Salon talousvaikeudet

Salon kau­pun­gin­joh­ta­ja valit­ti lau­an­tain Hel­sin­gin sano­mis­sa, että vas­ta­pe­rus­te­tun Suur-Salon  on vai­kea sopeut­taa talout­taan, kos­ka kym­me­nen kun­nan yhdis­ty­mis­so­pi­muk­seen kir­joi­tet­tiin, ettei ketään saa irti­sa­noa tuo­tan­nol­li­sis­ta ja talou­del­li­sis­ta syis­tä. Kun­ta­ja­ko­sel­vit­tä­jien pis­kui­sen ammat­ti­kun­nan puo­les­ta pro­tes­toin mois­ta tulkintaa.

Ensin­nä­kin sopi­muk­seen kir­joi­tet­tiin niin, kos­ka laki niin mää­rää, mut­ta ei sii­tä sil­ti ole kyse. Salon kau­pun­gis­sa on jää­nyt tänä vuon­na eläk­keel­le pit­käl­ti tois­ta­sa­taa hen­keä. Vapau­tu­neis­ta vakans­seis­ta on lak­kau­tet­tu sel­väs­ti alta kym­me­nen. Muut on täy­tet­ty uudes­taan. Lähem­pä­nä totuut­ta oli­si sanoa, että kun­nan on vai­kea sopeu­tua vero­tu­lo­jen vähe­ne­mi­seen, kos­ka kun­nis­sa ei juu­ri ole yli­mää­räis­tä väkeä.

27 vastausta artikkeliin “Salon talousvaikeudet”

 1. Saloon liit­ty­nei­den kun­tien työn­te­ki­jöi­den pal­kat har­mo­ni­soi­tiin Salon tasol­le. Siel­lä oli sopi­mus­ten pääl­le mak­set­tu hen­ki­lö­koh­tai­sia pal­kan­li­siä. Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja, JHL:n valt­tus­ton jäsen ja itse­kin kun­nan palk­ka­lis­toil­la; hän sanoi lii­tok­sen alla että pork­ka­nois­ta on varat­tu 2,5 mil­joo­naa pal­kan­ko­ro­tuk­siin, mikä ei sekään vie­lä rii­tä kaik­kien teh­tä­koh­tais­ten + hen­ki­lö­koh­tais­ten pak­ko­jen harmonisointiin.

  Pal­kan­ko­ro­tuk­set ovat tar­koin var­jel­tu ja vai­et­tu “maan tapa” ostaa työn­te­ki­jät lii­tok­sen taak­se. Val­tio mak­saa koro­tuk­set ker­ran ja sen ne jää­vät­kin bud­je­tin poh­jiin ja kerrannaiskuluiksi. 

  Kaik­ki lii­tos­kun­nat ovat eri­näis­ten lii­tos­ku­lu­jen takia jär­keen­sä jou­tu­neet veron­ko­ro­tuk­siin — jopa erin­omai­ses­sa talous­kun­nos­sa ollut Hämeenlinna.

 2. Onko­han kukaan kun­ta­lii­tos­sel­vit­tä­jä tul­lut sii­hen joh­to­pää­tök­sen, ettei kun­ta­ja­koa kan­na­ta tehdä?

 3. Salon kau­pun­gin­joh­ta­ja tar­kas­te­lee asioi­ta kovin lyhyel­lä tähtäimellä.

  Kun­nis­ta läh­tee lähi­vuo­si­na hui­kea mää­rä ihmi­siä eläk­keel­le. Ja epäi­lem­pä, että muu­ta­man vuo­den pääs­tä Salon­kin kau­pun­gin­joh­ta­ja etsii työn­te­ki­jöi­tä kis­so­jen ja koi­rien kanssa.

 4. Kun­nis­ta läh­tee lähi­vuo­si­na hui­kea mää­rä ihmi­siä eläk­keel­le. Ja epäi­lem­pä, että muu­ta­man vuo­den pääs­tä Salon­kin kau­pun­gin­joh­ta­ja etsii työn­te­ki­jöi­tä kis­so­jen ja koi­rien kanssa”

  Tuo on aika suu­ri vit­si, minä olen kuun­nel­lut tuo­ta jut­tua 50-luvul­ta läh­tien ja aina on seu­rauk­se­na ollut entis­tä suu­rem­pi työt­tö­myys ja työ­tun­te­ja on eth­ty aina vain vähemmän.

 5. Hyvä esi­merk­ki työ­voi­ma­pu­las­ta on vien­ti: Vie­lä 80-luvul­la vaah­dot­tiin vien­nin tyreh­ty­vän työ­voi­ma­pu­laan. Kui­ten­kin vuo­den 1992 jäl­keen olem­me vii­sin­ker­tais­ta­neet vien­nin volyy­mit , mut­ta väki­mää­rä vien­ti­teol­li­suu­des­sa on vähen­ty­nyt merkittävästi.

  Ja jos haluam­me lisä­tä vien­tiä niin sitä on tehos­tet­ta­va edel­leen samal­la taval­la eli väen tar­ve vain vähenee.

  Sama kos­kee koti­mais­ta palvelu.-ja muu­ta tuo­tan­toa eli tehok­kuut­ta on nos­tet­ta­va, muu­ten jääm­me köyhiksi.

  Ter­vy­den­hoi­don resurs­si­pu­laa­kin lii­oi­tel­laan, mikäänm suo­ri­tein­di­kaat­to­ri ei osoi­ta lisään­ty­vää työtä.
  Päin­vas­toin, ter­vys­ke­sus­käyn­nit ovat vähe­ne­mäs­sä, 10 vuo­des­sa n 20 %.
  Sai­raa­la­päi­vät ovat vähentyneet,joten sai­raan­hoi­ta­jia pitäi­si olla vähemmän.

  Eri­kois­sai­raan­hoi­don , joten mik­si sin­ne tar­vit­tai­siin lisää henkilökuntaa ?

  Työn tuot­ta­vuu­den pitäi­si nous­ta eikä las­kea jul­ki­sel­la­kin sektorilla.

 6. Kat­se­lin, kun kau­pun­gin koti­pal­ve­lu kävi äiti­ni luo­na kol­me ker­taa päi­väs­sä. Toi­min­ta oli sen ver­ran teho­kas­ta, etten pys­ty­nyt kek­si­mään, miten sitä enää tehos­tai­si. Ellei sit­ten ote­ta käyt­töön käte­vää kuolemanpilleriä.

  Koti­pal­ve­lu­työt ovat usein han­ka­lia ja pie­ni­palk­kai­sia. Tilas­to­jen mukaan ikään­ty­nei­den mää­rä kas­vaa ja saman­ai­kai­ses­ti ensim­mäi­sen ker­ran Suo­men his­to­rias­sa työi­käi­sen väes­tön mää­rä läh­tee alas­päin. Eri­tyi­ses­ti kun­ta­sek­to­ril­la elä­köi­ty­mis­vauh­ti on nopea.

  Ropo­tit eivät auta koti­pal­ve­lu­työs­sä. Mut­ta nos­ta­mal­la palk­ko­ja tie­ten­kin saaa­tai­siin väkeä kun­nan­kin hom­miin, mut­ta siten vas­tas­sa on ne verot.

  Lii­an van­hal­le sanoi­sin, että kat­se­le tilas­to­ja 50-luvul­ta läh­tien ja huo­maa mer­kit­tä­vä kään­ne vuo­den 2010 koh­dal­la. Sii­nä tulee levyn vaih­don aika.

 7. Kou­vo­las­sa, kun­ta­lii­tos­kun­nas­sa, jou­dut­tiin perus­ta­maan mam­mut­ti­mai­nen hal­lin­to vuo­den 2009 alus­sa, kun kuu­den kun­nan hal­lin­toih­mi­set piti työl­lis­tää. Eläk­keel­le on 650 hal­lin­toih­mi­ses­tä jää­nyt kym­men­kun­ta. Meil­lä on pari­sa­taa lii­kaa ihmis­tä hal­lin­nos­sa seu­raa­vat nel­jä vuot­ta. Hal­lin­to on erit­täin kan­kea ja teho­ton. Asuk­kai­ta on 90000.

  Toi­saal­ta sosi­aa­li ja ter­veys­puo­lel­le pitää pal­ka­ta lisää ihmi­siä. Ettei vaan ne Salon elä­ke­va­kans­sit ole nekin sos­ter­veys­kou­lu­puo­lel­ta, eikä hallinnosta.

  Kun­ta­ja­ko­la­kiin kir­joi­tet­tu vii­den vuo­den irti­sa­no­mis­suo­ja takaa sen, että hom­ma ei hevil­lä onnis­tu. Kun siel­lä pää­kal­lon pai­kal­la mie­tit­te Van­taan Hel­sin­gin yhdis­tä­mis­tä, las­ke­kaa tar­kaan, kun­ka mon­ta yli­mää­räis­tä joh­ta­jaa saat­te kau­pan pääl­li­se­nä kaupanpäällisenä. 

  Sit­ten on vie­lä palk­ko­jen har­mo­ni­soin­ti, eli joh­ta­jien pal­kat mak­se­taan kal­leim­man mukaan.

 8. Toi­min­ta oli sen ver­ran teho­kas­ta, etten pys­ty­nyt kek­si­mään, miten sitä enää tehos­tai­si. Ellei sit­ten ote­ta käyt­töön käte­vää kuo­le­man pilleriä.”

  Olen kat­sel­lut mon­ta ker­taa telk­ka­ris­ta, kun kodin­hoi­ta­ja lataa lääk­kei­tä päi­vä­ra­si­aan. Tosi hidas­ta, vaa­tii kes­kit­ty­mis­tä ja sil­ti mah­dol­li­suus vir­hei­siin on suuri.Ei näin kes­kit­ty­nyt hen­ki­lö voi seu­rus­tel­la van­huk­sen kanssa
  Ja todel­la teho­ton­ta ihmis­työ­voi­man käyt­töä rutiinitöihin.
  Lääk­keet voi­si tila­ta net­ti­kau­pas­ta ja kone latoi­si sen val­miik­si ja pos­ti tosi kotiin

 9. Toi­saal­ta sosi­aa­li ja ter­veys­puo­lel­le pitää pal­ka­ta lisää ihmi­siä. Ettei vaan ne Salon elä­ke­va­kans­sit ole nekin sos­ter­veys­kou­lu­puo­lel­ta, eikä hallinnosta.”

  Työ­so­pi­muk­ses­sa lukee “muut työ­nan­ta­jan anta­mat tehtävät “.
  Joh­ta­jan­kin voi mää­rä­tä teke­mään vaik­ka van­hus­työ­tä ellei ole muu­ta tar­jol­la . Ja jos kiel­täy­tyy työs­tä niin se mer­kit­see työ­so­pi­muk­sen pur­kua välittömästi.

 10. Aikoi­naan ensim­mäi­nen esi­mie­he­ni kysyi, että Täs­sä on kah­den­lai­sia vir­ka­mie­hiä: Toi­set miet­ti­vät miten sään­nöil­lä voi­daan han­ka­loit­taa ja estää toi­min­taa , toi­set miet­ti­vät miten sään­tö­jen puit­teis­sa asiat saa­daan hoi­det­tua suju­vas­ti ja tarkoituksenmukaisesti.
  Kum­pi minä haluan olla ??

 11. Las­kin, että oman äiti­ni koti­pal­ve­lu­työs­tä lääk­kei­den jake­lu annos­te­li­joi­hin edus­ti pro­sen­tin työ­osuut­ta. Koneel­li­nen annos­te­lu oli­si tehok­kaam­paa kuin käsi­työ, kuten Lii­an van­ha tote­si, mut­ta käsi­työs­sä saa­dut sääs­töt kului­si­vat net­ti­kau­pan pak­kaa­mi­sen ja pos­ti­tuk­sen kuluihin.

  Lisäk­si van­hus­ten lää­ki­tyk­sen muu­tok­set oli­si­vat vähän han­ka­lia nettikauppamallissa.

  Salon kuvio näyt­tää sil­tä, että todel­la­kin hal­lin­nos­sa on var­maan lii­kaa väkeä, mut­ta tus­kin sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon puolella.

 12. Las­kin, että oman äiti­ni koti­pal­ve­lu­työs­tä lääk­kei­den jake­lu annos­te­li­joi­den edus­ti pro­sen­tin työosuutta”

  Riip­puu mon­ta­ko pil­le­riä pitää latoa ja moneen­ko lokeroon.
  Nykyis­ten tie­to­jär­jes­tel­mien aika­na ei net­ti­kaup­pa ole moni­mut­kai­nen ja tilaus voi­daan siir­tää tie­to­ja koneel­le suo­raan data­na, kone myös pak­kaa ja lähettää.Eli paket­ti mene pis­tee­seen, jos­ta pos­ti sen hakee.

  Mut­ta ei kan­na­ta sei­sah­tua yhteen ongel­maan, todel­li­nen ongel­ma jul­ki­sel­la sek­to­ril­la on heik­ko tuot­ta­vuu­den kehi­tys ja se joh­taa lopul­ta pal­ve­lui­den näivettymiseen.

  Kun­nat ovat kyke­ne­mät­tö­miä kehit­tä­mään toi­min­to­jaan, enpä ole vie­lä tavan­nut ihmis­tä, joka tun­nus­tai­si, ettei osaa hoi­taa hommansa.
  Sen vuok­si val­tion pitäi­si sanee­ra­ta kunnat.
  Nyt­hän on tuhan­nen taa­lan paik­ka kun ihmi­siä elä­köi­tyy, mut­ta näyt­tää sil­tä, että tilai­suus on kar­kaa­mas­sa käsistä.

 13. Kou­vo­las­sa, kun­ta­lii­tos­kun­nas­sa, jou­dut­tiin perus­ta­maan mam­mut­ti­mai­nen hal­lin­to vuo­den 2009 alus­sa, kun kuu­den kun­nan hal­lin­toih­mi­set piti työllistää.”

  Juu­ri näin. Mut­ta se mam­mut­ti­mai­nen hal­lin­to­ko­neis­to­han oli siel­lä ennen kun­ta­lii­tok­sia pyö­rit­tä­mäs­sä nii­tä kuut­ta kun­taa. Nyt sel­vit­täi­siin vähem­mäl­lä, mut­ta kaik­ki pitää työl­lis­tää hal­lin­to on aluk­si “pai­su­nut”, siis pysy­nyt lähes yhtä iso­na kuin aiem­min. Sääs­töt tule­vat sit­ten myö­hem­min. Tämä osoit­taa, että kun­ta­lii­tos suo mahdl­li­suuk­sia huo­mat­ta­viin sääs­töi­hin kun­naan hallintomeinoissa.

 14. …kos­ka kym­me­nen kun­nan yhdis­ty­mis­so­pi­muk­seen kir­joi­tet­tiin, ettei ketään saa irti­sa­noa tuo­tan­nol­li­sis­ta ja talou­del­li­sis­ta syis­tä. Kun­ta­ja­ko­sel­vit­tä­jien pis­kui­sen ammat­ti­kun­nan puo­les­ta pro­tes­toin mois­ta tulkintaa.”

  Ensin­nä­kin sopi­muk­seen kir­joi­tet­tiin niin, kos­ka laki niin mää­rää, mut­ta ei sii­tä sil­ti ole kyse.”

  Ket­kä­kö­hän lob­ba­si­vat moi­sen lain läpi?
  Yri­ty­se­lä­mäs­sä jos kak­si fir­maa yhdis­tyy, pää­lek­käi­siä toi­min­to­ja ratio­na­li­soi­daan ja poruk­kaa saa sen takia myös heit­toa. Kun­nat ovat näkö­jään sit­ten halut­tu jät­tää elä­mään omaan lin­tu­ko­toon­sa ulko­puo­lel­la raa­dol­li­ses­ta bis­nes­maa­il­mas­ta, vaik­ka sii­nä maa­il­mas­sa ne todel­li­suu­des­sa elä­vät. Kun­ta­lai­sil­ta jos läh­tee työ, vero­tu­lot putoa­vat, mut­ta kun­nan vir­ka­mie­hil­lä sitä pel­koa ei ole, että työ läh­tee. Eli ne reh­to­rit ja muut toi­sen kun­nan eri yksi­köi­den joh­ta­jat sit­ten ovat edel­len­kin niil­lä reh­to­rei­den ja joh­ta­jien pal­koil­la uudes­sa kun­nas­sa, vaik­ka hom­maa ei niil­le enää oli­si, kun toi­min­to­ja on yhdis­tet­ty. Miten ihmees­sä täl­lai­nen tou­hu meni läpi polii­ti­koil­ta? Kun­nal­lis­po­lii­ti­kot­ko lob­ba­si­vat, ettei se oman kun­nan kiva reh­to­ri tai yksi­kön­joh­ta­ja sai­si heittoa?

  Täs­sä suh­tees­sa näkö­jään kun­nat ovat pal­jon hel­pom­mas­sa ase­mas­sa kun yri­tyk­set. Kun tulos not­kah­taa heit­toa tulee, mut­ta mitä tekee kun­ta, sehän ottaa vain vel­kaa ja toi­voo että veron­mak­sa­jat velan hoitaisivat.

 15. Vii­den vuo­den työ­suh­de­tur­vaa kun­ta­lii­tok­ses­sa on laa­jas­ti ihme­tel­ty. Esim kun­ta­lii­tos­sa vii­den vuo­den suo­ja­työ­paik­kaa pide­tään älyt­tö­mä­nä jut­tu­na. Olen kuul­lut, että se työn­net­tiin jon­kin tahon toi­mes­ta aivan vii­me met­reil­lä kun­ta­ja­ko­la­kiin. Joka tapauk­ses­sa sil­lä saa­daan estet­tyä kun­ta­lii­tok­sen talou­del­li­set onnis­tu­mi­set. Pääl­lek­käi­set toi­min­not jat­ku­vat vii­si vuotta.

 16. Tom­mo­nen laki täy­tyy kumo­ta pikim­mi­ten. Tie­tys­ti sii­tä seu­raa, että vir­ka­mie­het sabo­toi­vat yhdis­ty­mi­siä kai­kin mah­dol­li­sin tavoin, mut­ta voi­si­ko sitä 5 lyhen­tää edes vuo­teen? Mitä hiton hyö­tyä yhdis­ty­mi­ses­tä syn­tyy vii­den vuo­den aika­na, kun kui­ten­kin kaik­ki pysy­vät pal­lil­laan? Eikö hal­lin­non väkeä voi edes lait­taa ns. tuot­ta­vaan duu­niin omil­la aloil­laan? Kuka­han se joku taho oli, joka ujut­ti ton 5 vuo­den jutun? Se on sel­vä, että hom­mat menee parem­min tol­la läpi, kun jokai­nen tie­tää ole­van­sa aina­kin 5 vuot­ta “tur­vas­sa”. Ehkä pitäi­si sää­tää uusi laki, mis­sä annet­tai­si kun­nil­le oikeus poi­ke­ta tos­ta alku­pe­räi­ses­tä lais­ta aivan eri­koi­ses­sa tilan­tees­sa vaik­ka hal­li­tuk­sen tai lää­nin hal­li­tuk­sen luval­la. Jos Kou­vo­las­sa siis 200 tur­haa, niin tiet­ty kai­kis­sa muis­sa­kin vas­taa­vis­sa tapauk­sis­sa veron­mak­sa­jat mak­sa­vat tur­haan aika iso­ja sum­mia, vaik­ka huo­mioi­tai­siin­kin työt­tö­myys­kor­vauk­set yms.
  Kyl­lä täs­sä nyt näkee, kuten OS huo­maut­ti, mitä nää monet kun­nat Suo­mes­sa maksavat.

 17. Miten ihmees­sä täl­lai­nen tou­hu meni läpi polii­ti­koil­ta? Kun­nal­lis­po­lii­ti­kot­ko lob­ba­si­vat, ettei se oman kun­nan kiva reh­to­ri tai yksi­kön­joh­ta­ja sai­si heittoa?”

  Kan­san­edus­ta­jat ovat taus­tal­taan virkamiehiä .
  Tämä joh­tuu muu­ta­mas­ta seikasta:
  Viras­ta voi läh­teä poli­tiik­kaan ja pala­ta takai­sin, yksi­tyi­sel­tä sek­to­ril­ta läh­de­tään, mut­ta ei palata.
  Viras­sa on aikaa teh­dä vaa­li­työ­tä vir­ka-aika­na, yksi­tyi­sel­lä sii­hen jou­tuu käyt­tä­mään omaa aikaa ja työ­kii­rei­den vuok­si se jää vajaak­si, joten Edus­kun­taan pää­sy on epävarmempaa.

  Useim­mil­la kan­san­edus­ta­jil­la kon kor­kea­kou­lu­tut­kin­to, aka­tee­mi­set ovat pää­osin jul­ki­sen sek­to­rin pal­ve­luk­ses­sa , perä­ti 2/3 .

  Kokoo­mus on vir­ka­mies­puo­lue vii­mei­sen pääl­le, perä­ti 2/3 edus­ta­jis­ta on vir­ka­mie­hiä, joten ei ole tahoa , joka vas­tus­tai­si vir­ka­mies­ten etuuk­sien lisäämistä

 18. Hal­li­tus antoi 11.9.2009 esi­tyk­sen kun­ta­ja­ko­lain muut­ta­mi­ses­ta. Lähe­te­kes­kus­te­lu oli 22.9. ja asia lie­nee nyt valiokunnassa.

  Hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­sä ei vii­den vuo­den irti­sa­no­mis­suo­jaan aio­ta mil­lään taval­la puuttua.

  Kun­tien hen­ki­lös­tön ase­mas­ta sää­det­tiin pui­te­lain yhtey­des­sä 2007. Nyt todet­tiin, että kos­ka asias­ta on tuo­ret­ta lain­sää­dän­töä, niin sii­hen ei puu­tu­ta (hyvä perus­te­lu vai?).

  Lähe­te­kes­kus­te­lus­sa jot­kut kan­san­edus­ta­jat otti­vat irti­sa­no­mis­suo­jan esil­le. Useim­mat asias­ta puhu­neet puol­si­vat vii­den vuo­den irti­sa­no­mis­suo­jaa ja perus­te­li­vat sitä sil­lä, että muu­ten ei noi­ta kun­ta­lii­tok­sia saa­da synnytettyä.

  Kes­kus­te­lus­sa todet­tiin, että irti­sa­no­mis­suo­ja on talou­del­li­ses­ti erit­täin ras­kas. Kes­kus­tan Timo Kau­nis­to esit­ti­kin, että loo­gis­ta oli­si, että irti­sa­no­mis­suo­jaa lyhen­net­täi­siin vii­des­tä vuo­des­ta kol­meen vuoteen.

  Vih­reät oli­vat irti­sa­no­mis­suo­jas­ta lähe­te­kes­kus­te­lus­sa aivan hii­ren­hil­jaa. Mikä­hän syy­nä? Piti­kö taas niel­lä, mitä hal­li­tus esittää?

  Eli sel­lais­ta se poli­tiik­ka! Toden­nä­köis­tä siis on, että veron­mak­sa­jat edel­leen jou­tu­vat mak­sa­maan kysei­ses­tä älyt­tö­my­des­tä. Kiro­sa­nat vaan tule­vat mie­leen, mut­ta nii­tä en viit­si kirjoittaa.

  Epäi­le­mät­tä kun­nal­lis­po­li­tiik­ka on niin tau­ti­sen sai­ras­ta, että irti­sa­no­mis­suo­jil­la on vai­ku­tus­ta vapaa­eh­tois­ten kun­ta­lii­tos­ten aikaan­saa­mi­seen. Niin moni kun­nan työn­te­ki­jöä on muka­na vai­kut­ta­mas­sa pai­kal­lis­po­li­tii­kas­sa ja puo­luei­den työssä.

  Sik­si pitäi­si­kin sää­tää sää­dök­set kun­tien pak­ko­lii­tok­sis­ta samal­la, kun tuo käsit­tä­mä­tön irti­sa­no­mi­suo­ja pure­taan tai typis­te­tään vuo­dek­si. Mut­ta ei. Ja mik­si sit­ten ei.

  No, kun suu­rin osa pik­ku­kun­nis­ta on kepun hal­lus­sa. Ja irti­sa­no­mi­set iski­si­vät eri­tyi­ses­ti kepun puo­lue­kaa­de­rei­den jouk­koon. Kiel­täy­ty­mi­nen pak­ko­lii­tok­sis­ta ja vii­den vuo­den irti­sa­no­mis­suo­ja tuot­ta­vat kepul­le huo­mat­ta­van mää­rän piilopuoluetukea.

  Sama jut­tu on esi­mer­kik­si met­sä­sek­to­ril­la. Alu­eel­li­set met­sä­kes­kuk­set ovat täyn­nä kepun puo­lue­kaa­de­rei­ta. Sik­si met­sä­kes­kuk­sia ei voi sanee­ra­ta vaik­ka perus­tei­ta olisi.

  Jos edus­kun­nas­sa istu­vat kepu­lai­set ryh­tyi­si­vät jär­ke­viin sanee­raus­toi­miin, niin Van­ha­nen len­täi­si pal­lil­taan kuin leppäkeihäs.

 19. Tois­tan itseä­ni sano­mal­la, että vii­den vuo­den irti­sa­no­mis­suo­ja estää kun­ta­lii­tos­ten onnis­tu­mi­set. Hal­lin­nos­ta tulee erit­täin kal­lis, byro­kraat­ti­nen ja toi­min­ta­ky­vy­tön. Kun hal­lin­nos­ta ei voi sääs­tää, sääs­te­tään pal­ve­luis­ta. Näin käy var­maan Salossakin. 

  Lisä­nä vie­lä tus­kaan tääl­lä se, että ensi töik­si hal­lin­non palk­ko­ja koro­tet­tiin 1200000 eurol­la per vuo­si, kun kai­kil­le samaa työ­tä teke­vil­le piti saa­da sama palk­ka sen kal­leim­man kun­nan mukaan. Hom­man nimi on palk­ko­jen harmonisointi.

  Elä­köi­ty­mi­sis­tä höpö­tet­tiin ennen lii­tos­ta, mut­ta muruik­si ne jäi­vät. Sitä­pait­si sos­ter­veys­puo­lel­le pitää pal­ka­ta lisää väkeä.

 20. Kiel­täy­ty­mi­nen pak­ko­lii­tok­sis­ta ja vii­den vuo­den irti­sa­no­mis­suo­ja tuot­ta­vat kepul­le huo­mat­ta­van mää­rän piilopuoluetukea.”

  Olen samaa miel­tä ja kun tähän lisä­tään Kokoo­muk­sen vir­ka­mies­puo­lu­een luon­ne niin eipä kun­tia todel­li­suuu­des­sa uskal­le­ta saneerata.

  Eikä mikään kun­ta itse itse­ään sanee­raa enti­sen joh­don voi­min , aina sii­hen tar­vi­taan uusi joh­ta­ja, jol­la ei ole sidok­sia enti­seen organisaatioon

 21. Eihän se, että onnis­tu­vat­ko kun­ta­lii­tok­set vai ei ole kepul­le niin oleellista.

  Tär­kein­tä Van­ha­sel­le on se, että kes­kus­tan kent­tä­kaa­de­rit maa­kun­nas­sa pysy­vät puo­lue­joh­don taka­na ja tais­te­le­vat seu­raa­vien vaa­lien tupa­kin­ke­reis­sä hänet uudel­leen pääministeriksi.

  Jos Van­ha­nen suu­tut­taa rii­tä­vän mon­ta maa­seu­dun kepu­lais­ta kun­ta­po­li­tik­koa, niin veri kie­hah­taa ja maa­jus­sit aja­vat trak­to­reil­la pää­kau­pun­kiin. Ensim­mäi­sek­si jouk­ko mars­sii puuk­ko­jen, pun­ta­rei­den ja talik­ko­jen kans­sa kepun puoluetoimistoon.

 22. Pitäis­kö olla joku val­mis mal­li miten kun­nat yhdis­te­tään ja sitä sit­ten joku kun­tien ulko­puo­li­nen yhdis­tä­jä käyttää.

  Osmo on valit­tu sel­vit­tä­mään Lah­den seu­dun kun­ta­ja­koa, mil­täs nyt tuntuu?

  http://www.hs.fi/keskustelu/thread.jspa?threadID=216208&messageID=4135224&#4135224

  Uuti­sen kom­men­teis­sa oli haus­ka kommentti:

  Sii­nä­hän Soi­nin­vaa­ral­le oiva väi­tös­tut­ki­muk­sen aihe van­nou­tu­nee­na sta­di­lai­se­na. Ei mei­naan puu­tu objek­tii­vis­ta dimen­sio­ta ainakaan!”

 23. Jas­soo. Vai Osmo mää­rät­ty Lah­den sel­vi­tys­mie­hek­si. Ensi töik­si kan­nat­taa paneu­tua hal­lin­non tule­vaan raken­tee­seen. Mitä teh­dä niil­le sadoil­le joh­ta­jil­le, joil­le ei löy­dy jär­ke­vää käyttöä. 

  Ja sel­vit­tä­kää ihmees­sä tar­kas­ti hal­lin­non elä­köi­ty­mi­sai­ka­tau­lu. Kou­vo­las­sa höpö­te­tään vuo­des­ta 2025, joka lähen­te­lee jo seu­raa­vaa jää­kaut­ta. Että sil­loin on jo niin mon­ta ihmis­tä eläk­keel­lä. Voi kis­sus sen­tään että hal­lin­to osaa suo­jel­la itseään.

  Älkää ihmees­sä vaan valit­ko Esko Rie­pu­lan Kou­vo­lan mal­lia, tilaa­ja­tuot­ta­ja­mal­lia, jos­sa kun­ta tilaa itsel­tään pal­ve­lut sik­si, että her­roil­le saa­daan vii­dek­si vuo­dek­si töitä.

  Oleel­lis­ta on raken­taa mah­dol­li­sim­man kevyt hal­lin­to­ra­ken­ne, jol­la on suo­ra yhteys pal­ve­lui­hin ja kansalaisiin.

 24. Salo, Län­si-Turun­maa, Hämeen­lin­na ym. ovat esi­merk­ke­jä sii­tä, miten kun­ta­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­ses­sa raken­teet var­jel­laan ja säi­ly­te­tään. Samal­la raken­teel­la kokoa kas­vat­ta­mal­la kas­va­te­taan kus­tan­nuk­sia. Kus­tan­nuk­sia yri­te­tään lei­ka­ta lopet­ta­mal­la kylä­kou­lu­ja ja ter­veys­kes­kuk­sia, nos­ta­mal­la mak­su­ja ja vero­ja. Eli asuk­kai­den pal­ve­lut pake­ne­vat ja kuk­ka­ro kevenee.

  Samat kou­lu­jen ja ter­veys­kes­kus­ten lak­kaut­ta­mi­set oli­si voi­tu teh­dä ilman kun­ta­lii­tos­ta. Monet muut­kin asiat voi­tai­siin teh­dä yhtei­ses­ti ilman mas­sii­vis­ten hal­lin­to­jen raken­te­lua. Itse asia koko hom­ma oli­si voi­tu teh­dä käyt­tä­mäl­lä instru­ment­tia, joka on jo ole­mas­sa: maakuntaorganisaatio.

 25. No, Osmoa ei kai ole mää­rät­ty mihin­kään sor­ry , mut­ta Osmon kan­nat­taa ensi töik­si sel­vit­tää, mik­si Lah­den alu­een kun­nat pitäi­si liit­tää yhteen. Las­ke kan­nat­taa­ko se talou­del­li­ses­ti nykyi­sen kun­ta­ja­ko­lain aika­na. Sekin on mah­dol­lis­ta, että se on kal­liim­pi vaih­toeh­to, kuin kun­tien itsenäisyys.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.