Myykää heti!

Ensin Suomen oikeis­to kehoit­ti otta­maan mallia Uud­es­ta See­lan­nista. Kun Uudel­la See­lan­nin­l­la meni huonos­ti, pitikin ottaa oppia Irlannista

Irlan­nin tilanne on nyt katas­tro­faa­li­nen. Pitääkin ottaa oppia Etelä-Koreasta.

Siis, jos omis­tat­te osakkei­ta eteläko­re­alai­sis­sa yri­tyk­sis­sä, myykää niin kauan kuin joku vielä ostaa.

17 vastausta artikkeliin “Myykää heti!”

 1. paras osake on edelleenkin maa(tontti tms);se ei kas­va eikä pienen mut­ta hin­ta nousee varmasti.

 2. Tämä aihe on ollut jo pitkään vitsinä. Suomikin oli malli­maa vuosi­na 89–90.

  Varmin merk­ki rom­ah­duk­ses­ta taitaakin olla se, että pääsee talousti­eteil­i­jöi­den mallimaaksi.

 3. Nokian tule­vaisu­u­den toi­vo N900 valmis­te­taan Kore­as­sa. Suomen telakka­te­ol­lisu­us (STX) on jo kore­alais­ten käsis­sä. Mitäs muu­ta meil­lä on vielä myytävää?

  Minus­ta suo­ma­lais­ten pitäisi oppia venäjää ja tul­la parem­min toimeen venäläis­ten kanssa. Jos jos­sain niin siel­lä on Suomen tule­vaisu­u­den avaimet seu­raav­ille vuosikym­me­nille, halusimme tai emme. 

  Tietysti talouskri­isin oikea laukeami­nen, ja mah­dolli­nen Iranin ja/tai Pohjois-Kore­an sota voi saa­da aikaan vaik­ka mitä.

 4. Onko­han vika siinä tavas­sa miten noi­ta “hyvin menee” ‑tilas­to­ja laaditaan.

  Jos pääo­maa siir­tyy yhteen maa­han niin täl­lä maal­la menee lujaa. Oikeasti lujaa kuitenkin menee sil­lä maal­la joka onnis­tuu otta­maan pääo­ma­lleen hyvän tuo­ton kyseis­es­tä maas­ta. Vas­ta, jos maa­han vir­ran­neen pääo­man omis­ta­ja siir­tyy tähän kasvu­maa­han, voitaisi­in laskea tuo kasvu maan hyväksi.

 5. No suomen oikeis­ton näke­myk­sistä puhumi­nen on aikamoista yleistämistä. Oikeis­to nimen­sä mukaises­ti kan­nat­taa oikeu­den­mukaista ja vakaa­ta yhteiskuntaa.

  Suo­ma­laiset nyky­poli­itikot ja oikeis­to ovat kak­si kokon­aan eri ihmis­lu­okkaa joiden näke­myk­sil­lä ei ole tekemistä tois­t­en­sa kanssa. Suo­ma­lai­sista eduskun­nan nyky­poli­itikoista ei tun­nu löy­tyvän kuin muu­ta­ma edes aav­is­tuk­sen ver­ran selkärankaa osoit­ta­va jot­ka ovat Niin­istön Sauli tai Ben Zyskow­icz. Muut puuhastel­e­vat omis­sa pienis­sä ympyröis­sään ja haaveil­e­vat joko maail­man­paran­tamis­es­ta tai jostakin YK tai EU uras­ta samal­la kuin suo­mi on hyvää vauh­tia menos­sa kohti taloudel­lista ja yhteiskun­nal­lista katastrofia.

  Vihreät ovat valitet­tavasti ääri­vasem­mis­ton kanssa selkeästi osoit­ta­neet että heitä ei kiin­nos­ta suo­ma­lais­ten hyv­in­voin­ti, ote­taan esimerkik­isi vaikka:

  Helsin­gin asun­to­lau­takun­nan puheen­jo­hta­ja Vesa Peip­inen (vihr) ehdot­taa, että kaupun­ki ostaa iso­ja asun­to­ja vapail­ta markki­noil­ta majoit­taak­seen suuria maahanmuuttajaperheitä.

  Mielestäni kyseessä on selkeästi suo­ma­laisia syr­jivää rasis­tista poli­ti­ikkaa, jos­sa sel­l­aisille ihmisille jot­ka eivät ole tehneet mitään suo­ma­lais­ten hyväk­si osoite­taan parem­pia yhteiskun­nal­lisen selviämisen mah­dol­lisuuk­sia, kuin suo­ma­laiselle joka tulee helsinki­in hake­maan töitä. Taval­lisen työt­tömän suo­ma­laisen on melkein mah­do­ton­ta tul­la pieni­palkkaisen työn perään kos­ka asun­toa ei järjesty ja per­heen­pe­rus­t­a­mi­nen saat­taa jäädä tekemät­tä kun ei ole varaa riit­tävän kokoiseen asuntoon.

 6. Jaas­su: “…kaupun­ki ostaa iso­ja asun­to­ja vapail­ta markki­noil­ta majoit­taak­seen suuria maa­han­muut­ta­japer­heitä. …suo­ma­laisia syr­jivää rasis­tista politiikkaa…”

  Eduskun­nan enem­mistön säätämien lakien mukaises­ti Suomeen on päästet­ty muut­ta­maan pieni joukko ihmisiä. Käytän­nössä nämä ihmiset ovat sen jäl­keen suo­ma­laisia. Myös on säädet­ty lait, joiden mukaan Suomes­sa asuville järjestetään/subventoidaan asun­to ja annetaan erinäisiä tukia, jos ei tulo­ja ole riit­tävästi. Näitä tukia naut­ti­vat suurim­mak­si osak­si syn­type­r­äiset suomalaiset. 

  Vihreät eivät ole­mas­saolon­sa aikana vielä ole olleet määräävässä ase­mas­sa eduskun­nas­sa, niin että oli­si­vat voineet säätää lake­ja oman mie­len­sä mukaan. Jaas­su haukkuu väärää puuta.

 7. “Mielestäni kyseessä on selkeästi suo­ma­laisia syr­jivää rasis­tista politiikkaa”

  Hie­man häir­it­see tuo ain­oak­si “oikeak­si oikeis­tok­si” itsen­sä katso­vien nk. maa­han­muut­tokri­it­tis­ten juut­tunut neu­la. Eivät pääse mon­taa lauset­ta mis­tään aiheesta kunnes heit­täy­tyvät maa­han ja alka­vat heilut­taa rasis­tiko­rt­tia ja huu­taa, että heitä sorretaan.

  Tarkoituk­se­naan päästä sortamaan? 

  —-

  Suomi­han oli joskus myös Euroopan Japani. Eipä mene jap­seil­lakaan liian hyvin enää… Niin ja Suo­mi oli myös maail­man amerikkalaisin maa. Mites ne jenkit jaksavat?

 8. Nim­mimerk­ki TL puhuu asi­aa. Kävin syksyl­lä Pietaris­sa ja taas häm­mästyin: meil­lä on Helsingistä 5 tun­nin (ja jos byrokra­tia saataisi­in vähen­emään, alle 4 tun­nin) päässä väestöltään Suomen kokoinen markki­na-alue, johon ei tun­nu­ta suh­tau­tu­van kovinkaan kun­ni­an­hi­moi­ses­ti. Venäjänkaup­pa ei ole help­poa, mut­ta pitääkö se sik­si jät­tää muille?

  Touko Met­ti­nen

 9. Talous on arvaam­a­ton­ta. Tässä esimerkki.

  Kak­si vel­jestä perivät kumpikin laman alla vuon­na 1990 kuusi miljoon­aa markkaa. Veli “Hymy­poi­ka” sijoit­ti rahat osakkeisi­in. Veli “Hunsvot­ti” alkoi sär­pimään keskikaljaa. 

  Meni vuosi pari. Veli “Hymy­po­jan” osakkei­den arvos­ta oli enää pen­nejä jäl­jel­lä. Hän oli menet­tänyt kaiken. Veli “Hunsvotil­ta”, häneltäkin lop­pui sekä kal­jat että rahat. 

  “Hymy­poi­ka” oli tyhjä­tasku. “Hunsvot­ti” palaut­ti tyhjät pul­lot kaup­paan ja sai palau­tus­ta mon­ta sataa tuhat­ta markkaa

 10. Älkää nyt ihmeessä aloit­tako tääl­lä maa­han­muut­tokeskustelua. Se on lop­u­ton suo ja erit­täin han­kala asia.

 11. Suomes­sa ei puhei­den, ja osit­tain myös teko­jen, tasol­la ole lainkaan oikeis­toa. Kokoomus­nuoret ovat ehkä lähim­pänä. Vasem­mis­toradikaale­ja hekin oli­si­vat vaikka­pa Yhdys­val­tain demokraattipuolueessa.

  Itse olen ihan tyy­tyväi­nen, ettei täl­laista oikeis­toa Suomes­sa ainakaan poli­it­tise­na voimana ole olemassa.

  Jos Suomes­sa ruve­taan jotain oikeis­to-vasem­mis­to-jakoa tekemään, niin ihmette­len, mil­lä perus­teel­la Osmo ei lue itseän­sä oikealle.

 12. Tietenkin, jos jos­sakin menee hyvin, niin kan­nat­taa tseka­ta mik­si näin on. Siitä voi jotain oppia. 

  Mut­ta sokeasti ei pidä men­nä matki­maan tois­t­en tekemisiä. Se mikä toimii Etelä-Kore­as­sa ei vält­tämät­tä toi­mi tääl­lä tai ei sovi meille.

  Mon­et eteläko­re­alaiset yri­tyk­set ovat Nokian tavoin sel­l­aisia globaale­ja pelure­i­ta, ettei niiden men­estys riipu oman maan tilanteesta. Sik­si isot eteläko­re­alaiset yhtiöt saat­ta­vat olla hyviä sijoituskohteita.

 13. Lisäys kom­ment­ti­in: “eggo kir­joit­ti 21.11.2009..”
  Käsi­teet puolue, sää­ty, heimo, ammat­tikun­ta, duu­nari, kulut­ta­ja jne eroa­vat nyky­isin siitä mitä ne joskus ovat tarkoittaneet.
  Niitä voi tietysti käyt­tää palopuheissa,kun halu­taan kansanki­iho­tus­ta aikaan hal­val­la. Uusia ter­me­jä myös syn­tyy, kuten viher-sitä tai tätä.
  Muo­tia nyky­isin on fir­moil­la ja laitok­sil­la laa­tia “Visio”; yleen­sä tyyli­in “Pyrimme avoim­muu­teen, ihmis­läheisyy­teen ja muu­toinkin kehitämme kaikkea hyvää ja kau­nista kaikille…”
  Kuka­pa sitä huonom­paan pyrkisi.Juuri nyt eräis­sä puheis­sa yritetään sotkea käsitet­tä vähätuloinen.

 14. Uusi See­lan­ti:
  Aikoinaan maail­man korkein elin­ta­so, vaik­ka bkt/capita ‑sijoi­tus ehkä oli “vain” kol­mas tms. Sosi­aal­i­tur­van rak­en­tamises­sa olti­in ensim­mäis­ten joukossa. 

  Tuu­dit­tau­tui brit­tiläisen imperi­u­min ja sen kaup­pa­jär­jeste­ly­jen säi­lymiseen ikuis­es­ti. Vei maat­alous­tuot­tei­ta toiselle puolelle maa­pal­loa, osti sieltä kivo­ja tavaroi­ta, kehit­ti tuon­tia kor­vaavaa teol­lisu­ut­ta joka toki on hyväkin idea mut­ta meni Uudessa See­lan­nis­sa absur­dei­hin mittoihin.

  Lop­ul­ta oli tehtävä jotain. Kor­jaus­li­ike — jon­ka tekivät sikäläiset demar­it — oli liian raju.
  Nyt ollaan palat­tu osit­tain takaisin kohti turvavaltiota. 

  Irlan­ti: Vielä II MS jäl­keen pohjoisen/“läntisen” Euroopan köy­hin maa. Suomeakin köy­hempi. Ja sor­ret­tu vuosisatoja. 

  Muut­ti poli­ti­ikkansa, 80-luvun alus­sako se oli?,
  kokon­aan ja houkut­teli ulko­maisia investoin­te­ja maa­han. Melkein laatu­un katsomatta. 

  Samal­la liit­tyi EU:hun ja tuli sen suurim­mak­si net­to­hyö­tyjäk­si kansan­talouden kokoon verrattuna.

  Puhal­si mm. huikean kiinteistökuplan.

  Tot­ta kai se mikä menee tuol­la tavoin ylös, tulee joskus alaskin. Ei tartte edes olla ekon­o­misti tuon taju­tak­seen. Isaac New­ton sen jo tiesi.

  Irlan­ti on nyt silti laskukau­denkin jäl­keen aivan toinen maa kuin 30 v sit­ten, joten ei kaikkea sen­tään ole tehty väärin.

  Etelä-Korea: melkoinen men­estys­ta­ri­na sinän­sä. Vielä 30–40 v sit­ten rutiköy­hä kehi­tys­maa. Bkt/capita muis­taak­seni korkein­taan vau­raimpi­en ns. “mus­tan” Afrikan maid­en luokkaa. Anteek­si epä-pc ilmaisu mut­ta halusin raja­ta E‑Afrikan ja ara­bi­maat pois.

  Dik­tatu­uri joka kaivoi oman hau­tansa koulut­ta­mal­la väestön ja mod­ernisoimal­la maan. Hyvin bru­taaleinkin keinoin.

  Monel­la tapaa esimerk­ki siitä, kuin­ka val­tion vah­ti­ma, “kekkosslo­va­kialainen” kap­i­tal­is­mi on ainakin tietyssä kehi­tys­vai­heessa sekä sosial­is­mia että anarkokap­i­tal­is­mia tehokkaampi.
  Huom, en todel­lakaan oikeasti ver­taa Urkkia ja E‑Korean sil­loista junttaa.

  No niin; mitä näil­lä mail­la on yhteistä? Muu­ta kuin se että jotkut suu­paltit pop­ulisti-ekon­o­mistit ovat halun­neet nähdä niiden men­estys­vai­heis­sa opetuk­sia, joita
  a) niis­sä ei ole ja
  b) niitäkään rippeitä mitä on, ei vält­tämätt voi soveltaa Suomeen.

  Tosin varsinkin Etelä-Kore­an opetuk­set ovat, kuten jo totesin, monitulkintaisia…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.