puiältä arvioidaan opin­tora­han perus­teel­la. Liiken­nevaku­u­tuk­ses­sa asia ajatel­laan toisin. Jos opiske­li­ja vam­mau­tuu liiken­neon­net­to­muudessa lop­puiäk­seen, tulon­mene­tys arvioidaan valmis­tu­misen jäl­keen odotet­tavis­sa ollei­den alan keskimääräis­ten tulo­jen mukaan. Jos henkilö syn­tyy vam­maise­na tai vam­mau­tuu ennen työikää, sosi­aali­vaku­u­tus ei kat­so hänen menet­täneen tulo­ja lainkaan. Kak­si skit­sofren­ian inva­lidis­oimaa ovat keskenään aivan eri ase­mas­sa siitä riip­puen, onko tau­ti puh­jen­nut ennen työelämää vai sen jäl­keen. Jos saa aivo­vam­man syn­tyessään, on tuomit­tu kitu­ut­ta­maan lop­un ikään­sä perus­tur­van varas­sa, mut­ta jos saa täs­mälleen yhtä vaka­van aivo­vam­man 35-vuo­ti­aana, on oikeutet­tu kun­nol­liseen työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Ansioeläk­keet las­ke­taan sen perus­teel­la, paljonko on koko eli­naikanaan ansain­nut palkkaa. Van­hat palkat las­ke­taan nyk­yarvoon kor­jaa­mal­la niitä pain­ote­tul­la indek­sil­lä, johon ansio­ta­soin­dek­si vaikut­taa 80 pros­entin pain­ol­la ja hin­tain­dek­si 20 pros­entin pain­ol­la. Jos työu­ra katkeaa työt­tömyy­teen, katkeaa myös eläk­keen ansain­ta, mut­ta jos se katkeaa työkyvyt­tömyy­teen, eläke las­ke­taan käyt­täen tule­van ajan kart­tumaa: olete­taan, että henkilö olisi jatkanut 63-vuo­ti­aak­si samas­sa työssä samal­la pal­ka­lla ja las­ke­taan eläke tämän mukaan.[1] Tule­van ajan kart­tumaa on asteit­tain huonon­net­tu, kos­ka se tuot­ti jos­sain vai­heessa parem­man eläk­keen kuin työssä jatkami­nen. Tämä joh­tui siitä, että keskipalkkaan perus­tu­va ansio­ta­soin­dek­si nousee nopeam­min kuin palkat.[2]

Vuo­den 1995 hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa sairaus­vaku­u­tuk­sen vaku­u­tus­lu­on­teisu­ut­ta kiris­tet­ti­in niin, että henkilölle, jol­la ei ollut tulo­ja ennen sairas­tu­mista, ei kor­vat­tu sairas­tu­misen yhtey­dessä tulo­jen mene­tys­tä lainkaan. Tämä kuu­losti loogiselta – mik­si sairas­tu­misen pitäisi kas­vat­taa tulo­ja – mut­ta osoit­tau­tui sosi­aalipoli­it­tisek­si virheek­si. Mon­elle mie­len­ter­veyspoti­laalle tai tois­tu­vais­sairaalle, sairaus­päivära­ha on ain­ut tulon­lähde.  Vähim­mäis­päivära­ha otet­ti­inkin käyt­töön uud­estaan. Vuo­den 2007 hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa sovit­ti­in sen nos­tamis­es­ta työ­markki­nat­uen tasolle. Vähim­mäis­päivära­han saa kuitenkin vas­ta 55 päivää sairastettuaan.

Selvää hait­taa tulon­mene­tyk­sen arvioimises­sa aiem­pi­en, eikä tule­vien tulo­jen perus­teel­la on lapsen tekoa hark­it­se­vien opiske­li­joiden osalta. Raskau­den riskit lisään­tyvät syn­nyt­täjän iän kas­vaes­sa.  Olisi siis sekä kansan­taloudel­li­sista että kansan­ter­vey­del­li­sistä syistä suo­tavaa, että lapset tehtäisi­in mielu­um­min varhem­min. Tästä erheestä kuitenkin sakote­taan tuhan­sien euro­jen edestä menetet­ty­inä päivära­hoina. Niin­pä on huo­mat­tavasti kan­nat­tavam­paa odot­taa siihen asti, että pääsee töi­hin ja ansiosi­don­naisen päivära­han piiri­in. Van­hem­muud­es­ta on hait­taa opiskelulle, mut­ta vielä enem­män siitä on hait­taa työn­te­olle ja työ­nan­ta­jalle. Vaik­ka har­va suo­ras­taan laskel­moi päivära­han suu­ru­udel­la, moni joutuu lykkäämään lapsen­tekoa taloudel­lis­es­ta pakos­ta. Pien­im­män äitiyspäivära­han nos­to työ­markki­nat­uen tasolle on lieven­tänyt ongel­maa, mut­ta ei pois­tanut sitä.

Jos saa kor­vaus­ta tulo­jen mene­tyk­sen perus­teel­la, tuo kor­vaus pois­tuu, kun tulot palaa­vat. Tämä sinän­sä luon­nol­liselta vaikut­ta­va peri­aate on käytän­nössä varsin ongel­malli­nen. Mitä tehdään, kun sairaus vaikeut­taa kohtu­ut­tomasti tulo­jen han­kkimista, mut­ta ei estä sitä kokon­aan. Pitääkö tuki katkaista, jos vam­mas­taan huoli­mat­ta sisukkaasti ham­mas­ta purren pyrkii ansait­se­maan edes jotain. Jok­seenkin kaikkien muiden tukien osalta tuki lop­puu tai ainakin piene­nee omien tulo­jen mukana. Vain sokei­den osalta menetel­lään toisin.

Sokean osalta työkyvyt­tömyy­seläke tulk­i­taan kor­vauk­sek­si pysyvästä ansio­tu­lo­jen han­kkimista vaikeut­tavas­ta haitas­ta. Eläket­tä ei lakkaute­ta eikä edes pienen­netä, jos sokeud­es­ta huoli­mat­ta pystyy han­kki­maan ansio­tu­lo­ja. Jok­seenkin kaikkien muiden tukien osalta omat tulot joko alen­ta­vat tukea liuku­vasti tai katkai­se­vat sen ker­ras­ta poik­ki –peri­aat­teel­la, jos ansait­see euronkin liikaa. Tämä sokei­den kohdal­la nou­datet­tu peri­aate olisi mon­es­sa tapauk­ses­sa sekä oikeu­den­mukaisem­pi että kansan­taloudel­lis­es­ti tehokkaampi.


[1] Tähän liit­tyy toinen indek­sion­gel­ma, ”katkaistu indek­si”, joka on nuore­na vam­mau­tuneen kohdal­la aivan kohtu­u­ton, mut­ta siitä muual­la tässä kirjassa

[2] Ansio­ta­soin­dek­siä eivät nos­ta vain palkanko­ro­tuk­set vaan myös se, että ikälu­okat ovat koulute­tumpia ja sijoit­tuvat sik­si korkea­palkkaisem­pi­in töi­hin. Jos hin­tain­dek­si las­ket­taisi­in samal­la taval­la, se mit­taisi inflaa­tiok­si senkin, kuin ihmiset tulo­jen noustes­sa vai­h­ta­vat lauan­taimakkaran kokolihaan.

87 vastausta artikkeliin “Tulojen vakuuttaminen”

 1. Tukien leikkaami­nen tuen saa­jan oman ansiotoimin­nan joh­dos­ta ei ole suo­tavaa, jos tuet eivät vaiku­ta ansiotoimin­nan hinnoitteluun.

 2. Talon palaes­sa vaku­u­tus kor­vaa sin­ulle talon, mut­ta jos jäät työt­tömäk­si, saat ansiosi­don­naista työt­tömyysko­r­vaus­ta vain 500 päivää. 

  Se on sama, kuin vaku­u­tus kor­vaisi sin­ulle talon oikeudel­la asua samankokoises­sa talos­sa 500 päivää, mut­ta sit­ten lennät sieltä ulos ja olet pakkasöinä oikeutet­tu asuntolapaikkaan.

 3. Sep­po S:n ver­taus ei toi­mi, kos­ka palanut­ta taloa ei saa takaisin mil­lään, uuden työ­paikan sen sijaan yleen­sä saa. 

  Ansiosi­don­naisen päivära­han tarkoi­tus ei ole taa­ta ihmiselle kun­non elan­toa evääkään väräyt­tämät­tä lopuk­si elämää, vaan tur­va­ta se, että yhtäkkisen henkilöstä itses­tään riip­pumat­toman työt­tömyy­den iskiessä henkilöl­lä on jonkin aikaa (500 päivää on minus­ta varsin pitkä aika) joko han­kkia uusi työ­paik­ka tai alen­taa kulu­tus­ta­son­sa sille, mis­sä se työt­tömil­lä on. Sen ansios­ta esimerkik­si ei heti lähde asun­to alta, kun lainan mak­sueri­in ei riit­täisi perus­tur­vas­ta rahaa.

 4. Minus­ta van­hu­useläkkeis­sä ei ole mitään vaku­u­tuse­le­ment­tiä muuten kuin sen suh­teen, että on epä­var­maa, kuin­ka pitkään eläk­keelle jäämisen jäl­keen kukin yksilö sin­nit­telee hengis­sä. Sen pitäisi olla kokon­aan rahas­toitu (eli jokainen keräisi oman eläk­keen­sä), eikä sel­l­ainen seka­sotku kuin se Suomes­sa on. Oleel­lista on se, että jokainen tietää varsin hyvin van­henevansa ja joskus tule­vansa sen vuok­si kyken­emät­tömäk­si han­kki­maan elantoaan. 

  Siihen ei myöskään tarvi­ta mitään sol­i­daarisu­ut­ta (yhtään sen enem­pää kuin vaikka­pa palkkoi­hin), vaan jokainen kerätköön itselleen oman eläkkeensä. 

  Val­tio tietenkin tur­vaa kansaneläk­keel­lä perus­ta­son, jon­ka alle kukaan ei joudu putoamaan. 

  Sairauk­si­in ja vam­moi­hin liit­tyy noi­ta Osmon kuvaamia ongelmia, enkä niihin puu­tu. Niihin liit­tyvien epäko­h­tien kor­jaamisi­in ei liene mitään yksinker­taisia kon­ste­ja, vaan ollaan jo jonkin­laises­sa pare­to-opti­maalises­sa tilanteessa (jos paran­netaan syn­tymässä aivo­vam­man saanei­den tulota­so di:n tulota­solle, tämä tun­tuu epäreilul­ta niitä kohtaan, jot­ka eivät koval­la työn­te­ol­lakaan pääse sille tasolle, jos taas aivo­vam­man 35-vuo­ti­aana saa­van di:n tulota­so pudote­taan jon­nekin siivoo­jan tulota­solle, niin tun­tuu epäreilul­ta, että di joutuu kär­simään vam­mau­tu­mis­es­taan paljon kovem­min muu­tok­se­na elämässään kuin siivooja). 

  Mie­lenki­in­toisin koh­ta on kuitenkin työt­tömyys­tur­va. Tähän valitet­tavasti Osmo ei ottanut muu­ta kan­taa kuin sen, että vapaae­htoinen työt­tömyys­vaku­u­tus olisi epäreilu, kos­ka vaku­u­tusy­htiöi­den pitäisi huomioi­da riskin suu­ru­us vaku­u­tus­mak­sua määrätessään. En ymmär­rä, mikä tässä on niin epäreilua. Näin­hän toim­i­taan esim. auto­vaku­u­tuk­sis­sa. Jos on nuori kus­ki, ilman bonuk­sia, joutuu mak­samaan ihan eri suu­ruista vaku­u­tus­mak­sua kuin kokenut kus­ki, joka on osoit­tanut ole­vansa törp­pöilemät­tä. Minus­ta tämä on vain hyvä, kos­ka täl­lainen bonussys­tee­mi työt­tömyys­tur­vas­sa johtaisi saman­laiseen kuin autoilus­sakin, eli tur­va olisi ole­mas­sa, mut­ta sitä ei ehdoin tah­doin väärinkäytet­täisi, kos­ka se johtaisi bonusten menetykseen. 

  En siis ihan heti kek­si, mik­si ihmisil­lä, joil­la “työt­tömyy­den ris­ki on ilmeinen” pitäisi olla saman­laiset vaku­u­tus­mak­sut kuin ne, joil­la “ris­ki on olema­ton”. Jos vaku­u­tus on kaikil­la sama, sys­tee­mi ei lainkaan ohjaa ihmisiä pyrkimään vähen­tämään työt­tömyy­den riskiään.

  Lopuk­si, minus­ta jopa vapaae­htoinen sys­tee­mi, jos­sa vaku­u­tusy­htiöt eivät saisi pro­filoi­da asi­akkaitaan mitenkään, vaan niiden olisi pakko tar­jo­ta kaikille samaa lain määräämää vaku­u­tus­ta, olisi paran­nus nykyiseen tilanteeseen, jos­sa vaku­u­tus­mak­sut eivät kata kokon­aisuute­na työt­tömyyskas­so­jen meno­ja, vaan val­tio kaataa sinne kaik­il­ta pakol­la kerät­tyjä veroeuroja.

 5. On ehkä syytä korostaa, että äitiys- ja van­hempainrahssa kysys­mys ei ole vain ansiomenene­tyk­sen kor­vaamis­es­ta vaan per­heen toimeen­tu­losta. Lapsen han­kkimi­nen on nykypäivänä hyvin suures­sa määrin tah­don­va­rainen asia, toisin kuin vaik­ka sairas­tu­mi­nen. Ehkä kytken­tää äitiys- ja sairaspäivära­han välil­lä voisi höllentää.

  Olisiko paikallaan korot­taa ker­ral­la min­im­iäi­tiyspäivära­haa 800 — 1000 euroon /kk. Tämä oli 80 % 1000- 1250 euron kk-.tuloista.

  En pidä tarpeel­lise­na määritel­lä korkeam­paan koulu­tussää­tyyn kuu­luville (esim. lääketi­eteen opiske­li­joille) suurem­paa perus­ra­haa, sil­lä ansio eli opin­to­jen edis­tymi­nen ei kokon­aan lopu, vaik­ka täy­del­lä höökil­lä ei voisikaan porhal­taa. On myös milekästä, että tiet­nikäiset van­hem­mat ovat­su­u­nilleen sym­metrisessää ase­mas­sa eli yhtä rikkai­ta tai köyhiä.

  Näen­näis­es­ti tämä lisää meno­ja. Todel­lisudues­sa alen­taa, kos­ka varhaisem­pi van­hem­muus on kaikille halvem­paa. Tämä Odekin totesi

 6. “En siis ihan heti kek­si, mik­si ihmisil­lä, joil­la “työt­tömyy­den ris­ki on ilmeinen” pitäisi olla saman­laiset vaku­u­tus­mak­sut kuin ne, joil­la “ris­ki on olema­ton”. Jos vaku­u­tus on kaikil­la sama, sys­tee­mi ei lainkaan ohjaa ihmisiä pyrkimään vähen­tämään työt­tömyy­den riskiään.”

  Liiken­teessä ris­ki jakaan­tuu aika tasais­es­ti luku­unot­ta­mat­ta 15–24-vuotiaita.

  Tulo­jen kohdal­la ris­ki nuorten lisäk­si ikään­tyneil­lä, ja monil­la työikäisil­läkin ryh­mil­lä, mut­ta yleispi­irre on että pieni­palkkaiset ovat suurem­mas­sa aaras­sa joutua työt­tömäs­ki kuin hyvätuloisisilla.
  Hyvä­tu­loiset koulute­tut, joiden ris­ki on vähäisin, ovat useim­miten julkisen sek­torin palveluk­ses­sa , joten heil­lä on vah­va työsuhdeturva.

  Tämä merk­it­sisi, että pien­i­t­u­loiset eivät saisi vaku­u­tus­ta ja tai ainakaan heil­lä ei olisi varaa mak­saa sitä

 7. Tarken­taisin vähän Osmon kir­joi­tus­ta. Jos työu­ra päät­tyy työt­tömyy­teen, niin eläk­keen ansain­ta katkeaa heti osas­sa tapauk­sista eli sil­loin, jos joutuu heti työmarkkinatuelle.

  Mut­ta ansiosi­don­nais­es­ta työt­tömyysko­r­vauk­ses­ta saa eläkekertymää. 

  Jos on jo niin iäkäs työtön, että pääsee palka­nsaa­jatyöt­tömän eläkeputken ansiosi­don­naisille lisäpäiville, niin työt­tömälle ker­tyy lisäeläket­tä aina eläkeikään asti.

  1. Ansiosi­don­nainen työt­tömyysko­r­vaus ker­ryt­tää eläket­tä, mut­ta eikö sen perus­teena ole se kor­vaus eikä menetet­ty palkka.

 8. Yksi tehokas tapa lopt­teea työl­listymisen esteenä ole­va korauskäytän­tö olisi siis­r­tyä erora­haan, joka on sidot­tu palvelusuh­teen pituuteen.

  Sil­loin voisi ottaa uuden työn vas­taan vaik­ka seu­raa­vana päivänä tai lomail­la omil­la rahoil­la jonkin aikaa.
  Nyt työ­nan­t­jat ajoi­vat mallin , joka on järjetön.
  Ennen ikään­tyneelle mak­set­ti­in erora­haa ja hän saat­toi ottaa uuden työn heti seu­raa­vana päivänä, mut­ta työ­nan­ta­jat halu­si­vat eroon siitä ja se kor­vat­ti­in niin, että nyt saa korotet­tua päivära­haa 150 päivää. Mut­ta sitä saa vain ker­ran elämässään, joten jos 50-vuo­tias jää työt­tömäk­si niin ei kan­na­ta työl­listyä ennen kuin tuo 150 päivää on täyttynyt.

 9. Yrit­täjil­lä tulo­jen vaku­ut­ta­mi­nen työt­tömyy­den var­al­ta toimii vähän toisel­la taval­la kuin palka­nsaa­jil­la. Yrit­täjät voivat tietyis­sä rajois­sa määrätä itse sen työ­tu­lon, jota käytetään ansiosi­don­naisen työt­tömyys­tur­van ja työeläkek­er­tymän perus­teena. Työ­tu­lon ei tarvitse olla mis­sään suh­teessa yrit­täjän todel­lisi­in tuloihin.

  Vas­taa­van­tyy­li­nen sys­tee­mi pitäisi rak­en­taa myös palka­nsaa­jille. Jokainen saisi tietyis­sä rajois­sa määrätä oman työt­tömyys­tur­vansa. Suurem­mas­ta tur­vas­ta mak­saa enem­män kuin pienemmästä.

  Muut­tu­ji­na pitäisi olla sekä ansiosi­don­naisen työt­tömysko­r­vauk­sen suu­ru­us että työt­tömyysko­r­vausa­jan pitu­us (esim. 300–600 pv). 

  Ikään­tyneille pitkään työelämässä olleille ja pitkään työt­tömyys­tur­va­mak­su­ja mak­saneille pitäisi mak­saa hie­man parem­paa tur­vaa kuin lyhyen aikaa työ­markki­noil­la olleille.

 10. Ellei pakol­lista sosi­aali­vaku­u­tus­ta olisi, tulot voisi vaku­ut­taa yksi­tyisen vaku­u­tuk­sen kaut­ta, mut­ta täl­lainen vaku­u­tus ei voisi olla sol­i­daari­nen, kos­ka vaku­u­tusy­htiö ottaisi ja jou­tu­isi otta­maan huomioon riskin suu­ru­u­den. Onhan työt­tömyy­den ris­ki esimerkik­si joil­lakin läh­es olema­ton ja toisil­la ilmeinen. Samoin vapaae­htois­es­ta sairausvakuut6uksesta ter­vey­deltään heiveröi­nen jou­tu­isi mak­samaan isom­man vaku­u­tus­mak­sun kuin peruster­ve, jos ylipään­sä saa koko vakuutusta.

  Kaipaisin kyl­lä myös vähän enem­män perustelu­ja siihen, mik­si ansiosi­don­naisen työt­tömyys- tai eläke­tur­van pitäisi olla sol­i­daari­nen. Ei mah­du min­un oikeusta­ju­u­ni, että pätkä­työsi­ivoo­jan mak­samista veroista pitää sol­i­daarisu­u­den nimis­sä mak­saa työttömäksi/eläkkeelle jääneen investoin­tipankki­irin holtit­toman kallis elämän­tyyli. (Kyl­lä, perus­tur­va niin työt­tömyy­den, sairas­tu­misen kuin van­hen­e­misen var­al­ta pitää mielestäni olla solidaarinen.)

  Minä halu­aisin antaa vaku­u­tusy­htiöi­den arvioi­da työt­tömyys­riskin ainakin työe­htosopimuk­sen tasol­la. Täl­löin joidenkin ay-liikkei­den kohtu­ut­tomil­ta tun­tu­vien vaa­timuk­sien kus­tan­nuk­set allokoi­tu­isi­vat edes osit­tain oikealle taholle, eli ko. ay-liik­keen äänestäjäkunnalle.

 11. Eläkek­er­tymä ansiosi­don­nais­es­ta työt­tömyysko­r­vauk­ses­ta las­ke­taan tulosta, joka on 75 pros­ent­tia kor­vauk­sen perus­teena ole­va palk­ka. Kor­vaus­pros­en­ti on aina 1,5 pros­ent­tia (ei siis iäkkäi­den superkertymiä).

 12. Olen Sep­po S:n kanssa samaa mieltä sen suh­teen, ansiosi­don­naisen työt­tömyys­tur­van eri para­me­tre­ja voisi hyvin vapaut­taa vaku­ut­ta­jien itsen­sä valittavaksi. 

  Viimeistä kom­ment­tia (van­hem­mille parem­pi tur­va kuin nuorem­mille) sen sijaan en täysin ymmär­rä. Yleen­sä pitkään työelämässä olleil­la on parem­mat mah­dol­lisu­udet olla tur­van­neen­sa toimeen­tu­lon­sa muutenkin kuin vaku­u­tuk­sel­la. Heil­lä on toden­näköis­es­ti asun­tove­lat mak­set­tu ja sukan­var­teenkin ker­tynyt jotain pahan päivän var­alle. Nuo­ril­la taas talous on toden­näköisem­min vedet­ty tiukalle jo niiden ansio­tu­lo­jen varaan ja sik­si niiden pois putoami­nen aiheut­taa toden­näköisem­min vaikeuksia. 

  Se, mikä voi päteä, on, että nuoret toden­näköisem­min työl­listyvät uud­estaan nopeam­min kuin van­hat. Jos siis van­hem­mille jotain etua halut­taisi­in antaa, niin se pitäisi minus­ta ennem­minkin pan­na siihen työt­tömyys­tur­van kestoaikaan kuin sen suuruuteen.

 13. tcrown­il­ta erit­täin hyvä huomio siitä, miten ammat­tiy­hdis­tyk­set saataisi­in otta­maan huomioon palkkavaa­timusten­sa vaiku­tus alansa työt­tömyy­den kustannukset. 

  Olen myös täs­mälleen samaa mieltä siitä, että ansio­tur­vas­sa ei ole kyse sol­i­daarisu­ud­es­ta eikä tarvit­sekaan olla aivan kuten palkko­jakaan ei mak­se­ta sol­i­daarisu­u­den peri­aat­tei­den mukaan.

 14. Onpas hyvää keskustelua. Komp­paan oikeas­t­aan kaikkia kirjoittaneita.

 15. “Ansiosi­don­nainen työt­tömyysko­r­vaus ker­ryt­tää eläket­tä, mut­ta eikö sen perus­teena ole se kor­vaus eikä menetet­ty palkka.”

  Työt­tömyysko­r­vauk­ses­ta ker­tyvä eläke on 1,5 % sum­mas­ta, joka on 75 % ansiopäivära­han lasken­nas­sa käyte­tys­tä tulosta.
  Eri­tyis­es­ti ikään­tynyt 50-luvul­la syn­tynyt työn­tek­i­jä häviää, sil­lä todel­li­nen ker­tymä on vain n 1 % entis­es­tä palka­s­ta 1,9 % sijasta.
  Lisä­ki eläkek­er­tymä päät­tyy 63-vuotiaana

  Min­unkin eläk­keeseen iskee mon­ta leikkuria: Jos jään päivänkin ennen 65 vuo­den ikää eläk­keelle niin eläket­tä leikataan 13 %.
  Eäket­tä leikat­ti­in jo 1994 uud­is­tuk­ses­sa 10 %.

  Ker­tymä on 59–63 ikävuo­den aikana vain 1 % ja kak­si viimeistä vuot­ta, 63–65 vuot­ta 0 % kos­ka olen toden­näköiseti työtön.
  Sen lisäk­si tehdään yhteensovitus.
  Päälle tulee vielä ikäleikkuri

  Näi­jn siis val­tio kohtelee entisiä työntekijöitään.
  Jos olisin jatkanut val­ti­ol­la niin sään­nöt oli­si­vat toiset: Noi­ta 10 ja 13 % leikkauk­sia ei tehtäisi , paiti ikäleikkuri ja eläkeikäkin olisi 63 ja 6 kuukautta.

  Tai jos olisin tehnyt urani yksi­tyisel­lä niin taaskin eläke olis 20 % suurempi.
  Tai jos olisin syn­tynyt 40-tai 60-luvul­la niin sil­loinkaan nuo leikku­rit eivät iskisi

  Näin siis val­tio kohtelee työn­tek­i­jöitään eli venäläi­nen mafiosokin on paljon luotet­tavampi kuin Suomen valtio

 16. “Jos siis van­hem­mille jotain etua halut­taisi­in antaa, niin se pitäisi minus­ta ennem­minkin pan­na siihen työt­tömyys­tur­van kestoaikaan kuin sen suuruuteen.”
  Ilomielin ottaisimme käyt­töön europ­palaisen erora­hakäytän­nön. Se estää tehokaasti ikään­tynei­den irti­san­omista ja jos sel­l­ainen sat­tuu kohdalle niin 2–3 vvuo­den pal­ka­lla elää pitem­pään kuin suo­ma­laisel­la ansiosidonnaisella.
  Eikä tarvitse olla vira­nomais­ten kyykytettävänä

 17. “Ei mah­du min­un oikeusta­ju­u­ni, että pätkä­työsi­ivoo­jan mak­samista veroista pitää sol­i­daarisu­u­den nimis­sä mak­saa työttömäksi/eläkkeelle jääneen investoin­tipankki­irin holtit­toman kallis elämäntyyli”
  Nämä saa­vat erora­han 1–2 vuo­den palkan ja vielä lisäeläket­täkin yhtiön kassasta.

  Sen sijaan se silp­pusi­ivo­ja ei saa mitään työt­tömyys­vaku­u­tus­ta tai se tulee niin kalli­ik­si, että hänel­lä ei ole siihen varaa

 18. Hmm, silp­pusi­ivoo­ja on ansio­tur­vavaku­u­tuk­sen kannal­ta han­kala pala. Toisaal­ta ei ole oikein, että jos sat­tuu saa­maan yhden pari päivää kestävän siivous­nakin, niin sen jäl­keen voi porskut­taa 500 päivää sen parin päivän palkan mukaan mak­set­taval­la ansiosi­don­naisel­la. Toisaal­ta taas ei ole oikein, että jos on vuosikau­sia yhtä mit­taa töis­sä, mut­ta työ­paikat vai­h­tu­vat samaa tah­tia kuin pai­ta, niin ei siltikään ole oikeutet­tu minkään­laiseen tur­vaan, jos jon­ain päivänä sitä uut­ta työ­paikkaa ei löydykään. 

  En kek­si tähän oikein muu­ta ratkaisua kuin sen, että jotenkin yhdis­tetään vaku­u­tus­mak­su­jen bonussys­tee­mi ja se, että tur­van kesto kas­vaa sitä mukaa, mitä pidem­pään on töis­sä aivan riip­pumat­ta siitä, onko yhdessä vai mon­es­sa työpaikassa. 

  Bonuk­set voisi­vat lähteä laske­maan otet­tu­jen ansiosi­don­nais­päivien mukaan, ei niinkään sen mukaan, kuin­ka usein joutuu tur­vaan tur­vau­tu­maan (toisin siis kuin auto­vaku­u­tuk­ses­sa, jos­sa auton lunas­tuskun­toon ajami­nen pudot­taa bonuk­sia saman ver­ran kuin pellin lom­mot­ta­mi­nen). Tämä kan­nus­taisi koit­ta­maan työl­listymään mah­dol­lisim­man pian (ja siis suo­sisi silp­pusi­ivoo­jaa) työt­tömäk­si pudottuaan. 

  Tur­van kestoa­jan kasvu työu­ran mukaan tarvi­taan taas sik­si, että muuten sys­teemistä voi syn­tyä kausi­työtä tekevän lomara­hoit­ta­ja. Joku huhkii kesän töitä isol­la pal­ka­lla, sopii työ­nan­ta­jan kanssa, että hänet “potk­i­taan” syksyl­lä pois ja läh­tee sit­ten Thaimaa­han koko talvek­si ansiosi­don­naisel­la elelemään. Ehkä se edes nimelli­nen työn vas­taan­ot­tovelvol­lisu­us toimisi tässä estämässä täl­laista väärinkäyttöä.

 19. Liian van­ha, mihin erora­hakäytän­töön nyt oikein viit­taat? Johonkin kul­taisi­in käden­puris­tuk­si­inko? Ne kai liit­tyvät ennem­minkin työ­sopimuk­si­in kuin ansiosi­don­naiseen työttömyysvakuutukseen. 

  Itse en pidä niitä eri­tyisen hyv­inä. Yleen­sä uutiset täl­laisia jät­ti­bonuk­sia saaneista fir­man melkein konkkaan ajaneista yri­tysjo­hta­jista saa ennem­minkin veren kiehu­maan. Ei sitä tietenkään voi lail­la estää, että joku työ­nan­ta­ja suos­tuu työn­tek­i­jöilleen sel­l­aisen sinne työ­sopimuk­seen panemaan. 

  Taval­lis­ten duu­nar­ien kohdal­la korkeat erora­hat toden­näköis­es­ti jar­rut­ta­vat työ­markki­noiden dynaamisu­ut­ta, kos­ka erora­han vuok­si työ­nan­ta­jat ovat halut­tomampia palkkaa­maan työn­tek­i­jöitä, kos­ka hei­dän irti­sanomi­nen on myöhem­min niin kallista. Tämän seu­rauk­se­na jää siis työ­paikko­ja syntymättä.

 20. Osmo ei var­maankaan ole ymmärtänyt, että sosi­aal­i­tur­vamme sään­nöstö on laa­dit­tu pääsään­tois­es­ti sil­lä peri­aat­teel­la, että hak­i­ja on läh­es aina vilpil­lisin mielin liik­keel­lä. Kaikin mah­dol­lisin keinoin pyritään estämään sosi­aalietuuk­sien väärinkäyt­tö. Tästä on vain se huono puoli, että verkot aina siinä tapauk­ses­sa pet­tävät tiety­iltä osin. Kuvaavaa asi­as­sa on se, että kaikin tavoin pyritään miet­timään miten mah­dol­lis­es­ti sosi­aal­i­tukia voitaisi­in käyt­tää väärin, ja miten se voitaisi­in estää. Sen sijaan olisi pitänyt lähtöko­htais­es­ti miet­tiä miten tukia voitaisi­in kohdis­taan niitä eniten ja aku­uteim­masti tarvit­seville mah­dol­lisim­man oikeu­den­mukaises­ti. Ongelmia lisäk­si vähätel­lään totea­mal­la, että aina on ole­mas­sa se sosi­aal­i­huolto, jos­ta perusteil­la saa edes perus­tur­van hen­gen pitimik­si. Sehän ei pidä paikkaansa, kos­ka kaik­ki alal­la työsken­televät tietävät ja tun­nus­ta­vat, että perus­tu­ki ei riitä edes hengis­sä pysymiseen.
  Keskusteli ja pohd­in­ta yksinker­tais­ten asioiden ympäril­lä on lähin­nä ammat­ti­taido­ton­ta ja har­rasteli­ja­maista puuhastelua, mitä Osmon mainit­se­ma sokei­den vetämi­nen keskustelu­unkin puoltaa. Myös esinei­den, eläin­ten ja ihmis­ten ver­taami­nen puoltaa tätä näke­mys­tä, ja osoit­taa mil­lä tasol­la ihmis­ten toimeen­tu­lo-asioiden päätösten teosta vas­taavien taho­jen asioiden hallinta on.

 21. “Ongelmia lisäk­si vähätel­lään totea­mal­la, että aina on ole­mas­sa se sosi­aal­i­huolto, jos­ta perusteil­la saa edes perus­tur­van hen­gen pitimik­si. Sehän ei pidä paikkaansa, kos­ka kaik­ki alal­la työsken­televät tietävät ja tun­nus­ta­vat, että perus­tu­ki ei riitä edes hengis­sä pysymiseen.”

  Samaa mietin kanssa. Osmo tuos­sa toises­sa viestiketjus­sa min­ulle vilaut­teli reilun 400 euron raha­sum­maa, jon­ka jokaisen pitää saa­da käteen kuukaudessa. Kyl­lähän sil­lä nyt elää, mut­ta jos tulee pieniäkin taka­pakke­ja, niin olet tyystin kusessa.

  Perusin­dek­sis­sä on se paha jut­tu, että 1% lisää 400 euroon ei ole sama kuin 1% kokon­aisku­lui­hin mitä ihmisel­lä voi olla.

  Ihmisel­lä jol­la on muutenkin riit­tämi­in raho­ja (kuten Osmol­la itsel­läänkin), ei ole merk­i­tys­tä saako se jo muutenkin isoon palkkaansa yhden vaiko kak­si pros­ent­tia lisää, sitä tulee joka tapauk­ses­sa riit­tävästi. Samaa ei voi sanoa perus­päivära­han turvis­sa elävälle. Tähän lop­putu­lok­seen ei tarvi­ta mitään tilas­toti­eteen osaamista.

  Keskustelus­sa on se paha hom­ma, että ihan perusju­tut uno­hde­taan. Minä voin tode­ta sivus­ta seu­ran­neena, että kaik­ki keskustelu päivära­ho­jen ym. nousu­ista on aivan liian korkeatem­poista. Peru­songel­ma on vaan se, että sosi­aaliset tuet heikkenevät joka indeksi­nousun yhtey­dessä (jos sel­l­aista yleen­säkkään tulee) ja rahaa ei ole eläk­keen, perus­päivära­han, ym turvis­sa olevil­la koh­ta mihinkään.

 22. Minus­ta näis­sä vaku­u­tuskeskusteluis­sa jär­jestään harmil­lis­es­ti sivu­utet­ta­va mut­ta myös oleelli­nen asia on kor­vausten leikkaus. 

  Kaiken­laisia “ansiosi­don­naisia” päivära­ho­ja leikel­lään hyvinkin innokkaasti. Ansiosi­don­naisen työt­tömyyspäivära­han riisto­por­vareille tarkoitet­tu leikkuri iskee jo alle nykyisen keskipalkan suu­ruisi­in ansioihin. 

  Kun vaku­u­tus­mak­sut per­itään pros­ent­teina palka­s­ta ilman mitään leikkuria, tun­tuu kohtu­ut­toma­l­ta, että kor­vauk­sis­sa leikkuri on jonkun “oikeu­den­mukaisu­u­den” nimissä. 

  Itse Suomes­sa asues­sani olin parhait­en tien­aavas­sa desi­ilis­sä. Huoli­mat­ta tästä laskin joskus työt­tömyyspäivära­ha­laskuril­la, mitä olisin sieltä saanut jos luiska-auto olisi tul­lut kylään, ja totesin, että saataval­la kor­vauk­sel­la asun­to­lainan lyhen­nyk­sistäkin suo­ri­u­tu­mi­nen olisi ollut ylivoimaista mikäli pank­ki ei olisi jous­tanut, ja sen päälle olisi vielä tarvit­tu hie­man ruokaa ja keski­o­lut­takin. Asun­toni oli tavalli­nen ullan­lin­nalaiskak­sio eikä mikään ökyasunto. 

  Jostain syys­tä näitä kor­vauk­sia miet­tivät tun­tu­vat aina otta­van lähtöko­hdak­si, että suurista tuloista jää paljon säästöön ja näil­lä säästöil­lä voi elää. Ei pääkaupunkiseudul­la ja Suomen hin­tata­sol­la mitenkään vält­tämät­tä suuria säästöjä ker­ry, ja menot eivät pääosin ole heil­läkään sel­l­aista ylimääräistä kulut­tamista, jon­ka voi työt­tömyy­den tai sairau­den ajak­si jät­tää pois, vaan pääosin asumisen kuluja.

 23. Taisin ampua kom­ment­ti­ni jon­nekin bit­ti­avaru­u­teen. Uusiks.

  tcrown, johtuen Suomen perus­tur­van alhais­es­ta tasos­ta ansiosi­don­naiset etu­udet ovat pieni­palkkaisil­la käytän­nössä perus­tur­vaa. Eli sol­i­daarisia ihan samas­ta syys­tä kuin vaik­ka toimeentulotuki.

  Liian van­ha on oike­as­sa erora­hoista. Vuo­den 2003 uud­is­tus jos­sa erora­hat kor­vat­ti­in korote­tul­la ansiosi­don­naisel­la 150 päivän ajak­si pienen­si työl­listymistä työt­tömyys­jak­son alkupuolel­la (*). Tämä on päivän­selvää, erora­ha mak­se­taan riip­pumat­ta siitä saako töitä, tukia taas siitä että ei tee töitä. Jos työt­tömille ensin­näkin mak­saa siitä että he eivät tee töitä, ja toisek­si rak­en­taa sel­l­aisen jär­jestelmän jon­ka keskeinen tavoite on pitää huoltaa siitä että ne työt­tömät jot­ka saa­vat rahaa eivät var­masti tee töitä, niin eivät ne työt­tömät tee töitä. Työt­tömyys­vaku­u­tusjär­jestelmä voi tar­jo­ta hyvän ansio­tur­van (kat­tavu­us), kytätä sitä että tuki on var­masti tarpeen (vastikkel­lisu­us), ja edesaut­taa työl­listymistä (kan­nus­tavu­us), pitää vain vali­ta kak­si kolmesta.

  *) Lähde: Uusi­ta­lo Roope ja Ver­ho Jouko: The effect of unem­ploy­ment ben­e­fits on re-employ­ment rates: Evi­dence from the Finnish UI-ben­e­fit reform, 2007. http://www.labour.fi/tutkimusjulkaisut/tyopaperit/sel229.pdf

 24. Jaakkonen:“Sen sijaan olisi pitänyt lähtöko­htais­es­ti miet­tiä miten tukia voitaisi­in kohdis­taan niitä eniten ja aku­uteim­masti tarvit­seville mah­dol­lisim­man oikeudenmukaisesti”

  No, eikö tuo oikeu­den­mukaises­ti tarkoi­ta juuri sitä, että rahaa ei kaade­ta niille, jot­ka eivät sitä oikeasti tarvitse, eli juuri niille väärinkäyt­täjille (jot­ka hakeu­tu­vat kyl­lä ilmaisen rahan luokse kuin kär­päset paskaläjälle, jos ehdot sen saamiselle on tehty liian hep­poisik­si). Jot­ta rahaa riit­täisi niille eniten tarvit­seville, on se väärinkäyt­täjien joukko pidet­tävä ulkona ja tämä taas johtaa juuri siihen, että tämä ulkon­apitämi­nen muo­dos­tuu aika lail­la tärkeäk­si kri­teerik­si jär­jestelmiä viriteltäessä. 

  “kaik­ki alal­la työsken­televät tietävät ja tun­nus­ta­vat, että perus­tu­ki ei riitä edes hengis­sä pysymiseen.”

  Olisiko­han näistä jonkin­laisia fak­to­jakin saatavis­sa? Jostain syys­tä tämä “kyl­lä kaik­ki tietävät, ettei perus­tu­ki riitä” väit­teitä aina esitetään ja sit­ten, kun oikeasti pitäisi näyt­tää, mihin ne köy­hän tuki­ra­hat hupenevat niin, ettei niil­lä pysy hengis­sä, ei täl­laista selvi­tys­tä kukaan koskaan saa esitettyä. 

  Itse olen aikoinani elänyt pelkäl­lä opin­tora­hal­la, jol­la asum­is­meno­jen jäl­keen jää vähem­män käteen kuin toimeen­tu­lotuel­la. En kärsinyt nälästä, vaik­ka aika niukasti pitikin elää. Ja tämä oli vuosia sit­ten, joten en osaa sanoa, miten se pätee nykyaikaan. Käsit­tääk­seni EU-jäsenyys kuitenkin esim. las­ki ruuan hin­taa, joten itsen­sä elät­tämisen niukalla bud­jetil­la pitäisi siltä osin olla nyky­isin halvem­paa kuin ennen EU-aikaa (jol­loin itse opiskelin). 

  Joka tapauk­ses­sa näk­isin mielel­läni jonkun oikeasti Suomes­sa elävän köy­hän kuukau­den bud­jetin ennen kuin uskon, että perus­tu­ki ei riitä hengis­sä pysymiseen. Voi olla, että jol­lain, jol­la on hirvit­tävästi sairas­meno­ja, näin voi olla (en tiedä, miten sosi­aal­i­tur­va nämä kor­vaa), mut­ta jos pysytään ihan vain siinä, että ain­oa ongel­ma elämässä on pienet tulot, niin halu­aisin tietää, mik­si se perus­tur­va ei riitä hengis­sä pysymiseen.

 25. Saarel­ma, kun jouduin elämään perus­tu­il­la (toimeen­tu­lo­tu­ki ja asum­is­tu­ki) noin 4 — 5 vuot­ta sit­ten, ei tuen suu­ru­us ollut suurikaan ongel­ma, kyl­lä se riit­ti jotenkuten tupakoimat­toma­lle ja alko­ho­lion­gel­mat­toma­lle sinkku­miehelle, jol­la ei ole kalli­ita har­ras­tuk­sia, tark­ka piti toki olla rahan kanssa ja esimerkik­si leipä kan­nat­ti leipoa itse.

  Se mikä oli ongel­ma oli tuk­i­hake­musten käsit­te­lyn ajoit­tainen hitaus, muu­ta­maan otteeseen piti selvitä pahan päivän var­alle oste­tu­il­la makaroneil­la ja pakkaseen ham­strat­ul­la tar­jous­li­hal­la jne. ennen tukien saapumista. 

  Sosi­aal­i­toimis­to oli toisi­naan hidas (tuet myöhässä 1 — 3 viikkoa) ja sieltä piti hakea tukea joka kuukausi tai joka toinen. Kela oli todel­la hidas (hake­muk­sen käsit­te­ly pari kuukaut­ta), mut­ta toisaal­ta hake­muk­sia ei tarvin­nut lähetel­lä jatkuvasti.

  Sairasku­luista tai kohtu­ullis­es­ta sähkölaskus­ta ei ollut huol­ta toimeen­tu­lotuen kanssa, julkisen ter­vey­den­huol­lon määräämät resep­tilääk­keet sai mak­susi­toumuk­sel­la apteek­ista ja sairaala­mak­sut saat­toi viedä sosi­aal­i­toimis­toon maksatettaviksi.

 26. Joku jos­sain mainit­si, että 400 euroa kuukaudessa ei ole riit­tävä määrä elämiseeen. Ker­ronpa salaisu­u­den, kuin­ka tupla­ta 400 euroa 800:ksi euroksi. Eli elää vain joka toisen vuorokau­den. Ei siis kulu­ta rahaa yhtään mihinkään joka toise­na vuorokaut­e­na. Toki kulut­tomana päivänäkin on jotain syötävä, että absolu­ut­tiseen ker­toimeen 2 tulo­jen suh­teen ei saavu­ta, mut­ta liki pääsee, kun syö kau­ra­pu­uroa joka toise­na vuorokautena.

 27. Sadal­la eurol­la ostaa yksi ihmi­nen kuukau­den ruu­at. Toinen sata­nen muuhun. Puo­let toimeen­tu­lotues­ta on vielä jäl­jel­lä. Kyl­lä sil­lä elää.

 28. “Itse olen aikoinani elänyt pelkäl­lä opin­tora­hal­la, jol­la asum­is­meno­jen jäl­keen jää vähem­män käteen kuin toimeentulotuella. ”

  Minä olen elänyt rahat­alouden ulkop­uolel­lakin, mut­ta olen kyl­lä pää­tynyt siihen , ettei kan­na­ta ver­tail­la nykyaikaa siihen mitä oli joskus vuosikymm­niä sitten.

  Eiköhän yhteiskun­nan tarkoituk­se­na ole kehit­tyä eikä taan­tua kivikaudelle ?

 29. “mut­ta jos pysytään ihan vain siinä, että ain­oa ongel­ma elämässä on pienet tulot, niin halu­aisin tietää, mik­si se perus­tur­va ei riitä hengis­sä pysymiseen.”

  Eläin­suo­jelus­sakin pide­tään tärkeänä, että eläimel­lä on laji­tyyp­il­listä toimintaa.

  Ei kai ihmisen suo­jelu saa olla huonompaa ?

 30. “Liian van­ha, mihin erora­hakäytän­töön nyt oikein viit­taat? Johonkin kul­taisi­in käden­puris­tuk­si­inko? Ne kai liit­tyvät ennem­minkin työ­sopimuk­si­in kuin ansiosi­don­naiseen työttömyysvakuutukseen. ”

  Se on kuitenkin yleisin työt­tömyys­tur­va­jär­jestelmä maailmalla.
  Esim Indone­si­as­sakin mak­set­ti­in palveli­jalle vuo­den palvelun jäl­keen kol­men kuukau­den erora­ha ja kah­den vuo­den jäl­keen puolen vuo­den palkka.
  Tuos­sa pari lainausta.
  Euroopas­sa mak­se­taan 0,5–3 vuo­den palkkaa vas­taa­va sum­ma . Jopa Tan­skas­sa on käytössä erora­ha ja mm Viro otti käyt­töön sen myös uudessa työsopimuslaissa.
  Erora­ha ei ole EU:ssa ain­oas­taan her­ro­jen herkku

  “Sak­sas­sa irti­sanovan yri­tyk­sen on neu­votelta­va sosi­aali­paketista. Ellei sop­ua syn­ny, sovit­teluelin tai tuomiois­tu­in ratkaisee sisäl­lön. Neu­vot­teluis­sa IG-Met­all pyrkii saa­maan irti­sanomisko­r­vauk­se­na esim. 45-vuo­ti­aalle työn­tek­i­jälle viiden vuo­den työsken­te­lyn jäl­keen kuu­den kuukau­den palkan, kymme­nen vuo­den jäl­keen 13 kuukau­den palkan, 15 vuo­den jäl­keen 19 kuukau­den palkan.”

  “Espan­jas­sa yksilön tur­va irti­san­omistapauk­sis­sa on ehkä korkein: irti­sanomiset ovat luvan­varaisia ja tuomiois­tuimet anta­vat luvan yleen­sä vain, jos työn­tek­i­jät saa­vat lail­li­sis­sa irti­san­omisti­lanteis­sa saman kor­vauk­sen kuin lait­tomis­sa irti­sanomi­sis­sa. Mak­simis­saan se voi olla 42 kuukau­den palkka.”

 31. “Ei siis kulu­ta rahaa yhtään mihinkään joka toise­na vuorokautena.”

  Tästä kom­men­tista huo­maa ketä tääl­lä noin yleis­es­ti vas­tailee. Ei tavalli­nen työssäkäyvä ihmi­nenkään käytä rahaa joka päivä, ei var­maan edes joka toinenkaan päivä.

  Jos jollekkin on ihmeellinem asia olla käyt­tämäti yhtään rahaa joka päivä, niin se ker­too ihmis­es­tä aika paljon.

  Noh, toiv­otaan, että vas­taus oli sarkasti­nen. Muuten­han tässä luulee henkilön ole­van joku julkkis-bloileri.

 32. “Itse olen aikoinani elänyt pelkäl­lä opin­tora­hal­la, jol­la asum­is­meno­jen jäl­keen jää vähem­män käteen kuin toimeen­tu­lotuel­la. En kärsinyt nälästä, vaik­ka aika niukasti pitikin elää. Ja tämä oli vuosia sit­ten, joten en osaa sanoa, miten se pätee nykyaikaan.”

  Jos tuo oli 90-luvun alus­sa, niin huonos­ti. Opin­tora­haa on tuos­ta ker­ran leikat­tu (oliko­han 30 mk/kk) ja toisen ker­ran nos­tet­tu (15%). Hin­nat ovat nousseet liki 20 vuodessa aika paljon enemmän…

 33. Liian vanha:“Eläinsuojelussakin pide­tään tärkeänä, että eläimel­lä on laji­tyyp­il­listä toimintaa.”

  Val­taosan tästä voi tehdä nyky-yhteiskun­nas­sa täysin ilmaisek­si. Ihmiselle laji­tyyp­il­listä toim­intaa (ravin­non ja suo­jan han­kkimisen lisäk­si) on sosi­aal­is­tu­mi­nen muiden ihmis­ten kanssa ja seksin har­ras­t­a­mi­nen. Nämä ovat molem­mat ilmaisia. Sosi­aal­is­tu­mista varten ei mitenkään vält­tämät­tä tarvitse men­nä kapakkaan istu­maan, vaan sitä voi aivan hyvin har­ras­taa ilmai­sis­sakin olo­suhteis­sa. Sek­si on myös ilmaista (kun­han saa siihen han­kit­tua vapaae­htoisen kump­panin, pros­ti­tuu­tio tuskin on laji­tyyp­il­listä toim­intaa). Käsit­tääk­seni esim. NL:ssa ihmiset har­ras­ti­vat paljonkin sek­siä, kun mitään muu­ta viihdyket­tä ei ollut tarjolla. 

  Ja kun siis se rav­in­to ja suo­ja tulee sil­lä tuel­la tuotet­tua, niin mitä vielä tarvi­taan? Ei kai 40:n tuuman plasma-tv:n tui­jot­ta­mi­nen ole laji­tyyp­il­lisem­pää toim­intaa kuin 28:n tuuman kuvaputken? 

  Viit­t­a­sit myös siihen, että enenn oli ennen ja nyt on nyt. Minä en todel­lakaan opiskel­lut kivikaudel­la, enkä ymmär­rä, että sen aikainen elin­ta­so nyt olisi nyt jotenkin eri­tyis­es­ti surkeampi kuin se oli sil­loin. Laa­jakaistan var­maan han­kkisin nyt sen sijaan, että siihen aikaan soitin korkeak­oulun ilmais­mod­eemi­in (ja mak­soin jokaises­ta yhtey­de­no­to­s­ta paikallispuhelumak­sun). Kän­nykkä min­ul­la var­maan olisi (toisin kuin sil­loin opiske­li­jana), mut­ta tuskin sitä käyt­täisin paljoakaan, kun en käytä nytkään, vaik­ka min­ul­la on varaa mak­saa puhelut. 

  Oikeas­t­aan mitään muu­ta merkit­tävää tek­nol­o­gista kehi­tys­tä en kek­si näi­den parin vuosikymme­nen aikana tapah­tuneen niin, että se eri­tyis­es­ti olisi vaat­in­ut kulu­tus­ta­soni nousua. Esim. polkupyörä on aivan yhtä rel­e­vant­ti kulku­vä­line vähä­varaiselle nyt kuten se oli sil­loinkin. Itse liikun sil­lä edelleenkin, vaik­ka tulota­soni on paljon korkeampi kuin aikoinaan. Jälleen sairaat ovat asia erik­seen, mut­ta jos jälleen pysytään vain puh­taasti niis­sä, joiden ain­oa ongel­ma on se, että tulot ovat pienet.

 34. Liian van­ha, mitkä ovat sinus­ta erora­han edut ansiosi­don­naiseen työt­tömyys­tur­vaan verrattuna? 

  Itse näen sen parhaana puole­na sen, että se ei estä uut­ta työl­listymistä huonom­pi­palkkaiseen työhön samal­la tavoin ansiosi­don­nainen työt­tömyyspäivära­ha tekee, mut­ta negati­ivista siinä on taas se, että se tekee työ­paikko­jen luon­nista kalli­im­paa, kun työn­tek­i­jän palkan lisäk­si pitää ottaa huomioon mah­dolli­nen ris­ki joutua mak­samaan erora­haa. Mainit­se­mas­sasi Espan­jas­sa onkin EU:n korkein työttömyys. 

  Se työu­ran pitu­ud­es­ta riip­pu­vus erora­has­sa taas johtaa ikäsyr­jin­tään irti­san­omisti­lanteis­sa, kun fir­man on järkev­in­tä irti­sanoa nuo­ria, kos­ka heille ei joudu mak­samaan yhtä korkeaa erora­haa. Liian van­han aiem­mista kom­menteista päätellen tämä on vain hyvä asia, niin syväl­lä hän on van­hem­man väen poterois­sa nuo­ria vastaan.

 35. Saarel­ma, nor­maali tapa tarkastel­la tur­val­lisu­usjär­jestelmiä on ver­ra­ta niiden kus­tan­nuk­sia saavutet­tavi­in hyö­ty­i­hin. Esimerkik­si 500 euron koruille ei kan­na­ta ostaa 1000 euron kas­sakaap­pia. Tai pank­ki voi laskea että tulee halvem­mak­si kat­soa sormien läpi meklarei­den sään­tö­jen­vas­taista toim­intaa, kuin mitä se mak­saisi jos kau­pat tyre­hdytet­täisi­in jäykäl­lä byrokratialla.

  Tämä on ain­oa järkevä tapa tarkastel­la sosi­aal­i­tur­van väärinkäytön ehkäisemisek­si tehtävä toimia. Eli säästääkö se enem­män rahaa kuin se että joidenkin ongel­mat pahen­tu­vat kun hei­dän apun­sa venyy tark­istuk­sen vuok­si, kuin mitä valvon­takoneis­ton pyörit­tämi­nen mak­saa, ja mitä tap­pi­oi­ta syn­tyy kan­nustin­loukku­jen kaut­ta. Jos lähde­tään siitä että väärinkäyt­täjiä on vähän, vaik­ka sik­si että yleen­sä rikol­liset, hui­jar­it ja muut selkäran­gat­tomat on mar­gin­aa­li­nen vähem­mistö, niin se valvon­takoneis­to ei saa suo­raan eikä epä­suo­rasti mak­saa juuri mitään ja sen tulee olla hyvin tehokas.

 36. “Tep­po kir­joit­ti 7.1.2010 kel­lo 21:38
  Tästä kom­men­tista huo­maa ketä tääl­lä noin yleis­es­ti vastailee.

  No, minä kir­joit­te­len tälle sivus­tolle ihan “taval­lise­na teknikkona”, enkä pidä kovinkaan suo­ta­vana asianani ryhtyä viisaampiani ohjaile­maan kansalais­ten asiois­sa suun­taan enkä toiseen. Tarkoituk­se­nani pelkästään on herät­tää keskustelua sivus­ton luk­i­joiden piiris­sä, tapaan :“Hiukan ohi Osmon alku­peräisen ajatuk­sen julk­istuk­sen­sa suhteen”.

 37. Liian van­halle sanois­in, että et kai kuvit­tele, että olisit lop­un elämääsi pois työelämästä?

  Juuri sin­un­laiset akti­iviset, työkykyiset ja tupakoimat­tomat ihmiset pitää pystyä pitämään työelämässä eri­tyis­es­ti nyt, kun työikäis­ten määrä kään­tyy lasku­un suurten ikälu­okkien alka­es­sa siir­tyä vauhdil­la eläk­keelle. Vai onko näin vain poli­tikko­jen juhlapuheissa?

  Ja juuri sen vuok­si Osmo on ollut siel­lä sala-komite­as­sa leikkaa­mas­sa sin­ul­takin niitä etuuk­sia, että viit­sisit vielä vähän miet­tiä työelämään siir­tymisen vai­h­toe­hto­ja. Esimerkik­si et tule eläkeputkessa enää saa­maan ansiosi­don­naista päivära­haa korotet­tuna. Toden­näköis­es­ti menetit aika paljon sen takia.

  Ja Van­hanen meinaa nos­taa sitä eläkeikära­jaa. Joten älä kuvit­tele, että pää­sisit var­muudel­la eläk­keelle 65-vuo­ti­aana. Val­tioon ei ole luot­tamista siinäkään asiassa.

  Mut­ta, jos esimerkik­si peru­s­tat itselle­si yri­tyk­sen, muista, että sin­ut leimataan heti yrit­täjäk­si ja tuet lopete­taan välit­tömästi, vaik­ka alus­sa sin­ul­la toden­näköis­es­ti on yri­tys­toimin­nas­ta pelkkiä meno­ja. Tosin voit hakea start­ti­ra­haa pienek­si aikaa tai tehdä työtä jonkun osu­uskun­nan kaut­ta, jos nyt jonkun sopi­van osu­uskun­nan jostakin onnis­tut löytämään. Mut­ta niistä aiheutuu omia hankaluuksia.

  Jos ere­hdyt ole­maan liian kauan yrit­täjänä, muis­taak­seni yli 18 kuukaut­ta, sin­ul­la ei ole enää palu­u­ta palka­nsaa­jatyöt­tömien eläkeput­keen. Joten lope­ta se yri­tys­toim­inta sit­ten tarpeek­si ajois­sa ja palaa työt­tömäk­si, äläkä aloi­ta heti yrit­tämistä sit­ten uud­estaan. Sel­l­aisia ne sään­nöt ovat. Monil­ta osin jär­jet­tömiä esteitä työnteolle.

  Epäilen­pä, että Osmon kir­ja tulee tarpeeseen ja Osmo saa uuden kut­sun komiteaan taas ensi eduskun­tavaalien jälkeen.

 38. Riit­ta, laskeske­lin Tilas­tokeskuk­sen tieto­jen mukaan, että hin­nat ovat nousseet 30% viimeisen kah­denkymme­nen vuo­den aikana. Pari viimeistä vuot­ta ovat syyl­lisiä tästä isoon osaan (2008 inflaa­tio oli 4.1%). Opin­tora­ha on tosi­aan, kuten kir­joitit, 15% korkeampi kuin 1990-luvun alus­sa. Joten pelkäl­lä opin­tora­hal­la elävät ovat tosi­aan tiukem­mal­la kuin itse olin aikoinaan. 

  En kuitenkaan käyt­tänyt omaa esimerkkiäni nykya­jan opiske­li­joi­hin ver­tailu­un, vaan sil­lä tässäkin ketjus­sa maini­t­ul­la 417 euron perus­tur­val­la eläji­in. Perus­tur­va on reilul­la kol­man­nek­sel­la opin­tora­haa korkeampi ja sen pääl­lä perus­tur­va mak­saa isom­man osan asumisku­luista, joten käteen pitäisi perus­tur­van varas­sa ole­valle jäädä selvästi enem­män kuin min­ul­la (inflaa­tioko­r­jat­tuna) aikoinaan jäi.

 39. “Juuri sin­un­laiset akti­iviset, työkykyiset ja tupakoimat­tomat ihmiset pitää pystyä pitämään työelämässä eri­tyis­es­ti nyt, kun työikäis­ten määrä kään­tyy lasku­un suurten ikälu­okkien alka­es­sa siir­tyä vauhdil­la eläk­keelle. Vai onko näin vain poli­tikko­jen juhlapuheissa?”

  Minä olenkin opiskel­lut uut­ta ammat­tia, mut­ta näyt­tää siltä, että se jää lop­putyötä vaille, kos­ka en täytä noi­ta työkkärin aset­tamia ehto­ja sivu­toimiselle opiskelulle eikä se myöskään täy­ty tuo­ta ansiosi­don­naisel­la opiskelun ehtoja .
  Työkkäri kieltäy­tyy myös anta­mas­ta ennakkopäätöstä tuolle sivu­toimiselle opiskelulle. Min­un pitää olla ensin työtön ennen kuin asi­aa ale­taan käsitellä.

  Eikä se myöskään sitoudu anta­maan päätöstä mis­sään ajas­sa eli toimeen­tu­loni on nyt arvausten varassa.

  Min­ul­la on kak­si las­ta huol­let­ta­vana, joten en voi pyöriä työkkärin pomputettavana.

  Niin­pä lopetankin tämä opiskelun ja läh­denkin opiskele­maan yliopis­toon uut­ta ammat­tia, olen sit­ten valmis 65-vuo­ti­aana ja jään eläkkeelle.

 40. “luon­nista kalli­im­paa, kun työn­tek­i­jän palkan lisäk­si pitää ottaa huomioon mah­dolli­nen ris­ki joutua mak­samaan erora­haa. Mainit­se­mas­sasi Espan­jas­sa onkin EU:n korkein työttömyys.”

  Kun erora­ha on läh­es jokaises­sa maas­sa Suomealuku­unot­tamt­ta niin ei työl­lisyy­del­lä ja erora­hal­la näytä ole­van suo­raa yhteyttä

  Se toimii myös päin­vas­toin eli Wärt­silän tapauk­ses­sa tuotan­to lopetet­ti­in Suomes­sa kun tääl­lä oli halvem­paa irti­sanoa kuin korkean irti­sanomisko­r­vauk­sen Italiassa

 41. “Ja Van­hanen meinaa nos­taa sitä eläkeikära­jaa. Joten älä kuvit­tele, että pää­sisit var­muudel­la eläk­keelle 65-vuo­ti­aana. Val­tioon ei ole luot­tamista siinäkään asiassa.”

  Suomen val­tio kuu­luu noi­hinn rois­to­työ­nata­ji­in, jot­ka eivät kun­nioi­ta työn­tek­i­jän­sä kanssa tehtyjä työsopimuksia.
  Minäkin palvelin 20 vuot­ta val­tio­ta, mut­ta val­tio on nyt jälkikä­teen leikan­nut läh­es kaik­ki eläke-etu­udet yksipuolis­es­ti. Samaa se ei uskaltanut tehdä Liliukselle.

  Olen nyt saanut eläke­laskel­mat ja se on karua luet­tavaa: Jos jään 62-vuo­ti­aana eläk­keelle niin eläk­keeni on n 35 % viimei­sistä palkoista, jos olen 63- niin saan hie­man enem­män. Kuin jään 65-vuo­ti­aana niin saan himan vajaa 50 % eläkettä.
  Jos olisin töis­sä tuonne 65-vuo­ti­aak­si niin saisin hiemn yli 55 % eli saman kuin naa­pu­rit yksi­tyisen palveluk­ses­sa 62-vuotiaana .

  Nämä sääsnnöt koske­vat vain 50-luvul­la syn­tyneitä val­ti­ol­ta ulkois­tet­tu­ja ei esim val­tion virkamiehiä.
  Olemme pieni ryh­mä ja tun­tuu ihmeel­liseltä että muu­ta­maa tuhat­ta varten on säädet­ty täl­lainen rangaistuslaki

 42. “Olemme pieni ryh­mä ja tun­tuu ihmeel­liseltä että muu­ta­maa tuhat­ta varten on säädet­ty täl­lainen rangaistuslaki”

  Eli täl­laista näperte­lyä se Osmonkin työ todel­lisu­udessa on

 43. “Se työu­ran pitu­ud­es­ta riip­pu­vus erora­has­sa taas johtaa ikäsyr­jin­tään irti­san­omisti­lanteis­sa, kun fir­man on järkev­in­tä irti­sanoa nuo­ria, kos­ka heille ei joudu mak­samaan yhtä korkeaa erorahaa. ”

  Ei se ole nuor­tan kannal­ta sekään hyvä, että 60-vuo­ti­aat ammat­in­vai­h­ta­jat täyt­tävät oppilaitokset.
  Ja mitä hyö­tyä on yhteiskun­nalle uuteen ammat­ti­in valmis­tuneesta 65–67-vuotiaasta ??

 44. “Jos tuo oli 90-luvun alus­sa, niin huonos­ti. Opin­tora­haa on tuos­ta ker­ran leikat­tu (oliko­han 30 mk/kk) ja toisen ker­ran nos­tet­tu (15%). Hin­nat ovat nousseet liki 20 vuodessa aika paljon enemmän…”

  Niin­hän tuo on. Sik­si ylipäätän hie­man närkästyt­tää tämä keskustelu, jos­sa joku ihmi­nen ver­taa omaa tilan­net­taan noin 20–30 vuo­den takaa tähän hetkeen.
  Olen itse toden­nut omin lom­pakoin 90-luvun lop­un ja tämän 2000-luvun lop­un opin­totuen. Sat­tuvat ole­maan käytän­nössä yhtä isot. Hin­nat tosin ei ole mil­lään mit­ta­pu­ul­la samat.

  Ja kuten jo aiem­min jos­sain toises­sa viestiketjus­sa totesin, 2000-luku piti olla Suomelle se vuosikym­men, jona Suo­mi on ollut vahvim­mil­laan ikinä. Omi­tu­inen toteami­nen, jos sitä ver­taa siihen, että leipäjonot kasvaa.

  Tulot ei ole näem­mä kovin hyvin vakuutettu?

  “No, minä kir­joit­te­len tälle sivus­tolle ihan “taval­lise­na teknikkona”, enkä pidä kovinkaan suo­ta­vana asianani ryhtyä viisaampiani ohjaile­maan kansalais­ten asiois­sa suun­taan enkä toiseen. Tarkoituk­se­nani pelkästään on herät­tää keskustelua sivus­ton luk­i­joiden piiris­sä, tapaan :”Hiukan ohi Osmon alku­peräisen ajatuk­sen julk­istuk­sen­sa suhteen”.”

  Minä taas en pidä kovinkaan suo­ta­vana sitä, että jokin min­ulle tun­tem­aton ihmi­nen arvio asioi­ta, joista ei itse asi­as­sa tun­nu tietävän mitään.
  Mikä sinä olet sanomaan “elä vain joka toinen vuosi, niin säästät”, ellei se sit­ten ollut sarkasti­nen heitto?

 45. “Juuri sin­un­laiset akti­iviset, työkykyiset ja tupakoimat­tomat ihmiset pitää pystyä pitämään työelämässä eri­tyis­es­ti nyt, kun työikäis­ten määrä kään­tyy lasku­un suurten ikälu­okkien alka­es­sa siir­tyä vauhdil­la eläk­keelle. Vai onko näin vain poli­itikko­jen juhlapuheissa?”

  Tässä iässä työt­tömäk­si jääneistä vain 0,01 % työl­listyä uudelleen ja uuden ammatin opiskelem­i­nen vie aika 3–7 vuot­ta, joten enpä usko, että työllistyä.
  Min­un ei kan­na­ta ottaa pieni­palkkaista työtäkään vas­taan, kos­ka se heiken­täsi eläket­tä edelleen

  Vaik­ka käyn­nis­sä on eläköi­tymis­bu­u­mi niin ei se merk­itse työvoima­pu­laa esim teimme vuon­na 2007
  11 % vähem­män työ­tun­te­ja kuin vuon­na 1989 vaik­ka työvoimaa oli enemmän.

  Kun Sailas sit­ten ker­toi, että tule­vien vuosien kasvu on 2 % luok­ka niin se pal­jasti totuuden:
  Kun tuot­tavu­u­den on nous­ta­va 5 % vuodessa, jot­ta pär­jäisimme kan­sain­välisessä kil­pailus­sa . Tämä merk­it­see , että työvoiman tarve vähe­nee 3 % vuodessa eli 10 vuodessa yli 30 %.

 46. tpyy­lu­o­ma:

  Saarel­ma, nor­maali tapa tarkastel­la tur­val­lisu­usjär­jestelmiä on ver­ra­ta niiden kus­tan­nuk­sia saavutet­tavi­in hyö­ty­i­hin. Esimerkik­si 500 euron koruille ei kan­na­ta ostaa 1000 euron kas­sakaap­pia. Tai pank­ki voi laskea että tulee halvem­mak­si kat­soa sormien läpi meklarei­den sään­tö­jen­vas­taista toim­intaa, kuin mitä se mak­saisi jos kau­pat tyre­hdytet­täisi­in jäykäl­lä byrokratialla.

  Tämä on ain­oa järkevä tapa tarkastel­la sosi­aal­i­tur­van väärinkäytön ehkäisemisek­si tehtävä toimia. 

  Tuo on ihan järkevä tapa tarkastel­la sosi­aal­i­tur­van väärinkäytök­siä, mut­ta ei se _ainoa_ järkevä tapa ole.

  Väärinkäytök­sil­lä ja lakien rikkomisel­la on käytän­nössä aina myös moraa­li­nen näkökul­ma: jär­jestelmän tulee olla ihmis­ten mielestä oikeu­den­mukainen. Jos ihmiset huo­maa­vat tois­t­en käyt­tävän hei­dän verora­ho­jaan väärin, vero­jen keräämi­nen, ja koko yhteiskun­ta­jär­jestelmä, alkaa näyt­täy­tyä kyseenalaiselta. On erit­täin tärkeää ihmis­ten hyv­in­voin­nin kannal­ta, että he koke­vat ympäristön­sä oikeudenmukaiseksi.

  Täl­lä on hel­posti myös dynaamisia vaiku­tuk­sia. Kun ker­ran nähdään muiden käyt­tävän jär­jestelmää väärin, kyn­nys hui­jaamiseen las­kee myös niiden osalta, jot­ka hoita­vat asiansa “oikein”. Pian saat­taakin syn­tyä tilanne, jos­sa alun­perin mar­gin­aa­li­nen väärinkäyt­tö muut­tuukin läh­es maan tavaksi.

  Kari

 47. “ja uuden ammatin opiskelem­i­nen vie aika 3–7 vuotta,”

  Jos nyt koetit ker­toa meille sel­l­aisen “totu­u­den”, että uuden ammatin opiskelu­un menee aina 3–7 vuot­ta, niin se on kyl­lä vale.

  Mon­ellekkin uudelle ammatille oppii nykyisel­lä koulu­tusjär­jeste­lyl­lä alle kolmes­sa vuodessa. Etenkin, jos ammatill­i­nen koulu­tu­so­hjel­ma muut­tuisi järkeväm­mäk­si, niin mon­een ammat­ti­in oppisi jo tutk­in­topa­pereil­lakin alta kol­men vuoden.

  Lisäk­si on hyväk­silu­vut. Kun ker­ta puhuimme uudelleenk­oulut­tamis­es­ta, niin mon­enkin osalta voi olla mah­dol­lista hyväk­silukea ainei­ta aiem­man työn tai koulu­tuk­sen perustel­la. Tosin kouluis­sa on mon­esti tilanne se, ettei hyväk­silu­vut tee muu­ta kuin vähen­tää viikot­taisia tun­timääriä, kos­ka resussien takia yksit­täisen opiske­li­jan koulu­tu­so­hjel­maa ei voi tiivistää. Mut­ta senkin voisi jol­lain lail­la jär­jestel­lä, jos oikeasti tulisi tilanne, jos­sa uusia ammat­te­ja pitäisi koulut­taa kansalaisille paljolti.

 48. “Väärinkäytök­sil­lä ja lakien rikkomisel­la on käytän­nössä aina myös moraa­li­nen näkökul­ma: jär­jestelmän tulee olla ihmis­ten mielestä oikeu­den­mukainen. Jos ihmiset huo­maa­vat tois­t­en käyt­tävän hei­dän verora­ho­jaan väärin, vero­jen keräämi­nen, ja koko yhteiskun­ta­jär­jestelmä, alkaa näyt­täy­tyä kyseenalaiselta”

  Talous­rikok­sis­sa on käytössä tuo sal­li­va ajet­telu ja yri­tyk­set saa­vat tehdä pieniä rikoksia .
  Samoin varakkaat esim Jonannes Koro­ma jätet­ti­in tuomit­se­mat­ta sil­lä per­sutel­la , että rikoshyö­ty oli vähäi­nen hänen tuloi­hin­sa nähden.

 49. Saarel­ma, erora­ha voidaan kat­taa työt­tömyys­vaku­u­tus­mak­su­ista, jol­loin se ei ole yksit­täisel­lä yri­tyk­selle sen isom­pi ongel­ma kuin nekään. Olen­naista kan­nus­tavu­u­den kannal­ta on ker­tako­r­vaus vs. jatku­va korvaus.

  Kari, dynaamiset vaiku­tuk­set tulee toki laskea mukaan, mut­ta ei se tuo­ta tarkaste­lu­ta­paa muu­ta. Laa­jamit­tainen pin­naami­nen tarkoit­taisi niin suuri dynaamisia vaiku­tuk­sia että kalliskin kyt­täämi­nen kan­nat­taisi. Ja voi sille oikeu­den­mukaisu­udellekin laskea hin­nan, henk. koht. voin mak­saa parikymp­piä vuodessa siitä. Voi tietenkin myös kysyä että onko oikein se että toiset ei saa ihan aiheel­ista tukea tai ajau­tuu tuloloukku­un sen takia että jotkut toiset pum­maa, sem­minkin kun niitä pum­me­ja on mitä toden­näköisem­min huo­mat­tavasti paljon vähemmän.

 50. Tep­po, kuten jo totesin Riitalle, en ver­taile oman opiskelu­aikani hengis­sä säi­lymistä nykya­jan opiske­li­jan hengis­sä säi­lymiseen, vaan nykya­jan perustuel­la (toimeen­tu­lo­tu­ki) hengis­sä säi­lymiseen, kun tämän on väitet­ty ole­van riittämätön. 

  Alku­peräi­nen (Jaakkosen) väite­hän oli, että jokainen sosi­aalialan ammat­ti­lainen tietää, ettei perus­tu­ki “riitä edes hengis­sä säi­lymiseen”. Nykyi­nen perus­tu­ki on inflaa­tioko­r­jat­tuna korkeampi kuin 1990-luvun alun opin­to­tu­ki. Niin­pä minus­ta jos 1990-luvun alus­sa opin­totuel­la säi­lyi ihan hyvin hengis­sä, tuo väite ei päde. 

  Tois­tan vielä, että olisin erit­täin kiin­nos­tunut näkemään sen perustuen varas­sa elävän kuukau­den bud­jetin, jot­ta voisin ver­ra­ta sitä siihen, mitä muis­tan itsel­läni kulu­jen aikoinaan olleen. Valitet­tavasti olen jos­sain vai­heessa heit­tänyt tuon ajan tilin­pitoni men­emään, etten voi sen tarkem­min niitä meno­ja tarkas­taa. Jos se nykyköy­hän bud­jet­ti oikeasti osoit­taa, että vält­tämät­tömiä meno­ja on niin paljon, ettei perus­tur­va todel­lakaan riitä “edes hengis­sä säi­lymiseen”, olen valmis tuon väit­teen usko­maan. Muus­sa tapauk­ses­sa olen edelleen sen suh­teen skeptinen. 

  Jos taas bud­jetista löy­tyy tupakkaa, viinaa, hedelmäpelei­hin men­neitä euro­ja jne. ja sen seu­rauk­se­na on ruokaan raho­jen riit­tämi­nen tiukalla, niin hei­dän hengis­sä säi­lymisen­sä ongel­ma ei ole liian mata­la perustuen taso, vaan väärä raho­jen allokointi. 

  Myön­nän edelleen, että jol­lain sairaal­la tai vas­taaval­la tilanne voi olla toinen, eikä tietenkään min­un omat koke­muk­seni pysty näi­hin ver­tau­tu­maan. Sama jut­tu lap­siper­hei­den kanssa. Käsit­tääk­seni kuitenkin lap­siper­heistä pide­tään eri­tyisen hyvää huol­ta yksi­na­su­vi­in ver­rat­tuna (tästä oli muu­ta­ma vuosi sit­ten Hesaris­sa jut­tu, sos­su mak­soi esim. uuden auton han­k­in­nan), joten en usko hei­dän ole­van edes samal­la tavoin hengis­sä säi­lymisen suh­teen tiukalla kuin yksi­na­su­vat köyhät.

  1. jokainen sosi­aalialan ammat­ti­lainen tietää, ettei perus­tu­ki “riitä edes hengis­sä säilymiseen”. 

   Ei pitäisi käyt­tää ylisano­ja. Maail­man ihmis­ten enem­mistö tulee toimeen pienem­mäl­lä — vaik­ka ostovoima­pari­teetil­la kor­jat­tuna — ja Suomeen tulleet pako­laiset lähet­tävät usein toimeen­tu­lotues­ta puo­let koti­maa­hansa. Sil­lä säi­lyy kyl­lä hengis­sä, mut­ta irtoaa yhteisöstä.

 51. “Jos taas bud­jetista löy­tyy tupakkaa, viinaa, hedelmäpelei­hin men­neitä euro­ja jne. ja sen seu­rauk­se­na on ruokaan raho­jen riit­tämi­nen tiukalla, niin hei­dän hengis­sä säi­lymisen­sä ongel­ma ei ole liian mata­la perustuen taso, vaan väärä raho­jen allokointi.”

  Esimerkkisi oli hyviä, mut­ta jospa sop­paan heit­etään esimerkik­si har­ras­tuk­set, jot­ta elämän­laatu olisi hyvälaa­tu­ista? Entä jos joku kalli­impi laite rikkoutuu (imuri tai jokin)?

  Kuten jos­sain totesin, niin kyl­lähän tuol­la pakol­lisel­la 400 eurol­la toimeen tulee, mutta…

  Pako­lai­sista en osaa sanoa miten on varaa vielä puo­let heit­tää koti­maa­han, mut­ta lähtöko­htais­es­ti mielestäni täl­läi­nen rahan siir­to ulko­mail­la asuville per­heen­jäse­nille pitäisi kieltää pako­laisil­ta. Eikö riitä, että elätämme pako­laiset, jot­ka asu­vat tääl­lä? Vieläkö pitää Suomen var­al­lisu­ut­ta siirtää ulko­mai­ta rikas­tut­ta­maan ilman mitään vastinetta?

 52. “Mon­ellekkin uudelle ammatille oppii nykyisel­lä koulu­tusjär­jeste­lyl­lä alle kolmes­sa vuodessa. Etenkin, jos ammatill­i­nen koulu­tu­so­hjel­ma muut­tuisi järkeväm­mäk­si, niin mon­een ammat­ti­in oppisi jo tutk­in­topa­pereil­lakin alta kol­men vuoden.”

  Jos opin­noista on 20–30 vuot­ta niin eipä niitä juurikaan hyväksilueta.

 53. “Pako­lai­sista en osaa sanoa miten on varaa vielä puo­let heit­tää koti­maa­han, mut­ta lähtöko­htais­es­ti mielestäni täl­läi­nen rahan siir­to ulko­mail­la asuville per­heen­jäse­nille pitäisi kieltää pako­laisil­ta. Eikö riitä, että elätämme pako­laiset, jot­ka asu­vat tääl­lä? Vieläkö pitää Suomen var­al­lisu­ut­ta siirtää ulko­mai­ta rikas­tut­ta­maan ilman mitään vastinetta?”

  Heh. Pitäisi myös varmis­taa, että pako­laiset osta­vat vain jout­sen­lip­ul­la varustet­tu­ja tuot­tei­ta ettei rahaa vain vir­taa ulko­maille liikaa.

 54. “Jos opin­noista on 20–30 vuot­ta niin eipä niitä juurikaan hyväksilueta.”

  Tiedät hyvin mis­tä puhuin.

  “Heh. Pitäisi myös varmis­taa, että pako­laiset osta­vat vain jout­sen­lip­ul­la varustet­tu­ja tuot­tei­ta ettei rahaa vain vir­taa ulko­maille liikaa.”

  Tiedät hyvin mis­tä puhuin.

  BTW. Mikä on “jout­sen­lip­pu”?

 55. ““Jos opin­noista on 20–30 vuot­ta niin eipä niitä juurikaan hyväksilueta.”

  Tiedät hyvin mis­tä puhuin.”

  Minä tiedän kun kokeilin,
  Itse asi­as­sa van­him­mista opin­noista on jo 35–40 vuotta.Myöskään 15–20 vuot­ta sit­ten tehdyt korkeak­oulu­opin­not eivät kel­van­neet eikä edes 25–30 vuot­ta sit­ten tehty ope­tustyö työhar­joit­teluk­si opettajakoulutuksessa 

  “BTW. Mikä on “jout­sen­lip­pu”
  Jout­sen­lip­pu on tuot­teessa ole­van tar­ran ‚joka taas ker­too tuot­teen ole­van Suomes­sa valmistettu

 56. Osmo:

  Sil­lä säi­lyy kyl­lä hengis­sä, mut­ta irtoaa yhteisöstä.

  No riip­puu yhteisöstä. Ei kaikkien oo pakko elää siinä keskilu­okkaisen valkoisen protes­tantin yhteisössä. Mik­si tämä monokult­tuu­rifetis­si on iskos­tunut niin syvään?

  Yhteisö voi ihan hyvin kehit­tyä vaik­ka tulota­son ympärille siinä mis­sä minkä tahansa muunkin asian. Kaikkien ei ole pakko olla samo­jen yhteisöi­den jäseniä. Täl­laisen fan­tasian ylläpitämi­nen tulee ihan tolkut­toman kalli­ik­si yhteiskun­nalle. Siitä on luovut­ta­va heti.

 57. “Minä tiedän kun kokeilin,
  Itse asi­as­sa van­him­mista opin­noista on jo 35–40 vuotta.Myöskään 15–20 vuot­ta sit­ten tehdyt korkeak­oulu­opin­not eivät kel­van­neet eikä edes 25–30 vuot­ta sit­ten tehty ope­tustyö työhar­joit­teluk­si opettajakoulutuksessa”

  Siitä nyt ei ollutkaan puhe onko 15 tai 100 vuo­ti­ail­la papereil­lasi mitään merk­i­tys­tä. Puhuin noin yleis­es­ti, jos siihen tilanteeseen joudu­taan, että moni jou­tu­isi opiskele­maan uut­ta ammat­tia. Joil­lakin kuitenkin on kyllin uudet paper­it ja se vähen­tää noin keskiver­roin koulu­tuk­sen tarvet­ta nykyjärjestelmällä.

  “Jout­sen­lip­pu on tuot­teessa ole­van tar­ran ‚joka taas ker­too tuot­teen ole­van Suomes­sa valmistettu”

  Taas väärin. Jout­sen­lip­pu tarkoit­taa vain, että raa­ka-aineet on 75%:sti suo­ma­laisia, ei sitä, onko tuote muuten koti­mainen. Avain­lip­pu ker­too hive­nen enem­pi suomalaisuudesta.

  Kysyinkin ihan tahal­lani “tyh­mänä” tuos­ta lipusta.

 58. OS: Maail­man köy­hien ver­tailu Suomen köy­hi­in ihan suo­ril­la val­u­ut­to­jen vai­h­tokurs­seil­la ei kyl­lä toi­mi, kos­ka Suomes­sa asum­i­nen on kalli­im­paa kuin kehi­tys­mais­sa. Ja tämä ei johdu edes pelkästään siitä, että työ on Suomes­sa kalli­im­paa, vaan myös siitä, että asum­i­nen 60:nnen lev­eysas­teen pohjois­puolel­la on vält­tämät­tä kalli­im­paa kuin ilmas­tois­sa, jois­sa ei tarvi­ta saman­laisia tuke­via raken­nuk­sia ja läm­mi­tysjär­jestelmiä, jot­ta pysy­isi hengissä. 

  Mut­ta tärkeämpi koh­ta oli se mainit­se­masi “irtoaa yhteisöstä”. Palaan jälleen omaan opiskelu­aikaani. Olin toden­näköis­es­ti opiskelu­ni fuk­sivuon­na kiin­teäm­min sitoutunut yhteisöön kuin myöhem­min opiskelu­ni aikana. Ja siis juuri tuo­hon aikaan elin pelkäl­lä opin­tora­hal­la, kun taas parin opiskelu­vuo­den jäl­keen tein töitä opiskelun yhtey­dessä ja siten en joutunut elämään yhtä tiukasti.

  Ymmär­rän oikein hyvin, mik­si _työttömyys_ voi johtaa yhteisöstä irtoamiseen, mut­ta sitä en, miten vain mata­lat tulot voivat tämän aiheut­taa. Onko todel­lakin niin, että kulu­tus luo ihmis­ten yhteisön? 

  Mitä Tepon mainit­semi­in har­ras­tuk­si­in tulee, niin ainakin monia liikun­ta­la­je­ja voi har­ras­taa erit­täin pienel­lä bud­jetil­la. Lenkil­lä käyn­ti aiheut­taa var­maan vähem­män kulu­ja itse har­ras­tamis­es­ta kuin har­ras­tamises­sa kulutet­tu­jen kalo­rien korvaamiseen. 

  Kalli­it lait­teet on hyvä kysymys. Tätä varten köy­hän kan­nat­taa pitää jonkin­laista pahan päivän varaa, san­o­taan 1000 euroa. Sil­loin opiskelu­aikaan itsel­läni pankki­tilil­lä oli koko ajan jonkin­lainen puskuri juuri siltä var­al­ta, että tarvit­sisin yhtäkkiä enem­män rahaa johonkin. Tuon tein kiristämäl­lä siitä bud­jetis­tani joka kuu vielä jotain 10% sivu­un pan­tavak­si. Jos puhutaan siitä 417:n perustues­ta, täl­lä tavoin ker­tyy 500 euroa vuodessa. Tämän pitäisi riit­tää kyl­lä jonkin­laisi­in isom­pi­in han­k­in­toi­hin, esim. uuteen pesukoneeseen tai jääkaappiin. 

  Minus­ta sys­teemin pitäisi kan­nus­taa ihmisiä pitämään tuol­laista omaa suo­jara­has­toa, mut­ta käsit­tääk­seni toimeen­tu­lo­tuk­isys­tee­mi toimii juuri päin­vas­toin. Jos tilil­läsi näkyy ole­van rahaa, saat vähem­män tukea. Minus­ta tämä on jotenkin käsit­tämätön­tä. Sit­ten tätä paikkail­laan sil­lä, että sos­su han­kkii ihmisille lait­tei­ta täysin vastik­keet­ta. No, tämä sit­ten johtaa tietenkin siihen, ettei omista lait­teista pide­tä samal­la tavoin huol­ta saati, että han­kit­taisi­in mah­dol­lisim­man edullis­es­ti uusi, jos sel­l­ainen tarvitaan.

  1. Mut­ta tärkeämpi koh­ta oli se mainit­se­masi “irtoaa yhteisöstä”. Palaan jälleen omaan opiskelu­aikaani. Olin toden­näköis­es­ti opiskelu­ni fuk­sivuon­na kiin­teäm­min sitoutunut yhteisöön kuin myöhem­min opiskelu­ni aikana. Ja siis juuri tuo­hon aikaan elin pelkäl­lä opin­tora­hal­la, kun taas parin opiskelu­vuo­den jäl­keen tein töitä opiskelun yhtey­dessä ja siten en joutunut elämään yhtä tiukasti.

   Juuri tuos­ta syys­tä opiske­li­jat eivät tilapäs­es­tä pien­i­t­u­loisu­ud­estaan huoli­mat­ta olekaan köy­hiä siinä mielessä kuin pysyväisköy­hät; eivätkä kaik­ki pien­i­t­u­loiset joudu näi­hin köyhyysongelmiin.

   Hyvä esimerk­ki köy­hyy­den lap­sia syr­jäyt­tävästä vaiku­tuk­ses­ta on pikkupoikien jalka­pal­lo, joka on oikein hyvä, tosin aika paljon vam­mo­ja aiheut­ta­va har­ras­tus. Alle kymme­nen vuo­ti­ail­la se on hal­pa har­ras­tus, mut­ta sit­ten alka­vat lisenssi­mak­sut nous­ta. Köy­hien­per­hei­den lapset eivät niitä pysty mak­samaan, vaan joutu­vat jät­tämään porukkaan voimakkaasti sitoneen har­ras­tuk­sen kesken ja jät­tämään siis sen porukan. 

   Toimeen­tu­lotuel­la ole­van ei kan­na­ta pitää mitään suo­jara­has­toa, kos­ka ne rahat, jot­ka pankki­tilil­lä kuun lop­ul­la ovat, las­ke­taan tulok­sen seu­raavas­sa kuus­sa ja vähen­netään toimeen­tu­lotues­ta. Näin siis määr­fäys­ten mukaan, kaik­ki sosi­aalivi­ras­tot eivät tätä kohtu­usy­istä johtuen sovella.

 59. Lisenssi­mak­sut ovat mitätön osa pal­loiluhar­ras­tus­ta. Niihin tuskin yhdenkään lapsen ura kaatuu. 

  Seu­ra­mak­sut sen sijaan kallis­tu­vat vuosi vuodelta lapsen kas­vaes­sa, kos­ka har­joi­tus­tahti tihe­nee ja salivuokrat ovat ainakin tääl­lä Helsingis­sä kovat.

  1. Lisenssi­mak­sut ovat korkei­ta (sisäl­tyvät siihen seu­ran mak­su­un) kos­ka jalka­pal­los­sa tap­atur­maris­ki on suuri. Mak­su koos­t­uu lähin­nä vakuutusmaksusta.

 60. “Maail­man köy­hien ver­tailu Suomen köy­hi­in ihan suo­ril­la val­u­ut­to­jen vai­h­tokurs­seil­la ei kyl­lä toi­mi, kos­ka Suomes­sa asum­i­nen on kalli­im­paa kuin kehitysmaissa”

  Indone­si­as­sa min­imi­palkan perusteisi­in ei las­ket­tu asumisku­lu­ja, kos­ka siel­lä asut­ti­i­in joko suurper­heis­sä, yli 10 henkeä tai työ­nan­ta­jan majoituksessa.
  Suurper­heeesä aina joku on töis­sä ja mak­saa kai­in­teistön kulut ja kun läm­mi­tysku­lu­ja ei ole niin asum­i­nen on hal­paa Suomeen verrattuna.

 61. “Joil­lakin kuitenkin on kyllin uudet paper­it ja se vähen­tää noin keskiver­roin koulu­tuk­sen tarvet­ta nykyjärjestelmällä.”

  Nämä ovat kyl­lä sit­ten myös nuorem­pia henkilöitä .Ja eipä noi­ta kansan­talouden ja tietotekni­ikan opiskelu­ja hyväksyt­ty opet­ta­jak­oulu­tuk­ses­sa vaik­ka oli­vatkin tuoreempia.¨
  Sama kos­kee läh­es kaikkea ammat­in­vai­h­toa, ei insinööri­opin­to­ja huväksytä sosi­aalialan opinnnoissa.

 62. Jos ker­ran pank­ki tilit tsekataan, mik­seivät köy­hät tai muuten tuen hakua hark­it­se­vat pitäisi tuol­laiset pienet, san­o­taan nyt vaikka­pa muu­ta­maan kymp­pi­ton­ni­in rajoit­tuvat “suo­jara­has­tot” käteisenä tai vaikka­pa arvometalleina? ’

  1. Niin­pä.
   Ja van­hempi­en anta­ma rahalli­nen avus­tus lähetetään kiur­jeenä. Täl­lai­sis­sa sään­nöis­sä ei ole mitään järkeä, kos­ka ne
   a) kan­nus­ta­vat väärään suun­taan (tuh­laa kaik­ki tulosi) ja
   b) ovat nau­ret­ta­van help­po­ja kiertää.
   Min­un on vaikea uskoa, että kovinkaan moni sosi­aal­i­työn­tek­i­jä leikkaa toimeen­tu­lo­tukea oikeasti sen vuok­si, että edel­lisen kuun tues­ta jäi vähän säästöön. Tuo sään­tö on niin toku­ton, ettei sitä voi soveltaa.

 63. Eri seu­rois­sa on nähtävästi eri käytäntöjä. 

  Minä olen kyl­lä aina mak­sanut lisenssin erik­seen ker­ran vuodessa suo­raan pal­loli­itolle eikä se ole ollut kuin muu­ta­man kympin, kos­ka min­ul­la on vapaa-ajan toimin­nan kat­ta­va tap­atur­mavaku­u­tus lapsille. 

  Noh, tämä nyt ei ollut olen­naista, vaan se, että toimeen­tu­lotues­sa pitäisi olla oma erän­sä las­ten har­ras­tuk­sille. Sitä kan­natan kyllä.

 64. “Nämä ovat kyl­lä sit­ten myös nuorem­pia henkilöitä .Ja eipä noi­ta kansan­talouden ja tietotekni­ikan opiskelu­ja hyväksyt­ty opet­ta­jak­oulu­tuk­ses­sa vaik­ka oli­vatkin tuoreempia.¨
  Sama kos­kee läh­es kaikkea ammat­in­vai­h­toa, ei insinööri­opin­to­ja huväksytä sosi­aalialan opinnnoissa.”

  Edelleenkin, nyt ei ole puhe yksit­täis­es­tä opiske­li­jas­ta (lue uud­estaan lähtöko­h­ta mis­tä lähdet­ti­in). Lisäk­si yhteiset pakol­liset aineet on suurelta osin “sivistäviä” ainei­ta tutkin­nos­sa, kuin tutkin­nos­sa, joten ne saa KAIKKI hyväk­siluet­tua seu­raavaan opiskelu­un, jos opiskelus­ta on vain kyllin vähän aikaa. Eli noin 10–20 vuot­ta, kuten itselläni.
  Ja näitä yhteisiä pakol­lisia ainei­ta on PALJON esimerkik­si ammat­tik­oulus­sa. Puhutaan jostain 1/3 ‑1/2 väli­maas­tos­ta, joka on aivan järkyt­tävä määrä, eli aivan liikaa. Lisäk­si tapana on opiskel­la paljolti samo­ja asioi­ta, kuin perusk­oulus­sa. Eli puhutaan “van­han kertaamisesta”.

  PS. Nyt puhutaan tosi­aan ihan asi­aa sosi­aali­avuista. Näem­mä mon­elle aiheesta kumpuaa yllätyksiä.

  Sama tilanne on korkeam­man asteenkin opinnoissa.

 65. “Edelleenkin, nyt ei ole puhe yksit­täis­es­tä opiske­li­jas­ta (lue uud­estaan lähtöko­h­ta mis­tä lähdet­ti­in). Lisäk­si yhteiset pakol­liset aineet on suurelta osin “sivistäviä” ainei­ta tutkin­nos­sa, kuin tutkin­nos­sa, joten ne saa KAIKKI ”

  Minä taas puhuin 60-vuo­ti­aan uudelleenk­ouluk­ses­ta, joka tulee ajanko­htaisek­si kun eläkeikä nousee

 66. Eli­na
  “toimeen­tu­lotues­sa pitäisi olla oma erän­sä las­ten harrastuksille. ”

  Vilka­isin vähän toimeen­tu­lo­tukipe­rustei­ta. Kyl­lähän siel­lä las­ten har­ras­tuk­set on. Samoin näyt­ti ole­van roman­i­naisille vuo­den välein 400e hameeseen. 

  Suo­raan soskun esitteestä:
  Täy­den­tävää toimeen­tu­lo­tukea voidaan hakea esimerkik­si seu­raavi­in menoihin:
  Yhden kuukau­den taku­u­vuokra maksusitoumuksena
  Muuttokulut
  Perhejuhlat
  Hautauskustannukset
  Las­ten luonapitokulut
  Las­ten harrastusmenot
  Las­ten­vaunut ja rattaat
  Opiskelus­ta aiheutu­vat kus­tan­nuk­set (työ­vaat­teet ja oppikirjat)
  Kansalaisuushakemus

 67. OS:

  Min­un on vaikea uskoa, että kovinkaan moni sosi­aal­i­työn­tek­i­jä leikkaa toimeen­tu­lo­tukea oikeasti sen vuok­si, että edel­lisen kuun tues­ta jäi vähän säästöön. Tuo sään­tö on niin toku­ton, ettei sitä voi soveltaa.

  Mut­ta kun pienistä säästöistä jää säästöön sata­sia, niin saat­taa­pa säästö pää­tyä toimeen­tuk­i­laskel­mas­sa tulon puolelle. Viisas säästääkin pat­jan alle. Mut­ta näin ei tarvit­sisi tehdä, mut­ta jär­ki sanoo toisin. Parem­pi vält­tää mah­dolli­nen paperiso­ta sosi­aalivi­ra­nomaisen kanssa säästyneistä varoista. Tässä kuitenkin oikeu­den päätös, että toimeen­tu­lotuen peru­so­sista säästynyt­tä rahaa ei tulisi laskea toimeen­tu­lotues­sa tuloksi:

  http://www.finlex.fi/fi/oikeus/hao/2002/helsingin_hao20020317

 68. Kyl­lä Sylt­ty, mut­ta käsit­tääk­seni Osmo tarkoit­ti, että las­ten kohtu­uhin­taiset har­ras­tuk­set oli­si­vat automaat­tis­es­ti kor­vat­tavaa menoa. 

  Nyt har­ras­tus­menot ovat harkinnanvaraisia. 

  Olen luul­lut, että nämä romanien kor­vat­ta­vat pukukus­tan­nuk­set ovat leg­en­daa, mut­ta eivät siis näem­mä ole. 

  Käsit­tämätön kuluerä minus­ta, kun val­taväestö ei saa vaat­teisi­in­sa yhtään mitään eri­tys­ra­haa. Alastiko köy­hän pitäisi kulkea? 

  Ihan peri­aat­teesta vas­tus­tan täl­laista eri­tyisko­htelua, vaik­ka eihän tuo nyt kun­tat­alout­ta het­kau­ta suun­taan eikä toiseen. Romane­ja on niin vähän ja roman­i­naisia vielä vähemmän..

 69. “Minä taas puhuin 60-vuo­ti­aan uudelleenk­ouluk­ses­ta, joka tulee ajanko­htaisek­si kun eläkeikä nousee”

  Noh, 60 vuo­ti­aan ei kan­na­ta mihinkään koulu­un enää men­näkkään, jollei aio sit­ten töis­sä hillua vielä pari vuosikym­men­tä tai rak­en­taa uut­ta har­ras­tus­ta itselleen. Eläk­keen nousua varten on työkyvyt­tömyy­seläke, jollei entiseen kykene, eikä uut­ta ammat­tia pysty tai kan­na­ta opiskella.

  Mut­ta tosi­aan, jut­tu nyt lähti ihan siitä, kun väi­tit koulu­tuk­sien kestävän vähin­tään 3–7 vuot­ta. Se ei pidä paikkaansa ja hyväk­silu­vut nyt oli vain osa perustelua, mut­ta oli­han siinä nyt muitakin. Kaikki­in ammat­tei­hin ei koulu­tus kestä kolmea vuot­ta vaikkei olisi mitään hyväk­siluku­ja. Sin­un­han se pitäisi tietää, kun koulu­tuk­sien pitu­ude­than ovat nimeno­maan vuosien var­rel­la piden­tyneet, johtuen juuri “yleis­sivistävien” ainei­den kasvus­ta, jopa kor­vat­en ammatil­lis­ten ainei­den tuntimääriä.

 70. Osmo, eipäs ryhdytä siirtämään maale­ja. Kuten jo aiem­min sanoin, omaa opiske­li­ja-aikaani ei voi ver­ra­ta lap­siper­heisi­in. Käsit­tääk­seni näistä sitä pait­si pide­täänkin parem­paa huol­ta kuin yksineläjistä. Syl­tyn mukaan juuri las­ten eri­ty­is­meno­ja kor­vataan vielä sen perustuen päälle. Kuten jo toisaal­la viit­tasin Hesariss­sa oli muu­ta­ma vuosi sit­ten jut­tu pelkäl­lä toimeen­tu­lotuel­la elävästä per­heestä ja se eli minus­ta varsin lihavasti, enkä itse edes tätä eri­tyisenä vääryytenä pidä. Lap­sia on turha kyykyt­tää van­hempi­en laisku­u­den vuok­si (mainitsin laisku­u­den sik­si, että käsit­tääk­seni perustuen matalu­udel­la koite­taan patis­taa ter­veet ihmiset hake­maan töitä). Joka tapauk­ses­sa niiden lap­siper­hei­den joukos­ta tuskin löy­tyy niitä, joil­la se hengis­sä säi­lymi­nen on lähim­pänä uhat­tua, jos ongelmien taso on jos­sain nap­pu­lali­igan lisenssimaksuissa. 

  Maalin­si­ir­rosta oli kyse sik­si, että keskustelu kos­ki yksinäisiä ihmisiä ja muuten luulen, että näil­lä se syr­jäy­tymi­nen on suurem­pi ongel­ma kuin lap­siper­heil­lä. Minä olen ymmärtänyt, että taloudel­lis­es­tikin nämä ovat absolu­ut­tis­es­ti tiukem­mal­la. Olisinkin kiin­nos­tunut tietämään, miten tulo­jen matalu­us (ei siis työt­tömyys sinäl­lään tai alko­holis­mi) aiheut­taa ter­vei­den aikuis­ten yhteisöstä irtaantumista. 

  Hyviä huomioi­ta kaik­il­ta siitä, että toimeen­tu­lotuel­la elävien säästö­jen tarkastelu tuen määräämisessä on täysin älytön­tä. Minus­ta pitäisi kat­soa vain ja ain­oas­taan tulo­ja. Jos säästöjä on niin paljon, että niistä syn­tyy korko­tu­lo­ja, niin nämä sit­ten toki vähen­täi­sivät tukea. Osaako joku sanoa, minkä ihmeen vuok­si koko säästö­jen vaiku­tus tukeen on siel­lä lais­sa edes mukana, kun se ohjaa ihmisiä ihan väärään (kaiken tuh­laamiseen säästämisen sijaan) ja lisäk­si sen kiertämi­nen on triviaalia?

 71. Samuli: säästö­jen vaiku­tus tukeen on siel­lä var­maan sik­si, että useimpi­en aja­tus perus­tur­vas­ta on se, ettei sitä tarvitse antaa, jos hak­i­ja ker­ran tulisi säästöil­läänkin toimeen. Ihan hul­lu­a­han se on ja nimeno­maan kan­nus­taa tuhlailuun.

  Kysyin eräi­den eduskun­tavaalien (muis­taak­seni 2003) kaik­il­ta sil­loisil­ta kansane­dus­ta­jil­ta hei­dän suh­tau­tu­mis­taan perus­tu­loon. Sain kym­meniä vas­tauk­sia. Suurin osa kansane­dus­ta­jista oli kat­e­goris­es­ti sitä mieltä, ettei mis­sään tapauk­ses­sa voi ajatel­lakaan mitään perus­tu­lon tapais­takaan, eihän nyt kenellekään voi rahaa vastik­keet­ta antaa. Ihmisethän ovat niin laisko­ja, että heti lopet­ta­vat kaiken työ­teon ja kukas ne viu­lut sit­ten maksaa.

  Olin kyl­lä suo­ras­taan pöyristynyt moi­ses­ta ihmisku­vas­ta, mut­ta tämä lie­nee suurim­man osan kansane­dus­ta­jista kan­ta nykyäänkin.

 72. tpyy­lu­o­ma:

  Ajat­telus­sasi on kak­si ongel­maa. Ensin­näkin, vaik­ka rahal­la mitat­ta­va arvo sinän­sä on oikein, niin käytän­nössä se ei toi­mi, kos­ka oikeu­den­mukaisu­udelle ei ole ole­mas­sa markki­nahin­taa (tai mitään muu­takaan järkevää hin­taa). Vaik­ka asia voitaisi­inkin _teoriassa_ ajatel­la kuten sanoit, niin käytänössä se on pup­pahu­uhaa­ta. Tarkoi­tan: joitakin asioi­ta on vain parem­pi tarkasel­la muil­la kuin taloudel­lisil­la reali­teeteil­lä, kos­ka muut tavat tuot­ta­vat parem­man lopputuloksen.

  Toinen, paljon fun­damenimpi point­ti on siinä, että jotkut asi­at vain ovat “oikein” ja jotkut “väärin”. Piste.

  Ääries­imerkkinä otet­takoon vaikka­pa kuole­man­tuomio. Minä en sel­l­aista hyväksy, eikä ole ole­mas­sa sel­l­aista rahamäärää, jol­la min­ut sen saisi hyväksymään. Vaik­ka min­ulle syy­det­täisi­in koko maail­man BKT tilille, en sitä silti hyväksy­isi. Se ei käy, kos­ka se ei ker­takaikki­aan käy!

  Tulon­si­ir­to­jen väärinkäyt­tö on ehkä turhan kaukana tuos­ta, mut­ta on ilmeistä, että joitakin asoi­ta on, joista ei taloudel­lisin reali­teetein voi­da keskustel­la. On tietenkin myös asoi­ta, joista näin voidaan tehdä. Jos­sakin se raja menee. Ja minus­ta ei ole itses­tään­selvää, että tässä tapauk­ses­sa oltaisi­in täysin irral­laan siitä, mikä on “oikein”.

  Ja vielä huo­mau­tuk­se­na: minä en ollut sitä mieltä, että olisit väärästä. Kun­han huo­mautin, että se ei ole koko totuus 🙂

  Kari

 73. “Mut­ta tosi­aan, jut­tu nyt lähti ihan siitä, kun väi­tit koulu­tuk­sien kestävän vähin­tään 3–7 vuot­ta. Se ei pidä paikkaansa ja hyväk­silu­vut nyt oli vain osa perustelua, mut­ta oli­han siinä nyt muitakin. Kaikki­in ammat­tei­hin ei koulu­tus kestä kolmea vuot­ta vaikkei olisi mitään hyväksilukuja. ”

  Kysytään sit­ten näin päin : Mihin ammat­ti­in voi valmis­tua alle 3 vuoden ??

 74. “Kysytään sit­ten näin päin : Mihin ammat­ti­in voi valmis­tua alle 3 vuoden ??”

  Mene inter­ne­tosoit­teeseen: http://www.google.com ja sit­ten siihen hakukent­täään vaik­ka 80ov ja paina “Haku”.

  Haun tulok­sista sit­ten voit lukea mihin ammat­tei­hin pääsee 80 opin­tovi­ikol­la, joka vas­taa kah­ta vuot­ta. Voit tietysti miele­si mukaan pistää suurem­pia tai pienem­piä luku­ja tuo­hon “ov-lyhen­teen” eteen.

  Tietysti osa on täy­den­täviä koulu­tuk­sia, tai koulu­tuk­sia, jot­ka vaa­ti­vat alleen jonkin toisen koulu­tuk­sen, mut­ta nythän oli puhe ammat­in­vai­h­dos­ta. Mut­ta oli­han tuol­la joukos­sa ihan sel­l­aisi­akin koulu­tuk­sia, joi­hin ei mitään muu­ta koulua vaa­di­tan, kuin peruskoulu.

 75. “Haun tulok­sista sit­ten voit lukea mihin ammat­tei­hin pääsee 80 opin­tovi­ikol­la, joka vas­taa kah­ta vuot­ta. Voit tietysti miele­si mukaan pistää suurem­pia tai pienem­piä luku­ja tuo­hon “ov-lyhen­teen” eteen.”

  Ensim­mäisenä tuli vas­taan Kuor­ta­nee urheilu­opis­ton jär­jestämä liikun­nanoh­jaa­jan koulu­tus ja sen jälkene usi­eta muitakin vastaavia
  Ajatuk­sesi on sama kuin Neu­vos­toli­itossa eli siel­läkin koulutet­ti­in 60-vuo­tai­ta strippareiksi.

  Yleen­sä 60-vuo­den iässä pyritään pois fyy­sis­es­ti raskaista töistä ja vir­ran pitäisi kulkea rakennus‑, metsä‑, pelas­tus etc kevy­isi­in hoi­vatöi­hin tai palveluammatteihin.
  Ja toisaal­ta mata­lam­mal­ta koulu­tus­ta­sol­ta korkeammalle.

  Ammat­in­vai­h­ta­jat tule­vat pääsään­töis­es­ti perusk­oulu­tuk­sen piiri­in eli uusi ammat­ti ammatil­lises­sa perusk­oulu­tuk­ses­sa on kak­si vuot­ta mut­ta erikois­tu­miseen on mon­es­sa amma­tis­sa varat­tu vuosi lisää .
  Jos halu­aa korot­taa osaamista yhdel­lä tasol­la niin se on ammat­tik­oulupo­h­jas­ta kolme vuot­ta ja AMK-tutkin­nos­ta korkease­teeseen n kolme-neljä vuotta.

  AMK ja korkeak­oulu­ta­sol­la ei enää vedel­lä 40 ov vuodessa vaan 30 tasol­la , joten ajatkin ovat vas­tavaasti pitempiä.

  Kun yhä use­am­mal­la iäkkääl­lä työt­tömäl­lä on taus­tana AMK tai korkeak­oulu­tutk­in­to niin on aika rajoit­tunt­ta ajetl­la, että kaik­ista tehdään yövartijoita

  Iäkkääl­lä on aivan yhtä suuri oikeus opiskel­la itselleen sopi­va ammat­ti kuin nuorellakin

 76. “Yleen­sä 60-vuo­den iässä pyritään pois fyy­sis­es­ti raskaista töistä ja vir­ran pitäisi kulkea rakennus‑, metsä‑, pelas­tus etc kevy­isi­in hoi­vatöi­hin tai palveluammatteihin.
  Ja toisaal­ta mata­lam­mal­ta koulu­tus­ta­sol­ta korkeammalle.”

  Kuten sanoin, sielä oli muitakin esimerkke­jä. Tietysti ajat­telit olla “nokkela” ja ottaa esimerkik­si sel­l­aisen, joka tek­isi minus­ta idiootin. Voit kuitenkin pikku sormil­lasi (tai isoil­la) näpytel­lä näp­päimistöä ja hiirtä ja men­nä haun tulok­sisa eteen­päin. Sieltä löy­tyy toki muitakin ammat­te­ja ja ammat­te­ja löy­tyy myöskin kun nos­tat hanurisi penkistä ja menet työvoima­toimis­toon ja kyselet.

  Pää­point­ti nyt koko jutus­sa oli, että ammat­te­ja ON lyhyem­mäl­läkin ope­tu­so­hjel­mal­la, kuin kolmel­la vuodel­la (120ov). Turha heit­täy­tyä han­kalak­si ihan sil­lä, ettet halua muut­taa käsi­tys­tä ja ole­mal­la “nokkela” min­ua kohtaan.

  “Iäkkääl­lä on aivan yhtä suuri oikeus opiskel­la itselleen sopi­va ammat­ti kuin nuorellakin”

  Älä muu­ta viserrä.

 77. Useim­mis­sa tapauk­sis­sa lap­sia ei kan­na­ta han­kkia varhain. Useim­mat varhain par­i­u­tuneet tut­tuni ovat valin­neet huonos­ti, varhain lap­sia tehneistä useim­mat ovat eron­neet jne.

  Kom­mu­nisti Jouko Kajano­ja sanoi, että naimisi­in­meno alle 40-vuo­ti­aana pitäisi kieltää. En tietenkään ole samaa mieltä, mut­ta ihmiset osaa­vat yleen­sä van­hemp­ina vali­ta kump­panin­sa parem­min ja tietävät itsekin parem­min, mitä ovat, mitä halu­a­vat olla, mil­lais­ten ihmis­ten kanssa eivät sovi yhteen jne. 

  Mon­et ovat myös paljon parem­pia van­hempia iässä 30+ kuin iässä 20+. Sil­loin myös he koke­vat “todel­la eläneen­sä” ja hoitaes­saan lap­sia kotona tun­te­vat, että nyt on sopi­va aika tälle. Jotkut varhain lap­sia han­kki­neet ovat lap­sille katk­e­ria siitä, etteivät päässeet toteut­ta­maan ammatil­lisia unelmi­aan tms. ja anta­vat lapsen kuul­la siitä, mikä on kaamea teko lapselle.

  Ehkä lib­er­al­is­min nimis­sä joudun silti hyväksymään Oden ajatuk­sen siitä, että val­tion tuen pitäisi olla neu­traalia van­hempi­en iän suh­teen eikä suosia van­hana han­kkimista, kuten nyt, mut­ta yksi­tyis­es­ti neu­von ihmisiä:
  — jos olet epä­var­ma ja alle 30 v., älä han­ki vielä
  — jos et ole asunut vähin­tään paria vuot­ta kump­panisi kanssa tai suh­teessa ei ole paljon huonone­misen varaa, älä han­ki lap­sia. Vai­h­da kump­pa­nia tai kehitä itsesi parem­mak­si. Moni hyväkin kump­pani ei vain ole niitä kaikkein yhteensopivimpia.

  Emme tarvitse lisää huonos­ti han­kit­tu­ja lap­sia vaan vähem­män. Tarvit­semme hyville, rakas­taville, kär­siväl­lisille ja lämpimille pareille han­kit­tu­ja lap­sia — vaik­ka sit­ten nyky­istä vähemmän.

  Moni sanoo, että vaik­ka ehkä nuorem­pana olisi ollut helpom­paa saa­da ne lapset, niin tosi hyvä, että han­kin vas­ta nyt kypsem­pänä tai “vas­ta tämän yhteen­sopi­vam­man kump­panin kanssa”.

 78. “Pää­point­ti nyt koko jutus­sa oli, että ammat­te­ja ON lyhyem­mäl­läkin ope­tu­so­hjel­mal­la, kuin kolmel­la vuodel­la (120ov). Turha heit­täy­tyä han­kalak­si ihan sil­lä, ettet halua muut­taa käsi­tys­tä ja ole­mal­la “nokkela” min­ua kohtaan.”

  Niis­sä ammateis­sa , jot­ka ovat yleisiä ja joista mak­se­taan jonkin­laista palkkaa opiskelu­ai­ka on aina muu­ta­man vuosi.

 79. “Turha heit­täy­tyä han­kalak­si ihan sil­lä, ettet halua muut­taa käsi­tys­tä ja ole­mal­la “nokkela” min­ua kohtaan.”

  No itsekin yrität näsävi­i­sail­la, mut­ta elämän todel­lisu­us on tänä päivänä, että ikään­tynyt voi saa­da työtä lähin­nä julkiselta sektorilta.
  Taan­noin Kaup­pale­hti tut­ki toim­i­tusjo­hta­jien mielip­iteitä suh­tau­tu­mises­sa ikään­tynei­den työhönot­toon. Peräti 70 % vas­tasi, että hei­dän johta­mansa fir­ma ei palkkaa yli 50-vuo­ti­ai­ta. Yksikään fir­ma ei pane tätä paper­ille eikä sitä ole meil­läkään , mut­ta jokaisen rekryn yhtey­dessä HR ‑henkilö ker­too, että näitä yli 40-vuo­ti­ai­ta hak­i­joi­ta ei saa palkata.Tai fik­sum­min , muis­tut­taa, että pitää huole­htia ter­veestä ikärakenteesta.

  Juki­nen sek­tori ei voi menetel­lä näin, kos­ka tieto ei pysy samal­la taval­la fir­man sisäl­lä kuin yksityisellä
  Julkisel­la sek­to­ril­la ei voi myöskään ohit­taa valin­nas­sa muodol­lis­es­ti pätevää.
  Julkisen sek­torin suurin työl­listäjä on opetuk­sen ohel­la tervydenhoito.

  Lähi/perushoitajan tutk­in­to on 2,5–3 ja sairaan­hoit­jan 3,5–4 vuotta.

  Toinen syy , mik­si ikään­tyneen pitäisi koulut­tau­tua ter­vy­den­hoidon tehtävi­in on se, että rekry­toin­tio­gel­mati­las­ton mukaan se on niitä har­vo­ja alo­ja, jos­sa on pulaa työvoimasta

 80. Kari, olen nimeno­maan perus­ta­van­laa­tu­i­sista eet­ti­sistä syistä täysin eri mieltä. Se että jotain pitäisi tehdä imp­likoi että niin myös on käytän­nössä mah­dol­lista tehdä. Jos pum­mit pitää saa­da seu­lot­tua avustet­tavien joukos­ta pois, niin tämä imp­likoi sen ole­van mah­dolista ilman kohtu­ut­to­mia kus­tan­nuk­sia tai mui­ta haitavaiku­tuk­sia. Aja­tus että pum­mit pitää seu­loa jonkun abstrak­tin oiken­mukaisu­u­den nimis­sä vaik­ka siitä seu­raisi mitä kus­tan­nuk­sia on kään­teistä jeesustelua. Eli sen sijaan että ollaan huolis­saan jos­sain vääryy­destä mut­ta ei käytän­nössä tehdä mitään, mikä on rumaa mut­ta har­mi­ton­ta, ollaankin niin huolis­saan jostain vääry­destä että sitä vas­taan toim­i­taan ylim­i­toi­teusti ja mui­ta vääryyk­siä tehden.

  Minus­ta suh­teel­lisu­u­den­ta­ju­ton ja ark­i­todel­lisu­ud­es­ta irtaan­tunut moral­isoin­ti nimeno­maan on väärin, kos­ka se tuot­taa vahinkoa. Ja se on väärin vielä poikkeuk­sel­lisen rumal­la taval­la, kos­ka se kaik­ki paha tehdään jonkun sinän­sä hyvän peri­aat­teen vuoksi.

 81. “Lähi/perushoitajan tutk­in­to on 2,5–3 ja sairaan­hoit­jan 3,5–4 vuotta.”

  Siinähän sin­ul­la on yksi mallies­imerk­ki koulu­tuk­ses­ta, joka on alle kolme vuot­ta. Var­masti löy­tyy muitakin mie­lenki­in­toisia ammat­te­ja, jot­ka on alle kolmivuo­tisia, kun tutk­it lisää.

  Näsävi­isaulus­ta sin­un tuskin kan­nat­taa ketään syyt­tää. Lähin­nä koin ongel­mak­si sen, ette usko kun san­o­taan. Viime­seen asti pitää mon­ger­taa jotain epämääräistä, joka ei edes kuu­lu asiaan.

  Olen­naista on, että koulu­tuk­sia on alle kolmivuo­tisia ja sitä koetin sin­ulle ker­toa. Sinä taasen kek­sit jos vaik­ka mitä seli­tys­tä, ettei se olisikaan ainakaan sel­l­ainen ammat­ti mitä sinä tai kaverisi haluaa.

  Lisäk­si lisäk­oulu­tuk­sel­la (jopa yri­tyk­sen sisäl­lä) voi ede­tä toisi­in töi­hin, jot­ka ovat kevyem­pi. Näin esimerkik­si palomiehillä.

 82. tpyy­lu­o­ma:

  Kari, olen nimeno­maan perus­ta­van­laa­tu­i­sista eet­ti­sistä syistä täysin eri mieltä. Se että jotain pitäisi tehdä imp­likoi että niin myös on käytän­nössä mah­dol­lista tehdä. Jos pum­mit pitää saa­da seu­lot­tua avustet­tavien joukos­ta pois, niin tämä imp­likoi sen ole­van mah­dolista ilman kohtu­ut­to­mia kus­tan­nuk­sia tai mui­ta haitavaiku­tuk­sia. Aja­tus että pum­mit pitää seu­loa jonkun abstrak­tin oiken­mukaisu­u­den nimis­sä vaik­ka siitä seu­raisi mitä kus­tan­nuk­sia on kään­teistä jeesustelua. Eli sen sijaan että ollaan huolis­saan jos­sain vääryy­destä mut­ta ei käytän­nössä tehdä mitään, mikä on rumaa mut­ta har­mi­ton­ta, ollaankin niin huolis­saan jostain vääry­destä että sitä vas­taan toim­i­taan ylim­i­toi­teusti ja mui­ta vääryyk­siä tehden. 

  En nyt oikeas­t­aan ottanut kan­taa siihen yksit­täiseen kysymyk­seen, kuin­ka paljon resursse­ja väärinkäytösten estämiseen käytetään. Minä tarkoitin sitä, että peri­aat­teel­lis­es­ti on jok­seenkin väärin, että val­tio käyt­tää väki­val­takoneis­toaan kerätäk­seen ihmisiltä rahaa ja sit­ten jakaa ne väärinkäyt­täjille. On ihan vali­di argu­ment­ti vedo­ta tähän epäko­htaan ja vaa­tia jär­jestelmän toimivu­u­den paran­tamista oikeu­den­mukaisu­u­den perus­teel­la, vaik­ka ei pystyt­täisikään osoit­ta­maan, että toim­inta olisi taloudel­lises­sa mielessä tehokas.

  Oikeu­den­mukaisu­u­teen kuu­luu paljon sel­l­aisia asioi­ta, jot­ka sinäl­lään ole järkevää tai edes mah­dol­lista laskea rahas­sa. Ote­taan esimerkik­si vaik­ka yksilön­suo­ja. On aivan selvää, että jos yksilön­suo­jaa heiken­net­täisi­in, täl­lä saavutet­taisi­in useis­sa tapauk­sis­sa merkit­tävää toimin­nan tehos­tu­mista (=rahan säästöä), vähen­net­täisi­in rikol­lisu­ut­ta, jne. Näin ei kui­tankaan tehdä, kos­ka yksilön­suo­jaa pide­tään sinäl­lään niin tärkeänä, että taloudel­lisia argu­ment­te­ja sen pois­tamiseen ei oikein hyväl­lä kat­so­ta. Ja hyvä niin.

  Kari

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.