Denialismi ja skeptisyys

Alku­pe­räi­nen kir­joi­tuk­se­ni oli otsi­koi­tu tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti ”ilmas­to­de­nia­lis­tit ovat usko­vai­sia”. Myön­nän, että olen sor­tu­nut itse­kin sekoit­ta­maan myö­hem­min kes­kus­te­lus­sa skep­ti­kot ja denia­lis­tit, kos­ka denia­lis­tit itse teke­vät näin. Kri­tiik­ki­ni kos­kee nii­tä, jot­ka mie­les­tään tie­tä­vät, ettei mitään syy­tä huo­leen ole ja että koko ilmas­to­huo­li on yhtä suur­ta salaliittoa.

Olen jos­kus ollut amma­til­ta­ni tilas­to­tie­tei­li­jä ja eri­kois­tu­nut juu­ri mal­lien raken­te­luun. Itse suh­tau­dun jok­seen­kin kaik­kiin tilas­tol­li­siin mal­lei­hin kriit­ti­ses­ti, ja yleen­sä olen oikeas­sa. Täy­del­li­ses­ti toi­mi­vaa tilas­tol­lis­ta mal­lia ei ole ole­mas­sa. Jokai­nen alan tut­ki­ja tie­tää sen ja tie­tää näin ollen myös, mis­sä laa­juu­des­sa mal­lien anta­mia tulok­sia voi soveltaa.

Ilmas­to­mal­lit ovat erit­täin han­ka­lia ja sik­si nii­tä on jat­ku­vas­ti kehi­tet­tä­vä. Kehit­tä­mi­nen pää­sään­töi­ses­ti tar­koit­taa, että mal­lit tar­ken­tu­vat. Vii­si­tois­ta vuot­ta sit­ten esi­mer­kik­si mal­lit varoit­ti­vat, että Golf-vir­ta voi sam­mua, jol­loin läm­pe­ne­mi­nen tääl­lä muut­tui­si­kin ark­ti­sek­si kyl­myy­dek­si. Nyt­tem­min nuo mal­lit sano­vat mel­ko var­mas­ti, ettei Golf-vir­ta suin­kaan sam­mu tai kään­ny, mut­ta sen läm­mi­tys­te­ho saat­taa vähän hei­ken­tyä. Näi­den mal­lien paran­ta­mi­nen on elin­tär­keä­tä. Suik­si kaik­ki tie­teel­li­ses­ti rele­vant­ti kri­tiik­ki on ter­ve­tul­lut­ta, mut­ta Röm­pän ukko­jen neu­vo­ja ei todel­la kaivata.

Jos asi­aan kriit­ti­ses­ti suh­tau­tu­va löy­tää mal­lis­ta hei­kon koh­dan, joka alen­taa jon­kin ennus­te­tun tapah­tu­man toden­nä­köi­syy­den 95 pro­sen­tis­ta 80 pro­sent­tiin, hän tote­aa, että asia näyt­tää vähän vähem­män var­mal­ta, mut­ta edel­leen toden­nä­köi­sel­tä. Sen jäl­keen hän arvioi kiih­kot­to­mas­ti, mikä mer­ki­tys täl­lä on koko arvioon ilmas­ton kehi­tyk­ses­tä. Denia­lis­ti taas jul­kis­taa kurk­ku suo­ra­na, että koko tapah­tu­ma on osoi­tet­tu mah­dot­to­mak­si ja sen muka­na kumou­tuu koko teo­ria kas­vi­huo­neil­miös­tä. Tämä denia­lis­mi on tämän vuok­si lähin­nä uskon­nol­lis­ta ajat­te­lua, kos­ka se ei kun­nioi­ta mitään tie­teel­li­sen päät­te­lyn kriteereitä.

Kukaan ei voi olla kaik­kien alo­jen hip­pu­asian­tun­ti­ja. Sik­si itse kun­kin on luo­ta­va sään­nöt sil­le, mihin infor­maa­tioon luot­taa. Tie­teel­li­ses­sä tie­dos­sa tie­deyh­tei­sön yli­voi­mai­sen enem­mis­tön sel­vä kan­ta on aina­kin minul­le vah­va indi­sio. Toki tie­deyh­tei­sö on jos­kus ereh­ty­nyt ja se täy­del­li­nen toi­si­na­jat­te­li­ja on ollut oikeas­sa, mut­ta pal­jon ylei­sem­piä ovat tapauk­set, jois­sa tie­deyh­tei­sö on ollut oikeas­sa ja yksit­täi­nen pro­pel­li­pää vää­räs­sä. Nyt asia on minus­ta sikä­li­kin var­mem­pi, että todis­tei­ta ilmas­ton muut­tu­mi­ses­ta ja muu­tok­sen vaa­ral­li­suu­des­ta saa­daan yhtä­pi­tä­väs­ti monel­la eri taval­la. Toi­si­na­jat­te­li­joi­ta on ja jopa kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­ja, mut­ta nämä ovat lähes aina kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­ja jol­le­kin aivan toi­sel­le alalle.

Denia­lis­tien seli­tys tähän tie­deyh­tei­sön yksi­tuu­mai­suu­teen on teo­ria suu­res­ta sala­lii­tos­ta, johon oli­si siis liit­ty­nyt jok­seen­kin koko aka­tee­mi­nen maa­il­ma. Anteek­si vain, mut­ta pidän väi­tet­tä usko­mat­to­ma­na. Poli­tii­kas­sa jou­tuu aika-ajoin kuun­te­le­maan mitä hui­keim­pia sala­liit­to­teo­rioi­ta. Minä olen tul­lut sel­lai­sil­le väit­teil­lä immuu­nik­si. Jokai­nen arvg­fioi­koon kui­ten­kin itse, kuin­ka uskot­ta­va tuol­lai­nen koko tie­deyh­tei­sön sala­liit­to on.

Niin­pä joh­to­pää­tök­se­ni on, että tie­deyh­tei­sön yli­voi­mai­nen enem­mis­tö on tul­lut tulok­seen, että tilan­ne on ilmas­ton­muu­tok­sen osal­ta vaa­ral­li­nen ja jotain pitää teh­dä. Sii­tä onko tilan­ne erit­täin  vaa­ral­li­nen, kata­stro­faa­li­nen vai jo toi­vo­ton val­lit­see eri­lai­sia käsi­tyk­siä, mut­ta mikään luot­ta­mus­vä­li ei ulo­tu alu­eel­le ”ei mitään syy­tä huo­leen. On ole­mas­sa pie­ni mah­dol­li­suus, että jos­tain tun­te­mat­to­muu­des­ta ilmaan­tuu teki­jä, joka kumo­aa koko asian, mut­ta tähän­kin lisäe­pä­var­muu­teen voi suh­tau­tua baye­si­läi­sit­täin. Tulon on e3delleen, että jotain on syy­tä teh­dä ja nopeasti.

123 vastausta artikkeliin “Denialismi ja skeptisyys”

 1. Kukaan ei voi olla kaik­kien alo­jen hippuasiantuntija.

  Mä kyl­lä väi­tän tie­tä­vä­ni kai­kis­ta asiois­ta hippusen…

 2. Mä kyl­lä väi­tän tie­tä­vä­ni kai­kis­ta asiois­ta hippusen…

  Minul­la oli työ­ka­ve­ri jon­ka käyn­ti­kor­tis­sa luki yti­mek­kääs­ti “asian­tun­ti­ja”. Itsel­le­ni yri­tin saa­da sel­lais­ta jos­sa lukee “eri­kois­asian­tun­ti­ja”.

 3. Nyt asia on minus­ta sikä­li­kin var­mem­pi, että todis­tei­ta ilmas­ton muut­tu­mi­ses­ta ja muu­tok­sen vaa­ral­li­suu­des­ta saa­daan yhtä­pi­tä­väs­ti monel­la eri tavalla.”

  Osmo ker­ros mul­le miten on nii­den tut­ki­mus­ten lai­ta, jot­ka osoit­tai­si­vat ihmi­sen toi­min­nal­la ole­van vai­ku­tus­ta asi­aan, onko sinus­ta sil­tä­kin osin asia varmempi?

  1. Todisteit5a kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen osuu­des­ta maa­pal­lon läm­pö­ti­laan on yllin kyl­lin ja todis­tei­ta on myös sii­tä, että ihmi­nen on toi­min­nal­laan lisän­nyt sekä metaa­nin että ennen kaik­kea hii­li­diok­si­din mää­rää ilma­ke­häs­sä. Sel­lai­nen teo­ria, että muut hii­li­diok­si­di­mo­le­kyy­lit läm­mit­tä­vät ilma­ke­hää, mut­ta eivät ihmi­set aiheut­ta­mat siir­tää minus­ta todis­tus­taa­kan väit­teen esittäjälle.

 4. Tie­teel­li­ses­sä tie­dos­sa tie­deyh­tei­sön yli­voi­mai­sen enem­mis­tön sel­vä kan­ta on aina­kin minul­le vah­va indisio.”

  Olen aina luul­lut äänes­tä­mi­sen ja ään­ten las­kun ole­van poli­tiik­kaa. Nyt se vai­kut­taa ole­van oleel­li­nen osa tie­det­tä­kin. Oli­si­ko kan­san äänes­tys oikea kei­no etsiä totuus essin.

  Tie­teen olen­nai­nen piir­re on minul­le ollut havain­to­jen kulun avoi­muus ja tulos­ten tois­tet­ta­vuus. Ilmas­to­muu­tok­ses­sa näyt­tää tie­to­jen tar­kis­ta­mi­nen ole­van suu­rin paha ja se teh­dään salaa­mal­la mah­dot­to­mak­si. Vain joh­to­pää­tök­set ovat jul­kis­ta tie­toa. Vas­tus­ta­jien väit­tei­tä ei saa edes jul­ki­sik­si arvo­val­tai­sil­la palstoilla.

  1. Kyl­lä arvo­val­tai­sil­la tie­teel­li­sil­lä pals­toil­la saa jul­ki tie­teel­li­ses­ti pai­na­vaa teks­tiä. Väi­te, että kaik­ki maa­il­man tie­teel­li­set jul­kai­sut oli­si­vat liit­ty­neet sala­liit­toon täs­sä asias­sa on jok­seen­kin vai­no­har­hai­nen. Skep­ti­koil­ta, denia­lis­teis­ta pu8humattakaan, ei ole tul­lut jul­kai­su­kyn­nyk­sen ylit­tä­vää tekstiä.

 5. Jul­kai­su­kyn­nys­tä on vai­ke­aa ylit­tää, jos ovi on muu­rat­tu umpeen.

  1. Ovea ei ole muu­rat­tu umpeen. Maa­il­mas­sa ilmes­tyy tu8hansia tie­teel­li­siä jul­kai­su­ja. Eivät ne kaik­ki voi olla osa sala­liit­toa. Mut­ta kaik­ki vaa­ti­vat tie­teel­li­ses­ti päte­vää tekstiä.

 6. Kyl­lä­hän nii­tä kriit­ti­siä­kin tut­ki­muk­sia itsea­sias­sa jul­kais­taan, mut­ta jos­tain kum­man syys­tä ne tun­nu­taan vai­en­net­ta­van kuo­li­aak­si. Aina­kaan nii­den jul­ki­tu­lo ei ole muut­ta­nut viral­lis­ta “1000000 tut­ki­jan kon­sen­sus” ‑mant­raa mihin­kään suuntaan.

  Yksi hyvä esi­merk­ki mal­lien ja todel­li­sen datan vas­taa­vu­des­ta löy­tyy tästä:

  http://www.pas.rochester.edu/~douglass/papers/Published%20JOC1651.pdf

  …ja samaan pape­riin liit­ty­vä mah­dol­li­nen Cli­ma­te­ga­te-pal­jas­tus taas täältä:

  http://www.americanthinker.com/2009/12/a_climatology_conspiracy.html

  Jos tuo “sala­liit­to­teo­re­ti­soin­ti” pitää edes osak­si­kin paik­kan­sa, niin kyl­lä­hän meno on ollut aika kum­mal­lis­ta ja hyvin kau­ka­na sii­tä, miten kun­non tie­det­tä pitäi­si tehdä.

  Mitä tulee noi­hin ilmas­to­mal­lei­hin (esim. http://www.drroyspencer.com/2009/07/how-do-climate-models-work/ ), niin suu­rin ongel­ma­han niis­sä on se, että ei tie­de­tä eri­lais­ten takai­sin­kyt­ken­tö­jen voi­mak­kuut­ta tai edes etu­merk­kiä. Ei siis ole kyse sii­tä, että jon­kin ennus­tuk­sen luo­tet­ta­vuus las­ki­si 95%->85% vaan sii­tä, että jos esim. ole­tet­tu posi­tii­vi­nen takai­sin­kyt­ken­tä osoit­tau­tuu­kin nega­tii­vi­sek­si luo­tet­ta­vuus las­kee­kin 95% -> 0,00000095%.

 7. Jos vas­taa­va osuus asian­tun­ti­jois­ta tote­ai­si uuden terä­vä-terä­vä­piir­to­tek­nii­kan ole­van pro­mil­len ver­ran parem­pi kuin van­ha, oli­si tämä sama ilmas­tos­kep­tik­ko­jen/-kiel­tä­jien mikä lie-jouk­kio jo jonot­ta­mas­sa mar­ke­tin ovil­la. Mut­ta hei, kaik­ki on suhteellista.

 8. Osmo, ymmär­rät­kö sinä mihin koko CO2-ske­naa­rio perus­tuu. Ei tie­ten­kään pelk­kään heik­koon CO2-sätei­ly­pa­kot­tee­seen, vaan tämän sätei­ly­pa­kot­teen käyn­nis­tä­viin palau­te­kyt­ken­töi­hin, kuten vesi­höy­ry­pi­toi­suu­den lisään­ty­mi­seen. Ja kaik­ki­han me tie­däm­me että vesi­höy­ry on voi­mak­kain kasvihuonekaasu.

  Pelk­kä CO2:n tuplaa­mi­nen läm­mit­täi­si ilma­ke­hää n. 1,1 asteel­la. Tähän menee nyky­vauh­dil­la mel­kein pari vuo­si­sa­taa. Kau­hus­ke­naa­riot tar­vit­see tuek­seen palau­te­kyt­ken­tö­jä, ja juu­ri nuo palau­te­kyt­ken­nät ovat se suu­ri käden­vään­nön aihe mis­tä ei ole sel­vyyt­tä. Toden­nä­köi­ses­ti ne ovat kui­ten­kin nega­tii­vi­sia, kos­ka pil­vil­lä on aurin­gon sätei­tä hei­jas­ta­va vai­ku­tus, ja vesi­höy­ry­pi­toi­suu­den lisään­ty­mi­nen joh­taa myös pil­vi­syy­den lisääntymiseen.

  Ilmas­tos­kep­ti­siä ver­tai­sar­vioi­tu­ja sekä jul­kais­tu­ja artik­ke­lei­ta on muu­ten erääl­le sai­til­le kerät­ty 500 kap­pa­let­ta. Mää­rä on kui­ten­kin tätä suu­rem­pi, kos­ka sii­nä tus­kin on kaikki.

  Myös­kään maa­il­man­laa­juis­ta sala­liit­toa CO2-hys­te­rial­le ei tar­vi­ta, vaan sii­hen riit­ti n. 14 tut­ki­jan ydin­jouk­ko, jot­ka käy­tän­nös­sä päät­tä­vät sii­tä, min­kä­lai­nen vies­ti IPCC:n rapor­teis­sa annetaan.

  Mitään “yli­voi­mais­ta” tie­deyh­tei­sön enem­mis­töä tämän asian puo­lel­la ei ole. Kysees­sä on IPCC:n vale, mikä ei yksin­ker­tai­ses­ti pidä paikkaansa.

  Ja vaik­ka se pitäi­si, ei sil­lä oli­si mitään väliä. Yksi ainoa tut­ki­ja riit­tää osoit­ta­maan val­lit­se­van teo­rian vää­räk­si. Eikä tar­vit­se edes esit­tää uut­ta teo­raa tilal­le, riit­tää kun osoit­taa mik­si van­ha ei pidä paikkaansa.

  Nyt ker­ron­kin sen yhden asian mikä fal­si­fioi CO2-hys­te­ran palau­te­kyt­ken­töi­neen. Se on ylät­ro­posfää­rin kuu­ma pis­te ‚joka lois­taa pois­sao­lol­laan. Jos palau­te­kyt­ken­nät oli­si­vat posi­tii­vi­sia (eli monin­ker­tai­si­vat CO2-vai­ku­tuk­sen), niin tuol­la yläil­ma­ke­häs­sä läm­pe­ni­si 3–6kertaa nopeam­min. Mitään läm­pe­ne­mis­tä siel­lä ei kui­ten­kaan ole tapah­tu­nut, joten tämä on sel­keä vii­te sii­tä että palaut­teet ovat­kin negatiivisia.

  CO2:n omaa läm­mi­tys­vai­ku­tus­ta ei kai ole kukaan enää muu­ta­miin vuo­siin jak­sa­nut kiistää.

  Pil­vet sekä aurin­ko domi­noi­vat ilmas­toa. Ja tulet huo­maa­maan sen sil­lä kaik­ki mer­kit indi­koi­vat sitä, että ilmas­to tulee vii­le­ne­mään aina­kin pari­kym­men­tä vuot­ta. Kään­nät­kö kelk­ka­si jos näin käy?

 9. Denia­lis­tien seli­tys tähän tie­deyh­tei­sön yksi­tuu­mai­suu­teen on teo­ria suu­res­ta sala­lii­tos­ta, johon oli­si siis liit­ty­nyt jok­seen­kin koko aka­tee­mi­nen maa­il­ma. Anteek­si vain, mut­ta pidän väi­tet­tä uskomattomana. 

  Sala­liit­to tun­tuu usko­mat­to­mal­ta minus­ta­kin, mut­ta juu­ri ja juu­ri mah­dol­li­nen voi­si olla nume­roi­den ei-tahal­li­nen ‘kor­jaa­mi­nen’. His­to­rial­li­nen esi­merk­ki on Mil­li­ka­nin uraa­uur­ta­va öljy­pi­sa­ra­koe, jon­ka avul­la ensim­mäi­sen ker­ran mää­ri­tel­tiin elekt­ro­nin varauk­sen suu­ruus. Mil­li­ka­nin saa­ma luku oli hie­man pie­les­sä, kos­ka hän oli otta­nut ilman vis­ko­si­tee­tin huo­mioon vää­räl­lä tavalla. 

  Muut tut­ki­mus­ryh­mät tois­ti­vat kokeen ja vah­vis­ti­vat Mil­li­ka­nin tulok­sen. Ydin­seik­ka on että var­hai­set vah­vis­ta­jat sai­vat omis­ta kokeis­taan saman vir­heel­li­sen luvun (oikea nykyi­sin tun­net­tu nume­ro oli muis­taak­se­ni jopa vir­he­mar­gi­naa­lin ulko­puo­lel­la), mut­ta vuo­sien vie­ries­sä yhä uusis­sa jul­kai­suis­sa vir­he­mar­gi­naa­li läh­ti vähi­tel­len valu­maan koh­ti nyky­ään hyväk­syt­tyä arvoa, nap­sah­ti koh­dal­leen ja sup­pe­ni siihen.

  Seli­tys lie­nee että var­hai­set Mil­li­ka­nin kokeen tois­ta­jat ‘tie­si­vät oikean vas­tauk­sen’. Jos hei­dän lait­teen­sa antoi­vat hie­man eri nume­roi­ta kuin Mil­li­kan ilmoit­ti omas­sa jul­kai­sus­saan, kokeen tois­ta­jat pois­ti­vat poik­kea­vat nume­rot ‘mit­taus­vir­hei­nä’ omas­ta datas­taan, ja sisäl­lyt­ti­vät mukaan enem­män data­pis­tei­tä jot­ka piti­vät yhtä aikai­sem­pien jul­kai­su­jen kanssa.

  Ja tämä psy­ko­lo­gi­nen bias esiin­tyi kokees­sa, jos­sa koe­jär­jes­te­lys­sä ja tulos­ten tul­kin­nas­sa on radi­kaa­lis­ti vähem­män liik­ku­ma­va­raa ja ole­tuk­sia kuin esi­mer­kik­si maa­pal­lon his­to­rial­lis­ten kes­ki­läm­pö­ti­lo­jen mää­rit­tä­mi­ses­sä. Myös­kin panok­se­na oli pal­jon vähem­män kuin mah­dol­li­nen ihmis­kun­nan tuho, enkä usko että elekt­ro­nin varaus myös­kään herät­ti yhtä into­hi­moi­sia (ja psy­ko­lo­gis­ta pai­net­ta aiheut­ta­via) reak­tioi­ta kuin voi pää­tel­lä nyt maa­il­mal­la rie­hu­vas­ta denia­lis­ti-alar­mis­ti väittelystä.

  Ehkä täs­tä ilmas­to­ta­pauk­ses­ta kir­joi­tel­laan vuo­sien pääs­tä samal­la lail­la kuin taka­vuo­sien tun­ne­tus­ta psy­ko­lo­gi­ses­ta kokees­ta jos­sa van­gin­var­ti­jaa leik­ki­vät koe­hen­ki­löt alkoi­vat oikeas­ti käyt­täy­tyä kuin sadis­tit — suur­ten jouk­ko­jen ryh­mä­dy­na­miik­kaa tus­kin tun­ne­taan niin hyvin ettei­kö yllä­tyk­siä sattuisi. 

  Ihan mah­dol­li­se­na pidän sitä­kin että IPCC:n edus­ta­jat pys­ty­vät kumoa­maan skep­tik­ko­jen esit­tä­mät (asial­li­set) väit­teet, ilmas­to­mal­lit osoit­tau­tu­vat laa­di­tuk­si päte­väl­lä taval­la, ja kohu pää­tyy kel­vol­li­seen lop­pu­pää­tel­mään tie­teel­li­sen deba­tin par­hai­ta peri­aat­tei­ta nou­dat­taen. Mut­ta sala­liit­toon en usko.

 10. Muut tut­ki­mus­ryh­mät tois­ti­vat kokeen ja vah­vis­ti­vat Mil­li­ka­nin tulok­sen. Ydin­seik­ka on että var­hai­set vah­vis­ta­jat sai­vat omis­ta kokeis­taan saman vir­heel­li­sen luvun (oikea nykyi­sin tun­net­tu nume­ro oli muis­taak­se­ni jopa vir­he­mar­gi­naa­lin ulko­puo­lel­la), mut­ta vuo­sien vie­ries­sä yhä uusis­sa jul­kai­suis­sa vir­he­mar­gi­naa­li läh­ti vähi­tel­len valu­maan koh­ti nyky­ään hyväk­syt­tyä arvoa, nap­sah­ti koh­dal­leen ja sup­pe­ni siihen.

  Vie­lä piti lisää­mä­ni että Mil­li­ka­nin koe sen­tään tois­tet­tiin monen mon­ta ker­taa, kun taas his­to­rial­li­nen läm­pö­ti­la­da­ta on kai kon­struoi­tu vain kol­mes­sa pai­kas­sa (NOAA, NASA ja Had­ley) eikä ehkä niis­sä­kään täy­sin toi­nen toi­sis­taan tie­tä­mät­tä ja riippumattomasti.

 11. Sekä ter­mis­sä denia­lis­mi että skep­tik­ko on ongelmansa.

  Denia­lis­mi ei ihan ety­mo­lo­gial­taan tavoi­ta sitä, mitä sil­lä tar­koi­te­taan: “denia­lis­mil­la tar­koi­te­taan reto­ris­ten argu­ment­tien käyt­töä anta­maan vai­ku­tel­ma asi­aan­kuu­lu­vas­ta kiis­tas­ta asias­sa, jos­sa ris­ti­rii­taa ei todel­li­suu­des­sa ole. Pää­mää­rä­nä on siis kiel­tää asia, jos­ta val­lit­see tie­teel­li­nen yksi­mie­li­syys. Ana­lo­gi­ses­ti syö­pä­so­lu­jen kans­sa denia­lis­mi naa­mioi­tuu kuin osak­si kriit­tis­tä tiedekeskustelua”.

  http://www.tiede.fi/blog/2009/11/16/ala-kutsu-denialistia-skeptikoksi/

  Oleel­lis­ta ei täs­sä mää­ri­tel­mäs­sä ole tuo kiel­tä­mi­nen, denial, vaan se mihin OS kiin­nit­ti huo­mio­ta aiem­min­kin: denia­lis­te­ja ei kiin­nos­ta esit­tää mitään tie­teel­li­sen kon­sen­suk­sen kans­sa kil­pai­le­vaa näke­mys­tä todel­li­suu­des­ta, vaan pää­asia on vain _vaikutelmatasolla_ hor­jut­taa suu­ren ylei­sön luot­ta­mus­ta sii­hen, että täl­lai­nen kon­sen­sus on. “Doubt is our product”.

  Skep­ti­syys taas tar­koit­taa toi­saal­ta yleis­tä ratio­naa­lis­ta tie­teel­lis­tä asen­net­ta, juu­ri sitä mitä ilmas­to­tie­de­kin edustaa.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_skepticism

  A scien­ti­fic (or empi­rical) skep­tic is one who ques­tions the relia­bi­li­ty of cer­tain kinds of claims by sub­jec­ting them to a sys­te­ma­tic investigation.[6] The scien­ti­fic met­hod details the speci­fic process by which this inves­ti­ga­tion of rea­li­ty is con­duc­ted. Con­si­de­ring the rigor of the scien­ti­fic met­hod, science itself may simply be thought of as an orga­nized form of skep­ticism. This does not mean that the scien­ti­fic skep­tic is neces­sa­ri­ly a scien­tist who con­ducts live expe­ri­ments (though this may be the case), but that the skep­tic gene­ral­ly accepts claims that are in his/her view like­ly to be true based on tes­table hypot­he­ses and cri­tical thinking.”

  Ja toi­saal­ta sit­ten kuka tahan­sa voi olla x‑skeptikko, jos ei usko x:ään. Vaik­ka sit­ten evoluutioskeptikko.

 12. Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja:Olen aina luul­lut äänes­tä­mi­sen ja ään­ten las­kun ole­van poli­tiik­kaa. Nyt se vai­kut­taa ole­van oleel­li­nen osa tie­det­tä­kin. Oli­si­ko kan­san äänes­tys oikea kei­no etsiä totuus essin. Tie­teen olen­nai­nen piir­re on minul­le ollut havain­to­jen kulun avoi­muus ja tulos­ten toistettavuus.

  Ihmet­te­len­pä olem­me­ko pää­ty­neet uuteen aikaan ja rajoil­le joil­la ‘tie­teel­li­nen meto­di’ muut­tuu sel­lai­sek­si ettei sen luo­tet­ta­vuus ole enää takuu­var­ma. Aikai­sem­min jos Gali­lei väit­ti että jouk­ko kui­ta kier­tää Jupi­te­ria, hyvin monel­la on mah­dol­li­suus kai­vaa esiin kau­ko­put­ki ja tar­kis­taa asia omin sil­min. Nyky­ään kokeet saa­ta­vat vaa­tia niin suu­ria rahal­li­sia panos­tuk­sia (esim LHC Cer­nis­sä), niin suur­ta inhi­mil­li­sen työn mää­rää (esim maa­pal­lon kes­ki­läm­pö­ti­lan kokoa­mi­nen tuhan­sis­ta havain­to­sar­jois­ta nii­den vaa­ti­mi­ne kor­jauk­si­neen) tai muu­ten vain päät­te­ly­ket­jua joka ei ole inhi­mil­li­sel­lä jär­jel­lä seu­rat­ta­vis­sa (esim nel­jän värin lauseen todis­ta­mi­nen tie­to­ko­neen avul­la). Kuin­ka pal­jon nämä uudet ilmiöt pakot­ta­vat luo­pu­maan fal­si­fioi­ta­vuu­des­ta tie­teel­li­sen meto­din luo­tet­ta­vuu­den perus­ta­na, ja kuin­ka pal­jon on pak­ko siir­tyä enem­mis­töää­nes­tyk­sen suun­taan (mil­lä taval­la valit­tu­jen asian­tun­ti­joi­den jou­kos­sa)? Pal­jon höt­töi­sem­mäl­le maa­pe­räl­le mennään.

 13. Mik­sei sit­ten ydin­voi­maa hii­li­voi­man ja mui­den CO2 läh­tei­den tilal­le? Jopa poh­jois­na­val­la on käy­ty ydin­käyt­töi­sel­lä jään­mur­ta­jal­la ja sukel­lus­ve­neel­lä. Mik­sei tuhan­sia lit­ro­ja löpöä kulut­ta­va maa­il­man suu­rin ris­tei­li­jä Oasis of The Seas voi­si kul­ke­kaWärt­si­län die­sel-moot­to­rei­den sijaan Wärt­si­län Hi-Tech ydin­käyt­töi­sil­lä koneilla? 

  Täl­lai­set “rei­lun ener­gian” sovel­luk­set oli­si­vat Suo­mel­le mah­dol­li­suus, uusi Nokia.

  Voi­si­han se tuu­li­voi­mal­la­kin pur­jeh­tia, mut­ta pur­jei­den käsit­te­lyyn tar­vi­taan kone­voi­maa ja energiaa.

  Jos olen täy­sin type­rä. Otan asial­li­set moit­teet nöy­rä­nä vas­taan. Haluan kui­ten­kin olla rehel­li­nen ja rea­lis­ti­nen. Tie­dän myös lyö­mä­asee­na käy­te­tyn ydin-ter­ro­ris­mi pelotteen.

 14. OS: “Väi­te, että kaik­ki maa­il­man tie­teel­li­set jul­kai­sut oli­si­vat liit­ty­neet sala­liit­toon täs­sä asias­sa on jok­seen­kin vainoharhainen.”

  Kuka sel­lai­sen on sit­ten esit­tä­nyt? Näi­tä maa­il­man­laa­jui­nen sala­liit­to ‑jut­tu­ja tois­te­le­vat ainoas­taan ilmas­to­hys­te­rian liet­so­jat, kun tar­koi­tus on väis­tää var­si­nai­ses­ta asias­ta keskustelua.

  OS: “Skep­ti­koil­ta, denia­lis­teis­ta puhu­mat­ta­kaan, ei ole tul­lut jul­kai­su­kyn­nyk­sen ylit­tä­vää tekstiä.”

  Aliar­vioit pahas­ti luki­ja­kun­ta­si esit­tä­mäl­lä täl­lais­ta ros­kaa. Jos olet edes pin­ta­puo­li­ses­ti tutus­tu­nut aihe­pii­riin, tie­dät, että ver­tai­sar­vioi­tu­ja artik­ke­lei­ta ovat jul­kais­seet sel­lai­set yleen­sä ilmas­tos­kep­ti­kok­si lue­tut tut­ki­jat kuin Ric­hard Lindzen, Roy Spencer, Timot­hy Ball, John Chris­ty, Hen­rik Svens­mark, Pat­rick Mic­haels, Ross McKit­rick, Ste­ve McIn­ty­re, Garth Palt­rid­ge, Robert Car­ter, Sal­lie Baliu­nas, David Douglass, Fred Sin­ger, David Lega­tes, Wil­lie Soon, ja moni muu.

  Vie­lä ei ole sel­vin­nyt, mihin tämä nimit­te­ly­leik­ki perus­tuu ja mil­lä taval­la se voi­si vie­dä kes­kus­te­lua eteen­päin. Et ole yksi­löi­nyt ketään, joka sinus­ta oli­si “denia­lis­ti”, mut­ta pal­jon olet hei­dän pahek­su­mi­seen­sa käyt­tä­nyt pals­ta­ti­laa. Välil­lä nipu­tat “skep­ti­kot” samaan kar­si­naan, välil­lä näy­tät teke­vän näi­den välil­le jotain eroa.

  Vas­tus­tat­ko tie­teel­lis­ten teo­rioi­den epäi­le­mis­tä? Vai näi­den epäi­lys­ten ilmai­se­mis­ta? Vai yhtei­siä asioi­ta kos­ke­vien eriä­vien mie­li­pi­tei­den jul­ki­tuo­mis­ta? Mitä tar­kal­leen? Onko mui­ta alo­ja, jois­ta kes­kus­te­lu ja eriä­vät mie­li­pi­teet ovat pahas­ta, vai onko ilmas­to­ky­sy­myk­set ainoa?

 15. Soininvaara:“Täydellisesti toi­mi­vaa tilas­tol­lis­ta mal­lia ei ole olemassa.”

  Näin­hän se on. Mal­lin­ta­mi­nen on yhtei­nen ongel­ma monil­le tie­teen aloil­le. Peri­aa­te on, että kaik­ki mal­lit ovat pie­les­sä, mut­ta jot­kin ovat hyö­dyl­li­siä. Ilmas­ton­muu­tok­sen ennus­ta­mi­ses­sa ei hyö­dyl­lis­tä mal­lia ole vie­lä tunnistettu. 

  Kiviranta.“Ihmettelenpä olem­me­ko pää­ty­neet uuteen aikaan ja rajoil­le joil­la ‘tie­teel­li­nen meto­di’ muut­tuu sel­lai­sek­si ettei sen luo­tet­ta­vuus ole enää takuuvarma.”

  Tämä on kyl­lä erit­täin osu­va huo­mio. Muis­taak­se­ni NASA/GISSin ilmas­to­mal­lis­sa on n. 100 000 riviä Fort­ra­nia. Joten sii­tä vaan tar­kas­ta­maan. Täl­lais­ten mal­lien veri­fioi­mi­nen tie­teel­li­sen meto­din tai peer-review’n kei­noin on hui­kea haas­te. Onko se edes mah­dol­lis­ta? Lopul­ta täy­tyy vain luot­taa, jos niin päät­tää. Täs­tä ter­mi ilmas­ton­muu­to­sus­ko­vai­nen. Vain aika voi rat­kais­ta täl­lais­ten mal­lien ja teo­rioi­den osuvuuden.

 16. Niin­pä joh­to­pää­tök­se­ni on, että tie­deyh­tei­sön yli­voi­mai­nen enem­mis­tö on tul­lut tulok­seen, että tilan­ne on ilmas­ton­muu­tok­sen osal­ta vaa­ral­li­nen ja jotain pitää tehdä.”

  Kuin­ka laa­jaa on yksi­mie­li­syys tuos­ta “jotain pitää teh­dä” ‑osas­ta? Onko yli­pään­sä jotain jär­ke­vää teh­tä­vis­sä jär­ke­väl­lä hin­nal­la vai onko sit­ten­kin paras­ta odot­taa seu­rauk­sia ja toi­mia sit­ten tilan­teen­mu­kai­sel­la tavalla?

  1. Onko yli­pään­sä jotain jär­ke­vää teh­tä­vis­sä jär­ke­väl­lä hin­nal­la vai onko sit­ten­kin paras­ta odot­taa seu­rauk­sia ja toi­mia sit­ten tilan­teen­mu­kai­sel­la tavalla?

   Siis jos mie­tit, pitää­kö hil­jen­tää ennen ris­teys­tä, jos­ta et nää, tulee­ko sii­tä auto, kan­nat­taa ajaa ris­teyk­siin täy­sil­lä ja odot­taa seu­rauk­sia ja toi­mia sit­ten tilan­teen mukai­sel­la taval­la. Ihan oikeas­ti. Oli­ko kir­joi­tus tar­koi­tet­tu huumoriksi?

 17. Mar­ko Hami­lo jak­saa mui­den puo­lus­te­li­joi­den tavoin jat­kaa näp­pä­rää ter­meil­lä kik­kai­lua vält­täen kai­ken mah­dol­li­sen kes­kus­te­lun itse aihees­ta — ja mik­si ei vält­te­li­si, kun meil­lä on väit­tei­den mukaan koh­ta var­maa­kin jo mil­joo­nan tut­ki­jan kon­sen­sus asiasta.

  Koko kes­kus­te­lua tun­tuu rii­vaa­van yhden osa­puo­len pyr­ki­mys lei­ma­ta koko ilmas­ton­muu­tos­tut­ki­muk­sen alan niin eso­tee­ri­sek­si, että vain asi­aan vih­kiy­ty­neet (ja oike­aa uskoa tun­nus­ta­vat) tut­ki­jat pys­ty­vät ymmär­tä­mään aihees­ta mitään. Täl­lä näp­pä­räl­lä kei­nol­la voi­daan­kin sit­ten hel­pos­ti sivuut­taa esim. tilas­to­tie­tei­li­jöi­den kri­tiik­ki Mann:n ja Brif­fan käyt­tä­miä tilas­tol­li­sia mene­tel­miä koh­taaan — eihän pahai­nen tilas­to­tie­tei­li­jä voi ymmär­tää mitään ilmas­to­muu­tos­tie­teen syvim­mäs­tä olemuksesta.

  Denia­lis­ti-lei­ma­kir­ves­tä hei­lut­te­le­mal­la ja tie­teel­li­nen kon­sen­sus ‑gos­pe­lia vei­saa­mal­la saa­daan huku­tet­tua se tosia­sia, että meil­lä itsea­sias­sa on ole­mas­sa perus­tel­tu­ja syi­tä epäil­lä teo­ri­aa ihmi­sen aiheut­ta­mas­ta ilmas­ton­muu­tok­ses­ta (AGW). Näi­den puut­tei­den pitäi­si olla täy­sin ymmär­ret­tä­viä mui­den­kin alo­jen tut­ki­joil­le ja jopa valis­tu­neil­le maallikoille.

  Itse jos­kus lis­ta­sin mie­les­tä­ni sel­keim­piä puutteita:

  1. Ilmas­to­mal­lien puut­teel­li­suus ja ennus­tus­ky­vyt­tö­myys — lyhyes­ti: yksi­kään mal­li ei pys­ty tuot­ta­maan sel­lais­ta ilmas­toa, joka tuot­tai­si havai­tut säät

  2. Paleokli­ma­tol­gian epä­var­muu­det — mm. lus­to­sar­jo­jen ongel­mat + jää­tik­kö­kai­raus­ten CO2 pitoi­suuk­sien tulkinta

  3. Teo­rial­le vas­taik­kai­set havain­not / teo­rias­ta puut­tu­vat uudet ilmiöt — satel­lit­ti­ha­vain­nois­ta mm. vesi­höy­ryn nega­tii­vi­nen takai­sin­kyt­ken­tä, tro­pii­kin tro­posfää­rin läm­pö­saa­rek­keen puut­tu­mi­nen, kos­mis­ten sätei­den vai­ku­tus pilvisyyteen

  4. Kes­ki­läm­pö­ti­la­sar­jo­jen luon­ne — väi­tet­ty läm­pe­ne­mi­nen mah­tuu sää­ase­mien mit­taus­sar­joil­le teh­ty­jen kor­jaus­ten ja UHIn vai­ku­tuk­sen sisäl­le; onko siis kysees­sä todel­li­nen läm­pe­ne­mi­stren­di vai vää­rät korjaukset?

  5. Väi­tei­den tuke­mi­nen sekun­da­tut­ki­muk­sel­la — esim. myrs­ky­tu­ho­jen mää­rän lisään­ty­mi­sen väi­te­tään tuke­van AGW-teo­ri­aa vaik­ka lisään­ty­mi­nen voi­daan­kin selit­tää täy­sin maan­käy­tön muu­tok­sil­la (raken­ne­taan myrsky/tulvaherkille alueille)

  Näis­tä epäi­lyk­sis­tä yksi­kään ei katoa min­nek­kään vaik­ka kuin­ka huu­tai­si “denia­lis­ti” — kyse ei myös­kään ole mis­tään huo­mion kiin­nit­tä­mi­ses­tä pik­ku­de­tai­jei­hin vaan koko AGW-teo­rian yti­men uskot­ta­vuus on koh­tien 1–4 varassa.

  1. Hir­mu­myrs­ky­jä’ on kyl­lä seu­rat­tuy pit­kään ihan hir­mu­myrs­kyi­nä joi­den voi­mak­kuut­ta on mitat­tu tuu­len nopeuk­sil­la eikä tuho­jen suu­ruuk­sil­la. Nämä ovat yleis­ty­neet ja muut­tu­neet rajummiksi

 18. Olen jos­kus teh­nyt aja­tus­lei­kin siir­ty­mäl­lä aikaan jol­loin radio­ak­tii­vi­suus kek­sit­tiin ja pian havait­tiin että sil­lä on nega­tii­vi­sia terveysvaikutuksia.

  Käy­tän­nös­sä samoil­la argu­men­toin­ti­ta­voil­la kuin mitä skep­ti­kot käyt­tä­vät voi­si kysee­na­lais­taa radio­ak­tii­vi­suu­den (tai asbes­tin, tupa­kan­pol­ton, pien­hiuk­kas­ten jne.) vaa­ral­li­suu­den ihmi­sen terveydelle.

  Hel­poin tapa on tode­ta että ei ole tar­peek­si dataa joh­to­pää­tös­ten tekemiseen.

  Sit­ten voi tode­ta, että ei radio­ak­tii­vi­suus aiheut­ta­nut koe­hen­ki­löil­le syö­pää ja epä­muo­dos­tu­mia vaan sii­nä on taka­na jotain mui­ta syitä.

  Pahois­sa tapauk­sis­sa voi kään­tää ajat­te­lun pää­lael­leen ja tode­ta että syö­pä­sai­raus aiheut­taa radio­ak­tii­vis­ten ainei­den kerään­ty­mi­sen elimistöön.

  Sit­ten voi­daan eri foo­ru­meil­la poh­tia onko teo­ria uraa­nin hajoa­mi­ses­ta oikea ja miten vapau­tu­nut sätei­ly rea­goi orgaa­ni­siin yhdisteisiin…

  Leh­dis­tö jul­kai­si­si infoa puo­les­ta ja vas­taan ja lopul­ta taval­li­nen kadun­tal­laa­ja jou­tui­si itse muo­dos­ta­maan mie­li­pi­teen­sä onko radio­ak­tii­vi­suus vaa­ral­lis­ta vai ei.

  Ilmas­toa­sias­sa kai­pai­sin kyl­lä skep­tik­ko­puo­len ryh­dis­täy­ty­mis­tä ja että he ker­toi­si­vat mikä on hei­dän vaih­toeh­ton­sa. Mitään jär­ke­vää kes­kus­te­lua ei saa aikaan nykymallilla

 19. Nois­ta kes­ki­läm­pö­ti­la­sar­jois­ta vie­lä sen ver­ran, että yksi nii­tä rii­vaa­va vai­va on myös datan alu­eel­li­nen rei­käi­syys. Esim. ete­läi­sen pal­lon­puo­lis­kon meria­luei­den kes­ki­läm­pö­ti­la­ti­las­tot perus­tu­vat vuo­si­kym­me­nien ajal­ta kol­men sää­ase­man mit­tauk­siin. Samoin Tyy­nen­val­ta­me­ren kes­kio­sien osal­ta — nekin perus­tu­vat pää­osin Hono­lu­lun ja Coo­kin saar­ten ase­mien mit­tauk­siin hyvin pit­kil­tä aikajaksoita.

  Tro­pii­kin maa-ase­mien suh­teen tilan­ne on sama.

  Voi­kin hyvin­kin kysyä, että mitä me oikeas­taan tie­däm­me maa­pal­lon kes­ki­läm­pö­ti­las­ta ennen satel­lit­ti­mit­tauk­sia. Onko kysees­sä vain pelk­kä tilas­tol­li­siin kik­kai­lui­hin perus­tu­va arvaus?

  Tämä rei­käi­syys tar­koit­taa myös sitä, että vain muu­ta­man sää­ase­man mit­taus­tie­to­jen tahal­li­sel­la tai tahat­to­mal­la vir­heel­li­sel­lä kor­jauk­sel­la voi olla val­ta­va mer­ki­tys keskilämpötilatilastoihin.

  Vai oli­ko se taas niin, ettei denia­lis­ti vain pys­ty ymmär­tä­mään ilmas­to­tie­teen saloja?

  1. Voi­kin hyvin­kin kysyä, että mitä me oikeas­taan tie­däm­me maa­pal­lon kes­ki­läm­pö­ti­las­ta ennen satel­lit­ti­mit­tauk­sia. Onko kysees­sä vain pelk­kä tilas­tol­li­siin kik­kai­lui­hin perus­tu­va arvaus?

   Ehkä tie­däm­me jotain poh­jois­na­van jääpeitteestä.

 20. MH: “denia­lis­mil­la tar­koi­te­taan reto­ris­ten argu­ment­tien käyt­töä anta­maan vai­ku­tel­ma asi­aan­kuu­lu­vas­ta kiis­tas­ta asias­sa, jos­sa ris­ti­rii­taa ei todel­li­suu­des­sa ole. Pää­mää­rä­nä on siis kiel­tää asia, jos­ta val­lit­see tie­teel­li­nen yksimielisyys.”

  Denia­lis­ti vai­kut­taa tai­ka­sa­nal­ta, jol­la voi todis­taa aina kan­tan­sa oikeak­si. Jos argu­men­tit käy­vät vähiin, voi julis­taa vas­ta­puo­len denia­lis­tik­si. Tiks luk­koon. Miten täl­lais­ten sano­jen ja lei­mo­jen kehit­te­ly vie asi­aa eteenpäin?

  Voit­te­ko nime­tä esi­mer­kin, kuka on denia­lis­ti? Onko Ste­ve McIn­ty­re denia­lis­ti? MOT:n toi­mit­ta­jat? Sii­nä tapauk­ses­sa lie­nee help­po ker­toa joku tar­kis­tet­ta­vis­sa ole­va tie­teel­li­nen yksi­tyis­koh­ta, jos­sa he ovat vää­räs­sä, jot­ta denia­lis­min voi tode­ta. Entä ne asiat, jois­sa nämä “denia­lis­tit” ovat olleet oikeas­sa? Voi­ko denia­lis­ti olla oikeas­sa mis­sään, vai onko kaik­ki hänen argu­men­taa­tion­sa nol­lan arvoi­sia, kun denia­lis­mi­tuo­mio on tehty?

  Mik­si ollaan niin huo­les­tu­nei­ta vää­räs­sä ole­vien ihmis­ten aiheut­ta­mas­ta vaikutelmasta?

  Pitäi­si­kö denia­lis­teil­ta evä­tä pää­sy kaik­keen tie­teel­li­seen aineis­toon, jot­tei­vät he pää­se aiheut­ta­maan lisää vää­rän­lais­ta vai­ku­tel­maa tie­tees­tä reto­ri­sil­la tem­puil­laan (tem­pul­la tar­koi­tan nok­ke­laa tapaa teh­dä joku asia).

  Oli­si­ko asioi­den sel­kiyt­tä­mi­sek­si syy­tä jul­kais­ta tie­de­leh­dis­sä sään­nöl­li­ses­ti lis­ta asiois­ta, jois­ta on tie­teel­li­nen yksi­mie­li­syys? Täl­löin oli­si help­po tun­nis­taa denia­lis­tit mah­dol­li­sim­man nopeas­ti sii­tä, että he kysee­na­lais­ta­vat kysei­siä asioi­ta. Sääs­tet­täi­siin myös resurs­se­ja, kun oikeat tut­ki­jat eivät epä­huo­mios­sa tut­ki­si asioi­ta, jois­ta totuus on jo selvitetty.

  Voi­si­ko tähän lis­taan sisäl­lyt­tää vain sanan “ilmas­to­tie­de” yhte­nä koko­nai­suu­te­na, vai onko sii­nä vie­lä joku osa-alue, jos­ta ei val­lit­se tie­teel­li­nen yksimielisyys?

  1. Minä en ole tör­män­nyt yhteen­kään denia­lis­tien argu­ment­tiin, jol­la he oli­si­vat pys­ty­neet osoit­ta­maan vää­räk­si yhden­kään olen­nai­sen osan ilmas­to­tie­teen väit­teis­tä. Kun vas­tas­sa on koko viral­li­sen tie­teen arse­naa­li, pitäi­si osoit­taa sii­tä yksi olen­nai­nen, koko raken­nel­man per­tus­tuk­sia uhkaa­va vir­he. Väit­tei­tä on toki esi­tet­ty, esi­mer­kik­si että tie­to ilmas­ton läm­pe­ne­mi­ses­tä on pelk­kä mit­taus­vir­he, mut­ta täl­lai­sen väit­teen tuek­si pitäi­si esit­tää jotain muu­ta kuin mie­li­pi­de. Minuun ottaa noin ker­ran kuus­sa joku ilki­liik­ku­jan­kek­si­jä, joka valit­taa, ettei Sit­ra tai TEKES ota hänen mul­lis­ta­vaa kek­sin­töään vaka­vas­ti. Minä en toki pys­ty enkä ehdi pereh­tyä hei­dän perus­te­lui­hin­sa, mut­ta luo­tan sii­hen, ettei TEKES hyl­käi­si toi­mi­vaa iki­liik­ku­jaa. Niin­pä myös luo­tan ilmas­to­tie­tei­li­jöi­den yli­voi­mai­seen enemmistöön.

 21. ihmet­te­li­jä: “Ilmas­toa­sias­sa kai­pai­sin kyl­lä skep­tik­ko­puo­len ryh­dis­täy­ty­mis­tä ja että he ker­toi­si­vat mikä on hei­dän vaih­toeh­ton­sa. Mitään jär­ke­vää kes­kus­te­lua ei saa aikaan nykymallilla”

  Eihän sii­nä vaih­toeh­dos­sa ole mitään ihmeel­lis­tä — 1970–90 ‑luvuil­la koet­tu läm­pe­ne­mi­nen on ilmas­ton luon­nol­lis­ta vaih­te­lua ja ver­tau­tuu täy­sin 1920–30 ‑luku­jen läm­pe­ne­mi­seen. CO2-pitoi­suuk­sien kas­vul­la lie­nee jokin vai­ku­tus, mut­ta se huk­kuu kohinaan.

  Luon­tai­set ilmas­ton vaih­te­lut taa­sen selit­ty­vät mm. muu­tok­sil­la aurin­gon säi­te­ly­te­hos­sa, maan radas­sa ja eri­lais­ten syklis­ten vuo­si­kym­me­nien mit­tais­ten ilmas­toil­miöi­den (PDO, ENSO, NAO, AMO jne.) vuorovaikutuksesta.

  Ilmas­to ei ole vakaa ja muut­tu­ma­ton, kuten lät­kä­mai­lan var­ren suo­ris­tuk­sel­la yri­te­tään väit­tää, eikä se ilmei­ses­ti ole herk­kä pie­nil­le pako­te­muu­tok­sil­le (CO2-pitoi­suu­den kas­vu) niin, että se voi­si riis­täy­tyä raiteiltaan.

 22. Ilmas­tos­kep­ti­siä ver­tai­sar­vioi­tu­ja sekä jul­kais­tu­ja artik­ke­lei­ta on muu­ten erääl­le sai­til­le kerät­ty 500 kappaletta.

  Puhut­ko nyt sii­tä 450 jul­kai­sun lis­tas­ta jon­ka kokoa­ja ihan oikeas­ti vai­kut­taa tyh­mem­mäl­tä kuin “lobo­to­mi­soi­tu hams­te­ri”? Kts. sanan­vaih­to hänen ja Harold Brook­sin välil­lä joka ei ymmär­rä mitä ihmet­tä hänen jul­kai­sun­sa tekee lis­ta osoit­tees­sa http://greenfyre.wordpress.com/2009/11/18/poptarts-450-climate-change-denier-lies/

 23. Mar­ko Hami­lo kir­joit­ti hyvin skep­ti­syy­des­tä. Skep­ti­syys — aina­kin tie­teel­li­ses­sä yhtey­des­sä — asi­aa koh­taan ei sinän­sä ota kan­taa mie­li­pi­tee­seen. Skep­ti­syys vähin­tään­kin edel­lyt­tää, että oma mie­li­pi­de on val­mis olta­va heit­tä­mään romu­kop­paan, jos ilme­nee uut­ta tie­toa sitä vas­taan. Se ei sinän­sä kovin hyvin kor­re­loi suo­men kie­len sanan “epäi­li­jä” arki­käy­tön kans­sa, kos­ka se tar­koit­taa yleen­sä myös asen­noi­tu­mis­ta asi­aa vas­taan. Mie­les­tä­ni skep­tik­ko voi myös olla luot­ta­vai­nen jotain asi­aa koh­taan. Ja astei­kol­ta löy­tyy tie­tys­ti koko luot­ta­muk­sen kir­jo, eikä vain kah­ta vaihtoehtoa.

  Ja vie­lä­pä kah­des­sa ulot­tu­vuu­des­sa: var­muusas­te omas­ta mie­li­pi­tees­tä sekä itse mie­li­pi­teen aste. Suu­rin osa ihmis­kun­nas­ta lie­nee var­muusas­teel­la hyvin, hyvin alhai­nen, joten ter­veel­lä skep­ti­syy­del­lä varus­tet­tu ihmi­nen ei sil­loin ota vah­vaa mie­li­pi­det­tä suun­taan eikä toi­seen. Toi­saal­ta myös hyvin asi­aan pereh­ty­nyt ihmi­nen voi olla otta­mat­ta vah­vaa kan­taa kum­paan­kaan suun­taan, jos kokee, ettei sil­le vain ole perusteita.

  Itse olen skep­ti­ses­sä hen­ges­sä varo­vai­sen luot­ta­vai­nen. En ole sinän­sä näh­nyt mitään syy­tä olla usko­mat­ta, että ihmi­nen vai­kut­taa ilmas­ton­muu­tok­seen, mut­ta en uskal­la vah­vas­ti myös­kään seis­tä sen aja­tuk­sen taka­na, kos­ka en ole pereh­ty­nyt riit­tä­väs­ti asiaan.

  Jos äänes­tää pitäi­si, kan­nat­tai­sin var­mas­ti jopa 10 % sum­maa kan­san­ta­lou­des­ta, kos­ka mie­les­tä­ni on ris­ki, että teke­mät­tä mitään leik­kaus­ta tulee 80 %. Jos tuo vakuu­tus pal­jas­tui­si­kin hui­jauk­sek­si, emme sil­ti ole menet­tä­neet ihmis­kun­taa emme­kä ihmi­syyt­tä. Toi­mi­mat­to­muu­den ris­ki­nä kun voi­si olla jopa maa­il­man­laa­jui­nen elin­ta­so­so­ta ja val­ta­vas­ti inhi­mil­lis­tä kärsimystä.

  Ei “sak­sa­lai­sen ilman” osta­mi­nen­kaan oikeas­ti muut­ta­nut suo­ma­lais­ten hyvin­voin­tia. On otet­ta­va posi­tii­vi­sia ris­ke­jä eli ris­ke­jä, jois­ta saat­taa seu­ra­ta hyvää. Nega­tii­vi­sia ris­ke­jä vas­taan on suo­jau­dut­ta­va. Rahan sijoit­ta­mi­nen ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­taan on posi­tii­vi­nen ris­ki, toi­mi­mat­to­muus negatiivinen.

  Aivan toi­nen asia on, että tämä ns. tie­deyh­tei­sön kon­sen­sus on hyvin vai­kea asia miten­kään aukot­to­mas­ti tode­ta. Sik­si kaik­ki voi­ma tuli­si kes­kit­tää vähän pie­nem­pien palas­ten käsittelyyn.

  Uskoi­sin, että molem­min puo­lin aina­kin täl­lä pals­tal­la ollaan hyvin pit­käl­le yksi­mie­li­siä sii­tä, että IPCC:n roo­li asiois­ta pää­tet­täes­sä on suu­ri. Käy­tän­nös­sä juu­ri IPCC:n toi­min­ta on se “tie­deyh­tei­sön kon­sen­sus” ja se, joka saa (jos saa) päät­tä­jät­kin toimimaan.

  Sik­si oli­si­kin toi­vot­ta­vaa, jos nämä “epäi­li­jät” voi­si­vat osoit­taa juu­ri IPCC:n toi­min­nas­sa epäi­lyk­sen alais­ta ja tut­ki­muk­sia, jot­ka kumoa­vat IPCC:n teke­mät sum­mauk­set. “Luot­ta­vais­ten” oli­si hel­pom­pi sit­ten nii­hin väit­tei­siin pureutua.

 24. OS: “Minä en ole tör­män­nyt yhteen­kään denia­lis­tien argu­ment­tiin, jol­la he oli­si­vat pys­ty­neet osoit­ta­maan vää­räk­si yhden­kään olen­nai­sen osan ilmas­to­tie­teen väitteistä.”

  Eikö edes Mann:n ja Brif­fan lät­kä­mai­lat? Näi­den suh­teen­han on osoi­tet­tu, että Mann:n mene­tel­mäs­sä mm. PCA:ta käy­te­tään täy­sin vää­rin ja tulok­se­na on se, että jopa satun­nai­ses­ta datas­ta saa­daan tulok­sek­si lätkämaila.

  Entä­pä sit­ten Wang:n UHI-tut­ki­mus, jol­la IPCC perus­te­lee, ettei UHI vai­ku­ta kes­ki­läm­pö­ti­la­sar­joi­hin? http://wattsupwiththat.com/2009/05/03/climate-science-fraud-at-albany-university/

  Viit­ta­sin­kin jo aiem­min Douglass et. al. ‑pape­riin, jos­sa osoi­tet­tiin tro­pii­kin tro­posfää­rin läm­pö­saa­rek­keen puuttuminen.

  Vesi­höy­ryn nega­tii­vi­ses­ta taka­sin­ky­ken­näs­tä taas löy­tyy jul­kai­su­ja mm. Lindze­nil­tä ja Spenceriltä.

  Jää­kai­raus­ten CO2-pitoi­suuk­sien rekon­struk­tiois­sa on esiin­ty­nyt kum­mal­li­suuk­sia esim. jois­sain tut­ki­muk­sis­sa näyt­teet, jois­sa on nykyis­tä suu­rem­pi CO2-pitoi­suus, on tul­kit­tu saas­tui­neik­si (poraus­nes­te tms.) ja hei­tet­ty pois. Lisäk­si koko ole­tus sii­tä, että jää varas­toi­si vää­ris­ty­mät­tö­män näyt­teen muo­dos­tu­mi­sai­kan­sa ilma­ke­häs­tä on osoi­tet­tu vähin­tään­kin epäilyttäväksi.

  Mitä vie­lä pitäi­si kumota?

  Ilmas­to­tie­teen väit­tei­den tar­kis­tus ei aina ole mitään raket­ti­tie­det­tä: http://wattsupwiththat.com/2009/12/09/picking-out-the-uhi-in-global-temperature-records-so-easy-a-6th-grader-can-do-it/

  1. Kaa­tuu­ko väi­te sii­tä, että kas­vi­huo­ne­kaa­sut läm­mit­tä­vät ilma­ke­hää sil­lä, vaik­ka lät­kä­mai­laes­ti­maa­teis­sa oli­si jotain vikaa. Päät­ty­vä vuo­si­kym­men oli joka tapauk­ses­sa mit­ra­tuios­ta sel­väs­ti lämpimin.

 25. Mik­si ollaan niin huo­les­tu­nei­ta vää­räs­sä ole­vien ihmis­ten aiheut­ta­mas­ta vaikutelmasta?”

  Kos­ka denia­lis­tit usein tahal­laan ja har­vem­min tyh­myyt­tään saa­vat jan­ku­tuk­sel­laan aikaan vai­ku­tel­man suu­res­ta epä­var­muu­des­ta. Jos­tain syys­tä denia­lis­ti­nen epä­var­muu­den mää­rit­te­lee se ettei ilmas­to­po­liit­ti­sia toi­men­pi­tei­tä tar­vi­ta: läm­pö­ti­la ei muu­tu, jos muut­tuu ei ihmi­sen toi­mes­ta, jos ihmi­sen toi­mes­ta niin se ei ole vaa­ral­lis­ta jne. Denia­lis­mi on luon­teel­taan poliit­tis­ta ei tie­teel­lis­tä. Tosin denia­lis­tit usein esiin­ty­vät asiantuntijoina. 

  Var­mas­ti denia­lis­tien lisäk­si on oikei­ta skep­tik­ko­ja, yksi­tyis­koh­tia kri­ti­soi­via tie­tei­li­jöi­tä, huo­nos­ti infor­moi­tu­ja tai har­haan­joh­det­tu­ja maal­lik­ko­ja, jne.

  Sel­lai­sia tie­tei­li­jöi­tä ei kui­ten­kaan ole kuin MOT:n toi­mit­ta­jat, joi­den mie­les­tä mikä tahan­sa on vää­rin kun­han vain ei tar­vit­se teh­dä mitään ja ympä­ris­tö­lii­ke osoit­tau­tuu epä­on­nis­tu­neek­si ja huo­nos­ti naa­mioi­duk­si län­si­mai­sen arvo­maa­il­man kritiikiksi. 

  McIn­ty­re taas on kaivosmies.

  Denia­lis­tin ana­lo­gia häi­rik­kö, joka sabo­toi asun­to-osa­keyh­tiön kat­to­re­mon­tis­ta päät­tä­vää kokous­ta, kos­ka on juu­ri myy­mäs­sä asun­to­aan. Lisäk­si satun­nai­nen ohi­kul­ki­ja luu­lee kaik­kien kokous­ten ole­van saman­lais­ta kaaosta.

 26. Ilmas­tos­kep­ti­siä ver­tai­sar­vioi­tu­ja sekä jul­kais­tu­ja artik­ke­lei­ta on muu­ten erääl­le sai­til­le kerät­ty 500 kappaletta.”

  Vai sekoit­tuu­ko nyt ilmas­ton­muu­tos­ta vas­tus­ta­vien tie­de­mies­ten mää­rä ja artik­ke­lien määrä?

  http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=57605
  http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=48911

  Auts. Tuli vahin­gos­sa mukaan tuo Darwin-linkki…

 27. Täs­sä on mie­les­tä­ni äly­käs kannanotto:
  http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704107104574571613215771336.html

  En uskal­la sanoa mitään sii­tä, että onko ollut ole­mas­sa oikeas­ti klik­ki, joka on vää­ris­tä­nyt peer-review-pro­ses­sia niin kuin jot­kut ovat tämän säh­kö­pos­ti­vuo­don perus­teel­la väittäneet. 

  Jos sel­lai­nen kui­ten­kin on ollut, niin tämän asian seu­rauk­se­na suu­rin hait­ta syn­tyy pie­nil­le (mail­le), jot­ka ovat eni­ten riip­pu­vai­sia vapaas­ta tiedosta.
  Täm­möi­nen klik­ki ei hait­taa iso­ja toi­mi­joi­ta, kos­ka voi­si­vat tuot­taa tie­deyh­tei­sön tuot­ta­man tie­don itse kos­ka tahansa. 

  Esi­mer­kik­si his­to­rias­ta ottai­sin QED:n kehi­tyk­sen kyl­män sodan aika­na. Tai samal­la kysyi­sin, että mik­si CERN on tärkeä?

  Naii­vis­ti ajat­te­len, että jos ole­mas­sao­le­van datan perus­teel­la on mah­dol­lis­ta ennus­taa ilmas­ton tule­va käyt­täy­ty­mi­nen vähän­kään tar­kem­min, niin sen takuul­la joku tekee, eikä sii­hen tar­vit­se ver­tai­sar­vioi­vaa tie­deyh­tei­söä ja hyö­ty­jä on tuos­sa se joka tie­tää tarkemmin. 

  Tämä väit­te­ly, jota Soi­nin­vaa­ra halu­aa tääl­lä blo­gis­saan käy­dä, menee minul­ta täy­sin yli ymmär­ryk­sen. Mikä tämän tar­koi­tus on?

  Fysii­kas­sa tämä crack­pot-ilmiö on tut­tu niin kau­an kuin olen seu­ran­nut popu­laa­ri­kes­kus­te­lu­ja. Todel­li­sel­le kes­kus­te­lul­le niis­tä ei ole uhkaa. 

  Hyvä­nä esi­merk­ki­nä täs­tä on tähän­kin kes­kus­te­luun mukaan tuo­tu Ger­lich, joka on onnis­tu­nut vää­rin­käyt­tä­mään jos­sain tapauk­ses­sa käy­tä­vää “peh­me­ää reviewiä” ja saa­nut fysii­kan alan leh­teen pup­puar­tik­ke­lin täs­tä aihepiiristä. 

  Kui­ten­kin Soi­nin­vaa­ra otti tämän jon­kin­lai­se­na argu­ment­ti­na tähän käy­tä­vään kes­kus­te­luun, vaik­ka todel­li­nen lai­ta oli­si sel­vin­nyt hel­pos­ti. Miksi?

  1. Tämä väit­te­ly, jota Soi­nin­vaa­ra halu­aa tääl­lä blo­gis­saan käy­dä, menee minul­ta täy­sin yli ymmär­ryk­sen. Mikä tämän tar­koi­tus on?

   Olen vähän itse­kin ihme­tel­lyt, kan­nat­taa­ko aikaa käyt­tää täl­lai­seen. Kir­joi­tin alku­pe­räi­sen artik­ke­lin denia­lis­min uskon­nol­li­ses­ta luon­tees­ta, kos­ka blo­gil­le tun­ki aika-ajoin mie­les­tä­ni aika höy­ry­päi­siä denia­lis­tien kir­joi­tuk­sia ja halusin sanou­tua niis­tä irti. En ymmär­tä­nyt mil­lai­sen pan­do­ran lip­paan ava­sin. Alku­pe­räi­nen väit­tee­ni on kyl­lä minun sil­mis­sä­ni vain vah­vis­tu­nut tätä argu­men­toin­tia seuratessani. 

   Minus­ta tämä kes­kus­te­lu alkaa olla täy­sin tur­haa ja kan­nat­tai­si siir­tää Suo­mi 24-pals­tal­le. Har­kit­sen vaka­vas­ti kes­kus­te­lun lopet­ta­mis­ta aivan sii­tä yksin­ker­tai­ses­ta syys­tä, ettei minul­la ole aikaa tämän moderoimiseen.

 28. kse väit­ti:

  Mar­ko Hami­lo jak­saa mui­den puo­lus­te­li­joi­den tavoin jat­kaa näp­pä­rää ter­meil­lä kik­kai­lua vält­täen kai­ken mah­dol­li­sen kes­kus­te­lun itse aiheesta”

  Kat­so tämän pos­tauk­sen otsik­ko. Nyt oli puhee­na nime­no­maan reto­riik­ka ja sen käyt­tö vai­ku­tel­mien luomisessa.

 29. OS: “Hir­mu­myrs­ky­jä’ on kyl­lä seu­rat­tuy pit­kään ihan hir­mu­myrs­kyi­nä joi­den voi­mak­kuut­ta on mitat­tu tuu­len nopeuk­sil­la eikä tuho­jen suu­ruuk­sil­la. Nämä ovat yleis­ty­neet ja muut­tu­neet rajummiksi”

  Toi­saal­ta sedi­ment­ti- yms. tut­ki­mus­ten avul­la on sel­vi­tet­ty mm. se, että 1750–1950 ‑jak­so oli poik­keuk­sel­li­sen hil­jai­nen hir­mu­myrs­ky­jen osal­ta ja että MWPn aikaa oli ilmei­ses­ti myrskyisempää.

  Niin­pä mm. eräs NOAAn tut­ki­ja tote­aa­kin tut­ki­muk­ses­saan: “It is pre­ma­tu­re to conclu­de that human acti­vi­ty — par­ticu­lar­ly green­house war­ming — has had a detec­table impact on Atlan­tic hur­rica­nes…” ( http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009–02/nh-pti021009.php )

 30. Osmo: “Päät­ty­vä vuo­si­kym­men oli joka tapauk­ses­sa mit­ra­tuios­ta sel­väs­ti lämpimin.”

  Ei ollut kuin kohi­naan häviä­väs­ti läm­pi­mäm­pi, sikä­li kun huo­mioi­daan Pina­tu­bon vii­len­tä­vä vai­ku­tus 1990-luvun läm­pö­ti­loi­hin, ja mik­si ei huo­mioi­tai­si. Maa­da­tan luo­tet­ta­vuus on lisäk­si kysee­na­lais­ta, ja sen läm­pö-biak­ses­ta on hyvin vah­vaa tie­teel­lis­tä näyttöä.

  Osmo: “Hir­mu­myrs­ky­jä’ on kyl­lä seu­rat­tuy pit­kään ihan hir­mu­myrs­kyi­nä joi­den voi­mak­kuut­ta on mitat­tu tuu­len nopeuk­sil­la eikä tuho­jen suu­ruuk­sil­la. Nämä ovat yleis­ty­neet ja muut­tu­neet rajummiksi”

  Pidem­män aika­vä­lin tar­kas­te­lus­sa eivät ole muut­tu­neet voi­mak­kaam­mik­si, eivät­kä ole yleistyneet.

  Minä en ole tör­män­nyt yhteen­kään denia­lis­tien argu­ment­tiin, jol­la he oli­si­vat pys­ty­neet osoit­ta­maan vää­räk­si yhden­kään olen­nai­sen osan ilmas­to­tie­teen väitteistä.”

  Asi­aa ei var­maan­kaan hel­po­ta se, että et itse tie­dä etkä ymmär­rä ilmas­to­tie­teen olen­nai­sia väitteitä?

  Nimim. kse luet­te­li niis­tä joi­ta­kin ylem­pä­nä. Mut­ta on täy­sin sama min­kä tie­teel­li­sen argu­men­tin esit­tää, eikö? Et kui­ten­kaan lähes­ty nii­tä tie­teel­li­ses­ti, vaan kyse on emo­tio­naa­li­ses­ta, iden­ti­tee­til­li­ses­tä ja auk­to­ri­teet­tius­koi­ses­ta suh­tees­ta tietoon.

  Oikeas­ti sinul­la ei ole esit­tää mitään mui­ta perus­te­lu­ja kuin se, että “auk­to­ri­teet­ti Y on oikeas­sa”. Ei mitään mui­ta. Ei yhtäkään.

 31. kse, vii­mei­sin kom­ment­ti­si (UHI, lät­kä­mai­la, raket­ti­tie­de, vesi­höy­ry, jää­kai­rauk­set) on tyy­pil­lis­tä denia­lis­ti­su­mu­tus­ta. Eihän sinul­la ole yhtään argu­ment­tia min­kään puo­les­ta, vaan viit­tei­tä blo­giin, jos­sa on scien­ti­fic fraud ‑väit­tei­tä ja video 6‑vuotiaasta lapsesta. 

  Eivät läm­pö­ti­la­re­kon­struk­tiot ole yhdes­tä mene­tel­mäs­tä, tut­ki­jas­ta tai edes yhdes­tä tie­to­läh­tees­tä kiin­ni, vaan kaik­kia noi­ta kol­mea löy­tyy hete­ro­gee­ni­nen jouk­ko joka osoit­taa samaan suuntaan. 

  UHI: mitä Wan­gin pape­ris­sa on pie­les­sä? Jos ole­tet­tai­siin ettei Wan­gin pape­ria oli­si, entä mer­ten läm­pe­ne­mi­nen? Eihän siel­lä ole kau­pun­ke­ja. Entä satel­liit­ti­mit­tauk­set? Ai niin, niis­tä ei (enää) sovi puhua — muis­te­len että vie­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten ne oli­vat teil­lä­päin kovin muodikkaita. 🙂

  Lai­tat­ko vie­lä viit­teet mai­nit­se­mii­si vesi­höy­ry- ja jää­kai­raus­pa­pe­rei­hin. Nii­tä voi­si kat­soa tarkemmin.

 32. OS: “Kaa­tuu­ko väi­te sii­tä, että kas­vi­huo­ne­kaa­sut läm­mit­tä­vät ilma­ke­hää sil­lä, vaik­ka lät­kä­mai­laes­ti­maa­teis­sa oli­si jotain vikaa. Päät­ty­vä vuo­si­kym­men oli joka tapauk­ses­sa mit­ra­tuios­ta sel­väs­ti lämpimin.”

  Eihän kukaan väi­tä, ettei­vät­kö kas­vi­huo­ne­kaa­sut pitäi­si ilma­ke­hää läm­pi­mä­nä — kyse on sii­tä, että mikä on eri osien vai­ku­tus koko­nai­suu­teen. Esim. lisää­kö CO2:n lisään­ty­mi­nen ilman­kos­teut­ta ja vähen­tää pil­vi­syyt­tä ja sitä kaut­ta nos­taa läm­pö­ti­laa vie­lä enem­män — vai käy­kö niin, että haih­dun­nan lisään­ty­mi­nen lisää pil­vi­syyt­tä ja siir­tää enem­män läm­pöä navoil­le ja yläil­ma­ke­hään hel­pom­min ava­ruu­teen hävi­tet­tä­väk­si — ja rajoit­taa siten lisään­ty­neen CO2n vai­ku­tuk­set olemattomiksi.

  Lät­kä­mai­lan kumou­tu­mi­sen mer­ki­tys on sii­nä, että jos aiem­min­kin on ollut vas­taa­via tai jopa suu­rem­pia läm­pe­ne­mi­siä ilman CO2ta, niin mik­si nykyi­nen läm­pe­ne­mi­nen joh­tui­si vain CO2sta — eikä niis­tä samois­ta syis­tä kuin aiemmin.

  Päät­ty­vän vuo­si­kym­me­nen ennä­tys­läm­pi­myys myös hie­man arve­lut­taa — mik­si näyt­tää sil­tä, että kun tar­kas­tel­laan vain ja ainoas­taan puh­taas­ti maa­seu­dul­la sijait­se­vien hyvien sää­ase­mien mit­taus­sar­jo­ja, niin näyt­tää aina sil­tä, että nyt ollaan kor­kein­taan samal­la tasol­la kuin 1930-luvul­la? (Kts. esim. Sodan­ky­län tilas­tot Ilma­tie­teen­lai­tok­sen sivuil­ta: http://fmi.fi/kuvat/vuosikeskilampop04.png ) Mik­si “poik­keuk­sel­li­nen” läm­pe­ne­mi­nen näy­täi­si näky­vän vain kau­pun­kei­hin ja len­to­ken­til­le sijoi­tet­tu­jen sää­ase­mien mittausarjoissa?

 33. Siis jos mie­tit, pitää­kö hil­jen­tää ennen ris­teys­tä, jos­ta et nää, tulee­ko sii­tä auto, kan­nat­taa ajaa ris­teyk­siin täy­sil­lä ja odot­taa seu­rauk­sia ja toi­mia sit­ten tilan­teen mukai­sel­la taval­la. Ihan oikeas­ti. Oli­ko kir­joi­tus tar­koi­tet­tu huumoriksi?”

  Minus­ta ris­teys­ver­taus ei ole kovin hyvä. Ehkä parem­pi oli­si ver­ra­ta tilan­net­ta lumi­py­ryyn ja tiel­le kinos­tu­vaan lumeen. Tie­dät että lun­ta tulee lisää mut­ta et kuin­ka pal­jon ja kuin­ka nopeasti. 

  Kan­nat­taa­ko pysäh­tyä ja vär­kä­tä ren­kai­siin lumi­ket­jut alle hyvis­sä ajoin vai kan­nat­taa­ko jat­kaa mat­kaa ja toi­voa pää­se­vän­sä peril­le ennen kuin lun­ta on niin pal­jon että jäät kiinni? 

  Jos jäät kiin­ni, niin ket­jut saa vär­kät­tyä alle mut­ta se on työ­lääm­pää. Lumi­la­pios­ta­kin voi olla apua. Toi­saal­ta ket­jut rajoit­ta­vat ajo­no­peut­ta, jol­loin vähä­lu­mi­sis­sa koh­dis­sa mat­kan­te­ko on var­mas­ti hidasta.

  Täs­sä­pä opti­moin­tion­gel­ma, jon­ka paras rat­kai­su riip­puu niin sopi­vien lumi­ket­ju­jen saa­ta­vuu­des­ta, asen­nuk­sen työ­läy­des­tä eri olois­sa, sal­li­tus­ta nopeu­des­ta kuin lumien­nus­tees­ta­kin. Jos­kus voi olla jär­ke­vää läh­teä mat­kaan pel­kän lapion kans­sa, jos­kus taas ket­jut on pak­ko ostaa ja pis­tää heti kiin­ni. Ket­juil­la­kin voi jää­dä kiinni. 

  Onko tehok­kai­ta kei­no­ja ilmas­ton­muu­tok­sen ennus­tet­tu­jan hait­to­jen tor­ju­mi­sek­si ole­mas­sa ja onko näi­den kei­no­jen käyt­tö edul­li­sem­paa kuin hait­to­jen hoi­ta­mi­nen tilan­teen mukaan?

 34. OS: “Minä en ole tör­män­nyt yhteen­kään denia­lis­tien argu­ment­tiin, jol­la he oli­si­vat pys­ty­neet osoit­ta­maan vää­räk­si yhden­kään olen­nai­sen osan ilmas­to­tie­teen väitteistä.”

  Hami­lon mää­ri­tel­män mukaan denia­lis­ti luo vain vai­ku­tel­mia reto­rii­kal­la, eikä siten voi osoit­taa mitään tie­tees­sä vää­räk­si. Jos voi­si, tämä ei oli­si enää pelk­kää vai­ku­tel­maa, eikä siten denialismia.

  Totea­muk­se­si ei näin ollen tar­koi­ta mitään. Se tun­tui­si ole­van reto­rii­kal­la luo­tua vai­ku­tel­maa sii­tä, että toi­si­na­jat­te­li­jat ovat väärässä.

  OS: “Kun vas­tas­sa on koko viral­li­sen tie­teen arse­naa­li, pitäi­si osoit­taa sii­tä yksi olen­nai­nen, koko raken­nel­man perus­tuk­sia uhkaa­va virhe.”

  Minus­ta tämä­kin kuu­los­taa epäi­lyt­tä­väs­ti tyh­jäl­tä reto­rii­kal­ta, läh­tien sii­tä, että pyri­tään jaka­maan tie­de “viral­li­seen” ja “epä­vi­ral­li­seen”.

  Mis­sä vai­hees­sa vaa­ti­muk­sia koro­tet­tiin sii­hen, että pitäi­si löy­tyä koko tie­teen perus­tuk­sia uhkaa­va vir­he? Val­ta­vir­ta­tie­teen pää­osin alle­kir­joit­ta­vil­la­kin asian­tun­ti­joil­la on laa­jal­ti vaih­te­le­via näke­myk­siä par­haas­ta toi­min­ta­ta­vas­ta ilmas­ton­muu­tok­sen suh­teen. Ei tar­vi­ta koko tie­teen romah­dut­ta­mis­ta. Jo epä­var­muu­den aste on olen­nai­nen kysy­mys, kun mie­ti­tään toi­men­pi­tei­tä. Sil­loin var­muu­den tason lii­oit­te­lu on vir­he, johon pitää puuttua.

  Skep­ti­syys ja tes­taa­mi­nen on se tapa, jol­la tie­teen raken­nel­maa vah­vis­te­taan. On vie­lä­kin jää­nyt perus­te­le­mat­ta, mik­si se oli­si ilmas­to­tie­teen tapauk­ses­sa tuomittavaa.

 35. Kysy­mys­hän ei ole sii­tä läm­mit­tää­kö kas­vi­huo­ne­kaa­sut ilma­ke­hää (, mikä on itse asias­sa erin­omai­nen asia), vaan sii­tä, joh­taa­ko hii­li­diok­si­din pös­syt­te­ly katas­ro­faa­li­seen lämpenemiseen? 

  Ehdo­te­tut toi­met ovat muu­ten jo osoit­tau­tu­neet kata­stro­fik­si itses­sään, joten oli ihan hyvä, ettei Köö­pen­ha­mi­nas­sa sovit­tu mitään type­rää. Täs­sä muu­ten link­ki kon­ser­va­tii­vi­sen think tan­kin päte­vä­no­loi­seen arvioon Yhdys­val­lois­sa ehdo­te­tuis­ta toimista:
  http://www.heritage.org/Research/Energyandenvironment/cda08-10.cfm

  Pereh­dyt­tä­ni tar­kem­min mit­taus­tu­los­ten kerää­mis­ta­paan, aineis­toi­hin teh­tyi­hin ad hoc ‑kor­jauk­siin sekä alku­pe­räi­sen raa­ka­da­tan hävit­tä­mi­seen, niin mie­les­tä­ni tar­kas­te­lus­sa pitäi­si ottaa huo­mioon aiem­paa sel­vem­min myös vir­he­mar­gi­naa­li. Emme oikeas­ti voi sanoa mitään kovin var­maa ajas­ta ennen satelliittimittauksia. 

  Sinän­sä voi­ma­kas läm­pe­ne­mi­nen voi­si muu­ten joh­taa poh­joi­sel­la pal­lon­puo­lis­kol­la val­ta­vien nyt kyl­män val­las­sa ole­vien aluei­den “vapau­tu­mi­seen” hyö­ty­käyt­töön. Jos vil­kai­see maa­il­man­kart­taa, huo­maa, että kuu­mim­mil­la alueil­la ei ole kau­heas­ti maa­pin­ta-alaa. Tie­tys­ti meren­pin­nan nouse­mi­nen on ikä­vää, mut­ta jos meren­pin­nan kor­keu­den vaih­te­lu­vä­li on ollut muu­ta­man vii­mei­sim­män kym­me­nen tuhan­nen vuo­den sisäl­lä jopa yli sata met­riä ilman ihmi­sen vai­ku­tus­ta asi­aan, niin en jak­sai­si kau­heas­ti häm­mäs­tyä, jos meren pin­ta jat­kos­sa­kin nousi­si tai laskisi.

 36. Koko lät­kä­mai­la-argu­men­toin­tia vai­vaa mie­les­tä­ni val­tai­sa olkiuk­ko­tak­tiik­ka. (Pitäi­si­kö täs­tä nyt kehit­tää reto­ri­sen argu­men­toin­nin hen­ges­sä uusi ver­taus jää­kiek­koa pelaa­vas­ta olkiukosta?)

  Eikä kiis­ta­na­lais­ta ole lät­kä­mai­lan lapa, joka on se kaik­kein var­min osuus mit­tauk­sis­ta. Kiis­ta­na­lais­ta­han puun­run­ko­pää­tel­mis­sä on se, miten sen avul­la pys­ty­tään totea­maan se var­sio­suus, eli men­nei­syy­den läm­pö­ti­lan päät­te­le­mi­nen ilman oikei­ta läm­pö­mit­tauk­sia sil­tä ajal­ta. Kos­ka lapa ei kor­re­loi todet­tu­jen mit­taus­ten kans­sa, epäil­lä sopii, näyt­tää­kö var­si­kaan oikein.

  Mik­si epäi­li­jät kes­kit­ty­vät lät­kä­mai­laan, kun hei­dän nime­no­maan pitäi­si kes­kit­tyä todis­ta­maan, ettei läm­min­tä kes­kiai­kaa ollut­kaan ole­mas­sa? Mut­ta eivät­hän epäi­li­jät sitä tun­nu epäi­le­vän. Lät­kä­mai­lan var­ren ole­mas­sao­lo on mel­ko kiis­ta­ton, kos­ka tie­däm­me jo his­to­rial­li­sis­ta yhteyk­sis­tä Grön­lan­nin jää­tik­kö­peit­teen olleen pal­jon vähäi­sem­pi sil­loin. Läm­min kes­kiai­ka ja lät­kä­mai­la ovat joko molem­mat tot­ta tai kum­pi­kaan ei ole tot­ta. Mut­ta usein herää kuva, että epäi­li­jöi­den mie­les­tä vain lät­kä­mai­la on väärässä.

 37. kse, vie­lä dougla­sin pape­ris­ta. Luet­ko tämän:
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/12/tropical-troposphere-trends/
  … ja ker­rot sit­ten mit­kä Dougla­sin pape­rin impli­kaa­tiot yli­pää­tään min­kään suh­teen ovat?

  Ja sit­ten nämä:
  “1970–90 ‑luvuil­la koet­tu läm­pe­ne­mi­nen on ilmas­ton luon­nol­lis­ta vaih­te­lua ja ver­tau­tuu täy­sin 1920–30 ‑luku­jen lämpenemiseen.”

  Niin­kö? http://www.aip.org/history/climate/summary.htm
  Ks. kuvaa siel­lä ja ver­taa argu­men­taa­tion tasoa, sinun heit­to­si vs. pape­ri GRL:stä, ja ne pape­rit mitä ko, pape­rin viit­tei­nä on, jne.

  Luon­tai­set ilmas­ton vaih­te­lut taa­sen selit­ty­vät mm. muu­tok­sil­la aurin­gon säitelytehossa,”

  ±1 W/m^2, vii­me vuosisatoina. 

  …maan radas­sa ja eri­lais­ten syklis­ten vuo­si­kym­me­nien mit­tais­ten ilmas­toil­miöi­den (PDO, ENSO, NAO, AMO jne.) vuorovaikutuksesta.”

  Maan rata ei ole muut­tu­nut vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä sii­nä mie­les­sä että aurin­ko pais­tai­si nyt joten­kin kor­keam­mal­ta, vai mitä?
  ENSO ei ele vuo­si­kym­men­ten mit­tai­nen — NAO jne. , mis­sä evi­dens­si vuo­si­kausien tren­deis­tä glo­baa­lin läm­pö­ti­lan suh­teen? Mikään mai­nit­se­mis­ta­si ilmiöis­tä ei aiheu­ta vuo­si­kym­men­ten mit­tais­ta sykliä. Haluat vain antaa sel­lai­sen VAIKUTELMAN.

  Ilmas­to ei ole vakaa ja muut­tu­ma­ton, kuten lät­kä­mai­lan var­ren suo­ris­tuk­sel­la yri­te­tään väittää,”
  Jos kat­sot rekon­struk­tioi­ta, huo­maat ettei­vät ne ole tasai­sia pit­käl­lä aika­vä­lil­lä. Vaih­te­lu on val­ta­vaa. Mut­ta jää­kau­den jäl­kei­nen aika, joka on kult­tuu­rim­me kan­nal­ta oleel­lis­ta, on ollut suh­teel­li­sen sta­bii­li. Yri­tät resu­doi­da paleokli­ma­to­lo­gian lät­kä­mai­laa­si, antaa VAIKUTELMAN että tie­tee­na­lan sijaan oli­si ole­mas­sa joku hui­ja­ri­po­ruk­ka, joka “suo­ris­te­lee lätkämailoja”. 

  eikä se ilmei­ses­ti ole herk­kä pie­nil­le pako­te­muu­tok­sil­le (CO2-pitoi­suu­den kas­vu) niin, että se voi­si riis­täy­tyä raiteiltaan.”

  CO2:n ja läm­pö­ti­lan väli­nen kor­re­laa­tio on erit­täin men­nei­syy­den ilmas­ton erit­täin sil­miin­pis­tä­vä piir­re, kuten hyvin itse­kin tiedät. 

  Argu­ment­tie­si taka­na ei ole min­kään­lai­sia perus­tei­ta, vaan sinul­la on yksit­täi­siä heit­to­ja sin­ne tän­ne joi­den avul­la yri­tät antaa VAIKUTELMAA sii­tä ettei läm­pö­ti­la muu­tu, että ilmas­to­mal­lit eivät toi­mi, että hii­li­diok­si­pi­toi­suus ei vai­ku­ta ilmastoon. 

  Mikä on näi­den heit­to­jen yhtei­nen nimit­tä­jä? Se ettei mitään tar­vit­se tehdä.

 38. Hir­mu­myrs­ky­jä’ on kyl­lä seu­rat­tuy pit­kään ihan hir­mu­myrs­kyi­nä joi­den voi­mak­kuut­ta on mitat­tu tuu­len nopeuk­sil­la eikä tuho­jen suu­ruuk­sil­la. Nämä ovat yleis­ty­neet ja muut­tu­neet rajummiksi”

  Hehe!, voi OS par­kaa. Oli­sit hiu­kan vai­vau­tu­nut otta­maan asias­ta sel­vää ennen kuin vii­sauk­sia­si late­let. Hir­mu­myrs­ky­si ovat täl­lä het­kel­lä mini­mis­sään koko aika­kau­te­na, jol­loin asi­aa on satel­lii­teil­la seu­rat­tu. Tai­si­pa kotoi­nen ilma­tie­teen­lai­tok­sem­me­kin juu­ri uuti­soi­da, että myrs­ky­päi­viä oli tänä vuon­na huo­mat­ta­vas­ti kes­kiar­voa vähem­män. Olet hei­koil­la jäillä.

  Minä en ole tör­män­nyt yhteen­kään denia­lis­tien argu­ment­tiin, jol­la he oli­si­vat pys­ty­neet osoit­ta­maan vää­räk­si yhden­kään olen­nai­sen osan ilmas­to­tie­teen väitteistä”

  Nos­ta kat­see­si muu­ta­ma rivi ylös­päin ja lue aja­tuk­sen kans­sa, kui­ka myrs­kyi­syys ei ole lisään­ty­nyt vaan suo­ras­taan vähen­ty­nyt. Muis­ta, että hii­li­diok­si­di­hy­po­tee­si on vain hypo­tee­si, eikä kiveen hakat­tu totuus.

  Jos asi­aan kriit­ti­ses­ti suh­tau­tu­va löy­tää mal­lis­ta hei­kon koh­dan, joka alen­taa jon­kin ennus­te­tun tapah­tu­man toden­nä­köi­syy­den 95 pro­sen­tis­ta 80 pro­sent­tiin, hän tote­aa, että asia näyt­tää vähän vähem­män var­mal­ta, mut­ta edel­leen todennäköiseltä.”

  Kom­pas­te­let tar­koi­tuk­sel­la lil­lu­kan­var­pui­hin. Annat ymmär­tää, että kiis­te­li­sim­me jois­ta­kin mer­ki­tyk­set­tö­mis­tä pik­kusei­kois­ta, joil­la ei oli­si mitään rat­kai­se­vaa mer­ki­tys­tä. Ilmas­ton takai­sin­kyt­ken­tä on suu­rim­pia epä­var­muuk­sia koko asias­sa. IPCC olet­taa (tie­ten­kin) sen ole­van posi­tii­vi­nen (ilman hyviä perus­te­lui­ta tai tut­kit­tua tie­toa) ja koko pelo­te raken­tuu yksi­no­maan sen varaan. Jos ilmas­ton takai­sin­kyt­ken­tä on nega­tii­vi­nen, romah­taa koko IPCC:n kort­ti­ta­lo saman tien, kos­ka pelk­kä hii­li­diok­si­din läm­mit­tä­vä vai­ku­tus on pie­ni. Sinun pitää tie­dos­taa, että asias­sa on suu­ria epä­var­muuk­sia. Asi­aa on tut­kit­tu havain­to­jen perus­teel­la (Lindzen & Choi 2009) ja tut­ki­muk­sen mukaan takai­sin­kyt­ken­tä oli­si sit­ten­kin nega­tii­vi­nen. Pil­vi­syy­den ja veden­kier­ron vii­len­tä­vä vai­ku­tus oli­si siis suu­rem­pi, kuin lisään­ty­neen vesi­höy­ryn läm­mit­tä­vä vai­ku­tus. Jos tämä pitää paik­kan­sa, niin saat pol­kea jal­kaa ja tun­nus­taa ole­va­si niin vää­räs­sä kuin olla voi.

  Niin­pä joh­to­pää­tök­se­ni on, että tie­deyh­tei­sön yli­voi­mai­nen enem­mis­tö on tul­lut tulok­seen, että tilan­ne on ilmas­ton­muu­tok­sen osal­ta vaa­ral­li­nen ja jotain pitää tehdä.”

  Olet tie­tyl­lä taval­la oikeas­sa. Monet tie­de­mie­het ovat tul­leet sii­hen lop­pu­tu­le­maan, että jotain tart­tis tehä. Tämä on alka­nut näky­mään ikä­väs­ti hei­dän teke­mi­sis­sään. Vii­me aikoi­na on tul­lut esiin usei­ta esi­merk­ke­jä, miten tie­de­mies­ten hen­ki­lö­koh­tai­nen mis­sio on on men­nyt puo­lu­eet­to­man ja rehel­li­sen tie­teen teke­mi­sen edel­le. Tie­de­mie­hen tulee miet­tiä, antaa­ko hänen tut­ki­muk­sen­sa oikean kuvan asias­ta, eikä kes­kit­tyä pro­pa­gan­daan, hie­ron­taan, eikä tahal­li­seen pelo­te­luun “hyvän asian puo­les­ta”. Pal­jas­tu­nut tut­ki­musai­neis­ton salai­lu, pai­nos­tus, ver­tai­sar­vioin­nin salai­lu ja muu tie­teen­vas­tai­nen toi­min­ta ei todel­la­kaan lisää uskoa puo­lu­eet­to­maan tie­tee­seen. Tie­de­maa­il­ma tut­kii ja esit­tää fak­tat päät­tä­jil­le. Tie­teen­te­ki­jöi­den ei pidä poli­ti­soi­tua ja poli­tii­kak­si koko hom­ma on toti­ses­ti mennyt.

  1. Olen hyvin sel­vil­lä, että hir­mu­myrs­ky­jen mää­rä on Atlan­til­la tänä vuon­na ollut vähäi­sem­pi kuin vii­me vuo­si­na yleen­sä, mut­ta on kai tren­diä tut­kit­ta­va vähän pidem­mäl­lä aika välil­lä kuin yhden vuo­den havain­noil­la, esi­mer­kik­si kym­me­nen vuo­den liu­ku­val­la kes­kiar­vol­la. Eikä vain Atlan­til­la vaan koko hirmimyrskyalueella. 

 39. Jan­ne Sink­ko­nen: “Eivät läm­pö­ti­la­re­kon­struk­tiot ole yhdes­tä mene­tel­mäs­tä, tut­ki­jas­ta tai edes yhdes­tä tie­to­läh­tees­tä kiin­ni, vaan kaik­kia noi­ta kol­mea löy­tyy hete­ro­gee­ni­nen jouk­ko joka osoit­taa samaan suuntaan.”

  Ihan­ko tot­ta? http://pages.science-skeptical.de/MWP/MedievalWarmPeriod.html

  Sitä pait­si mik­si Mann et. al. käyt­tää edel­leen­kin mm. Kor­ta­jär­ven dataa omis­sa lät­kä­mai­lois­saan nurin­päin vaik­ka Kort­ta­jär­ven proxyn teh­neet suo­ma­lais­tut­ki­jat ovat moneen ker­taan pyy­tä­neet Mann:a ja IPCC­tä kor­jaa­maan vir­heen (Kort­ta­jär­vi oli nurin­nis­koin myös IPCCn raportissa).

  JS: “UHI: mitä Wan­gin pape­ris­sa on pie­les­sä? Jos ole­tet­tai­siin ettei Wan­gin pape­ria oli­si, entä mer­ten läm­pe­ne­mi­nen? Eihän siel­lä ole kaupunkeja.”

  No, jos et viit­si lukea edes tuo­ta lyhyt­tä blo­gi­kir­joi­tus­ta aihees­ta, niin tii­vis­tet­ty­nä: Wan­gin datas­ta löy­tyi vähem­män riip­pu­mat­to­mia ase­mia kuin hän väit­ti, monet ase­mat jot­ka oli­vat Wan­gin väit­teen mukaan sijain­neet samal­la pai­kal­la oli­vat siir­ty­neet jopa kym­me­niä kilo­met­re­jä ja Wang ei pys­ty­nyt tuot­ta­maan uudel­leen dataan­sa — kos­ka koi­ra söi sen­kin. Onko meil­lä siis perus­tel­tua syy­tä uskoa, että kysees­sä oli­si jokin muu kuin gar­ba­ge in — gar­ba­ge out ‑tut­ki­mus?

  Mer­ten vähäi­sem­pi läm­pe­ne­mi­nen ei ole ollut ongel­ma AGW-teo­rial­la, kos­ka se näp­pä­räs­ti ennus­taa, että man­te­reet läm­pe­ne­vät enem­män kuin merialueet.

  JS: “Entä satel­liit­ti­mit­tauk­set? Ai niin, niis­tä ei (enää) sovi puhua – muis­te­len että vie­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten ne oli­vat teil­lä­päin kovin muodikkaita. :)”

  Miten niin? Eihän kukaan kait kiis­tä sitä, ettei­kö ilmas­to oli­si läm­men­nyt satel­liit­ti­mit­taus­ten aloit­ta­mi­ses­ta vuo­teen 1998 asti.

 40. Vie­lä tuo­hon epäil­tyyn Wan­gin ja kump­pa­nei­den tie­tel­li­seen hui­jauk­seen, niin tie­tees­sä­hän tun­ne­taan ylei­ses­ti kokei­den tois­tet­ta­vuu­den peri­aa­te. Yleen­sä­hän täl­lä tar­koi­te­taan sitä, että kuka tahan­sa asian­sa osaa­va ja riit­tä­vil­lä fasi­li­tee­teil­la varus­tet­tu pys­tyi­si tois­ta­maan kokeet ja saa­maan toi­vot­ta­vas­ti samat tulokset.

  Mitä­hän pitäi­si aja­tel­la tilan­tees­ta, jos­sa edes alan huip­pu­tut­ki­jat ja ‑yksi­köt eivät voi tois­taa edes omia (ja samal­la alal­le kes­kei­siä) aiem­pia tulok­si­aan? Kuten Wang tai CRU (viit. HARRY_READ_ME ‑tie­dos­to HadC­RUT ‑sar­jan rekonstruktioyrityksistä)?

 41. Jan­ne Sink­ko­nen: “…ja video 6‑vuotiaasta lapsesta.”

  Niin täs­tä vie­lä. Ei kait kan­na­ta mai­ni­ta, että mei­dän denia­lis­tien käsi­tyk­sen mukaan kyses­sä oli 6. luok­ka­lai­nen — ei siis 6‑vuotias — lap­si. Mut­ta ehkä me denia­lis­tit emme edes osaa lukea ame­rik­kaa auttavasti.

  Tuo­han video on vain hyvä esi­merk­ki sii­tä, miten itse kukin voi tar­kis­taa viral­li­sis­ta sää­ase­mien mit­taus­sar­jois­ta UHIn vai­ku­tuk­sen. Tuon valos­sa “poik­keuk­sel­li­sen voi­ma­kas ihmi­sen aiheut­ta­ma läm­pe­ne­mi­nen” näyt­tää ujol­ta vähän samaan tyy­liin kuin PSI-ilmiöt — se näyt­tää uskal­ta­van näyt­täy­tyä vain kau­pun­kien sää­ase­mil­la mut­ta vält­te­lee visus­ti maa­seu­dun mittauspisteitä.

  Oli­si ihan kiva pel­kän näsä­vii­sas­te­lun sijaan kuul­la, jos löy­dät tuos­ta videos­ta jon­kin perus­ta­vaa laa­tua ole­van virheen.

 42. Elmo Allén: “Läm­min kes­kiai­ka ja lät­kä­mai­la ovat joko molem­mat tot­ta tai kum­pi­kaan ei ole tot­ta. Mut­ta usein herää kuva, että epäi­li­jöi­den mie­les­tä vain lät­kä­mai­la on väärässä.”

  Elmo — mah­dat­ko olla ensin­nä­kään tie­toi­nen lät­kä­mai­laan ja kes­kia­jan läm­pi­mään jak­soon (MWP) liit­ty­väs­tä ristiriidasta?

  Mann:n ja Brif­fan lät­kä­mai­las­sa­han MWP pyri­tään nime­no­maan hävit­tä­mään, kos­ka AGW-teo­ria ei pys­ty sitä selit­tä­mään. Kaik­ki vas­tak­kai­set todis­teet on pyrit­ty joko mitä­töi­mään tai sit­ten on tyy­dyt­ty väit­tä­mään, että MWP oli­si ollut pai­kal­li­nen vain (Pohjois-)Eurooppaa kos­ke­va ilmiö.

  Nyt kym­me­net eri proxy­re­kon­struk­tiot osoit­ta­vat, että MWP oli nykyis­tä läm­pi­mäm­pi ja että se oli glo­baa­li ilmiö. Mikäs ihme sen ilmas­ton sil­loin sit­ten läm­mit­ti­kään? Ei aina­kaan CO2.

 43. Jan­ne Sink­ko­nen: “kse, vie­lä dougla­sin pape­ris­ta. Luet­ko tämän: http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/12/tropical-troposphere-trends/
  … ja ker­rot sit­ten mit­kä Dougla­sin pape­rin impli­kaa­tiot yli­pää­tään min­kään suh­teen ovat?”

  Olen toki tutus­tu­nut alar­mis­tien pro­pa­gan­da­si­vus­toi­hin. Tuo kri­tiik­ki­hän poh­ji­mil­taan perus­tuu San­ter et. al.:n IJM pape­riin, joka perus­tuu heik­koon tilas­tol­li­seen ana­lyy­siin (Step­hen McIn­ty­re, Ross McKit­rick, The Con­sis­tency of Mode­led and Obser­ved Tem­pe­ra­tu­re Trends in the Tro­pical Tro­posp­he­re: A Com­ment on San­ter et al (2008), arXiv.org http://arxiv.org/abs/0908.2196 ) ja kiti­nään sii­tä mik­si Douglass et. al. ei käy­tä­nyt huo­no­jen mit­taus­sar­jo­jen yhdis­tä­mi­sen pilaa­mia data­sar­jo­ja (Saka­mo­to, Chris­ty, Influences of TOVS Radiance Assi­mi­la­tion on Tem­pe­ra­tu­re and Mois­tu­re Ten­dencies in JRA-25 and ERA-40 http://findarticles.com/p/articles/mi_7595/is_200908/ai_n35630526/ )

  Douglas­sin ja kump­pa­nei­den vas­ti­ne — jota leh­ti ei ole kait vie­lä­kään jul­kais­sut — löy­tyy täs­tä: http://www.pas.rochester.edu/~douglass/papers/addendum_A%20comparison%20of%20tropical%20temperature%20trends%20with%20model_JOC1651%20s1-ln377204795844769-1939656818Hwf-88582685IdV9487614093772047PDF_HI0001

  JS: ““1970–90 ‑luvuil­la koet­tu läm­pe­ne­mi­nen on ilmas­ton luon­nol­lis­ta vaih­te­lua ja ver­tau­tuu täy­sin 1920–30 ‑luku­jen lämpenemiseen.”

  Niin­kö? http://www.aip.org/history/climate/summary.htm
  Ks. kuvaa siel­lä ja ver­taa argu­men­taa­tion tasoa, sinun heit­to­si vs. pape­ri GRL:stä, ja ne pape­rit mitä ko, pape­rin viit­tei­nä on, jne.

  Öh… tuon sivun kuvaa­jat alka­vat vuo­des­ta 1980 — mitä siis nii­den pitäi­si osoittaa?

  JS: ““Luon­tai­set ilmas­ton vaih­te­lut taa­sen selit­ty­vät mm. muu­tok­sil­la aurin­gon säitelytehossa,”

  ±1 W/m^2, vii­me vuosisatoina.”

  Niin — ilmas­to­tie­tei­li­jät ovat itse­kin huo­man­neet, että arviot aurin­gon sätei­ly­te­hon vaih­te­lun vai­ku­tuk­sis­ta maa­pal­lon kes­ki­läm­pö­ti­laan ovat ken­ties ker­toi­mel­la 2,5 pie­les­sä (Meehl et. al., Ampli­fying the Paci­fic Cli­ma­te Sys­tem Res­pon­se to a Small 11-Year Solar Cycle Forcing, Science 28 August 2009, Vol. 325., no. 5944, pp. 1114 — 1118, DOI: 10.1126/science.1172872 http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/sci;325/5944/1114 )

  JS: “…jää­kau­den jäl­kei­nen aika, joka on kult­tuu­rim­me kan­nal­ta oleel­lis­ta, on ollut suh­teel­li­sen stabiili.”

  Pika­uusin­ta­na: http://pages.science-skeptical.de/MWP/MedievalWarmPeriod.html

  JS: “CO2:n ja läm­pö­ti­lan väli­nen kor­re­laa­tio on erit­täin men­nei­syy­den ilmas­ton erit­täin sil­miin­pis­tä­vä piir­re, kuten hyvin itse­kin tiedät.”

  Juu — tosin sii­nä mie­les­sä, että CO2n mää­rän lisään­ty­mi­nen on aina seu­ran­nut ilmas­ton läm­pe­ne­mis­tä eikä päinvastoin.

 44. OS: “Alku­pe­räi­nen väit­tee­ni on kyl­lä minun sil­mis­sä­ni vain vah­vis­tu­nut tätä argu­men­toin­tia seuratessani.”

  Et siis ole vai­vau­tu­nut tutus­tu­maan mihin­kään sinul­le tääl­lä tar­jot­tuun tie­tel­li­seen mate­ri­aa­liin ja/tai käyt­tä­mään omia aivojasi?

  1. Et siis ole vai­vau­tu­nut tutus­tu­maan mihin­kään sinul­le tääl­lä tar­jot­tuun tie­teel­li­seen mate­ri­aa­liin ja/tai käyt­tä­mään omia aivojasi?
   Olen erit­täin vakuut­tu­nut sii­tä, että josw nois­sa “tie­teel­li­sis­sä mate­ri­aa­leis­sa” oli­si jotain tolk­kua, alan kun­nol­la tun­te­vat tie­de­mie­het oli­si­vat sen huo­man­neet. Maa­il­mas­sa esiin­tyy niin pal­jon huu­haa­teks­te­jä, ettei nii­tä voi kaik­kia lukea läpi eikä kan­na­ta­kaan. Omien aivo­jen teho­kas­ta käyt­töä on se, että jos kym­me­net kor­kea­ta­soi­set tie­de­mie­het havait­se­vat jon­kin päät­te­lyn kel­vot­to­mak­si, minun lie­nee tur­ha kläyt­tää saman totea­mi­seen tuntikausia.

 45. Aika jän­nä muu­ten, että teo­rian fal­si­fioi­mi­sek­si ei ilmas­ton­muu­tok­sen tapauk­ses­sa enää rii­tä­kään se, että osoit­taa teo­rian tuot­ta­van vää­riä ennus­tei­ta tai perus­tu­van vää­riin oletuksiin.

  Nyt tun­nu­taan vaa­ti­van sitä, että jokai­nen pie­ni­kin yksi­tyis­koh­ta AGW-teo­rias­ta pitää ensin osoit­taa täy­sin vää­räk­si ja sen pääl­le viel­lä esit­tää oma parem­pi 110% paik­kaan­sa­pi­tä­vä vaih­toeh­toi­nen teoria.

 46. Jan­ne Sink­ko­nen: “Lai­tat­ko vie­lä viit­teet mai­nit­se­mii­si vesi­höy­ry- ja jää­kai­raus­pa­pe­rei­hin. Nii­tä voi­si kat­soa tarkemmin.”

  Täs­sä muu­ta­mia aluksi:

  Ric­hard S. Lindzen and Yong-Sang Choi, On the deter­mi­na­tion of cli­ma­te feed­backs from ERBE data, GRL, VOL. 36, L16705, doi:10.1029/2009GL039628, 2009
  http://www.drroyspencer.com/Lindzen-and-Choi-GRL-2009.pdf

  Roy W. Spencer, Wil­liam D. Braswell, John R. Chris­ty, and Jus­tin Hni­lo, Cloud and radia­tion bud­get chan­ges associa­ted with tro­pical int­ra­sea­so­nal oscil­la­tions, GRL, VOL. 34, L15707, doi:10.1029/2007GL029698, 2007
  http://www.drroyspencer.com/Spencer_07GRL.pdf

  Albert, M., 2004. “Near-sur­face proces­ses affec­ting gas exc­han­ge: West Antarc­tic ice sheet.” http://waiscores.dri.edu/MajorFindings/AlbertRes.html

  Lee­man, U. and Albert, M., 2002. “Mic­ro­struc­tu­re cha­rac­te­ris­tics of snow and firn at sites on the Inter­na­tio­nal Tran­sAn­tarc­tic Science Expe­di­tions,” EOS. Trans. AGU, p. S52

  Seve­ring­haus, J.P., Grac­hev, A.and Batt­le, M., 2001. “Ther­mal­frac­tio­na­tion of air in polar firn by sea­so­nal tem­pe­ra­tu­re gra­dients.” Geoc­he­mi­stry Geop­hy­sics Geo­sys­tems, An Elect­ro­nic Jour­nal of the Earth Sciences, Vol. 2 (July 31), paper num­ber 2000GC000146.

  Hurd, B., 2006. “Ana­ly­ses of CO2 and other atmosp­he­ric gases.” AIG News, No. 86, pp. 10–11

 47. Kun seu­raa­van ker­ran käyt­te Realcli­ma­ten sivuil­la koit­ta­kaa kysyä mik­si esim. Grud­din väi­tös­kir­jaa Tor­neåt­räs­kin pui­den kas­vus­ta, Abab­neh’in väi­tös­kir­jaa vih­ne­män­ty­jen kas­vuis­ta tai vaik­ka Kul­tin väi­tös­kir­jaa Lapin met­sä­ra­jas­ta ei ole ker­taa­kaan käy­tet­ty refe­rens­sei­nä IPCC:n sitee­raa­mis­sa tut­ki­muk­sis­sa. Niin, em väik­kä­rei­den perus­teel­la kes­kia­jal­la oli­si ollut läm­pi­mäm­pää kuin nykyi­sin, ei sovi IPCC/Realclimate agen­daan. Älkää pidä­tel­kö hen­gi­tys­tä kun odo­tat­te kysy­myk­sen­ne pää­se­vän läpi realcli­ma­ten moderoinnista.

 48. hihi­hi­hi­hi.… mä olin jo kir­joit­ta­nut sii­hen ekaan ket­juun kom­men­tik­si seuraavan:

  Hei! Olen Osmo ja avaan pan­do­ran lip­paan. Ei kai haittaa?

  Mut­ta jätin sit­ten sen lähettämättä…

 49. Osmo, sanoit ettet arvan­nut, mil­lai­sen pan­do­ran lip­paan ava­sit — jol­let ole tutus­tu­nut inter­ne­tin kes­kus­te­lua­va­ruu­teen, mai­nit­ta­koon, ettei täs­sä mitään poik­keuk­sel­lis­ta ole. 

  Itse osal­lis­tun kes­kus­te­luun aika ajoin tuo­dak­se­ni jotain vas­ta­pai­noa väit­tä­miin, jot­ka ovat saa­vut­ta­neet inter­ne­tis­sä pal­jon val­taa, muut­tu­neet lähes domi­noi­vik­si totuuk­sik­si. Asiat ovat inter­ne­tis­sä ikään kuin toi­sin­päin; nor­maa­li­tie­tee­seen luot­ta­mi­nen on type­ryyt­tä ellei silk­kaa uskonnollisuutta.

  Tähän kes­kus­te­luun osal­lis­tun tiput­ta­mal­la kir­ja­vin­kin meil­le jokaiselle:
  http://www.stormsofmygrandchildren.com/

  I am sor­ry to say that most of what poli­ticians are doing on the cli­ma­te front is greenwashing—their pro­po­sals sound good, but they are decei­ving you and them­sel­ves at the same time.”
  — James Hansen

 50. Mik­ko Kivi­ran­ta kir­joit­ti 30.12.2009 kel­lo 20:47: “[…] taka­vuo­sien tun­ne­tus­ta psy­ko­lo­gi­ses­ta kokees­ta jos­sa van­gin­var­ti­jaa leik­ki­vät koe­hen­ki­löt alkoi­vat oikeas­ti käyt­täy­tyä kuin sadis­tit […]

  Mah­doit­ko tar­koit­taa Mil­gra­min tot­te­le­vai­suus­koet­ta?

 51. Kun paleokli­ma­to­lo­gia ja mal­lit ovat denia­lis­tien lemp­pa­ri­kep­pi­he­vo­sia, tekee hyvää teh­dä har­joi­tus jos­sa kum­mat­kin unohdetaan.

  Siis ote­taan instru­men­taa­lit läm­pö­ti­la­ha­vain­not, se prio­ri­tie­to että ilma­ke­häs­sä kas­vi­huo­no­kaa­su­jen pitoi­suu­det ovat muut­tu­neet, ja seli­te­tään line­aa­ri­sil­la regres­sio­mal­leil­la läm­pö­ti­la­ha­vain­to­ja, niin että selit­tä­ji­nä on tai ei ole seu­raa­via: sätei­ly­pa­ko­te, ENSO, CO2, tulivuoret. 

  Ei dynaa­mis­ta mal­lia lain­kaan, vesi­höy­ryt sun muut ovat var­mas­ti ana­lyy­sis­sä muka­na kos­ka kat­som­me toteu­tu­nei­ta lämpötiloja. 

  Havait­sem­me että line­aa­ri­sen mal­lin seli­ty­sas­te on todel­la huo­no ilman kas­vi­huo­ne­kaa­su­ja. Kun CO2 ote­taan selit­tä­jäk­si, saa­daan hyvä fit­ti ja CO2:n ker­roin mal­lis­sa indi­koi aivan samaa ilmas­ton CO2-sen­si­tii­vi­syyt­tä kuin mallitkin. 

  Tämä on se syy, mik­si kun­non denia­lis­tin pitää nyt hyö­kä­tä läm­pö­ti­la­ha­vain­to­jen kimp­puun. Iro­nis­ta kyl­lä, eräs instru­men­taa­lis­ten rekon­struk­tioi­den tuot­ta­ja on ollut täs­sä suh­tees­sa avoi­mem­pi kuin kukaan muu. En ole näh­nyt yhden­kään denia­lis­tin hen­ki­lö­koh­tai­sia säh­kö­pos­te­ja 13 vuo­den ajal­ta tääl­lä retosteltavana. 

  Ja tämän lisäk­si oli­vat vie­lä ne paleokli­ma­to­lo­gia ja dynaa­mi­set mallit. 

  Mikä näi­den kri­tii­kil­le on yhteis­tä? Se ettei mitään tar­vit­se teh­dä. Tie­tee­na­loi­na ne ovat kovin erilaisia. 

  Ter­ve­me­noa Suomi24:een. En tule perässä.

 52. Älkää pel­jät­kö, sil­lä minä olen tor­ju­nut ilmas­ton­muu­tok­sen. Vaih­doin valai­si­meen ener­gian­sääs­tö­lam­pun. Var­mem­mak­si vakuu­dek­si vie­lä sam­mu­tan valot huo­nees­ta poistuessani.

  Tosis­sa­ni puhuen: on nau­ret­ta­vaa aja­tel­la, että ihmi­sen vapaa­eh­toi­sil­la hen­ki­lö­koh­tai­sil­la toi­men­pi­teil­lä oli­si pla­ne­taa­ri­sia vai­ku­tuk­sia. Toi­saal­ta yhtä nau­ret­ta­vaa on kuvi­tel­la, että län­si­mai­nen kult­tuu­ri (teol­li­suus­po­ha­tat ja muut iso­pal­jot) ryh­tyi­si itsen­sä nope­aan ala­sa­ja­mi­seen ja ajai­si tie­toi­ses­ti itsen­sä kaa­ok­seen. Jos tuho ja kaa­os tulee, se tulee väkisin. 

  (Toi­saal­ta oli­han Neuk­ku­la­kin, ja on Poh­jois-Korea… no, antaa sen sivu­juon­teen jäädä.)

  Hyvä­nen aika sen­tään – emme­hän me pys­ty edes pidät­täy­ty­mään raken­ta­mas­ta niil­le alueil­le, joi­den tie­däm­me jou­tu­van joka­vuo­ti­sen taval­li­sen kevät­tul­van alle! Emme lii­oin pys­ty pakot­tau­tu­maan kos­teik­ko­jen säi­lyt­tä­mi­seen joka­vuo­tis­ten rank­ka­sa­de­tul­vien välttämiseksi!

  Jos ilmas­ton­muu­tos on niin peruut­ta­mat­to­mas­ti tulos­sa kuin Osmo uskoo (sic), emme muu­ta voi kuin toi­voa että se tulee niin hitaas­ti että sii­hen ehtii sopeu­tua jol­la­kin tavalla.

  Ihmi­nen tar­vit­see loh­tu­ri­tu­aa­le­ja mie­len­rau­han­sa vuok­si. Sii­hen on kui­ten­kin vai­kea alis­tua, että ne loh­tu­ri­tu­aa­lit kurit­ta­vat yleen­sä vain köy­hiä rik­kai­den pors­kut­taes­sa kuten ennen­kin. Mut­ta min­kä­päs minä sil­le­kään voin.

  Minua siis rii­vaa denia­lis­min sijaan defaitismi. 😀

  P.S. Oli­ko se nimi­merk­ki az joka pai­not­ti pai­kal­li­sen ympä­ris­tön­suo­je­lun tär­keyt­tä? Sitä minä­kin pidän tär­keä­nä, ja sii­hen sopi­vat 18 askel­ta eet­ti­seen kulut­ta­mi­seen. Vaik­ka kyl­lä nämä­kin ovat aika rie­mas­tut­ta­via. Suo­sik­ki­ni on ehdot­to­mas­ti koh­dan Asu­mi­nen koh­ta 9: “9. Jos pihal­la on suih­ku­läh­de, vesi­au­to­maat­ti, piha­va­lais­tus tai sätei­ly­läm­mi­tin, ohjaa nii­den toi­min­taa kel­lo­kyt­ki­mil­lä.” Eri­tyi­ses­ti sätei­ly­läm­mi­tin hyt­käyt­tää. Toki­han teras­sil­la pitää voi­da istua drink­suil­la tal­vel­la­kin, mut­ta pihail­man läm­mit­tä­mi­nen sil­loin, kun ulko­na ei oles­kel­la, on turhaa. 😀

  1. Olen vähän samaa miel­tä hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta rat­kai­suis­ta, niin kyy­ni­sel­tä kuin tämä mie­li­pi­de tun­tuu­kin. Pal­jon suu­rem­pi mer­ki­tys on poliit­ti­sil­la päätöksillä.
   Esi­merk­ki tur­has­ta ener­gian­käy­tös­tä on autoi­lu Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa. Jos minä luo­vun autoi­lus­ta, minus­ta vapau­tu­va tilaa tulee jol­le­kin toi­sel­le. Sik­si lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­seen kan­nat­taa vai­kut­taa ruuh­ka­mak­suil­la, jol­loin lii­ken­ne vähe­nee oikeas­ti. Esimerkiksi.
   Tehok­kain oli­si kaik­ki pääs­töt kat­ta­va pääs­tö­kaup­pa. Jos liik­keel­lä ole­via pääs­tö­kiin­tiöi­tä vähen­ne­tään joka vuo­si, pääs­töt­kin vähe­ne­vät. Kenen­kään ei tar­vit­se kan­taa huol­ta omas­ta moraa­lis­taan, kos­ka “moraa­li­ton­ta” käyt­täy­ty­mis­tä ran­gais­taan juu­ri oikeas­sa suh­tees­sa. Eikä edes kan­na­ta huo­leh­tia, sil­lä jos yksi vähen­tää omia pääs­tö­jään, hänen pääs­tö­kiin­tiön­sä vapau­tu­vat jon­kun toi­sen käyt­töön. Mut­ta pääs­töt vähene3vät sii­nä tah­dis­sa kun kiin­tiöt pienenevät.

 53. Sinun pitää tie­dos­taa, että asias­sa on suu­ria epä­var­muuk­sia. Asi­aa on tut­kit­tu havain­to­jen perus­teel­la (Lindzen & Choi 2009) ja tut­ki­muk­sen mukaan takai­sin­kyt­ken­tä oli­si sit­ten­kin negatiivinen.

  Eikös se pape­ri ole jo todet­tu aika virheelliseksi?

  Maa­lais­jär­jel­lä aja­tel­tu­na, jos läm­pe­ne­mi­sen aiheut­ta­ma vesi­höy­ry vii­len­tää ilmastoa…

 54. Jan­ne Sink­ko­nen: “Havait­sem­me että line­aa­ri­sen mal­lin seli­ty­sas­te on todel­la huo­no ilman kasvihuonekaasuja.”

  Päin­vas­toin. Noki, maan­käy­tön­muu­tok­set, aurin­ko, PDO, NAO, NPO, SO, El Nino, La Nina, mah­dol­li­ses­ti kos­mi­set säteet, UHI jne.

  Kun CO2 ote­taan selit­tä­jäk­si, saa­daan hyvä fit­ti ja CO2:n ker­roin mal­lis­sa indi­koi aivan samaa ilmas­ton CO2-sen­si­tii­vi­syyt­tä kuin mallitkin.”

  CO2:n kans­sa saa­daan hyvä fit­ti vain kun mal­leis­ta kali­broi­daan luon­nol­lis­ta vaih­te­lua pois (sik­si läm­pi­män kes­kia­jan hävit­tä­mi­nen, muu­ten ne eivät toi­mi) ja mui­den teki­jöi­den (kuten noki, maan­käy­tön­muu­tok­set) sätei­ly­pa­ko­te para­met­ri­soi­daan todel­lis­ta hei­kom­mak­si ja etu­mer­kil­tään hyvin mah­dol­li­ses­ti vir­heel­li­sek­si. Lisäk­si palau­te­kyt­ken­tö­jä pitää mää­rit­tää vah­van posi­tii­vi­sik­si, vaik­ka tuos­ta etu­mer­kis­tä ei juu­ri näyt­töä sii­hen suun­taan ole.

  Mikä näi­den kri­tii­kil­le on yhteis­tä? Se ettei mitään tar­vit­se tehdä. ”

  Kukaan niin on toden­nut? Maa­il­mas­sa on monia ongel­mia, joil­le pitää teh­dä jota­kin. Myös ilmas­toon liit­ty­viä, kuten maan­käy­tön­muu­tok­sis­ta seu­raa­vat pai­kal­li­set ilmiöt. Mut­ta jos ymmär­rät “teke­mi­sel­lä” sen, että kaik­ki resurs­sit pitää koh­den­taa sel­lai­seen ongel­maan, jon­ka tie­de on todis­ta­nut hyvin vähäi­sek­si ja epä­to­den­nä­köi­sek­si, niin se on tie­ten­kin eri asia.

 55. kse:n paprut ja “paprut” alla. Tähän menee kal­lis­ta aikaa, mut­ta uhrau­duin kos­ka denia­lis­tin yri­tys näyt­tää arvo­val­tai­sel­ta on kaa­ta­mi­sen arvoinen.

  Ric­hard S. Lindzen and Yong-Sang Choi, On the deter­mi­na­tion of cli­ma­te feed­backs from ERBE data, GRL, VOL. 36, L16705, doi:10.1029/2009GL039628, 2009”

  Oikea tie­teel­li­nen jul­kai­su, jon­ka joh­to­pää­tös on että CO2-sen­si­tii­vi­syys vesi­höy­ry­feed­bac­kil­lä oli­si vain 2/3 palaut­teet­to­mas­ta. Tek­ni­siä kommentteja:
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2009/08/plimers-homework-assignment/#comment-134494
  http://julesandjames.blogspot.com/2009/08/quick-comment-on-lindzen-and-choi.html

  Joka tapauk­ses­sa, tuo oli oike­aa tie­det­tä, pai­na­koon sit­ten lopul­ta vaa­ka­ku­pis­sa vähän tai paljon.


  Roy W. Spencer, Wil­liam D. Braswell, John R. Chris­ty, and Jus­tin Hni­lo, Cloud and radia­tion bud­get chan­ges associa­ted with tro­pical int­ra­sea­so­nal oscil­la­tions, GRL, VOL. 34, L15707, doi:10.1029/2007GL029698, 2007
  http://www.drroyspencer.com/Spencer_07GRL.pdf

  Täs­sä ei ole puhe vesi­höy­ry­pa­laut­tees­ta koko­nai­suu­te­na, vaan pil­vis­tä troop­pi­sen meren yllä. Pape­ris­sa joh­de­taan MJO:sta (NAO-tyyp­pi­nen oskil­laa­tio) ole­tet­tu pil­vi­syys tasa­pai­no­ti­las­sa CO2-pakot­teen jäl­keen (täl­lä ker­taa CO2 ei ole mer­ki­tyk­se­tön — tämä on kui­ten­kin oikeas­sa tie­de­leh­des­sä jul­kais­tu :)). Vähän kuin sätei­ly­pa­kot­teen esti­moi­si yön ja päi­vän erosta. 

  Ks. myös http://www.exxonsecrets.org/html/personfactsheet.php?id=19
  Spencer ei ole ihan pul­mu­nen, mitä poli­tiik­kaan tulee. 


  “Albert, M., 2004. “Near-sur­face proces­ses affec­ting gas exc­han­ge: West Antarc­tic ice sheet.” http://waiscores.dri.edu/MajorFindings/AlbertRes.html

  Tämä tai­si olla pie­ni denia­lis­ti­hä­mäys sujau­tet­tu­na jouk­koon? 🙂 Annat­ko oikean viit­teen? Eihän tuo link­ki­kään toimi. 


  Lee­man, U. and Albert, M., 2002. “Mic­ro­struc­tu­re cha­rac­te­ris­tics of snow and firn at sites on the Inter­na­tio­nal Tran­sAn­tarc­tic Science Expe­di­tions,” EOS. Trans. AGU, p. S52

  Joo, entä sit­ten? Ja eikös tuo ole kon­fe­rens­si­pos­te­rin abstrakti? 🙂


  Seve­ring­haus, J.P., Grac­hev, A.and Batt­le, M., 2001. “Ther­mal­frac­tio­na­tion of air in polar firn by sea­so­nal tem­pe­ra­tu­re gra­dients.” Geoc­he­mi­stry Geop­hy­sics Geo­sys­tems, An Elect­ro­nic Jour­nal of the Earth Sciences, Vol. 2 (July 31), paper num­ber 2000GC000146.

  Tuo taas näyt­tää oikeal­ta pape­ril­ta, mut­ta mikä lie sen rele­vans­si ilmas­ton kannalta?


  Hurd, B., 2006. “Ana­ly­ses of CO2 and other atmosp­he­ric gases.” AIG News, No. 86, pp. 10–11

  Sii­nä taas vähän sumua väliin… ei tuo aina­kaan tie­teel­li­nen jul­kai­su ole, siis ver­tai­sar­vioi­tu, vai mitä? 

  Tai­sit ottaa suu­rim­man osan viit­teis­tä­si erään lää­kä­rin kir­joit­ta­mas­ta artik­ke­lis­ta otsi­kol­taan “CO2: The Grea­test Scien­ti­fic Scan­dal of Our Time”. Heit­to­jen pin­ta­puo­li­suut­ta kuvaa ettet vai­vau­du edes tar­kis­ta­maan ovat­ko lait­ta­ma­si lin­kit olemassa.

 56. Eikös se pape­ri ole jo todet­tu aika virheelliseksi?

  Maa­lais­jär­jel­lä aja­tel­tu­na, jos läm­pe­ne­mi­sen aiheut­ta­ma vesi­höy­ry vii­len­tää ilmastoa…”

  Ai vir­heel­li­nen?. Mil­lä tavalla?.

  Pel­käl­lä vesi­höy­ryl­lä on läm­mit­tä­vä vai­ku­tus. Lisään­ty­neen vesi­höy­ryn ansios­ta lisään­tyy myös pil­vi­syys ja satei­suus, jot­ka taas puo­les­taan vii­len­tä­vät ilma­ke­hää. Vii­len­tää­kö satei­suus ja pil­vi­syys enem­män kuin vesi­höy­ry läm­mit­tää on se tuhan­nen taa­lan kysy­mys. Kysy­mys on isos­ta asias­ta, kos­ka aurin­gon sätei­lye­ner­gias­ta kol­mas­osa menee vedenkiertoon.

 57. OS: “Omien aivo­jen teho­kas­ta käyt­töä on se, että jos kym­me­net kor­kea­ta­soi­set tie­de­mie­het havait­se­vat jon­kin päät­te­lyn kel­vot­to­mak­si, minun lie­nee tur­ha kläyt­tää saman totea­mi­seen tuntikausia.”

  Senaat­to­ri Inho­fen sivus­tol­la on lis­tat­tu yli 700 tie­de­mies­tä “U.S. Sena­te Mino­ri­ty Report Upda­te: More Than 700 Inter­na­tio­nal Scien­tists Dis­sent Over Man-Made Glo­bal War­ming Claims”. 

  Mei­dän yli 700 tie­de­mies­tä voit­taa sinun kym­me­net tie­de­mie­het, vai kuinka? 

  Mik­si muu­ten jank­kaat ilmas­ton­muu­tok­ses­ta tääl­lä blo­gil­la­si, sen sijaan että tuli­sit kes­kus­te­le­maan aihees­ta jol­le­kin oikeal­le kes­kus­te­lu­pals­tal­le, esim Ilmas­to­foo­ru­mi ry:n palstalle?

 58. Osmo: “Olen erit­täin vakuut­tu­nut sii­tä, että josw nois­sa “tie­teel­li­sis­sä mate­ri­aa­leis­sa” oli­si jotain tolk­kua, alan kun­nol­la tun­te­vat tie­de­mie­het oli­si­vat sen huomanneet.”

  Kuka onkaan siis kes­kus­te­lun usko­vai­nen? Ver­taa tätä omaa asen­net­ta­si kse:n perus­tel­tui­hin ja läh­de­viit­tein tuet­tui­hin kom­ment­tei­hin ylempänä.

  Tuon orja­mo­raa­li­sen asen­tee­si tie­toa koh­taan voi­si irti­lei­ka­ta ja aset­taa sataan his­to­rial­li­seen kon­teks­tiin, jois­sa se näyt­täi­si hyvin rumalta.

  1. Jos minun pitää sel­vit­tää jokin mäki­hyp­pyyn liit­ty­vä yksi­tyis­koh­ta ja tapaan kul­ma­kup­pi­las­sa Jan­ne Aho­sen ja kup­pi­lan van­han kan­ta-asiak­kaan ja nämä ovat eri miel­tä kes­ke­nään sii­tä, miten hypyn saa len­tä­mään pidem­mäl­le, panen enem­män pai­noa Jan­ne Aho­sen tie­doil­le. Az voi kut­sua tätä auk­to­ri­teet­tius­kok­si, jos haluaa.

 59. Liit­tyen edel­li­seen kom­ment­tii­ni Ilmas­to­foo­ri ry:stä, se on jär­jes­tä­nyt jo kak­si ker­taa Hel­sin­gin yli­opis­tol­la (kevääl­lä 2008 ja 2009) luen­to­ti­lai­suu­den. Vii­me kevää­nä luen­noi­mas­sa oli mm Dr Spencer. Olit­ko, Osmo Soi­nin­vaa­ra, pai­kal­la? Jos et ollut, mik­set? Aiot­ko tul­la kevääl­lä 2010, jos yhdis­tys jat­kaa perin­net­tä? Vai pelot­taa­ko sinua kes­kus­tel­la asiois­ta oikei­den asian­tun­ti­joi­den kans­sa face-to-face yhtä pal­jon kuin puo­lue­to­ve­ria­si Topi Oras Kale­vi Tynkkystä?

 60. Entä jos et tapaa­kaan Jan­ne Ahos­ta lähi­kup­pi­las­sa­si, vaan ollaan 1900 luvun alku­puo­lel­la ja sinun pitäi­si muo­dos­taa käsi­tyk­se­si siitä; 

  a) onko homous psyyk­ki­nen sairaus
  b) onko hys­te­ria todel­li­nen nais­ten mielisairaus
  c) aiheu­tu­vat­ko esi­mer­kik­si autis­mi ja skit­so­fre­nia­tai­pu­mus äidin teois­ta lap­sen var­hai­ses­sa kehitysvaiheessa

  (näi­tä voi­si lue­tel­la lukui­sia lisää)

  tois­te­let­ko “enem­mis­tön tut­ki­jois­ta” kan­taa, etkä pidä eriä­vää miel­tä ole­via ver­tai­sar­vioi­tu­ja tut­ki­muk­sia edes tutus­tu­mi­sen arvoi­si­na, kos­ka kyl­lä­hän Bet­tel­hei­mit ja Freu­dit, eli “oikeat tut­ki­jat” seu­raa­ji­neen oli­si­vat itse­kin ongel­mat näke­myk­sis­sään havain­neet, jos nii­tä “oikeas­ti” oli­si olemassa?

  Bet­tel­hei­mien ja Freu­dien krii­ti­kot oli­si­vat höy­räh­tä­nei­tä, ei-nor­maa­li­jär­ki­siä (jne.) denialisteja?

 61. Osmo mai­nit­si pääs­tö­kau­pan. Wiki­pe­dian mukaan: “Euroo­pan unio­nin pääs­tö­kau­pas­sa Euroo­pan komis­sio mää­rit­te­lee kul­le­kin pääs­tö­kaup­pa­kau­del­le pääs­tö­jen mak­si­mi­mää­rä vas­taa­van pääs­tö­oi­keuk­sien koko­nais­po­tin. Tämä koko­nais­pot­ti jae­taan eri jäsen­val­tioil­le, joi­den kan­sal­li­set pääs­tö­kaup­pa­vi­ran­omai­set jaka­vat maa­koh­tai­sen kiin­tiön teol­li­suus- ja energiantuotantolaitoksille.
  Koko­nais­pot­ti on pie­nem­pi kuin EU:n nykyi­set pääs­töt. Niin­pä kaik­ki pääs­tö­kau­pas­sa muka­na ole­vat yri­tyk­set eivät pys­ty jat­ka­maan pääs­tö­jen tuot­ta­mis­ta enti­sel­lään. Joi­den­kin yri­tys­ten on siis kan­nat­ta­vaa vähen­tää pääs­tö­jään ja myy­dä siten vapau­tu­vat pääs­tö­oi­keu­det muil­le tar­vit­se­vil­le.

  Toi­sin sanoen jos joku pääs­te­lee vähem­män, toi­nen saa sit­ten pääs­tel­lä sii­tä edes­tä enem­män. Mitä hyö­tyä sii­tä on? Hie­nos­ti pääs­tön­sä hal­lit­se­va teol­li­suus­maa siis jou­tuu mak­sa­maan rupusak­ki­maal­le, jon­ka pari teol­li­suus­lai­tos­ta pääs­te­le­vät estot­to­mas­ti kaik­ki mah­dol­li­set myr­kyt tai­vaal­le, vesiin ja maa­han mut­ta koko­nais­pääs­töt jää­vät teol­li­suu­den vähäi­syy­den takia pie­nik­si, jon­ka jäl­keen se rupusak­ki­maa voi raken­taa lisää estot­to­mas­ti pääs­te­le­vää teol­li­suut­ta niin kau­an kun­nes nii­tä on niin pal­jon että sekin jou­tuu maksumieheksi? 😮

  Kenel­le se mak­su mak­se­taan? Suo­raan­ko sil­le rupusakkimaalle?

  Osmo kir­joit­ti: “[…] josw nois­sa ‘tie­teel­li­sis­sä mate­ri­aa­leis­sa’ oli­si jotain tolk­kua, alan kun­nol­la tun­te­vat tie­de­mie­het oli­si­vat sen huo­man­neet.

  Olen erääs­sä toi­ses­sa kiis­ta­ky­sy­myk­ses­sä seu­ran­nut van­han ja uuden kou­lu­kun­nan rii­te­lyä. Van­han kou­lu­kun­nan arvo­val­ta ei ole sal­li­nut, että oli­si notee­rat­tu saa­ti tun­nus­tet­tu uusia tut­ki­mus­tu­lok­sia. Sil­ti näyt­tää sil­tä, että van­han kou­lu­kun­nan on vuo­sien hivu­tuk­sen jäl­keen pak­ko alkaa tai­pua uuden tie­don validiuteen.

  Jos yhtei­sön kaik­ki ins­ti­tuu­tiot (kou­lu­kas­va­tus, aikuis­ten valis­tus, kal­liit poliit­ti­set ohjel­mat… ) on val­jas­tet­tu jon­kin aate­suun­nan pön­kit­tä­mi­seen, ei uut­ta tie­toa ole help­po saa­da läpi. Ymmär­rän sen kyl­lä: sehän edel­lyt­täi­si että koko­nai­nen joh­ta­va vir­ka­mies- ja tut­ki­ja-armei­ja tote­ai­si elä­män­työn­sä taval­laan men­neen huk­kaan. Eivät­kä he tie­ten­kään edes ole olleet vää­räs­sä, vaan ovat toi­mi­neet sen tie­don mukaan, mikä on ollut käytettävissä.

  1. Jos pää­tö­oi­keu­det jae­taan val­tioil­le esdi­mer­kik­si asu­kas­lu­vun mukaan, pal­jon pääs­tä­vä jou­tuu mak­sa­maan vähän päästäville.

 62. Hyvä blo­gi­kir­joi­tus aihees­ta täl­lä ker­taa. Piti oikein suu­ren­nus­la­sin kans­sa etsiä, ennen kuin löy­tyi ruti­nan aihetta.

  Nyt asia on minus­ta sikä­li­kin var­mem­pi, että todis­tei­ta ilmas­ton muut­tu­mi­ses­ta ja muu­tok­sen vaa­ral­li­suu­des­ta saa­daan yhtä­pi­tä­väs­ti monel­la eri taval­la. Toi­si­na­jat­te­li­joi­ta on ja jopa kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­ja, mut­ta nämä ovat lähes aina kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­ja jol­le­kin aivan toi­sel­le alalle. 

  Het­ki­nen … todis­teet ovat “yhtä­pi­tä­viä”, vaik­ka todis­tei­den suh­teen on kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­ja toi­si­na­jat­te­li­joi­ta? Ahaa, he ovat vää­räl­tä alal­ta, joten eivät hor­ju­ta “yhtä­pi­tä­vyyt­tä”.

  Ei se ihan niin­kään. Ilmas­to­tie­de ei ole eril­li­nen lin­na­ke, vaan yhdis­tel­mä kemi­aa, fysiik­kaa, tilas­to­tie­det­tä, ohjel­moin­ti­tek­ni­siä mal­lin­nuk­sia, kos­mo­lo­gi­aa, meri­tut­ki­mus­ta, jää­tut­ki­mus­ta, bio­lo­gi­aa, ja vähän vaik­ka mitä. Näi­den alo­jen asian­tun­ti­jat voi­vat omal­la asian­tun­te­muk­sel­laan kyl­lä löy­tää puut­tei­ta ilmas­to­tut­ki­joi­den päätelmistä.

 63. Denia­lis­tien seli­tys tähän tie­deyh­tei­sön yksi­tuu­mai­suu­teen on teo­ria suu­res­ta sala­lii­tos­ta, johon oli­si siis liit­ty­nyt jok­seen­kin koko aka­tee­mi­nen maa­il­ma. Anteek­si vain, mut­ta pidän väi­tet­tä uskomattomana. 

  Oma mie­li­pi­tee­ni: Mitä useam­pi jäsen jos­sain väi­te­tys­sä sala­lii­tos­sa oli­si, sitä var­mem­min kysees­sä on perä­tön huhu.

  Ilmas­to­tie­teen sala­lii­tois­ta en tie­dä, mut­ta teen koos­teen mui­den kir­joit­ta­jien esit­tä­mis­tä selityksistä.

  Kir­joit­te­li­joi­den seli­tyk­se­nä on, että ilmas­to­tie­teen “sala­lii­tos­sa” ei ole kyse var­si­nai­ses­ta sala­lii­tos­ta, vaan pie­nes­tä ilmas­to­tie­teen avain­ryh­mäs­tä, joka on alka­nut mani­pu­loi­maan alan ver­tai­sar­vioin­tia ja tie­teel­li­siä jul­kai­su­ja. Syy­nä oli­si alan suu­rim­pien auk­to­ri­teet­tien taker­tu­mi­nen omaan pal­jon jul­ki­suut­ta saa­nee­seen teo­ri­aan­sa ja sor­tu­mi­nen rumiin temp­pui­hin teo­rian­sa (ja sitä kaut­ta tut­ki­mus­ra­hoi­tuk­sen­sa, työ­paik­kan­sa, arvos­tuk­sen­sa ja mai­neen­sa) puo­lus­ta­mi­ses­sa. Myös ne pal­jas­tu­neet säh­kö­pos­tit vah­vis­ta­vat tätä (jo kau­an ennen nii­den pal­jas­tu­mis­ta esi­tet­tyä) käsi­tys­tä, ja ovat jo joh­ta­neet erään avain­hen­ki­lön hyllytykseen.

  Täs­sä valos­sa sala­liit­toa etäi­ses­ti muis­tut­ta­va koko­nais­ta tie­tee­na­laa hei­lut­ta­va pie­nen pii­rin käh­min­tä oli­si peri­aat­tees­sa joten kuten mah­dol­li­suuk­sien rajois­sa. Se myös selit­täi­si, mik­si kata­stro­fi­teo­rian kri­tiik­ki tulee pal­jol­ti ilmas­to­tie­teen oheis­tie­teis­tä. Mut­ta voi myös olla pelk­kää har­haa, ja toi­vot­ta­vas­ti on.

 64. En ymmär­tä­nyt mil­lai­sen pan­do­ran lip­paan avasin. 

  Osuit sat­tu­mal­ta aihee­seen, joka kan­sa­lai­sia kuohuttaa.

  Riip­puu asen­tees­ta, löit­kö lapio­si lan­ta­ka­saan vai kultasuoneen.

 65. Osmo Soi­nin­vaa­ra, kirjoitit:
  “Mis­sä Spencer on arvioi­tu todel­li­sek­si asiantuntijaksi?”

  Vas­taus:
  Hän on toh­to­rin­ta­son ilmas­to­tut­ki­ja, joka on erit­täin ansioi­tu­nut esim satel­liit­tien paris­sa. Hän mm kek­si mene­tel­män miten satel­lii­teil­la voi­daan las­kea maa­pal­lon kes­ki­läm­pö­ti­la-ano­ma­lioi­ta. Hänel­lä on käy­tän­nös­sä kaik­ki napit kau­las­saan ilmas­to­tie­tees­tä ja var­mas­ti yksi tämän pla­nee­tan par­hai­ta asian­tun­ti­joi­ta ilmas­to­tie­tees­sä. Ei suh­tau­du tie­toon fanaat­ti­ses­ti, vaan oli mm ensim­mäis­ten jou­kos­sa kri­ti­soi­maan Lindzen & Choi (2009) ‑pape­ria, jos­ta oli­si hyvin voi­tu repiä “denia­lis­tien” vuo­si­sa­dan juhlat.
  Hän on mm toden­nut että pil­vi­peit­teen takai­sin­kyt­ken­tä on negatiivinen. 

  Sivuut­ta­mal­la McIn­ty­ren anta­man kri­tii­kin (jota on myös ver­tai­sar­vioi­tu ja jon­ka perus­teel­la lät­kä­mai­lo­ja on murs­kat­tu) sano­mal­la hän­tä kai­vos­mie­hek­si on pelk­kä olkiuk­ko jol­la väis­tit asias­ta­kes­kus­te­lun. Hän on erit­täin osaa­va tilas­to­ma­te­maa­tik­ko joka on pal­jas­ta­nut esim Nasan mit­tauk­sis­ta tuhan­nes­osa-asteen vir­hei­tä jot­ka kor­jat­tiin. Kave­ri on tark­ka kuin tilin­tar­kas­ta­ja eikä ole mikään fanaat­ti­nen skep­tik­ko, vaan audi­toi­ja joka on kiin­nos­tu­nut sii­tä miten tie­det­tä tehdään.
  Suo­sit­te­li­sin luke­maan Weg­ma­nin raportin.

  Läm­min kes­kiai­ka on hävi­tet­ty sik­si, että muu­ten esim aurin­gon aktii­vi­suus jou­dut­tai­siin para­met­ri­soi­maan mal­lei­hin isom­mak­si, mikä taas tar­koit­tai­si sitä että posi­tii­vi­set takai­sin­kyt­ken­nät sai­si­vat ken­kää jot­ta toteu­tu­neet läm­pö­ti­lat sopi­si­vat malleihin.

  Realcli­ma­ten tut­ki­joil­la on sel­keä agen­da, ja he kuu­lu­vat jär­jes­töön joka on perus­tet­tu todis­ta­maan ihmi­sen aiheut­ta­ma ilmas­ton­muu­tos. Jos jär­jes­tö jou­tuu omil­la lausun­noil­laan oikeut­ta­maan oman ole­mas­sao­lon­sa, tulee sii­hen luon­nol­li­ses­ti­kin biasta.

  Joten mik­si tämä äly­tön kriit­ti­syys skep­tik­ko­lei­riä koh­taan mut­ta AGW-lei­riä usko­taan sokeas­ti? Samal­la taval­la huu­haa­väit­tei­tä tulee molem­mis­ta suunnista.

  Tois­tan vie­lä aiem­man väit­te­ni: yli­voi­mai­nen enem­mis­tö tie­de­mie­his­tä EI ole AGW-hypo­tee­sin kan­nal­la, vaik­ka IPCC yrit­tää­kin ole­mas­sao­lon­sa oikeu­tuk­sek­si niin väittää.

 66. Olen erit­täin vakuut­tu­nut sii­tä, että josw nois­sa “tie­teel­li­sis­sä mate­ri­aa­leis­sa” oli­si jotain tolk­kua, alan kun­nol­la tun­te­vat tie­de­mie­het oli­si­vat sen huo­man­neet. Maa­il­mas­sa esiin­tyy niin pal­jon huu­haa­teks­te­jä, ettei nii­tä voi kaik­kia lukea läpi eikä kan­na­ta­kaan. Omien aivo­jen teho­kas­ta käyt­töä on se, että jos kym­me­net kor­kea­ta­soi­set tie­de­mie­het havait­se­vat jon­kin päät­te­lyn kel­vot­to­mak­si, minun lie­nee tur­ha kläyt­tää saman totea­mi­seen tuntikausia.”

  Ei kan­nat­tai­si nimi­tel­lä ketään denia­lis­tik­si, kun oma tie­to­poh­ja­si näyt­tää ole­van aika lail­la rajoit­tu­nut. Jos oma ilmas­tol­li­nen tie­to­tai­to rajoit­tuu sii­hen, että luot­taa tie­de­mies­ten hoi­ta­van hom­man­sa, niin kan­nat­tai­si pitää denia­lis­ti­mö­lyt mahas­sa. Ikä­vää jos pitää juos­ta IPCC:n selän taak­se. Ihmi­nen on oppi­vai­nen olio ja uskoi­sin, että tämä kes­kus­te­lu on ollut sinul­le myös tie­tyl­lä tapaa opet­ta­vai­nen koke­mus. Nyt tie­dät, että meil­lä skep­ti­koil­la on perus­tel­tu­ja syi­tä epäil­lä val­lal­la ole­vaa ilmas­to­tie­det­tä ja, että kon­sen­sus­ta ei asias­ta ole. Tur­ha siis vetää yhdys­vii­vaa ilmas­tos­kep­ti­koi­den ja uskon­non välil­le, kos­ka sinun lai­se­si näyt­tä­vät ole­van nii­tä, jot­ka toi­mi­vat (hyvässä)uskossa.

  Olen hyvin sel­vil­lä, että hir­mu­myrs­ky­jen mää­rä on Atlan­til­la tänä vuon­na ollut vähäi­sem­pi kuin vii­me vuo­si­na yleen­sä, mut­ta on kai tren­diä tut­kit­ta­va vähän pidem­mäl­lä aika välil­lä kuin yhden vuo­den havain­noil­la, esi­mer­kik­si kym­me­nen vuo­den liu­ku­val­la kes­kiar­vol­la. Eikä vain Atlan­til­la vaan koko hirmimyrskyalueella.”

  Sot­ket itse­si yhä syvem­mäl­le suo­hon. Tilas­toai­neis­to ei yksin­ker­tai­ses­ti todis­ta tuu­li­suu­den tai myrs­ky­jen lisään­ty­mis­tä. Satel­liit­ti­mit­tauk­sia on muu­ten teh­ty vuo­des­ta ‑79, joten perään­kuu­lut­ta­ma­si pitem­män ajan tilas­to­ma­te­ri­aa­li on ole­mas­sa. Parem­pi, kun tun­nus­tat rei­lus­ti ollee­si väärässä.

 67. Teo­ria AGW:sta oli ole­mas­sa _ennen_ havait­tua sel­ke­ää läm­pe­ne­mis­tä. Mita­tun läm­pe­ne­mi­sen tul­tua mukaan yhä useam­pi aiem­min skep­ti­nen alan asian­tun­ti­ja on siir­ty­nyt AGW-teo­rian kan­nat­ta­jiin, ainoas­taan muu­ta­ma vii­mei­nen mohi­kaa­ni haraa vastaan.

  Samaan aikaan ns. skep­ti­nen lei­ri ensin väit­ti läm­pö­ti­la­mit­tauk­sia epä­luo­tet­ta­vik­si, ja myö­hem­min alkoi väit­tää läm­pe­ne­mis­tä muus­ta kuin ihmi­sen toi­min­nas­ta joh­tu­vak­si. Aina välil­lä kysee­na­lais­te­taan koko läm­pe­ne­mi­nen joka toi­saal­la taas väi­te­tään luon­nol­li­sis­ta syis­tä johtuvaksi.

  Näin tilan­ne on kehit­ty­nyt asi­aa sivus­ta seu­ran­neen, alku­jaan skep­ti­sen maal­li­kon sil­min. Jokai­nen voi täs­tä vetää omat johtopäätöksensä.

 68. Maal­lik­ko­na uskon tele­vi­sion tie­toi­hin. MOT.n ohjel­ma kiek­ko­mai­lan vää­ren­nyk­ses­tä, todis­tei­den salaa­mi­ses­ta ja vas­tus­ta­vien mie­li­pi­tei­den peit­te­lyis­tä ym aiheut­ti vaka­van epä­us­kon koko ihmi­sen aiheut­ta­maa ilmas­ton läm­pe­ne­mis­tä kohtaan. 

  Köö­pen­ha­mi­naa edel­tä­nyt tie­to­vuo­to, jon­ka tie­to­ja ei ole kiis­tet­ty­kään, vah­vis­ti epäi­ly­jä, tai oikeas­taan var­mis­ti asias­sa ole­van jotain todel­lä mätää. 

  Köö­pen­ha­mi­nas­sa jul­kis­te­tut raha­mää­rät, joi­ta ilmoi­tet­tiin tar­vit­ta­van ilmas­to­muu­tok­sen glo­baa­liin tor­jun­taan, aiheut­ti­vat usko­muk­sen, että kysees­sä on iso BISNES, Bis­nes tuo pal­jon rahaa joil­le­kin ja bis­nes vie pal­jon rahaa taval­li­sel­ta kansalta.

  Tämä­kin kes­kus­te­lu on vakuut­ta­nut sii­tä, ettei asia ole suin­kaan yksi­se­lit­tei­nen. Mis­sään tapauk­ses­sa asia ei ole vie­lä val­mis pää­tet­tä­väk­si. Sii­nä asias­sa teh­tiin Köö­pen­ha­mi­nas­sa oikea pää­tös. Asias­sa on vie­lä pal­jon tut­kit­ta­vaa ja opeteltavaa.

  Minun on vai­ke­aa uskoa, että­kö tie­to­jen ja tut­ki­mus­me­ne­tel­mien salai­lu on tar­peen ilmas­to­tie­teen alal­la. Sit­ten, kun kaik­ki perus­teet ja tie­to­läh­teet ovat jul­ki­sia ja ne voi­daan uskot­ta­vas­ti tois­taa myös vas­tus­ta­jien tahol­ta, alkaa olla oikea aika kes­kus­te­lul­le. Kes­kus­te­lun päät­teek­si saam­me ken­ties yhtei­sym­mär­ryk­sen tar­vit­ta­vis­ta toi­men­pi­teis­tä. Aika työ­jaos­ta sopi­mi­sel­le on vas­ta tämän jälkeen.

  1. Aika ryh­tyä toi­men­pi­tei­siin on siis vas­ta sit­ten, kun mitään ei ole enää tehtävissä.

 69. Teo­ria AGW:sta oli ole­mas­sa _ennen_ havait­tua sel­ke­ää lämpenemistä.”

  Havait­tua sel­ke­ää läm­pe­ne­mis­tä oli olemassa_ennen_AGW:n teo­rian kek­si­mis­tä. Ilmas­to on läm­men­nyt luon­nol­li­ses­ti pie­nes­tä jää­kau­des­ta läh­tien ja sit­ten joku nero­pat­ti kek­si, että ilmas­to pari vuo­si­sa­taa jat­ku­nut luon­nol­li­nen läm­pe­ne­mi­nen pysäh­tyi äkis­ti ‑70 luvul­le tul­taes­sa ja sii­tä läh­tien läm­pe­ne­mi­nen oli­si­kin sit­ten ihmi­sen aikaan­saan­nos­ta. Täs­sä­kin suh­tees­sa AGW teo­ria on epäuskottava.

  Samaan aikaan ns. skep­ti­nen lei­ri ensin väit­ti läm­pö­ti­la­mit­tauk­sia epä­luo­tet­ta­vik­si, ja myö­hem­min alkoi väit­tää läm­pe­ne­mis­tä muus­ta kuin ihmi­sen toi­min­nas­ta joh­tu­vak­si. Aina välil­lä kysee­na­lais­te­taan koko läm­pe­ne­mi­nen joka toi­saal­la taas väi­te­tään luon­nol­li­sis­ta syis­tä johtuvaksi.”

  Mit­tauk­set ovat olleet epä­luo­tet­ta­via ja ovat sitä edel­leen. Pitää muis­taa, että mit­taus­a­se­mia ei ole raken­net­tu ilmas­ton­muu­tok­sen tut­ki­mus­ta var­ten, vaan sään ennus­tuk­sen tar­pei­siin. Mit­taus­a­se­mat anta­vat kui­ten­kin viit­tei­tä, että ilmas­to on läm­men­nyt, mut­ta tulok­siin tulee suh­tau­tua tie­tyin varauk­sin. Ker­rop­pas, mikä todis­taa vii­me vuo­si­kym­me­nien läm­pe­ne­mi­sen joh­tu­neen ihmi­ses­tä, mis­sä siis ihmis­kun­nan sor­men­jäl­ki on?. Ker­ro myös mis­tä pie­nes­tä jää­kau­des­ta asti jat­ku­nut läm­pe­ne­mi­nen on johtunut?.

  1. Havait­tua sel­ke­ää läm­pe­ne­mis­tä oli olemassa_ennen_AGW:n teo­rian keksimistä. 

   Jopa pai­no­voi­man ole­mas­sao­los­ta on saa­tu viit­tei­tä ajal­ta ennen kuin New­ton kek­si painovoiman.
   Ihmi­nen on vai­kut­ta­nut maan muok­kauk­sel­la, kar­jan­hoi­dol­la ja maan­vil­je­lyk­sel­lä sekä soi­den ojit­ta­mi­sel­la ilma­ke­hään jo pit­kään. Väi­te­tään jopa rii­sin­vil­je­lyn pelas­ta­neen metaa­ni­pääs­töil­lään maa­pal­lon jääkaudelta.

 70. Kan­nat­taa­ko pysäh­tyä ja vär­kä­tä ren­kai­siin lumi­ket­jut alle hyvis­sä ajoin vai kan­nat­taa­ko jat­kaa mat­kaa ja toi­voa pää­se­vän­sä peril­le ennen kuin lun­ta on niin pal­jon että jäät kiinni?”

  Mitä kuvaa täs­sä ana­lo­gias­sa peril­le pääsy?
  Ihmis­ten muut­toa pois maapallolta?
  Lajin kuolemaa?

 71. Puo­lu­ee­ton tark­kai­li­ja sanoo: 

  Maal­lik­ko­na uskon tele­vi­sion tietoihin.

  Tän on pak­ko olla jotain aivan extreme-huumoria… 

  Sen sijaan täs­sä on nor­mi­huu­mo­ria, kun Osmo sanoo: 

  Jopa pai­no­voi­man ole­mas­sao­los­ta on saa­tu viit­tei­tä ajal­ta ennen kuin New­ton kek­si painovoiman.

  Tämä nau­rat­ti sel­lai­sen kes­ki­mää­rä­sen Fin­ger­po­rin verran 🙂

  Noh, itse kes­kus­te­luun ei minul­la ole kovin pal­jon (lue: ei mitään) tie­teel­lis­tä pai­noar­voa omaa­vaa annet­ta­vaa. Mut­ta seu­raan sitä ihan argu­men­taa­tion oikeaop­pi­suu­den kannalta. 

  Se on mie­len­kiin­tois­ta ja eivät kyl­lä Osmon­kaan tai­dot täs­sä lajis­sa aina vakuu­ta. Hyvin nopeas­ti luis­kah­taa ad homi­ne­min puo­lel­le häneltäkin.

 72. Jopa pai­no­voi­man ole­mas­sao­los­ta on saa­tu viit­tei­tä ajal­ta ennen kuin New­ton kek­si painovoiman.
  Ihmi­nen on vai­kut­ta­nut maan muok­kauk­sel­la, kar­jan­hoi­dol­la ja maan­vil­je­lyk­sel­lä sekä soi­den ojit­ta­mi­sel­la ilma­ke­hään jo pit­kään. Väi­te­tään jopa rii­sin­vil­je­lyn pelas­ta­neen metaa­ni­pääs­töil­lään maa­pal­lon jääkaudelta.”

  Ahaa, kiel­lät siis luon­nol­li­sen ilmas­ton­läm­pe­ne­mi­sen tapah­tu­neen?. Erään­lais­ta denia­lis­mia tuo­kin ja hyvin yleis­tä AGW-lei­ris­sä. Koko “lät­kä­mai­la­teh­tai­lun” taka­na on samat tar­koi­tus­pe­rät kuin sinul­la­kin. AGW-teo­ria ei pys­ty selit­tä­mään aikai­sem­paa luon­nol­lis­ta läm­pe­ne­mis­tä, joten mm. kes­kia­jan läm­pö­kaut­ta pyri­tään jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti havit­tä­mään, jot­ta lät­kä­mai­lan var­si saa­daan tasai­sek­si ja vii­me­vuo­si­kym­me­nien läm­pö­ti­lo­jen nousus­ta saa­daan aikaan näyt­tä­vä mai­lan lapa. Kes­kia­jan läm­pö­kausil­la ilmas­to on ollut jopa 1–2 astet­ta nykyis­tä läm­pi­mäm­pi, joten pro­pa­gan­da­syis­tä kes­kia­jan läm­pö­kausis­ta piti pääs­tä eroon. Jos nykyi­sel­lään ihmis­kun­nan hii­li­diok­si­di­pääs­töt ovat alle 4% ilma­ke­hään pää­ty­vis­tä koko­nais­pääs­töis­tä (ihminen+luonto), niin men­nei­den vuo­si­sa­to­jen kas­ki­vil­je­lyl­lä ei ole ollut käy­tän­nös­sä kär­pä­sen­pas­kan­kaan ver­ran vai­ku­tus­ta ilmastoon.

  1. Sanoin vain, että ilma­ke­hän koos­tu­mus on muut­tu­nut ja sitä on muu­tet­tu jo ennen teol­lis­tu­mis­ta. Mitään muu­ta en sanonut.

 73. Aika ryh­tyä toi­men­pi­tei­siin on siis vas­ta sit­ten, kun mitään ei ole enää tehtävissä.”

  Onko siis ryh­dyt­tä­vä toi­men­pi­tei­siin ennen kuin tie­däm­me pitää­kö nii­hin ryh­tyä (tai ennen kuin AGW-teo­ria murentuu)?.

 74. Kan­nat­taa­ko pysäh­tyä ja vär­kä­tä ren­kai­siin lumi­ket­jut alle hyvis­sä ajoin vai kan­nat­taa­ko jat­kaa mat­kaa ja toi­voa pää­se­vän­sä peril­le ennen kuin lun­ta on niin pal­jon että jäät kiinni?”

  Jos AGW-lei­ri saa val­lan, niin tuo­ta­kaan ei tar­vit­se miet­tiä. Sil­loin nimit­täin kul­je­taan suk­sil­lä tai hevospelillä.

 75. Lai­nauk­sia Osmo Soi­nin­vaa­ran sanomisista:

  ”En ker­ta­kaik­ki­ses­ti jak­sa tuo­hon argu­men­toin­tiin paneutua”

  ”Jotain sau­hui­lua näyt­tää liit­ty­vät kes­kia­jan läm­pi­mään kau­teen. Minun on tämän rele­vans­sia vai­kea ymmär­tää, sil­lä ei kai kukaan ole väit­tä­nyt, ettei maa­pal­lon läm­pö­ti­laan vai­kut­tai­si moni muu­kin asia kuin hiilidioksidi.”

  ” yleen­sä olen oikeassa”

  ”Sik­si kaik­ki tie­teel­li­ses­ti rele­vant­ti kri­tiik­ki on ter­ve­tul­lut­ta, mut­ta Röm­pän ukko­jen neu­vo­ja ei todel­la kaivata.”

  ”Tämä denia­lis­mi on tämän vuok­si lähin­nä uskon­nol­lis­ta ajat­te­lua, kos­ka se ei kun­nioi­ta mitään tie­teel­li­sen päät­te­lyn kriteereitä.”

  Yri­tin lähes­tyä Soi­nin­vaa­ran argu­men­taa­tioi­ta anan­lyyt­ti­ses­ti ja etsiä sii­tä rele­vant­te­ja argumentteja.Niitä ei kui­ten­kaan löy­dy. Soi­nin­vaa­ra toteaa:
  — että hän ei jak­sa paneu­tua asioi­hin (olen samaa mieltä)
  — ilmas­toon vai­kut­taa moni muu­kin asia, kuin hii­li­diok­si­di (olen samaa mieltä)
  — Soi­nin­vaa­ra on omas­ta mie­les­tään yleen­sä oikeassa
  — tie­teel­li­nen kri­tiik­ki on ter­ve­tul­lut­ta, kun­han se tulee hänen hyväk­sy­mäl­tään taholta
  — ilmas­to­kes­kus­te­luun liit­tyy pal­jon uskon­nol­lis­ta ajattelua

  Vii­mei­ses­tä koh­das­ta olen eri­tyi­sen pal­jon samaa miel­tä. Soi­nin­vaa­ra on denia­lis­ti, joka kiel­tää tie­teen ja tois­taa tois­ta­mas­ta pääs­ty­tää uskon­nol­li­sia mant­ro­ja. Suo­sit­te­li­sin paneu­tu­mis­ta asioi­hin. Se aut­taa asioi­den ymmärtämisessä.

 76. Senaat­to­ri Inho­fen sivus­tol­la on lis­tat­tu yli 700 tie­de­mies­tä “U.S. Sena­te Mino­ri­ty Report Upda­te: More Than 700 Inter­na­tio­nal Scien­tists Dis­sent Over Man-Made Glo­bal War­ming Claims”.
  Mei­dän yli 700 tie­de­mies­tä voit­taa sinun kym­me­net tie­de­mie­het, vai kuinka?

  Tuo on kyl­lä sel­lai­nen vir­heel­li­sen argu­men­taa­tion kuk­ka­nen että oikein nau­rat­taa. Siis alku­pe­räi­sel­lä sivus­tol­la lukee näin:

  The over 700 dis­sen­ting scien­tists are now more than 13 times the num­ber of UN scien­tists (52) who aut­ho­red the media-hyped IPCC 2007 Sum­ma­ry for Policymakers.

  Samal­la nerok­kaal­la mate­ma­tii­kal­la voi­daan todis­taa vaik­ka­pa suh­teel­li­suus­teo­ria vää­räk­si, kos­ka vuo­sit­tain pel­käs­tään Hel­sin­gin yli­opis­ton fysii­kan lai­tok­sel­le väi­tös­kir­jaa teke­mään yrit­tää anek­doo­tin mukaan useam­pia eme­ri­tus-insi­nöö­re­jä ja mui­ta pro­pel­li­hat­tu­ja jot­ka ovat sitä miel­tä että Eins­tei­nin 1905 pape­ri on höpö­hö­pöä. Kos­ka hei­tä on enem­män kuin ko. artik­ke­lin kir­joit­ta­jia (1), he ovat oikeassa! 

  Mitä jos kui­ten­kin kat­sot­tai­siin vähän laa­jem­min tie­deyh­tei­sön mie­li­pi­det­tä? Vuo­sit­tain pel­käs­tään Yhdys­val­lois­sa väit­te­lee luon­non­tie­teis­tä vii­si­nu­me­roi­nen mää­rä toh­to­rei­ta, joten jos sii­tä jou­kos­ta löy­tyy 700 vas­ta­ran­nan kiis­keä niin saa­vu­tus ei vie­lä ole kovin kummoinen. 

  Wiki­pe­dia lis­taa yli 70 tie­teel­lis­tä jär­jes­töä jot­ka ovat omak­su­neet viral­li­sek­si kan­nak­seen, että ihmi­sen AGW-teo­ria pitää paik­kan­sa, sekä 5 jär­jes­töä jot­ka ovat epä­var­mal­la (non-com­mit­tal) kan­nal­la. Vuo­den 2007 jäl­keen kun AAPG vaih­toi kan­taan­sa kiel­tei­ses­tä epä­var­mak­si yksi­kään mer­kit­tä­vä tie­teel­li­nen jär­jes­tö ei enää suo­raan vas­tus­ta AGW-teo­ri­aa. (Denia­lis­tit tie­tys­ti eivät pidä Wiki­pe­di­aa luo­tet­ta­va­na kos­ka kai­ken­lai­set rumat ihmi­set pää­se­vät muok­kaa­maan sitä.)

 77. Selit­täi­si­kö joku mie­lui­ten omin sanoin, mikä on kel­vol­li­nen tapa mita­ta men­nei­den aiko­jen läm­pö­ti­lo­ja niin, että saa­daan luo­tet­ta­vaa tie­toa kes­kia­jan glo­baa­lis­ta läm­pö­ti­las­ta, jos esi­mer­kik­si jää­kai­rauk­set eivät kelpaa?

 78. Kopo­nen: “Wiki­pe­dia lis­taa yli 70 tie­teel­lis­tä jär­jes­töä jot­ka ovat omak­su­neet viral­li­sek­si kan­nak­seen, että ihmi­sen AGW-teo­ria pitää paikkansa”

  Ensin sinus­ta on nau­ret­ta­vaa käyt­tää perus­te­lu­na asian­tun­ti­joi­den mää­räe­nem­mis­töä. Seu­raa­vas­sa lausees­sa käy­tät perus­te­lu­na asian­tun­ti­joi­den mää­räe­nem­mis­töä. Ja mui­den vir­heel­li­nen argu­men­taa­tio naurattaa?

  Selit­täi­si­kö joku mie­lui­ten omin sanoin, mikä on kel­vol­li­nen tapa mita­ta men­nei­den aiko­jen läm­pö­ti­lo­ja niin, että saa­daan luo­tet­ta­vaa tie­toa kes­kia­jan glo­baa­lis­ta läm­pö­ti­las­ta, jos esi­mer­kik­si jää­kai­rauk­set eivät kelpaa?”

  Val­tao­sas­ta his­to­rian asioi­ta ja tapah­tu­mia ei ole kos­kaan mah­dol­lis­ta saa­da tie­toa. Oli­si toki hie­noa jos kai­ken voi­si kat­soa jos­tain tie­to­ko­ne­mal­lis­ta abso­luut­ti­sen tar­kas­ti, mut­ta epä­miel­lyt­tä­vä totuus on, ettei esim. kes­kia­jan läm­pö­ti­lo­ja vält­tä­mät­tä saa­da kos­kaan tar­kas­ti sel­vi­tet­tyä. Mitä kau­em­mak­si taak­se­päin men­nään, sitä suu­rem­mak­si epä­tark­kuu­det ja vir­he­mah­dol­li­suu­det kasvavat.

  Puu­lus­to­ja on käy­tet­ty vuo­si­tu­han­sia kat­ta­viin läm­pö­ti­la­re­kon­struk­tioi­hin, mut­ta ylei­ses­ti tie­dos­sa on, ettei­vät ne ns. jos­tain syys­tä anna edes muu­ta­mal­ta vii­me vuo­si­kym­me­nel­tä sel­lai­sia arvo­ja, jot­ka sopi­si­vat tut­ki­joil­le (sik­si “hide the decli­ne”). Monet muut­kin läm­pö­ti­la­prok­sit ovat ris­ti­rii­das­sa tois­ten­sa ja suo­rem­pien läm­pö­ti­la­mit­taus­ten kanssa.

  Kuva läm­pö­ti­la­his­to­rias­ta tulee var­maan vie­lä tar­ken­tu­maan, mut­ta täl­lä het­kel­lä vapaa­ta tut­ki­mus­työ­tä kah­lit­see tie­tee­na­lan äärim­mäi­nen politisoituminen.

 79. Ensin sinus­ta on nau­ret­ta­vaa käyt­tää perus­te­lu­na asian­tun­ti­joi­den mää­räe­nem­mis­töä. Seu­raa­vas­sa lausees­sa käy­tät perus­te­lu­na asian­tun­ti­joi­den mää­räe­nem­mis­töä. Ja mui­den vir­heel­li­nen argu­men­taa­tio naurattaa?

  Hie­nos­ti meni point­ti ohi. Vään­ne­tään rau­ta­lan­gas­ta: enem­mis­töl­lä on mer­ki­tys­tä, kun kyse on esim. kaik­kien tie­de­mies­ten enem­mis­tös­tä. Mut­ta jos ote­taan kak­si suh­teel­li­sen mie­li­val­tais­ta pien­tä ryh­mää, se kum­pi sat­tuu ole­maan isom­pi ei ker­ro yhtään mitään. 

  Val­tao­sas­ta his­to­rian asioi­ta ja tapah­tu­mia ei ole kos­kaan mah­dol­lis­ta saa­da tie­toa. Oli­si toki hie­noa jos kai­ken voi­si kat­soa jos­tain tie­to­ko­ne­mal­lis­ta abso­luut­ti­sen tar­kas­ti, mut­ta epä­miel­lyt­tä­vä totuus on, ettei esim. kes­kia­jan läm­pö­ti­lo­ja vält­tä­mät­tä saa­da kos­kaan tar­kas­ti selvitettyä.

  Eli kes­kia­jan läm­pi­mäs­tä kau­des­ta ei ole sen sito­vam­pia todis­tei­ta kuin muis­ta­kaan his­to­rial­li­sis­ta läm­pö­ti­lois­ta? Mil­lä logii­kal­la sit­ten denia­lis­tit ovat vuo­ren­var­mo­ja kysei­ses­tä läm­pö­kau­des­ta kun taas AGW-teo­ri­aa tuke­vat his­to­rial­li­set läm­pö­ti­la-arviot eivät kelpaa?

 80. Tuon läm­pö­kau­den ole­mas­sao­lo kai sinän­sä on todet­ta­vis­sa. Niit­ten kor­keam­pien läm­pö­ti­lo­jen nume­roar­vot ovat vaikeampia.

 81. Itse en las­ke itseä­ni denia­lis­tik­si, enkä edes kovin voi­mak­kaas­sa mie­les­sä ilmas­ton­muu­toss­kep­ti­kok­si, vaik­ka­kin vai­kut­taa sil­tä, ettei tie­teel­li­sen tie­don laa­tu ole täl­lä alal­la aivan paras­ta kuvi­tel­ta­vis­sa ole­vaa eikä mones­ta perus­ky­sy­myk­ses­tä­kään ole sanot­tu vie­lä vii­meis­tä sanaa.

  Sen sijaan olen ilmas­to­po­li­tiik­kas­kep­tik­ko. En käsi­tä, miten ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­taan esi­te­tyt kei­not voi­tai­siin toteut­taa. Koko talous­jär­jes­tel­mäm­me perus­tuu hyvin pit­käl­ti fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den käyt­töön, eikä tähän saa­da mitään muu­tos­ta paris­sa vuosikymmenessä.

  Tämän pitäi­si olla itses­tään sel­vää. Kuvas­sa maa­il­man his­to­rial­li­nen ener­gian­tuo­tan­to ener­gian­läh­teit­täin ryhmiteltynä:

  http://www.hydropole.ch/hydropole/hydrogen/imgec/WorldE.gif

  En näe, että poliit­ti­sil­la toi­mi­joil­la on mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti hiilidioksidipäästöihin.

 82. Tänään on 12.12.2010, eli lähes vuo­si on kulu­nut. Ilmas­ton tilaa voim­me havain­noi­da vil­kai­se­mal­la ulos. Emme tar­vit­se IPCC:n simu­laat­to­ria siihen.

  Nyt Osmo, vie­lä­kö tulee lisää pejo­ra­tii­ve­ja ja när­käs­ty­nyt­tä hymähtelyä:

  http://www.climatedepot.com/a/9035/SPECIAL-REPORT-More-Than-1000-International-Scientists-Dissent-Over-ManMade-Global-Warming-Claims–Challenge-UN-IPCC–Gore

  The more than 300 addi­tio­nal scien­tists added to this report since March 2009 (21 months ago), repre­sents an ave­ra­ge of near­ly four skep­tical scien­tists a week spea­king out publicly. The well over 1,000 dis­sen­ting scien­tists are almost 20 times the num­ber of UN scien­tists (52) who aut­ho­red the media-hyped IPCC 2007 Sum­ma­ry for Policymakers.”

  http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=44285:nobelisti-liittyi-ilmastoskeptikoihin&catid=10:ulkomaat-paeaeuutinen-&Itemid=6

  Tie­ten­kin nämä kaik­ki ovat vain har­haan­joh­det­tu­ja junt­te­ja, jot­ka eivät ymmär­rä tie­teen­teos­ta mitään, vai mitä Osmo? Onko fil­la­ris­sa hyvät talvirenkaat?

  1. Maa­pal­lol­la vuo­si 2010 on ollut ennä­tyk­sel­li­sen läm­min juu­ri kuten on ennus­tet­tu­kin. Venä­läi­set ilmas­to­asian­tun­ti­jat ennus­ta­vat EDu­roo­pan tal­vien kylm,entyvän ilmas­ton­muu­tok­sen seu­rauk­se­na (aina­kin tilas­päi­ses­ti) kos­ka meren jää­peit­teen vähäi­syy­den vuok­si mata­la­pai­neet kul­ke­vat ete­läm­pää ja kään­tä­vät tuu­let pohjoiseen.

 83. Kysy­mys onkin nyt sii­tä, ovat­ko nämä tuhat alle­kir­joit­ta­jaa aivot­to­mia perus­suo­ma­lais­junt­te­ja, joil­le voit yli­mie­li­ses­ti hymäh­del­lä totut­tuun tyy­lii­si, vai ovat­ko he tie­teen­te­ke­mi­seen syväs­ti pereh­ty­nei­tä ammat­ti­lai­sia, joi­ta et miten­kään voi när­käs­tyk­ses­tä ääni väräh­del­len nonsaleerata?

 84. Cati­li­na:

  Ilmas­ton tilaa voim­me havain­noi­da vil­kai­se­mal­la ulos.

  Anteek­si nyt, mut­ta miten voit väit­tää jota­kin näin hölmöä?

  Unoh­ta­kaa tie­teel­li­nen tut­ki­mus, havain­to­jen kerää­mi­nen ympä­ri pal­loa ja moni­mut­kai­set mal­lin­nuk­set. Piraut­ta­kaa sen sijaan Cati­li­nal­le Hel­sin­kiin (?), niin hän vil­kai­see ulos ja ker­too kai­ken tar­vit­ta­van tiedon.

 85. Osmo:

  Maa­pal­lol­la vuo­si 2010 on ollut ennä­tyk­sel­li­sen läm­min juu­ri kuten on ennustettukin.

  Ongel­mal­lis­ta vaan on, että maa­pal­lon kes­ki­läm­pö­ti­laa on kyet­ty luo­tet­ta­vas­ti mit­taa­maan vas­ta vuo­des­ta 1979 satel­liit­ti­mit­taus­ten tul­tua käyt­töön. 30 vuot­ta on aika lyhyt ajan­koh­ta esit­tää mitään joh­to­pää­tök­siä luon­nol­li­ses­ti­kin mer­kit­tä­väs­ti vaih­te­le­vas­ta läm­pö­ti­las­ta ja sen mah­dol­li­sen nousun yhtey­des­tä ihmi­sen toimintaan.

  Eikö sinua sosi­aa­li­po­lii­tik­ko­na Osmo ollen­kaan huo­le­ta val­ta­va hin­ta­lap­pu, joka täs­tä ilmas­ton­muu­to­si­deo­lo­gias­ta seuraa?

  Eilen YLEn uuti­set ker­toi­vat, että Cancu­nis­sa sovi­tun kehi­tys­mai­den ilmas­to­ra­has­ton kus­tan­nuk­set Suo­men veron­mak­sa­jil­le on 750 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa!!! Mitä kaik­kea sil­lä voi­tai­siin­kaan sosi­aa­li­po­li­tii­kas­sa tehdä?

  Tai val­tion­ta­lou­den tilan olles­sa mitä on, mitä lähi­tu­le­vai­suu­den leik­kauk­sia voi­tai­siin jät­tää tekemättä?

  Ja kaik­ki tämä rahan syy­tä­mi­nen ilmas­to­hank­kei­siin menee oikeas­ti huk­kaan. Riip­pu­mat­ta sii­tä uskoo­ko ilmas­to­mant­raan vai ei, fak­ta lie­nee kui­ten­kin, että kaik­ki fos­sii­li­set polt­toai­neet tul­laan polt­ta­maan ja jos ilmas­to läm­pe­nee niin pal­jon kuin on pelo­tel­tu, sen kans­sa on vaan opit­ta­va elä­mään. Onnek­si toden­nä­köi­sin­tä kui­ten­kin on, että CO2 läm­pe­ne­mi­nen on pal­jon vähäi­sem­pää, kuin IPCC val­lan­ha­lus­saan pelottelee.

 86. jos ilmas­to läm­pe­nee niin pal­jon kuin on pelo­tel­tu, sen kans­sa on vaan opit­ta­va elämään.”

  Ei vält­tä­mät­tä, sil­lä on pal­jon suun­ni­tel­mia sii­tä, miten vii­len­tää maa­pal­loa jälkikäteen.

 87. Niin. Kysy­mys ei lie­ne sii­tä, muut­tuu­ko ilmas­to vai ei, sil­lä nyky­tie­don mukaan se muut­tuu ihan koko ajan. Kysy­mys on se, että onko ihmi­sen toi­min­ta täs­sä min­kään­lai­nen mer­kit­tä­vä teki­jä yli­pää­tän­sä­kään. Täs­tä on nyt pal­jas­tu­nut puut­tu­van evi­dens­si, jon­ka on ilmei­sen val­heel­li­ses­ti väi­tet­ty esil­lä olevan.
  Kun moni­na vuo­si­na maa oli jou­lui­sin vih­reä, sen ker­rot­tiin ole­van osoi­tuk­se­na ilmas­ton läm­pe­ne­mi­ses­tä. Kun nyt kah­te­na vuo­te­na on ollut poik­keuk­sel­li­sen kyl­mää, _senkin_ nyt ole­van osoi­tuk­se­na ilmas­ton läm­pe­ne­mi­ses­tä. Mikä oli­si siis sel­lai­nen asia, joka _ei_ oli­si osoi­tuk­se­na ilmas­ton lämpenemisestä?
  Vuo­si 2010 on kes­ken, ja väi­tet­tä poik­keuk­sel­li­ses­ta läm­pi­myy­des­tä on esi­tet­ty jo jon­kin aikaa. Mikä on siis ollut katkaisuhetki?

  1. Cata­li­na: ilmas­ton­muu­tos­teo­ria ennus­taa maa­pal­lon läm­pe­ne­mis­tä, mut­ta ei pai­kal­lis­sää­tä, kos­ka sii­hen liit­tyy erit­täin han­ka­lia mal­lin­nuson­gel­mia. Yksi teo­riois­ta on, että Euroop­pa, joka on leveys­pii­riin­sä näh­den poik­keuk­sel­li­sen läm­min, tulee vii­le­ne­mään. Tar­kem­mis­sa mal­leis­sa on ongel­mia. Esi­merklik­si meren­pin­ta on nous­sut sel­väs­ti nopeam­min kuin sen on las­ket­tu nousevan.

 88. Cati­li­na 12.12.2010 10:39

  Tänään on 12.12.2010, eli lähes vuo­si on kulu­nut. Ilmas­ton tilaa voim­me havain­noi­da vil­kai­se­mal­la ulos. Emme tar­vit­se IPCC:n simu­laat­to­ria siihen.

  En uskal­la väit­tää miten ilmas­ton on käy­mäs­sä, mut­ta tuo ker­to­ma­si on Anek­doot­ti. Ei edes maa­pal­lon tämän­het­ki­nen kes­ki­läm­pö­ti­la saa­ti kes­ki­läm­pö­ti­lan pit­kä­ai­kai­nen kes­kiar­vo. USA:ssa on myös poik­keuk­sel­li­sen kyl­mä, mut­ta myös täm­möi­nen, ja täm­möi­nen anek­doot­ti löy­tyy, ja jos ottaa läm­pö­mit­ta­rin pois omas­ta navas­ta jos­sa se aina näyt­tää lähel­le 36 astet­ta, pla­nee­tan kes­kiar­vo lie­nee täm­möi­nen.

  RealCli­ma­te viit­taa Max-Planck ins­ti­tuu­tin http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7191/abs/nature06921.html jon­ka mukaan kyl­me­ne­vää pitäi­si näil­lä nur­kil­la olla­kin kun poh­jois-Atlant­ti on hei­lah­ta­mas­sa tiet­tyyn suuntaan. 

  Täs­sä vain pitäis olla sel­vil­lä kun­ka mon­ta vaka­vas­ti otet­ta­vaa ilmas­to­mal­lia on rak­sut­ta­mas­sa (minä en tie­dä, mut­ta kehit­tä­mis­työ on ras­kas­ta joten ei nii­tä monia kym­me­niä voi olla) ja mitä muut mal­lit ennus­ta­vat. Kun tar­peek­si monen sam­mak­ko­toh­to­rin jou­kos­ta poi­mii, aina löy­tyy jäl­ki­kä­teen joku joka sat­tui ole­maan oikeassa.

 89. # pek­ka 12.12.2010 14:17

  Ongel­mal­lis­ta vaan on, että maa­pal­lon kes­ki­läm­pö­ti­laa on kyet­ty luo­tet­ta­vas­ti mit­taa­maan vas­ta vuo­des­ta 1979 satel­liit­ti­mit­taus­ten tul­tua käyt­töön. 30 vuot­ta on aika lyhyt ajan­koh­ta esit­tää mitään joh­to­pää­tök­siä luon­nol­li­ses­ti­kin mer­kit­tä­väs­ti vaih­te­le­vas­ta läm­pö­ti­las­ta ja sen mah­dol­li­sen nousun yhtey­des­tä ihmi­sen toimintaan.

  Joo, sok­ko­na men­nään osit­tain. Mut­ta pak­ko on koet­taa räm­piä, niin isois­ta asiois­ta on kysymys.

  Cati­li­na 12.12.2010 15:17

  Kysy­mys ei lie­ne sii­tä, muut­tuu­ko ilmas­to vai ei, sil­lä nyky­tie­don mukaan se muut­tuu ihan koko ajan. Kysy­mys on se, että onko ihmi­sen toi­min­ta täs­sä min­kään­lai­nen mer­kit­tä­vä teki­jä ylipäätänsäkään.

  Tämä on han­ka­la kysy­mys. AGW-hypo­tee­sin fal­si­fioi­mi­sek­si riit­tää esit­tää kil­pai­le­va mal­li, joka ennus­taa havai­tun läm­pe­ne­mi­sen ilman CO2:ta. Yksi kil­pai­le­va hypo­tee­si on että ilmas­to vaih­te­lee spon­taa­nis­ti niin­kuin se vaih­te­lee, ja sen fal­si­fioi­mi­sek­si pitäi­si saa­da vank­ka evi­dens­si vaik­ka­pa AGW:n puo­les­ta. Kum­man hyvän­sä ymmär­tä­mi­sek­si tar­vi­taan ilmei­ses­ti joka tapauk­ses­sa mel­ko moni­mut­kai­nen mal­li, jot­ta kaik­ki feed­bac­kit tule­vat huo­mioi­duk­si, ja tilan­ne on rat­kai­se­ma­ton sii­hen asti kun­nes toi­mi­va mal­li pys­ty­tään rakentamaan.

  Mut­ta sii­nä­kin tapauk­ses­sa että löy­tyy simu­laa­tio (vaik­ka­pa se Max Planck ins­ti­tuu­tin) joka osoit­tau­tuu kyke­ne­väk­si ennus­ta­maan ilmas­tos­ta, ei vain nyt koet­tua poh­jois-Atlan­tin seu­dun vii­le­ne­mis­tä, vaan oikein läm­pö­ti­lo­ja vuo­des­ta toi­seen — miten veri­fioi­tai­siin se että simu­laa­tio­tu­lok­set ovat oikein myös sil­loin kun CO2-pitoi­suut­ta sää­de­tään ihmis­tuo­tan­non ver­ran alaspäin?

  Ainoa toi­vo on että simu­laa­tion ole­tuk­set perus­tu­vat niin van­kas­ti ‘on the first principles’ ja vapaas­ti valit­ta­via para­met­re­ja on niin vähän (pois­lu­kien alkui­ni­tia­li­soin­ti, s.o. merien läm­pö­ti­lat j.n.e het­kel­lä T=0), että ekstra­po­laa­tion C02:ssa on teo­reet­ti­ses­ti help­po uskoa toi­mi­van oikein. 

  Mikä on simu­laa­tio­koo­dien tila todel­li­suu­des­sa, sii­tä minul­la ei ole mitään näkemystä.

 90. Cati­li­na kir­joit­ti 12.12.2010 kel­lo 10:39

  “The more than 300 addi­tio­nal scien­tists added to this report since March 2009 (21 months ago),

  Tie­ten­kin nämä kaik­ki ovat vain har­haan­joh­det­tu­ja junt­te­ja, jot­ka eivät ymmär­rä tie­teen­teos­ta mitään, vai mitä Osmo? 

  Täm­möi­set huu­to­ää­nes­tyk­set ovat aina vähän epä­tyy­dyt­tä­viä, niin­kuin Eins­tein sanoi “jos oli­sin ollut vää­räs­sä, yksi­kin oli­si riit­tä­nyt”. Mut­ta niin­kuin kir­joi­tin aikai­sem­min tie­teel­li­nen meto­di on muut­tu­mas­sa sumeaksi.

 91. Loka­kuu­hun men­nes­sä? Siis loka­kuu on myös pois tai aina­kin kesken?
  Mis­tä muu­ten tie­to on peräi­sin? Yleen­sä täl­lais­ten kysy­mys­ten perää­mis­tä pide­tään tar­peet­to­ma­na, mut­ta Cli­ma­te­ga­te huo­mioi­den luot­ta­mus on petetty.

  Re: meren­pin­nan nousu.
  Nousu näyt­täi­si ole­van luok­kaa 1–2mm/vuosi. Nyt minua kyl­lä ihme­tyt­tää, että näkö­jään kai­kis­sa tar­kas­te­luis­sa auto­maat­ti­ses­ti ole­te­taan meren poh­jan, eli astian syvyy­den pysy­vän muut­tu­mat­to­ma­na, mitä se tus­kin var­mas­ti­kaan on ottaen huo­mioon juu­ri merien kes­ki­har­jan­tei­den ja reu­na­sy­vän­tei­den vul­kaa­ni­sen akti­vi­tee­tin. Pitäi­sin erit­täin häm­mäs­tyt­tä­vä­nä, ellei nime­no­maan juu­ri merien poh­jat oli­si suu­rim­mis­sa geo­lo­gi­sis­sa muu­tok­sis­sa. Joku voi­si las­kea merien pin­ta-alat ja vesi­mää­rät tun­tien kuin­ka monen neliö­ki­lo­met­rin alu­eel­la oli­si poh­jan nous­ta­va kym­me­nen met­riä aiheut­taak­seen 1mm pin­nan nousun.

 92. Cat­li­na,
  hii­len radio­ak­tii­vis­ta iso­toop­pia tut­ki­mal­la voi­daan tode­ta ilma­ke­hän yli­mää­räi­sen hii­li­diok­si­din ole­van ihmi­sen sin­ne tuot­ta­maa. http://planeetta.wordpress.com/2008/04/15/ylimaaraisen-hiilidioksidin-alkupera/

  Ihme­tyt­tää, kuin­ka denia­lis­ti­blok­ki jak­saa jau­haa huu­haa­ta. Todis­tus­taa­kan pitää täs­sä vai­hees­sa olla jo epäi­li­jöil­lä, ja itsel­le epä­mie­lui­sia fak­to­ja pitäi­si uskoa. Ilmas­ton muut­tu­mi­sen perus­teis­ta on kan­sain­vä­li­nen tie­deyh­tei­sö ollut yksi­mie­li­nen vuo­si­kym­men­ten ajan.

 93. Cati­li­na hyvä, argu­ment­ti­si ovat juu­ri sitä itse­ään jon­ka vuok­si ilmas­tos­kep­ti­koi­ta on kovin vai­kea ottaa vakavasti.

  Havan­noit ilmas­ton tilaa “vil­kai­se­mal­la ulos”. Ole­tan että ennä­tys­kuu­man hei­nä­kuun 2010 aika­na pidit ihmi­sen aiheut­ta­maa ilmas­ton­muu­tos­ta toteen näytettynä?

  Unoh­dit muu­ten mai­ni­ta että mikään ns. “cli­ma­te­ga­tes­ta” teh­ty puo­lu­ee­ton tut­ki­mus ei ole löy­tä­nyt viit­tei­tä vää­rin­käy­tök­sis­tä. Koko skan­daa­li näyt­tää­kin ole­van poliit­ti­ses­ti moti­voi­tu­nut, Köö­pen­ha­mi­nan ilmas­to­ko­kouk­sen alle ajoi­tet­tu pr-temp­pu. Mihin skep­ti­kot täl­lais­ta tar­vit­se­vat jos tie­de on hei­dän puolellaan?

 94. Ruot­si­na­lau­tal­la kun menee Kus­taan­mie­kas­ta ja kat­soo Kunin­kaan­por­tin kui­vil­le jää­nyt­tä por­taik­koa niin joten­kin tun­tuu että 1–2 mm vuo­sit­tai­sen meren­pin­nan nousun kans­sa pys­ty­tään elämään.

  Kuu­kausi­mit­tauk­sia maa­pal­lon kes­ki­läm­pö­ti­las­ta voi seu­ra­ta esim täältä:
  http://junkscience.com/MSU_Temps/Warming_Look.html

 95. Sovi­taan pois, että yli­mää­räi­nen hii­li­diok­si­di on ihmi­sen sin­ne tuot­ta­maa. Ei täs­tä kukaan ole rii­del­lyt­kään. Tois­tan: tämä ei ole kysy­myk­ses­sä lai­sin­kaan, ei ole kos­kaan tie­tääk­se­ni ollutkaan.
  Kysy­mys kuu­luu­kin, mitä täs­tä seu­raa, vai seu­raa­ko mitään. Näyt­täi­si, ettei suu­ria seuraa.

  Odo­tam­me mie­len­kiin­nol­la tule­vaa kehi­tys­tä, var­sin­kin vuo­den kes­ki­läm­pö­ti­lan julis­tus­ta. Toi­sis­taan poik­kea­via luku­ja näyt­tää tosi­aan ole­van paljon.

  Tuo meren­poh­jan sta­bii­lik­si olet­ta­mi­nen on kyl­lä kum­mal­lis­ta. Ensim­mäi­se­nä mie­leen hyp­pää­vä asia, mut­ta eipä vaan löy­dy poh­dis­ke­lu­ja sen vai­ku­tuk­ses­ta GSL:iin. Enkö minä vaan osaa hakea?

 96. En ota kan­taa hii­li­diok­si­din vai­ku­tuk­seen, kos­ka ei tarvitse.

  Meren­poh­jan koh­dal­la Cati­li­na on sikä­li oikeas­sa, että laa­tat liik­ku­vat tuol­lai­sen kym­men­kun­ta mil­li­met­riä vuo­des­sa (sitä luok­kaa, siis), joten muu­ta­man mil­lin vuo­sit­tai­set vaih­te­lut meren­pin­nan tasos­sa tule­vat hyvin­kin kysy­myk­seen. Tyy­nen­me­ren laat­taa liik­kuu itsea­sias­sa mel­kein kym­me­nen sent­tiä vuo­des­sa, ja Intia­kin pai­nau­tuu koko ajan eura­asian sisään, muu­ta­man sen­tin vuodessa. 

  En kui­ten­kaan usko, että näi­tä ei ollen­kaan ole otet­tu huo­mioon, kos­ka nii­tä ote­taan huo­mioon muis­sa­kin las­kel­mis­sa, jois­sa mer­ta tarkastellaan.

 97. Tar­koi­tin pys­ty­suo­raa sii­ros­ta. Var­sin ylei­nen tapah­tu­ma seis­mi­sil­lä alueil­la, joi­ta meren­poh­jas­sa on kosolti.
  Joet tuo­vat myös muu­ta tava­raa kuin tis­lat­tua vettä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.