Onko Maikkarilla purkuehto Formulasopimuksessa?

Eiu tai­da olla yhtään suo­ma­lais­ta kier­tä­mäs­sä kehää ensi­vuo­den for­mu­la­ra­doil­la. Maik­ka­ri tai­si ostaa oikeu­den For­mu­la­ki­soi­hin aika kalliilla.

21 vastausta artikkeliin “Onko Maikkarilla purkuehto Formulasopimuksessa?”

 1. Kar­hu­vaa­ra sanoi F1 sopi­mus­ta teh­des­sään, että otta­vat tie­toi­sen ris­kin, mut­ta ei var­maan tien­nyt ris­kin suuruutta.

  Suo­mes­sa kau­his­tel­laan, kun kii­na­lai­set kont­rol­loi net­tiä. Ruot­sa­lais­ten omis­ta­ma MTV3 sen­su­roi yhdes­sä net­ti-ope­raat­to­rien kans­sa for­mu­la­lä­he­tyk­set. Kiso­jen alkaes­sa strea­mi kat­ke­si kuin lei­ka­ten. Suo­mi on kai­ke­ti ainoa maa maa­il­mas­sa, mis­sä ei for­mu­loi­ta näe ilmai­sek­si ei tele­vi­sios­sä eikä netissä.

  Itse tosin nau­tin koko for­mu­la­kau­den kii­na­lai­sen CCTV5:n verk­koon lähet­tä­mis­tä for­mu­lois­ta. SopCast ohjel­mal­la tämä lähe­tys näkyi moit­teet­ta ja kun vie­lä ava­si pari infor­ma­tii­vis­ta web-sivua, niin for­mu­la­ko­ke­mus oli parem­pi kuin televisiosta.

 2. Olen hank­ki­nut sen Maik­ka­rin Maxin aika­naan. Mikä­li Kova­lai­nen ei aja, läh­tee sopi­mus pois heti. Kimin tilan­ne­han on nyt selvä.

 3. Jos for­mu­lois­sa siir­ryt­täi­siin ben­sii­ni­moot­to­reis­ta aurin­ko­ken­noi­hin saa­tai­siin sar­jan insi­nöö­ri­tai­dot, talou­del­li­set resurs­sit sekä kil­pai­lu pal­ve­le­maan jota­kin tosie­lä­mäs­sä­kin hyö­dyl­lis­tä. Nyt voi­ma­va­rat mene­vät joi­den­kin kak­soi­su­lo­ke­sii­pien kehit­te­lyyn, jois­ta ei ole mitään hyö­tyä sar­jan ulko­puo­lel­la, eikä edes sar­jas­sa seu­raa­va­na vuonna.

 4. Jos ilmas­ton­muu­tok­sen hai­tat toteu­tu­vat tule­vai­suu­des­sa ennus­te­tus­sa laa­juu­des­sa, ei Suo­men ral­li- ja for­mu­la­san­ka­reil­le tai­de­ta pat­sai­ta pystytellä.

  Ei voi kuin ihme­tel­lä kuin­ka pal­jon ilmais­ta main­osai­kaa auto­teol­li­suus saa, kun autour­hei­lua täy­sin kri­tii­kit­tö­mäs­ti rapor­toi­daan lähes jokai­ses­sa “urhei­lu­ruu­dus­sa”.

 5. Aurin­ko­ken­noi­hin siir­ty­mi­nen ei var­maan ole rea­lis­tis­ta. Jos­sain mää­rin hyö­dyl­li­sem­pää oli­si siir­tyä die­sel­moot­to­rei­hin ja bio­die­se­liin. Nekin tosin alka­vat olla aika pit­käl­le kehi­tet­ty­jä myös hen­ki­lö­au­tois­sa. Polt­toai­neen mää­räl­le voi­si olla tiuk­ka kiin­tiö, esim. 100 lit­raa per auto per kisa, sisäl­täen aika-ajot ja itse kisan. Saa tan­ka­ta miten par­haak­si näkee, mut­ta jos löpö lop­puu, niin se loppuu.

 6. Uusi yllät­tä­vä piir­re Osmos­ta, että oikein for­mu­lois­ta kes­kus­te­lua herät­te­let, en tien­nyt­kään että olet F1 fani. Vai olet­ko pel­käs­tään huo­lis­sa­si MTV3:n talou­des­ta, jos MTV3 menee konk­kaan niin jäät pait­si kai­kis­ta niis­tä hyvis­tä (ei nyt tuu heti esi­merk­kiä mie­leen) ohjel­mis­ta. Mata­laot­sai­sin vaih­toeh­to oli­si vih­ja­ta että olet vahin­go­ni­loi­nen mut­ta sel­lai­nen tus­kin kuu­luu hyveel­li­siin luonteenpiirteisiisi.

 7. Tee­mu: “Jos for­mu­lois­sa siir­ryt­täi­siin ben­sii­ni­moot­to­reis­ta aurinkokennoihin…”

  En usko, että tuo­ta näh­dään kos­kaan. 🙂 Sen sijaan polt­to­ken­no­for­mu­la saa­te­taan hyvin­kin näh­dä aika­naan. Sihen menee kui­ten­kin vie­lä muu­ta­mia vuosia.

  Syters­ka­let: “Jos ilmas­ton­muu­tok­sen hai­tat toteu­tu­vat tulevaisuudessa…”

  Eikö se ole ollut sel­vää jo tois­ta vuot­ta, että ilmas­ton­muu­tok­sel­la ei ole mitään teke­mis­tä hii­li­diok­si­din kans­sa. 😀 😀 😀 Ilmas­to muut­tuu. Sitä on syy­tä tut­kia. Syyt ovat jos­sain ihan muu­al­la, eikä ihmi­nen voi nii­hin vaikuttaa.

 8. On se niin vää­rin, että suo­ma­lai­set Kimit, Hei­kit, Hir­vo­set jne tur­me­le­vat maa­pal­lon ilmas­ton. Voi hyvä tava­ton! Mitä, jos sää­de­tään laki vih­rei­den aloit­tees­ta, jos­sa kiel­le­tään suo­ma­lai­sia osal­lis­tu­mas­ta mihin­kään kil­pai­lu­la­jiin, mis­sä käy­te­tään bensa/dieselkoneita? Samal­la voi­tai­siin kiel­tää urhei­li­joi­ta mat­kaa­mas­ta kil­pai­lui­hin ulko­mail­le muil­la kuin kävel­len tahi pur­je­lai­voil­la. Toki pol­ku­pyö­rä­kin käy.
  Mikä­hän vih­reit­ten EU-edus­ta­jien pääs­töt vuo­si­ta­sol­la ovat, kun sahaa­vat Hesan ja Brys­se­lin väliä? Ei sekään ihan pie­ni voi olla.
  Pitäi­si­kö urhei­lu­ju­tuis­sa aina ker­toa, miten pal­jon mikin jut­tu rasit­taa luontoa?
  Kana­das­sa on koh­ta tal­vio­lym­pia­lai­set. Pal­jon­ko tulee pääs­tö­jä, kun las­ke­taan kaik­kien urhei­lu­jouk­kuei­den, median ja turis­tien reissut?
  Mihin se raja vedetään??

 9. Jos F1 on tyl­sä laji nyt, niin aurin­ko­ken­noau­toil­la sii­tä tuli­si suun­nil­leen yhtä jän­nit­tä­vää kuin maa­lin kui­vu­mi­sen seuraamisesta.

  Ympä­ris­tö­ka­ta­stro­fi­na tai­taa rato­jen raken­ta­mi­nen ja ylei­sö­mas­so­jen lii­keh­din­tä olla huo­mat­ta­vas­ti pahem­pia kuin for­mu­la-auto­jen kier­toa­je­lu. Kil­pa-auto tie­tys­ti kulut­taa pal­jon polt­toai­net­ta, mut­ta jo ylei­sön saa­mi­seen pai­kal­le on pala­nut var­mas­ti rut­kas­ti enemmän.

  1. Minä pidän ral­lia pal­jon pahem­pa­na laji­na kuin for­mu­loi­ta, kos­ka for­mu­la­ki­so­jen seu­raa­mi­nen ei anna huo­no­ja lii­ken­ne­vai­kut­tei­ta kenel­le­kään, mut­ta Jyväs­ky­län ral­lis­ta tie­däm­me, että vauh­ti tart­tuu kat­so­jiin. Ral­lis­sa on tar­koi­tus mark­ki­noi­da auto­ja — sik­si nuo ral­lioh­juk­set on naa­mioi­tu sivii­li­au­ton näköi­sik­si — mut­ta kukaan ei hou­kut­te­le minua osta­maan McLa­re­nia. For­mu­loi­den suu­rin rikos on, että kiso­ja seu­raa­maan tulee jopa 200 000 hen­keä. Hei­dän kul­jet­ta­mi­sen­sa pai­kal­le vie löpöä pal­jon enem­män kuin nuo kehää kier­tä­vät huippupalkatut.

 10. Onko kukaan las­ke­nut kuin­ka pal­jon ympä­ris­tö sääs­tyy kun kym­me­net mil­joo­nat autoi­lu-orien­toi­tu­neet kat­so­jat istu­vat koti­soh­vil­laan for­mu­la­lä­he­tys­ten ajan?
  Tämä siis sen­si­jaan että meni­si­vät ostok­sil­le auto­mar­ke­tiin, aje­li­si­vat 60km kah­vi­laan tai Ike­aan tms.

  Voi hyvin­kin olla että TV:n pas­si­voi­van vai­ku­tuk­sen ansios­ta for­mu­la­sir­kuk­sen CO2- ja muut pääs­töt nol­laan­tu­vat. Ehkä Eccles­to­ne jopa ansait­see ympäristöpalkinnon 🙂

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra: For­mu­loi­den suu­rin rikos on, että kiso­ja seu­raa­maan tulee jopa 200 000 hen­keä. Hei­dän kul­jet­ta­mi­sen­sa pai­kal­le vie löpöä pal­jon enem­män kuin nuo kehää kier­tä­vät huippupalkatut.

  Sini­vih­reä:

  Yhtä hyvin voi väit­tää, että maa­il­man kol­man­nek­si kat­so­tuin urhei­lu­ta­pah­tu­ma pitää kym­me­net jos ei sadat­mil­joo­nat ihmi­set tele­vi­sion ääres­sä, pois­sa löpöä kulut­ta­mas­ta. Kisa­päi­vä­nä ei sit­ten enää tar­vit­se ajan­ku­luk­seen esi­mer­kik­si läh­teä autoi­le­maan Viik­kiin­ran­taan lin­tu­ja bongaamaan.

 12. Osmo:

  For­mu­loi­den suu­rin rikos on, että kiso­ja seu­raa­maan tulee jopa 200 000 hen­keä. Hei­dän kul­jet­ta­mi­sen­sa pai­kal­le vie löpöä pal­jon enem­män kuin nuo kehää kier­tä­vät huippupalkatut.

  Siis veik­kaat, että tämä for­mu­la­tu­ris­mi on joten­kin huo­mat­ta­vas­ti pahem­pi asia kuin se vaih­toeh­to mihin ihmi­set kulut­tai­si­vat rahan­sa, jos eivät meni­si kat­so­maan for­mu­loi­ta. Mil­lä perusteella?

 13. kukaan ei hou­kut­te­le minua osta­maan McLarenia.”

  Eikö rahat rii­tä? Toi McLa­ren MP4-12C on tosi­aan aika kal­lis. No, voi aina vali­ta Merce­dek­sen, BMW:n, Renaul­tin tai Toyotan.

  For­mu­loi­den tule­vai­suus tai­taa tosi­aan riip­pua sii­tä, saa­daan­ko ima­go kään­net­tyä eko­lo­gi­seen suun­taan. Mah­dol­li­suuk­sia on monia. Radi­kaa­li rat­kai­su oli­si vaih­taa vety- tai säh­kö­au­toi­hin. Käy­tän­nös­sä var­maan riit­täi­si mal­til­li­sem­min, jos autot alkai­si­vat käyt­tää uusiu­tu­vaa bio­polt­toai­net­ta. Säh­kö­au­tot voi­si­vat kyl­lä tuot­taa kiih­ty­vyy­del­lään näyt­tä­väm­piä kiso­ja. Akku­jen varaus vain ei kes­täi­si mon­ta­kaan kierrosta.

  Ehdo­tan­kin siis, että autot pis­te­tään kul­ke­maan edel­li­sen kisan Baja-majois­ta kerä­tyl­lä pas­kal­la ja sii­tä teh­dyl­lä eta­no­lil­la. Spon­so­rit kyl­lä täy­tyy sit­ten ehkä vaih­taa tuol­ta Hugo Boss ‑lin­jal­ta Hank­ki­ja Maa­ta­lou­den suuntaan.

 14. Osmo Soi­nin­vaa­ra: !Pos­tauk­sen aihee­na oli MTV3:n huo­no kauppa.”

  Täm­mös­tä tämä net­ti­kes­kus­te­lu on. Vähän­kin vai­keam­mat aiheet jää­vät kai­ken­lai­sen vouh­kaa­mi­sen jalkoihin.

  On help­po sabo­toi­da jär­ke­vä­kin kes­kus­te­lu lait­ta­mal­la pari riviä pako­lai­sis­ta tai yli­suu­ris­ta optioista.

 15. …mut­ta kukaan ei hou­kut­te­le minua osta­maan McLa­re­nia. For­mu­loi­den suu­rin rikos on, että kiso­ja seu­raa­maan tulee jopa 200 000 henkeä.”

  Tule­vai­suu­des­sa tulee foto­rea­lis­ti­set for­mu­loi­den net­ti­pe­lit, joten ei enää ero­ta ajaa­ko ammat­ti­kul­jet­ta­ja oikeas­sa auto­ki­sas­sa vai­ko onko kysees­sä ammat­ti­mai­nen net­ti­pe­lin pelaa­ja? Joten kiin­nos­tus voi­kin siir­tyä sii­hen net­ti­pe­lin seu­raa­mi­seen ja siten kulu­nut ener­gia vaih­tuu koko­naan säh­kö­ener­giak­si. Eikä enää kukaan viit­si men­nä pai­kan­pääl­le seu­raa­maan, kun netis­sä ole­va kisa on kiin­nos­ta­vam­pi ja voi jopa olla osa jotain tal­lin jouk­kuet­ta, eli muka­na ja kehit­te­le­mäs­sä omaa tiimiä.

  MTV:llä on teh­ty ris­kia­na­lyy­sit ja tämä­kin vaih­toeh­to on sopi­mus­ta teh­täes­sä otet­tu huo­mioon lii­ke­ta­lou­del­li­se­na ris­ki­nä ja ana­ly­soi­tu sen seu­rauk­sia. Tämä on osa nor­maa­lia lii­ke­toi­min­taa joka on saman­lais­ta joka fir­mas­sa, joten asias­sa ei ole mitään ihmeel­lis­tä. Näin vain saat­taa käy­dä kun bis­nes­tä tekee.

 16. Mitään tek­nis­tä ongel­maa­han ei oli­si kisa­ta bio­polt­toai­neil­la. Ame­ri­kan for­mu­la­sar­jois­sa on iät ja ajat kil­pail­tu metanolilla.

  Toden­nä­köi­ses­ti F1-polt­toai­net­ta­kin poh­dit­tai­siin täl­lä het­kel­lä vaka­vas­ti, ellei F1-auto­jen mot­to­ri­ke­hi­tys­tä oli­si kiel­let­ty. Sinäl­lään has­sua, että huip­pu­tek­nii­kak­si brän­dät­ty sar­ja ei sal­li moot­to­ri­ke­hi­tys­tä: ei ole moneen vuo­teen sal­li­nut. Kiel­to­pää­tök­sen aikaan bio­polt­toai­neet eivät vie­lä olleet pin­nal­la, ja moot­to­ri­ke­hi­tyk­sel­lä kil­pai­lu kat­sot­tiin rahan tuh­lauk­sek­si. Sopi­vil­la sään­nöil­lä F1:tkin voi­si­vat olla taas tek­nii­kan eturintamassa.

  Nny­ky­ään kehi­tys­työ­tä teh­dään ihan mui­den sar­jo­jen paris­sa. Esim. Le Mans ‑pro­tois­sa on sal­lit­tu die­sel-moot­to­rit — itsea­sias­sa teh­ty pakol­li­sia, kos­ka spek­sien mukai­ses­ta die­sel-konees­ta saa­daan jo nyt enem­pi irti kuin ben­sa­ko­nees­ta. Kisa on voi­tet­tu jo useam­pa­na vuon­na die­se­lil­lä. Die­sel-kone­han on tun­net­tu sitä, että se kul­kee mil­lä tahan­sa, vaik­ka pais­to­ras­val­la, kuten Myth­bus­ters-sar­jas­sa­kin totesivat 🙂

 17. Ihan olen muis­ta­vi­na­ni, että Suo­mea käy­tet­tiin koe­mark­ki­na­na, että kan­nat­taa­ko näyt­tää mak­sul­li­se­na, ja mil­lä tavoin ja niin pois päin. Ois­ko perä­ti niin, että Maik­ka­ri ei ole mak­sa­nut pal­jon mitään? Ja jos on mak­sa­nut, no, höl­mö­jä­hän ne on, jos ei ole pis­tä­nyt klausuu­lia suo­ma­lais­ten aja­jien mää­räs­tä. Kyse lie­nee nimit­täin urhei­lus­ta, jos­sa hur­ra­taan enem­män kus­kien kuin moot­to­rien kan­sal­li­suuk­sien mukaan. Olen aina­kin kuul­lut, että sveit­si­läi­set ovat vähin­tään yhtä innos­tu­nei­ta Räik­kö­ses­tä kuin monaco­lai­set Häkkisedästä.

 18. Den­nis: Jos Suo­mi oli koe­mark­ki­na, se tapah­tui aikoi­naan Canal Digi­ta­lil­la. Canal Digi­tal toi Suo­meen satelliitti-digitv:n 2000-luvun alku­puo­lel­la. Nii­hin aikoi­hin kaup­pa­si­vat for­mu­loi­ta jon­kin­lai­se­na moni­ka­na­vai­se­na lähe­tyk­se­nä (eri kuva­kul­mia yms eri kana­vil­ta). Se saat­toi hyvin­kin olla tuo mai­nit­se­ma­si mark­ki­na­ko­kei­lu. Mtv3 ei taa­tus­ti ole ollut mis­sään asias­sa ensim­mäis­ten jou­kos­sa. Noh, se offtopikista.

 19. Näkyy­hän for­mu­lat Suo­mes­sa ilmai­sek­si Astra sate­lii­til­ta. Itse ostin aikoi­naa Suo­meen ran­tau­tu­nees­ta Sak­sa­lai­ses­ta hal­pa­kaup­pa­ket­jus­ta anten­nin ja virit­ti­men muu­ta­mal­la kympillä.

  Elik­kä kään­tä­kää ne van­hat sate­lii­ti anten­nit Astran suun­taan ja katel­kaa ilmai­sek­si. Tulee monet tal­viur­hei­lut­kin parem­min toi­mi­tet­tu­na siel­tä. Ei se ole pöl­jä joka pyy­tää, vaan se joka maksaa

  For­mu­loi­den pol­tai­ne talou­des­ta sen verran,että kaik­kien auto­jen kisa­kau­den ben­soil­la ei jum­bo­jet­ti pää­se atlan­tin yli

Vastaa käyttäjälle MIVa Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.