Ylen ohjelmat heti kaapeliin teräväpiirtoisina

Raivos­tu­in nykivään digi­bok­si­in ja kävin osta­mas­sa uuden, sel­l­aisen HD-boksin. Mon­en vuo­den jäl­keen HD Ready ‑tele­vi­siostani oli hyö­tyä muus­sakin kuin val­oku­vien kat­se­lemises­sa.  Vaik­ka tele­vi­siomme on ”vain” HD-ready (720x1280) kuvan­laatu parani riemas­tut­tavasti. Mitä se olisikaan oikeal­la HD:lla (1080x1920)!?

Har­mi vain, että HD-kanav­il­ta tulee perin huonoa ohjel­maa. Mak­sullisia kanavia olisi tar­jol­la 15. Ilmaisi­na HD:na tulee vain nelosen ja uutukaisen Suo­mi TV:n ohjelmis­to. Sekä TV 1000 että Canal+ lähet­tävät  kumpikin yhden kana­van ver­ran eloku­via teräväpi­ir­toisi­na, mut­ta ainakin lähipäivien tar­jon­nan mukaan molem­mat val­it­se­vat parem­paan for­maat­ti­in aivan eri eloku­vat kuin mitä minä halu­aisin katsoa.

Tietääk­seni Yleis­ra­dio tuot­taa jok­seenkin kaiken ohjelmis­ton­sa teräväpi­ir­toise­na, mut­ta poimii ennen lähet­tämistä pois neljä bit­tiä viidestä.  Tulisi kovin kalli­ik­si muut­taa maan­päälli­nen lähetysverkko teräväpi­ir­toisek­si, eikä sil­loin myöskään eet­teri­in mah­tu­isi näin mon­ta kanavaa.  Usko­taan tätä seli­tys­tä, mut­ta mik­si ohjel­mat huonon­netaan myös ennen niiden lähet­tämistä kaapeliverkkoon?

Kateud­es­ta, vas­tasi min­ulle eräs korkea YLE:n edus­ta­ja. Tai siis hän ei käyt­tänyt sanaa kateus, vaan sanoi, ettei kansa voisi hyväksyä sitä, että kaupunki­laiset näk­i­sivät ohjel­mat teräväpi­ir­toisi­na ja muut eivät.

Min­un on vaikea hyväksyä tätä perustet­ta. Eri­tyisen pul­mallisek­si tämä tulee, kun liki kaik­ki han­kki­vat ajan myötä teräväpi­ir­totele­vi­sion ja kun jok­seenkin kaik­ki mak­sulliset kana­vat siir­tyvät teräväpiirtonäyttöön.

25 vastausta artikkeliin “Ylen ohjelmat heti kaapeliin teräväpiirtoisina”

 1. Teräväpi­ir­tokana­vat lähetet­täisi­in anten­niverkos­sa parem­mal­la tekni­ikalla (DVB-T2) kuin nykyiset digi-tv-lähetyk­set (DVB‑T), joten teräväpi­ir­to tarvit­see vain noin 1,5‑kertaisesti enem­män kaistaa — huoli­mat­ta huimas­ta kuvan tarkku­u­den paran­tu­mis­es­ta. Suurin ongel­ma on, että nyky­isiä van­han tekni­ikan lähetyk­siä ei voi lopet­taa, kos­ka muu­toin jokaisen anten­ni­talouden pitäisi taas han­kkia uudet lait­teet, kuten viimek­si kävi anal­o­gis­ten lähetys­ten päätyttyä.

  On aivan tot­ta, että kaape­liv­erkos­sa kaistaa riit­tää ja siel­lä rin­nakkaiset lähetyk­set ovat mahdollisia.

 2. On tosi­aan kum­mallista että YLEssä ei suos­tu­ta lähet­tämään kaapelis­sakaan hd tasoista kuvaa, jos ker­ran lähetet­tävä mate­ri­aali olisi jo riit­tävän laadukas­ta. Tosin viimeaikaisten YLEn päätösten joukos­sa tämä on odotet­tua. Digi uud­is­tuskin sös­sit­ti­in oikein olan takaa. Olisiko kepu­laiset taas asialla.

  Onnek­si ongel­mat vähenevät kun kaapeli, sateli­it­ti ja iptv saa­vat enem­män jalan­si­jaa. Täl­löin ei enää anten­niverkon kap­a­siteet­tion­gel­maa ole, kos­ka kukaan ei sitä kuitenkaan käytä.

 3. Joo, kan­nate­taan. Itse asi­as­sa kaape­li­op­er­aat­tori lähet­tää val­taosan HD-matskus­taan res­oluu­tios­sa 1280x720, joten jos HD-ready-telkkari (1366x768) selviää tuos­ta pien­estä heitos­ta kun­ni­al­la skaalates­saan, se on riit­tävä peli HD-lähetys­ten vas­taan­ot­toon. Kas­va­neen res­oluu­tion lisäk­si­hän kuvaa paran­taa huo­mat­tavasti anti­ikkises­ta mpeg2:sta kehit­tyneet pakkausformaatit. 

  Ylen koelähetyk­set olympialais­ten sai­vat kyl­lä allekir­joit­ta­neen haaveile­maan samas­ta asi­as­ta. Valitet­tavasti asi­as­sa toteutetaan negati­ivisel­la taval­la tasa-arvoa. Wel­ho­han ei omien mak­sullis­ten tuot­teit­en­sa vuok­si muuten välit­tänyt Ylen teräväpi­ir­tolähetys­tä olympialai­sista kaapelis­sa, mut­ta uskoisin, että free to air ‑sisäl­lön jakami­nen mah­dol­lisuuk­sien mukaan teräväpi­ir­tona, lisäisi kaapelin digi-tv:n myötä kaven­tunut­ta kil­pailue­t­ua suh­teessa terrestiaalia.

 4. YLE nou­dat­taa 70-luvun tas­apäistämisen peri­aatet­ta. Parem­paa “sig­naalia” ei anneta, jot­ta kaikil­la olisi yhtä huonot olta­vat kuin anten­ni­talouk­sil­la, joi­hin YLE-val­it­si huono­laa­tuisen lähetysnipun. 

  HD-lähetyk­set kaapeli­in mak­saisi­vat mität­tömän vähän YLE:lle.

  Suurin ongel­ma on se, että kaapeli­in syötetään yhtä kapeaa ja sut­tuista kaistaleveyt­tä eli huonoa laat­ua kuin anten­ni­ta­laouk­si­in vaik­ka kaapeli­in voitaisi­in syöt­tää huo­mat­tavasti laadukkaam­paa kaistaleveyt­tä nyky­isille digiboxeille. 

  Kuva näky­isi HD-tele­vi­sioil­lakin ilman digi­box­in vai­h­tamista välit­tömästi laadukkaam­pana ilman pakkausblokkeja. 

  Tämä olisi ensim­mäi­nen mielet­tömyys, joka voitaisi­in kor­ja­ta välittömästi. 

  Kyse on vain taas siitä digi-TV:n arvioin­tivirheistä ja YLE:n johdon halut­to­muud­es­ta tun­nus­taa veiläkään ammat­ti­taidot­to­muut­ta päätöksissä. 

  Nykyi­nen digi-TV for­maat­ti ja myös valit­tu kaistan­leveys on suun­nitel­tu “i”-tyyppisinä lähetyksinä vain van­hoille kuva­putkitele­vi­sioille vaik­ka sitä main­os­tet­ti­in val­heel­lis­es­ti taulutele­vi­soille sopi­vana lähetysformaattina. 

  Eduskun­ta anta­maan ukaasi YLE:lle aivan turhas­ta kaapeli­talouk­sien TV-lähetys­ten huonontamisesta.

 5. Samaa perustet­ta käytet­ti­in kaapelitele­vi­sion pakkosi­ir­tymisessä digitaaliseen.

  On muuten kum­ma jut­tu sekin, että teräväpi­ir­to alkaa kiin­nos­taa vas­ta siinä vai­heessa kun on bok­si ostet­tuna. Voitaisi­inko niitä teknisiä päätök­siä ker­rankin tehdä jär­jen kanssa ja tule­vaisu­ut­ta ennakoiden?

  Ja mihin jäivät teräväpi­ir­ron muut ongelmat?
  Kort­tilinki­tys, hölmö HDCP, ei saa kopi­oi­da ‑bitit, jne.

  Ja kun ker­ran Yleä hauku­taan niin Areena on “kivaa” skrip­tat­tua roskaa, jota ei voi edes kat­soa muul­la kuin Microsoft­in käyt­töjär­jestelmän pääl­lä toimi­val­la selaimel­la puhu­mat­takaan kopi­oin­nista omaan käyt­töön. Miksi?

 6. Digi-TV:n selvi­tys­mies Sep­po Niemelä perusteli digiä val­tion ota-kantaa.fi keskustelun aloituk­ses­sa. Hän kir­joit­ti, että jakelus­sa säästyy sähköä 30 miljoo­nan markan edestä per vuosi.

  Mik­si täl­lainen postaus tähän ketju­un? No sen takia, että koko digi on tehty perse edellä. 

  YLE viis veisasi, että vas­taan­ot­topään sähkön kulu­tuk­sen kasvu oli sato­ja miljoo­nia markko­ja. YLEä ei edelleenkään kiin­nos­ta sig­naalin laatu tipan ver­taa. Sen intres­seis­sä ei ole 2000-luvul­la ollut enää edes ohjelmien laatu.

  YLE toimii kuin sähkölaitos. Ei sähkönku­lut­ta­ja voi vali­ta miten korkeata­soista sähkö on. Tule­va media­mak­su on sekin saman­lainen kuin sähkön siir­tomak­su. Vaik­ka tuutista tulisi viemärin sisältöjä, niin YLE:n ei tarvitse senkään ver­taa välit­tää maksajista.

 7. Myöhässä kuitenkin tul­laan. Ongel­ma tiedet­ti­in kyl­lä jo paljon ennen digisi­ir­tymistä ja kri­ti­ikkiä annet­ti­in. Olisi voitu uno­htaa se ja siir­tyä kaikkial­la ker­ral­la parem­paan kuvan­laatu­un. Se taas ei käynyt vaan piti saa­da digi läpi kun siihen YLE tai joku muu toim­i­ja on jo niin paljon rahaa kaatanut. Ja samal­la vaku­utet­ti­in kri­itikoille ettei nyt sit­ten kenellekään koko maas­sa tule YLEn kuvaa teräväpi­ir­tona moni­in­moni­in vuosi­in ja piste.

  Jos tuo päätös nyt perut­taisi­in edes osit­tain, niin siinä on kyl­lä vahin­gonko­r­vausten mak­sami­nen ihmisille ja alan yri­tyk­sille ellei jopa pakko niin ainakin moraalis­es­ti paikallaan. Joka tapauk­ses­sa kun näin sit­ten valit­ti­in, niin täl­lä men­nään vaik­ka kuin­ka itket­tääkin samalla.

 8. Elämän laatu on paran­tunut merkit­tävästi, kun pystyy päi­htyneitä ihmisiä kat­so­maan selvästi.

 9. Tot­takai kaapeli­in pitäis teräväpi­ir­tona YLE:n lähte­tyk­set toimit­taa jos ne ker­ran ovat sel­l­aiseen muo­toon jo tehty ja sinne mah­tu­vat menemään.

  Mielestäni täl­löin kuitenkin tv-mak­sua pitäisi kaape­liv­erkon ulkop­uolel­la alen­taa. Näin kos­ka samal­la rahal­la pitäisi saa­da sama palvelu. Jos palvelu/tuote ei ole sama, on hin­taa vas­taavasti muutet­ta­va. Vaikka­pa sit­ten HD-puolelle korkeampi tv-maksu.

  1. Timo K:n
   Tässä on vain vikana se, että kaape­liv­erkon käyt­täjät ovat mak­sa­neet tämän lähetyskana­van kokon­aan itse kun taas Ylen rahaa menee noi­hin kaape­liv­erkon ulkop­uolel­la ole­vi­inan­ten­niverkon piiris­sä ole­vi­in. Voisi siis myös sanoa, että kaape­liv­erkon piiris­sä ole­vien lupa­mak­sun pitäisi olla Ylen jakelukus­tan­nusten ver­ran pienempiä.

 10. Vas­tus­tan kaikkea, mitä yle tekee. 

  Vuo­den 1999 jäl­keen en ole omis­tanut tv:ta. Viime kesänä olin vielä kol­mesti ylen medi­as­sa, mut­ta enää en siihenkään osallistu.

  Min­ut voidaan pakot­taa mak­samaan, mut­ta kat­so­maan en suostu.

 11. Oike­as­sa olet. Kuten tavallista 🙂

  Mut­ta
  Kaapelin olen minäkin talooni mak­sanut, vaan ohjel­maa sieltä ei tule. Mak­soin lisäk­si sit­ten anten­nin, piuhat ja asen­nustyön, jot­ta ohjelmia voisin minäkin kat­sel­la. Eli eipä se tv-sig­naali sieltä lähetys­mas­tos­ta ilmaisek­si ruu­tu­un saak­ka tule. Lähetys­mas­to­jen kus­tan­nuk­set kohdis­tunevat kuitenkin kaikille. Siis myös kaapeli­talouk­sille lupa­mak­su­jen kaut­ta jos lähetysverkko kus­tan­netaan lupamaksuilla?

 12. Osmo Soin­in­vaara kirjoitti:
  “…kaape­liv­erkon käyt­täjät ovat mak­sa­neet tämän lähetyskana­van kokon­aan itse …Voisi siis myös sanoa, että kaape­liv­erkon piiris­sä ole­vien lupa­mak­sun pitäisi olla Ylen jakelukus­tan­nusten ver­ran pienempiä”.

  Aikas hyvin lohkaistu 🙂 Ahve­nan­maalaiset eivät mak­sa minkään maail­man tv-maksua.

  Yle:n on tap­pi­in­sa täyn­nä lakimiehiä, jot­ka juoni­vat kaiken­maail­man media- ja tek­i­jänoikeusmak­su­ja sun mui­ta verukkei­ta ties mihin ja läpi menee.

  Media­mak­sukin on sama kuin laitet­taisi­in kalas­tuk­sen­hoit­o­mak­su kaikille, omisti­vat­pa he onken tai ei. “Heil­lä on kuitenkin mah­dol­lisu­us kalas­taa”, kuten lin­tilät ja vehviläiset sanovat. 

  Saman­laista digi­pakkoa ei tietääk­seni ole kaape­liv­erkos­sa mis­sään muual­la maail­mas­sa kuin Suomes­sa. Ruot­sis­sakin digisi­ir­tymä kos­ki vain antenniverkkoa.

 13. Itse aiheesta lie­nee san­ot­tu kaik­ki oleelli­nen, joten vähän aiheen vierestä.

  Nimetön kir­joit­ti 29.12.2009 kel­lo 14:31: “Ja kun ker­ran Yleä hauku­taan niin Areena on “kivaa” skrip­tat­tua roskaa, jota ei voi edes kat­soa muul­la kuin Microsoft­in käyt­töjär­jestelmän pääl­lä toimi­val­la selaimel­la puhu­mat­takaan kopi­oin­nista omaan käyt­töön. Miksi?”

  Itseasi­as­sa kopi­onti onnis­tuu juurikin näil­lä muil­la jär­jestelmil­lä helpoiten. Kopi­oimal­la kuvan laatu on hive­nen parem­pi kuin suo­raan netistä kat­so­ma­l­la, joten videot kan­nat­taa aina kopi­oi­da Ruutu.fistä ja Yle Areenas­ta ennen videon kat­selua. (Parem­pi kuva perus­tuu siihen, että net­ti­sivu­jen Flash-soitin heiken­tää kuvan­laat­ua: lataa­mal­la ja muu­ta kat­selu­o­hjel­maa käyt­tämäl­lä näin ei käy. Eron huo­maa varsinkin koko ruudul­ta kat­soes­sa heti.)

  Kopi­oin­nin mah­dol­lis­ta­va ohjel­makoo­di jou­tui Adoben DMCA-hyökkäyk­sen kohteek­si, eikä sitä kaiketi ole täl­lä het­kel­lä saatavil­la kuin ver­taisverkoista. Google haku “adobe dmca rtm­p­dump” ker­tonee lisää. Ohjel­maa ei ole tuot­teis­tet­tu kovin kum­moi­ses­ti var­maankaan samas­ta syys­tä. Yle Areenan kat­selu­un tarkoitet­tu, samaa kood­ia käyt­tävä ohjel­ma, on netistä saatavina lähdekoodina.

  Niin, ja btw, kom­ment­tisi kos­kee ajat sit­ten käytöstäpois­tunut­ta ver­sio­ta Areenas­ta. Nykyi­nen perus­tuu Adoben Flashi­in, joka on tar­jol­la myös Lin­ux­ille ja Macille. Kovin sup­pea tuokin käyt­töjär­jestelmä tuki on, mut­ta se on eri keskustelun aihe. Ei Yle ole tuos­sa asi­as­sa aikaansa jälessä, kun käyt­tää samaa tekni­ikkaa kuin kaik­ki muutkin. Olisi melkoista edel­läkävi­jyyt­tä tar­jo­ta videot muul­la kuin Flashilla tai Win­dows Mediana.

 14. Evert The NeveR­est kirjoitti:
  “Aikas hyvin lohkaistu Ahve­nan­maalaiset eivät mak­sa minkään maail­man tv-maksua.”

  Ahve­nan­maalaiset mak­sa­vat 220 euron tv-mak­sua oma­lle julkisen palvelun yleis­ra­dioy­htiölleen Ålands Radio/TV:lle:

  http://www.radiotv.aland.fi/text.con?iPage=4&m=10
  http://www.posten.ax/tvform.con?iPage=159&m=187

  Tämä ihan vain tarken­nuk­se­na, vaik­ka en ymmär­räkään, mitä tekemistä saari­maakun­nal­la on sen kanssa, miten ja mihin hin­taan Ylen ohjelmia pitäisi välit­tää muual­la Suomessa.

 15. “Tämä ihan vain tarken­nuk­se­na, vaik­ka en ymmär­räkään, mitä tekemistä saari­maakun­nal­la on sen kanssa, miten ja mihin hin­taan Ylen ohjelmia pitäisi välit­tää muual­la Suomessa.”

  Sitä tekemistä, että kun ketjun aihe on että mitä tekemistä kaape­likat­so­jal­la on maan­pääl­lisen jakelu­verkon rahoit­tamisen kanssa. 

  Ne kat­soo Ahve­na­maal­la Ruotsin kanavia. Suomen kana­vat sul­jet­ti­in ainakin enti­saikaan illoiksi.
  Nim­imerk­ki Ahve­nan­maal­la asunut.

  Tele­vi­sio on muut­tunut niin Hel­sik­si-keskeisek­si, että koh­ta voivat jo muual­la asu­vat kysyä, että mitä tekemistä heil­lä on pääkaupunkiseudun tele­vi­sio- ja radiokanavien rahoittamisessa.

 16. “Tulisi kovin kalli­ik­si muut­taa maan­päälli­nen lähetysverkko teräväpi­ir­toisek­si, eikä sil­loin myöskään eet­teri­in mah­tu­isi näin mon­ta kanavaa. Usko­taan tätä seli­tys­tä, mut­ta mik­si ohjel­mat huonon­netaan myös ennen niiden lähet­tämistä kaapeliverkkoon?”

  YLE ei ratkaise lähetyk­sen laat­ua vaan Digita.
  YLE voi lähet­tää HD-kuvaa omas­ta päästään, mut­ta Dig­i­tan verkko ei sitä välitä.

  Kaape­liv­erkot otta­vat kana­vansa taas anten­niverkos­ta , joten HD laat­ua ei saa­da kuin taivaskanav­il­ta tai eril­lis­ten kuitu­jen kaut­ta tule­vien kanavien kaut­ta tai omilta .

  Suurin syy HD:n viivästymiseen on ollut, että HD stan­dar­d­ia ei anten­niverkos­sa ole voitu välittää.
  Vas­ta viime kesänä päästi­in sop­u­un uud­es­ta DVB-T2 stan­dard­i­ta ‚mut­ta siihen ei ole päätelit­tei­ta , digi­bok­se­ja eikä lähetystekniikkaakaan.

  Suomes­sa HD-lähetyk­set alka­vat DNA rak­en­ta­mas­sa verkos­sa, kun lait­tei­ta on saatavilla.

  Kaap­likaan ei ole vielä aivan valmis uudem­pi­in HD-lähetyk­si­in, siel­läkin on speksauk­sen alla DVB-C2 stan­dar­di, joka pistää kaiken uusiksi.

  Eli seu­raa­van 10 vuo­den aikana pitää vai­h­taa taas tv:t tai ainakin han­kkia uudet digiboksit

 17. “Saman­laista digi­pakkoa ei tietääk­seni ole kaape­liv­erkos­sa mis­sään muual­la maail­mas­sa kuin Suomes­sa. Ruot­sis­sakin digisi­ir­tymä kos­ki vain antenniverkkoa”

  Ympäri maail­man on jo käytän­nössä digipakko,koska anal­o­gisia lait­tei­ta ei ole valmis­tet­tu vuosi­in, joten varaosia ei enää saa

 18. “Wel­hon verkos­sa lähetetään 17 HD-kanavaa, joista yksi on TV4. On se siis mahdollista”

  Kuten sanoin,se on mah­dol­lista, jos Dig­i­tan verkko ohite­taan eli HD sig­naali ote­taan suo­raan taivaskav­il­ta tai suo­raan ohjel­man­tuot­ta­jal­ta kuitukaapelil­la kuten TV4 .
  Useim­mat kaapeliy­htiöt otta­vat koti­maiset kuitenkin vas­taan anten­nista eli Dig­i­tan verkosta.

  Tämä on halvin tapa välit­tää koti­maisia kanavia.
  Helsingis­sä etäisyy­det ovat lyhyet, joten kuitu­vuokratkin ovat halvempia.
  Mut­ta taustal­la voi olla myös sopimusjuridiikkaa.

 19. Yleis­ra­dio­ta ei tule kehit­tää. Se pitää lakkauttaa.

 20. ”Har­mi vain, että HD-kanav­il­ta tulee perin huonoa ohjelmaa”

  har­voin mis­tää Tvstä tulee mitää hyvääkää ohjel­maa ker­ran vuodessa/kahessa jos suomes­ta puhutaa ..joten hyvin on pysytel­ty sit jo 6–8tta vuot­ta pois TVn äärestä ja siir­tyny kokon­aa net­tii tutki­maa doku­men­tit uutiset muaal­i­mas­ta yms

  ja harv­inaisen avar­rut­tavaa ja näk­kee suo­raa kuin paljon media sen­suroi tieto­ja mis­sä­ki maassa

 21. “Useim­mat kaapeliy­htiöt otta­vat koti­maiset kuitenkin vas­taan anten­nista eli Dig­i­tan verkosta.

  Tämä on halvin tapa välit­tää koti­maisia kanavia.”

  Kaik­ki suo­ma­laiset pääkana­vat ovat myös satel­li­it­ti­jakelus­sa, joten yhtä hyvin kaapeliy­htiö voisi sen (Ylenkin)signaalin sieltä ottaa. Bit­te­jä olisi toden­näköis­es­ti enem­män ja kuvan­laatu parempi.

  Osmo on muuten oike­as­sa, vaik­ka varsi­nainen HD-tuotan­to onkin Ylessä vielä vähäistä.

 22. “Ympäri maail­man on jo käytän­nössä digipakko,koska anal­o­gisia lait­tei­ta ei ole valmis­tet­tu vuosi­in, joten varaosia ei enää saa”

  Kaikissa uusis­sakin tele­vi­siois­sa on analogi­nen vir­itin. Jos taas tarkoitit lähetyspään lait­tei­ta, niin olet yhtä lail­la väärässä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.