Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 17.12.2009

Lie­nee vuo­den vii­mei­nen lista

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­ton toi­min­ta­suun­ni­tel­ma vuo­sil­le 2010–2012

Otsi­kon perus­teel­la tär­keä pape­ri. Pitä­nee lukea huolella

Pöy­däl­tä: Hel­sin­gin maa­na­lai­ses­ta yleis­kaa­vas­ta anne­tut lausunnot

- Ei uut­ta vii­kon aikana

Pöy­däl­tä: Ison­ne­van­tien alu­een asemakaava

- Haa­ga­lai­sil­ta on tul­lut kak­si täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta vas­tus­ta­vaa säh­kö­pos­ti­vies­tiä. Sil­ti kaa­va on minus­ta kunnossa.

Kruu­nu­vuo­ren­ran­ta, Hopea laak­son ja Kai­ta­lah­den laa­jen­nuk­sen asemakaava

Hyväk­syim­me tämän luon­nok­sen tou­ko­kuus­sa. Asuin­ker­ro­sa­laa on tulos­sa 28 000 k‑m2, eli noin 700 asu­kas­ta. Lau­ta­kun­ta eväs­ti aika­naan jat­ko­suun­nit­te­lua. Var­maan­kin vas­ta lau­ta­kun­nan esit­te­lys­tä sel­vi­ää kan­san­ta­jui­ses­ti, mitä eväs­tys on vaikuttanut.

Luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tys vas­tus­taa pien­ta­loa­luei­ta, jot­ka tun­keu­tu­vat sen mie­les­tä lii­an syväl­le nykyi­seen metsään.

Pih­la­ja­mäen Joh­to­ki­ven­tien kaava

Yhden ton­tin suu­rui­nen tii­vis­tys­kaa­va, joka tuo asun­not noin 70 ihmi­sel­le. Pysä­köin­tia­luet­ta ja osin puis­toa jää raken­ta­mi­sen alle. Kau­pun­gin­osayh­dis­tys ei vastusta.

Pöy­däl­tä: Kum­pu­lan jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien paran­ta­mi­nen  

Vii­kon aika­na ei uutta

19 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 17.12.2009”

 1. Mihin Ison­ne­van­tiel­lä vie­lä voi raken­taa? Raken­ne­taan­ko se urhei­lu­kent­tä umpeen?

  Pie­ni puis­to­han tien var­rel­ta jo hävi­tet­tiin asuin­ta­lo­jen alta.

  Vink­ki Osmol­le: SYK:n ja Haa­gan lii­ken­neym­py­rän väliin mah­tuu aina­kin kym­me­nen pilvenpiirtäjää.

  Myös Riis­ta­vuo­ren ja Vih­din­tien väliin on jää­nyt epä­mää­räis­tä, hyö­dy­tön­tä kal­lio­ta ja met­sää. Alue oli­si ehdot­to­mas­ti saa­ta­va hyö­ty­käyt­töön. Olen näh­nyt siel­lä vain muu­ta­mien las­ten tou­hua­van majan­ra­ken­nus­puu­his­sa ja lenk­kei­li­jöi­den tuot­ta­mat­to­mi­na hölk­käi­le­vän koirinensa.

  Täl­lai­nen maan­käy­tön tehot­to­muus on saa­ta­va lop­pu­maan! Se on vih­rei­den teh­tä­vä, sik­si tei­tä juu­ri on äänestetty.

 2. Poh­jois-Haa­gan ase­man ja Vih­din­tien välil­le oli vii­ti­sen vuot­ta sit­ten tekeil­lä kaa­va­muu­tos, suun­ni­tel­mat teh­tiin aika pit­käl­le ja hau­dat­tiin jon­ne­kin kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa. Onhan se tie­tys­ti hie­nom­paa suun­ni­tel­la koko­nai­sia kau­pun­gi­no­sia tyh­jil­le sata­ma­ken­til­le tai Sipoon pel­loil­le kuin muu­ta­man sadan asun­non täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta ase­mien välille.

 3. …Luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tys vas­tus­taa pien­ta­loa­luei­ta, jot­ka tun­keu­tu­vat sen mie­les­tä lii­an syväl­le nykyi­seen metsään…”

  Ei voi olla tot­ta 😀 Eikös Hel­sin­gin pitä­nyt laa­jen­tua tuol­le alu­eel­le? Mik­si sin­ne sit­ten on kaa­voi­tet­tu pien­ta­lo­ja? Alue on Kehä I:n sisäl­lä, joten kai­ken jär­jen mukaan sin­ne piäi­si tul­la tiuk­kaa umpikorttelia? 😉

 4. Eli­na, jos kat­soo tuo­ta havain­ne­ku­vaa http://tinyurl.com/ydatopc niin on vai­kea hah­mot­taa pulaa urheilukentistä…

  Siel­lä kes­kel­lä lii­ken­neym­py­rää on tus­kin edes las­ten majo­ja, eikä aina­kaan pyö­räi­li­jöi­tä. Mik­sei sii­tä huol­toa­se­maa voi siir­tää sin­ne ja raken­taa huol­toa­se­man pai­kal­le taloja?

 5. Eli­na,

  har­vas­ti raken­net­tu mata­la­ta­lo­mat­to peit­tää maa­ta enem­män kuin tii­vis yhdyskuntarakenne.

  Lisäk­si tii­vis raken­ta­mi­nen tuo tar­hat, kau­pat ja muut pal­ve­lut lähem­mäk­si, joten arki­mat­kus­ta­mi­ses­ta vapau­tuu aikaa vaik­ka­pa näi­den laa­jem­pien lähi­met­si­köi­den virkistyskäyttöön.

 6. Kimi, ehdot­to­mas­ti samaa miel­tä. Jos Hel­sin­ki oli­si tii­viis­ti raken­net­tu, niin puis­to­jen lisäk­si Kehä I:n sisä­puo­lel­le mah­tui­si suu­rin osa pää­kau­pun­ki­seu­dun asuk­kais­ta ja työ­pai­kois­ta. Met­sil­le jäi­si pal­jon enem­män tilaa.

  Oma­na lem­pie­si­merk­ki­nä­ni vaik­ka­pa parii­si, jos­sa kau­pun­gin 70 km² alu­eel­la asuu 2,2 mil­joo­naa ihmis­tä — ja mukaan mah­tuu pari isoa puistoa. 

  Mik­si, voi mik­si Eliel Saa­ri­sen suun­ni­tel­maa esi­mer­kik­si Haa­gan ja Munk­ki­nie­men osal­ta ei toteutettu. 🙁

 7. …Mik­si, voi mik­si Eliel Saa­ri­sen suun­ni­tel­maa esi­mer­kik­si Haa­gan ja Munk­ki­nie­men osal­ta ei toteutettu.”

  Voi­tai­siin ne toteut­taa vie­lä­kin! Onhan kes­kus­tas­sa laa­jo­ja aluei­ta raken­net­tu moneen ker­taan jopa Hel­sin­gis­sä. Nyt on jokin sääs­tä­mis­vim­ma pääl­lä, eikä uskal­le­ta teh­dä muu­tok­sia. Tuo Haa­gan­kin täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen menee enem­män sar­jaan näper­te­lyä. Ben­sa-ase­man suo­je­lu tuol­lai­sel­la pai­kal­la on kyl­lä nau­ret­ta­vuu­den huippu. 😀

  Har­va ker­ros­ta­lo­kaa­va on jotain sel­la­si­ta, mitä en pys­ty käsit­tä­mään. Sii­nä yhdis­te­tään kau­pun­kia­su­mi­sen huo­not puo­let maal­la asu­mi­sen huo­noi­hin puo­liin. Teh­dään joko reip­paas­ti kau­pun­kia tai sit­ten ei. Jos kat­so­taan, että Haa­ga kuu­luu Hel­sin­kiin, niin teh­dään sii­tä sit­ten vähi­tel­len kau­pun­kia. Ei täy­den­nys­ra­ken­ne­ta, vaan anne­taan kai­kil­le ton­teil­le riit­tä­vät tehokkuudet.

  Oma­ko­ti­ta­lot ja riva­rit kuu­lu­vat rato­jen var­teen. Ne tulee raken­taa kau­em­mas kes­kus­tas­ta ja eriyt­tää omik­si kun­nik­seen, jot­ta pal­ve­lut toi­mi­vat. Kun esi­mer­kik­si aje­taan junal­la ran­ta­ra­taa, niin ase­mil­la on joko ker­ros­ta­los­lum­mia 🙁 tai pusik­koa 🙁 . Suo­ma­lai­nen kaa­voit­ta­ja ei vain osaa! Pää­ra­dan var­rel­ta puut­tuu pari kol­me koko­nais­ta kaupunkia!

 8. Eli­na kirjoitti: 

  Täl­lai­nen maan­käy­tön tehot­to­muus on saa­ta­va lop­pu­maan! Se on vih­rei­den teh­tä­vä, sik­si tei­tä juu­ri on äänestetty.

  Kyl­lä se ihmi­nen on luon­non suu­rin hait­ta. Jokai­nen kak­si­jal­kai­nen rasit­taa maa­pal­loa sen 5–6 ison katu­maas­tu­rin ver­ran. Pak­kaa­mal­la nämä yhteen saa­daan tätä las­ket­tua edes hieman.

 9. Ihan perus­tel­lus­ti voi olla aivan vas­tak­kais­ta miel­tä har­vaan raken­ne­tuis­ta esi­kau­pun­kia­lueis­ta kuin Pyö­rä­nie­mi. Eli niis­sä yhdis­tyy kau­pun­ki- ja maa­seu­tua­su­mi­sen hyvät puolet: 

  Lap­sil­la on isot leik­kia­lu­eet aivan oven edes­sä, taka­pi­hal­ta pää­see met­sään lenk­kei­le­mään tai jopa hiih­tä­mään kuten meil­lä. Kui­ten­kin kaik­ki kes­kus­tan pal­ve­lut ovat lähel­lä eikä autoa tar­vit­se vält­tä­mät­tä ollen­kaan. Toi­saal­ta ei tar­vit­se huo­leh­tia piha­töis­tä tai muis­ta kiin­teis­töön kuu­lu­vis­ta asioista.

  Minus­ta on kur­ja, jos täl­lai­nen moni­muo­toi­suus hävi­te­tään. Minus­ta jokai­nen saa asua vaik­ka mehi­läis­ken­non tii­viy­des­sä niin halu­tes­saan, mut­ta minus­ta pitää olla myös vaih­toeh­to­ja, ja täl­lä Osmon aja­mal­la poli­tii­kal­la nii­tä ei koh­ta Hel­sin­gis­sä ole.

 10. Kim­mo otti esiin eko­lo­gi­sen näkö­kul­man tii­viy­den puo­les­ta. Sii­nä on tie­tys­ti pal­jon totta. 

  Puo­les­ta­ni kui­ten­kin ihmet­te­len, että Suo­mi kan­nat­taa raken­taa kah­teen ker­taan. Raken­nus­teol­li­suus ei ole mikään ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen ala. 

  Ympä­ri Suo­mea pie­net kau­pun­git autioi­tu­vat ja käyt­tö­kel­poi­set raken­nuk­set jää­vät tyh­jil­leen. Saman­ai­kai­ses­ti pusa­taan tyl­sän näköis­tä laa­tik­koa joka pus­kan tilal­le Hel­sin­gis­sä pimeän viro­lais­työ­voi­man turvin. 

  Ei tämä kovin eko­lo­gis­ta voi olla.

 11. Vii­ta­ten aamun Hesa­riin, Val­li­lan­laak­so radan voi­si ker­ran­kin teh­dä ihan nor­maa­li­na nur­mi­tet­tu­na kis­ko­na. Eli ei siis beto­niin valet­tua kis­koa, eli min­kään kumi­pyö­rä­lii­ken­teen ml. häly­tys­ajo­neu­vot ei tar­vit­se sil­lä radal­la pys­tyä aja­maan sen enem­pää kuin juna- tai met­ro­ra­dal­la­kaan.. Mak­saa vähem­män sekä raken­taa että yllä­pi­tää, ja var­mis­taa ettei laak­soon tule autoja.

  Detal­ji­na, radal­la on myös syner­gi­aa ratik­ka­ver­kon kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­sa esi­te­tyn Sofian­leh­don­ka­dun — Kos­ke­lan­tien radan kans­sa, ja voi­si kuvi­tel­la että samal­la tar­kas­tas­tel­ta­neen nak­ki­kis­ka­maa­ta Sofian­leh­don­ka­dun ja Mäke­län­ka­dun välis­sä. Toi­se­na detal­ji­na lin­jas­toon liit­tyen, joka on eri asia kuin rata­ver­kos­to, sit­ten jos­kus yksi var­tee­no­tet­ta­va vaih­to lin­jak­si tuon­ne laak­soon on seis­ka (edel­leen Kala­sa­ta­man kaut­ta Hakaniemeen).

 12. Toi­mis­ton hesa­ri on näem­mä myö­häs­ty­nei­den jou­kos­sa, mut­ta Val­li­lan­laak­son radas­ta olen aivan samaa miel­tä Pyy­luo­man kans­sa. Plus, että se pitäi­si nyt raken­taa, eikä vedo­ta vir­heel­li­sil­lä läh­tö­tie­doil­la arvot­tui­hin EMME-tulok­siin, vaik­ka oike­aa­kin kysyn­tä­tie­toa on saatavilla.

  Sofian­leh­don­ka­dun ja Mäke­län­ka­dun väli­nen pusik­ko on suu­rim­mak­si osak­si jo raken­net­tu sit­ten 80-luvun jol­loin siel­lä itse lei­kin. Jäl­jel­lä on lähin­nä melu­vyö­hy­ke kau­pun­ki­mo­ta­rin vie­res­sä ja hiu­kan puis­toa ete­lä­pääs­sä, nii­hin ei ihan kau­heas­ti voi rakentaa. 

  Syner­giat eivät kyl­lä aina­kaan minul­le ole kau­e­han ilmei­siä: Kos­ke­lan­tiel­tä tulee suo­ra­kin yhteys Kos­ke­lan hal­lil­le, joten ei rati­koi­ta kan­na­ta kier­rät­tää Val­li­lan­laak­son kautta.

 13. Kuten sanot­tu, nämä on kum­mat­kin detal­ji­jut­tu­ja, mutta:

  Jäl­jel­lä on lähin­nä melu­vyö­hy­ke kau­pun­ki­mo­ta­rin vie­res­sä ja hiu­kan puis­toa ete­lä­pääs­sä, nii­hin ei ihan kau­heas­ti voi rakentaa.
  Tar­koi­tan sitä melu­vyö­hy­ket­tä. Sem­min­kin jos ja kun Tuusu­lan­väy­lä kään­ne­tään Pasilaan.

  Syner­giat eivät kyl­lä aina­kaan minul­le ole kau­e­han ilmei­siä: Kos­ke­lan­tiel­tä tulee suo­ra­kin yhteys Kos­ke­lan hal­lil­le, joten ei rati­koi­ta kan­na­ta kier­rät­tää Val­li­lan­laak­son kautta.
  Ajat­te­lin että toi­nen pää Val­lin­laak­son rataa voi­si olla Ison­nii­tyn­ka­dul­la, toi­saal­ta kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­sa http://tinyurl.com/ycblze5 ne ovat eril­läään. Tuos­ta dok­ka­ris­ta näkee muu­ten hyvin radan­pät­kät osa­na koko­nai­suut­ta, esim. kart­ta sivul­la 31.

 14. taka­pi­hal­ta pää­see met­sään lenk­kei­le­mään tai jopa hiih­tä­mään… Kui­ten­kin kaik­ki kes­kus­tan pal­ve­lut ovat lähellä…”

  Minus­ta on kur­ja, jos täl­lai­nen moni­muo­toi­suus hävi­te­tään… pitää olla myös vaihtoehtoja…”

  Vii­me­vuo­si­kym­me­nien kau­pun­kusuun­nit­te­lun seu­rauk­se­na pk-seu­dul­la on muu­ta­ma sata­tu­hat­ta ihmis­tä jot­ka asu­vat vaih­toeh­dot­to­mas­ti lähiös­sä (kau­kio oli­si kuvaa­vam­pi sana). Suu­rim­mal­le osal­le heis­tä kes­kus­tan pal­ve­lut ovat kau­ka­na ja taka­pi­hal­ta ei pää­se met­sään hiihtämään. 

  Asia sel­vi­ää kart­taa kat­so­mal­la. Itsel­le­ni se sel­vi­si myös kas­va­mal­la ja asu­mal­la muu­ta­man vuo­si­kym­me­nen eri puo­lil­la hel­sin­gin lähiöerämaata. 

  Lähiö­eh­dol­lis­tu­nei­den jär­ky­tyk­sek­si nykyi­sel­le yhdys­kun­ta­ra­ken­teel­le on vaih­toeh­to­ja. Jopa sel­lai­sia jos­sa ihmi­set asu­vat tila­vas­ti, eko­lo­gi­ses­ti ja heil­lä on sekä luon­to että pal­ve­lut lähellä.

 15. Hei, ode. Mik­si ei se van­ha sata­ma­ra­ta­reit­ti käy kum­pu­lan lii­ken­teel­le. hal­pa reit­ti, val­mis tun­ne­li, nopea ei pasi­lan katu­ver­kos tak­kui­le. ala­ra­ta­pi­hal­ta­kin spo­ran vois jat­kaa län­teen joko nok­ka poh­joi­seen jat­kaa­en tai suun­ta kääntäen.Kalasatamaan ja som­pik­seen vois toi­seen suun­taan jat­kua. olis nopeam­pi kuin pasi­lan katu­ver­kos­sa som­pai­lu. Voi kun rai­teet puret­tiin kol­mas kis­ko niin olis ollu spo­ran kis­ko­le­veys ok. Miks ei mil­lään kel­paa van­ha ilmai­nen ratapohja?
  Terv. rs Vas­taa­pa. ja toi­nen jut­tu. Nyt Elie­li­nau­kiol­ta jul­ki­set pois suun­ni­tel­laan. Pit­kään ooon uumoil­lut. Hie­nos­ton juh­la­kort­tye­lei­ta raken­ne­taan, yksi­tyi­sau­to­jen park­ki­pai­ko­ja tarv­taan, rah­vas ja dösät hää­de­tään , pilaa­vat imagoa.Kommentoipa!

 16. rei­jo solan­tie kirjoitti:

  Hei, ode. Mik­si ei se van­ha sata­ma­ra­ta­reit­ti käy kum­pu­lan liikenteelle. 

  Var­maan­kin sik­si että Pasi­lan tor­ni­suun­ni­tel­mas­sa kau­pun­ki­mo­ta­rin ja teol­li­suus­ka­dun (, jota on jat­ket­tu sata­ma­ra­dan pääl­le) ris­teyk­ses­sä on iso lii­ken­neym­py­rä. Sin­ne ei mah­du enää spåria.

 17. …Nyt Elie­li­nau­kiol­ta jul­ki­set pois suunnitellaan…”

  Jotain posi­tii­vis­ta sen­tään. 🙂 Kul­jen ase­mal­la työ­päi­vi­nä aamui­sin ja ilta­päi­vi­sin, joten tun­nen kaa­ok­sen. Bus­sien pois­ta­mien tuos­ta on jalan­kul­ki­joi­den, hen­ki­lö­au­to­jen ja ennen kaik­kea rai­tio­vau­nu­jen etu.

  Jos alu­eel­le halu­taan jät­tää bus­si­lii­ken­net­tä, on se pys­tyt­tä­vä ohjaa­maan ohi ruuh­kien suo­raan kes­kus­ta­tun­ne­liin tai radan­vart­ta suo­raan Pasi­la­nor­rel­le. Se on kaik­kien etu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.