Ylen ohjelmat heti kaapeliin teräväpiirtoisina

Rai­vos­tuin nyki­vään digi­bok­siin ja kävin osta­mas­sa uuden, sel­lai­sen HD-bok­sin. Monen vuo­den jäl­keen HD Rea­dy ‑tele­vi­sios­ta­ni oli hyö­tyä muus­sa­kin kuin valo­ku­vien kat­se­le­mi­ses­sa.  Vaik­ka tele­vi­siom­me on ”vain” HD-rea­dy (720x1280) kuvan­laa­tu para­ni rie­mas­tut­ta­vas­ti. Mitä se oli­si­kaan oikeal­la HD:lla (1080x1920)!?

Har­mi vain, että HD-kana­vil­ta tulee perin huo­noa ohjel­maa. Mak­sul­li­sia kana­via oli­si tar­jol­la 15. Ilmai­si­na HD:na tulee vain nelo­sen ja uutu­kai­sen Suo­mi TV:n ohjel­mis­to. Sekä TV 1000 että Canal+ lähet­tä­vät  kum­pi­kin yhden kana­van ver­ran elo­ku­via terä­vä­piir­toi­si­na, mut­ta aina­kin lähi­päi­vien tar­jon­nan mukaan molem­mat valit­se­vat parem­paan for­maat­tiin aivan eri elo­ku­vat kuin mitä minä haluai­sin katsoa.

Tie­tääk­se­ni Yleis­ra­dio tuot­taa jok­seen­kin kai­ken ohjel­mis­ton­sa terä­vä­piir­toi­se­na, mut­ta poi­mii ennen lähet­tä­mis­tä pois nel­jä bit­tiä vii­des­tä.  Tuli­si kovin kal­liik­si muut­taa maan­pääl­li­nen lähe­tys­verk­ko terä­vä­piir­toi­sek­si, eikä sil­loin myös­kään eet­te­riin mah­tui­si näin mon­ta kana­vaa.  Usko­taan tätä seli­tys­tä, mut­ta mik­si ohjel­mat huo­non­ne­taan myös ennen nii­den lähet­tä­mis­tä kaapeliverkkoon?

Kateu­des­ta, vas­ta­si minul­le eräs kor­kea YLE:n edus­ta­ja. Tai siis hän ei käyt­tä­nyt sanaa kateus, vaan sanoi, ettei kan­sa voi­si hyväk­syä sitä, että kau­pun­ki­lai­set näki­si­vät ohjel­mat terä­vä­piir­toi­si­na ja muut eivät.

Minun on vai­kea hyväk­syä tätä perus­tet­ta. Eri­tyi­sen pul­mal­li­sek­si tämä tulee, kun liki kaik­ki hank­ki­vat ajan myö­tä terä­vä­piir­to­te­le­vi­sion ja kun jok­seen­kin kaik­ki mak­sul­li­set kana­vat siir­ty­vät teräväpiirtonäyttöön.

25 vastausta artikkeliin “Ylen ohjelmat heti kaapeliin teräväpiirtoisina”

 1. Terä­vä­piir­to­ka­na­vat lähe­tet­täi­siin anten­ni­ver­kos­sa parem­mal­la tek­nii­kal­la (DVB-T2) kuin nykyi­set digi-tv-lähe­tyk­set (DVB‑T), joten terä­vä­piir­to tar­vit­see vain noin 1,5‑kertaisesti enem­män kais­taa — huo­li­mat­ta hui­mas­ta kuvan tark­kuu­den paran­tu­mi­ses­ta. Suu­rin ongel­ma on, että nykyi­siä van­han tek­nii­kan lähe­tyk­siä ei voi lopet­taa, kos­ka muu­toin jokai­sen anten­ni­ta­lou­den pitäi­si taas hank­kia uudet lait­teet, kuten vii­mek­si kävi ana­lo­gis­ten lähe­tys­ten päätyttyä.

  On aivan tot­ta, että kaa­pe­li­ver­kos­sa kais­taa riit­tää ja siel­lä rin­nak­kai­set lähe­tyk­set ovat mahdollisia.

 2. On tosi­aan kum­mal­lis­ta että YLEs­sä ei suos­tu­ta lähet­tä­mään kaa­pe­lis­sa­kaan hd tasois­ta kuvaa, jos ker­ran lähe­tet­tä­vä mate­ri­aa­li oli­si jo riit­tä­vän laa­du­kas­ta. Tosin vii­me­ai­kais­ten YLEn pää­tös­ten jou­kos­sa tämä on odo­tet­tua. Digi uudis­tus­kin sös­sit­tiin oikein olan takaa. Oli­si­ko kepu­lai­set taas asialla.

  Onnek­si ongel­mat vähe­ne­vät kun kaa­pe­li, sate­liit­ti ja iptv saa­vat enem­män jalan­si­jaa. Täl­löin ei enää anten­ni­ver­kon kapa­si­teet­tion­gel­maa ole, kos­ka kukaan ei sitä kui­ten­kaan käytä.

 3. Joo, kan­na­te­taan. Itse asias­sa kaa­pe­lio­pe­raat­to­ri lähet­tää val­tao­san HD-mats­kus­taan reso­luu­tios­sa 1280x720, joten jos HD-rea­dy-telk­ka­ri (1366x768) sel­vi­ää tuos­ta pie­nes­tä hei­tos­ta kun­nial­la skaa­la­tes­saan, se on riit­tä­vä peli HD-lähe­tys­ten vas­taan­ot­toon. Kas­va­neen reso­luu­tion lisäk­si­hän kuvaa paran­taa huo­mat­ta­vas­ti antiik­ki­ses­ta mpeg2:sta kehit­ty­neet pakkausformaatit. 

  Ylen koe­lä­he­tyk­set olym­pia­lais­ten sai­vat kyl­lä alle­kir­joit­ta­neen haa­vei­le­maan samas­ta asias­ta. Vali­tet­ta­vas­ti asias­sa toteu­te­taan nega­tii­vi­sel­la taval­la tasa-arvoa. Wel­ho­han ei omien mak­sul­lis­ten tuot­tei­ten­sa vuok­si muu­ten välit­tä­nyt Ylen terä­vä­piir­to­lä­he­tys­tä olym­pia­lai­sis­ta kaa­pe­lis­sa, mut­ta uskoi­sin, että free to air ‑sisäl­lön jaka­mi­nen mah­dol­li­suuk­sien mukaan terä­vä­piir­to­na, lisäi­si kaa­pe­lin digi-tv:n myö­tä kaven­tu­nut­ta kil­pai­lue­tua suh­tees­sa terrestiaalia.

 4. YLE nou­dat­taa 70-luvun tasa­päis­tä­mi­sen peri­aa­tet­ta. Parem­paa “sig­naa­lia” ei anne­ta, jot­ta kai­kil­la oli­si yhtä huo­not olta­vat kuin anten­ni­ta­louk­sil­la, joi­hin YLE-valit­si huo­no­laa­tui­sen lähetysnipun. 

  HD-lähe­tyk­set kaa­pe­liin mak­sai­si­vat mität­tö­män vähän YLE:lle.

  Suu­rin ongel­ma on se, että kaa­pe­liin syö­te­tään yhtä kape­aa ja sut­tuis­ta kais­ta­le­veyt­tä eli huo­noa laa­tua kuin anten­ni­ta­laouk­siin vaik­ka kaa­pe­liin voi­tai­siin syöt­tää huo­mat­ta­vas­ti laa­duk­kaam­paa kais­ta­le­veyt­tä nykyi­sil­le digiboxeille. 

  Kuva näkyi­si HD-tele­vi­sioil­la­kin ilman digi­boxin vaih­ta­mis­ta välit­tö­mäs­ti laa­duk­kaam­pa­na ilman pakkausblokkeja. 

  Tämä oli­si ensim­mäi­nen mie­let­tö­myys, joka voi­tai­siin kor­ja­ta välittömästi. 

  Kyse on vain taas sii­tä digi-TV:n arvioin­ti­vir­heis­tä ja YLE:n joh­don halut­to­muu­des­ta tun­nus­taa vei­lä­kään ammat­ti­tai­dot­to­muut­ta päätöksissä. 

  Nykyi­nen digi-TV for­maat­ti ja myös valit­tu kais­tan­le­veys on suun­ni­tel­tu “i”-tyyppisinä lähe­tyk­si­nä vain van­hoil­le kuva­put­ki­te­le­vi­sioil­le vaik­ka sitä mai­nos­tet­tiin val­heel­li­ses­ti tau­lu­te­le­vi­soil­le sopi­va­na lähetysformaattina. 

  Edus­kun­ta anta­maan ukaa­si YLE:lle aivan tur­has­ta kaa­pe­li­ta­louk­sien TV-lähe­tys­ten huonontamisesta.

 5. Samaa perus­tet­ta käy­tet­tiin kaa­pe­li­te­le­vi­sion pak­ko­siir­ty­mi­ses­sä digitaaliseen.

  On muu­ten kum­ma jut­tu sekin, että terä­vä­piir­to alkaa kiin­nos­taa vas­ta sii­nä vai­hees­sa kun on bok­si ostet­tu­na. Voi­tai­siin­ko nii­tä tek­ni­siä pää­tök­siä ker­ran­kin teh­dä jär­jen kans­sa ja tule­vai­suut­ta ennakoiden?

  Ja mihin jäi­vät terä­vä­piir­ron muut ongelmat?
  Kort­ti­lin­ki­tys, höl­mö HDCP, ei saa kopioi­da ‑bitit, jne.

  Ja kun ker­ran Yleä hau­ku­taan niin Aree­na on “kivaa” skrip­tat­tua ros­kaa, jota ei voi edes kat­soa muul­la kuin Mic­ro­sof­tin käyt­tö­jär­jes­tel­män pääl­lä toi­mi­val­la selai­mel­la puhu­mat­ta­kaan kopioin­nis­ta omaan käyt­töön. Miksi?

 6. Digi-TV:n sel­vi­tys­mies Sep­po Nie­me­lä perus­te­li digiä val­tion ota-kantaa.fi kes­kus­te­lun aloi­tuk­ses­sa. Hän kir­joit­ti, että jake­lus­sa sääs­tyy säh­köä 30 mil­joo­nan mar­kan edes­tä per vuosi.

  Mik­si täl­lai­nen pos­taus tähän ket­juun? No sen takia, että koko digi on teh­ty per­se edellä. 

  YLE viis vei­sa­si, että vas­taan­ot­to­pään säh­kön kulu­tuk­sen kas­vu oli sato­ja mil­joo­nia mark­ko­ja. YLEä ei edel­leen­kään kiin­nos­ta sig­naa­lin laa­tu tipan ver­taa. Sen int­res­seis­sä ei ole 2000-luvul­la ollut enää edes ohjel­mien laatu.

  YLE toi­mii kuin säh­kö­lai­tos. Ei säh­kön­ku­lut­ta­ja voi vali­ta miten kor­kea­ta­sois­ta säh­kö on. Tule­va media­mak­su on sekin saman­lai­nen kuin säh­kön siir­to­mak­su. Vaik­ka tuu­tis­ta tuli­si vie­mä­rin sisäl­tö­jä, niin YLE:n ei tar­vit­se sen­kään ver­taa välit­tää maksajista.

 7. Myö­häs­sä kui­ten­kin tul­laan. Ongel­ma tie­det­tiin kyl­lä jo pal­jon ennen digi­siir­ty­mis­tä ja kri­tiik­kiä annet­tiin. Oli­si voi­tu unoh­taa se ja siir­tyä kaik­kial­la ker­ral­la parem­paan kuvan­laa­tuun. Se taas ei käy­nyt vaan piti saa­da digi läpi kun sii­hen YLE tai joku muu toi­mi­ja on jo niin pal­jon rahaa kaa­ta­nut. Ja samal­la vakuu­tet­tiin krii­ti­koil­le ettei nyt sit­ten kenel­le­kään koko maas­sa tule YLEn kuvaa terä­vä­piir­to­na moniin­mo­niin vuo­siin ja piste.

  Jos tuo pää­tös nyt perut­tai­siin edes osit­tain, niin sii­nä on kyl­lä vahin­gon­kor­vaus­ten mak­sa­mi­nen ihmi­sil­le ja alan yri­tyk­sil­le ellei jopa pak­ko niin aina­kin moraa­li­ses­ti pai­kal­laan. Joka tapauk­ses­sa kun näin sit­ten valit­tiin, niin täl­lä men­nään vaik­ka kuin­ka itket­tää­kin samalla.

 8. Elä­män laa­tu on paran­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti, kun pys­tyy päih­ty­nei­tä ihmi­siä kat­so­maan selvästi.

 9. Tot­ta­kai kaa­pe­liin pitäis terä­vä­piir­to­na YLE:n läh­te­tyk­set toi­mit­taa jos ne ker­ran ovat sel­lai­seen muo­toon jo teh­ty ja sin­ne mah­tu­vat menemään.

  Mie­les­tä­ni täl­löin kui­ten­kin tv-mak­sua pitäi­si kaa­pe­li­ver­kon ulko­puo­lel­la alen­taa. Näin kos­ka samal­la rahal­la pitäi­si saa­da sama pal­ve­lu. Jos palvelu/tuote ei ole sama, on hin­taa vas­taa­vas­ti muu­tet­ta­va. Vaik­ka­pa sit­ten HD-puo­lel­le kor­keam­pi tv-maksu.

  1. Timo K:n
   Täs­sä on vain vika­na se, että kaa­pe­li­ver­kon käyt­tä­jät ovat mak­sa­neet tämän lähe­tys­ka­na­van koko­naan itse kun taas Ylen rahaa menee noi­hin kaa­pe­li­ver­kon ulko­puo­lel­la ole­vii­nan­ten­ni­ver­kon pii­ris­sä ole­viin. Voi­si siis myös sanoa, että kaa­pe­li­ver­kon pii­ris­sä ole­vien lupa­mak­sun pitäi­si olla Ylen jake­lu­kus­tan­nus­ten ver­ran pienempiä.

 10. Vas­tus­tan kaik­kea, mitä yle tekee. 

  Vuo­den 1999 jäl­keen en ole omis­ta­nut tv:ta. Vii­me kesä­nä olin vie­lä kol­mes­ti ylen medias­sa, mut­ta enää en sii­hen­kään osallistu.

  Minut voi­daan pakot­taa mak­sa­maan, mut­ta kat­so­maan en suostu.

 11. Oikeas­sa olet. Kuten tavallista 🙂

  Mut­ta
  Kaa­pe­lin olen minä­kin taloo­ni mak­sa­nut, vaan ohjel­maa siel­tä ei tule. Mak­soin lisäk­si sit­ten anten­nin, piu­hat ja asen­nus­työn, jot­ta ohjel­mia voi­sin minä­kin kat­sel­la. Eli eipä se tv-sig­naa­li siel­tä lähe­tys­mas­tos­ta ilmai­sek­si ruu­tuun saak­ka tule. Lähe­tys­mas­to­jen kus­tan­nuk­set koh­dis­tu­ne­vat kui­ten­kin kai­kil­le. Siis myös kaa­pe­li­ta­louk­sil­le lupa­mak­su­jen kaut­ta jos lähe­tys­verk­ko kus­tan­ne­taan lupamaksuilla?

 12. Osmo Soi­nin­vaa­ra kirjoitti:
  “…kaa­pe­li­ver­kon käyt­tä­jät ovat mak­sa­neet tämän lähe­tys­ka­na­van koko­naan itse …Voi­si siis myös sanoa, että kaa­pe­li­ver­kon pii­ris­sä ole­vien lupa­mak­sun pitäi­si olla Ylen jake­lu­kus­tan­nus­ten ver­ran pienempiä”.

  Aikas hyvin loh­kais­tu 🙂 Ahve­nan­maa­lai­set eivät mak­sa min­kään maa­il­man tv-maksua.

  Yle:n on tap­piin­sa täyn­nä laki­mie­hiä, jot­ka juo­ni­vat kai­ken­maa­il­man media- ja teki­jä­noi­keus­mak­su­ja sun mui­ta veruk­kei­ta ties mihin ja läpi menee.

  Media­mak­su­kin on sama kuin lai­tet­tai­siin kalas­tuk­sen­hoi­to­mak­su kai­kil­le, omis­ti­vat­pa he onken tai ei. “Heil­lä on kui­ten­kin mah­dol­li­suus kalas­taa”, kuten lin­ti­lät ja veh­vi­läi­set sanovat. 

  Saman­lais­ta digi­pak­koa ei tie­tääk­se­ni ole kaa­pe­li­ver­kos­sa mis­sään muu­al­la maa­il­mas­sa kuin Suo­mes­sa. Ruot­sis­sa­kin digi­siir­ty­mä kos­ki vain antenniverkkoa.

 13. Itse aihees­ta lie­nee sanot­tu kaik­ki oleel­li­nen, joten vähän aiheen vierestä.

  Nime­tön kir­joit­ti 29.12.2009 kel­lo 14:31: “Ja kun ker­ran Yleä hau­ku­taan niin Aree­na on “kivaa” skrip­tat­tua ros­kaa, jota ei voi edes kat­soa muul­la kuin Mic­ro­sof­tin käyt­tö­jär­jes­tel­män pääl­lä toi­mi­val­la selai­mel­la puhu­mat­ta­kaan kopioin­nis­ta omaan käyt­töön. Miksi?”

  Itsea­sias­sa kopion­ti onnis­tuu juu­ri­kin näil­lä muil­la jär­jes­tel­mil­lä hel­poi­ten. Kopioi­mal­la kuvan laa­tu on hive­nen parem­pi kuin suo­raan netis­tä kat­so­mal­la, joten videot kan­nat­taa aina kopioi­da Ruutu.fistä ja Yle Aree­nas­ta ennen videon kat­se­lua. (Parem­pi kuva perus­tuu sii­hen, että net­ti­si­vu­jen Flash-soi­tin hei­ken­tää kuvan­laa­tua: lataa­mal­la ja muu­ta kat­se­luoh­jel­maa käyt­tä­mäl­lä näin ei käy. Eron huo­maa var­sin­kin koko ruu­dul­ta kat­soes­sa heti.)

  Kopioin­nin mah­dol­lis­ta­va ohjel­ma­koo­di jou­tui Ado­ben DMCA-hyök­käyk­sen koh­teek­si, eikä sitä kai­ke­ti ole täl­lä het­kel­lä saa­ta­vil­la kuin ver­tais­ver­kois­ta. Google haku “ado­be dmca rtmp­dump” ker­to­nee lisää. Ohjel­maa ei ole tuot­teis­tet­tu kovin kum­moi­ses­ti var­maan­kaan samas­ta syys­tä. Yle Aree­nan kat­se­luun tar­koi­tet­tu, samaa koo­dia käyt­tä­vä ohjel­ma, on netis­tä saa­ta­vi­na lähdekoodina.

  Niin, ja btw, kom­ment­ti­si kos­kee ajat sit­ten käy­tös­tä­pois­tu­nut­ta ver­sio­ta Aree­nas­ta. Nykyi­nen perus­tuu Ado­ben Flas­hiin, joka on tar­jol­la myös Linuxil­le ja Macil­le. Kovin sup­pea tuo­kin käyt­tö­jär­jes­tel­mä tuki on, mut­ta se on eri kes­kus­te­lun aihe. Ei Yle ole tuos­sa asias­sa aikaan­sa jäles­sä, kun käyt­tää samaa tek­niik­kaa kuin kaik­ki muut­kin. Oli­si mel­kois­ta edel­lä­kä­vi­jyyt­tä tar­jo­ta videot muul­la kuin Flas­hil­la tai Win­dows Mediana.

 14. Evert The Neve­Rest kirjoitti:
  “Aikas hyvin loh­kais­tu Ahve­nan­maa­lai­set eivät mak­sa min­kään maa­il­man tv-maksua.”

  Ahve­nan­maa­lai­set mak­sa­vat 220 euron tv-mak­sua omal­le jul­ki­sen pal­ve­lun yleis­ra­dio­yh­tiöl­leen Ålands Radio/TV:lle:

  http://www.radiotv.aland.fi/text.con?iPage=4&m=10
  http://www.posten.ax/tvform.con?iPage=159&m=187

  Tämä ihan vain tar­ken­nuk­se­na, vaik­ka en ymmär­rä­kään, mitä teke­mis­tä saa­ri­maa­kun­nal­la on sen kans­sa, miten ja mihin hin­taan Ylen ohjel­mia pitäi­si välit­tää muu­al­la Suomessa.

 15. Tämä ihan vain tar­ken­nuk­se­na, vaik­ka en ymmär­rä­kään, mitä teke­mis­tä saa­ri­maa­kun­nal­la on sen kans­sa, miten ja mihin hin­taan Ylen ohjel­mia pitäi­si välit­tää muu­al­la Suomessa.”

  Sitä teke­mis­tä, että kun ket­jun aihe on että mitä teke­mis­tä kaa­pe­li­kat­so­jal­la on maan­pääl­li­sen jake­lu­ver­kon rahoit­ta­mi­sen kanssa. 

  Ne kat­soo Ahve­na­maal­la Ruot­sin kana­via. Suo­men kana­vat sul­jet­tiin aina­kin enti­sai­kaan illoiksi.
  Nimi­merk­ki Ahve­nan­maal­la asunut.

  Tele­vi­sio on muut­tu­nut niin Hel­sik­si-kes­kei­sek­si, että koh­ta voi­vat jo muu­al­la asu­vat kysyä, että mitä teke­mis­tä heil­lä on pää­kau­pun­ki­seu­dun tele­vi­sio- ja radio­ka­na­vien rahoittamisessa.

 16. Tuli­si kovin kal­liik­si muut­taa maan­pääl­li­nen lähe­tys­verk­ko terä­vä­piir­toi­sek­si, eikä sil­loin myös­kään eet­te­riin mah­tui­si näin mon­ta kana­vaa. Usko­taan tätä seli­tys­tä, mut­ta mik­si ohjel­mat huo­non­ne­taan myös ennen nii­den lähet­tä­mis­tä kaapeliverkkoon?”

  YLE ei rat­kai­se lähe­tyk­sen laa­tua vaan Digita.
  YLE voi lähet­tää HD-kuvaa omas­ta pääs­tään, mut­ta Digi­tan verk­ko ei sitä välitä.

  Kaa­pe­li­ver­kot otta­vat kana­van­sa taas anten­ni­ver­kos­ta , joten HD laa­tua ei saa­da kuin tai­vas­ka­na­vil­ta tai eril­lis­ten kui­tu­jen kaut­ta tule­vien kana­vien kaut­ta tai omilta .

  Suu­rin syy HD:n vii­väs­ty­mi­seen on ollut, että HD stan­dar­dia ei anten­ni­ver­kos­sa ole voi­tu välittää.
  Vas­ta vii­me kesä­nä pääs­tiin sopuun uudes­ta DVB-T2 stan­dar­di­ta ‚mut­ta sii­hen ei ole pää­te­lit­tei­ta , digi­bok­se­ja eikä lähetystekniikkaakaan.

  Suo­mes­sa HD-lähe­tyk­set alka­vat DNA raken­ta­mas­sa ver­kos­sa, kun lait­tei­ta on saatavilla.

  Kaapli­kaan ei ole vie­lä aivan val­mis uudem­piin HD-lähe­tyk­siin, siel­lä­kin on spek­sauk­sen alla DVB-C2 stan­dar­di, joka pis­tää kai­ken uusiksi.

  Eli seu­raa­van 10 vuo­den aika­na pitää vaih­taa taas tv:t tai aina­kin hank­kia uudet digiboksit

 17. Saman­lais­ta digi­pak­koa ei tie­tääk­se­ni ole kaa­pe­li­ver­kos­sa mis­sään muu­al­la maa­il­mas­sa kuin Suo­mes­sa. Ruot­sis­sa­kin digi­siir­ty­mä kos­ki vain antenniverkkoa”

  Ympä­ri maa­il­man on jo käy­tän­nös­sä digipakko,koska ana­lo­gi­sia lait­tei­ta ei ole val­mis­tet­tu vuo­siin, joten varao­sia ei enää saa

 18. Wel­hon ver­kos­sa lähe­te­tään 17 HD-kana­vaa, jois­ta yksi on TV4. On se siis mahdollista”

  Kuten sanoin,se on mah­dol­lis­ta, jos Digi­tan verk­ko ohi­te­taan eli HD sig­naa­li ote­taan suo­raan tai­vas­ka­vil­ta tai suo­raan ohjel­man­tuot­ta­jal­ta kui­tu­kaa­pe­lil­la kuten TV4 .
  Useim­mat kaa­pe­liyh­tiöt otta­vat koti­mai­set kui­ten­kin vas­taan anten­nis­ta eli Digi­tan verkosta.

  Tämä on hal­vin tapa välit­tää koti­mai­sia kanavia.
  Hel­sin­gis­sä etäi­syy­det ovat lyhyet, joten kui­tu­vuo­krat­kin ovat halvempia.
  Mut­ta taus­tal­la voi olla myös sopimusjuridiikkaa.

 19. Yleis­ra­dio­ta ei tule kehit­tää. Se pitää lakkauttaa.

 20. ”Har­mi vain, että HD-kana­vil­ta tulee perin huo­noa ohjelmaa”

  har­voin mis­tää Tvs­tä tulee mitää hyvää­kää ohjel­maa ker­ran vuodessa/kahessa jos suo­mes­ta puhu­taa ..joten hyvin on pysy­tel­ty sit jo 6–8tta vuot­ta pois TVn ääres­tä ja siir­ty­ny koko­naa net­tii tut­ki­maa doku­men­tit uuti­set muaa­li­mas­ta yms

  ja har­vi­nai­sen avar­rut­ta­vaa ja näk­kee suo­raa kuin pal­jon media sen­su­roi tie­to­ja mis­sä­ki maassa

 21. Useim­mat kaa­pe­liyh­tiöt otta­vat koti­mai­set kui­ten­kin vas­taan anten­nis­ta eli Digi­tan verkosta.

  Tämä on hal­vin tapa välit­tää koti­mai­sia kanavia.”

  Kaik­ki suo­ma­lai­set pää­ka­na­vat ovat myös satel­liit­ti­ja­ke­lus­sa, joten yhtä hyvin kaa­pe­liyh­tiö voi­si sen (Ylenkin)signaalin siel­tä ottaa. Bit­te­jä oli­si toden­nä­köi­ses­ti enem­män ja kuvan­laa­tu parempi.

  Osmo on muu­ten oikeas­sa, vaik­ka var­si­nai­nen HD-tuo­tan­to onkin Yles­sä vie­lä vähäistä.

 22. Ympä­ri maa­il­man on jo käy­tän­nös­sä digipakko,koska ana­lo­gi­sia lait­tei­ta ei ole val­mis­tet­tu vuo­siin, joten varao­sia ei enää saa”

  Kai­kis­sa uusis­sa­kin tele­vi­siois­sa on ana­lo­gi­nen viri­tin. Jos taas tar­koi­tit lähe­tys­pään lait­tei­ta, niin olet yhtä lail­la väärässä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.