Maa tarvitsee presidentin”

Pre­si­dent­ti Halo­nen ilmoit­taa, että hänel­lä on oikeus osal­lis­tua Köö­pen­ha­mi­nan ilmas­to­ko­kouk­seen (ilmei­ses­ti Suo­men dele­gaa­tion joh­ta­ja­na?). Kyse on kuu­lem­ma ulko­po­li­tii­kas­ta, jota joh­taa presidentti.

Ilmas­to­ko­kouk­ses­sa teh­dään ennen kaik­kea talou­del­li­sia sitou­muk­sia. Sen tulok­set vai­kut­ta­vat (toi­vot­ta­vas­ti) syväl­li­ses­ti koko Suo­men yhteis­kun­taan ja talou­teen. Joten­kin tun­tui­si luon­te­vam­mal­ta, että Suo­men dele­gaa­tio­ta joh­tai­si pää­mi­nis­te­ri, joka on toi­mis­taan vas­tuus­sa eduskunnalle.

Tämä kiis­tan nyt vii­meis­tään luu­li­si osoit­ta­van, että oli­si paras­ta lak­kaut­taa koko presidentti-instituutio.

Pos­tauk­sen otsik­ko oli kokoo­muk­sen vaa­lis­lo­gan vuo­del­ta 1968. Kokoo­mus oli väärässä.

29 vastausta artikkeliin “Maa tarvitsee presidentin””

 1. Oli­si­ko pää­mi­nis­te­ri sit­ten valtionpää?

  Tai jos kar­si­taan pre­si­den­til­tä val­ta pois, niin eikö tit­te­lin voi­si samal­la muut­taa kuninkaaksi/kuningattareksti? Sel­lai­sel­la sai­si edus­tus­teh­tä­vis­sä enem­män huo­mio­ta. Vaa­leil­la sel­lai­sen­kin voi­si vali­ta, eihän se täy­sin ennen­kuu­lu­ma­ton­ta ole. Vaa­li­kausi vain oli­si elinikäinen.

  Nii­nis­tö­kin tokai­si jos­kus, että jos pre­si­den­til­tä vie­dään val­ta­oi­keu­det, niin on yksi lys­ti, min­kä­lai­nen kau­den pituus on. Tuos­sa­han vain vie­dään se aja­tus­kul­ku loppuunsa.

  Jos kokoo­mus oli vää­räs­sä 1968, niin ehkä se oli oikeas­sa 1918.

  1. On sinän­sä haus­ka aate­li­his­to­rial­li­nen vit­si, että kunin­gas­mie­lis­ten puo­lue ottaa ensin vaa­li­lauseek­seen “Maa tar­vit­see pre­si­den­tin” ja sit­ten “Val­tio­val­ta Suo­mes­sa kuu­luu kan­sal­le”. Miten osat­tiin­kin vali­ta val­tio­sään­nös­tä juu­ri se koh­ta, jota vas­tus­ta­maan puo­lue perustettiin.

 2. Aja­tel­kaa­pa mil­lai­nen nais­ten, köy­hien ja vähem­mis­tö­jen ase­ma oli­si jos Tar­ja Halo­nen ei oli­si arvo­joh­ta­nut maa­tam­me vii­meis­ten kym­me­nen vuo­den ajan.

 3. Toi­saal­ta Pre­si­dent­ti vali­taan suo­ral­la kan­san­vaa­lil­la min­kä vuok­si pre­si­den­tin kan­sal­ta saa­ma man­daat­ti on aina­kin minun mie­les­tä­ni huo­mat­ta­vas­ti suurempi/vahvempi kuin vas­ta­va­li­tuis­ta kan­san­edus­ta­jis­ta moni­nais­ten poliit­tis­ten leh­män­kaup­po­jen jne. jäl­keen nimi­te­tyil­lä hal­li­tuk­sel­la ja pääministerillä.

 4. Oli pää­mie­hen tit­te­li mikä tahan­sa, niin vii­meis­tään Afa­nis­ta­nin jouk­ko­jen kans­sa teh­ty sekoi­lu osoit­ti sel­keän joh­ta­mis­mal­lin tar­peen. Puo­lus­tus­neu­vos­to oli hyvä ja toi­mi­va rat­kai­su, kun se oli yhdis­tet­ty ulko­po­liit­ti­ses­ti vah­vaan pre­si­dent­tiin. UTVA lähin­nä aiheut­taa ongel­mia eikä rat­kai­se niitä. 😀

  Teh­dään mikä rat­kai­su tahan­sa, tulee sen olla sel­keä. Nykyi­nen yhteis­työ-mal­li ei käy­tän­nös­sä toi­mi. Ulko­po­liit­ti­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa tulee aina kai­kis­sa tilan­teis­sa olla osoi­tet­ta­vis­sa hen­ki­lö joka vas­taa päätöksestä.

  Samoin esit­te­ly­vas­tuut tulee pera­ta läpi. Pää­tök­sen­teol­la tulee olla aina vas­tuul­li­nen esit­te­li­jä. Nyt ei näin ole. Jois­sa­kin tapauk­sis­sa esit­te­ly­vas­tuu voi olla ulko- tai puo­lus­tus­mi­nis­te­ril­lä, jois­sa­kin tapauk­sis­sa paras vaih­toeh­to on puo­lus­tus­voi­main komentaja.

 5. Peri­aa­te­ky­sy­myk­sis­tä viis, kepu­lai­nen pää­mi­nis­te­ri pää­neu­vot­te­le­mas­sa ener­gia­ky­sy­myk­sis­tä ei kuu­los­ta hyvältä. 

  Halo­nen pitä­nee itse­ään parem­pa­na teh­tä­vään, kos­ka voi toi­mia suh­teel­li­sen riip­pu­mat­to­mas­ti eikä jou­du aja­maan tur­ve­soi­den, pel­to­jen tai met­sien omis­ta­jien asiaa.Ja on oikeas­sa. Halo­sel­la voi myös olla tasa­pai­noi­sem­pi käsi­tys Suo­men ja maa­il­man­kin koko­nai­se­dus­ta, kun ei tar­vit­se sitä alue­po­li­tiik­kaa niin kau­heas­ti huo­mioi­da joka mut­kas­sa — tai Suo­men eri­tyi­se­tua kuten pää­mi­nis­te­rin täy­tyy teh­dä. Tiuk­ka­pi­poi­ses­ta dema­riu­des­ta Halo­nen lie­nee jo paran­tu­nut. Käsit­tääk­se­ni hänel­lä on myös enem­män arvo­val­taa kuin taka­pul­pe­tin Matilla. 

  Tosin täy­tyy rei­luu­den nimis­sä sanoa, että Van­ha­nen on luul­ta­vas­ti parem­pi asia­ky­sy­myk­sis­sä, on se sel­lai­nen muis­ti­ko­ne ja aja­tus­ten Aura­jo­ki. Mut­ta asia­ky­sy­myk­siä var­ten­han pai­kal­la on asiantuntijat.

 6. Jos­pa Nii­nis­tö uskal­tai­si teh­dä täs­sä suh­tees­sa Atatür­kit. Oli­si jo kor­kea aika siir­tyä nor­maa­liin län­sieu­roop­pa­lai­seen parlamentarismiin.

  Toi­saal­ta, minus­ta kokoo­mus oli oikeas­sa vuon­na 1968. Nyky­nuo­ri­so ei sel­väs­ti­kään ole enää samal­la taval­la joh­da­tel­ta­vis­sa kuin suu­ret ikä­luo­kat, ja joh­dat­te­li­ja­kin kaa­tui omaan mahdottomuuteensa.

 7. Jos pre­si­den­tis­tä teh­dään (vie­lä enem­män?) pelk­kä keu­la­ko­ris­te, pitää saa­da rajoi­tuk­set pää­mi­nis­te­ri- ja puo­lue­joh­ta­ja­kausien mää­rään (ei enem­pää kek­ko­sia), rajoit­taa puo­lue­ko­ko 20 edus­ta­jaan (ei kah­den kol­mes­ta “ainoan” puo­lu­een kabi­net­ti­pää­tök­siä) ja sal­lia ainoas­taan vähem­mis­tö­hal­li­tuk­set (perus­tel­lum­mat pää­tök­set ja puo­lue­ku­rin­kin kans­sa todel­li­sem­paa parlamentarismia).

 8. > Taus­ta­mies kir­joit­ti “Maa nime­no­maan tar­vit­see pre­si­den­tin. Par­la­men­ta­ris­mi puh­taa­na ver­sio­na ei toi­mi: http://taustamies.blogspot.com/2008/04/kekkonen-kekkonen-kekkonen.html

  Hyvä kir­joi­tus, olen itse jo pit­kään aja­tel­lut samoin. Täl­lä het­kel­lä Suo­men “par­la­men­ta­ris­mi” on sii­nä jamas­sa että jos pää­mi­nis­te­ri ja val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri “tule­vat jut­tuun” niin he saa­vat hal­li­ta val­ta­kun­taa lähes dik­taat­to­ri­mai­sin ottein. Edus­kun­nas­ta ei tar­vit­se välit­tää, kos­ka ryh­mä­ku­ri takaa luot­ta­mus­lauseen ja muu hal­li­tus ei uskal­la nous­ta kah­ta mah­ti­salk­kua vas­taan. Se on tilan­ne nyt, se oli tilan­ne lip­po­nis­tö kau­del­la ja se jat­kuu ellei kukaan vastusta.

  Tuo batman&robin voi­ma­kak­sik­ko tar­vit­see luot­ta­mus­lauseen vain SAK:lta joka on otta­nut pre­si­den­tin roo­lin. Tosin nykyis­tä pre­si­dent­tiä ja SAK:ta ei ero­ta toi­sis­taan pyyhkäisyelektronimikroskoopillakaan.

  No tulee mie­leen toi­nen­kin taho, luot­ta­mus­lause tar­vi­taan myös Nokial­ta. Tosin se heil­lä jo on, sitä ei tar­vit­se anoa. Se pysyy niin kau­an kun on kilt­ti poi­ka eikä kiukuttele.

  Mut­ta nuo SAK ja Nokia eivät ole kovin demo­kraat­ti­sia eli­miä. Joten otsi­kos­ta “Maa tar­vit­see pre­si­den­tin” olen samaa miel­tä, kah­den kamun dik­ta­tuu­ri tar­vit­see demo­kraat­ti­sen vastavoiman.

 9. Pre­si­dent­ti-ins­ti­tuu­tio tar­vit­see remont­tia ja roo­lin uudel­leen­mää­rit­te­lyä, ei pois­toa. Pel­kän hal­li­tuk­sen varaan maan joh­toa ei voi jät­tää kos­ka sil­loin kan­san luot­ta­muk­sen menet­tä­neet puo­lue­pam­put voi­vat siir­tää val­tik­kaa toi­sil­leen kau­an vii­mei­sen myyn­ti­päi­vän yli.

 10. Pre­si­den­tis­tä viis, maa tar­vit­see pysy­vän vir­ka­mies­hal­li­tuk­sen. Puo­luei­den sisäi­nen ja kes­ki­näi­nen käh­min­tä tuot­taa meil­le minis­te­reik­si sel­lai­sia taliai­vo­ja ettei mitään rajaa.

  Kun kokoo­muk­sen hauk­ku­mi­nen nyt aloi­tet­tiin, niin ote­taan nyt esi­mer­kik­si minis­te­ri Lindén. Anteek­si kuin­ka, kokoo­mus? Saan­ko kysyä mitä teil­lä liik­kui pääs­sä, jos mitään.

 11. Jos pre­si­den­tin val­ta­oi­keuk­sia täs­tä vie­lä enem­pää supis­te­taan, niin haluai­sin tie­tää miten Suo­men par­la­men­ta­ris­ti­nen val­lan­ja­ko toi­mi­si. Suo­mes­sa ei ole eril­lis­tä perus­tus­la­ki­tuo­miois­tuin­ta ja uudes­sa kan­san­edus­ta­jien lah­jon­ta­sään­nök­ses­sä: “Edus­kun­ta pidät­tä­nee itsel­leen oikeu­den päät­tää syyt­tee­seen saat­ta­mi­ses­ta.”. Ymmär­tääk­se­ni Suo­mes­ta puut­tuu pää­tök­sen­teos­sa ns. checks and balances. Pre­si­dent­ti-ins­ti­tuu­tios­ta luo­pu­mi­nen antaa lii­kaa val­taa muu­ta­mal­le avainministerille.

 12. Kyl­lä nykyi­nen pre­si­dent­ti on osoit­ta­nut, että ins­ti­tuu­tio on heik­ko ja sen voi jät­tää vähäl­le huo­miol­le. Kiu­kut­te­lus­ta huolimatta.

 13. Halo­sen jut­tu meni met­tän puo­lel­le sii­nä, että nai­seus hänen myö­tä alkoi lii­kaa korus­tu­maan asias­sa kuin asias­sa. Mut­ta nyt on nai­sia sit­ten joka pai­kas­sa. Kuu­lem­ma 70% kun­nan ja val­tion työ­voi­mas­ta yhteen­sä on naisia.

  Ei sit­ten tart­te ihme­tel­lä, kun lap­sia huos­taa­no­te­taan yhä kiih­ty­väl­lä vauhdilla.

 14. Kuu­lem­ma 70% kun­nan ja val­tion työ­voi­mas­ta yhteen­sä on naisia.

  Suu­rim­mat toi­mia­lat tai­ta­vat olla ter­vey­den­hoi­to ja kou­lu­tus. Opet­ta­jis­ta ja hoi­ta­jis­ta oli enem­mis­tö nai­sia ennen Halostakin.

 15. Vali­tet­ta­vas­ti nykyi­nen pre­si­dent­ti ei tun­nu ole­van asian­tun­ti­ja oikein mis­sään asias­sa. SAK:n juris­tin oli­si luul­lut ymmär­tä­vän aina­kin työ­so­pi­mus­kie­mu­roi­ta. Tapaus Afga­nis­tan osoit­ti, ettei näin ole asian lai­ta. En ole huo­man­nut mitään muu­ta­kaan asian­tun­te­mus­ta. Tämä asian­tun­te­mus ei vält­tä­mät­tä ole con­di­tio sine qua non, jos pre­si­dent­ti nöyr­tyy kon­sul­toi­maan todel­li­sia asian­tun­ti­joi­ta ennen kuin päät­tää tär­keis­tä kysy­myk­sis­tä. Mitä takui­ta meil­lä on, että kan­sa joka ker­ta tule­vai­suu­des­sa onnis­tuu löy­tä­mään pre­si­den­tin teh­tä­vään arvos­te­lu­ky­kyi­sen ihmisen?

  Ellei pre­si­den­tin vir­kaa voi lak­kaut­taa, oli­si syy­tä siir­tyä sveit­si­läi­seen käy­tän­töön. Alp­pi­maas­sa pre­si­dent­ti istuu yhden vuoden.

 16. BRG: eipä pal­joa lisättävää.

  Tämä on tosi omi­tui­nen tilan­ne kun par­la­men­ta­ris­mi aje­taan lävit­se ilman mitään kes­kus­te­lua vaik­ka kyse on tosi isois­ta asioista.

  Kes­kus­te­lus­sa on ruuh­ka­mak­sut sun muut höpön­lö­pöt mut­ta par­la­men­ta­ris­mi, joka Suo­men mal­lis­sa tar­koit­taa kabi­net­ti­po­li­tiik­kaa ja ei-demo­kraat­tis­ta pää­tök­sen­te­koa, ei saa pals­ta­ti­laa missään. 

  Aika har­va var­maan on sitä miel­tä, että on äänes­tä­nyt Van­ha­sen pää­mi­nis­te­rik­si, jol­la on nyky­ään lähes sama val­ta kuin ennen kan­san suo­raan vali­se­mal­la pre­si­den­til­lä oli.

  Sai­si­ko sem­moi­sen äänes­tyk­sen, jos­sa voi­si antaa miinuspisteitä?

  Ja muu­ten kun puhu­taan lis­ta­vaa­leis­ta Ruot­sin mal­liin niin voi­si vain tode­ta että hurraa.

  No, tämä menee var­maan näin muu­ta­man edus­kun­ta­kau­den jol­lei pää­tös­tä tule jo näis­tä Kes­kus­tan älyttömyyksistä.

  Nimit­täin, jos Kek­ko­nen oli­si val­las­sa samoil­la val­ta­oi­keuk­sil­la kuin oli niin Van­ha­nen oli­si ollut his­to­ri­aa jo kau­an sitten.

  Se minua kans­sa ihme­tyt­tää että mitä mah­taa Merck­kel ja kump­pa­nit aja­tel­la kun kät­te­le­vät Matin kans­sa. Muis­ti­ko­han Mat­ti pes­tä kätensä?

 17. Höp­sis. Maa tar­vit­see kris­tal­lin­kirk­kaan par­la­men­taa­ri­sen demo­kra­tian ja perus­tus­la­ki­tuo­miois­tui­men sekä terä­vän, jopa härs­kin median. Taus­ta­mies, eikös se Kek­ko­nen ollut presidentti.
  Mil­lä ihmeel­lä mui­den poh­jois­mai­den par­la­men­ta­ris­mi tuot­taa ihan hygiee­nis­tä ulkopolitiikkaa??

 18. Samaa miel­tä Soi­nin­vaa­ran kans­sa. Pre­si­dent­ti-ins­ti­tuu­tio voi­tai­siin hyvin­kin lakkauttaa. 

  Samal­la voi­tai­siin siir­tyä mal­liin, jos­sa pää­mi­nis­te­ri vali­taan suo­ral­la kan­san­vaa­lil­la, aivan niin kuin pre­si­dent­ti nyky­ään. Näin kan­sa voi­si suo­raan vai­kut­taa sii­hen, mil­lai­sel­la hal­li­tuk­sel­la Suo­men val­tio­lai­vaa joh­de­taan. Eikä edus­kun­ta­vaa­lei­hin pitäi­si enää suh­tau­tua ns. pääministerivaaleina. 🙂

 19. Timo, miten tämä eroai­si “van­has­ta” mal­lis­ta, jos­sa pre­si­dent­ti joh­tai­si aktii­vi­sem­min hal­li­tus­ta? Eikös täl­löin halua­ma­si toteu­tui­si, kun pre­si­dent­ti komen­tai­si ja pää­mi­nis­te­ri oli­si pelk­kä “vää­pe­li”, joka pitäi­si hal­li­tuk­sen ruodussa.

 20. Aate­his­to­rial­lis­ta spe­ku­loin­tia; jos tän­ne oli­si kunin­gas valit­tu, kai­ken jär­jen mukaan oltai­siin jo poh­jois­mai­ses­sa käy­tän­nös­sä mis­sä pää­mi­nis­te­ri vas­taa poli­tii­kas­ta ja kunin­gas sere­mo­niois­ta. Näin on käy­nyt Nor­jas­sa mis­sä kunin­gas valit­tiin muu­ta­ma vuo­si aikai­sem­min kuin Suo­mes­sa. Osmo ei kui­ten­kaan ole käy­nyt nor­ja­lai­sia neuvomassa?

  Mut­ta Osmol­la on kiel­tä­mät­tä myy­vä slo­ga­ni seu­raa­viin pre­si­den­tin­vaa­lei­hin: Maa ei tar­vit­se pre­si­dent­tiä! Vih­reät — de gröna!

 21. Olem­me kan­sa­na noin Pie­ta­rin väes­tön suu­rui­nen, joten on aivan suu­ruu­den­hul­lua haa­veil­la jos­tain edus­tuk­sel­li­sis­ta val­tion­pää­mie­his­tä. Kas kun ei vie­lä kunin­gas­ta kukaan Suo­meen halua? Eikös se ollut Kokoo­mus aika­naan kunin­gas­ta Suo­meen aja­mas­sa? Näin pie­ni kan­sa tar­vit­see vain sel­lai­sia joh­ta­jia, joil­le on oikeas­ti tuot­ta­vaa työtä.

  Joko pre­si­den­til­le anne­taan huo­mat­ta­vas­ti enem­män val­taa, tai sit­ten vir­ka lak­kau­te­taan koko­naan ja pää­mi­nis­te­ri hoi­taa hommat.

 22. Aivan mai­nio kom­ment­ti Odel­ta, ja myös eili­nen Ilta­leh­den haas­tat­te­lu samas­ta aihees­ta. Ker­to­kaa­pa joku: mihin pre­si­dent­ti-ins­ti­tuu­tio­ta Suo­mes­sa tar­vi­taan? Jos kai­va­taan perä­lau­taa polii­tik­ko­jen säh­lää­mi­sel­le, pis­te­tään perus­tus­la­kiin sito­van kan­sa­nää­nes­tyk­sen mah­dol­li­suus. Val­ta kansalle!

  Yst. Pek­ka S.

 23. Osmo kir­joit­ti: “Tämä kiis­tan nyt vii­meis­tään luu­li­si osoit­ta­van, että oli­si paras­ta lak­kaut­taa koko presidentti-instituutio.”

  Minus­ta tämä­kin kiis­ta osoit­taa, että pre­si­den­tin ase­maa tuli­si vah­vis­taa, jot­tei mitään kiis­taa oli­si. Demo­kraat­ti­ses­ti toi­mi­van yhteis­kun­nan kan­na­ta suo­ral­la vaa­lil­la valit­tu pre­si­dent­ti on valo­vuo­sia parem­pi vaih­toeh­to kuin poliit­ti­sel­la käh­min­näl­lä nimi­tet­ty pääministeri.

  Minul­ta ei löy­dy ymmär­rys­tä nykyi­sel­le par­la­ment­ta­ris­mi­höm­päl­le. Par­la­ment­ta­ris­mi kun tun­tui olleen ainoa seli­tys, mik­si pre­si­den­tin val­ta­oi­keuk­sia läh­det­tiin kaven­ta­maan. Kukaan ei muis­ta­nut poh­tia, onko par­la­ment­ta­ris­mis­sa mitään järkeä.

 24. Pek­ka Sauri:

  pis­te­tään perus­tus­la­kiin sito­van kan­sa­nää­nes­tyk­sen mah­dol­li­suus. Val­ta kansalle!

  Tuo­ta kan­nat­taa kyl­lä ehkä miet­tiä vie­lä uudem­man kerran. 🙂

 25. Pek­ka Sau­ri kir­joit­ti “… perus­tus­la­kiin sito­van kan­sa­nää­nes­tyk­sen mah­dol­li­suus”. Vähän kuu­los­taa samal­ta kuin Ali­val­tio­sih­tee­rin “jyrk­kä ehkä”. Niin­hän se menee jo nykyi­sin­kin, jos toden­nä­köi­syys on että kan­sa äänes­tää vää­rin niin äänes­tys­tä ei jär­jes­te­tä. Tai sit­ten jär­jes­te­tään niin mon­ta ker­taa että saa­daan oikea tulos.

  LNu kir­joit­ti “Kukaan ei muis­ta­nut poh­tia, onko par­la­ment­ta­ris­mis­sa mitään jär­keä.”. Sanas­ta par­la­ment­ta­ris­mi­si on teh­ty hoke­ma vähän niin­kuin demo­kra­tia, kuka nyt demo­kra­ti­aa vas­tus­tai­si! Kun sanoo ‘par­la­ment­ta­ris­mi­si’ niin aivot hei­te­tään narik­kaan eikä kukaan mie­ti mitä se tar­koit­taa. Nyky­suo­mes­sa se tar­koit­taa harvainvaltaa.

 26. Vuo­si 1968 oli eri aika­kaut­ta kuin nykyinen.

  Tosia­sia on joka­ta­pauk­ses­sa se että suo­mi ei tar­vit­se halos­ta presidentikseen.

 27. Ulko­po­li­tiik­ka pel­käs­tään pää­mi­nis­te­ri­joh­toi­sel­le hal­li­tuk­sel­le, nimi­ty­soi­keu­det ja edus­tus­teh­tä­vät pää­mi­nis­te­ril­le. Pää­mi­nis­te­rin nimi­tyk­sek­si kansleri.

  Mitä sanoi­sit­te?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.