Taas tuli töitä

Lah­den seu­dun kun­ta­ja­ko­sel­vit­tä­jik­si on nimi­tet­ty Osmo Soi­nin­vaa­ra ja Mark­ku Leh­to. Hal­lin­to- ja kun­ta­mi­nis­te­ri Mari Kivi­nie­mi (kesk) päät­ti per­jan­tai­na mää­rä­tä teh­tä­väk­si eri­tyi­sen kun­ta­ja­ko­sel­vi­tyk­sen, joka kos­kee kym­men­tä kun­taa Päijät-Hämeessä.

Minis­te­ri aset­ti pää­vas­tuul­li­sek­si sel­vit­tä­jäk­si val­tio­tie­teen lisen­si­aat­ti Osmo Soi­nin­vaa­ran. Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen osal­ta avus­ta­va kun­ta­ja­ko­sel­vit­tä­jä on val­tio­tie­tei­den toh­to­ri Mark­ku Lehto.

Kak­si­kon teh­tä­vä­nä on laa­tia sel­vi­tys, jon­ka perus­teel­la voi­daan arvioi­da edel­ly­tyk­siä yhdis­tää kun­ta­kym­me­nik­kö tai osa niis­tä yhdek­si tai useam­mak­si kunnaksi.

Lah­den seu­dun kun­ta­ja­ko­sel­vit­tä­jien työn on mää­rä olla val­mis 30. mar­ras­kuu­ta 2010.

Sel­vi­tys kos­kee Asik­ka­laa, Har­to­laa, Hei­no­laa, Hol­lo­laa, Hämeen­kos­kea, Kuh­mois­ta, Kär­kö­lää, Lah­tea, Nas­to­laa ja Padasjokea.

===

Elä­mä ei mene niin kuin kuvit­te­li­si. Tus­kin kos­kaan olen kuvi­lel­lut, että minus­ta tuli­si valio­va­rain­mi­nis­te­riön virkamiestä.

24 vastausta artikkeliin “Taas tuli töitä”

 1. ja teh­tä­vä tuli niin­kuin Jäät­teen­mäen faksit…

  ..asiaan;nyt on niin sanot­tu näy­tön paikka.

  nykyi­syys 10kuntaa=10hallintoa
  tule­vai­suus 1kunta=1–3hallintoa(verrattuna van­haan malliin)

  eli 7–8 kun­nan hal­lin­to on peri­aat­tees­sa tur­ha jos yhdistytään.

  tätä kaut­ta ne sääs­töt syn­ty­vät kun byro­kraat­te­ja pan­naan yksi­tyi­sel­le puo­lel­le töihin.

  vai tar­vii­ko tule­vai­suu­des­sa olla 10:ntä kunnansihteeriä,kunnanjohtajaa,kaavainsinööriä jne jne..mutta edel­leen­kin tar­vi­taan suht­koht sama mää­rä ihmi­siä vaih­ta­maan vaipat,hoitamaan lap­sia jne..

  tot­ta­kai tar­vi­taan siir­ty­mä­ai­ka että asia saa­daan syö­tet­tyä työn­te­ki­jöil­le sekä kuntalaisille.

  saa­pas näh­dään­kö Suo­mes­sa his­to­ri­aa niin tuot­ta­vuu­den osal­ta kuin myös ns.rakenteiden osalta!!!!

 2. Niin, tähän­kin kom­ment­ti. Muis­ta­kaa, kun­ta­ja­ko­la­ki takaa kun­nan työn­te­ki­jöil­le vii­den vuo­den työ­suh­de­tur­van. Jos kyse on akuu­tis­ta talous­an­gel­mas­ta, hom­ma kaa­tuu sii­hen. Mut­ta jos kysees­sä on vaka­va­rai­set kun­nat, niin sii­tä vaan kun­ta­lii­tos, hom­ma onnistuu. 

  Pait­si sil­loin se kaa­tuu sii­hen, että iskus­sa ole­va kun­ta ei halua kun­ta­lii­tos­ta. Voi­sin kuvi­tel­la, että Lah­den kym­me­nen kun­nan yhdis­ty­mi­sel­lä syn­tyy 300 hal­lin­to­vir­ka­mie­hen tar­pee­ton armei­ja, vii­dek­si vuo­dek­si. Yhteen­sä 20 mil­joo­naa euroa per vuo­si. Sääs­töä syn­tyy, jos ne irti­sa­no­taan heti. Muu­ten sääs­töt vede­tään palveluista.

 3. Lah­des­sa on iso vaa­ra, että käy Hämeen­lin­nat: ter­veim­mät pik­ku­kun­nat jät­täy­ty­vät ulko­puo­lel­le ja kes­kus­kau­pun­ki saa kitu­vat kylät vai­voik­seen. Hämeen­lin­nan tapauk­ses­sa kas­va­va Janak­ka­la ja vara­kas Hat­tu­la säi­lyt­ti­vät itse­näi­syy­ten­sä, Lah­den seu­dul­la var­maan aina­kin rik­kai­den Hol­lo­la hyl­kii kuntaliitosta.

  Pik­ku­kun­nil­la on Lah­den seu­dul­la aina­kin ope­tus­puo­lel­la ollut jo muu­ta­man vuo­den täy­si offen­sii­vi käyn­nis­sä, kun seu­dun lukiot tah­do­taan osak­si Päi­jät-Hämeen kou­lu­tus­kon­ser­nia. Amma­til­li­sen ope­tuk­sen raho­ja käy­te­tään kon­ser­nin sisäl­lä reip­paas­ti kon­ser­nin omien lukioi­den hyväk­si, jol­loin ne saa­vat parem­mat toi­min­tae­del­ly­tyk­set kuin Lah­den kau­pun­gin lukiot. Hyvä­hän on, että lukiot saa­vat rahaa, mut­ta ikä­vää se on amma­til­li­sel­la puo­lel­la opis­ke­le­via nuo­ria kohtaan. 

  Toi­vot­ta­vas­ti seu­dul­la saa­daan aikai­sek­si järkiratkaisu!

 4. Eikö tämä ollut Kun­ta­leh­des­sä jo aikaa sit­ten? Ei ehkä mikään maa­il­man lue­tuin leh­ti mut­ta kui­ten­kin. Onnea työhön!

 5. Työ­suh­de­tur­va ei pidä paik­kan­sa. On vain maan tapa lah­joa kun­nan hen­ki­lö­kun­ta työ­suh­de­tur­val­la lii­tos­ten taak­se. Huo­mat­ta­va osa val­tuus­ton ja lau­ta­kun­tien jäse­nis­tä on kun­nan työntekijöitä.

  Kun­ta­ja­ko­la­ki 5. luku 13. pykä­lä sanoo:

  … Työn­te­ki­jä tai viran­hal­ti­ja voi­daan kui­ten­kin irti­sa­noa, jos hän kiel­täy­tyy vas­taa­not­ta­mas­ta työ­nan­ta­jan hänel­le tar­joa­maa työ­so­pi­mus­lain 7 luvun 4 §:n tai kun­nal­li­ses­ta viran­hal­ti­jas­ta anne­tun lain 37 §:n mukais­ta uut­ta työ­teh­tä­vää tai virkaa.”

 6. Noo, on hyvä saa­da vähän vir­ka­mies­ko­ke­mus­ta sil­tä varal­ta, että jos­kus tavoit­te­li­sit kan­sal­li­ses­ti mer­kit­tä­viä pestejä 😉

 7. Aina ei voi voit­taa, eli kai­ken­lai­seen hom­maan voi ajau­tua, mut­ta nyt skarppina…

  1 (yksi), 1 ja vain 1 kunta.

  Yhdis­ty­mi­sen jäl­keen 15 vuo­den kulut­tua teh­dään sama sel­vi­tys uudel­leen ja lii­te­tään se yhteen kaik­kien raja­naa­pu­rien kans­sa. Hitaas­ti, mut­ta epä­var­mas­ti pois­tuu his­to­ri­aan sekin omi­tui­suus, että 10 kilo­met­rin välein auto­no­mi­set kun­ta­val­lat hää­rä­si­vät mitä ja miten sat­tui, jon­ka seu­rauk­se­na suu­rin osa maas­ta edus­taa yhdys­kun­ta­ra­ken­teen oppi­kir­jan omais­ta painajaista.

 8. Ever­til­le:
  mitäs ne pykä­lät pitää sisäl­lään? Tun­tuu, ettei kel­lään oo niis­tä hajua. Voi­daan­ko siis sosi­aa­li­puo­len (ter­veys yms) pan­na kun­non duu­niin tahi pot­kia pois. Samoin tek­ni­sel­lä puo­lel­la jne???????

 9. Muten kysy­mys OS:lle. Kun­ta­ja­ko­sel­vi­tys­mies?? Mitä kun­taa jae­taan? Eikö parem­min­kin kun­tien yhdistämismies?

 10. Elä­mä ei mene niin kuin kuvit­te­li­si. Tus­kin kos­kaan olen kuvi­lel­lut, että minus­ta tuli­si valio­va­rain­mi­nis­te­riön virkamiestä.”

  Osmo, ei kai sel­vi­tys­mie­hen hom­ma ole mikään vaki­tui­nen val­tion­vir­ka? Eikö se ole ohi, kun sel­vi­tys on valmis?

  t. nimim. “Veron­mak­sa­ja”

 11. kun­ta­ja­ko­sel­vit­tä­jä”

  Ilmei­se­ti sinul­la on arvo­val­taa. Eikös tuos­sa teh­tä­väs­sä ole tär­kein­tä saa­da lop­pu­tu­los, jon­ka jokai­nen jo tie­si, mut­ta poliit­ti­sen arvo­val­lan vuok­si mikään pro­ses­sin osa­puo­li ei voi sitä esit­tää, kos­ka se tyr­mät­täi­siin heti poliit­tis­ten vas­tus­ta­jien taholta.

 12. Nyt oli­si Osmol­la paik­ka käyt­tää kun­ta­lain 27 pykä­lää, jota jos­tain syys­tä suo­ma­lai­ses­sa kun­ta­de­mo­kra­tias­sa nou­da­te­ta ei edes sil­loin, kun kyse on kun­lii­tok­sis­ta. Eli kyse on asuk­kai­den kuulemisesta:

  27 §
  Osal­lis­tu­mis- ja vaikuttamismahdollisuudet

  Val­tuus­ton on pidet­tä­vä huol­ta sii­tä, että kun­nan asuk­kail­la ja pal­ve­lu­jen käyt­tä­jil­lä on edel­ly­tyk­set osal­lis­tua ja vai­kut­taa kun­nan toimintaan.

  Osal­lis­tu­mis­ta ja vai­kut­ta­mis­ta voi­daan edis­tää erityisesti:

  1) valit­se­mal­la pal­ve­lu­jen käyt­tä­jien edus­ta­jia kun­nan toimielimiin;

  2) jär­jes­tä­mäl­lä kun­nan osa-aluet­ta kos­ke­vaa hallintoa;

  3) tie­dot­ta­mal­la kun­nan asiois­ta ja jär­jes­tä­mäl­lä kuulemistilaisuuksia;

  4) sel­vit­tä­mäl­lä asuk­kai­den mie­li­pi­tei­tä ennen päätöksentekoa;

  5) jär­jes­tä­mäl­lä yhteis­työ­tä kun­nan teh­tä­vien hoitamisessa;

  6) avus­ta­mal­la asuk­kai­den oma-aloit­teis­ta asioi­den hoi­toa, val­mis­te­lua ja suun­nit­te­lua; sekä

  7) jär­jes­tä­mäl­lä kun­nal­li­sia kansanäänestyksiä.

  1. Tule­val­la suur­kun­nal­la on edel­leen kun­nal­li­nen itse­hal­lin­to, eikä sel­vi­tys­mies voi vali­ta itse­ään sen dik­taat­to­rik­si. Kun­nan osa-aluet­ta kos­ke­va hal­lin­to tosin kuu­luu sel­vi­tys­työn koh­tei­siin, mut­ta ei esi­mer­kik­si se, miten avus­te­taan asuk­kai­den oma-aloit­teis­ta asioi­den hoi­toa, jää tule­van kun­nan itsen­sä päätettäväksi.

 13. Kun­ta­ja­ko­la­ki 5. luku 13. pykä­lä sanoo:

  … Työn­te­ki­jä tai viran­hal­ti­ja voi­daan kui­ten­kin irti­sa­noa, jos hän kiel­täy­tyy vas­taa­not­ta­mas­ta työ­nan­ta­jan hänel­le tar­joa­maa työ­so­pi­mus­lain 7 luvun 4 §:n tai kun­nal­li­ses­ta viran­hal­ti­jas­ta anne­tun lain 3″

  Eli myös kun­ta­lii­tok­sis­sa voi vir­kan­sa menet­tä­neil­le joh­ta­jil­le tar­jo­ta muu­ta­kin työ­tä ja jos kiel­täy­tyy niin saa kenkää.
  Tuo pykä­lä ei siis vie­lä oikeu­ta rationalisointipotkuihin.

  Pal­kan­kin voi sovit­taa uuteen vas­tuuseen, ei ole pak­ko pitää netis­tä palk­kaa eikä aina­kaan korot­taa suu­rim­man mukaan, jos teh­tä­vä ei edellytä.
  Kun­ta on suu­ri orga­ni­saa­tio ja vaih­tu­vuut­ta­kin on aika pal­jon, joten ratio­na­li­soin­nin voi hoi­taa siis­tis­ti­kin ilman suu­ria irtisanomisia.
  Kol­mes­sa vuo­des­sa saa aikaan hel­pos­ti 20 % vähenemän
  Muu­tos kun lisää luon­nol­lis­ta­kin poistumaa.
  Suu­res­sa orga­ni­saa­tios­sa muu­tok­set ovat hitai­ta ja vaa­ti­vat usein usem­man vuo­den ja usei­ta vaiheita.
  Kun pal­ve­lu­tuo­tan­non on toi­mit­ta­va kat­kot­ta ja kor­keal­la laa­tu­ta­sol­la niin ei muu­tok­sia saa toteu­tet­tua yhdes­sä yössä
  Sto­ral­la tai Nokial­la tilan­ne on toi­nen, se voi lopet­taa koko­nai­sia teh­tai­ta, se on yksinkertaisempaa

 14. Olen aika­lail­la lähel­tä seu­ran­nut kol­mea kun­ta­lii­tos­sel­vi­tys­tä ja sel­vi­tys­kon­sult­tien työ­tä. Mie­lee­ni on joka ker­ta tul­lut, että liik­keel­le on aina läh­det­ty lop­pu­tu­lok­ses­ta. Eli kun­ta­ja­ko­sel­vit­tä­jä on ennak­koon päät­tä­nyt, että lii­tos­ta­han tämä kaipaa.

  Uudis­tan­pa kysy­myk­se­ni sinul­le ammat­ti­lai­se­na, olet­ko kuul­lut sel­vit­tä­jän jos­kus ehdot­ta­van tai yli­pää­tään tul­leen lop­pu­tu­lok­seen, ettei uut­ta kun­ta­ja­koa kan­na­ta teh­dä? Vai olen­ko ollut niin epä­on­ni­nen, että seu­raa­mis­sa­ni tapauk­sis­sa ei vaih­toeh­toa ole ollut. Kyl­lä kon­sult­tien talous­lu­vut ovat aina olleet sel­vät. Tosin val­tuus­tois­sa on oltu eri­mie­li­siä ja löy­det­ty jopa uut­ta aineistoakin.

 15. Ode,

  Tule­val­la suur­kun­nal­la on edel­leen kun­nal­li­nen itsehallinto, .…

  Lund­qvist,

  Siis mil­lä on jne

 16. Ts. täs­sä­kin sel­vi­tyk­ses­sä on läh­tö­koh­ta­na suur­kun­ta eikä se kum­pi ompi parem­pi yhdes­sä vai yksin. Tämä on kyl­lä sel­vin­nyt kai­kis­ta niis­tä las­kel­mis­ta, talous­en­nus­teis­ta ym. joi­ta minä olen näh­nyt. Kri­tee­rit ovat poi­keuk­set­ta talou­del­li­sia esim. lähi­de­mo­kra­tia, pal­ve­lui­den saa­ta­vuus jne. puut­tu­vat niis­tä. “Leik­kauk­set” jää­vät suur­kun­nan päät­tä­jil­le, vaik­ka nii­tä tie­tys­ti voi teh­dä pienkunnassakin. 

  Hen­ki­lös­tö­kus­tan­nus­ten vähen­tä­mi­nen on aina jää­nyt haa­veek­si ihan tut­ki­muk­sien­kin mukaan. Se kui­ten­kin on yksi kon­sult­tien pai­na­vim­mis­ta perusteista.

  Olen kan­nat­ta­nut muu­ta­maa lii­tos­ta. Tot­ta­kai ison kun­nan “kan­to­ky­ky” on parem­pi mones­sa asias­sa, mut­ta vas­taa­vas­ti kylä­kou­lut ovat sit­ten men­nyt­tä, ter­veys­a­se­mat kes­ki­te­tään jne. Har­vem­min näyt­täi­si sel­vit­tä­jän kynäs­tä läh­te­vän sel­vi­tys­tä, miten maan­käy­tön, kaa­voi­tuk­sen mah­dol­li­suu­det para­ne­vat ja anta­vat uusia mahdollisuuksia.

  Joten­kin vai­kut­taa, en tie­dä, sil­tä, että kun­ta­ja­ko­sel­vi­tyk­set teh­dään samal­la sabluunalla.

 17. Olen kan­nat­ta­nut muu­ta­maa lii­tos­ta. Tot­ta­kai ison kun­nan “kan­to­ky­ky” on parem­pi mones­sa asias­sa, mut­ta vas­taa­vas­ti kylä­kou­lut ovat sit­ten men­nyt­tä, ter­veys­a­se­mat kes­ki­te­tään jn”

  Nykyi­nen kun­ta­ja­ko on ajal­ta hevo­nen ja rattaat.Pikkupostitkin lope­tet­tiin jo 20 vuot­ta sit­ten kannattamattomana.
  Yksi­tyi­nen sek­to­ri sanee­ra­si jo 30 vuot­ta sit­ten orga­ni­saa­tiot vas­taa­maan muut­tu­nut­ta kul­je­tus-ja tieverkostot.

  Itse asias­sa nykyi­nen kun­ta­muu­tos on jo ven­hen­tu­nut jo ennen toteutustaan,nyt pitäi­si miet­tiä jo koko kun­ta­ra­ken­teen romuttamista.

 18. Hen­ki­lös­tö­kus­tan­nus­ten vähen­tä­mi­nen on aina jää­nyt haa­veek­si ihan tut­ki­muk­sen mukaan. Se kui­ten­kin on yksi kon­sult­tien pai­na­vim­mis­ta perusteista.”

  Kyl­lä duu­na­rei­ta pot­ki­taan aika surut­ta pihal­le, ongel­ma ovat joh­ta­jat, joil­le jär­jes­te­tään palkkiovirkoja.

  Toi­nen ongel­ma ovat poliit­ti­set voi­ma­suh­teet, jokai­nen mer­kit­tä­vä puo­lue halu­aa mer­kit­tä­vän joh­ta­jan pai­kan ja se lisää joh­ta­jien tarvetta.
  Hyvä esi­merk­ki on Uuden­maan Liit­to: Sitä sanee­rat­tiin vähän aika sit­ten, mut­ta kun Vih­reät kas­voi­vat Hel­sin­gis­sä niin nyt Uuden­maan Liit­toon pitää perus­taa Vih­reil­le oma joh­ta­jan paikka

 19. Voi­sit pan­na alu­een nykyi­set kun­nan­joh­ta­jat kehit­tä­mis­duu­niin, jota he eivät ole kos­kaan ehti­neet muil­ta kii­reil­tään riit­tä­väs­ti teke­mään. He tun­te­vat hyvin alu­een vah­vuu­det ja heik­kou­det ja ovat tot­tu­neet toimeksipanojuttuihin.

  Itse voit sil­lä aikaa hoi­taa kaik­kien viran­si­jai­suu­den ( jokai­sel­la on kyl­lä nimet­ty­nä vara­hen­ki­lö, joka pys­tyy hoi­ta­maan ns juok­se­vat asiat ) , jol­loin sinul­la on tilai­suus toi­mia muutosagenttina.

  Puo­les­sa vuo­des­sa he teke­vät yhdis­te­tyn kun­nan kehit­tä­mi­ses­tä kak­si­vuo­tis­oh­jel­man, jol­la sääs­te­tään 15% ja samal­la paran­ne­taan pal­ve­lu­ja 5%.

 20. Lah­ti on jo nykyi­sel­lään lii­an suu­ri. Miten aiot jakaa sen?

 21. Pää­tök­sen­teon heu­ris­tiik­ka ympä­ris­tö­kun­tien koh­dal­la on yksin­ker­tai­nen: Pal­ve­lut eivät saa huo­non­tua eivät­kä kus­tan­nuk­set kohota.

  Sii­nä­hän sitä sit­ten onkin puris­ta­mis­ta, kos­ka Lah­ti on kai­kil­la mit­ta­reil­la (ter­vey­den­hoi­to, kun­nal­li­nen pää­tök­sen­te­ko, jne.) seu­tu­kun­nan huonoin. 

  Kun­ta­lii­tok­sis­sa oli­si ehkä jär­keä, jos Lah­ti jätet­täi­siin ulkopuolelle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.