Taas tuli töitä

Lah­den seudun kun­ta­jako­selvit­täjik­si on nimitet­ty Osmo Soin­in­vaara ja Markku Lehto. Hallinto- ja kun­t­a­min­is­teri Mari Kivinie­mi (kesk) päät­ti per­jan­taina määrätä tehtäväk­si eri­tyisen kun­ta­jako­selvi­tyk­sen, joka kos­kee kym­men­tä kun­taa Päijät-Hämeessä.

Min­is­teri aset­ti pää­vas­tu­ullisek­si selvit­täjäk­si val­ti­oti­eteen lisen­si­aat­ti Osmo Soin­in­vaaran. Sosi­aali- ja ter­veyspalvelu­jen osalta avus­ta­va kun­ta­jako­selvit­täjä on val­ti­oti­etei­den tohtori Markku Lehto.

Kak­sikon tehtävänä on laa­tia selvi­tys, jon­ka perus­teel­la voidaan arvioi­da edel­ly­tyk­siä yhdis­tää kun­takym­menikkö tai osa niistä yhdek­si tai use­am­mak­si kunnaksi.

Lah­den seudun kun­ta­jako­selvit­täjien työn on määrä olla valmis 30. mar­rasku­u­ta 2010.

Selvi­tys kos­kee Asikkalaa, Har­to­laa, Heino­laa, Hol­lo­laa, Hämeenkoskea, Kuh­moista, Kärkölää, Lahtea, Nas­to­laa ja Padasjokea.

===

Elämä ei mene niin kuin kuvit­telisi. Tuskin koskaan olen kuvilel­lut, että minus­ta tulisi valio­varain­min­is­ter­iön virkamiestä.

24 vastausta artikkeliin “Taas tuli töitä”

 1. ja tehtävä tuli niinkuin Jäät­teen­mäen faksit…

  ..asiaan;nyt on niin san­ot­tu näytön paikka.

  nyky­isyys 10kuntaa=10hallintoa
  tule­vaisu­us 1kunta=1–3hallintoa(verrattuna van­haan malliin)

  eli 7–8 kun­nan hallinto on peri­aat­teessa turha jos yhdistytään.

  tätä kaut­ta ne säästöt syn­tyvät kun byrokraat­te­ja pan­naan yksi­tyiselle puolelle töihin.

  vai tarvi­iko tule­vaisu­udessa olla 10:ntä kunnansihteeriä,kunnanjohtajaa,kaavainsinööriä jne jne..mutta edelleenkin tarvi­taan suhtko­ht sama määrä ihmisiä vai­h­ta­maan vaipat,hoitamaan lap­sia jne..

  tot­takai tarvi­taan siir­tymäai­ka että asia saadaan syötet­tyä työn­tek­i­jöille sekä kuntalaisille.

  saa­pas nähdäänkö Suomes­sa his­to­ri­aa niin tuot­tavu­u­den osalta kuin myös ns.rakenteiden osalta!!!!

 2. Niin, tähänkin kom­ment­ti. Muis­takaa, kun­ta­jako­la­ki takaa kun­nan työn­tek­i­jöille viiden vuo­den työ­suhde­tur­van. Jos kyse on akuutista talou­san­gel­mas­ta, hom­ma kaatuu siihen. Mut­ta jos kyseessä on vakavaraiset kun­nat, niin siitä vaan kun­tali­itos, hom­ma onnistuu. 

  Pait­si sil­loin se kaatuu siihen, että iskus­sa ole­va kun­ta ei halua kun­tali­itos­ta. Voisin kuvitel­la, että Lah­den kymme­nen kun­nan yhdis­tymisel­lä syn­tyy 300 hallintovirkamiehen tarpee­ton armei­ja, viidek­si vuodek­si. Yhteen­sä 20 miljoon­aa euroa per vuosi. Säästöä syn­tyy, jos ne irti­san­o­taan heti. Muuten säästöt vede­tään palveluista.

 3. Lahdessa on iso vaara, että käy Hämeen­lin­nat: ter­veim­mät pikkukun­nat jät­täy­tyvät ulkop­uolelle ja keskuskaupun­ki saa kitu­vat kylät vaivoik­seen. Hämeen­lin­nan tapauk­ses­sa kas­va­va Janakkala ja varakas Hat­tula säi­lyt­tivät itsenäisyyten­sä, Lah­den seudul­la var­maan ainakin rikkaiden Hol­lo­la hylkii kuntaliitosta.

  Pikkukun­nil­la on Lah­den seudul­la ainakin ope­tus­puolel­la ollut jo muu­ta­man vuo­den täysi offen­si­ivi käyn­nis­sä, kun seudun lukiot tah­do­taan osak­si Päi­jät-Hämeen koulu­tuskon­ser­nia. Ammatil­lisen opetuk­sen raho­ja käytetään kon­sernin sisäl­lä reip­paasti kon­sernin omien lukioiden hyväk­si, jol­loin ne saa­vat parem­mat toim­intaedel­ly­tyk­set kuin Lah­den kaupun­gin lukiot. Hyvähän on, että lukiot saa­vat rahaa, mut­ta ikävää se on ammatil­lisel­la puolel­la opiskele­via nuo­ria kohtaan. 

  Toiv­ot­tavasti seudul­la saadaan aikaisek­si järkiratkaisu!

 4. Eikö tämä ollut Kun­tale­hdessä jo aikaa sit­ten? Ei ehkä mikään maail­man lue­tu­in lehti mut­ta kuitenkin. Onnea työhön!

 5. Työ­suhde­tur­va ei pidä paikkansa. On vain maan tapa lahjoa kun­nan henkilökun­ta työ­suhde­tur­val­la liitosten taakse. Huo­mat­ta­va osa val­tu­us­ton ja lau­takun­tien jäsenistä on kun­nan työntekijöitä.

  Kun­ta­jako­la­ki 5. luku 13. pykälä sanoo:

  “… Työn­tek­i­jä tai viran­halti­ja voidaan kuitenkin irti­sanoa, jos hän kieltäy­tyy vas­taan­ot­ta­mas­ta työ­nan­ta­jan hänelle tar­joa­maa työ­sopimus­lain 7 luvun 4 §:n tai kun­nal­lis­es­ta viran­halti­jas­ta annetun lain 37 §:n mukaista uut­ta työte­htävää tai virkaa.”

 6. Noo, on hyvä saa­da vähän virkamieskoke­mus­ta siltä var­al­ta, että joskus tavoit­telisit kansal­lis­es­ti merkit­täviä pestejä 😉

 7. Aina ei voi voit­taa, eli kaiken­laiseen hom­maan voi ajau­tua, mut­ta nyt skarppina…

  1 (yksi), 1 ja vain 1 kunta.

  Yhdis­tymisen jäl­keen 15 vuo­den kulut­tua tehdään sama selvi­tys uudelleen ja liitetään se yhteen kaikkien rajanaa­purien kanssa. Hitaasti, mut­ta epä­var­masti pois­tuu his­to­ri­aan sekin omi­tu­isu­us, että 10 kilo­metrin välein autonomiset kun­taval­lat häärä­sivät mitä ja miten sat­tui, jon­ka seu­rauk­se­na suurin osa maas­ta edus­taa yhdyskun­tarak­en­teen oppikir­jan omaista painajaista.

 8. Ever­tille:
  mitäs ne pykälät pitää sisäl­lään? Tun­tuu, ettei kel­lään oo niistä hajua. Voidaanko siis sosi­aalipuolen (ter­veys yms) pan­na kun­non duu­ni­in tahi potkia pois. Samoin teknisel­lä puolel­la jne???????

 9. Muten kysymys OS:lle. Kun­ta­jako­selvi­tys­mies?? Mitä kun­taa jae­taan? Eikö parem­minkin kun­tien yhdistämismies?

 10. “Elämä ei mene niin kuin kuvit­telisi. Tuskin koskaan olen kuvilel­lut, että minus­ta tulisi valio­varain­min­is­ter­iön virkamiestä.”

  Osmo, ei kai selvi­tys­miehen hom­ma ole mikään vak­i­tu­inen val­tion­vir­ka? Eikö se ole ohi, kun selvi­tys on valmis?

  t. nim­im. “Veron­mak­sa­ja”

 11. “kun­ta­jako­selvit­täjä”

  Ilmeiseti sin­ul­la on arvo­val­taa. Eikös tuos­sa tehtävässä ole tärkein­tä saa­da lop­putu­los, jon­ka jokainen jo tiesi, mut­ta poli­it­tisen arvo­val­lan vuok­si mikään pros­essin osa­puoli ei voi sitä esit­tää, kos­ka se tyr­mät­täisi­in heti poli­it­tis­ten vas­tus­ta­jien taholta.

 12. Nyt olisi Osmol­la paik­ka käyt­tää kun­ta­lain 27 pykälää, jota jostain syys­tä suo­ma­laises­sa kun­tademokra­ti­as­sa nou­date­ta ei edes sil­loin, kun kyse on kun­li­itok­sista. Eli kyse on asukkaiden kuulemisesta:

  27 §
  Osal­lis­tu­mis- ja vaikuttamismahdollisuudet

  Val­tu­us­ton on pidet­tävä huol­ta siitä, että kun­nan asukkail­la ja palvelu­jen käyt­täjil­lä on edel­ly­tyk­set osal­lis­tua ja vaikut­taa kun­nan toimintaan.

  Osal­lis­tu­mista ja vaikut­tamista voidaan edis­tää erityisesti:

  1) val­it­se­mal­la palvelu­jen käyt­täjien edus­ta­jia kun­nan toimielimiin;

  2) jär­jestämäl­lä kun­nan osa-aluet­ta koske­vaa hallintoa;

  3) tiedot­ta­mal­la kun­nan asioista ja jär­jestämäl­lä kuulemistilaisuuksia;

  4) selvit­tämäl­lä asukkaiden mielip­iteitä ennen päätöksentekoa;

  5) jär­jestämäl­lä yhteistyötä kun­nan tehtävien hoitamisessa;

  6) avus­ta­mal­la asukkaiden oma-aloit­teista asioiden hoitoa, valmis­telua ja suun­nit­telua; sekä

  7) jär­jestämäl­lä kun­nal­lisia kansanäänestyksiä.

  1. Tule­val­la suurkun­nal­la on edelleen kun­nalli­nen itse­hallinto, eikä selvi­tys­mies voi vali­ta itseään sen dik­taat­torik­si. Kun­nan osa-aluet­ta koske­va hallinto tosin kuu­luu selvi­tystyön kohteisi­in, mut­ta ei esimerkik­si se, miten avuste­taan asukkaiden oma-aloit­teista asioiden hoitoa, jää tule­van kun­nan itsen­sä päätettäväksi.

 13. “Kun­ta­jako­la­ki 5. luku 13. pykälä sanoo:

  “… Työn­tek­i­jä tai viran­halti­ja voidaan kuitenkin irti­sanoa, jos hän kieltäy­tyy vas­taan­ot­ta­mas­ta työ­nan­ta­jan hänelle tar­joa­maa työ­sopimus­lain 7 luvun 4 §:n tai kun­nal­lis­es­ta viran­halti­jas­ta annetun lain 3″

  Eli myös kun­tali­itok­sis­sa voi virkansa menet­täneille johta­jille tar­jo­ta muu­takin työtä ja jos kieltäy­tyy niin saa kenkää.
  Tuo pykälä ei siis vielä oikeu­ta rationalisointipotkuihin.

  Palkankin voi sovit­taa uuteen vas­tu­useen, ei ole pakko pitää netistä palkkaa eikä ainakaan korot­taa suurim­man mukaan, jos tehtävä ei edellytä.
  Kun­ta on suuri organ­isaa­tio ja vai­h­tu­vu­ut­takin on aika paljon, joten ratio­nal­isoin­nin voi hoitaa siis­tis­tikin ilman suuria irtisanomisia.
  Kolmes­sa vuodessa saa aikaan hel­posti 20 % vähenemän
  Muu­tos kun lisää luon­nol­lis­takin poistumaa.
  Suures­sa organ­isaa­tios­sa muu­tok­set ovat hitai­ta ja vaa­ti­vat usein usem­man vuo­den ja usei­ta vaiheita.
  Kun palve­lu­tuotan­non on toimit­ta­va katkot­ta ja korkeal­la laatu­ta­sol­la niin ei muu­tok­sia saa toteutet­tua yhdessä yössä
  Storal­la tai Nokial­la tilanne on toinen, se voi lopet­taa kokon­aisia tehtai­ta, se on yksinkertaisempaa

 14. Olen aikalail­la läheltä seu­ran­nut kolmea kun­tali­itos­selvi­tys­tä ja selvi­tyskon­sult­tien työtä. Mieleeni on joka ker­ta tul­lut, että liik­keelle on aina lähdet­ty lop­putu­lok­ses­ta. Eli kun­ta­jako­selvit­täjä on ennakkoon päät­tänyt, että liitosta­han tämä kaipaa.

  Uud­is­tan­pa kysymyk­seni sin­ulle ammat­ti­laise­na, oletko kuul­lut selvit­täjän joskus ehdot­ta­van tai ylipäätään tulleen lop­putu­lok­seen, ettei uut­ta kun­ta­jakoa kan­na­ta tehdä? Vai olenko ollut niin epäon­ni­nen, että seu­raamis­sani tapauk­sis­sa ei vai­h­toe­htoa ole ollut. Kyl­lä kon­sult­tien talous­lu­vut ovat aina olleet selvät. Tosin val­tu­us­tois­sa on oltu erim­ielisiä ja löy­det­ty jopa uut­ta aineistoakin.

 15. Ode,

  Tule­val­la suurkun­nal­la on edelleen kun­nalli­nen itsehallinto, .…

  Lundqvist,

  Siis mil­lä on jne

 16. Ts. tässäkin selvi­tyk­sessä on lähtöko­htana suurkun­ta eikä se kumpi ompi parem­pi yhdessä vai yksin. Tämä on kyl­lä selvin­nyt kaik­ista niistä laskelmista, talousen­nusteista ym. joi­ta minä olen näh­nyt. Kri­teer­it ovat poikeuk­set­ta taloudel­lisia esim. lähidemokra­tia, palvelu­iden saatavu­us jne. puut­tuvat niistä. “Leikkauk­set” jäävät suurkun­nan päät­täjille, vaik­ka niitä tietysti voi tehdä pienkunnassakin. 

  Henkilöstökus­tan­nusten vähen­tämi­nen on aina jäänyt haaveek­si ihan tutkimuk­sienkin mukaan. Se kuitenkin on yksi kon­sult­tien painav­im­mista perusteista.

  Olen kan­nat­tanut muu­ta­maa liitos­ta. Tot­takai ison kun­nan “kan­tokyky” on parem­pi mon­es­sa asi­as­sa, mut­ta vas­taavasti kyläk­oulut ovat sit­ten men­nyt­tä, ter­veysase­mat keskitetään jne. Harvem­min näyt­täisi selvit­täjän kynästä lähtevän selvi­tys­tä, miten maankäytön, kaavoituk­sen mah­dol­lisu­udet paranevat ja anta­vat uusia mahdollisuuksia.

  Jotenkin vaikut­taa, en tiedä, siltä, että kun­ta­jako­selvi­tyk­set tehdään samal­la sabluunalla.

 17. “Olen kan­nat­tanut muu­ta­maa liitos­ta. Tot­takai ison kun­nan “kan­tokyky” on parem­pi mon­es­sa asi­as­sa, mut­ta vas­taavasti kyläk­oulut ovat sit­ten men­nyt­tä, ter­veysase­mat keskitetään jn”

  Nykyi­nen kun­ta­jako on ajal­ta hevo­nen ja rattaat.Pikkupostitkin lopetet­ti­in jo 20 vuot­ta sit­ten kannattamattomana.
  Yksi­tyi­nen sek­tori saneerasi jo 30 vuot­ta sit­ten organ­isaa­tiot vas­taa­maan muut­tunut­ta kul­je­tus-ja tieverkostot.

  Itse asi­as­sa nykyi­nen kun­ta­muu­tos on jo ven­hen­tunut jo ennen toteutustaan,nyt pitäisi miet­tiä jo koko kun­tarak­en­teen romuttamista.

 18. “Henkilöstökus­tan­nusten vähen­tämi­nen on aina jäänyt haaveek­si ihan tutkimuk­sen mukaan. Se kuitenkin on yksi kon­sult­tien painav­im­mista perusteista.”

  Kyl­lä duunare­i­ta potk­i­taan aika surut­ta pihalle, ongel­ma ovat johta­jat, joille jär­jestetään palkkiovirkoja.

  Toinen ongel­ma ovat poli­it­tiset voima­suh­teet, jokainen merkit­tävä puolue halu­aa merkit­tävän johta­jan paikan ja se lisää johta­jien tarvetta.
  Hyvä esimerk­ki on Uuden­maan Liit­to: Sitä saneer­at­ti­in vähän aika sit­ten, mut­ta kun Vihreät kasvoivat Helsingis­sä niin nyt Uuden­maan Liit­toon pitää perus­taa Vihreille oma johta­jan paikka

 19. Voisit pan­na alueen nykyiset kun­nan­jo­hta­jat kehit­tämis­du­u­ni­in, jota he eivät ole koskaan ehti­neet muil­ta kiireiltään riit­tävästi tekemään. He tun­te­vat hyvin alueen vahvu­udet ja heikkoudet ja ovat tot­tuneet toimeksipanojuttuihin.

  Itse voit sil­lä aikaa hoitaa kaikkien viran­si­jaisu­u­den ( jokaisel­la on kyl­lä nimet­tynä vara­henkilö, joka pystyy hoita­maan ns juok­se­vat asi­at ) , jol­loin sin­ul­la on tilaisu­us toimia muutosagenttina.

  Puo­lessa vuodessa he tekevät yhdis­te­tyn kun­nan kehit­tämis­es­tä kak­sivuo­ti­so­hjel­man, jol­la säästetään 15% ja samal­la paran­netaan palvelu­ja 5%.

 20. Lahti on jo nykyisel­lään liian suuri. Miten aiot jakaa sen?

 21. Päätök­sen­teon heuris­ti­ik­ka ympäristökun­tien kohdal­la on yksinker­tainen: Palve­lut eivät saa huonon­tua eivätkä kus­tan­nuk­set kohota.

  Siinähän sitä sit­ten onkin puris­tamista, kos­ka Lahti on kaikil­la mittareil­la (ter­vey­den­hoito, kun­nalli­nen päätök­sen­teko, jne.) seu­tukun­nan huonoin. 

  Kun­tali­itok­sis­sa olisi ehkä järkeä, jos Lahti jätet­täisi­in ulkopuolelle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.