Myykää heti!

Ensin Suo­men oikeis­to kehoit­ti otta­maan mal­lia Uudes­ta See­lan­nis­ta. Kun Uudel­la See­lan­ninl­la meni huo­nos­ti, piti­kin ottaa oppia Irlannista

Irlan­nin tilan­ne on nyt kata­stro­faa­li­nen. Pitää­kin ottaa oppia Etelä-Koreasta.

Siis, jos omis­tat­te osak­kei­ta ete­lä­ko­rea­lai­sis­sa yri­tyk­sis­sä, myy­kää niin kau­an kuin joku vie­lä ostaa.

17 vastausta artikkeliin “Myykää heti!”

 1. paras osa­ke on edel­leen­kin maa(tontti tms);se ei kas­va eikä pie­nen mut­ta hin­ta nousee varmasti.

 2. Tämä aihe on ollut jo pit­kään vit­si­nä. Suo­mi­kin oli mal­li­maa vuo­si­na 89–90.

  Var­min merk­ki romah­duk­ses­ta tai­taa­kin olla se, että pää­see talous­tie­tei­li­jöi­den mallimaaksi.

 3. Nokian tule­vai­suu­den toi­vo N900 val­mis­te­taan Koreas­sa. Suo­men telak­ka­teol­li­suus (STX) on jo korea­lais­ten käsis­sä. Mitäs muu­ta meil­lä on vie­lä myytävää?

  Minus­ta suo­ma­lais­ten pitäi­si oppia venä­jää ja tul­la parem­min toi­meen venä­läis­ten kans­sa. Jos jos­sain niin siel­lä on Suo­men tule­vai­suu­den avai­met seu­raa­vil­le vuo­si­kym­me­nil­le, halusim­me tai emme. 

  Tie­tys­ti talous­krii­sin oikea lau­kea­mi­nen, ja mah­dol­li­nen Ira­nin ja/tai Poh­jois-Korean sota voi saa­da aikaan vaik­ka mitä.

 4. Onko­han vika sii­nä tavas­sa miten noi­ta “hyvin menee” ‑tilas­to­ja laaditaan.

  Jos pää­omaa siir­tyy yhteen maa­han niin täl­lä maal­la menee lujaa. Oikeas­ti lujaa kui­ten­kin menee sil­lä maal­la joka onnis­tuu otta­maan pää­omal­leen hyvän tuo­ton kysei­ses­tä maas­ta. Vas­ta, jos maa­han vir­ran­neen pää­oman omis­ta­ja siir­tyy tähän kas­vu­maa­han, voi­tai­siin las­kea tuo kas­vu maan hyväksi.

 5. No suo­men oikeis­ton näke­myk­sis­tä puhu­mi­nen on aika­mois­ta yleis­tä­mis­tä. Oikeis­to nimen­sä mukai­ses­ti kan­nat­taa oikeu­den­mu­kais­ta ja vakaa­ta yhteiskuntaa.

  Suo­ma­lai­set nyky­po­lii­ti­kot ja oikeis­to ovat kak­si koko­naan eri ihmis­luok­kaa joi­den näke­myk­sil­lä ei ole teke­mis­tä tois­ten­sa kans­sa. Suo­ma­lai­sis­ta edus­kun­nan nyky­po­lii­ti­kois­ta ei tun­nu löy­ty­vän kuin muu­ta­ma edes aavis­tuk­sen ver­ran sel­kä­ran­kaa osoit­ta­va jot­ka ovat Nii­nis­tön Sau­li tai Ben Zys­kowicz. Muut puu­has­te­le­vat omis­sa pie­nis­sä ympy­röis­sään ja haa­vei­le­vat joko maa­il­man­pa­ran­ta­mi­ses­ta tai jos­ta­kin YK tai EU uras­ta samal­la kuin suo­mi on hyvää vauh­tia menos­sa koh­ti talou­del­lis­ta ja yhteis­kun­nal­lis­ta katastrofia.

  Vih­reät ovat vali­tet­ta­vas­ti ääri­va­sem­mis­ton kans­sa sel­keäs­ti osoit­ta­neet että hei­tä ei kiin­nos­ta suo­ma­lais­ten hyvin­voin­ti, ote­taan esi­mer­ki­ki­si vaikka:

  Hel­sin­gin asun­to­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja Vesa Pei­pi­nen (vihr) ehdot­taa, että kau­pun­ki ostaa iso­ja asun­to­ja vapail­ta mark­ki­noil­ta majoit­taak­seen suu­ria maahanmuuttajaperheitä.

  Mie­les­tä­ni kysees­sä on sel­keäs­ti suo­ma­lai­sia syr­ji­vää rasis­tis­ta poli­tiik­kaa, jos­sa sel­lai­sil­le ihmi­sil­le jot­ka eivät ole teh­neet mitään suo­ma­lais­ten hyväk­si osoi­te­taan parem­pia yhteis­kun­nal­li­sen sel­viä­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia, kuin suo­ma­lai­sel­le joka tulee hel­sin­kiin hake­maan töi­tä. Taval­li­sen työt­tö­män suo­ma­lai­sen on mel­kein mah­do­ton­ta tul­la pie­ni­palk­kai­sen työn perään kos­ka asun­toa ei jär­jes­ty ja per­heen­pe­rus­ta­mi­nen saat­taa jää­dä teke­mät­tä kun ei ole varaa riit­tä­vän kokoi­seen asuntoon.

 6. Jaas­su: “…kau­pun­ki ostaa iso­ja asun­to­ja vapail­ta mark­ki­noil­ta majoit­taak­seen suu­ria maa­han­muut­ta­ja­per­hei­tä. …suo­ma­lai­sia syr­ji­vää rasis­tis­ta politiikkaa…”

  Edus­kun­nan enem­mis­tön sää­tä­mien lakien mukai­ses­ti Suo­meen on pääs­tet­ty muut­ta­maan pie­ni jouk­ko ihmi­siä. Käy­tän­nös­sä nämä ihmi­set ovat sen jäl­keen suo­ma­lai­sia. Myös on sää­det­ty lait, joi­den mukaan Suo­mes­sa asu­vil­le järjestetään/subventoidaan asun­to ja anne­taan eri­näi­siä tukia, jos ei tulo­ja ole riit­tä­väs­ti. Näi­tä tukia naut­ti­vat suu­rim­mak­si osak­si syn­ty­pe­räi­set suomalaiset. 

  Vih­reät eivät ole­mas­sao­lon­sa aika­na vie­lä ole olleet mää­rää­väs­sä ase­mas­sa edus­kun­nas­sa, niin että oli­si­vat voi­neet sää­tää lake­ja oman mie­len­sä mukaan. Jaas­su hauk­kuu vää­rää puuta.

 7. Mie­les­tä­ni kysees­sä on sel­keäs­ti suo­ma­lai­sia syr­ji­vää rasis­tis­ta politiikkaa”

  Hie­man häi­rit­see tuo ainoak­si “oikeak­si oikeis­tok­si” itsen­sä kat­so­vien nk. maa­han­muut­to­kriit­tis­ten juut­tu­nut neu­la. Eivät pää­se mon­taa lauset­ta mis­tään aihees­ta kun­nes heit­täy­ty­vät maa­han ja alka­vat hei­lut­taa rasis­ti­kort­tia ja huu­taa, että hei­tä sorretaan.

  Tar­koi­tuk­se­naan pääs­tä sortamaan? 

  —-

  Suo­mi­han oli jos­kus myös Euroo­pan Japa­ni. Eipä mene jap­seil­la­kaan lii­an hyvin enää… Niin ja Suo­mi oli myös maa­il­man ame­rik­ka­lai­sin maa. Mites ne jen­kit jaksavat?

 8. Nim­mi­merk­ki TL puhuu asi­aa. Kävin syk­syl­lä Pie­ta­ris­sa ja taas häm­mäs­tyin: meil­lä on Hel­sin­gis­tä 5 tun­nin (ja jos byro­kra­tia saa­tai­siin vähe­ne­mään, alle 4 tun­nin) pääs­sä väes­töl­tään Suo­men kokoi­nen mark­ki­na-alue, johon ei tun­nu­ta suh­tau­tu­van kovin­kaan kun­nian­hi­moi­ses­ti. Venä­jän­kaup­pa ei ole help­poa, mut­ta pitää­kö se sik­si jät­tää muille?

  Tou­ko Mettinen

 9. Talous on arvaa­ma­ton­ta. Täs­sä esimerkki.

  Kak­si vel­jes­tä peri­vät kum­pi­kin laman alla vuon­na 1990 kuusi mil­joo­naa mark­kaa. Veli “Hymy­poi­ka” sijoit­ti rahat osak­kei­siin. Veli “Huns­vot­ti” alkoi sär­pi­mään keskikaljaa. 

  Meni vuo­si pari. Veli “Hymy­po­jan” osak­kei­den arvos­ta oli enää pen­ne­jä jäl­jel­lä. Hän oli menet­tä­nyt kai­ken. Veli “Huns­vo­til­ta”, hänel­tä­kin lop­pui sekä kal­jat että rahat. 

  Hymy­poi­ka” oli tyh­jä­tas­ku. “Huns­vot­ti” palaut­ti tyh­jät pul­lot kaup­paan ja sai palau­tus­ta mon­ta sataa tuhat­ta markkaa

 10. Etkö oikeas­ti koe itse kuu­lu­va­si Suo­men oikeistoon?

 11. Älkää nyt ihmees­sä aloit­ta­ko tääl­lä maa­han­muut­to­kes­kus­te­lua. Se on lopu­ton suo ja erit­täin han­ka­la asia.

 12. Suo­mes­sa ei puhei­den, ja osit­tain myös teko­jen, tasol­la ole lain­kaan oikeis­toa. Kokoo­mus­nuo­ret ovat ehkä lähim­pä­nä. Vasem­mis­to­ra­di­kaa­le­ja hekin oli­si­vat vaik­ka­pa Yhdys­val­tain demokraattipuolueessa.

  Itse olen ihan tyy­ty­väi­nen, ettei täl­lais­ta oikeis­toa Suo­mes­sa aina­kaan poliit­ti­se­na voi­ma­na ole olemassa.

  Jos Suo­mes­sa ruve­taan jotain oikeis­to-vasem­mis­to-jakoa teke­mään, niin ihmet­te­len, mil­lä perus­teel­la Osmo ei lue itseän­sä oikealle.

 13. Tie­ten­kin, jos jos­sa­kin menee hyvin, niin kan­nat­taa tse­ka­ta mik­si näin on. Sii­tä voi jotain oppia. 

  Mut­ta sokeas­ti ei pidä men­nä mat­ki­maan tois­ten teke­mi­siä. Se mikä toi­mii Ete­lä-Koreas­sa ei vält­tä­mät­tä toi­mi tääl­lä tai ei sovi meille.

  Monet ete­lä­ko­rea­lai­set yri­tyk­set ovat Nokian tavoin sel­lai­sia glo­baa­le­ja pelu­rei­ta, ettei nii­den menes­tys rii­pu oman maan tilan­tees­ta. Sik­si isot ete­lä­ko­rea­lai­set yhtiöt saat­ta­vat olla hyviä sijoituskohteita.

 14. Lisäys kom­ment­tiin: “eggo kir­joit­ti 21.11.2009..”
  Käsi­teet puo­lue, sää­ty, hei­mo, ammat­ti­kun­ta, duu­na­ri, kulut­ta­ja jne eroa­vat nykyi­sin sii­tä mitä ne jos­kus ovat tarkoittaneet.
  Nii­tä voi tie­tys­ti käyt­tää palopuheissa,kun halu­taan kan­san­kii­ho­tus­ta aikaan hal­val­la. Uusia ter­me­jä myös syn­tyy, kuten viher-sitä tai tätä.
  Muo­tia nykyi­sin on fir­moil­la ja lai­tok­sil­la laa­tia “Visio”; yleen­sä tyy­liin “Pyrim­me avoim­muu­teen, ihmis­lä­hei­syy­teen ja muu­toin­kin kehi­täm­me kaik­kea hyvää ja kau­nis­ta kaikille…”
  Kuka­pa sitä huo­nom­paan pyrkisi.Juuri nyt eräis­sä puheis­sa yri­te­tään sot­kea käsi­tet­tä vähätuloinen.

 15. Uusi See­lan­ti:
  Aikoi­naan maa­il­man kor­kein elin­ta­so, vaik­ka bkt/capita ‑sijoi­tus ehkä oli “vain” kol­mas tms. Sosi­aa­li­tur­van raken­ta­mi­ses­sa oltiin ensim­mäis­ten joukossa. 

  Tuu­dit­tau­tui brit­ti­läi­sen impe­riu­min ja sen kaup­pa­jär­jes­te­ly­jen säi­ly­mi­seen ikui­ses­ti. Vei maa­ta­lous­tuot­tei­ta toi­sel­le puo­lel­le maa­pal­loa, osti siel­tä kivo­ja tava­roi­ta, kehit­ti tuon­tia kor­vaa­vaa teol­li­suut­ta joka toki on hyvä­kin idea mut­ta meni Uudes­sa See­lan­nis­sa absur­dei­hin mittoihin.

  Lopul­ta oli teh­tä­vä jotain. Kor­jaus­lii­ke — jon­ka teki­vät sikä­läi­set dema­rit — oli lii­an raju.
  Nyt ollaan palat­tu osit­tain takai­sin koh­ti turvavaltiota. 

  Irlan­ti: Vie­lä II MS jäl­keen pohjoisen/“läntisen” Euroo­pan köy­hin maa. Suo­mea­kin köy­hem­pi. Ja sor­ret­tu vuosisatoja. 

  Muut­ti poli­tiik­kan­sa, 80-luvun alus­sa­ko se oli?,
  koko­naan ja hou­kut­te­li ulko­mai­sia inves­toin­te­ja maa­han. Mel­kein laa­tuun katsomatta. 

  Samal­la liit­tyi EU:hun ja tuli sen suu­rim­mak­si net­to­hyö­ty­jäk­si kan­san­ta­lou­den kokoon verrattuna.

  Puhal­si mm. hui­kean kiinteistökuplan.

  Tot­ta kai se mikä menee tuol­la tavoin ylös, tulee jos­kus alas­kin. Ei tart­te edes olla eko­no­mis­ti tuon taju­tak­seen. Isaac New­ton sen jo tiesi.

  Irlan­ti on nyt sil­ti las­ku­kau­den­kin jäl­keen aivan toi­nen maa kuin 30 v sit­ten, joten ei kaik­kea sen­tään ole teh­ty väärin.

  Ete­lä-Korea: mel­koi­nen menes­tys­ta­ri­na sinän­sä. Vie­lä 30–40 v sit­ten ruti­köy­hä kehi­tys­maa. Bkt/capita muis­taak­se­ni kor­kein­taan vau­raim­pien ns. “mus­tan” Afri­kan mai­den luok­kaa. Anteek­si epä-pc ilmai­su mut­ta halusin raja­ta E‑Afrikan ja ara­bi­maat pois.

  Dik­ta­tuu­ri joka kai­voi oman hau­tan­sa kou­lut­ta­mal­la väes­tön ja moder­ni­soi­mal­la maan. Hyvin bru­taa­lein­kin keinoin.

  Monel­la tapaa esi­merk­ki sii­tä, kuin­ka val­tion vah­ti­ma, “kek­koss­lo­va­kia­lai­nen” kapi­ta­lis­mi on aina­kin tie­tys­sä kehi­tys­vai­hees­sa sekä sosia­lis­mia että anar­ko­ka­pi­ta­lis­mia tehokkaampi.
  Huom, en todel­la­kaan oikeas­ti ver­taa Urk­kia ja E‑Korean sil­lois­ta junttaa.

  No niin; mitä näil­lä mail­la on yhteis­tä? Muu­ta kuin se että jot­kut suu­pal­tit popu­lis­ti-eko­no­mis­tit ovat halun­neet näh­dä nii­den menes­tys­vai­heis­sa ope­tuk­sia, joita
  a) niis­sä ei ole ja
  b) nii­tä­kään rip­pei­tä mitä on, ei vält­tä­mätt voi sovel­taa Suomeen.

  Tosin var­sin­kin Ete­lä-Korean ope­tuk­set ovat, kuten jo tote­sin, monitulkintaisia…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.