Salon talousvaikeudet

Salon kaupung­in­jo­hta­ja valit­ti lauan­tain Helsin­gin sanomis­sa, että vasta­pe­ruste­tun Suur-Salon  on vaikea sopeut­taa talout­taan, kos­ka kymme­nen kun­nan yhdis­tymis­sopimuk­seen kir­joitet­ti­in, ettei ketään saa irti­sanoa tuotan­nol­li­sista ja taloudel­li­sista syistä. Kun­ta­jako­selvit­täjien piskuisen ammat­tikun­nan puoles­ta protestoin moista tulkintaa.

Ensin­näkin sopimuk­seen kir­joitet­ti­in niin, kos­ka laki niin määrää, mut­ta ei siitä silti ole kyse. Salon kaupungis­sa on jäänyt tänä vuon­na eläk­keelle pitkälti tois­tasa­taa henkeä. Vapau­tuneista vakans­seista on lakkautet­tu selvästi alta kymme­nen. Muut on täytet­ty uud­estaan. Lähempänä totu­ut­ta olisi sanoa, että kun­nan on vaikea sopeu­tua vero­tu­lo­jen vähen­e­miseen, kos­ka kun­nis­sa ei juuri ole ylimääräistä väkeä.

27 vastausta artikkeliin “Salon talousvaikeudet”

 1. Saloon liit­tynei­den kun­tien työn­tek­i­jöi­den palkat har­mon­isoiti­in Salon tasolle. Siel­lä oli sopimusten päälle mak­set­tu henkilöko­htaisia palkan­lisiä. Kaupung­in­hal­li­tuk­sen vara­puheen­jo­hta­ja, JHL:n valt­tus­ton jäsen ja itsekin kun­nan palkkalis­toil­la; hän sanoi liitok­sen alla että porkkanoista on varat­tu 2,5 miljoon­aa palkanko­ro­tuk­si­in, mikä ei sekään vielä riitä kaikkien tehtäko­htais­ten + henkilöko­htais­ten pakko­jen harmonisointiin.

  Palkanko­ro­tuk­set ovat tarkoin var­jel­tu ja vai­et­tu “maan tapa” ostaa työn­tek­i­jät liitok­sen taakse. Val­tio mak­saa koro­tuk­set ker­ran ja sen ne jäävätkin bud­jetin pohji­in ja kerrannaiskuluiksi. 

  Kaik­ki liitoskun­nat ovat erinäis­ten liitosku­lu­jen takia jär­keen­sä joutuneet veronko­ro­tuk­si­in — jopa eri­no­maises­sa talouskun­nos­sa ollut Hämeenlinna.

 2. Onko­han kukaan kun­tali­itos­selvit­täjä tul­lut siihen johtopäätök­sen, ettei kun­ta­jakoa kan­na­ta tehdä?

 3. Salon kaupung­in­jo­hta­ja tarkastelee asioi­ta kovin lyhyel­lä tähtäimellä.

  Kun­nista läh­tee lähivu­osi­na huikea määrä ihmisiä eläk­keelle. Ja epäilem­pä, että muu­ta­man vuo­den päästä Salonkin kaupung­in­jo­hta­ja etsii työn­tek­i­jöitä kisso­jen ja koirien kanssa.

 4. “Kun­nista läh­tee lähivu­osi­na huikea määrä ihmisiä eläk­keelle. Ja epäilem­pä, että muu­ta­man vuo­den päästä Salonkin kaupung­in­jo­hta­ja etsii työn­tek­i­jöitä kisso­jen ja koirien kanssa”

  Tuo on aika suuri vit­si, minä olen kuun­nel­lut tuo­ta jut­tua 50-luvul­ta läh­tien ja aina on seu­rauk­se­na ollut entistä suurem­pi työt­tömyys ja työ­tun­te­ja on ethty aina vain vähemmän.

 5. Hyvä esimerk­ki työvoima­pu­las­ta on vien­ti: Vielä 80-luvul­la vaah­dot­ti­in vien­nin tyre­htyvän työvoima­pu­laan. Kuitenkin vuo­den 1992 jäl­keen olemme viisinker­tais­ta­neet vien­nin volyymit , mut­ta väkimäärä vien­ti­te­ol­lisu­udessa on vähen­tynyt merkittävästi.

  Ja jos halu­amme lisätä vien­tiä niin sitä on tehostet­ta­va edelleen samal­la taval­la eli väen tarve vain vähenee.

  Sama kos­kee koti­maista palvelu.-ja muu­ta tuotan­toa eli tehokku­ut­ta on nos­tet­ta­va, muuten jäämme köyhiksi.

  Ter­vy­den­hoidon resurssip­u­laakin liioitel­laan, mikäänm suoriteindikaat­tori ei osoi­ta lisään­tyvää työtä.
  Päin­vas­toin, ter­vyske­suskäyn­nit ovat vähen­emässä, 10 vuodessa n 20 %.
  Sairaalapäivät ovat vähentyneet,joten sairaan­hoita­jia pitäisi olla vähemmän.

  Erikois­sairaan­hoidon , joten mik­si sinne tarvit­taisi­in lisää henkilökuntaa ?

  Työn tuot­tavu­u­den pitäisi nous­ta eikä laskea julkisel­lakin sektorilla.

 6. Kat­selin, kun kaupun­gin koti­palvelu kävi äiti­ni luona kolme ker­taa päivässä. Toim­inta oli sen ver­ran tehokas­ta, etten pystynyt kek­simään, miten sitä enää tehostaisi. Ellei sit­ten ote­ta käyt­töön kätevää kuolemanpilleriä.

  Koti­palve­lu­työt ovat usein han­kalia ja pieni­palkkaisia. Tilas­to­jen mukaan ikään­tynei­den määrä kas­vaa ja samanaikaises­ti ensim­mäisen ker­ran Suomen his­to­ri­as­sa työikäisen väestön määrä läh­tee alaspäin. Eri­tyis­es­ti kun­tasek­to­ril­la eläköi­tymis­vauhti on nopea.

  Ropotit eivät auta koti­palve­lu­työssä. Mut­ta nos­ta­mal­la palkko­ja tietenkin saaataisi­in väkeä kun­nankin hom­mi­in, mut­ta siten vas­tas­sa on ne verot.

  Liian van­halle sanois­in, että kat­se­le tilas­to­ja 50-luvul­ta läh­tien ja huo­maa merkit­tävä käänne vuo­den 2010 kohdal­la. Siinä tulee levyn vai­h­don aika.

 7. Kou­volas­sa, kun­tali­itoskun­nas­sa, joudut­ti­in perus­ta­maan mam­mut­ti­mainen hallinto vuo­den 2009 alus­sa, kun kuu­den kun­nan hallintoih­miset piti työl­listää. Eläk­keelle on 650 hallintoih­mis­es­tä jäänyt kym­menkun­ta. Meil­lä on parisa­taa liikaa ihmistä hallinnos­sa seu­raa­vat neljä vuot­ta. Hallinto on erit­täin kankea ja teho­ton. Asukkai­ta on 90000.

  Toisaal­ta sosi­aali ja ter­veyspuolelle pitää palkata lisää ihmisiä. Ettei vaan ne Salon eläke­vakanssit ole nekin soster­veysk­oulupuolelta, eikä hallinnosta.

  Kun­ta­jako­laki­in kir­joitet­tu viiden vuo­den irti­sanomis­suo­ja takaa sen, että hom­ma ei hevil­lä onnis­tu. Kun siel­lä pääkallon paikalla mietitte Van­taan Helsin­gin yhdis­tämistä, laskekaa tarkaan, kun­ka mon­ta ylimääräistä johta­jaa saat­te kau­pan pääl­lisenä kaupanpäällisenä. 

  Sit­ten on vielä palkko­jen har­mon­isoin­ti, eli johta­jien palkat mak­se­taan kalleim­man mukaan.

 8. “Toim­inta oli sen ver­ran tehokas­ta, etten pystynyt kek­simään, miten sitä enää tehostaisi. Ellei sit­ten ote­ta käyt­töön kätevää kuole­man pilleriä.”

  Olen kat­sel­lut mon­ta ker­taa telkkarista, kun kod­in­hoita­ja lataa lääkkeitä päivärasi­aan. Tosi hidas­ta, vaatii keskit­tymistä ja silti mah­dol­lisu­us virheisi­in on suuri.Ei näin keskit­tynyt henkilö voi seu­rustel­la van­huk­sen kanssa
  Ja todel­la teho­ton­ta ihmistyövoiman käyt­töä rutiinitöihin.
  Lääk­keet voisi tila­ta net­tikau­pas­ta ja kone latoisi sen valmi­ik­si ja posti tosi kotiin

 9. “Toisaal­ta sosi­aali ja ter­veyspuolelle pitää palkata lisää ihmisiä. Ettei vaan ne Salon eläke­vakanssit ole nekin soster­veysk­oulupuolelta, eikä hallinnosta.”

  Työ­sopimuk­ses­sa lukee “muut työ­nan­ta­jan anta­mat tehtävät “.
  Johta­jankin voi määrätä tekemään vaik­ka van­hus­työtä ellei ole muu­ta tar­jol­la . Ja jos kieltäy­tyy työstä niin se merk­it­see työ­sopimuk­sen purkua välittömästi.

 10. Aikoinaan ensim­mäi­nen esimieheni kysyi, että Tässä on kah­den­laisia virkamiehiä: Toiset miet­tivät miten sään­nöil­lä voidaan han­kaloit­taa ja estää toim­intaa , toiset miet­tivät miten sään­tö­jen puit­teis­sa asi­at saadaan hoidet­tua suju­vasti ja tarkoituksenmukaisesti.
  Kumpi minä halu­an olla ??

 11. Laskin, että oman äiti­ni koti­palve­lu­työstä lääkkei­den jakelu annos­telijoi­hin edusti pros­entin työo­su­ut­ta. Koneelli­nen annos­telu olisi tehokkaam­paa kuin käsi­työ, kuten Liian van­ha tote­si, mut­ta käsi­työssä saadut säästöt kuluisi­vat net­tikau­pan pakkaamisen ja pos­ti­tuk­sen kuluihin.

  Lisäk­si van­hus­ten lääk­i­tyk­sen muu­tok­set oli­si­vat vähän han­kalia nettikauppamallissa.

  Salon kuvio näyt­tää siltä, että todel­lakin hallinnos­sa on var­maan liikaa väkeä, mut­ta tuskin sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon puolella.

 12. “Laskin, että oman äiti­ni koti­palve­lu­työstä lääkkei­den jakelu annos­telijoiden edusti pros­entin työosuutta”

  Riip­puu mon­tako pil­ler­iä pitää latoa ja mon­eenko lokeroon.
  Nyky­is­ten tieto­jär­jestelmien aikana ei net­tikaup­pa ole mon­imutkainen ja tilaus voidaan siirtää tieto­ja koneelle suo­raan datana, kone myös pakkaa ja lähettää.Eli paket­ti mene pis­teeseen, jos­ta posti sen hakee.

  Mut­ta ei kan­na­ta seisah­tua yhteen ongel­maan, todel­li­nen ongel­ma julkisel­la sek­to­ril­la on heikko tuot­tavu­u­den kehi­tys ja se johtaa lop­ul­ta palvelu­iden näivettymiseen.

  Kun­nat ovat kyken­emät­tömiä kehit­tämään toim­into­jaan, enpä ole vielä tavan­nut ihmistä, joka tun­nus­taisi, ettei osaa hoitaa hommansa.
  Sen vuok­si val­tion pitäisi saneer­a­ta kunnat.
  Nythän on tuhan­nen taalan paik­ka kun ihmisiä eläköi­tyy, mut­ta näyt­tää siltä, että tilaisu­us on karkaa­mas­sa käsistä.

 13. “Kou­volas­sa, kun­tali­itoskun­nas­sa, joudut­ti­in perus­ta­maan mam­mut­ti­mainen hallinto vuo­den 2009 alus­sa, kun kuu­den kun­nan hallintoih­miset piti työllistää.”

  Juuri näin. Mut­ta se mam­mut­ti­mainen hallintokoneis­to­han oli siel­lä ennen kun­tali­itok­sia pyörit­tämässä niitä kuut­ta kun­taa. Nyt selvit­täisi­in vähem­mäl­lä, mut­ta kaik­ki pitää työl­listää hallinto on aluk­si “paisunut”, siis pysynyt läh­es yhtä isona kuin aiem­min. Säästöt tule­vat sit­ten myöhem­min. Tämä osoit­taa, että kun­tali­itos suo mahdl­lisuuk­sia huo­mat­tavi­in säästöi­hin kun­naan hallintomeinoissa.

 14. “…kos­ka kymme­nen kun­nan yhdis­tymis­sopimuk­seen kir­joitet­ti­in, ettei ketään saa irti­sanoa tuotan­nol­li­sista ja taloudel­li­sista syistä. Kun­ta­jako­selvit­täjien piskuisen ammat­tikun­nan puoles­ta protestoin moista tulkintaa.”

  “Ensin­näkin sopimuk­seen kir­joitet­ti­in niin, kos­ka laki niin määrää, mut­ta ei siitä silti ole kyse.”

  Ketkäköhän lob­ba­si­vat moi­sen lain läpi?
  Yri­ty­selämässä jos kak­si fir­maa yhdis­tyy, päälekkäisiä toim­into­ja ratio­nal­isoidaan ja porukkaa saa sen takia myös heit­toa. Kun­nat ovat näköjään sit­ten halut­tu jät­tää elämään omaan lin­tuko­toon­sa ulkop­uolel­la raadol­lis­es­ta bis­nes­maail­mas­ta, vaik­ka siinä maail­mas­sa ne todel­lisu­udessa elävät. Kun­ta­laisil­ta jos läh­tee työ, vero­tu­lot putoa­vat, mut­ta kun­nan virkamiehillä sitä pelkoa ei ole, että työ läh­tee. Eli ne rehtorit ja muut toisen kun­nan eri yksiköi­den johta­jat sit­ten ovat edel­lenkin niil­lä rehtor­ei­den ja johta­jien palkoil­la uudessa kun­nas­sa, vaik­ka hom­maa ei niille enää olisi, kun toim­into­ja on yhdis­tet­ty. Miten ihmeessä täl­lainen touhu meni läpi poli­itikoil­ta? Kun­nal­lispoli­itikotko lob­ba­si­vat, ettei se oman kun­nan kiva rehtori tai yksikön­jo­hta­ja saisi heittoa?

  Tässä suh­teessa näköjään kun­nat ovat paljon helpom­mas­sa ase­mas­sa kun yri­tyk­set. Kun tulos notkah­taa heit­toa tulee, mut­ta mitä tekee kun­ta, sehän ottaa vain velkaa ja toivoo että veron­mak­sa­jat velan hoitaisivat.

 15. Viiden vuo­den työ­suhde­tur­vaa kun­tali­itok­ses­sa on laa­jasti ihme­tel­ty. Esim kun­tali­itossa viiden vuo­den suo­jatyö­paikkaa pide­tään älyt­tömänä jut­tuna. Olen kuul­lut, että se työn­net­ti­in jonkin tahon toimes­ta aivan viime metreil­lä kun­ta­jako­laki­in. Joka tapauk­ses­sa sil­lä saadaan estet­tyä kun­tali­itok­sen taloudel­liset onnis­tu­miset. Päällekkäiset toimin­not jatku­vat viisi vuotta.

 16. Tom­mo­nen laki täy­tyy kumo­ta pikim­miten. Tietysti siitä seu­raa, että virkamiehet sabotoi­vat yhdis­tymisiä kaikin mah­dol­lisin tavoin, mut­ta voisiko sitä 5 lyhen­tää edes vuo­teen? Mitä hiton hyö­tyä yhdis­tymis­es­tä syn­tyy viiden vuo­den aikana, kun kuitenkin kaik­ki pysyvät pallil­laan? Eikö hallinnon väkeä voi edes lait­taa ns. tuot­tavaan duu­ni­in omil­la aloil­laan? Kuka­han se joku taho oli, joka ujut­ti ton 5 vuo­den jutun? Se on selvä, että hom­mat menee parem­min tol­la läpi, kun jokainen tietää ole­vansa ainakin 5 vuot­ta “tur­vas­sa”. Ehkä pitäisi säätää uusi laki, mis­sä annet­taisi kun­nille oikeus poike­ta tos­ta alku­peräis­es­tä laista aivan erikoises­sa tilanteessa vaik­ka hal­li­tuk­sen tai läänin hal­li­tuk­sen luval­la. Jos Kou­volas­sa siis 200 turhaa, niin tiet­ty kaikissa muis­sakin vas­taavis­sa tapauk­sis­sa veron­mak­sa­jat mak­sa­vat turhaan aika iso­ja sum­mia, vaik­ka huomioitaisi­inkin työt­tömyysko­r­vauk­set yms.
  Kyl­lä tässä nyt näkee, kuten OS huo­maut­ti, mitä nää mon­et kun­nat Suomes­sa maksavat.

 17. “Miten ihmeessä täl­lainen touhu meni läpi poli­itikoil­ta? Kun­nal­lispoli­itikotko lob­ba­si­vat, ettei se oman kun­nan kiva rehtori tai yksikön­jo­hta­ja saisi heittoa?”

  Kansane­dus­ta­jat ovat taustal­taan virkamiehiä .
  Tämä johtuu muu­ta­mas­ta seikasta:
  Viras­ta voi lähteä poli­ti­ikkaan ja pala­ta takaisin, yksi­tyiseltä sek­to­ril­ta lähde­tään, mut­ta ei palata.
  Viras­sa on aikaa tehdä vaal­i­työtä vir­ka-aikana, yksi­tyisel­lä siihen joutuu käyt­tämään omaa aikaa ja työki­irei­den vuok­si se jää vajaak­si, joten Eduskun­taan pääsy on epävarmempaa.

  Useim­mil­la kansane­dus­ta­jil­la kon korkeak­oulu­tutk­in­to, aka­teemiset ovat pääosin julkisen sek­torin palveluk­ses­sa , peräti 2/3 .

  Kokoomus on virkamiespuolue viimeisen päälle, peräti 2/3 edus­ta­jista on virkamiehiä, joten ei ole tahoa , joka vas­tus­taisi virkami­esten etuuk­sien lisäämistä

 18. Hal­li­tus antoi 11.9.2009 esi­tyk­sen kun­ta­jako­lain muut­tamis­es­ta. Lähetekeskustelu oli 22.9. ja asia lie­nee nyt valiokunnassa.

  Hal­li­tuk­sen esi­tyk­sessä ei viiden vuo­den irti­sanomis­suo­jaan aio­ta mil­lään taval­la puuttua.

  Kun­tien henkilöstön ase­mas­ta säädet­ti­in puite­lain yhtey­dessä 2007. Nyt todet­ti­in, että kos­ka asi­as­ta on tuoret­ta lain­säädän­töä, niin siihen ei puu­tu­ta (hyvä perustelu vai?).

  Lähetekeskustelus­sa jotkut kansane­dus­ta­jat otti­vat irti­sanomis­suo­jan esille. Useim­mat asi­as­ta puhuneet puol­si­vat viiden vuo­den irti­sanomis­suo­jaa ja peruste­liv­at sitä sil­lä, että muuten ei noi­ta kun­tali­itok­sia saa­da synnytettyä.

  Keskustelus­sa todet­ti­in, että irti­sanomis­suo­ja on taloudel­lis­es­ti erit­täin raskas. Keskus­tan Timo Kau­nis­to esit­tikin, että loogista olisi, että irti­sanomis­suo­jaa lyhen­net­täisi­in viidestä vuodes­ta kolmeen vuoteen.

  Vihreät oli­vat irti­sanomis­suo­jas­ta lähetekeskustelus­sa aivan hiiren­hil­jaa. Mikähän syynä? Pitikö taas niel­lä, mitä hal­li­tus esittää?

  Eli sel­l­aista se poli­ti­ik­ka! Toden­näköistä siis on, että veron­mak­sa­jat edelleen joutu­vat mak­samaan kyseis­es­tä älyt­tömy­destä. Kirosanat vaan tule­vat mieleen, mut­ta niitä en viit­si kirjoittaa.

  Epäilemät­tä kun­nal­lispoli­ti­ik­ka on niin tautisen sairas­ta, että irti­sanomis­suo­jil­la on vaiku­tus­ta vapaae­htois­t­en kun­tali­itosten aikaansaamiseen. Niin moni kun­nan työn­tek­i­jöä on mukana vaikut­ta­mas­sa paikallispoli­ti­ikas­sa ja puoluei­den työssä.

  Sik­si pitäisikin säätää säädök­set kun­tien pakkoli­itok­sista samal­la, kun tuo käsit­tämätön irti­sanomisuo­ja pure­taan tai typ­is­tetään vuodek­si. Mut­ta ei. Ja mik­si sit­ten ei.

  No, kun suurin osa pikkukun­nista on kepun hal­lus­sa. Ja irti­sanomiset iski­sivät eri­tyis­es­ti kepun puoluekaaderei­den joukkoon. Kieltäy­tymi­nen pakkoli­itok­sista ja viiden vuo­den irti­sanomis­suo­ja tuot­ta­vat kepulle huo­mat­ta­van määrän piilopuoluetukea.

  Sama jut­tu on esimerkik­si met­säsek­to­ril­la. Alueel­liset met­säkeskuk­set ovat täyn­nä kepun puoluekaadere­i­ta. Sik­si met­säkeskuk­sia ei voi saneer­a­ta vaik­ka perustei­ta olisi.

  Jos eduskun­nas­sa istu­vat kepu­laiset ryhty­i­sivät järke­vi­in saneer­aus­toimi­in, niin Van­hanen lentäisi pallil­taan kuin leppäkeihäs.

 19. Tois­tan itseäni sanom­al­la, että viiden vuo­den irti­sanomis­suo­ja estää kun­tali­itosten onnis­tu­miset. Hallinnos­ta tulee erit­täin kallis, byrokraat­ti­nen ja toim­intakyvytön. Kun hallinnos­ta ei voi säästää, säästetään palveluista. Näin käy var­maan Salossakin. 

  Lisänä vielä tuskaan tääl­lä se, että ensi töik­si hallinnon palkko­ja korotet­ti­in 1200000 eurol­la per vuosi, kun kaikille samaa työtä tekeville piti saa­da sama palk­ka sen kalleim­man kun­nan mukaan. Hom­man nimi on palkko­jen harmonisointi.

  Eläköi­tymi­sistä höpötet­ti­in ennen liitos­ta, mut­ta muruik­si ne jäivät. Sitä­pait­si soster­veyspuolelle pitää palkata lisää väkeä.

 20. “Kieltäy­tymi­nen pakkoli­itok­sista ja viiden vuo­den irti­sanomis­suo­ja tuot­ta­vat kepulle huo­mat­ta­van määrän piilopuoluetukea.”

  Olen samaa mieltä ja kun tähän lisätään Kokoomuk­sen virkamiespuolueen luonne niin eipä kun­tia todel­lisu­u­udessa uskalleta saneerata.

  Eikä mikään kun­ta itse itseään saneer­aa entisen johdon voimin , aina siihen tarvi­taan uusi johta­ja, jol­la ei ole sidok­sia entiseen organisaatioon

 21. Eihän se, että onnis­tu­vatko kun­tali­itok­set vai ei ole kepulle niin oleellista.

  Tärkein­tä Van­haselle on se, että keskus­tan kent­täkaader­it maakun­nas­sa pysyvät puolue­jo­hdon takana ja tais­tel­e­vat seu­raavien vaalien tupakinkereis­sä hänet uudelleen pääministeriksi.

  Jos Van­hanen suu­tut­taa riitävän mon­ta maaseudun kepu­laista kun­tapoli­tikkoa, niin veri kiehah­taa ja maa­jus­sit aja­vat trak­tor­eil­la pääkaupunki­in. Ensim­mäisek­si joukko marssii puukko­jen, puntarei­den ja talikko­jen kanssa kepun puoluetoimistoon.

 22. Pitäiskö olla joku valmis malli miten kun­nat yhdis­tetään ja sitä sit­ten joku kun­tien ulkop­uo­li­nen yhdis­täjä käyttää.

  Osmo on valit­tu selvit­tämään Lah­den seudun kun­ta­jakoa, miltäs nyt tuntuu?

  http://www.hs.fi/keskustelu/thread.jspa?threadID=216208&messageID=4135224&#4135224

  Uutisen kom­menteis­sa oli haus­ka kommentti:

  “Siinähän Soin­in­vaar­alle oiva väitös­tutkimuk­sen aihe van­noutuneena stadi­laise­na. Ei meinaan puu­tu objek­ti­ivista dimen­sio­ta ainakaan!”

 23. Jas­soo. Vai Osmo määrät­ty Lah­den selvi­tys­miehek­si. Ensi töik­si kan­nat­taa paneu­tua hallinnon tule­vaan rak­en­teeseen. Mitä tehdä niille sadoille johta­jille, joille ei löy­dy järkevää käyttöä. 

  Ja selvit­täkää ihmeessä tarkasti hallinnon eläköi­tymi­saikataulu. Kou­volas­sa höpötetään vuodes­ta 2025, joka lähen­telee jo seu­raavaa jääkaut­ta. Että sil­loin on jo niin mon­ta ihmistä eläk­keel­lä. Voi kissus sen­tään että hallinto osaa suo­jel­la itseään.

  Älkää ihmeessä vaan val­itko Esko Riepu­lan Kou­volan mallia, tilaa­jatuot­ta­ja­mallia, jos­sa kun­ta tilaa itseltään palve­lut sik­si, että her­roille saadaan viidek­si vuodek­si töitä.

  Oleel­lista on rak­en­taa mah­dol­lisim­man kevyt hallintorakenne, jol­la on suo­ra yhteys palvelui­hin ja kansalaisiin.

 24. Salo, Län­si-Turun­maa, Hämeen­lin­na ym. ovat esimerkke­jä siitä, miten kun­taraken­neu­ud­is­tuk­ses­sa rak­en­teet var­jel­laan ja säi­lytetään. Samal­la rak­en­teel­la kokoa kas­vat­ta­mal­la kas­vate­taan kus­tan­nuk­sia. Kus­tan­nuk­sia yritetään leika­ta lopet­ta­mal­la kyläk­oulu­ja ja ter­veyskeskuk­sia, nos­ta­mal­la mak­su­ja ja vero­ja. Eli asukkaiden palve­lut pak­enevat ja kukkaro kevenee.

  Samat koulu­jen ja ter­veyskeskusten lakkaut­tamiset olisi voitu tehdä ilman kun­tali­itos­ta. Mon­et muutkin asi­at voitaisi­in tehdä yhteis­es­ti ilman mas­si­ivis­ten hallinto­jen rak­en­telua. Itse asia koko hom­ma olisi voitu tehdä käyt­tämäl­lä instru­ment­tia, joka on jo ole­mas­sa: maakuntaorganisaatio.

 25. No, Osmoa ei kai ole määrät­ty mihinkään sor­ry , mut­ta Osmon kan­nat­taa ensi töik­si selvit­tää, mik­si Lah­den alueen kun­nat pitäisi liit­tää yhteen. Laske kan­nat­taako se taloudel­lis­es­ti nykyisen kun­ta­jako­lain aikana. Sekin on mah­dol­lista, että se on kalli­impi vai­h­toe­hto, kuin kun­tien itsenäisyys.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.