Edessä mielenkiintoiset hallitusohjelmaneuvottelut

Kun Mat­ti Van­ha­nen jät­tää kes­kus­tan puheen­joh­ta­juu­den kesäl­lä, hän antaa tule­van puheen­joh­ta­jan päät­tää, kum­pi jat­kaa pää­mi­nis­te­ri­nä. Asia ei ole aivan näin yksin­ker­tai­nen. Pää­mi­nis­te­riä ei voi hal­li­tuk­ses­sa vaih­taa, vaan pää­mi­nis­te­rin ero­tes­sa ero­aa koko hal­li­tus ja muo­dos­te­taan uusi. Van­ha­sen jos kenen pitäi­si tämä tie­tää, sil­lä kun Jäät­teen­mä­ki vaih­tui Van­ha­seen, koko hal­li­tus ero­si sil­loin­kin ja muo­dos­tet­tiin uusi.

Vaik­ka uudes­sa hal­li­tuk­ses­sa kaik­ki muut minis­te­rit ovat enti­siä, uudel­la hal­li­tuk­sel­la pitää olla ohjel­ma, joka sen on esi­tel­tä­vä edus­kun­nal­le. En oikein usko, että ohjel­ma voi olla täs­mäl­leen sama kuin eroa­val­la hal­li­tuk­sel­la. Ohjel­maan ei voi kir­joit­taa koh­tia, jot­ka hal­li­tus on jo toteut­ta­nut eikä myös­kään koh­tia, jois­ta hal­li­tus on luo­pu­nut. Hal­li­tus­oh­jel­maa ei oikein voi kir­joit­taa kuin mitään talous­la­maa ei oli­si­kaan. Seu­raa siis ohjel­ma­neu­vot­te­lut. Hal­li­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­lut kes­ken alka­nut­ta vaa­li­tais­toa taas ovat mie­len­kiin­toi­nen tapaus.

Eikä sekään ole var­ma, ettei hal­li­tuk­ses­sa teh­täi­si mui­ta vaihdoksia.

22 vastausta artikkeliin “Edessä mielenkiintoiset hallitusohjelmaneuvottelut”

 1. Tuo­hon voi­si sanoa, että demo­kra­tias­sam­me on yhä valu­vir­he pääministeri/puheenjohtajan koh­dal­la. Niin kau­an kuin kyt­kös­tä pää­mi­nis­te­ri — hal­li­tus­puo­lu­een puheen­joh­ta­ja ei ollut, saat­toi kysei­nen hal­li­tus­puo­lue vaih­taa puheen­joh­ta­jaa kun sen aika tuli.

  Nyt on teh­ty hyvin vai­keak­si pää­hal­li­tus­puo­lu­een luon­tai­nen uudistuminen.

  Onko siis niin, että puheen­joh­ta­jan­vaih­dok­sen tul­les­sa ajan­koh­tai­sek­si, on pää­hal­li­tus­puo­lu­een joko odo­tet­ta­va pää­hal­li­tus­puo­lu­een vaih­tu­mis­ta vaa­li­tap­pion myö­tä (mikä voi teo­rias­sa kes­tää hyvin­kin kau­an) tai sit­ten hajoi­tet­ta­va hal­li­tus vaa­li­kau­den kes­ken? Miten­kä­hän on aja­tel­tu puo­luei­den hoi­ta­van puheen­joh­ta­jan­vaih­dok­set? Vai onko kyse sii­tä, että puo­luei­den toi­min­taa ei ole pidet­ty niin tär­keä­nä osa­na hal­li­tus­jär­jes­tel­mää, että asi­aa oli­si tul­lut mietittyä?

  Vai pitäi­si­kö puo­lue­ko­kous­ryt­mi muut­taa sel­lai­sek­si, että puo­lue­ko­kouk­set pidet­täi­siin pää­sään­töi­ses­ti kes­ken edus­kun­ta­vaa­li­tais­te­lun tai heti edus­kun­ta­vaa­lien jäl­keen? Kum­mas­sa­kin on sel­kei­tä huo­no­ja puolia.

 2. Suo­men­maa on eri mieltä:
  Nykyi­sen perus­tus­lain mukaan pää­mi­nis­te­rin valit­see edus­kun­ta. Voi­kin syn­tyä kes­kus­te­lua sii­tä, pitäi­si­kö hal­li­tus­so­pi­mus­ta joten­kin muut­taa, jos Van­ha­nen ero­aa myös pää­mi­nis­te­rin teh­tä­väs­tä ensi syksynä.

  Läh­tö­koh­dak­si voi­daan kui­ten­kin ottaa van­ha peri­aa­te, että kukin puo­lue valit­see omat minis­te­rin­sä, myös pää­mi­nis­te­rin. Mal­lik­si sopii kesä­kuu 2003, jol­loin vaih­det­tiin vain pää­mi­nis­te­ri kos­ke­mat­ta muu­toin hal­li­tus­so­pi­muk­seen.http://www.suomenmaa.fi/Paakirjoitus.php

  Ja kokoo­mus komp­paa Katai­sen ja Ravin suulla.

  Mites vih­reät?

 3. Kyl­lä kan­sa sai täs­sä Jou­lu­lah­jan, ellei koko hom­ma oli sumu­tus­ta, jos­sa Kol­jat­ti jat­kaa pää­mi­nis­te­ri­nä ja Kepul­le han­ki­taan suo­si­tum­pi pj vaaleihin? 

  Tuol­loin ainoa ongel­ma syn­tyi­si­kin sii­tä, ettei Kepu oli­si enää suu­rin puo­lue — tuol­loin­han Kol­jat­ti jou­tui­si oikeas­ti luo­pu­maan vallasta.

 4. Kesä­kuus­sa 2003 asiat tapah­tui­vat pal­jon nopeam­min ja hal­li­tus oli vas­ta muo­dos­tet­tu. Jäät­teen­mä­ki ero­si ennen­kuin hal­li­tus edes aloit­ti kun­nol­la työt, joten pape­reis­ta tar­vit­si vain vaih­taa pää­mi­nis­te­rin nimi ja hom­ma saat­toi jat­kua sellaisenaan. 

  Kuten Osmo yllä tote­aa, on vähän hul­lua, jos hal­li­tus­oh­jel­maan vaih­de­taan vain pää­mi­nis­te­rin nimi ja päi­vä­mää­rät, kun ohjel­mas­ta osa on jo toteu­tet­tu ja osa hylät­ty. Kepu­lai­set tie­tä­vät ja ymmär­tä­vät tämän, joten kevään aika­na puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat tule­vat kil­pa­lau­la­maan Van­ha­sen jat­kon puo­les­ta. Van­ha­nen heit­ti pal­lon muil­le toden­nä­köi­ses­ti luot­taen tähän. 

  Tie­tys­ti voi olla, että neu­vot­te­lu­ja käy­dään var­muu­den vuok­si, mut­ta jos niis­tä uhkaa tul­la “lii­an mie­len­kiin­toi­set”, niin Van­ha­nen jat­kaa. Osmo tie­ten­kin tie­tää minua parem­min, mil­lai­nen kult­tuu­ri siel­lä val­lan kes­kuk­ses­sa on, mut­ta minun on aina­kin vai­kea kuvi­tel­la, että toden­nä­köi­nen uusi Kes­kus­tan joh­to ei jut­te­li­si hal­li­tus­kump­pa­nien kans­sa etu­kä­teen ja kar­toit­tai­si kuin­ka mie­len­kiin­toi­set ajat todel­la ovat edes­sä, ennen pää­tös­tä Van­ha­sen jatkamisesta.

 5. Kokoo­muk­sen pitää joka tapauk­ses­sa vaih­taa neu­vot­te­lui­hin Pek­ka Ravin tilal­le joku koke­mat­to­mam­pi, niin että EK:n ääni pää­see kuu­lu­vil­le esteet­tö­mäs­ti, kuten edel­li­sis­sä hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa kävi. 

  Nii­hin Ravi valit­tiin joh­ta­maan kokoo­mus­ken neu­vot­te­li­joi­ta pys­ty­met­säs­tä, hän oli näet ollut edel­li­sen kau­den pois­sa eduskunnasta.

 6. tpyy­luo­ma
  “Mites vihreät?”
  No mitäs luu­li­sit? Kyl­lä kokoo­mus ker­too vih­reil­le mitä miel­tä pitää olla.

 7. Ensi kesän mah­dol­li­ses­ta uudes­ta hal­li­tus­oh­jel­mas­ta näyt­tää tule­va vuo­den 2011 bud­je­tin lin­jaa­va vaa­li­lah­ja­pa­pe­ri, jon­ka pää­koh­dat on help­po ennustaa. 

  Sii­hen ei kir­ja­ta mitään veron­ko­ro­tuk­sia, vaan kaik­ki ikä­vät asiat jäte­tään vaa­lien jäl­kei­seen aikaan kah­ta kauheempana.

  Hal­li­tus­puo­luei­den taus­ta­ryh­mil­le jae­taan äänes­tys­lah­jat, jot­ta heil­le tulee hyvä mie­li. Ainoa arvai­lun koh­de on se, että kuin­ka sika­mai­sia lah­joi­tus­ten suh­teen tul­laan olemaan.

  Köy­hil­le ei pöy­däs­tä tipu edes murusia, kos­ka ne tyy­pil­li­ses­ti joko nuk­ku­vat vaa­leis­sa tai saat­ta­vat jopa äänes­tää vasemmistoa.

  Mitään sel­lai­sia leik­kauk­sia ei tul­la teke­mään, jot­ka koh­dis­tu­vat hal­li­tus­puo­luei­den kaa­de­rei­hin, jot­ka on nimi­tet­ty poliit­ti­sil­la nimi­tyk­sil­lä. Mut­ta vasem­mis­to­lai­sia tul­laan aja­maan lah­taus­penk­kiin tuot­ta­vuus­oh­jel­man nimissä.

  Soke­rik­si kai­ken pääl­le tulee kau­nii­ta vaa­li­lu­pauk­sia, joi­den val­mis­te­lut muka aloi­te­taan jo ennen vaaleja.

 8. Jän­nit­tä­vin kysy­mys kuu­luu­kin itse asias­sa: kier­rät­tä­vät­kö vih­reät ministereitään?

  Brax jo kal­pe­nee, mut­ta pitä­nee rys­ty­set val­kei­na kiin­ni val­las­taan. Menet­tä­mi­sen pel­ko on kova…

 9. Anni Sin­ne­mäel­le ope­tet­tiin har­vi­nai­sen nopeas­ti ns. Lip­po­sen dokt­rii­ni: ei rahan edes­sä tar­vit­se kumar­taa; riit­tää kun­han ymmär­tää että Suo­mes­sa kaik­ki riip­puu rahasta.

 10. Näin se menee. Pau­la Leh­to­mäes­tä tulee Kes­kus­tan uusi puheen­joh­ta­ja. Mut­ta kes­kus­tal­la ei ole ima­go­syis­tä mitään jär­keä vaih­taa pää­mi­nis­te­riä. Juu­ri vaih­don ajas­ta 2010 edus­kun­ta­vaa­lei­hin 2011 ele­tään Suo­mes­sa talous­ku­ri­muk­sen pahin­ta aikaa ja leik­kauk­sia, sääs­tö­jä pitäi­si miet­tiä. Jos kes­kus­ta mie­lii suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si 2011 niin, paras­ta on, että Van­ha­nen jat­kaa ‘toi­mi­tus­pää­mi­nis­te­ri­nä’ ja Leh­to­mä­ki visio omaa lin­jaan­sa eteen­päin 2011 puh­taal­ta pöy­däl­tä. Mitä jär­keä Leh­to­mäen oli­si ottaa vuo­dek­si nykyi­sen pää­mi­nis­te­rin ‘syn­nit’ kan­net­ta­vak­seen. Hän oli­si ram­pa ank­ka jo 2011 vaa­leis­sa. Näin Van­ha­nen­kin las­kee. Mut­ta kävi vaa­leis­sa miten tahan­sa, mitä tekee Van­ha­nen? (Kela tai­taa tul­la lii­an äkkiä?)
  Mie­len­kiin­toi­sin­ta aikaa elä­vät dema­rit. His­to­ri­aa oli­si se, että Hei­nä­luo­mas­ta tul­si jäl­leen uudes­taan puo­lu­een puheen­joh­ta­ja. Hän on näky­väs­ti jäl­leen kohon­nut dema­rien kär­jek­si. Näin voi ihmi­sel­le käy­dä. Kun odo­tuk­set ovat kovat ja pai­neet suu­ret, seu­raa epä­on­nis­tu­mi­nen. (Hei­nä­luo­ma 1). Kun pai­neet hal­pot­tu­vat ja ole­mus vapau­tuu tulee esiin se, mitä alun perin tavoi­tel­tiin (Hei­nä­luo­ma 2, nykyi­nen). Urpi­lai­nen oli hyvä ris­ki­va­lin­ta, mut­ta ei toteu­tu­nut kuten suunniteltu.
  Vie­lä Van­ha­ses­ta. Jos hän enna­koi, ettei Nii­nis­töä kiin­nos­ta pre­si­dent­tieh­dok­kuus (ja Van­ha­sel­la voi olla täs­tä parem­paa tie­toa, parem­pi tun­tu­ma kuin meil­lä), niin hän voi­si olla aika vah­voil­la. Jos Nii­nis­tö läh­tee pre­si­dent­ti­ki­saan, hän lie­nee var­ma. Jos ei, aika tyh­jää on mark­ki­noil­la. Mitä­hän täs­tä sanoi­si Kekkonen?

 11. Katai­nen on kom­men­toi­nut tilan­net­ta seu­raa­vas­ti (HS verk­ko­jul­kai­su): “Läh­tö­koh­ta on, ettei Mat­ti Van­ha­sen pois­jään­ti vai­ku­ta hal­li­tuk­sen poh­jaan eikä ohjelmaan”.

  Tämä lausun­to oli odo­tet­ta­vis­sa ja ker­too sen tosi­asian, ettei täl­lä vaa­li­kau­del­la ryh­dy­tä mis­sään nimes­sä teke­mään tar­vit­ta­via talous­ti­lan­teen aiheut­ta­mia leik­kauk­sia eikä veron­ko­ro­tuk­sia. Ne jäte­tään vaa­lien jäl­kei­seen aikaan.

  Vaa­li­voit­toa var­ten hal­li­tus­puo­luei­den pitää saa­da esit­tää mojo­via kat­teet­to­mia vaa­li­lu­pauk­sia, jot­ka sit­ten heti vaa­lien jäl­kei­sis­sä neu­vot­te­luis­sa hei­te­tään romu­kop­paan kuten vii­mek­si­kin kävi.

  Talous­ti­lan­teen vuok­si seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa vaa­li­pu­hei­den ja todel­lis­ten vaa­lien jäl­keis­ten toi­men­pi­tei­den väli­nen kui­lu tulee kas­va­maan huikeaksi. 

  Ja aiem­mis­ta vaa­leis­ta voi vetää sen joh­to­pää­tök­sen, että vaa­li­har­hau­tuk­set tule­vat onnis­tu­maan hyvin. Se, joka uskal­taa olla härs­kein ja ove­lin siten, että samal­la miel­lyt­tää ja nuo­lee ylei­söä tehok­kaas­ti medias­sa, saa vaalivoiton.

  Täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa kes­kus­tan uuden puheen­joh­ta­ja kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti olla hal­li­tuk­sen joh­dos­sa. Hal­li­tuk­ses­ta voi jael­la pie­niä vaa­li­lah­jo­ja omil­le tuki­jou­koil­le. Poliit­ti­sil­la nimi­tyk­sil­lä ja suo­ja­työ­pai­koil­la oma puo­lue­ko­neis­to voi­daan pitää moti­voi­tu­nee­na vaalityöhön.

  Hal­li­tuk­sen joh­dos­sa kes­kus­tan uusi puheen­joh­ta­ja on hyvin esil­lä jul­ki­suu­des­sa kosis­ke­le­mas­sa äänes­tä­jiä taaksensa.

 12. Itse asias­sa Mat­ti Van­ha­nen on osoit­ta­nut voi­van­sa kas­vaa val­tio­mie­hen vaa­ti­viin saap­pai­siin kehot­taes­saan puo­lue­vä­keä pitä­mään pää­tös­val­lan puheen­joh­ta­jas­ta omis­sa käsis­sään, sen sijaan että antai­si­vat sen gal­lup­pien vietäväksi.

  Sdp:lle kävi­kin köpe­lös­ti kun Svens­kaY­le pää­si nos­ta­maan Jut­ta Urpi­lai­sen kuk­ku­lan pääl­le nuo­re­na tule­vai­suu­den kas­vo­na eikä taval­li­sis­ta ihmi­sis­tä koos­tu­va puo­lue­ko­kous uskal­ta­nut ilta­päi­vä- ja nais­ten­leh­tien kuu­kausien rum­mu­tuk­sen jäl­keen teh­dä muu­ta kuin hyväk­syä hänet.

  Ensi­töi­nään pj:na Urpi­lai­nen sit­ten sym­paat­ti­sel­la kök­kö­ruot­sil­laan FST5:n uuti­sis­sa pahek­sui por­va­ri­hal­li­tus­ta ruot­sin­kie­len ase­man vaarantamisesta!

 13. Re: Sep­po S kir­joit­ti 26.12.2009 kel­lo 11:45

  Tuos­ta Katai­sen “läh­tö­koh­das­ta” voi pää­tyä myös päin­vas­tai­seen tulok­seen. Jos pää­mi­nis­te­ri vaih­tuu ja uusi hal­li­tus muo­dos­te­taan van­han ohjel­man poh­jal­le niin vaa­ra­na vaa­leis­sa on että äänes­tä­jät kysy­vät, mik­si hal­li­tus­ta muo­dos­taes­san­ne ette toteut­ta­neet näi­tä uudis­tuk­sia, joi­ta nyt vaa­lioh­jel­mas­sa vaaditte.

  Siis Van­ha­nen jat­kaa pääministerinä.

  Täs­tä Kes­kus­ta saa myös edun vaa­lei­hin. Se voi ajaa kah­ta lin­jaa yhtä aikaa. Van­ha­nen pysyy hal­li­tuk­sen lin­joil­la ja uusi puheen­joh­ta­ja kes­kit­tyy seu­raa­viin vaa­lei­hin luva­ten yhtä jos tois­ta mitä hän ei voi­si luva­ta pääministerinä..

 14. Uusi kepun puheen­joh­ta­ja tulee pää­mi­nis­te­ri­nä selit­tä­mään vaa­li­lu­pauk­si­aan siten, että hänen joh­dol­laan ei vie­lä ole ehdit­ty uudis­tuk­sia val­mis­tel­la, eikä muut hal­li­tus­puo­lu­eet ole vie­lä nii­hin suos­tu­neet, mut­ta uudes­sa hal­li­tuk­ses­sa me ajam­me sitä ja tätä hyvää.

  Kyl­lä pää­mi­nis­te­rit­kin voi­vat teh­dä ja teke­vät kat­teet­to­mia vaa­li­lu­pauk­sia. Sehän menee niin, että lupauk­sia teh­dään niin pal­jon kuin sie­lu sie­tää ja heti vaa­lien jäl­keen sano­taan, että, sor­ry vaan, emme saa­neet vaa­ti­muk­siam­me hal­li­tuk­sen ohjel­ma­neu­vot­te­luis­sa läpi.

  Ruot­sis­sa tilan­ne on vähän toi­nen. Siel­lä hal­li­tus­oh­jel­ma kir­joi­te­taan jo ennen vaa­le­ja, kos­ka hal­li­tus­vaih­toeh­dot tie­de­tään etu­kä­teen. Mut­ta ei se Ruot­sin­kaan sys­tee­mi mikään täy­del­li­nen ole.

 15. Kepun kan­nal­ta oleel­lis­ta on se, että Van­ha­sen vaih­dol­la Leh­to­mä­keen pyyh­käis­tään kepus­ta ulos Van­ha­sen tie­naa­mat mii­nuk­set. Täl­lä manöö­ve­ril­la kepu on tosi vah­voil­la vaa­leis­sa nykyi­seen tilan­tee­seen ver­rat­tu­na. Leh­to­mä­ki ei ehdi mil­lään muna­ta itse­ään ennen vaa­le­ja. Kyl­lä maa­lais­lii­tos­sa hal­li­taan peli politiikka.

 16. Kaik­ki­han sen tie­tä­vät, että nyt men­nään kokoo­mus­ve­toi­ses­sa yhteis­kun­nas­sa. Vie­lä vähän aikaa, muu­ta­ma vuo­si. Eikä Van­ha­sen maa­il­man­ku­val­la varus­tet­tu ihmi­nen voi aja­tel­la las­keu­tu­van­sa por­ras­ta alem­paan roo­liin. Hän vah­vis­ti ajan hen­gen. Jos hän oli­si edes ollut kah­den vai­heil­la, jal­kaon­gel­maa ei olisi.
  Kokoo­muk­sen osa näyt­tää vali­tet­ta­van hel­pol­ta myös tule­vai­suu­des­sa. Pal­jon ei tar­vit­se teh­dä, kan­na­tus on vakaa­ta. Kes­kus­tan kes­kiö on haja-asu­tusa­lueil­la, pys­tyy­ko se uusiu­tu­maan ja löy­tä­mään uut­ta roo­lia? Nykyi­nen Ant­ti­la, Väy­ry­nen osas­to vie kyl­lä tasai­ses­ti ääniä. Dema­rit ovat hukas­sa. Mies­duu­na­rit pät­kä­työ­läis­ty­vät, eivät kuu­lu liit­toi­hin, eivät­kä äänes­tä. Nykyi­set aktii­vi­de­ma­rit ovat kun­ta-alal­la ole­via nai­sia. Jako puo­lu­een sisäl­lä on ilmei­nen. Vih­reät nouse­vat nel­jän ‘suu­ren’ jouk­koon. Kun vih­reät kas­va­vat myös kir­jo leve­nee, tämä pitäi­si pys­tyä myös hal­lit­se­maan. Kau­pun­geis­sa tämä meno näkyy jo.
  Siis. Kun ennen tans­si kol­me suur­ta puo­luet­ta ja kak­si löy­si toi­sen­sa, syn­tyi hal­li­tus, tule­vai­suu­des­sa on yksi vähän suu­rem­pi ja kol­me kes­ki­suur­ta. Puo­lue­kart­ta on hajon­nut. Van­ho­ja sosia­lis­te­ja on niin vähän. Muu rat­kai­see. Sit­ten on vie­lä Soi­nin poruk­ka (perus­suo­ma­lais­ten nimi voi­si hyvin olla myös Soi­nin poruk­ka & häi­ri­köt). Soi­ni tulee kui­ten­kin seu­raa­viin edus­kun­ta­vaa­lei­hin nos­tat­ta­maan taas hen­keä ja vie mies­de­ma­rien ääniä.
  Siis siis. Tule­va hal­li­tus. Kokoo­mus (pm), Katai­nen, kes­kus­ta (vm), Leh­to­mä­ki, vih­reät, ärk­koo­pee ja joku muu. Vain dema­rien nopea ja äly­käs toi­min­ta voi muut­taa asetelman.
  Jos kokoo­mus on työ­väen asial­la niin eivät­kö dema­rit voi­si julis­tau­tua por­va­rien puo­lu­eek­si? Don’t get mad, get even.

 17. Joi­den­kin tut­ki­joi­den mie­les­tä euroop­pa­lai­nen koke­mus ker­too sen, että jos yksi puo­lue nousee suu­rek­si, niin sen rin­nal­le kas­vaa lähes luon­non­lain voi­mal­la vas­ta­pai­nok­si toi­nen suu­ri puo­lue, niin että puo­lue­kart­ta kaksinapaistuu.

  Joku aika sit­ten kokoo­muk­sen voit­to­kul­ku näyt­ti­kin jo niin vah­val­ta, että täl­lai­nen kehi­tys saat­tai­si tapah­tua myös Suomessa.

  Mut­ta mikä puo­lue nousi­si kokoo­muk­sen vastapainoksi?

  Kepu­han on aika­moi­nen kum­ma­jai­nen euroop­pa­lai­ses­sa puo­lue­kar­tas­sa. Kepun juu­ret ovat maa­seu­dul­la ja sik­si puo­lu­een oli­si jo pitä­nyt kuihtua.

  His­to­rian näkö­kul­mas­ta par­hai­ten kokoo­muk­sen vas­ta­pai­nok­si sopi­si dema­rit. Mut­ta dema­rei­den kun­nal­lis­sos­su­nai­set ovat vie­neet puo­lu­een­sa hako­teil­le. Ja puo­lu­een ay-sii­pi edus­taa menneisyyttä.

  Oli­si­ko vih­reis­tä vas­ta­pai­nok­si? Nyt vih­reät ovat lii­an pal­jon pelk­kä kokoo­muk­sen puis­to-osas­to. Vih­rei­den pitäi­si siir­tyä pari pii­rua vasem­mal­le ja ottaa voi­mal­li­sem­pi ote poli­tiik­kaan. Kokoo­muk­sen apu­puo­lu­ee­na hal­li­tuk­ses­sa vih­reät eivät kos­kaan kas­va kokoo­muk­sen vastapainoksi.

  Mut­ta nyt myös Katai­sen veto­voi­ma on jo hie­man hii­pu­nut, joten toden­nä­köi­ses­ti puo­lue­kent­tä säi­lyy edel­leen pirs­ta­lei­se­na ja kepul­le­kin löy­tyy vie­lä Leh­to­mäen joh­dol­la kannatusta. 

  Kokoo­mus nousee suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si, mut­ta ei niin suu­rek­si, että puo­lue­kar­tan kak­si­na­pais­tu­mi­nen läh­ti­si käyntiin.

 18. Kokoo­mus nousee suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si, mut­ta ei niin suu­rek­si, että puo­lue­kar­tan kak­si­na­pais­tu­mi­nen läh­ti­si käyntiin.

  Hyvä. Maa­il­man tai Suo­men­kaan asioi­ta ei voi­da typis­tää yhdek­si binää­ri­sek­si valin­nak­si. Kak­si­na­pais­tu­mi­nen joh­tuu vain ja ainoas­taan sii­tä, että se vaa­li­ta­vat kas­vat­ta­vat suh­teel­li­sia ero­ja ja vain yksi suu­ri puo­lue on kui­ten­kin äänes­tä­jien enem­mis­töl­le aina epä­mie­lui­sa — sil­le siis muo­dos­tuu luon­nol­li­nen vas­ta­voi­ma yhdis­ty­mis­ten kautta.

  Mie­luum­min näki­sin iso­jen puo­luei­den häviä­mi­sen (ei tule tapah­tu­maan, kii­tos d’Hond­tin) ja pien­ten puo­luei­den esiin­mars­sin. Mukaan vie­lä vähem­mis­tö­hal­li­tuk­set ja asia­poh­jai­set argu­men­tit todel­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa enem­mis­tö­hal­li­tus­ten kabi­net­ti­pää­tös­ten sijaan niin ehkä­pä ei tar­vit­si­si ihan aina pettyä.

 19. Minus­ta tilan­ne näyt­tää aivan sel­väl­tä: Kepun vah­vat voi­mat (Sep­po Kää­riäi­nen) antoi­vat Van­ha­sen ymmär­tää, että seu­raa­viin vaa­lei­hin puo­lue ei mene kaik­ki vaa­lit hävin­neel­lä puheen­joh­ta­jal­la. Nivel­vai­vat sai­vat käy­dä veruk­kees­ta. Pidän myös sel­vä­nä, että uusi puheen­joh­ta­ja ryh­tyy pää­mi­nis­te­rik­si. Muu ei tule kysy­myk­seen eten­kään kun pää­mi­nis­te­ri­puo­lu­een kan­na­tus­lu­vut ovat kai­ken aikaa pudon­neet. Pää­mi­nis­te­rin on pidet­tä­vä puo­lue takanaan. 

  Kiin­nos­ta­vin kysy­mys onkin sii­nä, aio­taan­ko hal­li­tus­oh­jel­maa päi­vit­tää nykyis­tä talous- ja työt­tö­myys­ti­lan­net­ta vastaavaksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.