Onko kilometrikorvauksissa turhaa väljyyttä?

Olen aina ihme­tel­lyt, mik­si val­tion virkamiehet menevät niin mielel­lään vaikka­pa Tam­pereel­la autol­la, vaik­ka juna on paljon kätevämpi. Taisin kek­siä eilen syyn tähän.

Kävin kun­ta­jakoa­siois­sa Sys­mässä. Bus­si­aikataulut eivät sopi­neet min­un aikataulu­u­ni, joten jouduin harmik­seni haaskaa­maan neljä tun­tia työaikaa auton ajamiseen, mikä har­mit­ti min­ua suuresti.  Matkaa ker­tyi 370 kilo­metriä, mis­tä joudun mak­samaan City­Car­Clu­bille 122 euroa. Tähän 122 euroon sisäl­tyvät ihan var­masti kaik­ki auton kus­tan­nuk­set, kos­ka muuten­han fir­ma menisi konkurssi­in. Tämän lisäk­si hin­taa rasit­ta­vat henkilökun­nan palkat, kohtu­ulli­nen liikevoit­to ja tilausjär­jestelmän kustannukset.

OIman auton käyt­töko­r­vaus tuos­ta 370 kilo­metristä on 166,50 euroa (45 senttiä/km). Saan siis ”voit­toa” tuos­ta autoilus­ta 44,50 euroa. Jos auto olisi omani ja pääo­maku­lut pyöri­sivät joka tapauk­ses­sa, voit­toni olisi paljon suurem­pi. Ben­saa tuol­la matkalla kului 31 euron edestä.

Onko­han tuos­sa oman auton käyt­töko­r­vauk­ses­sa vähän ylimääräistä väljyyttä?

59 vastausta artikkeliin “Onko kilometrikorvauksissa turhaa väljyyttä?”

 1. Soin­in­vaara sai siis kor­vauk­se­na autol­la ajoon menete­tys­tä ajas­taan n. 11 euroa per tun­ti. Ei kovin kaksi­nen tun­tipalk­ka. Eli kilo­metriko­r­vaus oli tässä tapauk­ses­sa mielu­um­minkin alimitoitettu.

  1. Soin­in­vaara sai siis kor­vauk­se­na autol­la ajoon menete­tys­tä ajas­taan n. 11 euroa per tunti

   Kyl­lä siitäkin ajas­ta mak­set­ti­in tavalli­nen palkka. 

   .

 2. Sin­ul­lako ei ole ollut mui­ta kus­tan­nuk­sia City­Car­Clu­bin auton käytöstä kun kilo­metriko­r­vaus? Ei liit­tymis- eikä kuukausimaksuja?

 3. Ennen muinoin myyn­tiedus­ta­ja teki toisen, verova­paan tilin ajele­mal­la oma­l­la dieselil­lään ympäri ämpäri Suomea. Nyt­tem­min tämä on lop­pu ja paljon kulke­vat on pakotet­tu otta­maan työsuhdeauto.

  Sit­ten on tämä kiin­teistön­väl­i­tys­fir­ma, joka mak­soi kiin­teistövälit­täjien palkat kilo­metriko­r­vauksi­na. Ei men­nyt vero­ja eikä sivukuluja.

  Yksi­ty­i­sis­sä toi­min­imis­sä ja per­heyri­tyk­sis­sä auton käyt­tö on erit­täin kuri­nalaista. Fir­man autol­la ei aje­ta omia ajo­ja metriäkään, jot­ta verot­ta­ja ei pääse kiepaut­ta­maan koko autoa käyt­täjän nimiin.

  En usko, että rehelliselle kansalaisell ja sat­un­naiselle kulk­i­jalle kilo­metriko­r­vaus on yläkant­ti­in. Autot ja auton pito on Suomes­sa kallista.

  Val­ti­ol­la ja kun­nal­la, mis­sä raha on isän­nätön­tä, voipi olla, että autol­la ajelul­la tehdään toista tiliä. Se on työnjohtokysymys.

 4. On. Per­imäti­eto ker­too, että edullisin tapa omis­taa auto on se, että vuodessa tulee riit­tävästi fir­man mak­samia ajokilometrejä.

 5. Olen jo pitkään ihme­tel­lyt noiden kor­vausten määräy­tymis­pe­rustei­ta, mut­ta en ole onnis­tunut paikallis­ta­maan Vero­hallinnon päätök­sen perustelui­ta mistään.
  Suurem­pi ongel­ma liit­tyy käyt­töe­t­u­au­to­jen tapauk­seen. Näistähän kor­vaus on vain polt­toaineku­lut. Kuitenkin käytän­nössä käyt­töe­dun arvo vähen­netään suo­raan palka­s­ta eli työn­tek­i­jä kor­vaa palkan vähen­nyk­sel­lä työ­nan­ta­jalle tästä aiheutu­vat kus­tan­nuk­set. Ain­oa etu yri­tyk­sen mukanaolosta on mah­dol­lis­es­ti hie­man edullisem­pi vuokraush­in­ta, mut­ta siitä työn­tek­i­jän mak­set­tavak­si tule­va hin­ta pienemp­inä km-kor­vauksi­na on varsin suuri.
  Suo­ma­lainen vero­tus ohjaakin käyt­tämään autoe­t­ua vain, jos työ­nan­ta­jal­ta laskutet­tavaa ajoa ker­tyy hyvin vähän. Hie­man takaperoista?

 6. Kurkkasin City­carin koti­sivuille. Kilo­metri­mak­sut näyt­tävät heilu­van tuon verot­ta­jan hyväksymän km-kor­vauk­sen, 45 sentin kah­ta puol­ta. Tosin enim­mäk­seen alle sen. Osin selvästikin alle.

  Nyt kysyn niin tyh­miä että ehkä ärsyyn­nyt, mut­ta var­muu­den vuoksi:

  -oliko tuos­sa 122 eurossa polt­toaineku­lut mukana? Km-kor­vausten­han on tarkoi­tus kat­taa nekin.
  City­caris­sa var­maan saadaan ja luovute­taan auto tankat­tuna, eli eikö siitä tule lisäkustannus?

  -otitko laskelmis­sasi huomioon City­carin liit­tymis- ja kuukausi­mak­su­jen tuoton?
  Ne vaikut­ta­vat kannattavuuteen.

  -mil­loin City­caris­sa sovel­letaan tut­nti- ja mil­loin km-lasku­tus­ta? Päät­tääkö sen käyt­täjä itse. Kilo­metriko­r­vauk­sil­la kor­vataan usein myös katkon­aista kaupunki­a­joa, jos­ta ei kil­so­ja paljon kerry.

  Sinän­sä olen sitä mieltä, että km-kor­vauk­sia ainakin joskus käytetään väärin. Kiin­teistön­väl­i­tysala jäi käsi piparkakkupurkissa kiinni.

  Ja että ne joskus houkut­tel­e­vat käyt­tämään omaa autoa, vaik­ka esimerkik­si junal­la olisi jopa nopeam­min per­il­lä. Tässä työ­nan­ta­jat voivat vaikuttaa. 

  Laiskana miehenä tur­vaudun kyl­lä itse usein junaan…

  Onko km-kor­vaus “liian suuri”, riip­puu kai paljon itsekunkin auton polt­toaineku­luista ja ennen kaikkea sen pääomakuluista/vuosittaisesta arvonalen­e­mis­es­ta. Pien­asun­non hin­taisel­la, joka toinen vuosi vai­hdet­taval­la pen­sa­haukalla aja­va var­maan jää 45 sen­til­läkin tap­pi­olle. Sen sijaan hyvin pidet­tyä perusk­ouluikäistä kansa­nau­toa som­pail­e­va var­maan tienaa.

  Eli ehkä km-kor­vauk­sel­lakin on jokin ohjaa­va vaiku­tus. Kym­meniä tuhan­sia km vuodessa aja­vat tosin tarvit­se­vat luotet­ta­van ja tur­val­lisen auton. Toki muutkin, mut­ta kaikki­han on suhteellista.

  1. Tuo 122 euroa sisäl­si ben­san, mut­ta ei osu­ut­ta kuukausi­mak­sus­ta. Auto oli tietysti pienin mah­dolli­nen, kos­ka sitä tarvit­ti­in kul­jet­ta­maan vain min­ut ja muis­ti­tikku. Kos­ka mat­ka oli pitkähkö, siitä tuli paljon alennusta.

 7. Kat­soin­pa myös tuo­ta City­Car­Clu­bin hin­nas­toa hie­man tarkem­min. Osmon kir­joi­tus ei ollut ihan rehelli­nen, sil­lä tuol­la hin­nal­la hän liikkui ilmeis­es­ti spon­sorin väreil­lä koris­tel­lul­la autol­la? Hin­nas­ton mukaan kun “koris­telemat­tomien” auto­jen hin­nat alka­vat nor­maalis­sa hin­taryh­mässä 0,42€/km tasosta.

  Mietin myös, onko hin­nas­sa huomioitu palvelu­un liit­tyviä mui­ta mak­su­ja kuten liit­tymis­mak­su, kuukausi­mak­su tai puhelui­hin liit­tyvät mak­sut (varaus, ovien avaus ja sulkem­i­nen, yht. 3€)? Myös vaku­u­tuk­sen ehdot vaikut­ta­vat varsin heikoil­ta ver­rat­tuna siihen, mitä ihmiset yksi­ty­isautoltaan haluavat.

  Ilmeis­es­ti Osmon laskul­la on myös alen­nus, jon­ka pidem­mistä matkoista saa. Tämän huomioin­ti on hie­man kyseenalaista, sil­lä suuri osa ajos­ta on kuitenkin lyhyt­tä kaupunkili­iken­net­tä. Tässä vai­h­toe­htona on usein taksin käyt­tämi­nen, joten voi miet­tiä, pitäisikö tak­sat jakaa erik­seen lyhyen ja pitkän matkan ajolle?

 8. Var­maan on, toki auto­ja on pieniä ja isoa, ja kulu­tus ja kulut vai­htelee… kor­vauk­sen ollessa sama kaikille. Mut­ta kuten jo toises­sa postauk­ses­sa totesin, niin mielestäni suurem­pi ongel­ma on verovähen­nys oman auton käytöstä nor­maalien työ­mat­ka-ajo­jen osalta (en kan­na­ta työ­matkaku­lu­jen verovähen­nyk­sen pois­tamista, mut­ta voisi kai tätäkin kohden­taa jotenkin julk­ista liiken­net­tä palvelevaksi?).

 9. Joo, niin vihrei­den mielestä var­maan kilo­metriko­r­vauk­sis­sa on liikaa. Autokin on aivan turha väline, myös maaseudul­la, ker­to­vat vihreät. Muut­takaa kaupunkei­hin, sanovat vihreät, ja istu­vat hal­li­tuk­ses­sa suun­nit­tele­mas­sa ydin­voiman lisärak­en­tamista. Jep jep. Voi teitä valkokaulustyöläisiä, vihre­itä, kir­joitet­tuna pienel­lä alkukirjaimella.
  Ker­roin vaimol­leni ter­veiset sin­ul­ta, että suosit­telet var­maan seu­raavas­sa blog­gauk­ses­sa polkupyörän käyt­töä esim. maaseudun ter­vey­den­hoidon koti­palveluyk­siköille ja postin­jaka­jille, jot­ka jo nyt joutu­vat käyt­tämään omaa autoa sin­un mielestäsi liian suuril­la kilo­metriko­r­vauk­sil­la. Pain­o­tan sano­ja joutu­vat käyt­tämään. Sanoinkin vaimol­leni, perushoita­ja koti­palvelusyk­sikössä tääl­lä maaseudul­la, että kokoon­tukaa työ­paikoil­la heti ja vaatikaa kun­ta hoita­maan kulkuneu­vo, sil­lä ainakaan minä en ajaisi oma­l­la autol­lani nykyisel­lä kilo­metriko­r­vauk­sel­la metriäkään. Talvipakkasel­la lyhyehköjä, muu­ta­mas­ta kilo­metristä ylöspäin suoritet­tu­ja ajo­ja. Poti­laskäyn­nin aikana auto jäähtyy sopi­vasti ja taas men­nään pieni mat­ka ryyp­py pääl­lä. Laske Soin­in­vaara mitä lystäät siel­lä Sys­mässä, mut­ta älä tule laskukoneitte­si kanssa ainakaan tänne Kuh­moisi­in muul­la kuin polkupyöräl­lä. Niin Linko­lakin teki, kun kävi kylässämme muu­ta­ma vuosi sit­ten. Linko­la osaa myös käyt­tää käsi­työkalu­ja. Osaat­teko te valkokaulusvihreät? Ihmette­len muuten sitä, mik­si ette käytä näi­hin paper­in­pyöri­tys­matkoi­hinne tietotekniikkaa.

  ” Jos auto olisi omani ja pääo­maku­lut pyöri­sivät joka tapauk­ses­sa, voit­toni olisi paljon suurempi.”

  Me jouduimme osta­maan auton, jot­ta vai­moni voisi har­joit­taa ammat­ti­aan. Olenkin jo pitkään puhunut hänelle siitä, että kan­nat­taisi käy­dä koulua vielä lisää, siir­tyä valkokaulustyöläis­ten joukkoon ja sieltä nakel­la ohjei­ta vaikka­pa lapi­on käytöstä.

 10. Äläpäs Osmo oikaise ajat­telus­sasi. Vaik­ka fir­mal­la on katet­ta­va voit­to ja mui­ta eriä mitä yksi­ty­ishenkilöl­lä ei ole, se ei suo­raan tarkoi­ta että auto olisi kalli­impi hei­dän kauttaan.

  Iso fir­ma saa toden­näköis­es­ti suurem­mat alen­nuk­set kuin yksi­ty­ishenkilö, esim. auton ostossa, vaku­u­tuk­sis­sa, huol­lois­sa, jne. Ei se ole mikään itses­tään selvyys, että fir­mana toim­imi­nen olisi kalliimpaa.

  Toki kilo­metriko­r­vaus on aika hulp­pea, siitä ei pääse mihinkään. Sitä olen joskus ihme­tel­lyt, että onko kelan “asioil­la” kulkem­i­nen halvem­paa kuin verot­ta­jan, kela kun kor­vaa vain 20snt/km.

 11. Sat­un­nais­es­ti työa­jo­ja ajavalle kilo­metriko­r­vauk­set ovat läh­es puh­das­ta net­toa, se on tosi. Kuvit­telisin kuitenkin, että tilanne on toinen, jos tien pääl­lä joutuu ole­maan jatku­vasti, joka päivä ja kaikissa mah­dol­li­sis­sa keleis­sä. Polt­toaineen kulu­tus tosin on nykyään ylem­män keskilu­okan autoil­lakin usein häm­mästyt­tävän pieni ver­rat­tuna esimerkik­si 10 vuo­den takaiseen.
  Var­maan jonkun­lainen por­ras­tus olisi paikallaan siten, että sat­un­nais­es­ti työa­joa ajavalle kor­vaus olisi pienempi.

 12. Eipä tuo kyl­lä yhtään lieven­nä sitä seikkaa, että tuhosit Osmo luon­toa neljän tun­nin ver­ran yksi­ty­isau­ton ratis­sa. Onko aate pala­va ain­oas­taan sil­loin, kun kyseessä on jonkun toisen kulkemisen tarve?

  1. Kim­molle:
   Olisin todel­la paljon mielu­um­min men­nyt junal­la ja bus­sill, kos­ka olisin voin­ut käyt­tää mat­ka-ajan lukemiseen ja kir­joit­tamiseen, mut­ta olisin ehtinyt olla per­il­lä vain puoli tun­tia. Aikataulut oli­vat sellaiset.

 13. Paras­ta olisi, jos kor­vaus olisi määritel­ty riip­pumat­ta matkus­tus­tavas­ta, mut­ta sitä taas vääristää julkisen liiken­teen tuet.

  Lisäk­si tuo verot­ta­jan kilo­metriko­r­vaus on ylära­ja, vähem­mänkin saa mak­saa. Työ­nan­ta­ja voisi ihan hyvin ottaa kannan,että mak­saa halvim­man julkisen kulkuneu­von mukaan riip­pumat­ta mil­lä menee. (kun­han ei ylitä tuo­ta ylärajaa)

 14. No. Auto­ja on eri kokoisia ja hin­taisia. City Car C lub tuskin mak­saa samo­ja hin­to­ja kuin yksit­täi­nen kansalainen.

  Lisäk­si totea­muk­sesi “Jos auto olisi omani ja pääo­maku­lut pyöri­sivät joka tapauk­ses­sa” pitää sisäl­lään min­un mielestäni virheel­lisen ajatuk­sen ettei kilo­metriko­r­vauk­sen mak­sa­jan tarvit­sisi osal­lis­tua pääo­makus­tan­nuk­si­in. Lisäk­si City Car Clu­bin pääo­makus­tan­nuk­set yms (aika iso osa autoilun kus­tan­nuk­sista!) taita­vat kilo­metriä kohti olla paljon pienem­mät kuin yksi­ty­isautoil­i­jal­la keskimäärin 18000 km vuo­tuisel­la ajomäärällä.

  Ja jos se kilo­m­teriko­r­vaus olisi muo­dostet­tu ihmettelemäl­läsi taval­la vähem­män väljäk­si saat­taisi moni kieltäy­tyä kokon­aan oman auton käytöstä työajoihin.

  Liikeyri­tyk­sis­sä tekee palkol­lisille tuon tarkoituk­sne­mukaisu­usharkin­nan asianomainen työ­nan­ta­jan edustaja.

  Pitäisi siel­lä val­ti­ol­lakin olla jämäkämpiä johta­jia ettei turhia oma­l­la autol­la ajo­ja kor­va­ta. Ei se sen ihmeem­pää ole.

  Ja voisi VR:n hin­to­jakin hiukan tarkastel­la kriittisesti.

 15. Kap­i­tal­isti on ratkaissut jo tämänkin ongel­man 😉 Iso konepa­jakon­serni jolle työsken­te­len on pistänyt ekonomin laske­maan ja tul­lut jo kauan sit­ten samaan tulok­seen. Ovat tehneet diilin auton­vuokraus­fir­man kanssa, auto pitää ottaa sieltä, omaa ei saa käyt­tää. Tämä ei tietenkään ratkaise co2 ongel­maa mut­ta hyvä esimerk­ki siitä miten yksi­tyisel­lä puolel­la osa­taan laskea. Kun laskuop­pi on hal­lus­sa, pitää vain säätää sel­l­aiset para­metrit että laskel­man lop­putu­lok­se­na on juna.

  Mut­ta kuka opet­taisi val­tion virkamiehiä laske­maan, toinen val­tion virkamieskö?

 16. Niin oliko­han tuo city­car­clu­bin auto joku melkoisen edulli­nen ver­sio? Kilo­metriko­r­vaus kai las­ke­taan keskilu­okan auton mukaan ja varsinkin kalli­im­mil­la autoil­la kilo­metriko­r­vaus ei ole edes riit­tävä pääo­mak­lu­jen kas­vamisen takia.

 17. Noin voisi tietysti kuvitella.

  Oikeasti kuitenkaan se kun­nan työn­tek­i­jä ei voi laskut­taa matkaansa kuin julkisen liiken­teen hin­to­jen mukaise­na, joten kilo­metriko­r­vauk­sia rukkaa­mal­la ei hom­ma oikene.

 18. Osmo:

  Onko­han tuos­sa oman auton käyt­töko­r­vauk­ses­sa vähän ylimääräistä väljyyttä?

  Joka iki­nen sent­ti siitä käyt­töko­r­vauk­ses­ta on ylimääräistä väljyyttä.

 19. Jos auto on han­kit­tu muu­ta tarkoi­tus­ta varten kuin tilapäiset työ­matkat, niin kyl­lä tuol­la kor­vauk­sel­la tilin tekee.
  Jos taasen työ vaatii jatku­vaa auton pitoa, niin kor­vauk­sen on katet­ta­va myös pääo­maku­lut, sil­loin se on mielestäni kohtuullinen.
  Matkus­tussään­töjä viilaa­mal­la “ylimääräiset” tietysti olisi var­masti help­pokin kar­sia, mut­ta sil­loin puu­tut­taisi­in “saavutet­tui­hin etu­i­hin” ja ammat­ti­jär­jestöt var­masti älähtäisivät.

 20. Junan ja bussin käyt­tö valkokauluk­sis­ten paper­in­pyöri­tys­matkoil­la ei ole yhtään sen luon­toys­täväl­lisem­pää kuin mikään muukaan turha reis­saami­nen. Ettekö te jo vähitellen oppisi käyt­tämään tietoli­iken­nekanavia näi­hin tui­ki tärkeisi­in reis­sui­hinne. No ette tietenkään, sil­lä matkus­t­a­mi­nen avartaa.
  Joitain aiko­ja sit­ten Erk­ki Tuomio­ja kir­joit­ti omas­sa blo­gis­saan huolen­sa ihmisen jät­tämästä hiil­i­jalan­jäl­jestä. Meni muu­ta­ma päivä, kun hän kir­joit­ti lentomatkas­taan Inti­aan tapaa­maan joitain tut­tu­ja lääkäre­itä. Lähetin Tuomio­jalle pos­tia ja tiedustelin hiil­i­jalan­jäl­jestä ja siitä, mak­soiko veron­mak­sa­jat matkas­ta jotain. Vas­tauk­sen sain. Eivät kuulem­ma veron­mak­sa­jat mak­sa­neet hänen matkaansa (oli san­gen vaikeaa, ainakin min­ulle tark­istaa mikä oli totu­us enkä sitä onnis­tunut tekemäänkään) ja lisäk­si Tuomio­ja tuo­htuneena mainit­si, ettei hänel­lä ole mitään tarvet­ta heit­täy­tyä mart­tyyrik­si luon­non pelas­tamisen suh­teen. En viitsinyt jatkaa viestien vai­h­toa. Meinasin kyl­lä kir­joit­taa siitä, että entisessä Neu­vos­toli­itossa­han toi­mi jär­jestelmä, jos­sa valkokauluk­siset sai­vat itse toimia miten lystä­sivät, ja auli­isti jakoi­vat kyl­lä almu­jaan ja ohjeitaan rah­vaalle. Veikkaan, että sama peli on käytössä varsin laa­jalti pitkin maail­mo­ja. Yhteiskun­ta­jär­jestelmistä riippumatta.

 21. Virkami­esten matkus­tussään­nön mukaan virkamiehen työ­mat­ka kor­vataan edullisim­man matkus­tus­ta­van mukaan. Yleen­sä se tarkoit­taa julk­isia liiken­nevä­lineitä. Ovatko toiset mah­dol­lis­es­ti tasa-arvoisem­pia kuin toiset, mut­ta mie­lenki­in­toisek­si Osmon avauk­sen tekee tuo main­in­ta että aikataulut eivät sopi­neet. Voisiko olla niin, että Suomes­sa aikataulut haja-asu­tusalueel­la eivät yleen­säkään sovi ihmis­ten kulkemis­tarpeisi­in vaan ain­oa järkevä kulku­vä­line on henkilöauto?

 22. Olen pitänyt kir­jaa autoni huolto­jen tms. kilo­me­treistä riip­pu­vien kulu­jen suh­teen (öljyn­vai­h­to ker­ran 10 000km, määräaikaishuol­lot, jne, jot­ka riip­pu­vat kilo­me­treistä) ja itsel­läni näistä kuluista polt­toaine muo­dostaa noin puolet. 

  Kokon­aiskus­tan­nuksi­na muut­tuvat kus­tan­nuk­set ovat min­ul­la olleet liki 20 sent­tiä per kilo­metri. Kun ottaa huomioon pääo­maku­lut ja vaku­u­tuk­set, niin ainakin pieniruokaisel­la vm. 2006 henkilöau­tol­la, jol­la tulee ajet­tua noin 20- 25 000km vuodessa, jyvitet­ty kus­tan­nus kilo­metrille on ollut melkein tarkalleen se verot­ta­jan hyväksymän kilo­metriko­r­vauk­sen suuruinen.

  Hur­jan suurel­la yhden auton otan­nal­la, kolme vuot­ta van­hal­la autol­la 25 000 kilo­metriä vuodessa ajaen kaik­ki kilo­metriko­r­vauksin, pää­sisi “omilleen” ja omista ajois­taan 20 sentin kat­teen. Ei ole kaksi­nen bisnes tämä.

 23. Usein per­heessä on pakko olla joka tapauk­ses­sa yksi auto. Sitä käyt­tää se, joka kul­loinkin on saa­mas­sa km-kor­vauk­sia (tai jos ei kumpikaan niin sit­ten muut syyt tiet­ty ratkai­se­vat). Nämä kor­vauk­set voi laskea liki kaik­ki suo­rak­si ja verot­tomak­si tulok­si, kun­han vähen­tää ben­saku­lut ja jotain pien­tä auton kulu­mis­es­ta. Erit­täin kannattavaa.

  Hom­ma muut­tuu vähem­män kan­nat­tavak­si, jos omaa autoa on pakko käyt­tää päivit­täin ja vielä nykivässä kaupunki­a­jos­sa välil­lä pysäköi­den niin, että auto ehtii kyl­metä. Täl­löin puoliso ei pysty käyt­tämään autoa, ben­saa kuluu kolmekin ker­taa enem­män kuin maantiea­jos­sa ja autokin kuluu ihan eri tavalla. 

  Kun auton käyt­tö alkaa olla täl­laista, jos­sain kohdas­sa km-kor­vaus ei enää katakaan kaikkia kulu­ja osin kohon­neista käyt­töku­luista johtuen, osin taas siitä, että tuol­laises­sa tapauk­ses­sa pääo­maku­lu pitää laskea mukaan liki täysmääräisenä. 

  Tilanne on todel­la epäoikeu­den­mukainen: yhdet saa vero­ton­ta tuloa, toiset joutu­vat mak­samaan omas­ta pus­sis­taan. Toivon, että epäoikeu­den­mukaisu­us ei seli­ty sil­lä, että näistä hyvistä lisä­tu­loista naut­ti­vat ovat aika eri jengiä kuin nuo omas­ta pus­sista mak­sa­vat. Sys­tee­mi on säädet­ty niin, että sat­un­nais­es­ti auto tarvit­se­vat ja sil­loin vähän pitem­pään yhtä­jak­sois­es­ti aja­vat hyötyvät. 

  Etteivät vain olisi aika tyyp­il­lis­es­ti muun muas­sa virkamiehiä tuollaiset?

 24. Min­ua nyt hie­man häm­men­tää, että yhden ammat­ti pesee yksi­ty­isautoilun puh­taan valkoisek­si, mis­sä toisen ammat­tikun­nan “tarve” on puh­das­ta laisku­ut­ta ja arvovammaisuutta?

  Olisiko mah­dol­lista luo­da lis­taa sel­l­ai­sista ammateista, jos­sa yksi­ty­isautoilu on hyväksyt­tävää? Kuten poli­itikko, lin­ja-auton kul­jet­ta­ja, kaupun­gin johta­va virkamies, muita?

 25. Art­turi: “Joka iki­nen sent­ti siitä käyt­töko­r­vauk­ses­ta on ylimääräistä väljyyttä.”

  Avaisitko vähän?

  Olisi kyl­lä ekol­o­gista saa­da kaik­ki työa­sois­sa liikku­vat julkisen liiken­teen käyttäjiksi,
  mut­ta usein on työ­nan­ta­jan etu että työn­tek­i­jä menee oma­l­la autol­laan. Muuten suh­teel­lisen lyhy­eenkin matkaan voi men­nä koko päivä.

  Jos työ­nan­ta­ja halu­aa mielu­um­min mak­saa km-kor­vaus­ta kuin junalipun, niin eikö se ole hänen ja työn­tek­i­jän väli­nen asia? 

  Eri jut­tu ovat väärinkäytök­set, joista ylem­pänä jo postasin.

 26. Eikö se ole ollut jo pitkään kaikille selvää, että kilo­metriko­r­vauk­set ovat palkan­lu­on­toinen erä, jol­la sub­ven­toidaan työn­tek­i­jän auton omistusta? 

  Olen Art­turin kanssa samoil­la lin­joil­la. Tätäkään verovähen­nys­tä ei tarvi­ta sotke­maan markki­noiden toimintaa.

 27. Juk­ka Siren kyselee:

  “-oliko tuos­sa 122 eurossa polt­toaineku­lut mukana? “Km-kor­vausten­han on tarkoi­tus kat­taa nekin.
  City­caris­sa var­maan saadaan ja luovute­taan auto tankat­tuna, eli eikö siitä tule lisäkustannus?

  -mil­loin City­caris­sa sovel­letaan tut­nti- ja mil­loin km-lasku­tus­ta? Päät­tääkö sen käyt­täjä itse.”

  Tässäpä Jukalle ilmainen tietoisku — lain­aus City Car Clu­bin nettisivuilta:

  “lasku­tus­pe­ruste on varat­tu aika ja aje­tut kilo­metrit (sis. myös polttoaineet)”

  Siis aika JA kilo­metrit, jot­ka sisältävät polttoaineen.

 28. ja eri­toten kohta:Matkustusoikeus
  Kansane­dus­ta­jal­la on oikeus mak­sut­ta käyt­tää edus­ta­jan tehtävi­in liit­tyvil­lä matkoil­la junaa, koti­maan reit­ti­len­to­ja ja busse­ja. Lisäk­si edus­ta­jal­la on pääkaupunkiseudul­la taksinkäyttöoikeus.

  ja kaik­ki verottomana!.

  sää­lik­si käy niitä komen­nus­miehiä jot­ka sai­vat takau­tu­vasti mon­elta vuodelta jälkiverot,kun verot­t­ja tulk­it­si ne palkaksi,(muutama teki itse­murhan asian takia).

  laki ei ole kaikille sama.

 29. Kilo­metriko­r­vaus on suun­nilleen lin­jas­saan. Ongel­man aiheut­taa se, että auton käyt­töku­luista vain pieni osa on sidok­sis­sa itse käyttöön.

  Meil­lä on täl­lä het­kel­lä laskeskel­tu toisen auton ja taksin välistä kus­tan­nus­ta. Vielä on tak­si voit­tanut. Per­heemme ensim­mäisen auton kilo­metrikus­tan­nus on alle 30snt, mut­ta kakkoselle se tek­isi vielä reilun kak­si euroa. 

  Uskon, että autoli­it­to on oike­as­sa väit­täessään, että suurim­malle osalle autoil­i­joista kilo­metriko­r­vaus ei riitä kilo­metrin kului­hin. Kuitenkin on var­maan selvää, että kor­vauk­sia nos­tavien joukko on sel­l­aista, joil­la kilo­metriko­r­vaus on enem­män kuin riit­tävä suurem­man ajo­matkan tuo­man halvem­man ajok­ilo­metrin myötä.

  Edelleen olen sitä mieltä, että kaik­ki mah­dol­liset autoilun kulut tulisi lait­taa polt­toaineeseen. Auton omis­t­a­mi­nen mak­saa nyky­isin todel­la paljon, mut­ta sil­lä liikku­mi­nen on läh­es ilmaista.

 30. Jos nyt sum­mataan tähä­nas­tista keskustelua niin; Tiet­tyä väljyyt­tä saat­taa olla.

 31. B.J kir­joit­taa totu­u­den sano­ja. Mitä ihmeen järkeä on jos­sain autoveron por­ras­tamises­sa auton taloudel­lisu­u­den suh­teen? Ei se luo minkään­laista insen­ti­iviä käyt­tää vähem­män polt­toainet­ta. Ihmiset ehkä osta­vat pieniku­lu­tuk­sisem­pia auto­ja, mut­ta aja­vat niil­lä enemmän.

  Polt­toaineen raskaampi vero­tus olisi mon­es­sa suh­teessa hyvä asia. Se hillit­sisi turhaa ajamista ja ohjaisi juuri paljon ajavien auto­val­in­to­ja pieniku­lu­tuk­siseen suun­taan. Lisäk­si, mitä korkeampi polt­toain­evero on, sitä vähem­män polt­toaineen verot­toman hin­nan heilahte­lut vaikut­ta­vat yhteiskun­nan toimintakykyyn.

  Dieselin ja ben­san vero­tusko­htelu pitäisi muuten myös yhden­mukaistaa (nos­ta­mal­la dieselin polt­toain­evero samak­si kuin ben­si­inin). Täl­löin pois­tu­isi käyt­tövoimavero, eikä diese­lau­ton “järkevyys” riip­puisi enää aje­tu­ista kilo­me­treistä. Jos val­tio­val­ta halu­aa sub­ven­toi­da raskaan liiken­teen polt­toaineku­lu­ja, siihen löy­tynee muitakin vai­h­toe­hto­ja kuin dieselöljyn ben­si­iniä alhaisem­pi polttoainevero.

 32. Kilo­metriko­r­vaus on aina jonkin­lainen kom­pro­mis­si ja keskiar­vo joka tulee kuitenkin laskea niin että sen saa­ja ei joudu tap­pi­olle eli mak­samaan kulu­ja omas­ta pus­sista. Tästä johtuen suurelle osalle se tuot­taa pienen lisä­tu­lon joka tosin on yleen­sä hyvin pieni. 

  Ketjus­sa aikaisem­min viitat­tu kap­i­tal­isti­nen ratkaisu toimisi mielestäni tässä asi­as­sa. Jos bussi/juna/taksi olisi MERKITTÄVÄSTI halvem­pi muokkaisi­vat fir­mat välit­tömästi matkus­tussään­töjään “ympäristöys­täväl­lisem­pään” suuntaan.

 33. Val­tio ottaa ja antaa. Niin­pä se on. Suomes­sa on Euroopan kalleim­mat autot ja yhdessä Kreikan kanssa Euroopan van­hin ja saas­tut­tavin autokanta.

  Auto on maat­alouden ohel­la pyhä hel­l­l­vetin kallis lyp­sylehmä, joka viime kädessä lyp­sää val­tio­ta. Val­tio­varain­min­is­ter­iön sin­nikäs autoverot­ta­ja kat­soo vain autoveron tulop­uol­ta, mut­ta ei kat­so miten se vuo­taa korkeina kilometrikorvauksina.

  Suomen veroti­las­ton kär­jessä ovat yksi­ty­is­te­tyn ja pakol­lisen autokat­sas­tuk­sen Han­nu Han­het. Minä en käsitä, mik­si autokat­sas­tus­ta ei voi tehdä autoko­r­jaamossa. 90 % auton omis­ta­jista käy ennen kat­sas­tuk­seen menoa, auto­huol­los­sa varmis­tas­sa auton kun­non. Mik­si siinä samas­sa ei voi saa­da leimaa. 

  Autot ja kat­sas­tus on tsaris­tisen halli­non per­in­tö. Sil­lä ero­tuk­sel­la, että nykyään Lado­ja tuo­daan takaisin Venäjältä Suomeen — olikarkeil­la on komeat City-Maasturin.

 34. Kilo­metriko­r­vaus on aivan ilmi­selvästi liian suuri. On sinän­sä hyvin kum­mallista, että täl­laista liikku­mista vero­tuk­sen avul­la tue­taan. Itse olin viikol­la Turus­ta työ­matkalla — ensin päivän Espoos­sa ja sit­ten toisen Van­taal­la. Tot­takai otan mieli­hyvin vas­taan n. 170 € puh­taana käteen, nukun lähtöpäivänä läh­es nor­maalin mit­taisen yöunen ja olen palu­upäivänä ihmis­ten aikaan kotona. Jos kilo­metriko­r­vaus­ta ei olisi, luul­tavasti olisin vieläkin tarkem­min miet­tinyt, kan­nat­ta­vatko nuo työpäivät todel­la. Jos olisin siihen pää­tynyt, olisin joka tapauk­ses­sa läht­enyt autol­la: ei todel­la kiin­nos­ta ryhtyä tutus­tu­maan pääkaupunkiseudun ruuhkaiseen työ­matkali­iken­teeseen kehäkol­mosen tietämis­sä. (Mat­ka Espoos­ta Van­taalle hotel­li­in Tom­Tomin avul­la oli ihan riit­tävän haas­tavaa klo 17 tienoissa.)

  Kun matkus­t­a­mi­nen vaikut­taa hyödyl­liseltä ja kun sitä niin avokä­tis­es­ti vero­tuk­sel­la tue­taan, kenellekään ei ole kovasti kan­nustet­ta miet­tiä vaihtoehtoja.

  Mut­ta työ­matko­jen verovähen­nysoikeus on se varsi­nainen mätä­paise: Se kan­nus­taa rak­en­ta­maan talot niin han­kalien yhteyk­sien taakse, että verovähen­nys omas­ta autost menee läpi- ja per­heessä on yleen­sä kak­si autoa (ja asun­to­lainan korot vähen­nyk­si­in päälle).

  Eli: oma moka, jos asuu liian kaukana työpaikastaan.

  Touko Met­ti­nen

 35. Näitä kan­nat­tavuuk­sia on laskeskel­tu ja fir­mas­samme päädyt­ti­in siihen, että yli 200 km ajot aje­taan vuokra-autol­la ja lyhyem­mät omalla.
  En nyt kauheasti pere­htynyt malli­in, mut­ta var­maan vuokra-auto tuli edullisem­mak­si pitem­mil­lä matkoil­la kuin kilometrikorvaus.

  Kilo­metriko­r­vaus on aika kaavami­nen ja niin­pä esim rak­sal­la käytetään lyhyis­sä matkois­sa keikkako­r­vauk­sia, en tiedä miten verot­ta­ja suh­tau­tuu näihin

  Virkamiehen oman auton käytön ymmärtää kahdessa val­os­sa: Pitkät matkat tuot­ta­vat paljon yli käyt­töku­lu­jen ja jos tyy­tyy van­haan pieniku­lu­tuk­siseen autoon niin saa lisäansioita.
  Virkamiehel­lä ei ole tulostavoit­tei­ta, joten hän voi saa­da myös vapaa­ta työstään , auton ajo kun las­ke­taan työk­si ja työaikaan.

  Sil­loin tarvit­see tehdä vähem­män oikeaa työtä.
  Ja matkan voi aloit­taa kotoa ja päät­tää sinne, jol­loin myös työ­matkat saa työan­ta­jan piikkiin

  Toinen on sivutöi­den hoit­a­mi­nen, oma­l­la autol­la on help­po poike­ta omille asioilleen.

  Sik­si useim­mat poli­itikot ovat entisiä/nykyisiä virkamiehiä, he kun voivat tehdä vaal­i­työn yhteiskun­nan piikkiin 

  Muis­te­len nyt noi­ta van­ho­ja PTL:n aiko­ja, näin teki moni , parhaim­mat ajoi­vat 120–150000 km vuodessa.
  .

 36. Kukaan ei ole huo­man­nut maini­ta työe­htosopimuk­sia, jot­ka liit­tyvät myös aiheeseen. Jois­sakin työe­htosopimuk­sis­sa mat­ka-aika on aina työaikaa, jos­ta mak­se­taan palkkaa riip­pumat­ta siitä, voidaanko se laskut­taa asi­akkaal­ta. Jois­sakin työe­htosopimuk­sis­sa voi vaikka­pa nor­maal­i­työa­jan ylit­tävä mat­ka-aika olla kor­vauk­se­ton­ta. Jos työ­nan­ta­ja mak­saa työa­jas­ta, on hal­pa hin­ta mak­saa kilo­metriko­r­vauk­sia siihen ver­rat­tuna, että julkisel­la liiken­teel­lä työpäivä pitenisi use­am­mal­la tun­nil­la. Jois­sain tapauk­sis­sa voi syn­työ win-win-tilanne, jos­sa työn­tek­i­jä saa kilo­metriko­r­vauk­sista voit­toa enem­män kuin päivän palk­ka, ja kuitenkin työ­nan­ta­ja voit­taa, kun matkus­tu­sai­ka jää pienem­mäk­si, jos siitä pitäisi maksaa.

 37. Kilo­metriko­r­vauk­ses­sa on ylimääräistä väljyyt­tä. Varsinkin pieniruokaisel­la autol­la aja­va pystyy tekemään kilo­metriko­r­vauk­sil­la vero­ton­ta tiliä. Lystin mak­sa­vat ne veron­mak­sa­jat, joil­la ei ole työa­joa tai jot­ka eivät käytä, pakos­ta tai muuten, omaa autoaan työa­jelui­hin­sa. Nämä veron­mak­sa­jat löy­tyvät enim­mäk­seen kaupungeista. Kysymyk­sessä onkin taas ker­ran yksi aluetuen ilmenemismuoto.

  Korkea kilo­metriko­r­vaus ei pelkästään ohjaa käyt­tämään henkilöau­toa julk­isten sijas­ta. Pahim­mil­laan se kan­nus­taa kek­simään ylimääräistä ajoa. Ei kovin järkevää kokon­aistaloudel­lis­es­ti, ympäristöys­täväl­lisyy­destä puhumattakaan.

  Virkami­esten syyl­listämi­nen tässä on kohtu­u­ton­ta. Meil­lä virkamiehillä on selvät ohjeet, jot­ka velvoit­ta­vat käyt­tämään halv­in­ta välinet­tä. Yksi­tyis­sek­to­ril­la ei julk­isten käyt­töä yleen­sä kukaan vakavis­saan edellytä.

 38. “Olisiko mah­dol­lista luo­da lis­taa sel­l­ai­sista ammateista, jos­sa yksi­ty­isautoilu on hyväksyttävää?”

  Eikös tämä ole nyt ihan selvä asia: 

  1) jos julk­isil­la ei kohtu­ullises­sa ajas­sa pääse perille
  2) jos on kul­jetet­ta­vana niin paljon tavaraa, että auton tarvit­see niiden kuljettamiseen

 39. Tämän täy­tyy olla pro­vo. 😀 😀 😀 Kun kaik­ki tek­i­jät ote­taan huomioon, on työ­nan­ta­jalle edullis­in­ta ajat­taa työn­tek­i­jää tämän autol­la. Jos tämä ei siihen suos­tu, niin halv­in­ta on lentämi­nen, vuokra-auto tai juna vähän tilantes­ta riippuen.

  Työn­tek­i­jälle rahal­lis­es­ti edullis­in­ta on tietysti käyt­tää julk­isia liiken­nevä­lineitä työ­nan­ta­jan kus­tan­ta­mana, mut­ta jokainen tietysti kat­soo jonkun hin­nan oma­lle ajalleenkin. Sen takia työn­tek­i­jät ovat yleen­sä halukkai­ta mak­samaan vähän itse ja aja­maan oma­l­la autol­laan. Niin minäkin.

 40. Ei val­tion ja kun­tien viras­tois­sa ole tarkkaa valvon­taa oman auton käytölle, kos­ka kaik­ki por­taat käyt­tävät jär­jestelmää samal­la taval­la hyväksi .
  Vaik­ka muodol­lis­es­ti on ole­mas­sa tarkat määräyk­set niin valvon­taa ei tosi­asial­lis­es­ti ole.
  Ja mitä korkeam­mas­sa ase­mas­sa olet niin sitä vähem­män kon­trol­lia ajoi­hin on

 41. Tuon ylisu­uren kilo­metriko­r­vauk­sen syn­ty lie­nee siinä, miten hal­li­tus ja Ay-väki ovat joskus edis­täneet työvoiman liikku­vu­ut­ta. — Nyt siitä on tul­lut saavutet­tu etu. — Yhteiskun­nan toimivu­u­den edis­tämisek­si on työn­tek­i­jälle sovit­tu reilu ylimääräi­nen kor­vaus kilo­me­treistä ja päivära­hat päälle. Jos tuo­ta rälssi­et­ua yritet­täisi­in pienen­tää olisi vasti­neek­si tietenkin annet­ta­va vielä suurem­pi etu kor­vauk­se­na menetyksestä.

  Päivära­hal­la kor­vat­tavia lisäkus­tan­nuk­sia toisel­la paikkakun­nal­la työsken­telystä ei todel­lisu­udessa ole ole­mas­sa, vaan tuo kor­vaus on selkeästi verova­paa lisäpalkka.

  Todel­lista virkamiesh­enkeä olisit osoit­tanut lähtemäl­lä matkalle iltapäiväl­lä, jol­loin sin­un olisi ollut pakko vir­ka-ajan päät­tyessä ottaa hotel­li Lahdes­ta, yöpyä siel­lä ja jatkaa matkaa aamul­la taas vir­ka-ajan alet­tua. Näin päivära­haakin olisi ker­tynyt enemmän.

  Vaik­ka kävit alle 200 kilo­metrin päässä Helsingistä havait­sit saman logis­tisen omi­naisu­u­den liiken­teessä mikä on tut­tua meille vieläkin syr­jem­mäl­lä asuville. Liityn­täy­hteyk­sien vuok­si kuu­den tun­nin yhden­su­un­tainen mat­ka toiselle paikkakun­nalle itse ajaen on usein käytän­nössä ain­oa vai­h­toe­hto vaik­ka rata läh­tee melkein kotoa ja vie melkein perille.

 42. Eikös se niin mene, että jos työn­tek­i­jä jokat­a­pauk­ses­sa jo omis­taa auton, kilo­metriko­r­vauk­sil­la tekee hyvinkin lisära­haa. Mut­ta jos on han­kit­ta­va auto sik­si, että voi ajel­la työa­sio­ta hoita­mas­sa, saa ajaa aika paljon että tulee kannattavaksi.
  Täl­lainen tilanne itsel­länikin juuri on: Ei ole autoa, eikä henkilöko­htaista tarvet­ta sen han­kkimiseen. Työ­nan­ta­jani kuitenkin on alka­nut vih­jail­la, että auto olisi tarpeen, jot­ta voisin ede­tä työssäni ja hoitaa työa­sioi­ta tule­vaisu­udessa parem­min. Kuitenkin kyse olisi aluk­si hyvin sat­un­nai­sista har­voista työ­matkoista, joista saaduil­la kilo­metriko­r­vauk­sil­la ei kat­taisi kyl­lä kuin mur­to-osan auton arvosta.

 43. “Tuon ylisu­uren kilo­metriko­r­vauk­sen syn­ty lie­nee siinä, miten hal­li­tus ja Ay-väki ovat joskus edis­täneet työvoiman liikku­vu­ut­ta. – Nyt siitä on tul­lut saavutet­tu etu.”

  Yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la ihmiset ovat siir­tymä velvol­lisu­u­den piiris­sä eli päivära­ho­ja ja km ‑kor­vauk­sia voi mak­saa vain vuoden.
  Raken­nusalan päivära­haa saa vain ns ensim­mäiselle työ­maalle, sen jäl­keen työ­maalle matkuste­taan omin rahoin.
  Lisä­ki paikkakun­nan sisäl­lä matkustelu on lyhyt­tä keikkaa, jos­ta ei saa kor­vaus­ta tai se on mitätön.
  Lisäk­si rak­samies tarvit­see pakun, jot­ta työka­lut ja tarvikkeet kulke­vat mukana.

  Tätä kom­pen­soidaan verotet­ta­vat korvaukset

  Kyseessä on selkeästi virkami­esten etu .

  Virkamiehet ajel­e­vat suuria määriä hoitaes­saan työ- ja sivuhom­mi­aan. Virkae­hdot kun eivät­tunne siir­tymävelvoitet­ta vaan virkamiehelle on aina kiin­teä asemapaikka.
  Ain­oa poikkeus on asuin paik­ka, jos se on eri kuin työa­paik­ka, asuin­paikalla ei saa sil­loin päivärahaa

 44. LV: “Ei val­tion ja kun­tien viras­tois­sa ole tarkkaa valvontaa …”

  Ei ole ei. Jos olisi, niin jo työn­tek­i­jää haet­taes­sa vaa­timuk­si­in laitet­taisi­in oman auton käyt­tömah­dol­lisu­us, kuten yri­tys­ten hakies­sa on tapana. Eri kul­je­tus­muodot mak­se­taan yhä kaiken lisäk­si “eri rahoista”, joten tehokku­ut­ta ei kyetä optimoimaan.

  Jos kyet­täisi­in hake­maan tehokkain matkus­tus­muo­to, olisi oma auto pääsään­töi­nen tapa lyhy­il­lä matkoil­la. Pitkil­lä, Etelä-Suomes­ta Pohjois-Suomeen ulot­tuvil­la matkoil­la, lentokone ja vuokra-auto voi olla edullisempi.

 45. Kaikissa könt­täku­luko­r­vauk­sis­sa on aika paljon ekstraa. Vaik­ka niin että jos läh­tee ajele­maan pitkin Euroop­paa työ­matkalle ja fir­ma mak­saa hotel­lit, niin aika lev­eästi saa elää ja kalli­il­la autol­la ajaa ettei siitä jostain 60 euron päivära­has­ta plus kilo­metriko­r­vauk­sista jää yli.

  En tiedä mitä tälle voi käytän­nössä tehdä, enkä oikein tiedä mik­si tälle edes pitäisi tehdä mitään. Matkus­t­a­mi­nen työn puoles­ta on ikävää puuhaa, itse olen ajatel­lut noi­ta pikem­minkin kor­vauk­se­na siitä. Jos halu­aa edis­tää junien tai lentokonei­den käyt­töä niin korot­taa sit­ten niiden verova­pai­ta kor­vauk­sia. Vero­ker­tymän kannal­ta tämä on aika yhden­tekevä asia.

 46. Hiukan asi­aa pohdit­tuani tulin siihen tulok­seen, että koko käsite ‘vero­ton kilo­metriko­r­vaus’ on sel­l­ainen vero­tuk­selli­nen anom­alia, joka tulisi pois­taa. Se on puh­das tulon­si­ir­to yhteis­es­tä kas­sas­ta työ­nan­ta­jan hyväk­si, ja jos halu­taan, veronkier­ron väline. Pitäisi olla työ­nan­ta­jan ja ‑tek­i­jän väli­nen asia, mil­lä (verol­lisel­la) hin­nal­la työn­tek­i­jä suos­tuu käyt­tämään omaa työvä­linet­tään, tässä tapauk­ses­sa autoa.
  Sama kos­kee tietyin varauksin työmatkavähennyksiä.

 47. “Pitäisi olla työ­nan­ta­jan ja ‑tek­i­jän väli­nen asia, mil­lä (verol­lisel­la) hin­nal­la työn­tek­i­jä suos­tuu käyt­tämään omaa työvä­linet­tään, tässä tapauk­ses­sa autoa.
  Sama kos­kee tietyin varauksin työmatkavähennyksiä”

  Näin se onkin. Huo­maan , että suurin osa tälle pal­stalle kir­joit­tavista on virkamiehiä.
  Ei vero­ton kor­vaus tarkoi­ta yksi­tyisel­lä, että se mak­si­mi mak­set­taisi­in vaan käytetään hark­in­taa esim lyhy­il­lä keikoil­la kor­vaus menee verol­lisen puolelle ja päin­vas­toin , pitkil­lä käytet­tään halvem­paa taksaa.

  Tuo verot­toman ylära­jan käyt­tö on julkisen puolen etu­ja, piilopalkkaa

 48. Riit­ta vas­taa: “Eikös tämä ole nyt ihan selvä asia:

  1) jos julk­isil­la ei kohtu­ullises­sa ajas­sa pääse perille
  2) jos on kul­jetet­ta­vana niin paljon tavaraa, että auton tarvit­see niiden kuljettamiseen”

  Ei kai tässä kohtu­ud­es­ta ole kyse? Tuol­la määritelmäl­lä läh­es jokainen suo­ma­lainen olisi oikeutet­tu yksi­ty­isautoilu­un ja maa­pal­lu hukkuisi jo huomenna..

 49. Liian van­ha:

  Ei vero­ton kor­vaus tarkoi­ta yksi­tyisel­lä, että se mak­si­mi mak­set­taisi­in vaan käytetään hark­in­taa esim lyhy­il­lä keikoil­la kor­vaus menee verol­lisen puolelle ja päin­vas­toin , pitkil­lä käytet­tään halvem­paa taksaa.

  Tuo verot­toman ylära­jan käyt­tö on julkisen puolen etu­ja, piilopalkkaa 

  Tuo on kyl­lä paikkansa pitämätön yleistys. Kyl­lä yksi­tyisel­lä sek­to­ril­lakin pääsään­töis­es­ti mak­se­taan verot­ta­jan vuosit­tain vahvis­tamia kilo­metriko­r­vauk­sia. Jotkut pienet per­heyri­tyk­set voivat olla poikkeuksia.

 50. Liian van­halle

  Eivät nämä ruhti­naal­liset kilo­metriko­r­vauk­set ja vero­tomat päivära­hat (keik­ka naa­purikun­nas­sa) ihan tun­tem­at­to­mia tai­da olla yksi­tyisel­lä puolel­lakaan. Tun­nen mon­takin yksi­tyisen puolen henkilöä, joille mak­se­taan aika hep­poisin perustein näitä suo­raan san­ot­tuna palkan lisiä.

  Eräällekin kus­tan­nus­pääl­likölle ei Jyväskylässä, Vaasas­sa tai Turus­sa niin pien­tä ja vaa­ti­ma­ton­ta palave­ria ollutkaan, ettei sinne oma­l­la autol­la olisi pitänyt Helsingistä päästä. (Taisi kaveri kyl­lä autoilus­ta tykätäkin.)

  En todel­lakaan usko, että se hil­jat­tain pal­jas­tunut palkan naamioimi­nen kilo­metriko­r­vauk­sik­si olisi vain parin kiin­teistö­fir­man rike.

  Nämä kaik­ki on jonkun keskipor­taan puuhastelua — ylä­por­taalle on ihan lail­liset optio­jär­jestelmät tai palkat pääo­mat­u­loik­si konvesiot.

  Touko Met­ti­nen

 51. Itsekin joskus taan­noin tör­mäsin samaan: kilo­metriko­r­vauk­set Helsin­ki-Tam­pere-Helsin­ki oli­vat enem­män kuin saman matkan City Car Clu­bin vuokra, vaik­ka autok­si otti “nor­maa­likokoisen” (taisi olla Peu­geot 307 SW). 

  Autot­tomana jäin vain pohti­maan verot­ta­jan val­it­se­maa sanamuotoa:

  Palka­nsaa­jan omis­ta­mal­laan tai hal­lit­se­mal­laan kulkuneu­vol­la tekemästä työ­matkas­ta mak­set­tavien verova­paiden kilo­metriko­r­vausten enimmäismäärät. 

  En sit­ten tiedä onko tuos­sa tarkoituk­se­na sulkea vuokra-autoilu jotenkin muul­la tavoin korvattavaksi.

 52. Kyl­lä siitäkin ajas­ta mak­set­ti­in tavalli­nen palkka. 

  370 km:n ajo ja neu­vot­te­lut voi vielä olla mah­dol­lista tehdä tavanomaisen työpäivän pitu­u­den puit­teis­sa, mut­ta ainakin val­tion­leivis­sä, jos työpäivään tulee matkus­tamisen takia ylimääräisiä tun­te­ja, ei niiltä tun­neil­ta palkaa makseta.

  (jätän väli­in pohtimiset siitä, onko kak­si toisi­aan kom­pen­soivaa virhet­tä parem­pi kuin yksi virhe)

 53. Ei tuo toim­inta noil­la tak­soil­la CCC:lle näytä ole­vankaan mikään kul­takaivos. Liike­vai­h­to oli yllät­tävänkin alhainen ja tap­pi­o­ta on tul­lut useimp­ina vuosi­na (ja vieläpä melko reip­paasti suh­teessa liike­vai­h­toon). Viime vuon­na nenä näyt­ti olleen ensim­mäistä ker­taa pin­nal­la, mut­ta tämä talouden taan­tu­ma luul­tavasti katkaisee tämänkin kehi­tyk­sen. Sub­ven­toiko Helsin­gin kaupun­ki muuten CCC:tä esim. ilmais­ten / edullis­ten pysäköin­tipaikko­jen muo­dos­sa tai muul­la tavoin?

  Sinän­sä verot­ta­ja lie­nee mak­sanut kor­vauk­sen uuden keskikokoisen auton mukaan, jos­sa arvona­len­tu­mi­nen on hur­ja. Van­ha pikkuau­tol­la huris­tele­mal­la voi siis tehdä yrit­täjänä kohtu­ullisen tilin, jos tähän on mah­dol­lisu­us. Sen sijaan työn­tek­i­jältä ei kilo­metriko­r­vauk­sien osalta ker­ry mitkään etu­udet eläke­mak­su­ista alkaen.

 54. Osmo sanoi:
  Tähän 122 euroon sisäl­tyvät ihan var­masti kaik­ki auton kus­tan­nuk­set, kos­ka muuten­han fir­ma menisi konkurssiin.

  Nyt kan­nat­taa var­maan kat­soa MOT 22.11 klo 20.00…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.