Ihmisen on vaikea ymmärtää juristia

Oli tar­koi­tus tukea tuu­li­voi­maa syöt­tö­ta­rif­fiin avul­la. Se takai­si tuu­li­voi­mal­le aina noin 83 euron hin­nan megawat­ti­tun­nil­ta. Takuu­hin­nan ja mark­ki­na­hin­nan väli­nen ero­tus oli­si men­nyt säh­kön­ku­lut­ta­jien mak­set­ta­vak­si. Nyt juris­tit ovat kek­si­neet, että oli­si perus­tus­lain vas­tais­ta tukea tuu­li­voi­maa voi näin, kos­ka kyse on veros­ta. Nyt se sama tulos saa­vu­te­taan sää­tä­mäl­lä asias­ta vero­la­ki. Hyvä, teh­dään sit­ten niin. Sitä on vain ihmi­sen vai­kea ymmär­tää, että kun meil­lä on jo vuo­sia tuet­tu tur­ve­voi­maa syöt­tö­ta­rif­fil­la, miten se on sopusoin­nus­sa perus­tus­lain kans­sa, mut­ta sama tuki tuu­li­voi­mal­le on perus­tus­lain vastaista..

19 vastausta artikkeliin “Ihmisen on vaikea ymmärtää juristia”

 1. Oli­si­ko ollut niin, että yrit­ti­vät Tem­mis­sä yksin­ker­tais­taa tur­peen syöt­tö­ta­rif­fin moni­mut­kai­suut­ta, jos­ta ei edes juris­ti saa sel­vää? Tyy­li­pis­tei­tä­hän täs­tä ei kyl­lä ker­ry eikä kyl­lä hyvää mai­net­ta tuu­li­voi­mal­le­kaan — valitettavasti.

 2. Onko mui­ta vas­taa­via tukia, jot­ka nyt osoit­tau­tu­vat perus­tus­lain vastaisiksi?

 3. Entäs Yleis­ra­dion tule­va syöt­tö­ta­rif­fi, mikä­hän on sen perustuslaillisuus?

 4. Laki maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­den kan­sal­li­sis­ta tuis­ta sanoo, että lain tar­koit­ta­mal­la tar­koi­te­taan mm. ener­gia­kas­vien vil­je­lyä. Ener­gia­kas­vien kas­vat­ta­mis­ta — ja onko­han met­sä­kin sel­lais­ta — siis tue­taan vero­ra­hois­ta. Eikös sekin pitäi­si samal­la sää­tää verolaissa?

 5. Ei ne juris­tit yleen­sä mitään itse kek­si, muu­ten kuin että joku on anta­nut niil­le toi­mek­sian­non kek­siä kapu­loi­ta rattaisiin. 

  Juris­tit ovat vaan “iso­jen poi­kien” juok­su­poi­kia ja ‑tyt­tö­jä. Sen kun ymmär­tää, niin ymmär­tää juristeja.

 6. Suo­men “perus­tus­la­ki” on kyl­lä sai­ras kon­struk­tio. Aivan päi­vän­sel­väs­ti perus­tus­lain kir­jai­men vas­tai­sia lake­ja voi­daan sää­tää, kun joku Kim­mo Sasi sanoo, että se on kos­her, mut­ta täl­lai­sis­sa asiois­sa sit­ten jotain lob­ba­rei­ta kuunnellaan.

  Ei sil­lä, ei se syöt­tö­ta­rif­fi nyt niin ihmeel­li­sen hie­no jut­tu oli­si ollutkaan.

 7. Muis­tai­sin tuu­li­voi­man kan­nat­ta­jien puo­lus­tel­leen, ettei tuu­li­voi­ma­kaan tar­vit­se mitään veron­mak­sa­jien tukea niin kuin ei ydin­voi­ma­kaan, että samal­la vii­val­la ollaan, mitä nyt joku syöt­tö­ta­rif­fi oli­si kiva. Täl­tä viher­pe­sul­ta nyt aina­kin vältytään.

 8. Miten­kä­hän nii­den EU-mai­den, jois­sa täl­lai­nen syöt­tö­ta­rif­fi on käy­tös­sä, perus­tus­la­ki moi­sen sallii? 

  Nyt oli­si tilaus ver­tai­le­val­le perustuslakitutkimukselle.

 9. Suo­mi ei ole­kaan perus­tus­lail­li­nen demo­kra­tia sil­lä taval­la kuin asia esi­mer­kik­si Ame­ri­kas­sa käsi­te­tään — muut lait eivät voi olla ris­ti­rii­das­sa perus­tus­lain kans­sa. Suo­men perus­tus­la­ki on jo ris­ti­rii­das­sa itsen­sä kans­sa, kun nega­tii­vis­ten ja posi­tii­vis­ten oikeuk­sien väli­siä poten­ti­aa­li­sia mut­ta todel­li­sia ris­ti­rii­to­ja ei huo­mioi­da. Perus­tus­la­kiar­gu­men­tit ovat vain kep­pi­he­vo­sia lain­sää­dän­töä tehdessä.

  Perus­tus­la­kia onkin parem­pi tar­kas­tel­la tah­do­nil­maus ‑tyyp­pi­se­nä doku­ment­ti­na, johon on kir­jat­tu asioi­ta, joi­ta halu­taan oikein kovas­ti, ja muil­la laeil­la sit­ten aje­taan nii­tä ja mui­ta tavoitteita. 

  (Ja ei syöt­tö­ta­rif­fil­le, kyl­lä tuu­li­voi­man kaa­voi­tuses­tei­den poistamiselle.)

 10. on vai­ke­aa ymmär­tää mik­si esim.kivihiilestä on teh­ty suu­ri syn­ti­puk­ki nykyi­ses­sä “ilmas­tos­sa”.

  kivi­hii­len ener­gian­tuot­to­ky­ky esim.puuhun ver­rat­tu­na on 6,5–10 kertainen.
  eli kun läm­mi­tät talo­si tai koko yhteis­kun­nan uusiu­tu­val­la ener­gial­la esim.pelletillä tai puul­la niin täy­tyy kulut­taa 6–10kertainen mää­rä ver­rat­tu­na vaik­ka kivi­hii­leen saa­ti­ka öljyyn,niin eikö pääs­töt­kin ole 6–10kertaiset?

  eikö se kan­nat­tais käyt­tää lop­puun ensin “energia“rikkaat raa­ka-aineet ja pik­ku hil­jaa rin­nal­le kehit­tää pääs­töt­tö­miä ener­gia­muo­to­ja: aurinko,aalto,tuuli esim.

  Suo­mes­sa on sato­ja ellei tuhan­sia jokia jois­ta val­jas­ta­mal­la saa­tai­siin pääs­tö­tön­tä kilpailukykyistä?energiaa.

  ja mik­sei myös tuulivoimaa,mikäli se on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta nykytekniikalla(ilmeisesti ei ole kun pitää kek­siä näi­tä tariffeja)ja onko kukaan Suo­mes­sa vie­lä otta­nut tätä aal­toe­ner­gi­aa edes kokeiluun?

 11. Käsit­tääk­se­ni kysy­mys on ollut val­tion­va­rain­mi­nis­te­riön arvios­ta, eikä vie­lä miten­kään laa­jem­min juris­ti­kun­nan tai perus­tus­la­ki­asian­tun­ti­joi­den näke­myk­ses­tä. Toi­sen­lai­sia­kin näke­myk­siä on, ja voi hyvin olla, että syöt­tö­ta­rif­fi on toteu­tet­ta­vis­sa ilman ris­ti­rii­taa perus­tus­lain kanssa.

 12. Alan olla kyl­lä kovas­ti sitä miel­tä, että raken­ta­koon elin­kei­noe­lä­mä ne ydin­voi­ma­lan­sa. Eipä­hän tart­te mak­sel­la vero­ja jon­kun muun fir­man jut­tui­hin. Joku näi­tä tuu­li­voi­ma­loi­ta halua­va fir­ma saa rakennustukea/kehitystukea/yms tukea ja lisäk­si ihmis­ten säh­kö­ve­roa nos­te­taan, jot­ta sil­le sit­ten voi­daan mak­saa jotain muka kun­nol­lis­ta kor­vaus­ta yhteis­kun­nan voim­mak­kaas­ti tuke­mal­le jutul­le. Mitä h.….tin jär­keä täs­sä on?
  Mik­sei hoi­de­ta asi­aa, niin, että soi­nin­vaa­rat yms mak­sa­vat tuu­li­säh­kös­tä, sen, mitä tart­tee ja muut sit­te jotain muu­ta? Nykyi­set jutut joil­lain ener­gia yhtiöil­lä, joil­ta voit ostaa jotain eko­lo­gis­ta säh­köä kal­liim­paan hin­taan ovat kyl­lä lois­ta­vaa bis­nes­tä. Miten kukaan kulut­ta­ja menee tom­mo­seen hal­paan? Sit­ten kun asun­toon tulee pari syöt­töä ja mah­dol­li­suus todel­la saa­da sitä hie­noa säh­köä, niin pala­taan asi­aan. Siis ei koskaan.
  Eikös täl­lä logii­kal­la Prius­tak­sit ja maa­kaa­su­bus­sit voi­si rahas­taa isom­man hin­nan kyydistä?
  Jos kan­sa on yleen­sä halu­kas mak­sa­maan sel­väs­ti enem­män vero­ja tukeak­seen tuuli‑, aalto‑, aurin­ko jne ener­gioi­ta, niin sit­ten nos­tet­ta­koon yleen­sä vero­ja ja olta­koon hil­jaa näis­tä erikoisjutuista.
  Kehit­tä­kää tur­peen­polt­toon kun­non suo­dat­ti­met, niin ei tart­te sii­tä aina valit­taa. Jos yhteis­kun­ta- (seka) jätet­tä voi­daan polt­taa ihan ok, niin mik­sei turvetta?
  Kos­ka­han mökin sau­nan läm­mi­tys ja kakluu­nin läm­mi­tys kiel­le­tään? Onnek­si on säh­kö­kiu­kaan val­mius ja mökis­sä jo säh­kö­pat­te­rit ja ilma­läm­pö­pump­pu harkinnassa.
  Mik­si val­tio ei itse raken­nu­ta ja ope­roi noi­ta tuu­li­voi­ma­loi­ta, kos­ka ne eivät lii­ke­ta­lou­del­li­ses­ti ole mis­tään kotoi­sin? Tun­tuu ihan höl­möl­tä kan­sa­lais­ten tukea voi­mak­kaas­ti joi­tain yksi­tyi­siä yri­tyk­siä. Ei kai EU mää­rää siitäkin?
  Mitä muu­ten koko myl­ly­bis­nek­seel­le tapah­tui­si, jos ne jou­tui­si­vat elä­mään, niin­kuin muut­kin jutut (tähän nyt ei maa­ta­lous kuu­lu, sic)?

 13. Tuu­li­voi­man syöt­tö­ta­rif­fit ja elin­kei­no­tuet ovat tar­peet­to­mia, ja edis­tä­vät tuu­li­voi­man raken­ta­mis­ta paik­koi­hin ja muo­dois­sa, jos­sa se ei ole ympä­ris­tön eikä kan­san­ta­lou­den kan­nal­ta edullista.

  Syy tähän on se, että tuu­li­voi­man tuo­te­ke­hit­te­lys­sä on pääs­ty tasol­le, jos­sa ei ole enää kovin pal­jon pet­rat­ta­vaa. Jos uusiu­tu­via halu­taan tukea, niin vero­te­taan sit­ten nii­tä CO2-pääs­tö­jä lisää.

  Säh­kön­tuo­tan­to­muo­dois­ta ainoa, jon­ka koh­dal­la syöt­tö­ta­rif­fil­le oli­si aidos­ti tilaus­ta, on aurin­ko­voi­ma, sil­lä sen tek­no­lo­gia kehit­tyy koko ajan kovaa vauh­tia, ja mitä parem­min panee­li­teol­li­suu­del­la menee, sitä enem­män sil­lä on varaa inves­toi­da tut­ki­muk­seen ja tuotekehittelyyn.

 14. uusi kas­vo

  kivi­hii­len ener­gian­tuot­to­ky­ky esim.puuhun ver­rat­tu­na on 6,5–10 kertainen.
  eli kun läm­mi­tät talo­si tai koko yhteis­kun­nan uusiu­tu­val­la ener­gial­la esim.pelletillä tai puul­la niin täy­tyy kulut­taa 6–10kertainen mää­rä ver­rat­tu­na vaik­ka kivi­hii­leen saa­ti­ka öljyyn,niin eikö pääs­töt­kin ole 6–10kertaiset?

  (Vään­nän täs­sä ilmi­sel­viä asioi­ta rautatiekiskosta.)

  Ero on sii­nä, että puus­sa ole­va hii­li tulee ilmas­ta ja kivi­hii­les­sä ole­va kives­tä. Siis jos pui­ta kas­va­te­taan ja pol­te­taan samaa tah­tia, hii­li­ta­se on nol­la. Kivi­hii­len polt­ta­mi­nen siir­tää hiil­tä maan­kuo­res­ta ilma­ke­hään (olet­taen, että uuden kivi­hii­len muo­dos­tu­mi­nen on äärim­mäi­sen hidas­ta polt­ta­mi­seen verrattuna). 

  Maa­pal­lol­la on öljyä ja kivi­hiil­tä niin pal­jon, että jos koko mää­rä pol­te­taan ja hii­li työn­ne­tään ilma­ke­hään, niin ilmas­to nyky-ymmär­ryk­sen mukaan muut­tuu radi­kaa­lis­ti. Jos ilma­ke­hän tilas­ta kan­ne­taan huol­ta, niin jotain tart­tis teh­rä jo täs­sä vai­hees­sa, kun öljy ja hii­li ovat vie­lä suht hal­po­ja. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti täs­tä ei kyl­lä mie­les­tä­ni näy mitään merk­kiä, vaan fos­sii­li­sia pol­te­taan suun­nil­leen niin nopeas­ti kuin polt­toai­nei­den tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­tin ja inves­toin­tien kan­nat­ta­vuu­den rajois­sa suin­kin pystytään.

 15. Mon­ta­ko­han tuu­li­voi­ma­laa tar­vit­tai­siin että saa­tai­siin katet­tua koko maan ener­gia­tar­ve (tai vaik­ka­pa 10–20%)? Se oli jotain luok­kaa 1400 petajoulea.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.