Kaupan mahdoton yhtälö

Minä­kin olen alka­nut tai­pua kaup­po­jen sun­nun­tai­au­kio­lon kan­nal­le, mut­ta mil­lai­sia argu­ment­te­ja tahan­sa tämän asian puo­les­ta ei pitäi­si esit­tää. Lie­nee sel­vä, että kau­pan myyn­ti ei voi sanot­ta­vas­ti lisään­tyä, kos­ka ihmi­sil­lä ei ole aiem­paa enem­pää rahaa. Nyt kau­pan edus­ta­ja väit­tää, että sun­nun­tai­kaup­pa lisää sekä työl­li­syyt­tä, että alen­taa hintoja.

Jos sun­nun­tai­au­kio­lo lisää työl­li­syyt­tä, se var­maan­kin lisää myös myy­jien palk­ka­sum­maa. Palk­ka­sum­maa lisää enti­ses­tään se, että sun­nun­tai­na mak­se­taan tupla­palk­ko­ja.  Kun täl­lä kas­va­neel­la palk­ka­sum­mal­la saa­daan myy­dyk­si yhtä pal­jon tava­raa kuin aiem­min, miten kau­pan mar­gi­naa­lit voi­vat alen­tua? Mikä siis pie­ne­nee, kun palk­ka­sum­ma kasvaa?

Ainoa mahg­dol­li­suus oli­si, että kau­pan omat kul­je­tuk­set ja lii­ke­ti­lo­jen vuo­krat vähe­ni­si­vät, kun lähi­kau­pat kuo­le­vat. Kek­sii­kö joku muun tavan, miten kas­va­va työl­li­syys ja sun­nun­tain kohon­neet pal­kat muut­tui­si­vat alem­mak­si kau­pan marginaaliksi?

119 vastausta artikkeliin “Kaupan mahdoton yhtälö”

 1. Käsit­tääk­se­ni uusil­le aukio­loa­joil­le ovat hur­ran­neet lähin­nä isot ruo­ka­mar­ke­tit. Aina­kaan heil­lä ei ruo­ka van­he­ne hyl­lyis­sä yhtä tur­haa päi­vää, joten hävik­ki pienenee.

  Muul­le kuin ruo­ka­kau­pal­le täs­tä ei tie­ten­kään ole mitään hyö­tyä. Mai­to­töl­kil­le yksi yli­mää­räi­nen päi­vä hyl­lys­sä on kriit­ti­sem­pi kuin esi­mer­kik­si kengille.

 2. Tuo ruo­ka­kau­pan hävi­kin pie­ne­ne­mi­nen kuu­los­taa järkeenkäyvältä.

  Ravin­to­la-ala var­maan­kin kär­sii, kun ihmi­set ehti­vät ostaa val­mis­ruo­kan­sa ja oluen­sa kaupasta. 

  Sik­si luu­li­si­kin ravin­to­la-alan veri­ses­ti lob­baa­van kaup­po­jen sun­nun­tai­au­kio­loa vastaan.

 3. Vih­doin saa­tiin pää­tös, joka oli­si pitä­nyt teh­dä jo kau­an aikaa sit­ten. En ole vie­lä tähän päi­vään men­nes­sä ymmär­tä­nyt mik­si kau­pan­tä­din pyhä­päi­vä on niin tär­keä? Moni kui­ten­kin käy töis­sä sun­nun­tai­sin, minäkin. 

  Mie­les­tä­ni aukio­loa ei ole tar­peen rajoit­taa, pitä­kööt auki ne keil­lä on sii­hen mah­dol­li­suus. Jos jon­kun yri­tyk­sen elä­mä on kiin­ni yhden päi­vän myyn­nis­tä, niin ei bis­nes kovin vah­val­la poh­jal­la voi olla.

 4. Työn­te­ki­jä ei edel­leen­kään ole tas­a­puo­li­ses­sa neu­vot­te­lua­se­mas­sa, kun sun­nun­tain työn­vuo­ro­lis­taa teh­dään. Kiel­täy­ty­mi­nen lie­nee kai sal­lit­tua, mut­ta toi­saal­ta tilal­le­kin var­maan aina löy­tyy joku, joka suos­tuu työs­ken­te­le­mään sun­nun­tai­na. Kaup­pa tus­kin suos­tuu sul­ke­maan ovi­aan sun­nun­taik­si, jos kukaan ei suos­tu, joten kaik­ki eivät saa kieltäytyä.

  1. Sun­nun­tain kak­sin­ker­tai­nen palk­ka on niin hou­kut­te­le­va, että vapaa­eh­toi­sia sun­nun­tai­työn­te­ki­jöis­tä kyl­lä löy­tyy — var­sin­kin kun kun­ta on vel­vol­li­nen huo­leh­ti­maan kak­sin­ker­tai­sil­la pal­koil­la lastenpäivähoidosta.

 5. Lie­nee sel­vä, että kau­pan myyn­ti ei voi sanot­ta­vas­ti lisään­tyä, kos­ka ihmi­sil­lä ei ole aiem­paa enem­pää rahaa.”

  Tämä on tot­ta, jos kaik­ki kan­ta­vat kaik­ki rahan­sa kaup­paan. Var­maan tyh­mä kysy­mys… mut­ta pitää­kö­hän ole­tus paikkansa?

  Jos rahaa kan­ne­taan muu­al­le­kin kuin kaup­paan, niin saat­taa tapah­tua siir­ty­mää muus­ta rahan­käy­tös­tä shop­pai­luun ja shop­pai­lu­kin voi siir­tyä verk­ko-osta­mi­ses­ta ja pos­ti­myyn­nis­tä kau­pas­sa asioimiseen.

 6. Sun­nun­tai­au­kio­lot lisää­vät ihmis­ten shop­pai­luun käyt­tä­mää aikaa mer­kit­tä­väs­ti. Ja kaup­po­ja kier­te­le­vä ihmi­set teke­vät aivan tur­hia mie­li­hy­vä­han­kin­to­ja. Näin kau­pan lii­ke­vaih­to kas­vaa ja samal­la jäte­ka­sat, ihmis­ten mak­su­häi­riöt, jonot vel­ka­neu­von­nas­sa jne. 

  Samal­la autoi­lu lisään­tyy, kun men­nään jum­boi­hin ja idea­park­kei­hin viet­tä­mään aikaa. Pie­net lähi­kau­pat menet­tä­vät lii­ke­vaih­toa. Moni niis­tä lopet­taa ja ihmis­ten on pak­ko ajaa autol­la kauppakeskukseen.

  Iso­jen kaup­po­jen toi­min­ta on ehkä logis­ti­ses­ti edul­li­sem­paa, mut­ta logis­tiik­ka­sääs­töt kaa­tu­vat asiak­kai­den nis­kaan, jot­ka raa­haa­vat nii­tä kas­se­jaan pitemmältä.

  Työl­li­syys­vai­ku­tuk­set Suo­meen ovat niin ja näin. Var­maa on kui­ten­kin se, että kii­na­lai­set rikas­tu­vat, kos­ka pal­jon kau­pa­taan siel­lä teh­tyä tavaraa.

  Sun­nun­tain kohon­neet pal­kat eivät muu­tu alhai­sem­mik­si hin­noik­si, vaan nos­ta­vat suo­raan hintoja. 

  Kaup­pa ottaa omat yli­suu­ret kat­teen­sa kuten aiem­min­kin. Kes­kit­ty­mi­nen isoi­hin mar­ket­tei­hin vie­lä lisää iso­jen kaup­pa­ket­ju­jen voi­maa ja kat­tei­ta. Ja kau­pan joh­ta­jien pal­kat ja bonuk­set kas­va­vat. Poli­tik­ko­jen lob­baus on ollut heil­le hyvä business.

  Onhan se käte­vää pääs­tä sun­nun­tai­sin kaup­poi­hin, mut­ta kyl­lä sil­lä on pal­jon nega­tii­vi­sia vaikutuksia.

 7. Oli­si­ko niin, että kun kaup­pa pitää oven­sa auki myös sun­nun­tai­sin, niin ruuh­ka­hui­put tasoit­tu­vat, ja työn­te­ki­jöi­tä ei tar­vi­ta isois­sa kau­pois­sa töis­sä yhtä mon­ta samaan aikaan? Näin työ­voi­ma­ku­lut eivät nouse juu­ri­kaan, eivät­kä muut­kaan kus­tan­nuk­set. Jon­kun ver­ran lisä­myyn­tiä voi tul­la ostok­sis­ta, jot­ka ennen teh­tiin sun­nun­tai­na R‑kioskilla.

 8. Jätit huo­mioi­mat­ta yhden sei­kan. Kulut­ta­jien kaik­ki rahat eivät mene perus­kaup­paan. Kau­pat­kin kil­pai­le­vat kulut­ta­jien rahois­ta esi­mer­kik­si verk­ko­kaup­po­jen, ravin­to­loi­den, mat­ka­toi­mis­to­jen ja ties min­kä kans­sa. Jos kaup­paan on mah­dol­lis­ta lait­taa sun­nun­tai­sin­kin rahaa niin se on sit­ten muu­al­ta pois, aina­kin osa siitä.

 9. Omal­la koh­dal­la­ni tapah­tuu niin, että käyn hake­mas­sa sun­nun­tai­na sen mai­don ja jotain muu­ta Pris­mas­ta enkä Siwas­ta (lähim­mät liik­keet, ei mai­nos). Koko­nais­kus­tan­nus lie­nee sama (ja kas­soil­la on n. 70% opis­ke­li­joi­ta). Pris­man hin­ta­ta­so voi nous­ta, mut­ta isos­sa liik­kees­sä se ei pal­jon näy. Siwa voi kuol­la pois? Mikä etu näil­le laa­ti­koil­le jää, kun aukio­loai­ka­hyö­ty hävi­ää ja hin­ta­ta­so on muu­ten­kin kal­liim­pi. Eli kustannushyöty/haitta asiak­kaal­le +/-/0. Osmon kysy­myk­seen: mar­gi­naa­li pysyy sama­na, raken­teet muuttuvat.

  Huo­les­tut­ta­vaa on se, että pit­käl­lä täh­täi­mel­lä ylei­nen vii­kon­lop­pu hävi­ää. Tämä on vain alkusoit­toa. Eri pal­ve­lu­jen tar­ve (kauppa/kunta/valtio) vii­kon­lop­pu­na kas­vaa, ja kun se kas­vaa niin se — kumu­loi­tuu. Ensin tar­vi­taan lisää päi­vä­hoi­to­paik­ko­ja. Sit­ten muu­ta oheis­pal­ve­lua. Koh­ta vapaat vii­kon­lo­put ovat kor­keim­pien vir­ka­mies­ten yksinoikeus.
  Tämä nykyinen/tuleva 24/7 h avoin yhteis­kun­ta menee huo­les­tut­ta­vaan suun­taan. Emme­pä vie­lä arvaa­kaan, kuin­ka monen lai­tok­sen ja viras­ton pitää olla auki lau­an­tai ja sun­nun­tai aamu­na? Kuin­ka moni tämän pals­tan kom­men­toi­jis­ta halu­aa läh­teä töi­hin sun­nun­tai­na kym­me­nel­tä aamul­la. Minä en.

 10. Osmo, kyl­lä koko­nais­kaup­pa­kin ja sitä kaut­ta työl­li­sys aina­kin vain jos Suo­mea kat­so­taan voi jon­kun ver­ran kas­vaa kos­ka osa kau­pas­ta menee nyt esim ulko­mai­siin net­ti­kaup­poi­hin, sekä esim eri­lai­siin sun­nun­tai pal­ve­lui­hin, sano­taan vaik­ka onli­ne poke­riin yms ja vaik­ka sun­nun­tai jopa ulko­maan esim viron matkoihin.
  Eli koti­mai­nen pai­kal­lis­kaup­pa on jopa ennen­kaik­kea viih­det­tä, tämän viih­teen osuus voi­si kas­vaa jos sii­tä voi naut­tia sun­nun­tai­sin­kin, aina­kin vähän.
  Mie­les­tä­ni on rei­lua talou­des­sa että pai­kal­lis kau­pan osuut­ta talou­des­ta lisä­tään, kun ker­ran sun­nun­tai­sin saa esim len­tää, ris­teil­lä ja jopa syö­dä ravintolassakin.

 11. Osmo kir­joit­ti: “Kun täl­lä kas­va­neel­la palk­ka­sum­mal­la saa­daan myy­dyk­si yhtä pal­jon tava­raa kuin aiem­min, miten kau­pan mar­gi­naa­lit voi­vat alentua?”

  No yksin­ker­tai­sin seli­tys menee var­maan joten­kin näin:
  — menot kas­vaa (kas­va­nut palkkasumma)
  — tulot pysyy sama­na (sama myynti)
  Täs­tä seu­raa että voit­to eli mar­gi­naa­li alenee.

 12. Uusi aukio­loai­ka­la­ki on käy­tän­nön vält­tä­mät­tö­myys. Ilmi­sel­väs­ti tar­vet­ta (kysyn­tää) vapaam­mal­le aukio­lol­le on, min­kä on osoit­ta­nut taa­ja­mien ulko­puo­lel­le raken­net­tu­jen “huol­toa­se­mien” 24h-mar­ket­tien suo­sio. Uusi laki pois­taa täs­sä mie­les­sä huol­toa­se­mien eri­tyis­a­se­man, mikä toi­vot­ta­vas­ti panee sto­pin tuon jär­jet­tö­myy­den laajentamiselle.

  Iso­jen kaup­po­jen sun­nun­tai­au­kio­lo on täs­sä uudis­tuk­ses­sa mie­les­tä­ni vähem­män tär­keä seik­ka kuin tuo alle 400 m² kaup­po­jen aukio­lon täy­del­li­nen vapaut­ta­mi­nen. Pie­nem­pi­kin mak­si­mi­pin­ta-ala oli­si kyl­lä riittänyt.

  1. Alle 400 neliön kaup­po­jen aukio­lo on jo nyt ollut täy­sin vapaata.

 13. Sun­nun­tai­au­kio­lo on muu­ten ihan ok jut­tu mut­ta nuo kaup­pa­kes­kus­ten yhte­näi­set aukio­loa­jat on kyl­lä lii­al­li­nen rasi­te pie­ny­rit­tä­jäl­le. Esim. yhden hen­ki­lön suu­ta­ri­ko­ju, pitäi­si olla 7 päi­vää vii­kos­sa auki 9–21. Tähän pitää saa­da poik­keus, kaik­kien pitää saa­da aina­kin yksi vapaa­päi­vä vii­kos­sa. Esim. naa­pu­ris­sa on pizze­ria joka on aina maa­nan­tait kiin­ni, ketään ei hait­taa kun kaik­ki sen tietää.

 14. Tääl­lä Van­taal­la Koi­vu­ky­län kupeess­sa ava­si uusi City-mar­ket oven­sa kes­ki­viik­ko­na (18.11.2009).

  Kau­pas­sa on 15 kas­saa. Uuden kau­pan pyö­räl­lä ohit­taes­sa­ni, oli­kin ihme­tel­tä­vis­sä, että mik­si kaik­ki lähis­tön perin­tei­set asiak­kaat oli­vat ahtau­tu­neet uuden kau­pan kas­soil­le — kun tien toi­sel­la puo­lel­la S‑market on vuo­si­kausia ollut ja myy­nyt tuot­tei­taan vähävaraisile.

  Eli tuli C‑market S‑merketin vie­reen (väli­mat­kaa kaup­po­jen sei­nien välil­lä n. 50 metriä.)

  Uudes­sa C‑marketissa avaus­päi­vä­nä oli­kin jokai­ses­sa kass­ajo­nos­sa sil­mä­mää­räi­ses­ti arvioi­tu­na n. 10 asia­kas­ta. Jono liik­kui hitaas­ti eteenpäin.

  Tosin oli­vat­ko muut­kin kuin minä tul­lut uuteen kaup­paan sen takia, että 2 eurol­la sai 6 suklaa­pa­tuk­kaa. Tosin monet osti­vat ja mak­soi­vat ken­kiä sii­nä mis­sä minä ostin sukaalaapatukoita.

 15. Mikä­li sun­nun­tai aukio­los­ta ei ole mitään hyö­tyä, niin mik­si osa kau­pas­ta sitä ajai­si? Olen­ko ymmär­tä­nyt oikein, kun käsit­tääk­se­ni kenen­kään ei ole pak­ko pitää kaup­paan­sa auki sun­nun­tai­na? Tie­dän kovin hyvin, että tie­tyil­lä poru­koil­la kuu­luu sopi­muk­siin sitä sun tätä, mut­ta kai­ke­ti nii­hin voi hyvin perus­tein saa­da poikkeuksia?
  Aivan eri­koi­ses­ti ymmär­rän joi­den­kin iso­jen kes­kus­ten eri­kois­kaup­po­jen mur­heen, mut­ta eikös sii­hen just lais­sa otet­tu kan­taa? On ilmei­ses­ti syy­tä vaa­tia noi­den ostos­kes­kus­ten sopi­mus­ten muut­ta­mis­ta niin, että vuo­kra­lai­nen (joku kaup­pa) saa olla auki nor­maa­lis­ti, eikä sitä vel­voi­te­ta ole­maan auki sun­nun­tai­sin, vaik­ka ruo­ka­kau­pat niin tekevät.

 16. Mik­set OS kysy asi­aa jol­tain osaa­val­ta tahol­ta? Asut Kes­kon pää­kont­to­rin nur­kil­la, kai joku siel­tä sinul­le ker­too, mis­tä on kysy­mys? Ymmär­rän ton “mai­to­ju­tun”, mut­tei se mil­lään voi selit­tää sun­nun­tain lisä­ku­lu­ja, ellei myyn­ti yhtään lisään­ny. Oli­si­ko ehkä jotain seli­tet­tä­vis­sä kes­kus­liik­keen mah­dol­li­suuk­sis­ta jär­jes­tää jake­lu­lii­ken­ne parem­min ja siten sääs­tää kuluja?

 17. Kek­sii­kö joku muun tavan, miten kas­va­va työl­li­syys ja sun­nun­tain kohon­neet pal­kat muut­tui­si­vat alem­mak­si kau­pan marginaaliksi? 

  Mar­gi­naa­lien alen­tu­mi­ses­ta en tie­dä, mut­ta eikös voi­tai­si aja­tel­la niin, että tuol­la kei­noin saa­daan myy­tyä enem­män palvelua?

  Se, että kaup­paan pää­see sil­loin kuin halu­aa on pal­ve­lu (tai oikeas­taan ruo­ka­kaup­pa yleen­sä­kin on pal­ve­lu). Eli vaik­ka ihmi­set eivät ostai­si enem­pää tava­raa kuin ennen­kään (mikä ei sekään ole itses­tään­sel­vää), voi olla että he kui­ten­kin käyt­tä­vät enem­män rahaa ruo­ka­kaup­paan. Tämä raha tie­ten­kin on pois­sa jos­tain muus­ta, mut­ta ei ruo­ka­kaup­paan käy­tet­ty osuus ihmis­ten tulois­ta mikään vakio ole.

  Kyl­lä­hän alko­ho­lin myyn­nin rajoit­ta­mis­ta­kin perus­tel­laan kulu­tuk­sen pie­nen­tä­mi­sel­lä (ja se ilmei­ses­ti myös toi­mii). Mik­si mui­den tava­roi­den kaup­pa käyt­täy­tyi­si toisin?

  Kari

  1. Kari:
   Juu­ri noin minä­kin ajat­te­len. Asiak­kaan kan­nal­ta palv elu­ta­so para­nee ja sii­tä on luon­nol­lis­ta mak­saa enem­män, mut­ta kau­pan edus­ta­ja väit­ti, että hin­nat­kin vie­lä alen­tu­vat. Tämä on yhtä­lö­nä vähän yllättävä.

 18. Osmo: telk­ka­ri­uu­ti­sis­sa tyyp­pi maa­lai­li että nopeas­ti van­hen­tu­van tava­ran hävik­ki pie­ne­ni­si niin pal­jon että hin­nat­kin saat­ta­vat alen­tua. Hin­to­jen­alen­nus kyl­lä mai­nit­tiin niin pie­nel­lä äänel­lä ja tyy­lil­lä että mai­nit­si­ja­kin tie­si sen ole­van bullshittiä.

  Ricca­do kir­joit­ti sen, mitä minä­kin ajat­te­len: “Huo­les­tut­ta­vaa on se, että pit­käl­lä täh­täi­mel­lä ylei­nen vii­kon­lop­pu hävi­ää. Tämä on vain alkusoit­toa. Eri pal­ve­lu­jen tar­ve (kauppa/kunta/valtio) vii­kon­lop­pu­na kas­vaa, ja kun se kas­vaa niin se – kumu­loi­tuu. Ensin tar­vi­taan lisää päi­vä­hoi­to­paik­ko­ja. Sit­ten muu­ta oheis­pal­ve­lua. Koh­ta vapaat vii­kon­lo­put ovat kor­keim­pien vir­ka­mies­ten yksinoikeus.
  Tämä nykyinen/tuleva 24/7 h avoin yhteis­kun­ta menee huo­les­tut­ta­vaan suun­taan. Emme­pä vie­lä arvaa­kaan, kuin­ka monen lai­tok­sen ja viras­ton pitää olla auki lau­an­tai ja sun­nun­tai aamu­na? Kuin­ka moni tämän pals­tan kom­men­toi­jis­ta halu­aa läh­teä töi­hin sun­nun­tai­na kym­me­nel­tä aamul­la. Minä en.

  Omal­la alal­la­ni­kin ollaan menos­sa samaan suun­taan. Se pirs­too elä­män suo­rit­ta­val­ta por­taal­ta — ei pomoil­ta, kuten Riccar­do­kin huomauttaa.

  Toi­saal­ta voi olla, että 24/7‑yhteiskunta ei tun­nu kama­lal­ta sel­lai­ses­ta joka sii­hen syn­tyy. Sel­lai­nen ei enää ole tätä aikaa, että pitäi­si ottaa vapaa­päi­vä töis­tä voi­dak­seen hoi­taa asioitaan.

 19. Kun kaik­kien ei tar­vit­se tun­kea autol­laan sin­ne pris­man park­ki­pai­kal­le lau­an­tai­na niin pris­ma ei tar­vit­se ihan niin suur­ta parkkikenttää. 

  Eikö nii­tä lisä­pe­rus­tei­ta voi kysyä siel­tä pris­man val­tuus­tos­ta? Vai mie­ti­tään­kö siel­lä vain seu­raa­van vii­kon jau­he­li­ha­tar­jouk­sia? Tai sit­ten seu­raa­van auto­mar­ke­tin kaavoitusta?

 20. Toi­mia­lan kan­nat­ta­vuus­ta­sos­ta on ole­mas­sa Por­te­rin teo­ria, joka pyr­kii selit­tä­mään toi­mia­lan kan­nat­ta­vuut­ta muun muas­sa alal­le tulon esteil­lä, sisäi­sel­lä kil­pai­lul­la, alan yri­tys­ten neu­vot­te­lu­voi­mal­la suh­tees­sa tava­ran toi­mit­ta­jiin tai ali­hank­ki­joi­hin. Teo­ria ei ole täy­del­li­nen, mut­ta antaa viit­tei­tä, mis­sä teh­dään rahaa ja mis­sä kat­teet ovat tiukilla.

  Kun kau­pan tilan­net­ta kat­se­lee Suo­mes­sa, niin joh­to­pää­tös on, että siel­lä isot pelu­rit teke­vät hyvin rahaa. Kaup­pa pys­tyy hyvin pit­käl­le mää­rää­mään omat osto- ja myyn­ti­hin­tan­sa (tie­ten­kin rajo­ja on). 

  Kun tilan­ne on tämä, niin sun­nun­tai­palk­ko­jen kas­va­vat kus­tan­nuk­set on help­po vie­dä hin­toi­hin. Ja kun sun­nu­tai­myyn­ti lisää shop­pai­lua, niin kaup­pa tie­naa entis­tä enemmän. 

  Tie­ten­kin parem­paa pal­ve­lua se on ja sik­si sii­tä jou­tuu maksamaan.

 21. Asut Kes­kon pää­kont­to­rin nur­kil­la, kai joku siel­tä sinul­le ker­too, mis­tä on kysy­mys? Ymmär­rän ton “mai­to­ju­tun”, mut­tei se mil­lään voi selit­tää sun­nun­tain lisä­ku­lu­ja, ellei myyn­ti yhtään lisäänny”

  Kyl­lä se myyn­ti lisään­tyy, mut­ta se lisään­tyy vain Kes­kol­la ja SOK:lla, muil­la se vähenee.
  SOK ja Kes­ko ovat jo 70–80 % mark­ki­nao­suu­del­la oli­go­po­li­ses­sa mark­ki­na-ase­mas­sa ja nyt se vie­lä tehostuu.
  Eli Kes­ko ja SOK voi­vat nos­taa hintoja .

  Kun nämä kyke­ne­vät hal­lit­se­maan toi­mit­ta­ji­aan osto­voi­mal­laan niin kil­pai­li­jan­kin on vai­kea pääs­tä markkinoilla.

  Tämä on myös isku pie­ny­rit­tä­jyyt­tä vas­taan , he jou­tu­vat 16/7/360 ansaan eli alis­tu­maan epäin­hi­mill­siin työ­ai­koi­hin tai sit­ten lopettamaan.

 22. Tuon kus­tan­nus­puo­li Kes­ko ja SOK kyke­ne­vät hoi­ta­maan siten, että pal­ve­lua ei ole eli nyt­kin hän liha-kala ja muut pal­ve­lu­tis­kit ovat sul­jet­tu­ja sunnuntaisin.

  Kau­pois­sa on vain mini­mi­mie­hi­tys ja töis­sä vain se hal­vin työ­voi­ma eli opiskelijat.

  Ei täs­sä pal­ve­lu lisään­ny vaan itsepalvelu

 23. Mur­heel­li­nen päätös.

  Todel­la mur­heel­li­nen pää­tös talous­krii­sin ja ilmas­ton­muu­tok­sen olois­sa, aika­na jol­loin kipeäs­ti tar­vit­si­sim­me kai­ken hyvän elä­män perus­taa; elä­män­ta­po­jen koh­tuul­lis­ta­mis­ta ja sivis­ty­nyt­tä ajattelua.

  Mitään lii­ke­ta­lou­del­lis­ta jär­keä sun­nun­tai­kau­pas­sa ei ole. Pait­si jos lisä­kus­tan­nuk­set vie­dään täy­si­mää­räi­si­nä hin­toi­hin ja jos suu­ret päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pat kas­vat­ta­vat myyn­ti­ään val­taa­mal­la mark­ki­noi­ta pie­nil­tä erikoisliikkeiltä.

  Hal­li­tus lin­ja­si pari viik­koa sit­ten ilmas­to- ja ener­gia­po­liit­ti­ses­sa kannanotossaan:
  “Siir­ty­mi­nen vähä­pääs­töi­seen yhteis­kun­taan edel­lyt­tää mer­kit­tä­viä muu­tok­sia tavois­sam­me käyt­tää ja tuot­taa ener­gi­aa, liik­kua, kulut­taa, työs­ken­nel­lä sekä viet­tää vapaa-aikaa”

 24. Yhtä­lö ei ole mah­do­ton, sil­lä tar­kas­te­let sitä vää­räs­tä näkö­kul­mas­ta. Ensinnäkin…

  a) kaup­po­jen koko­nais­ky­syn­tä kas­vaa. Tämä lisäys tulee muis­ta sun­nun­tai­pal­ve­luis­ta ja kulu­tus­mah­dol­li­suuk­sien laajenemisesta. 

  b) kiin­teät kulut pysy­vät ennal­laan, mut­ta vain palk­ka­ku­lut kas­va­vat. Näin kiin­teis­tö­jen hyö­ty­käyt­tö tehos­tuu, mikä tar­koit­taa sääs­tö­jä. Palk­ka­ku­lu­ja voi­daan luon­nol­li­ses­ti sää­del­lä suo­raan kysyn­tää vastaavaksi. 

  c) kaup­po­jen hävik­ki pie­ne­nee, kun ruo­ka­tuot­teet eivät jää hyl­lyil­le lepää­mään. Sun­nun­tai­myyn­nis­tä voi saa­da hyvät tuo­tot kas­va­neis­ta palk­ka­kus­tan­nuk­sis­ta huo­li­mat­ta esim. sil­loin, jos sun­nun­tai­sin myy­dään pää­sään­töi­ses­ti lau­an­tais­ta yli­jää­nei­tä tuotteita. 

  Näin­hän alle 400 neliön kau­pat ovat teh­neet nykyäänkin. 

  d) vaik­ka sun­nun­tai­kau­pan voit­to­mar­gi­naa­lit kohon­ne­nei­den palk­ka­kus­tan­nus­ten takia jäi­si­vät mui­ta päi­viä pie­nem­mik­si, se mer­kit­si­si sil­ti SIJOITETULLE PÄÄOMALLE suu­rem­paa tuottoa.

 25. Ensik­si tar­pees­ta: Vii­me lau­an­tai­na Kale­van Pris­man park­ki­paik­ka oli kel­lo 17:30 täyn­nä. Ihmi­set ajoi­vat ympy­rää etsien park­ki­paik­kaa ja odo­tel­len, että joku vapau­tuu. Tilan­ne oli täy­sin sama sun­nun­tai­na noin kel­lo 14. Väi­te ettei sun­nun­tai­au­kio­lo ole tar­peel­li­nen, on siis vää­rä. Kysyn­tä sun­nun­tai­au­kio­lol­le on valtava.

  Toi­sek­si mark­ki­nois­ta: Ihmi­sil­lä ei tie­tys­ti ole enem­pää rahaa, mut­ta mar­gi­naa­lit ovat isoil­la liik­keil­lä pie­nem­mät. Sik­si ihmis­ten osto­voi­ma voi paran­tua. Lisäk­si ihmis­ten ajan­käyt­tö tehos­tuu ja muut­tuu tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­mak­si, ja se on todel­lis­ta hyvin­voin­nin kasvua. 

  Mark­ki­na­me­ka­nis­min suu­rin hyö­ty on sii­nä, että se allo­koi yli­jää­mät ilman suun­nit­te­lua. Epäi­len, että Osmo ja monet muut vih­reät ovat huo­lis­saan lähin­nä sii­tä, että mar­ket­tien aukio­lo aiheut­taa sen, että logis­tiik­kaa “ulkois­te­taan” asiak­kail­le ja tämä tuot­taa pako­kaa­su­ja. Jos huo­le­nai­he on tämä — itse­kin jaan tämän huo­len — niin sii­hen on kui­ten­kin puu­tut­ta­va logis­tii­kan kus­tan­nuk­siin puut­tu­mal­le, ei suin­kaan rajoit­ta­mal­la aukio­lo­ja. Se on erit­täin teho­ton keino.

  Huo­li työn­te­ki­jöi­den oikeuk­sis­ta on kyl­lä yleen­sä joko aihee­ton­ta tai sit­ten har­mi­tel­laan pie­nen poru­kan mar­gi­naa­lis­ta mene­tys­tä kun isom­pi ryh­mä hyö­tyy pal­jon, esi­mer­kik­si sun­nun­tait ja muu­ten­kin vii­kon­lo­put tee­te­tään käsit­tääk­se­ni pal­jol­ti opis­ke­li­ja­voi­min marketeissa.

 26. Kun kat­se­lee edus­kun­nan äänes­tys­tu­los­ta, niin kovin kau­ak­si vie­reät ovat men­neet perin­tei­sis­tä vih­reis­tä arvoistaa. 

  Nyt suu­rin osa vih­rei­den edus­ta­jis­ta äänes­ti shop­pai­lua­jan­viet­teen mer­kit­tä­vän lisää­mi­sen puo­les­ta. Ja sehän joh­taa aivan tur­han kulu­tuk­sen lisään­ty­mi­seen ja ympä­ris­tön kas­va­vaan saas­tu­mi­seen, uusien idea­park­kien raken­ta­mi­seen jne.

  Vai oli­ko taas pak­ko äänes­tää hal­li­tuk­sen rin­ta­mas­sa vas­toin omaa vakau­mus­ta? Eikö se oma­tun­to kol­ku­ta mis­sään vai­hees­sa? Onko se val­ta niin makeaa?

  Samal­la isket­tiin kovas­ti tur­paan pik­ku­kaup­po­jen pie­ny­rit­tä­jiä ja tar­jot­tiin iso­jen kaup­pa­ket­ju­jen joh­ta­jil­le entis­tä muh­keam­mat ökybonukset.

 27. Veik­kaan että aina­kin aivan tur­hat, ainoas­taan sun­nun­tai­au­kio­lo­ra­joi­tus­ten kier­tä­mi­seen teh­tä­vät redun­tan­tit ABC-huo­ta­mo­kaup­pain­ves­toin­nit vähenevät.

  Mitä hem­met­tiä ABC-myy­mä­läl­lä tekee, jos muut­kin päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pat ovat auki?

 28. Tut­ki­muk­sen mukaan vih­rei­den kan­nat­ta­jat ovat olleet kaik­kein innok­kaim­pia sun­nun­tais­hop­pai­li­joi­ta (ks. http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Kysely+Selv%C3%A4sti+yli+puolet+kannattaa+kaupan+sunnuntaiaukioloa/1135250198979 ) Tämän päi­vän (19.11) Hesa­ri (A5) ker­too, että kaup­po­jen aukio­lo­la­kia vas­tus­ti edus­kun­nas­sa­kin vain pari vih­re­ää kansanedustajaa. 

  Mer­kit­tä­vim­mät kaup­po­jen sun­nun­tai­au­kio­los­ta seu­raa­vat ongel­mat liit­ty­vät ympä­ris­tö­on­gel­mien lisään­ty­mi­seen, mut­ta myös sii­hen, että ihmis­ten elä­mäs­tä tulee yhä kulu­tus­kes­kei­sem­pää. Samal­la eri­kois­liik­kei­den ja lähi­kaup­po­jen hyvään pal­ve­luun sat­saa­va toi­min­ta käy yhä vai­keam­mak­si. On hyvin toden­nä­köis­tä, että pää­tök­sen seu­rauk­se­na pien­ten myy­mä­löi­den mark­ki­nao­suus kape­nee ja nii­den elin­ti­laa tule­vat syö­mään hyper­mar­ket­tien sunnuntai-itsepalveluhallit.

  Voi­si­ko joku vih­reä pää- tai varai­deo­lo­gi sel­ven­tää minul­le, miten täs­sä pää­si tai pääs­tet­tiin näin käy­mään? Mis­sä pii­lee ilmiön vih­reä lan­ka? Perus­tuu­ko reaa­li­vih­reä aate sit­ten­kin enem­män omaan kulu­tus­hi­moon kuin esim. ICPP:n ilmastoraporttiin?

  Itse oli­sin olet­ta­nut, että vih­reät (niin äänes­tä­jät kuin kan­san­edus­ta­jat) oli­si­vat toi­mi­neet asias­sa aivan toi­sel­la tavalla.

 29. Lie­nee sel­vä, että kau­pan myyn­ti ei voi sanot­ta­vas­ti lisään­tyä, kos­ka ihmi­sil­lä ei ole aiem­paa enem­pää rahaa.”

  Staat­ti­ses­ti näin, mut­ta dynaa­mi­ses­ti hyvin­voin­ti­tap­pion pois­ta­mi­nen voi toki rea­li­soi­tua myös enem­mäs­sä rahas­sa. Arkie­lä­män anek­doot­ti­na esi­mer­kik­si aiem­min lau­an­tai-ilta­päi­vi­sin kau­pan jonois­sa seis­seet ihmi­set teke­vät­kin jotain järkevää.

 30. Timon lis­taan voi­sin lisä­tä vielä:

  e) asia­kas­vir­to­jen jakau­tu­mi­nen tasai­sem­min mah­dol­lis­taa resurs­sien tehok­kaam­man käy­tön. Eli vas­taa­vaan myyn­tiin tar­vi­taan vähem­män neliöi­tä, vähem­män auto­paik­ko­ja ja vähem­män (kulu­tus­hui­pun) työntekijöitä.

  ja

  f) kun aukio­loa ei enää rajoi­te­ta, kil­pai­lu lisään­tyy: pie­nem­mät kau­pat jou­tu­vat kil­pai­le­maan suu­rem­pien kans­sa, ravin­to­lat ja huol­toa­se­mat kaup­po­jen, nak­ki­kios­kit ja mäk­kä­rit kau­pan take-awayn kans­sa, jne. Kil­pai­lu las­kee hintoja.

  Ei ole sel­vää, että hin­nat pie­ne­ni­si­vät, mut­ta ei se ole mil­lään tavoin mahdotontakaan.

  Kari

 31. Yri­tin kir­joi­tuk­sel­la­ni pro­vo­soi­da esil­le argu­ment­te­ja, että kaup­pa sääs­tää, kun aukio­lo­la­ki suo­sii suu­ria ja tehok­kai­ta yksi­köi­tä ja pie­net lähi­kau­pat kuo­le­vat. Tämä on ainoa mahdl­li­nen sääs­tö­läh­de. Pie­ni vähen­nys hävi­kis­sä on myhös esi­tet­ty, mut­ta se ei rii­tä kor­vaa­maan sun­nun­tain tupla­palk­kaa. Jos luet­te ket­jun läpi, aika hyvin täs­sä on onnistuttu.

 32. Lie­nee sel­vä, että kau­pan myyn­ti ei voi sanot­ta­vas­ti lisään­tyä, kos­ka ihmi­sil­lä ei ole aiem­paa enem­pää rahaa.”

  Outo aja­tus. Tot­ta kai myyn­ti lisään­tyy. Ilman sun­nun­tai­au­kio­lo­ja perus­ti­lan­ne on, että köl­lö­tel­lään koto­na ja rahaa ei kulu sent­tiä­kään. “Sääs­ty­neet” rahat käy­te­tään myö­hem­min kau­pas­sa tai muu­al­la. Kun köl­löt­te­li­jä saa­daan nyt uudis­tuk­sen myö­tä sun­nun­tai­na kaup­paan, rahat mene­vät var­mas­ti sin­ne eivät­kä sääs­ty myö­hem­pää käyt­töä varten.

  En nyt viit­si läh­teä met­säs­tä­mään tilas­to­ja, joten väi­tän vain kär­jis­täen: Ennen uudis­tus­ta sun­nun­tais­ta “sääs­ty­neet” rahat meni­vät ete­län ran­ta­kah­vi­lan Josel­le, nyt niis­tä naut­tii suo­ma­lai­nen köy­hä, opis­ke­li­ja ennen kaikkea. 

  Sivu­huo­mau­tuk­se­na: Työl­lis­tä­vä vai­ku­tus koh­dis­tuu huo­mat­ta­vas­ti enem­män nuo­riin nai­siin kuin nuo­riin mie­hiin, kos­ka kes­ki­mää­rin työ­nan­ta­ja mie­luum­min palk­kaa nai­sen myy­jäk­si tai kas­sal­le. Kun mies­ten ja eri­tyi­ses­ti nuor­ten mies­ten epä­ta­sa-arvoi­nen ase­ma alkaa muu­ten­kin olla jo hälyt­tä­vää, pitäi­si täl­lais­ten uudis­tus­ten vas­ta­pai­no­na myös miet­tiä kei­no­ja paran­taa mies­ten työl­li­syyt­tä. Eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le mies­opis­ke­li­joil­le — niil­le, joi­ta vie­lä on — pitäi­si oikeas­ti kehit­tää sun­nun­tai­si­vu­hom­mia ja eri­tyi­ses­ti niil­le, joi­den talou­den int­ti on tuhon­nut. Ame­ri­kois­sa yli­opis­toil­la on pal­jon aktii­vi­sem­pi asen­ne työ­paik­ko­jen “kehit­te­lys­sä” (vaik­ka tosin ne tie­tys­ti pää­osin mene­vät­kin nai­sil­le). Sanot­ta­koon vie­lä, että tule­vai­suu­den super­työl­lis­tä­jä eli ter­vey­den- ja van­hus­ten­huol­to on sekin aika pelot­ta­va ala mie­hil­le nykyi­ses­sä ilma­pii­ris­sä. Tar­koi­tan pel­koa sii­tä, että syy­te­tään käh­min­näs­tä, tir­kis­te­lys­tä ja pedo­fi­lias­ta. Jos hyvin käy, pel­ko on aihee­ton, mut­ta hait­taa kui­ten­kin alal­le hakeutumista.

  No, tur­ha toi­vo, että asial­le jotain teh­täi­siin, joten mitä sii­tä urput­ta­maan. Kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio asioi­hin, joil­la on mah­dol­li­suus muuttua.

 33. kun­ta on vel­vol­li­nen huo­leh­ti­maan kak­sin­ker­tai­sil­la pal­koil­la lastenpäivähoidosta

  Vel­vol­li­suus tus­kin tulee näky­mään esim. jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sien paran­ta­mi­se­na, joten sit­ten käy­te­tään “lepo­päi­vä­nä” vie­lä monin­ker­tai­ses­ti aikaa näi­hin päi­vä­hoi­to­kul­je­tuk­siin tai siir­ry­tään yksi­tyi­sau­toi­luun, mikä­li hoi­to­paik­ka ei ole ns. vie­res­sä. Per­heen yhdes­sä­oloai­ka ja nyky­ään hyväs­tä syys­tä perään­kuu­lu­te­tut van­hem­moin­ti ja kas­va­tus vähe­ne­vät enti­ses­tään, vaik­kei päi­vä­hoi­toa tarvittaisikaan.
  Eikä vel­vol­li­suus nyky­ään auto­maat­ti­ses­ti tar­koi­ta mah­dol­li­suu­den toteu­tu­mis­ta, kos­ka sen rik­ko­mi­ses­ta ei tule mitään todel­li­sia sanktioita.

  Yri­tin kir­joi­tuk­sel­la­ni pro­vo­soi­da esil­le argumentteja

  Pelk­kä pro­voi­lu on type­rää. Pro­voi­lu tiet­ty­jen argu­ment­tien esiin­saa­mi­sek­si tur­haa ja aikaa­vie­vää manipulointia.

  Mitä hem­met­tiä ABC-myy­mä­läl­lä tekee, jos muut­kin päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pat ovat auki?

  Ei kai mitään. Lisäk­si huol­ta­mo­myy­mä­löi­den ole­mas­sao­lol­la saat­taa olla se myön­tei­nen sivu­vai­ku­tus, että huol­to ja pal­ve­lu eivät häviä asemilta.

  Sun­nun­tai­au­kio­lo ker­ran­nais­vai­ku­tuk­si­neen tun­tui­si­kin ole­van aika­moi­nen kar­hun­pal­ve­lus sekä yhteis­kun­nal­le että sii­nä elä­vil­le. Hyö­ty­jät ovat taas “yllät­täen” sitä samaa porukkaa.
  Kii­tos jäl­leen ker­ran, vihreät.

 34. Sep­po S: “Nyt suu­rin osa vih­rei­den edus­ta­jis­ta äänes­ti shop­pai­lua­jan­viet­teen mer­kit­tä­vän lisää­mi­sen puo­les­ta. Ja sehän joh­taa aivan tur­han kulu­tuk­sen lisään­ty­mi­seen ja ympä­ris­tön kas­va­vaan saas­tu­mi­seen, uusien idea­park­kien raken­ta­mi­seen jne.”

  Täs­sä on nyt vähän mora­li­soin­nin makua. Miten shop­pai­lua­jan­vie­te kaup­pa­kes­kuk­ses­sa poik­ke­aa vapaas­ta pal­loi­lus­ta jos­sain muus­sa ympä­ris­tös­sä ? Jos kulut­ta­mi­nen nos­taa elä­mi­sen laa­tua, voi­ko se sil­loin olla turhaa ?

 35. Per­heen yhdes­sä­oloai­ka ja nyky­ään hyväs­tä syys­tä perään­kuu­lu­te­tut van­hem­moin­ti ja kas­va­tus vähe­ne­vät entisestään”

  Vas­taa­vas­ti myös avio­erot vähe­ne­vät kun van­hem­mat eivät ryyp­pää lau­an­tai­ta, kun sun­nun­tai­na pitää men­nä töihin.

  😉

  (kaup­po­jen hen­ki­lö­kun­nan präs­tis­tä pää­tel­len kovin suu­ri osa heis­tä ei vie­tä vie­lä kes­ki­luok­kais­ta per­he-elä­mää. huvit­taa kun saman­lais­ta huol­ta ei ole esi­mer­kik­si teh­tai­den hen­ki­lö­kun­nan lap­sien puo­les­ta, ilmei­ses­ti kau­pan ala on joten­kin erityissuojeluksessa)

 36. Yhtä­lö ei ole mah­do­ton, sil­lä tar­kas­te­let sitä vää­räs­tä näkö­kul­mas­ta. … vaik­ka sun­nun­tai­kau­pan voit­to­mar­gi­naa­lit kohon­nei­den palk­ka­kus­tan­nus­ten takia jäi­si­vät mui­ta päi­viä pie­nem­mik­si, se mer­kit­si­si sil­ti SIJOITETULLE PÄÄOMALLE suu­rem­paa tuottoa.

  No tuli­han se oikea näkö­kul­ma siel­tä. Sitä­hän mei­dän on kuul­ta­va. Mikä voi­si olla tär­keäm­pää kuin se, että tur­vaam­me sil­le sadas- tai tuhan­nes­osal­le maa­il­man ihmi­sis­tä, joka omis­taa pää­osan maa­il­man sijoi­tus­va­ral­li­suu­des­ta, sen että se saa sijoi­tuk­sil­leen suu­rem­paa tuot­toa ja voi edel­leen­kin kas­vat­taa osuuttaan.

  Mei­dän on etsit­tä­vä kaik­kia mah­dol­li­sia tapo­ja, uusia lii­ke­toi­min­ta­mal­le­ja, tehok­kaam­pia joh­dan­nai­sia, parem­min pake­toi­tu­ja lai­na­pa­pe­rei­ta, salai­sem­pia bis­nes­suun­ni­tel­mia, enem­män vapaut­ta madof­feil­le ja kai­la­jär­vil­le, jot­ta tule­vai­suu­des­sa meis­tä kai­kis­ta voi­si tuli­si madof­fe­ja ja kai­la­jär­viä eikä kukaan oli­si pane­mas­sa mei­tä lin­naan, kos­ka sijoi­te­tul­le pää­omal­le on pak­ko saa­da suu­rem­paa tuottoa. 

  Vai?

 37. Pie­ni vähen­nys hävi­kis­sä on myhös esi­tet­ty, mut­ta se ei rii­tä kor­vaa­maan sun­nun­tain tuplapalkkaa. 

  Mie­les­tä­ni on esi­tet­ty koh­tuul­li­sen hyviä argu­ment­te­ja sen puo­les­ta, että todel­li­set hyö­dyt kau­pal­le saat­ta­vat olla suu­rem­mat kuin sun­nun­tain tupla­pal­kas­ta aiheu­tu­vat kus­tan­nuk­set. Jos yhteis­kun­taa kat­so­taan koko­nai­suu­te­na, edut ovat vie­lä ilmeisemmät.

  Mut­ta oikeas­taan tuos­ta sun­nun­tai­pal­kas­ta ei voi vetää mitään muu­ta joh­to­pää­tös­tä kuin sen, että moi­ses­ta pal­kan­mak­su­pe­rus­tees­ta oli­si syy­tä luo­pua. On kui­ten­kin var­sin sel­vää, että ne aiheut­ta­vat hyvin­voin­ti­tap­pioi­ta sii­nä kuin aukio­loai­ko­jen rajoittaminenkin.

  Minä en oikein ymmär­rä tääl­lä pals­tal­la käy­tyä nuri­naa sii­tä, että oli­si joten­kin epä­toi­vot­ta­vaa, että ihmis­ten toi­min­ta jakau­tui­si tasai­sem­min eri vii­kon­päi­vil­le. Ei kui­ten­kaan tar­vit­se kau­aa maa­il­maa kat­sel­la huo­ma­tak­seen nykyi­sen — enem­män tai vähem­män val­tio­val­lan mää­rää­män — kei­no­te­koi­sen viikko‑, päi­vä- ja vuo­si- ryt­min joh­ta­van mas­sii­vi­seen infra­struk­tuu­rin epätehokkuuteen:
  — jouk­ko­lii­ken­ne ja ties­tö pitää mitoit­taa huip­pu­ky­syn­nän mukaan, vaik­ka tasai­sem­pi jakau­tu­mi­nen mah­dol­lis­tai­si vas­taa­van toi­min­nan pal­jon vähem­mäl­lä infrastruktuurilla
  — kal­liit toi­mis­tot ja teh­taat sei­so­vat tyh­jän pant­ti­na vii­kon­lo­put ja loma-ajat
  — vii­kon­lop­pui­sin ja loma-aikaan hiih­to­kes­kuk­set, uima­hal­lit, ravin­to­lat, kau­pat, yms. ovat tupa­ten täyn­nä sak­kia sei­soen muu­na aika­na puo­li­tyh­jä­nä (kulut­taen kui­ten­kin sekä pää­omia että luonnonvaroja)

  Toi­nen omi­tui­nen nuri­na on tämä “työn­te­ki­jän ase­ma”. Näh­däk­se­ni yhteis­kun­nan anta­mien rajo­jen pois­ta­mi­nen mah­dol­lis­tai­si myös työn­te­ki­jöil­le parem­mat mah­dol­li­suu­det viet­tää vapaa-aikaan­sa sil­loin kuin se heil­le sopii.

  Kari

 38. ´“kaup­po­jen koko­nais­ky­syn­tä kas­vaa. Tämä lisäys tulee muis­ta sun­nun­tai pal­ve­luis­ta ja kulu­tus­mah­dol­li­suuk­sien laajenemisesta. ”

  Ainoas­taan suur­ten ket­ju­jen kysyn­tä lisään­tyy, pik­ku­kaup­po­jen kysyn­tä taas laskee.

  Lisää rahaa tulee ainoas­taan, jos ihmi­set lopet­ta­vat mui­ta har­ras­tuk­sia tai vähen­tä­vät säästämistä.

  Hin­nat toden­nä­köi­ses­ti nouse­vat kun kil­pai­lu vähenee.

  Uut­ta kil­pai­lua ei myös­kään syn­ny, kos­ka kil­pai­li­jat eivät saa hyviä kaup­pa­paik­ko­ja sii­tä huo­leh­ti­vat Kepu, Kokoo­mus, Vihreät .

  Ja sen var­mis­taa vaalirahoitus.

 39. Ainoas­taan suur­ten ket­ju­jen kysyn­tä lisään­tyy, pik­ku­kaup­po­jen kysyn­tä taas laskee.

  Sun­nun­tais­ta tule saman­lai­nen ostos­päi­vä kuin muis­ta­kin vii­kon­päi­vis­tä. Nor­maa­li­ti­la sit­ten suo­sii jotain tai on suo­si­mat­ta. Tai tar­kem­min sanot­tu­na: sun­nun­tai tulee vas­taa­maan lau­an­tai­ta ja lau­an­tai­sin menee enem­män eri­kois­ta­va­raa. Sii­tä pää­tel­len eri­kois­ta­va­raa myy­vät pik­ku­kau­pat hyötyvät.

  Lisää rahaa tulee ainoas­taan, jos ihmi­set lopet­ta­vat mui­ta har­ras­tuk­sia tai vähen­tä­vät säästämistä.

  Lisää rahaa tulee ihan mis­tä vain, mihin ihmi­set rahaa käyt­tä­vät, ei var­mas­ti pel­käs­tään har­ras­tus­ten tai sääs­tä­mi­sen vähentämisestä.

  Hin­nat toden­nä­köi­ses­ti nouse­vat kun kil­pai­lu vähenee.

  Kun sun­nun­tais­ta tulee nor­maa­li ostos­päi­vä, sil­lä ei ole mitään eri­tyis­tä vai­ku­tus­ta kilpailutilanteeseen. 

  Uut­ta kil­pai­lua ei myös­kään syn­ny, kos­ka kil­pai­li­jat eivät saa hyviä kaup­pa­paik­ko­ja sii­tä huo­leh­ti­vat Kepu, Kokoo­mus, Vihreät

  Lidl ei ole onnis­tu­nut kaap­paa­maan kuin vii­si pros­saa päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pas­ta kym­me­nes­sä vuo­des­sa. Spar tai­si pär­jä­tä vie­lä huonommin. 

  Jos Suo­mes­sa ei kil­pai­lu toi­mi, miten se on mah­dol­lis­ta? Miten on mah­dol­lis­ta, että ulko­maa­lai­set ket­jut eivät onnis­tu mark­ki­noi­ta valtaamaan? 

  Väit­teen pelas­tus­ren­kaa­na on väi­tet­ty, että kyl­lä Lidl oli­si mark­ki­nat val­lan­nut, jos sitä ei sor­sit­tai­si lii­ke­paik­ko­jen jaos­sa. Ei toi­mi: Tuos­sa­han ne on kaik­ki, Lidl, Pris­ma, City Mar­ket ja pari muu­ta­kin käve­ly­mat­kan pääs­sä. Lidl nyt vain pär­jää hin­ta-laa­tu-suh­teen suh­teen vain osas­sa tuotteista.

 40. Kari: “Minä en oikein ymmär­rä tääl­lä pals­tal­la käy­tyä nuri­naa sii­tä, että oli­si joten­kin epä­toi­vot­ta­vaa, että ihmis­ten toi­min­ta jakau­tui­si tasai­sem­min eri viikonpäiville”.

  Minä puo­les­ta­ni en ymmär­rä, mik­si (kaupunkilais)eliitti ei enää ymmär­rä ihmi­sen toi­min­nak­si muu­ta kuin ostos­kes­kus­ten tava­ra­tai­vais­sa peuhaamisen.

  Elä­mään voi­si sisäl­tyä muu­ta­kin kuin tupla­palk­ko­ja, asia­kas­vir­to­ja ja kas­sa­ko­nei­den kili­nää. — Vai ovat­ko eko­no­mis­tit pääs­seet las­kel­mis­saan jo niin pit­käl­lä, että elä­mäs­tä tava­ra­tai­vai­den ulko­puo­lel­la seu­raa vain hyvin­voin­ti­tap­pioi­ta? Ilman jat­ku­vaa talou­del­lis­ta kas­vua me emme aina­kaan sel­viä. Vai miten se nyt oli?

 41. kal­liit toi­mis­tot ja teh­taat sei­so­vat tyh­jän pant­ti­na vii­kon­lo­put ja loma-ajat”

  USA:ssa on jo käy­tös­sä posi­tii­vi­nen doping eli piris­teil­lä ihmi­set kyke­ne­vät teke­mään töi­tä kuu­kausia ilman nukkumista.
  Tämä paran­taa tehok­kuut­ta vie­lä lisää kun ihmi­set alka­vat teh­dä töi­tä 24/7/365.

  Täl­lai­set ihmi­set eivät tar­vit­se enää asun­toa, vaat­tei­ta, he eivät kul­je kotiin ja kun ei ole vapaa-aikaa­kaan niin he eivät tar­vit­se palkkaakaan. 

  Tämä on jo super­te­hok­kuut­ta , Braxin ja Sin­ne­mäen pitäi­si alkaa lan­see­ra­ta mal­lia tän­ne­kin ja muut­ta lain­sää­dän­töä tähän suuntaan,

  Pal­ka­ton­ta työ­tä­hän meil­lä tekee jo 100000 ihm­si­tä, joten heil­le se sopi­si ensimmäisenä.

 42. Kun sun­nun­tais­ta tulee nor­maa­li ostos­päi­vä, sil­lä ei ole mitään eri­tyis­tä vai­ku­tus­ta kilpailutilanteeseen”

  Kyl­lä kos­ka arvion mukaan se lisää kah­den suu­rim­man toi­mi­jan markkinaosuutta.

 43. Jos Suo­mes­sa ei kil­pai­lu toi­mi, miten se on mah­dol­lis­ta? Miten on mah­dol­lis­ta, että ulko­maa­lai­set ket­jut eivät onnis­tu mark­ki­noi­ta valtaamaan? ”

  Suu­rin syy on kaup­pa­paik­ko­jen jaossa.
  KSM jupa­kas­sa taus­tal­la oli­vat juu­ri kau­pan alan lii­ke­mie­het, jot­ka halusi­vat itsel­leen parem­pia kauppapaikkoja .

  Jos haluat ymmär­tää mil­lai­nen vai­ku­tus lii­ke­pai­kal­la on kauppa‑, ravintola‑, pal­ve­lu- alal­la niin lue­pa McDo­nald­sin tarina

 44. Miten työ­pa­nos voi­si todel­la net­to­mie­les­sä kas­vaa? Työ­pa­nos = Työlliset*keskityöaika=työvoima*(1‑rakennetyöttömyys)*keskityöaika=työikäinenväestö*osallistumisaste*(1‑rakennetyöttömyys)*keskityöaika. Mikä näis­tä muut­tuu sun­nun­tain aukio­lon ansios­ta, kuka suos­tuu teke­mään pitem­pää päivää/viikkoa, ja kuka aiem­min tulon­siir­roil­la elä­nyt siir­tyy työ­voi­maan? Ehkä kau­pan alan työn­te­ki­jöi­den työ­pa­nos todel­la hie­man lisään­tyy kun voi olla sun­nun­tai­na­kin työs­sä? Onko kau­pan alal­la pal­jon työt­tö­miä, jot­ka eivät osaa mitään muu­ta työ­tä? Mut­ta pel­käs­tään se, että kaup­pa haluai­si pal­ka­ta lisää väkeä, ei lisää työl­li­syyt­tä, ellei työn tar­jon­ta kasva.

 45. Minä en oikein ymmär­rä tääl­lä pals­tal­la käy­tyä nuri­naa sii­tä, että oli­si joten­kin epä­toi­vot­ta­vaa, että ihmis­ten toi­min­ta jakau­tui­si tasai­sem­min eri vii­kon­päi­vil­le. Ei kui­ten­kaan tar­vit­se kau­aa maa­il­maa kat­sel­la huo­ma­tak­seen nykyi­sen – enem­män tai vähem­män val­tio­val­lan mää­rää­män – kei­no­te­koi­sen viikko‑, päi­vä- ja vuo­si- ryt­min joh­ta­van mas­sii­vi­seen infra­struk­tuu­rin epätehokkuuteen

  Tehok­kuusa­jat­te­lu joh­taa sii­hen, että tasa­pai­no­ti­lo­jen tapai­set lisään­ty­vät. Mut­ta onko tasa­pai­no aina halut­ta­va tila? Onko elä­mä parem­paa, jos yhä useam­min kaik­ki on samaa ja sit­ten vie­lä lisää sitä samaa? Samaa mös­söä e pel­käs­tään täs­sä ja nyt vaan kaik­kial­la ja ikui­ses­ti. Onko kukaan sel­vit­tä­nyt talous­tie­teen ja ent­ro­pian sukulaisuutta?

  Mei­kä vie­lä jak­soi innos­tua ulko­mais­ta puhu­mat­ta­kaan jos­tain wal­ta­reis­ta ja paa­vo­lai­sis­ta. Nyky­ään lap­set ovat ulko­mail­la vähän niin et onks tääl vaan mäk­kä­rei, et mis on Hese. Sit­ten kun olem­me vie­neet tehok­kuu­den äärim­mil­leen Mala­ga on kuin Naan­ta­li vain vähän aurin­koi­sem­pa­na — ja ilmei­ses­ti kui­vuu­des­ta pys­tyyn kuol­lee­na, mikä ei kyl­lä lii­ty asi­aan mitenkään.

  Tehok­kuu­den ihai­li­jat eivät sitä itse oival­la mut­ta ovat vähän niin kuin ne, jot­ka halu­aa ruo­kan­sa pil­le­rei­nä ja halu­aa että kaik­ki syö koh­ta pil­le­rei­tä. Tehok­kuu­den ihai­li­jat ovat myös nii­tä, jot­ka luu­le­vat, että ihmi­nen on aina sitä onnel­li­sem­pi mitä enem­män hänel­lä on vapautta.

 46. Kysee­sä on kulut­ta­mi­sen aset­tu­mi­ses­ta nor­mik­si vie­lä enem­män kuin se on nyky­ään. Toki syn­ny­te­tään yhä ene­ne­väs­sä mää­rin kes­ki­te­tyl­lä logis­tii­kal­la hal­lit­tu­jen yksi­köi­den yli­val­taa pie­niä toi­mi­joi­ta koh­taan (ja mikä kaup­pa­ket­juis­ta omis­taa­kaan eni­ten polii­tik­ko­ja), mut­ta taus­tal­la on aja­tus kau­pan muut­ta­mi­ses­ta ylei­sek­si ajanviettopaikaksi.

  Ham­pu­ri­lais­ket­ju ilmoit­taa koti­ruu­an pahim­mak­si kil­pai­li­jak­seen. Onko kau­pan pahin kil­pai­li­ja puisto?

 47. Tuos­sa­han ne on kaik­ki, Lidl, Pris­ma, City Mar­ket ja pari muu­ta­kin käve­ly­mat­kan pääs­sä. Lidl nyt vain pär­jää hin­ta-laa­tu-suh­teen suh­teen vain osas­sa tuotteista”

  Mik­si­kö­hän Ikea tais­te­li 20 vuot­ta mää­rä­tyis­tä lii­ke­pai­kois­ta esim Espoo.

 48. Kek­sii­kö joku muun tavan, miten kas­va­va työl­li­syys ja sun­nun­tain kohon­neet pal­kat muut­tui­si­vat alem­mak­si kau­pan marginaaliksi?”

  Help­po kek­siä. Osmo­kin on näpy­tel­lyt sen tun­nus­lu­vun sii­hen kas­san päät­te­seen ja huo­man­nut ai kun käte­vää, ei tar­vit­se enää kir­joit­taa nimeä lap­puun. Mik­si sit­ten se tun­nus­lu­ku sii­hen kau­pan kan­nal­ta kan­nat­taa näpy­tel­lä, niin täs­sä ote­taan pie­niä aske­lia koh­ti itse­pal­ve­lu­kas­so­ja. Eli koh­ta Osmo­kin vetää ne kamat sii­tä vii­va­koo­din­lu­ki­jas­ta ja mak­saa ostok­sen­sa ja lait­taa kamat kas­siin. Hen­ki­lö­kun­nan mää­rä vähe­nee oleel­li­ses­ti. Kau­pan halua­ma sun­nun­tai­au­kio­lo osoit­taa, että itse­pal­ve­lu­kas­so­jen aika­kausi on hyvin lähellä.

  Kuka sit­ten nos­taa ne tava­rat sin­ne hyl­lyi­hin, no se on se kuor­ma-auton kul­jet­ta­ja, joka tuo ne sin­ne taka-ovel­le. Se kuor­mau­ton­kul­jet­ta­ja ei olek­kaan sen kes­kus­liik­keen pal­ve­luk­ses­sa, vaan on yrit­tä­jä itse­kin. Kes­kus­lii­ke on osal­le näis­tä kuor­mau­to­kus­keis­ta asia­kas ja osal­le asiak­kaa­na on se toi­nen tava­ran­toi­mit­ta­ja. Tähän hom­ma menee. Huo­ma­sin tos­sa, että erääs­sä isos­sa ruo­ka­mar­ke­tis­sa on nyt jo nos­tet­tu nii­tä kul­je­tus­laa­tio­koi­ta suo­raan tis­kiin, eli enää ei nos­te­tak­kaan kul­je­tus­laa­ti­kois­ta tava­roi­ta tiskiin.

  Kovin vähiin se mar­ke­tin hen­ki­lös­tö käy. Siel­lä ei kai koh­ta ole enää kuin var­ti­ja joka on vaki­tui­ses­ti paikalla.

 49. Kehi­tel­lääm­pä tätä hen­ki­lös­tön vähen­tä­mis­tä eteen­päin. Se kuor­mau­to tuo nyt nii­tä rul­la­koi­ta sin­ne ja kul­jet­ta­ja nos­taa niis­tä nii­tä muo­vi­laa­ti­koi­ta ym. Entäs jos ei tuo­tai­siin­kaan nii­tä rul­la­koi­ta vaan autos­ta suo­raan siir­ret­täi­siin joku yhteen nipu­tet­tu tuot­tei­den laa­ti­kos­to (pah­via tms.) joka muo­dos­tai­si sen kau­pan tis­kin osan. Se vain siir­ret­täi­siin pai­kal­le ja van­ha otet­tai­siin mukaan? Varas­tos­sa robot­ti niput­tai­si ne laa­ti­kot yhteen tilauk­sen mukaan ja näin syn­tyi­si myy­mä­lä­tis­ki. Kus­ki siir­täi­si tämän koko­nai­sen laa­ti­kos­ton pai­kal­leen, meni­si nopeas­ti. Enää ei tar­vit­si­si useam­paa reis­sua teh­dä autol­le. Täs­sä sitä visio­ta kerrakseen 😉

  Noi pie­nem­mät liik­keet ovat tie­tys­ti hätää kär­si­mäs­sä, kun jou­tu­vat sopeu­tu­maan aukio­loi­hin, isot mar­ke­tit aukio­lon sanelevat.

 50. USA:ssa on jo käy­tös­sä posi­tii­vi­nen doping eli piris­teil­lä ihmi­set kyke­ne­vät teke­mään töi­tä kuu­kausia ilman nukkumista.
  Tämä paran­taa tehok­kuut­ta vie­lä lisää kun ihmi­set alka­vat teh­dä töi­tä 24/7/365.

  Höpö, höpö. Tuo ei paran­na tehok­kuut­ta, vaan työn koko­nais­mää­rää, se on ihan toi­nen asia. Minä en argu­men­toi­nut, että työ­tä pitäi­si teh­dä nykyis­tä enem­män (jot­ta saa­tai­siin enem­män tuot­tei­ta), vaan että työn (ja infran, joka sekin tie­ten­kin on työn tulos­ta) tuot­ta­vuut­ta pitäi­si nos­taa — sil­loin sai­sim­me nykyi­sen elin­ta­son _vähemmällä_ työllä.

  Kari

 51. Tehok­kuusa­jat­te­lu joh­taa sii­hen, että tasa­pai­no­ti­lo­jen tapai­set lisään­ty­vät. Mut­ta onko tasa­pai­no aina halut­ta­va tila? Onko elä­mä parem­paa, jos yhä useam­min kaik­ki on samaa ja sit­ten vie­lä lisää sitä samaa? 

  Mis­tä pirus­ta minä sen tie­täi­sin. Eikö­hän se ole jokai­sen ihmi­sen itsen­sä pää­tet­tä­vis­sä ole­va asia, että mikä on “hyvää elämää”?

  Tämä on toi­nen syy vas­tus­taa yhteis­kun­nan muo­dos­ta­mia kei­no­te­koi­sia rajoit­tei­ta (kuten aukio­loa­jat): onko se jon­kin uskon­nol­li­sen dokt­rii­nin tai val­tion vis­kaa­lien asia päät­tää, että minun elä­mä­ni on parem­paa, jos en myy sun­nun­tai­na silak­kaa tai käy kau­pas­sa osta­mas­sa tomaat­te­ja. Jokai­nen päät­tä­köön itse tämän­tyyp­pi­set asiat.

  Kari

 52. Mitä olen pien­kaup­piait­ten kans­sa kes­kus­tel­lut ja medias­ta lukenut/kuunnellut, ovat kaik­ki olleet sitä miel­tä, että pysy­vä sun­nun­tai­au­kio­lo joh­taa yhä enem­män kau­pan kes­kit­ty­mi­seen ja pien- ja eri­kois­kaup­po­jen ja samal­la pal­ve­lun vähenemiseen. 

  Moni puhuu kau­niis­ti, että kau­poil­la on nyt mah­dol­li­suus olla auki myös sun­nun­tai­sin. Käy­tän­nös­sä valin­nan­va­raa ei juu­ri ole. Kes­kus­liik­keet mää­rää­vät ket­jui­hin kuu­lu­vien aukio­loa­jat, ostos­kes­kuk­sis­sa taas nii­den omistajat. 

  Aina­kaan tähä­nas­ti­sen sun­nun­tai­au­kio­lon aika­na ei koko­nais­myyn­ti ole lisään­ty­nyt — se on vain jakaan­tu­nut seit­se­mäl­le päi­väl­le kuu­den sijas­ta. Yrit­tä­jien ker­to­man mukaan sun­nun­tai­kaup­pa on ollut tap­piol­lis­ta jou­lu­na­lus- ja alen­nus­myyn­tiai­kaa lukuunottamatta.

 53. Uskoi­sin kyl­lä kau­pan myyn­nin kas­va­van jos aukio­lo­kin pitenee.

  Kum­mal­li­sin argu­men­tein tuo­ta sun­nun­tai­au­kio­loa vas­tus­te­taan. Tääl­lä­kin puhu­taan autoi­lun lisään­ty­mi­ses­tä, ilmas­ton­muu­tok­ses­ta, kulu­tus­kes­kei­syy­den lisään­ty­mi­ses­tä, pik­ku kaup­po­jen menes­ty­mi­ses­tä kan­ne­taa huolta…
  Nämä eivät ole mie­les­tä­ni mitään syi­tä rajoit­taa kaup­po­jen aukioloa.
  Jos pik­ku­kaup­po­ja halu­taan tukea, niin eikö nii­tä voi tukea ihan suo­raan ja rei­lus­ti, ilman mitään nau­ret­ta­vaa aukio­loai­ka-keplot­te­lua? ..Tai vaik­ka esi­mer­kik­si pois­ta­mal­la nyt ensik­si pii­lo­sub­ven­tiot auto­mar­ke­teil­ta…? Tai jos halu­taan vähen­tää autoi­lua, niin koh­dis­te­taan sii­hen suo­raan jokin vähennyskeino.
  Jos ihmi­set eivät osaa ren­tou­tua tai tule­vat kulu­tus­kes­kei­sem­mik­si kaup­po­jen olles­sa auki yhden päi­vän enem­män vii­kos­sa, sekin lie­nee jokin muu kuin aukioloaikaongelma.
  Täl­lai­nen kum­mal­li­nen aukio­lo­keplot­te­lu kai­ken muun hyvän nimis­sä on omituista.

  Mark­ku kyse­li että “Perus­tuu­ko reaa­li­vih­reä aate sit­ten­kin enem­män omaan kulu­tus­hi­moon kuin esim. ICPP:n ilmastoraporttiin?”

  En ole mikään vih­rei­den ideo­lo­gi, mut­ta arvos­tan vih­reis­sä tuo­ta arvo­li­be­ra­lis­mia, jota tämä­kin sun­nun­tai­au­kio­lon rajoi­tuk­sen pois­tu­mi­nen edustaa.
  Mie­les­tä­ni kau­pat sai­si­vat olla auki sil­loin kun niil­le par­hai­ten sopii ja minä voi­sin men­nä nii­hin sil­loin kun minul­le par­hai­ten sopii.

 54. JUoo, mut­ta täs­sä piti myös kau­pan työl­li­syy­den parantua.” 

  Oikees­ti en edes perus­ta­nut koko työl­li­syy­des­tä, en pitä­nyt sitä todel­li­se­na argu­ment­ti­na. Sun­nun­tai­au­kio­lon syy on kau­pan talou­del­li­sen hyö­dyn tavoit­te­lus­sa, sii­hen tar­vi­taan enem­män tai vähem­män työ­voi­maa. Minus­ta oleel­li­sem­paa on sen kek­si­mi­nen miten kaup­pa talou­del­li­ses­ti hyö­tyy sun­nun­tai­au­kio­los­ta, en todel­la­kaan usko, että kaup­pa halu­aa hyvää hyvyyt­tään aukio­loa kan­nat­taa. Poliit­ti­set päät­tä­jät sit­ten Kokoo­muk­ses­sa ja Kes­kus­tas­sa selit­te­le­vät sit­ten todel­li­sen aukio­lon syyn par­hain päin. Hehän aja­vat kes­kus­liik­kei­den etuja.

  Tämä oli kom­ment­ti­ni idea.

 55. Ei tehok­kuus Pare­to-mie­les­sä täs­sä yhtey­des­sä tar­koi­ta mitään muu­ta kuin sitä, että jos Put­ki­mies Jas­kal­la on lii­kaa aikaa ja Penal­la lii­kaa rahaa ja rik­ki­näi­set put­ket, niin Val­tio ei sää­dä lake­ja, jot­ka estä­vät Jas­kaa ja Penaa teke­mäs­tä ilmei­siä kum­mal­le­kin hyö­dyl­li­siä vaih­to­kaup­po­ja. Vaik­ka sun­nun­tai­na, jos huvittaa.

  Tehok­kuu­den kri­ti­soi­jat” kri­ti­soi­vat itsea­sias­sa sitä, että ihmis­ten anne­taan teh­dä asioi­ta, jois­ta he koke­vat iloa ja jois­ta ei ole mitään hait­taa muille.

 56. Minä­kin olen alka­nut tai­pua kaup­po­jen sun­nun­tai­au­kio­lon kan­nal­le, mut­ta mil­lai­sia argu­ment­te­ja tahan­sa tämän asian puo­les­ta ei pitäi­si esittää.”

  Eli ensin­kö on valit­tu oma näke­mys ja sit­ten etsi­tään sil­le ne argu­men­tit, vai onko Soi­nin­vaa­ral­la ne argu­men­tit jo olleet ole­mas­sa ja ne on sen laa­tui­sia ettei nii­tä keh­taa sanoa, esim. on kivaa kun sun­nun­tai­na ei ole mitään teke­mis­tä ja pää­see kaup­paan shop­pai­le­maan. Ei sii­nä mitään pahaa ole jos sat­tuu tyk­kää­mään sun­nun­tai­au­kio­los­ta vaik­ka sen takia, että pää­see vain käve­le­mään ja kat­se­le­maan kaup­poi­hin. Itse en omal­ta koh­dal­ta­ni koe sun­nun­tai­au­kio­loa tar­peel­li­sek­si, ymmär­rän kui­ten­kin mui­den­kin näkemyksiä.

  Sit­ten vie­lä lisäyk­se­nä edel­li­siin kom­ment­tei­hin, että sun­nun­tai­au­kio­lo tila­päi­ses­ti lisää työl­li­syyt­tä ja myös kan­nat­ta­vuut­ta. Nämä eivät vain lisään­ny samaan aikaan, vaan ensin luon­nol­li­ses­ti tar­vi­taan lisää väkeä, kun­nes ihmi­set ovat tot­tu­neet itsepalvelukassoihin.

 57. Minus­ta on vaa­ral­lis­ta kun “tehok­kuu­den ihan­noi­jat” eivät sel­väs­ti­kään ole uhran­neet aja­tus­ta­kaan sel­lai­sel­le mah­dol­li­suu­del­le, että etii­kal­la on mer­ki­tys­tä. Moraa­li­fi­lo­so­fi­aan tutus­tu­neet ymmär­tä­vät mis­tä puhun ja koke­muk­ses­ta tie­dän, että muut eivät ymmär­rä vaik­ka selit­täi­sin, joten en edes viit­si tuh­la­ta aikaa­ni yrit­tä­mäl­lä selit­tää. Sehän oli­si nimit­täin tehotonta.

  Tai no, en mal­ta olla sano­mat­ta, että vii­me kädes­sä oikea ja hyvä ei voi edes teo­rias­sa sel­vi­tä tuottavuuslaskelmilla.

  Niin tai näin, maa­il­mas­sa pitää olla kupru­ja, kut­su­taan nii­tä sit­ten pyhik­si asioik­si tai vaik­ka “työ­läis­ten oikeuk­sik­si” (mit­kä kyl­lä voi­va­ta olla samo­ja asioi­ta). Kupru­ja tar­vi­taan, kos­ka kysyn­nän ja tar­jon­nan tasa­pai­no, tehok­kuus, tar­koit­taa saman­lai­suu­den mös­söä aina ja kaikkialla. 

  Kysyn­nän ja tar­jon­nan tasa­pai­no tar­koit­taa muun muas­sa ihmi­sen kesyt­tä­mää luon­toa sil­män­kan­ta­mat­to­miin. Bio­di­ver­si­tee­tin lop­pua. Samal­la taval­la se jo nyky­ään tar­koit­taa yhä enem­män kult­tuu­rien välis­ten ero­jen katoamista.

 58. Rau­hoit­tu­kaa nyt hyvät ihmi­set. Mikä­li sun­nun­tai-aukio­lo on huo­no jut­tu kaik­kien kan­nal­ta, se tulee lop­pu­maan ihan pikai­ses­ti. Mikä ihme tei­kä­läi­siä vaa­tii ole­maan jon­kin ihmeen jutun puo­lel­la jota­kin vas­taan??? Luu­let­te­ko, että ihmi­set juok­se­vat sun­nun­tai­sin kau­pois­sa S tai K jut­tu­jen takia? Jos ihmi­set halua­vat men­nä sun­nun­tai­na kaup­paan, niin anta­kaa men­nä. Mitä ihmet­tä se muil­le kuu­luu??? Älkää nyt vaan taas itke­kö, että auto­ja käy­te­tään sun­nun­tai­sin­kin ja maa­il­ma tuhou­tuu. Jos poruk­ka pysyy koto­na ja kuun­te­lee juma­lan sanaa tms, niin kau­pat pis­tä­vät ovet kiin­ni. Jos poruk­ka käy kau­pois­sa, niin eikö asia ole sil­lä ok?? Olet­te­ko jotain parem­pia ihmi­siä päät­tä­määm mui­den puo­les­ta, kos­ka he voi­vat teh­dä jotain. Pysy­kää Te koto­na tii­viis­ti sun­nun­tai­sin ja ihme­tel­kää, kuin­ka tyh­miä muu jen­gi on. Niin­pä. On se hyvä olla vii­saam­pi kuin joku toi­nen ja sää­li­tel­lä opis­ke­li­ja hlöä, joka jou­tuu tupla pal­kal­la raa­ta­maan kaup­pa­liik­keen kas­sal­la sun­nun­tai­sin, vaik­ka tämä itse taput­taa käsi­ään. Mut­ta tehän tie­dät­te kuin­ka huo­no jut­tu tämä sun­nun­tai aukio­lo on. Voi itku, mis­sä ihmees­sä te kuljette?

 59. Täy­tyy myön­tää, että vaik­ka muu­ten olen­kin libe­raa­li, vas­tus­tan kaup­po­jen sun­nun­tai­au­kio­loa. Minus­ta tun­tuu, että maa­il­man van­him­mas­sa työ­ai­ka­lain­sää­dän­nös­sä oli jotain ideaa. 

  Sen sijaan täy­tyy myön­tää, etten ymmär­rä, mik­si lau­an­tai on nor­maa­lia lyhyem­pi kaup­pa­päi­vä? Minus­ta lau­an­tai-illan aukio­lo, kuten Rans­kas­sa, on kulut­ta­jien palvelua.

  Laii­sa­han puhut­tiin jotain eri­kois­kaup­po­jen oikeu­des­ta pitää ovan­sa kiin­ni sun­nun­tai­sin myös kaup­pa­kes­kuk­sis­sa. Jos tiu­kas­ti tul­kit­see sitä teks­tiä, niin ainoa lii­ke, jon­ka on pak­ko pitää oven­sa auki myös sun­nun­tai­sin, on Alko! 😉

 60. Anna Joki­nen: “Jos ihmi­set eivät osaa ren­tou­tua tai tule­vat kulu­tus­kes­kei­sem­mik­si kaup­po­jen olles­sa auki yhden päi­vän enem­män vii­kos­sa, sekin lie­nee jokin muu kuin aukioloaikaongelma”.

  Ehkä syy­nä on esi­mer­kik­si se, että kau­pun­geis­sa voi olla vai­kea löy­tää muu­ta elä­män­si­säl­töä kuin kulut­ta­mi­nen. Kai­kil­le yhteis­tä jul­kis­ta tilaa, jota voi­si käyt­tää johon­kin mie­lek­kää­seen teke­mi­seen — ja vie­lä­pä ilmai­sek­si — on nykyi­sin kovin vähän. Joka tapauk­ses­sa sun­nun­tai­au­kio­lo on aika­moi­nen lisä­kan­nus­tin viet­tää myös sun­nun­tai shopaten. 

  jos halu­taan vähen­tää autoi­lua, niin koh­dis­te­taan sii­hen suo­raan jokin vähennyskeino”.

  Näi­tä kei­no­ja on jo käy­tös­sä ja lisää on odotettavissa.

  Ehdot­ta­ma­si suo­rat toi­men­pi­teet eivät pie­nen­nä kulut­ta­jan eko­lo­gis­ta jalan­jäl­keä vält­tä­mät­tä yhtään tehok­kaam­min kuin kate­go­ri­nen ja suo­ra tava­roi­den kulut­ta­mi­sen rajoit­ta­mi­nen. Autoi­lu muo­dos­taa eko­lo­gi­ses­ta jalan­jäl­jes­tä vain osan ja tar­vit­taes­sa pol­ku­pyö­räl­lä ja jalan­kin pää­see kaup­paan tör­sää­mään. Tava­roi­den raa­ka-ainei­den tuot­ta­mi­nen, jalos­tus, kul­je­tus, vähit­täis­myyn­ti sekä koko tuo­tan­to­ket­jun edel­lyt­tä­män infran raken­ta­mi­nen ja yllä­pi­to kuor­mit­ta­vat myös ympäristöä.

  Jos pik­ku­kaup­po­ja halu­taan tukea, niin eikö nii­tä voi tukea ihan suo­raan ja rei­lus­ti, ilman mitään nau­ret­ta­vaa aukioloaika-keplottelua?”

  Tämä tun­tui­si minus­ta­kin jär­ke­väl­tä. Vali­tet­ta­vas­ti vain pik­ku­kaup­po­jen suo­ra ja rei­lu tuke­mi­nen kaa­tuu vii­meis­tään EUn kil­pai­lu­lain­sää­dän­töön. E.F. Schu­mac­her kir­joit­ti 1970-luvun alus­sa kir­jan “Pie­ni on kau­nis­ta”. 2000-luvul­la usko­taan, että suu­ri on tehokasta.

 61. Mie­les­tä­ni kau­pat sai­si­vat olla auki sil­loin kun niil­le par­hai­ten sopii ja minä voi­sin men­nä nii­hin sil­loin kun minul­le par­hai­ten sopii.”

  kau­pan aukio­loa­jois­ta päät­tää käy­tän­nös­sä kak­si hen­ki­löä : SOK ja Kes­kon toi­mi­tus­joh­ta­jat. Kaup­pi­aat ovat vain renkejä

 62. Höpö, höpö. Tuo ei paran­na tehok­kuut­ta, vaan työn koko­nais­mää­rää, se on ihan toi­nen asia”

  Kyl­lä se paran­taa tehok­kuut­ta­kin, kun ei tar­vi­ta kou­lut­taa ihmi­siä kol­meen vuo­roon. Tois­mis­tot saa­dan 24/7/365 käyt­töön, nyt­hän ne ovat suu­rim­man osan aikaa tyh­ji­nä etc
  Ja ennen kaik­kea sääs­töä, kun ihmi­sil­le ei tar­vit­se mak­saa palk­kaa, kun heil­lä ei ole enää vapaa-aikaa

 63. Timo kir­joit­ti: c) kaup­po­jen hävik­ki pie­ne­nee, kun ruo­ka­tuot­teet eivät jää hyl­lyil­le lepää­mään. Sun­nun­tai­myyn­nis­tä voi saa­da hyvät tuo­tot kas­va­neis­ta palk­ka­kus­tan­nuk­sis­ta huo­li­mat­ta esim. sil­loin, jos sun­nun­tai­sin myy­dään pää­sään­töi­ses­ti lau­an­tais­ta yli­jää­nei­tä tuotteita. 

  Olen ollut teke­mi­sis­sä orga­ni­saa­tion kans­sa, joka hank­kii näi­tä ‘yli­jää­mä­ruo­kia’ avus­tus­työ­hön. Tilan­ne on se, että esim. Pris­mo­jen logis­tii­kal­la jo nyky­ään jää van­hak­si huo­mat­ta­vas­ti vähem­män ruo­kaa kuin näis­tä nykyi­sis­tä laa­tik­ko­liik­keis­tä, häm­mäs­tyt­tä­vää kyl­lä. Käy­tän­nös­sä mitään ei jää. Var­kaat tai­ta­vat vie­dä enemmän.

 64. Mik­si sit­ten se tun­nus­lu­ku sii­hen kau­pan kan­nal­ta kan­nat­taa näpy­tel­lä, niin täs­sä ote­taan pie­niä aske­lia koh­ti itse­pal­ve­lu­kas­so­ja. Eli koh­ta Osmo­kin vetää ne kamat sii­tä vii­va­koo­din­lu­ki­jas­ta ja mak­saa ostok­sen­sa ja lait­taa kamat kas­siin. Hen­ki­lö­kun­nan mää­rä vähe­nee oleel­li­ses­ti. Kau­pan halua­ma sun­nun­tai­au­kio­lo osoit­taa, että itse­pal­ve­lu­kas­so­jen aika­kausi on hyvin lähellä.”

  Aika­kausi on jo käsil­lä, jos siir­ry­tään hiu­kan län­teen päin: vii­me kevää­nä asioin ensim­mäis­tä ker­taa Englan­nis­sa ruo­ka­mar­ke­tis­sa, jos­sa ei ollut ilta-aikaan mie­hi­tet­ty­jä kas­so­ja lain­kaan. Tänä syk­sy­nä kävin rau­ta­kau­pas­sa, jos­sa ei ollut enää mui­ta kuin itse­pal­ve­lu­kas­so­ja. Toki­han pai­kal­la on aina yksi hen­ki­lö­kun­nan edus­ta­ja — mut­ta vain yksi use­aa kas­sa­pis­tet­tä kohti. 

  Kas­soil­la toi­mi­vat aivan nor­maa­lit mak­su­ta­vat: taval­li­set kor­tit ja kätei­nen. Itse­pal­ve­lu­kas­sa ei siis miten­kään edel­ly­tä kätei­ses­tä luo­pu­mis­ta. Ei käteis­mak­su vaa­di sen kum­mem­paa tek­no­lo­gi­aa kuin mitä on vaik­ka park­ki­hal­lin automaatissa.

 65. Kaik­kea voi näkö­jään vas­tus­taa. Mei­dän per­he ei käy kau­pas­sa joka arki­päi­vä, vaik­ka kau­pat ovat­kin arki­päi­vi­sin auki. Emme käy myös­kään kau­pas­sa aamul­la klo 10, vaik­ka kau­pat ovat sil­loin­kin auki. Emme osta ruo­kaa ABC:ltä, vaik­ka sitä siel­lä myy­dään jne. 

  Her­ra­nen aika, ei kai ketään pako­te­ta ostok­sil­le lähi­mar­ket­tiin sun­nun­tai­na klo 13.00? Sen sijaan on erit­täin miel­lyt­tä­vää tie­tää, että voi käy­dä kau­pas­sa esi­mer­kik­si sun­nun­tai­na, jos tarvitsee/haluaa. Lisäk­si on rei­lua, että jos joku yrit­tä­jä halu­aa pitää lii­ket­tä auki eli har­joit­taa elin­kei­no­aan sun­nun­tai­na, se hänelle/heille suotakoon. 

  Kyl­lä ne pie­net kau­pat ja eri­kois­liik­keet kuo­le­vat pää­sään­töi­ses­ti mui­hin syi­hin, kuin sii­hen, että yrit­tää saa sun­nun­tai­sin­kin. Lisäk­si jos per­heel­lä ei tosi­aan ole mitään muu­ta yhteis­tä nimit­tä­jä kuin kau­pas­sa käyn­ti, niin sil­loin ollaan jo yli­tet­ty se raja, jota ei voi­da kaup­po­jen aukio­loa­joil­la pelastaa.

 66. Ket­jun alku­pääs­sä pari kom­men­toi­jaa otti esil­le tär­keän poin­tin vii­kon­lo­pun katoa­mi­sen vaa­ras­ta. En usko, että kaup­po­jen sun­nun­tai­au­kio­lo vie­lä tähän joh­taa, mut­ta lop­puun vie­ty­nä aja­tus 24/7‑yhteiskunnasta, jos­sa ihmis­ten työ- ja vapaa-aika on tasai­ses­ti jaet­tu voi hyvin­kin vähen­tää hyvinvointia.

  Mie­les­tä­ni Osmo­kin on täs­tä kir­joit­ta­nut jos­sain kir­jas­saan, mut­ta käsit­te­li asi­aa lomien kan­nal­ta. Kyse on kui­ten­kin samas­ta ilmiös­tä, erään­lai­ses­ta social mul­tiplier ‑vai­ku­tuk­ses­ta: jaet­tu vapaa-aika on paras­ta vapaa-aikaa.

  Useim­mil­le ihmi­sil­le koke­vat vapaa-aikan­sa laa­duk­kaam­pa­na, jos sitä on mah­dol­lis­ta viet­tää omien per­heen­jä­se­nien ja ystä­vien kans­sa. Jos vapaa­päi­vät ja lomat siro­tel­laan tasai­ses­ti ympä­ri viik­koa ja vuot­ta, niin tulos saat­taa olla tehok­kaam­pi(?), mut­ta entis­tä useam­min oma vapaa-aika on pel­käs­tään omaa vapaa-aikaa, eikä yhteis­tä vapaa-aikaa mui­den kanssa.

  Jokai­sel­la yö- ja vii­kon­lop­pu­työ­tä teh­neel­lä on täs­tä koke­mus­ta. Kyl­lä se vapaa­päi­vä tiis­tai­na­kin tun­tuu hyväl­tä (on kau­pat auki ja kaik­kee!), mut­ta mie­lum­min vapaan­sa viet­täi­si samas­sa tah­dis­sa kuin muutkin.

 67. Lisäk­si on rei­lua, että jos joku yrit­tä­jä halu­aa pitää lii­ket­tä auki eli har­joit­taa elin­kei­no­aan sun­nun­tai­na, se hänelle/heille suotakoon. ”

  Suo­men Yrit­tä­jät ja yrit­tä­jä­kaup­pi­aat juu­ri vas­tus­ti­vat vapaa­ta aukioloaikaa.
  Se huo­non­taa juu­ri yrit­tä­jä­kaup­piai­den ase­maa ja huo­non­taa hei­dän sosi­aa­lis­ta asemaansa.
  Yhä useam­pi luo­puu yrit­tä­mi­ses­tä ja uusia ei enää tule alalle.
  Tur­ha puhua yrit­tä­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä, jos yrit­tä­mi­ses­tä teh­dään epäin­hi­mil­li­siä uhrauk­sia vaativaa

 68. Kaup­pa on mas­sa­lii­ke­toi­min­taa, ja varas­ton kier­to­no­peu­den kas­va­mi­sel­la saa­daan lisää katet­ta — sii­hen­hän jokai­nen vähit­täis­myy­jä täh­tää, var­sin­kin ruo­an myyn­nis­sä. Kulut­ta­ja­hin­nois­sa ei tule näky­mään. Hei­ken­tyy­kö sit­ten joi­den­kin tuot­ta­jien asema?

 69. Yhdes­sä olet ihminen

  Dip­so­maa­ni kiteyt­ti sen perim­mäi­sen syyn sun­nun­tai­au­kio­lon kiel­tä­mi­seen: “mie­lum­min vapaan­sa viet­täi­si samas­sa tah­dis­sa kuin muutkin”.

  Ihmi­sel­lä on perim­mäi­nen tar­ve kokoon­tu­mi­seen yhtei­sen asian nimis­sä. Sata vuot­ta sit­ten se oli “yhtei­nen kris­til­li­nen uskom­me”. Nyky­päi­vän juma­lia ovat mm. “työ” ja “kulut­ta­mi­nen”.

  Työ-usko­vai­set kokoon­tu­vat yhteen kak­si ker­taa päi­väs­sä; aamu- ja ilta­ruuh­kaan. Tämä yhtei­nen kokoon­tu­mi­nen on tiu­kan sosi­aa­li­ses­ti sää­del­ty kun­kin yhteis­kun­nal­li­sen arvon mukai­seen jär­jes­tyk­seen. Autoi­li­jat kokoon­tu­vat erik­seen moot­to­ri­teil­le ja rah­vas jul­ki­seen lii­ken­tee­seen. Rajan ylit­tä­mi­nen on lail­la kiel­let­ty. Jos autoi­li­ja syyl­lis­tyy rah­vaan kul­jet­ta­mi­seen työ­mat­kal­la seu­raa sii­tä anka­ra ran­gais­tus lait­to­man hen­ki­lö­lii­ken­teen harjoittamisesta.

  Kulu­tus-uskon­non har­joit­ta­jien temp­pe­lei­tä tus­kin erik­seen tar­vit­see nime­tä. Sun­nun­tai­au­kio­lo voi­tiin sal­lia vas­ta nyt kun pai­kal­li­nen väes­tö­ti­heys ja lii­ken­teel­li­set edel­ly­tyk­set mah­dol­lis­ta­vat massakokoontumiset.

  Lii­ken­teel­li­ses­ti tie­ver­kos­to pys­tyy hoi­ta­maan nykyi­set lii­ken­ne­mää­rät hel­pos­ti, jos ajo­neu­vot ajoi­te­taan tasai­sin välein käyt­tä­mään tei­tä. Mut­ta sitä ennen pitää rat­kais­ta miten sosi­aa­li­nen tar­ve kokoon­tua “yhtei­sen uskom­me” nimis­sä kah­des­ti päi­väs­sä voi­daan toteut­taa. — Itse asias­sa lii­ken­teen ruuh­kil­le ei tar­vit­se teh­dä mitään jos kokoon­tu­mis­tar­ve saa­daan tyy­dy­tet­tyä muul­la tavoin; ruuh­kat vain häviä­vät, kun niil­le ei enää ole tarvetta.

 70. Minus­ta on vaa­ral­lis­ta kun “tehok­kuu­den ihan­noi­jat” eivät sel­väs­ti­kään ole uhran­neet aja­tus­ta­kaan sel­lai­sel­le mah­dol­li­suu­del­le, että etii­kal­la on mer­ki­tys­tä.

  En tie­dä min­kä­lai­seen moraa­li­fi­lo­so­fi­aan viit­taat, mut­ta näi­den vih­jei­den perus­teel­la se kuu­los­taa kyl­lä aika kummalliselta.

  Eihän tehok­kuus tar­koi­ta mitään muu­ta kuin sitä, että pyri­tään vält­tä­mään tilan­tei­ta, jois­sa hävi­te­tään itse­tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti jotain sel­lais­ta, jon­ka ihmi­set koke­vat hyö­dyl­li­sek­si ja toi­saal­ta sitä, ettei itse­tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti aiheu­te­ta haittaa.

  Moraa­li­fi­lo­so­fi­aan tutus­tu­neet ymmär­tä­vät mis­tä puhun ja koke­muk­ses­ta tie­dän, että muut eivät ymmär­rä vaik­ka selit­täi­sin, joten en edes viit­si tuh­la­ta aikaa­ni yrit­tä­mäl­lä selit­tää. Sehän oli­si nimit­täin tehotonta.

  Täl­lai­set “moraa­li­set” posi­tiot, jois­sa kri­ti­soi­daan tehok­kuut­ta, perus­tu­vat sil­män­kään­tö­tem­puil­le, jois­sa tois­te­taan ter­miä ikään­kuin sen mer­ki­tys oli­si jokin muu kuin mikä se oikeas­ti on. 

  En läh­de ylei­sel­lä tasol­la asi­aa tar­kas­te­le­maan, mut­ta ote­taan nyt eräs par­ti­ku­laa­ri­nen moraa­li­fi­lo­so­fi­nen kan­ta, jol­la kui­ten­kin on hyvin laa­ja kan­na­tus, eli vas­ta­vuo­roi­suu­den peri­aa­te. Eli siis ohje, että käyt­täy­dy­tään mui­ta koh­taan niin­kuin toi­vot­tai­siin näi­den käyt­täy­ty­vän itseä kohtaan. 

  Täl­lai­sen peri­aat­teen taus­tal­la on nime­no­maan tehok­kuus. Ole­te­taan, että meil­lä on kat­so­mo, jos­sa on istu­ma­paik­ko­ja ja kaik­kien istues­sa kuka tahan­sa yksin voi nous­ta sei­so­maan ja näin näh­dä hie­man parem­min, mut­ta tämä tapah­tuu mui­den kus­tan­nuk­sel­la. Kui­ten­kin, jos kaik­ki nouse­vat sei­so­maan, etu­ri­vin kat­so­jia lukuu­not­ta­mat­ta kukaan ei näe yhtään parem­min kuin aiem­min, mut­ta kaik­kien jalat väsyvät.

  Täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa kyse on nime­no­maan tehot­to­muu­des­ta. Istu­mal­la tilan­ne oli­si tehok­kaam­pi, kos­ka (lähes) kaik­kien hyvin­voin­tia voi­tai­siin parantaa. 

  Kaup­po­jen aukio­lon koh­dal­la tilan­ne on vie­lä kata­lam­pi. Sii­nä meil­lä on kiel­to (sun­nu­tai­na ei saa käy­dä kau­pas­sa), joka rajoit­taa kaik­kia ja on suu­rim­mal­le osal­le hai­tak­si ja hyö­dyt­tää pien­tä jouk­koa (pik­ku­kau­pat, ABC-huol­ta­mot jne.)

  Täl­lai­sil­la “moraa­li­fi­lo­so­fiol­la” on tapa­na olla vain jouk­ko koru­lausei­ta, joil­la perus­tel­laan, mik­si muut pitää pakot­taa jon­kun pie­nen ryh­män etu­ja palvelemaan.

 71. Osmo: “Yri­tin kir­joi­tuk­sel­la­ni pro­vo­soi­da esil­le argu­ment­te­ja, että kaup­pa sääs­tää, kun aukio­lo­la­ki suo­sii suu­ria ja tehok­kai­ta yksi­köi­tä ja pie­net lähi­kau­pat kuo­le­vat. Tämä on ainoa mahdl­li­nen säästölähde.”

  Mut­ta onko tuo yli­pää­tään vali­di moraa­li­nen näkö­kul­ma? Onko aukio­lo­la­kien tar­koi­tuk­se­na tosi­aan sul­kea suu­ret kau­pat, jot­ta pie­nil­lä kau­poil­la oli­si talou­del­li­sia mahdollisuuksia? 

  Ja onko pien­ten kaup­po­jen kan­ta­va­na lii­kei­dea­na tosi­aan myy­dä tuot­tei­ta ja teh­dä voit­toa sil­loin, kun muut kau­pat ovat kiinni? 

  Mie­les­tä­ni tämä ei todel­la­kaan ole kes­tä­vä rat­kai­su. Pien­ten kaup­po­jen on kehi­tet­tä­vä stra­te­gia (esim. parem­man pal­ve­lut yms.), jol­la ne kyke­ne­vät hou­kut­te­le­maan asiak­kai­ta myös sil­loin, kun isom­mat kau­pat ovat auki. Ja tämän totean puh­taas­ti pien­ten kaup­po­jen vakioasiakkaana. 

  Lisäk­si olet vää­räs­sä sii­nä, että ainoa mah­dol­li­nen sääs­tö­läh­de on pie­nil­tä kau­poil­ta hou­ku­tel­tu kysyn­tä tai tuo hävik­ki. Kuten jo kir­joi­tin, olen­nais­ta näis­sä las­kel­mis­sa on sijoi­te­tun pää­oman voit­to. Se kas­vaa, vaik­ka sun­nun­tai­kau­pas­ta saa­dut voit­to­mar­gi­naa­lit oli­si­vat pie­nem­piä. Hin­to­jen ei siis tar­vit­se nous­ta, kat­ta­maan sun­nun­tain tuplapalkkaa!

  Myös Karin esit­tä­mät kom­men­tit asia­kas­vir­rois­ta ja kil­pai­lus­ta ovat tärkeitä. 

  Työ­tä ei ole iki­nä tar­koi­tus teet­tää vain työn vuok­si. Jos kau­pas­ta tehos­tu­mi­sen myö­tä vapau­tuu työ­voi­maa muil­le aloil­le, se on kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti posi­tii­vi­nen asia (=hal­vem­mat hin­nat, joil­loin ihmi­sil­lä on enem­män rahaa käy­tet­tä­vis­sä mui­hin pal­ve­lui­hin kuten ravin­to­loi­hin, jot­ka työl­lis­tä­vät sit­ten kau­pois­ta työt­tö­mik­si jääneitä).

 72. Tie­de­mies kir­joit­taa asiaa. 

  24/7 aja­tus on ylei­ses­ti ymmär­ret­ty joten­kin vinoon, aivan kuin kaik­kien oli­si pak­ko ajaa autol­la, ostaa ja kat­soa elo­ku­via ympä­ri vuo­ro­kau­den ympä­ri vii­kon jokai­se­na päi­vä­nä. 24/7 on osa sitä kehi­tys­tä joka vapaut­taa — kaik­ki ne jot­ka eivät ole “vie­lä jää­neet lai­tu­ril­le” — pois sii­tä yhte­näis­kult­tuu­ris­ta, joka pakot­taa mei­dät kaik­ki ruo­ka­kaup­paan ja auto­jo­noon työ­päi­vän päät­teek­si samaan aikaan. 

  Kaup­po­jen aukio­loai­ko­jen sää­te­lyä kan­nat­ta­vien tuli­si loo­gi­ses­ti vas­tus­taa myös hiu­ol­toa­se­mien, kios­kien, ravin­to­loi­den, suu­rim­mak­si osak­si jul­ki­sen lii­ken­teen, elo­ku­va­teat­te­rien ja tapah­tu­mien jär­jes­tä­mis­tä sun­nun­tai­sin. Kaik­ki ne vaa­ti­vat jon­kun työs­sä­käyn­tiä ja ovat siten pois sii­tä yhtei­ses­tä ajas­ta, joka liit­tää mei­dät osak­si yhteisöä. 

  Veik­kai­sin, että 50 vuo­den kulut­tua suu­rin osa asian vas­tus­ta­jien kom­men­teis­ta kuu­los­taa samal­ta kuin jo edes­men­neen iso­äi­ti­ni perus­tel­tu tapa. Hän pukeu­tui aina tv:n uutis­lä­he­tys­tä var­ten juh­la­pu­kuun, kos­ka jos hän näkee uutis­toi­mi­ta­jan, näkee uutis­toi­mit­ta­ja myös hänet.

 73. Otan vie­lä kan­taa tuo­hon vapaa-ajan “vähe­ne­mi­seen”. Ihmi­set käy­vät kau­pas­sa jos­kus kui­ten­kin, ja yleen­sä se tapah­tuu vapaa-ajal­la. Jos sun­nun­tai­au­kio­lo lisää kau­pas­sa­käyn­nin koko­nais­mää­rää, niin se kai tar­koit­taa, että ihmi­set käy­vät mie­luum­min sun­nun­tai­na kau­pas­sa kuin teke­vät jotain muu­ta. Mikä ihme hin­ku teil­lä on kiel­tää ihmi­siä teke­mäs­tä vapaa-ajal­laan mitä haluavat?

  Jos se ei lisää kau­pas­sa­käyn­tiä, niin herää kysy­mys, että miten se vapaa-aika oikein sii­tä vähe­nee? Meil­lä aina­kin on per­heel­lä sun­nun­tai­sin pal­jon enem­män aikaa kuin iltai­sin vii­kol­la. Jos kau­pas­sa pitää käy­dä arki­sin, niin arki-iltoi­na on vähem­män aikaa las­ten kans­sa. Kos­ka arke­na olen muu­ten­kin töis­sä, vapaa-ajan ja per­heen kans­sa vie­te­tyn ajan mer­ki­tys koros­tuu juu­ri työpäivinä. 

  Vapaa-ajan jakau­tu­mi­nen tasai­sem­min on monil­le pien­ten las­ten van­hem­mil­le erit­täin ter­ve­tul­lut­ta, kos­ka lap­set kai­paa­vat van­hem­pien seu­raa nime­no­maan usein.

  Jos huo­li on työn­te­ki­jöi­den vapaa-ajas­ta, niin mikä pak­ko työn­te­ki­jöi­den on sun­nun­tai­sin men­nä töi­hin, jos ei halua?

 74. Olen myös hil­jal­leen kään­ty­nyt sil­le kan­nal­le, että kaup­po­jen tulee saa­da olla auki sun­nun­tai­sin. Jos aukio­lo oli­si ollut rajoit­ta­ma­ton­ta aiem­min, oli­si minun hyvin vai­kea perus­tel­la sun­nun­tai­ra­joi­tus­ten säätämistä.

  Jaan kui­ten­kin huo­len yhtääl­tä viik­ko­ryt­min häviä­mi­ses­tä ja pien­ten lähi­kaup­po­jen tilanteesta.

  1) Viik­ko­ryt­mis­tä: Kari (19.11.2009 kel­lo 14:07) on minus­ta vakuut­ta­va kir­joit­taes­saan, että viik­ko­ryt­mi joh­taa infra­struk­tuu­rin käy­tön epä­te­hok­kuu­teen. Kui­ten­kin on minus­ta arvo sii­nä, että voin jär­jes­tää häät, 60-vuo­tis­juh­lat, kut­sua kotiin kave­rei­ta tai suku­lai­sia vii­kon­lop­pu­na kos­ka tie­dän, ettei suu­rin osa heis­tä ole töis­sä. Jok­seen­kin yhtei­nen viik­ko­ryt­mi luo tilai­suuk­sia toi­min­nal­le, jota oli­si vai­keam­pi jär­jes­tää jos jok­seen­kin yhteis­tä viik­ko­ryt­miä ei ole. Uskoi­sin, että kaup­po­jen sun­nun­tai­au­kio­lol­la ei ole kovin suur­ta vai­ku­tus­ta tähän vaik­ka­kin muu­ta­ma ihmi­nen lisää käy sun­nun­tai­töis­sä ja muu­ta­ma päi­vä­ko­ti­paik­ka ym. tar­vi­taan lisää. Eikä täl­lä argu­men­til­la kan­na­ta aukio­lo­ja vas­tus­taa, mut­ta kui­ten­kin jok­seen­kin yhtei­nen viik­ko­ryt­mi on sen ver­ran tär­keä, että sii­tä kan­nat­taa mak­saa vaik­ka­kin se joh­taa pie­nem­pään tehokkuuteen.

  2) anna joki­nen (19.11.2009 kel­lo 18:22) osuu minus­ta oike­aan aukio­lo­keplot­te­lu­kri­tii­kil­lään. Ei kan­na­ta tukea pieniä/lähikauppoja, mut­ta kau­pan suu­ryk­si­köi­den tulee osal­lis­tua nii­hin kus­tan­nuk­siin, jot­ka koi­tu­vat nii­den raken­ta­mi­ses­ta tär­kei­den lii­ken­ne­väy­lien yhtey­teen. Täs­tä on jos­kus kes­kus­tel­tu täl­lä blo­gil­la. Mitä nämä voi­si­vat olla? Mie­lee­ni tulee a) park­ki­pai­kat maan alle tai katol­le, b) osal­lis­tu­mi­nen tei­den raken­nus­kus­tan­nuk­siin, c) kau­pun­gis­sa jouk­ko­lii­ken­ne­mak­su mikä­li kaup­pa ei ole hyvien jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­la. Muu­ta? Soi­nin­vaa­ral­la on var­mas­ti tie­toa sii­tä mitä kau­poil­ta vaa­di­taan täl­lä hetkellä?

 75. kaup­po­jen hen­ki­lö­kun­nan präs­tis­tä pää­tel­len kovin suu­ri osa heis­tä ei vie­tä vie­lä kes­ki­luok­kais­ta per­he-elä­mää. huvit­taa kun saman­lais­ta huol­ta ei ole esi­mer­kik­si teh­tai­den hen­ki­lö­kun­nan lap­sien puo­les­ta, ilmei­ses­ti kau­pan ala on joten­kin erityissuojeluksessa

  Isät vs. äidit. Kiel­tä­mät­tä äidit ovat enem­män nii­tä kodin hen­get­tä­riä. Ja var­sin­kin jos ovat yksin­huol­ta­jia, oli­si var­maan hyvä pitää vapaan­sa samaan aikaan pens­kan­sa kanssa.

  rajoit­taa kaik­kia ja on suu­rim­mal­le osal­le hai­tak­si ja hyö­dyt­tää pien­tä jouk­koa (pik­ku­kau­pat, ABC-huol­ta­mot jne.)

  Kau­pan­tä­dit, hei­dän lap­sen­sa, huol­ta­moil­ta huol­toa tarvitsevat..
  Demo­kra­tia ei ole edel­leen­kään enem­mis­tön dik­ta­tuu­ria vaan rajo­ja tulee vetää.

 76. Jos tar­koi­tus oli pro­vo­ta, niin uusia syi­tä ei tain­nut ilmetä. 

  Minua kiin­nos­tai­si lähin­nä se, että mil­lä perus­tein Osmo olet kään­ty­nyt puol­ta­maan sun­nun­tain aukio­loa? Sitä Vih­rei­den perus­väi­tet­tä, että uusi laki tap­paa kes­kus­tan kaup­po­ja, ajaa väen pel­to­mar­ket­tei­hin ja aiheut­taa yhteis­kun­nal­le lisä­kus­tan­nuk­sia ei täs­sä ket­jus­sa ole kumot­tu. Mit­kä ovat ne plus­sat, jot­ka aja­vat näi­den yli?

 77. Mat­ti R.: “Veik­kai­sin, että 50 vuo­den kulut­tua suu­rin osa asian vas­tus­ta­jien kom­men­teis­ta kuu­los­taa samal­ta kuin jo edes­men­neen iso­äi­ti­ni perus­tel­tu tapa”.

  Enpä tie­dä. 50 vuo­den pääs­tä meri­ve­den pin­ta on jo aika kor­keal­la. Aika moni­kin voi sil­loin kysyä, mik­si vie­lä vuon­na 2009 Suo­men hal­li­tus toi­mi täs­sä­kin asias­sa näin, vaik­ka tie­si mitä pää­tök­ses­tä seu­raa tule­vil­le sukupolville.

  Tie­de­mies: “Jos sun­nun­tai­au­kio­lo lisää kau­pas­sa­käyn­nin koko­nais­mää­rää, niin se kai tar­koit­taa, että ihmi­set käy­vät mie­luum­min sun­nun­tai­na kau­pas­sa kuin teke­vät jotain muu­ta. Mikä ihme hin­ku teil­lä on kiel­tää ihmi­siä teke­mäs­tä vapaa-ajal­laan mitä haluavat?”

  Mitä­pä tähän lais­sez fai­re ‑vaa­ti­muk­seen voi­si tode­ta? Ehkä­pä tämän: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/

 78. Tie­de­mie­hen kans­sa samaa mieltä.

  Vaik­ka vii­kon­lo­pun katoa­mi­nen osin har­mit­taa minua­kin, ei yhte­näis­kult­tuu­rin häviä­mi­nen ole pel­käs­tään huo­no jut­tu, kuten Mat­ti R osu­vas­ti kir­joit­taa. Sii­tä on myös etua, ettei kaik­ki yhtä­ai­kaa ole tun­ke­mas­sa esi­mer­kik­si teil­le ja mar­ket­tei­hin ruuhkaksi.

  Timo kir­joit­ti: “Ja onko pien­ten kaup­po­jen kan­ta­va­na lii­kei­dea­na tosi­aan myy­dä tuot­tei­ta ja teh­dä voit­toa sil­loin, kun muut kau­pat ovat kiinni?”
  Samaa miel­tä myös Timon kans­sa: Jos pik­ku­kaup­po­jen kan­ta­va lii­kei­dea on tähän asti ollut tuo, ehkä nii­den oli­si­kin syy­tä paran­taa palveluitaan.

  Mark­ku: Esil­le tuo­mis­ta­si näkö­kul­mis­ta olen samaa miel­tä, mut­ta mie­les­tä­ni aukio­lo­ra­joi­tuk­set ovat vain todel­la ontu­va ja teho­ton rat­kai­su näihin. 

  Sel­ven­nyk­sek­si vie­lä, että minä­kin olen huo­lis­sa­ni pik­ku­kaup­po­jen menes­tyk­sen puo­les­ta ja ilmas­ton­muu­tok­sen ja kulu­tus­kes­kei­syy­den takia sekä pidän auto­mar­ket­tiu­tu­mis­ta hyvin epä­toi­vot­ta­va­na kehityksenä.

 79. Täs­sä nimi­merk­ki Tie­de­mie­hel­le vajaan puo­len tun­nin joh­da­tus poli­tii­kan ja etii­kan yhteyksiin:
  http://athome.harvard.edu/programs/jmr/

  No, en itse sitä kyl­lä jak­sa­nut kat­soa, mut­ta olen muu­ten tutus­tu­nut San­de­lin näke­myk­siin. Jos hän ei petä minua, hän ker­too sii­tä etii­kan perus­asias­ta, jon­ka mukaan kai­ken maa­il­mas­sa ei pitäi­si olla myy­tä­vis­sä tai, toi­ses­ta vink­ke­lis­tä, ratio­naa­li­sen ajat­te­lun pii­ris­sä. Se taas tar­koit­taa muu­ta­man mut­kan jäl­keen, että tehok­kuus ei ole se kri­tee­ri, jota aina pitää sovel­taa pyrit­täes­sä hyvään ja oike­aan, kau­niis­ta nyt puhumattakaan. 

  On joten­kin surul­lis­ta, että nyky­ään moni muu­ten ihan skarp­pi hem­mo ei ymmär­rä tätä län­si­mai­sen filo­so­fian iki­van­haa perus­juon­net­ta ja maa­il­man jaka­mis­ta jär­ke­vään, hyvään/oikeaan ja kau­nii­seen (plus metafyysiseen).

  Nyky­maa­il­maa koros­taa jär­ke­vää, mikä lie väis­tä­mä­tön­tä demo­kra­tia­by­ro­kra­tias­sa. Jär­ke­vää ei kui­ten­kaan voi­da mää­ri­tel­lä, jos ei ensin sel­vi­te­tä hyvää ja oikeaa. 

  Vai­keus tie­tys­ti on sii­nä, että “maku­asiois­ta ei voi väi­tel­lä”. Tai siis, kuten kaik­ki muis­taa lap­suu­des­taan vas­ta­väit­teen: maku­asiois­ta­han nime­no­maan aina väi­tel­lään eli niis­tä voi väi­tel­lä. Ongel­ma onkin se, että ei ole mitään kri­tee­riä, jon­ka perus­teel­la maku­asiat voi­si lait­taa parem­muus­jär­jes­tyk­seen. Sik­si maku­asiois­ta ei väi­tel­lä sel­lai­sis­sa jär­ke­vis­sä pii­reis­sä kuin tämä blogi.

  Jon­kin­lai­nen para­dok­si siis: väi­tel­lään pin­tail­miöis­tä eikä niis­tä syvis­tä vir­rois­ta, jot­ka aiheut­ta­vat pintailmiöt. 

  No, ehkä vie­lä jonain päi­vä­nä olem­me juma­lia ja ymmär­räm­me jokai­sen syy-seu­raus­suh­teen. Sit­ten voim­me lopet­taa kes­kus­te­lun moraalista.

 80. Sitä Vih­rei­den perus­väi­tet­tä, että uusi laki tap­paa kes­kus­tan kaup­po­ja, ajaa väen pel­to­mar­ket­tei­hin ja aiheut­taa yhteis­kun­nal­le lisä­kus­tan­nuk­sia ei täs­sä ket­jus­sa ole kumottu. 

  No koi­te­taan­pa kumo­ta sitten.

  Isot kau­pat (siis yli 400 neliö­tä) eivät ole lei­mal­li­ses­ti mitään pel­to­mar­ket­te­ja. Toki ne ovat myös nii­tä, mut­ta kan­ta­kau­pun­git ovat täyn­nä tuo­ta suu­rem­pia kaup­po­ja Stock­man­nis­ta lähtien.

  Itse asias­sa tuo laki luul­ta­vas­ti on ampu­nut itse­ään jal­kaan: kun ker­ran neliöt ovat kal­lii­ta ja sun­nun­tai-aukio­lo on edul­lis­ta, kan­ta­kau­pun­kiin ei yksin­ker­tai­ses­ti _kannata_ perus­taa kaup­paa, jon­ka vali­koi­ma oli­si kios­kia suu­rem­pi, ellei se sit­ten ole luok­kaa todel­la iso. Näin ollen sen kokoi­set kau­pat, jot­ka pys­ty­vät kil­pai­le­maan myös vali­koi­mal­la maga­hy­per-mar­ke­tin kans­sa, ovat jää­neet syn­ty­mät­tä. Jos siis vali­koi­maa halu­aa, kan­nat­taa hypä­tä autoon ja huraut­taa sin­ne Itä­kes­kuk­seen tai Sel­loon. Ellei nyt sit­ten sat­tu­mal­ta asu Stock­man­nin vieressä.

  Toi­sek­seen nykyi­nen lain­sää­dän­tö antaa eri­va­pau­den huol­toa­se­mil­le. Mikä voi­si olla mää­ri­tel­mäl­li­sem­min auto­mar­ket­ti kuin huol­toa­se­ma? Maan moot­to­rin­tien­var­siin on pul­pah­del­lut seit­se­mä­nä päi­vä­nä vii­kos­sa aukio­le­via ABC-mar­ket­te­ja kuin sie­niä sateel­la, kos­ka muu­al­le ei mitään kan­na­ta raken­taa, kun eivät ne saa olla auki.

  Voi­sin vie­lä lisäk­si ker­toa anek­doo­tin ihan omas­ta elä­mäs­tä­ni. Minul­la oli jos­kus enti­ses­sä elä­mäs­sä­ni sat­tu­neis­ta syis­tä auto käy­tet­tä­vis­sä­ni. Sun­nun­tai­na tote­sin, että jää­kaa­pis­sa on lähin­nä valo. Jos oli­si ollut jokin muu päi­vä kuin sun­nun­tai, oli­sin var­maan­kin köpö­tel­lyt muu­ta­man sadan met­rin pääs­sä ole­vaan mar­ket­tiin, mut­ta onnek­si joku minua vii­saam­pi oli päät­tä­nyt, että sehän ei ker­ta­kaik­ki­aan käy. Rat­kai­su: otin auton alle ja hurau­tin 10 kilo­met­rin pääs­sä ole­val­le ABC:lle hake­maan suu­hun­pan­ta­vaa. Tämä ilmei­ses­ti sit­ten oli var­si­nai­nen ekoteko?

  Väi­te, että aukio­loai­ko­jen rajoit­ta­mi­nen aiheut­tai­si yhteis­kun­nal­le lisä­kus­tan­nuk­sia on kumot­tu täl­lä pals­tal­la moneen ker­taan jo. Tilan­ne on pikem­min­kin päin­vas­toin: aukio­loai­ko­jen rajoi­tuk­set aiheut­ta­vat yhteis­kun­nal­le lisäkustannuksia.

  Kari

 81. Mitä­pä tähän lais­sez fai­re ‑vaa­ti­muk­seen voi­si tode­ta?

  Minä en kan­na­ta mitään lais­sez fai­re jär­jes­tel­mää, vaan sitä että kiel­lot pitää perus­tel­la tehok­kuu­del­la, ei epä­mää­räi­sel­lä hen­ki­lö­koh­tai­sel­la moraalilla.

  Jos iso­jen mar­ket­tien ongel­ma on se, että niis­sä asioi­mi­nen aiheut­taa iso­ja ulkois­hait­to­ja, esim. pääs­tö­jen muo­dos­sa, niin pitää puut­tua tämän ulkois­hai­tan tuot­ta­mi­seen. Se, että pako­te­taan pai­kat kiin­ni sun­nun­tai­sin, on tähän kyl­lä ihan vää­rä väline. 

  Näis­sä argu­men­teis­sa “eko­lo­gian” puo­les­ta ei ole jär­jen hiven­tä sii­nä mie­les­sä, raken­teel­li­seen ongel­maan, kuten pääs­tö­jen lisään­ty­mi­seen, käy­tet­ty­nä sun­nun­tai­au­kio­lon kiel­tö on mitä­tön, epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen ja teho­ton kei­no. Vähän niin­kuin kiel­let­täi­siin koti­si­man teke­mi­nen vap­pu­na rat­ti­juop­pou­den vähentämiseksi.

 82. Tie­de­mies:

  Minä en kan­na­ta mitään lais­sez fai­re jär­jes­tel­mää, vaan sitä että kiel­lot pitää perus­tel­la tehok­kuu­del­la, ei epä­mää­räi­sel­lä hen­ki­lö­koh­tai­sel­la moraalilla. 

  Vaik­ka olen oikeas­taan kai­kis­ta muis­ta argu­men­teis­ta, jot­ka nimi­merk­ki Tie­de­mies on täs­sä ket­jus­sa esit­tä­nyt, mel­ko pit­käl­le samaa miel­tä, niin täs­tä en ole. Mer­kit­tä­vä osa lain­sää­dän­nös­tä, kiel­lois­ta ja sään­nöis­tä perus­tuu, ja tulee­kin perus­tua, “epä­mää­räi­seen hen­ki­lö­koh­tai­seen moraa­liin”. Minun näh­däk­se­ni koko moraa­lia ei voi joh­taa tehok­kuu­des­ta. Ei edes teoriassa.

  Ja vaik­ka voi­si­kin, moraa­li­set argu­men­tit saat­ta­vat sil­ti olla parem­pi työ­ka­lu kuin tehok­kuusa­jat­te­lu, kun puhu­taan moni­mut­kai­sis­ta ilmiöis­tä ja vaikutuksista.

  Mut­ta voi­han tätä aukio­loa perus­tel­la vah­vas­ti ihan moraa­li­sel­ta­kin kan­nal­ta: minun mie­les­tä­ni on perus­ta­van­laa­tui­ses­ti moraa­li­ni vas­tais­ta, että val­tio käyt­tää _väkivaltakoneistoaan_ estä­mään minua myy­mäs­tä Mikol­le tava­raa, kos­ka kau­pas­sa­ni on lii­an mon­ta neliö­tä ja päi­vä on “vää­rä”.

  Kari

 83. Moraa­li vas­taa kysy­myk­siin sii­tä, min­kä koe­taan ole­van “oikein” tai “vää­rin”. Taus­tal­la on siis jon­kin­lai­set arvot, jot­ka ker­to­vat mikä on hyvää ja mikä huonoa.

  Moraa­li­nen argu­ment­ti on vali­di vain nii­den ihmis­ten mie­les­tä, jot­ka jaka­vat nämä arvot. Jos on kyse asias­ta, jos­sa yhteis­kun­nal­la ei ole mitään syy­tä ottaa kan­taa min­kään par­ti­ku­laa­ri­sen arvon suh­teen, niin sil­loin niin ei pidä teh­dä. Yhteis­kun­nan ei esi­mer­kik­si pitäi­si ottaa kan­taa sii­hen, onko ihmis­ten hyvä syö­dä vanil­ja- vai mansikkajäätelöä. 

  Minus­ta kau­pas­sa­käyn­nin vii­kon­päi­vä on täl­lai­nen kysy­mys. Se ei ehkä ole, kuin­ka pal­jon vapaa-aikaa ihmi­sil­lä on (täs­tä on kir­joi­tet­tu toi­saal­la), joten yhteis­kun­nan on jär­ke­vää jos­kus ottaa kan­taa työ­ai­ko­jen jne. suhteen. 

  Sil­loin kun yhteis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa ei ole mie­le­käs­tä ottaa kan­taa arvoi­hin, on syy­tä ottaa kan­taa tehok­kuu­teen. Esi­mer­kik­si jos jokin toi­min­ta aiheut­taa ulkois­hait­to­ja, syn­tyy tilan­ne, jos­sa lop­pu­tu­los ei ole teho­kas, so. on mah­dol­lis­ta osoit­taa tran­sak­tioi­ta, jot­ka paran­tai­si­vat kaik­kien hyvin­voin­tia, mut­ta joi­ta ei teh­dä mark­ki­noi­den puut­teen takia. 

  Lais­sez fai­re-näke­mys, jota en siis jaa, on, että mitään täl­lai­sia kysy­myk­siä ei pidä edes yrit­tää rat­kais­ta. Minus­ta ne pitää rat­kais­ta ja ne pitää rat­kais­ta tehok­kaas­ti, ja tämä tar­koit­taa esi­mer­kik­si sitä, että saas­tut­ta­ja mak­saa aiheut­ta­man­sa hai­tan jne. 

  Jos mar­ket­tis­hop­pai­lun ongel­ma ovat saas­teet tms. ulkois­vai­ku­tuk­set, niin nii­hin pitää puut­tua tämän meka­nis­min kaut­ta, ei epä­mää­räi­ses­ti moralisoimalla.

 84. En ymmär­rä Tie­de­mie­hen väi­tet­tä sii­tä, että sun­nun­tain aukio­lol­la ei oli­si eko­lo­gis­ta sivu­vai­ku­tus­ta. Kun isot kau­pat on sijoi­tet­tu pel­loil­le, siir­tyy sun­nun­tai­kaup­pa nyt sin­ne. Auto­yh­teis­kun­ta sen kun pors­kut­taa, kos­ka pel­to­sent­ru­meil­le ei muu­ten pääse. 

  Yksit­täis­tä sun­nun­tais­ta kaup­pa­reis­sua mer­ki­tyk­sem­pää on kehi­tyk­sen suun­ta: kaup­pa siir­tyy koko ajan kau­em­mas ihmi­sis­tä. Tätä tren­diä vas­taan oli­si hyvin voi­tu teh­dä laki, jos­sa yhdys­kun­ta­ra­ken­teen ulko­puo­lel­la ole­vien mar­ket­tien aukio­loa oli­si rajoi­tet­tu. Nyt pää­dyt­tiin päin­vas­tai­seen rat­kai­suun. Jos Vih­reät oli­si­vat olleet oppo­si­tios­sa, kaik­ki oli­si­vat äänes­tä­neet vastaan.

 85. Pitäi­si­kö orjuus sal­lia? No jaa, sanoo tehok­kuusfriik­ki, se riip­puu asian­haa­rois­ta. Jos joku hyö­tyy mut­ta kukaan ei kär­si, orjuus on oikein.

  Mora­lis­ti taas sanoo, että orjuut­ta ei pidä kos­kaan hyväk­sy kos­ka se rik­koo yhtä ihmi­sen perus­ta­vim­mis­ta oikeuk­sis­ta, nimit­täin oikeut­ta mää­rä­tä itsestään.

  Kes­kus­te­li­ja, joka on val­mis eet­ti­siin poh­din­toi­hin, myön­tää, että orjuus voi jos­kus olla parem­pi asia kuin sen vaih­toeh­dot. Hän myös tie­tää, että ihmi­sen itse­mää­rää­mi­soi­keus on aina ollut ja tulee aina ole­maan illuusio, ei koko­naan mut­ta mer­kit­tä­vis­sä määrin.

  Hän myön­tää, että ei voi tie­tää, onko orjuus hyvä vai huo­no asia, huu­ta­va vää­ryys vai tie­tyis­sä tilan­teis­sa oikeu­den­mu­kai­nen ins­ti­tuu­tio. Jos hän on skep­tik­ko, asia jää tähän. 

  Mut­ta voi olla, että hän syys­tä tai toi­ses­ta kuvit­te­lee tie­tä­vän­sä, mikä täs­sä tapauk­ses­sa on oikein ja vää­rin. Sil­loin hän saat­taa esi­mer­kik­si tuo­mi­ta orjuu­den moraa­li­se­na peri­aat­tee­na. Sii­tä huo­li­mat­ta hän kun­nioit­taa mui­ta­kin moraa­li­sia peri­aat­tei­ta aina­kin niin pal­jon, että on val­mis kuun­te­le­maan perustelut.

  Minus­ta orjuus on ihan hel­ve­tin vää­rin enkä haluai­si sal­lia edes sitä, että ruti­köy­hät äidit myy­vät lap­si­aan orjuu­teen vaik­ka lap­sel­la orja­na oli asiat parem­min. Ihan tark­kaan ja lop­puun asti en osaa selit­tää, mik­si olen tätä miel­tä vaik­ka var­maan pys­tyi­sin aihees­ta kir­joit­ta­maan kir­jan verran.

  Kaup­po­jen aukio­loa­jat? Mitä väliä … pait­si ehkä sii­nä mie­les­sä, jos­ta kir­joi­tin aiem­min: koh­ta kaik­ki on saman­lais­ta joka pai­kas­sa tääl­tä ikuisuuteen.

 86. En tie­dä, ovat­ko nämä 24/7 yhteis­kun­nan kan­nat­ta­jat, Tie­de­mies ym., sink­ku­ja vai per­heel­li­siä, veik­kaan, että sinkkuja.
  Jos men­nään sii­hen, että lau­an­tais­ta ja sun­nun­tais­ta teh­dään arki­päi­viä, niin sit­ten pitää myös las­ten kou­lu­päi­vät ja päi­vä­ko­dit jär­jes­tää sen mukaan. Että lap­set ovat kou­lus­sa vaik­ka­pa lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na ja vapaal­la vaik­ka maa­nan­tain ja kes­ki­vii­kon, van­hem­pien kalen­te­rin mukaan. Ja sit­ten myös vero­toi­mis­toon, sosi­aa­li­toi­meen, lää­nin­hal­lin­toon, ihan mihin vaan, pitää pääs­tä sun­nun­tai­na. Mitään yli­mää­räi­siä lisiä ei näis­tä sun­nun­tai­päi­vis­tä täs­sä vai­hees­sa tie­ten­kään mak­se­ta, samaa arkea kaik­ki. Tämä on toi­nen vaihtoehto.
  Miten käy näi­den bai­laus­ra­vin­to­loi­den, jot­ka olet­ta­vat, että lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na ihmi­set voi­vat potea kra­pu­laa. Ne ajat mene­vät ohi.
  No, ei hätää, kyl­lä Sedu kek­sii tavan bai­la­ta edelleen.
  Miten ihmi­set jat­kos­sa aiko­vat jär­jes­tää sit­ten vaik­ka­pa häi­tään, vii­kon­lop­pu­kaan ei käy, 50% on töis­sä. Ja kirk­ko ei ole auki lau­an­tai­na vaan tiistaiaamulla.

 87. En minä väit­tä­nyt, ettei sun­nu­tai­au­kio­lo voi lisä­tä “saas­tei­ta”, vaan väi­tin, että jos saas­teet ovat ongel­ma, niin on jär­je­tön­tä yrit­tää rat­kais­ta sitä niin epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la kei­nol­la kuin kaup­po­jen pitä­mi­sel­lä kiin­ni sunnuntaisin.

  Tämä kysy­mys rat­ke­aa tosi­asioil­la, ei moralisoinnilla.

 88. Koti­kat­so­mo (vai­mo ja kak­si las­ta) taput­taa Tie­de­mie­hen kom­men­teil­le. Anop­pia ei näy, joten hän lie­nee jos­sain ostok­sil­la (vaik­ka on yö — huh).

  Har­va asia saa yhtä yksi­mie­lis­tä kan­na­tus­ta kuin pien­ten lähi­kaup­po­jen puo­lus­ta­mi­nen. Vaik­ka tavoi­te on hyvä, niin ei kai kukaan usko nii­tä pelas­tet­ta­van lain­sää­dän­nöl­lä? Yhtä outo­ja on pelot sii­tä, että 50-vuo­tis­juh­liin tulee vain puo­let poruaks­ta, kun loput ovat sun­nun­tai­na töis­sä mar­ke­tin kas­sal­la. Olen ollut töis­sä kau­pas­sa yli 10 vuot­ta ja sen jäl­keen seka­lai­sis­sa hom­mis­sa toi­set 10 vuot­ta. Tuo­na aika­na en ole kuul­lut ettei­kö poruk­ka oli­si pys­ty­nyt jär­jes­tä­mään itsel­leen vapaa­ta myös työ­päi­vä, jos on niin halunnut. 

  Välil­lä aina ihmet­te­len, miten mikään asia voi kehit­tyä, kun tyy­pil­li­nen suh­tau­tu­mi­nen kaik­keen muu­tok­seen on kate­go­ri­nen vas­tus­tus. Onnek­si jos­kus har­voin pääs­tään askel eteen­päin, muu­ten oltai­siin kaik­ki edel­leen kas­kea polttamassa.

 89. Argu­ment­ti, jon­ka mukaan sun­nun­tai­au­kio­lon sal­li­mi­nen joh­tai­si jon­kin­lai­seen puu­ro­mai­seen yhte­näis­kul­tuu­riin, kuu­los­taa nur­kin­ku­ri­sel­ta. Mie­les­tä­ni sun­nun­tai­au­kio­loa puol­taa eni­ten sen minul­le tar­joa­ma mah­dol­li­suus elää elä­mää­ni hie­man omaehtoisemmin.

 90. Voi hyvä tava­ton! Joi­den­kin mie­les­tä kaik­ki menee vää­rin ja kaik­ki menee ihan p.…ellen, kun kau­pat saa­vat olla auki sun­nun­tai­na. Ilmei­ses­ti olen var­sin yksin­ker­tai­nen ihmi­nen, kos­ka en tota niele.Ensinnäkin, eihän se, että kaup­pa on auki, vel­voi­ta ketään siel­lä käy­mään. En todel­la­kaan juok­se itse joka päi­vä osta­mas­sa jotain. Jos isot liik­keet saa­vat nyt samat oikeu­det edes liki­main kuin pie­net aukio­lois­sa, niin mitä ihmeen vää­rää sii­nä on? Jos joku ihmi­nen itkee, mie­lel­lään mon­ta, jotain kort­te­li­kaup­paa ja halu­aa siel­lä käy­dä, niin mitä ihmet­tä nää jutut sii­hen mei­naa­vat?? Jos jot­kut ihmi­set käy­vät isois­sa kau­pois­sa ja sääs­tä­vät ben­san­kin huo­mioi­den rahaa, niin mitä vää­rää sii­nä on? Minus­ta ei pidä eri­lai­sil­la kiel­loil­la yms taval­laan yrit­tää tukea pien­kaup­po­ja. Jos kan­sa halu­aa, niin tue­taan nii­tä sit­ten vero­ra­hoil­la sel­väs­ti joi­den­kin peli­sään­tö­jen mukaan, eikä tahal­li­ses­ti vai­keu­te­ta tois­ten hommia.
  Sit­ten nää jutut yhtei­sis­tä vii­kon­lo­puis­ta, eri­lai­sis­ta juh­lis­ta jne. Voi itke­vä p.…..le. Paras­ta fari­sea­lai­suut­ta pit­kään aikaan. Pal­jon­ko­han tänä päi­vä­nä on poruk­kaa töis­sä sun­nun­tai­sin? Pal­jon­ka­han tulee nyt lisää? Aika pal­jon tulee kau­pois­sa ole­maan opis­ke­li­joi­ta, joil­le tuo hom­ma on juma­lan lahja.
  Eri­kois­kau­pat saa­vat olla kiin­ni, jos halua­vat. Jos jol­le­kin kes­kuk­sel­le nii­den aukio­lo sun­nun­tai­na on elin­tär­keä, niin lain mukaan voi­vat pitää ovet kiin­ni jonain muu­na päivänä.
  Mä en jak­sa käsit­tää vas­tus­ta­jien kan­to­ja jär­ke­väs­sä mie­les­sä. Jokai­sel­la saa ja pitää olla näke­mys, mut­ta mitä niil­lä sinän­sä on vir­kaa? Asiak­kaat tule­vat rat­kai­se­maan, oli­ko pää­tös huo­no tahi ei. Ei edes joku suu­ri kaup­pa kau­an pidä ovia auki, ellei se edes liki­mäin kannata.
  Mik­si jos­sain päin maa­il­maa kau­pat ovat auki 24 h/vrk/viikottain? Tus­kin huvin vuok­si. On tie­tys­ti erit­täin hie­noa vas­tus­taa asioi­ta oman näke­myk­sen­sä (näin on kai­kil­le hyvä) mukaan, mut­ta ehkä kui­ten­kin anne­taan kan­sal­le nyt sit­ten se näy­tön paik­ka ja katel­laan? Voi tir­tys­ti käy­dä niin, että kan­sa käyt­täy­tyy vää­rin ja käy sopi­vas­ti sun­nun­tai­sin kau­pois­sa. Siis kan­sa on väärässä?
  Jon­kun jut­tu orjis­ta ei nyt kyl­lä men­nyt ihan jake­luun, mut­ta sal­lit­ta­koon se yksin­ker­tai­sel­le DI:lle.

 91. Vie­lä lisää. Jos kovas­ti porukkss käy kau­pois­sa sun­nun­tai­sin, niin he ovat vää­räs­sä js Te kaik­ki vas­tus­ta­jat oikeas­sa. Eli kan­sa vaihtoon.
  Niinpä.

 92. Nämä puheet ruu­an hin­nan­las­kus­ta on sel­vä merk­ki sii­tä, että nyt muu­tok­sen jäl­keen tän­ne on suu­rem­pi toden­nä­köi­syys tul­la oikeas­ti kil­pai­le­va vähit­täis­ta­va­ra­kaup­pa. Vie­lä kun saa­tai­siin kaup­pa­kes­kus­ten kaa­voi­hin kol­mel­le yhtä­suu­rel­le tilat, niin sitä “oike­aa kil­pai­lua” voi­si jopa syntyä.

  Seu­raa­val­la Tuk­hol­man mat­kal­la käy­kää ihmees­sä Nor­ra Sta­tio­nin Prisxt­ras­sa. Sii­nä näkyy sel­vä mal­li kil­pai­lun tulok­ses­ta. Sor­ti­ment­ti on kas­va­nut, läm­pi­mät ruu­at läm­min­ruo­ka­tis­kis­tä 9.90kr/100g, he-vi ja lei­pä osas­tot täy­del­li­siä, yli 10 sort­tia kah­vin­pa­pu­ja, mitä saa itse myös kau­pas­sa jau­haa, yms…+perus kamat. Ja sit­ten kil­pai­li­jat Wil­lys, Ica, Sabis, Lild, Net­to, Coop konsum,..

  Ja kai­ken hui­puk­si ostok­sia myös netis­tä http://www.netxtra.se

 93. Osmo: Ensin­nä­kin ihmis­ten kau­pois­sa käyt­tä­mä raha ei ole vakio, eli se lisään­tyy, jos kau­pat ovat auki enem­män. Tämän lisäk­si sääs­töä syn­tyy, kun kiin­tei­den kulu­jen osuus toi­min­nan kus­tan­nuk­sis­sa las­kee ja hävik­ki pie­ne­nee. Arhon point­ti hyvin­voin­ti­tap­pioi­den pie­ne­ne­mi­ses­tä vai­kut­taa sen lisäk­si kaup­paan. Ihmi­set ovat varak­kaam­pia ja kysyn­tä kasvaa.

  Ricca­do:

  Eli kustannushyöty/haitta asiak­kaal­le +/-/0.

  Tai vois­ko miten­kään olla, että sinun yksit­täi­ses­tä tapauk­ses­ta joh­to­pää­tös­ten vetä­mi­nen ylei­sis­tä vai­ku­tuk­sis­ta ei ole järkevää?

  Kuin­ka moni tämän pals­tan kom­men­toi­jis­ta halu­aa läh­teä töi­hin sun­nun­tai­na kym­me­nel­tä aamul­la. Minä en.

  No onnek­si sinun ei tar­vit­sek­kaan. Kyl­lä nii­tä haluk­kai­ta­kin löy­tyy kun­han työs­tä mak­se­taan markkinahintaa.

  En tie­dä, ovat­ko nämä 24/7 yhteis­kun­nan kan­nat­ta­jat, Tie­de­mies ym., sink­ku­ja vai per­heel­li­siä, veik­kaan, että sinkkuja.

  Vää­rin vei­kat­tu ja sen lisäk­si idioot­ti­mais­ta hyö­kä­tä mui­den kes­kus­te­li­joi­den elin­ta­paa tai motii­ve­ja vas­taan, kun kes­kus­tel­laan politiikasta.

  BRG:

  Sun­nun­tai­au­kio­lo on muu­ten ihan ok jut­tu mut­ta nuo kaup­pa­kes­kus­ten yhte­näi­set aukio­loa­jat on kyl­lä lii­al­li­nen rasi­te pienyrittäjälle.

  häh? Entäs lii­ke­ti­lan vuo­kra? Onko sekin lii­al­li­nen rasi­te? Entäs muut sopi­muk­sen vuo­kra­lais­ta vel­voit­ta­vat asiat? Aukio­loai­ka­vaa­ti­mus ei poik­kea miten­kään näis­tä muis­ta. Jos se on koh­tuu­ton rasi­te yrit­tä­jäl­le hän luo­puu lii­ke­ti­las­ta ja kaup­pa­kes­kuk­sen pyö­rit­tä­jä tekee sopi­muk­sen sel­lai­sen yrit­tä­jän kans­sa, jol­le se ei ole lii­al­li­nen rasi­te: resurs­sit tule­vat parem­paan käyt­töön. Jos taas se on oikeas­ti yrit­tä­jil­le suu­rem­pi rasi­te kuin mitä sii­tä on kaup­pa­kes­kuk­sen omis­ta­jal­le hyö­tyä, niin sit­ten kaup­pa­kes­kuk­set luo­pu­vat nois­ta aukio­loai­ka­vaa­ti­muk­sis­ta ilman mitään lakia.

  Edus­kun­ta voi ainoas­taan vähen­tää hyvin­voin­tia sekaan­tu­mal­la asiaan.

  Osmo:

  Yri­tin kir­joi­tuk­sel­la­ni pro­vo­soi­da esil­le argu­ment­te­ja, että kaup­pa sääs­tää, kun aukio­lo­la­ki suo­sii suu­ria ja tehok­kai­ta yksi­köi­tä ja pie­net lähi­kau­pat kuo­le­vat. Tämä on ainoa mahdl­li­nen säästölähde.

  Häh? Siis oot­ko itse tätä miel­tä vai pidät­kö tätä jon­kun tahon pro­pa­gan­da­na? Jos luet tämän ket­jun läpi, niin tääl­lä esi­te­tään usei­ta syi­tä mik­si hin­nat voi­vat alen­tua ja voi­tot kasvaa.

  Juha­na Vartiainen:

  Mut­ta pel­käs­tään se, että kaup­pa haluai­si pal­ka­ta lisää väkeä, ei lisää työl­li­syyt­tä, ellei työn tar­jon­ta kasva.

  Ei. Työl­li­syys lisään­tyy, jos kysyn­tä tai tar­jon­ta kasvaa.

  Kal­le Pyöräniemi:

  Täy­tyy myön­tää, että vaik­ka muu­ten olen­kin libe­raa­li, vas­tus­tan kaup­po­jen sunnuntaiaukioloa.

  heh… Eli et ole libe­raa­li ollen­kaan. Libe­raa­lius on sitä, että kan­nat­taa ihmis­ten itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta riip­pu­mat­ta sii­tä mihin ne ihmi­set käyt­tä­vät tätä oikeut­taan (kun­han eivät louk­kaa mui­den oikeut­ta samaan). Ei vapaut­ta voi puol­lus­taa vaan sil­loin, kun se lisää omaa hyvin­voin­tia ja väit­tää puol­lus­ta­van­sa vapaut­ta. Sil­loin puol­lus­taa vaan omaa hyvin­voin­tia mui­den vapau­den kustannuksella.

 94. Ovat­pa ne ihmi­set sit­ten aikai­sem­min olleet tyh­miä ja tehot­to­mia, eivät­kä ole moraa­li­fi­lo­so­fia­kaan ymmär­tä­neet, kun yhteis­kun­nan ryt­miä on sää­det­ty. Onnek­si mei­dän kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä tuot­taa näi­tä lah­jak­kuuk­sia, jot­ka oiko­vat aiem­pien suku­pol­vien idioottimaisuuksia.

 95. Isot jätit (K- ja S‑ryhmä) kas­va­vat edel­leen. Ainoa uusi kil­pai­li­ja LIDL jou­tuu ahtaam­mal­le kun on pitä­nyt sun­nun­tait tähän asti kiin­ni, nyt jou­tu­nee avaa­maan. Eri­kois­kau­pat menet­tä­vät osuuk­si­aa K- ja S‑ryhmälle.
  Oli­go­po­li ase­te­ma vah­vis­tuu, ei tule ole­maan kulut­ta­jan etu.

  Edus­kun­nas­sa ei pikku(erikois-)kaupoilla ole edus­tus­ta, ei myös­kään LIDLl­lä. K- ja S‑ryhmällä on. Se näkyi nyt.

 96. Tie­de­mies, jos pois­tat arvot kes­kus­te­lus­ta, jäl­jel­le jää pelk­kä tehok­kuus. Sii­nä kes­kus­te­lus­sa taas ei ole pal­jon jär­keä, sen voi jät­tää vir­ka­mie­hil­le. Kysy­mys onkin sii­tä, onko tehok­kuus yhteis­kun­nan ainoa ohjaa­va tekijä.

  Kat­so­mal­la yksit­täi­siä pää­tök­siä tehok­kuu­den näkö­kul­mas­ta pää­tyy hel­pos­ti rat­kai­sui­hin, jot­ka koko­nai­suu­des­sa joh­ta­vat epä­toi­vot­tuun rat­kai­suun. Esi­mer­kik­si: kos­ka yhdys­kun­ta­ra­ken­net­ta pitäi­si ohja­ta kaa­voi­tuk­sel­la eikä kaup­po­jen aukio­loil­la, ei pel­to­mar­ket­tien aukio­lo­ja saa rajoit­taa, vaan nii­den kaa­voit­ta­mis­ta pitää rajoittaa.

  Täl­löin jää huo­miot­ta se vali­tet­ta­va tosi­seik­ka, että pel­to­mar­ke­tit ovat jo siel­lä pel­loil­la. Sal­li­mal­la tehok­kuu­den nimis­sä sun­nun­tai­au­kio­lot kai­kil­le ohjaam­me samal­la tule­vaa kaa­voi­tus­ta — pel­to­mar­ket­te­ja kohti.

  Yksiu­lot­tei­suu­ten­sa ja arvot­to­muu­ten­sa vuok­si tehok­kuus ei sovi poliit­ti­sek­si aat­teek­si. Vih­rei­den­kin pii­ris­sä se jos­kus unohtuu.

 97. En ymmär­rä Tie­de­mie­hen väi­tet­tä sii­tä, että sun­nun­tain aukio­lol­la ei oli­si eko­lo­gis­ta sivu­vai­ku­tus­ta. Kun isot kau­pat on sijoi­tet­tu pel­loil­le, siir­tyy sun­nun­tai­kaup­pa nyt sin­ne. Auto­yh­teis­kun­ta sen kun pors­kut­taa, kos­ka pel­to­sent­ru­meil­le ei muu­ten pääse. 

  Tätä argu­ment­tia tun­nu­taan vil­jel­tä­vän tääl­lä jat­ku­vas­ti. Mut­ta onko täl­le olet­ta­muk­sel­le lopul­ta katet­ta? Näh­däk­se­ni ei ole.

  Voi­daan suh­teel­li­sen hel­pos­ti pos­tu­loi­da myös vas­ta-argu­ment­te­ja. Esi­mer­kin vuok­si joitakin.

  1) Kes­kei­sim­mil­lä pai­koil­la (lähiön kes­kel­lä, kan­ta­kau­pun­gis­sa…) maan hin­ta on kal­liim­pi kuin jos­sain pel­lol­la. Tämä tar­koit­taa sitä, että kau­pan kiin­teät kus­tan­nuk­set ovat näil­lä alueil­la suu­rem­mat. Kiin­teät kus­tan­nuk­set juok­se­vat, oli­pa kaup­pa auki tai ei. Jos rajoi­tam­me aukio­loai­kaa, noil­le kiin­teil­le kus­tan­nuk­sil­le ei voi­da saa­da vas­taa­vaa tuot­toa niin pal­jon. Maan hin­tae­ros­ta joh­tuen tämä suo­sii nii­tä kaup­po­ja jois­sa kiin­teät kus­tan­nuk­set ovat pie­nem­mät. Käy­tän­nös­sä siis peltomarketteja.

  2) Kei­no­te­koi­nen neliö­ra­ja osuu kaik­kein pahim­min juu­ri nii­hin lähiöi­den ja kau­pun­kien kes­kel­lä ole­viin kaup­poi­hin, jot­ka yrit­täi­si­vät tar­jo­ta suur-mar­ke­tin tar­jon­taa pie­nem­mäl­lä neliö­mää­räl­lä. Sun­nun­tai-aukio­los­ta tule­va hyö­ty on niin suu­ri, että kaup­po­ja pide­tään “kei­no­te­koi­ses­ti” lii­an pie­ni­nä. Sil­loin ne eivät pys­ty vali­koi­mas­sa kil­pai­le­maan suu­rem­pien “pel­to­mar­ket­tien” kanssa.

  3) Tii­viim­mäs­sä kau­pun­ki­ra­ken­tees­sa muo­dos­tuu ruuh­kia, pulaa park­ki­pai­kois­ta jne., vas­taa­vas­ti pel­loil­la moot­to­ri­tei­den laa­jen­ta­mi­nen ja isot park­ka­lu­eet eivät ole ongel­ma. Jos lii­ken­ne kei­no­te­koi­ses­ti pako­te­taan toi­mi­maan tiet­tyi­nä aikoi­na lii­ken­teen ongel­mat ovat pahem­pia. Tämä ran­kai­see nime­no­maan kes­kus­tois­sa ole­via liikkeitä.

  4) Onko meil­lä jotain eri­tyis­tä syy­tä olet­taa, että tämä “autoi­le­va kan­san­osa”, jois­ta Jum­bo­jen asia­kas­kun­ta koos­tuu, kävi­si sun­nun­tai­sin tuke­mas­sa kes­kus­tan kivi­jal­ka­kaup­paa Jum­bon olles­sa kiin­ni? Tus­kin­pa. On pal­jon luul­ta­vam­paa, että ne aja­vat sen sijaan moot­to­ri­tien var­res­sa ole­val­le ABC-huoltamolle.

  5) Nykyi­nen (ja myös tule­va) lain­sää­dän­tö suo­sii autoi­su­mis­ta ihan suo­raan: huol­toa­se­mat saa­vat olla auki, mut­ta vas­taa­van kokoi­nen kaup­pa asu­tuk­sen kes­kel­lä ei saa.

  Mie­les­tä­ni ei ole ole­mas­sa kovin vah­vo­ja teo­reet­ti­sia tai empii­ri­siä näyt­tö­jä sii­tä, että aukio­loai­ko­jen rajoit­ta­mi­sen pois­ta­mi­nen tuki­si “auto­mar­ket­te­ja”. Tilan­ne näyt­täi­si ole­van pikem­min­kin päinvastoin.

  Kari

 98. Art­tu­ri Björk:

  Libe­raa­lius on sitä, että kan­nat­taa ihmis­ten itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta riip­pu­mat­ta sii­tä mihin ne ihmi­set käyt­tä­vät tätä oikeut­taan (kun­han eivät louk­kaa mui­den oikeut­ta samaan).

  Jo vain. Niin­pä on libe­raa­lia käyt­tää raho­jaan kor­rup­tioon, kun­han ei louk­kaa mui­den oikeut­ta ostaa eri­tyi­siä pal­ve­luk­sia polii­ti­koil­ta tai vir­ka­mie­hil­tä. Tie­tys­ti on myös libe­raa­lia kau­pan­teos­sa hui­ja­ta ja sala­ta asioi­ta jot­ka vain häi­rit­si­si­vät kau­pan­te­koa, kun­han sal­lii mui­den­kin menet­te­le­vän samal­la taval­la. Tosi libe­raa­lia on suur­ten kes­ken teh­dä pie­niä syr­ji­viä sopi­muk­sia, kun­han ei louk­kaa mui­den oikeut­ta samaan.

  Vai oli­si­ko tämä sit­ten­kin ns. uusliberalismia?

  Tie­de­mies:

  Sil­loin kun yhteis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa ei ole mie­le­käs­tä ottaa kan­taa arvoi­hin, on syy­tä ottaa kan­taa tehokkuuteen.

  Tämä­hän oli­si val­lan mai­nio neu­vo, jos oli­si ole­mas­sa tehok­kuut­ta an sich. Mut­ta kun ei ole. Jos joku halu­aa tehok­kaas­ti naut­tia hil­jai­suu­des­ta ja luon­nos­ta, hän ei var­maan­kaan halua lähi­mail­leen kaup­pa­kes­kus­ta, toi­sin kuin sel­lai­nen, joka halu­aa tehok­kaas­ti myy­dä tavaroita. 

  Se että nykyi­sin tehok­kuu­del­la ymmär­re­tään tuo­tan­non ja kau­pan tehok­kuut­ta on vain tämän kult­tuu­rin ja ajan omi­nai­suus. Aja­tus tai ideo­lo­gia, jon­ka mukaan ihmis­ten elä­mä on sitä parem­paa, mitä tehok­kaam­paa tuo­tan­to on, on (lähes) yhtä ont­to kuin ideo­lo­gia, jon­ka mukaan työ­läis­ten elä­mä on sitä parem­paa, mitä tehok­kaam­min työ­läis­ten puo­lue hei­dän etu­jaan ajaa.

  Jäl­kim­mäi­nen ideo­lo­gia osoit­tau­tui vir­heel­li­sek­si vii­meis­tään kak­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten, kun taval­li­set sosia­lis­ti­mai­den kan­sa­lai­set huo­ma­si­vat, että puo­lu­een tehok­kuus kas­vat­ti­kin lähin­nä puo­lu­een joh­ta­jien ja jäsen­ten hyvin­voin­tia ja hei­ken­si mui­den. Nykyi­sen talous­i­deo­lo­gian vuo­ro koit­taa, kun ihmi­set huo­maa­vat, että talou­den tehok­kuu­den edis­tä­mi­nen kas­vat­taa lähin­nä tuo­tan­non ja kau­pan omis­ta­jien ja ohjaa­jien hyvin­voin­tia ja hei­ken­tää muiden. 

  Ehkä taval­lis­ten ihmis­ten hyvin­voin­nin kan­nal­ta oli­si­kin tehok­kaam­paa arvioi­da asioi­ta vähän vähem­piä teho­ja vaa­ti­vas­ta näkökulmasta.

 99. Tie­de­mies, jos pois­tat arvot kes­kus­te­lus­ta, jäl­jel­le jää pelk­kä tehok­kuus. Sii­nä kes­kus­te­lus­sa taas ei ole pal­jon jär­keä, sen voi jät­tää vir­ka­mie­hil­le. Kysy­mys onkin sii­tä, onko tehok­kuus yhteis­kun­nan ainoa ohjaa­va teki­jä.

  En minä sano­nut, että arvot pitää pois­taa kes­kus­te­lus­ta. Arvot ovat kul­la­kin ihmi­sel­lä hie­man eri­lai­set, joten pel­käs­tään arvoi­hin perus­tu­van argu­men­tin hyväk­sy­vät vain ne, jot­ka ko. arvon jakavat. 

  Poli­tii­kas­sa on tämän vuok­si usein kyse tehok­kuu­des­ta. Tätä eivät vasem­mis­to­lai­sim­mat usein ymmär­rä ollen­kaan. Tehok­kuus ei tar­koi­ta sitä, että mak­si­moi­daan pää­oman tuot­to­ja tms., vaan sitä ettei kävel­lä tois­ten arvo­jen yli pel­käs­tään sik­si, että ne poik­kea­vat omista. 

  Sun­nun­tai­au­kio­lon vas­tus­ta­mi­ses­sa tun­tuu lisäk­si ole­van ihan vir­heel­li­siä tai aina­kin epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia syi­tä. Esi­mer­kik­si tämä saas­tu­mi­nen. Välil­li­ses­ti tie­ten­kin on mah­dol­lis­ta, että se, että pako­te­taan ostok­set kuu­del­le päi­väl­le, tulee vähem­män autoi­lua tms, mut­ta tämä on todel­la urpo syy kiel­tää ostos­ten teko yhdel­tä päi­väl­tä, kos­ka on pal­jon tehok­kaam­pia tapo­ja ohja­ta ihmis­ten autoi­lua kuin kaup­po­jen aukio­lo­jen rajoitukset. 

  En ymmär­rä, mik­si kaa­voit­ta­mi­nen­kaan oli­si oikea tapa ohja­ta käyttäytymistä.

 100. Erin­omai­nen kir­joi­tus Kari! Epäi­le­mät­tä kes­kus­tan kal­liit neliöt vai­kut­ta­vat juu­ri kir­joit­ta­mal­la­si tavalla.

 101. Kari kir­joi­tuk­ses­saan ver­ta­si pel­to­mar­ket­te­ja ja kes­kus­tan pik­ku­liik­kei­tä. Mut­ta hän on valin­nut vää­rän ver­tai­lu­koh­teen peltomarketeille.

  Itse asun 3 kilo­met­riä Jum­bos­ta ja minul­la on pää­vaih­toeh­to­na 0,5 km pääs­sä ole­va pie­neh­kö S‑market.

  Maan hin­ta on S‑marketin koh­dal­la var­maan aivan sama kuin Jum­bos­sa­kin, kos­ka kum­mat­kin ovat yhtä etääl­lä kes­kus­tas­ta. Sik­si kes­kus­tan kal­liit neliöt eivät vai­ku­ta asi­aan mil­lään tavalla.

  Ver­tai­lu pitää teh­dä sen välil­lä, että kuin­ka pal­jon käyn S‑marketissa ja kuin­ka pal­jon Jum­bos­sa. Ja jos Jum­bo on auki sun­nun­tai­sin, niin se vai­kut­taa niin, että ostam­me enem­män Jum­bos­ta. Kos­ka arke­na sin­ne ei ajan­puut­teen vuok­si usein­kaan viit­si lähteä.

  Siis on päi­vän­sel­vää, että Jum­bo hyö­tyy sun­nun­tai­au­kio­los­ta ja autoi­lu lisääntyy.

 102. Jo vain. Niin­pä on libe­raa­lia käyt­tää raho­jaan kor­rup­tioon, kun­han ei louk­kaa mui­den oikeut­ta ostaa eri­tyi­siä pal­ve­luk­sia polii­ti­koil­ta tai vir­ka­mie­hil­tä. Tie­tys­ti on myös libe­raa­lia kau­pan­teos­sa hui­ja­ta ja sala­ta asioi­ta jot­ka vain häi­rit­si­si­vät kau­pan­te­koa, kun­han sal­lii mui­den­kin menet­te­le­vän samal­la tavalla. 

  Minä jos­kus ajat­te­lin, että asiat ovat tasa­pai­nos­sa, kun minua saman päi­vän aika­na hau­ku­taan mie­li­pi­teis­tä­ni kom­mu­nis­tik­si ja kapi­ta­lis­ti-siak­si. Näyt­tää sil­tä, että balans­si on mennyt.

  Ja nyt minä jou­dun sit­ten puo­lus­ta­maan mark­ki­noi­ta täy­sin libe­raa­lis­ta näkö­kan­nas­ta pel­käs­tään type­rien argu­ment­tien vuok­si. O tem­po­ra o mores.

  Mut­ta läh­de­tään­hän nyt vaik­ka ihan perus­teis­ta: täy­sin vapaas­sa mark­ki­na­ta­lou­des­sa — joka on siis lähin­nä uto­pi­aa — kor­rup­tio­ta ei edes teo­rias­sa voi esiin­tyä. Ketään ei voi, eikä kan­na­ta, lah­joa, kos­ka tämä “lah­jo­mi­nen” oli­si kui­ten­kin parem­min väli­tet­tä­vis­sä mark­ki­na­me­ka­nis­min kaut­ta, siis hinnoissa.

  Ja kun nyt olen juo­nut muu­ta­man oluen täs­sä lau­an­tai-ilta­ni ratok­si, niin vedän­pä vie­lä väliin tylyn kom­men­tin: kor­rup­tio on voi­ma, joka suo­jaa mei­tä sor­ron voi­mia vastaan!

  Kos­ka tapoi­hi­ni kuu­luu perus­tel­la mie­li­pi­tee­ni, teen sen seuraavassa.

  Mark­ki­nat toi­mi­vat aina. Siis tar­koi­tan täl­lä sitä, että ne toi­mi­vat aika­naan Neu­vos­to­lii­tos­sa ja ne toi­mi­vat nykyi­sin­kin kai­kil­la elä­män osa-alueil­la. Täs­tä ei voi­da oikeas­taan vält­tää mis­sään ihmis­ten väli­ses­sä toi­min­nas­sa niin kau­an, kun jol­lain taval­la työ­tä ja hyö­dyk­kei­tä jaetaan.

  Esi­merk­ki­nä voi­sin keroa vaik­ka­pa kol­le­ga­ni tari­nan enti­ses­tä Tsekkoslovakiasta.

  Hin­nat oli­vat siel­lä täy­sin sään­nel­ty­jä. Pesu­ko­ne mak­soi X rähh­my­lää. Sel­vä. Ongel­ma vain oli sii­nä, että pesu­ko­net­ta (joi­ta oli lii­an vähän tar­jol­la) piti jonot­taa kak­si vuot­ta. Pait­si, jos sat­tui ole­maan “suh­tei­ta” sopi­viin tahoi­hin, jol­loin sen sai per heti. Tosin sil­loin nämä “sopi­vat tahot” vaa­ti­vat vas­ta­pal­ve­luk­sek­si, että piti hoi­taa asia Y sit­ten nii­den eduk­si. Tämä on toi­nen tapa jär­jes­tää mark­ki­nat: vaihtokauppa.

  Lop­pu­tu­le­ma siis oli se, että mark­ki­nat toi­mi­vat edel­leen, mut­ta pirun epä­rei­lus­ti ja epä­re­hel­li­ses­ti. Joku kut­sui­si tuo­ta kor­rup­tiok­si — mitä se tie­ten­kin asial­li­ses­ti ottaen onkin.

  Kor­rup­tio­ta syn­tyy aina, jos joku hen­ki­lö A pää­see päät­tä­mään hen­ki­lön B asiois­ta ilman, että A:lla on (rahal­lis­ta tai muu­ta) vas­tuu­ta asiois­ta. Libe­raa­lius näh­däk­se­ni läh­tee sii­tä, että tuol­lai­sia tilan­tei­ta ei syn­ny, kos­ka jär­jes­tel­mä on sel­lai­nen, että asiat sel­vi­te­tään markkinoilla.

  Mut­ta se, että ihmi­set ihan täy­sin vapaa­eh­toi­ses­ti sopi­vat asiois­ta ja omis­ta rahois­taan on vapaut­ta. Jos val­ti­val­ta, tai joku muu, sit­ten yrit­tää sot­kea asioi­ta esi­mer­kik­si lain­sää­dän­nöl­lä, niin eihän näil­lä ihmi­sil­lä ole muu­ta vaih­toeh­toa kuin lah­joa sään­nök­set sopi­vik­si. Se on sil­loin olo­suh­tei­siin näh­den kapi­na enem­mis­tön (demo­kra­tia) tai vähem­mis­tön (dik­ta­tuu­ri) sor­toa vastaan.

  Kari

 103. Timo:
  Vaik­ka en sel­kään taput­te­lus­ta yleen­sä pidä­kään, niin kii­tos nyös itsel­le­si: aloi­tuk­ses­ta­si oli help­poa jat­kaa aja­tus loo­gi­seen lop­puun asti.

  Ja kii­tos myös Osmol­le. Ei minul­la ollut mitään perus­te­lua mie­li­pi­det­tä asias­ta ennen tätä blo­gi­kes­kus­te­lua. Nyt on.

  Kari

 104. Mie­les­tä­ni ei ole ole­mas­sa kovin vah­vo­ja teo­reet­ti­sia tai empii­ri­siä näyt­tö­jä sii­tä, että aukio­loai­ko­jen rajoit­ta­mi­nen pois­ta­mi­nen tuki­si “auto­mar­ket­te­ja”. Tilan­ne näyt­täi­si ole­van pikem­min­kin päinvastoin.”

  Nämä auto­mar­ke­tit siir­tä­vät logis­tiik­ka­ku­lut suo­raan kulut­ta­jien mak­set­ta­vak­si. Pel­to Mar­ke­teis­sa tava­ra voi­daan tuo­da suu­ril­la yhdis­tel­mil­lä suo­raan kaup­paan, hajau­te­tus­sa pien­kaup­pa mal­lis­sa tulee yksi pur­kaus-jake­luau­to-ket­ju lisää.

  Nyt tämän lähi­ja­ke­lun mak­saa kulut­ta­ja suo­raan omi­na kuluinaan.
  Kun tava­raa kul­je­te­taan hen­ki­lö­au­toil­la pie­ni­nä eri­nä niin tehot­to­muus on hui­pus­saan ja lii­ken­net­tä lisää­vä vai­ku­tus suu­rim­mil­laan eli tehot­to­muus huipussaan

 105. Ensin­nä­kin ihmis­ten kau­pois­sa käyt­tä­mä raha ei ole vakio, eli se lisään­tyy, jos kau­pat ovat auki enemmän”

  Ja mikä­hän on se sala­pe­räi­ne mus­ta kas­sa, jos­ta se lisä­ra­ha tulee ? Pank­ki­lai­nat vai pikavipit ?
  Ei ihmis­ten käy­tet­tä­vis­sä ole­va raha muu­tu, jos kau­pan aukio­loa­jat lisääntyvät.

  Pitäi­si tun­nis­taa mai­nos­ta­ma­si pimeän rahan lähde !!!

  Ja jos kulu­tus­tot­tu­mus muut­tuu niin sil­loin rahaa siir­tyy jos­tain muus­ta pois ja se vähen­tää taas työ­paik­ko­ja muualla

 106. Tie­de­mies:

  Minä en kan­na­ta mitään lais­sez fai­re jär­jes­tel­mää, vaan sitä että kiel­lot pitää perus­tel­la tehok­kuu­del­la, ei epä­mää­räi­sel­lä hen­ki­lö­koh­tai­sel­la moraalilla.

  Tot­ta­kai sinä kan­na­tat (useim­mi­ten) lais­sez-fai­re jär­jes­tel­mää, juu­ri sii­tä syys­tä, että hyväk­syt vain sel­lai­sen sää­te­lyn, jon­ka voi perus­tel­la tehok­kuu­del­la (eli et juu­ri mitään säätelyä).

  Sas­ka Tuomasjukka:

  Jos Vih­reät oli­si­vat olleet oppo­si­tios­sa, kaik­ki oli­si­vat äänes­tä­neet vastaan.

  Hei! Lope­tas vih­rei­den äänes­tä­jien pelottelu!

 107. Tehok­kuus on mene­tel­mä arvo­jen osoit­ta­man tavoit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si, niin kuin Mat­ti tote­aa. Se ei ole poliit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa kovin hedel­mäl­li­nen aihe sinän­sä. Se taas, että ei kävel­lä tois­ten arvo­jen ylit­se on on arvo sekin — ei tehokkuutta.

  Eko­lo­gi­ses­ta näkö­kul­mas­ta yhdys­kun­ta­ra­ken­net­ta hajot­ta­vaa lakia ei voi pitää hyvä­nä. Kos­ka eko­lo­gi­nen kes­tä­vyys on Vih­rei­den perus­ar­vo, ja perus­ar­vo­jen on läpäis­tä­vä koko poliit­ti­nen toi­min­ta, oli­si oppo­si­tio-Vih­rei­den ollut pak­ko äänes­tää vas­taan tai muut­taa nimen­sä nimek­seen Bei­ge Liitto.

 108. Jos kau­pan aukio­loa­jat kas­va­vat, niin ihmi­set osta­vat kau­pois­ta enem­män, se lie­nee selvä. 

  Mut­ta sit­ten, kun ihmi­set tar­vit­se­vat auton, telk­ka­rin tai asun­non, niil­lä on aiem­paa vähem­män tilil­lä rahaa. 

  Tämä joh­taa sii­hen, että ihmi­set otta­vat vel­kaa aiem­paa enem­män. Ja tämä velan­ot­to lisää mark­ki­noil­la ole­van rahan mää­rää, joka siis ei ole mikään vakio.

  Työl­li­syys voi lisään­tyä tila­päi­ses­ti hie­man, mut­ta vel­ko­jen kas­vat­ta­mi­sel­la on rajan­sa, joten pit­käl­lä täh­täi­mel­lä työl­li­syys­vai­ku­tuk­set ovat mitättömät.

 109. Itse en ole yhtään innos­tu­nut käy­mään sun­nun­tai­sin ostok­sil­la, itsel­le­ni olen selit­tä­nyt asian soli­daa­ri­suu­te­na myy­jä­rauk­ko­ja kohtaa.
  Sil­ti olen asias­ta hyvin när­käs­ty­nyt-sun­nun­tai­au­kio­lon kus­tan­nuk­set kun vyö­ry­te­tään arki­päi­vän ostok­siin­kin. Taan­noin näin nerok­kaan ehdo­tuk­sen ylei­sön­osas­tos­sa: Kun asia­kas käy sun­nun­tai­na kau­pas­sa, niin las­kun lop­pusum­maan lisä­tään kau­pan lisä­kus­tan­nuk­set kat­ta­va pro­sent­tio­suus! Kat­so­taan sen­jäl­keen, kuka halu­aa käy­dä pyhä­nä ostoksilla.
  Sit­ten vie­lä toi­seen asi­aan hiu­kan tee­mas­ta poiketen:
  Käyt­töön on tulos­sa uudet kan­sain­vä­li­set mak­su­kor­tit. Nii­den käsit­te­lys­tä peri­tään kas­sal­la mak­su. Luot­to­kun­nan kak­kos­mies perus­te­li asi­aa leh­des­sä työn lisään­ty­mi­sel­lä, mut­ta sit­ten hän pääs­ti mel­koi­sen sam­ma­kon joten­kin tähän tyy­liin: ” mut­ta kätei­sen käsit­te­ly se kau­pal­le kaik­kein kal­lein­ta on, jos halu­taan olla kyy­ni­siä, niin kätei­sel­lä mak­sa­vil­le pitäi­si pan­na lisämaksu”.
  Toi­sin sanoen, kun kaup­pa sääs­tää ihmis­ten siir­tyes­sä sete­leis­tä muo­vi­kort­tiin, niin kulut­ta­jan tulee mak­saa sii­tä hyväs­tä ylimääräistä!

 110. Lii­an vanha:
  Olen kans­sa­si samaa miel­tä: isot mar­ke­tit siir­tä­vät osan logis­tiik­ka­kus­tan­nuk­sis­taan asiakkaalle. 

  Vie­lä mul­lis­ta­vam­pi on havain­to, että niin teke­vät myös pie­net kios­kit! Ihmi­set jou­tu­vat omal­la kus­tan­nuk­sel­laan hank­ki­maan jää­kaap­pe­ja, niil­le tilaa ja vie­lä mak­sa­maan säh­kö­las­kun­kin pitääk­seen kyl­mäs­sä mak­ka­ra­pa­ket­te­ja ja mozza­rel­la-juus­toa. Kaup­pa ei osal­lis­tu näi­hin kus­tan­nuk­siin mil­lään lail­la. Mikä vääryys!

  Jos­pa kyse kui­ten­kin oli­si sii­tä, että ne kulut­ta­jat kat­so­vat itsel­leen edul­li­sem­mak­si vaih­toeh­dok­si ko. logis­tii­kan hoitamisen?

  Täl­lä nyt kui­ten­kaan ei tai­da olla juu­ri mitään teke­mis­tä kau­pan aukio­loai­ko­jen kans­sa. Pait­si tie­ten­kin se, että kulut­ta­jat lopul­ta mak­sa­vat myös nykyi­sen jär­jes­te­lyn tuot­ta­mat hai­tat sei­sos­ke­le­mal­la kau­pas­sa jonois­sa ja mak­sa­mal­la lisähintaa.

  Asial­li­ses­ti ottaen, minä kui­ten­kin argu­men­toin lähin­nä sii­tä näkö­kul­mas­ta, että nämä aukio­loa­jat eivät tuo­ta pel­to­mar­ket­ti vs. lähi­kaup­pa ‑ase­tel­maa juu­ri­kaan muu­ta. Ja näyt­tää jopa sil­tä, että sää­te­ly jopa lisää pel­to­mar­ket­tien suh­teel­lis­ta etua.

  Sep­po S:

  Ver­tai­lu pitää teh­dä sen välil­lä, että kuin­ka pal­jon käyn S‑marketissa ja kuin­ka pal­jon Jum­bos­sa. Ja jos Jum­bo on auki sun­nun­tai­sin, niin se vai­kut­taa niin, että ostam­me enem­män Jum­bos­ta. Kos­ka arke­na sin­ne ei ajan­puut­teen vuok­si usein­kaan viit­si lähteä.

  Siis on päi­vän­sel­vää, että Jum­bo hyö­tyy sun­nun­tai­au­kio­los­ta ja autoi­lu lisääntyy. 

  Sinän­sä yksit­täis­ta­pauk­sis­ta ei pitäi­si teh­dä mitään kovin pit­käl­le mene­viä joh­to­pää­tök­siä sii­tä, mitä koko­nai­suu­del­le tapah­tuu. Minä­kin olen tääl­lä aiem­min esit­tä­nyt anek­doo­tin tilan­tees­ta, jos­sa autoi­lu lisään­tyi nykyi­sis­tä aukio­lo­sää­dök­sis­tä joh­tuen. Mut­ta ei se ker­ro pal­jon muu­ta kuin että jos­sain men­nei­syy­des­sä oli ole­mas­sa aina­kin yksi kau­pun­ki, jos­sa oli yksi näl­käi­nen ihmi­nen, joka aina­kin yhden ker­ran jou­tui autoi­le­maan saa­dak­seen ruokaa.…

  Minä olen kui­ten­kin argu­men­toi­nut, että pit­käl­lä täh­täi­mel­lä, koko yhteis­kun­taa tar­kas­tel­len, näyt­tää sil­tä, että aukio­loai­ko­jen sään­nös­te­ly joh­taa pikem­min­kin pel­to­mar­ket­tien ja autoi­lun lisään­ty­mi­seen. Toi­sin kuin mitä jot­kut väittävät.

  Argu­ment­ti­ni olen ker­to­nut jo aiem­min, enkä nii­tä ala enää tois­te­le­maan, mut­ta en nyt mal­ta olla puut­tu­mat­ta tähän yksittäistapaukseen.

  Täy­tyy­hän sii­hen jokin syy olla, että läh­det sin­ne Jum­boon pal­jon lähem­pä­nä ole­van mar­ke­tin sijaan. Syyk­si voi­si tie­ten­kin riit­tää pel­käs­tään se, että “se on auki”, mut­ta epäi­len raa­dol­li­ses­ti, että kyse on sii­tä, että siel­lä ole­vas­sa kau­pas­sa on jotain tava­raa tar­jol­la ja/tai hal­vem­mal­la myyn­nis­sä ver­rat­tu­na lähimarkettiin.

  Sit­ten herää kysy­mys, että mik­sei tämä valikoima/hintataso toteu­du lähi­mar­ke­tis­sa. Sehän kui­ten­kin saa etua jo olles­saan lähem­pä­nä (pie­nem­mät polt­toai­ne- ja aika­kus­tan­nuk­set). Oli­si­ko miten­kään mah­dol­lis­ta, että lähi­mar­ke­tin hin­nat ovat lii­an suu­ret ja vali­koi­ma lii­an pie­ni, kos­ka mar­ket­tien kokoa ohja­taan val­tion toi­mes­ta: mar­ket­tia ei kan­na­ta laa­jen­taa, kos­ka sil­loin mene­te­tään oikeus olla auki myös sun­nun­tai­sin. Tai jos­pa se joh­tui­si kil­pai­lun puut­tees­ta? Eivät ne ihmi­set sun­nun­tai­na muu­al­le­kaan pääse.…

  Et tosin ker­to­nut, kuin­ka iso se lähi­mar­ket­ti on. Jos se taas on niin iso, että sun­nun­tai-aukio­lo onkin syn­tiä, niin joh­tui­si­vat­ko suu­rem­mat hin­nat sii­tä, että katet­ta pitää saa­da enem­män, kos­ka kaup­paa saa pitää auki vain kuu­te­na päi­vä­nä, vaik­ka pää­osa kuluis­ta juok­see myös sinä seitsemäntenä?

  Ja entäs sit­ten tämä Jum­bo. Oli­si­ko mah­dol­lis­ta, että sen pitää olla niin mah­do­ton komplek­si sen vuok­si, että sen pitää kye­tä pal­ve­le­maan ker­ral­la ne kaik­ki tuhan­net asiak­kaat, jot­ka sin­ne lau­an­tai­na pus­ke­vat? Jos osa näis­tä kävi­si jonain toi­se­na päi­vä­nä, vähem­pi­kin oli­si riit­tä­nyt. Lisäk­si tilo­ja ei tar­vit­si­si läm­mit­tää ja six­päk­ke­jä vii­len­tää sel­lai­si­na päi­vi­nä, jol­loin siel­lä ei kier­rä muut kuin var­ti­jat tar­kas­te­le­mas­sa ovien lukitusta.…

  Jot­ta sun­nun­tai-aukio­lon rajoit­ta­mis­ta voi­tai­siin perus­tel­la ympä­ris­tö­nä­kö­koh­dil­la, pitäi­si osoit­taa, että a) täl­lä on tosia­sial­li­nen vai­ku­tus luon­non­va­ro­jen käyt­töön ja b) tämä vai­ku­tus on suu­rem­pi kuin ne ympä­ris­tö­hai­tat (=tehok­kuus­tap­piot), jot­ka syn­ty­vät sään­te­lyn tuloksena.

  Näh­däk­se­ni kum­paa­kaan ei ole osoi­tet­tu mil­lään päte­vil­lä argumenteilla.

  Kari

 111. Tehok­kain­ta oli­si tehos­taa tehok­kuut­ta, tehok­kuu­den sii­tä kärsimättä.

 112. Tehok­kuus on mene­tel­mä arvo­jen osoit­ta­man tavoit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si, niin kuin Mat­ti tote­aa. Se ei ole poliit­ti­ses­sa kes­kus­te­lus­sa kovin hedel­mäl­li­nen aihe sinän­sä. Se taas, että ei kävel­lä tois­ten arvo­jen ylit­se on on arvo sekin – ei tehok­kuut­ta.

  Tot­ta­kai omien argu­ment­tien heik­kou­det saa pii­lo­tet­tua kone­pel­lin alle, kun muut­taa sopi­vas­ti sano­jen mer­ki­tys­tä kes­ken kai­ken, mut­ta sii­nä on se ongel­ma, että samal­la ei tule sano­neek­si yhtään mitään.

  Jos ker­ran Pare­to-tehok­kuu­den mää­ri­tel­mä on jää­nyt opis­ke­le­mat­ta, niin keho­tan vaik­ka luke­maan wiki­pe­dias­ta. Tar­joan vaik­ka linkinkin:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_efficiency

  Kos­ka Pare­to-kri­tee­ri on eit­tä­mät­tä kovin tiuk­ka, niin itse suo­sin ns. Kal­dor-Hicks- tehokkuutta:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Kaldor-Hicks_efficiency

  Sun­nun­tain kiin­nio­lo ja monet vas­taa­vat kiel­lot ovat juu­ri täs­sä mie­les­sä tehot­to­mia, eli ne vain hävit­tä­vät hyvin­voin­tia anta­mat­ta oikeas­taan mitään muu­ta tilal­le kuin him­meän moraa­li­sen heh­kun, jon­ka saa sii­tä, että puo­lus­taa “oikei­ta” mielipiteitä.

 113. Nimi­merk­ki Dip­so­maa­ni toi jul­ki jotain erit­täin tärkeää.

  Vapaa-ajan koor­di­noin­ti yksit­täis­ten ihmis­ten vapail­la pää­tök­sil­lä samaan aikaan tapah­tu­vak­si on vai­ke­aa jo per­heen kokoi­sis­sa, tii­viis­sä yksi­köis­sä ja lähes mah­do­ton­ta suu­rem­mis­sa ja/tai haja­si­joi­te­tuis­sa. Olem­me kave­ri­po­ru­kas­sa jo vuo­den ajan yrit­tä­neet saa­da kah­dek­saa eri puo­lil­la Suo­mea asu­vaa ihmis­tä sama­na päi­vä­nä samaan raken­nuk­seen, tulok­set­ta — työ­vel­voit­teet eivät ker­ta­kaik­ki­aan anna edes yhtä yhteis­tä vapaa­päi­vää tämän kokoi­sel­le joukolle.

  Vapaa-ajan koor­di­noin­tion­gel­ma on yksin­ker­tai­ses­ti jotain sel­lais­ta joka on pää­tet­tä­vä ylem­mäl­lä tasol­la, samaan tapaan kuin vapail­la yksi­löi­den väli­sil­lä sopi­muk­sil­la ei voi­da rat­kais­ta esim. ympä­ris­tö­on­gel­mia vaan on luo­ta­va ylei­nen ympä­ris­tö­la­ki kor­jaa­maan ongel­ma ylem­mäl­lä tasolla.

  Sinän­sä minua vie­hät­tää aja­tus täy­sin vapaas­ta aukio­loai­ka­käy­tän­nös­tä jo sen­kin vuok­si, että on itses­sään hyö­tyä jos sään­tö­jä on vähän (muun­muas­sa sik­si, että ne on hel­pom­pi muis­taa). Mut­ta ottaen huo­mioon VAKO:n, oli­si minus­ta parem­pi pikem­min­kin tiu­ken­taa sää­dök­siä esi­mer­kik­si siten, että sun­nun­tai­sin kaik­ki työn­te­ko on kes­kia­jan mal­liin täy­sin kiel­let­ty ja koko maa pan­naan väki­pa­kol­la seis yhdek­si päi­väk­si. Tämä teki­si vapaa-ajan koor­di­noin­nis­ta äärim­mäi­sen help­poa ja paran­tai­si sitä kaut­ta tehokkuutta.

 114. Sole­noi­dil­le:
  siis polii­sit, lää­kä­rit, hoi­ta­jat, jul­ki­sen lii­ken­teen kul­jet­ta­jat, tak­si­kul­jet­ta­jat, len­tä­jät, ambu­lans­sin­kul­jet­ta­jat, pelas­tus­lai­tos­ten työn­te­ki­jät, apteek­kien työn­te­ki­jät jne jne kotiin sun­nun­taik­si? VOI HYVÄ TAVATON!
  Mil­lä aivoil­la tom­mos­ta edes haaveilee???

 115. Mon­ta ker­taa on jää­nyt syö­mät­tä ku ei oo ehti­ny kaup­paan. Turis­teil­la jää ostok­sia teke­mät­tä kun kau­pat ovat kiinni.

Vastaa käyttäjälle Nimetön Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.